ค้นหา >

 

ค้นหา

 
ค้นหาอำเภอ >>  จังหวัด:    อำเภอ:  

อำเภอสามโก้  จังหวัดอ่างทอง

 
เรื่อง  รายงานการประชุม ศพส.อ.สามโก้ ครั้งที่ 10/2555
รายงานการประชุม
คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด  และ
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย อำเภอสามโก้
ครั้งที่  ๗/๒๕๕๕
วันอังคารที่  ๓  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕   เวลา  ๑๓.๓๐ น.
ณ   ห้องประชุมอำเภอสามโก้
อำเภอสามโก้    จังหวัดอ่างทอง
--------------------

ผู้มาประชุม
                ๑. นายพีรเดช    โทมัส    นายอำเภอสามโก้
    ๒. นายโรจน์รัตน์ จันทร    ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง
        ๓. พ.ต.ท.เสรี ทรงกิจ    แทน  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสามโก้
    ๔. นางวิภารัตน์ มีพันธ์    พัฒนาการอำเภอสามโก้
                        ๕.  นางกัลยา มดแสง     แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามโก้
                  ๖. ร.ท.วินัย  ใจกว้าง               แทน สัสดีอำเภออำเภอสามโก้
๗. นายพิเชฎร์ บรรทัดจันทน์    แทน  ปศุสัตว์อำเภอ
    ๘. นายโกเมท แสงนาค    แทน สาธารณสุขอำเภอสามโก้
๙. นางสาวสุธิษา แซ่ลี้    แทน  ท้องถิ่นอำเภอ
๑๐. นางสง่า ตรีบุบผา    วัฒนธรรมอำเภอสามโก้
                 ๑๑. นายทนงศักดิ์ ศรีวิเชียร             แทน นายกเทศมนตรีตำบลสามโก้
๑๒.  นายเสนาะ เดโช     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
    ๑๓. นายนริศ บุญขำ    แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอบทม
       ๑๔.  นายวาทิน งามปลอด     ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบ
    และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสามโก้
๑๕.  นายสุนทร เมืองวงษ์     แทน   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต 
        ๑๖.  นางเสาวนีย์ ลูกฟัก     แทน   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามขาว
๑๗.  นายอุดมศักดิ์ วงศ์พาณิชย์     ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์/
    รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่แหลม
              ๑๘.  นายมานิต ศิริเขตร์     แทน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองถ้ำ
                      ๑๙.  นายสุพรรณ เพชรสุวรรณ     ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกษทอง      
๒๐.  นายสุดใจ กิจรันต์     แทน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนตาวง
        ๒๑.  นายสาร สังข์ทองวิเศษ     ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามโก้
๒๒.  นายประเสริฐ ลูกฟัก     ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามโก้
๒๓. นายธงชัย คล้ายเผือก     แทน   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าชุมนุม
๒๔.  นายเสนาะ หิรัญอ่อน     ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกร่าง
๒๕. นางมินทรา ก้านทอง    ปลัดอำเภอ
       ๒๖. นายทชา           เพชรสัมฤทธิ์    ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง

- ๒ -

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑.  นายมนูญ ทรงขโชค      เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอสามโก้
๒.  นางเตือนใจ ผลวารินทร์      ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
๓. นายสนอง พ่วงดี     เกษตรอำเภอสามโก้
๔. นายธนะวัฒน์ พุ่มมาลี     พธง.๖  กฟฟ.อ.สามโก้
        ๕. นายราเชนทร์      สวัสดี                  เจ้าหน้าที่ปกครอง
ผู้ไม่มาประชุม
๑.  นายบันลือ พลมาลา     ผู้อำนวยการโรงเรียนสามโก้วิทยาคม
๒. นายรังสรรค์        สีมี่                    เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอ         
๓. นางเจรจา  หลาบงาม    กำนันตำบลอบทม
๔. นางละมาย นิลเผือก    กำนันตำบลสามโก้
๕. นายอนุสิทธิ์ แจ่มกระจ่าง         กำนันตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
     ๖. นายปราโมทย์ สิงหฬ    กำนันตำบลมงคลธรรมนิมิต
๗. นายสุชาติ คงประสงค์    กำนันตำบลราษฎรพัฒนา
เริ่มประชุม เวลา  ๑๓.๓๐  น.

ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานฯ             ๑.๑  เรื่อง การจัดกิจกรรม  โครงการดื่มน้ำสาบานต้านยาเสพติดและ จัดกิจกรรม  
“พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เทิดไท้ ๘๐ พรรษา มหาราชินี” 
 ด้วยกรมการปกครอง และสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)         ได้แจ้งให้ทุกอำเภอดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการดื่มน้ำสาบานต้านภัยยาเสพติดและ          จัดกิจกรรม  “พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เทิดไท้ ๘๐ พรรษา มหาราชินี”  ในวันที่           ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๕  “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” และโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการ   เรียบร้อยแล้ว
ในการนี้ อำเภอสามโก้ จึงขอขอบคุณ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน     กลุ่มพลังมวลชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าว มา ณ โอกาสนี้    
           ๑.๒  เรื่อง  การรณรงค์ค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดเข้าค่ายบำบัดฟื้นฟู รุ่นที่  ๒/๒๕๕๕  
 ด้วย  อำเภอสามโก้  โดยศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
อำเภอสามโก้  ได้กำหนดดำเนินการโครงการ  “ค่ายพลังแผ่นดินเทิดไท้องค์ราชัน  เอาชนะ
ยาเสพติดอำเภอสามโก้” รุ่นที่  ๒/๒๕๕๕  ระหว่างวันที่  ๑๙ – ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๕  
ณ  วัดสามโก้  ตำบลสามโก้  ซึ่งในครั้งนี้ มีผู้สมัครใจเข้ารับการบำบัดฯ จำนวน ๕๒ คน โดยส่งเข้ารับการบำบัดที่โรงพยาบาลสามโก้ จำนวน ๒ คน และเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯตามโครงการดังกล่าว จำนวน ๕๐ คนและโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
ในการนี้ อำเภอสามโก้ จึงขอขอบคุณ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯ รวมทั้งทีมงานวิทยากรทุกท่านที่ดำเนินโครงการดังกล่าวจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  และขอขอบคุณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โรงพยาบาลสามโก้  สาธารณสุขอำเภอสามโก้  ที่เป็นเจ้าภาพ
จัดเลี้ยงข้าวต้ม


- ๓ -


นายโรจน์รัตน์ฯ ๑.๓  เรื่อง การจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย  
จังหวัดแจ้งให้อำเภอประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจให้ประชาชนในพื้นที่ผู้ได้รับเงินชดเชยความเสียหายไปแล้วได้ทราบ สืบเนื่องจาก มีประชาชนผู้ประสบภัยบางจังหวัด ได้ออกมาชุมนุมเรียกร้องเกี่ยวกับการจ่ายเงินชดเชยบ้านเรือนเสียหายเพิ่มเติม โดยอ้างว่าที่ผ่านมาไม่ได้รับความเป็นธรรมในการประเมินความเสียหาย จนบางครั้งได้รวมตัวปิดถนนเพื่อเรียกร้องทำให้เกิดความเสียหายและส่งผลกระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่ที่สัญจรไปมา
 ในการนี้จังหวัดจึงแจ้งให้อำเภอดำเนินการประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจให้ประชาชนในพื้นที่ผู้ได้รับเงินชดเชยความเสียหายทราบดังนี้
๑. รัฐบาลได้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาบ้านเรือนที่ได้รับความเสียให้แก่ประชาชน
ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์อุทกภัย โดยยึดหลักเกณฑ์เดียวกันทั้งประเทศ เพื่อให้
เกิดความทั่วถึงและเป็นธรรมภายใต้กฎระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด
๒. การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาอุทกภัยของทางรัฐบาล เป็นการช่วยเหลือ
เพื่อให้ผู้ประสบภัยสามารถดำรงชีพอยู่ได้ และภายใต้ข้อจำกัดด้านภาระทางการเงินของ
ประเทศ รัฐบาลจึงไม่สามารถเยียวยาความเสียหายได้ทั้งหมด
มติที่ประชุม            รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕  วันพุธที่  ๑  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๕
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่อง   การติดตามและแก้ไขปัญหายาเสพติด
นายโรจน์รัตน์ฯ                       -  ด้านป้องกัน
การประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด และศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดจังหวัดอ่างทอง (ศพส.จ.อท.) ได้สรุปภาพรวมปัญหายาเสพติดของจังหวัดอ่างทอง ปรากฏว่า  ปัญหายาเสพติดมีการแพร่ระบาดทุกพื้นที่และตัวยาที่มีการแพร่ระบาด  ประกอบด้วย  ยาบ้า  ยาไอซ์  กัญชา สารระเหย และใบกระท่อม และ อำเภอที่มีการ
แพร่ระบาดมากได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอโพธิ์ทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ
-  ด้านปราบปราม
พ.ต.ท.เสรีฯ เดือนมิถุนายน  ๒๕๕๕  จับกุมผู้ติดยาเสพติด  จำนวน  ๑๐  ราย  ดังนี้   
ครอบครอง  ๒  คน   จำหน่าย   ๒  คน  เสพยาเสพติด  ๖  คน
                                         -  ด้านบำบัดรักษา และ To Be Number One
นางกัลยาฯ    ผู้สมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษาที่โรงพยาบาลสามโก้  จำนวน  ๑  คน  
เป็นหญิง  อายุ  ๓๐  ปี  อาศัยอยู่หมู่ที่  ๕  ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์  ขณะนี้ยังไม่มารายงานตัว
เข้ารับการบำบัดฯ
                                          -  ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
   ไม่มี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔    เรื่อง   คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอำเภอสามโก้
พ.ต.ท.เสรีฯ          -  รายงานผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
  ไม่มี- ๔ -


                                        -  รายงานสถิติคดีอาญา ๕ กลุ่ม
  คดีชีวิตร่างกายและเพศ
        -   ข่มขืนกระทำชำเรา  รับแจ้ง  ๑  ราย
       คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์
- ลักทรัพย์  รับแจ้ง  ๓  ราย
        คดีที่น่าสนใจ
        -  โจรกรรมโคกระบือ  รับแจ้ง  ๑  ราย
     คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย
   -  การพนันทั่วไป   รับแจ้ง  ๒  ราย  จับ  ๘  คน  จำนวนคนร้าย  ๘  ราย
        -   ยาเสพติด   รับแจ้ง  ๑๐  ราย  จับ  ๑๐  คน  จำนวนคนร้าย  ๑๐  คน
                                         -  รายงานผลการดำเนินงานศูนย์อำนวยความเป็นธรรมอำเภอสามโก้ 
                                             ไม่มี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕   เรื่อง   อื่น ๆ  
ไม่มี
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุม ๑๔.๓๐ น.                                                     (ลงชื่อ) ……………………………………... ผู้จดรายงานการประชุม
                                                               (นางสาวอรอุมา  แสงฉาย)  สมาชิก  อส.

                                                      (ลงชื่อ) ……………………………………. ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม
                                                                (นายทชา  เพชรสัมฤทธิ์)  ปลัดอำเภอ

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 23/11/2016
โดย น.ส.อรอุมา แสงฉาย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประชุม ศพส.อ.สามโก้ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖
รายงานการประชุม
คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอสามโก้  และ
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย อำเภอสามโก้ ครั้งที่  ๔/๒๕๕๖
วันพุธที่  ๓  เดือน  เมษายน  พ.ศ.๒๕๕๖   เวลา  ๑๓.๓๐  น.
ณ   ห้องประชุมอำเภอสามโก้
อำเภอสามโก้   จังหวัดอ่างทอง
--------------------

ผู้มาประชุม
                ๑. นายพีรเดช    โทมัส    นายอำเภอสามโก้
    ๒. นายโรจน์รัตน์ จันทร    ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง
        ๓. พ.ต.ท.ชัยธนันท์ จิรปิยเศรษฐ์    แทน  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสามโก้
๔.  น.ส.บุปผา ฤกษ์สมจิต     เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอสามโก้
    ๕. นายสมนึก นาคกุญชร    พัฒนาการอำเภอสามโก้
                  ๖. ร.ท.วินัย  ใจกว้าง               แทน สัสดีอำเภออำเภอสามโก้
    ๗. นายโกเมท แสนนาค    แทน สาธารณสุขอำเภอสามโก้
๘.  นางสง่า ตรีบุบผา    วัฒนธรรมอำเภอสามโก้
๙.  นายถาวร แก้วขาว    แทน  เกษตรอำเภอสามโก้
๑๐. นายพิเชฎฐ์ บรรทัดจันทน์    แทน  ปศุสัตว์อำเภอ
๑๑. นายรังสรรค์        สีมี่                    เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอ      
                 ๑๒. นายทนงศักดิ์ ศรีวิเชียร    แทน นายกเทศมนตรีตำบลสามโก้
๑๓.  นางเตือนใจ ผลวารินทร์    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
๑๔.  นายสมศักดิ์ อำพันเรือง    แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
๑๕. นายนาวิน สิงห์ชำนาญ    แทน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอบทม
       ๑๖.  นายประเสริฐ ลูกฟัก     ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามโก้
๑๗.  นายเสนาะ หิรัญอ่อน     ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกร่าง
              ๑๘.  นายมานิตย์ ศิริเขตต์     แทน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองถ้ำ
๑๙.  นายสุดใจ คำรัตน์     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนตาวง
         ๒๐.  นายไพเราะ พัตตาสิงห์         ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามขาว   
๒๑.  นายบันลือ พลมาลา     ผู้อำนวยการโรงเรียนสามโก้วิทยาคม
๒๒.  นางวิภา แก้วภักดี     แทน  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์
๒๓.  นางวาสนา ขมาลักษณ์อัตชัย      แทน  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่แหลม
๒๔.   นายวิญญู สุทนต์     ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต
๒๕. นางสารี่ คงอ่อน     ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าชุมนุม

/...๒๖. นางษะรียะฮ์- ๒ –

๒๖. นางษะรียะฮ์ ก้านทอง    ปลัดอำเภอ
๒๗. นางมรรษพร แก้วเกตุศรี    ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง
๒๘. นายธนกร เสาเกลียว    ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายบรรพจน์ ชาญกิจกรรณ    ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอสามโก้
๒. นางเจรจา หลาบงาม    กำนันตำบลอบทม
๓. นายบุญเสริม เพ็งแจ่มศรี    คณะกรรมการธรรมาธิบาลจังหวัดอ่างทอง
๔. ส.อ.นรินทร์ บุญประเสริฐ    เจ้าหน้าที่ปกครอง
ผู้ไม่มาประชุม
๑. ว่าที่  ร.ท.ภักค์ โภชกปริภัณฑ์    ท้องถิ่นอำเภอ   
๒. นายประเสริฐ เสถียรการชัย    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามโก้
                      ๓.  นายสุพรรณ  เพชรสุวรรณ     ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกษทอง  
๕. นางละมาย นิลเผือก    กำนันตำบลสามโก้
๖. นายสุชาติ คงประสงค์    กำนันตำบลราษฎรพัฒนา
๗. นายปราโมทย์ สิงหฬ    กำนันตำบลมงคลธรรมนิมิต
๘. นายอนุสิทธิ์ แจ่มกระจ่าง    กำนันตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
๙.  นายวาทิน งามปลอด    ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบ
    และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสามโก้
๑๐.  นายสาร สังข์ทองวิเศษ     ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามโก้
๑๑. ส.อ.บรรจง ม่วงแก้ว    มวลชนสัมพันธ์  ร.๓๑/๑ ๑๐
เริ่มประชุม เวลา   ๑๓.๓๐  น.

ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายอำเภอสามโก้ ๑.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอ่างทอง    
                 - จังหวัดอ่างทองได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอ่างทอง (ก.ช.ภ.จ.อ่างทอง) และคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) ตามคำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ ๒๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖  ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ อย่างเคร่งครัด
๑.๒ การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๕๖ 
                               จังหวัดอ่างทอง 


/...จังหวัดอ่างทอง-๓-
- จังหวัดอ่างทองได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและ         ลดอุบัติเหตุทางถนนทั่วไป ๗ มาตรการ และมาตรการเน้นหนัก ๖ มาตรการ โดยกำหนดเป้าหมายให้สามารถลดจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ (Admit)   ลดลงให้เหลือน้อยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๕๕ 
- ในการนี้อำเภอสามโก้ได้มีคำสั่ง ที่  ๙๑/ ๒๕๕๖  ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖  เรื่อง  จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๖       อำเภอสามโก้ ขึ้น ทั้งนี้ให้ส่วนราชการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ตามคำสั่ง   อย่างเคร่งครัด
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ วันศุกร์ที่  ๑  เดือน  มีนาคม
พ.ศ.๒๕๕๖   
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม  
ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่อง   การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของ ศพส.อ.สามโก้ 
นายโรจน์รัตน์ฯ ๑.  ด้านป้องกัน
         การประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด และศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดจังหวัดอ่างทอง (ศพส.จ.อท.) ได้สรุปภาพรวมปัญหายาเสพติดของจังหวัดอ่างทอง ดังนี้  
๑.๑ สถานการณ์แพร่ระบาด
       ปัญหายาเสพติด มีแนวโน้มสูงขึ้นโดยเฉพาะไอซ์ แพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมาจากการปรับกลยุทธ์การตลาดของผู้ผลิต/ผู้ค้า ขายในราคาต่ำลง เปลี่ยนค่านิยมการเสพที่ผิดๆ  ทำให้ผู้เสพมีความพึงพอใจในระยะสั้น
๑.๒ กลุ่มผู้ค้า
       มีกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดรายใหม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีอายุน้อยลง โดยพัฒนาจากลุ่มผู้เสพส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีพฤติการณ์ที่เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เช่น กลุ่มผู้ต้องโทษ    ผู้ที่ได้รับการประกันตัวหรือผู้ที่ผ่านการบำบัดรักษา
๑.๓ กลุ่มผู้เสพ
      กลุ่มผู้เสพ ที่ควรเฝ้าระวังได้แก่ ผู้ใช้แรงงาน ผู้ว่างงาน ค้าขาย เกษตรกร และนักเรียน/นักศึกษาหรือผู้ที่พ้นโทษ ผู้ที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือผู้ที่ได้รับการประกันตัว หรือผู้ที่เคยผ่านการบำบัดรักษามาแล้ว
๑.๔ ราคายาเสพติด
       ยาบ้า ราคาเม็ดละ              ๑๕๐  –  ๒๐๐  บาท
แถวละ  (๑๐ เม็ด)    ๑,๕๐๐  –  ๑,๗๐๐  บาท
ถุงละ  (๒๐๐ เม็ด)  ๒๒,๐๐๐  –  ๒๒,๘๐๐  บาท

/…ไอซ์  

 
-๔-

ไอซ์      กรัมละ       ๒,๐๐๐  – ๒,๕๐๐ บาท
แบ่งขายตักละ             ๑๐๐  -  ๒๐๐ บาท
เรื่อง  โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อำเภอสามโก้ ประจำปี ๒๕๕๖และโครงการฝึกอาชีพผู้ผ่านกระบวนการบำบัดฯ อำเภอสามโก้
- ศพส.อ.สามโก้  ได้ดำเนินการ“ ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อำเภอสามโก้”  ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ และโครงการที่ ๒ ในวันที่ ๒๘ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖  ณ วัดสามขาว ตำบลอบทม  มีผู้เข้ารับการบำบัดฯ จำนวน ๗๔ คน เสร็จเรียบร้อยแล้ว ศพส.อ.สามโก้ 
ขอขอบคุณส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้ความร่วมมือในการดำเนินงานในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง
- สำหรับในการฝึกอบรม “ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อำเภอสามโก้” ได้ใช้หลักสูตรกระบวนการบำบัดฯ โดยวิทยากรสาธารณสุข , โรงพยาบาลสามโก้ และเจ้าหน้าที่ทหารจากกองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่  ๓๑  รักษาพระองค์  
- ด้านการฝึกอาชีพผู้ผ่านกระบวนการบำบัดฯ ได้ใช้วิทยากรจาก กศน.อ.สามโก้ อบรมการฝึกอาชีพ จำนวน ๔ วิชาชีพ ได้แก่
   - วิชาการขยายพันธ์พืช
   - วิชาการทำเซาลาเปา
   - วิชาการดัดลวดเป็นรูปสัตว์
  - วิชาตัดผมชาย
๒.  ด้านปราบปราม
พ.ต.ท.ชัยธนันท์ฯ เดือนมีนาคม ๒๕๕๖   จับกุมผู้ติดยาเสพติด  จำนวน  ๑๐  คดี  ๑๐  คน  ดังนี้   
ครอบครองเพื่อจำหน่าย  ๑  คดี  ๑  คน  ครอบครอง  ๒  คดี  ๒  คน  
เสพยาเสพติด  ๗  คดี   ๗  คน
มติที่ประชุม รับทราบ
                               ๓.  ด้านบำบัดรักษา และ To Be Number One
ที่ประชุม - ไม่มี
                              ๔.  ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ที่ประชุม - ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔    เรื่อง   คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอำเภอสามโก้
พ.ต.ท.ชัยธนันท์ฯ          -  รายงานผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
  ไม่มี
                                        -  รายงานสถิติคดีอาญา ๕ กลุ่ม
คดีชีวิตร่างกายและเพศ
ไม่มี
/...คดีประทุษร้าย-๕-
  คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์
  ไม่มี
 คดีที่น่าสนใจ
 -    ฉ้อโกงทรัพย์   รับแจ้ง  ๑  ราย
  คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย
  -    อาวุธปืนธรรมดา  รับแจ้ง  ๑  ราย  จับ  ๑  คน  จำนวนคนร้าย  ๑  คน
       -    การพนันทั่วไป   รับแจ้ง ๑  ราย  จับ  ๖  คน  จำนวนคนราย  ๖  คน
        -   ยาเสพติด   รับแจ้ง  ๑๐  ราย  จับ  ๑๐  คน  จำนวนคนร้าย  ๑๐  คน
นายโรจน์รัตน์ฯ   -  รายงานผลการดำเนินงานศูนย์อำนวยความเป็นธรรมอำเภอสามโก้ 
                                           ในเดือน มีนาคม ๒๕๕๖ จำนวน ๑ เรื่อง ได้แก่ การปิดทางเข้า – ออก          
                                           บ้านพักอาศัย หมู่ที่ ๙ ต.สามโก้ (ดำเนินไกล่เกลี่ยเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างทำ 
                                           บันทึกข้อตกลง)
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕   เรื่อง   อื่น ๆ  
ไม่มี
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุม ๑๕.๐๐  น.


                                                     (ลงชื่อ) ส.อ.……………………………………... ผู้จดรายงานการประชุม
                                                                      (นรินทร์  บุญประเสริฐ) 
    เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน
                                                      (ลงชื่อ) …………………………………….  ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม
                                                                (นางมรรษพร  แก้วเกตุศรี) 
                                                                   ปลัดอำเภองานป้องกัน

****************

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 23/05/2013
โดย ส.อ.นรินทร์ บุญประเสริฐ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด และคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย อำเภอสามโก้ ครั้งที่ 3 /2554
รายงานการประชุม
คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด  และ
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย อำเภอสามโก้
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔
วันพฤหัสบดีที่  ๓  เดือน  มีนาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๔   เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ   ห้องประชุมอำเภอสามโก้
อำเภอสามโก้    จังหวัดอ่างทอง
--------------------
ผู้มาประชุม
 ๑. นายพีรเดช         โทมัส นายอำเภอสามโก้
๒. นายโรจน์รัตน์     จันทร ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง
๓. พ.ต.อ.สุเมธ          ปุณสีห์           ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสามโก้
๔. นายสนอง            พ่วงดี เกษตรอำเภอ
 ๕. นายชัยรัตน       คงคุ้ม ท้องถิ่น
๖. น.ส.ประภา          โค้วศิริ พัฒนาการอำเภอ
๗. นางปสุตา   ตั้งบูรณะกุล เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอ
              ๘. จ.ส.อ.สุชาติ          มณีโชติ            แทน สัสดีอำเภออำเภอ
                 ๙. นางจิรยา             เฟื่องรัตน์      แทน ผอ.กศน.อ.สามโก้
                ๑๐.  นางสุชาดา              กุลจิตติพิริยะ แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามโก้
                ๑๑.  นายสมศักดิ์  อำพันเรือง แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
   ๑๒.  นายศักรินทร์  บุญมี แทน  ปศุสัตว์อำเภอ
             ๑๓. นายพินิจ     แสนงาม        สาธารณสุขอำเภอ
             ๑๔. นางญาณทวี         พูลสวัสดิ์         แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอบทม
             ๑๕. นายทนงศักดิ์        ศรีวิเชียร       แทน นายกนายกเทศมนตรีตำบลสามโก้
             ๑๖. นายสุทรรศน์           ม่วงศรีจันทร์    ผู้อำนวยการโรงเรียนสามโก้วิทยาคม
   ๑๗.  นายวิสุทธิ์             โตปิติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองถ้ำ
                ๑๘.  นายสุพรรณ  เพชรสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกษทอง
   ๑๙.  นายไพเราะ  พัตตาสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามขาว
   ๒๐.  นายสาร             สังข์ทองวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามโก้
   ๒๑.  นายอุดมศักดิ์        วงษ์พานิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ 
   ๒๒.  นายประเสริฐ  ลูกฟัก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนตาวง
   ๒๓.  นายวิญญู            สุทนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต
   ๒๔.  นายเสนาะ              หิรัญอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกร่าง
   ๒๕.  นายพนม        สุทธิพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามโก้
             ๒๖. นางสารี่              คงอ่อน          ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าชุมนุม
   ๒๗. นางมินทรา         ก้านทอง           ปลัดอำเภอ             
   ๒๘. นายทชา            เพชรสัมฤทธิ์  ปลัดอำเภอ
ผู้เข้าร่วมประชุม
    ๑. พ.ต.ท. กีรติทัศน์      จิรภักดีศิริ            รอง ผกก.สส.สภ.สามโก้
               ๒. นายราเชนทร์       สวัสดี              เจ้าหน้าที่ปกครอง
     ๓. นายบุญเสริม เพ็งแจ่มศรี  คณะกรรมการธรรมาธิบาลจังหวัดอ่างทอง
                  ๔.  นายบรรพจน์          ชาญกิจกรรณ์  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอสามโก้
                                                                                   /ผู้ไม่มา...

- ๒ –

ผู้ไม่มาประชุม 
๑.  นางเจรจา หลาบงาม   กำนันตำบลอบทม
                         ๒.   นายประจวบ สีแตงสุก   กำนันตำบลสามโก้
๓.   นายปราโมทย์ สิงหฬ   กำนันตำบลมงคลธรรมนิมิต
๔. นายสุชาติ คงประสงค์   กำนันตำบลราษฎรพัฒนา
๕. นายอนุสิทธิ์ แจ่มกระจ่าง   กำนันตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
๖.  นายรังสรรค์          สีมี่                   เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอ
                     ๗. นายสุนทร           กลัดแก้ว             วัฒนธรรมอำเภอ
                     ๘. นางวาสนา              ขมาลักษณ์อัตชัย   รักษาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่แหลม
เริ่มประชุม เวลา  ๑๓.๓๐  น.
ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน                   การดำเนินการตามมาตรการลดผู้เสพ/ผู้ติด  ตามแผนปฏิบัติการ  ระยะที่  ๓
              ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้มีแผนปฏิบัติการ ระยะที่  ๓  และกำหนดมาตรการ
เร่งรัด  ๓  เดือน  ให้ทุกส่วนเร่งรัดดำเนินการ  ในส่วนการปราบปราม ได้มีการกำหนด
แนวทางในการดำเนินการไปแล้ว  ในส่วนการบำบัด  รัฐบาลมีเป้าหมายที่จะนำผู้เสพ
ที่ถูกจับกุม  ดำเนินคดี  ประมาณ  ๓๐๐,๐๐๐  คน  ทั่วประเทศ ไปเข้ารับการบำบัด  
โดยกำหนดให้มีการเริ่มปฏิบัติการนำผู้เสพเข้ารับการบำบัดตั้งแต่วันที่  ๒๐  กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๔  เป็นต้นไป  และได้สั่งการทุกจังหวัดจัดทำค่ายบำบัด  โดยนำผู้เสพ/ผู้ติดที่อยู่ใน
พื้นที่  ทั้งระบบสมัครใจโดยการชักชวน  แกมบังคับหรือระบบบังคับบำบัด  ไปเข้ารับการ
บำบัดให้มากที่สุด  
              ในการนี้  จังหวัดอ่างทองกำหนดเป้าหมายในการให้การบำบัดในระบบบังคับ
บำบัด  จำนวน  ๒  รุ่น ๆ ละ  ๔๐ คน รวม ๘๐ คน  และจัดทำค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  จำนวน  ๗  รุ่น ๆ ละ  ๕๐  คน  รวม  ๓๕๐  คน  
    จึงขอให้หน่วยงานของท่านรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
ให้ออกมารายงานตัวเพื่อเข้ารับการบำบัดอย่างทั่วถึง  โดยให้มารายงานตัว  ณ  ที่ว่าการอำเภอสามโก้  ฝ่ายความมั่นคง  ชั้น  ๒  ตั้งแต่วันที่  ๑  - ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๔  
มติที่ประชุม           รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ วันอังคารที่  ๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๔   
มติที่ประชุม รับรองการรายงานที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่อง    การติดตามและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ปลัดอำเภอ -  ด้านการป้องกัน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง              -  การประชุมเฝ้าระวังและการประชุมศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ สถานการณ์ปัญหายาเสพติดยังมีการแพร่ระบาดทุกพื้นที่ 
สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดของจังหวัดอ่างทอง  ตั้งแต่ปี  พ.ศ. ๒๕๕๑ – 
๒๕๕๓  พบว่าในปี พ.ศ.๒๕๕๓  มีการแพร่ระบาดยาเสพติดมากที่สุด  และในเดือนกุมภาพันธ์  
๒๕๕๔  มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลงจากเดือนมกราคม  ๒๕๕๔  กลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติดพบว่า  ในเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  ทั้งผู้ค้า / ผู้ลักลอบและผู้เสพ / ผู้ติด  ได้ลดลง
จากเดือนมกราคม  ๒๕๕๔  เล็กน้อย  (ข้อมูลจากสถิติจังหวัดอ่างทอง)
  /หน่วยงาน...

-  ๓ -

                                           หน่วยงาน  ปปส. ภาค  ๑  ได้สรุปภาพรวมในพื้นที่จังหวัด  มีการแพร่ระบาด
ยาเสพติดค่อนข้างเบาบาง  
                                           -  ด้านปราบปราม
ผกก.สภ.สามโก้     ดำเนินการการตั้งด่าน  ทำการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด  
                                           -  ด้านบำบัดรักษา และ To Be Number One 
 ผู้แทน ผอ.โรงพยาบาลสามโก้          มีผู้บำบัดยาเสพติดจำนวน  ๔  ราย  จากสถาบันบำบัดรักษายาเสพติด  ได้แก่
๑. หน่วยงานคุมประพฤติ  ๒  ราย
๒. หน่วยงานสถานพินิจ    ๒  ราย
                                           -  ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
ผอ.รร.วัดไผ่แหลม  จะดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมค่ายคุณธรรมในช่วงปิดเทอม
มติที่ประชุม             รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔      เรื่อง    คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอำเภอสามโก้
  -  รายงานผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
     ไม่มี
ผกก.สภ.สามโก้   -  รายงานสถิติคดีอาญา ๕ กลุ่ม
๑. คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์  รับแจ้ง  ๑  ราย
๒. คดีที่น่าสนใจ
-  โจรกรรมรถจักรยานยนต์  รับแจ้ง  ๑ ราย
๓.  คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย
     -  ยาเสพติด  รับแจ้ง  ๑๖  ราย  จับ  ๑๖  คน  จำนวนคนร้าย  ๑๖  คน
                                            -  รายงานผลการดำเนินงานศูนย์อำนวยความเป็นธรรมอำเภอสามโก้ 
               -  เรื่องร้องเรียน  ๑  เรื่อง
         -  เรื่อง  ขอความช่วยเหลือจัดสรรทุนการศึกษา
มติที่ประชุม           รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕   เรื่อง   อื่น ๆ  (ถ้ามี)
         ไม่มี
เลิกประชุม ๑๕.๐๐ น.

                                                     (ลงชื่อ) ……………………………………. ผู้จดรายงานการประชุม
                                                               (นางสาวอรอุมา  แสฉาย)  สมาชิก  อส.

                                                       (ลงชื่อ) ……………………………………. ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม
                                                                 (นายทชา  เพชรสัมฤทธิ์)  ปลัดอำ

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 29/03/2011
โดย อส.อรอุมา แสงฉาย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อำเภอสามโก้
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔
วันพฤหัสบดีที่  ๑ มีนาคม  ๒๕๕๔  เวลา  ๑๓.๓๐ น.
ณ   ห้องประชุมอำเภอสามโก้
***************
ผู้มาประชุม
              ๑.  นายพีรเดช    โทมัส  นายอำเภอสามโก้
๒.  นายโรจน์รัตน์ จันทร  ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง
    ๓.  พ.ต.อ.สุเมธ        ปุณสีห์              ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสามโก้
    ๔.  นายสนอง          พ่วงดี  เกษตรอำเภอ
    ๕.  นายบุญเสริม      เพ็งแจ่มศรี  คณะกรรมการธรรมาธิบาลจังหวัดอ่างทอง
              ๖.   นายชัยรัตน์ คงคุ้ม  ท้องถิ่นอำเภอ
                 ๗.   นายบรรพจน์          ชาญกิจกรรณ์  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอสามโก้
    ๘.  น.ส.ประภา         โค้วศิริ  พัฒนาการอำเภอ
              ๙.  นางปสุตา   ตั้งบูรณะกุล  เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอ
             ๑๐. จ.ส.อ.สุชาติ        มณีโชติ             แทน สัสดีอำเภออำเภอ
                ๑๑.  นางจิรัชยา         เฟื่องฟูรัตน์          แทน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ
                ๑๒.  นางสุชาดา             กุลจิตติพิริยะ  แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามโก้
               ๑๓.  นายศักรินทร์ บุญมี  แทน ปศุสัตว์อำเภอ
             ๑๔. นายพินิจ    แสนงาม            สาธารณสุขอำเภอ
               ๑๕. นายสุทรรศน์         ม่วงศรีจันทร์     ผู้อำนวยการโรงเรียนสามโก้วิทยาคม
                ๑๖.  นายวิสุทธิ์            โตปิติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองถ้ำ
                ๑๗.  นายสุพรรณ เพชรสุวรรณ  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกษทอง
                ๑๘.  นายไพเราะ พัตตาสิงห์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามขาว
                ๑๙.  นายสาร สังข์ทองวิเศษ  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามโก้
   ๒๐.  นายอุดมศักดิ์       วงษ์พานิชย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ 
   ๒๑.  นายประเสริฐ ลูกฟัก  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนตาวง
   ๒๒.  นายวิญญู           สุทนต์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต
   ๒๓.  นายเสนาะ             หิรัญอ่อน              ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกร่าง
   ๒๔.  นายพนม       สุทธิพงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามโก้
             ๒๕. นางสารี่             คงอ่อน             ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าชุมนุม
                ๒๖.  นายสมศักดิ์ อำพันเรือง  แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
             ๒๗. นางญาณทวี        พูลสวัสดิ์           แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอบทม
             ๒๘. นายทนงศักดิ์       ศรีวิเชียร           แทน นายกเทศมนตรีตำบลสามโก้

ผู้เข้าร่วมประชุม
    ๑.  พ.ต.ท. กีรติทัศน์      จิรภักดีศิริ            รอง ผกก.สส.สภ.สามโก้
    ๒.  นางมินทรา         ก้านทอง            ปลัดอำเภอ             
    ๓.  นายทชา            เพชรสัมฤทธิ์   ปลัดอำเภอ
              ๔.  นายราเชนทร์       สวัสดี               เจ้าหน้าที่ปกครอง                                                                -๒-

ผู้ไม่มาประชุม
              ๑.  นายสุนทร            กลัดแก้ว            วัฒนธรรมอำเภอ
              ๒.  นางวาสนา           ขมาลักษณ์อัตชัย   รักษาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่แหลม
              ๓.  นายรังสรรค์          สีมี่                   เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอ
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่อง แนะนำข้าราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
ประธาน          - พ.ต.อ.สุเมธ ปุณสีห์   ตำแหน่ง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสามโก้ ย้ายมาจากสถานีตำรวจภูธรพรหมบุรี  จังหวัดสิงห์บุรี
          - พ.ต.ท.กีรติทัศน์  จิรภักดีศิริ  ตำแหน่ง รองผู้กำกับการฝ่ายสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสามโก้
ย้ายมาจากสถานีตำรวจภูธรเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี
         - พ.ต.ท.รพีพล  กฤษณา   ตำแหน่ง สารวัตรปกครองป้องกันสถานีตำรวจภูธรสามโก้
ย้ายมาจากสถานีตำรวจภูธรดอนพุด  จังหวัดสระบุรี
       - ร.ต.อ.กฤตกร  กฤโตปการ   ตำแหน่ง สารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสามโก้
ย้ายมาจากสถานีตำรวจภูธรบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
 มติที่ประชุม        รับทราบ
                   ๑.๒ เรื่อง ขอขอบคุณ
 ประธาน                   - ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ พนักงานลูกจ้างในสังกัด
ที่ร่วมออกโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดอ่างทอง                     และโครงการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
เมื่อในวัน ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ วัดหนองกร่าง 
           - ขอขอบคุณผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอสามโก้ที่นำเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕ กิโลวัตต์ เพื่อมาติดตั้งเมื่อป้องกันปัญหาไฟฟ้าดับที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดอ่างทอง และโครงการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ วัดหนองกร่าง
- ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ พนักงานลูกจ้างในสังกัด ในพื้นที่มาร่วมบริจาคโลหิต เมื่อวันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ มีผู้แสดงความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน ๗๗ คน แต่บริจาคโลหิตได้ ๕๒ คน 
- ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาทุกแห่งที่ให้ความร่วมมือซื้อสลากกาชาดการกุศล และบัตรมัจฉากาชาด อีกทั้งสนับสนุนเจ้าหน้าที่ประจำร้านกาชาด  เมื่อวันที่  ๑         มีนาคม ๒๕๕๔  
มติที่ประชุม       รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  ๒/๒๕๕๔   วันพุธที่ ๒ กุมภาพันธ์   ๒๕๕๔  
มติที่ประชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง  เพื่อทราบ 
๓.๑ เรื่อง การเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ป.หน.ฝ.บห.ปค.            ด้วยจังหวัดอ่างทอง ให้อำเภอแจ้งส่วนราชการต่าง ๆ พร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส                    ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ในปี ๒๕๕๔ ทุกวันที่  ๕  ของเดือน 
           


-๓-

สำหรับเดือน มีนาคม  ๒๕๕๔  อำเภอสามโก้ได้กำหนดจัดพิธีในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๔ 
เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ วัดสามโก้ หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพ สำนักงานเกษตรอำเภอ จึงขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมพิธีในวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว
มติที่ประชุม     รับทราบ
          ๓.๒ เรื่อง โครงการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service) ประจำเดือน มีนาคม 
                       พ.ศ. ๒๕๕๔   
ป.หน.ฝ.บห.ปค.            ด้วยอำเภอสามโก้  ได้กำหนดแผนการดำเนินงานออกหน่วยบริการอำเภอ.. ยิ้มเคลื่อนที่
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๔  ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๔  ณ ศูนย์การเรียนรู้ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓           ตำบลอบทม ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  จึงขอให้ทุกท่านเข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน
มติที่ประชุม      รับทราบ
๓.๓  เรื่อง  ขยายกำหนดเวลาการขอมีบัตร มีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตร สำหรับประชาชนในทุกท้องที่ 
    ทั้งประเทศและการขอมีบัตร มีบัตรใหม่ สำหรับผู้ประสบภัยธรรมชาติ (อุทกภัย) ในท้องที่
     ๔๕ จังหวัด
ป.หน.ฝ.บห.ปค.   ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ อนุมัติให้ขยายกำหนดเวลาการขอ มีบัตร มีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตร สำหรับประชาชนในทุกท้องที่ทั้งประเทศและการขอ            มีบัตร มีบัตรใหม่ สำหรับผู้ประสบภัยธรรมชาติ (อุทกภัย) ในท้องที่ ๔๕ จังหวัด ที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ จากภายในกำหนดหกสิบวันที่ต้องมีบัตรใหม่หรือเปลี่ยนบัตร เป็นภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ และยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่หรือเปลี่ยนบัตร กรณีบัตรหายหรือถูกทำลาย หรือบัตรชำรุดในสาระสำคัญ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดและประชาชนในพื้นที่ทราบ
มติที่ประชุม      รับทราบ 
๓.๔ ขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมฝึกภาคสนาม
ป.หน.ฝ.บห.ปค.   ด้วยโรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ มีโครงการนำนักเรียนดุริยางค์       ทหารเรือชั้นปีที่ ๔ – ๖ (ม.๔ – ม.๖) โดยมีนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารชั้นประทวน รวมทั้งนักเรียนดุริยางค์ ทั้งหมดจำนวน ๑๖๐ คนออกฝึกภาคสนาม ในวันเสาร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐–๒๓.๐๐ น. ณ เวทีลานวัฒนธรรม บริเวณสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง ซึ่งจะมีการแสดงดนตรี                ให้ประชาชนจังหวัดอ่างทองรับชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จึงขอให้ทุกส่วนราชการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ในพื้นที่ได้ทราบทั่วกัน
มติที่ประชุม      รับทราบ                                                                
๓.๕ เรื่อง การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี ๒๕๕๔ 
จ.ส.อ.สุชาติฯ              ด้วยอำเภอสามโก้กำหนดการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการประจำปี ๒๕๕๔
ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔  เวลา ๐๗.๐๐ น.  ณ  หอประชุมอำเภอสามโก้ ผู้ที่อยู่ในกำหนดต้องไปเข้ารับ                การตรวจเลือก ฯ คือทหารกองเกินที่เกิดในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ และผู้ที่เกิดในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ – ๒๕๓๒ ซึ่งยังไม่เคย                  เข้ารับการตรวจเลือกฯ ให้มาติดต่อขอรับหมายเรียก เพื่อเข้ารับการตรวจเลือกจากเจ้าหน้าที่สัสดีอำเภอ                                 ณ ที่ว่าการอำเภอสามโก้ ให้แล้วเสร็จก่อนถึงวันทำการตรวจเลือกสำหรับผู้ที่จะได้รับการผ่อนผันตามมาตรา              ๒๙ (๓) (ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่) ขอให้ไปแสดงตัวในวันตรวจเลือกฯ ด้วย สำหรับหลักฐานที่จะต้องนำไปแสดง                 ในวันตรวจเลือกฯ
       ๑. ใบสำคัญ (แบบ สด. ๙)
       ๒. หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด. ๓๕)
       ๓. บัตรประจำตัวประชาชน 
       ๔. วุฒิการศึกษา (ม. ๖ – ปริญญาตรี) ถ้ามี
       ๕. หลักฐานอื่นๆ ถ้ามี

                                                                              -๔-

ในวันตรวจเลือกฯ ขอเรียนเชิญกำนันทุกตำบล,  ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ทำหน้าที่ ควบคุมกำกับดูแล             ทหารกองเกินที่อยู่ในความรับผิดชอบ ซึ่งมาเข้ารับการตรวจเลือก ฯ ให้เข้าแถวเป็นรายตำบล ให้ถูกต้องเรียบร้อย                      เพื่อฟังการเรียกชื่อเข้ารับการตรวจเลือก ฯและจะต้องอยู่จนกว่าการตรวจเลือกแล้วเสร็จ เพื่อคอยชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลของผู้ที่มาเข้ารับการตรวจเลือกฯ  ตามที่เจ้าหน้าที่ต้องการทราบ หรือลงลายมือชื่อรับรอง
ในบัญชีเรียกฯ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยและขอให้ประชาสัมพันธ์ย้ำเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบถึง                    การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี ๒๕๕๔  ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ นี้อีกครั้งหนึ่งด้วย  หากผู้ใดสงสัยหรือไม่แน่ใจว่าอยู่ในกำหนดที่จะเข้ารับการตรวจเลือกฯ ในปี ๒๕๕๔ นี้ หรือไม่ ให้สอบถามโดย
ตรงที่หน่วยสัสดีอำเภอสามโก้ ทั้งนี้ไม่ควรเกินวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ เว้นแต่กรณีจำเป็นซึ่งเจ้าหน้าที่
จะพิจารณาตามแต่กรณี  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้มีเวลาดำเนินการทางด้านเอกสารได้ถูกต้อง สมบูรณ์ และทันตามกำหนดเวลา จึงขอประชาสัมพันธ์เรื่องการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี ๒๕๕๔ ด้วย
มติที่ประชุม      รับทราบ 
                     ๓.๖. เรื่อง โครงการหมวกนิรภัย ๑๐๐ %
ผกก.สภ.สามโก้      ด้วยศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ได้มีมติที่ประชุมในการร่วมณรงค์ให้ปี ๒๕๕๔                           เป็นปีแห่งการณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ % โดยอำเภอสามโก้เริ่มกวดขันจับกุมอย่างจริงจัง                               ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ ฝากหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ ช่วยประชาสัมพันธ์ให้แก่ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดทราบและปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล
มติที่ประชุม      รับทราบ 
๓.๗. เรื่อง การดำเนินงานในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ
พัฒนาการอำเภอฯ        ด้วยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ ได้ขอความร่วมมือให้จังหวัดอ่างทอง ดำเนินการตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ โดยสนับสนุนงบประมาณในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการในจังหวัดอ่างทอง จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) เพื่อช่วยเหลือคนพิการรายละไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
(สองหมื่นบาทถ้วน) โดยให้อำเภอพิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน ๒ แห่ง ที่มีความประสงค์และมีความพร้อมในการดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการที่ประสบปัญหาความเดือนร้อนที่อยู่อาศัยทรุดโทรม จำนวน ๑ แห่ง และคนพิการที่ประสบปัญหาความเดือนร้อน เนื่องจากที่อยู่อาศัยได้รับ              ความเดือนร้อน จากอุทกภัย จำนวน ๑ แห่ง โดยให้พิจารณาคัดเลือกคนพิการตามคุณสมบัติที่กำหนด                              ที่ผ่านการทำประชาคมและดำเนินการเยี่ยมบ้านคนพิการ เพื่อสำรวจข้อมูลที่พักอาศัยของคนพิการที่ต้องการ   ซ่อมแช่มปรับปรุงเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วจึงขอประชาสัมพันธ์มาที่ประชุมทราบโดยทั่วกันเพื่อแจ้งประชาชนในพื้นที่ทราบด้วย
มติที่ประชุม      รับทราบ 
เลิกประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น.


(ลงชื่อ)      นางสุรีย์  รัตนบวรชัย      ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
                (นายราเชนทร์  สวัสดี)
                            เจ้าหน้าที่ปกครอง


(ลงชื่อ)      นางมินทรา  ก้านทอง      ผู้ตรวจรายงานการประชุม
              (นางมินทรา  ก้านทอง)
                            ปลัดอำเภอ 


ปรับปรุงข่าวล่าสุด 28/07/2011
โดย นายราเชนทร์ สวัสดี
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อำเภอสามโก้
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔
วันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔  เวลา  ๑๓.๓๐ น.
ณ   ห้องประชุมอำเภอสามโก้
***************
ผู้มาประชุม
            ๑. นายพีรเดช     โทมัส    นายอำเภอสามโก้
       ๒. นายโรจน์รัตน์  จันทร    ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง
       ๔. นายสุนทร         กลัดแก้ว            วัฒนธรรมอำเภอ
       ๕. น.ส.ประภา        โค้วศิริ    พัฒนาการอำเภอ
                ๖. นางปสุตา    ตั้งบูรณะกุล    เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอ                                                                                                             
                 ๗.  นายบรรพจน์         ชาญกิจกรรณ์     ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอสามโก้                                                                                                     
        ๘. นายบุญเสริม       เพ็งแจ่มศรี    คณะกรรมการธรรมาธิบาลจังหวัดอ่างทอง
                      ๙. นายสนอง          พ่วงดี    เกษตรอำเภอ
               ๑๐. นายประกฤต  พวงลูกอิน    ปศุสัตว์อำเภอ
 ๑๑. นายรังสรรค์        สีมี่                   เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอ
             ๑๒. ว่าที่ ร.ท.ภักค์    โภชกปริภัณฑ์    นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอวิเศษขัยชาญ
                 รักษาราชการแทน นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอสามโก้
                  ๑๓.  นายโกเมท  แสงนาค     แทน  สาธารณสุขอำเภอสามโก้
               ๑๔. จ.ส.อ.สุชาติ       มณีโชติ              แทน สัสดีอำเภออำเภอ
                  ๑๕.  นางสุชาดา            กุลจิตติพิริยะ     แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามโก้
     ๑๖.  พ.ต.ท. กีรติทัศน์    จิรภักดีศิริ             แทน ผกก.สภ.สามโก้
               ๑๗. นางจิรัชยา         เฟื่องฟูรัตน์           แทน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ
                  ๑๘.  นายวิสุทธิ์  โตปิติ     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองถ้ำ
     ๑๙.  นายพนม               สุทธิพงษ์     ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามโก้
     ๒๐.  นายสุพรรณ   เพชรสุวรรณ     ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกษทอง
     ๒๑.  นายวิญญู   สุทนต์     ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต
                  ๒๒.  นายไพเราะ   พัตตาสิงห์     ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามขาว
                  ๒๓.  นายเสนาะ   หิรัญอ่อน     ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกร่าง
     ๒๔..  นายสาร   สังข์ทองวิเศษ     ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามโก้
     ๒๕. นายสุทรรศน์          ม่วงศรีจันทร์        ผู้อำนวยการโรงเรียนสามโก้วิทยาคม
               ๒๖. นางสารี่            คงอ่อน               ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าชุมนุม
                  ๒๗.  นายอุดมศักดิ์         วงษ์พานิชย์     ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ 
                  ๒๘.  นายประเสริฐ   ลูกฟัก     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนตาวง
     ๒๙. นายทนงศักดิ์       ศรีวิเชียร            แทน นายกเทศมนตรีตำบลสามโก้      
               ๓๐. นางญาณทวี       พูลสวัสดิ์             แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอบทม
                  ๓๑.  นางสาว เตือนใจ     ผลวารินทร์             แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์

-๒-

ผู้เข้าร่วมประชุม
      ๑. นายอรรถพล       พันธุศาสตร์         ปลัดอำเภอ
      ๒. นางมินทรา         ก้านทอง             ปลัดอำเภอ             
      ๓. จ.ส.อ.บุญรอด  คาพิจารณ์     รอง.ผบ.มว.ร.๓๑ พัน.๑ รอ
    ๔. ส.อ.บรรจง  ม่วงแก้ว              มวลชนสัมพันธ์ ร.๓๑/๑ ๑๐.
       ๕.  นายสันติ               กาญจนสิทธิ์            อาจารย์โรงเรียนสามโก้วิทยาคม
                ๖.  นายราเชนทร์      สวัสดี                เจ้าหน้าที่ปกครอง
ผู้ไม่มาประชุม
               ๑.  นางวาสนา         ขมาลักษณ์อัตชัย   รักษาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่แหลม
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่อง ขอขอบคุณ
ประธาน                      - ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ พนักงานลูกจ้างในสังกัด                    
และนักเรียนโรงเรียนสามโก้วิทยาคมมาร่วมบริจาคโลหิตเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ มีผู้แสดงความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน ๗๔ คน แต่บริจาคโลหิตได้ ๖๒ คน
            - ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง                ในสังกัด ที่ไปเข้าร่วมโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้ประจำหมู่บ้านหมู่ที่ ๕                                          ตำบลราษฎรพัฒนา  เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔
มติที่ประชุม       รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔  วันที่ ๒ มิถุนายน  ๒๕๕๔  
มติที่ประชุม  รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง  เพื่อทราบ 
๓.๑ เรื่อง การเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญ                 
            พระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ประธาน      ด้วยจังหวัดอ่างทอง ให้อำเภอแจ้งส่วนราชการต่าง ๆ พร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส                    ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ในปี ๒๕๕๔ ทุกวันที่  ๕  ของเดือน 
   สำหรับเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๔  อำเภอสามโก้ได้กำหนดจัดพิธีในวันอังคารที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔  เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดสามโก้ หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลอบทม จึงขอเชิญหัวหน้า                 ส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมพิธีในวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว  
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๒ เรื่อง  การจัดกิจกรรมของกลุ่มพลังมวลชน เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
             พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓  
ประธาน    ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้อำเภอและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เชิญชวนกลุ่ม                   พลังมวลชนทุกรูปแบบในพื้นที่จัดทำกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นราชสักการะ                 และแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์              เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทย เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว               วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓   สำนักราชเลขาธิการ แจ้งว่า ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบ ฝ่าละอองธุลีพระบาท รายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มพลังมวลชนในจังหวัดต่าง ๆ ทั้ง ๗๖ จังหวัด เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ แล้ว 
มติที่ประชุม     รับทราบ

-๓-

๓.๓ เรื่อง การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬบูชา และวันเข้าพรรษา
  ประจำปี ๒๕๕๔  
วัฒนธรรมอำเภอ - พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จพระราชดำเนินวัดขุนอินทประมูล ในวันที่ ๙
กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. เพื่อทรงห่มผ้าพระพุทธไสยาสน์ และถวายเทียนพระราชทาน               แก่วัดพระอารามหลวง จำนวน ๒ วัด ได้แก่ วัดไชโยวรวิหาร และวัดป่าโปกวรวิหาร
- กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬบูชา และวันเข้าพรรษา
ประจำปี ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๑๓–๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ พุทธมณฑลจังหวัดอ่างทอง วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง กิจกรรมได้แก่ การหล่อเทียนพรรษา จำนวน ๙ ต้น เพื่อถวายวัดพระอารามหลวง ๒ ต้น และถวายวัดเจ้าคณะอำเภอ จำนวน ๗ ต้น การจัดนิทรรศการวันอาสาฬบูชา และวันเข้าพรรษา                              การประกวดตบแต่งต้นเทียนพรรษา
- อำเภอจัดรถยนต์เพื่อรับเทียนไปถวายวัดสามโก้ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔
- จังหวัดขอให้อำเภอส่งเทียนเพื่อเข้าประกวดฯ จำนวน ๑ ต้น
มติที่ประชุม      รับทราบ
๓.๔ เรื่อง โครงการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
ประธาน ด้วยอำเภอสามโก้  ได้กำหนดแผนการดำเนินงานออกหน่วยบริการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๔  ในวันพฤหัสบดีที่  ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๔  ณ ศูนย์การเรียนรู้ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลราษฎรพัฒนา  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป จึงขอให้ทุกท่านประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน                               ในพื้นที่ทราบและเข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน
มติที่ประชุม      รับทราบ
                    ๓.๕ เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๔ ในวันอาทิตย์ที่ ๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๔
ประธาน  ด้วยได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ โดยบัตรเลือกตั้งจะมีอยู่                     ๒ แบบ คือ แบบแบ่งเขต สีชมพู และแบบบัญชีรายชื่อ สีเขียว ส่วนการรับมอบหีบบัตรกำหนดในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ตำบลอบทม ตำบลราษฎรพัฒนาและตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ เวลา ๑๑.๐๐ น. ตำบลสามโก้และตำบลมงคลธรรมนิมิต พร้อมทั้งขอความร่วมมือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แต่งตั้งชุดปฏิบัติการ   ประจำหมู่บ้าน เพื่อสอดส่องดูแลปัญหายาเสพติดและการซื้อสิทธิขายเสียง พร้อมรายงานผลให้อำเภอ
ทราบด้วย  
มติที่ประชุม      รับทราบ
          ๓.๖ เรื่อง การรับแจ้งเหตุที่ไม่อาจให้ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ประธาน ด้วยจังหวัดอ่างทองได้แจ้งแผนการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๔ และแนวทางปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งในภารกิจที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย เพื่อให้สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่รับผิดชอบดำเนินการ ดังนี้
๑. ให้นายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นประกาศแต่งตั้งบุคคลรับแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปเลือกตั้งตามแบบ ส.ส. ๒๗ โดยให้แต่งตั้งจากผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอ ผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นเป็นสำคัญ
๒. ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งแจ้งเหตุความจำเป็นตามแบบ ส.ส. ๒๘ หรือทำเป็นหนังสือซึ่งอย่างน้อยต้องระบุเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งยื่นต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่ผู้นั้นมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน หรือภายใน ๗ วันนับแต่วันเลือกตั้ง                                             -๔-

๓. กำหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งแจ้งเหตุด้วยตนเอง หรือส่งหนังสือแจ้งเหตุฯ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน                               หรือจะทำเป็นหนังสือมอบหมายให้บุคคลอื่นไปยื่นแทนก็ได้ จึงขอให้นายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นสั่งกำชับเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบเอกสารที่ไปรษณีย์นำส่งอย่างรอบคอบ มิให้หนังสือแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เกิดการตกหล่นสูญหายได้
๔. ขอให้สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่งประชาสัมพันธ์ทางสื่อทุกประเภทที่              มีอยู่ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตพื้นที่ทราบโดยทั่วกัน
มติที่ประชุม      รับทราบ
๓.๗ เรื่อง พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ประธาน ด้วยพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ ๓๔ ก วันที่  ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ แล้ว โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔  เป็นต้นไป โดยกำหนดให้ผู้ซึ่งต้องมีบัตรให้ยื่นคำขอมีบัตรต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
รายละเอียดสรุปได้ดังนี้
- กำหนดให้ผู้มีสัญชาติไทย ซึ่งมีอายุตั้งแต่ ๗ ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน ๗๐ ปี และมีชื่อใน
ทะเบียนบ้านต้องมีบัตรตามกำหนด บัตรให้ใช้ได้นับแต่วันออกบัตรและมีอายุ ๘ ปี นับแต่วันเกิดของ
ผู้ถือบัตรที่ถึงกำหนดภายหลังจากวันออกบัตร บัตรที่ยังไม่หมดอายุในวันที่ผู้ถือบัตรมีอายุครบ ๗๐ ปีบริบูรณ์
ให้ใช้บัตรนั้นต่อไปได้ตลอดชีวิต  
- ผู้ซึ่งต้องมีบัตรให้ยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกำหนด ๖๐ วัน นับแต่วันที่อายุ
ครบเจ็ดปีบริบูรณ์ วันที่ได้สัญชาติไทย วันที่นายทะเบียนเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วย
การทะเบียนราษฎร วันที่พ้นสภาพจากการได้รับยกเว้น
- การขอมีบัตรใหม่หรือขอเปลี่ยนบัตร ของผู้มีอายุไม่ถึงสิบห้าปีให้เป็นหน้าที่ของบิดามารดาหรือ
บุคคลซึ่งรับดูแลผู้นั้นเป็นผู้ยื่นคำขอ แต่ไม่เป็นการตัดสิทธิบุคคลนั้นจะยื่นคำขอด้วยตนเองจึงขอประชาสัมพันธ์        ให้ทราบโดยทั่วกัน
มติที่ประชุม  รับทราบ
๓.๘ เรื่อง โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จังหวัดอ่างทอง ประจำปี ๒๕๕๔
  โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง  
จนท.พลศึกษาอำเภอ ด้วยกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้อนุมัติงบประมาณโครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๕๔ โดยมอบหมายให้สำนักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดอ่างทอง เป็นผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันโดยมีการแข่งขันในระดับอำเภอและระดับจังหวัด
ซึ่งเป็นจังหวัดนำร่องในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อพัฒนากีฬาของ
จังหวัดอ่างทอง  กำหนดการรับสมัครพร้อมส่งหลักฐานระดับอำเภอ ระหว่างวันที่ ๑ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔
ณ ที่ว่าการอำเภอในพื้นที่ที่สถานศึกษาตั้งอยู่ สอบถามรายละเอียดได้ที่ นายรังสรรค์  สีมี่ เจ้าหน้าที่พลศึกษา
อำเภอ โทร. ๐๘๙ ๑๔๔ ๔๘๔๔ , ๐ ๓๕๖๙ ๗๐๘๐ 
มติที่ประชุม  รับทราบ
๓.๙ เรื่อง ผลการคัดเลือกสตรีไทยดีเด่นจังหวัดอ่างทอง ประจำปี ๒๕๕๔ 
พัฒนาการอำเภอ จังหวัดอ่างทองได้จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสตรีไทยดีเด่นฯ เมื่อวันอังคารที่ ๓๑
พฤษภาคม ๒๕๕๔ ซึ่งคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบให้นางทองหล่อ  ฉ่ำฉวี  จากอำเภอเมืองอ่างทอง
เป็นสตรีไทยดีเด่นจังหวัดอ่างทอง ประจำปี ๒๕๕๔  ส่วนสตรีไทยดีเด่นที่ผ่านการสรรหาจากอำเภอต่าง ๆ                  จำนวน ๕ คน ที่ประชุมเห็นชอบให้เป็นสตรีไทยดีเด่นระดับจังหวัด เข้ารับประกาศเกียรติคุณจาก                           ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ในวันประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๔
มติที่ประชุม รับทราบ-๕-

        ๓.๑๐ เรื่อง ผลการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นปี ๒๕๕๔  
พัฒนาการอำเภอ       คณะกรรมการคัดสรรฯ ได้แจ้งผลการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”                        
ซึ่งอำเภอสามโก้ได้รับรางวัลประเภทผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนชาย ชนะเลิศอันดับที่ ๑ คือ นายชุบ จันทร์สุวรรณ
   ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลอบทม
มติที่ประชุม      รับทราบ
เลิกประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น.


(ลงชื่อ)      นางสุรีย์  รัตนบวรชัย      ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
                (นายราเชนทร์  สวัสดี)
                             เจ้าหน้าที่ปกครอง

(ลงชื่อ)      นางมินทรา  ก้านทอง      ผู้ตรวจรายงานการประชุม
              (นางมินทรา  ก้านทอง)
                            ปลัดอำเภอ 

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 28/07/2011
โดย นายราเชนทร์ สวัสดี
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อำเภอสามโก้
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔
วันพุธที่ ๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  เวลา  ๑๓.๓๐ น.
ณ   ห้องประชุมอำเภอสามโก้
***************
ผู้มาประชุม
           ๑. นายพีรเดช     โทมัส   นายอำเภอสามโก้
      ๒. นายโรจน์รัตน์  จันทร   ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง
       ๓.  นายบรรพจน์          ชาญกิจกรรณ์    ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอสามโก้
      ๔. นายสนอง          พ่วงดี   เกษตรอำเภอ
      ๕. นายพินิจ     แสนงาม            สาธารณสุขอำเภอ
      ๖. น.ส.ประภา        โค้วศิริ   พัฒนาการอำเภอ
      ๗. นายรังสรรค์        สีมี่                  เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอ
      ๘. นายสุนทร          กลัดแก้ว           วัฒนธรรมอำเภอ
      ๙. พ.ต.อ.สุเมธ         ปุณสีห์             ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสามโก้
                ๑๐. ว่าที่ ร.ท.ภักค์    โภชกปริภัณฑ์   นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอวิเศษขัยชาญ
                รักษาราชการแทน นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอสามโก้
     ๑๑.  นายศักรินทร์  บุญมี    แทน  ปศุสัตว์อำเภอ
    ๑๒. นายยงยุทธ         เพิ่มพูน             แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามโก้
    ๑๓. จ.ส.อ.สุชาติ        มณีโชติ             แทน สัสดีอำเภอ
    ๑๔. น.ส.รุ่งแสง         ชูวงษ์                แทน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ
               ๑๕.  นายอุดมศักดิ์        วงษ์พานิชย์    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์และรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่แหลม 
    ๑๖.  นายวิสุทธิ์  โตปิติ    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองถ้ำ
     ๑๗.  นายไพเราะ  พัตตาสิงห์    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามขาว
     ๑๘.  นายวิญญู  สุทนต์    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต
๑๙.  นายสมนึก              คุ้มเกรง                 แทน  ผู้อำนวยการโรงเรียนสามโก้วิทยาคม
     ๒๐.  นายทนงศักดิ์       ศรีวิเชียร           แทน นายกเทศมนตรีตำบลสามโก้      
    ๒๑. น.ส.พัชชานันท์    กุลพรพิพัชญ       แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอบทม
    ๒๒. นายสมศักดิ์  อำพันเรือง    แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
ผู้เข้าร่วมประชุม
                ๑. นางมรรษพร         แก้วเกตุศรี         ปลัดอำเภอ
      ๒. นายบรรจง               ม่วงแก้ว                มวลชนสัมพันธ์ ร.๓๑/๑  ๑๐
     ๓. นายราเชนทร์        สวัสดี               เจ้าหน้าปกครอง
ผู้ไม่มาประชุม
                    ๑. นายบุญเสริม       เพ็งแจ่มศรี    คณะกรรมการธรรมาธิบาลจังหวัดอ่างทอง
      ๒. นางปสุตา    ตั้งบูรณะกุล    เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอ                                                                
       ๓.  นายเสนาะ  หิรัญอ่อน    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกร่าง
       ๔.  นายพนม        สุทธิพงษ์               ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามโก้
       ๕.  นายประเสริฐ  ลูกฟัก    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนตาวง
                    ๖.  นายสุพรรณ  เพชรสุวรรณ    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกษทอง
      ๗. นางสารี่             คงอ่อน              ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าชุมนุม
       ๘.  นายสาร               สังข์ทองวิเศษ    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามโก้

-๒-

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
                    ๑.๑ เรื่อง  แนะนำข้าราชการย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
ประธาน     - นางมรรษพร  แก้วเกตุศรี ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ย้ายมาจาก
ที่ทำการปกครองอำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง (ช่วยราชการที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง)
- นายพิเชฎฐ์   บรรทัดจันทร์ ตำแหน่ง สัตวแพทย์ชำนาญงาน ย้ายมาจากสำนักงานปศุสัตว์
                     อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
มติที่ประชุม      รับทราบ
๑.๒ เรื่อง ขอขอบคุณ
ประธาน              - ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ พนักงาน
และลูกจ้างและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมทำบุญและไปร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี เมื่อวัน ๑๖ ตุลาคม            ๒๕๕๔  ณ วัดท่าชุมนุม
              - ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง
ในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”จังหวัดอ่างทอง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  เมื่อวัน ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ วัดสามขาว และขอบคุณผู้จัดการการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอสามโก้ที่นำเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕ กิโลวัตต์ ไปติดตั้งเพื่อป้องกันปัญหา                             ไฟฟ้าดับ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในขณะดำเนินโครงการดังกล่าว     
มติที่ประชุม      รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔  วันที่ ๓ ตุลาคม  ๒๕๕๔  
มติที่ประชุม  รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง  เพื่อทราบ                              
๓.๑ เรื่อง การเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส                                 
  ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ประธาน               ด้วยจังหวัดอ่างทอง ให้อำเภอแจ้งส่วนราชการต่าง ๆ พร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง 
ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ในปี ๒๕๕๕ ทุกวันที่  ๕  ของเดือน 
   สำหรับเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๔  อำเภอสามโก้ได้กำหนดจัดพิธีในวันจันทร์ที่ ๗ พฤศจิกายน 
๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดสามโก้ หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพ สำนักงานเทศบาลตำบลสามโก้ จึงขอเชิญ                 หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานลูกจ้างในสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมพิธีในวันเวลา              และสถานที่ดังกล่าว 
มติที่ประชุม      รับทราบ
๓.๒ เรื่อง การประกอบพิธีตักน้ำ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ 
  ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
ประธาน      ตามที่อำเภอได้แจ้งเรื่องการประกอบพิธีตักน้ำ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ในวันศุกร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา ๑๔.๐๙ – ๑๔.๓๙ น.  ณ สระน้ำ วัดโบสถ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ นั้น
   ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้แจ้งเลื่อนกำหนดการประกอบพิธีตักน้ำเป็นวันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลาสถานที่คงเดิมและพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ ในวันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  ระหว่างเวลา ๑๗.๐๐ – ๑๘. ๓๙ น. ณ วัดไชโยวรวิหาร อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง จึงขอเชิญ                             หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน 
มติที่ประชุม      รับทราบ


-๓-

๓.๓ เรื่อง   การจัดทำโครงการปรับปรุงแก้ไขรายชื่อผู้ขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด 
ประธาน    สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดทำโครงการปรับปรุงแก้ไขรายชื่อผู้ขอลงทะเบียน                ใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม 
 ๒๕๕๔ โดยให้ผู้ประสงค์จะขอยกเลิกการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร 
ยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอ่างทอง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
มติที่ประชุม      รับทราบ
๓.๔ เรื่อง   โครงการกาชาดพบปะเยี่ยมเยียนราษฎรผู้สูงอายุ ผู้ยากจน และผู้พิการ ประจำปี ๒๕๕๔
ป.หน.ฝ.บห.ปค.       ด้วยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ได้ดำเนินโครงการกาชาดพบปะเยี่ยมเยียนราษฎร 
ผู้สูงอายุ ผู้ยากจน และผู้พิการ ประจำปี ๒๕๕๔ โดยกำหนดมอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้แก่ผู้ยากจนใน 
เขตเทศบาลตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ (ตำบลมงคลธรรมนิมิต ตำบลสามโก้) ในวันเสาร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ จำนวน ๑๐ ราย  
มติที่ประชุม      รับทราบ
ปิดประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น.


(ลงชื่อ)      นางสุรีย์  รัตนบวรชัย      ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
                (นายราเชนทร์  สวัสดี)
                            เจ้าหน้าที่ปกครอง


(ลงชื่อ)      นางมินทรา  ก้านทอง      ผู้ตรวจรายงานการประชุม
              (นางมินทรา  ก้านทอง)
                            ปลัดอำเภอ 
ปรับปรุงข่าวล่าสุด 22/11/2011
โดย นายราเชนทร์ สวัสดี
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษาฯ อำเภอสามโก้ ครั้งที่ 12/2559 วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2559
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  
ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อำเภอสามโก้ 
คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอสามโก้ (ศป.ปส.อ.สามโก้)
และคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอำเภอสามโก้
ครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๓๐  น.
ณ  ห้องประชุมอำเภอสามโก้
*************
ผู้มาประชุม
๑. นายวรัตม์   มาประณีต นายอำเภอสามโก้
๒. นางมรรษพร  แก้วเกตุศรี ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)
๓. นายสุเมธ  เรืองประยูร ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)
๔. นางสาวนันทณิต หงส์ลอย ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)
๕. นายธนกร  เสาเกลียว ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)
๖. นายกิตติศักดิ์  กำแพงทิพย์ ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)
๗. พ.ต.ต.วรพจน์ ทิมลอยสาร แทนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสามโก้
๘. พ.ต.ไพรวัลย์ ย่อมมี สัสดีอำเภอสามโก้
๙. ส.อ.บรรจง  ม่วงแก้ว แทนหัวหน้า ชบ.พท.๑ ร.๓๑ พัน๑ รอ.
๑๐. นายบุญนาค  มั่นเมือง แทนเกษตรอำเภอสามโก้
๑๑. นางสาวบุปผา  ฤกษ์สมจิต เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอสามโก้
๑๒. นายประกฤต พวงลูกอินทร์ ปศุสัตว์อำเภอสามโก้
๑๓.  นายสมนึก  นาคกุญชร พัฒนาการอำเภอสามโก้
๑๔. นายเทิดศักดิ์  จารุจารีต สาธารณสุขอำเภอสามโก้
๑๕. นางจิรัชยา  เฟื่องฟูรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสามโก้
๑๖. นางสง่า  ตรีบุปผา วัฒนธรรมอำเภอสามโก้
๑๗. นางดลฤดี  โอภาสพินิจ แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามโก้
๑๘. นายประจวบ กำลังเดช คณะกรรมการธรรมาธิบาลจังหวัดอ่างทอง 
(ผู้แทนภาคประชาสังคมอำเภอสามโก้)
๑๙. นายพิบูรณ์พันธ์ โตริส แทนนายกเทศมนตรีตำบลสามโก้ 
๒๐. นางวรรณา เสือวงษ์   แทนปลัดเทศบาลตำบลสามโก้
๒๑. นายชลอ  จันทร์เศรษฐี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
๒๒. นายนาวิน  สิงห์ชำนาญ แทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอบทม
๒๓. นายสัมฤทธิ์  บรรเทิงจิต แทนกำนันตำบลมงคลธรรมนิมิต
๒๔.  นางละมาย  นิลเผือก กำนันตำบลสามโก้
๒๕. นายปริญญา  อำพันเรือง กำนันตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
๒๖. นางเจรจา  หลาบงาม กำนันตำบลอบทม
๒๗. นายทองพจน์ ทรัพย์มาก แทนกำนันตำบลราษฎรพัฒนา

-๒-
๒๘. นายวิสุทธ์  โตปิติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองถ้ำ
๒๙. นายเสนาะ  หิรัญอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามโก้
๓๐. นายไพเราะ  พัตตาสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต
๓๑. นายประเสริฐ  ลูกฟัก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านลำสนุ่น
๓๒. นายสุพรรณ  เพชรสุพรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกษทอง
๓๓. นางสาวจรูญ  สำลีอ่อน แทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตอนตาวงษ์
ผู้ไม่มาประชุม
๑.  นายอภิวัช  ทองคำ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอสามโก้
๒.  นายรังสรรค์  สี่มี เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอสามโก้ 
๓.  นางสารี  คงอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าชุมนุม 
๔.  นายมาโนช  หล่อเหลี่ยม รักษาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกร่าง  

ผู้เข้าร่วมการประชุม
๑.  ส.อ.นรินทร์  บุญประเสริฐ เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน
๒. ส.อ.ชัยชาญ  แก้วสมบุญ เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน
๓. น.ส.สุชาวดี  ภควรรณ เจ้าหน้าที่ปกครอง


-๔-
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น
ประธาน พิธีการก่อนวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานฯ ๑.๑  เรื่อง  แนะนำข้าราชการย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
  นายวรัตม์  มาประณีต  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบงานบริหารรักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการสำนักงานเลขานุการ กรมการปกครอง มาดำรงตำแหน่ง                           นายอำเภอ (ผู้อำนวยการต้น) อำเภอสามโก้   
ประธานฯ สวัสดีครับกระผมดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่อำเภอสามโก้นี้ ทราบข่าวว่าอำเภอเป็นอำเภอ                              ที่เข้มแข็ง กระผมขอให้ทำต่อไปนะครับ ขอบคุณครับ
มติที่ประชุม     รับทราบ
ประธาน ๑.๒  เรื่อง  ขอขอบคุณ
- ร่วมงาน “แต่งประทีปลอยกระทงสายถวายองค์ราชัน” เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
- การบริจาคโลหิต  เมื่อวันที่  ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  ณ  หอประชุมอำเภอสามโก้                 มีผู้ประสงค์บริจาคโลหิตจำนวน  ๙๑  คน  แต่บริจาคโลหิตได้  ๔๗  คน
- ร่วมงาน “รวมพลังแห่งความภักดี” เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙                                  ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอสามโก้
     - ร่วมโครงการเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                     เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙                      และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
ณ วัดหนองกร่าง
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ประธานฯ ขอเชิญนะครับ ใครจะแก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่แล้วตรงไหน จุดไหน ชื่อ นามสกุล
ก็แจ้งที่ประชุมให้ทราบตอนนี้เลยนะครับ ถ้าไม่มีผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๓ เลยนะครับ 
เรื่องที่ส่วนราชการจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
มติที่ประชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่อง  ส่วนราชการแจ้งที่ประชุมทราบ
ป.ธนกรฯ         ๓.๑  ที่ทำการปกครองอำเภอ
๓.๑.๑ เรื่อง โครงการเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
                      เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน    
                      ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
                      เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

-๕-
             ตามที่อำเภอสามโก้ ได้แจ้งกำหนดการพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี             
๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ไปแล้วนั้น
     ตามประกาศสำนักพระราชวัง ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ เวลา ๑๕ นาฬิกา  ๕๒ นาที ณ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร และเพื่อให้โครงการดังกล่าวดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติ จึงให้ถือปฏิบัติตามกำหนดการเดิม 
โดยปรับเปลี่ยนเป็น “พิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”และ“พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศล
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙”
                ในการนี้ อำเภอสามโก้ จึงขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดร่วมพิธี
    สวดพระพุทธมนต์ดังกล่าวในวันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดหัวทุ่ง 
ตำบลมงคลธรรมนิมิต อำเภอสามโก้  สำหรับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๓ คน 
เข้าร่วมพิธีในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว การแต่งกาย วันศุกร์ ชุดสุภาพไว้ทุกข์
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๒ สาธารณสุขอำเภอสามโก้
นายเทิดศักดิ์ฯ   กราบเรียนท่านนายอำเภอและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ทางสาธารณสุขอำเภอสามโก้                         มีเรื่องมาชี้แจง ๒ เรื่อง ครับ
๑. ได้มีบุคลากรในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น ทานยายี่ห้อแมงลัก แล้วเสียชีวิต ลงกระผมฝากสอดส่องดูแลตามตลาดนัดด้วยครับว่ามีวางขายหรือเปล่า ถ้าพบเจอแจ้งที่สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอหรือ ๑๖๖๙ ทางเราจะออกไปตรวจสอบครับ
๒. ศูนย์ ปปส.อำเภอสามโก้ ได้มีแนวทางการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติด ทางโรงพยาบาล  ส่งเสริมสุขภาพตำบลก็ให้การรักษาได้ ในกลุ่มผู้เข้ารับการบำบัดที่ผ่านการประเมินจากโรพยาบาล
สามโก้ ถ้ามีคะแนนระดับผู้ใช้ ทางโรงพยาบาลจะมอบให้ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล                         ทำการรักษาต่อไปครับ 
มติที่ประชุม   ทราบ
๓.๓ โรงพยาบาลสามโก้
นางดลฤดี  กราบเรียนท่านนายอำเภอและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ทางโรงพยาบาลสามโก้  มีเรื่อง ชี้แจงดังนี้ค่ะ
สถานการณ์โรคที่สำคัญที่เราต้องเฝ้าระวังก็คือ โรคไข้เลือดออก ในอำเภอสามโก้                         พบ ๑๓ ราย ของอำเภอสามโก้เป็นอันดับ ๒ ของจังหวัดอ่างทอง เพศชายมากว่าอัตราเพศหญิง  อายุระหว่าง  ๑๕ – ๖๕ ปี ตำบลที่พบมากที่สุด คือตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ พบ ๕ ราย อันดับ ๒    ตำบลมงคลธรรมนิมิต ๓ ราย อันดับที่ ๓ ตำบลราษฎรพัฒนา ๒ ราย อันดับ ๔ ตำบลสามโก้ 
๒ ราย และอันดับที่ ๕ ตำบลอบทม ๑ ราย


-๖-

โรคไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่ ๑ มกราคม – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ รวม ๑๖๔ ราย ไม่มีรายงาน ผู้เสียชีวิต พบเป็นอันดับ ๑ ของจังหวัดอ่างทอง อายุช่วงระหว่าง ๐-๔ ปี
มติที่ประชุม   ทราบ
๓.๔ สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้
นายถาวรฯ ๓.๕.๑ โครงการปลูกพืชหลากหลาย (ไร่ละ ๒,๐๐๐ บาท)
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในอำเภอสามโก้ ประมาณ ๔๐๐ กว่าคน มีการปลูกแล้ว                   และมีผู้มาขอยกเลิก เลยยังสรุปไม่ได้ว่าเท่าไร น่าจะออกตรวจแปลงประมาณเดือน ธันวาคม 
แต่ก่อนจะออกตรวจเราต้องขอประชุมคณะกรรมการผู้ออกตรวจก่อน ตรวจเสร็จจะแจ้ง
ทาง ธกส. เพื่อโอนเงินให้เกษตรกรที่ปลูกแล้ว ในช่วงนี้จะปลูกข้าวไม่ได้ ถ้าปลูกข้าวต้องคืนเงิน ทันที ทางเกษตรมีเรื่องชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ
มติที่ประชุม   ทราบ
ระเบียบวาระที่  ๔ การรายงานผลการปราบปรามยาเสพติด  ประจำเดือน  ธันวาคม  ๒๕๕๙
ป.มรรษพรฯ   ๔.๑  การแก้ไขปัญหายาเสพติด
      ๔.๑.๑ เรื่อง  โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดอ่างทอง
             ประจำปี ๒๕๖๐
              ๑. ตามที่ ศอ.ปส.จ.อท. ได้กำหนดจัดทำค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาตรฐานใหม่  ศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดอ่างทอง และได้กำหนดเป้าหมายให้   
                 ศป.ปส.อ.สามโก้ ค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเพื่อนำเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มาตรฐานใหม่ ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดอ่างทอง รุ่นที่ ๑ ในวันที่ ๑๘ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ สถาบันพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทอง ต.ไชยภูมิ อ.ไชโย จ.อ่างทอง
      - ศป.ปส.อ.สามโก้ ขอขอบคุณสถานีตำรวจภูธรสามโก้ เจ้าหน้าที่ทหาร                   และชุดจัดระเบียบสังคมอำเภอสามโก้ ดำเนินการค้นหา ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด นำผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าค่ายบำบัดฯ ณ สถาบันพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทอง ต.ไชยภูมิ อ.ไชโย จ.อ่างทอง                 ได้จำนวน  ๒  ราย
     ๒. ศอ.ปส.จ.อท. ได้กำหนดจัดทำค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาตรฐาน
ใหม่ศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดอ่างทอง รุ่นที่ ๒ ในวันที่ ๑๖ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙
     ณ สถาบันพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทอง ต.ไชยภูมิ   อ.ไชโย จ.อ่างทองเป้าหมาย
    อำเภอสามโก้ จำนวน ๕ คน
- ในการนี้ ศป.ปส.อ.สามโก้ ขอความร่วมมือ สถานีตำรวจภูธรสามโก้  ร่วมกับชุดจัดระเบียบสังคมอำเภอสามโก้ ดำเนินการค้นหา ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 
                              เพื่อเตรียมพร้อมในการนำผู้เสพ/ ผู้ติดยาเสพติด เข้าค่ายบำบัดฯ ที่ ศอ.ปส.จ.อ่างทอง 
      กำหนดต่อไป
    ๓.  ศป.ปส.อ.สามโก้ ขอความร่วมมือจากทุกส่วนราชการ หากมีข้อมูลหรือสงสัย กลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์อาจจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ให้แจ้งประสานไปได้ที่                   ศป.ปส.อ.สามโก้ เพื่อจักได้ดำเนิน ตรวจสอบ และนำเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มาตรฐานใหม่ ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดอ่างทอง
มติที่ประชุม รับทราบ

-๗-
๔.๑.๒  เรื่อง  โครงการติดตามช่วยเหลือสร้างอาชีพและสงเคราะห์ผู้กระทำผิดในชุมชน
      ด้วยจังหวัดอ่างทอง ได้จัดทำโครงการติดตามช่วยเหลือสร้างอาชีพและสงเคราะห์ผู้กระทำความผิดในชุมชน โดยมีวัตถุเพื่อส่งเสริมให้ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด              ยาเสพติดและผู้พ้นโทษที่กลับเข้าไปอยู่ในสังคม ได้รับการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำและฝึกอาชีพที่ต้องการ พร้อมทั้งมีรายได้สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ โดยกำหนดเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๑๐๐ คน
อำเภอสามโก้ ขอให้ท่านประชาสัมพันธ์ และได้สำรวจข้อมูลผู้ผ่านบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในทุกระบบ และผู้พ้นโทษที่กลับเข้าไปอยู่ในชุมชนที่ประสงค์จะฝึกอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว โดยสำรวจความต้องการ เช่น ต้องการฝึกอบรมซ่อมเครื่องจักรกล รถจักรยานยนต์ ตัดผม เสริมสวย ทำอาหาร ศิลปะ ก่อสร้าง สาขาต่างๆ แล้วจัดส่งข้อมูลกลุ่มเป้าหมายในการเข้ารับการฝึกอบรม ให้อำเภอสามโก้ทราบ                     เพื่อจักได้รวบรวมจัดส่งให้จังหวัดเป็นข้อมูลในการฝึกอบรมต่อไป สำหรับกำหนดการฝึกอบรมอำเภอจะแจ้งให้ทราบอีกครึ่งหนึ่ง
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๑.๓ การรายงานผลการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำเดือน 
      ตามที่จังหวัดอ่างทอง ได้อนุมัติโครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กิจกรรมหลัก โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดอ่างทอง ให้ส่วนราชการ หน่วยงาน และอำเภอ
              ในการนี้ ศป.ปส.อ.สามโก้ ขอความร่วมมือส่วนราชการ ทุกส่วนดำเนินการจัดทำเอกสารการประชุมประจำเดือนทุกเดือน เพื่อทราบจักได้ทราบผลความคืบหน้าในการดำเนินงานตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดอ่างทอง โดยเริ่มดำเนินการจัดส่งเอกสารการประชุมครั้งแรกประจำเดือนธันวาคม 2559 (ตามตัวอย่างที่แนบ)
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๒ ผลดำเนินการป้องกันและปราบปราม
พ.ต.ท.วรพจน์ฯ   ๔.๒.๑  สถานีตำรวจภูธรสามโก้ รายงานผลการปฏิบัติ
             สถิติคดีอาญา ๔ กลุ่ม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ฐานความผิดเกี่ยวกับลักทรัพย์              จำนวน  ๓  ราย
ฐานความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย      จำนวน  ๒  ราย
มติที่ประชุม รับทราบ
-๘-

ป.มรรษพรฯ              ๕.๑  ฝ่ายความมั่นคง
๕.๑  ฝ่ายความมั่นคง
๑.๑ การดำเนินโครงการบูรณาการจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง “๑ ตำบล ๑ แหล่งกักเก็บน้ำ ”
ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า มีนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืนด้วยการจัดหาแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับอุปโภคบริโภค หรือเพื่อการเกษตรในฤดูแล้งให้ครอบคลุมทุกตำบลทั่วประเทศ จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการแผนการจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง “ ๑ ตำบล ๑ แหล่งกักเก็บน้ำ ” โดยมีหลักการสำคัญในการดำเนินการ คือ กรณีแหล่งน้ำแต่ชำรุดให้ซ่อม กรณีแหล่งน้ำแต่ใช้ไม่เต็มศักยภาพให้เสริมศักยภาพ และกรณีขาดแคลนแหล่งน้ำให้สร้าง เพื่อให้สามารถช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้อย่างยั่งยืน และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้ 
๑. ให้ถือเป็นนโยบายสำคัญและบูรณาการทุกภาคส่วนในลักษณะประชารัฐเพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน
                    ๒. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสำรวจข้อมูล ประกอบด้วย
๒.๑ ข้อมูลแหล่งน้ำตามสภาพข้อเท็จจริง และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ผ่านการพิจารณาจากกระบวนการประชาคมในพื้นที่ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนหรือสภาพภูมิประเทศอย่างแท้จริง 
 ๒.๒ ข้อมูลผลการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและการแก้ไขปัญหาในช่วงปี 2559 
ที่ผ่านมา
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๖ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งข้อราชการให้ที่ประชุมทราบ
๖.๑  เทศบาลตำบลสามโก้  
มติที่ประชุม รับทราบ
๖.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
-ไม่มี-
มติที่ประชุม รับทราบ
 ๖.๓ องค์การบริหารส่วนตำบลอบทม
    -ไม่มี-
มติที่ประชุม รับทราบ-๙-
ระเบียบวาระที่  ๗ เรื่องอื่นๆ  (ถ้ามี)
ประธานฯ ท่านใดมีข้อซักถามเกี่ยวกับส่วนราชการหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม
ปิดประชุมเวลา  ๑๑.๔๕ น.

(ลงชื่อ) ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
         (นางสาวสุชาวดี  ภควรรณ)
                        เจ้าหน้าที่ปกครอง
 
(ลงชื่อ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม
          (นายนิรันดร  สีหาราช)
             ปลัดอำเภอ

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 28/12/2016
โดย นางสาวสุชาวดี ภควรรณ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสามโก้ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อำเภอสามโก้ 
ครั้งที่  ๖/๒๕๕๓
 วันอังคารที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๕๓  เวลา  ๐๙.๐๐ น.
  ณ   ห้องประชุมอำเภอสามโก้
***************
ผู้มาประชุม
    ๑. นายพีรเดช โทมัส นายอำเภอสามโก้ 
   ๒. นายโรจน์รัตน์ จันทร ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง
   ๓. พ.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์ วิเชียรสรรค์ ผกก.สภ.สามโก้
   ๔. นางจิรัชยา เฟื่องฟูรัตน์ แทน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ 
   ๕. น.ส.ประภา โค้วศิริ พัฒนาการอำเภอ
   ๖. นายสนอง พ่วงดี เกษตรอำเภอ
   ๗. พ.ต.นิวัตร   ปานรักษา สัสดีอำเภอ
   ๘. นายคำณูน   พงษ์ชุบ แทน สาธารณสุขอำเภอ
       ๙. นายยงยุทธ เพิ่มพูล แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามโก้ 
๑๐. นางปสุตา   ตั้งบูรณะกุล เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอ 
๑๑. นายประกฤต พวงลูกอิน ปศุสัตว์อำเภอ    
๑๒. ว่าที่ ร.ท.ภักค์   โภชกปริภัณฑ์ ท้องถิ่นอำเภอ
๑๓. นายสมนึก คุ้มเกรง แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนสามโก้วิทยาคม   
๑๔. นายประจวบ กำลังเดช  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าชุมนุม
๑๕. นายสาร สังข์ทองวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามโก้
๑๖. นายสุพรรณ เพชรสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกษทอง
๑๗. นายวิสุทธิ์ โตปิติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 
๑๘. นายสุเทพ สังข์วิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่แหลม
๑๙. นายเสนาะ หิรัญอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกร่าง
๒๐. นายธีรวุธ จิระโภคิน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามโก้
๒๑. นายวิญญู สุทนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต
๒๒. นายประเสริฐ ลูกฟัก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนตาวง
๒๓. นายอุดมศักดิ์ วงษ์พานิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์
๒๔. นายวิชาญ มากทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลสามโก้
๒๕. นางญาณทวี พูลสวัสดิ์ แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอบทม 
๒๖. นายสมศักดิ์ อำพันเรือง แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ 

- ๒ -

ผู้เข้าร่วมประชุม
      ๑. นายสุรพล ถุงทรัพย์ หัวหน้าหน่วย ธ.ก.ส. สาขาวิเศษชัยชาญ หน่วยย่อยสามโก้
   ๒. นายชาญชัย โสมรักษ์ หัวหน้างานจัดสรรน้ำ
        ๓.  นายประจวบ สีแตงสุก กำนันตำบลสามโก้
   ๔.  นางเจรจา หลาบงาม กำนันตำบลอบทม
   ๕.  นายอนุสิทธิ์ แจ่มกระจ่าง กำนันตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
   ๖. นางสุรีย์ รัตนบวรชัย เจ้าหน้าที่ปกครอง 
ผู้ไม่มาประชุม
  ๑. นายสุนทร กลัดแก้ว วัฒนธรรมอำเภอ
     ๒. นายรังสรรค์ สี่มี เจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการอำเภอ
  ๓. นายวิรัตน์ ทรงความเจริญ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสามโก้    
  ๔. นายไพเราะ พัตตาสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามขาว

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่อง แนะนำบุคลากรที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
ประธาน - นายสุรพล  ถุงทรัพย์ ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วย ธ.ก.ส. สาขาวิเศษชัยชาญ หน่วยย่อยสามโก้ย้ายมาอำเภอแสวงหา
๑.๒ ขอขอบคุณ
ประธาน        - ขอขอบคุณทุกส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และประชาชนในพื้นที่ ที่ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในเทศกาลวันวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ ๒๑- ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ และขอขอบคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุนกำลัง อปพร.                 ในการอยู่เวรยาม ณ ที่ว่าการอำเภอสามโก้ และจุดตรวจสกัดตำรวจทางหลวงสายเอเชีย 
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  ๔/๒๕๕๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓   
มติที่ประชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่อง เพื่อทราบ
๓.๑ เรื่อง  การเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
                                            เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา  ๘๓ พรรษา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓
ป.หน.ฝ.บห.ปค. ตามที่อำเภอได้กำหนดให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จ -                   พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ทุกวันที่ ๕  ของเดือน เวลา ๑๔.๓๐ น.  ณ วัดสามโก้ นั้น  


- ๓ -
สำหรับเดือน มิถุนายน ๒๕๕๓ อำเภอสามโก้ได้กำหนดจัดพิธีฯ ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ วัดสามโก้ หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพ คือ หน่วยสัสดีอำเภอ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ            จึงขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการฯ ทุกท่านพร้อมบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๒ เรื่อง โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดอ่างทอง ประจำปี
                งบประมาณ ๒๕๕๓ (มีนาคม – สิงหาคม ๒๕๕๓) และโครงการอำเภอยิ้ม.. เคลื่อนที่ 
                ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๓
ป.หน.ฝ.บห.ปค. ด้วยจังหวัดอ่างทองได้จัดทำแผนดำเนินโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ (มีนาคม - สิงหาคม ๒๕๕๓) โดยได้กำหนดแผนการออกโครงการฯ ของอำเภอสามโก้ ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.           ณ วัดท่าชุมนุม หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ อำเภอจึงได้ออกอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ ในวัน และเวลาดังกล่าว ร่วมกับโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ฯ จึงขอให้ทุกท่านเข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ให้สรุปสภาพปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และการขอรับความช่วยเหลือ โดยแยกเป็นรายหมู่บ้าน และส่งให้อำเภอภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๓
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๓ เรื่อง โครงการให้บริการรถโมบายเคลื่อนที่สำหรับใช้ในการทดสอบภาคทฤษฎี เพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam)  
ป.หน.ฝ.บห.ปค. ด้วยสำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง ได้จัดให้มีบริการรถโมบายเคลื่อนที่สำหรับใช้ในการทดสอบภาคทฤษฎีเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถด้วยระบบอิเล็กทรอกนิกส์ (E-exam) ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถกรณีทำใหม่โดยจะออกให้บริการร่วมกับจังหวัดอ่างทองตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องปลอดภัยในวันอังคารที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓             ณ วัดท่าชุมนุม หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ จำนวน ๑๐๐ คน โดยผู้ที่ผ่านการทดสอบทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ จะต้องชำระค่าคำร้องขอฉบับละ ๕ บาท ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ ฉบับละ               ๕๐ บาท ใบอนุญาตขับรถยนต์ ฉบับละ ๑๐๐ บาท ค่าบริการถ่ายรูป ฉบับละ ๑๐๐ บาท จึงขอฝากหัวหน้าส่วนราชการช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับในอนุญาตขับรถทราบโดยส่งรายชื่อพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๓
มติที่ประชุม รับทราบ

- ๔ -
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง  อื่น ๆ
๔.๑ เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสามโก้ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ ดังนี้
นายกเทศมนตรี ๑. จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ จำนวน ๖๙๖ คน เป็นเงิน ๓๔๘,๐๐๐ บาท
ตำบลสามโก้ ๒. จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๘๗๗ คน เป็นเงิน ๔๓๘,๕๐๐ บาท
๓. จ่ายสวัสดิการเบี้ยความพิการ จำนวน ๑๒๒ คน เป็นเงิน ๖๑,๐๐๐ บาท
๔. เปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามโก้  ณ วัดมงคลธรรมนิมิต 
๕. มอบวัสดุ อุปกรณ์การเรียน การสอน ให้กับเด็กปฐมวัยในเขตเทศบาลตำบลสามโก้
๖. ดำเนินการพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ ๓ -๖ ตำบลราษฎรพัฒนา
๗. ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อโรคไข้หวัดนกภายในเขตเทศบาลตำบลสามโก้
๘. ประชุมคณะกรรมการ สปสช.
๙. มอบไม้เท้าและเครื่องช่วยพยุงเดิน จำนวน ๕๘ ราย
            ๑๐. ขุดลอกคูน้ำในเขตเทศบาลตำบลสามโก้
มติที่ประชุม         รับทราบ
เลิกประชุม เวลา ๑๐.๓๐ น.

(ลงชื่อ)      นางสุรีย์  รัตนบวรชัย      ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
                 (นางสุรีย์  รัตนบวรชัย)
                                    เจ้าหน้าที่ปกครอง


(ลงชื่อ)      นางมินทรา  ก้านทอง      ผู้ตรวจรายงานการประชุม
                 (นางมินทรา  ก้านทอง)
                               ปลัดอำเภอ 
ปรับปรุงข่าวล่าสุด 18/06/2010
โดย นางสุรีย์ รัตนบวรชัย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสามโก้ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ วันพุธที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอำเภอสามโก้
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อำเภอสามโก้
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖
 วันพุธที่ ๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๐๙.๐๐ น.
  ณ   ห้องประชุมอำเภอสามโก้
***************
ผู้มาประชุม
           ๑. นายพีรเดช       โทมัส นายอำเภอสามโก้
      ๒. นายโรจน์รัตน์    จันทร ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง        
                 ๓. นางษะรียะฮ์         ก้านทอง ปลัดอำเภอ
      ๔. นางมรรษพร          แก้วเกตุศรี ปลัดอำเภอ
      ๕. นายธนกร             เสาเกลียว ปลัดอำเภอ
      ๖. น.ส.บุปผา                 ฤกษ์สมจิต เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอ
      ๗. ร.ท.วินัย              ใจกว้าง ผู้ช่วยสัสดีอำเภอ
      ๘. นายถาวร             แก้วขาว รักษาการเกษตรอำเภอสามโก้  
      ๙. นายสมนึก            นาคกุญชร พัฒนาการอำเภอ
      ๑๐. พ.ต.อ.อริยพล      สินสอน           ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสามโก้         
                ๑๑. นายพินิจ    แสนงาม                  สาธารณสุขอำเภอ
                 ๑๒. ว่าที่ ร.ท.ภักค์      โภชกปริภัณฑ์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอวิเศษชัยชาญ
               รักษาราชการแทน นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอสามโก้
      ๑๓. นายพิเชฏฐ์    บรรทัดจันทน์ แทน ปศุสัตว์อำเภอ
                ๑๔. นางพัชรินทร์       จันทร์มี                   แทน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ  
      ๑๕. นางสุชาดา         กุลจิตติพิริยะ            แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามโก้
                ๑๖. นายบันลือ          พลมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามโก้วิทยาคม
                   ๑๗. นายเสนาะ    หิรัญอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกร่าง
     ๑๘. นางสารี่             คงอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าชุมนุม
      ๑๙.  นายประเสริฐ          ลูกฟัก             ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามโก้
      ๒๐.  นายวิสุทธิ์              โตปิติ             ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองถ้ำ
                   ๒๑.  นางเรวดี                เขียวชะอุ่ม                   แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์และ
     รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่แหลม
      ๒๒. นายอภัย            วิเศษสุข                  แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามโก้
      ๒๓. นายสุกิจ            กิจรัตน์                   แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนตาวง
       ๒๔.  นางเตือนใจ        ผลวารินทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ 
                     ๒๕. นายทนงศักดิ์       ศรีวิเชียร ปลัดเทศบาลตำบลสามโก้
           ๒๖. น.ส.พิชชานันท์    กุลพรพิพัชญ           แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอบทม
                    ๒๗. นายสมศักดิ์            อำพันเรือง แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
ผู้เข้าร่วมประชุม
                  ๑. นางลัดดา           สิงห์ชำนาญ สารวัตรกำนันตำบลอบทม
                  ๒. นายราเชนทร์       สวัสดี           เจ้าหน้าที่ปกครอง
ผู้ไม่มาประชุม
                 ๑.  นายไพเราะ   พัตตาสิงห์             ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามขาว
         ๒.  นายวิญญู     สุทนต์             ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต
                                                                  -๒-
           
                      ๓.  นายสุพรรณ     เพชรสุวรรณ              ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกษทอง       
          ๔. นายบรรพจน์           ชาญกิจกรรณ์          ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอสามโก้
                  ๕. นายบุญชู            ชูวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลสามโก้
                         ๖. นายนริศ             บุญขำ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอบทม
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.             
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๒ เรื่อง ขอขอบคุณ
ประธาน  -  ขอขอบคุณทุกส่วนราชการ ที่ไปเข้าร่วมโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน                           ๒๕๕๖ ณ  โรงไม้บ้านนางอมรา เดโช หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์  
- ขอขอบคุณทุกส่วนราชการที่ได้ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน               ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา
มติที่ประชุม       รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
มติที่ประชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง  เพื่อทราบ 
๓.๑ เรื่อง  การเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส                                 
  ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖  
ประธาน   ด้วยจังหวัดอ่างทอง ให้อำเภอแจ้งส่วนราชการต่าง ๆ พร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง 
ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ                                               เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ในปี ๒๕๕๖ ทุกวันที่  ๕  ของเดือน 
      สำหรับเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖  อำเภอสามโก้ได้กำหนดจัดพิธีในวันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖
เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดสามโก้ หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
                    ตามอัธยาศัยอำเภอ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลสามโก้ จึงขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ            พนักงาน ลูกจ้างในสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมพิธีในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
มติที่ประชุม     รับทราบ
๓.๒ เรื่อง โครงการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
ประธาน                       ด้วยอำเภอสามโก้  ได้กำหนดแผนการดำเนินงานออกหน่วยบริการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่            
ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๖ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป                       ณ วัดไผ่แหลม หมู่ที่ ๑ ตำบลราษฎรพัฒนา จึงขอให้ทุกส่วนราชการนำงานในหน้าที่ออกไปให้บริการประชาชน โดยพร้อมเพรียงกัน 
มติที่ประชุม     รับทราบ
๓.๓ เรื่อง โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดอ่างทอง 
            ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ – สิงหาคม ๒๕๕๖)
ประธาน   จังหวัดอ่างทองได้กำหนดดำเนินโครงการ“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”                    จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  ในพื้นที่อำเภอสามโก้ จำนวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓  พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ บริเวณตลาดนัดสามแยกปรีชา หมู่ที่ ๓ ตำบลสามโก้  และ ครั้งที่ ๒ ในวันพุธที่ ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๕๕ ณ วัดวงษ์สุวรรณ หมู่ที่ ๖ ตำบลอบทม 
มติที่ประชุม      รับทราบ


-๓-

๓.๔ เรื่อง  โครงการผู้ว่าและกาชาดสร้างบ้านสานฝันให้กับผู้ยากจน 
ประธาน    ด้วยจังหวัดอ่างทองได้จัดทำโครงการผู้ว่าและกาชาดสร้างบ้านสานฝันให้กับผู้ยากจน เพื่อสนับสนุน
การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ปี ๒๕๕๖ ในการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ยากจนให้สูงขึ้น บรรเทาทุกข์ให้กับผู้ยากจนให้                            มีที่อยู่อาศัย ซึ่งอำเภอร่วมกับเทศบาลตำบลสามโก้และองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์/อบทม               ได้คัดเลือกผู้ยากจนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๔ ราย ได้แก่      
   ๑. น.ส.นุชนารถ  ขำวงษ์  อายุ ๓๑ ปี  บ้านเลขที่ ๖๐ หมู่ที่ ๓  ตำบลสามโก้                                                  
อำเภอสามโก้  จังหวัดอ่างทอง (บ้านไฟไหม้)
  ๒. นางคนึง ทุยนวม อายุ ๕๖ ปี  บ้านเลขที่ ๒๑  หมู่ที่ ๑  ตำบลราษฎรพัฒนา                             
อำเภอสามโก้  จังหวัดอ่างทอง 
  ๓. น.ส.สุนันท์ ปัญญาไวกิจ อายุ ๖๒ ปี  บ้านเลขที่ ๓๐ หมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
อำเภอสามโก้  จังหวัดอ่างทอง
  ๔. น.ส.อารมณ์  สุทนต์ อายุ  ๔๕ ปี  บ้านเลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๕  ตำบลอบทม
อำเภอสามโก้  จังหวัดอ่างทอง
  ในการนี้ อำเภอสามโก้ได้แจ้งให้เทศบาลตำบลสามโก้และองค์การบริหารส่วน
ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์/อบทม ดำเนินการตามโครงการแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงาน ดังนี้
   ๑. เทศบาลตำบลสามโก้
                                 -  อยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้างเหมาก่อสร้างบ้าน
                         ๒. องค์การบริหารส่วนตำบลอบทม
                                 -  อยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้างเหมาก่อสร้างบ้าน
                                  ๓. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
         - อยู่ระหว่างขึ้นโครงหลังคาเหล็กและก่ออิฐรอบบ้าน
มติที่ประชุม      รับทราบ
             ๓.๕ เรื่อง    การดำเนินโครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินีฯ (ระยะที่ ๒) 
ประธาน      ด้วยสำนักนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินโครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา                              มหาราชินีฯ (ระยะที่ ๒) และดำเนินการตามนโยบายการปลูกป่าต้นน้ำและปลายน้ำ ในพื้นที่ ๒๕ ลุ่มน้ำ                              โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดรับผิดชอบจัดโครงการ ในพื้นที่รับผิดชอบและ                             มีกิจกรรมที่ต้องดำเนินการเร่งด่วน คือสำรวจพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกป่า เช่น พื้นที่บริเวณวัด โรงเรียน                             ที่สาธารณะ หัวไร่ ปลายนา ริมถนนสายหลัก หรือที่ว่างบริเวณบ้านพักอาศัยของประชาชนทั่วไป
     ในการนี้ จังหวัดได้จัดทำแผนการปลูกป่าในพื้นที่ทุกอำเภอซึ่งอำเภอสามโก้ต้องปลูกป่าในพื้นที่                     ๑๕๐ ไร่ๆ ละ ๒๐๐ ต้น รวม ๓๐,๐๐๐ ต้น ระยะเวลาการปลูกตั้งแต่ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๙ ซึ่งอำเภอได้แจกแบบ          แจ้งความประสงค์การเข้าร่วมโครงการฯ ให้แก่ ทุกส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา           กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อสำรวจพื้นที่สำหรับปลูกต้นไม้ และขณะนี้หน่วยงาน/หมู่บ้าน ได้ส่งแบบแจ้งความ          ประสงค์ฯ ให้อำเภอแล้ว รวมพื้นที่  ๑๔๔ ไร่ ๑ งาน  ดังนั้นเพื่อเป็นการสนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ และให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ จึงขอความร่วมมือท่าน          ร่วมกันปลูกป่าให้ได้ตามจำนวนที่กำหนด                                                                            
 มติที่ประชุม      รับทราบ
-๔-

๓.๖ เรื่อง  การสนับสนุนกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลก                                ประจำปี ๒๕๕๖ 
ประธาน    ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริม พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลก ประจำปี ๒๕๕๖ ของส่วนภูมิภาคให้สอดคล้องกลับกิจกรรม ส่วนกลาง ดังนี้ 
๑. รณรงค์การแต่งกายชุดสีขาวหรือชุดปฏิบัติธรรมสีขาวตลอดงานเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก
ประจำปี ๒๕๕๖ ในระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ (๗ วัน) และรณรงค์การลด ละ เลิก อบายมุข  การประดับธงชาติและธงธรรมจักรตามอาคาร บ้านเรือน สถานที่ราชการ
๒. จัดตั้งองค์ผ้าป่าพุทธชยันตี เพื่อนำเงินสมทบกองทุนส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย                   โดยทอดผ้าป่าพร้อมกันในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. ตามสถานที่ที่กำหนด
๓. เชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมอุปสมบทหมู่ ๑๙๙ รูป เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและ                                       ฉลอง “พุทธชยันตี”  ต่อเนื่อง และถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช                    ในระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ (๑๕ วัน) ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ  ทั้งสิ้น สำหรับจังหวัดอ่างทองกำหนดทอดฝ้าป่าในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ พุทธมณฑลพิธี จังหวัดอ่างทอง วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 
๔. เชิญชวนสถานศึกษาดำเนินการดังนี้
    - จัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ ความสำคัญของวันวิสาขบูชา 
    - พานักเรียนไปทำบุญตักบาตร ฟังธรรม เวียนเทียน ส่งเสริมให้นักเรียนถือศีลและ
                    ละเว้นอบายมุขต่างๆ
    - จัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
มติที่ประชุม      รับทราบ
๓.๗  เรื่อง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบัตรประจำตัวกรรมการหมู่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๕๖
ประธาน ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยบัตรประจำตัว
คณะกรรมการหมู่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๕๖  เพื่อสร้างเอกลักษณ์และเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้แก่กรรมการหมู่บ้าน (กม.) ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๓๘ ง
เมื่อวันที่  ๒๕  มีนาคม  ๒๕๕๖  มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๖  มีนาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 
จึงขอให้แจ้งกรรมการหมู่บ้านในพื้นที่ทราบต่อไป
มติที่ประชุม      รับทราบ
๓.๘ เรื่อง  การคัดเลือกแม่ดีเด่นจังหวัดอ่างทอง ประจำปี ๒๕๕๖ 
พัฒนาการอำเภอ     ด้วยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติ                  ประจำปี ๒๕๕๖ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ                                     ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ และเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ 
  จังหวัดอ่างทองขอความร่วมมืออำเภอดำเนินการพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นระดับอำเภอประเภทใด               ประเภทหนึ่ง ตามคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์ที่กำหนด อำเภอละ ๑ คน เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก                แม่ดีเด่นระดับจังหวัดฯ พิจารณาคัดเลือกให้เป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดอ่างทอง จำนวน ๑ คน                                      ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามโก้จึงขอความร่วมมือ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ                                         องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการประชาสัมพันธ์การดำเนินการดังกล่าว ให้ผู้ที่สนใจสามารถส่งรายละเอียด และเอกสารต่างๆ ดังนี้


-๕-

๑. แบบกรอกประวัติ (รูปเล่ม)  จำนวน ๑๒ ชุด
๒. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของแม่ดีเด่นแห่งชาติ     จำนวน ๑ ฉบับ
๓. สำเนาบัตรประชาชน   จำนวน ๑ ฉบับ 
๔. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๓ นิ้ว (ไม่เกิน ๒ ปี)     จำนวน ๔ รูป
มติที่ประชุม      รับทราบ
๓.๙ เรื่อง  ขอความร่วมมือดำเนินการเตรียมความพร้อมสำหรับโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ H๗N๙ 
สาธารณสุขอำเภอ    ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองขอความมือให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามโก้                         ดำเนินการเตรียมความพร้อมสำหรับโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ H๗N๙ โดยให้เน้นด้านการตรวจจับการระบาด                  และเฝ้าระวังโรคให้มีประสิทธิภาพครอบคลุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการปวดบวมรุนแรง                  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามโก้ จึงขอความร่วมมือหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบถึงมาตรการป้องกันควบคุมโรคดังกล่าว 
มติที่ประชุม      รับทราบ
๓.๑๐ เรื่อง  การดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี ๒๕๕๖
สาธารณสุขอำเภอ               ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองได้แจ้งเรื่องการดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ตามฤดูกาล ปี ๒๕๕๖  โดยให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามโก้ ให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล                       ปี ๒๕๕๖ แก่กลุ่มเป้าหมายคือ
   ๑. ผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ๗ โรคทุกกลุ่มอายุ (โรคปอดอุดกั้น หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย  ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด และเบาหวาน) โดยกำหนดการรณรงค์เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม  ๒๕๕๖ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ (๔ เดือน)
ในการนี้สาธารณสุขจังหวัดอ่างทองได้ส่งแนวทางการดำเนินงานฯ และข้อมูลการจัดสรรวัคซีนให้กับ                   เภสัชกรผู้รับผิดชอบคลังวัคซีนระดับอำเภอและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวัคซีนไข้หวัดใหญ่ของสถานบริการ สาธารณสุขทุกแห่งและได้ให้บริการใน ๒ เดือนแรก ( ๒๗ พฤษภาคม – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖) และเก็บตกใน ๒  เดือนหลัง (๑ สิงหาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖)
มติที่ประชุม      รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)
-ไม่มี-
ปิดประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น


(ลงชื่อ)…………..…………………..ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
        (นายราเชนทร์    สวัสดี)
                       เจ้าหน้าที่ปกครอง 
(ลงชื่อ)………..……………..……..ผู้ตรวจรายงานการประชุม
         (นางษะรียะฮ์   ก้านทอง)
                                   ปลัดอำเภอ 

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 22/05/2013
โดย ราเชนทร์ สวสัดี
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอำเภอสามโก้วันจันทร์ที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอำเภอสามโก้
ครั้งที่  ๗ / ๒๕๕๓
วันจันทร์ที่  ๕ กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๕๓  
 เวลา ๑๓.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมอำเภอสามโก้   
……………………..
ผู้มาประชุม
                   ๑. นายพีรเดช  โทมัส นายอำเภอสามโก้
                     ๒. นายโรจน์รัตน์    จันทร ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง  
                     ๓. พ.ต.ท.ยุทธนา      อุทัยธรรม        แทน ผกก.สภ.สามโก้
                           ๔.  นายวาทิน            งามปลอด   ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ
                     ๕. น.ส.ประภา   โค้วศิริ พัฒนาการอำเภอ
                     ๖. นายประกฤต      พวงลูกอิน ปศุสัตว์อำเภอ
                     ๗ . นางปสุตา    ตั้งบูรณะกุล เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอ
                     ๘ . ว่าที่ร.ท.ภักดิ์                 โภชกปริภัณฑ์ ท้องถิ่นอำเภอ
                     ๙. นายสุนทร กลัดแก้ว วัฒนธรรมอำเภอ
                     ๑๐.นายสนอง พ่วงดี เกษตรอำเภอ
       ๑๑. นายรังสรรค์       สี่มี   เจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการอำเภอ
        ๑๒. นายยงยุทธ เพิ่มพูล    แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามโก้
          ๑๓. นายสุรพล ถุงทรัพย์      หัวหน้าหน่วย ธ.ก.ส. สาขาวิเศษชัยชาญ หน่วยย่อยสามโก้
            ๑๔. นายทนงศักดิ์ ศรีวิเชียร ปลัดเทศบาล
๑๕ . นายสมนึก คุ้มเกรง แทน  ผู้อำนวยการโรงเรียนสามโก้วิทยาคม
                    ๑๖. นายสาร  สังข์ทองวิเศษ     ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามโก้
๑๗. นายเสนาะ หิรัญอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกร่าง
๑๘. นายวิสุทธิ์ โตปิติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองถ้ำ
๑๙. นายวิญญู  สุทนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต
๒๐. นายอุดมศักดิ์ วงษ์พานิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์
๒๑. นายสุพรรณ   เพชรสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกษทอง
๒๒. นายประจวบ กำลังเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าชุมนุม
๒๓. นายสุเทพ สังข์วิเศษ  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่แหลม
๒๔. นายประเสริฐ ลูกฟัก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนตาวง
                     ๒๕. นายธีรวุธ  จิระโภคิน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามโก้
       ๒๖. นายไพเราะ พัตตาสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามขาว   -๒-
ผู้เข้าร่วมประชุม
               
                     ๑. นายจรูญ                  นาคพนม          แทนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามโก้
       ๒. นายประจวบ          กำลังเดช           ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าชุมนุม
                     ๓. นายปราโมทย์    สิงหฬ          กำนันตำบลมงคลธรรมนิมิต
                    ๔. นางเจรจา หลาบงาม       กำนันตำบลอบทม
                    ๕ . นายประจวบ สีแตงสุก         กำนันตำบลสามโก้
                    ๖.นายสัมฤทธิ์ บรรเทิงจิต สารวัตรกำนันตำบลมงคลธรรมนิมิต
ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายอนุสิทธิ์   แจ่มกระจ่าง กำนันตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
๒. นายสุชาติ   คงประสงค์ กำนันตำบลราษฎรพัฒนา
เริ่มประชุม    เวลา ๑๓.๐๐  น.
ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่อง   ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน ขอขอบคุณ  เทศบาลตำบลสามโก้ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ และ                   องค์การบริหารส่วนตำบลอบทม  กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกคนที่ได้นำมวลชนและได้มีการติดป้ายรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี  ๒๕๕๓  ณ  โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์  เมื่อวันที่  ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ มอบพระสมเด็จเกษไชโย ๑๑๔ ปี  อ่างทอง รุ่น รู้รักสามัคคี เสาร์ ๕ 
สืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมือง   ประชาชนมีความคิดเห็นทางการเมืองที่มีความแต่งต่างกันทำให้ขาดความสามัคคีไม่ยึดมั่นในสถาบันหลัก คือ สถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์  จังหวัดอ่างทอง จึงได้น้อมนำพระบรมราโชวาท รู้รักสามัคคี  มายึดถือเพื่อมาแสดงออกถึงความจงรักภักดี เทิดทูนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์โดยจัดสร้างวัตถุมงคล 
พระสมเด็จเกษไชโย ๑๑๔ ปี  อ่างทอง รุ่น รู้รักสามัคคี เสาร์ ๕ ประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษก  
ณ  วัดไชโยวรวิหาร   ดั้งนั้น จังหวัดจึงเห็นเป็นโอกาสอันสมควรที่จะมอบพระสมเด็จเกษไชโย ให้แก่ข้าราชการ ส่วนภูมิภาคที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ ณ อำเภอ  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แพทย์ พยาบาล และครูอาจารย์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่ รายละเอียดตามบัญชีที่แนบ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๖/๒๕๕๓  เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ 
มติที่ประชุม   ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอำเภอสามโก้ ได้จัดทำรายงานการประชุม
 ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ ให้ทุกท่านตรวจสอบความถูกต้องแล้ว มีท่านใดจะแก้ไขข้อความในรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่
มติที่ประชุม รับรอง 


                                                                                     -๓-


ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่อง  การติดตามและแก้ไขปัญหายาเสพติด
   ด้านป้องกัน
ปลัดอำเภอความมั่นคง
                                 ที่ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดอ่างทองและการประชุมศูนย์
ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดอ่างทอง( ศตส.จ.อท)  สรุปภาพรวมของจังหวัดอ่างทองในช่วงของเดือน มิถุนายน ปรากฏว่า ยังมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดอยู่ทุกอำเภอแต่ทั้งนี้อำเภอที่มีเป้าหมายมที่เน้นหนักและเฝ้าระวัง คือ อำเภอเมืองอ่างทอง  อำเภอโพธิ์ทอง 
อำเภอวิเศษชัยชาญ  สำหรับสถิติการจับกุมยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกอำเภอ
มีการจับกุมยาเสพติดได้หลายราย ทั้งนี้ อาจสืบเนื่องมาจากอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ได้ถอนกำลังจากการอยู่เวรเฝ้าระวังสถานการณ์ความไม่สงบที่กรุงเทพมหานครจึงทำให้มีเวลา
ในการตรวจตรา  กวดขัน  ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น
                                          สำหรับประธานในที่ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดได้กำชับให้
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทำการสนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  ชุดรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้าน  ( ชรบ.) ออกตรวจตรา  กวดขัน ในหมู่บ้าน/ชุมชน อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการป้องปรามและเป็นการเฝ้าระวังมิให้ปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรมเกิดขึ้นในหมู่บ้าน/ชุมชนของตนเอง
 มติที่ประชุม                  รับทราบ
ตัวแทน ผอ.โรงพยาบาลสามโก้
                                               ด้านบำบัดรักษาและ To Number  One
                                               มีผู้บำบัดยาเสพติดจำนวน ๔ ราย จากสถานบำบัดรักษายาเสพติดได้แก่
                                                   ๑. หน่วยงานสถานพินิจ ๑ ราย 
          ๒. หน่วยงานคุมประพฤติจำนวน ๓ ราย
                                                  - ในวันเสาร์ ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ โรงพยาบาลสามโก้  ขอเชิญท่านผู้มีเกียรติ
ร่วมงานเปิดตึกผู้ป่วยนอก  ๒ ชั้น ในเวลา  ๐๙.๓๐ น. พระภิกษุสงฆ์เจริญพุทธมนต์   ๙   รูป และเวลา  ๑๑.๔๙  น. ประธานเปิดโดย ฯพณฯ บรรหาร ศิลปะอาชา  
อดีตนายกรัฐมนตรี
                                              -   ด้านแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
                                                   -ไม่มี
            มติที่ประชุม                รับทราบ
                                               


                                                                               -๔-


ระเบียบวาระที่ ๔   เรื่อง  คระกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอำเภอสามโก้
     ด้านปราบปราม     รายงานผลป้องกันและการปราบปรามอาชญากรรม
ผู้แทน ผกก.สภ. สามโก้     รายงานคดีอาญา ๕ กลุ่ม
๑. อุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ
     ชิงทรัพย์(รวม)           รับแจ้ง   ๑  จับ    ๑  ราย        จำนวนคนร้าย -
๒. คดีชีวิติร่างกายและเพศ 
     -ไม่มี
๓. คดีประทุษร้ายต่อทรัย
      ลักทรัพย์                      รับแจ้ง  ๓   จับ   ๑   ราย    จำนวนคนร้าย  ๑ ร้าย
๔. คดีที่น่าสนใจ
        ฉ้อโกงทรัพย์                รับแจ้ง  ๑    จับ -          จำนวนคนร้าย   - 
                                         ๕. คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย
   -  การพนันทั่วไป                     รับแจ้ง  ๒    จับ   ๒    จำนวนคนร้าย  ๔   ร้าย   
   -  ยาเสพติด            รับแจ้ง  ๕    จับ   ๕    จำนวนคนร้าย  ๕   ร้าย   
มติที่ประชุม                        รับทราบ
ระเบียบวาระประชุมที่๕   เรื่อง  อื่นๆ  
กำนัน ต.สามโก้ ขอนำเรียนในที่ประชุมว่าในหมู่บ้านมีกลุ่มวัยรุ่นทำการมั่วสุมยาเสพติดและทำการปิดถนน
สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนจึงขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยจัดสายตรวจออกตรวจตรา
เพื่อเป็นการป้องปราบกลุ่มวันรุ่นดังกล่าวด้วยสำหรับบ้านที่มีการมั่วสุมยาเสพติดจะขอแจ้งให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบหลังเลิกประชุม
มติที่ประชุม                   รับทราบ
เลิกประชุม          ๑๔.๓๐ น.

                                                             (ลงชื่อ).................................................ผู้จดรายงานประชุม
                                                                       (นายราเชนทร์  สวัสดี) / จนท.ปกครอง

                                                             (ลงชื่อ)................................................ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม
                                                                           (นายทชา    เพชรสัมฤทธิ์)  /ปลัดอำเภอ 

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 20/07/2010
โดย นายราเชนทร์ สวัสดี
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอำเภอสามโก้ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอำเภอสามโก้
ครั้งที่  ๖ / ๒๕๕๓
วันอังคารที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.  ๒๕๕๓  
 เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมอำเภอสามโก้   
อำเภอสามโก้   จังหวัดอ่างทอง
*********
ผู้มาประชุม
       ๑. นายพีรเดช  โทมัส นายอำเภอสามโก้
                     ๒. นายโรจน์รัตน์    จันทร ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง  
                     ๓. พ.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์  วิเชียรสรรค์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสามโก้
                     ๔. พ.ต.นิวัตร   ปานรักษา สัสดีอำเภอ
๕. นายประกฤต พวงลูกอิน ปศุสัตว์อำเภอ
๖. นางสาวประภา โค้วศิริ พัฒนาการอำเภอ
๗. นางจิรัชยา เฟื่องฟูรัตน์ แทน  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอ
๘. นางปสุตา ตั้งบูรณะกุล เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอ
๙. ว่าที่ร.ท.ภักดิ์  โภชกปริภัณฑ์ ท้องถิ่นอำเภอ
๑๐. นายสนอง พ่วงดี เกษตรอำเภอ
๑๑. นายสุนทร กลัดแก้ว วัฒนธรรมอำเภอ
๑๒. นายโกเมท แสงนาค แทน  สาธารณสุขอำเภอ
๑๓. นายวิชาญ มากทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลสามโก้
๑๔. นายสมศักดิ์       อำพันเรือง แทน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
๑๕. นางญาณทร์ พูลสวัสดิ์ แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอบทม
๑๖. นายสาร สังข์ทองวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามโก้
๑๗. นายเสนาะ หิรัญอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกร่าง
๑๘. นายวิสุทธิ์ โตปิติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองถ้ำ
๑๙. นายวิญญู สุทนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต
๒๐. นายอุดมศักดิ์ วงษ์พานิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์
๒๑. นายสุพรรณ   เพชรสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกษทอง
๒๒. นายประจวบ กำลังเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าชุมนุม
๒๓. นายสุเทพ สังข์วิเศษ  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่แหลม
๒๔. นายประเสริฐ ลูกฟัก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนตาวง
๒๕. นายสมนึก คุ้มเกรง แทน  ผู้อำนวยการโรงเรียนสามโก้วิทยาคม
-๒-

๒๖. นายธีรวุธ  จิระโภคิน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามโก้
๒๗. นางเจรจา หลาบงาม กำนันตำบลอบทม
๒๘. นายประจวบ สีแตงสุก          กำนันตำบลสามโก้
๒๙. นายอนุสิทธิ์   แจ่มกระจ่าง กำนันตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายสุรพล ถุงทรัพย์ หัวหน้าหน่วย  ธ.ก.ส.
ผู้ไม่มาประชุม
๑.  นายปราโมทย์ สิงหฬ กำนันตำบลมงคลธรรมนิมิต
๒. นายสุชาติ   คงประสงค์ กำนันตำบลราษฎรพัฒนา
๓.  นายไพเราะ พัตตาสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามขาว
เริ่มประชุม    เวลา ๑๑.๐๐  น.
ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่อง   ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน ฝากประชาสัมพันธ์เรื่องกลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่ไม่ให้เข้าไปร่วมชุมนุมที่กรุงเทพฯ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๕/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓  
ประธาน           ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอำเภอสามโก้ ได้จัดทำรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓ ให้ทุกท่านตรวจสอบความถูกต้องแล้ว มีท่านใดจะแก้ไขข้อความในรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่
มติที่ประชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่อง  การติดตามและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ด้านป้องกัน
ปลัดฝ่ายความมั่นคง ขณะนี้  มียาเสพติดอีกชนิดที่เริ่มมีการแพร่ระบาดในจังหวัดอ่างทอง  คือ  ยาไอซ์  ทั้งนี้  อาจสืบเนื่องมาจากอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการตรวจตรามีน้อย
การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดอ่างทอง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ช่วง  ๖  เดือนหลัง  (เม.ย. – ก.ย. ๒๕๕๓)  ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย (ศตส.มท.) แจ้งว่า สนง.ป.ป.ส.  ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในช่วง  ๖  เดือนหลัง  (เม.ย. – ก.ย. ๒๕๕๓)  ให้กับจังหวัดอ่างทอง  แยกเป็นด้านการปราบปราม  ๖๔๕,๐๐๐  บาท (หกแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)  ด้านการป้องกัน  ๙๖๑,๐๐๐  บาท (เก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 


-๓-

สำหรับ  ศตส.อำเภอสามโก้  ได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกัน  จำนวน  ๔๐,๐๐๐  บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)
มติที่ประชุม รับทราบ

ด้านปราบปราม
-  รายงานคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดสถานีตำรวจภูธรสามโก้ เดือน พฤษภาคม  ๒๕๕๓
ผกก.สภ.สามโก้       ๑. นายสมภพ  รัตนะมณี  อายุ ๓๑ ปี บ้านเลขที่ ๑๔๙/๔  หมู่ที่ ๖ ตำบลอบทม  อำเภอสามโก้  จังหวัดอ่างทอง วันที่จับกุม ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ข้อหาเสพ (ยาบ้า) 
๒. นายวัชระ  แก้วภักดี  อายุ ๒๗ ปี บ้านเลขที่ ๒๙  หมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์  อำเภอสามโก้  จังหวัดอ่างทอง วันที่จับกุม ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ข้อหาเสพ (ยาบ้า)
๓. นายเฉลียว  บุญคง  อายุ ๓๗ ปี บ้านเลขที่ ๒๑๙  หมู่ที่ ๗ ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์  อำเภอสามโก้  จังหวัดอ่างทอง วันที่จับกุม ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ข้อหาเสพ (ยาบ้า)
๔. นายพา  คล้ายทอง  อายุ ๔๙ ปี บ้านเลขที่ ๖๒  หมู่ที่ ๕ ตำบลมงคลธรรมนิมิต   อำเภอสามโก้  จังหวัดอ่างทอง วันที่จับกุม ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ข้อหา มี (ยาบ้า) ครอบครองฯ        ของกลาง  ยาบ้า ๒ เม็ด 
๕. น.ส.อุไรวรรณ  คัชชานนท์  อายุ ๒๗ ปี บ้านเลขที่ ๒๔๑  หมู่ที่ ๓ ตำบลสามโก้  อำเภอสามโก้  จังหวัดอ่างทอง วันที่จับกุม ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ข้อหา จำหน่าย (ยาบ้า)           ของกลาง  ยาบ้า ๑ เม็ด ,ธนบัตรล่อซื้อ  ๑  ฉบับ,โทรศัพท์  ๑  เครื่อง
๖. นายสามารถ  ใจเฉื่อย  อายุ ๒๘ ปี บ้านเลขที่ ๑๕  หมู่ที่ ๑ ตำบลอบทม  อำเภอสามโก้  จังหวัดอ่างทอง วันที่จับกุม ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ข้อหา มี (ยาบ้า) ครอบครองฯ                       ของกลาง  ยาบ้า ๕ เม็ด 
-  รายงานคดีอาญา ๕ กลุ่ม
๑.  อุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ 
- ไม่มี
๒. คดีชีวิตร่างกายและเพศ
-  ไม่มี
๓.  คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์
- ลักทรัพย์ รับแจ้ง  ๑ จับ -  จำนวนคนร้าย  -
๔. คดีที่น่าสนใจ
- โจรกรรมรถยนต์  รับแจ้ง  ๑ จับ - จำนวนคนร้าย  -
-  ฉ้อโกงทรัพย์ รับแจ้ง ๑  จับ -  จำนวนคนร้าย  -

-  ๔  -

๕. คดีที่รับเป็นผู้เสียหาย
- ยาเสพติด      จับ/ราย  ๖     จับ/คน ๖    จำนวนคนร้าย  ๖
ด้านบำบัดรักษาและ  To  Be  Number  One
-  ไม่มี
ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
-  ไม่มี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔   เรื่อง   อื่น ๆ  (ถ้ามี)
ประธาน -  ไม่มี
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุม ๑๑.๐๐ น.

  นายอภิชาติ    จันทร
ผู้จดรายงานการประชุม
นายทชา  เพชรสัมฤทธิ์
ผู้ตรวจรายงาน
ปรับปรุงข่าวล่าสุด 24/06/2010
โดย นายอภิชาติ จันทร
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ ครั้งที่ 2/2557 วันอังคารที่ 4 มีนาคม 2557
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อำเภอสามโก้
วันอังคารที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๕๗  เวลา  ๐๙.๐๐  น.
ณ  ห้องประชุมอำเภอสามโก้
*****************
ผู้มาประชุม
  ๑. นายมงคล พูลรักษ์ นายอำเภอสามโก้
๒. นายโรจน์รัตน์ จันทร ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง
๓. นางมรรษพร แก้วเกตุศรี ปลัดอำเภอ
๔. นางษะรียะฮ์ ก้านทอง ปลัดอำเภอ
๕. นายธนกร เสาเกลียว ปลัดอำเภอ
๖. พ.ต.ท.สราวุธ ศรีธนายุสบดี แทน  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสามโก้
๗. นางสง่า ตรีบุปผา วัฒนธรรมอำเภอ
๘. นายวาทิน งามปลอด ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ
๙. นางบุปผา ฤกษ์สมจิต เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอ
๑๐.  พ.ต.ไพรวัลย์ ย่อมมี สัสดีอำเภอ
๑๑.  นายพิเชฏฐ์ บรรทัดจันทน์ แทน ปศุสัตว์อำเภอ
๑๒. นายสมนึก นาคกุญชร พัฒนาการอำเภอ
๑๓. นายถาวร แก้วขาว รักษาการแทนเกษตรอำเภอ
๑๔. นายยงยุทธ เพิ่มพูน แทน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามโก้
๑๕. นายพินิจ แสนงาม สาธารณสุขอำเภอ
๑๖. นายรังสรรค์ สี่มี พลศึกษาอำเภอ
๑๗.  นายสุชิน โพธิ์ศรีทอง แทน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอบทม
๑๘.  น.ส.พิชชานันท์ กุลพรพิพัชญ์ แทน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอบทม
๑๙. นายทนงศักดิ์ ศรีวิเชียร ปลัดเทศบาลตำบลสามโก้
๒๐. นายสาร สังข์ทองวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามโก้
๒๑. นางสมนึก พุทธพงษ์ แทน  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกร่าง
๒๒. นายสุพรรณ เพชรสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกษทอง
๒๓. นายไพเราะ พัตตาสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามขาว
๒๔. นายบันลือ พลมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามโก้วิทยาคม
๒๕. นายอุดมศักดิ์ วงษ์พานิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์และ
รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่แหลม
๒๖. นายธงชัย คล้ายเผือก แทน  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าชุมนุม
๒๗. นางสาวจรูญ สำลีอ่อน แทน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนตาวง
๒๘. นายวิสุทธิ์ โตปิติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองถ้ำ
๒๙. นายเสนาะ หิรัญอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต
๓๐. นายประเสริฐ ลูกฟัก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านลำสนุ่น
- ๒ -

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ส.อ.บรรจง ม่วงแก้ว ชุดกิจการพลเรือน ร.๓๑ พัน ๑ รอ.
๒. นางเจรจา หลาบงาม กำนันตำบลอบทม
๓. นางละมาย นิลเผือก กำนันตำบลสามโก้
๔.  นายสัมฤทธิ์ บรรเทิงจิต สารวัตรกำนันตำบลมงคลธรรมนิมิต
๕. นายราเชนทร์ สวัสดี เจ้าหน้าที่ปกครอง
๖. น.ส.อรอุมา แสงฉาย สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายบรรพจน์ ชาญกิจกรรณ์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอสามโก้
๒. นางเตือนใจ ผลวารินทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์

๓. ว่าที่ ร.ท.ภักดิ์ โภชกปริภัณฑ์ นักส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอวิเศษชัยชาญ
รักษาราชการแทนนักส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสามโก้
๔. นายบุญชู ชูวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลสามโก้
๕. นายชลอ จันทร์เศรษฐี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
๖. นายนริศ บุญขำ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอบทม
๗. นายบุญเสริม เพ็งแจ่มศรี คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอ่างทอง

เริ่มประชุม เวลา  ๐๙.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
  ๑.๑  เรื่อง  แนะนำข้าราชการย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
ประธาน -  นางสาวสดุดี  อินทรชิต  ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
                       ประจำตำบลอบทม ย้ายมาจาก  โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๒  เรื่อง   ขอขอบคุณ
ประธาน -  หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พนักงาน  และลูกจ้าง
ในสังกัดที่ไปเข้าร่วมรับผิดชอบร้านกาชาดในงาน  “๑๑๘  ปี  ของดีเมืองอ่างทองและกาชาด  
ประจำปี  ๒๕๕๗”  เมื่อวันที่  ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  ณ  บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัด
อ่างทอง
มติที่ประชุม  รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
มติที่ประชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่อง  เพื่อทราบ
๓.๑  เรื่อง   การเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวโรกาส
ทรงเจริญพระชนมพรรษา  ๘๖  พรรษา  ในปี  พ.ศ.  ๒๕๕๖  
ประธาน ด้วยจังหวัดอ่างทอง  ให้อำเภอแจ้งส่วนราชการต่างๆ  พร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกแห่งร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  
เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา  ๘๖  พรรษา  ในปี  ๒๕๕๖  ทุกวันที่  ๕  ของเดือน- ๓ -

สำหรับเดือน  มีนาคม  ๒๕๕๗   อำเภอสามโก้ได้กำหนดจัดพิธีในวันพุธที่  ๕ มีนาคม 
๒๕๕๗  เวลา  ๑๔.๐๐  น.  ณ  วัดสามโก้  หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพ  สถานศึกษาทุกแห่ง  และ
กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์  จึงขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ  พนักงาน
ลูกจ้างในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เข้าร่วมพิธีในวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าวโดย
พร้อมเพรียงกัน
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๒  เรื่อง  การเลือกผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๔  ตำบลมงคลธรรมนิมิต
ประธาน ตามที่นายสะเทื้อน ชื่นชีพ  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  ๔  ตำบลมงคลธรรมนิมิต อำเภอสามโก้  
จังหวัดอ่างทอง  ได้เสียชีวิต  ทำให้ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านว่างลงตั้งแต่วันที่  ๒๐  มกราคม  ๒๕๕๗  
อำเภอจึงกำหนดให้มีการเลือกผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ ๔ ตำบลมงคลธรรมนิมิต เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์  
๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๐๐ -   ๑๕.๐๐  น.  ณ  ศูนย์การเรียนรู้ประจำหมู่บ้าน  หมู่ที่  ๔  
ตำบลมงคลธรรมนิมิต  ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า  นายบุญศรี  พูลสวัสดิ์  ได้รับเลือกเป็นเป็น
ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๔  ตำบลมงคลธรรมนิมิต
มติที่ประชุม รับทราบ
    ๓.๓  เรื่อง  การรับบริจาคโลหิต 
ประธาน         ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง  ได้กำหนดออกรับบริจาคโลหิตในเขตอำเภอสามโก้  
                        ในวันที่  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๕๗  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ  หอประชุมอำเภอสามโก้  จึงขอเชิญชวน          
                        หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้บริหารสถานศึกษา  หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  องค์กรปกครองส่วน-
   ท้องถิ่น  และบุคลากรในสังกัด  ร่วมบริจาคโลหิต  ในวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าว  สำหรับ
   การบริจาคโลหิตเมื่อวันที่  ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๕๖  มีผู้แสดงความประสงค์บริจาคโลหิต  จำนวน
   ๔๗  คน  แต่บริจาคโลหิตได้  ๓๒  คน
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๔  เรื่อง  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป (กรณียุบสภา) 
ประธาน ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร  ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  
๙  ธันวาคม  ๒๕๕๖  กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป
ในวันอาทิตย์ที่  ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  และกำหนดให้มีการลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในเขต
เลือกตั้งและนอกเขตจังหวัดในวันอาทิตย์ที่  ๒๖  มกราคม  ๒๕๕๗  นั้น
ขอเรียนว่า  ผลการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทอง  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ท่ามกลางสถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่ปกติ  ปรากฏว่ามีจำนวนผู้มา
ใช้สิทธิเลือกตั้งคิดเป็นร้อยละ  ๕๙.๔๑  มากที่สุดเป็นอันดับ  ๑  ในภาคกลาง  ทั้งนี้เนื่องจากได้รับ
ความร่วมมือ  และการประสานการปฏิบัติตลอดจนการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากผู้ว่าราชการจังหวัด
อ่างทอง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง  หัวหน้าส่วน
ราชการทุกส่วนราชการ  หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง  นายอำเภอทุกอำเภอ  ผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง  และพี่น้องประชาชนชาวอ่างทอง  ทำให้ภารกิจการจัดการ
เลือกตั้งสำเร็จลุล่วง  ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทอง  ในการประชุมครั้งที่  
๑๐/๒๕๕๗  เมื่อวันอังคารที่  ๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  มีมติเห็นชอบเอกฉันท์ให้แสดงความขอบคุณ
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  หัวหน้าส่วนราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ
และทุกภาคส่วน  ที่ให้ความร่วมมือและประสานงานอย่างดียิ่งและหวังว่าคงได้รับความอนุเคราะห์
อีกเช่นเคย  ในการจัดการเลือกตั้งทุกระดับด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม


- ๔ –

สำหรับอำเภอสามโก้  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ  ๑๕,๑๑๔  คน  
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตน  ๑๐,๔๐๙  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๖๘.๘๗  
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๕  เรื่อง  การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการทั่วไป 
ประธาน ด้วยวาระของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง  สิ้นสุดลงในวันที่  ๑ มีนาคม  ๒๕๕๗
ซึ่งจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการเลือกตั้งทั่วไป  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
วาระของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลง  ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ได้มีมติในการประชุม  ครั้งที่
๑๙/๒๕๕๗  เมื่อวันที่  ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  เห็นชอบกำหนดวันลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวัน
เลือกตั้ง  ณ  ที่เลือกตั้งและที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด  ในวันอาทิตย์ที่  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๗
ในการนี้  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้แจ้งกำหนดการลงทะเบียนเลือกตั้ง
ล่วงหน้านอกเขตจังหวัด  ระหว่างวันที่  ๑๗ – ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  ณ  สำนักทะเบียนอำเภอ/
ท้องถิ่น โดยกำหนดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๗  
   ณ  ที่เลือกตั้งกลางของจังหวัดอ่างทอง  ได้แก่  โรงเรียนอนุบาลจังหวัดอ่างทอง
   สำหรับการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง  ระหว่างวันที่  ๑๐ – ๑๔
มีนาคม  ๒๕๕๗  ณ  สำนักทะเบียนอำเภอ/ท้องถิ่น โดยกำหนดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้ง
ล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๗  สำหรับสถานที่ลงคะแนนจะแจ้ง
ให้ทราบอีกครั้ง
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๖  เรื่อง  สถานการณ์โรคไข้เลือดออก  อำเภอสามโก้  จังหวัดอ่างทอง  
สาธารณสุขอำเภอ                ตั้งแต่วันที่  ๑ มกราคม ๒๕๕๗  ถึงวันที่  ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  อำเภอสามโก้  
   พบจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ๑ ราย  คิดเป็นอัตราป่วย ๕๕.๐๐  ต่อประชากรแสนคน 
   ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิตเปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกันพบว่าจำนวนผู้ป่วยต่ำกว่าปีที่ผ่านมา   ผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออกคือ
                        ด.ช.นพดล  สิงหฬ อายุ ๑๒ ปี บ้านเลขที่ ๒๐/๑  ม.๕ ต.มงคลธรรมนิมิต และมีผู้ป่วยโรค
   มือเท้าปาก  ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมงคลธรรมนิมิต  จำนวน  ๒  ราย  เริ่มป่วยวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ 
   ๒๕๕๗ ได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบลมงคลธรรมนิมิตและเทศบาลสามโก้ ดำเนินการ
   สอบสวนโรค  และควบคุมป้องกันโรคเรียบร้อยแล้ว
                  ข้อเสนอแนะ
         สำหรับโรคมือเท้าปาก ขณะนี้พบว่าแนวโน้มเพิ่มขึ้น เพราะอยู่ในช่วงเปิดเทอม 
   แต่สถานการณ์ไม่รุนแรง  ได้กำชับให้สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง เฝ้าระวังป้องกันโรคอย่าง
   ต่อเนื่อง โดยเฉพาะศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล เนื่องจากมีเด็กอายุต่ำกว่า ๕ ปีอยู่รวมกันเป็น
   จำนวนมาก ให้ประสานครูในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง เพื่อร่วมเฝ้าระวังและตรวจจับ
   โรคได้ทันและแจกเอกสารความรู้โรคมือเท้าปาก ให้ผู้ปกครองเด็กทุกคน รวมทั้งขอความร่วมมือให้
   โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ล้างทำความสะอาดฆ่าเชื้อเครื่องเล่น ของใช้ของเด็กทุกวัน ประการ
   สำคัญให้ช่วยตรวจคัดกรองเด็กทุกเช้า ดูตุ่มที่มือ เท้า และปากของเด็ก หรือมีไข้ หากพบเด็กป่วยให้
   แยกเด็กและให้ผู้ปกครองรับตัวไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาล และประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
   เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดทันที  
มติที่ประชุม รับทราบ- ๕ –

๓.๗  เรื่อง  การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน  ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  ครั้งที่  ๑๐  
ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๗  
พลศึกษาอำเภอ                 ด้วย  กรมพลศึกษา  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ได้มอบหมายให้  สำนักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง  รับผิดชอบดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
เยาวชนและประชาชน  ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  ครั้งที่  ๑๐  ตามนโยบายของรัฐบาล 
โดยจัดการแข่งขันจำนวน  ๖  รุ่น  ประกอบด้วย  รุ่นอายุไม่เกิน  ๑๒ ปี, ๑๔ ปี,  ๑๖ ปี,  ๑๘ ปี,
ประชาชนชาย, หญิง  และได้ดำเนินการแข่งขันทุกประเภทในระหว่างวันที่  ๑๐  มกราคม – ๒๘
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  เพื่อคัดเลือกทีมชนะเลิศในแต่ละรุ่นเป็นตัวแทนของจังหวัดอ่างทองไปแข่งขัน
ในระดับเขต (ภาค)  ในช่วงเดือนเมษายน  ๒๕๕๗  เป็นต้นไป ซึ่งรุ่นอายุไม่เกิน  ๑๒ ปี  
อำเภอสามโก้ชนะเลิศและเป็นแชมป์ครั้งแรก  และได้เป็นตัวแทนของจังหวัดอ่างทองไปแข่งขัน
ในระดับภาค  ณ  จังหวัดนนทบุรี  ซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันในเดือนเมษายน  ๒๕๕๗  
มติที่ประชุม รับทราบ
   ๓.๘  เรื่อง  ผลการประกวดผลิตทางการเกษตร ในงาน ๑๑๘ ปี ของดีเมืองอ่างทอง 
       และกาชาดประจำปี  ๒๕๕๗ 
เกษตรอำเภอ               เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง รายละเอียด 
   ดังนี้
   ประเภทพืชผัก
        ๑. บวบเหลี่ยม
 รางวัลที่ ๑ ได้แก่ นายสามารถ สุขมงคล  ตำบลสาวร้องไห้ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
           รางวัลที่ ๒ ได้แก่ นางสาวกนกวรรณ  มีสุข  ตำบลสาวร้องไห้ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
           รางวัลที่ ๓ ได้แก่ นางลำจวน  เพ็งอารีย์  ตำบลหัวไผ่  อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
           รางวัลชมเชย  ได้แก่  นางลิ้นจี่  โพธิ์สุวรรณ  ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
   ๒. แตงกวา
            รางวัลที่ ๑ ได้แก่ นางจำนงค์  ขอพึ่ง  ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
            รางวัลที่ ๒ ได้แก่ นางสวย  รุ่งแจ้ง  ตำบลระมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
            รางวัลที่ ๓ ได้แก่ นางสาวจิตรา  ใจเพ็ญ  ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
            รางวัลชมเชย  ได้แก่  นายนุชิต  ใยบัว  ตำบลชัยฤทธิ์  อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
        ๓.  ถั่วฝักยาว
             รางวัลที่ ๑ ได้แก่ นายสมบุญ   บุญสันต์  ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา  จังหวัดอ่างทอง
             รางวัลที่ ๒ ได้แก่ นางองุ่น  มงคลวรรณ  ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา  จังหวัดอ่างทอง
             รางวัลที่ ๓ ได้แก่ นายสมบุญ   บุญสันต์  ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา  จังหวัดอ่างทอง
             รางวัลชมเชย  ได้แก่  นางพวงทอง  อ่อนสุวรรณ  ตำบลสามโก้  อำเภอสามโก้ จังหวัด
       อ่างทอง
       ๑.  มะเขือเปราะ
            รางวัลที่ ๑ ได้แก่ นางสาวกนกวรรณ  มีสุข  ตำบลสาวร้องไห้ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
            รางวัลที่ ๒ ได้แก่ นายประสาน  พัดชีวา  ตำบลสาวร้องไห้ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
            รางวัลที่ ๓ ได้แก่ นายสามารถ สุขมงคล  ตำบลสาวร้องไห้ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
            รางวัลชมเชย  ได้แก่  นายประสิทธิ์  วงษ์สนอง  ตำบลคำหยาด  อำเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง
- ๖ -

       ประเภทไม้ผล
       ๑.  มะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์ ๔
            รางวัลที่ ๑ ได้แก่ นายธวัชชัย  อ่อนมาก  ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง  
            รางวัลที่ ๒ ได้แก่ นางสาวศศิภา  ศรีทอง  ตำบลไผ่จำศีล  อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง
            รางวัลที่ ๓ ได้แก่ นายปิยะวัช   อ่อนมาก  ตำบลราชสถิตย์  อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
           รางวัลชมเชย  ได้แก่ นางนวลฉวี  สะอาดศรี  ตำบลอบทม อำเภอสามโก้  จังหวัดอ่างทอง
        ๒.  มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง
             รางวัลที่ ๑ ได้แก่ นายอุดม  ศรีทอง  ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง
                 รางวัลที่ ๒ ได้แก่ นางทับทิม  พิกุลขาว  ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ อำเภอสามโก้  จังหวัดอ่างทอง
             รางวัลที่ ๓ ได้แก่ นางสาวศศิภา  ศรีทอง  ตำบลไผ่จำศีล  อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง
             รางวัลชมเชย  ได้แก่  นางพชร  ศรีทอง ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง
   ๓.  มะม่วงเขียวเสวย
             รางวัลที่ ๑ ได้แก่ นายกำไร  เชยชม  ตำบลยี่ล้น อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง
             รางวัลที่ ๒ ได้แก่ นางสาววิไล  สมบูรณ์  ตำบลยางช้าย อำเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง
             รางวัลที่ ๓ ได้แก่ นางปาลิดา  เรือนแป้น  ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
             รางวัลชมเชย  ได้แก่  นางณัฐมน  แสงอ่อน  ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
         ๔.  กล้วยน้ำว้าสุก
              รางวัลที่ ๑ ได้แก่ นางสาวบุญยานุช  จำรูญศรี  ตำบลจรเข้ร้อง อำเภอไชโย  จังหวัดอ่างทอง 
                  รางวัลที่ ๒ ได้แก่ นางสาวราตรี  งามขำ  ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้  จังหวัดอ่างทอง
             รางวัลที่ ๓ ได้แก่ นายสถาพร  ธาราแดน  ตำบลศาลาแดง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
             รางวัลชมเชย  ได้แก่  นายสมชาย  บุญสันต์  ตำบลแสวงหา  อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
   ๕.  มะพร้าวน้ำหอม 
             รางวัลที่ ๑ ได้แก่ นางวรรณา  พรมศรี  ตำบลสามง่าม  อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 
             รางวัลที่ ๒ ได้แก่ นายชัยรัตน์  นิ่มนาค  ตำบลแสวงหา  อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
             รางวัลที่ ๓ ได้แก่ นางวรรณี  เชิดชู  ตำบลสาวร้องไห้  อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง
             รางวัลชมเชย  ได้แก่  นายชัยรัตน์  นิ่มนาค  ตำบลแสวงหา  อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
   ๖.  มะนาวแป้น 
             รางวัลที่ ๑ ได้แก่ นายภราดร  นันทารัมภ์  ตำบลยี่ล้น  อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง
             รางวัลที่ ๒ ได้แก่ จ.ส.อ.ประจวบ  ศุกรเสพย์  ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ 
        จังหวัดอ่างทอง
             รางวัลที่ ๓ ได้แก่ นางสาวศศิภา  ศรีทอง  ตำบลไผ่จำศีล  อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง
             รางวัลชมเชย  ได้แก่ นายสุนทร  โพ๊ะสูงเนิน  ตำบลยี่ล้น อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง - ๗ –

             การจัดสวนผักในภาชนะ ขนาดไม่เกิน ๒๐ นิ้ว 
        รางวัลที่ ๑ ได้แก่ นางสาวสุทิน  หิรัญอ่อน  ตำบลมงคลธรรมนิมิต  อำเภอสามโก้  
        จังหวัดอ่างทอง
        รางวัลที่ ๒ ได้แก่ นายธนกฤต  ชมพูนุช  ตำบลม่วงเตี้ย  อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง
        รางวัลที่ ๓ ได้แก่ นายภควัต  แย้มจำนัน ตำบลสาวร้องไห้ อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง
        รางวัลชมเชย  ได้แก่  นางวรรณวิภาว์  คงสำราญ  ตำบลรำมะสัก  อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
มติที่ประชุม รับทราบ
                        ๓.๙  เรื่อง  การต่ออายุใบรับรอง GAP 
 เกษตรอำเภอ                              การต่ออายุใบรับรอง GAP ปรับอายุใบรับรอง พืชผัก จาก ๑  ปี เป็น ๒ ปี ไม้ผล 
   จาก ๒ ปี เป็น ๓ ปี และหากไม่มีการยื่นคำร้องต่ออายุใบรับรองเข้าไป ทางสวพ. เขต ๕  ชัยนาท  
   โดยในการต่ออายุให้ยื่นคำร้องได้ก่อนหมดอายุ ๓  เดือน  ถ้าเลยวันหมดอายุ จะต้องทำการสมัครใหม่
   เท่านั้น 
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่อง  อื่นๆ
 ๔.๑  เรื่อง   การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหาร  ปี  ๒๕๕๗
สัสดีอำเภอ   วันอังคารที่  ๑  เมษายน  ๒๕๕๗  เวลา  ๐๗.๐๐ น.  จะมีการตรวจเลือกทหารกองเกิน
     เข้ารับราชการทหาร  ปี  ๒๕๕๗  ณ  หอประชุมอำเภอสามโก้  จึงขอความร่วมมือส่วนราชการ
         ทุกส่วนช่วยประชาสัมพันธ์ให้บุตรหลานที่เกิด พ.ศ. ๒๕๓๖  ที่รับหมายเรียกไปแล้วให้เข้ามารับ
                         การตรวจเลือกทหารกองเกินด้วย
ปิดประชุม  เวลา  ๑๑.๐๐ น.
 
  (ลงชื่อ).........................................ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
                                                       (นางสาวอรอุมา  แสงฉาย)
       สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

  (ลงชื่อ).........................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
                                                         (นายธนกร   เสาเกลียว)
                    ปลัดอำเภอ 

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 01/04/2014
โดย น.ส.อรอุมา แสงฉาย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสามโก้ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ วันอังคารที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอำเภอสามโก้
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อำเภอสามโก้
ครั้งที่  ๕/๒๕๕๕
วันอังคารที่ ๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๕  เวลา  ๑๓.๓๐ น.
ณ   ห้องประชุมอำเภอสามโก้
***************
ผู้มาประชุม
           ๑. นายพีรเดช     โทมัส   นายอำเภอสามโก้
      ๒. นายโรจน์รัตน์  จันทร   ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง
      ๓. นางมินทรา         ก้านทอง           ปลัดอำเภอ             
      ๔. ร.ท.วินัย            ใจกว้าง             ผู้ช่วยสัสดีอำเภอ
                ๕. นายบุญเสริม       เพ็งแจ่มศรี   คณะกรรมการธรรมาธิบาลจังหวัดอ่างทอง
      ๖. นางวิภารัตน์       มีพันธ์               พัฒนาการอำเภอ
                ๗. นายประกฤต  พวงลูกอิน   ปศุสัตว์อำเภอ
     ๘. น.ส.ภัทรกร          สุทธิพันธุ์           เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอ      
             ๙. พ.ต.อ.อริยพล       สินสอน             ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสามโก้              
               ๑๐. นายทนงศักดิ์      ศรีวิเชียร           ปลัดเทศบาลตำบลสามโก้
     ๑๑. นางเตือนใจ       ผลวารินทร์        ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
     ๑๒. นายรังสรรค์       สีมี่                  เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอ
     ๑๓. นายโกเมท         แสงนาค            แทน สาธารณสุขอำเภอ
     ๑๔. นายอัมพร         โตเสม               แทน เกษตรอำเภอ
     ๑๕. น.ส.ทิพเนตร์      สิงห์เห              แทน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ
      ๑๖. นายไพเราะ  พัตตาสิงห์    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามขาว
      ๑๗. นายวิญญู  สุทนต์    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต
                   ๑๘. นายประเสริฐ         ลูกฟัก                  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามโก้
                   ๑๙. นายอุดมศักดิ์         วงษ์พานิชย์    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์และรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่แหลม 
       ๒๐. นายวิสุทธิ์             โตปิติ    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองถ้ำ
                   ๒๑.  นายสาร               สังข์ทองวิเศษ    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามโก้
                ๒๒. นายบันลือ         พลมาลา             ผู้อำนวยการโรงเรียนสามโก้วิทยาคม
     ๒๓. นายสุพรรณ           เพชรสุวรรณ          ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกษทอง
 ๒๔. นางสารี่             คงอ่อน             ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าชุมนุม
     ๒๕. นายสนิท           แย้มจำนัน          แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนตาวง
     ๒๖. นายสมศักดิ์        อำพันเรือง         แทน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
     ๒๗. น.ส.พัชชานันท์    กุลพรพิพัชญ       แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอบทม
ผู้เข้าร่วมประชุม
                ๑. นางสาวจิราภรณ์   ศรีเทศ              นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
                ๒. นายภควัต           แย้มจำนัน          นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
                ๓. นางละมาย          นิลเผือก             กำนันตำบลสามโก้
     ๔. นางเจรจา            หลาบงาม          กำนันตำบลอบทม
     ๕. นายบรรจง              ม่วงแก้ว                 มวลชนสัมพันธ์ ร.๓๑/๑  ๑๐                           
     ๖. นายราเชนทร์       สวัสดี                เจ้าหน้าที่ปกครอง                                                    -๒-

ผู้ไม่มาประชุม
                    ๑.  นายบรรพจน์          ชาญกิจกรรณ์       ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอสามโก้
               ๒. ว่าที่ ร.ท.ภักค์     โภชกปริภัณฑ์      นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอวิเศษขัยชาญ
                           รักษาราชการแทน นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอสามโก้
      ๓. นายบุญชู            ชูวงษ์                  นายกเทศมนตรีตำบลสามโก้

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่อง แนะนำข้าราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
ประธาน   - พ.ต.อ.อริยพล สินสอน ตำแหน่ง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสามโก้ ย้ายมาจาก                                  ฝ่ายอำนวยการ ๔ กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค ๑
- นายภควัต แย้มจำนัน ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
ย้ายมาจาก สนง.เกษตรจังหวัดอ่างทอง รับผิดชอบตำบลราษฎรพัฒนา และตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
- นางสาวจิราภรณ์ ศรีเทศ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
ย้ายมาจาก สนง.เกษตรอำเภอแสวงหา รับผิดชอบตำบลสามโก้
มติที่ประชุม     รับทราบ
๑.๒ เรื่อง ขอขอบคุณ
ประธาน    - ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา                             ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัดที่เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์                    งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา                                 สิริโสภาพัณณวดี เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๕  และขอบคุณผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย               อำเภอสามโก้ ที่นำเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕ กิโลวัตต์ มาติดตั้งเพื่อป้องกันปัญหาไฟฟ้าดับ                                ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในขณะจัดพิธีดังกล่าว
- ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เทศบาลตำบลสามโก้                     ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัด ที่ไปเข้าร่วมโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลสามโก้ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕
- ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ พนักงาน                         และลูกจ้างในสังกัดที่ร่วมบริจาคโลหิต เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ ณ หอประชุมอำเภอสามโก้
                    ซึ่งมีผู้ประสงค์บริจาคโลหิต  ๕๖  คน แต่บริจาคโลหิตได้ ๔๗ คน                                                                                                                                      
มติที่ประชุม     รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕  
มติที่ประชุม    รับรอง
๓.๑ เรื่อง การเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส                                 
  ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕  
ประธาน      ด้วยจังหวัดอ่างทอง ให้อำเภอแจ้งส่วนราชการต่าง ๆ พร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง 
ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาส                   ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ในปี ๒๕๕๕ ทุกวันที่  ๕  ของเดือน 
สำหรับเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๕  อำเภอสามโก้ได้กำหนดจัดพิธีในวันอังคารที่ ๘ พฤษภาคม                       
๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดสามโก้ หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา             ตามอัธยาศัยอำเภอ จึงขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานลูกจ้างในสังกัด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมพิธีในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 
มติที่ประชุม     รับทราบ
                                           
                                                              -๓-

๓.๒ เรื่อง โครงการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
ประธาน                       ด้วยอำเภอสามโก้  ได้กำหนดแผนการดำเนินงานออกหน่วยบริการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่            
ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๕  ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.                เป็นต้นไป ณ วัดหัวทุ่ง หมู่ที่ ๒ ตำบลมงคลธรรมนิมิต  จึงขอให้ทุกส่วนราชการนำงานในหน้าที่ออกไปให้บริการประชาชนโดยพร้อมเพรียงกัน               
มติที่ประชุม     รับทราบ
๓.๓ เรื่อง ขอเชิญชวนให้แต่งกายชุดผ้าไหมหรือผ้าไทย 
ประธาน     ด้วยจังหวัดอ่างทองแจ้งว่า กระทรวงมหาดไทยขอความร่วมมือจังหวัดประชาสัมพันธ์
เชิญชวนบุคลากรของส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่จังหวัด
แต่งกายด้วยผ้าไหมหรือผ้าไทยเป็นประจำทุกวันอังคารและแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบราชการ
                    สีกากีคอพับ/เครื่องแบบพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำทุกวันจันทร์หรือวันอื่น 
ตามความเหมาะสม โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมที่ดีงามและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของข้าราชการ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
เพื่อให้การแต่งกายในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันอำเภอสามโก้
จึงขอให้ท่านแจ้งข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดแต่งกายในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ดังนี้
          ๑. วันจันทร์ แต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบปฏิบัติราชการ (สีกากี)
                    ๒. วันอังคาร แต่งกายด้วยชุดผ้าไหมหรือผ้าไทย 
          ๓. วันพุธ แต่งกายด้วยเสื้อที่มีตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
(เว้นสีดำและสีน้ำเงินเข้ม) 
๔. วันพฤหัสบดี แต่งกายด้วยชุดตามสังกัดของหน่วยงานหรือชุดสุภาพ
๕. วันศุกร์ แต่งกายด้วยเสื้อประจำจังหวัด (เสื้อตุ๊กตา)
มติที่ประชุม     รับทราบ
๓.๔ เรื่อง การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก 
  จังหวัดอ่างทอง 
ประธาน       ด้วยจังหวัดอ่างทองแจ้งว่า มหาเถรสมาคม มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ ให้มีการจัด
กิจกรรมเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ปี ๒๕๕๕ เป็นพิเศษและมีมติเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕                           ให้ใช้ชื่อว่า “งานฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า” ในระยะเวลาการจัดงานระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม – ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ รวม ๗ วัน
 เพื่อให้การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากล                  ของโลก จังหวัดอ่างทอง ประจำปี ๒๕๕๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับแนวทางการจัดงาน                   ในส่วนกลาง จึงให้ดำเนินการดังนี้
๑. ให้จังหวัดร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดกิจกรรมถวายเป็นพุทธบูชาระดับจังหวัด
๒. ให้อำเภอร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชน                        ในพื้นที่อำเภอจัดกิจกรรมเป็นพุทธบูชาระดับอำเภอ
๓. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ร่วมกับวัด ส่วนราชการ สถานศึกษา ภาคเอกชน
และพุทธศาสนิกชน จัดกิจกรรมในพื้นที่ให้เป็นไปตามสภาพสังคม วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น
และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
๔. ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศล  พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
เพื่อทอดผ้าป่าพร้อมกันในวันจันทร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง                 จังหวัดอ่างทอง หลังเสร็จสิ้นพิธีเวียนเทียนแล้ว โดยอำเภอได้จัดถังผ้าป่ามหากุศลไว้ ณ สำนักทะเบียน                               อำเภอสามโก้ และวันนี้ได้นำมาเพื่อให้ทุกท่านได้ร่วมกันทำบุญด้วยแล้ว
มติที่ประชุม     รับทราบ

-๔-

        ๕. ขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัด และพุทธศาสนิกชน แต่งกายด้วยชุดสีขาวพร้อมกันทั่วประเทศใน ช่วงงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา                       วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๕๕  (ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม – ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕)
         ๖. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมอุปสมบทหมู่ ๑๙๙ รูป ระหว่างวันที่ ๒๕ พฤษภาคม – ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕  ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๕ เรื่อง โครงการร้อนนี้มีกีฬา เพื่อลูกรัก ต้านยาเสพติด  ประจำปี ๒๕๕๕ 
จนท.พลศึกษาอำเภอ   ตามที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทองได้จัดฝึกอบรมโครงการร้อนนี้มีกีฬา                    เพื่อลูกรัก ต้านยาเสพติด  ประจำปี ๒๕๕๕ โดยมีการฝึกอบรมด้านกีฬาฟุตบอลและฟุตซอล เมื่อวันที่                    ๒ – ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕  ณ สนามหน้าเทศบาลตำบลสามโก้ และสนามหน้าที่ว่าการอำเภอสามโก้ นั้น
ในการนี้จึงขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนโครงการร้อนนี้มีกีฬา เพื่อลูกรัก ต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๕ ดังนี้
๑. นายอำเภอสามโก้ และปลัดอำเภอหัวน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง ที่ให้การส่งเสริม
สนับสนุนโครงการ  
๒. ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง ที่นำนักเรียนเข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการดังกล่าว
๓. นายบุญชู ชูวงษ์  นายกเทศมนตรีตำบลสามโก้  ที่ให้การสนับสนุนสถานที่
๔. นายเสน่ห์  โพธิ์พันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสามโก้ ที่ให้การสนับสนุนชุดกีฬา
๕. น.ส.ปวีณา หิรัญอ่อน เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสามโก้ ที่ให้การสนับสนุนชุดกีฬา
๖. กำนันละมาย นิลเผือก  กำนันตำบลสามโก้  ที่ให้การสนับสนุนเต็นท์ ในการฝึกอบรมโครงการดังกล่าว
สำนักงานกีฬาและนันทนาการอำเภอ ได้จัดทำใบประกาศเกียรติคุณเพื่อมอบให้แก่     
ผู้ที่เสียสละ อุทิศเวลา เป็นวิทยากรฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการกีฬาแก่เยาวชนและประชาชน                             เพื่อพัฒนาการกีฬาอำเภอสามโก้ ดังนี้
๑. ด.ต.ปรัชญา มรรคนันท์  ผบ.หมู่ (ป) สภ.สามโก้
๒. นายวิเชียร เขียวชอุ่ม ครูโรงเรียนอนุบาลสามโก้
๓. นายเสน่ห์  โพธิ์พันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสามโก้
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๖ เรื่อง การเปิดรับสมัครการแข่งขันฟุตบอลอำเภอสามโก้ คัพ ประจำปี ๒๕๕๕ 
จนท.พลศึกษาอำเภอ  ด้วยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทองร่วมกับอำเภอสามโก้ ได้จัดกิจกรรม                 การแข่งขันฟุตบอลมวลชน “อำเภอสามโก้ คัพ” ประจำปี ๒๕๕๕  โดยกำหนดการแข่งขัน
ระหว่างเดือน มิถุนายน ถึงเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๕  ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนอนุบาลสามโก้ 
ติดต่อขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และกำหนดยื่นใบสมัคร
ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ สำนักงานกีฬาและนันทนาการอำเภอสามโก้
 ในวันและเวลาราชการ 
           อำเภอสามโก้ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
                     ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัด
                     หรือผู้ที่สนใจทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ

-๕-

           ๓.๗  เรื่อง โครงการกาชาดพบปะเยี่ยมเยียนราษฎรผู้สูงอายุ ผู้ยากจน และผู้พิการ ประจำปี ๒๕๕๕
ประธาน        ด้วยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ได้กำหนดมอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้แก่                   ผู้สูงอายุ ผู้ยากจน และผู้พิการ ประจำปี ๒๕๕๕  ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์              ในวันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. จำนวน ๑๐ ราย  จึงขอให้ อบต.โพธิ์ม่วงพันธ์                               ประสานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และแจ้งผู้ที่จะรับมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ทราบด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุม   เวลา ๑๕.๓๐ น. (ลงชื่อ)…………..………………….....ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
        (นายราเชนทร์    สวัสดี)
                        เจ้าหน้าที่ปกครอง 
(ลงชื่อ)…………..……………..……..ผู้ตรวจรายงานการประชุม
         (นางมินทรา  ก้านทอง)
                      ปลัดอำเภอ 

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 21/05/2012
โดย นาราเชนทร์ สวสัดี
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อำเภอสามโก้
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔
วันจันทร์ที่  ๒ พฤษภาคม  ๒๕๕๔  เวลา  ๑๓.๓๐ น.
ณ   ห้องประชุมอำเภอสามโก้
***************
ผู้มาประชุม
                ๑. นายพีรเดช     โทมัส    นายอำเภอสามโก้
  ๒. นายโรจน์รัตน์  จันทร    ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง
      ๓. พ.ต.อ.สุเมธ        ปุณสีห์               ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสามโก้
      ๔. นายสุนทร          กลัดแก้ว             วัฒนธรรมอำเภอ
                ๕. นายรังสรรค์         สีมี่                    เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอ
      ๖. นายบุญเสริม      เพ็งแจ่มศรี    คณะกรรมการธรรมาธิบาลจังหวัดอ่างทอง
                   ๗. น.ส.ประภา        โค้วศิริ    พัฒนาการอำเภอ
      ๘. นางปสุตา    ตั้งบูรณะกุล    เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอ
      ๙. นายประกฤต  พวงลูกอิน    ปศุสัตว์อำเภอ
             ๑๐. ว่าที่ ร.ท.ภักค์    โภชกปริภัณฑ์    นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอวิเศษขัยชาญ
                 รักษาราชการแทน นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอสามโก้
                ๑๑.  นายโกเมท             แสงนาค     แทน  สาธารณสุขอำเภอสามโก้
    ๑๒.  น.ส.จารุวรรณ         ลิ้มสกุลศิริรัตน์        แทน เกษตรอำเภอ
              ๑๓. นางจิรัชยา          เฟื่องฟูรัตน์           แทน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ
    ๑๔. นายยงยุทธ         เพิ่มพูน              แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามโก้
                 ๑๕.  นายสุทรรศน์          ม่วงศรีจันทร์        ผู้อำนวยการโรงเรียนสามโก้วิทยาคม
                ๑๖.  นายวิญญู สุทนต์                  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต                                                                                                                                                                                                          
                 ๑๗.  นายเสนาะ  หิรัญอ่อน     ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกร่าง
                 ๑๘.  นายไพเราะ  พัตตาสิงห์     ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามขาว
                 ๑๙.  นายวิสุทธิ์  โตปิติ     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองถ้ำ
                ๒๐.  นายสาร              สังข์ทองวิเศษ     ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามโก้
    ๒๑.  นายประเสริฐ          ลูกฟัก     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนตาวง
                 ๒๒.  นางสุนทรี             เกษทอง                  แทน  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกษทอง
                 ๒๓.  นางเรวดี               เขียวชอุ่ม     แทน  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์
                 ๒๔.. นายธงชัย              คล้ายเผือก              แทน  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าชุมนุม
              ๒๕. นางวาสนา         ขมาลักษณ์อัตชัย    รักษาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่แหลม
                 ๒๖.  นายสมศักดิ์          อำพันเรือง     แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
              ๒๗. นางญาณทวี       พูลสวัสดิ์             แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอบทม
              ๒๘. นายทนงศักดิ์      ศรีวิเชียร             แทน นายกเทศมนตรีตำบลสามโก้      
ผู้เข้าร่วมประชุม
      ๑. นางมินทรา        ก้านทอง              ปลัดอำเภอ
      ๒. นายทชา           เพชรสัมฤทธิ์    ปลัดอำเภอ
                ๓. นายประจวบ      สีแตงสุก  กำนันตำบลสามโก้
      ๔. นางลัดดา           สิงห์ชำนาญ     สารวัตกำนันตำบลอบทม
    ๕. นายสัมฤทธิ์ บรรเทิงจิต     สารวัตกำนันตำบลมงคลธรรมนิมิต
                                                   
-๒-

      ๖. นายจำลอง        ทรงธิบาย    ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ ราษฎรพัฒนา
         ๗.  นายบรรจง            ม่วงแก้ว                 มวลชนสัมพันธ์ ร.๓๑/๑  ๑๐
                ๘. นายราเชนทร์      สวัสดี                 เจ้าหน้าที่ปกครอง
ผู้ไม่มาประชุม
                ๑.  นายบรรพจน์          ชาญกิจกรรณ์     ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอสามโก้
                    ๒. พ.ต.บุญเรือง       ศรีชมชื่น            สัสดีอำเภอ

 เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
           ๑.๑ เรื่อง     ขอขอบคุณ
ประธาน                      - ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกคนที่เข้าร่วมโครงการทำบุญในวันธรรมสวนะ (วันพระ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จังหวัดอ่างทอง                          เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔ ณ วัดหนองกร่าง หมู่ที่ ๔   ตำบลราษฎรพัฒนา และขอขอบคุณผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอสามโก้ที่นำเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕ กิโลวัตต์ ไปติดตั้งเพื่อป้องกันปัญหาไฟฟ้าดับ     ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในวันดังกล่าว
 - ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ องค์กรปกครอง            ส่วนท้องถิ่นที่ร่วมออกบริการประชาชนในโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ ณ ศูนย์การเรียนรู้ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔  ตำบลมงคลธรรมนิมิต                      
มติที่ประชุม        รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔  วันที่  ๒  เมษายน ๒๕๕๔  
มติที่ประชุม  รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง  เพื่อทราบ 
๓.๑ เรื่อง การเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญ                 
            พระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ประธาน ด้วยจังหวัดอ่างทอง ให้อำเภอแจ้งส่วนราชการต่าง ๆ พร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส                    ทรงเจริญ พระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ในปี ๒๕๕๔ ทุกวันที่  ๕  ของเดือน 
                                 สำหรับเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๔  อำเภอสามโก้ได้กำหนดจัดพิธีในวันศุกร์ที่ ๖ พฤษภาคม
๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดสามโก้ หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ สำนักงานที่ดินอำเภอ และสำนักงานท้องถิ่นอำเภอ  จึงขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมพิธีในวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว  (การแต่งกายใส่เสื้อสีชมพู  ตราสัญลักษณ์ หรือชุดสุภาพ)
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๒ เรื่อง พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๕๔ 
ป.หน.ฝ.บห.ปค.           ด้วยจังหวัดอ่างทองได้กำหนดให้มีพิธีถวายราชสดุดีเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ                                             
                   พระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคลสมัยวันฉัตรมงคล ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔
                   ตั้งแต่เวลา ๐๗.๔๕ น. ณ หอประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง พร้อมทั้งให้อำเภอเชิญชวนทุกส่วนราชการ
                   พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ลูกจ้างในสังกัดร่วมพิธีถวายราชสดุดีฯ ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
การแต่งกาย  - ข้าราชการแต่งเครื่องแบบปกติขาว หรือเครื่องแบบปฏิบัติราชการ กากีคอพับแขนยาว
                                     -  ภาคเอกชน พ่อค้า ประชาชน แต่งกายชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพ
มติที่ประชุม รับทราบ
  
                                                -๓-

  ๓.๓ เรื่อง การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาและวันอัฏฐมีบูชา                                       
   ประจำปี ๒๕๕๔ 
วัฒนธรรมอำเภอ            จังหวัดอ่างทอง โดยความร่วมมือของที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง และคณะสงฆ์จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับหน่วยงานองค์กรต่างๆ                                                  ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมกันจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา                                           และวันอัฎฐมีบูชา ประจำปี ๒๕๕๔ ซึ่งวันวิสาขบูชาถือเป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของ                              สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และองค์การสหประชาติได้ยกย่องให้เป็นวันสำคัญสากลของโลกและวันอัฎฐมีบูชา                              เป็นวันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังเสด็จดับขันธปรินิพพานได้                                 ๘ วัน ที่เมืองกุสินารา ซึ่งตรงกับวันแรม ๘ ค่ำเดือน ๖ นับถัดจากวันวิสาขบูชา ซึ่งถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธ                      ศาสนาวันหนึ่ง จังหวัดอ่างทองตระหนักถึงความสำคัญของวันสำคัญดังกล่าวและเป็นโอกาสที่พุทธศาสนิกชนจะได้                           เข้าวัดบำเพ็ญคุณงามความดี  จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาด้วยการให้ทาน รักษาศีล สวดมนต์ เจริญจิตภาวนา                       ร่วมกัน โดยกำหนดจัดงานระหว่าง วันที่ ๑๗ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ พุทธมลฑล จังหวัดอ่างทอง                                                วัดขุนอินทประมูล  อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 
  ที่       วันเดือนปี สถานที     เวลา                                 กิจกรรม
  ๑. วันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม
๒๕๕๔
ณ พุทธมลฑลจังหวัดอ่างทอง                      วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง
จังหวัดอ่างทอง ๐๙.๐๐ น.๑๗.๐๐ น. - ประธานมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)                             ที่มีกิจกรรมดีเด่นในการส่งเสริมพระพุทธศาสนา มอบเกียรติบัตร                  ผู้สนับสนุนการจัดงานและมอบเงินรางวัลให้แก่ตำบลที่ประสบความสำเร็จ                          ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์
-พิธีเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา
  ๒. วันเสาร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม
๒๕๕๔
ณ พุทธมลฑลจังหวัดอ่างทอง                      วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง
จังหวัดอ่างทอง ๑๕.๐๐ น. - คณะสงฆ์อำเภอสามโก้สวดพระอภิธรรมบูชาสมเด็จ
 พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

  ๓. วันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤษภาคม
๒๕๕๔
ณ วัดนางในฯ/วัดสามโก้ ๑๔.๐๐ น. - พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและผ้าห่มองค์พระพุทธไสยาสน์ของ                                       อำเภอสามโก้ จากวัดนางในฯ อำเภอวิเศษชัยชาญ ไปประดิษฐานและ                                       สมโภช ณ วัดสามโก้  อำเภอสามโก้ 
  ๔. วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ณ วัดสามโก้ ๑๔.๐๐ น. - พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและผ้าห่มองค์พระพุทธไสยาสน์จาก
อำเภอสามโก้ ไปอำเภอแสวงหา
  ๕. วันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ณ พุทธมลฑลจังหวัดอ่างทอง                      วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง
จังหวัดอ่างทอง ๑๓.๓๐ น.
๑๕.๐๐ น.
- พิธีห่มผ้าองค์พระพุทธไสยาสน์
- ประกอบพิธีวันอัฎฐมีบูชา
                            อำเภอสามโก้ มีกิจกรรมที่จะต้องร่วมในการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ ดังนี้

มติที่ประชุม    รับทราบ

                                                  -๔-

๓.๔ เรื่อง โครงการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service) ประจำเดือน พฤษภาคม 
                 พ.ศ. ๒๕๕๔  
ประธาน                ด้วยอำเภอสามโก้  ได้กำหนดแผนการดำเนินงานออกหน่วยบริการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ 
ประจำเดือน พฤษภาคม ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔  ณ ศูนย์การเรียนรู้ประจำหมู่บ้านหมู่ที่ ๙  ตำบลสามโก้ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป จึงขอให้ทุกท่านเข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน
มติที่ประชุม     รับทราบ
           ๓.๕ เรื่อง  โครงการสถานะทางกฎหมายแก่คนไทยตกหล่นทางทะเบียนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
                         พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ                                               
               ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
ป.หน.ฝ.บห.ปค     ด้วยกรมการปกครองได้จัดทำโครงการสถานะทางกฎหมายแก่คนไทยตกหล่นทางทะเบียน                                      เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา             ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เพื่อช่วยเหลือแก้ปัญหาให้กับประชาชนที่ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนอันเนื่องมาจากสาเหตุ                   บิดามารดาไม่ได้แจ้งเกิด เคยแจ้งเกิดแล้วแต่หลักฐานสูญหายทำให้ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นคนไร้รากเหง้า                      ถูกบุพการีทอดทิ้งและไม่มีหลักฐานในการขอแจ้งเกิดหรือเพิ่มชื่อ เคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านแต่รายการหายไป                       โดยไม่ทราบสาเหตุหรือถูกย้ายไปอยู่ทะเบียนบ้านกลางและเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านแต่ถูกจำหน่ายรายการ                         ไม่ว่าเหตุใดก็ตาม โดยให้ความสำคัญกลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ คนป่วย และคนยากจนเพื่อให้ประชาชนสัญชาติไทย                 ได้มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎรอย่างถูกต้องสมบูรณ์และมีเอกสารทางทะเบียนสามารถใช้แสดงสิทธิในการยืนยัน                ตัวบุคคล ทำให้สามารถรับบริการจากภาครัฐได้
     ในการนี้อำเภอจึงประชาสัมพันธ์ให้ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ                           พนักงานและลูกจ้างในสังกัดทราบพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนกรณีดังกล่าว ยื่นคำร้องได้ที่สำนักทะเบียนอำเภอ/ท้องถิ่น ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔
มติที่ประชุม  รับทราบ
๓.๖ เรื่อง การรับบริจาคโลหิต 
ป.หน.ฝ.บห.ปค       ด้วยเหล่ากาดชาดจังหวัดอ่างทอง ได้กำหนดออกรับบริจาคโลหิตในเขตอำเภอสามโก้  ในวันศุกร์ที่ ๓  
มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอประชุมอำเภอสามโก้ จึงขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการ                         หัวหน้าสถานศึกษา หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมแจ้งบุคลากรในสังกัด                     ร่วมบริจาคโลหิต ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 
มติที่ประชุม  รับทราบ
                      ๓.๗ เรื่อง แผนปฏิบัติการรับชำระเงินสมทบแรงงานนอกระบบ (ผู้ประกันตน มาตรา ๔๐)
ป.หน.ฝ.บห.ปค       ด้วยสำนักงานประกันสังคมได้จัดทำแผนปฏิบัติการรับชำระเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา ๔๐
ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ ซึ่งกฎหมายจะมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔  ในการนี้ประกันสังคมจังหวัดอ่างทองจะมารับชำระเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา ๔๐  ในวันจันทร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔                 เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ที่ว่าการอำเภอสามโก้ จึงขอให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดหรือผู้ที่สนใจสมัครทราบและไปชำระเงิน               ตามวันเวลาที่กำหนด
มติที่ประชุม      รับทราบ

                                               -๕-

๓.๘ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ กลุ่มเป้าหมายผู้นำชุมชน                   
นางจิรัชยาฯ      ด้วยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสามโก้ ได้เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑                           ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้นำชุมชน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔
                     สำหรับผู้นำ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สามารถนำประสบการณ์มาปรับเทียบโอนได้ในระดับละ ๙
หน่วยกิจ  แต่มีหลักเกณฑ์การเทียบโอน ดังนี้ 
     ระดับประถม      ต้องเป็นผู้นำ  ๑  ปีขึ้นไป 
     ระดับ ม.ต้น       ต้องเป็นผู้นำ   ๑  ปีครึ่งไป
           ระดับ ม.ปลาย     ต้องเป็นผู้นำ  ๒   ปี
สำหรับผู้ที่จบ ป. ๔ นำมาเทียบโอนผลการเรียนได้ ๒๔ หน่วยกิจ สามารถเรียนได้เพียง ๑ ปีเท่านั้น                                                                                  จึงขอให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ ประชาสัมพันธ์พนักงานและลูกจ้างในสังกัด                                       และประชาชนทั่วไปทราบ
มติที่ประชุม      รับทราบ
เลิกประชุม       เวลา ๑๕.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง   อื่นๆ
- ไม่มี

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 01/06/2011
โดย นายราเชนทร์ สวัสดี
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ อำเภอสามโก้ ครั้งที่ 11/2556 วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2556
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อำเภอสามโก้
วันศุกร์ที่  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  เวลา  ๐๙.๐๐  น.
ณ  ห้องประชุมอำเภอสามโก้
*****************
ผู้มาประชุม
  ๑. นายโรจน์รัตน์ จันทร ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง
๒. นางมรรษพร แก้วเกตุศรี ปลัดอำเภอ
๓. นางษะรียะฮ์ ก้านทอง ปลัดอำเภอ
๔. นายธนกร เสาเกลียว ปลัดอำเภอ
๕. พ.ต.ท.ชัยธนันท์ จิรปิยเศรษฐ์ แทน  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสามโก้
๖. นางสง่า ตรีบุปผา วัฒนธรรมอำเภอ
๗. นายวาทิน งามปลอด ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ
๘. นางบุปผา ฤกษ์สมจิต เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอ
๙. ร.ท.วินัย ใจกว้าง ผู้ช่วยสัสดีอำเภอ
๑๐.  นายประกฤต พวงลูกอิน ปศุสัตว์อำเภอ
๑๑. นายสมนึก นาคกุญชร พัฒนาการอำเภอ
๑๒. นายถาวร แก้วขาว รักษาการแทนเกษตรอำเภอ
๑๓. นายยงยุทธ เพิ่มพูน แทน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามโก้
๑๔. นายบรรพจน์ ชาญกิจกรรณ์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอสามโก้
๑๕. นายพินิจ แสนงาม สาธารณสุขอำเภอ
๑๖. น.ส.พิชชานันท์ กุลพรพิพัชญ์ แทน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอบทม
๑๗. นายทนงศักดิ์ ศรีวิเชียร ปลัดเทศบาลตำบลสามโก้
๑๘. นางเตือนใจ ผลวารินทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
๑๙. นายสาร สังข์ทองวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามโก้
๒๐. นายเสนาะ หิรัญอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกร่าง
๒๑. นายไพเราะ พัตตาสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามขาว
๒๒. นายบันลือ พลมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามโก้วิทยาคม
๒๓. นายเจษฎาพงษ์ บัวเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนตาวง
๒๔. นายอุดมศักดิ์ ศรีวิเชียร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์และ
รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่แหลม
๒๕. นายวิสุทธิ์ โตปิติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองถ้ำ
๒๖. นางสุรีพร เกศรี แทน  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต
๒๗. นายประเสริฐ ลูกฟัก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านลำสนุ่น
๒๘. นายบุญเสริม เพ็งแจ่มศรี คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอ่างทอง
- ๒ -


ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางเจรจา หลาบงาม กำนันตำบลอบทม
๒. นางละมาย นิลเผือก กำนันตำบลสามโก้
๓. นายราเชนทร์ สวัสดี เจ้าหน้าที่ปกครอง
๔. น.ส.อรอุมา แสงฉาย สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ผู้ไม่มาประชุม
๑. ว่าที่ ร.ท.ภักดิ์ โภชกปริภัณฑ์ นักส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอวิเศษชัยชาญ
รักษาราชการแทนนักส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสามโก้
๒. นายรังสรรค์ สี่มี เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอ
๓. นายบุญชู ชูวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลสามโก้
๔. นายชลอ จันทร์เศรษฐี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
๕. นายนริศ บุญขำ ปลัด อบต.อบทม
๖. นายสุพรรณ เพชรสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกษทอง
๗. นางสารี่ คงอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าชุมนุม
เริ่มประชุม เวลา  ๐๙.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑  เรื่อง   ขอขอบคุณ
ป.หน.ฝ.บห.ปค. -  ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  ข้าราชการ พนักงาน  
และลูกจ้างในสังกัด  ที่ไปเข้าร่วมโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่  ณ  ศูนย์เรียนรู้ประจำหมู่บ้าน
หมู่ที่  ๓  ตำบลอบทม  เมื่อวันที่  ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๕๖
-  ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  ข้าราชการ  พนักงาน
ลูกจ้างในสังกัด  ที่มาร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช  ปี  ๒๕๕๖
เมื่อวันที่  ๒๓  ตุลาคม  ๒๕๕๖  ณ  หอประชุมอำเภอสามโก้
-  ขอบคุณกำนันเจรจา  หลาบงาม  กำนันตำบลอบทม  และคุณมาลี  ขำวิลัย  
เลขานุการกิ่งกาชาดอำเภอสามโก้  ที่เป็นตัวแทนของอำเภอทูลเกล้าถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล   
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี  เมื่อวันที่  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๕๖
ที่วัดม่วง ตำบลหัวตะพาน  อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เงินทูลเกล้ารายละ  ๑๐,๐๐๐ บาท
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๒  เรื่อง    ข้อสั่งการของจังหวัดที่เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่  ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๕๖  ในที่ประชุม
  นายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีเรื่องย้ายข้าราชการ
  ดังนี้- ๓ -

๑. หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งจังหวัดอื่น
๑.๑  นายวิศิษฐ   คูรัตนเวช   ปลัดจังหวัดอ่างทอง  ย้ายไปดำรงตำแหน่ง  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  
   ๑.๒  นางจินตนา  รักสุจริต  คลังจังหวัดอ่างทอง  ย้ายไปดำรงตำแหน่ง
คลังจังหวัดอ่างทอง
๒. หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  ที่ย้ายมาอยู่ใหม่
๒.๑  พล.ต.ต.สมศักดิ์  โอภาสเจริญกิจ  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง
ย้ายมาจาก  กองบังคับการตำรวจจราจร  ตำแหน่งเดิม  รองผู้บังคับการตำรวจจราจร
   ๒.๒  นายบุญลือ  ศาตรเพ็ชร   สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง
ย้ายมาจาก  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง
      ๒.๓  นายยุทธชัย  ตริสกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง  ย้ายมาจาก
โรงพยาบาลยโสธร ตำแหน่งเดิม  รองผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์
    ๒.๔  นายอำพล  จุมังมอ  สถิติจังหวัดอ่างทอง  ย้ายมาจาก  สถิติจังหวัดอุทัยธานี
       ๒.๕  นายชวลิต  ฟื้นสุวรรณ  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ย้ายมาจาก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี
มติที่ประชุม  รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๖  วันอังคารที่  ๑  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖
มติที่ประชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่อง  เพื่อทราบ
๓.๑  เรื่อง  สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ  สุวฑฺฒโน)  
สิ้นพระชนม์  
ป.หน.ฝ.บห.ปค. ด้วยจังหวัดอ่างทองแจ้งว่า  สำนักนายกรัฐมนตรีได้มีประกาศว่า  ตามที่ได้มีประกาศ
สำนักพระราชวัง  เรื่อง  สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก
(เจริญ  สุวฑฺฒโน) สิ้นพระชนม์  ลงวันที่  ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๕๖  นั้น รัฐบาลได้รับทราบด้วย
ความโทมนัสอย่างยิ่ง  และได้พิจารณาเห็นว่า  โดยที่สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  
สกลมหาสังฆปริณายก  (เจริญ  สุวฑฺฒโน)  ได้บำเพ็ญสรรพกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ยิ่งแก่
บวรพระพุทธศาสนาและการปกครองคณะสงฆ์ในสังฆมณฑล  ตลอดจนพุทธศาสนิกชนชาวไทย
ตลอดมา  จึงให้ทุกส่วนราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการแจ้งให้ข้าราชการ  
ลูกจ้าง  พนักงานของส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  และรัฐวิสาหกิจ ไว้ทุกข์  มีกำหนด  ๓๐ วัน  
ตั้งแต่วันที่  ๒๕  ตุลาคม  ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖
กระทรวงมหาดไทย  เห็นว่าเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติยศและความไว้อาลัย  
สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ  สุวฑฺฒโน)  จึงขอให้
อำเภอขอความร่วมมือสถานบริการ  ร้านจำหน่ายสุรา  และสถานบันเทิงต่างๆ  ในพื้นที่ให้งดหรือ
ลดการแสดงเพื่อความบันเทิงในห้วงเวลาไว้ทุกข์  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  
หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
- ๔ -

การจัดประเพณีลอยกระทงในเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๕๖  นี้  ซึ่งเป็นประเพณีที่จัด
เป็นประจำทุกปีในจังหวัดอ่างทอง  ห้ามอำเภอ  ศูนย์ราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นเจ้าภาพในการจัด  แต่ถ้าท้องถิ่นหรือเอกชนจะจัดงานก็สามารถจัดได้ แต่ให้จัดอย่างเรียบง่าย
งดการแสดงรื่นเริง  การจุดพุ  ประทัดต่าง ๆ  สำหรับการจัดงานเลี้ยงของประชาชน  เช่น  
งานอุปสมบท  งานมงคลสมรส  ฯลฯ  สามารถจัดได้แต่ให้จัดอย่างเรียบง่าย
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๒  เรื่อง   การเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวโรกาส
ทรงเจริญพระชนมพรรษา  ๘๖  พรรษา  ในปี  พ.ศ.  ๒๕๕๖  
ป.หน.ฝ.บห.ปค. ด้วยจังหวัดอ่างทอง  ให้อำเภอแจ้งส่วนราชการต่างๆ  พร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกแห่งร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  
เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา  ๘๖  พรรษา  ในปี  ๒๕๕๖  ทุกวันที่  ๕  ของเดือน
สำหรับเดือน  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  อำเภอสามโก้ได้กำหนดจัดพิธีในวันอังคารที่  
๕ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๔.๐๐  น.  ณ  วัดสามโก้  หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพ  สำนักงาน
เทศบาลตำบลสามโก้  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ตำบลสามโก้  จึงขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ  
พนักงาน  ลูกจ้างในสังกัด  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมพิธีในวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าว
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๓  เรื่อง   โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่  ประจำเดือน  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  
ป.หน.ฝ.บห.ปค. ด้วยอำเภอสามโก้  ได้กำหนดแผนการดำเนินงานออกหน่วยบริการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่
ประจำเดือน  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ในวันพฤหัสบดีที่  ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ตั้งแต่เวลา
๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป  ณ  ศูนย์การเรียนรู้ประจำหมู่บ้าน  หมู่ที่  ๒  ตำบลสามโก้  จึงขอให้
ทุกส่วนราชการนำงานในหน้าที่ออกไปให้บริการประชาชนโดยพร้อมเพรียงกัน
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๔  เรื่อง การตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ  
ป.หน.ฝ.บห.ปค. ตามที่  นายปวิณ  ชำนิประศาสน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ  ได้เดินทาง
มารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  ในวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖  และมีกำหนดตรวจเยี่ยม
และมอบนโยบายให้แก่ นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
กำนันและผู้ใหญ่บ้าน  ของทุกอำเภอ  ในระหว่างวันที่  ๒ – ๔  ตุลาคม  ๒๕๕๖  ณ  หอประชุม
อำเภอ ทุกอำเภอ  และได้เลื่อนการตรวจเยี่ยมของอำเภอไชโยและอำเภอสามโก้  ไปก่อน  นั้น
ดังนั้น  เพื่อให้การตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองและคณะ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงขอเรียนเชิญท่านเข้ารับการตรวจเยี่ยมและรับมอบนโยบายของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  ในวันจันทร์ที่  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๐.๓๐  น.  
ณ  หอประชุมอำเภอสามโก้  โดยพร้อมเพรียงกันด้วย  (การแต่งกายเครื่องแบบปฏิบัติราชการ
ตามสังกัด)  
มติที่ประชุม รับทราบ

- ๕ -
๓.๕  เรื่อง   โครงการกาชาดพบปะเยี่ยมเยียนราษฎรผู้สูงอายุ  ผู้ยากจน  และผู้พิการ  
ประจำปี  ๒๕๕๖  ของเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง  
ป.หน.ฝ.บห.ปค. ด้วยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง  ได้กำหนดโครงการกาชาดพบปะเยี่ยมเยียน
ราษฎรผู้สูงอายุ  ผู้ยากจน  ในเขตเทศบาลตำบลสามโก้ในวันจันทร์ที่  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  
เวลา  ๐๘.๓๐  น.  จำนวน  ๑๐  ราย  ดังนี้
๑.  นายอนันต์ แม่นยำ   อายุ  ๕๓  ปี  อยู่บ้านเลขที่  ๓๖/๑  หมู่ที่  ๒  ตำบลสามโก้
๒.  นางสมนิต ช่ออุบล   อายุ  ๖๒  ปี  อยู่บ้านเลขที่  ๑๐๐  หมู่ที่  ๓  ตำบลสามโก้
๓.  นายหยวก คงอ่อน   อายุ  ๙๗  ปี  อยู่บ้านเลขที่  ๑๓๑  หมู่ที่  ๔  ตำบลสามโก้
๔.  นายพยอม  พิกุลทอง  อายุ  ๗๑  ปี  อยู่บ้านเลขที่  ๒๑๒/๑  หมู่ที่  ๖  ตำบลสามโก้
๕.  นางโปรย  บุญมี   อายุ  ๗๕  ปี  อยู่บ้านเลขที่  ๑๖  หมู่ที่  ๑๐  ตำบลสามโก้
๖.  นางสังเวียน จันทรังษี  อายุ  ๘๑  ปี  อยู่บ้านเลขที่  ๓๕  หมู่ที่  ๒  ตำบลราษฎรพัฒนา
๗.  นางสวง    บุญรอต   อายุ  ๗๖  ปี  อยู่บ้านเลขที่  ๘๙  หมู่ที่  ๓  ตำบลราษฎรพัฒนา
๘.  นางสำอางค์     เกิดแก้ว   อายุ  ๗๖  ปี  อยู่บ้านเลขที่  ๑๘  หมู่ที่  ๔  ตำบลราษฎรพัฒนา
๙.  นางสัมฤทธิ์ สุขคล้าย  อายุ  ๗๒  ปี  อยู่บ้านเลขที่  ๒๗  หมู่ที่  ๕  ตำบลราษฎรพัฒนา
๑๐.  นายบุญส่ง เธมี   อายุ  ๗๕  ปี  อยู่บ้านเลขที่  ๒๑  หมู่ที่  ๖  ตำบลราษฎรพัฒนา
จึงขอให้เทศบาลตำบลสามโก้ แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ที่จะรับมอบเครื่องอุปโภค บริโภค
ทราบด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๖  เรื่อง  ทอดกฐินสามัคคี  จังหวัดอ่างทอง  ประจำปี  ๒๕๕๖  
วัฒนธรรมอำเภอ ด้วยจังหวัดอ่างทอง  ร่วมกับอำเภอสามโก้  หัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรเอกชน  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากทุกภาคส่วน  กำหนดทอดกฐินสามัคคี  จังหวัดอ่างทอง  เพื่อสืบทอดประเพณี
ทางพุทธศาสนาและนำปัจจัยสมทบในการบูรณะฌาปนสถาน (เมรุ)  ณ  วัดสามโก้  ตำบลสามโก้
อำเภอสามโก้   จังหวัดอ่างทอง  ในวันเสาร์ที่  ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๐.๓๐  น.  
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  เป็นประธานในพิธี
เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการทำบุญ  กุศลและสืบทอดประเพณีทาง
พระพุทธศาสนาอำเภอสามโก้  จึงขอเชิญชวนท่านและบุคลากรในสังกัด  ร่วมพิธีและเป็นเจ้าภาพ
ทอดกฐินสามัคคี  จังหวัดอ่างทอง  ณ  วัดสามโก้  โดยพร้อมเพรียงกัน  (การแต่งกายชุดสุภาพ)
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๗  เรื่อง  สถานการณ์โรคไข้เลือดออก  จังหวัดอ่างทอง  
สาธารณสุขอำเภอ ตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๕๖  พบจำนวนผู้ป่วย
โรคไข้เลือดออก  ๒๑๐  ราย  คิดเป็นอัตราป่วย  ๗๔.๕๐  ต่อประชากรแสนคนของจังหวัดอ่างทอง
ในเดือนตุลาคม  ๒๕๕๖  พบผู้ป่วย  จำนวน  ๑๓  ราย  อำเภอที่พบได้แก่  อำเภอวิเศษชัยชาญ
๖  ราย  อำเภอเมือง  ๑  ราย  อำเภอโพธิ์ทอง  ๓  ราย  อำเภอป่าโมก  ๑  ราย  อำเภอสามโก้
๒  ราย  ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต  เปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกันพบว่าจำนวนผู้ป่วยต่ำกว่า
ปีที่ผ่านมาสำหรับอำเภอสามโก้พบผู้ป่วย  ๒  ราย  คือ  
- ๖ –
๑. นางนันทวรรณ  ปรากฏผล  อายุ  ๔๕  ปี  อยู่บ้านเลขที่  ๓๘  หมู่ที่  ๖  
ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ ป่วยเมื่อวันที่  ๘  ตุลาคม  ๒๕๕๖  พบเมื่อวันที่  ๑๒  ตุลาคม  ๒๕๕๖
๒. นายใช้  ทองทับทิม  อายุ  ๔๗  ปี  อยู่บ้านเลขที่  ๒๔๘  หมู่ที่  ๓  ตำบลสามโก้
ป่วยเมื่อวันที่  ๑๓  ตุลาคม  ๒๕๕๖  พบเมื่อวันที่  ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๕๖
ได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์  
และเทศบาลตำบลสามโก้  ดำเนินการสอบสวนโรคและควบคุมป้องกันโรคเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๘  เรื่อง  การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาของโรงเรียน
ผอ.ประเสริฐฯ                โรงเรียนอนุบาลสามโก้ (บ้านลำสนุ่น)  เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาจากเดิม  “โรงเรียน
อนุบาลสามโก้ (บ้านลำสนุ่น)”  เปลี่ยนเป็น  “โรงเรียนอนุบาลบ้านลำสนุ่น”
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๙  เรื่อง  การศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ  
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ปี ๒๕๕๗ 
เกษตรอำเภอ                       ด้วยองค์การบริหารงานส่วนจังหวัดอ่างทอง  ร่วมกับ  สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง 
จะนำเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ไปศึกษาดูงานจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่  ๑๘  พฤศจิกายน
๒๕๕๖ – ๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  จำนวน  ๑๘  รุ่นๆ ละ  ๓  วัน เป้าหมายของอำเภอสามโก้  
จำนวน ๑,๑๐๐ คน  (มาลงทะเบียนทั้งหมด ๘๘๓ คน)  และขอให้เกษตรกรที่มาลงทะเบียนไปศึกษา
ดูงานนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาในวันลงทะเบียนด้วย
             แผนการลงทะเบียนและกำหนดจัดประชุมการศึกษาดูงานจังหวัดเชียงราย
อำเภอ วัน เดือน ปี รับลงทะเบียน เวลา ตำบล จำนวนเกษตรกร(ราย) สถานที่รับลงทะเบียน *วันที่คาดว่าจะเดินทาง สถานที่ขึ้นรถ
สามโก้ ๑๔ พ.ย. ๒๕๕๖
๐๙.๐๐ น. สามโก้ ๒๕๙ หอประชุมอำเภอสามโก้ รอบที่ ๑๒
๕-๗ ม.ค.๕๗ ที่ว่าการอำเภอสามโก้
โพธิ์ม่วงพันธ์ ๑๖๓ วัดท่าชุมนุม
๑๓.๐๐ น. อบทม ๒๑๒ วัดสามขาว รอบที่ ๑๓
๙-๑๑ ม.ค.๕๗ ที่ว่าการอำเภอสามโก้
มงคลธรรมนิมิต ๑๔๗ วัดมงคลธรรมนิมิต (ดอนรัก)
ราษฎรพัฒนา ๑๐๐ วัดหนองกร่าง
มติที่ประชุม รับทราบ
- ๗ -

๓.๑๐  เรื่อง  การสำรวจความต้องการปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนข้าวนาปรัง (ถั่วเขียว, ข้าวโพดฝักสด)
เกษตรอำเภอ                     จังหวัดอ่างทองได้มอบหมายให้อำเภอสามโก้เตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์   
                        หากเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำในเขตลุ่มเจ้าพระยา ปี ๒๕๕๖/๕๗  พร้อมสำรวจและเก็บข้อมูล
   ในระดับอำเภอจากเกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปรังในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา กรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรน้ำ
   เพื่อการทำนาปรัง เกษตรกรที่ต้องการปลูกพืชอายุสั้นใช้น้ำน้อยชนิดใดทดแทนการทำนาปรัง 
   โดยมีเป้าหมายดังนี้
 -  ถั่วเขียว   จำนวน  ๕๐๐ ไร่
 -  ข้าวโพดฝักสด   จำนวน  ๓๐  ไร่
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่อง  อื่นๆ
๔.๑  เรื่อง  โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาส
 มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๘๖  พรรษา  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๖ 
วัฒนธรรมอำเภอ  เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  จะเวียนมาบรรจบ
ครบรอบ  ๘๖  พรรษา  ในวันที่  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๖  จังหวัดอ่างทองร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน  ตลอดจนประชาชนจังหวัดอ่างทอง  จัดโครงการอุปสมบทเพื่อเฉลิมพระเกียรติและ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยได้แสดงถึง
ความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  โดยรับสมัครผู้อุปสมบทจากกลุ่มอาชีพ  ๙  กลุ่ม
รวม  ๘๗  รูป  คือ  กลุ่มข้าราชการ  พลเรือน  ครู  ตำรวจ  ทหาร  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หอการค้า  สภาอุตสาหกรรม  หน่วยงานอิสระ  และกลุ่มเกษตรกร  ผู้สนใจสมัครได้ที่วัฒนธรรม
อำเภอ  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  โดยจะทำพิธีอุปสมบทในวันที่  ๒๒
พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ณ  อุโบสถวัดต้นสน  ตำบลตลาดหลวง  อำเภอเมืองอ่างทอง  และลาสิกขา
ในวันที่  ๖  ธันวาคม  ๒๕๕๖  รวม  ๑๕  วัน
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๒  เรื่อง  การรายงานตัวผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  เพื่อมารับเบี้ยยังชีพ
ป.ทนงศักดิ์ฯ               องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมถึง  อบต.  เทศบาล  จะมีการให้รายงานตัวผู้สูงอายุ
ผู้พิการ ฯลฯ  เพื่อมารับเบี้ยยังชีพ  เพราะบางคนไม่ได้อยู่ในพื้นที่  เสียชีวิต ฯลฯ  จึงต้องให้มา
รายงานตัว  สำหรับผู้พิการก็ต้องมารายงานตัวเช่นเดียวกันเพราะว่าบางคนความพิการอาจหายได้
ในทางปฏิบัติก็ต้องให้แพทย์  พยาบาล ฯลฯ  เป็นผู้วินิจฉัยว่าคนพิการนั้นยังพิการอยู่หรือไม่
และผู้ที่อายุ  ๕๙  ปี  ก็ให้มาขึ้นทะเบียนไว้เพื่อรับเบี้ยยังชีพ  ยกเว้นผู้ที่มีบำนาญ  หรือหน่วยงาน
ราชการดูแลอยู่
มติที่ประชุม รับทราบ
- ๘ –

๔.๓  เรื่อง  การเสียภาษีบำรุงท้องที่
ป.ทนงศักดิ์ฯ                ปี  ๒๕๕๖  นี้ครบ  ๔  ปี  ของการเสียภาษีบำรุงท้องที่  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องดำเนินการสำรวจเพื่อออกใบนำใหม่  จึงนำมาเรียนให้ทุกหน่วยงานทราบเผื่อว่ามีผู้ใดสอบถาม
จะได้ให้ข้อมูลในเบื้องต้นได้  
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๔  เรื่อง  โครงการเร่งรัดออกโฉนดที่ดิน
ที่ดินอำเภอ  โครงการเร่งรัดออกโฉนดที่ดิน  อำเภอสามโก้ได้ยกเว้นการออกโฉนด  เนื่องจากพื้นที่
ของอำเภอสามโก้ไม่มีการส่งรายงานไปที่กรมที่ดิน  กรมที่ดินจึงได้มาเก็บตกสำรวจของอำเภออื่น ๆ  
เนื่องจากได้รายงานไปว่ามีแปลงที่ยังสำรวจไม่เสร็จ  ยกเว้นของอำเภอสามโก้ 
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๕  เรื่อง  การรับสมัครนักศึกษาของภาคเรียนที่  ๒/๒๕๕๖
ผอ.กศน.  การรับสมัครนักศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ
สามโก้  ภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  ได้ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่  ๑๕  พฤศจิกายน  
๒๕๕๖  ส่วนเรื่องของการศึกษาจบมัธยมศึกษาปีที่  ๖ ภายในระยะเวลา  ๘  เดือน  รุ่นที่แล้ว
อำเภอสามโก้มีผู้สมัครจำนวน  ๓๕  คน  เข้าสอบ  จำนวน  ๓๔  คน  สอบได้  ๘  หมวด  
เกือบครบ  ๙  หมวด  ปรากฏว่าไม่มีผู้สมัครสอบได้ครบสักคน  วิชาที่ตกทุกคนคือ วิชาภาษาอังกฤษ
เมื่อภาคเรียนที่แล้ว  ส่วนของอำเภอสามโก้ต้องไปสมัครขึ้นทะเบียนกับหน่วยเทียบที่อำเภอ
วิเศษชัยชาญ  ปัจจุบันนี้ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสามโก้
ได้ขออนุญาตเป็นหน่วยเทียบเองแล้ว  ขณะนี้กำลังรอคำสั่งจากกระทรวงอยู่  
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๖  เรื่อง  ให้ข้าราชการรักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอแสวงหา
ผอ.กศน.  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแสวงหา
ได้ว่างลงเนื่องจากเกษียณอายุราชการ  และจังหวัดได้แต่งตั้งให้  นายวาทิน  งามปลอด
   ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสามโก้  ไปรักษาราชการ
แทนตำแหน่งที่ว่างลง
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๗  เรื่อง  กองทุนหมู่บ้าน
พัฒนาการอำเภอ  อำเภอสามโก้มีกองทุนหมู่บ้าน  ๓๗  หมู่บ้าน   ได้รับเงินเพิ่มทุนระยะที่  ๓  แล้ว
จำนวน  ๓๔  หมู่บ้าน  ขณะนี้ได้รับเพิ่มทุนระยะที่  ๓  อีกจำนวน  ๓  หมู่บ้าน  คือ  หมู่ที่  ๓, ๕
ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์  และหมู่ที่  ๒  ตำบลมงคลธรรมนิมิต  ทำให้อำเภอสามโก้ได้รับเงินทุนฯ  ครบทั้ง
๓๗  หมู่บ้าน  โดยอำเภอสามโก้ได้รับเงินทุนรวมทั้งสิ้น  ตั้งแต่ปี  ๒๕๔๔ – ปัจจุบัน  เป็นเงิน
จำนวน  ๘๒,๙๐๐,๐๐๐  บาท  ประกอบด้วย


- ๙ –

-  เงินทุนระยะที่  ๑  จำนวน  ๓๗  หมู่บ้าน  เป็นเงิน  ๓๗,๐๐๐,๐๐๐  บาท
-  เงินทุนสำหรับหมู่บ้านที่มีการบริหารจัดการที่ดี (๓ A) จำนวน  ๑๕  หมู่บ้าน
เป็นเงิน  ๑,๕๐๐,๐๐๐  บาท
-  เงินทุนระยะที่  ๒  จำนวน  ๓๗  หมู่บ้าน  เป็นเงิน  ๗,๔๐๐,๐๐๐  บาท
-  เงินทุนระยะที่  ๓  จำนวน  ๓๗  หมู่บ้าน  เป็นเงิน  ๓๗,๐๐๐,๐๐๐  บาท
นอกจากนี้ยังมีเงินทุนที่เกิดจากระเบียบของกองทุนฯ  ที่แต่ละปีต้องมีเงินสมทบ
และเงินประกันความเสี่ยง  รวมทั้งสิ้น  ๖,๕๐๔,๘๒๗.๐๗  บาท
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๘  เรื่อง  กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
พัฒนาการอำเภอ  โครงการ  “Smart  Lady  Thailand  ผู้หญิงสวยด้วยความคิด”  ซึ่งมีการประกาศ
รับสมัครสตรีทั่วประเทศ  เพื่อคัดเลือกตัวแทนสตรีให้เหลือจำนวน  ๑๒  คน  เข้าสู่บ้าน  “Smart 
Lady  Thailand”  อยู่ร่วมกันเป็นเวลา  ๑  เดือน  เพื่อเรียนรู้  อบรม  ฝึกทักษะต่างๆ  
จากผู้เชี่ยวชาญ  เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ  การคิด  การสื่อสารเชิงสร้างสรรค์  การทำงานเป็นทีม  
การร่วมกันทำโครงการจริงซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยมีการถ่ายทอด
ทางโทรทัศน์ตลอด  ๒๔  ชั่วโมง  ระหว่างวันที่  ๑๖  พฤศจิกายน – ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๖  
ผ่านช่องเรียลลิตี้  ทรูวิชั่นส์  ช่อง  ๖๐  และ  HD ๑๑๐  (ดูรายละเอียดทางเว็บไซต์  
www.smartlady-thailand.com)  นั้น
ผลการคัดเลือกรอบแรก  จำนวน  ๑,๒๐๐  คน  จังหวัดอ่างทองมีผู้ผ่านการคัดเลือก
จำนวน  ๒๐  คน
ผลการคัดเลือกรอบสอง  จำนวน  ๓๐๐  คน  จังหวัดอ่างทองมีผู้ผ่านการคัดเลือก
จำนวน  ๓  คน  (จากอำเภอโพธิ์ทอง  ๑  คน  อำเภอวิเศษชัยชาญ  ๑  คน  และอำเภอเมือง
อ่างทอง  ๑  คน)  
ผลการคัดเลือกรอบสุดท้าย  จำนวน  ๑๒  คน  ประกาศผลในวันที่  ๑  พฤศจิกายน
๒๕๕๖  ดูผลทางเว็บไซต์  www.smartlady-thailand.com
มติที่ประชุม    รับทราบ
ปิดประชุม เวลา  ๑๑.๐๐ น.
 

(ลงชื่อ).........................................ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
                                                     (นางสาวอรอุมา  แสงฉาย)
     สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

(ลงชื่อ).........................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
                                                      (นายธนกร   เสาเกลียว)
                ปลัดอำเภอ 

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 21/11/2013
โดย น.ส.อรอุมา แสงฉาย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสามโก้ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๓ วันพุธที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอำเภอสามโก้
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อำเภอสามโก้ 
ครั้งที่  ๙/๒๕๕๓
 วันพุธที่  ๑  กันยายน  ๒๕๕๓  เวลา  ๐๙.๓๐ น.
  ณ   ห้องประชุมอำเภอสามโก้
***************
ผู้มาประชุม 
    ๑. นายโรจน์รัตน์ จันทร ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง
                 ๒. พ.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์      วิเชียรสรรค์    ผกก.สภ.สามโก้
                      ๓.  นางจิรัชยา            เฟื่องฟูรัตน์   แทน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ
                 ๔. น.ส.ประภา              โค้วศิริ พัฒนาการอำเภอ
   ๕. นายชัยณรงค์    อิ่มใจ                  สาธารณสุขอำเภอ
   ๖. นายยงยุทธ   เพิ่มพูล          แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามโก้
                 ๗. นายสนอง พ่วงดี เกษตรอำเภอ
  ๘. นายประกฤต พวงลูกอิน ปศุสัตว์อำเภอ    
   ๙. นางปสุตา                ตั้งบูรณะกุล เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอ 
๑๐. ว่าที่ ร.ท.ภักค์   โภชกปริภัณฑ์ ท้องถิ่นอำเภอ
๑๑. นายสุนทร กลัดแก้ว           วัฒนธรรมอำเภอ
๑๒. นายประจวบ กำลังเดช  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าชุมนุม
๑๓. นายสาร สังข์ทองวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามโก้
๑๔. นายสุพรรณ เพชรสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกษทอง
๑๕. นายวิสุทธิ์ โตปิติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 
๑๖. นายเสนาะ หิรัญอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกร่าง
๑๗. นายประเสริฐ ลูกฟัก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนตาวง
๑๘. นายอุดมศักดิ์ วงษ์พานิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์
๑๙. นายไพเราะ พัตตาสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามขาว
๒๐. นายธีรวุธ จิระโภคิน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามโก้
๒๑. นายวิญญู สุทนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต
๒๒. นายทนงศักดิ์ ศรีวิเชียร แทน นายกเทศมนตรีตำบลสามโก้
๒๓. นางญาณทวี  พูลสวัสดิ์ แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอบทม
๒๔. นายสมศักดิ์ อำพันเรือง แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ 

- ๒ -
ผู้เข้าร่วมประชุม
                 ๑. นายคัมภีร์ ธีระมิตร      หัวหน้าหน่วย ธ.ก.ส. สาขาวิเศษชัยชาญ หน่วยย่อยสามโก้
๒. นายชาญชัย           โสมรักษ์        หัวหน้าจัดสรรน้ำ
๓. จ.ส.อ.บุญรอด คาพิจารณ์ รอง.ผบ.มว.ร.๓๑ พัน.๑ รอ
๔. ส.อ.บรรจง ม่วงแก้ว มวลชนสัมพันธ์ ร.๓๑/๑ ๑๐.
๕. นายบุญเสริม เพ็งแจ่มศรี คณะกรรมการธรรมาธิบาลจังหวัดอ่างทอง
๖. นางมินทรา ก้านทอง ปลัดอำเภอ
๗. นายทชา เพชรสัมฤทธิ์ ปลัดอำเภอ
๘. นางเจรจา หลาบงาม กำนันตำบลอบทม
๙. นางสุรีย์ รัตนบวรชัย      เจ้าหน้าที่ปกครอง 
ผู้ไม่มาประชุม
   ๑. นายรังสรรค์       สี่มี           เจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการอำเภอ
  ๒. นายสุทรรศน์ ม่วงศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามโก้วิทยาคม
  ๓. นายสุเทพ สังข์วิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่แหลม
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่อง  แนะนำหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอ่างทอง
ประธาน ด้วยนายอำเภอสามโก้ติดราชการเร่งด่วนไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จึงมอบหมายให้กระผมเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้แทน และในลำดับต่อไป ขอแนะนำหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอ่างทอง
                ๑. นายคัมภีร์  ธีระมิตร  หัวหน้าหน่วย ธ.ก.ส. สาขาวิเศษชัยชาญ หน่วยย่อยสามโก้
    ๒. นายบุญเสริม  เพ็งแจ่มศรี  คณะกรรมการธรรมาธิบาลจังหวัดอ่างทอง
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๒ เรื่อง ขอขอบคุณ
ประธาน        ขอขอบคุณทุกส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาทุกแห่ง           ที่มาร่วมบริจาคโลหิต เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ หอประชุมอำเภอสามโก้ จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี โดยมีผู้แสดงความประสงค์ขอบริจาคโลหิต จำนวน ๘๐ คน แต่สามารถบริจาคโลหิตได้ จำนวน ๕๕ คน และขอขอบคุณ อบต.อบทม ที่ให้ความร่วมมือในการมอบบ้านโครงการผู้ว่าและกาชาดสร้างบ้านสานฝันให้ผู้ยากจน เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  ๘/๒๕๕๓ วันอังคารที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓   
มติที่ประชุม รับรอง


- ๓ -
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่อง เพื่อทราบ
๓.๑ เรื่อง การเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
                                            เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา  ๘๓ พรรษา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓
ประธาน ตามที่อำเภอได้กำหนดให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ทุกวันที่ ๕  ของเดือน นั้น  
สำหรับเดือน กันยายน ๒๕๕๓ อำเภอสามโก้ได้กำหนดจัดพิธีฯ ในวันจันทร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๓ ณ วัดสามโก้ เวลา ๑๔.๓๐ น. หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพ คือ สถานศึกษา                  ทุกแห่ง จึงขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการฯ ทุกท่านพร้อมบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพิธี                     โดยพร้อมเพรียงกัน
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๒ เรื่อง โครงการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๓
ประธาน ด้วยอำเภอสามโก้  ได้กำหนดแผนการดำเนินงานออกหน่วยบริการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๓ ในวันพุธที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๓ ณ ศาลาการเปรียญวัดหัวทุ่ง หมู่ที่ ๒ ตำบลมงคลธรรมนิมิต ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป จึงขอให้ทุกส่วนราชการเข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๓ เรื่อง การดำเนินโครงการศูนย์บริการร่วมอำเภอ..ยิ้มหน้าต่างเดี่ยว (Single Window)
ป.มินทราฯ ด้วยสำนักงาน ก.พ.ร. ได้มอบหมายให้กรมการปกครอง ดำเนินโครงการศูนย์บริการร่วมอำเภอ..ยิ้มหน้าต่างเดี่ยว (Single Window) ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๙ เพื่อให้อำเภอเป็นศูนย์กลางในการให้บริการประชาชน โดยนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาพัฒนาการให้บริการประชาชนในระดับอำเภอและเชื่อมโยงกระบวนงานบริการต่าง ๆ ตามแนวคิดศูนย์บริการร่วมเพื่อให้อำเภอเป็นจุดรวมที่สามารถให้บริการประชาชนที่หลากหลาย และคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้เร่งรัดขยายผลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยและเปิดให้บริการใน ๗ ระบบงาน ดังนี้
(๑) การขออนุญาตใช้เสียง
(๒) การรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
(๓) การรับแจ้งความเอกสารหาย
(๔) งานสถานบริการ
(๕) การขายทอดตลาดและค้าของเก่า 
(๖) การขออนุญาตเล่นการพนัน
(๗) การคัดและรับรองสำเนาทางทะเบียน- ๔ -
โดยกำหนดเปิดให้บริการการขออนุญาตตามระบบงานข้างต้นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๓จึงขอฝากหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง  อื่น ๆ
๔.๑ เรื่อง ขอขอบคุณ 
นายยงยุทธฯ ขอขอบคุณทุกส่วนราชการที่ไปร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารโรงพยาบาลสามโก้ และร่วมต้อนรับ ฯพณฯ บรรหาร  ศิลปอาชา เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๓  
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๒ เรื่อง การมอบโฉนดที่ดิน 
เจ้าพนักงาน ด้วยอธิบดีกรมที่ดินจะมาแจกโฉนดที่อำเภอวิเศษชัยชาญ ในวันที่ ๗ กันยายน              ที่ดินอำเภอฯ ๒๕๕๓ จึงขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ร่วมต้อนรับอธิบดีกรมที่ดินในวันดังกล่าว
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๓ เรื่อง ผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสามโก้
นายทนงศักดิ์ฯ เทศบาลตำบลสามโก้ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง กำจัดผักตบชวาและขุดลอกคูคลองที่ตื้นเขิน เพื่อเป็นการระบายช่องทางน้ำ และป้องกันน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน และให้ความช่วยเหลือบ้านเรือนที่ถูกลมพัด จำนวน ๒ หลัง
 มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๔ เรื่อง สถานการณ์ไข้หวัดนก
ปศุสัตว์อำเภอฯ ตามที่มีสัตว์ปีกตายที่ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ นั้น ผลการตรวจไม่พบเชื้อโรคไข้หวัดนก แต่ในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนจึงเป็นสาเหตุให้สัตว์ป่วยตาย ทางสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามโก้จะดำเนินการฉีดยาฆ่าเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๕ เรื่อง การประกวดเรียงความ
วัฒนธรรมอำเภอฯ ด้วยวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทองได้จัดการประกวดเรียงความเรื่อง วัฒนธรรมประชาธิปไตย จึงขอฝากสถานศึกษา ทุกแห่ง ส่งผลงานนักเรียนเข้าประกวด โดยสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ถึงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๓ ที่สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอสามโก้ 
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๖ เรื่อง รายงานสถานการณ์น้ำในเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์
นายชาญชัยฯ สถานการณ์น้ำในเขื่อนภูมิพลมีความจุน้ำ ๙,๖๖๖ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะนี้มีน้ำอยู่ ๑,๑๘๓ ล้านลูกบาศก์เมตร ไหลลงท้ายเขื่อน ๗๗๑ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๑๒.๒๔ % เขื่อนสิริกิติ์มีความจุน้ำ ๖,๖๖๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะนี้มีน้ำอยู่ ๒,๗๕๒ ล้านลูกบาศก์เมตร ไหลลงท้ายเขื่อน ๑๒๕ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๔๑.๒๘ %
มติที่ประชุม รับทราบ
- ๕ -
๔.๗ เรื่อง ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
นายสมศักดิ์ฯ ๑. ดำเนินการลงลูกรังในพื้นที่ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
๒. ซ่อมไฟทางในพื้นที่ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
๓. ขออนุญาตใช้พื้นที่ของกรมชลประทานฝั่งตรงข้าม อบต.โพธิ์ม่วงพันธ์ จำนวน  ๖ ไร่ เพื่อก่อสร้างลานกีฬา และก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๘ เรื่อง โครงการคนดีศรีแผ่นดิน ของจังหวัดอ่างทอง
พัฒนาการอำเภอฯ ขอขอบคุณสถานศึกษา ทุกแห่ง ที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการคนดีศรีแผ่นดิน ประเภทเด็ก เยาวชนในระบบการศึกษา จำนวน ๓ คน นอกระบบการศึกษา จำนวน ๑ คน และขอขอบคุณทุกส่วนราชการที่ให้ความร่วมมือส่งประเภทประชาชนทั่วไป จำนวน ๒ คน 
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๙ เรื่อง การตั้งเขตพื้นที่มัธยมศึกษา
นายประจวบฯ สภาการศึกษามีมติให้ตั้งเขตพื้นที่มัธยมศึกษาขึ้น โดยจะแยกงานจัดการศึกษาระดับมัธยมของโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่ (ยกเว้นโรงเรียนขยายโอกาส) ซึ่งเคยอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๑๘๕ เขต ทั้งประเทศมาขึ้นอยู่กับเขตพื้นที่มัธยมศึกษา โดยจะจัดตั้งทั้งหมด ๔๒ เขต
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๑๐ เรื่อง มอบแผ่นซีดีสถานการณ์ชุมนุมของ นปช. ที่กรุงเทพมหานคร
จ.ส.อ.บุญรอด ด้วยทางกองพันภาคที่ ๑ ขอมอบแผ่นซีดีสถานการณ์ชุมนุมของ นปช. ที่กรุงเทพมหานคร ในช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๕๓ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทุกส่วนราชการทราบ  
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุม เวลา ๑๐.๓๐ น.


(ลงชื่อ)      นางสุรีย์  รัตนบวรชัย      ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
                 (นางสุรีย์  รัตนบวรชัย)
                                    เจ้าหน้าที่ปกครอง(ลงชื่อ)      นางมินทรา  ก้านทอง      ผู้ตรวจรายงานการประชุม
                 (นางมินทรา  ก้านทอง)
                               ปลัดอำเภอ 
ปรับปรุงข่าวล่าสุด 10/09/2010
โดย นางสุรีย์ รัตนบวรชัย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษาฯ อำเภอสามโก้ ครั้งที่ 11/2559 วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  
ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อำเภอสามโก้ 
คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอสามโก้ (ศป.ปส.อ.สามโก้)
และคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอำเภอสามโก้
และกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอสามโก้  
ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๙
วันพุธที่  ๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๓๐  น.
ณ  หอประชุมอำเภอสามโก้
*************
ผู้มาประชุม
๑. ว่าที่ร้อยโท อรรถชล  ทรัพย์ทวี นายอำเภอสามโก้
๒. นางมรรษพร  แก้วเกตุศรี ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)
๓. นายสุเมธ  เรืองประยูร ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)
๔. นางสาวนันทณิต หงส์ลอย ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)
๕. นายธนกร  เสาเกลียว ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)
๖. นายกิตติศักดิ์  กำแพงทิพย์ ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)
๗. พ.ต.ต.วรพจน์ ทิมลอยสาร แทนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสามโก้
๘. พ.ต.ไพรวัลย์ ย่อมมี สัสดีอำเภอสามโก้
๙. ร.อ.มานะ  แสนทวี หัวหน้า ชบ.พท.๑ ร.๓๑ พัน๑ รอ.
๑๐. นายถาวร  แก้วขาว เกษตรอำเภอสามโก้
๑๑. นางสาวบุปผา  ฤกษ์สมจิต เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอสามโก้
๑๒. นายศักรินทร์ บุญมี แทนปศุสัตว์อำเภอสามโก้ 
๑๓. นางวรรณา เสือวงษ์   รองปลัดเทศบาลตำบลสามโก้
๑๔. นายเสนาะ หุ้นแก้ว แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
๑๕. น.ส.พิไลวรรณ โตสวัสดิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอบทม
๑๖. นางจิรัชยา  เฟื่องฟูรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสามโก้
๑๗. นางดลฤดี  โอภาสพินิจ แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามโก้
๑๘. นายชัยรัตน์  กาฬภักดี หัวหน้า ธ.ก.ส.สาขาย่อยอำเภอสามโก้
๑๙.  นายบันลือ พลมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามโก้วิทยาคม
๒๐. นายไพเราะ  พัตตราสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต
๒๑. นายเสนาะ หิรัญอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามโก้
๒๒. นางขนิษฐา บุญร่วม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนตาวงษ์
๒๓. นายมานพ ศรีไพรอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกษทอง
๒๔. นางปรารถนา บุญสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองถ้ำ
๒๕.  นายเทิดศักดิ์ จารุจารีต สาธารณสุขอำเภอสามโก้
๒.๖  นายสมนึก  นาคกุญชร พัฒนาการอำเภอสามโก้
 

-๒-

ตำบลสามโก้
๑.  นายสุเทพ  บุญเลิศรัตน์ ๒.  นายประสูตร  คล้ายวงษ์ ๓.  นายจำเนียร  พุกเศรษฐี ๔.  นายประยุทธ  สีแตงสุก ๕.  นางศิรินทร  สีแตงสุก ๖.  นางชลอ  นภาดล
๗.  นางละมาย  นิลเผือก ๘.  นางไสว  เหมกุล ๙.  นางกรุณรัตน์  เหมกุล
๑๐. นายธงชัย  มาลัยนาค ๑๑.  นายสนั่น  บรรจงศิลป์ ๑๒.  นายจักรพันธ์  วงษ์ภา  
๑๓.  นางดวงจันทร์  วงษ์เขียว ๑๔.  นางปิยวรรณ  เหมกุล ๑๕.  นางอัมพัน  หวานล้ำ
๑๖.  นางณัชชา  สิงหฬ ๑๗.  นายวชิระ  เหมกุล ๑๘.  นายสุรพงษ์  สวยสม
๑๙.  นายบุญชู  กุมภัณฑ์ ๒๐.  นายจำนงค์  สีแดง ๒๑.  นายชัชวาลย์  ภู่ไข่
๒๒.  นายสุมานพ  หวานฉ่ำ ๒๓.  นายชนะ  แจ่มอำพร ๒๔.  นายพิเชษฐ์  หวานฉ่ำ
๒๕.  นายวิชาญ  มีสง่า ๒๖.  น.ส.สังวาน  อิ่มสง่า ๒๗.  นางดวงใจ  ภู่เจริญ
๒๘.  นายมนูญ มะกรูดอินทร์ ๒๙.  นายอนุพันธ์  ชูวงษ์ ๓๐.  นางดารา แจ่มอำพร
๓๑.  นายเสวก  ขลังธรรมเนียม ๓๒.  น.ส.ศรีวรรณ อ่อนสุวรรณ ๓๓.  นางเรียม  จันทร
ตำบลมงคลธรรมนิมิต
๑.  นายสราวุธ  ม่วงใจ ๒. น.ส.วาสนา  สุทนต์ ๓. นายณรงค์  มาศิริ
๔.  นายกิตติโชค  พ่วงสาหร่าย ๕. นางพิกุล  ตู้พิจิตร ๖. นายเสนอ  เหมกุล
๗.  นายประสิทธิ์  พูลสวัสดิ์ ๘. น.ส.วราภรณ์  แก้วฉัยยา ๙.  นางละออ แจ่มอำพร
๑๐. นายบุญศรี  พูลสวัสดิ์ ๑๑. นายอุดม  พานเงิน ๑๒.  นายยงยุทธ์  นาคอิ่ม
๑๓.  นายอภิสิทธิ์  เครือใย ๑๔. นายประทีป  สิงหฬ ๑๕.  นายสำเริง  สีแตงสุก
๑๖.  นายวินัย  ขอพึ่ง ๑๗. น.ส.คณัสนันท์  ปุ่นน้อย ๑๘.  นางวรัชยา  แก้วฉัยยา
๑๙.  นายเยื่อ  พานเงิน ๒๐. นายสนอง  คงฉวี ๒๑.  นางปุณญาดา วิเศษวณิชเดช  
๒๒.  นางน้ำค้าง  สุขมงคล ๒๓. นายสุธน ทับทิมทอง ๒๔.  นางนฤมล  ดีมั่น
๒๕.  นายสัมฤทธิ์  บันเทิงจิตร ๒๖. น.ส.ทิพย์วรินทร์  ทองเศรษฐี  
ตำบลราษฎรพัฒนา
๑.  นายมณี  ปทุมานนท์ ๒. นายน้ำฝน  ยอดจันทร์ ๓.  นายสุชาติ  คงประสงค์
๔. น.ส.ทศวรรณ  สุพัฒผล ๕. นางสุภา  แก้วมณี ๖.  นางสมใจ  ถนอมศักดิ์     
๗. นางสุบัน  สิงห์เกิดทรัพย์ ๘.  นางอุบลรัตน์  ดำเนิน ๙. นายสุนทร  นรดี    
๑๐.  น.ส.สำรวม  แก้วมณี ๑๑. นายเทียน  หลาบงาม ๑๒.  นายเสนาะ  อ่วมแก้ว  
๑๓.  นางธเนศวร  คงกะพันธ์    ๑๔.  นายเอนก  ปรากฏผล ๑๕.  นายเฉลิม  พิทักษ์วงษ์
๑๖.  นางประหยัด  สุพัฒผล ๑๗.  นายสมนึก  เหมกุล ๑๘. นายทองพจน์  ทรัพย์มาก
๑๙.  นายอาคม  เริ่มลึก ๒๐.  นายสมนึก  เหมกุล ๒๑. นางสมพิศ  นาคพนม-๓-

ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
๑.  นายบุญเสริม  พวงพิกุล ๒.  นายสมเกียรติ  พิกุลขาว ๓. นางสำเภา  สิงห์ชำนาญ
๔.  นายอภิชาติ  สิงห์มณี ๕.  นายละมาย  บุญญะสิทธิ์ ๖.  นายถวัลย์  สวัสดิ์ศรี
๗.  นายศุภกิจ  สนแก้ว ๘. นายหลาด  เสือวงษ์ ๙.  น.ส.จันทร์เพ็ญ  กัณทิพย์ 
๑๐. นายธวัฒชัย  พวงลำเจียก ๑๑.  นายโกศล  งามขำ ๑๒. นายณัฐธพล  คงคา
๑๓. นายบุญเลิศ  คงชั้น ๑๔.  น.ส. ปราณี  นุ่มบุญธรรม ๑๕.  น.ส.ดาริณี  สิงห์งาม
๑๖. นายสมเกียรติ  ไหลอุดมพาณิชย์๑๗. นางชลอ  เอี่ยมบำรุง ๑๘.  นางเพ็ชรนภา  สาพงษ์เอี่ยม
๑๙. นายปริญญา  อำพันเรือง  ๒๐.  น.ส.สมลักษณ์  แสงทอง ๒๑.  นายฉลวย  บุญคง
๒๒. น.ส.วิมล  จรเณร ๒๓. นายยงยุทธ  บัณฑิต ๒๔.  น.ส.ปิยนันท์  งามสะอาด
๒๕.  นายจำเนียร  สาหงษ์เอี่ยม
ตำบลอบทม
๑.  นายชาคริส  วงษ์สุวรรณ ๒.  นายไสว  คงคา ๓.  นางชาลี  ใจเฉื่อย
๔.  นางเจรจา  หลาบงาม ๕.  น.ส.นภาพร  สิงห์ชำนาญ ๖.  นายสนอง  ด้วงทอง
๗.  นายกฤษฎา  ทรัพย์เฉลิม ๘.  นายอนุพงษ์  วงษ์รอต ๙.  นายสมศักดิ์  วงษ์รอต
๑๐. นายสังเวย  ศรีวิเชียร ๑๑. นางคะนึง  ธรรมกุล ๑๒.  นายประเสริฐ  มะลิทอง
๑๓.  น.ส.นุชจรีย์  ศรีวิเชียร ๑๔.  นายไพศาล  เงินนุช ๑๕.  นางนิตยา  แก้วทวี
๑๖.  นายยงยุทธ์ ท้าวโกษา ๑๗.  นายสมยศ  สุวรรณประทีป   ๑๘. นางสุมาลี  พิทักษ์วงษ์
๑๙.  นางลัดดา  สิงห์ชำนาญ ๒๐.  น.ส.ลำพวน  เงินนุช ๒๑.  นางบังอร  คงคา
ผู้ไม่มาประชุม
๑.  นายอภิวัช  ทองคำ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอสามโก้
๒.  นายประเสริฐ ลูกฟัก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านลำสนุ่น
๓.  นายประจวบ กำลังเดช คณะกรรมการธรรมาธิบาลจังหวัดอ่างทอง (ผู้แทนภาคประชาสังคม)
๔.  นายรังสรรค์  สี่มี เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอสามโก้
๕.  นางสง่า ตรีบุปผา วัฒนธรรมอำเภอสามโก้
๖.  นางสารี  คงอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าชุมนุม 
๗.  นายมาโนช  หล่อเหลี่ยม รักษาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกร่าง 
๘. นายปราโมทย์  สิงหฬ กำนันตำบลมงคลธรรมนิมิต

ผู้เข้าร่วมการประชุม
๑.  ส.อ.บรรจง  ม่วงแก้ว ชป.พท.1 ร.31 พัน.1 รอ.
๒.  ส.อ.นรินทร์  บุญประเสริฐ เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน
๓. ส.อ.ชัยชาญ  แก้วสมบุญ เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน
๓. น.ส.สุชาวดี  ภควรรณ เจ้าหน้าที่ปกครอง
๔. น.ส.สุภาพร  มะลิทอง เจ้าหน้าที่ปกครอง-๔-
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น
ประธาน พิธีการก่อนวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานฯ ๑.๑  เรื่อง  แนะนำข้าราชการย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
  นางวรรณวิภาว์ คงสำราญ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ย้ายมาจากสำนักงาน เกษตรอำเภอแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง  มาดำรงตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร                      สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้  อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง
นางวรรณวิภาฯ สวัสดีค่ะ ดิฉันนางวรรณวิภาว์ คงสำราญ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ย้ายมาจากสำนักงานเกษตรอำเภอ แสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง  มาดำรงตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร                      สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้  อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง รับผิดชอบตำบลอบทมค่ะ ดิฉันหวังว่าคง ได้รับ ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับพวกท่านครับ ขอบคุณครับ
ประธานฯ  น.ส.ภรณ์ทิพย์  เทียบสี  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ย้ายมาจากกลุ่มงานเวชกรรมสังคม  โรงพยาบาลสิงห์บุรี มาดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข อำเภอสามโก้
น.ส.พรทิพย์ฯ สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวพรทิพย์ เทียบศรี ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ขอฝากเนื้อฝากตัว ด้วยนะ หนูเป็นคนมหาสารคามโดยกำเนิด ขอบคุณค่ะ
ประธานฯ  ยินดีต้อนรับครับที่ได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในเขตอำเภอสามโก้ครับ
มติที่ประชุม     รับทราบ
ประธาน ๑.๒  เรื่อง  ขอขอบคุณ
- หัวหน้าส่วนราชการทุกแห่ง  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่และลูกจ้างในสังกัด  ร่วมพิธีอันเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๕ ขึ้นประดิษฐานและพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา              เนื่องในวันปิยมหาราช ปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสามโก้
- หัวหน้าส่วนราชการทุกแห่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่และลูกจ้างในสังกัด ที่เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยฯ (การแปลอักษรถวายเป็นพระราชกุศล) เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙               ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ประธานฯ ขอเชิญนะครับ ใครจะแก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่แล้วตรงไหน จุดไหน ชื่อ นามสกุล
ก็แจ้งที่ประชุมให้ทราบตอนนี้เลยนะครับ ถ้าไม่มีผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๓ เลยนะครับ 
เรื่องที่ส่วนราชการจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
มติที่ประชุม รับรอง
-๕-

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่อง  ส่วนราชการแจ้งที่ประชุมทราบ
ป.สุเมธฯ         ๓.๑  ที่ทำการปกครองอำเภอ
         ๓.๑.๑ เรื่อง  แนวทางการปฏิบัติต่อสถานบริการในช่วงมีงานพระราชพิธีพระบรมศพ
                ด้วยจังหวัดอ่างทอง ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติในช่วงมีงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อสถานบริการในพื้นที่ ดังนี้
๑. งดการอนุมัติ อนุญาต จัดให้มีการเล่นการพนัน ตามกฎหมายว่าด้วยการพนันเป็นเวลา ๓๐ วัน
      ๒. สถานบริการตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.๒๕๐๙                                       และสถานประกอบการ ซึ่งมีลักษณะคล้ายสถานบริการ นั้น ศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์                     ( ศตส.) ให้สถานบริการสถานบันเทิงในอาคารปิด สามารถประกอบธุรกิจตามปกติได้ แต่ห้ามมิให้                  มีการเปิด – ปิด เกินเวลา ตามที่กฎหมายกำหนด และห้ามผู้ที่มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์เข้าไปใช้ บริการ และห้ามมิให้มีการแสดงลามกอนาจาร
๓. กรณีการจัดงานเทศกาลประจำปีของอำเภอ งานบุญกฐิน ผ้าป่า และ/หรือ กิจกรรมประกอบพิธีทางศาสนกิจนั้น ให้ดำเนินการได้ตามปกติ แต่ไม่สมควรมีการแสดงดนตรีหรือ การละเล่นประกอบในกรณีเป็นงานของส่วนบุคคลตามประเพณี เช่น งานมงคลสมรส งานบวช                 การแข่งขันกีฬา ประเพณีก็ยังสามารถดำเนินการไปได้ตามปกติ เพียงแต่ขอความร่วมมือให้งดเว้น แสดงดนตรีและการละเล่น
๔. กรณีการแสดงคอนเสิร์ตทุกชนิด ขอความร่วมมือให้งดหรือเลื่อนการแสดงไปก่อน
๕.  ให้พนักงานฝ่ายปกครอง ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจตราเกี่ยวกับสิ่ง อบายมุข สิ่งผิดกฎหมายอื่น ๆ โดยให้ดำเนินการปราบปรามอย่างเคร่งครัด เช่นการค้าประเวณี โสเภณีเด็ก  ยาเสพติด การใช้แรงงานเด็ก เป็นต้น
มติที่ประชุม รับทราบ
ป.ธนกรฯ     ๓.๑.๒  เรื่อง  โครงการกาชาดพบปะเยี่ยมเยียนราษฎรผู้สูงอายุ และผู้พิการ                                              
                                                ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙  
               ด้วยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง  ได้กำหนดมอบเครื่องอุปโภค
บริโภค ให้แก่  ผู้สูงอายุ  ผู้ยากจน  และผู้พิการ  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๐  ในเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลสามโก้ ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐  น. จำนวน ๑๐ ราย 
มติที่ประชุม    รับทราบ
ป.ธนกรฯ ๓.๑.๓  เรื่อง  การบริจาคโลหิต
       ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองโดยท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง 
ได้กำหนดออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ และร่างกายเพื่อการศึกษาแพทย์ ในเขตอำเภอสามโก้ ในวันจันทร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมอำเภอสามโก้  จึงขอให้หัวหน้าส่วนราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทราบด้วย     
มติที่ประชุม รับทราบ


-๖-

๓.๑.๔  เรื่อง  โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
 ตามแนวทางประชารัฐ ประจำปี ๒๕๖๐ (หมู่บ้านละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท)
ป.สุเมธฯ   ผมขอชี้แจงเพิ่มเติมครับ โครงการนี้สามารถทำร่วมกัน ๒ หมู่บ้าน ต้องมีการประชาคม                     งบที่มารวมกันต้องเท่ากัน วิธีการเขียนโครงการ ให้เขียนโครงการเดียวกันมา และดำเนินการปกติครับ
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๒  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
นายเทิดศักดิ์ฯ       ๓.๒.๑  เรื่อง  ดำเนินการติดตามและสอดส่องการจำหน่ายสินค้าที่เรียกว่า “ของเล่นชนิดพองตัวเมื่อ
   แช่น้ำ หรือ “ตัวดูดน้ำ”
เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ มีเด็กหญิงอายุ ๑ ปี ได้กลืนกิน เบบี้คริสตัส หรือ “ตัวดูดน้ำ” เข้าไปในร่างกายนาน ๑๒ วัน ทำให้ลำไส้เกิดอุดตันหายใจไม่ออก ผู้ปกครองจึงรีบส่งนำเข้ารักษาที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตามคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค                   ที่ ๙/๒๕๒๗ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๗  เรื่อง ห้ามขายสินค้าที่เรียกกันว่า “ของเล่นชนิดพองตัวเมื่อแช่น้ำ หรือ “ตัวดูดน้ำ” หากผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดขายสินค้าที่คณะกรรมการสั่งห้ามจำหน่ายสินค้านั้นต้องระวางโทษตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฯ ในขณะนี้ทางอำเภอสามโก้ยังไม่เจอครับ
มติที่ประชุม รับทราบ
   ๓.๒.๒  เรื่อง  สรุปรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกาในประเทศไทย  
     ในจังหวัดอ่างทอง ยังไม่พบเชื้อไวรัสชิก้า แต่มีผู้ต้องสงสัยจำนวน ๓ ราย                  แต่ส่งตรวจที่กรมแพทย์แล้วเป็นผลลบ ในตอนนี้ประเทศไทยทั้งสิ้น ๓๔ จังหวัด ให้เฝ้าระวัง                 ในสถานที่มีแหล่งท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวเยอะ เพราะอาจนำเชื้อเข้ามา 
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๓ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามโก้
นายสมนึกฯ ๓.๓.๑  เรื่อง  การฝึกอบรมวิทยากรฝีมืออาชีพ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
ในการฝึกอบรมนี้จะเกี่ยวกับ ๑๘ หมู่บ้าน ใน ๕ ตำบล ซึ่งจะประกอบไปด้วย 
ตำบลมงคลธรรมนิมิต จำนวน ๘ หมู่บ้าน
ตำบลอบทม  จำนวน ๓ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๒,๓,๔
ตำบลสามโก้ จำนวน ๒ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๓,๘
ตำบลราษฎรพัฒนา จำนวน ๑ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๔
ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ จำนวน ๓ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๒,๖,๗
ขอให้แต่ละหมู่บ้านส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมด้วยนะครับ จะได้ส่งรายชื่อให้จังหวัดต่อไป ครับ
มติที่ประชุม   ทราบ

-๗-

         ๓.๓.๒ เรื่อง  การจัดเก็บ จปฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
นายสมนึกฯ ในส่วนของการจัดเก็บ จปฐ จะจัดเก็บกันทุกปี จากเดิมมี ๓๐ ตัวชี้วัด ปีนี้มีการเพิ่ม ตัวชี้วัดมา เอกสารที่แจกไปให้ศึกษาก่อนนะครับ ภายในเดือน พ.ย. นี้จะเรียกมาประชุมอีกที               ในปีนี้ตั้งไว้ต้องจัดเก็บให้เสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ครับ ขอประชาสัมพันธ์เพรียงเท่านี้นะครับ
มติที่ประชุม   ทราบ
๓.๔ โรงพยาบาลสามโก้
นางดลฤดี  กราบเรียนท่านนายอำเภอและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ทางโรงพยาบาลสามโก้  ขอขอบคุณทาง ท่านเจ้าอาวาสวัดมงคลธรรมนิมิต ผู้นำชุมชนทุกคน ที่ร่วมโครงการแพทย์ศิริราชเคลื่อนที่ เมื่อวันที่  ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมาค่ะ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
มติที่ประชุม   ทราบ
๓.๕ สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้
นายถาวรฯ ๓.๕.๑ โครงการปลูกพืชหลากหลาย แทนการปลูกข้าวนาปัง
เริ่มปลูกได้ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ขึ้นอยู่กับการเกี่ยวข้าว  ว่าท่านจะเกี่ยวข้าวเมื่อไร แต่เก็บเกี่ยว และปลูกได้เลยครับ
มติที่ประชุม   ทราบ
ระเบียบวาระที่  ๔ การรายงานผลการปราบปรามยาเสพติด  ประจำเดือน  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙
ป.มรรษพรฯ   ๔.๑  การแก้ไขปัญหายาเสพติด
  ๔.๑.๑  เรื่อง  โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาตรฐานใหม่ศูนย์ขวัญแผ่นดิน      จังหวัดอ่างทอง

ด้วย ศอ.ปส.จ.อท. ได้กำหนดจัดทำค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มาตรฐานใหม่ศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดอ่างทอง ในห้วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ สำหรับอำเภอสามโก้ ได้รับมอบหมายให้ค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เพื่อนำเข้าค่ายฯ จำนวน ๕ คน (วันที่และสถานที่จังหวัดจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)
ในการนี้ ศป.ปส.อ.สามโก้ ขอความร่วมมือ สถานีตำรวจภูธรสามโก้ ร่วมกับชุดจัดระเบียบสังคมอำเภอสามโก้ ดำเนินการค้นหา ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เพื่อเตรียมพร้อมในการนำผู้เสพ/ ผู้ติดยาเสพติด เข้าค่ายบำบัดฯ ที่ ศอ.ปส.จ.อ่างทอง กำหนดต่อไป
- ศป.ปส.อ.สามโก้ ขอความร่วมมือจากทุกส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หากมีข้อมูลหรือสงสัยกลุ่มบุคคลที่มี พฤติการณ์อาจจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ให้แจ้งประสานไปได้ที่ ศป.ปส.อ.สามโก้                          เพื่อจักได้ดำเนินตรวจสอบ และนำเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาตรฐานใหม่                              ศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดอ่างทอง                         
มติที่ประชุม รับทราบ

-๘-
๔.๒ ผลดำเนินการป้องกันและปราบปราม
พ.ต.ท.ชาญฯ   ๔.๒.๑  สถานีตำรวจภูธรสามโก้ รายงานผลการปฏิบัติ
             สถิติคดีอาญา ๔ กลุ่ม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙
ฐานความผิดเกี่ยวกับลักทรัพย์              จำนวน  ๒  ราย
ฐานความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย      จำนวน  ๑  ราย
มติที่ประชุม รับทราบ
ป.มรรษพรฯ              ๕.๑  ฝ่ายความมั่นคง
๕.๑.๑  เรื่อง  แจ้งแนวทางการปฏิบัติในการรักษาความสงบเรียบร้อย
ด้วยกระทรวงมหาดไทย แจ้งว่าได้ปรากฏการแจ้งเตือนเฝ้าระวังการก่อเหตุความไม่สงบเรียบร้อย ในเขตพื้นที่เสี่ยง สถานที่เชิงสัญลักษณ์ ห้างสรรพสินค้า สถานที่ท่องเที่ยว แหล่งชุมชน
เพื่อเป็นการป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดจากบุคคลหรือผู้ไม่ประสงค์ดี รวมทั้งเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ จึงขอให้ส่วนราชการทุกส่วนราชการดำเนินการดังนี้
๑. บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนต่างๆ เพื่อดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง             และการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ สถานที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยว สถานที่ที่คนมาชุมนุมเป็นจำนวนมาก  ทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศ โดยให้ดำเนินการมาตรการรักษา ความปลอดภัยควบคู่ไปกับการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน มิให้ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการท่องเที่ยว
๒. ให้หน่วยกำลังในพื้นที่ ทั้งพลเรือน ตำรวจ และทหาร เพิ่มความเข้มงวด             การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ในพื้นที่ และเพิ่มความถี่ในการลาดตะเวนเพื่อป้องกันป้องปราม                 การก่อเหตุร้าย รวมทั้งประเมินพื้นที่ที่มีความเสี่ยงและอาจตกเป็นเป้าหมายในการก่อเหตุ               สร้างสถานการณ์ ของผู้ไม่ประสงค์ดี
๓. กำชับผู้ที่ได้รับมอบหมายในการอยู่เวรยามให้เพิ่มความระมัดระวังการอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ สถานที่สำคัญในพื้นที่ และให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสามารถติดต่อได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง การเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลรักษาความปลอดภัยประชาชน สถานที่แหล่งท่องเที่ยว หรือพื้นที่จัดงานรื่นเริง เครื่องเล่นต่างๆ สถานีคมนาคมที่ประชาชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก
๔. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ ตรวจสอบสภาพกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่มีอยู่ในพื้นที่ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน รวมทั้งอุปกรณ์ส่องสว่าง                      โดยรอบอาคาร พื้นที่สาธารณะและจุดเสี่ยงต่างๆ
๕. ให้ฝ่ายปกครอง ตำรวจ กกล.รส. ผบ.หน่วยกำลังทหารประจำพื้นที่            ผู้บริหาร อปท. ผู้จัดการรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ ในการเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย กล้องโทรทัศน์ วงจรปิด เครื่องดับเพลิง อุปกรณ์ส่องสว่าง และอุปกรณ์รองรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชนตลอดเวลา ให้อยู่สภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา  รวมทั้งประสานงานกับหน่วยกู้ชีพ             กู้ภัย หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน หน่วยดับเพลิง ฯลฯ ให้สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีเมือมีเหตุการณ์
๖. ให้เตรียมพร้อมช่องทางในการติดต่อสื่อสาร ในพื้นที่เพื่อให้สามารถ                ดำรงการสื่อสาร และติดต่อกันได้ตลอดเวลา
๗. หากปรากฏเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือเหตุการณ์สำคัญ ให้รายงานนายอำเภอ  ได้ทราบทางโทรศัพท์ หรือช่องทางสื่อสารอื่นๆ โดยทันที และรายงานทางเอกสารในโอกาสแรก
-๙-
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๑.๒ เรื่อง  ขอความร่วมมือดำเนินการติดตามและสอดส่องการจำหน่ายสินค้าที่เรียกว่า
  “ของเล่นชนิดพองตัวเมื่อแช่น้ำ หรือ “ตัวดูดน้ำ”
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค แจ้งว่า เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ มีเด็กหญิงอายุ ๑ ปี ได้กลืนกินเบบี้คริสตัส หรือ “ตัวดูดน้ำ” เข้าไปในร่างกายนาน ๑๒ วัน ทำให้ลำไส้เกิดอุดตันหายใจไม่ออก ผู้ปกครองจึงรีบส่งนำเข้ารักษาที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตามคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ ๙/๒๕๒๗ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๗  เรื่อง ห้ามขายสินค้าที่เรียกกันว่า “ของเล่นชนิดพองตัวเมื่อแช่น้ำ หรือ “ตัวดูดน้ำ” หากผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดขายสินค้าที่คณะกรรมการสั่งห้ามจำหน่ายสินค้านั้นต้องระวางโทษตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฯ
ในการนี้ อำเภอสามโก้ขอให้ ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทุกแห่งดำเนินการประชาสัมพันธ์และรณรงค์กวดขันมิให้มีการจำหน่ายสินค้าดังกล่าว และสินค้าอื่นๆ ที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคภายในโรงเรียนและบริเวณหน้าโรงเรียน
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๑.๓  เรื่อง  แผนดำเนินงานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนต่างจังหวัดในการเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช
  ด้วย กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า สำนักพระราชวงได้ประกาศให้ประชาชน                   ได้เข้าเฝ้ากราบบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช                               ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทภายหลังจากระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ครบ ๑๕ วัน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ทุกวัน
 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครองได้รับมอบหมายภารกิจในการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนต่างจังหวัด ที่มีประสงค์เดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช ณ พระที่นั้งดุสิตมหาปราสาท โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ รวม ๘๔ วัน ๆ ละ ๓,๐๐๐ คน ในทุกจังหวัดและกำหนดให้ทุกจังหวัดอำนวยความสะดวกในการนำประชาชน ข้าราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ (ด้วยความสมัครใจ) เข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ
ในส่วนของจังหวัดอ่างทอง  กำหนด ๔ วัน ๆ ละ ๗๕๐ คน รวมทั้งสิ้น ๓,๐๐๐ คน ได้แก่
๑. วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงจุดรับ – ส่ง (หน้ากองสลาก ทั้ง ๒ ฝั่ง          ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ) ภายในเวลา ๑๑.๐๐ น. (อำเภอสามโก้ จำนวน  ๕๐ คน)
๒. วันที่ ๕  ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงจุดรับ – ส่ง (หน้ากองสลาก ทั้ง ๒ ฝั่ง              ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ) ภายใน     เวลา ๑๑.๐๐ น. (อำเภอสามโก้ จำนวน  ๕๐ คน)
๓. วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงจุดรับ – ส่ง (หน้ากองสลาก ทั้ง ๒ ฝั่ง          ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ) ภายในเวลา ๑๑.๐๐ น. (อำเภอสามโก้ จำนวน  ๕๐ คน)
๔. วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงจุดรับ – ส่ง (หน้ากองสลาก ทั้ง ๒ ฝั่ง             ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ) ภายใน   เวลา ๑๑.๐๐ น. (อำเภอสามโก้ จำนวน  ๑๐๐ คน)
-๑๐-

แนวทางการเตรียมประชาชน ฯลฯ ถวายบังคมพระบรมศพ มีดังนี้
๑. มอบหมายให้อำเภอประกาศแจ้งให้ประชาชนแสดงความจำนงที่จะเข้าร่วมเดินทาง และให้ประชาชนที่แสดงความจำนงละทะเบียน ณ จุดที่กำหนดในตำบลของแต่ละอำเภอ
๒. ข้อกำหนดบุคคลที่ไม่สมควรเดินทางกับคณะ ได้แก่ ผู้ที่มีโรคประจำตัวที่หมอต้องเฝ้าระวัง บุคคลที่ไม่แข็งแรงและไม่สามารถเดินทางเท้าเป็นระยะทาง ๒ กิโลเมตรได้ หรือบุคคลที่กำลังตั้งครรภ์ใกล้คลอด เป็นต้น
๓. การจัดประชาชนในแต่ละครั้งของการเดินทางจำนวน ๗๕๐ คน                        ให้ประกอบด้วย ประชาชนทั่วไป ข้าราชการ ผู้บริหาร/บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยเน้นประชาชนทั่วไปเป็นหลัก
๔. การแต่งกายของประชาชนที่จะเฝ้าฯ กราบบังคมพระบรมศพ ให้เป็นไปตามประกาศของสำนักพระราชวัง
๕. จำนวนของประชาชน ฯลฯ ที่จะเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ                  ตามบัญชีสรุปรายละเอียดฯ)
๖. ยานพาหนะในการเดินทางใช้รถยนต์บัสที่นั่งไม่ต่ำกว่า ๕๐ ที่นั่ง/๑ คัน
๗. จังหวัด/อำเภอ ได้จัดเตรียมและมอบหมายผู้ประสานงานประจำรถยนต์               ๑ คน/คัน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข/เจ้าหน้าที่พยาบาลประจำรถยนต์ ๑ คน/คัน
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๒ หมวดรักษาความสงบที่ ๑ ร.๓๑  พัน.๑ รอ.
สอ.บรรจง     กราบเรียนท่านนายอำเภอสามโก้และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การขายลอตเตอรี่เกินราคา                  ได้มีการสั่งการจากผู้บังคับบัญชา ในเรื่องนี้ ถ้าตรวจพบมีโทษเทียบปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท                    หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งในตอนนี้ได้มีการล่อซื้อ ขายเกินราคามากที่จังหวัดเลย ร.๓๑ ได้รายงานการจับกุม ที่อ่างทองได้เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่อำเภอโพธิ์ทอง ผมไม่อยากให้เกิดกับอำเภอสามโก้                    ฝากผู้นำช่วยกันสอดส่องดูแล ถ้ามีพี่น้องขายอยู่ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้วยครับ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๖ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งข้อราชการให้ที่ประชุมทราบ
๖.๑  เทศบาลตำบลสามโก้  
มติที่ประชุม รับทราบ
๖.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
-ไม่มี-
มติที่ประชุม รับทราบ
 ๖.๓ องค์การบริหารส่วนตำบลอบทม
    -ไม่มี-
มติที่ประชุม รับทราบ-๑๑-

ระเบียบวาระที่  ๗ เรื่องอื่นๆ  (ถ้ามี)
ประธานฯ ท่านใดมีข้อซักถามเกี่ยวกับส่วนราชการหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม
ปิดประชุมเวลา  ๑๑.๔๕ น.

(ลงชื่อ) ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
         (ส.อ.ชัยชาญ  ชาติเกษมชัย)
                        เจ้าหน้าที่ปกครอง
 
(ลงชื่อ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม
          (นายสุเมธ   เรืองประยูร)
            ปลัดอำเภอ
ปรับปรุงข่าวล่าสุด 29/11/2016
โดย น.ส.สุชาวดี ภควรรณ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสามโก้ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓ วันจันทร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอำเภอสามโก้
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อำเภอสามโก้ 
ครั้งที่  ๕/๒๕๕๓
 วันจันทร์ที่  ๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๓  เวลา  ๐๙.๐๐ น.
  ณ   ห้องประชุมอำเภอสามโก้
***************
ผู้มาประชุม
    ๑. นายพีรเดช โทมัส นายอำเภอสามโก้ 
   ๒. นายโรจน์รัตน์ จันทร ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง
   ๓. นายวาทิน งามปลอด ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ 
   ๔. น.ส.ประภา โค้วศิริ พัฒนาการอำเภอ
   ๕. นายสนอง พ่วงดี เกษตรอำเภอ
   ๖. พ.ต.นิวัตร   ปานรักษา สัสดีอำเภอ
   ๗. นายชัยณรงค์   อิ่มใจ สาธารณสุขอำเภอ
       ๘. นางสุชาดา กุลจิตติพิริยะ แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามโก้ 
   ๙. นางปสุตา   ตั้งบูรณะกุล เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอ 
๑๐. นายศักรินทร์ บุญมี แทน ปศุสัตว์อำเภอ    
๑๑. ว่าที่ ร.ท.ภักค์   โภชกปริภัณฑ์ ท้องถิ่นอำเภอ 
๑๒. นายประจวบ กำลังเดช  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าชุมนุม
๑๓. นายสาร สังข์ทองวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามโก้
๑๔. นายสุพรรณ เพชรสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกษทอง
๑๕. นายสุเทพ สังข์วิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่แหลม
๑๖. นายมาโนช หล่อเหลี่ยม แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกร่าง
๑๗. นายธีรวุธ จิระโภคิน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามโก้
๑๘. นายวิญญู สุทนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต
๑๙. นายอุดมศักดิ์ วงษ์พานิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์
๒๐. น.ส.นีรนุช หนุนภักดี แทน นายกเทศมนตรีตำบลสามโก้
๒๑. นางญาณทวี พูลสวัสดิ์ แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอบทม 

ผู้เข้าร่วมประชุม
        ๑. นายทชา เพชรสัมฤทธิ์ ปลัดอำเภอ
   ๒. นางมินทรา ก้านทอง ปลัดอำเภอ
   ๓. นางสุรีย์ รัตนบวรชัย เจ้าหน้าที่ปกครอง 


- ๒ -
ผู้ไม่มาประชุม
   ๑. พ.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์ วิเชียรสรรค์ ผกก.สภ.สามโก้
  ๒. นายรังสรรค์ สี่มี เจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการอำเภอ
  ๓. นายสุนทร กลัดแก้ว วัฒนธรรมอำเภอ
  ๔. นายธนะรัตน์ พุ่มมาลี แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสามโก้  
  ๕. นายสุทรรศน์ ม่วงศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามโก้วิทยาคม  
  ๖. นายประเสริฐ ลูกฟัก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนตาวง
  ๗. นายวิสุทธิ์ โตปิติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองถ้ำ    
  ๘. นายไพเราะ พัตตาสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามขาว
  ๙. นายเสนาะ เดโช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ 

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ ขอขอบคุณ
ประธาน        - ขอขอบคุณทุกส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ที่ให้การช่วยเหลือ และสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๓ 
ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  ๔/๒๕๕๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓   
มติที่ประชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่อง เพื่อทราบ
๓.๑ เรื่อง  การเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
                                            เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา  ๘๓ พรรษา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓
ป.หน.ฝ.บห.ปค. ตามที่อำเภอได้กำหนดให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จ                    พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ทุกวันที่ ๕  ของเดือน                        เวลา ๑๔.๓๐ น.  ณ วัดเกษทอง นั้น  
สำหรับเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๓ อำเภอสามโก้ได้กำหนดจัดพิธีฯ ในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ วัดสามโก้ หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพ คือ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ สำนักงานที่ดินอำเภอ และสำนักงานท้องถิ่นอำเภอ จึงขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการฯ ทุกท่านพร้อมบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๒ เรื่อง การรับบริจาคโลหิต
ป.หน.ฝ.บห.ปค. ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง  ได้กำหนดออกรับบริจาคโลหิตในเขตอำเภอสามโก้                    ในวันจันทร์ที่  ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ หอประชุมอำเภอสามโก้ เวลา ๐๙.๓๐ น. จึงขอเชิญชวน ทุกส่วนราชการ และบุคลากรในสังกัด ร่วมบริจาคโลหิตในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
มติที่ประชุม รับทราบ

- ๓ -
๓.๓ เรื่อง โครงการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน พฤษภาคม  ๒๕๕๓
ป.หน.ฝ.บห.ปค. ด้วยอำเภอสามโก้  ได้กำหนดแผนการดำเนินงานออกหน่วยบริการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓  ในวันอังคารที่  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๓  ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลอบทม ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป จึงขอให้ทุกส่วนราชการเข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง  อื่น ๆ
๔.๑ เรื่อง แนะนำข้าราชการย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
นายประจวบฯ        นายสุเทพ  สังข์วิเศษ  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่แหลม ย้ายมาจากโรงเรียนวิเศษไชยชาญ
“ตันติวิทยาภูมิ”
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๒ เรื่อง โครงการลดพื้นที่ปลูกข้าว
เกษตรอำเภอ ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โดยทางกรมพัฒนาที่ดินจะมาทำการไถกลบ นั้น
ขณะนี้ในเขตพื้นที่อำเภอสามโก้ยังไม่มีการไถกลบ เนื่องจากพื้นนาแห้งไม่สามารถไถกลบได้ ต้องมีการหล่อน้ำก่อน
ประธาน ขอให้ทุกส่วนราชการช่วยประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อตัดวงจรชีวิตเพลี้ยกระโดด หรือหันมาทำไร่นาสวนผสม เพื่อลดการแพร่ระบาดของเพลี้ยกระโดด และเป็นการพักหน้าดิน  อีกทั้งขอฝากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ช่วยตั้งกรอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่เกษตร               เพื่อมาทำงานในพื้นที่
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๓ เรื่อง การจัดกิจกรรมในพื้นที่
ประธาน ขอความร่วมมือหากส่วนราชการใดจัดกิจกรรม หรือมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และระดับกรมมาในพื้นที่ ให้แจ้งอำเภอทราบ เพื่อจะได้ไปร่วมต้อนรับ 
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุม เวลา ๑๐.๓๐ น.

(ลงชื่อ)      นางสุรีย์  รัตนบวรชัย      ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
                 (นางสุรีย์  รัตนบวรชัย)
                                    เจ้าหน้าที่ปกครอง


(ลงชื่อ)      นางมินทรา  ก้านทอง      ผู้ตรวจรายงานการประชุม
                 (นางมินทรา  ก้านทอง)
                               ปลัดอำเภอ 
ปรับปรุงข่าวล่าสุด 24/05/2010
โดย นางสุรีย์ รัตนบวรชัย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอำเภอสามโก้
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอำเภอสามโก้
ครั้งที่  ๘ / ๒๕๕๓
วันอังคารที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.  ๒๕๕๓
เวลา๐๙.๓๐ น.  ณ  ห้องประชุมอำเภอสามโก้

ผู้มาประชุม
๑. นายพีรเดช โทมัส นายอำเภอสามโก้ 
   ๒. นายโรจน์รัตน์ จันทร ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง
                 ๓. พ.ต.ท.ยุทธนา      อุทัยธรรม            แทน ผกก.สภ.สามโก้
                 ๔.  นายวาทิน            งามปลอด   ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ
        ๕. น.ส.ประภา              โค้วศิริ พัฒนาการอำเภอ
   ๖. นายชัยณรงค์    อิ่มใจ                  สาธารณสุขอำเภอ
   ๗. นายยงยุทธ   เพิ่มพูล          แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามโก้
๘. นายประกฤต พวงลูกอิน ปศุสัตว์อำเภอ
   ๙. พ.ต.นิวัตร  ปานรักษา สัสดีอำเภอ    
๑๐. นางปสุตา                ตั้งบูรณะกุล เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอ 
๑๑. นายสุนทร กลัดแก้ว           วัฒนธรรมอำเภอ
๑๒. นายรังสรรค์       สี่มี           เจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการอำเภอ
๑๓. นายสมนึก คุ้มเกรง แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนสามโก้วิทยาคม   
๑๔. นายประจวบ กำลังเดช  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าชุมนุม
๑๕. นายอภัย วิเศษสุข แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามโก้
๑๖. นายสำรวย ขอพึ่ง แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกษทอง
๑๗. นายสุเทพ สังข์วิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่แหลม
๑๘. นายเสนาะ หิรัญอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกร่าง
๑๙. นายประเสริฐ ลูกฟัก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนตาวง
๒๐. นายไพเราะ พัตตาสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามขาว
๒๑. นายจรูญ นาคพนม แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามโก้
๒๒. นายสุนทร เมืองวงษ์ แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต
๒๓. นายทนงศักดิ์ ศรีวิเชียร แทน นายกเทศมนตรีตำบลสามโก้
๒๔. นายบุญชู   สกลศรีถาวร แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอบทม
๒๘. นายสมศักดิ์ อำพันเรือง แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ 

-๒-

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. จ.ส.อ.บุญรอด คาพิจารณ์ ผบ.หมู่ ปจ.ร.๓๑ พัน ๑ รอ.
๒. ส.อ.บรรจง ม่วงแก้ว มวลชนสัมพันธ์ ร.๓๑ พัน ๑ รอ.
๓. นางมินทรา ก้านทอง ปลัดอำเภอ
๔. นายทชา เพชรสัมฤทธิ์ ปลัดอำเภอ
๕. นางเจรจา หลาบงาม กำนันตำบลอบทม
ผู้ไม่มาประชุม
                ๑. นายสนอง พ่วงดี เกษตรอำเภอ
   ๒. ว่าที่ ร.ท.ภักค์   โภชกปริภัณฑ์ ท้องถิ่นอำเภอ
   ๓. นายสุรพล ถุงทรัพย์      หัวหน้าหน่วย ธ.ก.ส. สาขาวิเศษชัยชาญ หน่วยย่อยสามโก้
๔. นายชาญชัย       โสมรักษ์        หัวหน้าจัดสรรน้ำ
   ๕. นายวิสุทธิ์ โตปิติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 
   ๖. นายอุดมศักดิ์ วงษ์พานิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่อง   ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
จังหวัดอ่างทองได้แจ้งให้อำเภอทุกอำเภอทราบ เรื่อง ร้องเรียนการดูแลรักษา 
     ธงชาติที่ประดับในพื้นที่ต่างๆ
ด้วยผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง 
ว่า ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง มีการประดับธงชาติในท้องที่ต่างๆ แล้วปล่อยให้
ธงชาติชำรุด เป็นการไม่ประหยัดงบประมาณของทางราชการ จึงขอให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ไปตรวจสอบ ถ้าหากพบเห็น
                                           การชำรุดก็ขอให้ดำเนินการแก้ไข
มติที่ประชุม                       รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง     รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/ ๒๕๕๓ วันจันทร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓
มติที่ประชุม                        รับรองรายงานการประชุม
-๓-

ระเบียบวาระที่๓    เรื่อง     การติตามและการแก้ไขยาเสพติด
ด้านป้องกัน
               ที่ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดอ่างทอง ได้สรุปภาพรวมปัญหายาเสพติดของจังหวัดอ่างทองในช่วงเดือน กรกฎาคม ปรากฏว่า
 ปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดมีแนวโน้มสูงขึ้นและมียาไอซ์ เข้ามาแพร่ระบาดยาเสพติด (ยาบ้า) จะใช้วิธีขายยาเสพติด (ยาบ้า) จำนวน ๑๐ เม็ด แถมยาไอซ์ จำนวน ๑ ถุง เพื่อให้ผู้ซื้อยาเสพติด (ยาบ้า) นำไปทดลองเสพ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ให้ข้อมูลว่า เสพยาไอซ์ เพียงครั้งเดียวก็สามารถติดได้ ราคายาไอซ์ ๑ ถุง จะมีราคาประมาณ ๓,๐๐๐ บาท สำหรับการจับกุมยาเสพติด (ยาบ้า) มีการจับกุมรายใหญ่โดยจับได้ที่ อำเภอไชโย มีจำนวนยาบ้าประมาณ ๒๐,๐๐๐ เม็ด
- ทางอำเภอติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู จำนวน ๒ ราย
            และติดตามผู้ต้องหาพ้นโทษ จำนวน ๒ ราย
- เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ศตส.อ  ครั้งที่  ๗/๒๕๕๓  วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ซึ่งได้รับแจ้งข้อมูลจากผู้เข้าร่วมประชุมว่า บ้านเลขที่ ๘๒ หมู่ที่ ๗   ต.สามโก้  อ.สามโก้ จ.อ่างทอง  มีกลุ่มวัยรุ่นทำการมั่วสุมยาเสพติดและทำการปิดถนนสร้างความเดือนร้อนแก่ประชาชนซึ่งในเรื่องดังกล่าว เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓  นายอำเภอสามโก้ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดได้มอบหมายให้ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครองและปลัดอำเภองานป้องกันพร้อม อส. อ.สามโก้ ร่วมทั้งประสานขอกำลัง อส. จากกองบังคับการอาสารักษาดินแดนจังหวัดอ่างทอง พร้อมอุปกรณ์การตรวจยาเสพติด (Alpha ๖) เข้าทำการตรวจสอบค้นบ้านดังกล่าว แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายพบแต่อุปกรณ์การเสพ จึงได้นำตัว นายชำนาญ   สีแตงสุก ซึ่งอาศัยอยู่ในบ้านดังกล่าวไปตรวจหาสารเสพติดที่โรงพยาบาลอ่างทองเวชการ ๒ (โรงพยาบาลหมอเจิด) ปรากฏว่าพบสารเสพติดในปัสสาวะ จึงได้นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสามโก้ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

-๔-
-  เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองและ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรสามโก้ทำการล่อซื้อยาเสพติด (ยาบ้า) และได้ร่วมกันจับกุม นางสาว วาสนา พฤกษาสวย ( เจ้าของคาราโอเกะ จ้ำม้ำ) ซึ่งอาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๑๖๑ หมู่ที่ ๑ ต.สี่ร้อย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง อายุ ๓๙ ปี และ
นายสมชาย  มีปราง บ้านเลขที่ ๒๒๘ หมู่ที่ ๑๑ ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ้าไซ 
จ.สุพรรณบุรี อายุ ๒๕ ปี และได้นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสามโก้ต่อไป
มติที่ประชุม                        รับทราบ
                                        - ด้านบำบัดรักษาและ To Number  One
ผู้แทน ผอ.โรงพยาบาลสามโก้       -  มีผู้บำบัดยาเสพติดจำนวน ๔ ราย จากสถานบำบัดรักษายาเสพติดได้แก่
                                                    ๑. หน่วยงานสถานพินิจ ๑ ราย
                                                   ๒. หน่วยงานคุมประพฤติจำนวน ๓ ราย
      - ในวันเสาร์ ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ โรงพยาบาลสามโก้ ขอเชิญท่านผู้มี
เกียรติร่วมงานเปิดตึกผู้ป่วยนอก  ๒ ชั้น ในเวลา  ๐๙.๓๐ น. พระภิกษุสงฆ์เจริญ
พุทธมนต์ ๙ รูปและเวลา ๑๑.๔๙ น. ประธานเปิดงานได้แก่ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปะอาชา  อดีตนายกรัฐมนตรี คนที่ ๒๑
 ด้านแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
ผู้แทน สถานศึกษา  - สำหรับปัญหาเรื่องยาเสพติดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้เชิญผู้บริหาร
                                        โรงเรียนทุกโรงเรียนประชุมและได้มอบนโยบายในเรื่องดังกล่าวแล้ว
มติที่ประชุม           รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔   เรื่อง  คระกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอำเภอสามโก้
ผู้แทน ผกก.สภ. สามโก้     รายงานคดีอาญา ๕ กลุ่ม
              ๑.อุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ
                                            - ชิงทรัพย์(รวม) รับแจ้ง  -   จับ   -    ราย    จำนวนคนร้าย -
                    ๒.คดีชีวิติร่างกายและเพศ 
                        - ทำร้ายร่างกาย                  รับแจ้ง ๑   จับ   -    ราย    จำนวนคนร้าย -
                     ๓.คดีประทุษร้ายต่อทรัย
                    - ลักทรัพย์ รับแจ้ง ๔   จับ    -   ราย    จำนวนคนร้าย  -
                     ๔.คดีที่น่าสนใจ
                         - โจรกรรมรถจักยานยนตร์      รับแจ้ง  ๑  จับ    -   ราย     จำนวนคนร้าย  - 
                        - โจรกรรมรถยนต์                   รับแจ้ง  ๑  จับ    -   ราย     จำนวนคนร้าย  - 
                 
-๕-


  ๕.คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย  
     -  ยาเสพติด รับแจ้ง  ๓  จับ  ๓ ราย     จำนวนคนร้าย  ๔
- รายงานผลการดำเนินงานศูนย์อำนวยความเป็นธรรมอำเภอสามโก้
                   ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๓ มีเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์อำนวยความเป็นธรรมอำเภอจำนวน ๒ เรื่อง ขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ ๒. เรื่องการดูแลรักษาธงชาติที่ประดับในพื้นที่ต่างๆ

มติที่ประชุม           รับทราบ
ระเบียบวาระประชุมที่๕   เรื่อง  อื่นๆ  
                               - ไม่มี

                                                             (ลงชื่อ).................................................ผู้จดรายงานประชุม
                                                                       (นายราเชนทร์  สวัสดี) / จนท.ปกครอง

                                                            (ลงชื่อ)................................................ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม
                                                                           (นายทชา    เพชรสัมฤทธิ์)  /ปลัดอำเภอ
ปรับปรุงข่าวล่าสุด 25/08/2010
โดย นายราเชนทร์ สวัสดี
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  การประชุม คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด และ คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย อำเภอสามโก้
รายงานการประชุม
คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด  และ
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย อำเภอสามโก้
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔
วันอังคารที่  ๔  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔   เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ   ห้องประชุมอำเภอสามโก้
อำเภอสามโก้    จังหวัดอ่างทอง
--------------------
ผู้มาประชุม 
๑. นายพีรเดช โทมัส นายอำเภอสามโก้
๒. นายโรจน์รัตน์  จันทร ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง
๓. พ.ต.อ.พงศ์พลย์ พงษ์พิลา             ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสามโก้
๔. นายประคอง        แจ่มอำพร แทน  นายกเทศมนตรีตำบลสามโก้
๕. นายทนงค์ศักดิ์ ศรีวิเชียร ปลัดเทศบาลตำบลสามโก้
๖. นายสมศักดิ์           อำพันเรือง แทน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
๗. นายบุญชู สกุลศรีถาวร แทน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอบทม
๘. จ.ส.อ.สุชาติ           มณีโชติ แทน  สัสดีอำเภอสามโก้
๙.    นางปสุตา          ตั้งบูรณะกุล เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอสามโก้ 
๑๐.  นางประภา โค้วศิริ พัฒนาการอำเภอสามโก้
๑๑.  นายศารินทร์ บุญดี แทน  ปศุสัตว์อำเภอสามโก้
๑๒.  นางสุชาดา กุลจิติพิริยะ แทน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามโก้
๑๓.  นายโกเมท แสงนาค แทน  สาธารณสุขอำเภอสามโก้
๑๔.  นายอำพร โตเสม แทน  เกษตรอำเภอสามโก้
                   ๑๕.  นายวาทิน       งามปลอด  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบ ฯ
๑๖.  นายสุทรรศน์        ม่วงศรีจันทร์    ผู้อำนวยการโรงเรียนสามโก้วิทยาคม
๑๗.  นายวิสุทธิ์            โตปิติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองถ้ำ
๑๘.  นายธงชัย คล้ายเผือก แทน  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าชุมนุม
๑๙.  นายสุพรรณ         เพชรสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกษทอง
๒๐.  นายไพเราะ         พัตตาสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามขาว
๒๑.  นายสาร            สังข์ทองวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามโก้
๒๒.  นายอุดมศักดิ์       วงษ์พานิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ 
๒๓.  นายประเสริฐ ลูกฟัก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนตาวง
๒๔.  นายวิญญู           สุทนต์ ผู้อำนวยโรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต
๒๕.  นายเสนาะ หิรัญอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกร่าง
๒๖.  นายพนม       สุทธิพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามโก้
๒๗.  นางเจรจา          หลาบงาม กำนันตำบลอบทม
๒๘.  น.ส.จารุวรรณ ลิ้มสกุลศิริรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
๒๙.  นางมินทรา ก้านทอง ปลัดอำเภอ
๓๐.  นายทชา เพชรสัมฤทธิ์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง

   /ผู้ไม่มา...
- ๒ -

ผู้ไม่มาประชุม
๑.  นายบรรพจน์ ชาญกิจกรรณ์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสามโก้
๒. จ.ส.อ.บุญรอด คาพิจารณ์ รอง.ผบ.มว.ร. ๓๑/๑ รอ
๓.  นายชัยรัตน์ คงคุ้ม ท้องถิ่นอำเภอสามโก้
๔.  นายคัมภีร์ ธีระมิตร    หัวหน้าหน่วย ธ.ก.ส. ฯ หน่วยย่อยสามโก้
๕. นายชาญชัย โสมรักษ์ หัวหน้าจัดสรรน้ำ
๖. ส.อ.บรรจง ม่วงแก้ว มวลชนสัมพันธ์ ร.๓๑/๑ ๑๐

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน การประชุมคณะกรรมการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด (ศตส.จ.อท.)  ได้สรุปภาพรวม
ปัญหายาเสพติดของจังหวัดอ่างทองช่วงเดือนธันวาคม  ปรากฏว่า  ปัญหายาเสพติด
มีการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่  ยาเสพติดที่แพร่ระบาด  อันดับ  ๑   ยาบ้า  
อันดับ  ๒   กัญชา  อันดับ  ๓   ยาไอซ์   อันดับ  ๔   ยาอี
เส้นทางที่ใช้ในการแพร่ระบาดส่วนใหญ่มาจากทางจังหวัดสุพรรณบุรี
มติที่ประชุม           รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/ ๒๕๕๓  วันพุธที่ ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๓
มติที่ประชุม รับรองการรายงานที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่อง    การติดตามและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ปลัดอำเภอ -  ด้านการป้องกัน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง     การประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้
เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดอ่างทอ   ได้สรุปภาพรวมปัญหายาเสพติดของจังหวัด
อ่างทอง  ในช่วงเดือนธันวาคม  ปรากฏว่า ปัญหายาเสพติดมีการแพร่ระบาดมาก
ในหลายพื้นที่ ทั้งนี้ ทางสำนักงาน ปปส ภาค ๑ ได้วิเคราะห์แล้วว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ยาเสพติดมีแนวโน้มแพร่ระบาดสูงขึ้น  เนื่องจากราคายาเสพติดมีราคาลดลง  สำหรับ
ยาเสพติดในจังหวัดอ่างทองที่มีการแพร่ระบาดมากโดยเรียงลำดับได้ดังนี้  อันดับ  ๑  
ยาบ้า  ๒. กัญชา ๓. ยาไอ้ซ์ ๔. ยาอี และทาง ป.ป.ส ภาค ๑   กำชับให้ทุกหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดเฝ้าระวังยาเสพติด  (ยาไอ้ซ์)  ซึ่งมีแนวโน้ม
จะแพร่ระบาดเข้ามาในจังหวัดอ่างทอง   ในส่วนจุดพักยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาด
ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง คือ จังหวัดสุพรรณบุรี  (ข้อมูลจาก ป.ป.ส.ภาค ๑)
              สำหรับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ทางรัฐบาลได้กำหนด
ยึดแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทางของปี  พ.ศ. ๒๕๕๓   ภายใต้
ยุทธศาสตร์ ๕ รั้วป้องกัน ทั้งนี้ ศัพท์ของกลุ่มวัยรุ่นที่ทางผู้ใหญ่ควรจะรู้ซึ่งทางกลุ่ม
วัยรุ่นบางกลุ่มที่ใช้เรียกหรือใช้สื่อสารซึ่งผู้ใหญ่บางท่านอาจได้ยินแล้วอาจจะไม่รู้
ความหมายเช่น “เด็กแม็ท”  หมายความว่า  เด็กไซค์ราย (เด็กขายบริการ)
                                           - ด้านปราบปราม
ผกก.สภ.สามโก้     ในเดือนธันวาคม  ๒๕๕๓  มีการจับกุมยาเสพติดจำนวน  ๓  ราย
    ยาบ้า  ๑๘  เม็ด  กระท่อม  ๔๘  ใบ  


                                          -  ด้านบำบัดรักษา และ To Be Number One 
 ผู้แทน ผอ.โรงพยาบาลสามโก้         มีผู้บำบัดยาเสพติดจำนวน  ๓  ราย  จากสถาบันบำบัดรักษายาเสพติด  ได้แก่
๑. หน่วยงานคุมประพฤติ ๑  ราย
๒. หน่วยงานสถานพินิจ   ๒  ราย
                                         -   ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
ผกก.สภ.สามโก้    สภ.สามโก้ ได้จัดทำโครงการ  ครูแด   ให้ความรู้ตามโรงเรียนต่าง ๆ 
มติที่ประชุม                    รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔      เรื่อง    คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอำเภอสามโก้
ผู้แทน ผกก.สภ.สามโก้             -  รายงานผลการป้องกันและปราบรามอาชญากรรม
                                              ไม่มี
                                           -  รายงานสถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม
                                              ๑.  อุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ    
          ไม่มี
                                              ๒.  คดีชีวิตร่างกายและเพศ
         ไม่มี
               ๓.  คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์
            -  ลักทรัพย์   รับแจ้ง  ๑  ราย  จับ  ๑  ราย  จำนวนคนร้าย  ๑  ราย
                                              ๔.  คดีที่น่าสนใจ  
          -  ยักยอกทรัพย์    รับแจ้ง  ๑  ราย
                                               ๕.  คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย
          - การพนันทั่วไป  รับแจ้ง  ๓ ราย  จับ  ๑๗  ราย  จำนวนคนร้าย ๑๗ ราย                                                        
                                                    -  ยาเสพติด  รับแจ้ง  ๓  ราย  จับ  ๓  ราย  จำนวนคนร้าย  ๓  ราย
                                            -  รายงานผลการดำเนินงานศูนย์อำนวยความเป็นธรรมอำเภอสามโก้ 
                                 ไม่มี
        

มติที่ประชุม                     รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕   เรื่อง   อื่น ๆ  (ถ้ามี)
         ไม่มี
เลิกประชุม ๑๒.๐๐ น.

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 20/01/2011
โดย น.ส.อรอุมา แสงฉาย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสามโก้ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอำเภอสามโก้

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อำเภอสามโก้
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖
วันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖  เวลา  ๐๙.๐๐ น.
  ณ   ห้องประชุมอำเภอสามโก้
***************
ผู้มาประชุม
           ๑. นายพีรเดช       โทมัส      นายอำเภอสามโก้
      ๒. นายโรจน์รัตน์    จันทร      ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง                                             ๓. นางมินทรา    ก้านทอง      ปลัดอำเภอ
      ๔. นางมรรษพร         แก้วเกตุศรี          ปลัดอำเภอ
      ๕. นายธนกร            เสาเกลียว           ปลัดอำเภอ
        ๖. น.ส.บุปผา    ฤกษ์สมจิต       เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอ
        ๗. นางสง่า    ตรีบุบผา      วัฒนธรรมอำเภอ (นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ)
                ๘. นายพินิจ              แสนงาม             สาธารณสุขอำเภอ
      ๙. ร.ท.วินัย              ใจกว้าง              ผู้ช่วยสัสดีอำเภอ
      ๑๐. นายถาวร           แก้วขาว             รักษาการเกษตรอำเภอสามโก้  
      ๑๑. นายสมนึก          นาคกุญชร          พัฒนาการอำเภอ
       ๑๒.  นายบรรพจน์          ชาญกิจกรรณ์   ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอสามโก้
                ๑๓. นายรังสรรค์        สีมี่                   เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอ  
       ๑๔. นางเตือนใจ         ผลวารินทร์         ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ 
                     ๑๕. นายทนงศักดิ์       ศรีวิเชียร            ปลัดเทศบาลตำบลสามโก้
      ๑๖. พ.ต.ท.ชัยธนันธท์  จิรปิยเศรษฐ์        แทน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสามโก้
      ๑๗. นายพิเชฎร์         บรรทัดจันทน์      แทน ปศุสัตว์อำเภอ
                ๑๘. นางพัชรินทร์       จันทร์มี              แทน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ  
      ๑๙. นายบันลือ         พลมาลา                ผู้อำนวยการโรงเรียนสามโก้วิทยาคม
                    ๒๐. นายเสนาะ    หิรัญอ่อน       ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกร่าง
      ๒๑. นายอภัย            วิเศษสุข             แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามโก้
      ๒๒. นายสุกิจ            กิจรัตน์              แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนตาวง
                    ๒๓. นายมานิตย์            ศิริเขตต์ แทน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองถ้ำ
      ๒๔. นายวิเชียร         เขียวชอุ่ม            แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามโก้
                ๒๕. นางกุหลาบ         มาลัยศรี             แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์
     และรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่แหลม
                ๒๖. นางเสาวนีย์         ลูกฟัก               แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามขาว
                ๒๗. นายธงชัย           คล้ายเผือก          แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าชุมนุม
      ๒๘. นายดำรงศ์         แก้วคราม           แทน นายกเทศบาลตำบลสามโก้
      ๒๙ น.ส.พิชชานันท์    กุลพรพิพัชญ      แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอบทม
ผู้เข้าร่วมประชุม
      ๑. ส.อ บรรจง              ม่วงแก้ว                  มวลชนสัมพันธ์ ร.๓๑/๑  ๑๐
      ๒. นางลัดดา           สิงห์ชำนาญ          แทน กำนันตำบลอบทม
                ๓. นายราเชนทร์       สวัสดี                 เจ้าหน้าที่ปกครอง

                                                         
                                                               -๒-

ผู้ไม่มาประชุม
               ๑. ว่าที่  ร.ท.ภักค์    โภชกปริภัณฑ์     นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอวิเศษขัยชาญ
                          รักษาราชการแทน นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอสามโก้
        ๒. นายวิญญู                 สุทนต์                   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต
        ๓. นายสุพรรณ    เพชรสุวรรณ      ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกษทอง       
                    ๔. นายประเสริฐ            เสถียรกิจการชัย      ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามโก้
                    ๕.. นายเสนาะ    เดโช        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.             
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๒ เรื่อง ขอขอบคุณ
ประธาน              - ขอขอบคุณทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง ที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงาน “งานเกษตรและ                ของดีเมืองอ่างทอง” เมื่อวันที่ ๘ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ พุทธมณฑลจังหวัดอ่างทอง วัดขุนอินทประมูล  อำเภอโพธิ์ทอง พร้อมทั้งจัดซื้อสลากบำรุงกาชาดการกุศล การสนับสนุนการเดินแบบผ้าไทยและ จัดซื้อโต๊ะ               เพื่อร่วมงานเดินแบบฯ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง  ทั้งนี้ จังหวัดได้ประกาศผลการออกรางวัลสลากกาชาดฯ แล้ว สามารถตรวจสอบได้ที่ห้องเสมียนตราอำเภอ
และเว็บไซต์ www.angthong.go.th
 - ขอขอบคุณทุกส่วนราชการ ที่ไปเข้าร่วมโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ศูนย์การเรียนรู้ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ โพธิ์ม่วงพันธ์
    - ขอขอบคุณทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่ร่วมบริจาคโลหิต เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ หอประชุมอำเภอสามโก้ โดยเฉพาะโรงเรียนสามโก้วิทยาคมที่นำนักเรียนมาร่วม                       บริจาคโลหิตประมาณ ๓๐ คน รวมผู้ประสงค์บริจาคโลหิต ๖๙ คน แต่บริจาคโลหิตได้ ๔๘ คน  
มติที่ประชุม       รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  
มติที่ประชุม  รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง  เพื่อทราบ 
๓.๑ เรื่อง  การเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส                                 
  ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖  
ประธาน      ด้วยจังหวัดอ่างทอง ให้อำเภอแจ้งส่วนราชการต่าง ๆ พร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง 
ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ                                               เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ในปี ๒๕๕๖ ทุกวันที่  ๕  ของเดือน 
    สำหรับเดือน มีนาคม ๒๕๕๖  อำเภอสามโก้ได้กำหนดจัดพิธีในวันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖
เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดสามโก้ หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพ สถานศึกษาทุกแห่ง และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ จึงขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัด 
                     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมพิธีในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
มติที่ประชุม     รับทราบ
๓.๒ เรื่อง โครงการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๖ 
ประธาน                        ด้วยอำเภอสามโก้  ได้กำหนดแผนการดำเนินงานออกหน่วยบริการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่            
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๖ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป                       ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลอบทม จึงขอให้ทุกส่วนราชการนำงานในหน้าที่ออกไปให้บริการประชาชน                            โดยพร้อมเพรียงกัน 
มติที่ประชุม      รับทราบ
-๓-

๓.๓ เรื่อง  เดือนแห่งการรณรงค์ปรับปรุงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน 
ประธาน       ด้วยกรมการปกครองแจ้งว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ
มีบัญชาให้กรมการปกครอง รณรงค์ ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อให้เกิดความถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยได้กำหนดให้เดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนแห่งการรณรงค์ ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไขงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
เพื่อเป็นการสนองนโยบายดังกล่าว และเพื่อให้การทะเบียนราษฎรและบัตรฯ มีความถูกต้อง                          เป็นปัจจุบัน จึงให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน ดำเนินการดังนี้
๑. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของงานทะเบียนราษฎร
และบัตรฯ โดยให้มีการตรวจสอบรายการในทะเบียนบ้านของตนเองและทุกคนในครอบครัวอาทิ วันเดือนปีเกิด การแจ้งการเกิด การตาย และการย้ายที่อยู่ที่เป็นปัจจุบัน การจำหน่ายชื่อที่ไม่มีตัวตนออกจากทะเบียนบ้าน เพื่อให้ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริงและปัจจุบัน
๒. ให้ช่วยตรวจความถูกต้องในเอกสารการทะเบียนราษฎรและบัตรฯ ของลูกบ้านรวมทั้งช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก และการประสานงานกับสำนักทะเบียนอำเภอ กรณีการแก้ไขข้อผิดพลาด
๓. หากพบข้อผิดพลาดหรือมีข้อสงสัยประการใดติดต่อสอบถามได้ที่สำนักทะเบียนอำเภอสามโก้                โทร. ๐-๓๕๖๙-๗๒๖๘
มติที่ประชุม      รับทราบ
๓.๔ เรื่อง ประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงกำหนดลักษณะเลื่อยโซ่ยนต์ฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ และกฎกระทรวง   กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให้มี ผลิต หรือนำเข้า                                เลื่อยโซ่ยนต์ฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕    
ประธาน       ด้วยจังหวัดอ่างทองได้รับหนังสือจากกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๒.๖/๘๘๗ ลงวันที่ ๑๘  มกราคม ๒๕๕๖ ส่งสำเนากฎกระทรวงกำหนดลักษณะเลื่อยโซ่ยนต์และส่วนประกอบของเลื่อยโซ่ยนต์                        พ.ศ. ๒๕๕๕, สำเนากฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการออกใบอนุญาต              ให้มี ผลิต หรือนำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ และการเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีกำลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น รวมทั้ง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งได้ประกาศใน                              พระราช กิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๙ ตอนที่ ๑๒๗ ก ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ มีผลให้กฎกระทรวงทั้งสอง ฉบับใช้บังคับตั้งแต่วันที่ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป และประกาศกรมป่าไม้                                  เรื่อง ให้ผู้มีเลื่อยโซ่ยนต์ไว้ในครอบครองไปขอรับใบอนุญาตตามกฎกระทรวงที่ออกตามความใน พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖
ตามประกาศกรมป่าไม้ดังกล่าวกำหนดให้บุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการที่มีเลื่อยโซ่ยนต์ทุกประเภท  เฉพาะที่มีเครื่องจักรกลต้นกำลังตั้งแต่ ๑-๒ แรงม้า และหรือมีแผ่นบังคับโซ่ขนาดความยาว ๑๒ นิ้ว                          ไว้ในครอบครองหรือ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ก่อนวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ ให้ไปยื่นคำขอรับใบอนุญาต                              ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๗  มีนาคม  ๒๕๕๖ พร้อมเอกสารและหลักฐานประกอบคำขอรับใบอนุญาต เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย                        เลื่อยโซ่ยนต์ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามนัยประกาศกรมป่าไม้  อำเภอสามโก้จึงขอร่วมมือหัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประชาสัมพันธ์ให้แก่ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดทราบด้วย       
มติที่ประชุม       รับทราบ


-๔-

๓.๕ เรื่อง การประชาสัมพันธ์การขยายเวลาตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
               การกำหนดเขตน้ำบาดาลและความลึกของน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๔
ประธาน  ด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดเขตน้ำบาดาล                 และความลึกของน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔  โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
๑. ให้กรุงเทพฯ และทุกจังหวัดในราชอาณาจักรไทยเป็นเขตน้ำบาดาลและกำหนดให้น้ำใต้ดินทุก จังหวัดที่อยู่ลึกจากผิวดินเกินกว่า ๑๕ เมตร เป็นน้ำบาดาล                                                                                     ๒. ให้ผู้ประกอบการหรือประชาชนที่ครอบครองบ่อบาดาลยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อพนักงาน                  น้ำบาดาลประจำจังหวัด (สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง) จากเดิมภายในวันที่  ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เป็นภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ดังนี้
    ๒.๑ ผู้ใช้น้ำจากบ่อบาดาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและที่มีความลึกจากผิวดินเกินกว่า                           ๑๕ เมตร ถึง ๒๐ เมตร
    ๒.๒ ผู้ใช้น้ำจากบ่อบาดาลในภาคอื่นๆที่เหลือทั้งหมด (ยกเว้น กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี  พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ สมุทรสาครและนครปฐม)  ที่มีความลึกจากผิวดินเกินกว่า ๑๕ เมตร 
ถึง ๓๐ เมตร
๓. การเจาะน้ำบาดาลให้ถือปฎิบัติตามข้อ ๑-๒ และสำหรับการเจาะน้ำบาดาลที่มีความลึก                  จากผิวดิน เกินกว่า ๒๐ เมตร หรือเกินกว่า ๓๐ เมตร ก็จะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตเช่นกัน
มติที่ประชุม      รับทราบ
๓.๖ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันตู้ม้า การจัดให้มีการเล่นบิลเลียด สนุกเกอร์                                        หรือการเล่นอย่างอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน และการพนันประเภทอื่น ๆ 
ป.หน.ฝ.บห.ปค    ตามที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี                       
                 ได้มอบนโยบายยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่กระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวิดีโอ
คอนเฟอเรนซ์ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ ซึ่งในการมอบนโยบายดังกล่าวได้มอบหมายให้
ฝ่ายปกครองดำเนินการปราบปรามและเอาจริงเอาจังกับการเล่นการพนันตู้ม้าด้วย และกระทรวง
มหาดไทยได้มีหนังสือสั่งการมิให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตฯ ห้ามอนุญาตโดยเด็ดขาด 
สรุปข้อกฎหมายและความผิดที่เกี่ยวข้องการเล่นการพนันตู้ม้า การเล่นบิลเลียด                                 และเปิดโต๊ะสนุกเกอร์
๑. การเล่นตู้ม้ามีอยู่ ๒ วิธี คือ ตู้ม้าที่มีลักษณะการเล่นโดยผู้เล่นหยอดเหรียญที่ตู้ เมื่อแทงถูก               ที่ตนเองเลือกก็จะมีเงินไหลออกมาจากตู้ถือเป็นการเล่นลักษณะคล้ายสล๊อตแมชชีน และการเล่นที่มีลักษณะ     การเล่นโดยผู้เล่นหยอดเหรียญที่ตู้แต่ไม่มีลักษณะการแทงก็จะเข้าลักษณะการเล่นเครื่องเล่นซึ่งใช้ไฟฟ้าจักรกลหรือสปริง ดีด ยิง หรือโยนวัตถุใด ๆ ในภาชนะโดยมีการนับแต้มหรือเครื่องหมายใด ๆ 
๒. บิลเลียดตลอดจนสนุกเกอร์เป็นประเภทหนึ่งของการพนัน ตามบัญชี ข  ซึ่งกระทรวงมหาดไทย                      ได้มีหนังสือ ที่ ๑๕๔๗๗/๒๕๐๔ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๐๔ ห้ามออกใบอนุญาต ในกิจการดังกล่าว                         ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๐๕ เป็นต้นไป  มีเพียงข้อยกเว้นของกฎหมายที่กำหนดให้สามารถจัดให้มีการเล่นบิลเลียดหรือการเล่นที่มีลักษณะคล้ายกัน เช่น สนุกเกอร์  ได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตเฉพาะ ๒ กรณีเท่านั้น                     คือ
               ๒.๑ บิลเลียดหรือการเล่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ซึ่งเล่นในเคหสถานที่มีบริเวณกว้างขวาง
มีรั้วรอบมิดชิด จำนวนไม่เกิน ๑ โต๊ะ โดยผู้จัดให้มีการเล่นหรือเจ้าบ้าน มิได้เรียกเก็บหรือรับผลประโยชน์
ในทางตรงหรือทางอ้อมจากการเล่นนั้น
-๕-

๒.๒ บิลเลียดหรือการเล่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ซึ่งเล่นเพื่อการรื่นเริงในสมาคมที่ตั้งขึ้น                               ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ที่ตั้งโต๊ะสนุกเกอร์ต้องเป็นสถานที่เดียวกันกับที่ตั้งสมาคม ซึ่งระบุไว้ใน                  ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคมนั้น ๆ และสมาคมดังกล่าวจะต้องไม่ปรากฏข้อความในใบสำคัญว่า                        “ไม่จัดตั้งโต๊ะบิลเลียดหรือสนุกเกอร์” ต่อท้ายวัตถุประสงค์ของสมาคม) จำนวนไม่เกิน ๕ โต๊ะ
โดยสมาคมเก็บค่าธรรมเนียม (ค่าเกมส์) ได้ตามสมควรและจัดให้มีการเล่นได้ในวันปฏิบัติราชการ
ระหว่างเวลา ๑๕.๐๐ น. ถึงเวลา ๐๑.๐๐ น. ของวันรุ่งขึ้น และในวันหยุดราชการระหว่างเวลา
๑๑.๐๐ น. ถึงเวลา ๐๑.๐๐ น. ของวันรุ่งขึ้น และต้องห้ามมิให้บุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเข้าเล่น
ทั้งต้องไม่มีการเล่นการพนันบิลเลียดหรือสนุกเกอร์หรือการพนันอย่างอื่นในสมาคมด้วย
๓. การปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒.๑ และข้อ ๒.๒ เป็นความผิดและมีโทษดังนี้
    ๓.๑ ความผิดฐานจัดให้มีการเล่น ตามบัญชี ข โดยมิได้รับอนุญาตจะมีโทษจำคุกไม่เกิน ๒ ปี                      หรือปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
    ๓.๒ อาจถูกริบโต๊ะบิลเลียดโต๊ะสนุกเกอร์พร้อมอุปกรณ์การเล่นเพราะเป็นการเล่นที่มิได้
อยู่ในบังคับให้จัดให้เล่นได้ ตามข้อ ๒.๑ และ ข้อ ๒.๒
    ๓.๓ สมาคมที่จัดให้มีการเล่นสนุกเกอร์หรือบิลเลียดไม่ถูกต้องตามข้อ ๒.๒ ก็ดีหรือมีวัตถุประสงค์ แอบแฝงแสวงหารายได้หรือผลประโยชน์จัดให้มีโต๊ะสนุกเกอร์ฝ่าฝืนต่อวัตถุประสงค์ของสมาคม หรือรวมหลาย สมาคมไว้สถานที่เดียวกัน เพื่อจะได้ตั้งโต๊ะบิลเลียดได้มากขึ้น จะถูกถอนชื่อออกจากสมาคม หรือถูกร้องขอให้ ศาลสั่งเลิกสมาคมอีกด้วย
    ๓.๔ หากปรากฏว่าสถานประกอบการใด มีการปล่อยปละละเลยให้มีเด็กนักเรียนนักศึกษาหรือ  เยาวชน (อายุต่ำกว่า ๑๘ ปี) เข้าไปมั่วสุมเล่นการพนันในสถานประกอบการย่อมเข้าข่ายกระทำความผิดตาม  พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ฐานชักจูงส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร หรือน่าจะทำให้เด็ก มีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทำผิด และหรือฐานยินยอมให้เด็กเล่นการพนันไม่ว่าชนิดใด หรือเข้าในสถานที่ เล่นการพนัน ต้องระวางโทษไม่เกิน๓ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากมีการ จำหน่ายสุรา บุหรี่ให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๓ เดือน ปรับไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ถ้าหากมีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน ๑ ปี ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มติที่ประชุม      รับทราบ
๓.๗ เรื่อง การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี ๒๕๕๖ 
สัดดีอำเภอฯ ด้วยอำเภอสามโก้ จะดำเนินการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี ๒๕๕๖                             ในวันจันทร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๖.๓๐ น. ณ หอประชุมอำเภอสามโก้ (ชั้นล่าง) ซึ่งทหารกองเกิน                    ที่จะเข้ารับการตรวจเลือก คือ
๑. เกิด พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒. เกิด พ.ศ. ๒๕๒๗ – ๒๕๓๔ ซึ่งยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือก
สำหรับชายไทยเกิด พ.ศ. ๒๕๓๙ ให้ไปแสดงตนลงบัญชีทหารกองเกินฯ (สด.๙) ตั้งแต่ มกราคม– ธันวาคม ๒๕๕๖ และทหารกองเกิน พ.ศ. ๒๕๓๖ ให้ไปรับหมายเรียกฯ (สด. ๓๕) ตั้งแต่ มกราคม–ธันวาคม  ๒๕๕๖ ในการนี้จึงขอประชาสัมพันธ์เรื่องการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี ๒๕๕๖   ให้ทุกท่านทราบ
มติที่ประชุม      รับทราบ

-๖-

๓.๘ เรื่อง โครงการร้อนนี้มีกีฬา เพื่อลูกรักต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๖  
เจ้าหน้าที่พลศึกษาฯ     ด้วยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทองร่วมกับเทศบาลตำบลสามโก้ ได้จัดกิจกรรม      โครงการร้อนนี้มีกีฬา เพื่อลูกรัก ต้านภัยยาเสพติด  ประจำปี ๒๕๕๖ โดยมีประเภทกีฬาฟุตบอล       (สนามหน้าเทศบาลตำบลสามโก้) ฟุตซอลและ วอลเลย์บอล (ลานกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอสามโก้)                              ในระหว่างวันที่ ๒๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานการกีฬา                                    และนันทนาการอำเภอและเทศบาลตำบลสามโก้ 
      อำเภอสามโก้ จึงขอให้ทุกส่วนราชการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุตรหลานที่มีความสนใจ                                  ไปสมัครได้ตามวันเวลา สถานที่ ดังกล่าว
มติที่ประชุม      รับทราบ
๓.๑๐ เรื่อง แจ้งเตือนให้เฝ้าระวังการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 
เกษตรอำเภอ               ในช่วงนี้พบเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลตัวเต็มวัยในระยะมีปีกเข้ามาเล่นไฟในตอนกลางคืน                                  ในจังหวัดภาคกลางซึ่งตัวเต็มวัยที่มีปีกสามารถอพยพเข้าทำลายข้าวได้เป็นบริเวณกว้างในข้าว                    ทุกระยะ เกษตรกรที่ปลูกข้าวควรสำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องเพื่อสามารถป้องกัน กำจัดได้ทัน ก่อนที่จะมีการระบาดอย่างรุนแรง โดยสำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้มีข้อแนะนำการบริหารจัดการ                        เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ดังนี้
    ๑. เมื่อพบการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในระยะต่าง ดังนี้
                  ๑.๑ ระยะตัวเต็มวัย เพื่อตัดวงจรชีวิตของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลควรใช้วิธีการต่างๆเช่น
                        - รณรงค์ใช้กับดักแสงไฟล่อตัวเต็มวัยมาทำลาย
                        - ใช้กับดักกาวเหนียวทากระดาษหรือใบตองนำไปแขวนบริเวณใกล้ ๆ หลอดไฟ
                        - โฉบด้วยสวิง
                        - พ่นด้วยสารชีวภัณฑ์ เช่น เชื้อราบิวเวอร์เรียขณะเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลมาเล่นไฟ
                  ๑.๒ ระยะตัวอ่อน มีวิธีการปฏิบัติ ดังนี้
                                   - ใช้เชื้อราบิวเวอร์เรียพ่นในช่วงเย็นให้สัมผัสตัวเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
                         - จุดที่ควบคุมระดับน้ำได้ให้ระบายน้ำออก - เข้า เพื่อปรับสภาพแวดล้อมไม่ให้เหมาะสมต่อ การเพิ่มประชากร
            - ใช้สารสะเดาพ่น
                              - อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ เช่น ด้วงดิน ด้วงก้นกระดก แมงมุม
                        - พ่นด้วยสารป้องกันและกำจัดแมลง บูโพรเฟซิน (แอปพลอด ๑๐% ดับบลิวพี) 
ในข้าวอายุ ๑ – ๒ เดือน  อัตรา ๒๕ มิลลิกรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร เพื่อยับยั้งการลอกคราบ
               ๒. ใช้สารเคมี เมื่อพบการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล (มากกว่า ๑ ตัว ต่อ ข้าว ๑ ต้น)
           ควบคุมด้วยสารเคมีชนิดใดชนิดหนึ่งตามอายุข้าว ดังนี้
                    ๒.๑ ข้าวระยะกล้าถึงแตกกอ (อายุ ๓๐-๔๕ วัน)
                        - บูโพรเฟซิน ๒๕% ดับบลิวพี อัตรา ๑๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร
                                   - บูโพรเฟซิน ๑๐% ดับบลิวพี อัตรา ๒๕ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร
                                   - บูโพรเฟซิน ๕% ดับบลิวพี + ไอโซโปรคาร์บ ๒๐% ดับบลิวพี อัตรา ๕๐ กรัม
ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร
                     ๒.๒ ก้าวระยะแตกกอเต็มที่
                                   - อีโทเฟนพร็อกซ์ ๑๐% อีซี ๒๐ ซีซี. ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร
                                   - อีโทเฟนพร็อกซ์ ๕% อีซี ๔๐ ซีซี. ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร
                                   - ไอโซโปรคาร์บ ๕๐% ดับบลิวพี อัตรา ๖๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร-๗-

                                ๒.๓ ข้าวระยะตั้งท้องถึงออกรวง
                                   - ไดโนทีฟูแรน ๑๐% ดับบลิวพี อัตรา ๑๕ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร 
                                   - ไทอะมิโทแซม ๒๕% ดับบลิวจี อัตรา ๒ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร 
                                   - คาร์โบซัลแฟน ๒๐% อีซี ๑๑๐   ซีซี. ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร ๒๐ ลิตร
จึงขอความร่วมมือหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ  พนักงาน และลูกจ้างในสังกัดที่ประกอบอาชีพเกษตรเฝ้าระวังการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว ด้วยหรือสามารถแจ้งได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้
มติที่ประชุม   รับทราบ
ปิดประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น.


(ลงชื่อ)…………..…………………..ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
        (นายราเชนทร์    สวัสดี)
                       เจ้าหน้าที่ปกครอง 
(ลงชื่อ)………..……………..……..ผู้ตรวจรายงานการประชุม
         (นางษะรียะฮ์   ก้านทอง)
                               ปลัดอำเภอ 

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 01/04/2013
โดย นายราเชนทร์ สวสัดี
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อำเภอสามโก้
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๔
วันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม  ๒๕๕๔  เวลา  ๑๓.๓๐ น.
ณ   ห้องประชุมอำเภอสามโก้
***************
ผู้มาประชุม
           ๑. นายพีรเดช     โทมัส    นายอำเภอสามโก้
      ๒. นายโรจน์รัตน์  จันทร    ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง
         ๓. พ.ต.อ.สุเมธ        ปุณสีห์               ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสามโก้
      ๔. นายวาทิน              งามปลอด      ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ
                ๕. นายสนอง           พ่วงดี    เกษตรอำเภอ
                ๖. นายประกฤต  พวงลูกอิน    ปศุสัตว์อำเภอ
              ๗. ร.ท.วินัย            ใจกว้าง               ผู้ช่วยสัสดีอำเภอ
                ๘. น.ส.ณัฐกานต์       สันตยานนท์        แทน พัฒนาการอำเภอ
     ๙.  นายยงยุทธ         เพิ่มพูน              แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามโก้
               ๑๐. นายธนะรัตน์      พุ่มมาลี              แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอสามโก้
               ๑๑. นายโกเมท         แสงนาค             แทน สาธารณสุขอำเภอ
               ๑๒. นายอุดมศักดิ์        วงษ์พานิชย์    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์และรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่แหลม 
    ๑๓.  นายวิสุทธิ์  โตปิติ    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองถ้ำ
     ๑๔.  นายไพเราะ  พัตตาสิงห์    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามขาว
     ๑๕.  นายวิญญู  สุทนต์    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต
                 ๑๖.  นายเสนาะ  หิรัญอ่อน    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกร่าง
      ๑๗.  นายพนม        สุทธิพงษ์    ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามโก้
              ๑๘. นางสารี่            คงอ่อน               ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าชุมนุม
                 ๑๙.  นายสาร  สังข์ทองวิเศษ    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามโก้
                 ๒๐.  นายสุพรรณ          เพชรสุวรรณ            ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกษทอง
                 ๒๑.  นายประเสริฐ  ลูกฟัก    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนตาวง
                 ๒๒.  นายสมนึก            คุ้มเกรง                  แทน  ผู้อำนวยการโรงเรียนสามโก้วิทยาคม
    ๒๓. นายทนงศักดิ์      ศรีวิเชียร             แทน นายกเทศมนตรีตำบลสามโก้      
                     ๒๔. นายนริศ           บุญขำ    แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอบทม
   ๒๕. นายสมศักดิ์        อำพันเรือง           แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
ผู้เข้าร่วมประชุม
      ๑. นางมรรษพร        แก้วเกตุศรี         ปลัดอำเภอ
      ๒. นางมินทรา         ก้านทอง            ปลัดอำเภอ                 
      ๓. นายบรรจง             ม่วงแก้ว                มวลชนสัมพันธ์ ร.๓๑/๑  ๑๐
                ๔. นางเจรจา           หลาบงาม          กำนันตำบลอบทม
                ๕. นายราเชนทร์       สวัสดี               เจ้าหน้าที่ปกครอง
ผู้ไม่มาประชุม
                 ๑. ว่าที่ ร.ท.ภักค์    โภชกปริภัณฑ์   นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอวิเศษขัยชาญ
                รักษาราชการแทน นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอสามโก้
                ๒. นายบุญเสริม       เพ็งแจ่มศรี   คณะกรรมการธรรมาธิบาลจังหวัดอ่างทอง


-๒-

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
                     ๑.๑ เรื่อง  แนะนำข้าราชการย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
ประธาน                        - ร.ท.วินัย  ใจกว้าง ผู้ช่วยสัสดีอำเภอสามโก้ ย้ายมาจากอำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 
มติที่ประชุม     รับทราบ
๑.๒ เรื่อง ขอขอบคุณ
ประธาน                        - ขอขอบคุณ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง 
ในสังกัด ที่ไปร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ และขอขอบคุณท่าน ผอ.โรงเรียนวัดโบสถ์ ที่นำนักเรียนมาร่วมพิธีดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ วัดโบสถ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง
มติที่ประชุม     รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔  วันที่ ๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  
มติที่ประชุม      รับรอง
๓.๑ เรื่อง การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล
            เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
ประธาน                         ด้วยจังหวัดอ่างทอง ได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ       
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ในวันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง และให้อำเภอพิจารณาจัดพิธีและกิจกรรมต่างๆ 
ตามแนวทางที่จังหวัดกำหนด  อำเภอสามโก้ จึงขอเชิญท่านร่วมประกอบพิธี ดังนี้
  ๑. ภาคเช้า พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุมอำเภอสามโก้ 
  ๒. ภาคเย็น ไปร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล                         เวลา ๑๘.๔๕ น. ณ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลสามโก้ 
๓. ประดับตกแต่งธงชาติ ติดตั้งพระบรมสาทิสลักษณ์หรือพระปรมาภิไธย และจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล เช่น การทำความสะอาดสำนักงาน บ้านพักอาศัย  
การปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ การบริจาคโลหิต การไถ่ชีวิตโคกระบือ การจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจ 
การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ การอนุรักษ์สืบสานประเพณีและศิลปวัฒนธรรม 
และประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน ร่วมดำเนินกิจกรรมดังกล่าวด้วย 
 ๔. การลด ละ เลิก อบายมุข  งดเว้นการอนุญาตให้ฆ่าสัตว์หรือกิจกรรมอื่นใดอันเป็นการทรมานสัตว์  
การงดเว้นเปิดสถานบริการหรือแหล่งอันเป็นที่มาแห่งอบายมุข และประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมดำเนินกิจกรรมในการลด ละ เลิก อบายมุข ต่างๆ ด้วย
มติที่ประชุม     รับทราบ
๓.๒ เรื่อง การเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาส                                 
    ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ประธาน                          ตามที่อำเภอได้กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕  ทุกวันที่ ๕ ของเดือน นั้น
 สำหรับเดือน ธันวาคม ๒๕๕๔ อำเภอได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ                                เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ในวันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุมอำเภอสามโก้ จึงได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ ไปพร้อมกัน
มติที่ประชุม      รับทราบ                                                  -๓-

๓.๓ เรื่อง การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อรองรับกลุ่มบุคคล (เด็ก) ที่ต้องมีบัตร
  ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔  
ประธาน     ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และผลของกฎหมายฉบับนี้ ทำให้เกิดกลุ่มบุคคลที่จะต้องมีบัตรเพิ่มขึ้นจากกฎหมายเดิม                   คือผู้ที่มีสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่ ๗ ปีบริบูรณ์ถึงก่อนครบ ๑๕ ปีบริบูรณ์ บุคคลเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ซึ่งไม่สะดวกที่จะไปยื่นคำขอมีบัตร ณ สำนักทะเบียนอำเภอ/ท้องถิ่น ในวันเวลาราชการ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่กลุ่มบุคคลดังกล่าว กรมการปกครองจึงได้กำหนดแผนการให้บริการนอกเวลาราชการ โดยให้สำนักทะเบียนอำเภอ/ท้องถิ่น เปิดให้บริการในวันเสาร์ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงวันเสาร์ที่ ๒๙  กันยายน  ๒๕๕๕  รวม  ๕๐ วัน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการให้บริการนอกเวลาของกรมการปกครอง 
สำนักทะเบียนอำเภอสามโก้จึงเปิดให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการในวันเสาร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงวันเสาร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๕
มติที่ประชุม  รับทราบ
          ๓.๔ เรื่อง การตรวจโรคทหารกองเกินก่อนการตรวจเลือกฯ ประจำปี ๒๕๕๕ 
สัสดีอำเภอฯ  ด้วยในขณะนี้ได้มีทหารกองเกินซึ่งอยู่ในกำหนดเรียกมาตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหาร                             กองประจำการ ในเดือนเมษายน ๒๕๕๕ หากผู้ใดเห็นว่าตนเองมีโรคหรือสภาพร่างการ หรือสภาพจิตใจ                               ที่ไม่สามารถรับราชการทหารได้ สามารถเข้ารับการตรวจโรคก่อนการตรวจเลือกฯ (เกณฑ์ทหาร) ได้ที่โรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบก ทั้ง ๑๙ แห่งทั่วประเทศ กำหนดห้วงการตรวจตั้งแต่ เดือน ตุลาคม ๒๕๕๔ – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เมื่อพ้นห้วงเวลาที่กำหนดจะไม่ดำเนินการตรวจโรคให้ 
โรงพยาบาลในสังกัด กองทัพบก จำนวน ๑๙ แห่ง ดังนี้
ส่วนกลาง - จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ รพ.พระมงกุฎเกล้า (ก.ท.), รพ.อานันทมหิดล (ล.บ.)
                   รพ.ค่ายธนะรัชต์ (ศร.ป.ข.), รพ.รร.จปร. (น.ย.)
ทภ.๑ - จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ รพ.ค่ายจักรพงษ์(ป.จ.), รพ.ค่ายสุรสีห์ (ก.จ.),
   รพ.ค่ายอดิศร (ส.บ.), รพ.ค่ายนวมินทราชินี (ช.บ.)
ทภ.๒ - จำนวน ๕ แห่ง ได้แก่ รพ.ค่ายสุรนารี (น.ม.), รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ (อ.บ.)
  รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม (อ.ด.), รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน (ส.ร.),
  รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา (ส.น.)
ทภ.๓ - จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (พ.ล.),
   รพ.ค่ายจิรประวัติ(น.ว.), รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี (ล.ป.), รพ.ค่ายกาวิละ (ช.ม.)
ทภ.๔ - จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ รพ.ค่ายวชิราวุธ(น.ศ.), รพ.ค่ายเสนาณรงค์ (ส.ข.) 
เงื่อนไข
๑. หลักฐานที่ใช้ในการตรวจโรค ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน, ใบสำคัญ (แบบ สด. ๙)
หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด. ๓๕)
     ๒. ทหารกองเกินต้องออกค่าใช้จ่ายในการตรวจโรคเอง
     ๓. ให้นำใบสำคัญความเห็นแพทย์ ไปแสดงต่อคณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือกฯ
                               ๔. คณะกรรมการตรวจเลือกฯ จะพิจารณาหลักฐานใบสำคัญความเห็นแพทย์ ที่ปรากฏในบัญชี
                               ๕. รายชื่อทหารกองเกินที่เข้ารับการตรวจโรคฯ ซึ่งได้รับรายงานจากกรมการแพทย์ทหารบก เท่านั้น
                    สามารถเข้ารับการตรวจโรคจากโรงพยาบาลที่กำหนดไว้ โดยไม่จำกัดภูมิลำเนาทหาร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
                    จนถึงเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
มติที่ประชุม  รับทราบ


-๔-

๓.๕ เรื่อง ช่วงระยะเวลาการปลูกข้าวสำหรับการรับจำนำข้าวเปลือกของเกษตรกร  
เกษตรอำเภอ     ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเข้าร่วมโครงการจำนำข้าวเปลือกซึ่งมีเกษตรกร
หลายราย มีข้อสงสัยว่าทางรัฐบาลจะจำนำข้าวในช่วงเวลาไหนบ้างนั้น ทางสำนักงานเกษตรอำเภอได้ประชุมร่วมกับจังหวัดอ่างทอง และหารือกับทางกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว ซึ่งได้รับคำตอบดังนี้
๑. การเข้าร่วมโครงการจำนำข้าวเปลือก จะดำเนินการปีละ ๒ ครั้ง เท่านั้น คือ ครั้งที่ ๑ ช่วงฤดูนาปี  
เริ่มปลูกข้าวตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน – เมษายน ของทุกปี ฉะนั้นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการจำนำข้าว จะต้องปรับระบบการปลูกข้าวให้ตรงช่วงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล
๒. การเข้าร่วมโครงการแต่ละช่วง จะต้องผ่านการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวและผ่านการประชาคมกับ
ทางสำนักงานเกษตรอำเภอก่อน เพื่อที่ทางสำนักงานเกษตรอำเภอจะได้ออกใบรับรองให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว จึงจะสามารถนำข้าวไปจำนำโรงสีที่เข้าร่วมโครงการได้ต่อไปหากมีข้อสงสัย ติดต่อสำนักงานเกษตร
อำเภอสามโก้ได้ โทรศัพท์ ๐ - ๓๕๖๙ - ๗๐๘๒
มติที่ประชุม  รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง  อื่น ๆ
  ๔.๑ เรื่อง การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคล
            เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
ปลัดเทศบาลฯ ด้วยเทศบาลตำบลสามโก้ร่วมกับอำเภอสามโก้ได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔  ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสามโก้ ซึ่งจะมีมหรสพฉายภาพยนตร์                   ในคืนวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๔  และในวันที่ ๕ ธันวาคม  ๒๕๕๔ ภาคเย็นจะมีกิจกรรม การแข่งขันฟุตบอล เต้นแอโรบิค พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร จุดพลุและดอกไม้ไฟ จำนวน ๙๙ ดอก ดนตรีลูกทุ่ง ลิเก และมวย จึงขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ข้าราชการ พนักงานลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลสามโก้ 
มติที่ประชุม  รับทราบ
ปิดประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.


(ลงชื่อ)…………..………………….....ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
        (นายราเชนทร์    สวัสดี)
                        เจ้าหน้าที่ปกครอง 
(ลงชื่อ)…………..……………..……..ผู้ตรวจรายงานการประชุม
         (นางมินทรา  ก้านทอง)
                      ปลัดอำเภอ 

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 22/12/2011
โดย นายราเชนทร์ สวสดี
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสามโก้ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ วันจันทร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอำเภอสามโก้
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อำเภอสามโก้ 
ครั้งที่  ๗/๒๕๕๓
 วันจันทร์ที่  ๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๓  เวลา  ๑๓.๐๐ น.
  ณ   ห้องประชุมอำเภอสามโก้
***************
ผู้มาประชุม
๑. นายพีรเดช โทมัส นายอำเภอสามโก้ 
   ๒. นายโรจน์รัตน์ จันทร ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง
                 ๓. พ.ต.ท.ยุทธนา      อุทัยธรรม            แทน ผกก.สภ.สามโก้
                      ๔.  นายวาทิน            งามปลอด   ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ
                 ๕. น.ส.ประภา              โค้วศิริ พัฒนาการอำเภอ
   ๖. นายชัยณรงค์    อิ่มใจ                  สาธารณสุขอำเภอ
   ๗. นายยงยุทธ   เพิ่มพูล          แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามโก้
                 ๘. นายสนอง พ่วงดี เกษตรอำเภอ
  ๙. นายประกฤต พวงลูกอิน ปศุสัตว์อำเภอ    
๑๐. นางปสุตา                ตั้งบูรณะกุล เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอ 
๑๑. ว่าที่ ร.ท.ภักค์   โภชกปริภัณฑ์ ท้องถิ่นอำเภอ
๑๒. นายสุนทร กลัดแก้ว           วัฒนธรรมอำเภอ
๑๓. นายรังสรรค์       สี่มี           เจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการอำเภอ
๑๔. นายสมนึก คุ้มเกรง แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนสามโก้วิทยาคม   
๑๕. นายประจวบ กำลังเดช  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าชุมนุม
๑๖. นายสาร สังข์ทองวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามโก้
๑๗. นายสุพรรณ เพชรสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกษทอง
๑๘. นายวิสุทธิ์ โตปิติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 
๑๙. นายสุเทพ สังข์วิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่แหลม
๒๐. นายเสนาะ หิรัญอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกร่าง
๒๑. นายประเสริฐ ลูกฟัก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนตาวง
๒๒. นายอุดมศักดิ์ วงษ์พานิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์
๒๓. นายไพเราะ พัตตาสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามขาว
๒๔. นายจรูญ นาคพนม แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามโก้
๒๕. นายวิญญู สุทนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต
๒๖. นายทนงศักดิ์ ศรีวิเชียร แทน นายกเทศมนตรีตำบลสามโก้
๒๗. นายบุญชู   สกลศรีถาวร แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอบทม
๒๘. นายสมศักดิ์ อำพันเรือง แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ 

- ๒ -
ผู้เข้าร่วมประชุม
                 ๑. นายสุรพล ถุงทรัพย์      หัวหน้าหน่วย ธ.ก.ส. สาขาวิเศษชัยชาญ หน่วยย่อยสามโก้
๒. นายชาญชัย           โสมรักษ์        หัวหน้าจัดสรรน้ำ
๓. นางจันทร์เพ็ญ      ปานโสภณ     พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๔. นายทชา เพชรสัมฤทธิ์ ปลัดอำเภอ
๕. นางเจรจา หลาบงาม กำนันตำบลอบทม
๖. นายประจวบ สีแตงสุก     กำนันตำบลสามโก้
๗. นายปราโมทย์  สิงหฬ กำนันตำบลมงคลธรรมนิมิต
๘. นายสัมฤทธิ์ บันเทิงจิต สารวัตรกำนันตำบลมงคลธรรมนิมิต
๙. นางสุรีย์ รัตนบวรชัย      เจ้าหน้าที่ปกครอง 
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่อง  ขอขอบคุณ
ประธาน        - ขอขอบคุณทุกส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่ ที่ร่วมมือกันดำเนินโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และโครงการแปลงนาเรียนรู้ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ ให้ลุล่วงด้วยดี
มติที่ประชุม รับทราบ 
๑.๒ เรื่อง  การเฝ้าระวังสถานที่ราชการ
ประธาน - เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์บ้านเมืองยังไม่สงบเรียบร้อย จึงขอฝากหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน เฝ้าระวังสถานที่ราชการ โดยมิให้เกิดการลอบวางเพลิง หรือเกิดความไม่สงบเรียบร้อยอื่นใด 
มติที่ประชุม รับทราบ 
๑.๓ เรื่อง  การอบรม  อสป.
 ประธาน - ด้วยกระทรวงมหาดไทย  ได้กำหนดให้มีโครงการอาสาสมัครปกป้องสถาบัน (อสป.) เพื่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีของคนไทย ที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็น ศูนย์รวมจิตใจ คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป และช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้โครงการ                         อันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับการเผยแพร่และนำไปปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม           โดยการดำเนินการตามโครงการให้มีการฝึกอบรมกลุ่มพลังมวลชนของทุกอำเภอ ๆ ละ                ไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ คน ซึ่งอำเภอสามโก้ได้ดำเนินการอบรมโครงการดังกล่าวแล้ว เมื่อวันพุธที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๓ จึงขอฝากทุกส่วนราชการ หากมีการอบรมให้สอดแทรกเรื่อง                 การแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และฝาก ผอ.กศน. ให้นักศึกษาช่วยสมัคร อสป. ด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ 

- ๓ -
ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  ๖/๒๕๕๓ วันอังคารที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๓   
มติที่ประชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่อง เพื่อทราบ
๓.๑ เรื่อง  การเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
                                             เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา  ๘๓ พรรษา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓
ประธาน ตามที่อำเภอได้กำหนดให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ทุกวันที่ ๕  นั้น  
สำหรับเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๓ อำเภอสามโก้ได้กำหนดจัดพิธีฯ ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ วัดสามโก้ เวลา ๑๔.๓๐ น. หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพ คือ องค์การบริหารส่วนตำบลอบทม จึงขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการฯ ทุกท่านพร้อมบุคลากรในสังกัด           เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๒ เรื่อง โครงการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๓
ประธาน ด้วยอำเภอสามโก้  ได้กำหนดแผนการดำเนินงานออกหน่วยบริการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๓ ในวันพุธที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ วัดไผ่แหลม หมู่ที่ ๑ ตำบลราษฎรพัฒนา ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป จึงขอให้ทุกส่วนราชการเข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๓ เรื่อง การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลสามโก้
ประธาน ด้วยนายกเทศมนตรีตำบลสามโก้  ได้ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทองได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลสามโก้ในวันอาทิตย์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ ระยะเวลารับสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มิถุนายน ถึงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน และขอฝากเรื่องการวางตัวเป็นกลาง เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม และขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิมาก ๆ ด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ


- ๔ -
๓.๔ เรื่อง โครงการมหกรรมสินค้าราคาถูกเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากภาวะวิกฤติ             
                เศรษฐกิจจังหวัดอ่างทอง ประจำปี ๒๕๕๓
ประธาน ด้วยจังหวัดอ่างทองมีนโยบายลดผลกระทบจากการชุมนุมประท้วงและลดผลกระทบจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจตกต่ำ และกระทรวงมหาดไทยได้ประชุมผ่านระบบ              วีดีทัศน์ทางไกล เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ มีนโยบายในการเยียวยาและฟื้นฟูประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมประท้วงทางการเมือง และช่วยเหลือผู้ประสบภาวะวิกฤติเศรษฐกิจตกต่ำโดยส่งเสริมกิจกรรมที่จะสร้างรายได้ให้กับประชาชน และ              ลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน จึงจัดทำโครงการมหกรรมสินค้าราคาถูกเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจจังหวัดอ่างทอง ประจำปี ๒๕๕๓ ขึ้น โดยให้              ทุกอำเภอดำเนินการ อำเภอละ ๑ ครั้ง ระหว่างเดือนมิถุนายน - กันยายน ๒๕๕๓
สำหรับอำเภอสามโก้ จะดำเนินการจัดโครงการดังกล่าว ร่วมกับโครงการลานวัด ลานบุญ ลานปัญญา ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ วัดสามโก้ จึงขอความร่วมมือจากท่านประชาสัมพันธ์                           ให้ประชานชนในพื้นที่ทราบด้วย และขอความร่วมมือกำนันทุกตำบล ตำบลไหนมีประเพณีพื้นบ้าน ให้นำมาแสดงในงาน
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๕ เรื่อง โครงการเข้าวัดทำบุญในวันธรรมสวนะ (วันพระ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓
                  จังหวัดอ่างทอง
ประธาน จังหวัดอ่างทองแจ้งว่า  ได้จัดทำโครงการเข้าวัดทำบุญในวันธรรมสวนะ (วันพระ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ โดยให้อำเภอเชิญชวนข้าราชการฯ ในสังกัด ส่วนราชการ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ สมาชิกสภาองค์กรปกครอง               ส่วนท้องถิ่นและประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญในวันพระ สำหรับในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๓ กำหนดจัดกิจกรรมโครงการฯ นี้ ในวันจันทร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓  เวลา ๐๗.๓๐ น.             ณ วัดมงคลธรรมนิมิต หมู่ที่ ๗ ตำบลมงคลธรรมนิมิต จึงขอให้เข้าร่วมกิจกรรม และประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญในวันดังกล่าวด้วย 
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง  อื่น ๆ
๔.๑ เรื่อง  โครงการลานวัด ลานบุญ ลานปัญญา 
วัฒนธรรมอำเภอฯ ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง ได้จัดโครงการลานวัด ลานบุญ                 ลานปัญญา ขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีความรักถิ่นกำเนิด ชุมชนมีส่วนร่วมในศาสนา และ                 ภูมิปัญญาไทย โดยจัดสรรงบประมาณให้อำเภอละ ๑๐,๐๐๐๐ บาท - ๕ -
สำหรับอำเภอสามโก้จะดำเนินโครงการดังกล่าว ในระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ โดยจะมีกิจกรรมดังนี้
๑. บวชชีพราหมณ์
๒. แข่งขันกีฬาฟุตบอล
๓. แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
๔. สาธิตภูมิปัญญาไทย
๕. นำนักเรียนเข้าวัดทำบุญในวันพระ
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๒ เรื่อง  รายงานสถานการณ์น้ำในเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์
นายชาญชัยฯ ขณะนี้น้ำในเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์มีน้ำรวมกันอยู่ ๓% ระบายน้ำวันละ ๑๘ ล้านลูกบาศก์เมตร จึงขอให้เกษตรเลื่อนการทำนาไปก่อน เพราะฝนที่ตกมาในขณะนี้ ตกที่ใต้เขื่อน เหนือเขื่อนไม่มีฝนทำให้ไม่สามารถกักเก็บน้ำในเขื่อนได้ สำหรับผลการดำเนินงานของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ๖ ได้ดาดคอนกรีตคลองลงน้ำในพื้นที่รวมงบประมาณ ๑๙ ล้านบาท และหมู่ที่ ๑ ตำบลราษฎรพัฒนา จะดำเนินการดาดคอนกรีตในปี ๒๕๕๔ 
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๓ เรื่อง  แนะนำข้าราชการย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
สาธารณสุขอำเภอฯ นางจันทร์เพ็ญ  ปานโสภณ  ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ที่สถานีอนามัยตำบลอบทม
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๔ เรื่อง  การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และกามโรค
สาธารณสุขอำเภอฯ ขณะนี้มีโรคกามโรคกลับมาแพร่ระบาด และโรคไข้เลือดออกเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ จึงขอฝากหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ และระมัดระวังการเกิดโรคดังกล่าว สำหรับผลการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามโก้ ได้ส่งวัดไผ่แหลมเข้าประกวดวัดส่งเสริมสุขภาพ โดยได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดแล้ว และรอรับการตรวจระดับเขตในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ จึงขอเชิญชวน              หัวส่วนราชการทุกส่วน ร่วมต้อนรับคณะผู้ตรวจ ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๕ เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร และการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว
เกษตรอำเภอฯ ตามที่ได้ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเลื่อนการทำนาปีไปก่อน เนื่องจากน้ำในเขื่อนมีน้อย และมีประกาศเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ ให้ชลอการขึ้นทะเบียนเกษตรกรไปก่อนจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง และเกษตรกรที่เข้าโครงการไถกลบ เพื่อตัดวงจรชีวิตเพลี้ยกระโดดจะได้รับเมล็ดพันธุ์ข้าว ยกเว้นเกษตรกรที่ทำนาก่อนวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๓
มติที่ประชุม รับทราบ

- ๖ -
 ๔.๖ เรื่อง คนดีศรีแผ่นดิน ของจังหวัดอ่างทอง และสินค้า OTOP
พัฒนาการอำเภอฯ ด้วยจังหวัดอ่างทอง  ได้จัดโครงการคนดีศรีแผ่นดิน ของจังหวัดอ่างทองขึ้น โดยให้อำเภอประชาสัมพันธ์ รับสมัคร และเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกส่งจังหวัด ผู้ใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ และขอประชาสัมพันธ์อีกเรื่องคือสินค้า OTOP ของอำเภอสามโก้ ที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมด จำนวน ๑๕ กลุ่ม และเป็นกลุ่มที่                 คัดสรร จำนวน ๕ กลุ่ม 
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๗ เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสามโก้ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๓ ดังนี้
ปลัดเทศบาล ๑. จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ จำนวน ๖๙๕ คน เป็นเงิน ๓๔๗,๕๐๐ บาท
ตำบลสามโก้ ๒. จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๘๗๖ คน เป็นเงิน ๔๓๘,๐๐๐ บาท
๓. จ่ายสวัสดิการเบี้ยความพิการ จำนวน ๑๒๐ คน เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท
๔. จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  จำนวน ๒ คน เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท
๕. ดำเนินโครงการครอบครัวยุคใหม่ ห่างไกลยาเสพติด เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๓
๖. มอบเงินช่วยเหลือ ด.ญ.สายธาร  จำใบ จำนวน ๒,๐๐๐ บาท
๗. ตรวจสายตา และตัดแว่นให้ผู้สูงอายุ จำนวน ๑๒๐ คน
๘. ซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาลตำบลสามโก้
๙. ก่อสร้างถนน หมู่ที่ ๕, ๘, ๙ ตำบลสามโก้ และหมู่ที่ ๕ ตำบลมงคลธรรมนิมิต 
มติที่ประชุม         รับทราบ
เลิกประชุม เวลา ๑๔.๓๐ น.


(ลงชื่อ)      นางสุรีย์  รัตนบวรชัย      ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
                 (นางสุรีย์  รัตนบวรชัย)
                                    เจ้าหน้าที่ปกครอง


(ลงชื่อ)      นางมินทรา  ก้านทอง      ผู้ตรวจรายงานการประชุม
                 (นางมินทรา  ก้านทอง)
                               ปลัดอำเภอ 

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 22/07/2010
โดย นางสุรีย์ รัตนบวรชัย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ ครั้งที่ 7/2557 วันที่ 8 สิงหาคม 2557
 รายงานการประชุมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ  อำเภอสามโก้
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗
วันศุกร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ  หอประชุมอำเภอสามโก้
*************
ผู้มาประชุม
๑. นายมงคล พูลรักษ์ นายอำเภอสามโก้
๒. นางมรรษพร แก้วเกตุศรี ปลัดอำเภอ
๓. นางษะรียะฮ์  ก้านทอง ปลัดอำเภอ
๔. นายธนกร เสาเกลียว ปลัดอำเภอ
๕. นางสาวสุภาพร        มะลิทอง  เจ้าหน้าที่ปกครอง 
๖. นายราเชนทร์ สวัสดี เจ้าหน้าที่ปกครอง
๗. น.ส.อรอุมา แสงฉาย สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

ตำบลสามโก้
๑. นายสุเทพ     บุญเลิศรัตน์ ๒. นายประสูติ   คล้ายวงษ์ ๓. นายจำเนียร    พุกเศรษฐี ๔. นายประยุทธ     สีแตงสุก ๕. นางจีรภา   จั่นเพ็ชร           ๖. นางชลอ      นภาดล
๗. นางละมาย     นิลเผือก ๘. นางไสว   เหมกุล ๙. นางกรุณรัตน์    เหมกุล 
๑๐. นายธงชัย      มาลัยนาค ๑๑. นายสนั่น      บรรจงศิลป์ ๑๒. นายจักรพันธ์  วงษ์ภา   ๑๓. นางดวงจันทร์  วงษ์เขียว ๑๔. นางมาลี    จุ้ยแตง ๑๕. น.ส.บังอร    แสงบุญ ๑๖. นางณัชชา       สิงหฬ ๑๗. นายสุรพงษ์     สวยสม ๑๘. นายวชิระ      เหมกุล
๑๙. นายบรรจง       สีแตงสุก ๒๐. นายจำนงค์     สีแดง       ๒๑. นายสุมานพ   หวานฉ่ำ ๒๒. นายชนะ      แจ่มอำพร    ๒๓. นายพิเชษฐ์     หวานฉ่ำ ๒๔. นายวิชาญ   มีสง่า     ๒๕. นายสถาพร    ภู่เจริญ ๒๖. น.ส.สังวาน     อิ่มสง่า   ๒๗. นายมนูญ     มะกรูดอินทร์ ๒๘. นายไว    เสียงเสนาะ ๒๙. นายอนุพันธ์     ชูวงษ์ ๓๐. นายชูชาติ   วงษ์จันทร์ดี
๓๑. น.ส.ศรีวรรณ   อ่อนสุวรรณ ๓๒. นายบุญชู      กุมภัณฑ์

ตำบลราษฎรพัฒนา
๑. นางสมพิศ    นาคพนม ๒. นายมณี   ปทุมานนท์ ๓. นายน้ำฝน     ยอดจันทร์
๔. นายสุชาติ    คงประสงค์ ๕. นางสุภา    แก้วมณี ๖. น.ส.ทศวรรณ    สุพัฒผล
๗. นายบุญสืบ    การุญวงษ์ ๘. นางสมใจ    ถนอมศักดิ์ ๙. นางสุบัน          สิงห์เกิดทรัพย์
๑๐. นายจำลอง    ทรงธิบาย ๑๑. นายสังเวียน    เย็นฉ่ำ ๑๒. นายสมพิศ     คล้ายทอง 
๑๓. นายเทียน    หลาบงาม       ๑๔. นายเสนาะ    อ่วมแก้ว        ๑๕. นางธเนศวร     คงกะพันธ์   
๑๖. นายเอนก    ปรากฏผล ๑๗. นายเฉลิม      พิทักษ์วงษ์ ๑๘. นางประหยัด    สุพัฒผล
๑๙. นายทองพจน์  ทรัพย์มาก ๒๐. นายอาคม    เริ่มลึก ๒๑. นายสมนึก      เหมกุล    

ตำบลมงคลธรรมนิมิต
๑. นายสนม    มาศิริ ๒. น.ส.วาสนา      สุทนต์ ๓. นายประเสริฐ    จันทร์น่วม
๔. นายกิตติโชค    พ่วงสาหร่าย   ๕. นางพิกุล    ตู้พิจิตร ๖. นายเสนอ    เหมกุล        ๗. นายทุเรียน     แก้วฉัยยา ๘. นางเพียงใจ    ใหลกุล ๙. นางละออ     แจ่มอำพร
๑๐. นายบุญศรี    พูลสวัสดิ์ ๑๑. นายยงยุทธ์    นาคอิ่ม ๑๒. นายอภิสิทธิ์    เครือใย
๑๓. นายประทีป    สิงหฬ      ๑๔. นายสำเริง      สีแตงสุก ๑๕. นายวินัย      ขอพึ่ง ๑๖. นางดวง    แก้วฉัยยา   ๑๗. น.ส.คณัสนันท์ ปุ่นน้อย ๑๘. นายสนอง      คงฉวี   ๑๙. นายเยื่อ      พานเงิน ๒๐. นางปุณญาดา  วิเศษวณิชเดช ๒๑. นางน้ำค้าง    สุขมงคล ๒๒. นายสุธน     ทับทิมทอง    ๒๓. นางนฤมล       ดีมั่น   ๒๔. นายสัมฤทธิ์    บันเทิงจิต
๒๕. น.ส.ทิพย์วรินทร์    ทองเศรษฐี


- ๒ -

ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์            
๑. นายบุญเสริม   พวงพิกุล ๒. นางสำเภา        สิงห์ชำนาญ ๓. นายสมเกียรติ    พิกุลขาว
๔. นายอภิชาติ    สิงห์มณี ๕. นายละมาย     บุญญะสิทธิ์ ๖. นายถวัลย์         สวัสดิ์ศรี
๗. นายศุภกิจ        สนแก้ว ๘. นายหลาด     เสือวงษ์ ๙. นายธวัฒชัย       พวงลำเจียก
๑๐. นางวัชรินทร์      สิงห์งาม  ๑๑. นายณัฐธพล     คงคา ๑๒.นายบุญเลิศ      คงชั้น    
๑๓. น.ส.ปราณี     นุ่มบุญธรรม ๑๔. น.ส.ดาริณี      สิงห์งาม ๑๕. นายสมเกียรติ  ไหลอุดมพานิชย์๑๖. นางชลอ         เอี่ยมบำรุง    ๑๗. น.ส.เพ็ชรนภา  สาพงษ์เอี่ยม ๑๘. นายจำเนียร    สาพงษ์เอี่ยม             ๑๙. นายปริญญา     อำพันเรือง  ๒๐. น.ส.สมลักษณ์  แสงทอง  ๒๑. นางอำนวย      บุญคง
๒๒. น.ส.วิมล      จรเณร ๒๓. น.ส.ปิยนันท์    งามสะอาด  ๒๔. นายยงยุทธ      บัณฑิต

ตำบลอบทม
๑. นายชาคริส   วงษ์สุวรรณ   ๒. นายไสว  คงคา ๓. นางชาลี   ใจเฉื่อย
๔. นางเจรจา   หลาบงาม ๕. น.ส.นภาพร  สิงห์ชำนาญ ๖. นายสนอง     ด้วงทอง
๗. นายกฤษฎา      ทรัพย์เฉลิม ๘. นายสมศักดิ์ วงษ์รอต  ๙. นายอนุพงษ์  วงษ์รอต
๑๐. นายสังเวย  ศรีวิเชียร ๑๑. นายประเสริฐ  มะลิทอง ๑๒. นางคะนึง ธรรมกุล
๑๓. นายอำนวย  กรุดวงษ์          ๑๔. นายไพศาล   เงินนุช        ๑๕. น.ส.นุชจรีย์  ศรีวิเชียร
๑๖. นายยงยุทธ์  ท้าวโกษา         ๑๗. นางสุมาลี      พิทักษ์วงษ์    ๑๘. นายพิสนุ     ดีบุกคำ
๑๙. นางลัดดา     สิงห์ชำนาญ ๒๐. น.ส. ลำพวน  เงินนุช ๒๑. นางบังอร   คงคา


ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายถาวร แก้วขาว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรักษาการเกษตรอำเภอสามโก้
๒. นางสง่า ตรีบุปผา วัฒนธรรมอำเภอ
๓. นายพินิจ     แสนงาม สาธารณสุขอำเภอ
๔. พ.ต.ท.ชัยธนันท์ จิรปิยเศรษฐ์ แทน ผกก.สภ.สามโก้
๕. นายบรรพจน์ ชาญกิจกรรณ์     ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอสามโก้
๖. นายสมนึก   นาคกุญชร     พัฒนาการอำเภอสามโก้
๗. นายชลอ จันทร์เศรษฐี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์  
๘. น.ส.บุปผา ฤกษ์สมจิต        เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอสามโก้
๙. นายวาทิน   งามปลอด     ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อำเภอสามโก้
๑๐. นายทนงศักดิ์ ศรีวิเชียร ปลัดเทศบาลตำบลสามโก้ (ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี)
๑๑. ส.อ.บรรจง    ม่วงแก้ว นายสิบพยาบาล กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารที่ ๓๑  รักษาพระองค์
๑๒. นายภูษิต พรมสุข นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
๑๔. นายสุพจน์ นาคประดิษฐ์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
๑๕. นางวรรณา เสือวงษ์ รองปลัดเทศบาลตำบลสามโก้
๑๖. น.ส. ชุติมา สว่างศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๑๗. นายนาวิน สิงห์ชำนาญ แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอบทม
๑๘. นายสาร สังข์ทองวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามโก้
๑๙. นายอุดมศักดิ์ วงษ์พาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์และรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่แหลม
๒๐. นายเสนาะ หิรัญอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต
๒๑. นายบันลือ พลมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามโก้วิทยาคม
๒๒. ว่าที่ ร.ต. ดร.จุลสัน  หันอินทร์อาจ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง
- ๓ –

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายปราโมทย์ สิงหฬ กำนันตำบลมงคลธรรมนิมิต
๒. นายประจวบ สีแตงสุก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗  ตำบลสามโก้ (ลาป่วย)
๓. นายอุดม พานเงิน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลมงคลธรรมนิมิต
๔. น.ส.จันทร์เพ็ญ กัณทัพย์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
๕. นายวิสุทธิ์ โตปิติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองถ้ำ
๖. นายไพเราะ     พัตตาสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามขาว
๗. นายประเสริฐ ลูกฟัก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านลำสนุ่น
๘. พ.ต.ไพรวัลย์ ย่อมมี สัสดีอำเภอสามโก้
๙. นายเจษฎาพงษ์ บัวเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนตางวงษ์
๑๐. นายประเสริฐ เสถียรกิจการชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามโก้
๑๑. นางสารี่ คงอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าชุมนุม
 

เริ่มประชุม           เวลา ๐๙.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่อง การประดับอินทรธนูและมอบหนังสือสำคัญ
ป.ษะรียะฮ์ฯ อำเภอได้ออกหนังสือสำคัญแสดงหลักฐานการเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ให้แก่ นายยงยุทธ์  นาคอิ่ม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   หมู่ที่  ๔  ตำบลมงคลธรรมนิมิต  นางน้ำค้าง  สุขมงคล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๘  ตำบลมงคลธรรมนิมิต                 และนายสุธน  ทับทิมทอง  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๘  ตำบลมงคลธรรมนิมิต  จึงขอเชิญท่านมาประดับอินทรธนู         และรับมอบหนังสือสำคัญดังกล่าวด้านหน้าและขอแสดงความยินดีด้วย
มติที่ประชุม       รับทราบ
๑.๒ เรื่อง มอบประกาศเกียรติคุณโครงการประกวดผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ที่มีผลงานโดดเด่น               (บ้านฉัน  มีดี) ประจำปี  ๒๕๕๗  
ป.ษะรียะฮ์ฯ ตามที่กรมการปกครองได้จัดทำโครงการประกวดผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ที่มีผลงานโดดเด่น  (บ้านฉัน  มีดี) ประจำปี  ๒๕๕๗  ซึ่งหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับอำเภอ ได้แก่ บ้านสามขาว หมู่ที่ ๒ ตำบลอบทม  และรางวัลรองชนะเลิศ  ได้แก่  บ้านหนองกร่าง  หมู่ที่ ๔ ตำบลราษฎรพัฒนา จึงส่งประกาศเกียรติคุณ    
ให้อำเภอเพื่อมอบให้แก่ทั้งสองหมู่บ้าน  
มติที่ประชุม      รับทราบ
๑.๓  เรื่อง  ขอขอบคุณ
ประธาน หัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  เทศบาลตำบลสามโก้ ข้าราชการ พนักงาน  และลูกจ้าง      ในสังกัด ที่ไปเข้าร่วมโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่  เมื่อวันที่ ๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  ณ  วัดไผ่แหลม หมู่ที่  ๑        ตำบลราษฎรพัฒนา  และเมื่อวันที่  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  ณ  ศูนย์การเรียนรู้ประจำหมู่บ้าน  หมู่ที่  ๖               ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์  และขอขอบคุณกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  สารวัตรกำนัน  หมู่ที่  ๑  ตำบลราษฎรพัฒนา  
และหมู่ที่  ๖  ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์   ที่อำนวยความสะดวก  ด้านสถานที่และอาหาร  เครื่องดื่ม  ในการจัดทำโครงการ อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ 
มติที่ประชุม      รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
มติที่ประชุม รับรอง


- ๔ –

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง  เพื่อทราบ
๓.๑ เรื่อง  การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม                พระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
ประธาน ด้วยอำเภอได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล   เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗  ดังนี้
๑.  พิธีในช่วงเช้า พิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง พุ่มเงิน) และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เวลา  ๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุมอำเภอสามโก้ การแต่งกาย  ข้าราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานราชการ ส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เครื่องแบบปกติขาวหรือเครื่องแบบปฏิบัติราชการกากีคอพับแขนยาวหรือเครื่องแบบ ตามสังกัด พ่อค้า ประชาชน กลุ่มพลังมวลชน แต่งกายชุดสากล ชุดไทย หรือชุดสุภาพ นักเรียน นักศึกษา  แต่งกายชุด นักเรียน  นักศึกษา
     ๒. พิธีในช่วงกลางคืน นายอำเภอสามโก้ถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง พุ่มเงิน) และพิธีจุดเทียนชัย        ถวายพระพรชัยมงคล เวลา ๑๘.๓๐ น. ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอสามโก้ จะมีการแสดงรำโทนของคณะบ้านหน้า –
วัดโบสถ์ และการแสดงฟ้อนมาลัยของเด็กนักเรียน  การแต่งกาย  ชุดผ้าไหม หรือชุดสุภาพ
           จึงขอเชิญชวนทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารองค์กรปกครอง -      ส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ มาร่วมพิธีในวันดังกล่าว พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนร่วมกัน     ประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย “สก.” 
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗  และเชิญร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล           ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ บริเวณบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัด (หลังเก่า)
มติที่ประชุม      รับทราบ
๓.๒ เรื่อง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ครบวาระการดำรงตำแหน่งในเดือนสิงหาคม  ๒๕๕๗
ประธาน ด้วยอำเภอสามโก้  มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่จะดำรงตำแหน่งครบวาระ  ๕  ปี  ในเดือนสิงหาคม  ๒๕๕๗              จำนวน  ๑  คน  คือ  นายจำนงค์  สีแดง  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๗  ตำบลสามโก้
มติที่ประชุม      รับทราบ
๓.๓ เรื่อง ประกาศราชกิจจานุเบกษารายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์       
               ประจำปี ๒๕๕๖
ประธาน อำเภอสามโก้ได้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำปี  ๒๕๕๖          และสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีประกาศเรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นต่ำกว่าสายสะพาย  ประจำปี ๒๕๕๖  ในราชกิจจานุเบกษาฯ  
ของอำเภอสามโก้  ๑๕  ราย ดังนี้


- ๕ -


ที่ ชื่อตัว - ชื่อสกุล ตำแหน่ง หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด ปี พ.ศ.
ที่ขอ ชั้นเครื่องราชฯ เล่ม ตอนที่ หน้า ลงวันที่
๑ นายธวัฒชัย  พวงลำเจียก ผญ. ๔ โพธิ์ม่วงพันธ์ สามโก้ อ่างทอง ๒๕๕๖ ร.ง.ช. ๑๓๑ (๑๔/๑) ๑๗๓ ๑๕/๕/๒๕๕๗
๒ นายปริญญา  อำพันเรือง กน. ๗ โพธิ์ม่วงพันธ์ สามโก้ อ่างทอง ๒๕๕๖ ร.ง.ช. ๑๓๑ (๑๔/๑) ๒๐๗ ๑๕/๕/๒๕๕๗
๓ นายยงยุทธ์  ท้าวโกษา ผญ. ๖ อบทม สามโก้ อ่างทอง ๒๕๕๖ ร.ง.ช. ๑๓๑ (๑๔/๑) ๒๓๐ ๑๕/๕/๒๕๕๗
๔ นางบังอร    คงคา พ. ๔ อบทม สามโก้ อ่างทอง ๒๕๕๖ ร.ง.ช. ๑๓๑ ๑๑ข(เล่มที่ ๑๔/๒) ๒๓ ๑๕/๕/๒๕๕๗
๕ นางสาวลำพวน   เงินนุช สว. ๒ อบทม สามโก้ อ่างทอง ๒๕๕๖ ร.ง.ช. ๑๓๑ ๑๑ข(เล่มที่ ๑๔/๒) ๘๑ ๑๕/๕/๒๕๕๗
๖ นางสำเภา    สิงห์ชำนาญ ผปค. ๑ โพธิ์ม่วงพันธ์ สามโก้ อ่างทอง ๒๕๕๖ ร.ง.ช. ๑๓๑ ๑๑ข(เล่มที่ ๑๔/๓) ๓๙๙ ๑๕/๕/๒๕๕๗
๗ นางอำนวย   บุญคง ผปค. ๗ โพธิ์ม่วงพันธ์ สามโก้ อ่างทอง ๒๕๕๖ ร.ง.ช. ๑๓๑ ๑๑ข(เล่มที่ ๑๔/๓) ๔๑๔ ๑๕/๕/๒๕๕๗
๘ นายชาคริส   วงษ์สุวรรณ ผญ. ๑ อบทม สามโก้ อ่างทอง ๒๕๕๖ ร.ท.ม. ๑๓๑ ๑๑ข(เล่มที่ ๑๔/๑) ๖๑ ๑๕/๕/๒๕๕๗
๙ นายธงชัย     มาลัยนาค ผญ. ๔ สามโก้ สามโก้ อ่างทอง ๒๕๕๖ ร.ท.ม. ๑๓๑ ๑๑ข(เล่มที่ ๑๔/๑) ๖๗ ๑๕/๕/๒๕๕๗
๑๐ นายบุญสืบ    การุญวงษ์ ผญ. ๓ ราษฎรพัฒนา สามโก้ อ่างทอง ๒๕๕๖ ร.ท.ม. ๑๓๑ ๑๑ข(เล่มที่ ๑๔/๑) ๗๓ ๑๕/๕/๒๕๕๗
๑๑ นายประทีป   สิงหฬ ผปค. ๕ มงคลธรรมนิมิต สามโก้ อ่างทอง ๒๕๕๖ ร.ท.ม. ๑๓๑ ๑๑ข(เล่มที่ ๑๔/๒) ๙๘ ๑๕/๕/๒๕๕๗
๑๒ นายวินัย       ขอพึ่ง ผญ. ๖ มงคลธรรมนิมิต สามโก้ อ่างทอง ๒๕๕๖ ร.ท.ม. ๑๓๑ ๑๑ข(เล่มที่ ๑๔/๒) ๘๙ ๑๕/๕/๒๕๕๗
๑๓ นางสมใจ      ถนอมศักดิ์ ผปค. ๓ ราษฎรพัฒนา สามโก้ อ่างทอง ๒๕๕๖ ร.ท.ม. ๑๓๑ ๑๑ข(เล่มที่ ๑๔/๒) ๑๒๗ ๑๕/๕/๒๕๕๗
๑๔ นางสุบัน   สิงห์เกิดทรัพย์ ผปค. ๓ ราษฎรพัฒนา สามโก้ อ่างทอง ๒๕๕๖ ร.ท.ม. ๑๓๑ ๑๑ข(เล่มที่ ๑๔/๒) ๑๒๗ ๑๕/๕/๒๕๕๗
๑๕ นายวิชาญ    มีสง่า ผญ. ๙ สามโก้ สามโก้ อ่างทอง ๒๕๕๖ ร.ท.ช. ๑๓๑ ๑๑ข(เล่มที่ ๑๔/๑) ๕๐ ๑๕/๕/๒๕๕๗

มติที่ประชุม   รับทราบ
๓.๔  เรื่อง  โครงการประกวดผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)  ที่มีผลงานโดดเด่น  (บ้านฉัน  มีดี)         ประจำปี  ๒๕๕๗  
ป.ษะรียะฮ์ฯ ตามที่  กรมการปกครองได้จัดทำโครงการประกวดผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)  ที่มี       ผลงานโดดเด่น  (บ้านฉัน  มีดี)  ประจำปี  ๒๕๕๗  ระดับจังหวัดอ่างทอง  ในการนี้จังหวัดอ่างทองได้ดำเนินการ       ประกวดหมู่บ้านดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว  สรุปได้ดังนี้
๑.รางวัลหมู่บ้านชนะเลิศ  ได้แก่  บ้านพายทอง  หมู่ที่  ๑  ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง
๒. รางวัลหมู่บ้านรองชนะเลิศ  อันดับที่  ๑  ได้แก่  บ้านบางเจ้าฉ่า  หมู่ที่  ๔  ตำบลบางเจ้าฉ่า  อำเภอโพธิ์ทอง   จังหวัดอ่างทอง
๓. รางวัลหมู่บ้านรองชนะเลิศ  อันดับที่  ๒  ได้แก่  บ้านมหานาม  หมู่ที่  ๔  ตำบลไชยภูมิ  อำเภอไชโย         จังหวัดอ่างทอง
มติที่ประชุม   รับทราบ
- ๖ -

๓.๕  เรื่อง  โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่  ประจำเดือน  สิงหาคม  ๒๕๕๗  
ประธาน ด้วยอำเภอสามโก้  ได้กำหนดแผนการดำเนินงานออกหน่วยบริการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน      สิงหาคม  ๒๕๕๗  ในวันพฤหัสบดีที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๗  ณ  ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  ๔  ตำบลอบทม                และวันพุธที่  ๒๖ สิงหาคม  ๒๕๕๗  ณ  ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ ๘  ตำบลมงคลธรรมนิมิต  ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น.   
เป็นต้นไป  จึงขอให้ทุกส่วนราชการนำงานในหน้าที่ออกไปให้บริการประชาชนโดยพร้อมเพรียงกัน  และขอให้กำนัน   ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ  ทุกท่าน  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบและเข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน
มติที่ประชุม   รับทราบ
๓.๖  เรื่อง  ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๐๒/๒๕๕๗  เรื่อง  การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วย          ลักษณะปกครองท้องที่  
ประธาน ด้วยคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๐๒/๒๕๕๗                     เรื่อง  การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ โดยแก้ไขเพิ่มเติมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน     ฝ่ายปกครองให้มีการตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้านเช่นเดียวกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ เรียบร้อย ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗  เป็นต้นไป 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ ๑. ช่วยเหลือผู้ใหญ่บ้านปฏิบัติกิจการตามอำนาจหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านเท่าที่ได้รับมอบหมายจากผู้ใหญ่บ้าน
๒.  เสนอข้อแนะนำและให้คำปรึกษาต่อผู้ใหญ่บ้านในกิจการที่ผู้ใหญ่บ้านมีอำนาจหน้าที่
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย  มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑. ตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน
        ๒.  ถ้ารู้เห็นหรือทราบว่าเหตุการณ์อันใดเกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นในหมู่บ้านเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย             ให้นำความแจ้งต่อผู้ใหญ่บ้าน
ถ้าเหตุการณ์ตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นในหมู่บ้านใกล้เคียงให้นำความแจ้งผู้ใหญ่บ้านท้องที่นั้น       และรายงานให้ผู้ใหญ่บ้านของตนทราบ
๓.  ถ้ามีคนจรเข้ามาในหมู่บ้านและสงสัยว่าไม่ได้มาโดยสุจริตให้นำตัวส่งผู้ใหญ่บ้าน
๔.  เมื่อมีเหตุร้ายเกิดขึ้นในหมู่บ้าน  ต้องระงับเหตุ  ปราบปรามติดตามจับผู้ร้ายโดยเต็มกำลัง
๕.  เมื่อตรวจพบหรือตามจับได้สิ่งของใดที่มีไว้เป็นความผิดหรือได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิด    หรือได้มาโดยการกระทำความผิดให้รีบนำส่งผู้ใหญ่บ้าน
๖.  เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ใดได้กระทำความผิดและกำลังจะหลบหนีให้ควบคุมตัวส่งผู้ใหญ่บ้าน  
       ๗.  ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ใหญ่บ้านซึ่งสั่งการโดยชอบด้วยกฎหมาย
มติที่ประชุม   รับทราบ
๓.๗  เรื่อง  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเป็นอาสาสมัครแจ้งภัยทางพระพุทธศาสนาประจำจังหวัด
วัฒนธรรมอำเภอ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ได้ให้แนวทางในการแก้ไขปัญหาด้วยการให้ทุกภาคส่วนในประเทศไทย
ร่วมมือกันในเรื่องการสร้างความปรองดองสมานฉันท์และทำให้ประชาชนมีความรัก  ความสามัคคีกัน และมหาเถร -  
สมาคมได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนาเพื่อดำเนินการเร่งรัด  ติดตามแก้ไขปัญหา            ผู้แสวงหาผลประโยชน์  ผู้บ่อนทำลายพระพุทธศาสนาและการปฏิบัติตนไม่เหมาะสมของพระภิกษุสามเณร 
เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสังคมอย่างกว้างขวาง  ส่งผลกระทบต่อความศรัทธาและความเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชน  
ส่วนกลางจัดตั้งศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยพระพุทธศาสนาขึ้น  ณ  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หมายเลขโทรศัพท์  
๐ - ๒๔๔๑ - ๖๔๐๐  กด  ๒  ตลอด  ๒๔  ชั่วโมง  ส่วนภูมิภาคจัดตั้งศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนาขึ้น   
ณ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง  หมายเลขโทรศัพท์  ๐ - ๓๕๘๖  ๐๓๗๐  (เว้นวันหยุดราชการ) 
ในการนี้  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง  จึงขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดและประชาชนที่สนใจ
ร่วมสมัครเป็นอาสาสมัครแจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา  โดยกรอกใบสมัครส่งไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดอ่างทอง  ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
มติที่ประชุม   รับทราบ

- ๗ -

๓.๘  เรื่อง  การดำเนินงานการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ  โดยใช้มิติทางศาสนาผ่านโครงการ
      หมู่บ้านรักษาศีล  ๕  ในดำริสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช  
ผอ.สนง.พระพุทธศาสนา ด้วยเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชมีดำริในการจัดทำโครงการ
      จ.อ่างทอง หมู่บ้านรักษาศีล  ๕  เพื่อส่งเสริมสนับสนุน  และสร้างความตระหนักให้พุทธศาสนิกชน  นำหลักธรรมคำสอนทาง พระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติตามหลักศีล  ๕  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   (คสช.)  และฝ่ายสังคมจิตวิทยาได้ให้นโยบายแก่กระทรวงวัฒนธรรม  ในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคน         ในชาติ  โดยใช้มิติทางศาสนาผ่านโครงการหมู่บ้านรักษาศีล  ๕  ร่วมกับส่วนราชการ  คณะสงฆ์  และผู้นำท้องที่
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ
๑. เพื่อความสามัคคีและประโยชน์สุขของประชาชน
๒. เพื่อความมั่นคงและสันติสุขของประเทศชาติ
๓. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
แนวทางการดำเนินโครงการฯ  มีดังนี้
๑. เชิญชวนส่วนราชการในจังหวัดอ่างทอง  บรรจุโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ   
โดยใช้มิติทางศาสนาผ่านโครงการหมู่บ้านรักษาศีล  ๕  :  ชาวประชาเป็นสุข  เป็นส่วนหนึ่งของโครงการต่างๆ 
ของหน่วยงาน  เพื่อให้ทุกกลุ่มเป้าหมายในความรับผิดชอบตามอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ  ได้นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน  เพื่อสร้างครอบครัวรักษาศีล  ๕  อาทิ กลุ่มข้าราชการในสังกัด กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกร  อาสาสมัครสาธารณสุข  กลุ่มพนักงานในโรงงาน ฯลฯ
๒. เชิญชวนข้าราชการ  ลูกจ้าง  พนักงาน  ผู้ใหญ่บ้าน  กำนัน  ผู้นำท้องถิ่น  และประชาชนทุกท่าน  เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล  ๕ :  ชาวประชาเป็นสุข  ดังนี้  
     ๒.๑  ร่วมใจกันรักษาศีล  ๕  และเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในแต่ละโอกาสตามความเหมาะสม    เช่น  การไหว้พระสวดมนต์  การสมาทานศีล  ๕  การปฏิบัติธรรม  การทำบุญตักบาตร  การฟังธรรม  เป็นต้น
     ๒.๒  สมัครเป็นสมาชิก  “ครอบครัวรักษาศีล  ๕”  และเชิญชวนให้ผู้อื่นรักษาศีล  ๕  โดยสามารถติดต่อ
ขอรับใบสมัคร (แบบหมู่บ้านรักษาศีล  ๕)  ได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง  หรือที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ        ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  และให้ยื่นใบสมัคร  ณ  วัดใกล้บ้าน  หรือที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  จากนั้นทำการบันทึกข้อมูล  ทะเบียนรายชื่อสมาชิกในครอบครัวรักษาศีล  ๕
๓.  การคัดเลือกหมู่บ้านรักษาศีล  ๕  เป้าหมาย  ๑  อำเภอ  ๑  หมู่บ้าน  ซึ่งหมู่บ้านรักษาศีล  ๕  ที่ผ่านการคัดเลือกระดับอำเภอ  จะเข้ารับการคัดเลือกในระดับจังหวัด  โดยมีคณะกรรมการบริหารโครงการฯ  เป็นผู้ประเมิน  
(ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  เป็นประธานกรรมการ)  หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ที่ผ่านการประเมินจะเข้ารับเกียรติบัตร   จากผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
๔.  ขอความร่วมมือสื่อต่างๆ ดำเนินการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประชาชนสมัครเป็นสมาชิกครอบครัว
รักษาศีล  ๕  และเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา  ในวันสำคัญต่างๆ  ณ  วัดใกล้บ้าน
จังหวัดอ่างทองจึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านปฏิบัติตนรักษาศีล  ๕  ในดำริสมเด็จ -
พระมหารัชมังคลาจารย์  ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
มติที่ประชุม   รับทราบ
๓.๙ เรื่อง การจัดการแข่งขันฟุตบอลมวลชนอำเภอสามโก้ (ไทคัพ) ประจำปี ๒๕๕๗
ประธาน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง กรมพลศึกษา กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับอำเภอสามโก้  จัดการแข่งขันฟุตบอลมวลชนอำเภอสามโก้คัพ (ไทคัพ) ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๖ กรกฎาคม – ๓ สิงหาคม  ๒๕๕๗ ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของอำเภอสามโก้ในการเข้าร่วมการแข่งขัน ฟุตบอลมหกรรมไทคัพในระดับจังหวัดและระดับภาคต่อไป ผลการแข่งขันปรากฏว่า ทีมชนะเลิศ ได้แก่ ทีมอำพันเรือง  (โพธิ์ม่วงพันธ์)- ๘ -

ในการนี้ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนในการจัดการแข่งขันฟุตบอลดังกล่าวฯ ได้แก่
๑. พระครูนิมิตธรรมธร เจ้าอาวาสวัดมงคลธรรมนิมิต
๒. นายเสนาะ หิรัญอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต
๓. นายชลอ  จันทร์เศรษฐี นายกองค์การบริหารส่วนจังวัดอ่างทอง
๔. นายธงชัย มาลัยนาค  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ ตำบลสามโก้
๕. นายปริญญา  อำพันเรือง กำนันตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
๖. นายสำราญ  สาคร
๗. นายสมพงษ์  พานทอง
๘. นายวิชัย  มีสง่า ครูโรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต
๙. นายวิเชียร เขียวชะอุ่ม ครูโรงเรียนบ้านลำสนุ่น
๑๐. นายบันลือ พลมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามโก้วิทยาคม
๑๑. ร้านผู้ใหญ่บุญศรี
๑๒. โรงสีศรีทองดี
๑๓. ทีมงานสำนึกรักบ้านเกิด
มติที่ประชุม   รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง อื่น ๆ 
๔.๑  เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์งาน OTOP ประจำปี ๒๕๕๗
พัฒนาการอำเภอ กรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดจัดงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ระหว่างวันที่ 
๑๑ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ ๑ – ๓ อิมแพ็คเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  โดยจะเริ่มเวลา ๑๐.๐๐ น. – ๒๑.๐๐ น. ซึ่งจังหวัดอ่างทองมีสินค้าเข้าไปร่วม ๑๕ บูท อำเภอสามโก้มี ๑ บูท เป็นสินค้า ลูกปัด จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเที่ยวงานและฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับ
มติที่ประชุม   รับทราบ
๔.๒  เรื่อง กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
พัฒนาการอำเภอ ขอให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ช่วยประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มสตรีทราบว่าท่านใดที่กู้เงินของกองทุนไปเมื่อปี          พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้นำเงินมาชำระคืนก่อนถึงจะกู้ใหม่ได้ ซึ่งก็ต้องเข้าคิวก่อนการกู้จะเรียงตามลำดับคิวไปเรื่อยๆ คนกู้ที่เคยกู้ แล้วเมื่อจะกู้ใหม่ก็ต้องทำโครงการใหม่ด้วย
มติที่ประชุม   รับทราบ
๔.๓ เรื่อง ทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
พัฒนาการอำเภอ ด้วยพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทองได้กำหนดทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดินในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ สิงหาคม  ๒๕๕๗ จะเริ่มเวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ที่วัดจันทร์ อำเภอโพธิ์ทอง จึงขอเชิญทุกท่านร่วมงานทอดผ้าป่านี้ด้วยนะครับ
มติที่ประชุม   รับทราบ
๔.๔ เรื่อง ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเทศมาตรีตำบลสามโก้
ป.ทนงศักดิ์ฯ ตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ฉบับที่ ๘๕/๒๕๕๗ หลายๆ คนคงทราบกันดีแล้วว่า       ท่านนายกบุญชู ชูวงษ์ ได้ครบวาระและยังไม่มีกำหนดให้เลือกตั้งใหม่ ผมในฐานะปลัดเทศบาลตำบลสามโก้จึงต้องมารับ ตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสามโก้ ผมขออนุญาตฝากเนื้อฝากตัวกับทุกท่านด้วยนะครับ หากใครมีอะไร   จะเสนอแนะก็เชิญเลยนะครับ ผมยินดีเป็นอย่างยิ่ง และผมขอแนะนำนางวรรณา เสือวงษ์ ซึ่งปฏิบัติราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลสามโก้ หลายคนอาจจะคุ้นหน้ากันดีอยู่แล้ว
มติที่ประชุม   รับทราบ

- ๙ -


๔.๕ เรื่อง การระบาดของตัวแมงหล่า
รก.เกษตรฯ ด้วยสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทองได้แจ้งมาว่าตัวแมงหล่าซึ่งส่วนใหญ่จะพบในเขตภาคเหนือจะมีลักษณะ     ตัวเล็กๆ ปีกแข็งสีดำ ซึ่งขณะนี้พบการแพร่ระบาดในเขตอำเภอแสวงหา ตัวแมลงเหล่านี้จะดูดน้ำเลี้ยงของต้นข้าวคล้ายๆ  กับเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เมื่อดูดน้ำเลี้ยงแล้วจะทำให้ข้าวไม่ออกรวงและแคระแกร็น จึงขอประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร รับทราบด้วย
มติที่ประชุม   รับทราบ
๔.๖ เรื่อง สถานการณ์น้ำ
รก.เกษตรฯ ผมได้ทราบข้อมูลจากชลประทานมาว่าขณะนี้มีน้ำเหลืออยู่ในเขื่อนทั่วประเทศประมาณ ๔๐๐ กว่าลูกบาศก์เมตร 
ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ปกติของปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ ๒๒ ซึ่งอ่างเก็บน้ำที่สำคัญของเราทั้ง ๔ แห่ง มีปริมาณน้ำในเขื่อนน้อย
จึงขอฝากให้ท่านช่วยเช็คว่าในเขตพื้นที่ไหนมีปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนน้ำให้ประสานกับชลประทานในเขตพื้นที่นั้นๆ 
มติที่ประชุม   รับทราบ
๔.๗ เรื่อง การลดราคาปุ๋ยเคมี สารเคมี
รก.เกษตรฯ ขอให้ท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ลองตรวจดูว่าร้านจำหน่ายปุ๋ยเคมี สารเคมี ร้านไหนที่ยังไม่ขึ้นป้ายตามคำสั่ง ของ คสช. บ้าง ซึ่งปุ๋ยต้องลดลงกระสอบละ ๕๐ บาท สารเคมีต้องลดลงแกลลอนละ ๔๐ บาท และขอฝากอีกเรื่องหนึ่ง      นะครับว่ามีร้านไหนในเขตอำเภอสามโก้ที่ยังไม่ได้รับการอนุญาต เพระว่าจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจ
มติที่ประชุม   รับทราบ
๔.๘ เรื่อง การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี ๕๗/๕๘
รก.เกษตรฯ หลายๆ คนอาจจะสงสัยว่าขึ้นทะเบียนเกษตรกรไปทำไม ผมขอแจ้งให้ทราบว่าการขึ้นทะเบียนดังกล่าวฯ 
เป็นการ เก็บข้อมูลว่าในเขตอำเภอสามโก้มีใครทำนาเท่าไรกี่ไร่ซึ่งยังไม่ทราบแนวทางที่ชัดเจนว่าเป็นยังไง แต่ไม่มีโครงการ รับจำนำข้าวเหมือนที่ผ่านมา
มติที่ประชุม   รับทราบ
ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.(ลงชื่อ)…………..………………….....ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
      (นางสาวสุภาพร   มะลิทอง)
                      เจ้าหน้าที่ปกครอง 
(ลงชื่อ)…………..……………..……..ผู้ตรวจรายงานการประชุม
         (นายธนกร  เสาเกลียว)
           ปลัดอำเภอ

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 01/09/2014
โดย น.ส.อรอุมา แสงฉาย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  ีรายงา่นการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้า่หน่ีวยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอสามโก้ ครั้งที่ 9/2556 วันอังคารที่ 3 กันยายน 2556
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อำเภอสามโก้
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖
 วันอังคารที่  ๓  กันยายน  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๓.๓๐  น.
  ณ   ห้องประชุมอำเภอสามโก้
****************
ผู้มาประชุม
๑. นายพีรเดช โทมัส นายอำเภอสามโก้
๒. นายโรจน์รัตน์ จันทร ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง
๓. นางษะรียะฮ์ ก้านทอง ปลัดอำเภอ
๔. นางมรรษพร แก้วเกตุศรี ปลัดอำเภอ
๕. นายธนกร เสาเกลียว ปลัดอำเภอ
๖. พ.ต.อ.อริยพล สินสอน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสามโก้
๗. นางนิภาภรณ์ สนิทพันธ์ เกษตรอำเภอ
๘. นายประกฤต พวงลูกอิน ปศุสัตว์อำเภอ
๙. นางสาวบุปผา ฤกษ์สมจิต เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอ
๑๐. ร.ท.วินัย ใจกว้าง ผู้ช่วยสัสดีอำเภอ
๑๑. นายสมนึก นาคกุญชร พัฒนาการอำเภอ
๑๒. นางสง่า ตรีบุปผา วัฒนธรรมอำเภอ
๑๓. นายยงยุทธ เพิ่มพูน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามโก้
๑๔. นายบรรพจน์ ชาญกิจกรรณ์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอสามโก้
๑๕. นายพินิจ แสนงาม สาธารณสุขอำเภอ
๑๖. ว่าที่ ร.ท.ภักค์ โภชกปริภัณฑ์ นักส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอวิเศษชัยชาญ
รักษาราชการแทน  นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอสามโก้
๑๗.  นายวาทิน งามปลอด ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ
๑๘. นายวิญญู สุทนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต
๑๙. นายประเสริฐ ลูกฟัก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามโก้
๒๐. นายไพเราะ พัตตาสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามขาว
๒๑. นายบันลือ พลมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามโก้วิทยาคม
๒๒. นายอุดมศักดิ์ วงษ์พานิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์และ
รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่แหลม
๒๓. นายสุพรรณ เพชรสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกษทอง
๒๔. นายสาร สังข์ทองวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามโก้
๒๕. นายเจษฎาพงษ์ บัวเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนตาวง
๒๖. นางสารี่ คงอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าชุมนุม- ๒ -

๒๗. นายวิสุทธิ์ โตปิติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองถ้ำ
๒๘. นายเสนาะ หิรัญอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกร่าง
๒๙. นายดำรงค์ แก้วคร้าม แทน  นายกเทศมนตรีตำบลสามโก้
๓๐. นางญาณทวี พูลสวัสดิ์ แทน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอบทม
๓๑. นางเตือนใจ ผลวารินทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวพิชชานันท์ กุลพรพิพัชญ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอบทม
๒. ส.อ.บรรจง ม่วงแก้ว ชุดกิจการพลเรือน ร.๓๑  พัน ๑ รอ.
๓. นางเจรจา หลาบงาม กำนันตำบลอบทม
๔. นางละมาย นิลเผือก กำนันตำบลสามโก้
๕.  นายราเชนทร์ สวัสดี เจ้าหน้าที่ปกครอง
๖. นางสาวอรอุมา แสงฉาย สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายบุญเสริม เพ็งแจ่มศรี คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอ่างทอง
๒. นายรังสรรค์ สี่มี เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอ
๓. นายทนงศักดิ์ ศรีวิเชียร ปลัดเทศบาลตำบลสามโก้
๔.  นายนริศ บุญขำ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอบทม
เริ่มประชุม เวลา  ๐๙.๐๐  น.
ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
  ๑.๑  เรื่อง  แนะนำข้าราชการย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
ประธาน         -  นางสาวอุดมพร  ทับศฤงฆรา   ตำแหน่ง  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
                  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามโก้  ย้ายมาจาก  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิเศษชัยชาญ 
    จังหวัดอ่างทอง
มติที่ประชุม     รับทราบ
    ๑.๒  เรื่อง  ขอขอบคุณ
ประธาน                    -  ขอขอบคุณ  หัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการ  พนักงาน  เจ้าหน้าที่  ลูกจ้างในสังกัด  ที่เข้าร่วมพิธี
ถวายเครื่องราชสักการะ(พานพุ่มทอง – พุ่มเงิน) และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๖  ในวันที่
๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๖  ณ  หอประชุมอำเภอสามโก้  
- ขอขอบคุณสาธารณสุขอำเภอสามโก้  ที่นำ อสม. และประชาชน  ไปร่วมบริจาคโลหิต
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวันที่  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๖  ณ  บริเวณบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัด 
(หลังเก่า) มีผู้แสดงความประสงค์บริจาคโลหิต  จำนวน  ๑๙  คน  แต่บริจาคโลหิตได้  จำนวน  ๑๐  คน- ๓ -

- ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  ข้าราชการ  พนักงาน
 และลูกจ้างในสังกัด  ที่ไปเข้าร่วมโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่  ณ  ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๑  
    ตำบลมงคลธรรมนิมิต  เมื่อวันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๖  
มติที่ประชุม     รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  ๘/๒๕๕๖  วันพฤหัสบดีที่ ๑  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖  
มติที่ประชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่อง  เพื่อทราบ
    ๓.๑  เรื่อง  การเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส                                 
        ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖  
ประธาน                              ด้วยจังหวัดอ่างทอง ให้อำเภอแจ้งส่วนราชการต่าง ๆ พร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
                         ทุกแห่งร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
    เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ในปี ๒๕๕๖ ทุกวันที่  ๕  ของเดือน  
                                       สำหรับเดือนกันยายน  ๒๕๕๖ อำเภอสามโก้ได้กำหนดจัดพิธีในวันพฤหัสบดีที่ ๕ กันยายน
    ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดสามโก้  หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพ  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
    และกำนัน  ผู้ใหญ่บ้านตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์  จึงขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ  พนักงาน  
    ลูกจ้างในสังกัด  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เข้าร่วมพิธีในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
มติที่ประชุม     รับทราบ
    ๓.๒  เรื่อง  โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่  ประจำเดือน  กันยายน  ๒๕๕๖                                         ประธาน            ด้วยอำเภอสามโก้  ได้กำหนดแผนการดำเนินงานออกหน่วยบริการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่     
 ประจำเดือน  กันยายน  ๒๕๕๖  ในวันศุกร์ที่ ๖ กันยายน  ๒๕๕๖  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป     
 ณ  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์  หมู่ที่  ๒  ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์  
    จึงขอให้ทุกส่วนราชการนำงานในหน้าที่ออกไปให้บริการประชาชนโดยพร้อมเพรียงกัน
มติที่ประชุม     รับทราบ
    ๓.๓  เรื่อง  การรับบริจาคโลหิต 
ประธาน         ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง  ได้กำหนดออกรับบริจาคโลหิตในเขตอำเภอสามโก้  
                         ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ กันยายน  ๒๕๕๖  เวลา  ๐๙.๐๐ น. ณ  หอประชุมอำเภอสามโก้  จึงขอเชิญชวน          
                         หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้บริหารสถานศึกษา  หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                         และบุคลากรในสังกัด  ร่วมบริจาคโลหิต  ในวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าว  สำหรับการบริจาคโลหิต
                         เมื่อวันที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  มีผู้แสดงความประสงค์บริจาคโลหิต  จำนวน ๗๕  คน  แต่บริจาค
    โลหิตได้  ๔๗  คน
มติที่ประชุม     รับทราบ

- ๔ -
                        ๓.๔  เรื่อง  โครงการผู้ว่าและกาชาดสร้างบ้านสานฝันให้กับผู้ยากจน 
ประธาน               ตามที่จังหวัดอ่างทองได้จัดทำโครงการผู้ว่าและกาชาดสร้างบ้านสานฝันให้กับผู้ยากจน 
   เพื่อสนับสนุนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ปี ๒๕๕๖ นั้น อำเภอได้กำหนดมอบบ้าน จำนวน
   ๔ หลัง ในวันพุธที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. หมู่ที่ ๑ ตำบลราษฎรพัฒนา  เวลา ๑๔.๐๐ น. 
   หมู่ที่ ๓  ตำบลสามโก้  เวลา  ๑๕.๐๐ น.  หมู่ที่  ๕  ตำบลอบทม  และเวลา  ๑๖.๐๐  น.  หมู่ที่ ๑
   ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธาน
มติที่ประชุม    รับทราบ
    ๓.๕ เรื่อง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ 
ประธาน                            ตามที่นายเสนาะ เดโช ได้ลาออกจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ 
    ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทอง ได้ประกาศ
    ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์  ในวันอาทิตย์ที่  ๘  กันยายน  ๒๕๕๖
    โดยมีผู้สมัครรับการเลือกตั้ง  จำนวน  ๒  ราย  คือ  นายเสนาะ  เดโช  และ  นายชลอ  จันทร์เศรษฐี
        จึงขอให้หัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารองค์กร
    ปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการ  พนักงาน  เจ้าหน้าที่  ลูกจ้างในสังกัด วางตัวเป็นกลางและสนับสนุน
    การเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  บริสุทธิ์  ยุติธรรม   ให้ปลัดอาวุโสชี้แจงเรื่อง
นายโรจน์รัตน์ฯ                    สำหรับหน่วยเลือกตั้งของตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์มีทั้งหมด  ๗  หน่วย  การนับคะแนนเริ่มตั้งแต่
    เวลา  ๑๕.๐๐  น.  นับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง
        การเลือกตั้งในภาพรวมของจังหวัดซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดให้มี
    การประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์กรส่วนท้องถิ่น  ซึ่งในส่วนของจังหวัดอ่างทอง  จะมี
    สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของจังหวัดอ่างทองจะครบวาระในการดำรงตำแหน่งในวันที่  
    ๕  กันยายน  ๒๕๕๖  จำนวนทั้งหมด  ๓๒  แห่ง  ซึ่งเป็นเหตุให้จะต้องมีการจัดการเลือกตั้งใหม่
    พร้อมกันภายในวันที่  ๔๕  วัน  ซึ่งในเบื้องต้นทางสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งกำหนดแผน
    การรับสมัครพร้อมกันในวันที่  ๙ – ๑๓  กันยายน  ๒๕๕๖  และวันเลือกตั้งวันอังคารที่  ๒๐  ตุลาคม 
    ๒๕๕๖
มติที่ประชุม    รับทราบ
     ๓.๖  เรื่อง  ขอขอบคุณผู้สนับสนุนกีฬาฟุตบอล  
ประธาน                     -  โครงการฟุตบอลมวลชนอำเภอสามโก้คัพ  ประจำปี  ๒๕๕๖ วันที่  ๑๘ – ๑๙ สิงหาคม
    ๒๕๕๖ ณ  สนามโรงเรียนอนุบาลสามโก้  
   ชนะเลิศ  คือ  ทีมดอนรัก  (ได้สิทธิ์ไปแข่งขันในระดับจังหวัด)
   รองชนะเลิศ  อันดับที่  ๑  คือ  ทีมโพธิ์ม่วงพันธ์
   รองชนะเลิศ  อันดับที่  ๒  คือ  ทีมโรงสีศรีทองดี
-   โครงการแข่งขันฟุตบอลยุวชน  เยาวชน  ต้านภัยยาเสพติดอำเภอสามโก้คัพ 
    ประจำปี  ๒๕๕๖  ณ  สนามเทศบาลตำบลสามโก้
   ทีมชนะเลิศ  คือ  ทีมลพบุรี
   รองชนะเลิศอันดับที่  ๑  คือ  ทีมอะคาเดมี่สามโก้จูเนียร์ (เทศบาลตำบลสามโก้)
   รองชนะเลิศอันดับที่  ๒  คือ  ทีมอยุธยา
มติที่ประชุม    รับทราบ

- ๕ -
   ๓.๗  เรื่อง  แจ้งแนวทางการประชาคมและการตรวจสอบพื้นที่ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๕๖/๕๗    
นางนิภาภรณ์ฯ                  ๑. การประชาคม 
           -  จะต้องมีการประชาคมกลุ่มย่อย ๕ – ๑๐ ราย และลงชื่อรับรองข้อมูลร่วมกัน 
 - การประชาคมภาพรวมให้ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมรายตำบล และแผนที่ภาษีที่ดินของ
   อบต. และเทศบาล (ถ้ามี) ประกอบกับการประชาคมภาพรวมทุกราย 
         ๒.  การตรวจสอบพื้นที่ 
              -  เพิ่มการสุ่มตรวจสอบพื้นที่จริงของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๕๖/๕๗  เพิ่มเติม
    จากเดิมร้อยละ ๑๐ เป็นร้อยละ ๒๐ โดยเน้นให้ตรวจสอบกลุ่มที่ไม่มีสัญญาเช่าและมีสัญญาเช่า
    แต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์มาแสดงร้อยละ ๗๐ กลุ่มอื่น ๆ ร้อยละ ๓๐ – เพิ่มการสุ่มตรวจสอบพื้นที่จริงด้วย
    เครื่อง GPS จากเดิมร้อยละ ๑๐ เป็นร้อยละ ๒๐ ของราย ที่ตรวจสอบพื้นที่จริง โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่
    ไม่มีสัญญาเช่า, มีสัญญาเช่าแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์มาแสดง ร้อยละ ๗๐ กลุ่มอื่นๆ ร้อยละ ๓๐
มติที่ประชุม     รับทราบ
    ๓.๘  เรื่อง  สรุปรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดอ่างทอง ระหว่างวันที่  ๑ มกราคม ๒๕๕๖  
                   ถึงวันที่  ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๖  
นายพินิจฯ                    ๑.  สถานการณ์และการคาดการณ์ แนวโน้มผู้ป่วยกลุ่มโรคไข้เลือดออก  (ไข้เลือดออก
                         ไข้เลือดออกช็อก และไข้เดงกี) ภาพรวมประเทศ (ข้อมูลสะสมตั้งแต่ ๑ มกราคม – ๒๐ สิงหาคม 
    ๒๕๕๖) จำนวนทั้งสิ้น ๑๐๖,๑๔๘ ราย  อัตราป่วย ๑๖๕.๖๖ ต่อประชากรแสนคน ผู้เสียชีวิต ๑๐๑ ราย 
    คิดเป็นอัตราตาย ๐.๑๖ และอัตราป่วยตาย ร้อยละ ๐.๑๐
                   ๒.  สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดอ่างทอง
                          ตั้งแต่วันที่  ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่  ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๖  พบจำนวนผู้ป่วยโรค
                         ไข้เลือดออก ๑๗๑ ราย  คิดเป็นอัตราป่วย ๖๐.๖๗  ต่อประชากรแสนคน  ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต
                         เปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกันพบว่าจำนวนผู้ป่วยสูงกว่าปีที่ผ่านมา ๑.๒๕ เท่า  โดยพบจำนวน
              ผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นเร็วกว่าปกติ ๑ เดือน มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นกว่าค่ามัธยฐานย้อยหลัง ๕ ปี อำเภอที่มี
    อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือ อำเภอไชโย อัตราป่วยเท่ากับ ๑๐๘.๐๙  ต่อประชากรแสนคน 
    รองลงมาคืออำเภอวิเศษชัยชาญ  เมืองอ่างทอง  แสวงหา โพธิ์ทอง ป่าโมก และสามโก้  อัตราป่วย
    เท่ากับ  ๗๗.๐๐ , ๖๙.๖๕ ,  ๖๐.๕๖ ,  ๓๙.๐๙ ,  ๓๑.๐๘ และ ๒๖.๑๐  ตามลำดับ  
                                            สำหรับอำเภอสามโก้ สัปดาห์ที่ ๓๓ วันที่ ๑๑ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖  พบผู้ป่วย 
    ๑ ราย คือ  นายกฤษ หิรัญอ่อน อายุ ๑๖ ปี  อยู่บ้านเลขที่  ๕/๔ หมู่ที่  ๔ ตำบลสามโก้ ป่วยเมื่อ
    วันที่  ๑๓ สิงหาคม  ๒๕๕๖  พบเมื่อวันที่  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๕๖  สัปดาห์ที่ ๓๔ วันที่  ๑๘ – ๒๔
    สิงหาคม  ๒๕๕๖ พบผู้ป่วย ๑ ราย คือ  นางภัทราภรณ์  ทับทิมศรี อายุ  ๓๘ ปี อยู่บ้านเลขที่  ๓๘
    หมู่ที่  ๒  ตำบลราษฎรพัฒนา ป่วยเมื่อวันที่  ๑๙ สิงหาคม  ๒๕๕๖ พบเมื่อวันที่  ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖
                                            เมื่อวันที่  ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ได้มีการจัดประชุม War Room  การควบคุมป้องกัน
    การระบาดใหญ่ของโรคไข้เลือดออก ณ ห้องประขุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามโก้ มีผู้เข้าร่วม
    ประชุมทุกภาคส่วนจำนวน ๑๑ ท่าน ที่ประชุมมีมติให้วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖ เป็นวันรณรงค์ควบคุม
    และป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยเน้น ให้ประชาชนรวมพลังต้านโรคไข้เลือดออกโดยการทำลายแหล่ง
    เพาะพันธุ์ยุง ใส่ทรายทีมีฟอส ให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก (เสียงตามสาย แผ่นพับ โปสเตอร์ 
    ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ)
มติที่ประชุม     รับทราบ

- ๖ -

    ๓.๙  เรื่อง  หาทางออกประเทศไทย 
นายสมนึกฯ                    ด้วยรัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการจัดเวทีเสวนาหาทางออก
    ประเทศไทย  เพื่อให้เกิดความปรองดองภายในชาติ ระหว่างวันที่ ๑๐ มิถุนายน - ๒๘ กรกฎาคม
         ๒๕๕๖ จำนวน ๑๐๘ เวทีทั่วประเทศ โดยมีประชาชนเข้าร่วมเสวนาทั่วประเทศจำนวน ๑๐๑,๖๘๓ คน 
    (จังหวัดอ่างทองจัดเวทีฯ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง) 
    ภาพรวม ๑๐๘ เวที ใช้ประเด็นของ ๓ องค์กร คือ (“คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริง
    เพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.)” “คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความ
    ปรองดองแห่งชาติ” และ “สถาบันพระปกเกล้า”) ใน ๙ ประเด็นหลัก  และผู้ร่วมเสวนา ๑๐๘ เวที 
    ได้เพิ่มประเด็นการทุจริตเข้ามาเป็นประเด็นที่ ๑๐ โดยมีผลการพูดจาหาทางออกที่สอดคล้องกับ
    การศึกษาทั้ง ๓ หน่วยงาน  จากการตอบแบบสอบถามของผู้เข้าร่วมเสวนาทั้ง ๑๐๘ เวที กลุ่มตัวอย่าง
    ๕๘,๑๘๓ คน ต่างเห็นว่าประเด็นปัญหาที่เป็นปัญหาสำคัญของสังคมไทยประกอบไปด้วย ๑๐ ประเด็น
    ปัญหาหลัก โดยสามารถจำแนกออกเป็น ๓ ลักษณะ ดังนี้
                         ๑. ลักษณะปัญหาเชิงโครงสร้างระยะยาว ได้แก่ ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและ
         สังคม ร้อยละ ๘๙.๔๘ ความเข้าใจประชาธิปไตยที่แตกต่างกัน ร้อยละ ๗๔.๐๙ โดยเห็นว่า “สาเหตุ” 
         ที่ทำให้เกิดความขัดแย้ง กรณีปัญหาเชิงโครงสร้างระยะยาว มาจากการทุจริตคอรัปชั่น การกระจาย
         อำนาจของรัฐไม่มีประสิทธิภาพ ความเหลื่อมล้ำทางสังคม (การแบ่งชนชั้น) ความเหลื่อมล้ำทาง
         เศรษฐกิจ (คนรวย-คนจน) การมีระบบอุปถัมภ์ และความไม่เท่าเทียมทางการศึกษาผู้เข้าร่วมเสวนา
    เสนอแนะแนวทางการแก้ไขความขัดแย้ง กรณีปัญหาเชิงโครงสร้างระยะยาว ว่าต้องแก้ไขโดยการสร้าง
         อาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง กระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่น
         อย่างจริงจัง การกระจายความเจริญไปสู่ท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม ร่วมสร้างจิตสำนึกในหน้าที่ของตน
         เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย พัฒนา
         ระบบการศึกษาให้เป็นมาตรฐานเดียวกันปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและเป็นธรรม และรัฐบาล
         ต้องสร้างความเป็นธรรมในสังคมให้เกิดขึ้น
                         ๒. ลักษณะปัญหาเฉพาะหน้า ได้แก่ ปัญหาความเคลือบแคลงในหลักนิติธรรม ร้อยละ
    ๘๕.๑๒ สังคมขาดองค์ความรู้ในการจัดการความขัดแย้งและสันติวิธี ร้อยละ ๘๓.๔๖ ความขัดแย้ง
    แบบเดิมพันสูงร้อยละ ๘๑.๗๕ ตุลาการภิวัฒน์ การแทรกแซงองค์กรอิสระ ร้อยละ ๖๓.๒๙ 
    การกล่าวอ้างสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อประโยชน์ทางการเมือง ร้อยละ ๕๗.๑๑ การรัฐประหาร 
    และบทบาทของทหารในการจัดการความขัดแย้ง ร้อยละ ๕๗.๐๓ และการขยายตัวของสื่อการเมือง
    และสื่อบุคคล (สื่อเลือกข้าง) ร้อยละ ๔๗.๕๔ โดยเห็นว่า “สาเหตุ” ที่ทำให้เกิดความขัดแย้ง 
    กรณีปัญหาเฉพาะหน้า มาจากความขัดแย้งทางการเมืองและนักการเมือง การใช้อำนาจของรัฐ
    ที่ไม่เป็นธรรม ความแตกแยกทางความคิด การใช้ความรุนแรง ความไม่เป็นธรรมของกฎหมาย 
    การไม่จัดการความขัดแย้ง/ปล่อยให้ความขัดแย้งบานปลาย การแก้ไขรัฐธรรมนูญ การกล่าวอ้าง
    สถาบันพระมหากษัตริย์ การรัฐประหาร การแทรกแซงขององค์กรอิสระการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร
    ของสื่อมวลชน ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย และการทำหน้าที่ของศาลผู้เข้าร่วมเสวนาเสนอแนะ
    แนวทางการแก้ไขความขัดแย้ง กรณีปัญหาเฉพาะหน้า ว่าต้องแก้ไขโดยการไม่ใช้ความรุนแรง 

  - ๗ –

    ไม่ใช้กำลังในการตัดสินปัญหา งดการชุมนุม หยุดการเคลื่อนไหวปลุกระดมทางการเมือง  ส่งเสริม
    ให้มีกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีของคนในชาติ นักการเมืองเจรจาร่วมกันเพื่อหาทางออก ส่งเสริม
    การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี เมตตาและปรารถนาดีต่อกัน จัดเวทีหรือช่องทางให้ประชาชน
         ได้แสดงความคิดเห็น แก้ไขรัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน สื่อนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง
         และรับผิดชอบต่อการนำเสนอที่ผิดพลาดและการบังคับใช้กฎหมายอย่างยุติธรรม
                         ๓. ลักษณะปัญหาพื้นฐานสำคัญที่เป็นตัวถ่วงสังคมไทย ได้แก่ ปัญหาทุจริตคอรัปชั่น 
    ร้อยละ  ๗๙.๕๐  นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมเสวนายังมีข้อเสนอแนะทางออกประเทศไทยเพื่อความ
    สงบสุข จำแนกตามลักษณะปัญหา ได้ดังนี้
                            ๑) ข้อเสนอแนะทางออกประเทศไทย กรณีปัญหาเชิงโครงสร้างระยะยาว ต้องเร่ง
    ปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นให้หมดไป เร่งพัฒนาในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านการศึกษา  เศรษฐกิจ
    และเทคโนโลยี เร่งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกที่ดีตั้งแต่วัยเยาว์ ทุกคนควรมีจิตสำนึก
    ในหน้าที่ของตนเองเป็นพลเมืองดีของสังคม ให้ความรู้เรื่องประชาธิปไตยกับประชาชนทุกระดับ
    เพื่อให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์ และเร่งแก้ปัญหายาเสพติดโดยมุ่งปราบปราม
    อย่างจริงจัง
                            ๒) ข้อเสนอแนะทางออกประเทศไทย กรณีปัญหาเฉพาะหน้า คนไทยจะต้องมี
         ความรักและสามัคคีกันให้มากขึ้น รัฐบาล ฝ่ายค้านและประชาชนต้องช่วยกันระดมความคิดเห็น
         เพื่อหาทางออกให้กับประเทศไทย นักการเมืองควรมุ่งทำงานเพื่อส่วนรวมมากกว่าเห็นแก่ประโยชน์
         ส่วนตัว  ทุกคนต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย หยุดใช้ความรุนแรงในการตัดสินปัญหา
         (ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่  http://www.cdd.go.th/download/๕๖๐๘๒๐_๒.pdf)
มติที่ประชุม     รับทราบ
    ๓.๑๐  เรื่อง  โครงการคัดเลือกผู้นำสตรีรุ่นใหม่  กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  “Smart Lady 
          Thailand  ผู้หญิงสวยด้วยความคิด”   
นายสมนึกฯ                           การพัฒนาสตรีเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศโดยรวม สตรีเป็นส่วนเติมเต็มของ
    สังคมที่สามารถร่วมสร้างสรรค์พัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงและยั่งยืน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
    จึงมีนโยบาย และความมุ่งมั่นในการส่งเสริมโอกาส  และความก้าวหน้าให้ผู้หญิงไทย ด้วยการเปิดเวที
    ให้หญิงไทยรุ่นใหม่ได้แสดงออก ด้านความคิด ความสามารถ และได้รับโอกาสพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้าง
         ความพร้อมในการเป็นผู้นำ ผ่านรายการเรียลลิตี้ทีวี Smart Lady Thailand ที่จะสนับสนุนให้ผู้หญิงไทย
         มีโอกาส สวย..ได้ด้วยความคิด และใช้ความสามารถที่มี  ทำงานเพื่อประโยชน์สู่สังคม มีความพร้อม
         ที่จะเป็นผู้นำสตรีรุ่นใหม่ เป็นพลังเข้มแข็งของประเทศต่อไป โดยกำหนดรับสมัครหญิงไทย อายุ 
         ๑๘ - ๓๕ ปี  มีภูมิลำเนาในประเทศไทย มีบุคลิกภาพที่ดี มีความสามารถในการเรียนรู้และการทำงาน
         เป็นทีม มีความสนใจการทำงานกิจกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของสังคม มีความพร้อมในการเข้าร่วม
         กิจกรรมอบรมของโครงการได้ ระหว่างวันที่ ๑๐ สิงหาคม ถึงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖  (สามารถ
         ดาวน์โหลดใบสมัคร หรือสมัคร ได้ที่ www.smartlady-thailand.com) หรือขอรับใบสมัครได้ที่
         สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามโก้  และส่งเอกสารการสมัครที่ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับ
         ตำบล หรือ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด หรือ ปณ. ๑ ปณจ. คลองจั่น


- ๘ -

                          Smart Lady Thailand จะคัดเลือกผู้หญิงทั่วประเทศที่มีคุณสมบัติพร้อมในการ
     เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำโดยมีกระบวนการคัดเลือกพร้อมๆไปกับการอบรมให้ความรู้
   และพัฒนาศักยภาพ ดังนี้ 
                          -  ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจากใบสมัครโดยประกาศรายชื่อทางเว็บไซต์ 
    www.smartlady-thailand.com จะได้เข้าอบรมเพิ่มขีดความสามารถและทดสอบบุคลิกภาพ 
    โดยจัดการอบรมระยะสั้น ๑ วัน ในภูมิภาค ๕ แห่ง และกรุงเทพมหานคร ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๖
                         -   ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบสองจะได้เข้าร่วมค่ายกิจกรรมอบรมพิเศษในกรุงเทพฯ
    ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นเวลา ๓ วัน เพื่อเรียนรู้ทักษะการเป็นผู้นำและเสริมทักษะการทำงาน
    เป็นทีมนำไปสู่การเฟ้นหาผู้หญิงที่มีความพร้อมสูงสุดเพียง ๑๒ คน 
                         -   ๑๒ ตัวแทนผู้หญิงของประเทศที่ได้รับคัดเลือกรอบสุดท้ายจะได้เข้าสู่บ้าน "Smart
    Lady Thailand" อยู่ร่วมกัน เป็นเวลา ๑ เดือน (๑๖ พ.ย.-๑๕ ธ.ค.๕๖ และถ่ายทอดสดทาง
    ทรูวิชั่นส์  ๖๗ และ HD๑๒๐) เพื่อเรียนรู้ อบรม ฝึกทักษะอย่างเข้มข้น ทั้งภาคทฤษฎีและภาค
    ปฏิบัติจากกูรูผู้เชี่ยวชาญและแขกรับเชิญชื่อดังในแต่ละสัปดาห์ ที่จะมาถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ 
    เพื่อพัฒนาด้านบุคลิกภาพ การคิดและการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม การร่วมกันทำ
    โครงการจริงซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม
                         -  หลังจบการอบรมตัวแทน Smart Lady Thailand ทั้ง ๑๒ คน จะได้รับเงินรางวัล 
         เงินสนับสนุนทำโครงการเพื่อสังคม โอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม หรือศึกษาดูงานต่างๆ
         ในประเทศหรือต่างประเทศ สำหรับอำเภอสามโก้กำหนดวันดีเดย์ รับสมัครในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖
มติที่ประชุม     รับทราบ
         ๓.๑๑  เรื่อง กศน.อำเภอสามโก้ ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษา จาก สมศ. 
นายวาทินฯ                         ด้วยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้รับรองรายงาน
         บทสรุปผู้บริหารสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษานอกระบบ
         และการศึกษาตามอัธยาศัย รอบสาม ของ กศน.อำเภอสามโก้ ที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
         ภายนอกได้มาประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งผลการประเมินในภาพรวมมีค่าคะแนนเท่ากับ ๘๒.๓๙ 
         ผ่านเกณฑ์ในระดับดี เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา พบว่าครบ
        ตามเกณฑ์การรับรองมาตรฐานทุกข้อ แสดงว่าผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้มาตรฐาน
        ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษา 
มติที่ประชุม    รับทราบ
ปิดประชุม     เวลา  ๑๑.๐๐  น.  
(ลงชื่อ).........................................ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
                                                     (นางสาวอรอุมา  แสงฉาย)
     สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
(ลงชื่อ).........................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
                                                      (นายธนกร  เสาเกลียว)
                 ปลัดอำเภอ 

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 30/09/2013
โดย น.ส.อรอุมา แสงฉาย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อำเภอสามโก้
ครั้งที่  ๒/๒๕๕๔
วันอังคารที่  ๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  เวลา  ๑๓.๓๐ น.
ณ   ห้องประชุมอำเภอสามโก้
***************
ผู้มาประชุม
              ๑. นายพีรเดช    โทมัส  นายอำเภอสามโก้
๒. นายโรจน์รัตน์ จันทร  ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง
    ๓. นายสนอง           พ่วงดี  เกษตรอำเภอ
    ๔. นายบุญเสริม เพ็งแจ่มศรี  คณะกรรมการธรรมาธิบาลจังหวัดอ่างทอง
    ๕. นายประกฤต พวงลูกอิน  ปศุสัตว์อำเภอ
    ๖. นายรังสรรค์         สีมี่                  เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอ
                 ๗.  นายบรรพจน์           ชาญกิจกรรณ์  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอสามโก้
    ๘. น.ส.ประภา         โค้วศิริ  พัฒนาการอำเภอ
              ๙. นายชัยรัตน์             คงคุ้ม  ท้องถิ่นอำเภอ
            ๑๐. นายวิเชียร          เขียวขจี             แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามโก้
  ๑๑.  นายสุทรรศน์ ม่วงศรีจันทร์     ผู้อำนวยการโรงเรียนสามโก้วิทยาคม
  ๑๒.  นายวิสุทธิ์            โตปิติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองถ้ำ
               ๑๓.  นายธงชัย คล้ายเผือก  แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าชุมนุม
            ๑๔. นางวัชรินทร์        วงษ์รอต            แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามโก้
  ๑๕.  นายอุดมศักดิ์       วงษ์พานิชย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ 
               ๑๖.  นายประเสริฐ ลูกฟัก  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนตาวง
  ๑๗.  นายวิญญู           สุทนต์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต
               ๑๘.  นายเสนาะ             หิรัญอ่อน              ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกร่าง
  ๑๙. นายสุพรรณ เพชรสุวรรณ  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกษทอง
            ๒๐. นายยงยุทธ          เพิ่มพูน             แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามโก้
            ๒๑. นายมะณี            ด้วงพลู  แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอบทม
            ๒๒. นายคำนูญ           พงษ์ชุบ             แทน สาธารณสุขอำเภอ
            ๒๓. นายสมศักดิ์         อำพันเรือง  แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
  ๒๔. นายประคอง        แจ่มอำพร          แทน นายกเทศมนตรีตำบลสามโก้
            ๒๕. จ.ส.อ.สุชาติ         มณีโชติ             แทน สัสดีอำเภอ

ผู้เข้าร่วมประชุม
    ๑. นายทนงค์ศักดิ์ ศรีวิเชียร             ปลัดเทศบาลตำบลสามโก้
    ๒. นางอาภรณ์         แก้วมณี            ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ ตำบลอบทม             
              ๓. นายราเชนทร์       สวัสดี               เจ้าหน้าที่ปกครอง


                                                      
                          -๒-

ผู้ไม่มาประชุม
              ๑. นายสุนทร            กลัดแก้ว            วัฒนธรรมอำเภอ
              ๒. นางวาสนา           ขมาลักษณ์อัตชัย   รักษาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่แหลม
              ๓.  นายไพเราะ              พัตตาสิงห์     ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามขาว

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่อง ขอขอบคุณ
ประธาน - ขอขอบคุณ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ                                        องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมบริจาคพร้อมจัดหาของขวัญและสนับสนุนอาหารเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
                        ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสามโก้ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๔
- ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำข้าราชการในสังกัดและประชาชนพร้อมข้าวสารอาหารแห้ง มาร่วมงานทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่      ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอสามโก้  เมื่อวันที่  ๑ มกราคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา
- ขอขอบคุณผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอสามโก้ที่นำเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  ขนาด ๕ กิโลวัตต์มาติดตั้งเพื่อป้องกันปัญหาไฟฟ้าดับที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในการจัดงาน โครงการเปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุนชน เทศบาลตำบลสามโก้ ณ โรงเรียนวัดเกษทอง
- ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมออกบริการประชาชนในโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖   ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔
มติที่ประชุม          รับทราบ
๑.๒ เรื่อง การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ประธาน - เนื่องด้วยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้จังหวัดจัดหาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์อย่างน้อยหนึ่งแห่ง เพื่อนำน้ำเข้าร่วมพิธีการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ทางผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้สั่งการให้แต่ละอำเภอไปหาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์อย่างน้อยอำเภอละหนึ่งแห่งเพื่อนำน้ำเข้าร่วมพิธีดังกล่าว
มติที่ประชุม          รับทราบ
๑.๓ เรื่อง ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในที่ประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔ 
                               -  การเตรียมการป้องกันเหตุเพลิงไหม้ (อัคคีภัย) ในช่วงตรุษจีน
ประธาน             ให้จังหวัดและอำเภอกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เฝ้าระวังและประชาสัมพันธ์                           แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการจุดธูปเทียน และการเผากระดาษในการบูชาต่าง ๆในช่วงเทศกาล
ตรุษจีนมิให้เกิดอัคคีภัยตลอดจนเพิ่มความระมัดระวังในการใช้แก๊สหุงต้มและวัสดุไวไฟทุกชนิด         ก่อนออกจากเคหสถานให้ตรวจสอบทุกครั้งว่าธูปเทียนที่จุดไว้มีการดับเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์เครื่องใช้อื่น ๆ ที่อาจเป็นเหตุของการเกิดอัคคีภัยว่าอยู่ในสภาพปลอดภัยหรือไม่
           -  ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอและผู้เกี่ยวข้อง  ที่ให้ความร่วมมือในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕๕๔ รวมทั้งให้เตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ต่อไป  
มติที่ประชุม          รับทราบ
                
                                                              
                                                       -๓-

                    ๑.๔ เรื่อง การชุมนุมในกรุงเทพมหานคร
ประธาน   เนื่องจากในขณะนี้ได้มีการยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลของกลุ่มต่าง ๆ เช่น กลุ่มพันธมิตร กลุ่ม นปช.
และ กลุ่มสันติอโศก และเพื่อเป็นการป้องกันความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
(นายบุญจงวงษ์ไตรรัตน์) ได้สั่งการให้จังหวัดและอำเภอทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อติดตามความ      เคลื่อนไหวของกลุ่มต่าง ๆ ข้างต้น
มติที่ประชุม รับทราบ 
๑.๕ เรื่อง การฝึกอบรมแกนนำอาสาสมัครปกป้องสถาบัน (อสป.)
ประธาน ขอเชิญปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ป.หน.ฝ.บห.ปค. ด้วยอำเภอ จัดฝึกอบรมแกนนำอาสาสมัครปกป้องสถาบัน (อสป.) ๑ รุ่น จำนวน ๒๐๐ คน 
                        ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมอำเภอสามโก้
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ วันอังคารที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๔
มติที่ประชุม          รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง  เพื่อทราบ 
                   ๓.๑ เรื่อง   การเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
                                  เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา  ๘๔ พรรษา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔
ป.หน.ฝ.บห.ปค.           ด้วยจังหวัดอ่างทอง ให้อำเภอแจ้งส่วนราชการต่าง ๆพร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                      เนื่องใน  วโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ในปี ๒๕๕๔ ทุกวันที่  ๕  ของเดือน 
สำหรับเดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  อำเภอสามโก้ได้กำหนดจัดพิธีในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 
เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ วัดสามโก้ หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลสามโก้                     จึงขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมพิธีในวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว (การแต่งกายใส่เสื้อสีชมพู  ตราสัญลักษณ์ หรือชุดสุภาพ)
มติที่ประชุม      รับทราบ
๓.๒ เรื่อง โครงการ“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดอ่างทอง                                                       ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔  และโครงการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ 
ป.หน.ฝ.บห.ปค.           ด้วยจังหวัดอ่างทองได้กำหนดแผนการดำเนินโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
                      สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ โดยได้กำหนดแผนการออกโครงการ
                     ของอำเภอสามโก้ ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ  วัดหนองกร่าง ตั้งแต่เวลา 
                    ๐๘.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. และพร้อมกันนี้อำเภอสามโก้ได้จัดหน่วยบริการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ 
และนอกจากนี้ได้รับแจ้งจากสำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทองว่า จะจัดให้บริการรถโมบายเคลื่อนที่   สำหรับจัดทำใบอนุญาตขับขี่รถ จำนวน ๑๐๐ คน โดยจะเริ่มลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. 
และขอรับใบสมัครได้ที่ เทศบาลตำบลสามโก้ จึงขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ  ข้าราชการ พนักงานลูกจ้างในสังกัดออกร่วมให้บริการประชาชน ในวันดังกล่าว
พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วถึงกัน และขอความกรุณา ผ.อ.โรงเรียนวัดหนองกร่าง จัดเด็กนักเรียนมาร่วมงานด้วย   (การแต่งกายแต่งชุดเครื่องแบบ)
มติที่ประชุม       รับทราบ-๔-

                    ๓.๓  เรื่อง การจัดงาน “๑๑๕ ปีของดีเมืองอ่างทอง ๒๕๕๔”
ป.หน.ฝ.บห.ปค. ด้วยจังหวัดและเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองได้ร่วมกันจัดงาน “๑๑๕ ปีของดีเมืองอ่างทอง ๒๕๕๔” ระหว่างวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ – ๖ มีนาคม ๒๕๕๔ รวม ๑๐ วัน ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ในการจัดงานครั้งนี้ จังหวัดได้มอบหมายให้อำเภอสามโก้รับผิดชอบอยู่ประจำร้านกาชาดในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔ และจำหน่ายสลากการกุศล จำนวน ๘๐ เล่ม ๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๙๖,๐๐๐ บาท และบัตรมัจฉากาชาด จำนวน ๕ เล่ม ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๒๑,๐๐๐ บาท โดยให้นำบัตรมัจฉากาชาดไปจับรางวัลในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นวันที่อำเภออยู่เวรประจำร้านกาชาด อำเภอจึงขอความร่วมมือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ทุกท่านช่วยจัดซื้อและจำหน่ายสลากการกุศลโดยขอหักจากเงินค่าตอบแทนประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๔ ซึ่งจะให้เสมียนตราอำเภอเป็นผู้หัก เพราะจะต้องนำส่งจังหวัดก่อนสิ้นเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 
มติที่ประชุม         รับทราบ
                    ๓.๔ เรื่อง การเลือกตั้งสภาเกษตรกร
เกษตรอำเภอ           ตามที่อำเภอได้แจ้งที่ประชุมเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๕๔ เกี่ยวกับการเลือกตั้งสภาเกษตรกร
ที่กำหนดเลือกในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  นั้น สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ได้ดำเนินการ                รับสมัครเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน สรุปดังนี้
ต.สามโก้ มีผู้สมัครเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร จำนวน  ๖ คน (ม. ๒,๔,๕,๗,๘,๑๐)
ต.มงคลธรรมนิมิต  มีผู้สมัครเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร จำนวน  ๔ คน (ม. ๑,๒,๓,๘)
ต.ราษฎรพัฒนา มีผู้สมัครเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร จำนวน  ๘ คน (ม. ๑,๒,๓,๔,๕,๖)
          ม. ๓,๕ ผู้สมัคร ม. ละ ๒ คน
ต.โพธิ์ม่วงพันธ์ มีผู้สมัครเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร จำนวน  ๔ คน (ม. ๑,๒,๖,๗)
ต.อบทม มีผู้สมัครเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร จำนวน  ๔ ราย (ม. ๒,๓,๔,๕)
รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒๔ หมู่บ้าน ผู้สมัครเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร จำนวน ๒๖ ราย
มติที่ประชุม       รับทราบ
       ๓.๕ เรื่อง การปฏิบัติงานสำรวจของกรมแผนที่ทหาร
ป.หน.ฝ.บห.ปค.            ด้วยกรมแผนที่ทหารมีแผนปฏิบัติงานสำรวจประจำปี ๒๕๕๔ ตามโครงการปรับปรุงข้อมูล           
แผนที่ชุด L7018 ระยะที่ ๒ ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง เพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกันและพัฒนาประเทศ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานสำรวจ ในห้วงระยะเวลาระหว่างวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ในการสำรวจครั้งนี้เจ้าหน้าที่สำรวจอาจมีความจำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนบางประการ จึงขอประชาสัมพันธ์หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ พนักงานลูกจ้างให้อำนวยความสะดวกและได้ให้การสนับสนุนต่อไปด้วย
จ.ส.อ.สุชาติ ฯ              ตามโครงการข้างต้นจึงขอประชาสัมพันธ์หัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง ให้อำนวยความสะดวกและได้ให้การสนับสนุนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่มาสำรวจในพื้นที่ดังกล่าว
มติที่ประชุม       รับทราบ


-๕-

                  ๓.๖ เรื่อง  การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบในภารกิจของกระทรวงมหาดไทย         
                                ระยะต่อไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ป.หน.ฝ.บห.ปค.            ด้วยศูนย์แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบกระทรวงมหาดไทยจังหวัดทอง ได้จัดการประชุม
คณะกรรมการศูนย์ฯ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติพิจารณากำหนดรูปแบบ ขั้นตอน   และวิธีเป็นธรรมเพื่อขับเคลื่อนมาตรการ ๓ มาตรการ ได้แก่ มาตรการโอนหนี้เข้าสู่ระบบ มาตรการสร้างความถูกต้องและเป็นธรรม และมาตรการป้องกันการเป็นหนี้นอกระบบโดยให้อำเภอดำเนินการดังนี้
๑.มาตรการโอนหนี้เข้าสู่ระบบกับกลุ่มลูกหนี้นอกระบบที่ลงทะเบียนไว้แล้ว แต่ไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อจำนวน ๑๐๙ ราย ให้ศูนย์ฯ อำเภอประชุมชี้แจงให้แก่ทีมตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อซักซ้อมรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงาน โดยเน้นการรับฟังปัญหาและอำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานให้ลูกหนี้สามารถกลับเข้าสู่กระบวนการพิจารณาสินเชื่อของธนาคารอีกครั้ง                 (อำเภอสามโก้ไม่มีลูกหนี้ตามมาตรการที่ ๑)
๒. มาตรการสร้างความถูกต้องและเป็นธรรมให้กับลูกหนี้ที่ไม่ได้ลงทะเบียน ในห้วงระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ –  ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔)โดยจัดทำประกาศรับลงทะเบียน สำหรับลูกหนี้                     ที่ประสงค์จะขอคำปรึกษา แนะนำ  ในรายที่กำลังจะถูกฟ้องคดี ระหว่างถูกฟ้องคดี และถูกบังคับคดี  และบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ให้เข้าใจกฎหมาย รวมทั้งพัฒนาศักยภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และชุดปฏิบัติการประจำตำบล ให้มีความรู้ความสามารถ      ในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและเป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายและด้านการเงินให้แก่ประชาชน    ในหมู่บ้านและชุมชุน
๓. มาตรการป้องกันการเป็นหนี้นอกระบบกับประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นหนี้นอกระบบ โดยให้ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์กลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นหนี้ ได้แก่ หมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จ.ป.ฐ. และร่วมกับทีมตำบลและคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ลงพื้นที่ไปประชุมชี้แจงปรับทัศนคติการใช้เงินการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การทำบัญชีครัวเรือน การชี้ช่องแหล่งเงินกู้ในพื้นที่
มติที่ประชุม       รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔   เรื่อง  อื่นๆ
                         ๔.๑ เรื่อง การช่วยเหลือการสร้างที่อยู่อาศัยแก่ผู้ด้อยโอกาส
นายสมศักดิ์ฯ                 ด้วยมีทหารจาก ร. ๓๑ พัน.๑ รอ จำนวน ๘ นาย เข้ามาทำการสร้างบ้านให้แก่ผู้ด้อยโอกาส                           ในตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ ในหมู่ที่ ๒ กับที่ ๕ ในการนี้ทาง อบต.โพธิ์ม่วงพันธ์จะเป็นผู้ดูแลการออก                             ค่าใช้จ่ายด้านอาหารให้แก่ทหาร ร.๓๑ พัน.๑ รอ จำนวน ๘ นาย ที่มาสร้างที่อยู่อาศัยแก่ผู้ด้อยโอกาส
ในตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ จึงแจ้งที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ รับทราบ 
มติที่ประชุม       รับทราบ
                        ๔.๒ เรื่อง การประชาคมในเขตเทศบาลตำบลสามโก้
นายทนงศักดิ์ฯ                ในส่วนเทศบาลตำบลสามโก้ได้ดำเนินการประชาคมหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลสามโก้      ตั้งแต่วันที่ ๙ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ โดยประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่ในเขตเทศบาลตำบลสามโก้       ทางเทศบาลตำบลสามโก้จึงขอเชิญหน่วยงานราชการทุกส่วนออกประชาคมหมู่บ้านเพื่อต้องการทราบความปัญหาแต่ละปัญหาของในพื้นที่ และทางเทศบาลจะมีหนังสือและกำหนดการประชาคมหมู่บ้าน   ส่งให้หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ต่อไป
มติที่ประชุม       รับทราบ
-๖-

                        ๔.๓ เรื่อง การสอบ O NAT ของกลุ่มโรงเรียนอำเภอสามโก้
นายวิญญูฯ                 ในส่วนทางกลุ่มโรงเรียนสามโก้ได้มีการสอบ O NAT เพื่อทดสอบความรู้ความสามารถ
ของนักเรียนของกลุ่มโรงเรียนโดยการวัดผลวิชาต่างๆ ได้เริ่มสอบในทุกระดับชั้นของกลุ่มโรงเรียน               อำเภอสามโก้ จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
มติที่ประชุม       รับทราบ
                        ๔.๔ เรื่อง การบริจาคโลหิต
ป.หน.ฝ.บห.ปค. ตามที่เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองได้มีกำหนดการรับบริจาคโลหิตในพื้นที่อำเภอสามโก้                    ประจำประเดือน กุมภาพันธ์ นั้น อำเภอ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน หัวหน้าส่วนราชการ                          หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดและประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคโลหิต           ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
                        ณ หอประชุมอำเภอสามโก้          
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น.

(ลงชื่อ)      นายราเชนทร์  สวัสดี               ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
                (นายราเชน  สวัสดี
 เจ้าหน้าที่ปกครอง


(ลงชื่อ)      นางมินทรา  ก้านทอง      ผู้ตรวจรายงานการประชุม
              (นางมินทรา  ก้านทอง)
                            ปลัดอำเภอ 

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 02/03/2011
โดย นายราเชนทร์ สวัสดี
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้มาประชุม
    ๑. นายพีรเดช โทมัส  นายอำเภอสามโก้
๒. นายโรจน์รัตน์ จันทร  ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง
๓.  นายวาทิน           งามปลอด   ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสามโก้
๔. น.ส.ประภา โค้วศิริ  พัฒนาการอำเภอสามโก้
         ๕. พ.ต.อ.พงศ์พลย์ พงษ์พิลา              ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสามโก้
              ๖.  นายโกเมท แสงนาค   แทน  สาธารณสุขอำเภอสามโก้
                 ๗. นายอำพร โตเสม   แทน  เกษตรอำเภอสามโก้
                 ๘. นายศักรินทร์ บุญมี   แทน  ปศุสัตว์อำเภอสามโก้
              ๙. นางปสุตา   ตั้งบูรณะกุล  เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอสามโก้ 
   ๑๐. จ.ส.อ.สุชาติ        มณีโชติ             แทน สัสดีอำเภออำเภอสามโก้
 ๑๑. นายสุทรรศน์ ม่วงศรีจันทร์      ผู้อำนวยการโรงเรียนสามโก้วิทยาคม
    ๑๒. นายวิสุทธิ์            โตปิติ   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองถ้ำ
                 ๑๓.  นายธงชัย คล้ายเผือก   แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าชุมนุม
    ๑๔. นายสุพรรณ เพชรสุวรรณ   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกษทอง
    ๑๕. นายไพเราะ พัตตาสิงห์   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามขาว
    ๑๖. นายสาร            สังข์ทองวิเศษ   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามโก้
    ๑๗. นายอุดมศักดิ์       วงษ์พานิชย์   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ 
    ๑๘. นายประเสริฐ ลูกฟัก   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนตาวง
    ๑๙. นายวิญญู           สุทนต์   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต
     ๒๐. นายเสนาะ หิรัญอ่อน   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกร่าง
     ๒๑. นายพนม       สุทธิพงษ์   ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามโก้
              ๒๒. นายประคอง      แจ่มอำพร           แทน นายกเทศมนตรีตำบลสามโก้
                 ๒๓. นายสมศักดิ์ อำพันเรือง   แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
                 ๒๔. นายบุญชู             สกลศรีถาวร   แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอบทม
                 ๒๕.. นางสุชาดา กุลจิตติพิริยะ   แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามโก้

ผู้เข้าร่วมประชุม

              ๑. น.ส.จารุวรรณ ลิ้มสกุลศิริรัตน์   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
              ๒. นายทนงค์ศักดิ์ ศรีวิเชียร   ปลัดเทศบาลตำบลสามโก้
    ๓. นางมินทรา           ก้านทอง           ปลัดอำเภอ
    ๔. นางเจรจา            หลาบงาม          กำนันตำบลอบทม
              ๕. นายราเชนทร์        สวัสดี               เจ้าหน้าที่ปกครอง


                                                                  
         -๒-

ผู้ไม่มาประชุม
                 ๑. นายบรรพจน์ ชาญกิจกรรณ์    ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย อำเภอสามโก้
     ๒. นายชัยรัตน์             คงคุ้ม    ท้องถิ่นอำเภอสามโก้
                  ๓. นางวาสนา        ขมาลักษณ์อัตชัย     รักษาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่แหลม

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน     ๑.๑  เรื่อง แนะนำข้าราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
         - พ.ต.อ.พงศ์พลญ์  พงษ์พิลา  ตำแหน่ง ผู้กำกับฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทองรักษาราชการแทน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสามโก้  
          - นายทวี  จำนงนอก  ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอำเภอสามโก้ ย้ายมาจาก อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
         - น.ส.จารุวรรณ  ลิ้มสกุลศิริรัตน์  ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญงานย้ายมาจากสำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ
- นายอัมพร  โตเสม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ย้ายมาจากสำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง
       - น.ส.สุดธิดา  เกษทอง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ย้ายมาจากสำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 
๑.๒ เรื่อง ขอขอบคุณ
ประธาน   - ขอขอบคุณผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย อำเภอสามโก้ที่นำเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕ กิโลวัตต์มาติดตั้งเพื่อป้องกันปัญหาไฟฟ้าดับที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ หอประชุมอำเภอสามโก้ และในการ
จัดงานโครงการแจกแว่นตาผู้สูงวัย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓
มติที่ประชุม          รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๓ วันพุธที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓
มติที่ประชุม          รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่อง  เพื่อทราบ
๓.๑ เรื่อง  การเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
                                    เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา  ๘๔ พรรษา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔
ป.หน.ฝ.บห.ปค.        ด้วยจังหวัดอ่างทอง ให้อำเภอแจ้งส่วนราชการต่าง ๆ พร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งร่วม
                     เป็นเจ้าภาพในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญ
                     พระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ในปี ๒๕๕๔ ทุกวันที่  ๕  ของเดือน 
                   สำหรับเดือน มกราคม  ๒๕๕๔  อำเภอสามโก้ได้กำหนดจัดพิธีในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๓๐ น.
ณ วัดสามโก้ หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพ คือ สถานีตำรวจภูธรสามโก้ จึงขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ             องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมพิธีในวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว  (การแต่งกายใส่เสื้อสีชมพู 
                    ตราสัญลักษณ์ หรือชุดสุภาพ)
มติที่ประชุม         รับทราบ
                         ๓.๒ เรื่อง การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๔  
ป.หน.ฝ.บห.ปค.        ด้วยอำเภอสามโก้ร่วมกับเทศบาลตำบลสามโก้จัดงานวันเด็กในวันเสาร์ ที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๔ 
เวลา ๐๘.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ สนามหน้าเทศบาลตำบลสามโก้จึงขอประชาสัมพันธ์ให้หัวหน้าส่วนราชการ  
ทุกท่านทราบและไปร่วมงานวันเด็กรวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ปกครองพาเด็กมาร่วมงานวันเด็ก
โดยทั่วกัน 


-๓-


นายทนงศักดิ์ฯ          สำหรับการจัดกิจกรรมวันเด็กในวันเสาร์ที่ ๘ มกราคมนั้น ทางเทศบาลตำบลสามโก้ได้รับเกียรติจากทาง
อำเภอในการจัดกิจกรรมรวมทั้งได้รับการสนับสนุนของรางวัล-ของขวัญ รวมทั้งอาหารและสิ่งของต่างๆ 
จากส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชนและกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในอำเภอสามโก้ 
ดังต่อไปนี้
๑. ผู้ใหญ่เสทื้อน หมู่ที่ ๖ ตำบลสามโก้ ได้แก่ ผัดไทย
๒. ตำบลราษฎร ได้แก่ ข้าวเปล่าและไข่พะโล้
๓. ตำบลมงคลธรรมนิมิตนำอาหารมาหนึ่งอย่าง
๔. อบต.โพธิ์ม่วงพันธ์ ได้แก่ ผัดไทย จำนวน ๒๐๐ กล่อง และไอศกรีม จำนวน ๑ ถัง 
๕ .อบต.อบทม ได้แก่อาหาร ผัดไทยไข่ และไอศกรีม จำนวน ๑ ถัง
๖. ร้านแมงป่อง ได้แก่ ข้าวต้ม
ในการจัดกิจกรรมวันเด็กครั้งนี้ ผู้ใดประสงค์จะร่วมสนับสนุนสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ เทศบาล
และอำเภอเพื่อจะได้จัดหาเต็นท์และโต๊ะสำหรับวางอาหารและแจกของขวัญให้เด็กและมีการแสดงของเด็ก 
หลังจากประธานเปิดพิธี 
นายสมศักดิ์ฯ             ในส่วนของ อบต.โพธิ์ม่วงพันธ์ ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันเด็กในวันศุกร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔
 โดยมีของรางวัลทั่วไปและมีการแจกรถจักรยานจำนวน ๑๕ คัน ให้แก่เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมงาน คือ 
 โรงเรียนวัดโบสถ์ (ราษฎร์รังสฤษฏ์) และโรงเรียนวัดท่าชุมนุม จึงขอเชิญประชาสัมพันธ์ทุกท่านร่วม
 งานจัดกิจกรรมวันเด็กตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น.ที่ อบต.โพธิ์ม่วงพันธ์
นายบูญชูฯ                 ในส่วนทาง อบต.อบทม ได้จัดสรรงบประมาณในการจัดงานวันเด็ก จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
                      โดยได้แบ่งการจัดซื้อของขวัญให้เด็กจำนวน ๓๐๐ ชิ้น ผ่านทางอำเภอสามโก้และได้จ้างเหมาทำอาหาร
อีกส่วนหนึ่งไปแจกในงานวันเด็กที่เทศบาลตำบลสามโก้
มติที่ประชุม         รับทราบ
๓.๓  เรื่อง  โครงการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๔
ป.หน.ฝ.บห.ปค.        ด้วยอำเภอได้จัดโครงการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๔ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๒๐ 
มกราคม ๒๕๕๔ ณ ศูนย์การเรียนรู้ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านในไร่ ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ 
ขอเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ทุกท่านเข้าร่วมโครงการ
ประธาน                  เนื่องจากการจัดทำโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่นั้นมีประชาชนมารับบริการน้อยเพื่อ เป็นการเปลี่ยน
รูปแบบโครงการครั้งต่อไป จึงขอให้ทุกท่านลองเสนอความคิดในการจัดรูปแบบโครงการฯ เนื่องจากโครงการฯ
ที่จัดทำไม่ได้รับการตอบรับเท่าที่ควร
นายวาทินฯ             เนื่องจากการจัดกิจกรรมอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่นั้นเป็นกิจกรรมที่ให้ประชาชนมีบทบาทจากเดิม
ส่วนราชการเป็นผู้จัดงานและจัดกิจกรรมให้ประชาชนอาจไม่ตรงความต้องการ และปัญหาที่เกิดในชุมชนขอเสนอ
ให้เปลี่ยนมาเป็นประชาชนเป็นผู้จัดดำเนินการ แล้วให้ทางอำเภอเป็นผู้ประสานงาน เช่น อาจมีเวทีเสวนาชาวบ้าน 
หรือ มีกิจกรรมให้ผู้สูงวัยเช่นการแสดงศิลปะ ประเพณีพื้นบ้าน เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
พื้นบ้านและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ครั้งต่อไป
มติที่ประชุม         รับทราบ

                                              
                                               -๔-


๓.๔  เรื่อง  การจำหน่ายบัตร ส.ค.ส. ปี ๒๕๕๔ 
ป.หน.ฝ.บห.ปค.        ด้วยจังหวัดอ่างทองได้จัดทำบัตร ส.ค.ส. ปี ๒๕๕๔ ขึ้นและได้จัดส่งให้ทางอำเภอสามโก้เป็นจำนวน ๓,๒๐๐ 
ฉบับ ๆ ละ ๖ บาท มากกว่าทุก ๆ ปี จึงขอความร่วมมือจากทุกส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้ช่วยประชาสัมพันธ์และจำหน่าย โดยอำเภอได้จัดให้ทุกส่วนราชการตามความเหมาะสม
และขอให้รวบรวมเงินส่งที่เสมียนตราอำเภอ ภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๔ เพื่อรวบรวมส่งจังหวัดต่อไป
มติที่ประชุม         รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔   เรื่อง  อื่นๆ
๔.๑ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามโก้
นายทนงศักดิ์ฯ             ทางเทศบาลตำบลสามโก้ ต้องขอขอบพระคุณ นายอำเภอสามโก้และหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน
 ข้าราชการและพี่น้องชาวอำเภอสามโก้ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
 ที่ผ่านมาจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และไม่มีปัญหาใดๆ ตามมา
มติที่ประชุม         รับทราบ
เลิกประชุม           เวลา ๑๕.๐๐ น.

   
ลงชื่อ)                                 ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
              (นายราเชน  สวัสดี)
                          เจ้าหน้าที่ปกครอง
  
 (ลงชื่อ)                                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม
              (นางมินทรา  ก้านทอง)
                            ปลัดอำเภอ 

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 31/01/2011
โดย ราเชนทร์ สวัสดี
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสามโก้ ครั้งที่ 12/2553 วันพุธ ธันวาคม 2553 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอำเภอสามโก้
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อำเภอสามโก้ 
ครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๓
 วันพุธที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๓  เวลา  ๐๙.๓๐ น.
  ณ   ห้องประชุมอำเภอสามโก้
***************
ผู้มาประชุม 
  ๑. นายพีรเดช โทมัส  นายอำเภอสามโก้
๒. นายโรจน์รัตน์ จันทร  ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง
๓.  นายวาทิน           งามปลอด    ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ
๔. น.ส.ประภา โค้วศิริ  พัฒนาการอำเภอ
๕. นายพินิจ    แสนงาม            สาธารณสุขอำเภอ
๖. นายชัยรัตน์   คงคุ้ม    ท้องถิ่นอำเภอ
  ๗. นายสุนทร กลัดแก้ว            วัฒนธรรมอำเภอ
    ๘. นางปสุตา   ตั้งบูรณะกุล  เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอ 
๙. นายสนอง           พ่วงดี  เกษตรอำเภอ
๑๐ .นายประกฤต พวงลูกอิน  ปศุสัตว์อำเภอ
๑๑. พ.ต.ท.ยุทธนา    อุทัยธรรม    แทน ผกก.สภ.สามโก้
๑๒. นายณาณทวี     พูลสวัสดิ์            แทน นายก อ.บ.ต อบทม
    ๑๓. นายเสนาะ        เดโช                 นายก อ.บ.ต.โพธิ์ม่วงพันธ์
  ๑๔. จ.ส.อ.สุชาติ       มณีโชติ             แทน สัสดีอำเภอ
  ๑๕. นายบรรพจน์ ชาญกิจกรรณ์  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย อำเภอสามโก้
  ๑๖. นายบุญเสริม เพ็งแจ่มศรี  คณะกรรมการธรรมาธิบาลจังหวัดอ่างทอง
    ๑๗. นายสาร สังข์ทองวิเศษ  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามโก้
    ๑๘. นายยงยุทธ        เพิ่มพูน             แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามโก้
    ๑๙. นายสุพรรณ เพชรสุวรรณ  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกษทอง
    ๒๐. นายวิสุทธิ์ โตปิติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 
    ๒๑. นายเสนาะ        หิรัญอ่อน  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกร่าง
    ๒๒. นายประเสริฐ ลูกฟัก  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนตาวง
    ๒๓. นายอุดมศักดิ์ วงษ์พานิชย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์
  ๒๔. นายไพเราะ       พัตตาสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามขาว
  ๒๕. นายวิญญู สุทนต์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต
              ๒๖. นายสุทรรศน์ ม่วงศรีจันทร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสามโก้วิทยาคม
    ๒๗. นางสารี่ คงอ่อน    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าชุมนุม
    ๒๘. นายพนม สุทธิพงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามโก้
    ๒๙. นางวาสนา        ขมาลักษณ์อัตชัย  แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่แหลม
๓๐. นายรังสรรค์       สี่มี                  เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอ
๓๑. นายประคอง      แจ่มอำพร          แทน นายกเทศมนตรีตำบลสามโก้
 
-๒-
ผู้เข้าร่วมประชุม
    ๑. จ.ส.อ.บุญรอด    คาพิจารณ์         รอง.ผบ.มว.ร.๓๑ พัน.๑ รอ
    ๒ . นายสมศักดิ์      อำพันเรือง         รองนายก อ.บ.ต.โพธิ์ม่วงพันธ์
  ๓. นายทนงศักดิ์     ศรีวิเชียร           ปลัดเทศบาลสามโก้
      ๔. นางมินทรา        ก้านทอง            ปลัดอำเภอ
                ๕. นายอนุสิทธิ์       แจ่มกระจ่าง        กำนันตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
  ๖. นางเจราจา        หลาบงาม          กำนันตำบลอบทม
     ๗. นายราเชนทร์     สวัสดี               เจ้าหน้าปกครอง
ผู้ไม่เข้าประชุม
     ๑. นายคัมภีร์          ธีระมิตร            หัวหน้าหน่วย ธ.ก.ส. สาขาวิเศษชัยชาญ หน่วยย่อยสามโก้
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
                    ๑.๑  เรื่อง  แนะนำข้าราชการย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
ประธาน  - พ.ต.บุญเรือง  ศรีชมชื่น ตำแหน่ง  สัสดีอำเภอวิเศษชัยชาญ  รักษาราชการแทน     
 สัสดีอำเภอสามโก้
                    ๑.๒  เรื่อง  ขอขอบคุณ 
ประธาน  - หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียน                  สามโก้วิทยาคมที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนให้ข้าราชการ พนักงานลูกจ้างในสังกัดและนักเรียน
มาร่วมบริจาคโลหิตเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ หอประชุมอำเภอสามโก้ มีผู้แจ้งความประสงค์บริจาคจำนวน ๘๖ คน และสามารถบริจาคโลหิต จำนวน ๖๓ คน
- ขอขอบคุณ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่คัดเลือกข้าราชการ/บุคลากร เข้าร่วมอุปสมบท  จำนวน ๙ คนและเป็นเจ้าภาพอุปสมบท จำนวน ๘ คน ตามโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ-
พระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา๕ ธันวาคม ๒๕๕๓
         - ขอขอบคุณผู้ที่ร่วมบริจาคเงินเพื่อไถ่ชีวิตโคถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ จำนวน ๒ ตัว เป็นเงิน ๒๘,๐๐๐ บาท
มติที่ประชุม                ทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๓ วันพุธที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓
มติที่ประชุม                รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง  เพื่อทราบ 
                     ๓.๑ เรื่อง การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
                                 มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
ป.หน.ฝ.บห.ปค.         ด้วยอำเภอสามโก้ได้กำหนดพิธีจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ในเวลา
๐๘.๐๐ น. ณ หอประชุมอำเภอสามโก้ โดยพิธีในภาคเช้าจัดให้มีการลงนามถวายพระพร
ถวายเครื่องราชสักการะ ถวายภัตตาอาหารแด่พระสงฆ์
        ส่วนภาคค่ำนั้นทางจังหวัดได้ให้ผู้นำหรือกำนันและผู้ใหญ่บ้านนั้นนำกลุ่มพลังมวลชนหมู่บ้าน
ละ ๑๐ คน เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร ถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล 
ในเวลา ๑๘.๐๐ น. ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง โดยการแต่งกายในพิธีตอนเช้าข้าราชการ
แต่งกายเครื่องแบบเต็มยศหรือเครื่องแบบตามสังกัด ส่วนพ่อค้าประชาชน และกลุ่มพลังมวลชน
แต่งกายสุขภาพ


- ๓ -
สำหรับตำบลอบทม หมู่ที่ ๒ นำโดยกำนันเจรจา หลาบงามและกลุ่มพลังมวลชน จำนวน ๑๐ คน
ไปลงเรือประดับไฟงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ฯ และมีปลัดอำเภอสามโก้ 
คือ นางมินทรา ก้านทอง และ น.ส อรอุมา ฉายแสง สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนร่วมเดินทาง
ไปด้วย ณ ลำน้ำเจ้าพระยา บริเวณหน้าโรงพยาบาลศิริราช ส่วนเสื้อที่จะใส่ไปลงเรือสีชมพูโดย
ทางจังหวัดจัดหามาให้และสวมหมวก อ.ส.ป. และขอประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน ติดธงชาติและติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ และทำความดี
เพื่อถวายเป็นราชกุสล เช่น การปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ทำความสะอาดที่อยู่อาศัยหรือกิจกรรมต่าง 
นายทนงศักดิ์ฯ           ในส่วนทางเทศบาลตำบลสามโก้นั้น ขอเชิญท่านนายอำเภอสามโก้เป็นประธานในพิธี
ลงนามถวายพระพร ถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลและขอเชิญ
หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมพิธี ในเวลา ๑๘.๐๐ น. 
ณ บริเวณสนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลสามโก้  โดยพิธีจะเริ่มพร้อมกับจังหวัดอ่างทอง 
มติที่ประชุม      รับทราบ
                     ๓.๒ เรื่อง  โครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดินในโอกาสมหามงคลเฉลิม
                                   พระชนมพรรษา ๗๘ พรรษา ๗๘ ล้านต้น            
ป.หน.ฝ.บห.ปค.          ตามที่อำเภอสามโก้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ กำหนดปลูกต้นไม้ 
                     ตามโครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดินในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๘ พรรษา
 ๗๘ ล้านต้น วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓  เวลา ๑๑.๐๐ น. (หลังเสร็จพิธีถวายชัยมงคล) 
ณ บริเวณวัดโบสถ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ จำนวน ๒๐๐ ต้น เพื่อเป็นการถวายแม่ของแผ่นดิน
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๘ พรรษา ๗๘ ล้านต้น จึงขอเชิญ ข้าราชการ 
หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้าประชาขนทุกหมู่เหล่าร่วมกันปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมพระราชินีนาถ ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว
มติที่ประชุม      รับทราบ
๓.๓ เรื่อง   การเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
    เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔  พรรษา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
ประธาน                   ตามที่อำเภอได้กำหนดให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา กำนัน
 ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
 เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ทุกวันที่ ๕  ของเดือน นั้น  
        สำหรับเดือน ธันวาคม ๒๕๕๓ อำเภอสามโก้ของดการจัดพิธีฯ เนื่องจากได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ แล้วทางอำเภอสามโก้จึงขอเลื่อนจัดพิธีฯไปในวันพุธที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๓ ณ วัดสามโก้  
มติที่ประชุม      รับทราบ
๓.๔ เรื่อง โครงการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service) ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๔  
ป.หน.ฝ.บห.ปค.         อำเภอสามโก้ได้กำหนดแผนการดำเนินงานออกหน่วยบริการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ 
ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ ในวันพุธที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๒๕๓ ณ ศูนย์การเรียนรู้ประจำหมู่บ้าน
หมู่ที่ ๓ ตำบลสามโก้ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ส่วนในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 
ตรงกับจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดหนองกร่าง หมู่ที่ ๔ ตำบลราษฎรพัฒนา อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง
จึงขอให้ทุกส่วนราชการเข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบด้วย
-๔-
ส่วนอำเภอสามโก้ได้กำหนดจัดโครงการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้
                                                              ..............................
ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี สถานที่ออกหน่วยบริการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่
สถานที่ หมู่ที่ ตำบล
๑ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ศูนย์การเรียนรู้ประจำหมู่บ้าน ๓ สามโก้
๒ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔ ศูนย์การเรียนรู้ประจำหมู่บ้าน ๖ โพธิ์ม่วงพันธ์
๓ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ วัดหนองกร่าง ๔ ราษฎรพัฒนา
๔ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๔ ศูนย์การเรียนรู้ประจำหมู่บ้าน ๓ อบทม
๕ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ ศูนย์การเรียนรู้ประจำหมู่บ้าน ๔ มงคลธรรมนิมิต
๖ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ศูนย์การเรียนรู้ประจำหมู่บ้าน ๙ สามโก้
๗ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ ศูนย์การเรียนรู้ประจำหมู่บ้าน ๕ โพธิ์ม่วงพันธ์
๘ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ศูนย์การเรียนรู้ประจำหมู่บ้าน ๕ ราษฎรพัฒนา
๙ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ วัดดอนตาวงษ์ ๖ อบทม
๑๐ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๔ ศูนย์การเรียนรู้ประจำหมู่บ้าน ๖ มงคลธรรมนิมิต

ประธาน        ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กำหนดมาทำบุญ 
เนื่องในวันธรรมสวนะ ณ วันหัวทุ่ง เวลา ๐๗.๐๐ น.จึงขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัด 
ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
วัฒนธรรมอำเภอ         ส่วนในการทำบุญเนื่องในวันธรรมสวนะเหลืออีกจำนวน ๒ วัด ได้แก่ วัดไผ่แหลม   ตำบลราษฎรพัฒนา และ วัดโบสถ์ ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ ส่วนในการทำบุญเนื่องในวันธรรมสวนะ
 ครั้งหน้าได้จัดให้อยู่อำเภอใหญ่ๆที่มีวัดเป็นจำนวนมาก
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๕ เรื่อง การจัดงานมหกรรม “ ๕ ปี โครงกาสายใยรักแห่งครอบครัว”
ป.หน.ฝ.บห.ปค.     ด้วยจังหวัดอ่างทอง แจ้งว่า กระทรวงศึกษาธิการ เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานมหกรรม“๕ ปี โครงกาสายใยรักแห่งครอบครัว”โดยมีวัตถุประสงค์เทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
 สยามมกุฎราชกุมาร พระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ รวมทั้งเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ในระหว่างวันที่ ๗ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอินแพ็คเมืองทองธานี hall ๗ และ hall ๘  
         เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติฯ และเผยแพร่การดำเนินโครงการดังกล่าว จึงขอความร่วมมือ
ทุกส่วนราชการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนข้าราชการ พนักงานลูกจ้างในสังกัดเข้าร่วมชมงาน
และรับฟังการประชุมในงานวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ตามกำหนดการข้างต้น
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง  อื่น ๆ
 ๔.๑ เรื่อง    การมอบเครื่องสูบน้ำพญานาค 
ป.หน.ฝ.บห.ปค.    ด้วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทองได้มอบเครื่องสูบน้ำ (เครื่องพญานาค) 
ขนาด ๘ นิ้ว จำนวน ๓ เครื่องเพื่อจะเก็บรักษาไว้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์/อบทม และเทศบาลตำบลสามโก้ ของอำเภอสามโก้ 
เพื่อเก็บและรักษาไว้ใช้ประโยชน์แก่การบริหารการพัฒนาและการป้องกันภัยน้ำท่วมในพื้นที่
อำเภอสามโก้    
มติที่ประชุม รับทราบ
-๕-

๔.๒. เรื่อง     โครงการแว่นตาผู้สูงวัย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ป.หน.ฝ.บห.ปค.    เนื่องด้วยสภากาชาดไทยร่วมกับจังหวัดอ่างทองได้จัดโครงการแว่นตาผู้สูงวัย 
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดย แว่นตาท็อปเจริญมาให้บริการและวัดสายตาให้แก่ผู้สูงวัยของอำเภอสามโก้ ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.ต้นไป โดยมีการ
วัดสายตาประกอบแว่นแก่ประชาชนจำนวน ๔๐๐ คน แบ่งเป็น ภาคเช้า จำนวน ๒๐๐ คน ส่วนใน
ภาคบ่าย จำนวน ๒๐๐ คน โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง มาร่วมเป็นประธานการเปิดโครงการแว่นตาผู้สูงวัย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และนายกสภากาชาดไทย
จังหวัดอ่างทอง ในเวลา  ๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุมอำเภอสามโก้  อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๓. เรื่อง  โครงการ ๘๔๐๐ คูคลอง
ป.หน.ฝ.บห.ปค.             เนื่องด้วยจังหวัดอ่างทอง ให้อำเภอสำรวจคูคลองในพื้นที่เพื่อที่จะจัดสรรงบประมาณ
ในการขุดลอก อำเภอจึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสำรวจแล้วให้รายงานอำเภอทราบ
เพื่อจะได้รายงานจังหวัดทราบ โดยจังหวัดขอให้รายงาน ครั้งแรก ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
ครั้งที่ ๒ ให้รายงานในเดือน มกราคม ๒๕๕๔
มติที่ประชุม รับทราบ
 ๔.๔. เรื่อง  การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามโก้
นายทนงศักดิ์ฯ  ขอประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามโก้ ในช่วงนี้ ยังเป็นช่วงรับสมัคร สมาชิกสภาเทศบาล ตั้งแต่วันที่ ๒๙ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓ เดือน ธันวาคม ๒๕๕๓ 
เวลา ๐๘.๓๐ ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. สถานที่รับสมัคร ห้องประชุมเทศบาลตำบลสามโก้ เลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามโก้ ในวันอาทิตย์ ที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๔  เวลา ๐๘.๐๐ ถึง ๑๕.๐๐ น.
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๕. เรื่อง  การจัดทำโครงการงดบุหรี่
นายยงยุทธฯ                  ด้วยโรงพยาบาลสามโก้ได้จัดทำโครงการ งดบุหรี่ ในสถานที่ราชการ เช่น สถานศึกษา  
สถานที่ราชการ หรือสถานที่ต่างๆ เริ่มตั้งแต่ เดือนธันวาคม โดยทางโรงพยาบาลสามโก้ได้จัดคลินิก
พร้อมเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำการเลิกบุหรี่ ในช่วงวันจันทร์ ถึง วันพฤหัสบดี เป็นต้นไป นอกจากนี้
ยังได้จัดทำโครงการตรวจสุขภาพให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ อายุตั้งแต่ ๓๕ ปีขึ้นไป มีการตรวจเบาหวาน โรคไต โรคตับ  โรคหัวใจหรือทุกโรคฟรี จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการ พนักงานลูกจ้างประจำ ในสังกัดของท่านเข้ารับการตรวจสุขภาพฟรี รวมทั้งการตรวจสุขภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 
เช่น การตรวจเลือด ตรวจไขมัน จึงขอเชิญชวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทราบด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

         
                 (นายราเชน  สวัสดี)
                          เจ้าหน้าที่ปกครอง
  
 (ลงชื่อ)                                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม
              (นางมินทรา  ก้านทอง)
                            ปลัดอำเภอ ปรับปรุงข่าวล่าสุด 30/12/2010
โดย นายราเชนทร์ สวัสดี
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง   รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา
          รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อำเภอสามโก้
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔
วันอังคารที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔  เวลา  ๐๙.๓๐ น.
ณ   ห้องประชุมอำเภอสามโก้
***************
ผู้มาประชุม
            ๑. นายพีรเดช     โทมัส    นายอำเภอสามโก้
       ๒. นายโรจน์รัตน์  จันทร    ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง
       ๓. พ.ต.อ.สุเมธ       ปุณสีห์               ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสามโก้
       ๔. นายพินิจ     แสนงาม             สาธารณสุขอำเภอ
       ๕. น.ส.ประภา        โค้วศิริ    พัฒนาการอำเภอ
                   ๖. นางปสุตา    ตั้งบูรณะกุล    เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอ                                                                                                             
๗. นายประกฤต  พวงลูกอิน    ปศุสัตว์อำเภอ
       ๘.  นายวาทิน            งามปลอด      ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ
       ๙. นายยงยุทธ        เพิ่มพูน              แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามโก้
     ๑๐. จ.ส.อ.สุชาติ       มณีโชติ              แทน สัสดีอำเภอ
  ๑๑. นายวิสุทธิ์  โตปิติ    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองถ้ำ
     ๑๒. นายพนม  สุทธิพงษ์    ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามโก้
     ๑๓. นายสุพรรณ  เพชรสุวรรณ    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกษทอง
     ๑๔. นายวิญญู  สุทนต์    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต 
               ๑๕. นายไพเราะ  พัตตาสิงห์    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามขาว
               ๑๖. นายเสนาะ  หิรัญอ่อน    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกร่าง
     ๑๗. นายสาร  สังข์ทองวิเศษ    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามโก้
     ๑๘. นายสุทรรศน์      ม่วงศรีจันทร์       ผู้อำนวยการโรงเรียนสามโก้วิทยาคม
      ๑๙. นายประเสริฐ  ลูกฟัก    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนตาวง
     ๒๐. นายอุดมศักดิ์     วงษ์พานิชย์    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์
                                                       และรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่แหลม
     ๒๑. นายทนงศักดิ์       ศรีวิเชียร           แทน นายกเทศมนตรีตำบลสามโก้      
     ๒๒. น.ส.เตือนใจ   ผลวารินทร์             แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
     ๒๓. น.ส.พัชชานันท์    กุลพรพิพัชญ       แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอบทม

ผู้เข้าร่วมประชุม
       ๑. นางมินทรา        ก้านทอง             ปลัดอำเภอ             
       ๒. นายบรรจง            ม่วงแก้ว                 มวลชนสัมพันธ์ ร.๓๑/๑  ๑๐
       ๓. นายสมศักดิ์  อำพันเรือง     รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
                 ๔. นางเจรจา         หลาบงาม             กำนันตำบลอบทม
      ๕. นายอนุสิทธิ์        แจ่มกระจ่าง         กำนันตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
      ๖. นายราเชนทร์      สวัสดี                 เจ้าหน้าที่ปกครอง


                                                

-๒-
ผู้ไม่มาประชุม

                    ๑.  นายบรรพจน์          ชาญกิจกรรณ์       ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอสามโก้
               ๒. ว่าที่ ร.ท.ภักค์     โภชกปริภัณฑ์      นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอวิเศษขัยชาญ
         รักษาราชการแทน นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอสามโก้
  ๓. นายรังสรรค์         สีมี่                     เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอ
      ๔. นายบุญเสริม        เพ็งแจ่มศรี      คณะกรรมการธรรมาธิบาลจังหวัดอ่างทอง
  ๕. นางสารี่              คงอ่อน                ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าชุมนุม
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
           ๑.๑ เรื่อง     ขอขอบคุณ
ประธาน - ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง                ในสังกัด ที่ไปร่วมโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้ประจำหมู่บ้านหมู่ที่ ๕                               ตำบลราษฎรพัฒนา  เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔
มติที่ประชุม      รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔  วันที่ ๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๔  
มติที่ประชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง  เพื่อทราบ 
                       ๓.๑ เรื่อง การเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส                                 
    ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ประธาน    ด้วยจังหวัดอ่างทอง ให้อำเภอแจ้งส่วนราชการต่าง ๆ พร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส                    ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ในปี ๒๕๕๔ ทุกวันที่  ๕  ของเดือน 
   สำหรับเดือน สิงหาคม ๒๕๕๔  อำเภอสามโก้ได้กำหนดจัดพิธีในวันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔                      เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดสามโก้ หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ จึงขอเชิญ                  หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมพิธีในวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว  
มติที่ประชุม       รับทราบ
          ๓.๒ เรื่อง  สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี สิ้นพระชนม์ 
ประธาน ด้วยได้มีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ สิ้นพระชนม์ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔  รัฐบาลได้ประกาศ ดังนี้
๑. ให้สถานที่ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถานศึกษา ทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสา                            
                     มีกำหนดสิบห้าวัน ตั้งแต่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ –  ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ เว้น งดวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
     ๒.  ให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานของส่วนราชการ หน่วยงานรัฐ และรัฐวิสาหกิจ ไว้ทุกข์
                     มีกำหนดสิบห้าวัน ตั้งแต่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ เว้น งดวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔
จึงขอความร่วมมือหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดทราบและถือปฏิบัติตามประกาศรัฐบาลดังกล่าวต่อไป
มติที่ประชุม       รับทราบ
๓.๓ เรื่อง โครงการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๔ 
ประธาน ด้วยอำเภอสามโก้  ได้กำหนดแผนการดำเนินงานออกหน่วยบริการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่            ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๔  ในวันพฤหัสบดีที่  ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๕๔  ณ วัดวงษ์สุวรรณ หมู่ที่ ๖
ตำบลอบทม  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป จึงขอให้ทุกท่านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ในพื้นที่ทราบ                    และเข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน
มติที่ประชุม       รับทราบ

-๓-

                     ๓.๔ เรื่อง การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล                         
                           เฉลิมพระชนมพรรษา ๗๙ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
ประธาน ด้วยจังหวัดได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส       มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๙ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ โดยได้กำหนดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ พิธีลงนามถวายพระพร พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล                โดยอำเภอสามโก้กำหนดดำเนินการ  ดังนี้
๑. จัดพิธีในช่วงเช้า (พิธีทำบุญ “ถวายภัตตาหาร ปิ่นโต - พระสงฆ์” และพิธีลงนามถวายพระพร) 
เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุมอำเภอสามโก้ จึงขอเชิญชวนทุกส่วนราชการ มาร่วมพิธีในวันดังกล่าว                      และขอเชิญปล่อยพันธ์ปลา ณ บึงบ้านเชียงหมู่ที่ ๒ ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ และร่วมปลูกต้นไม้ ณ ลานฝั่ง               ตรงข้ามที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ จำนวน ๗๐๐ ต้น  ภายหลังจากเสร็จสิ้นงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ 
๒. จัดพิธีในช่วงเย็น (พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล)
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวาย
พระพรชัยมงคล
๓. ขอให้ทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ลูกจ้างในสังกัด
และประชาชน ร่วมกันประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย “สก.” ในระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๔ 
มติที่ประชุม       รับทราบ
๓.๕ เรื่อง โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์
ประธาน     ด้วยจังหวัดอ่างทองได้แจ้งแนวทางการดำเนินการโครงการปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวก                      นิรภัย ๑๐๐  เปอร์เซ็นต์  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๔  มกราคม  ๒๕๕๔   และนโยบายของ                                นายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)   ดังนี้
  ๑. ประกาศกำหนดสถานที่ของหน่วยงาน  เป็นพื้นที่ควบคุมวินัยจราจรเรื่องการสวมหมวกนิรภัย               
ในขณะขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์อย่างเคร่งครัด  โดยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจน
 ๒. ให้ร่วมรณรงค์โดยการจัดทำป้ายสัญลักษณ์  “สวมหมวกนิรภัย  ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์” ติดตั้งบริเวณ
ทางเข้าสถานที่ของหน่วยงานสำหรับหน่วยงานที่อยู่ในศูนย์ราชการ หรือใช้พื้นที่ร่วมกับหน่วยงานอื่น ซึ่งดูแล                   รับผิดชอบพื้นที่โดยรวม
                            ๓. กำชับข้าราชการ  ลูกจ้าง  พนักงาน  เจ้าหน้าที่ในสังกัด  ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติ             
ตามกฎหมาย นโยบายความปลอดภัยทางถนน เรื่องการขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัย                       ทุกครั้ง  หากไม่ปฏิบัติตามถือว่าฝ่าฝืนกฎหมาย  ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาดำเนินการลงโทษทางวินัยและ                        รายงานจังหวัดทราบต่อไป
                            ๔. ติดตามการปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี  การปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องการขับขี่และโดยสาร
รถจักรยานยนต์  ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง  ของข้าราชการ  ลูกจ้าง  พนักงาน  และเจ้าหน้าที่ในสังกัด
  ๕. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามข้างต้น  และให้มีโครงการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย                          
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้ประชาชน                       
ในพื้นที่ได้รับรู้เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง
มติที่ประชุม       รับทราบ
                                        
      -๔-

๓.๖ เรื่อง  การแข่งขันเรือพาย (เรือมาด) 
ประธาน ด้วยจังหวัดอ่างทองร่วมกับสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันเรือพายชิงแชมป์    ประเทศไทย (สนามที่ ๒) ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในระหว่างวันที่ ๕ – ๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ อ่างเก็บน้ำแก้มลิงหนองเจ็ดเส้น อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองต้องการให้ประชาชนจังหวัดอ่างทองได้มีส่วนร่วมจึงได้จัดแข่ง 
เรือพื้นบ้านของจังหวัดอ่างทองด้วยกันเองในรายการแข่งขันดังกล่าวด้วย โดยจะแบ่งเป็น ๒ สาย ๆ ละ                   ๔ – ๕ ทีม แล้วชิงชนะเลิศในวันเดียวกัน จึงให้อำเภอจัดหาทีมเรือพื้นบ้าน (เรือมาด) เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน ๑ หรือ ๒ ทีม (ทีมละ ๕ ฝีพาย) สำหรับกำหนดการแข่งขันเรือพื้นบ้าน (เรือมาด) ในวันอาทิตย์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๔  ส่วนช่วงเวลาการแข่งขันจะแจ้งให้ทราบต่อไป และขอประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันเรือพายชิงแชมป์ประเทศไทย (สนามที่ ๒) ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวข้างต้น
มติที่ประชุม       รับทราบ
๓.๗ เรื่อง  ขอเชิญชวนให้แต่งกายชุดผ้าไทย เสื้อที่มีตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ และซักซ้อมแนวทาง                      
 การแต่งกายในวันปฏิบัติราชการ 
ประธาน ด้วยจังหวัดอ่างทองได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยขอเชิญชวน ข้าราชการ พนักงาน รัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดแต่งกายในชุดผ้าไหมหรือผ้าไทยในวันปฏิบัติราชการ
ดังนั้น เพื่อให้การแต่งกายในการปฏิบัติราชการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อำเภอสามโก้จึง                      ขอเชิญชวน  ให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด แต่งกายในวันปฏิบัติราชการ ดังนี้
                               ๑. วันจันทร์ แต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบปฏิบัติราชการ (สีกากี)
          ๒. วันอังคาร แต่งกายด้วยเสื้อที่มีตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
     (เว้นสีดำและสีนำเงินเข้ม)
๓. วันพุธ แต่งกายด้วยชุดผ้าไหมหรือผ้าไทย
๔. วันพฤหัสบดี แต่งกายด้วยชุดตามสังกัดของหน่วยงานหรือชุดสุภาพ
๕. วันศุกร์  แต่งกายด้วยเสื้อประจำจังหวัด (เสื้อตุ๊กตา)
มติที่ประชุม       รับทราบ
๓.๘ เรื่อง  การจัดกิจกรรม “วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี ๒๕๕๔ 
ประธาน ด้วยจังหวัดอ่างทองได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้วันที่ ๑๐ สิงหาคม ของทุกปี                                         เป็นวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเป็นเกียรติแก่สถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 
อำเภอสามโก้ ได้กำหนดให้มีการประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔                              เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมอำเภอสามโก้ และจัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ เวลา ๑๐.๓๐ น.                          จึงขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัด                        
                     ร่วมเป็นเกียรติ  ในการจัดกิจกรรม “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี ๒๕๕๔ 
มติที่ประชุม       รับทราบ
๓.๙ เรื่อง  ประชาสัมพันธ์จำหน่ายดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๕๔ 
ประธาน ด้วยจังหวัดอ่างทอง แจ้งว่าสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนด                   จัดงานวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๕๔ ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ                    ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ และกำหนดเลือก “ดอกมะลิ” เป็นสัญลักษณ์  “วันแม่แห่งชาติ”                                โดยจัดทำเผยแพร่  และจำหน่ายเป็นประจำทุกปี
ในการนี้ อำเภอสามโก้จึงขอความร่วมมือ ทุกส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำหน่าย
ดอกมะลิ  ให้ข้าราชการพนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดในราคาช่อละ ๑๐ บาท (ตามหนังสือที่อำเภอส่งไปแล้ว)
มติที่ประชุม       รับทราบ
                                                
                                                  -๕-

๓.๑๐  เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๔  เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๔
ประธาน                        เขตเลือกตั้งที่ ๑  นายภราดร  ปริศนานันทกุล (ชาติไทยพัฒนา)      ได้รับเลือกตั้ง
  เขตเลือกตั้งที่ ๒  นาย นายกรวีร์  ปริศนานันทกุล (ชาติไทยพัฒนา)  ได้รับเลือกตั้ง
 ขอขอบคุณ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
มติที่ประชุม       รับทราบ
๓.๑๑ เรื่อง  ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
ประธาน                     ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ได้ประกาศกำหนดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๓๕๕๔ ผลการเลือกตั้งของอำเภอสามโก้  ดังนี้ 
- ผู้สมัครรับเลือกตั้ง จำนวน ๑ คน ได้แก่ นายสุรเชษ นิ่มกุล
- จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ๑๔,๔๐๘ คน 
- จำนวนผู้มาใช้สิทธิ ๗,๕๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ  ๕๒.๓๗ 
- จำนวนบัตรดี ๖,๘๗๑    คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๐๗
- จำนวนบัตรเสีย ๒๗๖    คิดเป็นร้อยละ  ๓.๖๖
- จำนวนบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน ๓๙๘  คิดเป็นร้อยละ ๕.๒๘
ขอขอบคุณ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วน                       จังหวัดอ่างทอง
มติที่ประชุม       รับทราบ
เลิกประชุม เวลา ๑๑.๐๐ น.

(ลงชื่อ)           นายราเชนทร์ สวสดี              ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
                (นายราเชนทร์  สวัสดี)    เจ้าหน้าที่ปกครอง


(ลงชื่อ)      นางมินทรา  ก้านทอง      ผู้ตรวจรายงานการประชุม
              (นางมินทรา  ก้านทอง)
ปลัดอำเภอ 

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 29/08/2011
โดย นายราเชนทร์ สวัสดี
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษาฯ อำเภอสามโก้ ครั้งที่ 8/2556 วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2556
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อำเภอสามโก้
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖
 วันพฤหัสบดีที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๐๙.๐๐  น.
  ณ   ห้องประชุมอำเภอสามโก้
****************
ผู้มาประชุม
๑. นายพีรเดช โทมัส นายอำเภอสามโก้
๒. นายโรจน์รัตน์ จันทร ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง
๓. นางมรรษพร แก้วเกตุศรี ปลัดอำเภอ
๔. พ.ต.ท.ชัยธนันท์ จิรปิยเศรษฐ์ แทน  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสามโก้
๕. นางสาวบุปผา ฤกษ์สมจิต เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอ
๖. ร.ท.วินัย ใจกว้าง ผู้ช่วยสัสดีอำเภอ
๗. นายสมนึก นาคกุญชร พัฒนาการอำเภอ
๘. นางสง่า ตรีบุปผา วัฒนธรรมอำเภอ
๙. นายบรรพจน์ ชาญกิจกรรณ์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอสามโก้
๑๐. นายภูษิต พรมสุข แทน  สาธารณสุขอำเภอ
๑๑.  นายวาทิน งามปลอด ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ
๑๒. นางเสาวนีย์ ลูกฟัก แทน  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามขาว
๑๓. นางวาสนา ขมาลักษณ์อัตชัย แทน  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์และ
รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่แหลม
๑๔. นายโกศล นาคต้นมี แทน  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าชุมนุม
๑๕. นางสวง ยินดี แทน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองถ้ำ
๑๖. นายมาโนช หล่อเหลี่ยม แทน  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกร่าง
๑๗ นายดำรงค์ แก้วคร้าม แทน  นายกเทศมนตรีตำบลสามโก้
๑๙. นางญาณทวี พูลสวัสดิ์ แทน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอบทม
๑๘. นางเตือนใจ ผลวารินทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายโกเมท แสงนาค เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ
๒. นางสาวพิชชานันท์ กุลพรพิพัชญ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอบทม
๓. ส.อ.บรรจง ม่วงแก้ว ชุดกิจการพลเรือน ร.๓๑  พัน ๑ รอ.
๔. นางเจรจา หลาบงาม กำนันตำบลอบทม
๕.  นายราเชนทร์ สวัสดี เจ้าหน้าที่ปกครอง
๖. นางสาวอรอุมา แสงฉาย สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน


                   - ๒ -

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นางษะรียะฮ์ ก้านทอง ปลัดอำเภอ
๒. นายธนกร เสาเกลียว ปลัดอำเภอ
๓. นายประกฤต พวงลูกอิน ปศุสัตว์อำเภอ
๔. นางนิภาภรณ์ สนิทพันธ์ เกษตรอำเภอ
๕. นายบุญเสริม เพ็งแจ่มศรี คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอ่างทอง
๖. นายประเสริฐ เสถียรกิจการชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามโก้
๗. ว่าที่ ร.ท.ภักค์ โภชกปริภัณฑ์ นักส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอวิเศษชัยชาญ
รักษาราชการแทน  นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอสามโก้
๘. นายรังสรรค์ สี่มี เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอ
๙. นายทนงศักดิ์ ศรีวิเชียร ปลัดเทศบาลตำบลสามโก้
๑๐.  นายนริศ บุญขำ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอบทม
๑๑.  นายบันลือ พลมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามโก้วิทยาคม
๑๒. นายสุพรรณ เพชรสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกษทอง
๑๓. นายเจษฎาพงษ์ บัวเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนตาวง
๑๔. นายวิญญู สุทนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต
๑๕. นายสาร สังข์ทองวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามโก้
๑๖. นายประเสริฐ ลูกฟัก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามโก้
เริ่มประชุม เวลา  ๐๙.๐๐  น.
ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
  ๑.๑  เรื่อง  แนะนำข้าราชการย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
ประธาน         -  นายภูษิต  พรมสุข  ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กลุ่มงานเวชปฏิบัติ
    ครอบครัวและชุมชน ย้ายมาจาก  โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ (ปฏิบัติราชการที่โรงพยาบาลส่งเสริม
    สุขภาพประจำตำบลสาวร้องไห้ สาธารณสุขอำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง)
มติที่ประชุม     รับทราบ
        ๑.๒  เรื่อง  การมอบประกาศเกียรติบัตรการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
        ระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖
ประธาน         ด้วยจังหวัดอ่างทอง  ได้ดำเนินการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับ
    จังหวัด  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  โครงการฝึกซ้อมแผนการระงับอัคคีภัยอาคารสูงใน
    จังหวัดอ่างทอง  ประจำปี  ๒๕๕๖  (Fire exercise for high rise building in Ang Thong 
    province ๒๐๑๓) โดยดำเนินการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบ (Full – Scale  Exercise :  FSX) เมื่อวันศุกร์ที่
    ๑๒  กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ  ตึกสงฆ์อาพาธอนุสรณ์  ๑๑๑ ปี  เมืองอ่างทอง  โรงพยาบาลอ่างทอง
         จังหวัดอ่างทอง  จึงขอส่งประกาศเกียรติบัตรให้อำเภอ  พร้อมเป็นผู้แทนของผู้ว่าราชการ
    จังหวัดดำเนินการมอบให้  โรงพยาบาลสามโก้  และองค์การบริหารส่วนตำบลอบทม  เพื่อเป็นเกียรติ
    และแสดงความขอบคุณที่ได้สนับสนุนและร่วมการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


                   - ๓ -

    ระดับจังหวัด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๖  สำหรับประกาศเกียรติบัตรขอเปลี่ยนวันมอบ
    เป็นวันที่  ๙  สิงหาคม  ๒๕๕๖  เนื่องจากเป็นวันกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  อำเภอได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการ
    มาร่วมพิธีด้วย  
มติที่ประชุม     รับทราบ
    ๑.๓  เรื่อง  ขอขอบคุณ
ประธาน                 -  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์  และเจ้าหน้าที่ทุกคน  ที่ตกแต่งสถานที่
    เพื่อทำพิธีถวายเทียนพระราชทานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี
                         พร้อมทั้งจัดรถยนต์  (พร้อมพนักงานขับรถ) เข้ารับเทียนพระราชทาน  เมื่อวันที่  ๒๒  กรกฎาคม
                         ๒๕๕๖  เวลา  ๐๘.๓๐  น.  ณ  พุทธมณฑลจังหวัดอ่างทอง  วัดขุนอินทประมูล  อำเภอโพธิ์ทอง  
                         เพื่อนำมาถวายให้แก่วัดโบสถ์
                  -  นายกเทศมนตรีตำบลสามโก้  ที่จัดรถยนต์ (พร้อมพนักงานขับรถ)  ไปรับต้นเทียน
    พรรษาจากผู้ว่าราชการจังหวัด  เมื่อวันที่  ๒๒ กรกฎาคม  ๒๕๕๖  เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ  พุทธมณฑล
    จังหวัดอ่างทอง วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง  เพื่อนำมาถวายให้แก่วัดสามโก้ 
       -  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนที่ร่วมกิจกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา  
    เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  ประจำปี   ๒๕๕๖  จังหวัดอ่างทอง  ระหว่างวันที่
    ๒๐ – ๒๒ กรกฎาคม  ๒๕๕๖  ณ  พุทธมณฑลจังหวัดอ่างทอง  วัดขุนอินทประมูล  อำเภอโพธิ์ทอง
    และการร่วมโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่  เมื่อวันที่  ๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ น.
    ณ  วัดสามโก้
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  ๗/๒๕๕๖  วันอังคารที่  ๒  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
มติที่ประชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่อง  เพื่อทราบ
๓.๑  เรื่อง  การเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวโรกาส
               ทรงเจริญพระชนมพรรษา  ๘๖  พรรษา  ในปี  พ.ศ.  ๒๕๕๖  
ประธาน         ด้วยจังหวัดอ่างทอง ให้อำเภอแจ้งส่วนราชการต่าง ๆ พร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
                         ทุกแห่งร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
    เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ในปี ๒๕๕๖ ทุกวันที่  ๕  ของเดือน  
                                       สำหรับเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖  อำเภอสามโก้ได้กำหนดจัดพิธีในวันจันทร์ที่ ๕  สิงหาคม 
    ๒๕๕๖  เวลา ๑๔.๐๐ น.  ณ  วัดสามโก้  หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพ  องค์การบริหารส่วนตำบลอบทม
    และกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ตำบลอบทม  จึงขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง 
    ในสังกัดเข้าร่วมพิธีในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
มติที่ประชุม     รับทราบ
                         ๓.๒ เรื่อง  การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาส
       มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๖  
ประธาน        ด้วยอำเภอได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ 
   เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๘๑  พรรษา  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๖  ดังนี้

                   - ๔ -

         ๑. พิธีในช่วงเช้า  พิธีถวายเครื่องราชสักการะ  (พานพุ่มทอง พุ่มเงิน)  และพิธีลงนาม
   ถวายพระพรชัยมงคล  เวลา  ๐๘.๓๐  น.  ณ  หอประชุมอำเภอสามโก้  การแต่งกาย  ข้าราชการ
   ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงานราชการส่วนท้องถิ่น กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน แต่งเครื่องแบบ
   ปกติขาว หรือเครื่องแบบปฏิบัติราชการกากีคอพับแขนยาว หรือเครื่องแบบตามสังกัด  พ่อค้า ประชาชน  
   กลุ่มพลังมวลชนแต่งกายชุดสากล  ชุดไทย  หรือชุดสุภาพ  นักเรียน  นักศึกษาแต่งกายชุดนักเรียน
   นักศึกษา
                  ๒.  พิธีในช่วงกลางคืน  พิธีถวายเครื่องราชสักการะ  (พานพุ่มทอง  พุ่มเงิน)  และพิธี
   จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล  เวลา  ๑๘.๔๕  น.  ณ  หอประชุมอำเภอสามโก้  การแต่งกาย
   ชุดผ้าไหม  หรือชุดสุภาพ
               จึงขอเชิญชวนข้าราชการ  ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงานราชการ
                        ส่วนท้องถิ่นกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ฯลฯ  มาร่วมพิธีในวันดังกล่าว  พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวน
                        ให้ประชาชนร่วมกันประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย  “สก.”  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
                        ถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๕๖  และเชิญร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวันที่  
                        ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๖  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  ณ  บริเวณบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัด
   (หลังเก่า)  
มติที่ประชุม    รับทราบ
    ๓.๓  เรื่อง  การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
         ทรงเจริญพระชนมพรรษา  ๖๑  พรรษา  
ประธาน          ด้วยจังหวัดอ่างทองได้รับแจ้งจากกรมการปกครอง  ว่า  เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระบรม-
โอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร  ทรงเจริญพระชนมพรรษา  ๖๑  พรรษา ในวันที่  ๒๘  กรกฎาคม 
๒๕๕๖  กระทรวงมหาดไทย  โดย  นายวิสาร  เตชะธีราวัฒน์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  
มีนโยบายให้ทุกจังหวัด  อำเภอ  ตำบล  จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  
แด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร  ทั้งนี้  กรมการปกครองได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
ให้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร  เพื่อติดตั้ง 
ณ  ที่ว่าการอำเภอ  สำนักงานเทศบาลตำบล  และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง  
เพื่อแสดงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย
         อำเภอสามโก้  จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์  
โต๊ะหมู่บูชาอย่างสมพระเกียรติ  โดยให้มีการจัดทำกรอบภาพ  หรือระบายผ้าตามสีประจำพระองค์
(สีเหลือง)  ให้สวยงามพร้อมทั้งจัดทำสมุดลงนามถวายพระพร   และโต๊ะ  เก้าอี้สำหรับวางสมุดลงนาม
ถวายพระพรอย่างสวยงาม
มติที่ประชุม     รับทราบ
    ๓.๔  เรื่อง  โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่  ประจำเดือน  สิงหาคม  ๒๕๕๖ 
ประธาน                             ด้วยอำเภอสามโก้  ได้กำหนดแผนการดำเนินงานออกหน่วยบริการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่     
                         ประจำเดือน  สิงหาคม  ๒๕๕๖  ในวันพฤหัสบดีที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๖  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ น. 
                         เป็นต้นไป  ณ  ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๑  ตำบลมงคลธรรมนิมิต  จึงขอให้ทุกส่วนราชการนำงาน
                         ในหน้าที่ออกไปให้บริการประชาชนโดยพร้อมเพรียงกัน
มติที่ประชุม     รับทราบ

                   - ๕ -
    ๓.๕  เรื่อง  การรับบริจาคโลหิต 
ประธาน         ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง  ได้กำหนดออกรับบริจาคโลหิตในเขตอำเภอสามโก้  
                        ในวันพฤหัสบดีที่  ๕  กันยายน  ๒๕๕๖  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ  หอประชุมอำเภอสามโก้  จึงขอ              
   เชิญชวน หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้บริหารสถานศึกษา  หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  องค์กรปกครอง
   ส่วนท้องถิ่น  และบุคลากรในสังกัด  ร่วมบริจาคโลหิต  ในวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าว  สำหรับการ
   บริจาคโลหิตเมื่อวันที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  มีผู้แสดงความประสงค์บริจาคโลหิต  จำนวน ๗๕ คน
             แต่บริจาคโลหิตได้  ๔๗  คน
มติที่ประชุม    รับทราบ
                        ๓.๖  เรื่อง  โครงการผู้ว่าและกาชาดสร้างบ้านสานฝันให้กับผู้ยากจน 
ประธาน        ด้วยจังหวัดอ่างทองได้จัดทำโครงการผู้ว่าและกาชาดสร้างบ้านสานฝันให้กับผู้ยากจน
   เพื่อสนับสนุนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ปี ๒๕๕๖ ในการแก้ไขปัญหาและตอบสนอง
   ความต้องการของประชาชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ยากจนให้สูงขึ้น
   บรรเทาทุกข์ให้กับผู้ยากจนให้มีที่อยู่อาศัย ซึ่งอำเภอร่วมกับเทศบาลตำบลสามโก้และองค์การบริหาร
   ส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์/อบทม  ได้คัดเลือกผู้ยากจนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๔ ราย ได้แก่  
๑. น.ส.นุชนารถ  ขำวงษ์  อายุ ๓๑ ปี  บ้านเลขที่ ๖๐ หมู่ที่ ๓  ตำบลสามโก้  
   อำเภอสามโก้  จังหวัดอ่างทอง (บ้านไฟไหม้)
๒. นางคนึง ทุยนวม อายุ ๕๖ ปี  บ้านเลขที่ ๒๑  หมู่ที่ ๑  ตำบลราษฎรพัฒนา  
   อำเภอสามโก้  จังหวัดอ่างทอง 
       ๓. น.ส.สุนันท์ ปัญญาไวกิจ อายุ ๖๒ ปี  บ้านเลขที่ ๓๐ หมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
   อำเภอสามโก้  จังหวัดอ่างทอง
       ๔. น.ส.อารมณ์  สุทนต์  อายุ  ๔๕ ปี  บ้านเลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๕  ตำบลอบทม  
         อำเภอสามโก้  จังหวัดอ่างทอง
       ผลการดำเนินงาน ดังนี้
       ๑. เทศบาลตำบลสามโก้
                                    -  หมู่ที่ ๑ อยู่ระหว่างติดตั้งระบบไฟฟ้า
           -  หมู่ที่ ๓ อยู่ระหว่างฉาบปูนผนัง
                             ๒. องค์การบริหารส่วนตำบลอบทม
            - ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
                                       ๓. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
            - ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
มติที่ประชุม    รับทราบ
๓.๗  เรื่อง  การสนับสนุนกิจกรรม “งดดื่มสุราแห่งชาติ  ทำความดีถวายในหลวง”                    
                  ด้วยจังหวัดอ่างทองได้รับแจ้งจากกรมการปกครอง ว่า  ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ  เมื่อวันที่
๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  เห็นชอบให้จัดกิจกรรม  “งดดื่มสุราแห่งชาติ”  เป็นประจำทุกปี  โดยให้
สถานศึกษาจัดให้มีการลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษาพร้อมประชาสัมพันธ์ให้เป็น
ความสำคัญของวันเข้าพรรษา  วันงดดื่มสุราแห่งชาติ  รวมถึง  โทษ  พิษ  ภัย  และผลกระทบจาก
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

                   - ๖ -

ในการนี้  กรมการปกครองเห็นว่า  สังคมไทยเป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมอันดีงาม  จนยึดถือ
เป็นธรรมเนียมปฏิบัติในวิถีชีวิต  ต่อเนื่องกันมาตลอดระยะเวลายาวนาน  โดยเมื่อถึงช่วงเวลาเข้าพรรษา
ตลอด  ๓  เดือน  จะตั้งสัจจะอธิษฐาน  ลด  ละ  เลิกเหล้า  รักษาศีล  ๕  ประกอบกับคณะรัฐมนตรี
ได้มีมติให้จัดกิจกรรม  “งดดื่มสุราแห่งชาติ  ทำความดีถวายในหลวง”  ดังนั้น  เพื่อทำความดีถวาย
ในหลวงและให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว  จึงให้กำชับข้าราชการกรมการปกครอง  สมาชิก
กองอาสารักษาดินแดนกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ทุกคน งดดื่มเหล้าในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา พร้อมเชิญชวน
และส่งเสริมให้ครอบครัวผู้ใต้บังคับบัญชา  และประชาชน  ร่วมกันงดดื่มสุราในห้วงเวลาเข้าพรรษาด้วย
มติที่ประชุม    รับทราบ
   ๓.๘  เรื่อง  การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี  ๒๕๕๖/๒๕๕๗  
ประธาน        -   การขึ้นทะเบียนแปลงที่มีการเก็บเกี่ยวตั้งแต่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖ – ๓๐  กันยายน  
   ๒๕๕๗  ได้ปีละ  ๒  ครั้ง/แปลง
                            -   การขึ้นทะเบียนจะต้องแยกแปลงตามพื้นที่เอกสารสิทธิ์,  ชนิดพันธุ์ข้าว
                            -   การรับขึ้นทะเบียนให้เกษตรกรนำเอกสารสิทธิ์  เช่น  โฉนดที่ดินมาด้วย จะไม่ใช้การขึ้น
                        ทะเบียนโดยใช้ใบสี่ทิศเป็นเอกสารแนบ
                                       -  ต้องมีภาพถ่ายประกอบแปลงที่แจ้งสุ่มตรวจพื้นที่ปลูกเป็นร้อยละ  ๒๐ ของเกษตรกร
             ที่ผ่านการประชาคม  โดยตรวจทุกแปลงแต่ไม่เกิน  ๓  แปลงต่อราย  
                  -  สุ่มตรวจพื้นที่จริงโดยใช้เครื่อง  GPS  เป็นร้อยละ  ๒๐  ของเกษตรกรที่สุ่มตรวจสอบ
                        มาตรการลงโทษกรณีเกษตรกรที่แจ้งข้อมูลเท็จและรับรองข้อมูลที่เป็นเท็จให้เพิกถอนสิทธิการร่วม
   โครงการ ๓  รอบปีการผลิต (๖  ครั้ง)  (ให้คำตอบอีกครั้งหลังจากประชุมที่กรมฯ  ในวันที่  ๑ สิงหาคม  
   ๒๕๕๖)
มติที่ประชุม    รับทราบ
   ๓.๙ เรื่อง  สถานการณ์โรคไข้เลือดออก  
นายภูษิตฯ       ตั้งแต่วันที่  ๑ มกราคม ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  พบจำนวนผู้ป่วยโรค
   ไข้เลือดออก ๑๓๕ ราย  คิดเป็นอัตราป่วย ๔๗.๘๙.๖๗  ต่อประชากรแสนคน อำเภอที่พบได้แก่ 
   อำเภอเมือ ๔ ราย อำเภอ วิเศษ ๔ ราย อำเภอป่าโมก ๑ ราย อำเภอไชโย ๑ ราย อำเภอสามโก้ ๑ ราย  
   ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต เปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกันพบว่าจำนวนผู้ป่วยสูงกว่าปีที่ผ่านมา 
   ๑.๑๔ เท่า  สำหรับอำเภอสามโก้พบผู้ป่วย ๑ ราย ชื่อเด็กหญิงขวัญรัตน์  ทองสา  อายุ ๑๑ ปีอยู่เลขที่ 
   ๔๔/๑ ม.๑ ต.โพธิ์ม่วงพันธ์ ป่วย ๒๒ ก.ค.๕๖  พบ ๒๕ ก.ค.๕๖ เรียนอยู่ที่โรงเรียนสามโก้วิทยา ได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ ดำเนินสวบสวนโรค และควบคุมป้องกันโรคเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม    รับทราบ
   ๓.๑๐  เรื่อง  โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลอำเภอสามโก้คัพ ประจำปี  ๒๕๕๖  
ประธาน                               อำเภอสามโก้ได้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  ๑ – ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  จะเริ่มทำการ
   แข่งขันฯ  เดือนสิงหาคม  ๒๕๕๖  ณ  สนามโรงเรียนอนุบาลสามโก้  เพื่อคัดเป็นตัวแทนอำเภอสามโก้
   ไปแข่งขันในระดับจังหวัดต่อไปสามารถรับเอกสารใบสมัครได้ที่  สำนักงานพลศึกษาอำเภอสามโก้  
มติที่ประชุม    รับทราบ
                   - ๗ -
   ๓.๑๑  เรื่อง  การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ 
ประธาน                 ด้วยเสนาะ  เดโช ได้ลาออกจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
   ตั้งแต่วันที่  ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทอง  
   ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์  ดังต่อไปนี้
 ๑.  วันเลือกตั้ง  วันอาทิตย์ที่  ๘  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖
 ๒.  ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง  ตั้งแต่วันที่  ๕  สิงหาคม  -  ๙  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖
เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐  น.
 ๓.  สถานที่รับสมัคร  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ 
มติที่ประชุม    รับทราบ
   ๓.๑๒  เรื่อง  การลงบัญชีทหารกองเกินและรับหมายเรียก (สด.๓๕)  ประจำปี  ๒๕๕๖
ร.ท.วินัยฯ          ๑.  ตามประกาศอำเภอฯ ให้ชายไทยเกิด พ.ศ. ๒๕๓๙ ไปแสดงตนลงบัญชีทหารกองเกิน
   ณ  ที่ว่าการอำเภอฯ  ภายในวันที่  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๕๖
         ๒.  ตามประกาศอำเภอฯ  ให้ทหารกองเกินเกิด พ.ศ.  ๒๕๓๖  ไปรับหมายเรียกฯ  
   (สด.๓๕) ภายในวันที่  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๕๖
มติที่ประชุม     รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่อง อื่น ๆ 
๔.๑  เรื่อง  การแจกจ่ายผงน้ำดื่ม
นายสมนึกฯ                มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)  ยามยาก  สภากาชาดไทย ได้แจกผงทำน้ำดื่ม PUR มาเพื่อใช้
ทำน้ำดื่มในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย  โดยผงทำน้ำดื่ม  ๑ ซอง  สามารถทำน้ำดื่มได้  ๑๐  ลิตร  และให้
แจกจ่ายให้กับประชาชนตั้งแต่วันที่  ๒๐ – ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๕๖  มีทั้งหมดจำนวน  ๒  กล่องๆ ละ
๒๔๐  ซอง  รวม  ๔๘๐  ซอง  หากว่าพื้นที่ไหนที่ประสบอุทกภัยขอได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ
สามโก้
มติที่ประชุม    รับทราบ
๔.๒  เรื่อง  กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
นายสมนึกฯ         ในส่วนของจังหวัดอ่างทอง  ได้งบประมาณสนับสนุนทั้งสิ้น  จำนวน  ๗๐  ล้านบาท  
ในภาพรวมของจังหวัดอ่างทองมีสมาชิกกองทุนเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน  จำนวน
๔๘๒  โครงการ  เป็นเงิน  ๕๕,๘๐๖,๕๕๒  บาท  
         ในส่วนของอำเภอสามโก้  มีสมาชิกกองทุนเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน จำนวน
๕๖  โครงการ  เป็นเงิน ๘,๙๗๒,๒๓๕  บาท  และได้รับการอนุมัติเป็นเงิน  ๒,๐๑๕,๐๐๐ บาท  
คิดเป็น  ๒๘%  ของงบประมาณที่เสนอขอรับการสนับสนุน
มติที่ประชุม    รับทราบ
ปิดประชุม     เวลา  ๑๑.๐๐  น.  
(ลงชื่อ).........................................ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
                                                     (นางสาวอรอุมา  แสงฉาย)
     สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
(ลงชื่อ).........................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
                                                      (นางษะรียะฮ์   ก้านทอง)
                 ปลัดอำเภอ 

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 29/08/2013
โดย น.ส.อรอุมา แสงฉาย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อำเภอสามโก้
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔
วันจันทร์ที่ ๓ ตุลาคม  ๒๕๕๔  เวลา  ๐๙.๓๐ น.
ณ   ห้องประชุมอำเภอสามโก้
***************
ผู้มาประชุม
           ๑. นายพีรเดช     โทมัส   นายอำเภอสามโก้
      ๒. นายโรจน์รัตน์  จันทร   ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง
                    ๓. นายบุญเสริม       เพ็งแจ่มศรี   คณะกรรมการธรรมาธิบาลจังหวัดอ่างทอง
         ๔.  นายบรรพจน์          ชาญกิจกรรณ์    ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอสามโก้
      ๕.  นายวาทิน              งามปลอด     ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ
      ๖. นางปสุตา    ตั้งบูรณะกุล   เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอ                                                                
            ๗. นายสนอง          พ่วงดี   เกษตรอำเภอ
      ๘. นายพินิจ     แสนงาม            สาธารณสุขอำเภอ
      ๙. น.ส.ประภา        โค้วศิริ   พัฒนาการอำเภอ
    ๑๐. นายรังสรรค์        สีมี่                  เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอ
    ๑๑. นายสุนทร          กลัดแก้ว           วัฒนธรรมอำเภอ
    ๑๒. นายยงยุทธ         เพิ่มพูน             แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามโก้
    ๑๓. จ.ส.อ.สุชาติ        มณีโชติ             แทน สัสดีอำเภอ
    ๑๔. พ.ต.ท.กีรติทัศน์   จิรภักดีศิริ           แทน  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสามโก้
     ๑๕.  นายศักรินทร์  บุญมี   แทน  ปศุสัตว์อำเภอ
                 ๑๖.  นายวิสุทธิ์  โตปิติ   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองถ้ำ
                 ๑๗.  นายสุพรรณ  เพชรสุวรรณ   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกษทอง
                 ๑๘.  นายไพเราะ  พัตตาสิงห์   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามขาว
                 ๑๙.  นายสาร  สังข์ทองวิเศษ   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามโก้
    ๒๐.  นายอุดมศักดิ์        วงษ์พานิชย์   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ 
    ๒๑.  นายประเสริฐ  ลูกฟัก   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนตาวง
    ๒๒.  นายวิญญู            สุทนต์   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต
    ๒๓.  นายเสนาะ  หิรัญอ่อน   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกร่าง
    ๒๔.  นายพนม        สุทธิพงษ์   ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามโก้
              ๒๕. นางสารี่             คงอ่อน             ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าชุมนุม
                 ๒๖.  นายสมนึก              คุ้มเกรง               แทน  ผู้อำนวยการโรงเรียนสามโก้วิทยาคม
   ๒๗. นายทนงศักดิ์       ศรีวิเชียร           แทน นายกเทศมนตรีตำบลสามโก้      
                     ๒๘. นายนริศ            บุญขำ  แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอบทม
   ๒๙. นายสมศักดิ์        อำพันเรือง         แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
ผู้เข้าร่วมประชุม
     ๑. นางมินทรา        ก้านทอง             ปลัดอำเภอ             
      ๒. นายบรรจง            ม่วงแก้ว                 มวลชนสัมพันธ์ ร.๓๑/๑  ๑๐
                       ๓. นางญาณทวี       พูลสวัสดิ์            รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอบทม
     ๔. นางเจรจา          หลาบงาม          กำนันตำบลอบทม
                ๕. นายประจวบ       สีแตงสุก           กำนันตำบลสามโก้
                ๖. นายราเชนทร์      สวัสดี               เจ้าหน้าที่ปกครอง


-๒-

ผู้ไม่มาประชุม
 ว่าที่ ร.ท.ภักค์   โภชกปริภัณฑ์  นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอวิเศษขัยชาญ
               รักษาราชการแทน นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอสามโก้
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่อง ขอขอบคุณ
ประธาน - ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ พนักงานลูกจ้างในสังกัด                    
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัต ทุกท่าน ร่วมบริจาคโลหิตเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔                    ณ หอประชุมอำเภอสามโก้ มีผู้แสดงความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน ๖๘ คน แต่บริจาคโลหิตได้ ๖๒ คน
- ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัด                        ที่ไปเข้าร่วมโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้ประจำหมู่บ้านหมู่ที่ ๖ ตำบลมงคลธรรมนิมิต                        เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๔
มติที่ประชุม       รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ ๙/๒๕๕๔  วันที่ ๑ กันยายน  ๒๕๕๔  
มติที่ประชุม       รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง  เพื่อทราบ                              
๓.๑ เรื่อง การเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส                                 
    ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ประธาน ด้วยจังหวัดอ่างทอง ให้อำเภอแจ้งส่วนราชการต่าง ๆ พร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส                    ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ในปี ๒๕๕๔ ทุกวันที่  ๕  ของเดือน 
สำหรับเดือน ตุลาคม  ๒๕๕๔  อำเภอสามโก้ได้กำหนดจัดพิธีในวันพุธที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๔                    
เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดสามโก้ หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพ ที่ทำการปกครองอำเภอ จึงขอเชิญ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมพิธีในวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว  
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๒ เรื่อง ขอเชิญชวนแต่งกายด้วยชุดสุภาพ (เน้นโทนสีอ่อน ไม่ฉูดฉาด)
ประธาน ตามที่สำนักพระราชวัง ได้มีประกาศเรื่อง สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ      
สิริโสภาพัณณวดี สิ้นพระชนม์ลงเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ และให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ  และรัฐวิสาหกิจ แต่งกายไว้ทุกข์สิบห้าวัน นั้น
ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยขอความร่วมมือเชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานของส่วนราชการ                    หน่วยงานของรัฐ  และรัฐวิสาหกิจ แต่งกายด้วยชุดสุภาพ (เน้นโทนสีอ่อน ไม่ฉูดฉาด) ต่อไปจนครบ ๑๐๐ วัน                     (ถึงวันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ) เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงของสมเด็จพระเจ้า-ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ สิริโสภาพัณณวดี จังหวัดอ่างทองจึงเชิญชวนและประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดแต่งกายในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน   
และหากมีพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จฯ ในพื้นที่จังหวัดในห้วงระยะเวลาดังกล่าว ให้มีการแต่งกายให้เป็นไปตามหมายกำหนดการ/กำหนดการ ดังกล่าว
 มติที่ประชุม รับทราบ

-๓-

๓.๓ เรื่อง ขอเชิญชวนให้แต่งกายชุดผ้าไหมหรือผ้าไทย
ประธาน ตามที่ได้แจ้งเรื่องเชิญชวนให้แต่งกายชุดผ้าไทย เสื้อที่มีตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ และซักซ้อม                แนวทางการแต่งกายในวันปฏิบัติราชการให้ทราบแล้ว นั้น ในการนี้กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือแจ้งขอความร่วมมือให้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่งกายด้วยผ้าไหมหรือผ้าไทยเป็นประจำทุกวันอังคาร                    โดยพร้อมเพรียงกัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป ดังนี้ 
                       ๑. วันจันทร์ แต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบปฏิบัติราชการ (สีกากี)
๒. วันอังคาร แต่งกายด้วยชุดผ้าไหมหรือผ้าไทย (เดิมแต่งกายวันพุธ)
๓. วันพุธแต่งกายด้วยเสื้อที่มีตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
     (เว้นสีดำและสีนำเงินเข้ม) 
๔. วันพฤหัสบดี แต่งกายด้วยชุดตามสังกัดของหน่วยงานหรือชุดสุภาพ
๕. วันศุกร์ แต่งกายด้วยเสื้อประจำจังหวัด (เสื้อตุ๊กตา)
มติที่ประชุม      รับทราบ
๓.๔ เรื่อง การประกอบพิธีตักน้ำและเสกน้ำพระพุทธมนต์ 
ประธาน           เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ รัฐบาล
ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบจัดพิธีเสกน้ำและอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์และได้แจ้งฤกษ์                         ศุภมงคลการพิธีตักน้ำและปลุกเสกน้ำพระพุทธมนต์ ในวันศุกร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา ๑๔.๐๙ – ๑๔.๓๙ น. (อำเภอสามโก้ ณ สระน้ำวัดโบสถ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์) และประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ ในวันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา ๑๘.๐๙ – ๑๘.๓๙ น. ณ วัดไชโยวรวิหาร อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง จึงขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน 
มติที่ประชุม      รับทราบ
๓.๕ เรื่อง โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดอ่างทอง 
            ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (เดือนตุลาคม ๒๕๕๔ – สิงหาคม ๒๕๕๕) 
ประธาน จังหวัดอ่างทองได้กำหนดแผนโครงการ“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”                   จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (เดือนตุลาคม ๒๕๕๔ – สิงหาคม ๒๕๕๕) รวม ๑๑ เดือน                       (เว้นเดือนกันยายน ๒๕๕๕) โดยกำหนดดำเนินโครงการในพื้นที่อำเภอสามโก้ จำนวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ในวันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ วัดสามขาวหมู่ที่ ๒ ตำบลอบทม และ ครั้งที่ ๒  ในวันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕  
ณ วัดหัวทุ่ง หมู่ที่ ๒ ตำบลมงคลธรรมนิมิต สำหรับหน่วยงานที่จะออกให้บริการประชาชน ขอให้สำรวจจำนวน เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ที่จะใช้และแจ้งให้สำนักงานอำเภอทราบภายในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๔
มติที่ประชุม  รับทราบ
๓.๖ เรื่อง พิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ปี ๒๕๕๔ 
ประธาน ด้วยในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ อำเภอสามโก้ได้กำหนดให้มีการประกอบพิธีถวายบังคม
และวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ หอประชุมอำเภอสามโก้  จึงขอเชิญ                  หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน 
(การแต่งกายปกติขาว หรือเครื่องแบบสีกากีแขนยาวคอพับ)
มติที่ประชุม       รับทราบ-๔-

๓.๗ เรื่อง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิและไม่แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
                                 หรือแจ้งเหตุไว้แล้วแต่เหตุนั้นไม่ใช่เหตุอันสมควร (ส.ส.๒๙) 
ป.หน.ฝ.บห.ปค ด้วยสำนักทะเบียนกลางได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้ 
สิทธิและไม่แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือแจ้งเหตุไว้แล้วแต่เหตุนั้นไม่ใช่เหตุอันสมควร (ส.ส.๒๙)
     จึงขอให้สำนักทะเบียนอำเภอ/ท้องถิ่นได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบและตรวจสอบบัญชีดังกล่าว
หากพบว่ามีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๙ ต่อไป ซึ่งขณะนี้สำนักงานทะเบียนได้จัดทำบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วและได้ปิดประกาศ ณ ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และที่สำนักงานเทศบาล /ที่ทำการ อบต.
ทั้ง ๒ แห่ง
มติที่ประชุม       รับทราบ
 ๓.๘ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการขอมีบัตร มีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตร สำหรับผู้ประสบภัยธรรมชาติ  (อุทกภัย) 
ป.หน.ฝ.บห.ปค กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศขยายกำหนดเวลาการขอมีบัตร มีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตร
สำหรับผู้ประสบภัยธรรมชาติ (อุทกภัย) ในท้องที่ ๓๖ จังหวัด ดังนี้
๑. จังหวัดที่เกิดภัยขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ถึงปัจจุบัน จากภายในกำหนดหกสิบวันนับ แต่วันที่ต้องมีบัตรใหม่หรือเปลี่ยนบัตร เป็นภายใน ๒๒ มกราคม ๒๕๕๕ (จังหวัดแพร่ เชียงใหม่ สุโขทัย น่าน ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ พิจิตร พิษณุโลก ตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ นครพนม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ อุบลราชธานี อุดรธานี หนองคาย มุกดาหาร บึงกาฬ สกลนคร เลย เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ นครนายก ปราจีนบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท)
๒. จังหวัดที่เกิดภัยขึ้นระหว่างวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบัน จากภายในกำหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ต้องมีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตร เป็นภายในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕(จังหวัดเชียงราย ระยอง พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี)
๓. ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่หรือเปลี่ยนบัตร กรณีบัตรหาย หรือถูกทำลายหรือชำรุดในสาระสำคัญ สำหรับผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านในท้องที่จังหวัดตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ข้างต้นและในการออกบัตรให้พนักงานเจ้าหน้าที่ บันทึกเพิ่มเติมในคำขอ (บ.ป.๑) ว่า “ยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๔๒)”
มติที่ประชุม       รับทราบ
๓.๙ เรื่อง ขอเชิญบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
                                 (สมเด็จย่า) 
ป.หน.ฝ.บห.ปค           ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองได้จัดกิจกรรมการรับบริจาคโลหิต ในวันศุกร์ที่  ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔               
ณ บริเวณสนามหน้าบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) ผู้สวรรคต                                ในส่วนของอำเภอสามโก้ จำนวน ๒๐ คน หน่วยงานที่รับผิดชอบนำผู้ไปร่วมบริจาคโลหิตได้แก่ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามโก้
มติที่ประชุม       รับทราบ
๓.๑๐ เรื่อง โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม                     
    พระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
วัฒนธรรมอำเภอ ด้วยจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดอ่างทอง กำหนดจัดโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จ-              พระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยได้แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ วัดอ่างทองวรวิหาร ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง                      จังหวัดอ่างทอง โดยให้ข้าราชการสามารถลาอุปสมบทได้ไม่ถือเป็นวันลา ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓
                                               -๕-

ในการนี้ จังหวัดอ่างทองได้มอบหมายให้อำเภอสามโก้ ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการดังกล่าว  จำนวน ๑๐ คน โดยสอบถามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอสามโก้              ภายในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ และเชิญชวนร่วมบริจาคเงินและเป็นเจ้าภาพอุปสมบทรูปละ ๓,๐๐๐ บาท หรือบริจาคตามกำลังศรัทธา ในขณะนี้ได้มีผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน ๓ ราย และบริจาคเป็นเจ้าภาพจำนวน ๑ ราย
มติที่ประชุม       รับทราบ
                     ๓.๑๑ เรื่อง โครงการทอดกฐินสามัคคี จังหวัดอ่างทอง ประจำปี ๒๕๕๔ 
วัฒนธรรมอำเภอ ด้วยจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยอำเภอสามโก้ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากทุกภาคส่วน ร่วมกันกำหนดทอดกฐินสามัคคี จังหวัดอ่างทอง เพื่อสืบทอดประเพณีทางพระพุทธศาสนาและนำปัจจัยสมทบในการก่อสร้างมณฑลพิธีเป็นที่ประดิษฐ์สถานหลวงพ่อขาว ณ วัดท่าชุมนุม ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ อำเภอสามโก้     จังหวัดอ่างทอง ในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ (ตรงกับวันแรม ๓ ค่ำเดือน ๑๑) เวลา ๑๐.๐๐ น                             ณ ศาลาการเปรียญวัดท่าชุมนุม โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง มาเป็นประธานในพิธี
อำเภอสามโก้ จึงขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา                               องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีจังหวัดอ่างทอง ประจำปี ๒๕๕๔ 
มติที่ประชุม       รับทราบ
๓.๑๒ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษาประจำปี ๒๕๕๔ กลุ่มเป้าหมายผู้นำชุมชน                   
ผอ.กศน. ด้วยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสามโก้ ได้เปิดรับสมัครนักศึกษา                                      ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษาประจำปี ๒๕๕๔ โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้นำชุมชน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ ตุลาคม                 ๒๕๕๔ สำหรับผู้นำ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สามารถนำประสบการณ์มาปรับเทียบโอนได้ในระดับละ ๙
หน่วยกิจ  แต่มีหลักเกณฑ์การเทียบโอน ดังนี้ 
ระดับประถม      ต้องเป็นผู้นำ  ๑  ปีขึ้นไป 
ระดับ ม. ต้น       ต้องเป็นผู้นำ  ๑  ปีครึ่งขึ้นไป
      ระดับ ม.ปลาย     ต้องเป็นผู้นำ  ๒  ปีขึ้นไป
 สำหรับผู้ที่จบ ป. ๔ สามารถนำมาเทียบโอนผลการเรียนได้ ๒๔ หน่วยกิจ และเรียนเพียง ๑ ปีเท่านั้น                                                                                  จึงขอให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ ประชาสัมพันธ์พนักงานและลูกจ้างในสังกัด   และประชาชนทั่วไปทราบ
มติที่ประชุม       รับทราบ
                    ๓.๑๓ เรื่อง หลักเกณฑ์การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วม
เกษตรอำเภอ จากการที่เกิดปัญหาน้ำท่วมในหลายพื้นที่ ทำให้เกษตรกรและประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็น            วงกว้าง เบื้องต้นคาดการณ์ว่าจะมีพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายถึง ๔,๓๗๕,๕๓๑ ไร่ แยกเป็น นาข้าว ๓,๗๒๖,๔๕๔ ไร่ พืชไร่ ๕๑๖,๙๒๐ ไร่ พืชสวนและอื่น ๆ ๑๓๒,๑๕๗ ไร่  เกษตรกรได้รับผลกระทบกว่า ๕๑๘,๙๙๘ ราย ในพื้นที่ ๔๙  จังหวัด (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔) ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์                    มีแผนเร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย และเตรียมแผนฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรภายหลังน้ำลดและเข้าสู่ภาวะปกติด้วย นายอรรถ อินทลักษณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวถึงแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกร                       ผู้ประสบอุทกภัยว่า มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ได้เห็นชอบในหลักเกณฑ์ อัตรากรอบวงเงิน และขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๕๔ กรณีพิเศษ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม เฉพาะเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน ด้านพืชกับกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านประมงกับกรมประมง และด้านปศุสัตว์กับกรมปศุสัตว์ โดย อัตราการใช้ความช่วยเหลือกรณีพิเศษด้านพืช จะได้รับการช่วยเหลือในอัตราร้อยละ ๕๕ ของต้นทุนการผลิตรวมเฉลี่ยต่อไร่ปี ๒๕๕๔ และจะช่วยเหลือตามพื้นที่ที่เสียหายจริงร้อยละ ๑๐๐ ได้แก่ ข้าว อัตรา                 ไร่ละ ๒,๒๒๒ บาท พืชไร่ อัตราไร่ละ ๓,๑๕๐ บาท พืชสวนและอื่นๆ อัตราไร่ละ ๕,๐๙๘ บาท กรณีพืชสวนและอื่นๆ อาทิ มะม่วง ขนุน ลำไย เป็นต้น ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย ทำให้ชะงักการเจริญเติบโตแต่ไม่ตาย

-๖-

                     และยังอยู่ในสภาพฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพเดิมได้ จะได้รับการช่วยเหลือ อัตราไร่ละ ๒,๕๔๙ บาท ส่วนกรณีพื้นที่การเกษตรถูกดินทับถมได้รับความเสียหายจะช่วยเหลือ อัตราไร่ละ ๗,๐๐๐ บาท รายละไม่เกิน ๖ ไร่ โดยมีกรอบวงเงินการให้ความช่วยเหลือ ด้านพืช คิดเป็นเงิน ๗,๗๔๑,๘๙๙๔ ล้านบาท แยกเป็นพื้นที่คาดว่าจะเสียหาย ๓.๑๘ ล้านไร่ คิดเป็นเงิน ๗,๗๑๘,๗๐๒ ล้านบาท และพื้นที่ถูกดินทับถม ๓,๔๓๓ ไร่ คิดเป็นเงิน  ๒๔๐,๒๙๒ ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔) ขณะนี้กระทรวงเกษตรฯ มีนโยบายให้ช่วยเหลือและเยียวยาเกษตรกรอย่างเร่งด่วน เน้น “ความรวดเร็ว ถูกต้อง ถูกคน และโปร่งใส” สำหรับขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือนั้น เบื้องต้นเกษตรกรผู้ประสบภัยต้องรีบแจ้งความเสียหายของตนเองต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือเกษตรตำบลหลังจากนั้นจะมีขั้นตอนอื่นๆ อีกต่อไป
มติที่ประชุม       รับทราบ
                      ๓.๑๔ เรื่อง โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 
เกษตรอำเภอ ด้วยคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ได้มีมติเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔ อนุมัติกรอบชนิด ราคา ปริมาณ ระยะเวลา วิธีการ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และงบประมาณการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือก                นาปี ปีการผลิต ๒๕๕๔/๕๕ และนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบกรอบ วิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๔/๕๕ และพิจารณาอนุมัติงบประมาณดำเนินการโครงการต่อไป สรุปได้ดังนี้
๑.  ชนิดและราคารับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๔/๕๕ ให้กำหนดชนิดและราคารับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๔/๕๕ ณ ความชื้นไม่เกิน ๑๕ % ดังนี้
๑.๑ ข้าวเปลือกหอมมะลิ (๔๒ กรัม) ตันละ    ๒๐,๐๐๐    บาท
๑.๒ ข้าวเปลือกหอมจังหวัด (๔๐ กรัม) ตันละ    ๑๘,๐๐๐    บาท 
      (ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ ๒๓ จังหวัด)
๑.๓ ข้าวเปลือกปทุมธานี (๔๒ กรัม) ตันละ    ๑๖,๐๐๐    บาท
๑.๔ ข้าวเปลือกเหนียว ๑๐% เมล็ดยาว ตันละ    ๑๖,๐๐๐    บาท
      ข้าวเปลือกเหนียว ๑๐% เมล็ดสั้น ตันละ    ๑๕,๐๐๐    บาท
๑.๕ ข้าวเปลือกเจ้า ๑๐๐% ตันละ    ๑๕,๐๐๐    บาท
      ข้าวเปลือกเจ้า ๕% ตันละ    ๑๔,๘๐๐    บาท
      ข้าวเปลือกเจ้า ๑๐% ตันละ    ๑๔,๖๐๐    บาท
      ข้าวเปลือกเจ้า ๑๕% ตันละ    ๑๔,๒๐๐    บาท
      ข้าวเปลือกเจ้า ๒๕% ตันละ    ๑๓,๘๐๐    บาท
ทั้งนี้ ราคารับจำนำข้างต้นให้ปรับเพิ่ม-ลดตามจำนวนกรัม ในอัตรากรัมละ ๒๐๐ บาท
๒. เป้าหมายการรับจำนำ ไม่จำกัดปริมาณข้าวเปลือกที่รับจำนำทั้งโครงการ ส่วนปริมาณข้าวเปลือกที่เกษตรกรแต่ละรายจะจำนำได้ไม่จำกัดจำนวนเช่นกัน โดยต้องเป็นข้าวเปลือกที่เกษตรกรเพาะปลูกเองในปีการผลิต ๒๕๕๔/๕๕ และต้องมีหนังสือรับรองเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งผ่านการทำประชาคม และเกษตรกรลงชื่อรับรองตัวเอง พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงชื่อรับรองด้วย
๓. ระยะเวลาดำเนินการ  ระยะเวลาดำเนินการรับจำนำ  ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ (ภาคใต้ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕)  ระยะเวลาไถ่ถอน ๔ เดือน นับถัดจากเดือนที่รับจำนำ ระยะเวลาโครงการ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕
๔. วิธีการรับจำนำ ให้รับจำนำข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกหอมจังหวัด และข้าวเปลือกปทุมธานี เฉพาะใบประทวนเท่านั้น โดยให้ อคส. และ อ.ต.ก. รับสมัครโรงสี/ตลาดกลางเข้าร่วมโครงการเป็นจุดรับฝากข้าวเปลือกและจ่ายใบประทวนให้เกษตรกรที่นำข้าวเปลือกมาจำนำ เพื่อให้เกษตรกรนำใบประทวนไปจำนำกับ ธ.ก.ส. และ ธ.ก.ส. ต้องจ่ายเงินให้เกษตรกร ภายใน ๓ วันทำการ โดยให้โรงสีที่รับฝากข้าวเปลือกไว้ดำเนินการสีแปรสภาพ


-๗-

ข้าวเปลือกเป็นข้าวสารส่งมอบเข้าโกดังกลางตามหลักเกณฑ์และมติของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการรับ
จำนำข้าว สำหรับตลาดกลางที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้เก็บรักษาข้าวเปลือกไว้ในโกดังที่ อคส./อ.ต.ก. กำหนดเป็นโกดังกลาง ในกรณีการรับจำนำข้าวเปลือกหอมมะลิและข้าวเปลือกเหนียวให้รับจำนำใบประทวนเท่านั้น แต่อาจพิจารณาให้มีการรับจำนำยุ้งฉางเฉพาะในพื้นที่ที่มียุ้งฉางเก็บรักษาและมีการดูแลได้มาตรฐาน โดยในอดีตไม่เคยมีปัญหาสร้างความเสียหายให้ภาครัฐเท่านั้น ตามหลักเกณฑ์และมติของคณะอนุกรรมการ กำกับดูแลการรับจำนำ
๕. หลักเกณฑ์การรับจำนำ ได้แก่ เกษตรกรผู้มีสิทธิจำนำ การจำนำข้ามเขตของเกษตรกร การจำนำข้ามเขตของโรงสีและตลาดกลาง การเข้าร่วมโครงการของโรงสีและตลาดกลาง การสีแปรภาพ การเก็บรักษาข้าวสาร การระบายข้าว และการกำกับดูแล ดังนั้น สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ จึงขอความร่วมมือท่านประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือก มาติดต่อเพื่อขอรับใบรับรองจากทางสำนักงานเกษตรอำเภอได้ตั้งแต่วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ  
มติที่ประชุม       รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง  อื่น ๆ
๔.๑ เรื่อง การแก้ไขปัญหาความยากจน
พัฒนาการอำเภอ          กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน เป็นเจ้าภาพหลักในการแก้ไขปัญหาความยากจน
ภายใต้โครงสร้างของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กระทรวงมหาดไทยและจังหวัดอ่างทองได้อนุมัติการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการบริหารจัดการ
ครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ โดยให้อำเภอประชุมทีมปฏิบัติการตำบล (ทีมเคาะประตูบ้าน) จำนวน ๑๔ คน ๒ 
ตำบล ซึ่งอำเภอสามโก้มีจำนวนครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์รายได้ ๓๐,๐๐๐ บาท/ครัวเรือน จากผลการ
สำรวจข้อมูล จปฐ. ประจำปี ๒๕๕๔ จำนวน ๔๘๙ ครัวเรือน
มติที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น.

(ลงชื่อ)      นางสุรีย์  รัตนบวรชัย      ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
                (นายราเชนทร์  สวัสดี)
                            เจ้าหน้าที่ปกครอง


(ลงชื่อ)      นางมินทรา  ก้านทอง      ผู้ตรวจรายงานการประชุม
              (นางมินทรา  ก้านทอง)
                            ปลัดอำเภอ 
ปรับปรุงข่าวล่าสุด 31/10/2011
โดย นายราเชนทร์ สวัสดี
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประชุม ศพส.อ.สามโก้ ฯ ครั้งที่ 8/2555
รายงานการประชุม
คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด  และ
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย อำเภอสามโก้
ครั้งที่  ๘/๒๕๕๕
วันพุธที่  ๑  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕   เวลา  ๐๙.๐๐ น.
ณ   ห้องประชุมอำเภอสามโก้
อำเภอสามโก้    จังหวัดอ่างทอง
--------------------

ผู้มาประชุม
                ๑. นายพีรเดช    โทมัส    นายอำเภอสามโก้
    ๒. นายโรจน์รัตน์ จันทร    ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง
        ๓. พ.ต.อ.อริยพล สินสอน    ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสามโก้
๔.  น.ส.บุบผา ฤกษ์สมจิต     เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอสามโก้
    ๕. นางวิภารัตน์ มีพันธ์    พัฒนาการอำเภอสามโก้
๖. นายรังสรรค์        สีมี่                    เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอ         
                  ๗. ร.ท.วินัย  ใจกว้าง               แทน สัสดีอำเภออำเภอสามโก้
๘. นายพิเชฎฐ์ บรรทัดจันทน์    แทน  ปศุสัตว์อำเภอ
    ๙. นายพินิจ แสนงาม    สาธารณสุขอำเภอสามโก้
๑๐. นางสง่า ตรีบุบผา    วัฒนธรรมอำเภอสามโก้
                 ๑๑. นายอติโรจน์ ธนาวัฒน์เอกจินดา   แทน นายกเทศมนตรีตำบลสามโก้
๑๓.  นายเสนาะ เดโช       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
    ๑๔. น.ส.พิชชานันท์ กุลพรพิพัชญ     แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอบทม
       ๑๕.  นายวาทิน งามปลอด      ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบ
     และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสามโก้
๑๖.  นายบันลือ พลมาลา      ผู้อำนวยการโรงเรียนสามโก้วิทยาคม
๑๗.  นายอุดมศักดิ์ วงศ์พาณิชย์      ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์/
     รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่แหลม
              ๑๘.  นางสวง ยินดี      แทน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองถ้ำ
๑๙.  นายเจษฎาพงษ์ บัวเกษ      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนตาวง
        ๒๐.  นายสาร สังข์ทองวิเศษ            ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามโก้
๒๑. นางละมาย นิลเผือก     กำนันตำบลสามโก้
๒๒. นางลัดดา สิงห์ชำนาญ     แทน  กำนันตำบลอบทม
     ๒๓. นายสัมฤทธิ์ บันเทิงจิต     แทน  กำนันตำบลมงคลธรรมนิมิต
๒๔. นางมินทรา ก้านทอง     ปลัดอำเภอ
       ๒๕. นายทชา           เพชรสัมฤทธิ์     ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑.  นายบุญเสริม เพ็งแจ่มศรี      กชจ.อ่างทอง
๒. นายสนอง พ่วงดี     เกษตรอำเภอสามโก้
        ๓. นายราเชนทร์      สวัสดี                  เจ้าหน้าที่ปกครอง
๔. นายคำณูน พงษ์ชุบ     นักวิชาการสาธารณสุขอำเภอชำนาญการ- ๒ -

ผู้ไม่มาประชุม
๑.  นายวิญญู สุทนต์    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต 
        ๒.  นายไพเราะ พัตตาสิงห์     ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามขาว
                      ๓.  นายสุพรรณ เพชรสุวรรณ     ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกษทอง      
๔.  นายประเสริฐ ลูกฟัก     ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามโก้
๕. นางสารี่ คงอ่อน     ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าชุมนุม
๖.  นายเสนาะ หิรัญอ่อน     ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกร่าง
๗. ว่าที่  ร.ท.ภักค์ โภชกปริภัณฑ์    ท้องถิ่นอำเภอ
                        ๘.  นายประเสริฐ เสถียรกิจการชัย     ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามโก้
๙. นายอนุสิทธิ์ แจ่มกระจ่าง         กำนันตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
๑๐. นายสุชาติ คงประสงค์    กำนันตำบลราษฎรพัฒนา
เริ่มประชุม เวลา  ๐๙.๐๐  น.

ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานฯ             ๑.๑  เรื่อง  การดูแลและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ด้วยกรมการปกครอง  แจ้งว่า  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เสนอสรุปการประชุม
เพื่อติดตามความคืบหน้าในการจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย  
ความคืบหน้าการดำเนินการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย  และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video  conference)  ไปเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ เมื่อวันที่  ๑๒ มิถุนายน  ๒๕๕๕  นายกรัฐมนตรีได้สั่งการและมอบหมายให้หน่วยงานพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  โดยในส่วนของกรมการปกครอง ได้แก่  การดูแลและ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ดังนั้น  เพื่อเป็นการดูแลและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  จึงขอความร่วมมืออำเภอให้ดำเนินการ  ดังนี้
๑.  ให้นายอำเภอ  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ดูแล  ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์  รวมถึงแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่
ในปัญหาเรื่องต่าง ๆ อย่างทั่วถึงและเน้นการทำงานในเชิงรุก
๒.  หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนและมีการชุมนุมเรียกร้อง  ให้อำเภอรายงาน
จังหวัดเพื่อผู้ว่าราชการจังหวัดจะได้รายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว  และเร่งชี้แจง
ทำความเข้าใจกับผู้เรียกร้องตลอดจนหาทางช่วยเหลือแก้ไขปัญหา  เพื่อมิให้การชุมนุมลุกลาม
ทั้งนี้  หากผู้ชุมนุมเรียกร้องใช้วิธีการปิดถนนขอให้ดำเนินการตามกฎหมาย  ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
๑.๒  เรื่อง  การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  ปี  ๒๕๕๔
ด้วยจังหวัดอ่างทองได้รับแจ้งจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ว่าได้มีการ
ประชุมติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  ปี  ๒๕๕๔  (มหาอุทกภัย)  ในพื้นที่
๖  จังหวัด (ปทุมธานี  นนทบุรี  พระนครศรีอยุธยา  นครปฐม  สมุทรสาคร  และลพบุรี) 
และกรุงเทพมหานคร  ในวันอังคารที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๕  เวลา  ๑๕.๐๐ น. 
ณ ตึกไทยคู่ฟ้า  ทำเนียบรัฐบาล  โดยมีนายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร)  
เป็นประธานในการประชุม  โดยที่ประชุมได้มีการหารือและมีข้อสรุปร่วมกัน  และได้แจ้งให้
จังหวัดที่ยังอยู่ระหว่างการให้ความช่วยเหลือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว


- ๓ -

ที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณ  ๕๘  จังหวัด  ซึ่งได้รวมจังหวัดอ่างทอง  ที่ได้ดำเนินการ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  ปี  ๒๕๕๕  ไปด้วยความเรียบร้อย  และถือว่าขณะนี้ทั้ง  ๕๘
จังหวัด  ได้ยุติการให้ความช่วยเหลือและจะไม่มีการทบทวนใด ๆ อีก
๑.๓  เรื่อง  โครงการศูนย์สารพัดช่างเพื่อการฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย
ด้วยกระทรวงอุตสาหกรรม  ได้จัดทำโครงการศูนย์สารพัดช่าง  เพื่อการฟื้นฟู           ผู้ประสบอุทกภัยช่วยเหลือประเหลือประชาชน  แรงงานผู้ประสบภัยในการให้คำปรึกษาแนะนำ  ซ่อมแซม  เครื่องมือ  ยานพาหนะ  อุปกรณ์ไฟฟ้า  เครื่องเรือน  หรือเครื่องใช้อื่น ๆ  ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ใน  ปี  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ให้สามารถกลับสู่สภาพเดิมหรือกลับมาใช้งานได้ดังเดิม  โดยให้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์สารพัดช่างพร้อมทั้งจัดหาช่างฝีมือมาประจำศูนย์และจัดให้มีหน่วยเคลื่อนที่ออกให้บริการแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย  ซึ่งในส่วนของจังหวัดอ่างทอง  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง           ได้จัดตั้งศูนย์สารพัดช่างจังหวัดอ่างทอง  ณ  บริเวณสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง  เพื่อให้ความช่วยเหลือตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว  อำเภอจึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ใช้แรงงานในเขตพื้นที่ของท่านที่มีความต้องการ              ในการขอรับคำแนะนำ  ซ่อมแซม  ยานพาหนะ  อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า                เครื่องเรือน  หรือเครื่องใช้อื่น ๆ ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยในปี พ.ศ.  ๒๕๕๔  
และยังมิได้ทำการซ่อมแซมหรือแก้ไข  โปรดติดต่อและขอทราบรายละเอียดได้ที่ 
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง  เลขที่  ๒๒/๒  หมู่ที่  ๒  ตำบลศาลาแดง  
อำเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง  โทร.  ๐๓๕-๖๑๑๙๗๘  เพื่อสำนักงานฯ  จะได้จัดส่ง
เจ้าหน้าที่บริการและดำเนินการตามโครงการ  ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่  ๒๐  สิงหาคม
๒๕๕๕  โดยขอให้ผู้รับบริการได้นำบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดงเพื่อบันทึกข้อมูล
ผู้รับบริการด้วย
๑.๔  เรื่อง  การจัดฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านตามโครงการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกิจการลูกเสือชาวบ้าน
ด้วยกระทรวงมหาดไทย  แจ้งว่า  คณะกรรมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
โดยผ่านกิจการลูกเสือชาวบ้าน  ได้จัดทำโครงการสร้างความปองดองสมานฉันท์  โดยผ่าน
กิจการลูกเสือชาวบ้าน  และกำหนดให้มีการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านทุกจังหวัด/
กรุงเทพมหานคร  จำนวน  ๘๒  รุ่น  และฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านใหม่ทุกอำเภอ/เขต
จำนวน  ๙๒๘  รุ่น  ภายในปีงบประมาณ  ๒๕๕๕  ในส่วนของจังหวัดอ่างทอง เป้าหมาย
การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน  จัดตั้งใหม่  จำนวน  ๗  รุ่น (อำเภอละ  ๑  รุ่น) การฝึก
ทบทวน  จำนวน  ๑  รุ่น  กำหนดการฝึกอบรมระหว่างวันที่  ๑๒  สิงหาคม – ๕  ธันวาคม
๒๕๕๕  จึงขอให้อำเภอเตรียมความพร้อมในเบื้องต้น  ซึ่งจังหวัดจะได้แจ้งประสาน
ในรายละเอียดให้ทราบต่อไป
           สำหรับการอบรมลูกเสือชาวบ้านหลักสูตรจัดตั้งใหม่  อำเภอละ  ๑  รุ่น  
ซึ่งจังหวัดแจ้งอย่างไม่เป็นทางการ  มาแล้ว  จำนวน  ๑๒๐  คน  โดยอำเภอจะกำหนดให้
ผู้เข้าอบรมโดยกระจายครอบคลุมทุกพื้นที่  ดังนี้
๑.  ตำบลสามโก้     ๒๐  คน
๒.  ตำบลมงคลธรรมนิมิต ๒๐  คน
๓.  ตำบลราษฎรพัฒนา ๒๐  คน- ๔ -

๔.  ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ ๒๐  คน
๕.  ตำบลอบทม ๒๐  คน
๖.  ท้องถิ่น/ส่วนราชการ ๒๐  คน
รวม  ๑๒๐  คน
มติที่ประชุม            รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕  วันอังคารที่ ๓ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่อง   การติดตามและแก้ไขปัญหายาเสพติด
นายโรจน์รัตน์ฯ                       -  ด้านป้องกัน
การประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด และศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดจังหวัดอ่างทอง (ศพส.จ.อท.) ได้สรุปภาพรวมปัญหายาเสพติดของจังหวัดอ่างทอง ปรากฏว่า  ปัญหายาเสพติดมีการแพร่ระบาดทุกพื้นที่และตัวยาที่มีการแพร่ระบาด
ประกอบด้วย  ยาบ้า  ยาไอซ์  กัญชา สารระเหย และใบกระท่อม และ อำเภอที่มีการแพร่
ระบาดมากได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอโพธิ์ทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ  สำหรับยาไอซ์  มีการแพร่ระบาดมาก  ได้แก่  อำเภอวิเศษชัยชาญ  และที่มีการแพร่ระบาดปานกลาง  ได้แก่  อำเภอเมืองและอำเภอโพธิ์ทอง
-  ด้านปราบปราม
พ.ต.อ.อริยพลฯ เดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๕  จับกุมผู้ติดยาเสพติด  จำนวน  ๑๘  ราย  ดังนี้   
ครอบครอง  ๔   คน   จำหน่าย  ๓  คน  เสพยาเสพติด  ๑๑   คน
                                         -  ด้านบำบัดรักษา และ To Be Number One
   ไม่มี
                                          -  ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
   ไม่มี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔    เรื่อง   คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอำเภอสามโก้
พ.ต.อ.อริยพลฯ          -  รายงานผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
  ไม่มี
                                        -  รายงานสถิติคดีอาญา ๕ กลุ่ม
  คดีชีวิตร่างกายและเพศ
        -   ข่มขืนกระทำชำเรา  รับแจ้ง  ๑  ราย
       คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์
- ลักทรัพย์  รับแจ้ง  ๔  ราย
        คดีที่น่าสนใจ
        -  โจรกรรมรถจักรยานยนต์  รับแจ้ง  ๒  ราย  จับ ๑  คน  จำนวนคนร้าย ๑ ราย
   -  ยักยอกทรัพย์  รับแจ้ง  ๑  ราย
     คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย
   -  การพนันทั่วไป   รับแจ้ง  ๒  ราย  จับ  ๘  คน  จำนวนคนร้าย  ๘  ราย
        -  การพนันสลากกินรวบ  รับแจ้ง  ๑  ราย  จับ  ๑  คน  จำนวนคนร้าย ๑ ราย 
        -   ยาเสพติด   รับแจ้ง  ๑๘  ราย  จับ  ๑๘  คน  จำนวนคนร้าย  ๑๘  คน- ๕ -


                                         -  รายงานผลการดำเนินงานศูนย์อำนวยความเป็นธรรมอำเภอสามโก้ 
                                             ไม่มี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕   เรื่อง   อื่น ๆ  
ไม่มี
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุม ๑๑.๓๐ น.


                                                     (ลงชื่อ) ……………………………………... ผู้จดรายงานการประชุม
                                                               (นางสาวอรอุมา  แสงฉาย)  สมาชิก  อส.
                                                      (ลงชื่อ) ……………………………………. ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม
                                                                (นายทชา  เพชรสัมฤทธิ์)  ปลัดอำเภอ


ปรับปรุงข่าวล่าสุด 31/08/2012
โดย อรอุมา แสงฉาย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอสามโก้ ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  
ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อำเภอสามโก้ 
คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอสามโก้ (ศป.ปส.อ.สามโก้)
และคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอำเภอสามโก้
ครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๓๐  น.
ณ  ห้องประชุมอำเภอสามโก้
*************
ผู้มาประชุม
๑. นายวรัตม์   มาประณีต นายอำเภอสามโก้
๒. นางมรรษพร  แก้วเกตุศรี ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)
๓. นายสุเมธ  เรืองประยูร ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)
๔. นางสาวนันทณิต หงส์ลอย ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)
๕. นายธนกร  เสาเกลียว ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)
๖. นายกิตติศักดิ์  กำแพงทิพย์ ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)
๗. พ.ต.ต.วรพจน์ ทิมลอยสาร แทนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสามโก้
๘. พ.ต.ไพรวัลย์ ย่อมมี สัสดีอำเภอสามโก้
๙. ส.อ.บรรจง  ม่วงแก้ว แทนหัวหน้า ชบ.พท.๑ ร.๓๑ พัน๑ รอ.
๑๐. นายบุญนาค  มั่นเมือง แทนเกษตรอำเภอสามโก้
๑๑. นางสาวบุปผา  ฤกษ์สมจิต เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอสามโก้
๑๒. นายประกฤต พวงลูกอินทร์ ปศุสัตว์อำเภอสามโก้
๑๓.  นายสมนึก  นาคกุญชร พัฒนาการอำเภอสามโก้
๑๔. นายเทิดศักดิ์  จารุจารีต สาธารณสุขอำเภอสามโก้
๑๕. นางจิรัชยา  เฟื่องฟูรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสามโก้
๑๖. นางสง่า  ตรีบุปผา วัฒนธรรมอำเภอสามโก้
๑๗. นางดลฤดี  โอภาสพินิจ แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามโก้
๑๘. นายประจวบ กำลังเดช คณะกรรมการธรรมาธิบาลจังหวัดอ่างทอง 
(ผู้แทนภาคประชาสังคมอำเภอสามโก้)
๑๙. นายพิบูรณ์พันธ์ โตริส แทนนายกเทศมนตรีตำบลสามโก้ 
๒๐. นางวรรณา เสือวงษ์   แทนปลัดเทศบาลตำบลสามโก้
๒๑. นายชลอ  จันทร์เศรษฐี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
๒๒. นายนาวิน  สิงห์ชำนาญ แทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอบทม
๒๓. นายสัมฤทธิ์  บรรเทิงจิต แทนกำนันตำบลมงคลธรรมนิมิต
๒๔.  นางละมาย  นิลเผือก กำนันตำบลสามโก้
๒๕. นายปริญญา  อำพันเรือง กำนันตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
๒๖. นางเจรจา  หลาบงาม กำนันตำบลอบทม
๒๗. นายทองพจน์ ทรัพย์มาก แทนกำนันตำบลราษฎรพัฒนา

-๒-
๒๘. นายวิสุทธ์  โตปิติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองถ้ำ
๒๙. นายเสนาะ  หิรัญอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามโก้
๓๐. นายไพเราะ  พัตตาสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต
๓๑. นายประเสริฐ  ลูกฟัก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านลำสนุ่น
๓๒. นายสุพรรณ  เพชรสุพรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกษทอง
๓๓. นางสาวจรูญ  สำลีอ่อน แทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตอนตาวงษ์
ผู้ไม่มาประชุม
๑.  นายอภิวัช  ทองคำ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอสามโก้
๒.  นายรังสรรค์  สี่มี เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอสามโก้ 
๓.  นางสารี  คงอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าชุมนุม 
๔.  นายมาโนช  หล่อเหลี่ยม รักษาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกร่าง  

ผู้เข้าร่วมการประชุม
๑.  ส.อ.นรินทร์  บุญประเสริฐ เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน
๒. ส.อ.ชัยชาญ  แก้วสมบุญ เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน
๓. น.ส.สุชาวดี  ภควรรณ เจ้าหน้าที่ปกครอง


-๔-
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น
ประธาน พิธีการก่อนวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานฯ ๑.๑  เรื่อง  แนะนำข้าราชการย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
  นายวรัตม์  มาประณีต  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบงานบริหารรักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการสำนักงานเลขานุการ กรมการปกครอง มาดำรงตำแหน่ง                           นายอำเภอ (ผู้อำนวยการต้น) อำเภอสามโก้   
ประธานฯ สวัสดีครับกระผมดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่อำเภอสามโก้นี้ ทราบข่าวว่าอำเภอเป็นอำเภอ                              ที่เข้มแข็ง กระผมขอให้ทำต่อไปนะครับ ขอบคุณครับ
มติที่ประชุม     รับทราบ
ประธาน ๑.๒  เรื่อง  ขอขอบคุณ
- ร่วมงาน “แต่งประทีปลอยกระทงสายถวายองค์ราชัน” เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
- การบริจาคโลหิต  เมื่อวันที่  ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  ณ  หอประชุมอำเภอสามโก้                 มีผู้ประสงค์บริจาคโลหิตจำนวน  ๙๑  คน  แต่บริจาคโลหิตได้  ๔๗  คน
- ร่วมงาน “รวมพลังแห่งความภักดี” เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙                                  ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอสามโก้
     - ร่วมโครงการเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                     เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙                      และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
ณ วัดหนองกร่าง
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ประธานฯ ขอเชิญนะครับ ใครจะแก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่แล้วตรงไหน จุดไหน ชื่อ นามสกุล
ก็แจ้งที่ประชุมให้ทราบตอนนี้เลยนะครับ ถ้าไม่มีผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๓ เลยนะครับ 
เรื่องที่ส่วนราชการจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
มติที่ประชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่อง  ส่วนราชการแจ้งที่ประชุมทราบ
ป.ธนกรฯ         ๓.๑  ที่ทำการปกครองอำเภอ
๓.๑.๑ เรื่อง โครงการเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
                      เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน    
                      ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
                      เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

-๕-
             ตามที่อำเภอสามโก้ ได้แจ้งกำหนดการพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี             
๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ไปแล้วนั้น
     ตามประกาศสำนักพระราชวัง ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ เวลา ๑๕ นาฬิกา  ๕๒ นาที ณ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร และเพื่อให้โครงการดังกล่าวดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติ จึงให้ถือปฏิบัติตามกำหนดการเดิม 
โดยปรับเปลี่ยนเป็น “พิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”และ“พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศล
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙”
                ในการนี้ อำเภอสามโก้ จึงขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดร่วมพิธี
    สวดพระพุทธมนต์ดังกล่าวในวันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดหัวทุ่ง 
ตำบลมงคลธรรมนิมิต อำเภอสามโก้  สำหรับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๓ คน 
เข้าร่วมพิธีในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว การแต่งกาย วันศุกร์ ชุดสุภาพไว้ทุกข์
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๒ สาธารณสุขอำเภอสามโก้
นายเทิดศักดิ์ฯ   กราบเรียนท่านนายอำเภอและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ทางสาธารณสุขอำเภอสามโก้                         มีเรื่องมาชี้แจง ๒ เรื่อง ครับ
๑. ได้มีบุคลากรในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น ทานยายี่ห้อแมงลัก แล้วเสียชีวิต ลงกระผมฝากสอดส่องดูแลตามตลาดนัดด้วยครับว่ามีวางขายหรือเปล่า ถ้าพบเจอแจ้งที่สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอหรือ ๑๖๖๙ ทางเราจะออกไปตรวจสอบครับ
๒. ศูนย์ ปปส.อำเภอสามโก้ ได้มีแนวทางการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติด ทางโรงพยาบาล  ส่งเสริมสุขภาพตำบลก็ให้การรักษาได้ ในกลุ่มผู้เข้ารับการบำบัดที่ผ่านการประเมินจากโรพยาบาล
สามโก้ ถ้ามีคะแนนระดับผู้ใช้ ทางโรงพยาบาลจะมอบให้ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล                         ทำการรักษาต่อไปครับ 
มติที่ประชุม   ทราบ
๓.๓ โรงพยาบาลสามโก้
นางดลฤดี  กราบเรียนท่านนายอำเภอและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ทางโรงพยาบาลสามโก้  มีเรื่อง ชี้แจงดังนี้ค่ะ
สถานการณ์โรคที่สำคัญที่เราต้องเฝ้าระวังก็คือ โรคไข้เลือดออก ในอำเภอสามโก้                         พบ ๑๓ ราย ของอำเภอสามโก้เป็นอันดับ ๒ ของจังหวัดอ่างทอง เพศชายมากว่าอัตราเพศหญิง  อายุระหว่าง  ๑๕ – ๖๕ ปี ตำบลที่พบมากที่สุด คือตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ พบ ๕ ราย อันดับ ๒    ตำบลมงคลธรรมนิมิต ๓ ราย อันดับที่ ๓ ตำบลราษฎรพัฒนา ๒ ราย อันดับ ๔ ตำบลสามโก้ 
๒ ราย และอันดับที่ ๕ ตำบลอบทม ๑ ราย


-๖-

โรคไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่ ๑ มกราคม – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ รวม ๑๖๔ ราย ไม่มีรายงาน ผู้เสียชีวิต พบเป็นอันดับ ๑ ของจังหวัดอ่างทอง อายุช่วงระหว่าง ๐-๔ ปี
มติที่ประชุม   ทราบ
๓.๔ สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้
นายถาวรฯ ๓.๕.๑ โครงการปลูกพืชหลากหลาย (ไร่ละ ๒,๐๐๐ บาท)
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในอำเภอสามโก้ ประมาณ ๔๐๐ กว่าคน มีการปลูกแล้ว                   และมีผู้มาขอยกเลิก เลยยังสรุปไม่ได้ว่าเท่าไร น่าจะออกตรวจแปลงประมาณเดือน ธันวาคม 
แต่ก่อนจะออกตรวจเราต้องขอประชุมคณะกรรมการผู้ออกตรวจก่อน ตรวจเสร็จจะแจ้ง
ทาง ธกส. เพื่อโอนเงินให้เกษตรกรที่ปลูกแล้ว ในช่วงนี้จะปลูกข้าวไม่ได้ ถ้าปลูกข้าวต้องคืนเงิน ทันที ทางเกษตรมีเรื่องชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ
มติที่ประชุม   ทราบ
ระเบียบวาระที่  ๔ การรายงานผลการปราบปรามยาเสพติด  ประจำเดือน  ธันวาคม  ๒๕๕๙
ป.มรรษพรฯ   ๔.๑  การแก้ไขปัญหายาเสพติด
      ๔.๑.๑ เรื่อง  โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดอ่างทอง
             ประจำปี ๒๕๖๐
              ๑. ตามที่ ศอ.ปส.จ.อท. ได้กำหนดจัดทำค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาตรฐานใหม่  ศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดอ่างทอง และได้กำหนดเป้าหมายให้   
                 ศป.ปส.อ.สามโก้ ค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเพื่อนำเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มาตรฐานใหม่ ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดอ่างทอง รุ่นที่ ๑ ในวันที่ ๑๘ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ สถาบันพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทอง ต.ไชยภูมิ อ.ไชโย จ.อ่างทอง
      - ศป.ปส.อ.สามโก้ ขอขอบคุณสถานีตำรวจภูธรสามโก้ เจ้าหน้าที่ทหาร                   และชุดจัดระเบียบสังคมอำเภอสามโก้ ดำเนินการค้นหา ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด นำผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าค่ายบำบัดฯ ณ สถาบันพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทอง ต.ไชยภูมิ อ.ไชโย จ.อ่างทอง                 ได้จำนวน  ๒  ราย
     ๒. ศอ.ปส.จ.อท. ได้กำหนดจัดทำค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาตรฐาน
ใหม่ศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดอ่างทอง รุ่นที่ ๒ ในวันที่ ๑๖ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙
     ณ สถาบันพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทอง ต.ไชยภูมิ   อ.ไชโย จ.อ่างทองเป้าหมาย
    อำเภอสามโก้ จำนวน ๕ คน
- ในการนี้ ศป.ปส.อ.สามโก้ ขอความร่วมมือ สถานีตำรวจภูธรสามโก้  ร่วมกับชุดจัดระเบียบสังคมอำเภอสามโก้ ดำเนินการค้นหา ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 
                              เพื่อเตรียมพร้อมในการนำผู้เสพ/ ผู้ติดยาเสพติด เข้าค่ายบำบัดฯ ที่ ศอ.ปส.จ.อ่างทอง 
      กำหนดต่อไป
    ๓.  ศป.ปส.อ.สามโก้ ขอความร่วมมือจากทุกส่วนราชการ หากมีข้อมูลหรือสงสัย กลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์อาจจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ให้แจ้งประสานไปได้ที่                   ศป.ปส.อ.สามโก้ เพื่อจักได้ดำเนิน ตรวจสอบ และนำเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มาตรฐานใหม่ ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดอ่างทอง
มติที่ประชุม รับทราบ

-๗-
๔.๑.๒  เรื่อง  โครงการติดตามช่วยเหลือสร้างอาชีพและสงเคราะห์ผู้กระทำผิดในชุมชน
      ด้วยจังหวัดอ่างทอง ได้จัดทำโครงการติดตามช่วยเหลือสร้างอาชีพและสงเคราะห์ผู้กระทำความผิดในชุมชน โดยมีวัตถุเพื่อส่งเสริมให้ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด              ยาเสพติดและผู้พ้นโทษที่กลับเข้าไปอยู่ในสังคม ได้รับการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำและฝึกอาชีพที่ต้องการ พร้อมทั้งมีรายได้สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ โดยกำหนดเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๑๐๐ คน
อำเภอสามโก้ ขอให้ท่านประชาสัมพันธ์ และได้สำรวจข้อมูลผู้ผ่านบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในทุกระบบ และผู้พ้นโทษที่กลับเข้าไปอยู่ในชุมชนที่ประสงค์จะฝึกอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว โดยสำรวจความต้องการ เช่น ต้องการฝึกอบรมซ่อมเครื่องจักรกล รถจักรยานยนต์ ตัดผม เสริมสวย ทำอาหาร ศิลปะ ก่อสร้าง สาขาต่างๆ แล้วจัดส่งข้อมูลกลุ่มเป้าหมายในการเข้ารับการฝึกอบรม ให้อำเภอสามโก้ทราบ                     เพื่อจักได้รวบรวมจัดส่งให้จังหวัดเป็นข้อมูลในการฝึกอบรมต่อไป สำหรับกำหนดการฝึกอบรมอำเภอจะแจ้งให้ทราบอีกครึ่งหนึ่ง
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๑.๓ การรายงานผลการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำเดือน 
      ตามที่จังหวัดอ่างทอง ได้อนุมัติโครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กิจกรรมหลัก โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดอ่างทอง ให้ส่วนราชการ หน่วยงาน และอำเภอ
              ในการนี้ ศป.ปส.อ.สามโก้ ขอความร่วมมือส่วนราชการ ทุกส่วนดำเนินการจัดทำเอกสารการประชุมประจำเดือนทุกเดือน เพื่อทราบจักได้ทราบผลความคืบหน้าในการดำเนินงานตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดอ่างทอง โดยเริ่มดำเนินการจัดส่งเอกสารการประชุมครั้งแรกประจำเดือนธันวาคม 2559 (ตามตัวอย่างที่แนบ)
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๒ ผลดำเนินการป้องกันและปราบปราม
พ.ต.ท.วรพจน์ฯ   ๔.๒.๑  สถานีตำรวจภูธรสามโก้ รายงานผลการปฏิบัติ
             สถิติคดีอาญา ๔ กลุ่ม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ฐานความผิดเกี่ยวกับลักทรัพย์              จำนวน  ๓  ราย
ฐานความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย      จำนวน  ๒  ราย
มติที่ประชุม รับทราบ
-๘-

ป.มรรษพรฯ              ๕.๑  ฝ่ายความมั่นคง
๕.๑  ฝ่ายความมั่นคง
๑.๑ การดำเนินโครงการบูรณาการจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง “๑ ตำบล ๑ แหล่งกักเก็บน้ำ ”
ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า มีนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืนด้วยการจัดหาแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับอุปโภคบริโภค หรือเพื่อการเกษตรในฤดูแล้งให้ครอบคลุมทุกตำบลทั่วประเทศ จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการแผนการจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง “ ๑ ตำบล ๑ แหล่งกักเก็บน้ำ ” โดยมีหลักการสำคัญในการดำเนินการ คือ กรณีแหล่งน้ำแต่ชำรุดให้ซ่อม กรณีแหล่งน้ำแต่ใช้ไม่เต็มศักยภาพให้เสริมศักยภาพ และกรณีขาดแคลนแหล่งน้ำให้สร้าง เพื่อให้สามารถช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้อย่างยั่งยืน และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้ 
๑. ให้ถือเป็นนโยบายสำคัญและบูรณาการทุกภาคส่วนในลักษณะประชารัฐเพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน
                    ๒. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสำรวจข้อมูล ประกอบด้วย
๒.๑ ข้อมูลแหล่งน้ำตามสภาพข้อเท็จจริง และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ผ่านการพิจารณาจากกระบวนการประชาคมในพื้นที่ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนหรือสภาพภูมิประเทศอย่างแท้จริง 
 ๒.๒ ข้อมูลผลการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและการแก้ไขปัญหาในช่วงปี 2559 
ที่ผ่านมา
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๖ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งข้อราชการให้ที่ประชุมทราบ
๖.๑  เทศบาลตำบลสามโก้  
มติที่ประชุม รับทราบ
๖.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
-ไม่มี-
มติที่ประชุม รับทราบ
 ๖.๓ องค์การบริหารส่วนตำบลอบทม
    -ไม่มี-
มติที่ประชุม รับทราบ-๙-
ระเบียบวาระที่  ๗ เรื่องอื่นๆ  (ถ้ามี)
ประธานฯ ท่านใดมีข้อซักถามเกี่ยวกับส่วนราชการหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม
ปิดประชุมเวลา  ๑๑.๔๕ น.

(ลงชื่อ) ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
         (นางสาวสุชาวดี  ภควรรณ)
                        เจ้าหน้าที่ปกครอง
 
(ลงชื่อ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม
          (นายนิรันดร  สีหาราช)
             ปลัดอำเภอ

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 28/12/2016
โดย นางสาวสุชาวดี ภควรรณ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประชุม ศพส.อ.
รายงานการประชุม
คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอสามโก้  และ
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย อำเภอสามโก้
ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๕
วันจันทร์ที่  ๑  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕   เวลา  ๐๙.๐๐  น.
ณ   ห้องประชุมอำเภอสามโก้
อำเภอสามโก้    จังหวัดอ่างทอง
--------------------

ผู้มาประชุม
                ๑. นายพีรเดช    โทมัส    นายอำเภอสามโก้
    ๒. นายโรจน์รัตน์ จันทร    ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง
        ๓. พ.ต.ท.ชัยณัธท์ จิรชัยเศรษฐ์    แทน  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสามโก้
๔.  น.ส.บุปผา ฤกษ์สมจิต     เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอสามโก้
    ๕. นางวิภารัตน์ มีพันธ์    พัฒนาการอำเภอสามโก้
๖. นายรังสรรค์        สีมี่                    เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอ         
                  ๗. ร.ท.วินัย  ใจกว้าง               แทน สัสดีอำเภออำเภอสามโก้
๘. นายพิเชฎร์ บรรทัดจันทน์    แทน  ปศุสัตว์อำเภอ
    ๙. นายพินิจ แสนงาม    สาธารณสุขอำเภอสามโก้
๑๐. นางสง่า ตรีบุบผา    วัฒนธรรมอำเภอสามโก้
                 ๑๑. นายทนงศักดิ์ ศรีวิเชียร    แทน นายกเทศมนตรีตำบลสามโก้
    ๑๒. นายนริศ บุญขำ    แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอบทม
       ๑๓.  นางสาวรุ่งแสง ชูวงษ์     แทน  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบ
    และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสามโก้
        ๑๔.  นายไพเราะ พัตตาสิงห์     ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามขาว
๑๕.  นายประเสริฐ ลูกฟัก     ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามโก้
๑๖.  นายเสนาะ หิรัญอ่อน     ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกร่าง
๑๗. นายธงชัย คล้ายเผือก     แทน  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าชุมนุม
๑๘.  นายอุดมศักดิ์ วงษ์พานิชย์      ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์/
     รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่แหลม
              ๑๙.  นายวิสุทธ์ โตปิติ      แทน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองถ้ำ
๒๐.  นายเจษฎาพงษ์ บัวเกษ      แทน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนตาวง
        ๒๑.  นายสาร สังข์ทองวิเศษ            ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามโก้
                      ๒๒.  นายสุพรรณ  เพชรสุวรรณ      ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกษทอง      
๒๓. นางมินทรา ก้านทอง     ปลัดอำเภอ
       ๒๕. นายทชา           เพชรสัมฤทธิ์     ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายสนอง พ่วงดี     เกษตรอำเภอสามโก้
๒. นายไพฑูรย์ ธัญญาพืช     แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสามโก้
        ๓. นายราเชนทร์      สวัสดี                  เจ้าหน้าที่ปกครอง
- ๒ -

ผู้ไม่มาประชุม
๑.  นายวิญญู สุทนต์     ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต 
๒.  นายบันลือ พลมาลา     ผู้อำนวยการโรงเรียนสามโก้วิทยาคม
๓.  นายเสนาะ เดโช     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
๔. ว่าที่  ร.ท.ภักค์ โภชกปริภัณฑ์    ท้องถิ่นอำเภอ
                        ๕.  นายประเสริฐ เสถียรกิจการชัย     ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามโก้
๖. นางละมาย นิลเผือก     กำนันตำบลสามโก้
๗. นางเจรจา หลาบงาม     กำนันตำบลอบทม
๘. นายอนุสิทธิ์ แจ่มกระจ่าง          กำนันตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
๙. นายสุชาติ คงประสงค์     กำนันตำบลราษฎรพัฒนา
๑๐. นายปราโมทย์ สิงฬห     กำนันตำบลมงคลธรรมนิมิต
เริ่มประชุม เวลา  ๐๙.๐๐  น.

ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายโรจน์รัตน์ฯ           ๑.๑   เรื่อง  กลุ่มบุคคลดำเนินการโครงการ “ธนาคารหมู่บ้านไบโอดีเซลและสหกรณ์
พลังงานเพื่อไทยตามแนวพระราชดำริ”
               ด้วยได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า  มีกลุ่มบุคคลใช้ชื่อ “ธนาคารหมู่บ้าน
ไบโอดีเซลและสหกรณ์พลังงานเพื่อไทยตามแนวพระราชดำริ”  เข้าไปดำเนินการประชาสัมพันธ์ชักชวนประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้สมัครเข้าเป็นสมาชิก  โดยการชักชวนดังกล่าวปรากฏพฤติการณ์แอบอ้างสถาบันเบื้องสูง  ซึ่งกระทรวงมหาดไทย    ได้ติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวและตรวจสอบกลุ่มบุคคลดังกล่าวแล้วพบว่า                 การดำเนินการโครงการ  “ธนาคารหมู่บ้านไบโอดีเซลและสหกรณ์พลังงานเพื่อไทยตามแนวพระราชดำริ” อาจมีพฤติกรรมเข้าข่ายหลอกลวงประชาชน  อีกทั้งปรากฏข้อมูลว่ามีเป้าหมายที่จะขยายพื้นที่ดำเนินโครงการไปให้ครบทุกภูมิภาค  ภายในระยะเวลา  ๑  ปี  ขอให้               ส่วนราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดำเนินการดังนี้
              ๑.  ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง  เพื่อป้องกันมิให้ประชาชนเกิดความสับสนและหลงเชื่อ
                    ๒.  ติดตามความเคลื่อนไหว  และตรวจสอบการกระทำของกลุ่มบุคคลดังกล่าว 
      หากพบการกระทำที่เข้าข่ายผิดกฎหมายรายงานให้อำเภอทราบทันที
ประธานฯ ๑.๒  เรื่อง การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
โดยผ่านกิจการลูกเสือชาวบ้าน 
       อำเภอสามโก้  กำหนดแผนการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน (หลักสูตรจัดตั้งใหม่) 
ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ วัดหนองกร่าง ตำบลราษฎรพัฒนา ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม  ๑๒๐  คน รายงานตัววันที่  ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๕๕  เวลา  ๑๓.๐๐  น.  
ณ  วัดหนองกร่าง  ตำบลราษฎรพัฒนา   ขอให้ส่วนราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แจ้งข้าราชการ  พนักงาน  ในสังกัดที่เข้ารับการอบรมฯ  ทราบด้วย
มติที่ประชุม            รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕  วันจันทร์ที่  ๙  เดือนกันยายน  พ.ศ.๒๕๕๕
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม- ๓ -

ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่อง   การติดตามและแก้ไขปัญหายาเสพติด
นายโรจน์รัตน์ฯ                       -  ด้านป้องกัน
การประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด และศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดจังหวัดอ่างทอง (ศพส.จ.อท.) ได้สรุปภาพรวมปัญหายาเสพติดของจังหวัดอ่างทอง ปรากฏว่า  ปัญหายาเสพติดมีการแพร่ระบาดครอบคลุมทุกพื้นที่และปัญหาการ
แพร่ระบาดยาเสพติดมีแนวโน้มสูงขึ้น  สำหรับตัวยาที่มีการแพร่ระบาดประกอบด้วย  ยาบ้า  
ยาไอซ์  กัญชา สารระเหย และใบกระท่อม และ อำเภอที่มีการแพร่ระบาดมากได้แก่ 
อำเภอเมือง อำเภอโพธิ์ทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ
-  ด้านปราบปราม
พ.ต.ท.ชัยณัธท์ฯ เดือนกันยายน  ๒๕๕๕   จับกุมผู้ติดยาเสพติด  จำนวน  ๒๐  ราย   ดังนี้   
ครอบครอง  ๑๑   คน  จำหน่าย  ๑  คน  เสพยาเสพติด  ๘  คน
                                         -  ด้านบำบัดรักษา และ To Be Number One
   ไม่มี
                                          -  ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
   ไม่มี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔    เรื่อง   คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอำเภอสามโก้
พ.ต.ท.วิบูลย์ฯ          -  รายงานผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
  ไม่มี
                                        -  รายงานสถิติคดีอาญา ๕ กลุ่ม
       คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์
- ลักทรัพย์  รับแจ้ง  ๓  ราย  
คดีที่น่าสนใจ
- โจรกรรมรถจักรยานยนต์   รับแจ้ง  ๑  ราย
- โจรกรรมเครื่องมือเกษตร   รับแจ้ง  ๑  ราย
   คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย
   -   การพนันทั่วไป  รับแจ้ง  ๓  ราย  จับ  ๓  คน  จำนวนคนร้าย  ๑๐  คน
        -   ยาเสพติด   รับแจ้ง  ๒๐  ราย  จับ  ๒๐  คน  จำนวนคนร้าย  ๒๑  คน
                                         -  รายงานผลการดำเนินงานศูนย์อำนวยความเป็นธรรมอำเภอสามโก้ 
                                             ไม่มี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕   เรื่อง   อื่น ๆ  
ไม่มี
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุม ๑๑.๐๐  น.

                                                     (ลงชื่อ) ……………………………………... ผู้จดรายงานการประชุม
                                                               (นางสาวอรอุมา  แสงฉาย)  สมาชิก  อส.
                                                      (ลงชื่อ) ……………………………………. ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม
                                                                (นายทชา  เพชรสัมฤทธิ์)   ปลัดอำเภอ

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 01/11/2012
โดย อรอุมา แสงฉาย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประชุม ศพส.อ.สามโก้ ครั้งที่ 11/2555 เดือนพฤศจิกายน 2555
รายงานการประชุม
คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอสามโก้  และ
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย อำเภอสามโก้
ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๕
วันพฤหัสบดีที่  ๑  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕   เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ   ห้องประชุมอำเภอสามโก้
อำเภอสามโก้   จังหวัดอ่างทอง
--------------------

ผู้มาประชุม
                ๑. นายพีรเดช    โทมัส    นายอำเภอสามโก้
    ๒. นายโรจน์รัตน์ จันทร    ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง
        ๓. พ.ต.ท.ชัยณัธท์ จิรชัยเศรษฐ์    แทน  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสามโก้
๔. นายยงยุทธ เพิ่มพูน    แทน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามโก้
๕.  น.ส.บุปผา ฤกษ์สมจิต     เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอสามโก้
    ๕. นางวิภารัตน์ มีพันธ์    พัฒนาการอำเภอสามโก้
                  ๖. ร.ท.วินัย  ใจกว้าง               แทน สัสดีอำเภออำเภอสามโก้
    ๗. นายพินิจ แสนงาม    สาธารณสุขอำเภอสามโก้
๘. นางสง่า ตรีบุบผา    วัฒนธรรมอำเภอสามโก้
                 ๙. นายทนงศักดิ์ ศรีวิเชียร    แทน นายกเทศมนตรีตำบลสามโก้
๑๐.  นายสมศักดิ์ อำพันเรือง     แทน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
    ๑๑. นายนริศ บุญขำ    แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอบทม
       ๑๒.  นางพัชรินทร์ จันทร์มี     แทน  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบ
    และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสามโก้
๑๓.  นายวิญญู สุทนต์     ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต 
        ๑๔.  นายไพเราะ พัตตาสิงห์     ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามขาว
๑๕.  นายประเสริฐ ลูกฟัก     ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามโก้
๑๖.  นายเสนาะ หิรัญอ่อน     ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกร่าง
๑๗. นางสารี่ คงอ่อน     ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าชุมนุม
๑๘.  นายอุดมศักดิ์ วงษ์พานิชย์      ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์/
     รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่แหลม
              ๑๙.  นายวิสุทธ์ โตปิติ      แทน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองถ้ำ
๒๐.  นายเจษฎาพงษ์ บัวเกษ      แทน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนตาวง
        ๒๑.  นายสาร สังข์ทองวิเศษ            ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามโก้
                      ๒๒.  นายสุพรรณ  เพชรสุวรรณ      ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกษทอง      
๒๓.  นายบันลือ พลมาลา      ผู้อำนวยการโรงเรียนสามโก้วิทยาคม
๒๔. นายสัมฤทธิ์ บรรเทิงจิต     แทน  กำนันตำบลมงคลธรรมนิมิต
๒๕. นายจำลอง ทรงธิบาย     แทน  กำนันตำบลราษฎรพัฒนา
๒๖. นางมินทรา ก้านทอง     ปลัดอำเภอ
๒๗. นางมรรษพร แก้วเกตุศรี     ปลัดอำเภอ
       ๒๘. นายทชา           เพชรสัมฤทธิ์     ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง
- ๒ -
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ส.อ.บรรจง ม่วงแก้ว     ชุด กร.ร.๓๑ พัน ๑ รอ.
๒. นายสนอง พ่วงดี     เกษตรอำเภอสามโก้
๒. นายบรรพจน์ ชาญกิจกรรณ์     ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสามโก้
        ๓. นายราเชนทร์      สวัสดี                  เจ้าหน้าที่ปกครอง

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายรังสรรค์        สีมี่                    เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอ         
๒. นายประกฤต พวงลูกอิน    ปศุสัตว์อำเภอ
๓. ว่าที่  ร.ท.ภักค์ โภชกปริภัณฑ์    ท้องถิ่นอำเภอ
๔. นางละมาย นิลเผือก    กำนันตำบลสามโก้
๕. นางเจรจา หลาบงาม    กำนันตำบลอบทม
๖. นายอนุสิทธิ์ แจ่มกระจ่าง         กำนันตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
เริ่มประชุม เวลา  ๑๓.๓๐  น.

ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานฯ         ๑.๑  เรื่อง การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
โดยผ่านกิจการลูกเสือชาวบ้าน 
       ขอขอบคุณทุกส่วนราชการ/หน่วยงาน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เข้าร่วม
ดำเนินโครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ
       ขอขอบคุณ  นายเสนาะ  หิรัญอ่อน  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกร่าง  
ที่อำนวยความสะดวกด้านสถานที่และสนับสนุนเครื่องเสียงในการฝึกอบรมฯ
       ขอขอบคุณ  นางเจรจา  หลาบงาม  กำนันตำบลอบทม  ที่สนับสนุนเลี้ยงข้าวต้ม
ในการฝึกอบรมฯ
๑.๒  เรื่องแนวทางการดำเนินงานโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 
๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ จังหวัดอ่างทอง
ด้วยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอ่างทองได้จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ จังหวัดอ่างทอง พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ โดยกำหนดมาตรการดำเนินงาน  ๒  มาตรการ ได้แก่ ด้านการประชาสัมพันธ์และ ด้านการบังคับใช้กฎหมาย โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
ในการนี้ จังหวัดอ่างทองจึงได้จัดทำประกาศมาตรการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยแก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กรณีไม่ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหมาย   เรื่อง   การขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์      ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง หากคนใด กระทำการฝ่าฝืนจะได้พิจารณาดำเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ดังนี้
๑. กรณีถูกจับกุมและถูกเปรียบเทียบปรับครั้งแรก ให้ได้รับโทษภาคทัณฑ์
๒. กรณีถูกจับกุมและถูกเปรียบเทียบปรับครั้งที่สอง ให้ได้รับโทษตัดเงินเดือน 
๕ %  เป็นเวลา ๑ เดือน
๓. กรณีถูกจับกุมและถูกเปรียบเทียบปรับครั้งที่สาม ให้ได้รับโทษตัดเงินเดือน 
๕ % เป็นเวลา ๑ เดือน
มติที่ประชุม            รับทราบ

- ๓ -
ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕  วันจันทร์ที่  ๑  เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่อง   การติดตามและแก้ไขปัญหายาเสพติด
นายโรจน์รัตน์ฯ                       -  ด้านป้องกัน
การประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด และศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดจังหวัดอ่างทอง (ศพส.จ.อท.) ได้สรุปภาพรวมปัญหายาเสพติดของจังหวัดอ่างทอง ปรากฏว่า  ปัญหายาเสพติดมีการแพร่ระบาดครอบคลุมทุกพื้นที่และปัญหาการ
แพร่ระบาดยาเสพติดมีแนวโน้มสูงขึ้น  สำหรับตัวยาที่มีการแพร่ระบาดประกอบด้วย  
ยาบ้า  ยาไอซ์  กัญชา สารระเหย และใบกระท่อม และ อำเภอที่มีการแพร่ระบาดมากได้แก่ 
อำเภอเมือง อำเภอโพธิ์ทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอแสวงหา
สำหรับการแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดอ่างทองซึ่งมีผลการดำเนินการอยู่ใน             ลำดับที่ ๒๙ ของประเทศ และ ลำดับที่ ๒ ของ ปปส.ภาค ๑ 
การดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในปี ๒๕๕๖ ยังคงดำเนินการตามนโยบายเดิม             คือ ๗ แผน ๔ ปรับ ๓ หลัก ๖ เร่ง 
-  ด้านปราบปราม
พ.ต.ท.ชัยณัธท์ฯ เดือนตุลาคม  ๒๕๕๕   จับกุมผู้ติดยาเสพติด  จำนวน  ๒๓  ราย  ดังนี้   
ครอบครอง  ๔  คน  จำหน่าย  ๒  คน  เสพยาเสพติด  ๑๗  คน
                                         -  ด้านบำบัดรักษา และ To Be Number One
นายยงยุทธฯ    อำเภอได้ส่งตัวนักเรียนหาสารเสพติด จำนวน  ๒  คน  ทางโรงเรียนวัดท่าชุมนุม
ขอเพิ่มอีกจำนวน  ๑ คน  ทางโรงพยาบาลได้ดำเนินการคือการไปพบกับผู้บริหาร
โรงเรียน ไปพบครูผู้รับผิดชอบนักเรียน และสิ่งที่จะดำเนินการต่อไปคือ ทางโรงพยาบาล
จะดำเนินการไปเยี่ยมบ้านกับครูไปตรวจปัสสาวะ อาทิตย์ละ  ๑  ครั้ง
                                          -  ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
   ไม่มี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔    เรื่อง   คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอำเภอสามโก้
พ.ต.ท.ชัยณัธท์ฯ          -  รายงานผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
  ไม่มี
                                        -  รายงานสถิติคดีอาญา ๕ กลุ่ม
       คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์
- ลักทรัพย์  รับแจ้ง  ๓  ราย  
คดีที่น่าสนใจ
- โจรกรรมรถจักรยานยนต์   รับแจ้ง  ๑  ราย
- โจรกรรมเครื่องมือเกษตร   รับแจ้ง  ๑  ราย
   คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย
   -   อาวุธปืนธรรมดา  รับแจ้ง  ๒  ราย  จับ  ๒  คน  จำนวนคนร้าย  ๒ คน
   -   การพนันทั่วไป  รับแจ้ง  ๒  ราย  จับ  ๒  คน  จำนวนคนร้าย  ๓  คน
        -   ยาเสพติด   รับแจ้ง  ๒๓  ราย  จับ  ๒๓  คน  จำนวนคนร้าย  ๒๓  คน
                                         -  รายงานผลการดำเนินงานศูนย์อำนวยความเป็นธรรมอำเภอสามโก้ 
                                             ไม่มี
มติที่ประชุม รับทราบ


- ๔ –

ระเบียบวาระที่ ๕   เรื่อง   อื่น ๆ  
ไม่มี
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุม ๑๔.๓๐  น.


                                                     (ลงชื่อ) ……………………………………... ผู้จดรายงานการประชุม
                                                               (นางสาวอรอุมา  แสงฉาย)  สมาชิก  อส.

                                                      (ลงชื่อ) ……………………………………. ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม
                                                              (นางมรรษพร   แก้วเกตุศรี) ปลัดอำเภอ


ปรับปรุงข่าวล่าสุด 03/12/2012
โดย น.ส.อรอุมา แสงฉาย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯลฯ ครั้งที่ 13/2556 วันศุกร์ที่ 27 ธ.ค. 56
 รายงานการประชุมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ  อำเภอสามโก้
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖
วันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ  หอประชุมอำเภอสามโก้
*************
ผู้มาประชุม
๑. นายมงคล พูลรักษ์ นายอำเภอสามโก้
๒. นายโรจน์รัตน์ จันทร ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง
๓.. นางมรรษพร แก้วเกตุศรี ปลัดอำเภอ
๔. นางษะรียะฮ์  ก้านทอง ปลัดอำเภอ
๕. นายธนกร เสาเกลียว ปลัดอำเภอ
๖. นางอนงค์ พิเศษสกุลวงศ์ เจ้าหน้าที่ปกครอง
๗. สิบเอกนรินทร์ บุญประเสริฐ เจ้าหน้าที่ปกครอง
๘. นางสาวสุภาพร        มะลิทอง  เจ้าหน้าที่ปกครอง 
๙. นายราเชนทร์ สวัสดี เจ้าหน้าที่ปกครอง
๑๐. น.ส.อรอุมา แสงฉาย สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

ตำบลสามโก้
๑. นายสุเทพ    บุญเลิศรัตน์ ๒. นายประสูตร    คล้ายวงษ์ ๓. นายจำเนียร    พุกเศรษฐี ๔. นายประยุทธ    สีแตงสุก ๕. นางจีรภา   สุกใส           ๖. นายเสน่ห์     เดโช
๗. นางละมาย    นิลเผือก ๘. นางไสว   เหมกุล ๙. นางกรุณรัตน์     เหมกุล 
๑๐. นายธงชัย     มาลัยนาค ๑๑. น.ส.เล็ก    หอมลำดวน ๑๒. นายจักรพันธ์   วงษ์ภา   ๑๓. นางดวงจันทร์ วงษ์เขียว ๑๔. นางมาลี    จุ้ยแตง ๑๕. น.ส.บังอร     แสงบุญ ๑๖. นางณัชชา    สิงหฬ      ๑๗. นายสุรพงษ์   สวยสม ๑๘. นายวชิระ     เหมกุล
๑๙. นายบรรจง     สีแตงสุก ๒๐. นายจำนงค์   สีแดง       ๒๑. นายสุมานพ    หวานฉ่ำ ๒๒. นายชนะ        แจ่มอำพร ๒๓. นายพิเชษฐ์   หวานฉ่ำ  ๒๔. นายวิชาญ     มีสง่า     ๒๕. นายสถาพร    ภู่เจริญ ๒๖. น.ส.สังวาน   อิ่มสง่า   ๒๗. นายไว     เสียงเสนาะ
๒๘. นายอนุพันธ์    ชูวงษ์ ๒๙. นายชูชาติ   วงษ์จันทร์ดี ๓๐. น.ส.ศรีวรรณ   อ่อนสุวรรณ

ตำบลราษฎรพัฒนา
๑. นางสมพิศ     นาคพนม          ๒. นายน้ำฝน     ยอดจันทร์ ๓. นายสุชาติ    คงประสงค์
๔. นางสุภา แก้วมณี ๕. น.ส.ทศวรรณ    สุพัฒผล ๖. นายบุญสืบ    การุญวงษ์
๗. นางสมใจ ถนอมศักดิ์ ๘. นายจำลอง    ทรงธิบาย ๙. นายสังเวียน    เย็นฉ่ำ
๑๐. นายเทียน หลาบงาม       ๑๑. นายเสนาะ    อ่วมแก้ว        ๑๒. นางธเนศวร    คงกะพันธ์   
๑๓. นายอเนก ปรากฏผล ๑๔. นายเฉลิม      พิทักษ์วงษ์ ๑๕. นายทองพจน์  ทรัพย์มาก
๑๖. นายอาคม เริ่มลึก ๑๗. นายสมนึก    เหมกุล    

ตำบลมงคลธรรมนิมิต
๑. นายสนม มาศิริ ๒. น.ส.วาสนา       สุทนต์ ๓. นายประเสริฐ    จันทร์น่วม
๔. นายกิตติโชค พ่วงสาหร่าย   ๕. นางพิกุล     ตู้พิจิตร ๖. นายเสนอ    เหมกุล        ๗. นายทุเรียน  แก้วฉัยยา ๘. นางเพียงใจ     ใหลกุล ๙. นางละออ     แจ่มอำพร
๑๐. นายอุดม   พานเงิน ๑๑. นายสำเนา      หุ้มแพร ๑๒. นายอภิสิทธิ์    เครือใย
๑๓. นายประทีป    สิงหฬ      ๑๔. นายสำเริง สีแตงสุก ๑๕. นายวินัย      ขอพึ่ง ๑๖. นางดวง    แก้วฉัยยา   ๑๗. น.ส.คณัสนันท์ ปุ่นน้อย ๑๘. นายปราโมทย์  สิงหฬ ๑๙. นายสนอง      คงฉวี   ๒๐. นายเยื่อ  พานเงิน ๒๑. นางปุณญาดา  วิเศษวณิชเดช ๒๒. นางน้ำค้าง    สุขมงคล ๒๓. นายสุธน ทับทิมทอง    ๒๔. นางนฤมล       ดีมั่น   ๒๕. นายสัมฤทธิ์    บันเทิงจิต ๒๖. นายธีระ    สุขทวี

- ๒ -

ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์            
๑. นายบุญเสริม     พวงพิกุล ๒. นางสำเภา      สิงห์ชำนาญ ๓. นายสมเกียรติ    พิกุลขาว
๔. นายอภิชาติ     สิงห์มณี ๕. นายละมาย   บุญญะสิทธิ์ ๖. นายถวัลย์         สวัสดิ์ศรี
๗. นายอนุสิทธิ์       แจ่มกระจ่าง ๘. นายหลาด   เสือวงษ์ ๙. นางจันทร์เพ็ญ    กัณทัพย์
๑๐. นายธวัฒชัย     พวงลำเจียก        ๑๑. นางวัชรินทร์  สิงห์งาม  ๑๒. นายบุญเลิศ     คงชั้น    
๑๓. น.ส.วิมล    จรเณร     ๑๔. น.ส.ดาริณี     สิงห์งาม ๑๕. นายสมเกียรติ  ไหลอุดมพานิชย์    ๑๖. น.ส.เพ็ชรนภา  สาพงษ์เอี่ยม ๑๗. นายจำเนียร   สาพงษ์เอี่ยม   ๑๘. นายปริญญา     อำพันเรือง 
๑๙. น.ส.สมลักษณ์  แสงทอง  ๒๐. นางอำนวย    บุญคง ๒๑. นายสุริยันต์     จำนงค์ผล
๒๒. นายยงยุทธ     บัณฑิต

ตำบลอบทม
๑. นายชาคริส   วงษ์สุวรรณ   ๒. นายไสว  คงคา ๓. นางชาลี   ใจเฉื่อย
๔. นางเจรจา   หลาบงาม ๕. น.ส. นภาพร  สิงห์ชำนาญ ๖. นายสนอง     ด้วงทอง
๗. นายกฤษฎา      ทรัพย์เฉลิม ๘. นายสมศักดิ์ วงษ์รอต ๙. นายอนุพงษ์ วงษ์รอต
๑๐. นายสังเวย  ศรีวิเชียร ๑๑. นายประเสริฐ  มะลิทอง ๑๒. นายถวิลย์    เปี่ยมศิลป์
๑๓. นายอำนวย  กรุดวงษ์          ๑๔. นายไพศาล   เงินนุช        ๑๕. น.ส.นุชจรีย์  ศรีวิเชียร
๑๖. นายยงยุทธ์  ท้าวโกษา         ๑๗. นางสุมาลี      พิทักษ์วงษ์    ๑๘. นายพิสนุ     ดีบุกคำ
๑๙. นางลัดดา     สิงห์ชำนาญ ๒๐. น.ส. ลำพวน  เงินนุช ๒๑. นางบังอร   คงคา


ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ฯพณฯ ท่าน สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล ที่ปรึกษากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
๒. นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
๓. นายสุรเชษฐ์ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
๔. พ.ต.ท.ชัยธนันท์ จิรปิยเศรษฐ์   แทน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสามโก้
๕. นายบรรพจน์ ชาญกิจกรรณ์     ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอสามโก้
๖. นายสมนึก   นาคกุญชร     พัฒนาการอำเภอสามโก้
๗. นายพินิจ แสนงาม สาธารณสุขอำเภอ
๘. นางบุปผา ฤกษ์สมจิต เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอ
๙. นางสง่า ตรีบุปผา     วัฒนธรรมอำเภอ
๑๐. นายพิเชฎฐ์ บรรทัดจันทร์ สัตวแพทย์
๑๑. พ.ต.ไพรวัลย์ ย่อมมี สัสดีอำเภอสามโก้
๑๒. น.ส.ธนพรรณ ธำรงสมบัติ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการปฏิบัติหน้าที่ท้องถิ่น             อำเภอวิเศษชัยชาญและอำเภอสามโก้
๑๓. น.ส.อุไรวรรณ พงษ์โพธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
๑๔. นายทนงศักดิ์ ศรีวิเชียร ปลัดเทศบาลตำบลสามโก้
๑๕. นางเตือนใจ ผลวารินทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
๑๖. น.ส.พิชชานันท์ กุลพรพิพัชญ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอบทม
๑๗. ส.อ.บรรจง    ม่วงแก้ว นายสิบพยาบาล กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารที่ ๓๑  รักษาพระองค์
๑๘. น.ส.ศรีเสาวลักษณ์ เกียรติพิริยะ ครูชำนาญการพิเศษ
๑๙. น.ส.ทัศนีย์ รุจิณรงค์ แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนสามโก้วิทยาคม
๒๐. นายมานิตย์ ศิริเขตต์ แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองถ้ำ
๒๑. นางจรรทิมา เวลาดี แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนตาวงษ์
๒๒. นายวิชัย มีสง่า แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต
๒๓. นายยงยุทธ เพิ่มพูน แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามโก้- ๓ –

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายประจวบ สีแตงสุก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗  ตำบลสามโก้ (ลาป่วย)  
๒. นายมนูญ มะกรูดอินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐  ตำบลสามโก้
๓. นายสะเทื้อน ชื่นชีพ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔  ตำบลมงคลธรรมนิมิต (ลาป่วย)
๔. นายสนั่น คงอ่อน สารวัตรกำนันตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
๕. นายบุญชู กุมภัณฑ์ แพทย์ประจำตำบลสามโก้
๖. นายมณี ปทุมานนท์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลราษฎรพัฒนา
๗. นางสุบัน สิงห์เกิดทรัพย์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลราษฎรพัฒนา
๘. นายปรีชา   พวงทอง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลราษฎรพัฒนา
๙. นางประหยัด สุพัฒผล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลราษฎรพัฒนา
๑๐. นายไพบูลย์ เพ็งอารีย์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
๑๑. นางชลอ เอี่ยมบำรุง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
๑๒. นายไพเราะ  พัตตาสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามขาว
๑๓. นายอุดมศักดิ์ วงษ์พาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ (ราษฎร์รังสฤษฎ์)      
และรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่แหลม
๑๔. นายสุพรรณ เพชรสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกษทอง
๑๕. นางสารี่ คงอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าชุมนุม
๑๖. นายสาร สังข์ทองวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามโก้
๑๗. นายประเสริฐ ลูกฟัก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านลำสนุ่น
๑๘. นายเสนาะ หิรัญอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกร่าง

เริ่มประชุม           เวลา ๐๙.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่อง การประดับอินทรธนูและมอบหนังสือสำคัญ
ประธาน อำเภอได้ออกหนังสือสำคัญแสดงหลักฐานการเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ให้แก่ นางคะนึง  ธรรมกูล  หมู่ที่ ๔           ตำบลอบทม  แทนนายถวิล  เปี่ยมศิลป์  ซึ่งลาออก  ขอเชิญมาประดับอินทรธนูและรับหนังสือสำคัญด้านหน้า                 ขอแสดงความยินดีด้วยครับ
มติที่ประชุม       รับทราบ
๑.๒ เรื่อง แนะนำข้าราชการย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
ประธาน -  พันตรี  ไพรวัลย์   ย่อมมี  ตำแหน่ง  สัสดีอำเภอสามโก้   ย้ายมาจาก  สัสดีอำเภอท่าช้าง  จังหวัดสิงห์บุรี
 -  นางสาวธนพรรณ  ธำรงสมบัติ ตำแหน่ง  นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการปฏิบัติหน้าที่ท้องถิ่นอำเภอวิเศษชัยชาญและอำเภอสามโก้   แทน ว่าที่ ร.ท.ภักดิ์   โภชกปริภัณฑ์  ซึ่งเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับต้น  ระหว่างวันที่  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๒๔  มกราคม  ๒๕๕๗
พันตรี ไพรวัลย์ฯ กระผมพันตรี ไพรวัลย์  ย่อมมี  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งสัสดีอำเภอสามโก้ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖          ซึ่งผมได้ขอย้ายมาจากอำเภอท่าช้าง  จังหวัดสิงห์บุรี  มีความยินดีที่จะมาปฏิบัติงานที่นี่  หากท่านมีสิ่งใดที่จะให้ผมช่วยเหลือก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ
น.ส.ธนพรรณฯ ดิฉันมีความยินดีที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ที่อำเภอสามโก้ ซึ่งจะมาปฏิบัติหน้าที่แทน ว่าที่ ร.ท.ภักดิ์ฯ ประมาณ          ๑ เดือน ช่วงนี้ก็ใกล้ถึงปีใหม่แล้ว ดิฉันขออวยพรให้ท่านนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน               ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ มีความสุขตลอดปี ๒๕๕๗ ค่ะ
มติที่ประชุม      รับทราบ


- ๔ –

๑.๓ เรื่อง ขอขอบคุณ
ประธาน -  หัวหน้าส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        ตลอดจนทุกท่าน  ที่มาร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล  พิธีถวายเครื่องราชสักการะ  (พานพุ่มเงิน - พุ่มทอง)                  เวลา  ๐๘.๐๐  น.  ณ  หอประชุมอำเภอสามโก้   และพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร          เวลา  ๑๘.๐๐ น.  ณ  สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลสามโก้  เมื่อวันที่  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๖  และขอบคุณ สาธารณสุขอำเภอสามโก้  ที่นำข้าราชการ  เจ้าหน้าที่และ อสม. จำนวน  ๒๐  คน  ไปร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวาย             เป็นพระราชกุศล  แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ที่บริเวณสนามหน้าบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า)  
-  หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่นำข้าราชการ พนักงานลูกจ้างในสังกัด  โรงเรียนสามโก้วิทยาคมที่นำนักเรียนร่วมบริจาคโลหิต  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ฯลฯ ที่ร่วมบริจาคโลหิต  เมื่อวันที่  ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๕๖  ณ  หอประชุมอำเภอสามโก้  ซึ่งมีผู้ประสงค์บริจาคโลหิต ๔๗  คน  แต่บริจาคโลหิตได้  ๓๒  คน       ซึ่งในขณะนี้โรงพยาบาลอ่างทองมีเลือดไม่เพียงพอจึงจำเป็นที่จะต้องขอยืมเลือดจากโรงพยาบาลลพบุรีมาใช้ก่อน         และเมื่อโรงพยาบาลอ่างทองรับบริจาคได้ก็จะนำเลือดไปคืน ผมจึงขอเชิญชวนทุกท่านที่สามารถบริจาคเลือดได้             ไม่มีโรคประจำตัว มาร่วมบริจาคกันเพื่อจะได้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่เขาได้รับความเดือดร้อน    
-  หัวหน้าส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  เทศบาลตำบลสามโก้  ข้าราชการ  พนักงาน  และลูกจ้างในสังกัด             ที่ไปร่วมโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่  เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม  ๒๕๕๖  ณ  โรงสีชุมชนบ้านทองคลึม  และขอบคุณ ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๓  ตำบลมงคลธรรมนิมิต ที่อำนวยความสะดวกด้านสถานที่และอาหารกลางวัน   -  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ที่สละเวลา ภารกิจต่างๆ ของท่าน เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่จังหวัด  เมื่อวันที่ ๗ และ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ และขอแสดงความเสียใจกับสารวัตรกำนันชูชาติที่ประสบอุบัติเหตุทำให้เสียเงิน   ต้องซ่อมรถตนเองและคู่กรณี
มติที่ประชุม      รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
มติที่ประชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง  เพื่อทราบ
๓.๑ เรื่อง  การน้อมนำพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมายึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นคง              ปลอดภัยของชาติบ้านเมือง  
ประธาน ด้วยจังหวัดได้จัดทำพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ที่ได้มีพระราชดำรัสตอบพระบรมวงศานุวงศ์   คณะรัฐมนตรี  ข้าราชการทุกหมู่เหล่า  ตลอดจนประชาชนที่เฝ้ารับเสด็จ  ในคราวเสด็จออกท้องพระโรง                  ศาลาราชประชาคม  วังไกลกังวล  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๘๖  พรรษา        เมื่อวันที่  ๕  ธันวาคม ๒๕๕๖  เพื่อให้ข้าราชการ  และพนักงานของรัฐ  ได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ      และให้ประชาชนได้น้อมนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เกิดความสามัคคีปรองดอง  และเกิดความ   มั่นคงปลอดภัยของชาติบ้านเมืองต่อไป
พระราชดำรัส  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๖
ขอขอบใจท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งที่มีไมตรีจิตพรั่งพร้อมกันมาให้พรวันเกิดรวมทั้งให้คำมั่นสัญญา โดยประการ ต่างๆ  ข้าพเจ้าขอแสดงสนองพร  และไมตรีจิตนั้นด้วยใจจริงเช่นกัน
บ้านเมืองของเราเป็นสุขสืบมาช้านาน  เพราะเรามีความปึกแผ่นในชาติและ  ต่างบำเพ็ญกรณียกิจตามหน้าที่      ให้สอดคล้องเกื้อกูลกัน  เพื่อประโยชน์ของชาติ  คนไทยทุกคนจึงควรจะตระหนักในข้อนี้ให้มาก  และตั้งใจประพฤติตัว ปฏิบัติงานให้สมฐานะและหน้าที่เพื่อให้สำเร็จประโยชน์ส่วนรวมคือความมั่นคงปลอดภัยของชาติบ้านเมืองไทย ขออำนาจ แห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิทธิ์จงคุ้มครองรักษาท่านทุกคน  ให้มีแต่ความสุขความเจริญตลอดไป
บทความนี้เป็นพระราชดำรัสของพระองค์ท่าน ขอให้ทุกท่านนำไปเผยแพร่ให้ประชาชนได้น้อมนำไปเป็น        แนวทางปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
มติที่ประชุม      รับทราบ


- ๕ -

๓.๒ เรื่อง การเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวโรกาส
            ทรงเจริญพระชนมพรรษา  ๘๖  พรรษา  ในปี  พ.ศ.  ๒๕๕๖  
ประธาน ด้วยจังหวัดอ่างทอง  ให้อำเภอแจ้งส่วนราชการต่างๆ  พร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งร่วมเป็นเจ้าภาพ ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา      ๘๖  พรรษา  ในปี  ๒๕๕๖  ทุกวันที่  ๕  ของเดือน
สำหรับเดือน  มกราคม  ๒๕๕๗  วันที่  ๕  ตรงกับวันอาทิตย์  จึงกำหนดจัดพิธีในวันจันทร์ที่  ๖  มกราคม     ๒๕๕๗  เวลา  ๑๔.๐๐  น.  ณ  วัดสามโก้  หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพ  สถานีตำรวจภูธรสามโก้  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน       ตำบลราษฎรพัฒนา  จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน 
มติที่ประชุม      รับทราบ
๓.๓ เรื่อง โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่  ประจำเดือน  มกราคม  ๒๕๕๗  
ประธาน ด้วยอำเภอสามโก้  จะดำเนินการออกหน่วยบริการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน  มกราคม  ๒๕๕๗             ในวันพฤหัสบดีที่  ๙  มกราคม  ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ  ศูนย์การเรียนรู้ประจำหมู่บ้าน    หมู่ที่  ๕  ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์  จึงขอเชิญส่วนราชการที่เคยออกไปให้บริการเข้าร่วมโครงการ และขอให้กำนัน   ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบและเข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน
มติที่ประชุม   รับทราบ
๓.๔ เรื่อง แพทย์ประจำตำบลพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
ประธาน    ด้วยจังหวัดอ่างทองได้มีคำสั่งให้แพทย์ประจำตำบลมงคลธรรมนิมิต คือ นายธีระ สุขทวี พ้นจากตำแหน่ง   เนื่องจากอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์  ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗
มติที่ประชุม   รับทราบ
๓.๕ เรื่อง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอบทม  อำเภอสามโก้  จังหวัดอ่างทอง
ประธาน ด้วย  นายจงรักษ์  วิชชุชนินทร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอบทม  อำเภอสามโก้  จังหวัดอ่างทอง            ได้ครบวาระในการดำรงตำแหน่ง  เมื่อวันที่  ๑๙ ธันวาคม  ๒๕๕๖  ที่ผ่านมา  ซึ่งกรรมการการเลือกตั้งมีความจำเป็น        ที่จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอบทมใหม่  
  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทอง ในการประชุมครั้งที่  ๖๙/๒๕๕๖   เมื่อวันที่  ๑๗  ธันวาคม  ๒๕๕๖  จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอบทม  ดังต่อไปนี้
๑. วันเลือกตั้ง   วันเสาร์ที่  ๒๕  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗
๒. ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง  ตั้งแต่วันที่  ๒๓ - ๒๗  เดือน  ธันวาคม พ.ศ.  ๒๕๕๖  เวลา  ๐๘.๓๐ น. -         ๑๖.๓๐  น.
๓. สถานที่รับสมัคร  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอบทม
ป.หน.ฝ.บห.ปค. ขณะนี้มีผู้สมัครแล้ว ๒ คน คือ นายจงรักษ์ วิชชุชนินทร และนายสำเร็จ  ทองมาเอง  ซึ่งเคยเป็นนายกองค์การ – บริหารส่วนตำบลอบทมทั้งคู่
มติที่ประชุม   รับทราบ
๓.๖  เรื่อง  ขอเชิญร่วมงานทำบุญวันขึ้นปีใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๗  
ประธาน ด้วยอำเภอสามโก้  จะจัดงานทำบุญวันขึ้นปีใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๗  ในวันพุธที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๗  เริ่มเวลา   ๐๗.๐๐  น.  ณ  สนามหน้าที่ว่าการอำเภอสามโก้  ตรงลานปูนซีเมนต์  โดยจัดให้มีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุ  สามเณร  จำนวน  ๘๖  รูป
อำเภอสามโก้จึงขอเชิญทุกท่านและบุคคลในครอบครัว  ตลอดจนข้าราชการ  พนักงาน  เจ้าหน้าที่  และลูกจ้าง    ในสังกัด  มาร่วมทำบุญตักบาตรในวัน  เวลา  ดังกล่าว  โดยพร้อมเพรียงกัน

- ๖ –

วัฒนธรรมอำเภอ ด้วยจังหวัดอ่างทอง  โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทองได้จัดโครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่      วิถีพุทธ และวิถีธรรม จังหวัดอ่างทอง พ.ศ. ๒๕๕๗  หรือพูดสั้นๆ ว่าสวดมนต์ข้ามปี ขณะนี้มีวัดในเขตอำเภอสามโก้         ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ๓ วัด คือ วัดสามโก้ วัดมงคลธรรมนิมิต และวัดสามขาว  จะเริ่มเวลา ๒๒.๓๐ น.  และ        ขอประชาสัมพันธ์โครงการทำบุญวันพระ ของท่านวิศวฯ  ซึ่งท่านปวิณฯ  ได้สานต่อ  ในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗          เวลา ๐๗.๐๐ น. นี้ท่านจะมาทำบุญที่วัดศรีสุขเกษม  จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมทำบุญด้วย
ป.หน.ฝ.บห.ปค. ขอให้เทศบาลตำบลสามโก้ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเจ้าของพื้นที่ช่วยดูแลเรื่องการจัดสถานที่ด้วย
มติที่ประชุม   รับทราบ
๓.๗  เรื่อง  การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี  ๒๕๕๗  
ประธาน ด้วยอำเภอสามโก้ร่วมกับเทศบาลตำบลสามโก้ได้กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น ในวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม   ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสามโก้  ขอให้ทุกท่านประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง  พาบุตรหลานไปร่วมงานในวันดังกล่าว  
ป.ทนงศักดิ์ฯ งานจะเริ่มแต่เช้าคือเวลา ๐๗.๐๐ น. มีของขวัญเบื้องต้น  ๑,๐๐๐  ชิ้น  เด็กที่ไปถึงให้ไปลงทะเบียนรับของขวัญ    ส่วนด้านเวทีจะมีการแสดงของโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลสามโก้ มีเกมส์ตอบปัญหาชิงรางวัล มีบ้านลม รถไฟราง          ขอเชิญชวนทุกท่านเลยนะครับนอกจากนี้ยังมีอาหารเลี้ยงฟรีตลอดงาน 
มติที่ประชุม   รับทราบ
๓.๘ เรื่อง กำหนดการหยุดการส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี  ๒๕๕๖/๕๗  
ประธาน ด้วยสภาพปัญหาน้ำต้นทุนเพื่อการเพาะปลูกพืชลุ่มน้ำเจ้าพระยาอยู่ในเกณฑ์น้อย ไม่เพียงพอสำหรับการเพาะปลูก เต็มพื้นที่  ๖.๘  ล้านไร่  สามารถสนับสนุนพื้นที่ได้เพียง  ๒.๙  ล้านไร่  ซึ่งสำนักชลประทานที่  ๑๒  มีพื้นที่ครอบคลุม     ฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตจังหวัดอุทัยธานี  ชัยนาท  สิงห์บุรี  อ่างทอง  สุพรรณบุรี  และพระนครศรีอยุธยา    ได้รับจัดสรรน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืช  ๗๒๙,๗๑๐  ไร่  ปัจจุบัน  ณ  วันที่  ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๕๖  มีผลการเพาะปลูกข้าว ประมาณ  ๑,๖๓๒,๗๔๒  ไร่  ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนน้ำขั้นวิกฤติรุนแรง  ในการนี้สำนักงานชลประทานที่  ๑๒         จะพิจารณาจัดสรรน้ำกระจายให้ครอบคลุมเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ดังกล่าวให้ได้มากที่สุด  ทั้งนี้จะสามารถจัดสรรน้ำได้ถึงเดือน
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  หลังจากนั้นปริมาณน้ำจะลดลงตามลำดับ  ไม่สามารถส่งน้ำเข้าคลองชลประทานได้  ซึ่งจะเพียงพอ สำหรับการใช้อุปโภค – บริโภคและรักษาระบบนิเวศน์เท่านั้น
ดังนั้น  เพื่อให้เกษตรกรทราบสถานการณ์น้ำต้นทุนและไม่เสี่ยงปลูกข้าวนาปรังต่อเนื่องสำนักชลประทานที่ ๑๒   จึงขอประกาศหยุดการส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี  ๒๕๕๖/๕๗  ณ  วันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๕๗  และจะเริ่ม      ฤดูการส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชนาปีภายในเดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๗  ต่อไป
ผญ.จำลองฯ ผมขอทำความเข้าใจกับทุกท่านนะครับว่า เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ผมกับผู้ช่วยฯสำเริง สีแตงสุก และ ชาวบ้านประมาณ ๑๐๐ กว่าคน ได้เข้าไปที่โครงการชัณสูตร ซึ่งผมได้มีโอกาสเข้าไปร่วมคุยกับท่านหัวหน้าโครงการ       ชัณสูตรได้มีมติว่าทางโครงการชัณสูตรจะปล่อยน้ำให้จนถึงต้นเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ และโครงการชัณสูตรได้แจ้งว่า      ไม่ได้ปิดน้ำแต่จะชะลอน้ำเนื่องจากน้ำมีมาจำกัด
มติที่ประชุม   รับทราบ
๓.๙ เรื่อง โครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปี ๒๕๕๖/๕๗ ครั้งที่ ๑  
น.ส.อุไรวรรณฯ ๑.  เกษตรกรสามารถมาขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๖/๕๗  ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม    ๒๕๕๖ และกรมส่งเสริมการเกษตรจะปิดระบบโปรแกรมการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม      ๒๕๕๖
      ๒.  การประชาคม จะประชาคม ถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
   ๓.  การออกใบรับรอง จะออกใบรับรอง ถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
มติที่ประชุม   รับทราบ
- ๗ -

๓.๑๐ เรื่อง การจัดงานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗  ระหว่างวันที่  ๒๙ มกราคม - ๙ 
น.ส.อุไรวรรณฯ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  ณ วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง  กิจกรรมการประกวดผลผลิตทางการเกษตร      
ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ รายละเอียดดังนี้
         ๑. มะม่วงเขียวเสวย ๒. มะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์ ๔
         ๓. มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ๔. กล้วยน้ำว้าสุก
         ๕. มะพร้าวน้ำหอม ๖. มะละกอ (ปลักไม้ลาย)
         ๗. มะนาวแป้น ๘. บวบ
๙. แตงกวา ๑๐. ถั่วฝักยาว
         ๑๑. มะเขือเปราะ (จาวมะพร้าว) ๑๒. ข้าวโพดข้าวเหนียว
         ๑๓. การจัดสวนผักในภาชนะ ขนาด ๑๕ – ๒๐ นิ้ว 
         เกษตรกรสามารถส่งของเข้าประกวด ไม่เกิน ๑๑.๐๐ น. ให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาส่ง       ในวันที่ประกวดด้วย
มติที่ประชุม   รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง อื่น ๆ 
๔.๑  เรื่อง อวยพรปีใหม่
ส.ส.กรวีร์ฯ ขอขอบคุณนายอำเภอสามโก้ที่ให้โอกาสมาพบปะกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในวันนี้ ซึ่งผมมีเรื่องที่จะประชาสัมพันธ์  ให้ทราบ ๒ เรื่องด้วยกัน คือ
๑. เรื่องของโครงการรับจำนำข้าว มีชาวบ้านสอบถามผมมาหลายครั้งแล้วว่าเมื่อไร จะได้เงิน ผมขอแจ้งให้
ทราบว่าจังหวัดอ่างทองมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการประมาณ ๑,๑๐๐ ล้านบาท แต่ได้จ่ายเงินไปแล้วประมาณ ๔๐๐   กว่าล้านบาท ปัญหาก็คือรัฐบาลยังไม่มีเงินมาหมุนเวียนเพื่อจ่ายให้กับพี่น้องเกษตรกร จึงต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่ง      จึงขอให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ช่วยนำข้อมูลไปชี้แจงให้ชาวบ้านได้ทราบด้วย
๒. เรื่องน้ำในการทำนา ขณะนี้เราได้ประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตร อำเภอสามโก้ได้รับน้ำจากท่าตะโก โครงการยางมณีกำลังจะจัดการน้ำให้พวกเรา ส่วนโครงการชัณสูตรขณะนี้ประสบปัญหาไม่มีน้ำ หากพี่น้องเกษตรกรท่านใดที่เก็บเกี่ยวรอบนี้แล้วอย่าปลูกข้าวใหม่เลยนะครับ เพราะเสี่ยงมากเลย โดยชลประทานได้แจ้งปิดน้ำในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๗ 
สุดท้ายช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ผมขออวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกที่ท่านเคารพนับถือและ คุณพระศรีรัตนตรัยช่วยคุ้มครองให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมดั่งปรารถนา ขอให้โชคดีมีชัย สวัสดีปีใหม่ทุกคนครับ
มติที่ประชุม   รับทราบ
๔.๒ เรื่อง ขออวยพรปีใหม่ให้ทีมงานสำนึกรักบ้านเกิด
สารวัตรสัมฤทธิ์ฯ   พวกเราชาวสามโก้ต้องขอขอบคุณทีมงานสำนึกรักบ้านที่ได้ช่วยเหลือในเรื่องของน้ำทำการเกษตร ขอให้ทุกท่าน ปรบมือให้กับทีมงานสำนึกรักบ้านผมในฐานะตัวแทนของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ขอให้อำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลก ช่วยคุ้มครองให้ทีมงานสำนึกรักบ้านเกิดประสบความสำเร็จในชีวิต คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมดั่งที่หวัง เดินทางปลอดภัย    และขอขอบคุณที่ได้นำจาน ชาม และปฏิทินมามอบให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในวันนี้ รวมถึงอาหารกลางวันที่ท่านได้นำมา เลี้ยงด้วย
มติที่ประชุม   รับทราบ
๔.๓ เรื่อง การอยู่เวรที่ด่าน ช่วงเทศกาลปีใหม่
ประธาน ฝากเจ้าหน้าที่ที่อยู่เวรที่ด่านในช่วงเทศกาลปีใหม่ หากพบผู้ที่เมาแล้วขับก็ขอความร่วมมือให้ช่วยขับไปส่งหน่อย เพื่อความปลอดภัยโดยเอาคนเมานั่งซ้อนท้าย ยอมเสียเวลาสักเล็กน้อย
มติที่ประชุม   รับทราบ- ๘ -

๔.๔ เรื่อง การประกวดร้องเพลง
ประธาน จังหวัดอ่างทองได้จัดประกวดร้องเพลงในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๗ รับสมัครเป็นนักร้องประกวด ๑ คนและ    นักร้องกิตติมศักดิ์ไม่จำกัดจำนวน แต่ต้องเสียค่าสมัครเอง ใครสนใจสามารถมาส่งใบสมัครได้เลย เพลงที่จะประกวด         ก็เป็นเพลงลูกทุ่ง เพลงช้า ๑ เพลง เพลงเร็ว ๑ เพลง
มติที่ประชุม   รับทราบ
๔.๕ เรื่อง การแจ้งกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
ผจก.การไฟฟ้า ช่วงปีใหม่ซึ่งจะเป็นวันหยุดยาว ๕ วัน หากมีกระแสไฟฟ้าขัดข้อง สามารถโทรแจ้งเข้ามาได้ที่เบอร์                   ๐-๓๕๖๙-๗๐๕๙ จะมีเจ้าหน้าที่อยู่ตลอดเวลา และผมขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขมากๆ ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้         คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังทุกประการ ขอบคุณครับ
มติที่ประชุม   รับทราบ
๔.๖ เรื่อง การแพร่ระบาดของยาเสพติดในเขตอำเภอสามโก้
ป.หน.ฝ.บห.ปค. ในเขตอำเภอสามโก้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพิ่มขึ้น ๗ หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ ๔, ๘ ตำบลสามโก้  หมู่ที่ ๖     ตำบลมงคลธรรมนิมิต หมู่ที่ ๒, ๖ ตำบลราษฎรพัฒนา หมู่ที่ ๕ ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ และ หมู่ที่ ๕ ตำบลอบทม ซึ่งจังหวัด ได้กำหนดแนวทางในการแก้ไขคือให้ประสานชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืนและให้ประสานกับตำรวจเพื่อเข้าร่วม   โครงการโนเพลสโปรดักส์ ขอฝากตำรวจด้วยนะครับ
มติที่ประชุม   รับทราบ
ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.(ลงชื่อ)…………..………………….....ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
      (นางสาวสุภาพร   มะลิทอง)
                      เจ้าหน้าที่ปกครอง 
(ลงชื่อ)…………..……………..……..ผู้ตรวจรายงานการประชุม
         (นายธนกร  เสาเกลียว)
           ปลัดอำเภอ

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 28/01/2014
โดย น.ส.อรอุมา แสงแสงฉาย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสามโก้ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ วันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอำเภอสามโก้
ผู้มาประชุม
          ๑. นายพีรเดช       โทมัส นายอำเภอสามโก้
     ๒. นายโรจน์รัตน์    จันทร ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง        
                ๓. นางษะรียะฮ์          ก้านทอง ปลัดอำเภอ
     ๔. นางมรรษพร          แก้วเกตุศรี ปลัดอำเภอ
     ๕. นายธนกร             เสาเกลียว ปลัดอำเภอ
     ๖. น.ส.บุปผา                 ฤกษ์สมจิต เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอ
      ๗. นางสง่า    ตรีบุบผา วัฒนธรรมอำเภอ (นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ)
     ๘. ร.ท.วินัย                ใจกว้าง ผู้ช่วยสัสดีอำเภอ
     ๙. นายถาวร               แก้วขาว รักษาการเกษตรอำเภอสามโก้  
     ๑๐. นายสมนึก           นาคกุญชร พัฒนาการอำเภอ
      ๑๑.  นายบรรพจน์           ชาญกิจกรรณ์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอสามโก้
               ๑๒. นายรังสรรค์          สีมี่ เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอ  
      ๑๓.  นางเตือนใจ         ผลวารินทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ 
                    ๑๔. นายทนงศักดิ์        ศรีวิเชียร ปลัดเทศบาลตำบลสามโก้
     ๑๕. พ.ต.ท.ชัยธนันธท์   จิรปิยเศรษฐ์ แทน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสามโก้
     ๑๖. นายพิเชฏฐ์    บรรทัดจันทน์ แทน ปศุสัตว์อำเภอ
     ๑๗. นายโกเมท           แสงนาค แทน สาธารณสุขอำเภอ
               ๑๘. นายบุญเสริม         เพ็งแจ่มศรี คณะกรรมการธรรมาธิบาลจังหวัดอ่างทอง
     ๑๙. นายบันลือ            พลมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามโก้วิทยาคม
                   ๒๐. นายเสนาะ      หิรัญอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกร่าง
     ๒๑. นางสารี่               คงอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าชุมนุม
                ๒๒. นายวิญญู      สุทนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต
                   ๒๓.  นายประเสริฐ           ลูกฟัก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามโก้
                   ๒๔.  นายไพเราะ             พัตตาสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามขาว
                ๒๕. นายสุดใจ           คำรัตน์ แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนตาวง
                ๒๖. นางวาสนา          ขมาลักษณ์อัตชัย แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่แหลม
                ๒๗. นางวิภา             แก้วภักดี แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวัดโบสถ์
     ๒๘. นายสุกิจ             กิจรันต์ แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนตาวง
                   ๒๙. นายมานิตย์             ศิริเขตต์ แทน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองถ้ำ
                   ๓๐. นายสมศักดิ์             อำพันเรือง แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
                ๓๑. นายนาวิน           สิงห์ชำนาญ แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอบทม
ผู้เข้าร่วมประชุม
                ๑. นางเจรจา             หลาบงาม กำนันตำบลอบทม
      ๒. นายราเชนทร์        สวัสดี เจ้าหน้าที่ปกครอง


                                                   -๒-

ผู้ไม่มาประชุม
                 ๑. ว่าที่ ร.ท.ภักค์      โภชกปริภัณฑ์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอวิเศษขัยชาญ
                    รักษาราชการแทน นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอสามโก้
                ๒.  นายสาร                  สังข์ทองวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามโก้
                    ๓. นายประเสริฐ             เสถียรกิจการชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามโก้
                ๔. นายบุญชู              ชูวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลสามโก้
                       ๕. นายนริศ               บุญขำ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอบทม
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่อง ขอขอบคุณ
ประธาน                         -  ขอขอบคุณทุกส่วนราชการ ที่ไปเข้าร่วมโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม   ๒๕๕๖ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลอบทม 
    -  ขอขอบคุณทุกส่วนราชการ ที่ไปเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ“ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
อำเภอสามโก้” เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ และพิธีปิดเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖                                       ณ วัดสามขาว ตำบลอบทม
    -  ขอขอบคุณทุกส่วนราชการ ที่ไปร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และบริจาคเงิน                              เพื่อเป็นเจ้าภาพถวายปัจจัย เครื่องไทยธรรม ในการจัดพิธีดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖                                        ณ หอประชุมสงฆ์วัดอ่างทองวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
    -  ขอขอบคุณทุกส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพสวด                                     พระอภิธรรมศพ ส.ต.ท.สุเวส จันทรังษี  ผู้บังคับหมู่ (ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม)                              สถานีตำรวจภูธรรือเสาะ ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดรถของสถานีตำรวจภูธรรือเสาะ                 จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ วัดเกษทอง และพิธีพระราชทานเพลิงศพ                             เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ 
มติที่ประชุม       รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖  
มติที่ประชุม  รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง  เพื่อทราบ 
๓.๑ เรื่อง  การเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส                                 
  ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖  
ประธาน   ด้วยจังหวัดอ่างทอง ให้อำเภอแจ้งส่วนราชการต่าง ๆ พร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง 
ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ                                               เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ในปี ๒๕๕๖ ทุกวันที่  ๕  ของเดือน 
      สำหรับเดือนเมษายน ๒๕๕๖  อำเภอสามโก้ได้กำหนดจัดพิธีในวันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖
เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดสามโก้ หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพ สำนักงานเกษตรอำเภอ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ตำบลมงคลธรรมนิมิต จึงขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัด                         องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมพิธีในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
มติที่ประชุม      รับทราบ
-๓-

๓.๒ เรื่อง โครงการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๖ (ที่ทำการปกครองอำเภอ)
ประธาน                       ด้วยอำเภอสามโก้  ได้กำหนดแผนการดำเนินงานออกหน่วยบริการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่            
ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๖ ในวันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป                       ณ โรงไม้บ้านนางอมรา เดโช หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์  จึงขอให้ทุกส่วนราชการนำงานในหน้าที่ออกไป           ให้บริการประชาชนโดยพร้อมเพรียงกัน 
มติที่ประชุม      รับทราบ
๓.๓ เรื่อง  โครงการผู้ว่าและกาชาดสร้างบ้านสานฝันให้กับผู้ยากจน 
ประธาน    ด้วยจังหวัดอ่างทองได้จัดทำโครงการผู้ว่าและกาชาดสร้างบ้านสานฝันให้กับผู้ยากจน เพื่อสนับสนุน
การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ปี ๒๕๕๖ ในการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ยากจนให้สูงขึ้น บรรเทาทุกข์ให้กับผู้ยากจนให้                            มีที่อยู่อาศัย ซึ่งอำเภอร่วมกับเทศบาลตำบลสามโก้และองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์/อบทม               ได้คัดเลือกผู้ยากจนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๔ ราย ได้แก่                        
   ๑. น.ส.นุชนารถ  ขำวงษ์  อายุ ๓๑ ปี  บ้านเลขที่ ๖๐ หมู่ที่ ๓  ตำบลสามโก้                                                  
อำเภอสามโก้  จังหวัดอ่างทอง (บ้านไฟไหม้)
  ๒. นางคนึง ทุยนวม อายุ ๕๖ ปี  บ้านเลขที่ ๒๑  หมู่ที่ ๑  ตำบลราษฎรพัฒนา                             
อำเภอสามโก้  จังหวัดอ่างทอง 
  ๓. น.ส.สุนันท์ ปัญญาไวกิจ อายุ ๖๒ ปี  บ้านเลขที่ ๓๐ หมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
อำเภอสามโก้  จังหวัดอ่างทอง
  ๔. น.ส.อารมณ์  สุทนต์ อายุ  ๔๕ ปี  บ้านเลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๕  ตำบลอบทม
อำเภอสามโก้  จังหวัดอ่างทอง
  ในการนี้ อำเภอสามโก้ได้แจ้งให้เทศบาลตำบลสามโก้และองค์การบริหารส่วน
ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์/อบทม ดำเนินการตามโครงการแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงาน ดังนี้
   ๑. เทศบาลตำบลสามโก้
                                 -  อยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้างเหมาก่อสร้างบ้าน
                         ๒. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์/อบทม
                                 -  อยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้างเหมาก่อสร้างบ้าน
มติที่ประชุม      รับทราบ
๓.๔ เรื่อง การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๖
เจ้าหน้าที่พลศึกษาฯ        ด้วยทีมฟุตบอลอำเภอสามโก้ (อะคาเดมี่ สามโก้จูเนียร์ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี) ซึ่งได้รับการ สนับสนุนจากเทศบาลตำบลสามโก้ ได้ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลในรายการฟุตบอลเยาวชนและ ประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ซึ่งสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง ได้จัดการ แข่งขันและคัดเลือกตัวแทนจังหวัดอ่างทอง ประกอบด้วย รุ่นอายุ ๑๒,๑๔,๑๖,๑๘ ปี ประชาชนชาย               และประชาชนหญิงเพื่อนำทีมที่ชนะเลิศในแต่ละรุ่นเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคและระดับประเทศ
ผลการแข่งขันฟุตบอลปรากฏว่า ทีมอำเภอสามโก้ของเราได้อันดับที่ ๒ ในการแข่งขันกีฬาดังกล่าว ซึ่งพลศึกษาอำเภอสามโก้เป็นผู้ฝึกสอน สำหรับทีมที่ชนะเลิศ คือ ทีมโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล                     ได้เป็นตัวแทนจังหวัดอ่างทองไปแข่งขันในระดับภาคและระดับประเทศต่อไป
มติที่ประชุม      รับทราบ
-๔-

๓.๕ เรื่อง แจ้งขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 
รก.เกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรได้มีการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๒  ขอชี้แจงการขึ้นทะเบียนว่าบุคคลที่จะขึ้นทะเบียนเกษตรกรไม่ใช่เฉพาะผู้ทำนาอย่างเดียว เช่น ผู้ที่ปลูกผัก ไม้ดอกไม้ประดับ                       เลี้ยงปลา ตั้งแต่ ๑ งานขึ้นไป, เลี้ยงโค กระบือ สุกร ๕ ตัวขึ้นไป, เลี้ยงเป็ด ไก่ ๕๐ ตัวขึ้นไป  ก็สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้
มติที่ประชุม   รับทราบ
๓.๖ เรื่อง การสำรวจสำมะโนประชากรการเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๖
รก.เกษตรอำเภอ กรมส่งเสริมการเกษตรได้มอบหมายให้สำนักงานเกษตรดำเนินการจัดเก็บข้อมูลสำมะโนประชากร
การเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งจะมีการอบรมเจ้าหน้าที่ในวันที่ ๒๒ – ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ และจะต้องจัดเก็บ         ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ ซึ่งการบันทึกข้อมูลจะบันทึกในแท็บเล็ต จึงขอหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง ในสังกัด                             ที่ทำการเกษตรทราบ สำหรับวันเวลาที่จะไปสำรวจจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
มติที่ประชุม   รับทราบ
๓.๗ เรื่อง แจ้งผลการอนุมัติโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอ่างทอง                                     
พัฒนาการอำเภอ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้รับการอนุมัติทั้งหมด ๔๑ โครงการ จำนวนเงิน ๒,๐๓๐,๐๐๐ บาท          แยกเป็นตำบล ดังนี้
๑. ตำบลสามโก้ จำนวน ๑๓ โครงการ เป็นเงิน ๖๔๐,๐๐๐ บาท
๒. ตำบลราษฎรพัฒนา  จำนวน ๒ โครงการ เป็นเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท
๓. ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์  จำนวน ๕  โครงการ เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท
๔. ตำบลมงคลธรรมนิมิต  จำนวน  ๒๑  โครงการ เป็นเงิน ๑,๐๕๐,๐๐๐  บาท
มติที่ประชุม   รับทราบ
ปิดประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น


(ลงชื่อ)…………..…………………..ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
        (นายราเชนทร์    สวัสดี)
                       เจ้าหน้าที่ปกครอง 
(ลงชื่อ)………..……………..……..ผู้ตรวจรายงานการประชุม
         (นางษะรียะฮ์   ก้านทอง)
                               ปลัดอำเภอ 

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 25/04/2013
โดย นายราเชนทร์ สวัสดี
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษาฯ อำเภอสามโก้ ครั้งที่ 6/2556 วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2556
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อำเภอสามโก้
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖
 วันอังคารที่  ๔  มิถุนายน  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๓.๓๐  น.
  ณ   ห้องประชุมอำเภอสามโก้
****************

ผู้มาประชุม
๑. นายพีรเดช โทมัส นายอำเภอสามโก้
๒. นายโรจน์รัตน์ จันทร ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง
๓. นางษะรียะฮ์ ก้านทอง ปลัดอำเภอ
๔. นางมรรษพร แก้วเกตุศรี ปลัดอำเภอ
๕. พ.ต.ท.ชัยธนันท์ จิรปิยเศรษฐ์ แทน  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสามโก้
๖. นายประกฤต พวงลูกอิน ปศุสัตว์อำเภอ
๗. นางนิภาภรณ์ สนิทพันธ์ เกษตรอำเภอ
๘. นางสาวบุปผา ฤกษ์สมจิต เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอ
๙. ร.ท.วินัย ใจกว้าง ผู้ช่วยสัสดีอำเภอ
๑๐. นายสมนึก นาคกุญชร พัฒนาการอำเภอ
๑๑. นายยงยุทธ เพิ่มพูล แทน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามโก้
๑๒. นางสง่า ตรีบุปผา วัฒนธรรมอำเภอ
๑๓. ว่าที่  ร.ท.ภักค์ โภชกปริภัณฑ์ นักส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอวิเศษชัยชาญ
รักษาราชการแทน  นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอสามโก้
๑๔. นายรังสรรค์ สี่มี เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอ
๑๕. นายบรรพจน์ ชาญกิจกรรณ์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอสามโก้
๑๖. นายโกเมท แสงนาค แทน  สาธารณสุขอำเภอ
๑๗.  นายวาทิน งามปลอด ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ
๑๘. นายบันลือ พลมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามโก้วิทยาคม
๑๙. นายไพเราะ พัตตาสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามขาว
๒๐. นายอุดมศักดิ์ วงษ์พานิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์และ
รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่แหลม
๒๑. นายสุพรรณ เพชรสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกษทอง
๒๒. นายเจษฎาพงษ์ บัวเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนตาวง
๒๓. นางสารี่ คงอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าชุมนุม
๒๔. นายวิญญู สุทนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต
๒๕. นายสาร สังข์ทองวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามโก้
๒๖. นายประเสริฐ ลูกฟัก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามโก้
๒๗. นายวิสุทธิ์ โตปิติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองถ้ำ
๒๘. นายเสนาะ หิรัญอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกร่าง
๒๙. นายทนงศักดิ์ ศรีวิเชียร ปลัดเทศบาลตำบลสามโก้
๓๐. นายสมศักดิ์ อำพันเรือง แทน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
๓๑. นายมานพ วิชยานุกูล แทน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอบทม
๓๒. นายบุญเสริม เพ็งแจ่มศรี คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอ่างทอง
๓๓. นายนริศ งามขำ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอบทม
- ๒ -

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสุชาดา กุลจิตติพิริยะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๒. นางสาวศรีเสาวลักษณ์  เกียรติพิริยะ ครู ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ
๓.  นายราเชนทร์ สวัสดี เจ้าหน้าที่ปกครอง
๔. นางสาวอรอุมา แสงฉาย สมาชิก  อส.
ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายบุญชู ชูวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลสามโก้
๒. นางเตือนใจ ผลวารินทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
เริ่มประชุม เวลา  ๑๓.๓๐  น.
ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
  ๑.๑  เรื่อง  แนะนำข้าราชการย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
ประธาน -  นางนิภาภรณ์  สนิทพันธ์  ตำแหน่ง  เกษตรอำเภอสามโก้  ย้ายมาจากสำนักงาน 
    เกษตรอำเภอเมืองยาง  จังหวัดนครราชสีมา
-  นางสาวศรีเสาวลักษณ์   เกียรติพิริยะ  ตำแหน่ง  ครู  ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
    การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสามโก้  ย้ายมาจาก  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา  
    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มติที่ประชุม รับทราบ
    ๑.๒  เรื่อง  ขอขอบคุณ
ประธาน                 -  ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  องค์กรปกครอง
    ส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้างในสังกัด  ที่ร่วมกิจกรรม  ดังนี้
   ๑.  โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่   เมื่อวันที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ณ  วัดไผ่แหลม  
    หมู่ที่  ๑  ตำบลราษฎรพัฒนา  
   ๒.  ร่วมการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาล
    วันวิสาขบูชาโลกประจำปี  ๒๕๕๖  ระหว่างวันที่  ๑๗ – ๒๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  (รวม  ๗  วัน)  
    ประกอบด้วย  
        -  การรณรงค์แต่งกายชุดสีขาวหรือชุดปฏิบัติธรรมสีขาวตลอดงานเทศกาล
    วันวิสาขบูชาโลก  ประจำปี  ๒๕๕๖  และรณรงค์การลด  ละเลิกอบายมุข  การประดับธงทิว   
    ตามอาคารบ้านเรือน  ร้านค้า  สถานที่ราชการ
        -  พิธีทำบุญตักบาตร  เมื่อวันที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ ณ  วัดสามโก้
        -  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ (เย็น)  เมื่อวันที่  ๑๗ – ๒๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  
    เวลา  ๑๗.๐๐ น. ณ  วัดสามโก้ 
            -  ร่วมจัดตั้งองค์ผ้าป่าพุทธชยันตี  เพื่อนำเงินสมทบกองทุนส่งเสริมพระพุทธศาสนา                      
                         แห่งประเทศไทย  และจัดกิจกรรมในพื้นที่   โดยได้มีพิธีทอดผ้าป่า  เมื่อวันที่  ๒๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๖
                         ณ  วัดขุนอินทประมูล  อำเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง   
           -  พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและผ้าห่มองค์พระพุทธไสยาสน์  เมื่อวันศุกร์ที่ 
                         ๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๔.๐๐  น.  ณ  วัดขุนอินทประมูล  
           -  และขอขอบคุณเทศบาลตำบลสามโก้ที่จัดพร้อมตกแต่งรถยนต์เพื่ออัญเชิญพระบรม  
                         สารีริกธาตุและผ้าห่มองค์พระพุทธไสยาสน์ จากวัดสามโก้  ไปวัดขุนอินทประมูล เมื่อวันศุกร์ที่  
                         ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
  ๓.  การบริจาคโลหิต  เมื่อวันที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ณ  หอประชุมอำเภอสามโก้  
    โดยเฉพาะโรงเรียนสามโก้วิทยาคมที่นำนักเรียนมาร่วมบริจาคโลหิตประมาณ  ๓๕ คน รวมผู้ประสงค์ 
    บริจาคโลหิต  จำนวน  ๗๕  คน  แต่บริจาคโลหิตได้  จำนวน  ๔๗ คน
มติที่ประชุม รับทราบ

- ๓ -

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  ๕/๒๕๕๖  วันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๖
มติที่ประชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่อง  เพื่อทราบ
๓.๑  เรื่อง  การเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวโรกาส
               ทรงเจริญพระชนมพรรษา  ๘๖  พรรษา  ในปี  พ.ศ.  ๒๕๕๖  
ประธาน ด้วยจังหวัดอ่างทอง ให้อำเภอแจ้งส่วนราชการต่าง ๆ พร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
    ทุกแห่งร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  
    เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ในปี ๒๕๕๖ ทุกวันที่  ๕  ของเดือน  
        สำหรับเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖  อำเภอสามโก้ได้กำหนดจัดพิธีในวันพุธที่ ๕  มิถุนายน  
    ๒๕๕๖  เวลา ๑๔.๐๐ น.  ณ  วัดสามโก้  หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพ  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ  
    สำนักงานที่ดินอำเภอ  สำนักงานท้องถิ่นอำเภอ  และกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ตำบลราษฎรพัฒนา  
    จึงขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้างในสังกัด  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    เข้าร่วมพิธีในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
มติที่ประชุม รับทราบ
  ๓.๒  เรื่อง  โครงการกาชาดพบปะเยี่ยมเยียนราษฎรผู้สูงอายุ  ผู้ยากจน  และผู้พิการ  ประจำปี ๒๕๕๖
ประธาน         ด้วยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ได้ดำเนินโครงการกาชาดพบปะเยี่ยมเยียน
    ราษฎรผู้สูงอายุ  ผู้ยากจน   และผู้พิการ  ประจำปี ๒๕๕๖  โดยกำหนดมอบเครื่องอุปโภค  บริโภค
    ให้แก่ผู้ยากจนในพื้นที่ตำบลอบทม  จำนวน  ๑๐  ราย  ในพื้นที่หมู่ที่  ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖  ในวันพุธที่ 
    ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๕๖  จึงขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลอบทม  แจ้งกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และผู้ที่จะ
    รับมอบเครื่องอุปโภค บริโภคทราบ   และให้ไปรับมอบฯ  เวลา  ๐๘.๐๐  น.  ณ  วัดวงษ์สุวรรณ  
    ร่วมกับโครงการ  “หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”  จังหวัดอ่างทอง
    ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๖  
มติที่ประชุม รับทราบ
    ๓.๓  เรื่อง  โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดอ่างทอง 
                   ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ – สิงหาคม ๒๕๕๖) 
ประธาน                    จังหวัดอ่างทองได้กำหนดดำเนินโครงการ  “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้ม
    ให้ประชาชน” จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  ในพื้นที่อำเภอสามโก้  ในวันพุธที่  
    ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๕๖  ณ วัดวงษ์สุวรรณ  หมู่ที่  ๖  ตำบลอบทม  ซึ่งอำเภอขอสรุปกิจกรรม
    ที่ได้รับแจ้งจากจังหวัดในเบื้องต้น
         ๑.  สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง  มอบเครื่องอุปโภคบริโภค  จำนวน  ๕๐  ชุด
         ๒.  สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง  มาทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ 
    รวม  ๑๐๐ ราย  ผู้ที่ประสงค์จะทำใบอนุญาตขับขี่ฯ  ให้นำบัตรประชาชนและใบรับรองแพทย์ส่งให้
    สำนักงานอำเภอ  ภายในวันที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๖  และระบุประเภทใบอนุญาตขับขี่ที่จะทำด้วย
         ๓.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบข้าวสาร  จำนวน  ๘๐๐  ถุง  โดยให้นำ
              บัตรประชาชนมาเพื่อลงทะเบียนรับข้าวสารด้วย
         ๔.  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง  มอบรถจักรยาน
    ให้เด็กนักเรียนที่ยากจน  ตำบลละ  ๑  คัน  รวม  ๕  คัน  ขอให้โรงเรียนคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับมอบ
    รถจักรยานด้วย
         ๕.  ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่  ๗๐  จังหวัดอ่างทอง  มอบเงินสงเคราะห์เด็กยากจน    
                         ๑๕  ทุนๆ ละ  ๑,๐๐๐  บาท  ซึ่งศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่  ๗๐  จังหวัดอ่างทอง  ได้ประสาน
    โรงเรียนแล้ว

- ๔ -

         ในการนี้อำเภอได้นำโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่  ออกให้บริการประชาชนในวันพุธที่  
    ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๕๖  ด้วย  สำหรับหน่วยงานที่จะออกให้บริการประชาชน  ขอให้สำรวจจำนวน  
    เต็นท์  โต๊ะ เก้าอี้ที่จะใช้และแจ้งให้สำนักงานอำเภอทราบภายในวันที่  ๗  มิถุนายน  ๒๕๕๖
มติที่ประชุม รับทราบ
    ๓.๔ เรื่อง  โครงการผู้ว่าและกาชาดสร้างบ้านสานฝันให้กับผู้ยากจน 
ประธาน                  ด้วยจังหวัดอ่างทองได้จัดทำโครงการผู้ว่าและกาชาดสร้างบ้านสานฝันให้กับผู้ยากจน 
เพื่อสนับสนุนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ปี ๒๕๕๖ ในการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความ    
ต้องการของประชาชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ยากจนให้สูงขึ้นบรรเทาทุกข์ 
ให้กับผู้ยากจนให้มีที่อยู่อาศัย ซึ่งอำเภอร่วมกับเทศบาลตำบลสามโก้และองค์การบริหารส่วนตำบล              
โพธิ์ม่วงพันธ์/อบทม  ได้คัดเลือกผู้ยากจนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๔ ราย ได้แก่      
        ๑. น.ส.นุชนารถ  ขำวงษ์  อายุ ๓๑ ปี  บ้านเลขที่ ๖๐ หมู่ที่ ๓  ตำบลสามโก้                                                  
    อำเภอสามโก้  จังหวัดอ่างทอง (บ้านไฟไหม้)
        ๒. นางคนึง ทุยนวม อายุ ๕๖ ปี  บ้านเลขที่ ๒๑  หมู่ที่ ๑  ตำบลราษฎรพัฒนา                             
    อำเภอสามโก้  จังหวัดอ่างทอง 
        ๓. น.ส.สุนันท์ ปัญญาไวกิจ อายุ ๖๒ ปี  บ้านเลขที่ ๓๐ หมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
    อำเภอสามโก้  จังหวัดอ่างทอง
       ๔. น.ส.อารมณ์  สุทนต์  อายุ  ๔๕ ปี  บ้านเลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๕  ตำบลอบทม
    อำเภอสามโก้  จังหวัดอ่างทอง
       ในการนี้ อำเภอสามโก้ได้แจ้งให้เทศบาลตำบลสามโก้และองค์การบริหารส่วนตำบล
                         โพธิ์ม่วงพันธ์/อบทม  ดำเนินการตามโครงการแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงาน ดังนี้
       ๑. เทศบาลตำบลสามโก้
                                    -  อยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้างเหมาก่อสร้างบ้าน
                             ๒. องค์การบริหารส่วนตำบลอบทม
                                    -  อยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้างเหมาก่อสร้างบ้าน
                                      ๓. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
           -  มุงหลังคาและเทพื้นเรียบร้อยแล้วและก่อผนังแล้ว  ๕๐% 
มติที่ประชุม รับทราบ
    ๓.๕  เรื่อง  ขอให้กำชับผู้บริหารโรงเรียนและครูให้เข้มงวดเรื่องการดูแลรักษาความปลอดภัย
                                      ของเด็กนักเรียน
ประธาน        ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า  ตามที่ได้มีข่าวกรณีครูลืมเด็กนักเรียนไว้ในรถยนต์ของ
    โรงเรียนบ่อยครั้ง  เช่น  เมื่อวันที่  ๓  เมษายน  ๒๕๕๖  เด็กหญิงมนัสนันท์  ทองภู่  หรือน้องเอย 
    อายุ  ๓  ขวบ  นักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล  ๑  โรงเรียนอนุบาลอนงค์เวท  จังหวัดสมุทรปราการ  
    ถูกทิ้งอยู่ในรถตู้ของโรงเรียนเป็นเวลานานกว่า  ๗  ชั่วโมง  เกิดจากความประมาทของครูพี่เลี้ยง
    ทำให้เด็กเสียชีวิต  หรือกรณีเมื่อวันที่  ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  เด็กชายสุริยการ  บุญมา  หรือ 
    น้องพอตเตอร์ อายุ ๓ ขวบ  นักเรียนชั้นอนุบาล ๑  โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรวิทยา  จังหวัดศรีสะเกษ  
    ก็ได้เสียชีวิตเนื่องจากถูกลืมอยู่ในรถปิคอัพ  รับ – ส่งนักเรียนของโรงเรียนดังกล่าว
         จังหวัดเห็นว่าเรื่องดังกล่าวมีผลกระทบต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของลูกหลาน
    และเยาวชนจึงขอให้ทุกหน่วยงานที่มีสถานศึกษา/ศูนย์เด็กเล็กในสังกัด  แจ้งผู้บริหารของโรงเรียน/
    ศูนย์เด็กเล็ก  และครูให้เข้มงวดเรื่องการดูแลรักษาความปลอดภัยของนักเรียน  โดยเฉพาะกรณี
    เด็กเสียชีวิตบนรถยนต์รับ – ส่ง  ตามที่ปรากฏในข่าวด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ- ๕ –

    ๓.๖  เรื่อง  กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
พัฒนาการอำเภอ         ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ปี  ๒๕๕๕  ในส่วนของ
    จังหวัดอ่างทองได้รับงบประมาณสนับสนุนทั้งสิ้น  ๗๐  ล้านบาท  โดยเป็นโครงการที่เป็นการกู้ยืมเงิน
    ไม่เกินร้อยละแปดสิบ (๕๖  ล้านบาท)  และโครงการส่งเสริมหรือสนับสนุนที่เป็นเงินอุดหนุนไม่เกิน
    ร้อยละยี่สิบ (๑๔  ล้านบาท) และทางจังหวัดแจ้งมาว่าทางรัฐบาลต้องการให้นำเงินออกให้ได้ไม่น้อยกว่า  
๕๐%  ขณะนี้จังหวัดได้จัดสรรงบประมาณไปแล้ว  ๓๐๙  โครงการ  เป็นเงิน ๑๖ ล้านบาท  ในส่วนของอำเภอสามโก้ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น  ๔๑ โครงการ  เป็นเงิน  ๒,๐๓๐,๐๐๐  บาท  ซึ่งในการดำเนินงานของอำเภอได้ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหมู่บ้านทราบแล้ว  
มติที่ประชุม รับทราบ
    ๓.๗  เรื่อง  กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  
พัฒนาการอำเภอ          เรื่องการเพิ่มทุน  ให้เพิ่มทุนก่อนเดือนกันยายน  ๒๕๕๖  ในส่วนของการดำเนินการ
    จะมีการประชาคมของชาวบ้านและของสมาชิกว่าจะรับหรือไม่รับ  ถ้าไม่รับให้แจ้งเป็นหนังสือ
    มาด้วย  ทางพัฒนาชุมชุนจะมีหนังสือไปอีกครั้งหนึ่ง
         สำหรับการเพิ่มทุนในระยะที่  ๓  ภาพรวมของทั้งจังหวัดมี  ๕๓๒  กองทุน ซึ่งเป็น
    กองทุนหมู่บ้าน  ๕๑๓  กองทุน  กองทุนเมือง  ๑๙ กองทุน  ตอนนี้เพิ่มทุนมาแล้ว ๒๕๙  กองทุน
    คิดเป็น  ๔๘%  อำเภอของเราจะเพิ่มกองทุนได้เป็นอันดับที่  ๑  คิดเป็นเปอร์เซ็นต์  ๙๑.๘๙%
    ตอนนี้เหลืออีก  ๓  กองทุนที่ยังไม่ได้เพิ่ม  
มติที่ประชุม รับทราบ
    ๓.๘  เรื่อง  การจัดเก็บข้อมูล  จปฐ.  ประจำปี  ๒๕๕๖  
พัฒนาการอำเภอ         ได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูล จปฐ  ในเขตชนบท   ๒ ตำบล  ๑๓  หมู่บ้าน เสร็จเรียบร้อย
    โดยได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลแล้วเมื่อวันที่  ๘ – ๙  มิถุนายน  ๒๕๕๖  และขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้อง
    ทุกท่าน  และขอสรุปข้อมูล  ดังนี้
        ข้อมูล  จปฐ.  ข้อมูลรายครัวเรือน  มีทั้งหมด ๓๐ ข้อ  ในภาพรวมของอำเภอ ใน ๒ ตำบล    
    ๑๓  หมู่บ้าน  มีตกเกณฑ์ฯ  ๑๐  ข้อ  ผ่านเกณฑ์ฯ  ๒๐  ข้อ  ในส่วนของรายได้เฉลี่ย/ครัวเรือน/ปี     
    อยู่ที่  ๒๔๐,๘๐๓  บาท  ต่อครัวเรือน/ปี  คิดเป็น  ๗๐,๕๘๐  บาท/คน/ปี  รายจ่ายถัวเฉลี่ยอยู่ที่  
    ๑๔๑,๔๘๘  บาท/ครัวเรือน/ปี  หรือ ๔๑,๔๗๑  บาท/คน/ปี  สำหรับครัวเรือนที่ตกเกณฑ์รายได้
    ๓๐,๐๐๐  บาท  มี  ๒๗  ครัวเรือน
มติที่ประชุม รับทราบ
    ๓.๙  เรื่อง  ข้อมูลเกี่ยวกับงานเฝ้าระวังโรค  
นายยงยุทธฯ              ขอสรุปอัตราการป่วยของราษฎรอำเภอสามโก้  ตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๖  
    ถึงวันที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ดังนี้
                   อันดับที่  ๑  โรคท้องร่วง       มีผู้ป่วยจำนวน  ๓๐๖  ราย
        อันดับที่  ๒  โรคปอดบวม      มีผู้ป่วยจำนวน    ๒๓  ราย
        อันดับที่  ๓  โรคอีสุกอีใส       มีผู้ป่วยจำนวน    ๑๐  ราย
        อันดับที่  ๔  โรคไข้เลือดออก   มีผู้ป่วยจำนวน     ๓  ราย
        อันดับที่  ๕  โรคไข้หวัดใหญ่    มีผู้ป่วยจำนวน     ๓  ราย
                  อันดับที่  ๖  โรคตาแดง          มีผู้ป่วยจำนวน     ๓  ราย
        อันดังที่  ๘  โรคไวรัสตับอักเสบ  มีผู้ป่วยจำนวน    ๒  ราย
        อันดับที่  ๙  โรคมือเท้าปาก      มีผู้ป่วยจำนวน    ๒  ราย
        อันดับที่  ๑๐  โรคคางทูม         มีผู้ป่วยจำนวน    ๒  ราย- ๖ –

             สถานการณ์กับโรค  Diarrhea (โรคท้องร่วง) 
          โรงพยาบาลสามโก้  ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค  Diarrhea จำนวนทั้งสิ้น  ๓๐๖  ราย  
คิดเป็นอัตราป่วย  ๑,๖๓๓.๗๔  ต่อประชากรแสนคน  ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต  พบผู้ป่วยเพศหญิง   
มากว่าเพศชาย  โดยพบเพศหญิง  ๑๘๐  ราย  เพศชาย  ๑๒๖  ราย  กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ
๐ - ๔  ปี  รองลงมาคือกลุ่มอายุ  ๖๕  ปีขึ้นไป  อาชีพที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุดคือ  รับจ้าง  พบผู้ป่วย
สูงสุดในเดือนมีนาคม  พบผู้ป่วยในเขตเทศบาลเท่ากับ  ๑๘๗  ราย  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
เท่ากับ  ๑๑๙  ราย  ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่  โรงพยาบาลชุมชนและสถานีอนามัย  ตำบลที่มีจำนวน
ผู้ป่วยสูงสุดคือ  ตำบลสามโก้  รองลงมาคือ  ตำบลมงคลธรรมนิมิต  ตำบลอบทม  ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
และตำบลราษฎรพัฒนา  
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
โรงพยาบาลสามโก้  ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก  จำนวนทั้งสิ้น  ๓  ราย  ไม่มีรายงานผู้ป่วยที่เสียชีวิต  พบผู้ป่วยเพศหญิง  ๓  ราย  กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ  ๓๕ – ๔๔ ปี  อาชีพที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุดคือ  นักเรียน  พบผู้ป่วยสูงสุดในเดือนมกราคม  พบผู้ป่วยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเท่ากับ  ๓  ราย  ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่  โรงพยาบาลชุมชน  อำเภอที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุดคือ  อำเภอสามโก้   รองลงมาคือ  อำเภอวิเศษชัยชาญ  อำเภอแสวงหา  อำเภอโพธิ์ทอง  อำเภอป่าโมก  อำเภอไชโย  และอำเภอเมืองอ่างทอง 
สถานการณ์โรคมือเท้าปาก
โรงพยาบาลสามโก้  ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคมือเท้าปาก  จำนวนทั้งสิ้น ๒  ราย  ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต  พบผู้ป่วยเพศชาย  ๒  คน  กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ  ๐ – ๔ ปี  อาชีพ
ที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุดคือ  เด็กในการปกครองของพ่อแม่ผู้เลี้ยงดู (ผู้ปกครอง)  พบผู้ป่วยสูงสุด
ในเดือนมกราคม  พบผู้ป่วยในเขตเทศบาลเท่ากับ  ๒ ราย ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่  โรงพยาบาลชุมชน  ตำบลที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุดคือ  ตำบลมงคลธรรมนิมิต รองลงมาคือ ตำบลสามโก้  ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์  ตำบลอบทม  และตำบลราษฎรพัฒนา  
มติที่ประชุม รับทราบ
    ๓.๑๐  เรื่อง  การฉีดวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่  
นายยงยุทธฯ เรื่องไข้หวัดใหญ่ครั้งที่แล้วได้แจ้งไปแล้วครั้งหนึ่ง  การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เด็กอายุ  
    ๑๕  ปี  ก็สามารถฉีดวัคซีนได้  โรงพยาบาลจะฉีดวัคซีนคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายก่อน  วัคซีนที่เราฉีด
    ก็เพื่อให้ร่างกายกระตุ้นสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคนั้น  วัคซีนที่ฉีดมีทั้งหมด  ๓  สายพันธุ์  คือ  สายพันธุ์
    ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่  H๑ a๑,  H๓ a๒  และสายพันธุ์  D
มติที่ประชุม รับทราบ
    ๓.๑๑  เรื่อง   Zoning  
เกษตรอำเภอ                  ในปี  ๒๕๕๖  มีการทำ  Zoning  อำเภอสามโก้เป็นพื้นที่เหมาะสมสำหรับทำการเกษตร     
                         (การปลูกข้าว) ทุกตำบลยกเว้น  หมู่ที่  ๒  ตำบลมงคลธรรมนิมิต  เป็นบางส่วน หมู่ที่  ๔  และหมู่ที่  ๕  
    ตำบลมงคลธรรมนิมิต ประมาณ ๑๔๘  ไร่  เป็นพื้นที่ลุ่มอยู่ริมน้ำ  เกษตรกรที่มีพื้นที่ไม่เหมาะสม  
    จำนวน  ๑๐ ราย  ได้แก่  หมู่ที่  ๒  จำนวน  ๓  ราย  หมู่ที่  ๓  จำนวน  ๓  ราย  หมู่ที่  ๔  จำนวน      
    ๔  ราย  หมู่ที่  ๕  จำนวน  ๑  ราย  รวม  ๑๔๘  ไร่ 
มติที่ประชุม รับทราบ

- ๗ -

ระเบียบวาระที่ ๔   เรื่อง อื่น ๆ 
         ๔.๑  เรื่อง  ผลการคัดเลือกศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศบกต.) 
        ดีเด่นระดับจังหวัดอ่างทอง
เกษตรอำเภอ          ผลการคัดเลือกศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศบกต.)  
    รางวัลที่  ๑  คือ  ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลมงคลธรรมนิมิต  
    และศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสามโก้
        ผลการคัดเลือกเกษตรอำเภอดีเด่นของจังหวัดอ่างทอง
        อันดับที่  ๑  คือ  นายสนอง  พ่วงดี  เกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ  (ไปประกวดระดับเขต
    ไม่ติด)
        ผลการคัดเลือกเกษตรตำบลดีเด่นของจังหวัดอ่างทอง
        อันดับที่  ๑  คือ  นายอัมพร  โตเสม  รับผิดชอบตำบลมงคลธรรมนิมิตและตำบลสามโก้ 
        เกษตรกรดีเด่นสาขาทำนา  คือ  นายถนอม  แก้วทวี  อยู่หมู่ที่  ๓  ตำบลมงคลธรรมนิมิต
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๒  เรื่อง  การจำหน่ายหนังสือประวัติศาสตร์จังหวัดอ่างทอง
วัฒนธรรมอำเภอ                ขอประชาสัมพันธ์หนังสือประวัติศาสตร์จังหวัดอ่างทอง  ช่วงโปรโมชั่น  เล่มละ  ๖๕๐ บาท  
    หมดแล้ว  ตอนนี้มีจำหน่ายเล่มละ  ๘๐๐  บาท  สามารถสั่งจองได้ที่วัฒนธรรมอำเภอ  หรือสั่งจอง
    โดยตรงได้ที่วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง  
มติที่ประชุม รับทราบ
    ๔.๓  เรื่อง  การทอดผ้าป่าการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาจังหวัดอ่างทอง
ผอ.วิญญูฯ               ทางโรงเรียน  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอ่างทอง  จะจัดทอดผ้าป่าการศึกษา
    ของมูลนิธิการศึกษาจังหวัดอ่างทอง  ในวันที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๖   และขอเชิญส่วนราชการร่วม
    ทำบุญทอดผ้าป่า
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๔  เรื่อง  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมโรงเรียนในฝัน
ผอ.วิญญูฯ                    สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม
        โรงเรียนในฝัน  ระหว่างวันที่  ๑๘ – ๒๒  มิถุนายน   ๒๕๕๖  (๕  วัน)  ณ  ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ
        จังหวัดปราจีนบุรี  คนที่ไปก็คือกระผม  อำเภอสามโก้มีโรงเรียนในฝัน  คือ  โรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต 
        และโรงเรียนสามโก้วิทยาคม  คนที่จะไปสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมในส่วนของโรงเรียนก็คือผู้บริหารโรงเรียน  
        ประธานกรรมการสถานศึกษา  และพระที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนนั้น ๆ  และก็มีท่านนายอำเภอด้วย  
        ซึ่งอาจจะต้องไปรุ่นนี้ด้วย  และก็มีท่านนายกด้วย  ซึ่งจะอบรม  จำนวน  ๕  วัน  
มติที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุม     เวลา  ๑๕.๐๐  น.  


(ลงชื่อ).........................................ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
                                                     (นางสาวอรอุมา  แสงฉาย)
                สมาชิก  อส. 
(ลงชื่อ).........................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
                                                      (นางษะรียะฮ์   ก้านทอง)
                  ปลัดอำเภอ ปรับปรุงข่าวล่าสุด 21/06/2013
โดย อรอุมา แสงฉาย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ อำเภอสามโก้ ครั้งที่ 10/2556 วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2556

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อำเภอสามโก้
วันอังคารที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๐๙.๐๐  น.
ณ  ห้องประชุมอำเภอสามโก้
*****************
ผู้มาประชุม
  ๑. นายโรจน์รัตน์ จันทร ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง
๒. นางมรรษพร แก้วเกตุศรี ปลัดอำเภอ
๓. นายธนกร เสาเกลียว ปลัดอำเภอ
๔. พ.ต.ท.ชาญ เอี่ยมวิจารณ์ แทน  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสามโก้
๕. นางสง่า ตรีบุปผา วัฒนธรรมอำเภอ
๖. นายวาทิน งามปลอด ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ
๗. นางบุปผา ฤกษ์สมจิต เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอ
๘. ร.ท.วินัย ใจกว้าง ผู้ช่วยสัสดีอำเภอ
๙. นายประกฤต พวงลูกอิน ปศุสัตว์อำเภอ
๑๐. นายสมนึก นาคกุญชร พัฒนาการอำเภอ
๑๑. นายอัมพร โตเสม แทน  เกษตรอำเภอ
๑๒. นายยงยุทธ เพิ่มพูน แทน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามโก้
๑๓. นายณิฏฐวัศน์ ริ้มสุนทร แทน  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอสามโก้
๑๔. นายภูษิต พรมสุข แทน  สาธารณสุขอำเภอ
๑๕. นายมานพ วิชยานุกูล แทน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอบทม
๑๖. นายทนงศักดิ์ ศรีวิเชียร ปลัดเทศบาลตำบลสามโก้
๑๗. นายสาร สังข์ทองวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามโก้
๑๘. นายเสนาะ หิรัญอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกร่าง
๑๙. นายไพเราะ พัตตาสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามขาว
๒๐. นายบันลือ พลมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามโก้วิทยาคม
๒๑. นายเจษฎาพงษ์ บัวเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนตาวง
๒๒. นายอุดมศักดิ์ ศรีวิเชียร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์และ
รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่แหลม
๒๓. นายสุพรรณ เพชรสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกษทอง
๒๔. นายวิชัย มีสง่า แทน  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต- ๒ -

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. น.ส.พิชชานันท์ กุลพรพิพัชญ์ รองปลัด อบต.อบทม
๒. ส.อ.บรรจง ม่วงแก้ว ชุดกิจการพลเรือน ร.๓๑ พัน ๑ รอ.
๓. นางเจรจา หลาบงาม กำนันตำบลอบทม
๔. นางละมาย นิลเผือก กำนันตำบลสามโก้
๕. นายราเชนทร์ สวัสดี เจ้าหน้าที่ปกครอง
๖. น.ส.อรอุมา แสงฉาย สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ผู้ไม่มาประชุม
๑. นางษะรียะฮ์ ก้านทอง ปลัดอำเภอ
๒. ว่าที่ ร.ท.ภักดิ์ โภชกปริภัณฑ์ นักส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอวิเศษชัยชาญ
รักษาราชการแทนนักส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสามโก้
๓. นายบุญเสริม เพ็งแจ่มศรี คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอ่างทอง
๔. นายรังสรรค์ สี่มี เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอ
๕. นายบุญชู ชูวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลสามโก้
๕. นางเตือนใจ ผลวารินทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
๗. นายนริศ บุญขำ ปลัด อบต.อบทม
๘. นางสารี่ คงอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าชุมนุม
๙. นายประเสริฐ ลูกฟัก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามโก้
๑๐. นายวิสุทธิ์ โตปิติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองถ้ำ
เริ่มประชุม เวลา  ๐๙.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑  เรื่อง  แนะนำข้าราชการย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
ป.หน.ฝ.บห.ปค. -  นายถาวร  แก้วขาว  ตำแหน่ง  รักษาการแทนเกษตรอำเภอสามโก้  ย้ายมาจาก
สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๒  เรื่อง  ขอขอบคุณ
ป.หน.ฝ.บห.ปค. -  ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  ข้าราชการ  พนักงาน
และลูกจ้างในสังกัดที่ร่วมบริจาคโลหิต  เมื่อวันที่  ๕  กันยายน  ๒๕๕๖  ณ  หอประชุมอำเภอสามโก้
ซึ่งมีผู้ประสงค์บริจาคโลหิต  ๕๒  คน  แต่บริจาคโลหิตได้  ๓๙  คน
-  ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  ข้าราชการ  พนักงาน
  และลูกจ้างในสังกัด  ที่ไปเข้าร่วมโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่  ณ  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจำตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์  หมู่ที่  ๒  ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์  เมื่อวันที่  ๑๐  กันยายน  ๒๕๕๖
มติที่ประชุม รับทราบ

- ๓ –

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  ๙/๒๕๕๖  วันอังคารที่  ๓  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖
มติที่ประชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่อง  เพื่อทราบ
๓.๑  เรื่อง  การเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวโรกาส
  ทรงเจริญพระชนมพรรษา  ๘๖  พรรษา  ในปี  พ.ศ.  ๒๕๕๖
ป.หน.ฝ.บห.ปค. ด้วยจังหวัดอ่างทอง  ให้อำเภอแจ้งส่วนราชการต่าง ๆ  พร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกแห่งร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา  ๘๖ พรรษา  ในปี  ๒๕๕๖  ทุกวันที่  ๕  ของเดือน
สำหรับเดือนตุลาคม  ๒๕๕๖  อำเภอสามโก้ได้กำหนดจัดพิธีในวันพฤหัสบดีที่ 
๓  ตุลาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๕.๐๐  น.  ณ  วัดสามโก้  พร้อมกับการจัดทำโครงการส่งเสริม
ศีลธรรม  ฉลองพระชันษา  ๑๐๐  ปี  สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆ-
ปริณายก  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๖  หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพ  ที่ทำการปกครองอำเภอ  และกำนัน
   ผู้ใหญ่บ้านทุกตำบล  จึงขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้างในสังกัด
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เข้าร่วมพิธีในวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าว  ให้ทางวัฒนธรรม
อำเภอชี้แจงเรื่องงานฉลองพระชันษา  ๑๐๐  ปี  สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช-
สกลมหาสังฆปริณายก  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๖  
วัฒนธรรมอำเภอ งานฉลองฉลองพระชันษา  ๑๐๐  ปี  สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช-
สกลมหาสังฆปริณายก  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๖   ทางวัฒนธรรมร่วมกับทางอำเภอ  จัดกิจกรรม
ตั้งพระบรมสารีริกธาตุและรูปสมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 
ให้สักการะตั้งแต่วันที่  ๑ – ๓  ตุลาคม  ๒๕๕๖  ณ  วัดสามโก้  และมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้
เกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุ  จึงขอความร่วมมือทุกส่วนราชการไปร่วมกิจกรรมฯ  ในวันที่  ๓  
ตุลาคม ๒๕๕๖  เวลา  ๑๕.๐๐ น.  ณ  วัดสามโก้    
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๒  เรื่อง  พิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช  ปี  ๒๕๕๖
ป.หน.ฝ.บห.ปค. ด้วยในวันพุธที่  ๒๓  ตุลาคม  ๒๕๕๖  อำเภอสามโก้ได้กำหนดให้มีการประกอบพิธี
ถวายบังคมและวางพวงมาลา  เนื่องในวันปิยมหาราช  เวลา  ๐๘.๐๐  น.  ณ  หอประชุมอำเภอ
สามโก้  จึงขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมพิธีโดย
พร้อมเพรียงกัน  สำหรับส่วนราชการที่จะนำพวงมาลามาร่วมพิธีฯ  ขอให้นำขาตั้งมาด้วย  
(การแต่งกาย  เครื่องแบบปกติขาวหรือเครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว)
มติที่ประชุม รับทราบ- ๔ –
๓.๓  เรื่อง  โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่  ประจำเดือน  ตุลาคม  ๒๕๕๖
ป.หน.ฝ.บห.ปค. ด้วยอำเภอสามโก้  ได้กำหนดแผนการดำเนินงานออกหน่วยบริการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่
ประจำเดือน  ตุลาคม  ๒๕๕๖  ในวันอังคารที่  ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๕๖  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐  น.  
เป็นต้นไป  ณ  ศูนย์เรียนรู้ประจำหมู่บ้าน  หมู่ที่  ๓  ตำบลอบทม  จึงขอให้ทุกส่วนราชการนำงาน
ในหน้าที่ออกไปให้บริการประชาชนโดยพร้อมเพรียงกัน
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๔  เรื่อง  เข็มที่ระลึกงานฉลองพระชันษา  ๑๐๐  ปี  สมเด็จพระญาณสังวร
 สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก  ๓  ตุลาคม  ๒๕๕๖
ป.หน.ฝ.บห.ปค.  ด้วยสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  ได้จัดทำเข็มที่ระลึกงานฉลองพระชันษา  ๑๐๐  ปี
สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก  ๓  ตุลาคม  ๒๕๕๖  มีลักษณะ
เป็นโลหะชุบทองลงยาสี  ขนาด  ๔  เซนติเมตร  ด้านหน้าเป็นอักษรพระนาม  “ญสส” ซึ่งผ่านการ
ประกอบพิธีมังคลาภิเษกเพื่อเป็นพุทธคุณและเป็นสิริมงคล  โดยจำหน่ายในราคาเหรียญละ  
๓๐๐  บาท  เพื่อนำเงินรายได้สมทบทุนมูลนิธิ  “สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช
วัดบวรนิเวศวิหาร”
ในการนี้  จังหวัดขอความร่วมมือหน่วยงานร่วมสนับสนุนและจำหน่ายเข็มที่ระลึก
ดังกล่าว  จำนวน  ๔๐  เข็ม  ซึ่งอำเภอได้มีหนังสือเพื่อขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานสนับสนุน
   และจำหน่ายเข็มที่ระลึกฯ  แล้ว  และขอให้รวบรวมเงินส่งให้อำเภอภายในวันที่  ๒๑  ตุลาคม  
   ๒๕๕๖  และหากมีความประสงค์เพิ่มเติมสามารถสั่งซื้อได้ที่กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัด
อ่างทอง  โทรศัพท์ ๐-๓๕๖๑-๑๒๓๕
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๕  เรื่อง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
ป.หน.ฝ.บห.ปค. ตามที่นายเสนาะ  เดโช  ได้ลาออกจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โพธิ์ม่วงพันธ์  ตั้งแต่วันที่  ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
อ่างทอง  ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์  เมื่อวันอาทิตย์ที่
๘  กันยายน  ๒๕๕๖  ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า  นายชลอ  จันทร์เศรษฐี  ได้รับเลือกเป็น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๖  เรื่อง  การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์/อบทม
ป.หน.ฝ.บห.ปค. ด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์/อบทม  ครบวาระในการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่  ๕  กันยายน  ๒๕๕๖  และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
อ่างทอง  กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์/อบทม  
ในวันอาทิตย์ที่  ๒๐ เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖  จึงขอให้หัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ  ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการ  พนักงาน
   เจ้าหน้าที่ลูกจ้างในสังกัด  วางตัวเป็นกลางและสนับสนุนการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
บริสุทธิ์ยุติธรรม
- ๕ -

มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๗  เรื่อง  โครงการรับจำนำข้าวเปลือก  ปีการผลิต  ๒๕๕๖/๕๗  (นาปี)
นายอัมพรฯ         ๑. คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ได้มีมติในที่ประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ 
เมื่อวันที่  ๒๖ สิงหาคม  ๒๕๕๖  เห็นชอบ  กรอบ  วงเงิน  ปริมาณ  และคุณภาพข้าว ดังนี้
             -  การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เกษตรกรขึ้นทะเบียน ปีละ ๒ ครั้ง/ราย/
    แปลง ช่วงระยะเวลาเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
                    ๑) การรับจำนำข้าวเปลือกในช่วงนาปี (ครั้งที่ ๑) ระยะเวลาการรับจำนำตั้งแต่
   วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ (ภาคใต้ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ – ๓๑ กรกฎาคม
     ๒๕๕๗)  ราคารับจำนำข้าวเปลือกทุกชนิด ความชื้น ๑๕% ข้าวเปลือกเจ้า ๑๐๐% ราคาตันละ
   ๑๕,๐๐๐ บาท  วงเงินการรับจำนำข้าวเปลือกไม่เกินรายละ ๓๕๐,๐๐๐ บาท
                     ๒) การรับจำนำข้าวเปลือกในช่วงนาปรัง (ครั้งที่ ๒) ระยะเวลาการรับจำนำตั้งแต่
   วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ (ภาคใต้ วันที่ ๑ สิงหาคม – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)
   ราคารับจำนำข้าวเปลือกเจ้า ๑๐๐% ราคาตันละ ๑๓,๐๐๐ บาท วงเงินการรับจำนำข้าวเปลือก
   ไม่เกินรายละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท
          -  ข้าวเปลือกคุณภาพดี จะไม่รับจำนำข้าวเปลือกที่มีอายุน้อยกว่า ๑๑๐ วัน 
   ที่มีคุณภาพต่ำ จำนวน ๑๘ สายพันธุ์ ดังนี้
                             ๑) พันธุ์ข้าว ๗๕ หรือ บีพี ๗๕  ๒) พันธุ์ ซี ๗๕    ๓) พันธุ์ราชินี 
   ๔) พันธุ์พวงทอง            ๕) พันธุ์พวงเงิน  ๖) พันธุ์พวงเงินพวงทอง 
                             ๗) พันธุ์พวงแก้ว            ๘) พันธุ์ขาวปทุม  ๙) พันธุ์สามพราน ๑ 
                             ๑๐) พันธุ์ ๐๓๙ หรือเจ้าพระยา  ๑๑) พันธุ์โพธิ์ทอง  ๑๒) พันธุ์ขาวคลองหลวง 
                             ๑๓) พันธุ์มาเลเซีย           ๑๔) พันธุ์เตี้ยมาเล ๑๕) พันธุ์ขาวเมเล 
                             ๑๖) พันธุ์มาเลแดง           ๑๗) พันธุ์เบตง   ๑๘) พันธุ์อีแล็ป หรืออีเล็ป
                             ตามที่กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศไว้
                         -   ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ข้าวนาปี ปี ๒๕๕๖/๕๗  ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง
        * ข้าวเจ้าหอมจังหวัด ๖๘๒  กิโลกรัม/ไร่
        * ข้าวเจ้าปทุมธานี ๑ ๘๓๖  กิโลกรัม/ไร่
                       * ข้าวเจ้าอื่น ๆ ๖๗๗  กิโลกรัม/ไร่
                             ๒. คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ได้มีมติในที่ประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ 
เมื่อวันที่ ๑๓  กันยายน ๒๕๕๖ ดังนี้
                 -   เห็นชอบในหลักการให้เกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๖/๕๗ 
   ในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๕๖ และจะเก็บเกี่ยวข้าวก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
   อนุโลมให้เกษตรกรที่สมัครใจและประสงค์จะเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปี ๒๕๕๖/๕๗ 
   โดยให้เกษตรกรฝากข้าวไว้ที่โรงสีก่อน  โดยถือว่าได้ใช้สิทธิ์ในการจำนำข้าวในปีการผลิต ๒๕๕๖/๕๗

- ๖ -
     
   ไปแล้ว จำนวน ๑ ครั้ง และจะเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๖/๕๗ นาปี 
   (ครั้งที่ ๑) อีกไม่ได้ สำหรับการใช้สิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการครั้งที่ ๒ ขึ้นอยู่กับวงเงินที่คงเหลือ
   จากการรับจำนำข้าวเปลือกครั้งที่ ๑ ว่าถ้าหากมีงบประมาณจึงจะพิจารณาดำเนินงานโครงการ
   รับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง (ครั้งที่ ๒) ตามวงเงินที่คงเหลือต่อไป
มติที่ประชุม    รับทราบ
   ๓.๘  เรื่อง  การศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ 
                 ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ปี ๒๕๕๗ 
นายอัมพรฯ                        ด้วยองค์การบริหารงานส่วนจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง
   จะนำเกษตรกร สถาบันเกษตรกรไปศึกษาดูงาน จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ – 
   ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗  จำนวน ๑๘ รุ่นๆ ละ ๓ วัน เป้าหมายของอำเภอสามโก้ จำนวน ๑,๑๐๐ คน
                 รายการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงราย ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗
ลำดับ วัน ระหว่างวันที่ เดือน เวลาเดินทาง หมายเหตุ
ครั้งที่ ๑ จันทร์ ๑๘-๑๙-๒๐ พฤศจิกายน ๑๗.๐o น.
ครั้งที่ ๒ พฤหัสบดี ๒๑-๒๒-๒๓ พฤศจิกายน ๑๗.๐o น.
ครั้งที่ ๓ อาทิตย์ ๒๔-๒๕-๒๖ พฤศจิกายน ๑๗.๐o น.
ครั้งที่ ๔ พฤหัสบดี ๒๘-๒๙-๓๐ พฤศจิกายน ๑๗.๐o น.
ครั้งที่ ๕ อาทิตย์ ๑-๒-๓ ธันวาคม ๑๗.๐o น.
ครั้งที่ ๖ พฤหัสบดี ๕-๖-๗ ธันวาคม ๑๗.๐o น.
ครั้งที่ ๗ อาทิตย์ ๘-๙-๑๐ ธันวาคม ๑๗.๐o น.
ครั้งที่ ๘ พฤหัสบดี ๑๒-๑๓-๑๔ ธันวาคม ๑๗.๐o น.
ครั้งที่ ๙ อาทิตย์ ๑๕-๑๖-๑๗ ธันวาคม ๑๗.๐o น.
ครั้งที่ ๑๐ พฤหัสบดี ๑๙-๒๐-๒๑ ธันวาคม ๑๗.๐o น.
ครั้งที่ ๑๑ อาทิตย์ ๒๒-๒๓-๒๔ ธันวาคม ๑๗.๐o น.
ครั้งที่ ๑๒ อาทิตย์ ๕-๖-๗ มกราคม ๑๗.๐o น.
ครั้งที่ ๑๓ พฤหัสบดี ๙-๑๐-๑๑ มกราคม ๑๗.๐o น.
ครั้งที่ ๑๔ อาทิตย์ ๑๒-๑๓-๑๔ มกราคม ๑๗.๐o น.
ครั้งที่ ๑๕  พฤหัสบดี ๑๖-๑๗-๑๘ มกราคม ๑๗.๐o น.
ครั้งที่ ๑๖ อาทิตย์ ๑๙-๒๐-๒๑ มกราคม ๑๗.๐o น.
ครั้งที่ ๑๗ พฤหัสบดี ๒๓-๒๔-๒๕ มกราคม ๑๗.๐o น.
ครั้งที่ ๑๘ อาทิตย์ ๒๖-๒๗-๒๘ มกราคม ๑๗.๐o น.

- ๗ -

มติที่ประชุม     รับทราบ
 ๓.๙  เรื่อง  การสำรวจพื้นที่ประสบอุทกภัย (น้ำท่วม)  ปี  ๒๕๕๖
นายอัมพรฯ    สถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่ทำการเกษตรอำเภอสามโก้  
 พื้นที่น้ำท่วมการเกษตร  ๕  ตำบล  ๓๗  หมู่บ้าน
  -  เกษตรกรประสบภัย  จำนวน     ๖๒๗  ราย
  -  นาข้าว   จำนวน  ๒,๙๘๕  ไร่
  -  พืชผัก,  ไม้ผล   จำนวน       ๗๓  ไร่  
มติที่ประชุม     รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่อง  อื่นๆ
๔.๑  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการที่ดินเข้าระบบ (กบช.)
จพง.ที่ดินอำเภอ อำเภอได้ทำคำสั่งเรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการที่ดินอำเภอ  และได้ส่ง
ให้กับคณะกรรมการทุกคนทราบแล้ว  และอำเภอได้มีหนังสือแจ้งไปทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้สำรวจ  ตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์ตามแนวทางของ กบช.  กบช. ก็คือ  การแต่งตั้งคณะ
กรรมการบูรณาการการบริหารจัดการที่ดินเข้าระบบ  หรือเรียกอีกอย่างว่า  กบช.  เป็นการสำรวจ
ที่ดิน  โดยทุกหน่วยงานจะมีส่วนร่วมทั้งหมดไม่ใช้เฉพาะหน่วยงานของที่ดินอย่างเดียว  หน้าที่
ของคณะกรรมการคือ  ให้สำรวจที่ดินของรัฐ  ข้อมูลที่ดินของรัฐที่ออกหนังสือรับรองการทำ
ประโยชน์แล้ว
ในส่วนของอำเภอสามโก้  จะมีประมาณ  ๕  แปลง  เราได้แจ้งให้ทางองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ดำเนินการสำรวจไว้เบื้องต้นก่อน ได้รับมอบหมายจาก นายพีรเดช  โทมัส นายอำเภอ
สามโก้  เมื่อวันที่  ๒๕  กันยายน  ๒๕๕๖ให้ไปประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการที่ดินจังหวัด
ได้มีมติในที่ประชุมว่า  ให้คณะกรรมการของศูนย์ปฏิบัติการที่ดินอำเภอ  ดำเนินการสำรวจที่ดิน
โดยจะมีแบบสำรวจข้อมูลการถือครองที่ดินของรัฐ  และต้องให้ผู้ปกครองท้องที่  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน
และทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตรวจสอบว่ามีการลุกที่สาธารณประโยชน์หรือไม่  
ส่วนแนวทางจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
มติที่ประชุม     รับทราบ
๔.๒  เรื่อง  สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
นายภูษิตฯ  ตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  - ๒๑  กันยายน  ๒๕๕๖  พบผู้ป่วยในจังหวัดอ่างทอง  
   จำนวน  ๑๙๐  ราย  อำเภอที่พบ  คือ  อำเภอเมือง  อำเภอวิเศษชัยชาญ  อำเภอโพธิ์ทอง  
อำเภอไชโย  ไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิต  สำหรับอำเภอสามโก้ไม่พบผู้ป่วยในเดือนนี้  เปรียบเทียบ
ในเวลาเดียวกันผู้ป่วยสูงกว่าเดือนที่ผ่านมา  ๑.๐๙  เท่า  จึงขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน
ดำเนินการตามยุทธศาสตร์รวมพลังแผ่นดินเอาชนะโรคไข้เลือดออก  โดยร่วมมือกับทุกครัวเรือน
กำจัดตัวอ่อน  และตัวแก่ของยุงลายอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์  โดยมีผู้นำคือ  นายโรจน์รัตน์  จันทร
    ปลัดอำเภอ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง  รักษาราชการแทนนายอำเภอสามโก้  ได้นำพา
ทุกภาคส่วนราชการดำเนินการเยี่ยม  เคาะประตูบ้าน  เพื่อแจ้งการระบาดของโรคไข้เลือดออก
- ๘ -

 ศูนย์รวมพลังเอาชนะการระบาดโรคไข้เลือดออก  ในเดือนนี้ได้ดำเนินการทำกิจกรรม
๓๑  หมู่บ้าน  จำนวน  ๔,๐๕๐  ครั้ง  โดยให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ  ๕  ก  ๑  ข  และ
มีการสำรวจลูกน้ำยุงลายของ อสม.  ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
๔.๓  เรื่อง  กระปุกออมสินลูกนิมิต  วัดขุนอินทประมูล  
ป.หน.ฝ.บห.ปค.  อำเภอได้รับกระปุกออมสินลูกนิมิต  จากวัดขุนอินทประมูล  จำนวน  ๑๐๐ ลูก  
ซึ่งทางวัดขุนอินทประมูลจัดงานปิดทองฝังลูกนิมิตในวันที่  ๒๙ มกราคม – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
และไม่ได้กำหนดว่าจะใส่จำนวนเงินเท่าไร  สำหรับเรื่องการส่งคืนจะส่งได้ที่วัดขุนอินทประมูล
หรือไม่สะดวกจะมาส่งที่อำเภอสามโก้ก็ได้  อำเภอจะรวบรวมไปส่งที่วัดขุนอินทประมูลต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุม เวลา  ๑๑.๐๐  น.


ลงชื่อ............................................ ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
 (นางสาวอรอุมา  แสงฉาย)
     สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

ลงชื่อ............................................ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
   (นายธนกร  เสาเกลียว)
                 ปลัดอำเภอ

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 29/10/2013
โดย น.ส.อรอุมา แสงฉาย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -