ค้นหา >

 

ค้นหา

 

สาระดีดี
ค้นหาอำเภอ >>  จังหวัด:    อำเภอ:  

อำเภอมหาราช  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 
เรื่อง  การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอมหาราช เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕
วันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอมหาราช นายถิรพันธ์  ศุกระศร นายอำเภอมหาราช ได้เป็นประธานในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอมหาราช ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการอำเภอมหาราช ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้แทนสถานีตำรวจภูธรมหาราช ผู้แทนสถานีตำรวจโรงช้าง ฯลฯ และกำนันในเขตพื้นที่อำเภอมหาราช โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่สำคัญต่างๆ ดังนี้ ๑) การออกหน่วยโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ ศาลาการเปรียญวัดโพธิ์ประสิทธิ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านนา อำเภอมหาราช ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา เป็นต้นไป ๒) การสรรหาปราชญ์เกษตร ประจำปี ๒๕๕๖ จำนวน ๔ สาขา ๓) โครงการรับจำนำข้าว ปี๒๕๕๕/๕๖ และ ๔) การจัดทำสมุดทะเบียนเกษตรกร และผลการแจกจ่ายสมุดทะเบียนเกษตรกรให้แก่เกษตรกรอำเภอมหาราช (ภาพ : พชร มั่นเกษวิทย์/เรื่อง : ปัญญา ใช้เฮ็ง)

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 08/11/2012
โดย นายปัญญา ใช้เฮ็ง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ ตำบลท่าตอ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยารับรางวัล “กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต” รองอันดับที่ ๑
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ อาคาร ๔ ชั้น ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวิทยา  ผิวผ่อง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เป็นประธานที่ประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้ให้เกียรติมอบรางวัล การคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมการพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ ซึ่งนางมานิตย์  คงคาวัตร์  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ ตำบลท่าตอ อำเภอมหาราช จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ได้รับรางวัล “กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต” รองอันดับที่ ๑ (ภาพ/เรื่อง : ปัญญา  ใช้เฮ็ง)

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 24/10/2012
โดย นายปัญญา ใช้เฮ็ง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  ตรวจผลงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อ.มหาราช
วันอังคารที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา นายถิรพันธ์  ศุกระศร นายอำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งปลัดอำเภอและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นำคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดีเด่น ปี ๒๕๕๖ ตรวจผลงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน และแพทย์ประจำตำบล ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าตอ อำเภอมหาราช ในการนี้ อำเภอมหาราชได้คัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน ดังนี้ ๑) นายสิงห์ชัย  เรืองขจร กำนันตำบลพิตเพียน ๒) นางมานิตย์  คงคาวัตร์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าตอ ๓) นางนุชนารถ  ชุ่มทรวง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลหัวไผ่ ๔) นายนิสัย  ท่าวัง สารวัตรกำนันตำบลพิตเพียน ๕) นายสุบิน  จุลวก สารวัตรกำนันตำบลพิตเพียน และ๖) นายสมบูรณ์  ทองทา แพทย์ประจำตำบลกะทุ่ม (ภาพ : ปัญญา  ใช้เฮ็ง/ณัฐกานต์  ผลโภค เรื่อง : สุรพล  อุ่นนิ่ม)
ปรับปรุงข่าวล่าสุด 18/01/2013
โดย นายปัญญา ใช้เฮ็ง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รับบริจาคโลหิต ณ อำเภอมหาราช
วันอังคารที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา อำเภอมหาราชร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา และสาธารณสุขอำเภอมหาราช จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมกาญจนภิเษกอำเภอมหาราช โดยมีข้าราชการ พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และประชาชนในท้องที่อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมบริจาคโลหิต ในการนี้ นายถิรพันธ์  ศุกระศร นายอำเภอมหาราช พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก (ภาพ : ปัญญา  ใช้เฮ็ง/ชวาญ เวียงลอ เรื่อง : ปัญญา  ใช้เฮ็ง)

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 25/09/2012
โดย นายปัญญา ใช้เฮ็ง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมของโรงเรียนวัดโพธิ์ ตำบลโรงช้าง
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๑๐ นาฬิกา นายถิรพันธ์  ศุกระศร  นายอำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้นายปัญญา  ใช้เฮ็ง ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง เดินทางไปเยี่ยมชมและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมภัยภิบัติในโรงเรียนและชุมชน ณ โรงเรียนวัดโพธิ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลโรงช้าง อำเภอมหาราช ในการนี้ นายวิบูลย์ ผลกระมล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ ตลอดจนบุคลากรของโรงเรียนและนักเรียนได้ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งการกิจกรรมฯ ครั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก องค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children) (ภาพ : พิพัฒน์  จำเนียรลาภ/เรื่อง : ปัญญา  ใช้เฮ็ง)
ปรับปรุงข่าวล่าสุด 24/12/2012
โดย นายปัญญา ใช้เฮ็ง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  แนวทางป้องกันสำหรับเด็กจากสถานการณ์อุทกภัย
วันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ นายถิรพันธ์  ศุกระศร นายอำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้นายปัญญา  ใช้เฮ็ง  ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครองอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมเสวนา “กรณีศึกษาและแนวทางป้องกันสำหรับเด็กจากสถานการณ์อุทกภัย” ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องกรุงศรีอยุธยา ๑ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจัดโดยศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี ในการนี้ ดร. ทวี นริสศิริกุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเสวนา (ภาพ/เรื่อง : ปัญญา  ใช้เฮ็ง)
ปรับปรุงข่าวล่าสุด 25/09/2012
โดย นายปัญญา ใช้เฮ็ง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการป้องกัน แผนเผชิญเหตุ และการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในระดับพื้นที่
วันอังคารที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา นายถิรพันธ์  ศุกระศร 
นายอำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้นายปัญญา  ใช้เฮ็ง ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครองอำเภอมหาราช และนายศุภกร  
อนันตรักษ์  ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอมหาราช เรียกประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ของอำเภอมหาราช เพื่อซักซ้อมแนวทางการป้องกัน แผนเผชิญเหตุ 
และแก้ไขปัญหาอุทกภัยในระดับพื้นที่ (ภาพ : นฤมล  พันวะ/เรื่อง : ปัญญา  ใช้เฮ็ง) 
ปรับปรุงข่าวล่าสุด 12/09/2012
โดย นายปัญญา ใช้เฮ็ง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  สังเกตการณ์สภาพพื้นที่และปริมาณน้ำบริเวณประตูระบายน้ำวัดอุโลม
วันอังคารที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๓๐ นาฬิกา นายปัญญา  ใช้เฮ็ง 
ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครองอำเภอมหาราช พร้อมทั้งนายศุภกร  
อนันตรักษ์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง และนายสุรพล  อุ่นนิ่ม เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน เดินทางไปวันอังคารที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๓๐ นาฬิกา นายปัญญา  ใช้เฮ็ง ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครองอำเภอมหาราช พร้อมทั้งนายศุภกร  อนันตรักษ์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง และนายสุรพล  อุ่นนิ่ม เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน เดินทางไปสังเกตการณ์สภาพพื้นที่และปริมาณน้ำบริเวณประตูระบายน้ำวัดอุโลม อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ภาพ/เรื่อง : ปัญญา  ใช้เฮ็ง) อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ภาพ/เรื่อง : ปัญญา 
 ใช้เฮ็ง)
ปรับปรุงข่าวล่าสุด 12/09/2012
โดย นายปัญญา ใช้เฮ็ง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอมหาราช
วันอังคารที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลมหาราช อำเภอมหาราช นายถิรพันธ์  ศุกระศร นายอำเภอมหาราช ได้เป็นประธานในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอมหาราช โดยมีเรื่องเพื่อทราบและพิจารณาที่สำคัญ ดังนี้
๑. โครงการรวมใจตักบาตรพระสงฆ์ ๒๖๐ รูป ฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ 
ในวันเสาร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๖.๐๐ – ๐๘.๐๐ นาฬิกา
๒. การออกหน่วยบริการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ในวันพุธที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ศาลาการเปรียญวัดอุโลม หมู่ที่ ๓ ตำบลมหาราช อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๓. โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอเชิญบริจาคโลหิต ณ หอประชุมกาญจนาภิเษกอำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันอังคารที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา (ภาพ : พจนีย์  ทวีสุข/เรื่อง : ปัญญา  ใช้เฮ็ง/พจนีย์  ทวีสุข)

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 04/09/2012
โดย นายปัญญา ใช้เฮ็ง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันออกพรรษา ณ วัดสุวรรณเจดีย์ ต.บ้านขวาง อ.มหาราช
วันอังคารที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา นายถิรพันธ์  ศุกระกร 
นายอำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการอำเภอมหาราช ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงาน ลูกจ้าง และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ตำบลบ้านขวาง และพื้นที่ใกล้เคียง ในเขตอำเภอมหาราช ร่วมกันทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันออกพรรษา ณ วัดสุวรรณเจดีย์ ตำบลบ้านขวาง อำเภอมหาราช โดยมีนายวิชิต  หนูย้อย กำนันตำบลบ้านขวาง คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก (ภาพ : พชร  มั่นเกษวิทย์/เรื่อง : ปัญญา  ใช้เฮ็ง)

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 30/10/2012
โดย นายปัญญา ใช้เฮ็ง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  
วันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา อำเภอมหาราชร่วมกับ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา และสาธารณสุขอำเภอมหาราช จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมกาญจนาภิเษกอำเภอมหาราช โดยมีข้าราชการ พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และประชาชนในท้องที่อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมบริจาคโลหิต ในการนี้ นายถิรพันธ์  ศุกระศร นายอำเภอมหาราช พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก (ภาพ/เรื่อง : ปัญญา  ใช้เฮ็ง)
ปรับปรุงข่าวล่าสุด 18/01/2013
โดย นายปัญญา ใช้เฮ็ง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รับบริจาคโลหิต ณ อำเภอมหาราช
วันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา อำเภอมหาราชร่วมกับ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา และสาธารณสุขอำเภอมหาราช จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมกาญจนาภิเษกอำเภอมหาราช โดยมีข้าราชการ พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และประชาชนในท้องที่อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมบริจาคโลหิต ในการนี้ นายถิรพันธ์  ศุกระศร นายอำเภอมหาราช พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก (ภาพ/เรื่อง : ปัญญา  ใช้เฮ็ง)
ปรับปรุงข่าวล่าสุด 18/01/2013
โดย นายปัญญา ใช้เฮ็ง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  การประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองบุคคลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
วันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ หอประชุมกาญจนาภิเษกอำเภอมหาราช นายถิรพันธ์  ศุกระศร นายอำเภอมหาราช ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองบุคคลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นประธานที่ประชุมคณะทำงานฯ และนางดวงพร  การีกลิ่น พัฒนาการอำเภอมหาราช เป็นคณะทำงานและเลขานุการ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรอง การเสนอบุคคลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ตามที่ที่ทำการปกครองอำเภอมหาราชและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมหาราช เสนอรายชื่อ ๒๐ คน ให้คงเหลือ ๑๐ คน โดยพิจารณาตามคุณสมบัติที่กำหนด คือ เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบทบาทสตรีในด้านต่างๆ ประกอบด้วย ด้านการพัฒนากองทุน ด้านกฎหมาย ด้านการเงิน ด้านสวัสดิการสังคมหรือชุมชน และด้านการพัฒนาอาชีพ (ภาพ : กาญจนา  เหลืองวิเศษ/เรื่อง : กาญจนา เหลืองวิเศษ/ปัญญา  ใช้เฮ็ง)
ปรับปรุงข่าวล่าสุด 08/11/2012
โดย นายปัญญา ใช้เฮ็ง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  กำนันตำบลท่าตอรับรางวัลกำนันสตรีดีเด่น ระดับเขต ๑ (ภาคกลาง) จากรองประธานวุฒิสภา
วันศุกร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นางสมบัติ  คงเจริญ  กำนันตำบลท่าตอ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้ารับโล่รางวัลกำนันสตรีดีเด่น ระดับเขต ๑ 
(ภาคกลาง) ตามโครงการส่งเสริมบทบาทกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สตรีดีเด่น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม              พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ วุฒิสภา จากนางพรทิพย์ โล่วีระ        จันทร์รัตนปรีดา รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ณ ห้องประชุมรัฐสภา อาคารรัฐสภา ๑        ในการนี้ มีบุคคลสำคัญฝ่ายนิติบัญญัติและข้าราชการระดับสูงของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตลอดสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย ได้แสดงความยินดีและให้เกียรติถ่ายรูปร่วมกับนางสมบัติ คงเจริญ กำนันตำบลท่าตอ อำเภอมหาราช อาทิ นางพรทิพย์ โล่วีระ             จันทร์รัตนปรีดา รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง นายนิคม  ไวยรัชพานิช สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดฉะเชิงเทรา (ว่าที่ประธานวุฒิสภา) นายมงคล  ศรีคำแหง ประธานคณะกรรมาธิการ          การปกครอง วุฒิสภา นายดิเรก  ถึงฝั่ง สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนนทบุรี และรองประธานคณะกรรมาธิการการปกครอง คนที่หนึ่ง นางสาวเกศสิณี  แขวัฒนะ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นายชูวิทย์  กมลวิศิษฎ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระบบบัญชีรายชื่อพรรครักประเทศไทย นายฐิรวัตร  กุลละวณิชย์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอดีตประธานคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา นางปรียา ปาลิโพธิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนัทธี  บ่อสุวรรณ ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายยงยศ      แก้วเขียว  นายกสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย (ภาพ/เรื่อง : ปัญญา  ใช้เฮ็ง) 

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 04/09/2012
โดย นายปัญญา ใช้เฮ็ง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  ร่วมประชุมในโครงการเวทีประชาคมแผนพัฒนาจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันพุธที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา นายถิรพันธ์  ศุกระศร นายอำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้นายปัญญา  ใช้เฮ็ง ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครองอำเภอมหาราช เป็นผู้แทนไปร่วมประชุมในโครงการเวทีประชาคมแผนพัฒนาจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ โรงแรมวรบุรี คอนเวนชั่น อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการนี้ อำเภอมหาราช ได้คัดเลือกผู้แทนภาคประชาสังคมไปร่วมประชุมเวทีประชาคมฯ จำนวน ๕ คน คือ นายประดิษฐ์  บุญรอด นายฌานราเมศวร์  กลมกล่อม นางสาวสุพัตรา  คุ้มพุ่ม นางสาวอำนวย โฉมมิตร และนายบุญชู  เฉลยสุข (ภาพ/เรื่อง : ปัญญา  ใช้เฮ็ง)

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 07/09/2012
โดย นายปัญญา ใช้เฮ็ง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้า
วันพุธที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา นายถิรพันธ์  ศุกระศร  นายอำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้นายปัญญา  ใช้เฮ็ง  ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครองอำเภอมหาราช เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ปี ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ อาคาร ๔ ชั้น ศาลากลางจังหวัด  พระนครศรีอยุธยา จากนั้น ได้เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายวิทยา  ผิวผ่อง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฯ (ภาพ/เรื่อง : ปัญญา  ใช้เฮ็ง)

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 07/09/2012
โดย นายปัญญา ใช้เฮ็ง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  โครงการ ๑ อำเภอ : ๑ กิโลเมตร ของอำเภอมหาราช
วันพฤหัสบดีที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา นายถิรพันธ์  ศุกระศร  นายอำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นายปัญญา  ใช้เฮ็ง ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครองอำเภอมหาราช และนางดวงพร  อารีกลิ่น พัฒนาการอำเภอมหาราช พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นำคณะกรรมการประเมินผลโครงการจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าตรวจเยี่ยมและประเมินผลโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (คลองพระครู) ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการอนุรักษ์ลุ่มน้ำ (๑ อำเภอ : ๑ กิโลเมตร) ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ศาลาอเนกประสงค์ของบ้านเกาะมอญ หมู่ที่ ๑ ตำบลมหาราชอำเภอมหาราช โดยมี นายปรีดา  ต้องประสงค์  กำนันตำบลมหาราช และนายประดิษฐ์  บุญรอด ประธานสภาองค์กรชุมชนบ้านขวาง พร้อมทั้งคณะกรรมการโครงการฯ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ จากนั้น 
นายฌานราเมศวร์  กลมกล่อม  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลมหาราช ในฐานะประธานโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (คลองพระครู) ได้บรรยายสรุปและนำตรวจเยี่ยมพื้นที่ของโครงการฯ (ภาพ : สุพัตรา คุ้มพุ่ม/เรื่อง : ปัญญา  ใช้เฮ็ง)

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 07/09/2012
โดย นายปัญญา ใช้เฮ็ง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  โครงการรวมใจตักบาตรพระสงฆ์ ๒๖๐ รูป ฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม
วันเสาร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๖.๐๐ – ๐๘.๐๐ นาฬิกา อำเภอมหาราช ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรมหาราช และเทศบาลตำบลมหาราช ร่วมกันจัดโครงการรวมใจตักบาตรพระสงฆ์ ๒๖๐ รูป ฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม ณ หอประชุมกาญจนาภิเษกอำเภอมหาราช และบริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอมหาราช ในการนี้ นายถิรพันธ์  ศุกระศร นายอำเภอมหาราช ได้เป็นประธานในพิธีตักบาตรพระสงฆ์ ๒๖๐ รูป ตามโครงการดังกล่าว โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั้งในเขตอำเภอมหาราช และอำเภอต่างๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง (ภาพ/เรื่อง : ปัญญา  ใช้เฮ็ง) 

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 10/09/2012
โดย นายปัญญา ใช้เฮ็ง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  ตรวจสภาพน้ำและวัดปริมาณน้ำในแม่น้ำลพบุรี
วันจันทร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายศุภกร  อนันตรักษ์ 
ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอมหาราช และนายวรรณพงศ์  วิไลรัตน์ 
ปลัดอำเภอ นำเจ้าหน้าที่ อ.ส. อำเภอมหาราช ตรวจสภาพน้ำและวัดปริมาณน้ำ
ในแม่น้ำลพบุรี บริเวณข้างที่ว่าการอำเภอมหาราช (ภาพ/เรื่อง : ปัญญา  ใช้เฮ็ง
ปรับปรุงข่าวล่าสุด 10/09/2012
โดย นายปัญญา ใช้เฮ็ง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  อำเภอ...ยิ้ม เคลื่อนที่ ณ วัดอุโลม ตำบลมหาราช อำเภอมหาราช
วันพุธที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา นายถิรพันธ์  ศุกระศร 
นายอำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการอำเภอมหาราช และนายกเทศมนตรีตำบลมหาราช สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมหาราช กำนันตำบลมหาราช และผู้ใหญ่บ้าน ในตำบลมหาราช ร่วมกันจัดหน่วยบริการ อำเภอ...ยิ้ม เคลื่อนที่ ณ วัดอุโลม ตำบลมหาราช อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการนี้ โรงพยาบาลมหาราช ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการตรวจ วัดความดัน กศน. อำเภอมหาราช ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่รับสอนการร้อยลูกปัด และวิทยาลัยการอาชีพ ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่รับถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ นอกจากนี้ เทศบาลตำบลมหาราชได้นำข้าวสาร
มาแจกให้ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลมหาราช ที่มารับบริการ (ภาพ : ปัญญา ใช้เฮ็ง/
พจนีย์  ทวีสุข /เรื่อง : ปัญญา  ใช้เฮ็ง)

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 12/09/2012
โดย นายปัญญา ใช้เฮ็ง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  สัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ กันยายน ๒๕๕๕ ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ณ เรือนร่มไม้ รีสอร์ท ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย นายอำเภอทุกอำเภอ ปลัดอำเภอทุกอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการนี้ นายวิทยา  ผิวผ่อง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาฯ และให้แนวนโยบายเกี่ยวกับการทำหน้าที่ไกล่เกลี่ย สำหรับอำเภอมหาราช นั้น นายถิรพันธ์  ศุกระศร นายอำเภอมหาราช ได้อนุมัติให้ปลัดอำเภอมหาราชทุกคน เข้าร่วมโครงการฯ (ภาพ/เรื่อง : ปัญญา  ใช้เฮ็ง) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/maharatdistric
ปรับปรุงข่าวล่าสุด 17/09/2012
โดย นายปัญญา ใช้เฮ็ง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  การติดตามความพร้อมในการจัดโครงการออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปี ๒๕๕๕
วันอังคารที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ขั้น ๒ หอประชุมกาญจนาภิเษกอำเภอมหาราช นายถิรพันธ์  ศุกระศร นายอำเภอมหาราช ได้เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อพิจารณาเรื่อง ๑) การติดตามความพร้อมในการจัดโครงการออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปี ๒๕๕๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ วัดโพธิ์ประสิทธิ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านนา อำเภอมหาราช และ ๒) การจัดงาน “เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ และงานลอยกระทงตามประทีป ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ ประจำปี ๒๕๕๕ ในการนี้ นายสุเทพ  คำโต ปลัดอำเภอหัวหน้าสำนักงานอำเภอมหาราช ได้ชี้แจงถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดงานทั้งสองฯให้ที่ประชุมทราบ (ภาพ : พชร  มั่นเกษวิทย์/ เรื่อง : ปัญญา  ใช้เฮ็ง)

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 14/11/2012
โดย นายปัญญา ใช้เฮ็ง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  ตรวจร้านค้าของเก่าและขายทอดตลาด
วันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๔๐ นาฬิกา นายถิรพันธ์  ศุกระศร 
นายอำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้นายปัญญา  ใช้เฮ็ง ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง และนายศุภกร  อนันตรักษ์  ปลัดอำเภอ
หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องออกตรวจเพื่อชี้แจงผู้ประกอบอาชีพขายทอดตลาดและค้าของเก่าดำเนินการขอรับใบอนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย ณ ร้าน ช. มหาราช มอเตอร์ไซค์ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านขวาง  ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช ๒๔๗๔ โดยมี 
นายสุรพล อุ่นนิ่ม เจ้าหน้าที่ปกครอง อำเภอมหาราช เป็นผู้นำตรวจ 
(ภาพ : ทนง คงคาวัตร์/เรื่อง : ศุภกร  อนันตรักษ์)
ปรับปรุงข่าวล่าสุด 05/12/2012
โดย นายปัญญา ใช้เฮ็ง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  ตรวจร้านค้าของเก่า ณภัทรรีไซเคิล หมู่ที่ ๗ ตำบลพิตเพียน
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๒๐ นาฬิกา นายถิรพันธ์  
ศุกระศร นายอำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้นายปัญญา  ใช้เฮ็ง ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง และนายศุภกร  อนันตรักษ์  
ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องออกตรวจเพื่อชี้แจงผู้ประกอบอาชีพขายทอดตลาดและค้าของเก่าดำเนินการขอรับใบอนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย ณ ร้าน ณภัทรรีไซเคิล หมู่ที่ ๗ ตำบลพิตเพียน อำเภอมหาราช ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช ๒๔๗๔ โดยมี นายสุรพล  อุ่นนิ่ม เจ้าหน้าที่ปกครอง อำเภอมหาราชเป็นผู้นำตรวจ (ภาพ : พิพัฒน์  จำเนียรลาภ/เรื่อง : ศุภกร  อนันตรักษ์)
ปรับปรุงข่าวล่าสุด 05/12/2012
โดย นายปัญญา ใช้เฮ็ง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  เลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลโรงช้าง อำเภอมหาราช
วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ นาฬิกา นายปัญญา ใช้เฮ็ง ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในฐานะประธานกรรมการเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลโรงช้าง อำเภอมหาราช นำคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ ไปดำเนินการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ ณ ศาลา SML โดยมีผู้มีสิทธิลงคะแนน จำนวน ๒๐๘ คน มาใช้สิทธิลงคะแนน จำนวน ๑๕๘ คน บัตรดี ๑๕๔ ฉบับ บัตรเสีย ๔ ฉบับ และปรากฏผลการเลือก ดังนี้ นายพุฒิพงษ์ นันโท ผู้สมัคร หมายเลข ๒ ได้คะแนน ๑๒๕ คะแนน และนายชูชาติ จำเนียรกิจ ผู้สมัคร หมายเลข ๑ ได้คะแนน ๒๙ คะแนน (ภาพ : พชร มั่นเกษวิทย์/เรื่อง : สุรพล อุ่นนิ่ม)
ปรับปรุงข่าวล่าสุด 24/10/2012
โดย นายปัญญา ใช้เฮ็ง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  ทำบุญตักบาตร ณ ศาลาการเปรียญวัดแจ้ง หมู่ที่ ๖ ตำบลพิตเพียน อำเภอมหาราช
วันจันทร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา นายนัทธี บ่อสุวรรณ ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งนายถิรพันธ์ ศุกระศร นายอำเภอมหาราช นางอัฏฐวัฒน์ บรรจงพินิจ นายกเทศมนตรีตำบลโรงช้าง และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอมหาราช ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของเทศบาล ร่วมทำบุญตักบาตร ณ ศาลาการเปรียญวัดแจ้ง หมู่ที่ ๖ ตำบลพิตเพียน อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามโครงการทำบุญวันธรรมสวนะ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๕ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการนี้ พระครูอรุณวราสัย เจ้าอาวาสวัดแจ้งและเจ้าคณะอำเภอมหาราช ได้แสดงพระธรรมเทศนาแก่พุทธศาสนิกชนที่ได้มาร่วมทำบุญตักบาตรในวันนี้ (ภาพ/เรื่อง : ปัญญา ใช้เฮ็ง) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.facebook.com/media/set/?set=a.152890028187919.46505.100004007698643&type=3
ปรับปรุงข่าวล่าสุด 24/10/2012
โดย นายปัญญา ใช้เฮ็ง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  สักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธมหามุนีศรีมหาราช
วันอังคารที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายถิรพันธ์  ศุกระศร นายอำเภอมหาราช พร้อมทั้ง นางอัฏฐวัฒน์  บรรจงพินิจ นายกเทศมนตรีตำบลโรงช้าง อำเภอมหาราช นำนายนัทธี  บ่อสุวรรณ ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคณะ เข้าสักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธมหามุนีศรีมหาราช ซึ่งสร้างโดย สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) วัดกุฎีทอง จากนั้น ได้นำคณะฯ เข้านมัสการพระครูสุวรรณธรรมโกวิท เจ้าอาวาสวัดกุฎีทอง (ภาพ/เรื่อง : ปัญญา  ใช้เฮ็ง) 
ดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่http://www.facebook.com/maharatdistric?ref=tn_tnmn#!/media/set/?set=a.152903671519888.46512.100004007698643&type=3
ปรับปรุงข่าวล่าสุด 24/10/2012
โดย นายปัญญา ใช้เฮ็ง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านกะทุ่ม หมู่ที่ ๑ ตำบลกะทุ่ม อำเภอมหาราช
วันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ หอประชุมกาญจนาภิเษกอำเภอมหาราช นายปัญญา ใช้เฮ็ง ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง อำเภอมหาราช ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านกะทุ่ม หมู่ที่ ๑ ตำบลกะทุ่ม อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติฯ ซึ่งที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วและมีมติเห็นชอบให้รับสมัคร นายลบ ผดุงศิลป์ ผู้สมัครหมายเลข ๑ สำหรับผู้สมัครหมายเลข ๒ นั้น คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเสียงข้างมาก มีข้อสังสัยบางประการในคุณสมบัติ จึงแจ้งให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป (ภาพ : พชร มั่นเกษวิทย์ /เรื่อง : สุรพล อุ่นนิ่ม) 
ปรับปรุงข่าวล่าสุด 24/10/2012
โดย นายปัญญา ใช้เฮ็ง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  เปิดการประชุมสมัชชาสวัสดิการชุมชนเพื่อคนบ้านขวาง
วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายถิรพันธ์ ศุกระศร นายอำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้นายปัญญา ใช้เฮ็ง ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครองอำเภอมหาราช เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสวัสดิการชุมชนเพื่อคนบ้านขวาง ณ ศาลาการเปรียญวัดสุวรรณเจดีย์ ตำบลบ้านขวาง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ภาพ/เรื่อง : ทีมงานประชาสัมพันธ์สภาองค์กรชุมชนบ้านขวาง)
ปรับปรุงข่าวล่าสุด 24/10/2012
โดย นายปัญญา ใช้เฮ็ง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  บรรยายวิชา การติดต่อราชการและกฎหมายที่ควรทราบ
วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา นายถิรพันธ์ ศุกระศร นายอำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้นายปัญญา ใช้เฮ็ง ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครองอำเภอมหาราช บรรยายวิชา การติดต่อราชการและกฎหมายที่ควรทราบ ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านของอำเภอมหาราชและอำเภอบ้านแพรก ณ หอประชุมของค่ายลูกเสือโรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ ตำบลเจ้าปลุก อำเภอมหาราช (ภาพ : สุรพล เตรียมวิจารณ์กุล/เรื่อง : ปัญญา ใช้เฮ็ง) 
ปรับปรุงข่าวล่าสุด 24/10/2012
โดย นายปัญญา ใช้เฮ็ง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  พิธีเปิด/ชมการแสดง/ และปิดการแสดงของลูกเสือชาวบ้าน (สีต่างๆ ทั้ง ๘ สี) ของอำเภอมหาราชและอำเภอบ้านแพรก
วันเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา นายถิรพันธ์ ศุกระศร นายอำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้นายปัญญา ใช้เฮ็ง ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครองอำเภอมหาราช เป็นประธานเปิด/ ชมการแสดง/ และปิดการแสดงของลูกเสือชาวบ้าน (สีต่างๆ ทั้ง ๘ สี) ของอำเภอมหาราชและอำเภอบ้านแพรก ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ ตำบลเจ้าปลุก อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ภาพ : พชร มั่นเกษวิทย์ /
เรื่อง : สุพรรณี คำนวณฤกษ์)

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 24/10/2012
โดย นายปัญญา ใช้เฮ็ง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมทำบุญตักบาตร ณ วัดโพธิ์ประสิทธิ์
วันจันทร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยที่ทำการปกครองอำเภอมหาราช ได้จัดโครงการทำบุญทุกวันธรรมสวนะ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๕ ณ วัดโพธิ์ประสิทธิ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านนา อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการนี้ นายวิทยา  ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางวาสินี ผิวผ่อง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนางอัจฉรา อ่อนจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เดินทางมาร่วมทำบุญในครั้งนี้ โดยมีนายถิรพันธ์  ศุกระศร นายอำเภอมหาราช พร้อมทั้งนายธนกฤต หวังวีระ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา และนายละเมียด เขียววิมล นายกเทศมนตรีตำบลมหาราช ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนในพื้นที่อำเภอมหาราช ร่วมให้การต้อนรับ หลังจากนั้น พระครูโฆษิตกิตติคุณ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ประสิทธิ์ และเจ้าคณะตำบลน้ำเต้า ได้แสดงพระธรรมเทศนา เนื่องในโอกาสวันสารทไทย และผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้พบปะกับประชาชนที่มาร่วมทำบุญ และได้แจ้งผลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ของจังหวัดฯ ให้ประชาชนทราบ(ภาพ/เรื่อง : ปัญญา  ใช้เฮ็ง)

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 24/10/2012
โดย นายปัญญา ใช้เฮ็ง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านเกาะมอญ หมู่ที่ ๒ ตำบลมหาราช
วันจันทร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ หอประชุมกาญจนาภิเษกอำเภอมหาราช นายปัญญา ใช้เฮ็ง ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง อำเภอมหาราช ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านเกาะมอญ หมู่ที่ ๒ ตำบลมหาราช อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติฯ ซึ่งที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วและมีมติเห็นชอบให้รับสมัคร นายไพรฑูล ผดุงโภช ผู้สมัครหมายเลข ๑ และนางนฤมล ตรีฤกษ์ศรีหมายเลข ๒ ไว้เป็นผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน (ภาพ : พชร มั่นเกษวิทย์ /เรื่อง : สุรพล อุ่นนิ่ม)
ปรับปรุงข่าวล่าสุด 24/10/2012
โดย นายปัญญา ใช้เฮ็ง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  พิธีปิดการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน และมอบหนังสือสำคัญเพื่อแสดงว่าสำเร็จการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ขั้นต้น
วันจันทร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา นายถิรพันธ์ ศุกระศร นายอำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสืออำเภอมหาราช ได้เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน และมอบหนังสือสำคัญเพื่อแสดงว่าสำเร็จการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ขั้นต้น รุ่นที่ ๓๔๖ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ ตำบลเจ้าปลุก อำเภอมหาราช โดยมีนายสมพงษ์ ตะวันเที่ยง ผู้อำนวยการฝึกอบรม กล่าวรายงานสรุปเกี่ยวกับการฝึกอบรมฯ ซึ่งมีผู้ผ่านการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน จำนวน ๒๐๘ คน หลังจากนั้น เป็นพิธีรับพระราชทานผ้าพันคอลูกเสือชาวบ้าน ในการนี้ นายประเสริฐ เอกนวพุฒิพันธ์ นายอำเภอบ้านแพรก นางอัฏฐวัฒน์ บรรจงพินิจ นายกเทศมนตรีตำบลโรงช้าง และนายละเมียด เขียววิมล นายกเทศมนตรีตำบลมหาราช ตลอดจนปลัดอำเภอมหาราช ปลัดอำเภอบ้านแพรก และนายสมชาย รัตนพันธ์ ผู้แทนป้องกันจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ให้เกียรติร่วมพิธีปิดการฝึกอบรมฯ (ภาพ : ปัญญา ใช้เฮ็ง/พชร มั่นเกษวิทย์ เรื่อง : ปัญญา ใช้เฮ็ง/ศุภกร อนันตรักษ์)
ปรับปรุงข่าวล่าสุด 24/10/2012
โดย นายปัญญา ใช้เฮ็ง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  การประชุมราษฎรเพื่อเลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำเต้า
วันอังคารที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายสมทรง จำเริญพร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำเต้า อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในฐานะประธานกรรมการหมู่บ้านได้เรียกประชุมราษฎรเพื่อเลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำเต้า ในการนี้ นายวรรณพงศ์ วิไลรัตน์ ปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบลน้ำเต้า อำเภอมหาราช ในฐานะที่ปรึกษาในการเลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เข้าร่วมประชุมกับราษฎรดังกล่าว (ภาพ/เรื่อง : วรรณพงศ์ วิไลรัตน์) 
ปรับปรุงข่าวล่าสุด 24/10/2012
โดย นายปัญญา ใช้เฮ็ง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  การประชุมราษฎรเพื่อเลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ บ้านหัวไผ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลหัวไผ่
วันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายปัญญา ใช้เฮ็ง ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครองอำเภอมหาราช พร้อมทั้งนายสุรพล อุ่นนิ่ม เจ้าหน้าที่ปกครอง และนายบุญเลิศ ผดุงทรัพย์ กำนันตำบลหัวไผ่ ในฐานะที่ปรึกษาในการเลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ บ้านหัวไผ่ ตำบลหัวไผ่ อำเภอมหาราช เดินทางไปร่วมประชุมราษฎรและเป็นสักขีพยานในการเลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ ณ อาคารอเนกประสงค์ของหมู่บ้าน โดยมีนายธีระวัฒน์ แดงชาติ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลหัวไผ่ ในฐานะประธานกรรมการหมู่บ้าน เป็นผู้ดำเนินการประชุมราษฎรและเลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ (ภาพ : สุรพล จำเนียรลาภ/ เรื่อง : สุรพล อุ่นนิ่ม)
ปรับปรุงข่าวล่าสุด 24/10/2012
โดย นายปัญญา ใช้เฮ็ง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  การประชุมราษฎรเพื่อเลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ บ้านหัวไผ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลหัวไผ่
วันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา นายปัญญา ใช้เฮ็ง ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครองอำเภอมหาราช พร้อมทั้งนายสุรพล อุ่นนิ่ม เจ้าหน้าที่ปกครอง และนายประเวศ จำเนียรลาภ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลหัวไผ่ ในฐานะที่ปรึกษาในการเลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ บ้านหัวไผ่ ตำบลหัวไผ่ อำเภอมหาราช เดินทางไปร่วมประชุมราษฎรและเป็นสักขีพยานในการเลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ศาลากลางบ้านของหมู่บ้าน โดยมีนายบุญเลิศ ผดุงทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ และกำนันตำบลหัวไผ่ ในฐานะประธานกรรมการหมู่บ้าน เป็นผู้ดำเนินการประชุมราษฎรและเลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ (ภาพ : ประเวศ จำเนียรลาภ/ เรื่อง : สุรพล อุ่นนิ่ม)
ปรับปรุงข่าวล่าสุด 24/10/2012
โดย นายปัญญา ใช้เฮ็ง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  การประชุมราษฎรเพื่อเลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ ม.๓ ต.หัวไผ่
วันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา นายปัญญา ใช้เฮ็ง ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครองอำเภอมหาราช พร้อมทั้งนายสุรพล อุ่นนิ่ม 
เจ้าหน้าที่ปกครอง และนายบุญเลิศ ผดุงทรัพย์ กำนันตำบลหัวไผ่ ในฐานะที่ปรึกษาในการเลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ บ้านกลาง หมู่ที่ ๓ ตำบลหัวไผ่ อำเภอมหาราช เดินทางไปร่วมประชุมราษฎรและเป็นสักขีพยานในการเลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ศาลายุวเกษตรกร โดยมีนายพิชาญ คงบำรุง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลหัวไผ่ ในฐานะกรรมการหมู่บ้าน เป็นผู้ดำเนินการประชุมราษฎรและเลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ (ภาพ : สุรพล จำเนียรลาภ/ เรื่อง : สุรพล 
อุ่นนิ่ม)
ปรับปรุงข่าวล่าสุด 24/10/2012
โดย นายปัญญา ใช้เฮ็ง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  การประชุมราษฎรเพื่อเลือกกรรมการหมุ่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ ม.๔ ต.หัวไผ่
วันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา นายปัญญา ใช้เฮ็ง ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครองอำเภอมหาราช พร้อมทั้งนายสุรพล อุ่นนิ่ม
เจ้าหน้าที่ปกครอง และนายบุญเลิศ ผดุงทรัพย์ กำนันตำบลหัวไผ่ ในฐานะที่ปรึกษาในการเลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ บ้านหัวไผ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลหัวไผ่ อำเภอมหาราช เดินทางไปร่วมประชุมราษฎรและเป็นสักขีพยานในการเลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ฉางข้าวสหกรณ์การเกษตรอำเภอมหาราช โดยมีนายสุรพล จำเนียรลาภ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลหัวไผ่ ในฐานะประธานกรรมการหมู่บ้าน 
เป็นผู้ดำเนินการประชุมราษฎรและเลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ
(ภาพ : รัตติยา เฉลยพจน์/ เรื่อง : สุรพล อุ่นนิ่ม)
ปรับปรุงข่าวล่าสุด 24/10/2012
โดย นายปัญญา ใช้เฮ็ง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  การประชุมราษฎรเพื่อเลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ ม.๕ ต.หัวไผ่
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา นายปัญญา ใช้เฮ็ง 
ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครองอำเภอมหาราช พร้อมทั้งนายสุรพล 
อุ่นนิ่ม เจ้าหน้าที่ปกครอง และนายบุญเลิศ ผดุงทรัพย์ กำนันตำบลหัวไผ่ ในฐานะ
ที่ปรึกษาในการเลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ บ้านหัวไผ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลหัวไผ่ อำเภอมหาราช เดินทางไปร่วมประชุมราษฎรและเป็นสักขีพยานในการเลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ ณ บริเวณศาลาของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลหัวไผ่ 
โดยมีนายประเวศ จำเนียรลาภ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลหัวไผ่ ในฐานะประธานกรรมการหมู่บ้าน เป็นผู้ดำเนินการประชุมราษฎรและเลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ (ภาพ : ชุตินันท์ นิมะบุตร/ เรื่อง : สุรพล อุ่นนิ่ม)
ปรับปรุงข่าวล่าสุด 24/10/2012
โดย นายปัญญา ใช้เฮ็ง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  การประชุมราษฎรเพื่อเลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ ม.๖ ต.หัวไผ่
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา นายปัญญา ใช้เฮ็ง ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครองอำเภอมหาราช พร้อมทั้งนายสุรพล อุ่นนิ่ม เจ้าหน้าที่ปกครอง และนายบุญเลิศ ผดุงทรัพย์ กำนันตำบลหัวไผ่ ในฐานะที่ปรึกษาในการเลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ บ้านหัวไผ่ หมู่ที่ ๖ ตำบลหัวไผ่ อำเภอมหาราช เดินทางไปร่วมประชุมราษฎรและเป็นสักขีพยานในการเลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ศาลา SML หมู่ที่ ๖ ตำบลหัวไผ่ โดยมีนายกฤษณพร ฤกษ์สงเคราะห์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลหัวไผ่ ในฐานะประธานกรรมการหมู่บ้าน เป็นผู้ดำเนินการประชุมราษฎรและเลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ 
(ภาพ : วัชรินทร์ อ่ำทิม/ เรื่อง : สุรพล อุ่นนิ่ม)
ปรับปรุงข่าวล่าสุด 24/10/2012
โดย นายปัญญา ใช้เฮ็ง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  การประชุมราษฎรเพื่อเลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ บ้านหัวไผ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลหัวไผ่
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา นายปัญญา ใช้เฮ็ง ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครองอำเภอมหาราช พร้อมทั้งนายสุรพล อุ่นนิ่ม เจ้าหน้าที่ปกครอง และนายปรีดา ต้องประสงค์ กำนันตำบลมหาราช ในฐานะที่ปรึกษาในการเลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ บ้านมหาราช หมู่ที่ ๑ ตำบลมหาราช อำเภอมหาราช เดินทางไปร่วมประชุมราษฎรและเป็นสักขีพยานในการเลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ศาลจ้าวตา-จ้าวยาย หมู่ที่ ๒ ตำบลมหาราช โดยมีนายฌานราเมศวร์ กลมกล่อม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลมหาราช ในฐานะประธานกรรมการหมู่บ้าน เป็นผู้ดำเนินการประชุมราษฎรและเลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ (ภาพ : อุไรวรรณ โต๊ะมุข/ เรื่อง : สุรพล อุ่นนิ่ม)
ปรับปรุงข่าวล่าสุด 24/10/2012
โดย นายปัญญา ใช้เฮ็ง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  การประชุมราษฎรเพื่อเลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ ม.๒ ต.มหาราช
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๔๕ นาฬิกา นายปัญญา ใช้เฮ็ง ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครองอำเภอมหาราช พร้อมทั้งนายสุรพล อุ่นนิ่ม เจ้าหน้าที่ปกครอง และนายปรีดา ต้องประสงค์ กำนันตำบลมหาราช ในฐานะที่ปรึกษาในการเลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ บ้านเกาะมอญ หมู่ที่ ๒ ตำบลมหาราช อำเภอมหาราช เดินทางไปร่วมประชุมราษฎรและเป็นสักขีพยานในการเลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ศาลจ้าวตา-จ้าวยาย หมู่ที่ ๒ ตำบลมหาราช โดยมีนายปรีดา ต้องประสงค์ กำนันตำบลมหาราช รักษาการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลมหาราช ในฐานะประธานกรรมการหมู่บ้าน เป็นผู้ดำเนินการประชุมราษฎรและเลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ (ภาพ : ไพรฑูล ผดุงโภช/ เรื่อง : สุรพล อุ่นนิ่ม)
ปรับปรุงข่าวล่าสุด 24/10/2012
โดย นายปัญญา ใช้เฮ็ง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  การประชุมราษฎรเพื่อเลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ ม.๓ ต.มหาราช
วันศุกร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายปัญญา ใช้เฮ็ง ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครองอำเภอมหาราช พร้อมทั้งนายสุรพล อุ่นนิ่ม
เจ้าหน้าที่ปกครอง และนายประดิษฐ์ ฝนทอง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลมหาราช ในฐานะที่ปรึกษาในการเลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ บ้านเกาะมอญ หมู่ที่ ๓ ตำบลมหาราช อำเภอมหาราช เดินทางไปร่วมประชุมราษฎรและเป็นสักขีพยานในการเลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ศาลา SML บริเวณวัดอุโลม หมู่ที่ ๓ ตำบลมหาราช โดยมีนายปรีดา ต้องประสงค์ กำนันตำบลมหาราช และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลมหาราช ในฐานะประธานกรรมการหมู่บ้าน เป็นผู้ดำเนินการประชุมราษฎรและเลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ (ภาพ : สุพัตรา คุ้มพ่ม/
เรื่อง : สุรพล อุ่นนิ่ม)
ปรับปรุงข่าวล่าสุด 24/10/2012
โดย นายปัญญา ใช้เฮ็ง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  การประชุมราษฎรเพื่อเลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ ม.๔ ต.มหาราช
วันศุกร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๒๐ นาฬิกา นายปัญญา ใช้เฮ็ง ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครองอำเภอมหาราช พร้อมทั้งนายสุรพล อุ่นนิ่ม เจ้าหน้าที่ปกครอง และนายปรีดา ต้องประสงค์ กำนันตำบลมหาราช ในฐานะที่ปรึกษาในการเลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ บ้านไทย หมู่ที่ ๔ ตำบลมหาราช อำเภอมหาราช เดินทางไปร่วมประชุมราษฎรและเป็นสักขีพยานในการเลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ศาลา SML บริเวณวัดโบสถ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลมหาราช โดยมีนายประดิษฐ์ ฝนทอง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลมหาราช ในฐานะประธานกรรมการหมู่บ้าน เป็นผู้ดำเนินการประชุมราษฎรและเลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ (ภาพ : สุพัตรา คุ้มพ่ม/ เรื่อง : สุรพล อุ่นนิ่ม)
ปรับปรุงข่าวล่าสุด 24/10/2012
โดย นายปัญญา ใช้เฮ็ง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  การประชุมราษฎรเพื่อเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ม.๒ ต. กะทุ่ม
วันศุกร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา นายพชร มั่นเกษวิทย์ ปลัดอำเภอผู้ประสานงานตำบลกะทุ่ม อำเภอมหาราช พร้อมทั้งนายสุรพล อุ่นนิ่ม 
เจ้าหน้าที่ปกครอง ในฐานะที่ปรึกษาในการเลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ 
หมู่ที่ ๒ ตำบลกะทุ่ม อำเภอมหาราช เดินทางไปร่วมประชุมราษฎรและเป็นสักขีพยานในการเลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ ๒ ตำบลกะทุ่ม (ภาพ : ปัญญา ใช้เฮ็ง/ 
เรื่อง : สุรพล อุ่นนิ่ม)
ปรับปรุงข่าวล่าสุด 24/10/2012
โดย นายปัญญา ใช้เฮ็ง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  การประชุมราษฎรและผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน ม.๒ ต. กะทุ่ม
วันศุกร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา นายถิรพันธ์ ศุกระศร นายอำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้นายปัญญา ใช้เฮ็ง ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง อำเภอมหาราช พร้อมทั้งนายพชร มั่นเกษวิทย์ ปลัดอำเภอมหาราช และนายสุรพล อุ่นนิ่ม เจ้าหน้าที่ปกครอง เดินทางไปจัดประชุมราษฎรและผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลกะทุ่ม อำเภอมหาราช เพื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกผู้ใหญ่บ้าน ให้ราษฎรและผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านทราบ ดังนี้ ๑) กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ ที่ทำการปกครองอำเภอมหาราช ๒) กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกผู้ใหญ่บ้าน ให้ทำการเลือกผู้ใหญ่บ้านในวันจันทร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ นาฬิกา ๓) การตรวจบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิผู้ใหญ่บ้าน ระยะเวลาการขอเพิ่มชื่อ ถอนชื่อ และแก้ไขรายการในบัญชีผู้มีสิทธิเลือก ให้กระทำได้ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา (ภาพ : พชร มั่นเกษวิทย์ /เรื่อง : สุรพล อุ่นนิ่ม)
ปรับปรุงข่าวล่าสุด 24/10/2012
โดย นายปัญญา ใช้เฮ็ง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช อ. มหาราช
วันอังคารที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา นายถิรพันธ์ ศุกระศร นายอำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการอำเภอมหาราช ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และประชาชน ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันปิยมหาราช ณ หอประชุมกาญจนาภิเษกอำเภอมหาราช (ภาพ : สุพรรณี คำนวณฤกษ์/เรื่อง : ปัญญา ใช้เฮ็ง)
ปรับปรุงข่าวล่าสุด 24/10/2012
โดย นายปัญญา ใช้เฮ็ง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  การประชุมคัดเลือกกำนันตำบลโรงช้าง อำเภอมหาราช
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ หอประชุมกาญจนาภิเษกอำเภอมหาราช นายถิรพันธ์  ศุกระศร นายอำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในฐานะประธานกรรมการคัดเลือกกำนันตำบลโรงช้าง อำเภอมหาราช พร้อมทั้งกรรมการคัดเลือกกำนันฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกกำนันตำบลโรงช้างจากผู้ใหญ่บ้านทั้ง ๔ หมู่บ้าน โดยที่ประชุมผู้ใหญ่บ้านได้เสนอนายพุฒิพงษ์ นันโท ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ และนางนิตยา พรมมี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ เป็นผู้ที่สมควรได้รับการคัดเลือกให้เป็นกำนัน จากการออกเสียงลงคะแนน ปรากฏว่าผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง ๒ คน มีคะแนนเสียงเท่ากัน จึงใช้วิธีจับสลาก ผลปรากฏว่านางนิตยา พรมมี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ ได้รับคัดเลือกให้เป็นกำนันตำบลโรงช้าง (ภาพ : พชร มั่นเกษวิทย์/วรรณพงศ์  วิไลรัตน์ เรื่อง : ปัญญา  ใช้เฮ็ง)
ปรับปรุงข่าวล่าสุด 25/10/2012
โดย นายปัญญา ใช้เฮ็ง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอมหาราช
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐นาฬิกา ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ หอประชุมกาญจนาภิเษกอำเภอมหาราช นายถิรพันธ์  ศุกระศร นายอำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอมหาราช เพื่อพิจารณาเรื่องการดำเนินการตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ปี ๒๕๕๖ การจัดทำร่างเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ฯ และการพิจารณาพื้นที่เป้าหมายโครงการ “ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน” ปฏิบัติการปิดล้อม X – Ray เชิงรุก ๙๐ วัน พื้นที่แพร่ระบาดทั่วประเทศ ในการนี้ นายศุภกร  อนันตรักษ์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง อำเภอมหาราช ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอมหาราช ที่ได้ดำเนินการเองและร่วมปฏิบัติการกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา (ภาพ : สุพรรณี  คำนวณฤกษ์ /เรื่อง : ปัญญา  ใช้เฮ็ง)
ปรับปรุงข่าวล่าสุด 25/10/2012
โดย นายปัญญา ใช้เฮ็ง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  เลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลมหาราช อำเภอมหาราช
วันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ นาฬิกา นายปัญญา  ใช้เฮ็ง ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง อำเภอมหาราช ในฐานะประธานกรรมการเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลมหาราช อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ ไปดำเนินการเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ ณ ที่เลือกผู้ใหญ่บ้าน (ศาลาการเปรียญวัดวัง) ตำบลมหาราช อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ภาพ : พชร  มั่นเกษวิทย์ /วรรณพงศ์  วิไลรัตน์ เรื่อง : สุรพล  อุ่นนิ่ม)
ปรับปรุงข่าวล่าสุด 29/10/2012
โดย นายปัญญา ใช้เฮ็ง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  ประชุมคณะอนุกรรมการ กทบ. อ.มหาราช
วันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ หอประชุมกาญจนาภิเษกอำเภอมหาราช นายถิรพันธ์  ศุกระศร นายอำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้นายปัญญา  ใช้เฮ็ง ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง อำเภอมหาราช เป็นประธานในที่ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาการดำเนินงานการประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานของทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และพิจารณาโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ ๓ ตามนโยบายของรัฐบาล และความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ในการนี้ นางดวงพร  การีกลิ่น พัฒนาการอำเภอมหาราช ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการสนับสนุนฯ ระดับอำเภอ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าอำเภอมหาราช มีกองทุนหมู่บ้านที่มีคุณสมบัติครบหลักเกณฑ์ ได้ยื่นแบบคำขอรับการสนับสนุนการเพิ่มทุนตามโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ ๓ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๑๒ กองทุน ซึ่งที่ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนฯ มีมติเห็นควรสนับสนุนทั้ง ๑๒ กองทุน และฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ จะได้ดำเนินการส่งเรื่องไปยังคณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัดต่อไป (ภาพ : ณัฐกานต์  ผลโภค/ เรื่อง : ปัญญา  ใช้เฮ็ง)
ปรับปรุงข่าวล่าสุด 29/10/2012
โดย นายปัญญา ใช้เฮ็ง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านกะทุ่ม หมู่ที่ ๒ ตำบลกะทุ่ม อำเภอมหาราช
วันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ หอประชุมกาญจนาภิเษกอำเภอมหาราช นายปัญญา ใช้เฮ็ง ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง อำเภอมหาราช ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านกะทุ่ม หมู่ที่ ๒ ตำบลกะทุ่ม อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติฯ ซึ่งที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วและมีมติเห็นชอบให้รับสมัคร นางเจนจิรา ชูศิลป์ ผู้สมัครหมายเลข ๑ ทั้งนี้ มีผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านเพียงรายเดียว (ภาพ : พชร มั่นเกษวิทย์ /เรื่อง : สุรพล อุ่นนิ่ม)
ปรับปรุงข่าวล่าสุด 29/10/2012
โดย นายปัญญา ใช้เฮ็ง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านกะทุ่ม หมู่ที่ ๓ ตำบลกะทุ่ม อำเภอมหาราช
วันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ หอประชุมกาญจนาภิเษกอำเภอมหาราช นายปัญญา  ใช้เฮ็ง  ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง อำเภอมหาราช ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านกะทุ่ม หมู่ที่ ๓ ตำบละทุ่ม อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติฯ ซึ่งที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วและมีมติเห็นชอบให้รับสมัคร นายสมคิด  นิมะบุตร ผู้สมัครหมายเลข ๑ และนายลำพูน  ผดุงหมาย ผู้สมัครหมายเลข ๒ ไว้เป็นผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน (ภาพ : พชร  มั่นเกษวิทย์ /เรื่อง : สุรพล  อุ่นนิ่ม)

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 31/10/2012
โดย นายปัญญา ใช้เฮ็ง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รับมอบภาพถ่ายที่ระลึกโครงการรวมใจตักบาตรพระสงฆ์ ๒๖๐ รูป ฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี
วันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๒๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ตำบลบ้านนา อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พันตำรวจเอก อดุลย์ เม่นบางผึ้ง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรมหาราช ได้มอบภาพถ่ายที่ระลึกโครงการรวมใจตักบาตรพระสงฆ์ ๒๖๐ รูป ฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม ณ หอประชุมกาญจนาภิเษกอำเภอมหาราช ที่ผ่านมา ให้กับ นายถิรพันธ์  ศุกระศร นายอำเภอมหาราช  หลังจากนั้น นายอำเภอมหาราช ได้มอบโล่ให้กับนายธนกฤต หวังวีระ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา นายสุรชาติ สำรวล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนา และผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอ ในฐานะที่ให้การสนับสนุนโครงการรวมใจตักบาตรพระสงฆ์ ๒๖๐ รูป ฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม (ภาพ/เรื่อง : ปัญญา  ใช้เฮ็ง)

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 08/11/2012
โดย นายปัญญา ใช้เฮ็ง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  การประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕
วันศุกร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ หอประชุมกาญจนาภิเษกอำเภอมหาราช นายถิรพันธ์  ศุกระศร นายอำเภอมหาราช ได้มอบหมายให้นายปัญญา  ใช้เฮ็ง ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง อำเภอมหาราช เป็นประธานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่สำคัญต่างๆ ดังนี้ ๑) การออกหน่วยโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ ศาลาการเปรียญวัดโพธิ์ประสิทธิ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านนา อำเภอมหาราช ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา เป็นต้นไป ๒) การสรรหาปราชญ์เกษตร ประจำปี ๒๕๕๖ จำนวน ๔ สาขา ๓) โครงการรับจำนำข้าว ปี๒๕๕๕/๕๖ และ ๔) การจัดทำสมุดทะเบียนเกษตรกร และผลการแจกจ่ายสมุดทะเบียนเกษตรกรให้แก่เกษตรกรอำเภอมหาราช ๕) ชายสัญชาติไทยเกิดปี พ.ศ. ๒๕๓๕ อยู่ในกำหนดต้องไปรับหมายเรียกฯ ๖) ชายสัญชาติไทยเกิดปี พ.ศ. ๒๕๓๘ อยู่ในกำหนดลงบัญชีทหารกองเกิน ๗) การตรวจโรคที่ติดต่อการรับราชการทหารก่อนการตรวจเลือกฯ ปี ๒๕๕๖ ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ๒๐ กุมภาพันธ์ ของทุกปี ๘) การทำบันทึกข้อตกลงระหว่างกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ กับนายอำเภอ ในการนี้ ได้มีพัฒนาการอำเภอ เกษตรอำเภอ ผู้ช่วยสัสดีอำเภอ และปลัดอำเภอ เข้าร่วมประชุม (ภาพ : นฤมล พันวะ/สุพรรณีคำนวณฤกษ์/เรื่อง : พจนีย์  ทวีสุข)
ปรับปรุงข่าวล่าสุด 08/11/2012
โดย นายปัญญา ใช้เฮ็ง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง   มอบหนังสือสำคัญแสดงหลักฐานการเป็นผู้ใหญ่บ้านและประขีดเครื่องหมาย
วันศุกร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ หอประชุมกาญจนาภิเษกอำเภอมหาราช นายถิรพันธ์  ศุกระศร นายอำเภอมหาราช ได้มอบหมายให้นายปัญญา  ใช้เฮ็ง ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง อำเภอมหาราช มอบหนังสือสำคัญแสดงหลักฐานการเป็นผู้ใหญ่บ้านและประขีดเครื่องหมาย ให้กับผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับการเลือกเข้ามาใหม่ จำนวน ๓ ราย ดังนี้ ๑) นายพุฒิพงษ์  นันโท  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลโรงช้าง ๒) นายลบ  ผดุงศิลป์  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลกะทุ่ม และ ๓) นายไพรฑูล  ผดุงโภช ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลมหาราช (ภาพ : สุพรรณีคำนวณฤกษ์/เรื่อง : พจนีย์  ทวีสุข)
ปรับปรุงข่าวล่าสุด 08/11/2012
โดย นายปัญญา ใช้เฮ็ง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  มอบเกียรติบัตรให้กับผู้ผ่านการประเมินมาตรฐานงานชุมชน (มชช.)
วันศุกร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๔๕ นาฬิกา ณ หอประชุมกาญจนาภิเษกอำเภอมหาราช นายถิรพันธ์  ศุกระศร นายอำเภอมหาราช ได้มอบหมายให้นายปัญญา  ใช้เฮ็ง ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง อำเภอมหาราช เป็นผู้แทนของจังหวัดฯ มอบเกียรติบัตรให้กับผู้ผ่านการประเมินมาตรฐานงานชุมชน (มชช.) ที่ได้ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งในอำเภอมหาราช มีผู้นำชุมชนที่ผ่านการประเมินและได้รับเกียรติบัตรจำนวน ๔ ราย ดังนี้ ๑. นางมานิตย์  คงคาวัตร์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าตอ ๒) นายจิรพันธ์  พิมพ์เดช ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน หมู่ที่ ๕ ตำบลบางนา ๓) นางลูกชิ้น วงษ์แหยม ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านขวาง และ ๔)นางสมบัติ มูลผล ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน หมู่ที่ ๒ ตำบลบางนา (ภาพ : สุพรรณีคำนวณฤกษ์/เรื่อง : ธนัท  เหลืองวิเศษ)

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 08/11/2012
โดย นายปัญญา ใช้เฮ็ง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  ตรวจโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ของหมู่ที่ ๑ ตำบลหัวไผ่
วันพุธที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา นายปัญญา  ใช้เฮ็ง ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง อำเภอมหาราช เดินทางไปตรวจโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ของหมู่ที่ ๑ ตำบลหัวไผ่ โดยได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพน้ำดื่มชุมชน ซึ่งได้รับงบประมาณ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้ ได้เปิดบริการให้กับประชาชนในชุมชนและประชาชนทั่วไปแล้ว ในการนี้ นายธีระวัฒน์  แดงชาติ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลหัวไผ่ ในฐานะประธานกรรมการโครงการฯ ได้นำตรวจเยี่ยมโครงการฯ (ภาพ : พชร  มั่นเกษวิทย์/เรื่อง : ปัญญา  ใช้เฮ็ง)

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 08/11/2012
โดย นายปัญญา ใช้เฮ็ง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอมหาราช
วันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา  ณ หอประชุมกาญจนาภิเษกอำเภอมหาราช นางดวงพร  การีกลิ่น พัฒนาการอำเภอมหาราช เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอ โดยมีนายสิงห์ชัย  เรืองขจร กำนันตำบลพิตเพียน อำเภอมหาราช ในฐานะประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอ พร้อมทั้งกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเรื่อง การสนับสนุนกิจกรรมดำเนินงาน ปี ๒๕๕๕ (ภาพ : ศุภวรรณ ขวัญเขียว/ เรื่อง : ศุภวรรณ ขวัญเขียว/ปัญญา  ใช้เฮ็ง)
ปรับปรุงข่าวล่าสุด 08/11/2012
โดย นายปัญญา ใช้เฮ็ง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  เลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลกะทุ่ม อำเภอมหาราช
วันศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ นาฬิกา 
นายปัญญา  ใช้เฮ็ง ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง อำเภอมหาราช 
ในฐานะประธานกรรมการเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลกะทุ่ม อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ ไปดำเนินการเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ ณ ที่เลือกผู้ใหญ่บ้าน (ศาลาอเนกประสงค์) หมู่ที่ ๓ ตำบลกะทุ่ม อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการนี้ นายถิรพันธ์ ศุกระศร นายอำเภอมหาราช ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และสังเกตการณ์การเลือกผู้ใหญ่บ้านในครั้งนี้ด้วย (ภาพ : พชร  มั่นเกษวิทย์ /วรรณพงศ์  วิไลรัตน์ เรื่อง : สุรพล  อุ่นนิ่ม)

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 12/11/2012
โดย นายปัญญา ใช้เฮ็ง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  ผลการเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลกะทุ่ม อำเภอมหาราช
วันศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ ที่เลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลกะทุ่ม (ศาลาอเนกประสงค์) หลังจากหมดเวลาการเลือกผู้ใหญ่บ้านฯ แล้ว คณะกรรมการเลือกผู้ใหญ่บ้านฯ ได้ทำการนับคะแนน ปรากฏผล ดังนี้ ๑) ราษฎรที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวน ๓๖๑ คน  ๒) มาใช้สิทธิ จำนวน ๓๐๙ คน ๓) บัตรดี ๓๐๘ ใบ ๔) บัตรเสีย ๑ ใบ ๕) ผู้สมัครหมายเลข ๑ คือ นายสมคิด  นิมะบุตร ได้คะแนน ๑๒๖ คะแนน และผู้สมัครหมายเลข ๒ คือนายลำพูน  ผดุงหมาย ได้คะแนน ๑๘๒ คะแนน (ภาพ/เรื่อง : ปัญญา  ใช้เฮ็ง)

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 12/11/2012
โดย นายปัญญา ใช้เฮ็ง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  การคัดเลือกกำนันตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช
วันจันทร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ 
หอประชุมกาญจนาภิเษกอำเภอมหาราช นายถิรพันธ์  ศุกระศร นายอำเภอมหาราช ในฐานะประธานกรรมการคัดเลือกกำนันตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช พร้อมทั้งปลัดอำเภอ (กรรมการ) ได้ดำเนินการคัดเลือกกำนันฯ เนื่องจากนายพนม เอกสนธิ์ กำนันตำบลบ้านใหม่ และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านใหม่ ได้ขอลาออกจากตำแหน่งกำนันตำบลบ้านใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ โดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ และฉบับแก้ไขจนถึงปัจจุบัน หมวด ๔ ตอน ๒ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง ได้กำหนดให้นายอำเภอเป็นประธานประชุมผู้ใหญ่บ้านในตำบลนั้นเพื่อปรึกษาหารือคัดเลือกผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งในตำบลนั้นขึ้นเป็นกำนัน เมื่อผู้ใหญ่บ้านที่มาประชุมเห็นชอบคัดเลือกผู้ใดแล้วให้นายอำเภอคัดเลือกผู้นั้นเป็นกำนัน 
ในการนี้ นายแมน  เฉลิมถ้อย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านใหม่ ได้เสนอชื่อนายไวพจน์  กลิ่นชาติ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านใหม่ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ใหญ่บ้านคัดเลือก ซึ่งในที่ประชุมได้มีการเสนอชื่อเพียงรายเดียว นายไวพจน์  กลิ่นชาติ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ จึงได้รับคัดเลือกให้เป็นกำนันตำบลบ้านใหม่ (ภาพ : พชร  มั่นเกษวิทย์/เรื่อง : ปัญญา  ใช้เฮ็ง)
ปรับปรุงข่าวล่าสุด 12/11/2012
โดย นายปัญญา ใช้เฮ็ง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  การประชุมกำนันในพื้นที่อำเภอมหาราชเพื่อชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
วันจันทร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ หอประชุมกาญจนาภิเษกอำเภอมหาราช นายถิรพันธ์  ศุกระศร นายอำเภอมหาราช ได้เรียกประชุมกำนันในพื้นที่อำเภอมหาราช เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับ ๑) การดำเนินการตามกฎกระทรวงกำหนดการสอบสวนความผิดอาญาบางประเภทในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร โดยพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒) การเตรียมประชุมผู้ประสานงานพลังแผ่นดิน (๒๕ ตาสับประรด) ๓) การตั้งคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการที่ดินอำเภอมหาราช ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล (ภาพ : สุพรรณี คำนวณฤกษ์/เรื่อง : ปัญญา  ใช้เฮ็ง)
ปรับปรุงข่าวล่าสุด 12/11/2012
โดย นายปัญญา ใช้เฮ็ง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 13/11/2012
โดย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  การติดตามความพร้อมในการจัดโครงการออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปี ๒๕๕๕
วันอังคารที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ขั้น ๒ หอประชุมกาญจนาภิเษกอำเภอมหาราช นายถิรพันธ์  ศุกระศร นายอำเภอมหาราช ได้เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อพิจารณาเรื่อง ๑) การติดตามความพร้อมในการจัดโครงการออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปี ๒๕๕๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ วัดโพธิ์ประสิทธิ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านนา อำเภอมหาราช และ ๒) การจัดงาน “เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ และงานลอยกระทงตามประทีป ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ ประจำปี ๒๕๕๕ ในการนี้ นายสุเทพ  คำโต ปลัดอำเภอหัวหน้าสำนักงานอำเภอมหาราช ได้ชี้แจงถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดงานทั้งสองฯให้ที่ประชุมทราบ (ภาพ : พชร  มั่นเกษวิทย์/ เรื่อง : ปัญญา  ใช้เฮ็ง)

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 14/11/2012
โดย นายปัญญา ใช้เฮ็ง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  กิจกรรมออกหน่วยบริการโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๕
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ วัดโพธิ์ประสิทธิ์ 
หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านนา อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับที่ทำการปกครองอำเภอมหาราช และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ได้จัดทำกิจกรรมออกหน่วยโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”(จังหวัดเคลื่อนที่) ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๕ ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี ดร. ทวี นริสศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา นายนัทธี  บ่อสุวรรณ ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และประชาชนในพื้นที่อำเภอมหาราช เข้าร่วมงานและส่วนราชการต่างๆ ได้จัดกิจกรรมบริการประชาชน ซึ่งนายถิรพันธ์  ศุกระศร นายอำเภอมหาราช ได้กล่าวต้อนรับ และบรรยายสรุปเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของอำเภอมหาราช ในการนี้ นายวิทยา  ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในโครงการฯ และได้กล่าวมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการแก่หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ผู้บริหารท้องถิ่น หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตลอดจนสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมกันแจกถุงยังชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านนา และออกเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมบริการประชาชนของส่วนราชการตามเต็นท์ต่างๆ (ภาพ/เรื่อง : ปัญญา  ใช้เฮ็ง)
ปรับปรุงข่าวล่าสุด 16/11/2012
โดย นายปัญญา ใช้เฮ็ง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเยี่ยมชมหมู่บ้านสีเขียว (Green Village) ตำบลบ้านนา อำเภอมหาราช
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา หลังจากที่นายวิทยา  ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านนา อำเภอมหาราชและออกเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมบริการประชาชนของส่วนราชการ ตามโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” (จังหวัดเคลื่อนที่) แล้ว นายถิรพันธ์  ศุกระศร นายอำเภอมหาราช และนายธนกฤต  หวังวีระ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา นำผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและคณะ เข้าเยี่ยมชมหมู่บ้านสีเขียว (Green Village) ตำบลบ้านนา ซึ่งเป็นหมู่บ้านสีเขียวต้นแบบ เพื่อคืนความสุขอย่างพอเพียงสู่ชุมชน อยู่คู่กับธรรมชาติ...อย่างยั่งยืน โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง (ปูนอินทรี) ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินการก่อสร้างหมู่บ้านสีเขียว โดยใช้งบประมาณทั้งหมดจากปูนอินทรี ปัจจุบันได้ก่อสร้างเสร็จทั้งหมดและเข้าอยู่อาศัยได้แล้ว (ภาพ/เรื่อง : ปัญญา  ใช้เฮ็ง)

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 16/11/2012
โดย นายปัญญา ใช้เฮ็ง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  นายอำเภอมหาราช ปลูกต้นไม้มงคล ณ วัดโพธิ์ประสิทธิ์ ตำบลบ้านนา
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา  ณ วัดโพธิ์ประสิทธิ์ ตำบลบ้านนา อำเภอมหาราช หลังจากที่ นายถิรพันธ์  ศุกระศร นายอำเภอมหาราช นำคณะผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าเยี่ยมชมหมู่บ้านสีเขียว (Green Village) ตำบลบ้านนา แล้ว ได้ปลูกต้นไม้มงคลเป็นที่ระลึก บริเวณวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (ภาพ/เรื่อง : ปัญญา  ใช้เฮ็ง)
ปรับปรุงข่าวล่าสุด 16/11/2012
โดย นายปัญญา ใช้เฮ็ง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  นายอำเภอมหาราชเยี่ยมชมกิจกรรมบริการประชาชนของศูนย์ กศน. อ.มหาราช
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นายถิรพันธ์ ศุกระศร นายอำเภอมหาราช พร้อมทั้งนายปัญญา ใช้เฮ็ง ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง เยี่ยมชมกิจกรรมบริการประชาชนของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอมหาราช โดยมีนางชัชรินทร์ สินประมวญ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอมหาราช และเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ (ภาพ/เรื่อง : ปัญญา ใช้เฮ็ง) 
ปรับปรุงข่าวล่าสุด 16/11/2012
โดย นายปัญญา ใช้เฮ็ง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  นายอำเภอมหาราชเยี่ยมชมกิจกรรมบริการประชาชนของสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นายถิรพันธ์  ศุกระศร นายอำเภอมหาราช พร้อมทั้งนายปัญญา  ใช้เฮ็ง ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง เยี่ยมชมกิจกรรมบริการประชาชนของสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนางสาวกัญญาภัทร พันธุ์ภักดี เกษตรอำเภอมหาราช และเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ (ภาพ/เรื่อง : ปัญญา  ใช้เฮ็ง)
ปรับปรุงข่าวล่าสุด 16/11/2012
โดย นายปัญญา ใช้เฮ็ง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  เยี่ยมชมการสาธิตเกี่ยวกับการเกษตรของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร หมู่ที่ ๓ ตำบลโรงช้าง
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา นายถิรพันธ์  ศุกระศร  นายอำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้นายปัญญา  ใช้เฮ็ง ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง เดินทางไปเยี่ยมชมการสาธิตเกี่ยวกับการเกษตรของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร หมู่ที่ ๓ ตำบลโรงช้าง อำเภอมหาราช ในการนี้ นางนิตยา พรมมี กำนันตำบลโรงช้าง และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานการเกษตรอำเภอมหาราช ตลอดจนทีมวิทยากรและเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ร่วมให้การต้อนรับ (ภาพ : พิพัฒน์  จำเนียรลาภ/เรื่อง : ปัญญา  ใช้เฮ็ง)
ปรับปรุงข่าวล่าสุด 24/12/2012
โดย นายปัญญา ใช้เฮ็ง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  ทำความสะอาด กำจัดสิ่งปฏิกูล และผักตบชวาที่กีดขวางทางน้ำ บริเวณประตูระบายน้ำปลายคลองบางแก้ว
วันจันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ที่ทำการปกครองอำเภอมหาราช สำนักงานเทศบาลตำบลมหาราช และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์จากคลองบางแก้ว บริเวณประตูระบายน้ำปลายคลองบางแก้ว ตำบลหัวไผ่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกันทำความสะอาด กำจัดสิ่งปฏิกูล และผักตบชวาที่กีดขวางทางน้ำ โดยใช้วิธีการเปิดประตูระบายน้ำ นำเรือมาลาก/ผลักดันผักตบชวา และนำผักตบชวาขึ้นบนฝั่ง ในการนี้ 
นายถิรพันธ์  ศุกระศร  นายอำเภอมหาราช ได้มอบหมายให้นายปัญญา  ใช้เฮ็ง 
ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง และนายศุภกร  อนันตรักษ์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง เดินทางไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  ทั้งนี้ มีนายละเมียด  
เขียววิมล นายกเทศมนตรีตำบลมหาราชและคณะผู้บริหารของเทศบาลฯ ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ และวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดคลองบางแก้ว (ภาพ : ศุภกร  อนันตรักษ์/เรื่อง : ปัญญา  ใช้เฮ็ง)

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 24/12/2012
โดย นายปัญญา ใช้เฮ็ง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้ารับรางวัลประจำปี ๒๕๕๖
วันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายถิรพันธ์  ศุกระศร นายอำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในฐานะประธานกรรมการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้ารับรางวัลประจำปี ๒๕๕๖ ได้มอบหมายให้นายปัญญา  ใช้เฮ็ง ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง ในฐานะกรรมการและเลขานุการฯ เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้ารับรางวัลประจำปี ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ หอประชุมกาญจนาภิเษกอำเภอมหาราช (ภาพ : ณัฐกานต์ ผลโภค/เรื่อง : สุรพล  อุ่นนิ่ม)
ปรับปรุงข่าวล่าสุด 24/12/2012
โดย นายปัญญา ใช้เฮ็ง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  เยี่ยมชมการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีวันลอยกระทง ของวัดท่าตอ ประจำปี ๒๕๕๖
วันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา นายปัญญา  ใช้เฮ็ง ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง อำเภอมหาราช และนายศุภกร  อนันตรักษ์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง เดินทางไปเยี่ยมชมการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๖ ซึ่งจัดโดย สภาองค์กรชุมชน ร่วมกับชาวตำบลท่าตอ และพระใบฎีกา ชัชวาล ธมมทีโป เจ้าอาวาสวัดท่าตอ ตำบลท่าตอ อำเภอมหาราช ในช่วงเช้าถึงบ่ายมีการแข่งขันเรือ (ไฟเบอร์) ประเภท ๒ ฝีพาย การแข่งกระบะปูน ประเภท ๑ ฝีพาย และเรือหัวใบ้ ท้ายบอด ประเภท ๒ ฝีพาย ณ คลองบางแก้ว บริเวณวัดท่าตอ (ภาพ : ปัญญา  ใช้เฮ็ง/ประสงค์ เทียมหลา/ณัฐกานต์  ผลโภค/ เรื่อง : ปัญญา  ใช้เฮ็ง)
ปรับปรุงข่าวล่าสุด 24/12/2012
โดย นายปัญญา ใช้เฮ็ง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  งานประเพณีลอยกระทงของเทศบาลตำบลมหาราช ประจำปี ๒๕๕๕
วันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ระหว่าง ๑๘.๐๐ – ๒๒.๐๐ นาฬิกา สำนักงานเทศบาลตำบลมหาราช อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๕ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลฯ ในการนี้ นายถิรพันธ์ ศุกระศร นายอำเภอมหาราช ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง โดยมีนายละเมียด  เขียววิมล นายกเทศมนตรีตำบลมหาราช เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ในเวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา เป็นการประกวดหนูน้อยนพมาศ มีผู้เข้าประกวด จำนวน ๑๐ คน โดยเป็นตัวแทนของหมู่บ้านต่างๆ ในตำบลหัวไผ่ และตำบลมหาราช ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลมหาราช และกรรมการตัดสินการประกวดหนูน้อยนพมาศ มาจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย นายปัญญา  ใช้เฮ็ง ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง เป็นประธานกรรมการ และกรรมการอีก ๒ ท่าน เป็นผู้แทนจากโรงเรียนมหาราชประชานิมิต และผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอมหาราช (ภาพ : พจนีย์  ทวีสุข /เรื่อง : ปัญญา  ใช้เฮ็ง)
ปรับปรุงข่าวล่าสุด 24/12/2012
โดย นายปัญญา ใช้เฮ็ง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอมหาราช
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ หอประชุมกาญจนาภิเษกอำเภอมหาราช นายถิรพันธ์  ศุกระศร นายอำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการอำเภอมหาราช ผู้บริหารท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เพื่อประชุมหารือข้อราชการเกี่ยวกับ ๑) การเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง และ ๒) การเตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๕๕ ในวันพุธที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ (ภาพ : สุพรรณี  คำนวณฤกษ์/เรื่อง : ปัญญา  ใช้เฮ็ง)
ปรับปรุงข่าวล่าสุด 24/12/2012
โดย นายปัญญา ใช้เฮ็ง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  พิธีถวายพระพร ๕ ธันวามหาราช
วันพุธที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ หอประชุมกาญจนาภิเษกอำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอมหาราช ได้จัดพิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการนี้ นายถิรพันธ์  ศุกระศร นายอำเภอมหาราช เป็นประธานกล่าวถวายพระพรฯ (ภาพ : พจนีย์  ทวีสุข /เรื่อง : ปัญญา  ใช้เฮ็ง)
ปรับปรุงข่าวล่าสุด 24/12/2012
โดย นายปัญญา ใช้เฮ็ง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ๕ ธันวามหาราช เทศบาลตำบลมหาราช
วันพุธที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา เทศบาลตำบลมหาราช อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการนี้ นายถิรพันธ์  ศุกระศร นายอำเภอมหาราช ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรฯ (ภาพ : พจนีย์  ทวีสุข /เรื่อง : ปัญญา  ใช้เฮ็ง)
ปรับปรุงข่าวล่าสุด 24/12/2012
โดย นายปัญญา ใช้เฮ็ง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ๕ ธันวามหาราช องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอ
วันพุธที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๙.๓๐ นาฬิกา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการนี้ นายถิรพันธ์  ศุกระศร นายอำเภอมหาราช ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรฯ (ภาพ : ประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าตอ /เรื่อง : ปัญญา  ใช้เฮ็ง)
ปรับปรุงข่าวล่าสุด 24/12/2012
โดย นายปัญญา ใช้เฮ็ง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ๕ ธันวามหาราช เทศบาลตำบลโรงช้าง
วันพุธที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๙.๕๐ นาฬิกา เทศบาลตำบลโรงช้าง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการนี้ นายถิรพันธ์  ศุกระศร นายอำเภอมหาราช ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรฯ (ภาพ : ปัญญา  ใช้เฮ็ง/ทะนง คงคาวัตร์ /เรื่อง : ปัญญา  ใช้เฮ็ง)

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 24/12/2012
โดย นายปัญญา ใช้เฮ็ง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  ร่วมแรง ร่วมใจ ซ่อมแซมถนนสายกะทุ่ม ในเขตพื้นที่ตำบลกะทุ่ม
วันพฤหัสบดีที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ นายบุญเชิด มหุวรรณ์ กำนันตำบลกะทุ่ม อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจำตำบล ทั้ง ๕ หมู่ของตำบลกะทุ่มซ่อมแซมถนนสายกะทุ่ม ในเขตพื้นที่ตำบลกะทุ่ม เนื่องจากชำรุดทรุมโทรมมาก หลังจากเกิดมหาอุทกภัย ปี ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา (ภาพ : รัตน์ชนก บุญชู เรื่อง : รัตน์ชนก บุญชู/ปัญญา  ใช้เฮ็ง)


ปรับปรุงข่าวล่าสุด 24/12/2012
โดย นายปัญญา ใช้เฮ็ง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  การเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านใหม่
วันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ นาฬิกา นายปัญญา  ใช้เฮ็ง ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในฐานะประธานกรรมการเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ ไปดำเนินการเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ ณ ที่เลือกผู้ใหญ่บ้าน (ศาลาวัดธรรมรส) หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช ในการนี้ นายถิรพันธ์ ศุกระศร นายอำเภอมหาราช ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และสังเกตการณ์การเลือกผู้ใหญ่บ้านในครั้งนี้ด้วย (ภาพ : ธนดล อรุโณทัย /วรรณพงศ์  วิไลรัตน์ เรื่อง : สุรพล  อุ่นนิ่ม)

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 24/12/2012
โดย นายปัญญา ใช้เฮ็ง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  ตรวจเยี่ยมงานกาชาด
วันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๘.๑๕ นาฬิกา นายถิรพันธ์  ศุกระศร 
นายอำเภอมหาราช (นายกกิ่งกาชาดอำเภอมหาราช)จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ประจำร้านกาชาดฯ ในงานนี้ มีการถ่ายทอดสดผ่านสถานีวิทยุสีขาว คลื่น F.M. ๑๐๖.๐๐ Mhz. คลื่น F.M. ๙๒.๔๐ Mhz. และคลื่น Star F.M.  (ภาพ/เรื่อง : ปัญญา  ใช้เฮ็ง )
ปรับปรุงข่าวล่าสุด 24/12/2012
โดย นายปัญญา ใช้เฮ็ง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  นายอำเภอมหาราช ให้กำลังใจแก่นักร้องของอำเภอมหาราช
วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๘.๓๐ นาฬิกา  นายถิรพันธ์ ศุกระศร 
นายอำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งนายละเมียด เขียววิมล นายกเทศมนตรีตำบลมหาราช  นายธนกฤต หวังวีระ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา นายสิงห์ชัย  เรืองขจร กำนันตำบล    พิตเพียนและประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนางนิตยา  พรมมี กำนันตำบลโรงช้าง นำข้าราชการ พนักงาน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่อำเภอมหาราช ไปชมและให้กำลังใจแก่ผู้เข้าประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และท้องถิ่น (รอบแรก) ในงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกและงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๕ ในค่ำวันนี้   มีผู้เข้าประกวดร้องเพลงซึ่งเป็นตัวแทนของอำเภอมหาราช จำนวน ๒ คน คือ นางสาวสิริมา  ดัดวงษ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลมหาราช (ร้องเพลง รอยแผลเป็น) และนายยอดรัก  ก่อเกิด นายช่างโยธา สำนักงานเทศบาลตำบลมหาราช (ร้องเพลง อิฐเก่าเล่าตำนาน) ในการนี้ นายวิทยา ผิวผ่อง 
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประกวดร้องเพลงและอยู่ให้กำลังใจนักร้องทุกคนจนจบรายการ (ภาพ/เรื่อง : ปัญญา  ใช้เฮ็ง )
ปรับปรุงข่าวล่าสุด 24/12/2012
โดย นายปัญญา ใช้เฮ็ง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  อำเภอมหาราชจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต
วันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา อำเภอมหาราชร่วมกับ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา และสาธารณสุขอำเภอมหาราช จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมกาญจนภิเษกอำเภอมหาราช โดยมีข้าราชการ พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และประชาชนในท้องที่อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมบริจาคโลหิต ในการนี้ นายถิรพันธ์  ศุกระศร นายอำเภอมหาราช พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก (ภาพ/เรื่อง : ปัญญา  ใช้เฮ็ง)
ปรับปรุงข่าวล่าสุด 18/01/2013
โดย นายปัญญา ใช้เฮ็ง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  การจัดงานครบรอบ ๒ ปี การหล่อองค์พระประธานอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดีฯ
นายถิรพันธ์ ศุกระศร นายอำเภอมหาราช ร่วมการจัดงานครบรอบ ๒ ปี การหล่อองค์พระประธานอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดีฯ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ อาคารนิทรรศการอำเภอมหาราช อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดีฯ
ปรับปรุงข่าวล่าสุด 29/06/2013
โดย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

หน้าหลัก | เกี่ยวกับอำเภอดอทคอม | รายชื่ออำเภอ | เตรียมตัวไปอำเภอ | ติดต่อเจ้าหน้าที่

 

webmaster@dopa.go.th  โทร. 0-2282-1047-8, 0-2356-9564 FAX 0-2282-1048 
Copyright © 2003 By www.amphoe.com -> Best view is 800x600 Pixels ->Design by : รับทำเว็บไซต์ ,โปรแกรมฐานข้อมูล ,รับทำเว็บ ฐานข้อมูล , ทำเว็บไซต์ อีคอมเมิร์ซ , บริการ Hosting , งานกราฟิคดีไซน์ , จัดทำ ระบบ E-Government  ,เดินระบบ Lan & Network และบริการด้านไอทีครบวงจร [www.intersite.co.th] www.321show.com