ค้นหา >

 

ค้นหา

 
ค้นหาอำเภอ >>  จังหวัด:    อำเภอ:  

อำเภอผักไห่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 
เรื่อง  แนวทางการดำเนินโครงการอาสาสมัครปกป้องสถาบัน (อสป.)

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 02/03/2011
โดย อุทัยวรรณ เรือนแป้น
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอผักไห่ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔
รายงานการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ครั้งที่  ๓ / ๒๕๕๔  
วันพฤหัสบดี ที่   ๓  มีนาคม  ๒๕๕๔  
ณ   ห้องประชุม  ๑  ชั้น  ๒  อำเภอผักไห่ 
************************
ผู้มาประชุม
๑. นายเรวัต  ประสงค์ นายอำเภอผักไห่
๒. นายวิรพัฒน์ อ่อนสุระทุม ปลัดอำเภอรับผิดชอบงานสำนักงาน
๓. นายปัญญา ฤทธิญาติ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง
๔. นายธนภัทร เดชเจริญ ปลัดอำเภอรับผิดชอบงานปกครอง
๕. นางดวงกมล รักสัตย์ ปลัดอำเภอรับผิดชอบงานทะเบียนและบัตร
๖. พ.ต.อ.สุเทพ    ชนะสิทธิ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรผักไห่ 
๗. พ.ต.ท.จรัญ สามพวงบุญ สารวัตรสถานีตำรวจภูธรจักราช
๘. นายวีระวัชร์ สุนทรนันท์ ผู้อำนวยการการศึกษานอกระบบ  ฯ
๙. นายชูชาติ รัตนสุวรรณ์ เกษตรอำเภอผักไห่
๑๐. น.ส.สอางค์ สางาม สรรพากรอำเภอ
๑๑. น.ส.ลีนา นววิมาน ที่ดินอำเภอผักไห่
๑๒. นายสุเทพ พวงศิริ ท้องถิ่นอำเภอผักไห่
๑๓. นายชัยศักดิ์ เหล่าประเสริฐศิริ เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
๑๔. นายคำรณ ภู่งาม ผู้จัดการ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑๕. นายบุญส่ง  แย้มสระโส หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำ  ที่  ๒ ชป.ผักไห่
๑๖. นายเสวก ส้มเกลี้ยง นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา อ.ผักไห่(ผอ.รร.วัดตาลานใต้)
๑๗. นายสุชีพ บุญวงษ์ ผอ. ร.ร.วัดโพธิ์ผักไห่  (เวชพันธุ์อนุสรณ์)
๑๘. นายสุบิน อ้อสุวรรณ ผอ.ร.ร.ลาดชะโดสามัคคี
๑๙. นายสุชิน มั่นศิล ผอ.รร.ผักไห่ “สุทธาประมุข”
๒๐. นายกำธร รุมรัตนะ ปศุสัตว์อำเภอ
๒๑. นายวีระชาติ สมบูรณ์วิทย์ พัฒนาการอำเภอ
๒๒. นายชัยศักดิ์ เหล่าประเสริฐศิริ ประมงอำเภอ
๒๓. พ.ต.ธีรศักดิ์ เทียนจีน สัสดีอำเภอ
๒๔. นางพรทิพย์ สังข์กมลเกลี้ยง ผู้จัดการธนาคารออมสิน  สาขาผักไห่
๒๕. นางปทิตตา คล้ายทิพย์ รองผู้จัดการธนาคารกรุงไทย
๒๖. นายสำราญ แย้มสังข์ พนักงานสินเชื่อธนาคารกรุงไทย
๒๗. นายเกรียงศักดิ์ พิมพันธ์ดี นายกเทศมนตรีตำบลลาดชะโด
๒๘. นายวินัย บรรดาศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง
๒๙. นายฉลอง คงสัมฤทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู
๓๐. นายชัยนะ บัวอ่อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี
๓๑. นายอำนาจ เดชะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม
๓๒. นายพรชัย พัฒนะพีระพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนลาน
๓๓. พ.อ.อ.ธนากร รุจิระกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง
๓๔. น.ส.ธัญทิพย์ แช่มประเสริฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก
๓๕. นายบุรินทร์ เตมะศิริ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม
๓๖. นายพลภัทร เสริตานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแคผู้ไม่มาประชุม    
          ๑. นายสงบ สมวงษ์ ปลัดเทศบาลตำบลผักไห่
๒. นางภัชดา แสงพนัสธาดา ปลัดเทศบาลตำบลลาดชะโด
๓. นายโยธิน บุญรังษี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก
๔. นายธวัช ธิราไสย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด
๕. นายสำรวน แสงหิ่งห้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค
๖. น.ส.พรพนา บาลทิพย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี
๖. นายวีระวัฒน์ ปิ่นทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู
๗. น.ส.กันยา ดินแดง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนลาน
๘.   นายธนิษฐ์ วงษ์คำ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด
   ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายณัฐวุฒิ ชนะโชติ เจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
๒. นายนคร ขอแนบกลาง นายช่างโยธา  ๖  รักษาการ หนง.๗ งานบริการ (ประปา)
๓. นายสาธิต จินดา พพธ. ธกส.สาขาผักไห่
๔.  น.ส.กัญญารัตน์ ชื่นขำ นักวิชาการสาธารณสุข  (ร.พ.ผักไห่)
๕.   นายสุชาติ วิเชียรศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลผักไห่
๖. นายเด็ดเดี่ยว เตียวพานิชเจริญ กำนันตำบลตาลาน
๗. นายกนก อุบลรัตน์ กำนันตำบลผักไห่
๘. นายเสกสรร ตั้งตรงไพโรจน์ กำนันตำบลอมฤต
๙. นายชูชีพ กระบิล กำนันตำบลลาดชิด
๑๐. นายมนัส เล็กนิคม กำนันตำบลลาดน้ำเค็ม
๑๑. นายสมศักดิ์ มณีรัตน์ กำนันตำบลท่าดินแดง
๑๒. นายสุรินทร์ ชื่นกุศล กำนันตำบลลำตะเคียน
๑๓. นางสำอาง ลาภใหญ่ กำนันตำบลโคกช้าง
๑๔. นายบำรุง จุติพงษ์ กำนันตำบลจักราช
๑๕. นายเฉลิม สุภศรี กำนันตำบลหนองน้ำใหญ่
๑๖. นายเสน่ห์ เล็กโสภี กำนันตำบลดอนลาน
๑๗. นายสมบัติ เขียวฉอ้อน กำนันตำบลนาคู
๑๘. นายสมศักดิ์ คงสาหร่าย กำนันตำบลกุฎี
๑๙. นายวิเชียร สิทธิสันต์ กำนันตำบลหน้าโคก
๒๐. นางนาตยา ด่านพิมาย กำนันตำบลบ้านใหญ่
๒๑. นายอรรณพ ศิริพัฒน์ กำนันตำบลบ้านแค
๒๒. นางจินตนา พึ่งประยูร ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๙  ตำบลลาดชิด
๒๓. นายไพบูลย์ วงษ์ภมร ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๑  ตำบลบ้านแค
๒๔. นางบุญมาก มานพ ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๑  ตำบลลาดน้ำเค็ม
๒๕. น.ส.จารุนันท์ ชาดิษฐ์ ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๖  ตำบลจักราช
๒๖. นายศักดา สบาย ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๑  ตำบลลำตะเคียน
๒๗. นายสมชาย หาญประจัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๑๐  ตำบลอมฤต
เมื่อถึงเวลา  ๐๘.๔๕  น.  นายเรวัต  ประสงค์  นายอำเภอผักไห่ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่อง   การประชุมครั้ง ที่ ๔/๒๕๕๔  ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๔   กำหนดประชุมในวันกำหนดประชุม ในวันจันทร์ ที่   ๔  เมษายน  ๒๕๕๔  เวลา  ๐๘.๓๐  น.  โดยกำหนดให้   ภาคเช้า  ในเวลา  ๐๘.๔๕ น.  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ฯ  และในเวลา  ๑๐.๐๐  น.  ประชุมกำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน 
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๒  เรื่อง  รายงานตัวข้าราชการย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
-  พ.ต.อ.สุเทพ    ชนะสิทธิ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรผักไห่  
-  พ.ต.ท.จรัญ สามพวงบุญ สารวัตรสถานีตำรวจภูธรจักราช
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๓  เรื่อง  แจ้งรับมอบนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การสร้างสวนเฉลิมพระเกียรติ  ปลัดวิรพัฒน์  อ่อนสุระทุม  ไปประชุมเมื่อวันที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  ทต.ลาดชะโดเป็นเจ้าภาพดำเนินการ  ๘  อบต. สนับสนุน  ๓ ล้าน ๖    ให้แล้วเสร็จในเดือน กรกฎาคม  ๒๕๕๔  เปิดทุกอำเภอเดือน กันยายน  ๒๕๕๔
การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  ฝากส่วนราชการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้สวยงาม             ให้ทำ  ๕  ส.  ที่สำนักงาน  หรือหน่วยงานในเขตพื้นที่ของท่านให้เรียบร้อย
เรื่อง  การปกป้องสถาบันของชาติ พระมหากษัตริย์  แนวทางในการปกป้องสถาบัน  การประดับธงชาติมีความสำคัญมาก  รูปพระบรมฉายาลักษณ์  อยากให้เป็นที่สักการะ  
การป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  ให้ส่วนราชการ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่  เตรียมรับมือกับปัญหาภัยแล้งที่กำลังจะเกิดขึ้น  และเตรียมภาชนะเก็บน้ำ  เพื่อใช้ในการเกษตร  และอุปโภค  -  บริโภค
ขอให้เกษตรอำเภอ  พัฒนาการอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ช่วยประชาสัมพันธ์ชี้แจง  ข้อเรียกร้องของเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกข้าว  เพราะรัฐบาลกำลังพิจารณาว่าจะให้เท่าไร ช่วยชี้แจงให้ถึงชาวนาทุกคนการปิดถนนตาม  พ.ร.บ.  จราจรข้อเรียกร้องรัฐบาลช่วยเหลือ
การขออนุญาตซื้อปืน  ต่อไปการขออนุญาตซื้อปืนบางรายมีไว้เพื่อเก็บ  บางรายไม่อนุญาตฝากท่านทำความเข้าใจกับผู้ขออนุญาตซื้อปืนด้วย  กรณีใครไปยิงปืนในที่สาธารณะตามงานต่าง ๆ  จะเรียกมาทำฑัณบนก่อน  ครั้งที่  ๑   และครั้งที่  ๒  เรียกอาวุธปืนมาขายทอดตลาด  เพราะการยิงปืนในที่สาธารณะห้าม  และผิดกฎหมาย
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม 
ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  ที่ผ่านมา มีจำนวน   ๑๐  หน้า 
มติที่ประชุม รับทราบ และรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่  ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  
ระเบียบวาระที่  ๓    เรื่อง  เพื่อทราบ
สำนักงานอำเภอ ๓.๑  เรื่อง  บริจาคโลหิตครั้งที่  ๑ / ๒๕๕๔  
กำหนดในวันที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๕๔   ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ น.  -  ๑๑.๐๐ น.         ณ  หอประชุมอำเภอผักไห่  และเพื่อให้การบริจาคโลหิตดังกล่าวเป็นไปด้วยความพร้อมเพรียง  จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์  เชิญชวน  ท่าน / ลูกจ้าง / พนักงาน / กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน / พ่อค้าประชาชน ในสังกัดเข้าร่วมบริจาคโลหิต  ตามวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าว  
มติที่ประชุม รับทราบ


สำนักงานอำเภอ ๓.๒  เรื่อง  ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เพื่อให้มีตราสัญลักษณ์สำหรับใช้รับรองให้กับผลิตภัณฑ์และบริการให้กับผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ  เป็นการเพิ่มคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่ประสงค์ขอใช้ตราสัญลักษณ์ฯ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
มติที่ประชุม รับทราบ
สำนักงานอำเภอ ๓.๓  เรื่อง  ผลการประกวดการประดับธงชาติและการประกวดการขับร้องเพลงชาติ   
ผลการประกวดการประดับธงชาติ  ประจำปี  ๒๕๕๓  ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านหัวหาด  ได้รับรางวัลชมเชย  อันดับ  ๑  ประเภทหน่วยงานภาคเอกชน  
ฝากพวกเราช่วยกันประดับธงชาติ  อย่าให้ขาด
มติที่ประชุม รับทราบ
ฝ่ายความมั่นคง ๓.๔  เรื่อง  การบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับอำเภออย่างยั่งยืน  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้รับแจ้งจากกรมการปกครองว่าได้จัดทำโครงการบริหารจัดการภัยแล้งในระดับอำเภออย่างยั่งยืน  และโครงการบริหารจัดการอุทกภัยและดินโคลนถลมในระดับอำเภออย่างยั่งยืน  ซึ่งกรมการปกครองเป็นหน่วยงานหลักของกระทรวงมหาดไทย  มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงมหาดไทยให้บรรลุผลสำเร็จในระดับพื้นที่  โดยเฉพาะในระดับอำเภอ  ตำบล  หมู่บ้าน  การบูรณาการความร่วมมือการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ให้สามารถต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
ฝากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหน่วยงานต่าง ๆ ให้ดำเนินการก่อสร้างคันกั้นน้ำขนานกับแนวทางน้ำ  การปรับปรุงตกแต่งสภาพคันคลอง  มีการกำจัดวัชพืช  หรือสิ่งกีดขวางทางน้ำ  โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อกันดิน  หญ้าแฝกสามารถกันดินได้ผู้ที่ก่อสร้างบ้านเรือน  ปลูกที่ลุกล้ำที่สาธารณะ  
มติที่ประชุม รับทราบ
ประธาน การก่อสร้างฝากนายก  การก่อสร้างลุกล้ำที่สาธารณะ  หรือไม่  ถ้าท่านใช้อำนาจของท่านสงสัยให้ทำหนังสือขอจากที่ดินอำเภอ  และที่ดินสาขาได้ให้ท่านใช้อำนาจของท่าน  
กรณีปล่อยน้ำเสียลงคลอง ปี  ๓๔  ฝากท่านไปออกข้อบัญญัติ  ตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ฝากท้องถิ่น  ข้อบัญญัติให้ประชาชนบังคับใช้ 
โครงการปลูกหญ้าแฝก  ที่ผ่านมาตำบลลำตะเคียน  ตำบลกุฎี  และตำบลดอนลาน  ถนนทั้งหมด  ฝากท่านรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก  ตำบลลาดชิด  ตำบลดอนลาน  ตำบล    ลำตะเคียน  และตำบลกุฎี
มติที่ประชุม รับทราบ
ฝ่ายความมั่นคง ๓.๕  เรื่อง การดำเนินการจัดทำข้อมูลยาเสพติดจังหวัด  รองรับตัวชี้วัดความสำเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ปี  ๒๕๕๔
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  (ป.ป.ส.)  ได้กำหนดให้มีการสำรวจข้อมูลเพื่อจำแนกสถานะหมู่บ้าน/ชุมชน  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และปรับปรุงรายชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เป็นปัจจุบัน  ตรงตามฐานข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  และจัดทำข้อมูลการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในเวทีโต๊ะข่าว  เพื่อรับรองตัวชี้วัดความสำเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ปี  ๒๕๕๔  และสำหรับในการประชุมโต๊ะข่าว  ทาง ศตส.อ.ผักไห่  ขอนัดประชุมล่วงหน้าในที่ประชุมนี้  คือ  ทุกวันพุธ  ของสัปดาห์  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ณ ห้องประชุม  ๒  ชั้น  ๒  อำเภอผักไห่


อำเภอผักไห่มี  ๘  เป้า  ๖  หมู่บ้านมีการจับกุมได้  ๒  ราย  ในการดำเนินการจับนอกเป้าได้หลายราย  นอกและในเป้าได้  ๑๐  ราย   นำผู้ป่วยเข้าขบวนการบำบัด  ในเดือนมกราคม  ๒  เป้า  เดือนมีนาคม  ๙  เป้า  สมัครใจ  ๗  ราย  บังคับ  ๒  ราย  รวมแล้วขาด  ๒  เป้า  
ประธาน โรงพยาบาลมีกี่ราย
โรงพยาบาลผักไห่ ในเดือนกุมภาพันธ์  มี  ๒  ราย
ประธาน โต๊ะข่าวในวันที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๕๔  เรื่อง ยาเสพติด  เชิญหัวหน้าส่วนราชการ  ให้นำข้อมูลมายืนยันกัน
ฝ่ายความมั่นคง ยาเสพติด  ได้ดำเนินการได้แล้ว  เดือนตุลาคม  -  สิ้นเดือนกันยายน  ๒๕๕๔  เร่งให้ทำครบคู่กันไป  ให้นำปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็งระยะที่  ๓  ไปไว้ในแผนของท่าน  ฝากเรื่อง  การประชุม  ศตส.  อปท.มีหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้มีการประชุมและบางแห่งไม่ได้ประชุม  ให้รายงานอำเภอภายใน ๑๐  มีนาคม  ๒๕๕๔  
ประธาน ตำบลท่าดินแดง  ตำบลนาคู  และตำบลลาดชิด  ที่ได้ประชุมไปแล้ว  ให้ท่านเชิญกำนัน  ผู้กำกับ  สารวัตร   ไปประชุมด้วย  ฝาก ผอ.โรงเรียนไปประชุมด้วย  
มติที่ประชุม รับทราบ
ฝ่ายความมั่นคง ๓.๖  เรื่อง  กำชับการปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรและตรวจเวรสถานที่ราชการ  
จากการที่ตรวจเวรของ  จังหวัดบางครั้งมีการบันทึกและไม่บันทึกให้ผู้อยู่เวรถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีม๊อบข้าวเปลือก  ผู้ว่าราชการจังหวัดเน้น  เรื่อง  เน้นย้ำของเกษตรกรทำนาร้องขอให้ท่านเน้นย้ำผู้ที่เกี่ยวข้อง  เกษตรอำเภอต้องจัดเจ้าหน้าที่ไปร่วมติดตามว่าผู้ชุมนุมไปไหนแล้ว  มีจำนวนเท่าไร  แล้วรีบรายงานนายอำเภอ
มติที่ประชุม รับทราบ
สภ.ผักไห่ ๓.๗  เรื่อง  โครงการหมวกนิรภัย  ๑๐๐  เปอร์เซ็นต์  
โดยให้หน่วยงานภาคราชการ  องค์กรมหาชน  รัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีมาตรการเพื่อรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ในส่วนของ  ตำรวจได้จัดทำโครงการสวมหมากนิรภัย  ๑๐๐  เปอร์เซ็นต์  ตามนโยบายรัฐบาล  โดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้
๑.  เพื่อปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการสวมหมวกนิรภัยแก่ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์
๒.  เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตและบาดเจ็บจากการใช้รถจักรยานยนต์บนถนนสาธารณะ
๓.  เพื่อเผยแพร่ความรู้วิธีการสวมหมวกนิรภัยที่ถูกวิธี  
ตำรวจได้กำหนดแนวทางการดำเนินโครงการหมวกนิรภัย  ๑๐๐  เปอร์เซ็นต์ในปี  ๒๕๕๔  
ในเดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๔  เปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการ  ให้ประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานของท่าน  
บริเวณหน้าตลาดจะประชาสัมพันธ์  เรื่อง  การใช้สะพานหน้าตลาด
ประธาน มาอยู่  ๒  ปีกว่ายังไม่เห็น  ฝาก เทศบาลตำบลผักไห่ทำป้าย  ตรงที่ออกจากหน้าอำเภอห้ามเลี้ยวขวา  ให้เลี้ยวซ้าย  
มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๘  เรื่อง  การรักษาความสงบเรียบร้อย  
สภ.ผักไห่ สรุปการเกิดคดีอาญา  ๕  กลุ่ม  ห้วงวันที่  ๑ – ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  ของสถานีตำรวจภูธรผักไห่  ดังนี้
กลุ่มที่  ๑  คดีอุกฉกรรจ์  ไม่เกิดขึ้น
กลุ่มที่  ๒  คดีประทุษร้ายต่อชีวิตร่างกายและเพศ  เกิดขึ้น  ๑  ราย  ยังจับผู้ต้องหาไม่ได้
กลุ่มที่  ๓  คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์  ไม่เกิดขึ้น
กลุ่มที่  ๔  คดีรัฐเป็นผู้เสียหาย  เกิดขึ้น  ๙  คดี  จับผู้ต้องหาได้  ๙  ราย  เป็นคดีเกี่ยวกับมียาเสพติดให้โทษประเภท  ๑  (ยาบ้า)  ครอบครองเพื่อจำหน่าย  ๓  ราย  และคดีเสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่  ๑  (ยาบ้า)  จำนวน  ๖  ราย
มติที่ประชุม รับทราบ
สภ.จักราช มีเกิดขึ้น  ๑  คดี  เป็นคดีลูกทำร้ายร่างกายแม่  และวางเพลิงเผาทำร้ายทรัพย์สินภายในบ้าน  เสพและจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท  ๑  (ยาบ้า)
มติที่ประชุม รับทราบ  
เกษตรอำเภอ ๓.๙  เรื่อง  การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว รอบที่  ๒  -  
-  เริ่มรับขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปี  ๒๕๕๓/๕๔  รอบที่  ๒  (ข้าวนาปรัง)  เดือนกุมภาพันธ์  ถึงเดือนเมษายน  ๒๕๕๔  โดยเจ้าหน้าที่จะออกให้บริการรับขึ้นทะเบียนในพื้นที่แต่ละตำบล  และแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้าน  กำนันประชาสัมพันธ์นัดหมายเกษตรกรผู้ที่ทำนามาขึ้นทะเบียน
-  ประชาสัมพันธ์  ให้เกษตรกรผู้ที่ขอขึ้นทะเบียนปลูกข้าวนำหลักฐานการ                 ขึ้นทะเบียน  ดังนี้
๑.  บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง  พร้อมสำเนา  ๑  ฉบับ
๒.  ทะเบียนบ้านตัวจริง  พร้อมสำเนา  ๑  ฉบับ
๓.  ทะเบียนเกษตรกร  (ทบก.  ๐๒)  ตัวจริง  พร้อมสำเนา  ๑  ฉบับ
๔.  สำเนาเอกสารสิทธิ์
๔.๑  สำเนาโฉนดที่ดิน  (กรณีเป็นของตนเอง)  สำเนา  ๑  ฉบับ
๔.๒  สำเนาสัญญาเช่าที่มีข้อมูลครบถ้วน  สำเนา  ๑  ฉบับ
๕.  ภาพถ่ายเกษตรกรและเกษตรข้างเคียง  ถ่ายที่แปลงนาที่มีต้นข้าวยืนต้น               ในแปลงที่ขอขึ้นทะเบียน  แปลงละ  ๑  ภาพ  (ภาพถ่ายต้องระบุวัน  เดือน  ปี  ที่ถ่ายภาพ ให้ชัดเจน)
มติที่ประชุม รับทราบ
สาธารณสุขอำเภอ ๓.๑๐  เรื่อง  ประชาสัมพันธ์  โรคไข้เลือดออก  
โรคไข้เลือดออกในเดือนมกราคม  ,  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๓  ที่ผ่านมาอำเภอผักไห่มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน  ๑๑  ราย  ในปี  ๒๕๕๔  -  ปัจจุบัน  เดือนมกราคม  -  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน  ๙  ราย  ฝากประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ให้รณรงค์เป็นวันศุกร์เหมือนเดิม  
มติที่ประชุม รับทราบ
ปศุสัตว์อำเภอ ๓.๑๑  เรื่อง  ประชาสัมพันธ์  โรคไข้หวัดนก  
ในพื้นที่ตำบลลาดชิด  ตำบลจักราช  ที่ตรวจพบไม่ใช่ไข้หวัดนก  เป็นโรคอุจาระล่วง
มติที่ประชุม รับทราบ  

พัฒนาการอำเภอ ๓.๑๒  เรื่อง  การจัดเก็บข้อมูล  จปฐ./กชช ๒ ค  ปี  ๒๕๕๔  
คาดว่าไม่เกินสิ้นเดือนมีนาคม  จะสรุปภาพรวมของข้อมูล  จปฐ.ได้โดยข้อมูล  จปฐ.  จะเป็นข้อมูลที่เก็บจากครัวเรือนที่อยู่จริงในหมู่บ้าน/ชุมชน  ดังนั้นขอเชิญทุกหน่วยงานมาใช้บริการข้อมูล  เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนา  และในส่วนของข้อมูล  กชช ๒ค. ซึ่งเป็นข้อมูลภาพรวมของหมู่บ้านนั้น  จะดำเนินการจัดเก็บในช่วงเดือน เมษายน
มติที่ประชุม รับทราบ
พัฒนาการอำเภอ ๓.๑๓  เรื่อง  โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น  ประจำปี  ๒๕๕๔  
เป็นโครงการส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้าน  และกิจกรรมพัฒนาต่าง ๆ ในหมู่บ้านตำบล  ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยจัดดำเนินการเป็นประจำทุกปี  โดยในปีที่ผ่านมา  (๒๕๕๓)  ได้ส่งบ้านหมอนทอง  หมู่ที่  ๑  ตำบลลำตะเคียน  เข้าร่วมโครงการและได้รับรางวัลรองชนะเลิศในระดับจังหวัด  สำหรับในปีนี้ทางอำเภอจะพิจารณาจากหมู่บ้านที่มีผลงานการพัฒนาดีเด่น  เข้าร่วมโครงการต่อไป  ซึ่งจะแจ้งในที่ประชุมทราบอีกครั้ง
มติที่ประชุม รับทราบ
พัฒนาการอำเภอ ๓.๑๔  เรื่อง  โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ  เฉลิมพระเกียรติ  ๘๔  พรรษา 
ในปี  ๒๕๕๔  กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายส่งเสริมให้มีโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ  ๘๔  พรรษา เพื่อนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง  โดยมีเป้าหมายดำเนินการอำเภอละ  ๒ หมู่บ้าน  โดยอำเภอผักไห่  กำหนดดำเนินการ  ณ บ้านท้ายบ้าน  หมู่ที่  ๘  ตำบลท่าดินแดง  และบ้านหมอนทอง  หมู่ที่  ๑  ตำบลลำตะเคียน
มติที่ประชุม รับทราบ 
พัฒนาการอำเภอ ๓.๑๕  เรื่อง  โครงการศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนครบวงจร  ปี  ๒๕๕๔   
เป็นโครงการที่กรมการพัฒนาชุมชนและกระทรวงมหาดไทยดำเนินการขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจของชุมชนไม่ว่าจะเป็นข้อมูล           เรื่อง  เงินทุนชุมชนต่าง ๆ  ข้อมูล  OPOT  ข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์ ฯ โดยจะเป็นจุดที่ให้บริการความรู้และเป็นศูนย์ประสานงาน  ซึ่งในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากทางอำเภอให้ใช้ห้องที่ว่าการอำเภอหลังเก่าเป็นศูนย์บริการ ฯ  ดังกล่าว
มติที่ประชุม รับทราบ
กศน.ผักไห่ ๓.๑๖  เรื่อง  พิจารณาการก่อสร้าง  กศน.ตำบลตาลาน  
พิจารณาการก่อสร้าง  กศน.ตำบลหนองน้ำใหญ่  จะใช้ที่ส่วนเฉลิมพระเกียรติ           ขอความเห็นชอบท่านนายกเทศมนตรีตำบลลาดชะโด
นายกเทศมนตรีตำบลลาดชะโด เห็นชอบไม่ใช่ว่าสร้างได้  แต่ต้องเป็นไปตามระเบียบของการสร้างที่สาธารณะ
ประธาน ขั้นตอน  ต้องไปประชาคมหมู่บ้าน   ประชาคมตำบล  เข้าที่ประชุมคณะกรรมการอำเภอ  แล้วส่งไปจังหวัดจะมีที่ดิน  ผู้ว่าราชการเข้าประชุม  นายอำเภอเป็นอนุกรรมการ
มติที่ประชุม รับทราบ
กศน.ผักไห่ การรับสมัครครู  กศน.  สมัครได้ตั้งแต่วันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  -  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๕๔  ในเวลา  ๐๘.๓๐ น.  -  ๑๖.๓๐ น.  วุฒิปริญญาตรี  คุณสมบัติ  ข้อมี่  ๓.๑๔          จบสายครู  หรือสายอื่นต้องทำใบประกอบวิชาชีพครูภายใน  ๑  ปี  ขอรายละเอียดได้ที่อำเภอ  และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สอบในวันที่  ๒๕  มีนาคม  ๒๕๕๔  สอบข้อเขียนร้อยละ  ๖๐%  จำนวน  ๖  ตำแหน่ง  รับเพิ่มอีก  ๔  คน  มีนักศึกษาจำนวน  ๕๔๒  คน ครู ๑ คน  รับผิดชอบนักศึกษา  จำนวน  ๖๐  คน  มีโอกาสเป็นพนักงานราชการ
มติที่ประชุม รับทราบ


ธนาคารกรุงไทย ๓.๑๗  เรื่อง  ประชาสัมพันธ์การให้บริการด้านเงินฝากธนาคาร  และ บริการด้านสินเชื่อ  
ที่ดินพร้อมปลูกสร้าง  ด้านประกันชีวิต  อุบัติเหตุ  ด้านเงินฝาก ท่านใดจะเปิดบัญชีมาไม่ได้เรายินดีจะไปบริการให้ท่าน  
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง  อื่น ๆ  
ธนาคารออมสิน ขยายสาขารับพนักงานเพิ่ม  อายุไม่เกิน  ๓๕  ปี  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  บัญชี  บริหาร  ทั่วประเทศ  
 ATM  ด้านหน้าธนาคารออมสิน ,  ตรงปั๊ม ปตท.  ช่วงนี้เปิด  ATM  มีกระเป๋า  ร่ม  
อัตราดอกเบี้ยฝากประจำ  ๔  เดือน  ๓.๒๕  บาท  
มติที่ประชุม รับทราบ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ ปัจจุบันน้ำในพื้นที่อำเภอผักไห่  อำเภอเสนา  อำเภอบางบาล  น้ำเราสมบูรณ์  สถานการณ์น้ำต่อไปเขื่อนภูมิพลมีน้ำ  ๔๘%   เขื่อนสิริกิติ์  มีน้ำ  ๖๐%
มติที่ประชุม รับทราบ
สภ.ผักไห่ แก๊งลักรถมอเตอร์ไซด์เริ่มออกตระเวนอีก 
โรงพักเพื่อประชาชนบริการประชาชนทุกคนเสมือนญาติถ้าเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจบริหารไม่ดี  พฤติกรรมไม่เหมาะสม  รวมทั้งเรื่องแต่งกายไม่เหมาะสมครึ่งท่อนพกปืน           แจ้งได้ที่เบอร์  ๐๘๑-๗๑๐๑๙๓๕  และ  ๐๓๕-๓๙๑๗๗๗
เด็กที่อายุน้อยแต่งตัวไม่เหมาะสมเราจะนำเด็กมาที่โรงพักและเรียกผู้ปกครองมารับตัวแล้วจะให้กรอกแบบสอบถาม
มติที่ประชุม รับทราบ  
ประธาน ฝากกำนัน  ทุกตำบลให้ไปทำทะเบียนจักรยานยนต์  รถยนต์  ทุกหมู่บ้านด้วย         ส่งเดือนนี้  สายบางบาล  กลางคืนอย่าผ่านตรงแยกหลวงพ่อเอียด  
มติที่ประชุม รับทราบ
สรรพากรอำเภอ เดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของการยืนแบบขอสรรพากรฝากนายก ช่วยแจ้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
โรงพยาบาลผักไห่ การตรวจสุขภาพข้าราชการ  โรงพยาบาลจะติดต่อไปยังส่วนราชการต่าง ๆ 
มติที่ประชุม รับทราบ
ประธาน ในวันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๔  เชิญทุกท่านร่วมพิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเชิญทุกท่าน  สมาขิก  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ทุกท่านร่วมพิธีเปิด
การช็อตปลา  เป็นการเอาเปรียบสัตว์  ฝาก สภ.จักราช  การประกันตัว กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ไม่ให้ประกัน  (ห้ามนำตำแหน่ง)  ให้เอาโฉนดไปประกัน
มติที่ประชุม รับทราบ  
ปิดประชุม   เวลา  ๑๐.๐๐  น.                            
(ลงชื่อ)       สุภาวดี     ละม้าย ผู้บันทึกรายงานการประชุม
             (นางสุภาวดี    ละม้าย)
                    เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน
(ลงชื่อ)         วิรพัฒน์ อ่อนสุระทุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม
               (นายวิรพัฒน์   อ่อนสุระทุม)
               ปลัดอำเภอ  (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)ปรับปรุงข่าวล่าสุด 05/04/2011
โดย อุทัยวรรณ เรือนแป้น
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  แนวทางการดำเนินโครงการอาสาสมัครปกป้องสถาบัน (อสป.)

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 02/03/2011
โดย อุทัยวรรณ เรือนแป้น
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รณรงค์ป้องกันปราบปรามยาเสพติด กวดขันวินัยจราจร ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 22/04/2011
โดย อุทัยวรรณ เรือนแป้น
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  พิธีรดน้ำดำหัว และขอพรจากนายอำเภอ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอผักไห่ ในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๖.๐๐ น.

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 03/05/2011
โดย อุทัยวรรณ เรือนแป้น
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  โครงการนำร่องส่งเสริมอาชีพทำนาข้าวปลอดสารพิษด้วยวิธีโยนกล้า

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 02/03/2011
โดย อุทัยวรรณ เรือนแป้น
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  โครงการนำร่องส่งเสริมอาชีพทำนาข้าวปลอดสารพิษด้วยวิธีโยนกล้า

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 02/03/2011
โดย อุทัยวรรณ เรือนแป้น
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  โครงการนำร่องส่งเสริมอาชีพทำนาข้าวปลอดสารพิษด้วยวิธีโยนกล้า

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 02/03/2011
โดย อุทัยวรรณ เรือนแป้น
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  โครงการนำร่องส่งเสริมอาชีพทำนาข้าวปลอดสารพิษด้วยวิธีโยนกล้า
วันสาธิตถ่ายทอดความรู้โครงการนำร่องส่งเสริมอาชีพทำนาข้าวปลอดสารพิษด้วยวิธีโยนกล้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนม์มายุครบ  ๘๔  พรรษา  (๕  ธันวาคม  ๒๕๕๔)  วันพุธที่  ๑๒  มกราคม  ๒๕๕๔  หมู่ที่  ๓  ตำบลตาลาน  อำเภอผักไห่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงข่าวล่าสุด 02/03/2011
โดย อุทัยวรรณ เรือนแป้น
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  โครงการนำร่องส่งเสริมอาชีพทำนาข้าวปลอดสารพิษด้วยวิธีโยนกล้า

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 02/03/2011
โดย อุทัยวรรณ เรือนแป้น
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  วันสาธิตถ่ายทอดความรู้โครงการนำร่องส่งเสริมอชีพทำนาข้าวปลอดสารพิษด้วยวิธีโยนกล้า
วันสาธิตถ่ายทอดความรู้โครงการนำร่องส่งเสริมอชีพทำนาข้าวปลอดสารพิษด้วยวิธีโยนกล้าเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เฉลิมพระชนม์มายุครบ  ๘๔  พรรษา  (๕  ธันวาคม  ๒๕๕๔)  ในวันพุธที่  ๑๙  มกราคา  ๒๕๕๔  ตำบลลำตะเคียน  อำเภอผักไห่
ปรับปรุงข่าวล่าสุด 09/03/2011
โดย อุทัยวรรณ เรือนแป้น
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  การประกวดราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอผักไห่


   


                                           ประกาศอำเภอผักไห่
                  เรื่อง   การประกวดราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอผักไห่                      
                                     หมู่ที่ ๔  ตำบลผักไห่  อำเภอผักไห่   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
                                                           ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
                                                           -----------------------------------

 ด้วยอำเภอผักไห่  โดยที่ทำการปกครองอำเภอผักไห่   มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอผักไห่ หมู่ที่ ๔  ตำบลผักไห่   อำเภอผักไห่    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร   ตามแบบของอำเภอผักไห่  โดยการประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)    หากปรากฏว่าการเสนอราคาค่าก่อสร้างมีราคาที่แตกต่าง  หรือไม่แตกต่างไปจากราคากลางที่ประกาศไว้  ราคากลางดังกล่าวไม่มีผลผูกพันให้ต้องปฏิบัติไปตามราคากลางนั้น  ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคางานเอง  จะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้
๑. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  และหรือต้องไม่เป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประกวด
ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม  ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคา  ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๕. ต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  และเป็นสัญญาเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)  โดยเป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี  นับตั้งแต่วันส่งมอบงานงวดสุดท้าย  จนถึงวันยื่นเอกสารการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานเอกชนที่อำเภอเชื่อถือ
                                                                                            /กำหนดดูสถานที่........
                                                                                
-  ๒  -

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  ให้ผู้ซื้อแบบและรายการไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง  โดยถือว่า
ผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่  ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ  ดีแล้ว  เมื่อมีอุปสรรคและปัญหา
ในเวลาทำงาน  จะนำมาอ้างให้พ้นความผิดต่ออำเภอผักไห่ ไม่ได้
กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ที่ทำการปกครองอำเภอผักไห่  (ห้องประชุม ๒ )   ที่ว่าการอำเภอผักไห่ ชั้น ๒  และจะแจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้เสนอราคาแต่ละรายทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  เป็นเงินจำนวน  ๒๕๐,๐๐๐.-  บาท  (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)   
กำหนดระยะเวลาในการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน  ๑๒๐ วัน  นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบแปลน  และเอกสารการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ในราคาชุดละ  ๕,๐๐๐.-  บาท  (ห้าพันบาทถ้วน)  ได้ที่ที่ทำการปกครองผักไห่ (งานการเงินและบัญชี)  ที่ว่าการอำเภอผักไห่  ชั้น  ๒   อำเภอผักไห่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ตั้งแต่วันที่   ๑๕-๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔    หรือสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์  www.amphoe.com   และ www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐-๓๕๓๙ -๑๓๙๙  ในวันและเวลาราชการ
หมายเหตุ
เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้    ได้มาจากเงินงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด  ประจำปี  ๒๕๕๔ ที่ทำการปกครองอำเภอผักไห่ จะมีการลงนามในสัญญาจ้างต่อเมื่อได้รับการจัดสรรเงินจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  แล้วเท่านั้น  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ของทางราชการที่ทำการปกครองอำเภอจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   หากไม่ได้รับเงินค่าก่อสร้างจากงบประมาณดังกล่าว    ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ  มิได้

                      ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์    พ.ศ.   ๒๕๕๔


                                                                                   (นายเรวัต  ประสงค์)
                                                                                      นายอำเภอผักไห่


เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่   ๑  /๒๕๕๔
                         การจ้างตามโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง  บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอผักไห่                             
                                         หมู่ที่ ๔  ตำบลผักไห่   อำเภอผักไห่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    
                                      ตามประกาศอำเภอผักไห่   ลงวันที่   ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔
   -----------------------------------------
อำเภอผักไห่ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “อำเภอ”   มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอผักไห่  หมู่ที่ ๔ ตำบลผักไห่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร  (รายละเอียดตามแบบของอำเภอผักไห่)  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ  ที่ทำการปกครองอำเภอผักไห่   โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้
            ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด
๑.๒     แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้าง
๑.๓     แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา
๑.๔     หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๑.๕ แบบสัญญาจ้าง
๑.๖ แบบหนังสือค้ำประกัน
            ( ๑) หลักประกันซอง  
      (๒) หลักประกันสัญญา
            (๓) หลักประกันผลงาน  
         ๑.๗ สูตรการปรับราคา(ภาคผนวก  ก)
                          ๑.๘ บทนิยาม
( ๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑.๙ แบบบัญชีเอกสาร
( ๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
........................ฯลฯ............................................
            ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
         ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและ ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
                                                                                                                                                  / ๒.๓  ผู้เสนอ...

-๒-

๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้อง
ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๘
๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น  
         ๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า  ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานเอกชนที่อำเภอเชื่อถือ
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน  แยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)  และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น  สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล               ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน  (๑)
(๔) เอกสารอื่น   เช่น  สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์  สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  เป็นต้น 
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่  ๑  ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ  ๑.๙ (๑)  


                                                                                                                                             /๓.  ส่วนที่ ๒...
-๓-

๓.๒ ส่วนที่  ๒  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน
            (๒) หลักประกันซอง  ตามข้อ  5
            (๓) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง  
(๔) บัญชีรายการก่อสร้าง    
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่  ๒  ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ  ๑.๙ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  
ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน
๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  ๙๐ วัน  นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย โดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จไม่เกิน  ๑๒๐  วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากอำเภอให้เริ่มทำงาน 
๔.๕ ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ  ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อน ที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่   ๒๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา  ๑๐.๐๐  น. ถึง  ๑๒.๐๐  น. ณ  ที่ทำการปกครองอำเภอผักไห่  (ห้องประชุม๒)  ชั้น ๒ 
เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคา จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง
ผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ตามข้อ ๑.๘ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่  พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ ๓.๒ และแจ้งผู้เสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน  ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่า ผู้เสนอราคารับทราบแล้ว
หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการ                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                         /ทางอิเล็ก...
- ๔ -

ทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตาม       ข้อ ๑.๘ (๒)  คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และอำเภอจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน 
ผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเป็นผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิคอาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน ๓ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาให้ถือเป็นที่สุด
หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้อง จนไม่อาจดำเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดำเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกำหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ 
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ระหว่างการประกวดราคาฯ  เพื่อให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
๔.๗ ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังนี้
(๑) ผู้เสนอราคาจะต้องลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้อง
เริ่มต้นที่  ๕,๐๐๐,๐๐๐.-  บาท
(๓) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) 
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(4) ราคาที่เสนอในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องต่ำกว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ                
                                            (5)       ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้น   
                                                                                                                                                              /แล้วจะต้อง...
                                                                                    - ๕ -

แล้ว จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(๖) ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับแต่
วันยืนยันราคาสุดท้าย โดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
(๗) ผู้เสนอราคาที่เข้าร่วมประกวดราคาฯ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดราคาฯ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา
                  ๕. หลักประกันซอง
ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองเอกสารทางด้านเทคนิค 
จำนวน   ๒๕๐,๐๐๐.-  บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ำประกัน ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  
๕.๑ เงินสด
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่อำเภอ   (ที่ทำการปกครองอำเภอผักไห่)  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองเอกสารทางด้านเทคนิค  หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  ๓  วันทำการของทางราชการ
๕.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ๑.๖ (๑)
๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ  ๑.๖ (๑)
๕.๕    พันธบัตรรัฐบาลไทย
             หลักประกันซองตามข้อนี้ อำเภอจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุด              จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
           การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
  ๖.    หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
๖.๑ ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ อำเภอจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 
   ๖.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔   แล้ว คณะกรรมการดำเนินการประมูลจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของ ผู้เสนอราคารายนั้น                                                                                                                                                      
                                                                                                                                            /เว้นแต่เป็น...     
                                                                                     - ๖ -
                             
เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่ออำเภอเท่านั้น
๖.๓ อำเภอสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของอำเภอ
 (๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข ที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการประกวดราคา หรืออำเภอมีสิทธิให้ผู้เสนอราคา ชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้อง กับผู้เสนอราคาได้  อำเภอมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐาน
ดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง
๖.๕ อำเภอทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของอำเภอเป็นเด็ดขาด         ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งอำเภอจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการประกวดราคาหรืออำเภอจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ อำเภอมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๘ อำเภอมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
                                                                                                                                               /การคัดเลือก...
                                                                                                       - ๗ -
การคัดเลือกดังกล่าว  และอำเภอจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
๗. การทำสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๕ กับอำเภอภายใน  ๗  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ  ๕(ห้า)  ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้อำเภอยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่อำเภอ  (ที่ทำการปกครองอำเภอผักไห่) โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ
๗.๓   หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน  ดังระบุใน ข้อ ๑.๖ (๒)
๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินลงทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๖ (๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
๘.   ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
                        ๘.๑ (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)
            อำเภอผักไห่ จะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น  ๓  งวด ดังนี้
                                            งวดที่ ๑  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๕% ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเครียร์พื้น, ทำการตอกเสาเข็มโครงสร้างทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน   ๓๐  วัน
                                            งวดที่ ๒  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเทคอนกรีตโครงสร้าง,คอนกรีตพื้น, คอนกรีตขั้นบันได, วางแผ่นพื้นสำเร็จรูป,วางแผ่นใยสังเคราะห์ ,      ถมทรายหยาบ, เรียงหินใหญ่ , พร้อมยาแนวทั้งหมดแล้วเสร็จ    ให้แล้วเสร็จภายใน   ๖๐  วัน
                                            งวดสุดท้าย  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  ๒๕  ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานฉาบปูนโครงสร้าง, ติดตั้งราวเหล็กกันตก, เก็บรายละเอียด ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย (แล้วเสร็จตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบ คณะกรรมการจ้างตรวจรับงานเรียบร้อย  ภายในระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)
          ๙. อัตราค่าปรับ
 ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ จะกำหนดในอัตราร้อยละ๐.๑๐ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
                                                                                                                                                      /๑๐. การรับ...
                                                                                              - ๘ -

                                 ๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
       ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้าง ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๕ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  ๒  ปี  นับถัดจากวันที่อำเภอได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง                                     
        
 ๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
          ๑๑.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้  ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี  ๒๕๕๔ โครงการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
โดยการลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ อำเภอได้รับการจัดสรรเงินจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วเท่านั้น
ราคากลางของงานจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอผักไห่  หมู่ที่ ๔  ตำบลผักไห่   ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท   (ห้าล้านบาทถ้วน)
   ๑๑.๒ เมื่ออำเภอได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็น
ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้                                                         (๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ 
เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของ
ลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี
๑๑.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่ออำเภอ     แล้วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กำหนดใน ข้อ ๔.๗ (๓) (๔) และ (๕)  มิฉะนั้น อำเภอจะริบหลักประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
                                                                                                                                                  /๑๓.๔ ผู้เสนอ...
                                                                                                - ๙ –

๑๑.๔ ผู้เสนอราคาซึ่งอำเภอได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลา 
ที่ทางราชการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ อำเภอจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น(ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ
๑๑.๕ อำเภอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
                         ** ๑๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
      การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่ม  หรือลด  และการจ่ายเงินเพิ่ม หรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง
ตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้  ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ  และให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่กรมได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๗
    ๑๓. มาตรฐานฝีมือช่าง
           เมื่ออำเภอได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง  และได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้  ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว  ผู้เสนอราคาจะต้องมีวิศวกรซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  และจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือและงาน  หรือสถาบันของทางราชการอื่น ๆ  หรือสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรอง  หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช.  ปวส.  และ ปวท.  หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่  กพ.รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ  ๑๐  ของแต่ละสาขาช่าง        (ที่จำเป็นแก่การปฏิบัติงาน)  แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย  ๑  คน  ในแต่ละสาขาดังต่อไปนี้
     ๑๓.๑   ช่างโยธา
     ๑๓.๒   ช่างก่อสร้าง
    ๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
            ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
            รายละเอียดและเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาจ้างฉบับนี้  มีผลใช้บังคับเป็นส่วนหนึ่งของประกาศประกวดราคาและสัญญาจ้างด้วย
                 ที่ว่าการอำเภอผักไห่

                 นายเรวัต    ประสงค์
                  (นายอำเภอผักไห่)
                ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 15/02/2011
โดย นายปัญญา ฤทธิญาติ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  การจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 03/03/2011
โดย อุทัยวรรณ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอผักไห่ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔
รายงานการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ครั้งที่  ๒ / ๒๕๕๔  
วันพุธ ที่   ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  
ณ   ห้องประชุม  ๑  ชั้น  ๒  อำเภอผักไห่ 
************************
ผู้มาประชุม
๑. นายเรวัต  ประสงค์ นายอำเภอผักไห่
๒. นายวิรพัฒน์ อ่อนสุระทุม ปลัดอำเภอรับผิดชอบงานสำนักงาน
๓. นายปัญญา ฤทธิญาติ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง
๔. นายธนภัทร เดชเจริญ ปลัดอำเภอรับผิดชอบงานปกครอง
๕. นางดวงกมล รักสัตย์ ปลัดอำเภอรับผิดชอบงานทะเบียนและบัตร
๖. พ.ต.ท.ชูเกียรติ คงพานิช รอง  ผกก. สภ.ผักไห่
๗. พ.ต.ท.จตุรงค์ สมศรี สว. สภ.จักราช
๘. นายวีระวัชร์ สุนทรนันท์ ผู้อำนวยการการศึกษานอกระบบ  ฯ
๙. นายชูชาติ รัตนสุวรรณ์ เกษตรอำเภอผักไห่
๑๐. น.ส.สอางค์ สางาม สรรพากรอำเภอ
๑๑. น.ส.ลีนา นววิมาน ที่ดินอำเภอผักไห่
๑๒. นายสุเทพ พวงศิริ ท้องถิ่นอำเภอผักไห่
๑๓. นายชัยศักดิ์ เหล่าประเสริฐศิริ เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
๑๔. นายคำรณ ภู่งาม ผู้จัดการ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑๕. นายศักดิ์ศิริ        อยู่สุข         ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่
๑๖. นายบุญส่ง  แย้มสระโส หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำ  ที่  ๒ ชป.ผักไห่
๑๗. นายวัชระ รักวาทิน ผอ.โรงพยาบาลผักไห่
๑๘. พ.ต.ธีรศักดิ์ เทียนจีน สัสดีอำเภอ
๑๙. นายสุชีพ บุญวงษ์ ผอ. ร.ร.วัดโพธิ์ผักไห่  (เวชพันธุ์อนุสรณ์)
๒๐. นายสุบิน อ้อสุวรรณ ผอ.ร.ร.ลาดชะโดสามัคคี
๒๑. นายเกรียงศักดิ์ พิมพันธ์ดี นายกเทศมนตรีตำบลลาดชะโด
๒๒. นายวินัย บรรดาศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง
๒๓. นายโยธิน บุญรังษี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก
๒๔. นายฉลอง คงสัมฤทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู
๒๕. นายชัยนะ บัวอ่อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี
๒๖. นายธวัช ธิราไสย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด
๒๗. นายอำนาจ เดชะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม
๒๘. นายสงบ สมวงษ์ ปลัดเทศบาลตำบลผักไห่
๒๙. น.ส.พรพนา บาลทิพย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี
๓๐. พ.อ.อ.ธนากร รุจิระกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง


๓๑. นายวีระวัฒน์ ปิ่นทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู
๓๒. น.ส.กันยา ดินแดง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนลาน
๓๓. นายธนิษฐ์ วงษ์คำ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด
ผู้ไม่มาประชุม    
๑. นายพรชัย พัฒนะพีระพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนลาน
๒. นายพงษ์พิสิทธิ์ ศรีจั่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลผักไห่
๓. นางภัชดา แสงพนัสธาดา ปลัดเทศบาลตำบลลาดชะโด
๔. นายบุรินทร์ เตมะศิริ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม
   ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายสมชาติ สุนสุข นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๒. นายนคร ขอแนบกลาง นายช่างโยธา  ๖  รักษาการ หนง.๗ งานบริการ (ประปา)
๓. น.ส.อิศราภรณ์ มากอิ่ม นว.พช.ชำนาญการ 
๔.      นางขนิษฐา    ถิระโคตร   ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสิน  สาขาผักไห่
๕. น.ส.รวีวรรณ     จุติพงษ์      พนักงานปฏิบัติการ  ๔  ธนาคารออมสิน สาขาผักไห่  
๖. น.ส.วนานต์ บุญช่วย สัตวบาล  (แทนปศุสัตว์อำเภอผักไห่)
๗. น.ส.สิริมาส แสงทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๘. น.ส.จุฑามาศ สุขสมวัฒน์ แทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก
๙. น.ส.วิมลมาลย์ จิตปลื้ม แทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค
๑๐. นายวิโรจน์ จำปาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค
๑๑. นายเด็ดเดี่ยว เตียวพานิชเจริญ กำนันตำบลตาลาน
๑๒. นายกนก อุบลรัตน์ กำนันตำบลผักไห่
๑๓. นายเสกสรร ตั้งตรงไพโรจน์ กำนันตำบลอมฤต
๑๔.  นายชูชีพ กระบิล กำนันตำบลลาดชิด
๑๕. นายสมศักดิ์ มณีรัตน์ กำนันตำบลท่าดินแดง
๑๖. นายสุรินทร์ ชื่นกุศล กำนันตำบลลำตะเคียน
๑๗. นางสำอาง ลาภใหญ่ กำนันตำบลโคกช้าง
๑๘. นายบำรุง จุติพงษ์ กำนันตำบลจักราช
๑๙. นายเฉลิม สุภศรี กำนันตำบลหนองน้ำใหญ่
๒๐. นายเสน่ห์ เล็กโสภี กำนันตำบลดอนลาน
๒๑. นายสมบัติ เขียวฉอ้อน กำนันตำบลนาคู
๒๒. นายวิเชียร สิทธิสันต์ กำนันตำบลหน้าโคก
๒๓. นางนาตยา ด่านพิมาย กำนันตำบลบ้านใหญ่
๒๔. นายอรรณพ ศิริพัฒน์ กำนันตำบลบ้านแค
๒๕. นายไพศาล พวงมาลัย รักษาการแทนกำนันตำบลลาดน้ำเค็ม
๒๖. นางบุญมาก มานพ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  ๑  ตำบลลาดน้ำเค็ม


๒๗. นางจินตนา พึ่งประยูร ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๙  ตำบลลาดชิ
๒๘. นายไพบูลย์ วงษ์ภมร ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๑  ตำบลบ้านแค
๒๙. นายสมชาย หาญประจัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๑๐  ตำบลอมฤต
๓๐. นางชดาพร ทัศวงษ์ สารวัตรกำนันตำบลกุฎี
เมื่อถึงเวลา  ๐๘.๔๕  น.  นายเรวัต  ประสงค์  นายอำเภอผักไห่ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่อง   การประชุมครั้ง ที่ ๓/๒๕๕๔  ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๔   กำหนดประชุมในวันพฤหัสบดีที่  ๓  มีนาคม  ๒๕๕๔  เวลา  ๐๘.๔๕  น.  โดยกำหนดให้   ภาคเช้า  ในเวลา  ๐๘.๔๕ น.  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ฯ  และในเวลา  ๑๐.๐๐  น.  ประชุมกำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน 
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๒  เรื่อง  แจ้งรับมอบนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง  การสวมหมวกนิรภัย  ให้หน่วยงานต่าง  ๆ  ทุกหน่วยกำชับขอให้ทุกคนสวมหมวกนิรภัย 
เรื่อง  เตรียมการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  และการใช้น้ำ  ฝากท่านไปรณรงค์ต่อภาชนะที่เคยแจกไป  เมื่อปี  ๕๑  ให้ใส่น้ำให้เต็มตั้งแต่ตอนนี้
เรื่อง  โครงการอาสาสมัครปกป้องสถาบัน  ให้ท่านรวบรวม  และรายงานจังหวัดภายในวันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  (อสป.)  รายงานผลการปฏิบัติที่อบรมแล้ว
เรื่อง  โครงการบ้านหลังเลิกเรียนตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด  ฝากผู้บริหารท้องถิ่น  ทำเรื่องโครงการบ้านหลังเลิกเรียนด้วย
เรื่อง  โครงการปรับสภาพภูมิทัศน์ถนน  คือต้นไม้ที่ปลูกต้นยางนา  ว่ายังอยู่ไหม  (ที่ให้เขียนทะเบียนไว้ว่า  ต้นที่  ๑  ใครปลูก  ต้นที่  ๒  ใครปลูก  ต้นที่  ๓  ใครปลูก  )      ถ้าไม่มีให้ทำหนังสือขอมาที่อำเภอ  จะได้ขอไปที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติให้ทำหมายเลขแบ่งเขตไว้
โครงการจัดสวยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ  โดยกำหนดให้อำเภอรับผิดชอบในพื้นที่  และนำกิจกรรมหรือสัญลักษณ์มาโชว์  ซึ่งอำเภอผักไห่ได้กำหนดสัญลักษณ์  คือ  บ้านขุนพิทักษ์  และ  ตลาดลาดชะโด ส่วนของดีผักไห่  กำหนดของดีจากปลา  โครงการเฉลิมพระเกียรติ  ๘๔  พรรษา  กำหนดให้มีการหล่อพระ  ในวันที่  ๗  มิถุนายน  ๒๕๕๔  โดยให้อำเภอจัดมวลชนเข้าร่วมหล่อพระอำเภอละ  ๑๐๐  คน          โดยแบ่งเป็นรอบ ๆ ละ  ๓๐  นาที  มี  ๑๖  อำเภอ
ด้านเศรษฐกิจพอเพียง  ไร่นาสวนผสม  ส่วนงบประมาณฝากให้นายกเทศบาลตำบลลาดชะโดชี้แจง  
มติที่ประชุม รับทราบนายกเทศบาลตำบลลาดชะโด งบประมาณการก่อสร้าง  พื้นที่  ๑  ไร่  ใช้งบประมาณ  ๖  ล้านบาท  แต่ตอนนี้เรามีงบประมาณ  ๒,๔๐๐,๐๐๐.-   บาท  ตลาดลาดชะโดมี  ๕ - ๖  หลัง  จะต้องตัดให้เหลือ      ๔  หลัง  ไร่นาสวนผสม  อาจจะต้องเหลือ ครึ่งหนึ่ง  ส่วนบ้านเขียวจะคงไว้เดิม
มติที่ประชุม รับทราบ
ประธาน งบประมาณที่สถาปนิกเขียนแบบมาประมาณ  ๖,๐๐๐,๐๐๐.-  บาท  จะทำ  ๑        ใน  ๔  ของจริงจะต้องของบประมาณเพิ่มเติมจาก  อบต. ละ ๑๐๐,๐๐๐.-  บาท  เทศบาล    ละ๒๐๐,๐๐๐.-  บาท  รวม  ๓,๖๐๐,๐๐๐.-  บาท  และของบประมาณทุกภาคส่วนของ       อำเภอผักไห่  ฝากท่านช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม 
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๕๓  ที่ผ่านมา มีจำนวน   ๑๐  หน้า 
มติที่ประชุม รับทราบ และรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่  ๓๐ ธันวาคม  ๒๕๕๓
ระเบียบวาระที่  ๓    เรื่อง  เพื่อทราบ
  ๓.๑  เรื่อง  รายงานตัวข้าราชการย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
-  นายศักดิ์ศิริ        อยู่สุข        ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่  ย้ายมาจากจังหวัดสิงห์บุรี  เคยเป็น  ผอ.เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีพื้นที่รับผิดชอบ             ๑๐๐,๐๐๐ กว่าไร่  เบอร์โทรศัพท์  ๐๘๑-๘๒๘๒๓๗๑  
-  นางขนิษฐา    ถิระโคตร  ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสิน  สาขาผักไห่  ย้ายมาเมื่อวันที่  ๔  มกราคม  ๒๕๕๔  
-  น.ส.รวีวรรณ     จุติพงษ์     พนักงานปฏิบัติการ  ๔  ธนาคารออมสิน สาขาผักไห่  
มติที่ประชุม รับทราบ
สำนักงานอำเภอ ๓.๒  การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
จังหวัดได้กำหนดจัดทำร่าง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้อยุธยาเป็นเมืองสะอาด  อยู่ในระหว่างลงนาม  ฯ  มีกิจกรรมทั้งหมด  ๕  กิจกรรม  ถ้าได้รับแจ้งจากจังหวัดจะแจ้งให้ส่วนราชการทราบอีกครั้งหนึ่ง
มติที่ประชุม รับทราบ
ประธาน ศตส.ทต.  ฝากกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  เข้าร่วมประชุมด้วย  ฝากกำนันชี้เป้ามาไม่ต้องลงชื่อ
มติที่ประชุม รับทราบ
ฝ่ายความมั่นคง ๓.๓  เรื่อง  การเตรียมการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  
ขอความร่วมมือส่วนราชการต่าง ๆ ป้องกันปัญหาภัยแล้งและภัยหนาว  และเตรียมภาชนะที่กักน้ำ
มติที่ประชุม รับทราบ
ฝ่ายความมั่นคง ๓.๔  นโยบายการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนปี  ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕
เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงให้ท่านดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้
๑.  การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ฯ              ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีจากเงินงบกลางตามแนวทางปฏิบัติ
๒.  กำหนดให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเป็นแนวทางสำคัญในยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุให้ได้ตามเป้าหมาย  ๑๔.๑๕  คน  ต่อแสนประชากรในปี พ.ศ. ๒๕๕๕  หรือ  ๑,๒๘๗  คน  ภายใน  ๒  ปี   
๓.  ให้ดำเนินการตามโครงการปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย  ๑๐๐   เปอร์เซ็นต์   ฝากให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  อำเภอ  ให้ร่วมกันรณรงค์             สวมหมวกนิรภัย  
มติที่ประชุม รับทราบ
ฝ่ายความมั่นคง ๓.๕  เรื่อง  ยุทธศาสตร์/มาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  ปี  ๒๕๕๔ 
ด้วยจังหวัดได้รับการแจ้งประสานให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน  เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์/มาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน            ปี  ๒๕๕๔  ที่อาจเกิดจากความผันผวนของภูมิอากาศโลกอันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อน  และป้องกันมิให้เกิดวิกฤติปัญหามลภาวะหมอกควันไฟปกคลุมพื้นที่  จึงขอให้หน่วยงานของท่านได้พิจารณารณรงค์  เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์  ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนงดเว้นวิธีการเผาในพื้นที่การเกษตรกรรม  รวมไปถึงควบคุมการเผาในเขตชุมชน  และสองข้างทางเพื่อป้องกันการเกิดหมอกควันไฟต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ประธาน เรื่อง  การจุดไฟ  ของเราไม่มีป่า  มีการเผาไฟ  ๒  ข้างทาง  ฝากท่านช่วยรณรงค์ไม่ให้มีการเผ่าหญ้า  เผาซัง
มติที่ประชุม รับทราบ
ฝ่ายความมั่นคง ๓.๖  เรื่อง  แนวทางการขับเคลื่อนโครงการอาสาสมัครปกป้องสถาบันเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๗  รอบ  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๔  
ด้วยจังหวัดได้รับแจ้งจากกรมการปกครองว่า  กระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติโครงการอาสาสมัครปกป้องสถาบัน (อสป.)  เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๗  รอบ  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๔  ส่วนของอำเภอกำหนดแกนนำอาสาสมัคร  (อสป.)    อำเภอผักไห่ในวันที่  ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  มีผู้ใหญ่บ้าน  ๑  คน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน             


๑  คน  ให้มาลงทะเบียนตั้งแต่เวลา  ๐๘.๐๐ น.  -  ๐๘.๓๐ น.   พิธีเปิดในเวลา  ๐๙.๐๐ น.  เชิญหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีเปิดที่หอประชุมอำเภอผักไห่
มติที่ประชุม รับทราบ
ฝ่ายความมั่นคง ๓.๗  เรื่อง  โครงการปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย  ๑๐๐  เปอร์เซ็นต์              
ด้วย คณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๔  มกราคม  ๒๕๕๔  เห็นชอบโครงการปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย  ๑๐๐  เปอร์เซ็นต์  โดยประกาศให้ปี  ๒๕๕๔  เป็นปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย  ๑๐๐  เปอร์เซ็นต์  เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนปี  พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓ 
มติที่ประชุม รับทราบ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอผักไห่
๓.๘  เรื่อง  การให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าตาม “มาตรการลดภาระค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย  และ มาตรการลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าของครัวเรือน ”
การไฟฟ้าลดค่าไฟฟ้าให้  ๑๐๐.-  บาท  ตั้งแต่เดือนมกราคม  -  เดือนมีนาคม  ๒๕๕๔  เฉพาะบ้านอยู่อาศัยจะเขียนไว้ในบิล  อีกส่วนรัฐบาลรับภาระจะหมดเขตเดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  คาดว่ารัฐบาลจะขยายอีก  ถ้าใช้ไม่เกิน  ๙๐  หน่วย  เวลาไปจดหน่วยให้ท่านช่วยดูที่หม้อ  และบิลถ้าไม่ตรงกันให้มาหาทางไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาผักไห่  
มติที่ประชุม รับทราบ 
เกษตรอำเภอ ๓.๙  เรื่อง  เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน  ตาม  พ.ร.บ. สภาเกษตรกรแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๕๓  กำหนดเลือกตั้งวันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  
-  ผลการรับสมัครผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้านของอำเภอผักไห่  มีผู้สมัครทั้งหมด  ๑๑๑  คน  จำนวน  ๑๑๐  หมู่บ้าน  ไม่มีผู้สมัครจำนวน  ๑๗  หมู่บ้าน  ในพื้นที่  ๑๖  ตำบล
-  หมู่บ้านที่มีผู้สมัครผู้แทนเกษตรกรเพียงหนึ่งคน  จำนวน  ๑๐๙  หมู่บ้าน  และมีผู้สมัครสองคนจำนวน  ๑  หมู่บ้าน  คือ  หมู่ที่  ๑  ตำบลบ้านใหญ่
-  การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน  จะมีการเลือกตั้ง  ๑  หน่วย  คือ หมู่ที่  ๑  ตำบลบ้านใหญ่  สำหรับหมู่บ้านที่สมัครเพียงคนเดียวหรือไม่มีผู้สมัคร  จะประกาศ     งดการเลือกตั้ง
-  หมู่บ้านที่มีผู้สมัครเพียงคนเดียวให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้นั้นเป็นผู้แทนเกษตรกรโดยไม่ต้องมีการเลือกตั้ง
มติที่ประชุม รับทราบ
ประธาน ฝากท่านช่วยประชาสัมพันธ์ด้วย  เรื่อง  การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร
มติที่ประชุม รับทราบ

เกษตร ๓.๑๐  เรื่อง  การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร  ตามโครงการประกันรายได้รอบ  ๒  
ปี  ๒๕๕๓ / ๕๔  รอบที่  ๒  (ข้าวนาปรัง)
 -  เริ่มรับขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว  ปี  ๒๕๕๓/๕๔  รอบที่  ๒  (ข้าวนาปรัง)  เดือนกุมภาพันธ์  ถึงเดือนเมษายน  ๒๕๕๔  โดยเจ้าหน้าที่จะออกให้บริการรับขึ้นทะเบียนในพื้นที่แต่ละตำบล  และแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้าน  กำนันประชาสัมพันธ์นัดหมายเกษตรกร                 ผู้ที่ทำนามาขึ้นทะเบียน
-  ประชาสัมพันธ์  ให้เกษตรกรผู้ที่ขอขึ้นทะเบียนปลูกข้าวนำหลักฐานการ                 ขึ้นทะเบียน  ดังนี้
๑.  บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง  พร้อมสำเนา  ๑  ฉบับ
๒.  ทะเบียนบ้านตัวจริง  พร้อมสำเนา  ๑  ฉบับ
๓.  ทะเบียนเกษตรกร  (ทบก.  ๐๒)  ตัวจริง  พร้อมสำเนา  ๑  ฉบับ
๔.  สำเนาเอกสารสิทธิ์
๔.๑  สำเนาโฉนดที่ดิน  (กรณีเป็นของตนเอง)  สำเนา  ๑  ฉบับ
๔.๒  สำเนาสัญญาเช่าที่มีข้อมูลครบถ้วน  สำเนา  ๑  ฉบับ
๕.  ภาพถ่ายเกษตรกรและเกษตรข้างเคียง  ถ่ายที่แปลงนาที่มีต้นข้าวยืนต้น               ในแปลงที่ขอขึ้นทะเบียน  แปลงละ  ๑  ภาพ  (ภาพถ่ายต้องระบุวัน  เดือน  ปี  ที่ถ่ายภาพ ให้ชัดเจน)
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๑๑  เรื่อง  การรักษาความสงบเรียบร้อย  (สภ. ผักไห่ ,  สภ.จักราช)
สภ.ผักไห่ ขอให้ท่านประชาสัมพันธ์การเก็บบัตร  ATM  ให้เก็บแยกจากรหัสด้วย
รายงานคดีอุกฉกรรจ์  ๕  กลุ่ม
- กลุ่มที่  ๒  คดีประทุษร้ายต่อชีวิตร่างกายและเพศ  เกิดขึ้น  ๑  ราย  จับได้  ๑  ราย  ผู้ต้องหา  ๑  คน  
-  กลุ่มที่  ๓  คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์  เกิดขึ้น  ๑  ราย  จับไม่ได้  ลักทรัพย์            (บัตร ATM  )  เหตุเกิดที่  หมู่ที่  ๕  ตำบลท่าดินแดง  
-  กลุ่มที่  ๕  คดีรัฐเป็นผู้เสียหาย  จับได้  ๘  ราย  ผู้ต้องหา  ๘  คน  
คดียาเสพติด
คดีครอบครองเพื่อจำหน่าย  จับได้  ๑  ราย  ผู้ต้องหา  ๑  คน  ของกลางยาบ้า  ๒๖  เม็ด  
คดีเสพยาบ้า  จับได้  ๕  ราย  ผู้ต้องหา  ๕  คน
คดีสูดดมสารระเหย  จับได้  ๑  ราย  ผู้ต้องหา  ๑  คน
คดีมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
จับได้  ๑  ราย  ผู้ต้องหา  ๑  คน  อาวุธปืนไทยประดิษฐ์  จำนวน              ๑  กระบอก  เครื่องกระสุนปืน  .๓๘  จำนวน  ๑  นัด
มติที่ประชุม รับทราบ


สภ.จักราช รายงานคดีอุกฉกรรจ์  ๕  กลุ่ม
- กลุ่มที่  ๒  คดีประทุษร้ายต่อชีวิตร่างกายและเพศ  เกิด  ๑  ราย  วิ่งราวทรัพย์
- กลุ่มที่  ๕  คดีรัฐเป็นผู้เสียหาย 
เสพยาบ้า  ๑  ราย  (หมู่ที่  ๕  ตำบลดอนลาน ) 
ครอบครอง  ๑  ราย  (หมู่ที่  ๘  ตำบลนาคู) 
ภาคผู้เยาว์  ๑  ราย  
ฆ่าคนตายโดยไม่เจตนา  ๑  ราย
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง  อื่น ๆ  
ประธาน เรื่อง  ฝากท่านประมงช่วยประสาน  เรื่อง  ผักตบชวา  ฝากเทศบาลผักไห่  และชลประทานผักไห่ด้วย
ประมงอำเภอ เรื่อง  การหาปลาโดยไม่ถูกหลัก  ขอความร่วมมือจาก  อปพร.   กำนัน  และผู้ใหญ่บ้าน  ร่วมกันลงมือช่วยกันไปตรวจจับ
มติที่ประชุม รับทราบ
ผอ.การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
ปี  ๒๕๕๕  ในการที่มีตำบลแต่ละตำบลรองรับการก่อสร้าง  งบประมาณ  ๙๐๐,๐๐๐.-  บาท  
กศน.ตำบล  ได้มีเจ้าหน้าที่สอบพนักงานราชการไป  ๕  คน  จะมีการเปิดสอบขึ้นบัญชีไว้ประมาณ  ๕๖  คน  วุฒิ  ปริญาตรี  ครู  ศภช.  ตำบล  จะมีนักศึกษา  ๕๔๒  คน   ในวันที่  ๑๒  -  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  จะพานักศึกษาไปอบรม                    จำนวน  ๑๕๐  คน  ที่สัตหีบ   จังหวัดชลบุรี
กศน.ได้เปิดทุกตำบล  ตำบลหน้าโคก  ป้าย กศน.ตำบลป้ายหายไปประมาณ          ๑  เดือนแล้ว  ไม่ทราบว่าใครถอดไป  
มติที่ประชุม รับทราบ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก
ได้มีการย้ายห้องปลัดไปที่ห้อง  กศน.ตำบล  ย้ายไปอยู่ตั้งแต่เดือน  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓  และทาง  อบต.ได้มีคำสั่งให้ย้ายกลับภายใน  ๗  วัน  แต่ยังไม่มีการย้ายกลับ 
มติที่ประชุม รับทราบ
ประธาน ฝากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก  และกำนันตำบลหน้าโคก                ไปตรวจสอบและให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของท่านด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ


ผอ.โรงพยาบาลผักไห่ โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสาธารณสุขยุคใหม่  เพื่อคนไทยสุขภาพดี        มีรอยยิ้ม  (๓  ดี)  อำเภอผักไห่
๑.  เน้นการสร้างบรรยากาศ  ทั้งในและนอกโรงพยาบาล
๒.  ระบบบริการทางการแพทย์  ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น
๓.  บริหารจัดการ  มีองค์กรภายนอกเสนอแนะโรงพยาบาล  เรื่อง  ที่จะเสนอ       แนะคือ
-  ประชาชนชาวผักไห่มีปัญหาเรื่องการเดินทางลำบาก  (ต้องการความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นสนับสนุนใน  เรื่อง  ของการเดินทางมารับการรักษาที่โรงพยาบาลผักไห่  เช่น  จัดรถรับ  -  ส่ง)  
-  บุคลากร  สาธารณสุขมีน้อย (ต้องการความร่วมมือในเรื่องทุนการศึกษาในการส่งนักเรียนในพื้นที่อำเภอผักไห่เข้ารับการศึกษาหลักสูตรเกี่ยวกับสาธารณสุข  เช่น  พยาบาล  ทันตาภิบาล  นักกายภาพบำบัด)  
-  การปรับภูมิทัศน์  ในและนอกโรงพยาบาลขอความร่วมมือเทศบาล  ปรับปรุงบ่อน้ำหน้าโรงพยาบาล  และหญ้า  (ซึ่งอยู่ภายนอกพื้นที่โรงพยาบาล)
-  ที่ประธาน  เคยบอกว่าโรงพยาบาลต้องการอะไรให้เสนอ  คือ               เรื่อง การปรับ  เช่น  ทาสีอาคาร  จัดสวน  
-  เรื่อง  การจัดสวนบริเวณทำคันดินรอบโรงพยาบาล  เพื่อความสวยงามหน้ามองและเป็นคันดินกั้นน้ำถาวร  ทางโรงพยาบาลขอความร่วมมือจากทุกส่วนที่จะให้การสนับสนุน
-  โครงการตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการ
-  ยาของกรมบัญชีกลาง  รัฐเข้มงวดในการจ่ายยา
มติที่ประชุม รับทราบ
ประธาน ให้ท่านทำรายละเอียดให้ครบ  ว่าทางโรงพยาบาลต้องการอะไร  ให้ท่านประชาสัมพันธ์  ว่าแพทย์เฉพาะทางจะมาวันไหน  ให้ระบุให้ชัดเจน  ถ้าใครมีข้อคิดเห็นให้สรุปไว้  ควาวหน้าประชุม  ๓  มีนาคม  ๒๕๕๔  การตรวจสุขภาพ  ท่าน ผอ.ช่วยทำแบบสอบถาม
ผอ.โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี ผม  ผอ.สุบิน  อ้อสุวรรณ  ย้ายมารับตำแหน่ง  ผอ.โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี                  จะเดินทางมาในวันศุกร์ที่  ๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  จึงมาแนะนำตัว  
เรื่อง  ร้องเรียน  ทางอำเภอส่งไปหน่วยงานต่าง ๆ ให้ตามให้ด้วย  ๑๔  เรื่อง  ที่นับได้  ที่ส่งไปทางหน่วยงานอื่น ๆ  ทั้งหมด  ๒๐  เรื่อง  
เรื่อง  อุทกภัย  ท่วมคือได้  ไม่ท่วมไม่ได้  บ้านเรือนเสียหาย  ถ้ามันไม่ใช้ความจริงให้ถอนตัวไป  เพราะเขาออกมาตรวจ  ฝาก  เรื่อง  บ้านเรือนเสียหาย  ฝากตำบลบ้านแค               ตำบลลาดน้ำเค็ม  และตำบลโคกช้าง  ฝากท้องถิ่นตาม  เรื่อง  เทศบาลและ  องค์การบริหารส่วนตำบลด้วย  
เรื่อง  การใช้น้ำให้จัดตั้งกลุ่มผู้บริหารการใช้น้ำ
มติที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุม   เวลา  ๑๐.๐๐  น.                            
(ลงชื่อ)       สุภาวดี     ละม้าย ผู้บันทึกรายงานการประชุม
              (นางสุภาวดี    ละม้าย)
                      เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน
(ลงชื่อ)         วิรพัฒน์ อ่อนสุระทุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม
                (นายวิรพัฒน์ อ่อนสุระทุม)
               ปลัดอำเภอ  (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)


ปรับปรุงข่าวล่าสุด 03/03/2011
โดย อุทัยวรรณ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  การจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 03/03/2011
โดย อุทัยวรรณ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  การจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 03/03/2011
โดย อุทัยวรรณ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 03/03/2011
โดย อุทัยวรรณ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 03/03/2011
โดย อุทัยวรรณ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔
หัวหน้าส่วนราชการ  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ฯ  ข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง  และพี่น้องประชาชนอำเภอผักไห่  ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์  ในวันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๔  เวลา  ๐๖.๓๐ น.  ณ บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอผักไห่
ปรับปรุงข่าวล่าสุด 03/03/2011
โดย อุทัยวรรณ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  วันสาธิตถ่ายทอดความรู้โครงการนำร่องส่งเสริมอชีพทำนาข้าวปลอดสารพิษด้วยวิธีโยนกล้า ตำบลลำตะเคียน

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 10/03/2011
โดย อุทัยวรรณ เรือนแป้น
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 03/03/2011
โดย อุทัยวรรณ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  พิธีรดน้ำดำหัว และขอพรจากนายอำเภอ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอผักไห่ ในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๖.๐๐ น.

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 03/05/2011
โดย อุทัยวรรณ เรือนแป้น
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอผักไห่ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔
รายงานการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ครั้งที่  ๔ / ๒๕๕๔  
วันศุกร์ ที่   ๑  เมษายน  ๒๕๕๔  
ณ   ห้องประชุม  ๑  ชั้น  ๒  อำเภอผักไห่ 
************************
ผู้มาประชุม
๑. นายเรวัต  ประสงค์ นายอำเภอผักไห่
๒. นายปัญญา ฤทธิญาติ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง
๓. นายวิรพัฒน์ อ่อนสุระทุม ปลัดอำเภอรับผิดชอบงานสำนักงาน
๔. นายธนภัทร เดชเจริญ ปลัดอำเภอรับผิดชอบงานปกครอง
๕. พ.ต.อ.สุเทพ    ชนะสิทธิ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรผักไห่ 
๖. พ.ต.ท.จรัญ สามพวงบุญ สารวัตรสถานีตำรวจภูธรจักราช
๗. นายวีระชาติ สมบูรณ์วิทย์ พัฒนาการอำเภอ
๘. นายวีระวัชร์ สุนทรนันท์ ผู้อำนวยการการศึกษานอกระบบ  ฯ
๙. นายชูชาติ รัตนสุวรรณ์ เกษตรอำเภอผักไห่
๑๐. น.ส.ลีนา นววิมาน ที่ดินอำเภอผักไห่
๑๑. นายสุเทพ พวงศิริ ท้องถิ่นอำเภอผักไห่
๑๒. นายชัยศักดิ์ เหล่าประเสริฐศิริ เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
๑๓. นายคำรณ ภู่งาม ผู้จัดการ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑๔. นายชาติ พานิช ประปาอำเภอผักไห่
๑๕. นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ ประธาน กพสอ.
๑๖. พล เรือ เอก ปรีชา   เตชรัตน์ ประธานวัฒนธรรม
๑๗. นายจำรัส พุ่มพวง ประธาน  อสม.
๑๘. นายสมคิด กลัดคร้าม ประธาน อพม.จังหวัด
๑๙. นายสุบิน อ้อสุวรรณ ผอ.ร.ร.ลาดชะโดสามัคคี
๒๐. นายสุชิน มั่นศิล ผอ.รร.ผักไห่ “สุทธาประมุข”
๒๑. นางพรทิพย์ สังข์กลมเกลี้ยง ผู้จัดการธนาคารออมสิน  สาขาผักไห่
๒๒. นายสมเกียรติ ตะเคียนทอง ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย  สาขาผักไห่
๒๓. นายโยธิน บุญรังษี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก
๒๔. นายอำนาจ เดชะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม
๒๕. น.ส.พรพนา บาลทิพย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี
๒๖. พ.อ.อ.ธนากร รุจิระกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง
๒๗. น.ส.ธัญทิพย์ แช่มประเสริฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก
๒๘. นายพลภัทร เสริตานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค
๒๙. นายบุรินทร์ เตมะศิริ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม
๓๐. นายวีระวัฒน์ ปิ่นทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู
๓๑. น.ส.กันยา ดินแดง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนลาน
๓๒. นายธนิษฐ์ วงษ์คำ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด
ผู้ไม่มาประชุม    
๑. น.ส.สอางค์ สางาม สรรพากรอำเภอ
๒. พ.ต.ธีรศักดิ์ เทียนจีน สัสดีอำเภอ
๓. นายสงบ สมวงษ์ ปลัดเทศบาลตำบลผักไห่
๔. นางภัชดา แสงพนัสธาดา ปลัดเทศบาลตำบลลาดชะโด
๕. นายชัยนะ บัวอ่อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุฏี
   ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายสมชาติ สุนสุข แทนสาธารณสุขอำเภอ
๒. น.ส.วนานท์ บุญช่วย แทนปศุสัตว์อำเภอ
๓.  น.ส.กัญญารัตน์ ชื่นขำ นักวิชาการสาธารณสุข  (ร.พ.ผักไห่)
๔.   นายวุฒิวิชภน์ อุบลภักดีพันธ์ ชป.ผักไห่
๕. นายสมคิด กระจกภาพ รอง ผอ.วัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)
๖. นางณัฎฐภัทร พิมลพันธุ์ ครู
๗. นายนิยม กรีดำรงศักดิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลผักไห่
๘. นางดารณี คุ้มภัยพาล รองนายกเทศมนตรีตำบลลาดชะโด
๙. นายนิเวศน์ เทพณรงค์ เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง
๑๐. นายวิโรจน์ จำปาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค
๑๑. นายเจษฎา บัวสระเกษ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด
๑๒. น.ส.นันฐฏภัฐ สาลีผลิน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (แทนนายก อบต.นาคู)
๑๓. นายเด็ดเดี่ยว เตียวพาณิชย์เจริญ กำนันตำบลตาลาน
๑๔. นายกนก อุบลรัตน์ กำนันตำบลผักไห่
๑๕. นายเสกสรร ตั้งตรงไพโรจน์ กำนันตำบลอมฤต
๑๖. นายชูชีพ กระบิล กำนันตำบลลาดชิด
๑๗. นายมนัส เล็กนิคม กำนันตำบลลาดน้ำเค็ม
๑๘. นายสมศักดิ์ มณีรัตน์ กำนันตำบลท่าดินแดง
๑๙. นายสุรินทร์ ชื่นกุศล กำนันตำบลลำตะเคียน
๒๐. นางสำอาง ลาภใหญ่ กำนันตำบลโคกช้าง
๒๑. นายบำรุง จุติพงษ์ กำนันตำบลจักราช
๒๒. นายเฉลิม สุภศรี กำนันตำบลหนองน้ำใหญ่
๒๓. นายเสน่ห์ เล็กโสภี กำนันตำบลดอนลาน
๒๔. นายณัฐสิทธิ์ คุ้มวงษ์ กำนันตำบลนาคู
๒๕. นายสมศักดิ์ คงสาหร่าย กำนันตำบลกุฎี
๒๖. นายวิเชียร สิทธิสันต์ กำนันตำบลหน้าโคก
๒๗. นางนาตยา ด่านพิมาย กำนันตำบลบ้านใหญ่
๒๘. นายอรรณพ ศิริพัฒน์ กำนันตำบลบ้านแค
๒๙. นางจินตนา พึ่งประยูร ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๙  ตำบลลาดชิด
๓๐. นายไพบูลย์ วงษ์ภมร ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๑  ตำบลบ้านแค
๓๑. นางบุญมาก มานพ ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๑  ตำบลลาดน้ำเค็ม
๓๒. น.ส.จารุนันท์ ชาดิษฐ์ ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๖  ตำบลจักราช
๓๓. นายสมชาย หาญประจัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๑๐  ตำบลอมฤต
เมื่อถึงเวลา  ๐๘.๔๕  น.  นายเรวัต  ประสงค์  นายอำเภอผักไห่ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมตามระเบียบวาระดังนี้


ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่อง   การประชุมครั้ง ที่๕/๒๕๕๔  ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๔   กำหนดประชุม  ในวันจันทร์ ที่ ๒ พฤษภาคม  ๒๕๕๔  เวลา  ๐๘.๓๐  น. โดยกำหนดให้   ภาคเช้า  ในเวลา  ๐๘.๓๐ น.  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ฯ  และในเวลา  ๑๐.๐๐  น.  ประชุมกำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน 
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๒  เรื่อง  แนะนำกำนันใหม่
-  นายมนัส เล็กนิคม กำนันตำบลลาดน้ำเค็ม  
-  นายณัฐสิทธิ์ คุ้มวงษ์ กำนันตำบลนาคู
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๓  เรื่อง  แจ้งรับมอบนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
-  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   คาดว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัด ทำแผนกันเสร็จแล้ว  น้ำท่วม  ๒  ครั้ง  ภัยแล้ง  ๖  ครั้ง  ประสบการณ์เมื่อปี  ๕๓  คงเป็นบทเรียนที่ดี  ทุกส่วนราชการต้องประสานงานกันอยากให้ท่านไปทำแผน  ฝากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย   
-  เพลี้ยกระโดด ในวันที่  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๕๔  เพลี้ยกระโดดมาก  
-  ห้ามเล่นสาดน้ำในเกาะเมือง  ห้ามนำน้ำถังน้ำเข้าเกาะเมือง
-  การปลูกต้นไม้ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา   รัฐบาลจะส่งต้นสัก มเหสักข์  และสักสยามมิน  ฝากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   หาที่รอรับปลูกต้นไม้ให้ท่านสำรวจไว้รอ และจะแจ้งให้มารับอีกที
-  การจัดสร้างกิจกรรมก่อสร้างอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี ให้เทศบาลตำบลลาดชะโด  เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการก่อสร้าง  ตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  โดยให้เร่งรัดเทศบาลและ อบต. โอนเงิน เทศบาลแห่งละ  ๖๐๐,๐๐๐.-  บาท  และอบต.แห่งละ  ๓๐๐,๐๐๐.- บาท  ซึ่งจะเริ่มก่อสร้างเดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๔ จึงขอให้โอนเงินภายในเดือนเมษายน  ๒๕๕๔    ในวันที่  ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๕๔  ขอความร่วมมือไปช่วยกันเทปูนหล่อพระที่ ต.หันตรา  จ.พระนครศรีอยุธยา  เวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
- รัฐบาลจะมีประกันสังคมนอกระบบ   ฝากนายก  ปลัด ช่วยประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงาน  เป้าหมาย  อำเภอผักไห่  ประมาณ  ๑,๐๐๐  ราย  ฝากท้องถิ่นช่วยประชาสัมพันธ์
-   ฝากท้องถิ่น  เรื่อง  ยาเสพติด  เมื่อวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๔ เป็นวันสุดท้ายของ Clean  &  Seal  ของเราขาด  ๓  คน  อยากเห็นทุกภาคส่วนช่วยกัน  ฝากกำนัน  ท่านไปดูลูกน้องท่านด้วย ทุกตำบล  ฝากประธาน อสม.  ประธานกลุ่มพัฒนาสตรี  
-  เรื่อง  การเบิกจ่ายเงิน  ฝากท่านช่วยเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินด้วย  ในช่วงสงกรานต์       ปีใหม่ไทย  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ให้ทำข้อบังคับใส่หมวกนิรภัย  ปีนี้ลดอุบัติเหตุ ๑๐๐ %  วันที่  ๑๑ – ๑๗  เมษายน  ๒๕๕๔  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ตายได้ไม่เกิน  ๙  คน ของเราถ้าตายเขตไหนให้เขตนั้นชี้แจง ต.ลาดน้ำเค็มจุดตรวจให้นำไปไว้ที่เดิม
มติที่ประชุม รับทราบ  
ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม 
ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๓  มีนาคม  ๒๕๕๔  ที่ผ่านมา มีจำนวน   ๘  หน้า 
มติที่ประชุม รับทราบ และรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๓ / ๒๕๕๔ เมื่อวันที่  ๓  มีนาคม  ๒๕๕๔  ระเบียบวาระที่  ๓    เรื่อง  เพื่อทราบ
สำนักงานอำเภอ ๓.๑  เรื่อง  การจัดงานวันสถาปนากรุงศรีอยุธยา  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕๕๔           
ภาคเช้า ๐๖.๓๙ น.  พิธีไหว้ศาลหลักเมือง  ณ  บริเวณศาลหลักเมือง  
๐๗.๐๙ น.  พิธีสักการะและบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จ            พระรามาธิบดีที่  ๑  (พระเจ้าอู่ทอง)  ณ  บริเวณอยุธยามหาปราสาท
๐๘.๐๐ น.  พิธีถวายพุ่มดอกไม้สดและถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์  จำนวน  ๔๑๗  รูป  ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑                (พระเจ้าอู่ทอง)
ภาคค่ำ ๑๘.๐๐ – ๒๔.๐๐ น.  ชมการแสดงมหรสพสมโภช  ณ  บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่  ๑  (พระเจ้าอู่ทอง)  การแต่งกาย : ชุดเครื่องแบบปกติขาว
มติที่ประชุม รับทราบ
ท้องถิ่นอำเภอ ๓.๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการขอรับเงินอุดหนุน  หรือรับการสนับสนุนงบประมาณเทศบาลตำบลผักไห่  
ให้หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำบลผักไห่ไปแล้ว  รายงานผลการดำเนินงานให้เทศบาลทราบด้วย  เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  ส่วนในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕   เทศบาลตำบลผักไห่  ขอให้หน่วยงานของท่านที่มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)  ของเทศบาลให้จัดส่งรายละเอียดโครงการให้เทศบาล  ภายในวันที่  ๘  เมษายน  ๒๕๕๔  
มติที่ประชุม รับทราบ
ฝ่ายความมั่นคง ๓.๓  เรื่อง  ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายสัญชาติเกาหลีเหนือ  
ได้สั่งการให้หน่วยงานต่าง ๆ  สอดส่องดูแลจะเข้ามาทางด้านภาคเหนือของไทย   ให้กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สอดส่องดูแล  ให้ช่วยแจ้งเบาะแสให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ  และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงโทษของการนำพาและการให้ที่พักพิง  
มติที่ประชุม รับทราบ
ฝ่ายความมั่นคง ๓.๔  เรื่อง  การแจ้งเตือนประชาชนถูกหลอกเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทำให้         สูญเสียเงิน   
กรณีมีกลุ่มมิจฉาชีพอ้างตนเป็นเจ้าหน้าที่ของธนาคารพาณิชย์และเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน  ปปง.  ใช้โทรศัพท์แสดงข้อความ  “เบอร์ส่วนตัว”  หรือหมายเลข  + ๖๐ – ๒๒๑๙ – ๓๖๐๐  หลอกประชาชนว่าเป็นหนี้บัตรเครดิตและมีบุคคลแอบนำหลักฐานไปเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารมีเงินหมุนเวียนเป็นจำนวนมาก  และเป็นบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผู้ค้ายาเสพติดและการฟอกเงิน  จะต้องถูกสำนักงาน  ปปง.  อายัดบัญชีเงินฝากธนาคารทั้งหมด  และหลอกให้ไปทำรายการที่ตู้ถอนเงินอัตโนมัติ  (ATM)  หรือตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ  (CDM)  โดยอ้างว่าทำรายการแก้ไขรหัสป้องกันทรัพย์สินหรือการนำเงินสดไปฝากเข้าบัญชีของสำนักงาน  ปปง.  เพื่อป้องกันทรัพย์สิน  เมื่อประชาชนหลงเชื่อทำรายการตามที่คนร้ายแจ้ง  จึงเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารหรือเป็นการฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารของคนร้าย  ทำให้ประชาชนถูกหลอกและสูญเงินไปเป็นจำนวนมาก 
มติที่ประชุมุ รับทราบ


ฝ่ายความมั่นคง ๓.๕  เรื่อง  โครงการอาสาสมัครปกป้องสถาบัน  (อสป.)  
กระทรวงมหาดไทย  ได้อนุมัติโครงการอาสาสมัครปกป้องสถาบัน  (อสป.)               เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา   ๗  รอบ  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๔  เพื่อหล่อหลอมและปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าเกิดความรัก  ความสามัคคี  หวงแหนสถาบันของชาติ  สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทย  อันจะนำไปสู่สังคมที่สงบและสันติสุข ได้มีแผ่น  CD  มาเผยแพร่จำนวน  ๒๐  แผ่น  ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้มีการอบรม อสป.  ให้ใช้งบประมาณของท้องถิ่นได้และให้รายงานให้อำเภอทราบด้วย  จะได้รายงานให้จังหวัดต่อไป  ของเรามีอบรมไป  ๒  รุ่นแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
ฝ่ายความมั่นคง ๓.๖  เรื่อง  การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  
ช่วงเทศกาลสงกรานต์  ในวันที่  ๑๑  -  ๑๗  เมษายน  ๒๕๕๔  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ปีที่แล้วเสียชีวิต  ๙  ราย  อำเภอผักไห่ไม่มีอุบัติเหตุ  และเสียชีวิต           ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดโซนเล่นน้ำ  จุดตรวจบริการร่วมมีท้องถิ่นไหนเปลี่ยน   ถ้าไม่มีฝากช่วง  ๗  วันอันตราย  ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
ช่วงเวลาที่เสียชีวิตมากที่สุด  ๑๘.๐๐ น.  -  ๒๐.๐๐ น.  ถนนที่พบว่าเกิดอุบัติเหตุสูงสุด  คือ  ถนนสายย่อย  และสายรอง  ถนนสายหลักถ้าท่านพบว่าเป็นที่เสี่ยงให้แจ้งอำเภอ 
ประธาน เมาไม่ขับไม่มีข้อแม้  ฝากท่านด้วย 
มติที่ประชุม รับทราบ
ฝ่ายความมั่นคง ๓.๗  เรื่อง  ข้อสั่งการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  (นายบุญจง  วงศ์ไตรรัตน์)  กำหนดให้ ศตส.  ทุกแห่ง  ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ให้ทุกหมู่บ้าน  หรือทุก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กวดขัน  และตรวจอย่างเคร่งครัด  สำหรับกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ในพื้นที่ท่านมีแหล่งมั่วสุมให้ช่วยรายงานด้วย  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกวดขันอีกที
มติที่ประชุม รับทราบ
ฝ่ายความมั่นคง ๓.๘  เรื่อง  การดำเนินการจัดทำข้อมูลยาเสพติดจังหวัด  รองรับตัวชี้วัดความสำเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ปี ๒๕๕๔  
ฝากกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  เน้นให้มีการประชุม  ให้รายงานจำแนกหมู่บ้านภายในวันที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๕๔  จัดประชุมโต๊ะข่าว  ประชาคมทุกครั้ง  ในการรายงานการประชุมให้ท่านเก็บเอกสารไว้ทุกครั้ง  ฝากกำนันไปดูโต๊ะข่าวของตำบลตัวเองด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
สภ.ผักไห่ / สภ.จักราช ๓.๙  เรื่อง  การรักษาความสงบเรียบร้อย  
สภ.ผักไห่ หมู่บ้านสีขาว  ไปทำที่ตำบลอมฤต  จะไปร่วมปรึกษาโครงการกับ อบต. และกำนันอีกครั้ง
เดือนนี้จะตั้งด่านหมวกนิรภัย  และข้ามสะพานลอยจะตั้งเวลากลางวัน  จะตั้งโต๊ะปรับตรงนั้น  และก่อนปรับจะขายหมวกนิรภัยก่อน
ห้ามรถที่มีภาชนะ หรือเล่นสาดน้ำเข้าไปในเกาะเมือง  เล่นได้บริเวณหน้า             พระนเรศวร  
มติที่ประชุม รับทราบสาธารณสุขอำเภอ ขอความร่วมมือร้านค้าที่ทำการจำหน่ายสุรา  และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ให้ปฏิบัติตาม  พ.ร.บ.สุรา  พ.ศ. ๒๔๙๓  เช่น  ต้องมีใบอนุญาตให้จำหน่ายสุราในเวลาที่กำหนด คือ  จำหน่ายได้ตั้งแต่เวลา  ๑๑.๐๐ น.  ถึง  ๑๔.๐๐ น.  และตั้งแต่เวลา      ๑๗.๐๐ น.  ถึงเวลา  ๒๔.๐๐ น.  รวมทั้งมิให้มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ       เร่ขายในสถานที่บริการน้ำมันเชื้อเพลิง  หรือสถานที่ที่ห้ามจำหน่ายสุราตาม พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  พ.ศ. ๒๕๕๑  เช่นในวัด  โรงเรียน  สถานพยาบาล  และห้ามมิให้จำหน่ายสุราแก่บุคคลที่อายุต่ำกว่า  ๒๐  ปี  ซึ่งหากฝ่าฝืนมีความผิดจะถูกจับและปรับ  หรือส่งฟ้องศาลตามกฎหมาย
มติที่ประชุม รับทราบ
สภ.จักราช รอบเดือนนี้จะดำเนินการได้ทำโครงการสวมหมวกนิรภัย  ๑๐๐ %  ในวันที่ ๑  เมษายน  ๒๕๕๔  เป็นต้นไป  จะดำเนินการอย่างเด็ดขาดครั้งแรกตักเตือน  ทั้งผู้ขับและ     ผู้ซ้อนท้าย  ปรับ  ๕๐๐  บาท  
โครงการ เรื่อง  ยาเสพติดจะไปทำโครงการพื้นที่สีขาวที่ ตำบลนาคู  
จับยาเสพติด  ข้อหาครอบครอง  ๑  ราย  ๑  คน 
จับผู้เสพ  ๒  ราย
มติที่ประชุม รับทราบ
สาธารณสุขอำเภอ ๓.๑๐  เรื่อง  การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด  
การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดมีกระบวนการบำบัดอยู่  ๓  ระบบคือ
๑.  ระบบสมัครใจ  คือ การเปิดโอกาสให้ผู้ติดยาเสพติดที่ต้องการเลิกสามารถเข้ารับการบำบัดในสถานพยาบาลต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
๒.  ระบบต้องโทษ  คือ  การที่ผู้ติดยาเสพติดกระทำความผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติดและถูกคุมขัง  ซึ่งจะต้องรับการบำบัดในสถานพยาบาลภายใต้ขอบเขต  เช่น  กรมราชทัณฑ์  กรมคุมประพฤติและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นต้น
๓.  ระบบบังคับ  คือ  การใช้กฎหมายบังคับตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพ   ผู้ติดยาเสพติด  พ.ศ. ๒๕๓๔  โดยศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นผู้บำบัดรักษา
มติที่ประชุม รับทราบ
โรงพยาบาลผักไห่ จะมีหลักสูตรที่โรงพยาบาล  และการจัดเข้าค่ายซึ่งถ้าใครบำบัดไม่ครบก็ไม่ผ่าน
มติที่ประชุม รับทราบ
สาธารณสุขอำเภอ ๓.๑๑  เรื่อง  อำเภอเข้มแข็งควบคุมโรคแบบยั่งยืน  
การทำงานในเรื่อง  ควบคุม  แบ่งเป็น  ๓  ตัว  ไข้หวัดนก  เอดส์  และวัณโรค     จะมาคู่กัน  โรคที่มากับน้ำท่วม จากการประกอบอาชีพ  เกี่ยวกับข้าวจะพบสารเคมี  ที่ตำบลบ้านแค  ตำบลนาคู  ตำบลโคกช้าง  ตำบลลาดชิด  ถ้าอยากให้สุขภาพดี  ก็ต้อนกินร้อน  ช้อนกลาง  ล้างมือ
มติที่ประชุม รับทราบ
เกษตรอำเภอ ๓.๑๒  เรื่อง  การเฝ้าระวังและกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
เตือนการระบาดของศัตรูพืช (เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล) ในนาข้าวเกษตรกรด้วยในขณะนี้ข้าวนาปรังที่เกษตรกรปลูกอยู่ในช่วงการเจริญเติบโตทางลำต้น   และใกล้ตั้งท้อง        ออกรวง ประกอบกับอุณหภูมิเหมาะสม และมีลมพัดจากทิศเหนือ ซึ่งอาจเกิดการอพยพของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล หรือแมลงศัตรูข้าวชนิดอื่นระบาดซึ่งอาจเกิดความเสียหายกับต้นข้าวที่ปลูกได้ จึงขอประชาสัมพันธ์ ให้เกษตรกรออกสำรวจแปลงนาและตรวจสอบการแพร่ระบาดของเพลี้ยกระโดด   สีน้ำตาลอย่างต่อเนื่อง ถ้าพบให้ดำเนินการ ดังนี้๑. ใช้เชื้อรา (บิวเวอเรีย) หรือราขาว ฉีดพ่นแทนสารเคมี
๒. ใช้สารกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลฉีดพ่นตามอัตราส่วนที่เหมาะสม (กรณีปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลมีจำนวนมาก)
มติที่ประชุม รับทราบ
กศน.อ.ผักไห่ ๓.๑๓  เรื่อง  ขอความเห็นชอบการสร้าง  กศน. ตำบลหนองน้ำใหญ่  
ด้วยสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ได้จัดสรรงบประมาณการก่อสร้าง  กศน.ตำบลหนองน้ำใหญ่  หมู่ที่  ๒  ในการนี้  กศน.อำเภอผักไห่  ได้ดำเนินการแล้วดังนี้
๑.  จัดทำประชาคมแล้ว  หมู่ที่  ๒  ตำบลหนองน้ำใหญ่  เมื่อวันที่  ๒๓  มกราคม  ๒๕๕๔  เวลา  ๑๓.๐๐ น.  ทุกคนให้ความเห็นชอบ
๒.  เข้าวาระการประชุมของเทศบาลตำบลลาดชะโด  เพื่อขอความเห็นชอบในที่ประชุมให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม รับทราบ
กศน.อ.ผักไห่ ๓.๑๔  เรื่อง  ประกาศรับสมัครนักศึกษา  กศน. ๑/๒๕๕๔  
ศูนย์  กศน.อำเภอผักไห่  ขยายเวลารับสมัครนักศึกษา  กศน. ทุกระดับ ในวันที่     ๑ – ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๔  
ปฐมนิเทศนักศึกษา  วันที่  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๔  เวลา  ๐๙.๐๐ น.              ณ  แพริมน้ำหน้าตลาดลาดชะโด
มติที่ประชุม รับทราบ
พัฒนาการอำเภอ ๓.๑๕  เรื่อง  การจัดเก็บข้อมูล  จปฐ. และ กชช ๒ค  ปี  ๒๕๕๔  
การจัดเก็บข้อมูล  จปฐ.  ปี ๒๕๕๔  ขณะนี้ทุกตำบลดำเนินการเสร็จแล้ว  ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการบันทึกและประมวลผล  ซึ่ง อบต. ทุกแห่งกำลังดำเนินการอยู่  คาดว่าไม่เกินสิ้นเดือน เมษายน  ๒๕๕๔  จะแล้วเสร็จ  และจะให้ทุกตำบลได้มีการประชาคมรับรองข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง
การจัดเก็บข้อมูล  กชช.๒ ค.  ปี ๒๕๕๔  ซึ่งเป็นข้อมูลภาพรวมของหมู่บ้านจะดำเนินการหลังจากเก็บข้อมูล จปฐ. เรียบร้อยแล้ว  และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน พฤษภาคม  ๒๕๕๔  ในการนี้ขอความร่วมมือท่านผู้นำชุมชนร่วมตอบแบบสอบถามข้อมูล  กชช. ๒ ค.  ด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
พัฒนาการอำเภอ ๓.๑๖  เรื่อง  การประเมินความ  “อยู่เย็นเป็นสุข”  ของชุมชน                             (ความสุขมวลรวมชุมชน)  
ในปัจจุบันการพัฒนาหมู่ตำบลไม่ได้เน้นแต่เพียงความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ   แต่เพียงอย่างเดียว  แต่ได้มีการให้ความสำคัญกับการประเมินความ “อยู่เย็นเป็นสุข”  ของชุมชนโดยพิจารณาจาก 
๑.  การมีสุขภาวะ
๒.  เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง
๓.  ครอบครัวอบอุ่น
๔.  ชุมชนเข้มแข็ง

๕.  สภาพแวดล้อมดี
๖.  มีประชาธิปไตย  
ในการนี้ถ้าหน่วยงานใดสนใจนำไปใช้ประโยชน์  เรื่อง ของการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน  ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ
มติที่ประชุม รับทราบ
พัฒนาการอำเภอ ๓.๑๗  เรื่อง  ผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์                          สมเด็จพระเทพ  รัตนราชสุดาฯ  
กรมการพัฒนาชุมชน  กระทรวงมหาดไทย  ได้กำหนดให้มีการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท  เนื่องในวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพ  รัตนราชสุดา ฯ            ( ๒  เมษายน )  เป็นประจำทุกปี  โดยกองทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือเด็กในแต่ละพื้นที่ของจังหวัด ฯ  นั้น ๆ  ในปี ๒๕๕๔  ณ  วัดพนัญเชิงวรวิหาร  โดยอำเภอผักไห่มีผู้ทำบุญสมทบผ้าป่ากองทุน ฯ  เป็นเงิน  ๖,๑๙๐.- บาท
มติที่ประชุม รับทราบ
พัฒนาการอำเภอ ๓.๑๘  เรื่อง  ครอบครัวร่มเย็นเป็นสุข  ปี ๒๕๕๔  
กระทรวงพัฒนาสังคม ฯ  โดยสำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้กำหนดให้มีการคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นเป็นสุข  ปี ๒๕๕๔  อำเภอละ  ๑  ครอบครัว     เพื่อเป็นครอบครัวต้นแบบ  ในการเป็นครอบครัวร่มเย็นเป็นสุข  โดยครอบครัวนั้น  จะต้องอยู่ร่วมกันถึง  ๓  ช่วงอายุ  (รุ่น  ปู่ย่าตายาย  รุ่นพ่อแม่  รุ่นลูกหลาน)    โดยอยู่กันอย่าง    มีความสุข  และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่วนรวมด้วย
ในการนี้อำเภอผักไห่ได้คัดเลือกครอบครัว นายศักดา กับนางวันเพ็ญ สบาย        หมู่ที่  ๑  ตำบลลำตะเคียน  เป็นครอบครัวต้นแบบดังกล่าว
มติที่ประชุม รับทราบ
พัฒนาการอำเภอ ๓.๑๙  เรื่อง  การส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก  เยาวชน  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้สูงอายุ  
กระทรวงพัฒนาสังคม ฯ  โดยสำนักงานพัฒนาสังคม ฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  แจ้งประชาสัมพันธ์ให้เด็ก  เยาวชน  กลุ่มเด็ก  และเยาวชน  ตลอดจนบุคคล  และองค์กร   ที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน  ขอให้ส่งผลงานเพื่อคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัล  เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ  ประจำปี  ๒๕๕๔  โดยให้ส่งผลงานโดยตรงที่สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ  และพิทักษ์เด็ก  เยาวชน  ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ  กระทรวงพัฒนาสังคม ฯ  ภายในวันที่  ๑๕  เมษายน  ๒๕๕๔  ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ฯ 
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง  อื่น ๆ  
พลเรือเอก  ปรีชา  เตชรัตน์ ด้านเกษตรกร  ผลกระทบต่อระบบนิเวศน์  เป็นอย่างมาก  
ที่ผ่านมามีผู้ถูกใบแดง  ของอำเภอมีหลายราย  เนื่องจากมีการช่วยเพื่อหวังผลการเลือกตั้ง  ขณะนี้กำลังดำเนินคดีไปหลายรายแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบประธาน กพสอ. ผังทางจราจร  แยกโรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธ์อนุสรณ์)  ไปสี่แยกผักไห่  ตลอดเส้นทางข้ามสะพาน โรงพยาบาลผักไห่  จะเลี้ยวขวา  มีป้าย  Expo  ขวาง  
วันที่  ๑๒  เมษายน  ๒๕๕๔  จะนำร้านศรีอีสาน มาออกร้านให้  และกลุ่มพัฒนาสตรี  อ.ผักไห่จะมาร่วมงานในวันที่  ๑๒ เมษายน  ๒๕๕๔  
และในปี  ๒๕๕๓  สมาคมผู้นำสตรี  มีสมาชิก  ๖ พันกว่าราย  
มติที่ประชุม รับทราบ
ฝ่ายความมั่นคง เชิญร่วมถวายพระพร  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  ขอความร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ ทำป้ายถวายพระพร  
ในวันที่  ๑๒  เมษายน  ๒๕๕๔  อำเภอได้จัดประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรจากท่านนายอำเภอ  เวลา  ๑๖.๐๐ น.  บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอผักไห่  ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว  โดยพร้อมเพรียงกัน
มติที่ประชุม รับทราบ
กศน.อ.ผักไห่ ขอเสนอความเห็นว่ามีการสังสรรค์พบปะพูดคุยกัน  ขอเชิญท่านนายกร่วมด้วย             ณ  สถานที่ลานบ้านคุณปรีดา  เวลา  ๑๗.๐๐ น.  
มติที่ประชุม รับทราบ
ประธาน การส่งเสริมวัฒนธรรม  ถ้าเรารู้จักสายงานเรื่องก็จะไม่มี  ฝาก นายก  ตัวแทน  ด้วย
การประกันราคาข้าว  ตันละ  ๑๑,๐๐๐.- บาท  
เรื่อง  หอประชุม  ทาง อบจ. ทำหนังสือให้รับมอบ  
ดังนั้น  การใช้หอประชุม  ถ้าเป็นส่วนราชการค่าเช่าไม่เก็บ  จะเก็บแต่ค่าแอร์  
มติที่ประชุม รับทราบ
โรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข”   ประชาสัมพันธ์  รับสมัครเด็กนักเรียน ชั้น ม. ๑  และ ม.๔  ยังไม่เต็ม  มอบตัวในวันที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๕๔  
มติที่ประชุม รับทราบ
ประธาน งบก่อสร้าง  ใครจะร่วมทำบุญก็ได้  ท้องถิ่น  ๒  ทต  และ ๘  อบต.  
ฝากรองนิยมทำป้ายจราจรห้ามเลี้ยวขวา  เวลาออกจากอำเภอ  โค้งคลองมะขามเทศให้ตั้งกรวย  รณรงค์คนข้ามถนนให้ข้ามสะพานลอย  ถ้าเป็นไปได้ให้ทำหลังคาโพลิเมอร์
ปิดประชุม   เวลา  ๑๐.๐๐  น.                            
(ลงชื่อ)       สุภาวดี     ละม้าย ผู้บันทึกรายงานการประชุม
             (นางสุภาวดี    ละม้าย)
                    เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน
(ลงชื่อ)         วิรพัฒน์ อ่อนสุระทุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม
               (นายวิรพัฒน์   อ่อนสุระทุม)
               ปลัดอำเภอ  (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)ปรับปรุงข่าวล่าสุด 03/05/2011
โดย อุทัยวรรณ เรือนแป้น
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  การประกวดราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอผักไห่


   


                                           ประกาศอำเภอผักไห่
                  เรื่อง   การประกวดราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอผักไห่                      
                                     หมู่ที่ ๔  ตำบลผักไห่  อำเภอผักไห่   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
                                                           ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
                                                           -----------------------------------

 ด้วยอำเภอผักไห่  โดยที่ทำการปกครองอำเภอผักไห่   มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอผักไห่ หมู่ที่ ๔  ตำบลผักไห่   อำเภอผักไห่    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร   ตามแบบของอำเภอผักไห่  โดยการประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)    หากปรากฏว่าการเสนอราคาค่าก่อสร้างมีราคาที่แตกต่าง  หรือไม่แตกต่างไปจากราคากลางที่ประกาศไว้  ราคากลางดังกล่าวไม่มีผลผูกพันให้ต้องปฏิบัติ     ไปตามราคากลางนั้น  ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคางานเอง  จะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้
๑. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  และหรือต้องไม่เป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประกวด
ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม  ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคา  ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๕. ต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  และเป็นสัญญาเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)  โดยเป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี  นับตั้งแต่วันส่งมอบงานงวดสุดท้าย  จนถึงวันยื่นเอกสารการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานเอกชนที่อำเภอเชื่อถือ
                                                                                            /กำหนดดูสถานที่........
                                                                                
-  ๒  -

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  ให้ผู้ซื้อแบบและรายการไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง  โดยถือว่า
ผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่  ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ  ดีแล้ว  เมื่อมีอุปสรรคและปัญหา
ในเวลาทำงาน  จะนำมาอ้างให้พ้นความผิดต่ออำเภอผักไห่ ไม่ได้
กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ที่ทำการปกครองอำเภอผักไห่  (ห้องประชุม ๒ )   ที่ว่าการอำเภอผักไห่ ชั้น ๒  และจะแจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้เสนอราคาแต่ละรายทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  เป็นเงินจำนวน  ๒๕๐,๐๐๐.-  บาท  (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)   
กำหนดระยะเวลาในการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน  ๑๒๐ วัน  นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบแปลน  และเอกสารการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ในราคาชุดละ  ๕,๐๐๐.-  บาท  (ห้าพันบาทถ้วน)  ได้ที่ที่ทำการปกครองผักไห่ (งานการเงินและบัญชี)  ที่ว่าการอำเภอผักไห่  ชั้น  ๒   อำเภอผักไห่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ตั้งแต่วันที่   ๑๕-๒๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔    หรือสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์  www.amphoe.com   และ www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐-๓๕๓๙ -๑๓๙๙  ในวันและเวลาราชการ
หมายเหตุ
เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้    ได้มาจากเงินงบประมาณของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ประจำปี  ๒๕๕๔ ที่ทำการปกครองอำเภอผักไห่ จะมีการลงนามในสัญญาจ้างต่อเมื่อได้รับการจัดสรรเงินจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  แล้วเท่านั้น  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ของทางราชการที่ทำการปกครองอำเภอจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   หากไม่ได้รับเงินค่าก่อสร้างจากงบประมาณดังกล่าว    ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ  มิได้

                      ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์    พ.ศ.   ๒๕๕๔


                                                                                       (นายเรวัต  ประสงค์)
                                                                                          นายอำเภอผักไห่


เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่   ๑  /๒๕๕๔
                         การจ้างตามโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง  บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอผักไห่                             
                                         หมู่ที่ ๔  ตำบลผักไห่   อำเภอผักไห่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    
                                      ตามประกาศอำเภอผักไห่   ลงวันที่   ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔
   -----------------------------------------
อำเภอผักไห่ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “อำเภอ”   มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอผักไห่  หมู่ที่ ๔ ตำบลผักไห่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร  (รายละเอียดตามแบบของอำเภอผักไห่)  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ  ที่ทำการปกครองอำเภอผักไห่   โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้
            ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด
๑.๒     แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้าง
๑.๓     แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา
๑.๔     หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๑.๕ แบบสัญญาจ้าง
๑.๖ แบบหนังสือค้ำประกัน
            ( ๑) หลักประกันซอง  
      (๒) หลักประกันสัญญา
            (๓) หลักประกันผลงาน  
         ๑.๗ สูตรการปรับราคา(ภาคผนวก  ก)
                          ๑.๘ บทนิยาม
( ๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑.๙ แบบบัญชีเอกสาร
( ๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
........................ฯลฯ............................................
            ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
         ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและ ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
                                                                                                                                                  / ๒.๓  ผู้เสนอ...

-๒-

๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้อง
ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๘
๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น  
         ๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า  ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานเอกชนที่อำเภอเชื่อถือ
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน  แยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)  และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น  สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล               ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน  (๑)
(๔) เอกสารอื่น   เช่น  สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์  สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  เป็นต้น 
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่  ๑  ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ  ๑.๙ (๑)  


                                                                                                                                             /๓.  ส่วนที่ ๒...
-๓-

๓.๒ ส่วนที่  ๒  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน
            (๒) หลักประกันซอง  ตามข้อ  ๕
            (๓) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง  
(๔) บัญชีรายการก่อสร้าง    
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่  ๒  ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ  ๑.๙ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  
ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน
๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  ๙๐ วัน  นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย โดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จไม่เกิน  ๑๒๐  วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากอำเภอให้เริ่มทำงาน 
๔.๕ ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ  ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อน ที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่   ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา  ๐๙.๐๐  น. ถึง  ๑๑.๐๐  น. ณ  ที่ทำการปกครองอำเภอผักไห่  (ห้องประชุม๒)  ชั้น ๒ 
เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคา จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง
ผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ตามข้อ ๑.๘ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่  พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ ๓.๒ และแจ้งผู้เสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน  ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่า ผู้เสนอราคารับทราบแล้ว
หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการ                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                         /ทางอิเล็ก...
- ๔ -

ทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตาม       ข้อ ๑.๘ (๒)  คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และอำเภอจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน 
ผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเป็นผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิคอาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน ๓ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาให้ถือเป็นที่สุด
หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้อง จนไม่อาจดำเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดำเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกำหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ 
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ระหว่างการประกวดราคาฯ  เพื่อให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
๔.๗ ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังนี้
(๑) ผู้เสนอราคาจะต้องลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้อง
เริ่มต้นที่  ๕,๐๐๐,๐๐๐.-  บาท
(๓) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) 
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(4) ราคาที่เสนอในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องต่ำกว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ                
                                            (5)       ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้น   
                                                                                                                                                              /แล้วจะต้อง...
                                                                                    - ๕ -

แล้ว จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(๖) ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับแต่
วันยืนยันราคาสุดท้าย โดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
(๗) ผู้เสนอราคาที่เข้าร่วมประกวดราคาฯ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดราคาฯ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา
                  ๕. หลักประกันซอง
ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองเอกสารทางด้านเทคนิค 
จำนวน   ๒๕๐,๐๐๐.-  บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ำประกัน ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  
๕.๑ เงินสด
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่อำเภอ   (ที่ทำการปกครองอำเภอผักไห่)  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองเอกสารทางด้านเทคนิค  หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  ๓  วันทำการของทางราชการ
๕.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ๑.๖ (๑)
๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ  ๑.๖ (๑)
๕.๕    พันธบัตรรัฐบาลไทย
             หลักประกันซองตามข้อนี้ อำเภอจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุด              จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
           การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
  ๖.    หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
๖.๑ ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ อำเภอจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 
   ๖.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔   แล้ว คณะกรรมการดำเนินการประมูลจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของ ผู้เสนอราคารายนั้น                                                                                                                                                      
                                                                                                                                            /เว้นแต่เป็น...     
                                                                                     - ๖ -
                             
เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่ออำเภอเท่านั้น
๖.๓ อำเภอสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของอำเภอ
 (๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข ที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการประกวดราคา หรืออำเภอมีสิทธิให้ผู้เสนอราคา ชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้อง กับผู้เสนอราคาได้  อำเภอมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐาน
ดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง
๖.๕ อำเภอทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของอำเภอเป็นเด็ดขาด         ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งอำเภอจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการประกวดราคาหรืออำเภอจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ อำเภอมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๘ อำเภอมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
                                                                                                                                               /การคัดเลือก...
                                                                                                       - ๗ -
การคัดเลือกดังกล่าว  และอำเภอจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
๗. การทำสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๕ กับอำเภอภายใน  ๗  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ  ๕(ห้า)  ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้อำเภอยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่อำเภอ  (ที่ทำการปกครองอำเภอผักไห่) โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ
๗.๓   หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน         ดังระบุใน ข้อ ๑.๖ (๒)
๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินลงทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๖ (๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
๘.   ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
                        ๘.๑ (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)
            อำเภอผักไห่ จะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น  ๓  งวด ดังนี้
                                            งวดที่ ๑  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๕% ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเครียร์พื้น, ทำการตอกเสาเข็มโครงสร้างทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน   ๓๐  วัน
                                            งวดที่ ๒  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเทคอนกรีตโครงสร้าง,คอนกรีตพื้น, คอนกรีตขั้นบันได, วางแผ่นพื้นสำเร็จรูป,วางแผ่นใยสังเคราะห์ ,      ถมทรายหยาบ, เรียงหินใหญ่ , พร้อมยาแนวทั้งหมดแล้วเสร็จ    ให้แล้วเสร็จภายใน   ๖๐  วัน
                                            งวดสุดท้าย  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  ๒๕  ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานฉาบปูนโครงสร้าง, ติดตั้งราวเหล็กกันตก, เก็บรายละเอียด ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย (แล้วเสร็จตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบ คณะกรรมการจ้างตรวจรับงานเรียบร้อย  ภายในระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)
          ๙. อัตราค่าปรับ
 ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ จะกำหนดในอัตราร้อยละ๐.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
                                                                                                                                                      /๑๐. การรับ...
                                                                                              - ๘ -

                                 ๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
       ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้าง ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๕ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  ๒  ปี  นับถัดจากวันที่อำเภอได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง                                     
        
 ๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
          ๑๑.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้  ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี  ๒๕๕๔ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
โดยการลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ อำเภอได้รับการจัดสรรเงินจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วเท่านั้น
ราคากลางของงานจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอผักไห่  หมู่ที่ ๔  ตำบลผักไห่   ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท   (ห้าล้านบาทถ้วน)
   ๑๑.๒ เมื่ออำเภอได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็น
ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้                                                         (๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ 
เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของ
ลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี
๑๑.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่ออำเภอ     แล้วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กำหนดใน ข้อ ๔.๗ (๓) (๔) และ (๕)  มิฉะนั้น อำเภอจะริบหลักประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
                                                                                                                                                  /๑๓.๔ ผู้เสนอ...
                                                                                                - ๙ –

๑๑.๔ ผู้เสนอราคาซึ่งอำเภอได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลา 
ที่ทางราชการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ อำเภอจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น(ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ
๑๑.๕ อำเภอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
                         ** ๑๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
      การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่ม  หรือลด  และการจ่ายเงินเพิ่ม หรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง
ตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้  ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ  และให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่อำเภอได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๗
    ๑๓. มาตรฐานฝีมือช่าง
           เมื่ออำเภอได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง  และได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้  ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว  ผู้เสนอราคาจะต้องมีวิศวกรซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  และจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือและงาน  หรือสถาบันของทางราชการอื่น ๆ  หรือสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรอง  หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช.  ปวส.  และ ปวท.  หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่  กพ.รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ  ๑๐  ของแต่ละสาขาช่าง        (ที่จำเป็นแก่การปฏิบัติงาน)  แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย  ๑  คน  ในแต่ละสาขาดังต่อไปนี้
     ๑๓.๑   ช่างโยธา
     ๑๓.๒   ช่างก่อสร้าง
    ๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
            ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
            รายละเอียดและเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาจ้างฉบับนี้  มีผลใช้บังคับเป็นส่วนหนึ่งของประกาศประกวดราคาและสัญญาจ้างด้วย
                 ที่ว่าการอำเภอผักไห่

                 นายเรวัต    ประสงค์
                  (นายอำเภอผักไห่)
                ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 15/02/2011
โดย นายปัญญา ฤทธิญาติ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  พิธีรดน้ำดำหัว และขอพรจากนายอำเภอ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอผักไห่ ในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๖.๐๐ น.
ในวันที่  ๑๒  เมษายน  ๒๕๕๔  เวลา  ๑๖.๐๐ น.  ข้าราชการ  พนักงาน  เจ้าหน้าที่  ผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และกลุ่มพลังมวลชน            พร้อมกัน ณ  บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอผักไห่  สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์  (จำลอง  เข้าถวายพวงมาลัย  และเข้ารดน้ำดำหัว  และขอพรจากนายอำเภอผักไห่ และผู้สูงอายุ 
ปรับปรุงข่าวล่าสุด 03/05/2011
โดย อุทัยวรรณ เรือนแป้น
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับอำเภอผักไห่ โครงการขยายบทบาท ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  ( Fix  It  Center )  
ศูนย์เทศบาลตำบลผักไห่  ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี  และศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก
ได้จัดทำพิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  ทั้ง  ๔  ศูนย์  ณ  ที่ว่าการอำเภอผักไห่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันเสาร์ที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๔  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  
และในพิธีเปิดงานครั้งนี้  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  
(นายเกื้อกูล   ด่านชัยวิจิตร)  ได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้าง

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 15/03/2011
โดย อุทัยวรรณ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอผักไห่ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔
รายงานการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ครั้งที่  ๑ / ๒๕๕๔  
วันพฤหัสบดี ที่   ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๕๓  
ณ   ห้องประชุม  ๑  ชั้น  ๒  อำเภอผักไห่ 
************************
ผู้มาประชุม
๑. นายเรวัต  ประสงค์ นายอำเภอผักไห่
๒. นายวิรพัฒน์ อ่อนสุระทุม ปลัดอำเภอรับผิดชอบงานสำนักงาน
๓. นายปัญญา ฤทธิญาติ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง
๔. นายธนภัทร เดชเจริญ ปลัดอำเภอรับผิดชอบงานปกครอง
๕. พ.ต.ท.ชูเกียรติ คงพานิช รอง  ผกก. สภ.ผักไห่
๖. ร.ต.อ.กฤษณะ ปัทมสูต พงส.(สบ.) สภ.จักราช
๗. นายวีระวัชร์ สุนทรนันท์ ผู้อำนวยการการศึกษานอกระบบ  ฯ
๘. นายชูชาติ รัตนสุวรรณ์ เกษตรอำเภอผักไห่
๙. น.ส.สอางค์ สางาม สรรพากรอำเภอ
๑๐. นายวีระชาติ สมบูรณ์วิทย์ พัฒนาการอำเภอผักไห่
๑๑. น.ส.ลีนา นววิมาน ที่ดินอำเภอผักไห่
๑๒. นายกำธร รุมรัตนะ ปศุสัตว์อำเภอผักไห่
๑๓. นายคำรณ ภู่งาม ผู้จัดการ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑๔. นายสุเทพ พวงศิริ ท้องถิ่นอำเภอผักไห่
๑๕. นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี  อำเภอผักไห่
๑๖. นางพรทิพย์ สังข์กลมเกลี้ยง ผู้จัดการธนาคารออมสิน  สาขาผักไห่
๑๗. นายบุญส่ง  แย้มสระโส หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำ  ที่  ๒ ชป.ผักไห่
๑๘. นายเกรียงศักดิ์ พิมพันธ์ดี นายกเทศมนตรีตำบลลาดชะโด
๑๙. นายวินัย บรรดาศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง
๒๐. นายโยธิน บุญรังษี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก
๒๑. นายฉลอง คงสัมฤทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู
๒๒. นายชัยชะ บัวอ่อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี
๒๓. นายพรชัย พัฒนะพีระพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนลาน
๒๔. นายธวัช ธิราไสย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด
๒๕. นายสงบ สมวงษ์ ปลัดเทศบาลตำบลผักไห่
๒๖. นายพลภัทร เสริตานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค
๒๗. นายบุรินทร์ เตมะศิริ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม
ผู้ไม่มาประชุม    
๑. พ.ต.ธีรศักดิ์ เทียนจีน สัสดีอำเภอ
๒. นายชัยศักดิ์ เหล่าประเสริฐศิริ เจ้าพนักงานประมงอาวุโส๓. นายอำนาจ เดชะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม
๔. นางภัชดา แสงพนัสธาดา ปลัดเทศบาลตำบลลาดชะโด
๕. พ.อ.อ.ธนากร รุจิระกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง
๖. น.ส.พรพนา บาลทิพย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี
๗. นายวีระวัฒน์ ปิ่นทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู
๘. น.ส.กัญยา ดินแดง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนลาน
๙. นายธนิษฐ์ วงษ์คำ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด

   ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายโกศล แย้มสระโส หัวหน้างานผลิตประปาผักไห่ (แทน  ผจก.)
๒. นายสาธิต จินดา พัฒนาธุรกิจ  ธกส.สาขาผักไห่  (แทน  ผจก.)
๓. น.ส.วรรณะ พยัควงษ์ แทน ผอ.รร.ผักไห่ “สุทธาประมุข”
๔. น.ส.กัญญารัตน์ ชื่นขำ นักวิชาการสาธารณสุข  (ร.พ.ผักไห่)
๕. นายวีระพงษ์ โรจนบุรานนท์ ผู้ช่วย  สสอ.ผักไห่ (แทน  สาธารณสุขอำเภอ)
๖. พ.อ.อ.สุชาติ วิเชียรศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลผักไห่
๗. น.ส.จุฑามาศ สุขสมวัฒน์ แทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก
๘. นายวิโรจน์ จำปาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค
๙. นายกนก อุบลรัตน์ กำนันตำบลผักไห่
๑๐. นายเสกสรร ตั้งตรงไพโรจน์ กำนันตำบลอมฤต
๑๑. นายชูชีพ กระบิล กำนันตำบลลาดชิด
๑๒. นายเฉลา เดชะ กำนันตำบลลาดน้ำเค็ม
๑๓. นายเด็ดเดี่ยว เตียวพานิชเจริญ กำนันตำบลตาลาน
๑๔. นายสมศักดิ์ มณีรัตน์ กำนันตำบลท่าดินแดง
๑๕. นายสุรินทร์ ชื่นกุศล กำนันตำบลลำตะเคียน
๑๖. นางสำอาง ลาภใหญ่ กำนันตำบลโคกช้าง
๑๗. นายบำรุง จุติพงษ์ กำนันตำบลจักราช
๑๘. นายเฉลิม สุภศรี กำนันตำบลหนองน้ำใหญ่
๑๙. นายเสน่ห์ เล็กโสภี กำนันตำบลดอนลาน
๒๐. นายสมบัติ เขียวฉอ้อน กำนันตำบลนาคู
๒๑. นายสมศักดิ์ คงสาหร่าย กำนันตำบลกุฎี
๒๒. นายวิเชียร สิทธิสันต์ กำนันตำบลหน้าโคก
๒๓. นางนาตยา ด่านพิมาย กำนันตำบลบ้านใหญ่
๒๔. นายอรรณพ ศิริพัฒน์ กำนันตำบลบ้านแค
๒๕. นางจินตนา พึ่งประยูร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  ๙  ตำบลลาดชิด๒๖. นายไพบูลย์ วงษ์ภมร ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๑  ตำบลบ้านแค
๒๗. นายศักดา สบาย ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๑  ตำบลลำตะเคียน
๒๘. นายสมชาย หาญประจันท์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๑๐  ตำบลอมฤต
๒๙. นางบุญมาก มานพ ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๑ ตำบลลาดน้ำเค็ม
๓๐. น.ส.จารุนันท์ ชาดิษฐ์ ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๖  ตำบลจักราช

เมื่อถึงเวลา  ๐๘.๔๕  น.  นายเรวัต  ประสงค์  นายอำเภอผักไห่ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่อง   การประชุมครั้ง ที่ ๒/๒๕๕๔  ประจำเดือนมกราคม  ๒๕๕๔   กำหนดประชุมในวันพุธ ที่  ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  เวลา  ๐๘.๔๕  น.  โดยกำหนดให้   ภาคเช้า  ในเวลา  ๐๘.๔๕ น.  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ฯ  และในเวลา  ๑๐.๐๐  น.  ประชุมกำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน 
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๒  เรื่อง  แจ้งรับมอบนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งานอยุธยามรดกโลกได้ส่งการประกวดร้องเพลง  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่  ๒  (ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๑ ตำบลลำตะเคียน)  และการประกวดเดินแบบผ้าขาวม้า  ได้รับรางวัลออกแบบยอดเยี่ยม  ลูกผู้ใหญ่อมรา   เจริญไพบูลย์              หมู่ที่  ๓  ตำบลหนองน้ำใหญ่  ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ไปเชียร์  
ผู้จัดการธนาคารออมสิน  ได้มารับตำแหน่งใหม่ คือ  นางพรทิพย์   สังข์กลมเกลี้ยง  ย้ายมาจาก  สาขามหาราช  เมื่อวันที่  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๕๓  ทำงานตั้งแต่ปี  ๒๒  เป็นผู้การมา  ๑๐  กว่าปี  
เรื่อง  หนังสือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีหน่วยงานของจังหวัดมาจับร้านเกมส์  ของตำบลหนองน้ำใหญ่  สภ.จักราช  ช่วยรายงานมาด้วยว่าท่านจับตั้งแต่เมื่อไร  ร้านของนายสมคิด  ศิลประดิษฐ์  ฝากกำนันกับผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๒  ตำบลหนองน้ำใหญ่  ชี้แจงมาด้วย  
ผู้ว่าราชการจังหวัดได้กำชับมา ในวันที่ ๔ , ๑๐ , ๑๗ , และวันที่ ๒๗ มกราคม  ๒๕๕๔  รายงานผลให้จังหวัด  ในวันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๔  กำชับการเล่นอย่างอื่นที่คล้ายการพนัน
เรื่อง  ยาเสพติด  พวกที่พ้นโทษมาทางอำเภอได้ทำหนังสือแจ้งให้กำนัน  นายก  ทำหนังสือว่าพ่อแม่  เพื่อน  มีญาติที่ไหน  ต้องให้ท่านทำเครือข่าย  ส่งอำเภอในทุกวันที่  ๒๐  ของทุกเดือน  (โดยตรงที่  นอภ.)
เรื่อง  น้ำท่วม  ทางอำเภอชี้แจงไม่ได้ตัดให้ส่งกลับคืนไปทบทวนตามระเบียบการไปชี้แจงฝากท่านนายกด้วย  ให้ส่งจังหวัดภายในวันที่  ๗  มกราคม  ๒๕๕๔  ให้ท่านช่วยไปตามช่างให้หน่อย  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด  และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม
ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ทำแผนน้ำท่วม  ว่าใครท่วมเป็นบ้านแร  มีการตั้งจุดตรวจ  จุดบริการในหมู่บ้าน  จังหวัดส่งมาตรการใครเมาห้ามขับรถ  ให้สวมหมวกกันน๊อก  ดำเนินการอย่างจริงจัง  จุดเสี่ยง  ทางโค้ง  ให้ท่านทำป้าย  (จุดที่อันตราย)  จุดไหนเสี่ยงมากให้ท่านตั้งกรวย  ตรงสี่แยกชลประทาน  สี่แยกโรงพยาบาล  ฝากเน้นประชาสัมพันธ์        อยู่เวรยาม
ผู้ว่าราชการจังหวัด  จะมาเปิดงานวันนี้ (๓๐  ธันวาคม  ๒๕๕๓)  ของพัฒนาการ  ฝากแจ้งทุกจุดตรวจด้วย  ผู้ว่าท่านจะไปตรวจจุดตรวจ 
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม 
ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๒  ธันวาคม  ๒๕๕๓  ที่ผ่านมา มีจำนวน   ๘   หน้า   
มติที่ประชุม รับทราบ และรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่  ๒  ธันวาคม  ๒๕๕๓
ระเบียบวาระที่  ๓    เรื่อง  เพื่อทราบ
สำนักงานอำเภอ ๓.๑  เรื่อง  การประชาสัมพันธ์วันหยุดราชการ  ประจำปี  ๒๕๕๔  เป็นกรณีพิเศษ 
ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  กำหนดให้วันจันทร์ที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๔  เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกิจกรรมสำคัญ  รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว  และสถาบันครอบครัว  
มติที่ประชุม รับทราบ
สำนักงานอำเภอ ๓.๒  เรื่อง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ส่งความปรารถนาดีต่อประชาชน
อำเภอผักไห่  
ด้วยในวาระดิถีขึ้นปีใหม่  ปีพุทธศักราช  ๒๕๕๔  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถือเป็นโอกาสอันเป็นมงคล  ส่งความปรารถนาดีต่อทุกหน่วยงาน  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พี่น้องประชาชนอำเภอผักไห่  ที่ได้ร่วมกันรักษาและส่งเสริมขนบธรรมเนียม  วัฒนธรรม  ประเพณีอันดีงามของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
มติที่ประชุม รับทราบ
สำนักงานอำเภอ ๓.๓  เรื่อง  การพิจารณาโครงร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕
อำเภอผักไห่  ได้รับการพิจารณาให้บรรจุไว้ในโครงร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕  เฉพาะโครงการของจังหวัด  ซึ่งคณะกรรมการ ก.น.จ.ได้มีมติเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว  โดยอำเภอผักไห่ได้บรรจุไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวควบคู่กับการเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์  โครงการที่  ๑.๑  โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงประวัติศาสตร์จังหวัด  จำนวน  ๒  โครงการ  รวมงบประมาณ  ๒,๔๐๐,๐๐๐.- บาท 
มติที่ประชุม รับทราบสำนักงานอำเภอ ๓.๔  เรื่อง  สรุปยอดการรับบริจาคโลหิต  และอวัยวะ  ครั้งที่  ๔/๒๕๕๓  
๑)  มีผู้มาร่วมบริจาค จำนวน  ๑๔๘  คน
๒)  สามารถให้บริจาคได้ จำนวน  ๑๐๓  คน
๓)  บริจาคอวัยวะ จำนวน    ๑๒  คน
๔)  บริจาคดวงตา จำนวน       ๑  คน
มติที่ประชุม รับทราบ
สำนักงานอำเภอ ๓.๕  เรื่อง  ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย   
นายจาดุร  อภิชาตบุตร  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน  ในเรื่อง
๑)  การรณรงค์ติดตามและลดอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่  ๒๕๕๔
๒)  การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
๓)  การดำเนินการต่อเรื่องราวร้องทุกข์
๔)  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๕)  การทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบ  เอนกประสงค์  Smart  Card  เนื่องจากยังเป็นช่วงที่ไม่มี Smart  Card  อาจมีการแจ้งบัตรประจำตัวประชาชนหายเพื่อทำบัตรใหม่  เนื่องจากบัตรเหลือมีการปลอมแปลงง่าย
มติที่ประชุม รับทราบ
สำนักงานอำเภอ ๓.๖  เรื่อง  ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์  เนื่องในวันขึ้นปีใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๔  
ขอเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการ  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ฯ  ข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง  และพี่น้องประชาชนอำเภอผักไห่  ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์  ในวันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๔  เวลา  ๐๖.๓๐ น.  ณ บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอผักไห่
มติที่ประชุม รับทราบ
สำนักงานอำเภอ ๓.๗  เรื่อง  โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว  ในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์  พระวรชายาฯ  
ระยะที่  ๑  “คืนความสุขสู่ผู้ประสบภัยกับโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ฯ”  ระยะที่  ๑ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีอำเภอต้นแบบ  ๓  อำเภอ  คือ  อำเภอบางไทร  อำเภอบางปะหัน  และอำเภอบางบาล  โดยได้จัดกิจกรรม  “ ๓  วัน  สร้างสุขผู้ประสบภัย  กับโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ฯ”  ไปเรียบร้อยแล้ว
ระยะที่  ๒  การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตตามภารกิจโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ฯ  
กำหนดให้อำเภอจัดประชุมประชาคม  เพื่อหากกำหนดแนวทางการช่วยเหลือและสนับสนุนจากภารกิจ  ๕  ด้าน  ประกอบด้วย
๑)  เลี้ยงลูกด้วยนม  สุขอนามัยในครัวเรือน
๒) พัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง๓)  เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น
๔)  สรรสร้างการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี
มติที่ประชุม รับทราบ
ประธาน โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ฯ  ได้ดำเนินการที่  หมู่ที่  ๔  ตำบลนาคู  ติดตามของทุกส่วนราชการโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ฯ ให้จัดนิทัศการ  นัดประชุมโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ฯ อยู่ข้างล่างของอำเภอให้ประสาน  เกษตร  ปศุสัตว์  ประมง  เดือนหน้าภายในวันที่  ๒๐  มกราคม  ๒๕๕๔  ต้องเริ่มนำมารวมว่าจะทำอะไร  กรรมการรับผิดชอบกันเอง  โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ฯ  ให้ความสำคัญกันหน่อย
มติที่ประชุม รับทราบ
สำนักงานอำเภอ ๓.๘  เรื่อง  การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๗  รอบ  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๔  
๑)  จังหวัดกำหนดให้อำเภอร่วมจัดกิจกรรม  “ รวมใจภักดิ์รัก                      พระเจ้าอยู่หัวฯ”   โดยมอบพื้นที่ให้อำเภอจัดกิจกรรมหรือสื่อในนามของแต่ละอำเภอ  และให้อำเภอพิจารณา  ๓  ประเด็น  คือ
-  สัญลักษณ์ของอำเภอ
-  ของดีของอำเภอ
-  ความรู้สึกของประชาชนชาวอำเภอผักไห่  ที่มีต่อพระเจ้าอยู่หัว ฯ  ซึ่งอาจเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อให้เห็นว่า  เช่น  อำเภอบ้านแพรก  ใช้พัดขนาดใหญ่  เพื่อความร่มเย็น  อำเภอนครหลวงใช้เคียว  อำเภอวังน้อย  ใช้โรงงานไฟฟ้า  เป็นต้น
๒)  งบประมาณในการดำเนินการ จำนวน  ๒,๔๐๐,๐๐๐.-  บาท  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ร่วมสนับสนุนงบประมาณ  โดยให้เทศบาลตำบลลาดชะโดเป็นเจ้าภาพ
มติที่ประชุม รับทราบ
ประธาน จังหวัดจัดทำโครงการรวมใจภักดิ์รัก  พระเจ้าอยู่หัว ฯ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดให้อำเภอปรับ
๑.  บ้านขุนพิทักษ์
๒.  ตลาดลาดชะโด
๓.  ไร่นาสวนผสม  (เกษตร  ประสมประสาน)
บ้านขุนพิทักษ์  กับตลาดลาดชะโด  คนผักไห่  ๑๒๘  หมู่บ้าน  ๔  หมื่นกว่าคน  คนผักไห่นึกถึงพระเจ้าอยู่หัว ฯ  ยังไง  
-  เครื่องมือทำการประมงน้ำจืด  เช่น  ยอ
-  เครื่องมือทำการเกษตร  เช่น  คันไถ
-  ท่านให้ความชี้แนะทางการเกษตร  (พัฒนา)
ในอาคารมีเครื่องมือทำการเกษตร  เครื่องมือทำการประมง  สร้างรูปปลาตะเพียน  ซักตัว  อาจมีอะไรซักอย่างเป็นสัญญาลักษณ์  ตามคำขวัญของเรา


ถ้าไม่ได้ข้อสรุปเดี๋ยวเดือนหน้ามาถามอีก  สรุปคร้าว ๆ  ความรู้สึกของคนผักไห่
-  วิถีชีวิตแบบพอเพียง  มีเครื่องมือทำการประมง  การเกษตร  ทำพิพิธภัณฑ์อยู่ตรงนั้น  
-  เรื่อง  งบประมาณ  จะมีเจ้าภาพอยากให้  เทศบาลตำบลลาดชะโดเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการประมาณราคาไว้โยธาประมาณไว้ ๔,๐๐๐,๐๐๐.-บาท - ๒,๔๐๐,๐๐๐.- บาท  เฉลี่ยแล้ว  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ละ  ๒,๔๐๐,๐๐๐.-  บาท  เสร็จภายในเดือนสิงหาคม  เริ่มอย่างช้า ในวันที่ ๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๔  เฉลิมฉลอง  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๔ ในวันที่ ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๕๔  ทำพิธีหล่อพระประจำวันเกิดของพระเจ้าอยู่หัว ฯ               ที่  ตำบลหันตรา วันเดียวเสร็จ  เวลาจะแจ้งให้ภายหลัง
มติที่ประชุม รับทราบ
ฝ่ายความมั่นคง ๓.๙  เรื่อง  การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 
ในช่วงที่ผ่านมา  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้สำรวจความเสียหายของบ้านเรือน  และรับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ  ๕,๐๐๐.- บาท ไปแล้ว จำนวน ๑๐,๔๑๐  ราย               ที่ยังไม่ได้ไปรับจำนวน  ๑๘๕  ราย  วันนี้  (๓๐  ธันวาคม  ๒๕๕๓)  เป็นวันสุดท้ายผู้ที่ตกหล่นของอำเภอผักไห่  รวม  ๓๒๔  ราย  ส่วนของผู้ที่ยังไม่ได้รับได้ส่งไปที่  ปภ.จังหวัดแล้ว  บ้านเรือนเสียหาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ส่งมาทั้งหมด จำนวน ๑,๗๘๙  ราย  จังหวัดได้เรียกช่างไปให้ตรวจสอบ  และให้ส่งให้จังหวัดภายในวันที่  ๗  มกราคม  ๒๕๕๔  แต่อำเภอให้ส่งในวันที่  ๕  มกราคม  ๒๕๕๔  บ้านเรือนเสียหายให้ท่านตรวจสอบตามความเป็นมาตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ข้อ  ๕.๑  ให้ท่านนายกส่งมามีงบหน้าด้วย  ส่งใวจะได้ก่อน  งบมีจำกัด
มติที่ประชุม รับทราบ
ฝ่ายความมั่นคง ๓.๑๐  เรื่อง  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ปปส.  กำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานเน้นหมู่บ้านเป้าหมาย  บุคคลเป้าหมายฝากการดำเนินการจัดทำแผน  เน้นนโยบาย  ๓๐๖  ทำแผนให้สอดคล้อง 
มติที่ประชุม รับทราบ
ฝ่ายความมั่นคง ๓.๑๑  เรื่อง  การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่  ๒๕๕๔  
ในช่วงเทศกาลปีใหม่รัฐบาลสั่งให้เข้มข้น ๒๕๕๔  ในช่วงวันที่  ๒๙  ธันวาคม  ๒๕๕๓  -  ๔  มกราคม  ๒๕๕๔  ให้ตั้งจุดตรวจ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้กำหนดแผนขึ้นในวันที่  ๕   -  ๓๐  มกราคม  ๒๕๕๔  ร่วมกับ  สภ.ผักไห่  ดำเนินคดีไม่น้อยกว่า  ๓  ราย  ๓๐  หมู่บ้าน  ตำบลลาดน้ำเค็มเป็นตำบลที่จะเป็นหมู่บ้านสีขาว  การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ทางอำเภอทำหนังสือแจ้งจังหวัดถนนจากบ้านแคมาทางเข้า                 วัดบ้านแค  ถึงตำบลนาคู  ตรงสี่แยกหน้าโคก  อยากให้ติดสัญญาณไป  
ช่วงที่มีจุดตรวจ  จุดสกัด  จุดบริการ  ฝากท่านทำป้าย ให้เน้นย้ำ  เรื่อง  รักษาความปลอดภัย  สถานที่ราชการ  อำนวยความสะดวกไม่ให้ประชาชนตื่นตะหนก  หรือเกิดผลกระทบกับการท่องเที่ยวฝากกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ดำเนินการด้านการข่าวด้วย  ส่วนในจุดตรวจต่าง ๆ  จังหวัดเน้นย้ำ  เรื่อง ไป  และนั่งให้เป็นระเบียบด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
ฝ่ายความมั่นคง ๓.๑๒  เรื่อง  ให้ตรวจตรากวดขันแหล่งอบายมุขในพื้นที่  
จังหวัดให้ตรวจสอบในพื้นที่ตนเองว่า  มีแหล่งอบายมุขในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  บ่อนการพนัน  ตู้ม้าหยอดเหรียญ  หรือการติดตั้งเครื่องจักรกลหยอดเหรียญมีการแพ้ชนะและมีการเอาทรัพย์สินกันรวมทั้งการเปิดสถานบริการเกินเวลา  และการเปิดสถานการณ์บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต  จังหวัดพิจารณาเห็นว่า  การปฏิบัติตามข้อสั่งการข้างต้นสอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีในส่วนการพนันโดยเฉพาะตู้ม้า  รวมทั้งการดำเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับสถานบริการประเภทต่าง ๆ ในพื้นที่กำชับให้แต่ละท้องที่ดูแล  และให้ดำเนินการจับกุมอย่างเข้มงวด  
มติที่ประชุม รับทราบ
เกษตรอำเภอ ๓.๑๓  เรื่อง  การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน  ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๓  
การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน  ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ที่มีผลบังคับใช้  วันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓  เพื่อให้สภาเกษตรกรวางแผนเกษตรกรรมและรักษาผลประโยชน์ร่วมกันของเกษตรกร   สนับสนุนสิทธิและการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการกำหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ  เพื่อให้รัฐรักษาเสถียรภาพด้านราคา  และความมั่นคงในอาชีพเกษตรกร  เพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองอย่างต่อเนื่อง  ให้เป็นไปเพื่อเกษตรกรอย่างแท้จริง  และมีกระบวนการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐด้านการปฏิบัติตามนโยบายเกษตรกรรม  อันจะนำไปสู่การพัฒนาภาคเกษตรกรรมและระบบเศรษฐกิจ  โดยรวมของประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคต  และให้มีการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร  ดังนี้
๑.  กำหนดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้านให้ได้ผู้แทนหมู่บ้านละ  ๑  คน  ในวันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  เพื่อดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับตำบล  และระดับอำเภอ
๒.  ผู้แทนเกษตรกรระดับอำเภอจะได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาเกษตรจังหวัด  (ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติโดยตำแหน่ง)
มติที่ประชุม รับทราบ
พัฒนาการอำเภอ ๓.๑๔  เรื่อง  การจัดเก็บข้อมูล  จปฐ.  และ กชช. ๒ ค.  ปี  ๒๕๕๔  
การจัดเก็บข้อมูล  จปฐ.  จัดเก็บทุกปี / ข้อมูล  กชช.  ๒ค  จัดเก็บทุก  ๒  ปี  โดยปี  ๒๕๕๔  ดำเนินการจัดเก็บข้อมูล  จปฐ.  และ  กชช.  ๒ค   ซึ่งข้อมูล  จปฐ.  จัดเก็บตั้งแต่เดือนมกราคม  -  เดือนมีนาคม  ๒๕๕๔  และข้อมูล  กชช.  ๒ค  จัดเก็บตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์  -  เดือนเมษายน  ๒๕๕๔   โดยจัดเก็บข้อมูลทุกครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริง  ทั้งในเขตชนบท  (อบต.)   และเขตเทศบาล

มติที่ประชุม รับทราบ 
พัฒนาการอำเภอ ๓.๑๕  เรื่อง  การจัดงาน  “มหกรรม  OTOP  อำเภอผักไห่  ครั้งที่  ๕ ”  
รัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากในหมู่บ้าน/ชุมชน  โดยการส่งเสริมโครงการ  OTOP  ในทุกพื้นที่  ทั้งในด้านความรู้รวมถึงด้านการตลาด
อำเภอผักไห่  ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่าย  OTOP  อำเภอผักไห่  ได้กำหนด           จัดงาน  “มหกรรมสินค้า  OTOP  อำเภอผักไห่  ครั้งที่  ๕”  ระหว่างวันที่  ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๕๓   ถึงวันที่  ๓  มกราคม  ๒๕๕๔  ณ บริเวณตลาดพอเพียง  โดยมีวัตถุประสงค์            เพื่อส่งเสริมการผลิตและการจำหน่ายสินค้าของกลุ่ม  OTOP  อำเภอผักไห่  กำหนดพิธีเปิดงานในวันพฤหัสบดีที่  ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๕๓  ณ  บริเวณตลาดพอเพียง  อำเภอผักไห่  เวลา  ๑๗.๓๐ น.
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๑๑  เรื่อง  การรักษาความสงบเรียบร้อย  (สภ. ผักไห่ ,  สภ.จักราช)
สภ.ผักไห่ รายงานคดี  ๕  กลุ่ม
-  กลุ่มที่  ๒  คดีประทุษร้ายต่อชีวิต  ร่างกายและเพศ  เกิด  ๑  คดี
สภ.ผักไห่  ฝากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทำป้ายด้วยว่าอีก  ๓๐๐  เมตรเป็นจุดบริการของใคร  คนที่เข้ามาผักไห่ จะเกิดความอุ่นใจ
ขอความร่วมมือทุกท่านแจ้งข่าวยาเสพติดให้แจ้งกับผมให้ทำหนังสือ                      ถึง สภ.ผักไห่  เพื่อจะประกอบหลักฐานในการขอหมายค้น  เป็นหนังสือร้องเรียนมาก็ได้  ยาเสพติดเยอะ  
มติที่ประชุม รับทราบ 
สภ.จักราช รายงานคดี  ๕  กลุ่ม
กลุ่มที่  ๕  รัฐเป็นผู้เสียหาย  
-  ยาเสพติด  ๕  ราย  เสพ  ๓  กัญชา  ๑  
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง  อื่น ๆ   
ผอ.การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
๑.  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๔  มีงบประมาณให้  กศน.ตำบล  ๑  แห่ง  งบประมาณ  ๙๐๐,๐๐๐  กว่าบาท  ได้ลงที่ตำบลหนองน้ำใหญ่
๒.  หนังสือพิมพ์ของ  กศน.ควรที่จะอยู่ที่  กศน.ตำบล
๓.  ในวันที่  ๔ และ ๕ มกราคม  ๒๕๕๔   มีการอบรม  เรื่อง  เศรษฐกิจพอเพียง  วันที่  ๕  มกราคม  ๒๕๕๔  นำสมาชิก  ๑๕๐  คนไปที่สวนจิตลดา
มติที่ประชุม รับทราบ
ประธาน ทำป้ายชะลอความเร็ว  ป้ายบอกระยะทาง  เป็นระยะ ๆ  ตรงนี้มีหลุม  ทางขลุขละ  ฝากการแต่งกาย  และสมุดตรวจเยี่ยม
มติที่ประชุม รับทราบ

ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่  
รัฐมีงบประมาณถ่ายโอน  คลองธรรมชาติ  ลำราง  รัฐถ่ายโอนให้ท้องถิ่นแล้ว  การดูแลถนนที่ยาว  ตั้งแต่  ๖  เมตร  ให้โอนให้ทางหลวงชลบทดูแล  
มติที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุม   เวลา  ๑๐.๐๐  น.                            
(ลงชื่อ)       สุภาวดี     ละม้าย ผู้บันทึกรายงานการประชุม
              (นางสุภาวดี    ละม้าย)
                      เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน
(ลงชื่อ)        วิรพัฒน์ อ่อนสุระทุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม
                (นายวิรพัฒน์ อ่อนสุระทุม)
               ปลัดอำเภอ  (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)


ปรับปรุงข่าวล่าสุด 09/02/2011
โดย อุทัยวรรณ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  แนวทางการดำเนินโครงการอาสาสมัครปกป้องสถาบัน (อสป.)
อำเภอผักไห่ดำเนินการโครงการอาสาสมัครปกป้องสถาบัน  (อสป.)  ในวันที่  ๓ - ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  จำนวน  ๒๕๐  คน
ปรับปรุงข่าวล่าสุด 02/03/2011
โดย อุทัยวรรณ เรือนแป้น
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  แนวทางการดำเนินโครงการอาสาสมัครปกป้องสถาบัน (อสป.)

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 02/03/2011
โดย อุทัยวรรณ เรือนแป้น
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  แนวทางการดำเนินโครงการอาสาสมัครปกป้องสถาบัน (อสป.)

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 02/03/2011
โดย อุทัยวรรณ เรือนแป้น
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  การจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
การจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
“ ๕  ธันวามหาราช “  พ.ศ. ๒๕๕๓  และงานพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ
ที่ดี  และพลังแผ่นดิน  

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 03/03/2011
โดย อุทัยวรรณ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รณรงค์ป้องกันปราบปรามยาเสพติด กวดขันวินัยจราจร ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
ข้าราชการ  พนักงาน  เจ้าหน้าที่  ผู้บริหาร  และสมาชิดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  กลุ่มพลังมวลชน  ร่วมเดินรณรงค์ป้องกันปราบปรามยาเสพติด  กวดขันวินัยจราจร  ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม  พร้อมกัน   ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอผักไห่  
ปรับปรุงข่าวล่าสุด 22/04/2011
โดย อุทัยวรรณ เรือนแป้น
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

หน้าหลัก | เกี่ยวกับอำเภอดอทคอม | รายชื่ออำเภอ | เตรียมตัวไปอำเภอ | ติดต่อเจ้าหน้าที่

 

webmaster@dopa.go.th  โทร. 0-2282-1047-8, 0-2356-9564 FAX 0-2282-1048 
Copyright © 2003 By www.amphoe.com -> Best view is 800x600 Pixels ->Design by :