ค้นหา >

 

ค้นหา

 
ค้นหาอำเภอ >>  จังหวัด:    อำเภอ:  

อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก

 
เรื่อง  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอแม่ระมาด
อำเภอแม่ระมาด ครั้งที่๗ / ๒๕๕๗
วันศุกร์ที่  ๑ กรกฎาคม   ๒๕๕๗  เวลา  ๐๘.๓๐  น.
ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด  (ชั้น  ๒ )
……………………………….
ผู้เข้าประชุม
๑.  นายเชวงศักดิ์  ใจคำ นายอำเภอแม่ระมาด
๒.  นายเลิศศักดิ์  ทับผึ้ง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
๓.  พ.ต.ท.สุชาติ  ธรรมรังสี (แทน)ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด
๔.  นายพิทักษ์  ศิลา (แทน)ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ระมาด
๕.  นายเสาแก้ว  เหลามา สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
๖.  นายเฉลียว  ทองทิน เกษตรอำเภอแม่ระมาด
๗.  นายคะนอง  อินทร์พรม ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด
๘.  ร.ท.กิตติภพ  ประมาณ สัสดีอำเภอแม่ระมาด
๙.  นายดิเรก  ปิติสาร พัฒนาชุมชนอำเภอแม่ระมาด
๑๐.  ร.ต.อ.ดำรง  สุขเชย (แทน)ผู้บังคับกองบร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่  ๓๔๕
๑๑.  นางยุพิน  วงษ์หมื่น ท้องถิ่นอำเภอแม่ระมาด
๑๒.  นายวันเฉลิม  จันทร์ยะคาร ที่ดินอำเภอแม่ระมาด
๑๓.  นายไชยยันต์  อุดปิน (แทน)หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าแม่ตื่น
๑๔.  นายอำนวย  บุหลั่น   (แทน)หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่  ตก  ๒  (ขะเนจื้อ)
๑๕.  นายประภาส  ผิวอ่อน (แทน)หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่  ตก  ๙ (แม่จะเรา)
๑๖.  นายอังกรู  แก้วจันทรเพชร (แทน)นายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาด
๑๗.  นายสีทน  ปงรังษี (แทน)นายกเทศมนตรีตำบลแม่จะเรา
๑๘.  นายวันชัย  พร้าวเอียด (แทน)นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
๑๙.  นายจิระภาส  ศรีวนาตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
๒๐.  นายวีระพล  บูชาคุณธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
๒๑.  นางสาวอัจฉรา  คำสอน วัฒนธรรมอำเภอแม่ระมาด
๒๔.  นายรัตนกุล  สังขศิลา ปลัดอำเภอแม่ระมาด
๒๕.  นายอำนวยเดช  เทพคำอ้าย ปลัดอำเภอแม่ระมาด
๒๖. นางสาวนราภรณ์  ช้างทอง ปลัดอำเภอแม่ระมาดผู้ไม่มาประชุม  
๑.  นายเทวัญ  ไพรศาลธรรมโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ(ติดราชการ)
๒.  นายสมนึก  ปู่อ้าย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น(ติดราชการ)
๓.  นายเฉลิมเกียรติ  บูลย์ประมุข       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ(ติดราชการ)
๔.  นายนิมิตร  หาญกิตติมงคล   ผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย  สาขาแม่ระมาด
๕.  นางจรรยา  ก๋าแก่น ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ระมาด (ติดราชการ)
๖.  นายมานพ  พาติกะบุตร ประมงอำเภอแม่ระมาด(ติดราชการ)
๖.  นายสมชาย  คำตุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม(ติดราชการ)
๗.  นายขวัญชัย  นันต๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม(ติดราชการ)
๘.  ว่าที่ ร.อ.ณัฐกิตติ์  คำน่าน ปลัดเทศบาลตำบลแม่ระมาด(ติดราชการ)
๙.  นายวรวิทย์  บุพศิริ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง(ติดราชการ)
๑๐.  นายขวัญชัย  นันต๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม(ติดราชการ)
๑๑.  นายสมชาย  คำตุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม(ติดราชการ)
๑๒.  นายจ่างแก้ว  คีรียรรยง กำนันตำบลสามหมื่น (ติดราชการ)
๑๓.  นายวิเชียร  สอนแย้ม   หัวหน้าหมวดการทางแม่ระมาด(ติดราชการ)

ผู้ร่วมประชุม
๑.  นายอนันต์  การังใจ กำนันตำบลแม่ระมาด
๒.  นายวิทยา  พันธุ์ปัญญากรกุล กำนันตำบลแม่พระธาตุ
๓.  นายสุรัตน์  ขวัญแก้วนากร กำนันตำบลขะเนจื้อ
๔.  นายวีระวุฒิ  ใหม่โม่ง กำนันตำบลแม่ตื่น
๕.  นายรัฐเขต  ศรีรมย์ (แทน)ปลัดเทศบาลตำบลแม่จะเรา
๖.  นายวรวิทย์  บุพศิริ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
๗. นายอรรคเดช  สีตุ้ย  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
๘. สตท.สมชาติ  วุฒินันท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
๙. นายสุชาติ  ผาแสนเถิน (แทน)ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ
๑๐. นายกรกฤศ  วันธนานันท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
๑๑.  นายชะลอ  จิ่วแหยม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
๑๒. นายเกียรติศักดิ์  กิจการ (แทน)รักษาการ ผอ.ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
๑๓.  นายสมเนตร  ฉ่ำสุภาพ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
สาขาแม่ระมาด
๑๔.  นายพงศ์พันธุ์  พรหมสวาสัดิ์ ผู้จัดการธนาคารออมสิน  สาขาแม่ระมาด
๑๕.  นายวีรศักดิ์  มั่งมูลมี หัวหน้าหน่วยควบคุมโรคนำโดยแมลงที่  ๔
๑๖.  นายอรุณ  กองห้าห้อง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ระมาด
๑๗.  นายธรรมสรณ์  แสงโชติ ผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที
๑๙.  นายรัฐพล  ทองคันนา (แทน)ประธานศูนย์ประสานงานโรงเรียนอำเภอแม่ระมาด
๒๐. ร.ต.วันชัย  ภู่มี (แทน)ผู้บังคับกองร้อยทหารราบที่ ๔๓๒
๒๑. ร.ท.อำนวย  นามณี ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่  ๓๑๐๕  
๒๒. นางสาวสุณิตา  สุวรรณฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจกปก
๒๓.  ดร.เกษม  บูลย์ประมุข ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง  
๒๔.  นางรุณี  ห่อทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าไร่
๒๕. นายจิรัฐติพร  มหาศรานนท์ (แทน)หัวหน้าหมวดการทางแม่ระมาด
๒๖. นายอลงกรณ์  โตแก้ว (แทน)  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย
๒๗.  นายอนุศักดิ์  เครืออยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหอม
๒๘.  นางสมพิศ  วงศ์อำนวจ ผู้อำนวยการโรงเรียนกลาโหมราชเสนา
๒๙.  นางอินทิรา  ยศหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง
๓๐.  นางสีนวล  เสมกันทร (แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจกปก
๓๑.  นายโอภาส  ภูวนาทโยธิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยนกแล
๓๒.  นายกรรไกร  ก้อนกัน (แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านผู้หญิงกุลฑลจินดา
๓๓.  นางสาวภคอร  อินทร์เอี่ยม (แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขะเนจื้อ
๓๔.  นางสาวสมพิศ  วงษ์อำนาจ ผู้อำนวยการโรงเรียนกลาโหมราชเสนา
๓๕.  นางรัชฎาภรณ์  ก๋าวงษ์ (แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันป่าไร่
๓๖.  นางสาวเนตรนภา  ดวงคำวัน (แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามหมื่น
๓๗.  นายอาริยวัช  มาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล
๓๘.  นายองอาจ  สีใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ

เริ่มประชุมเวลา   ๐๘. ๓๐  น. 
       เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายเชวงศักดิ์  ใจคำ  นายอำเภอแม่ระมาด  ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมประจำเดือนสิงหาคม  ๒๕๕๗   มีดังนี้

ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ขอแนะนำข้าราชการที่ได้มาปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด  
จำนวน  ๒  ท่าน  คือ
๑)  นายวันเฉลิม จันทร์ยะคาร ตำแหน่งนักวิชาการที่ดิน  สำนักงานที่ดินอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก  รักษาราชการแทนเจ้าพนักงานที่ดินอำเภอ  สำนักงานที่ดินอำเภอแม่ระมาดตั้งแต่วันที่ ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๗
๒)  นายคณาธิป  เผือกพัด  ตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดิน  อำเภอท่าสองยาง  
ช่วยราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดตาก  สาขาแม่สอด  จังหวัดตาก  ให้ช่วยราชการสำนักงานที่ดินอำเภอแม่ระมาด  ตั้งแต่วันที่ ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๗

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ ประจำเดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๗
อำเภอได้จัดทำรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ระดับอำเภอ 
ครั้งที่  ๗/๒๕๕๗  ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ ขอให้เปิดดูได้ที่ Website:www.amphoe.com  หัวข้อ  ประชาสัมพันธ์
มติที่ประชุม รับรอง

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมที่ผ่านมา

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑  การจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ   ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๗  (สำนักงานอำเภอ)
ด้วยในวันอังคารที่  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๗  เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ  ดังนั้น  เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี  และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  ตลอดจนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสดังกล่าว  อำเภอแม่ระมาดจึงกำหนดการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  “๑๒ สิงหาพระบรมราชินีนาถ”  ในวันอังคารที่  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๗  ณ  ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด  โดยจัดกิจกรรมทั้งภาคเช้าและภาคค่ำ  รายละเอียดตามกำหนดการที่ส่งมาพร้อมนี้  และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสดังกล่าว  จึงขอความร่วมมือจากท่านดำเนินการ  ดังนี้
๑.  ตั้งโต๊ะประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์  ประดับธงชาติคู่กับธงอักษร
พระนามาภิไธย  “สก”  พร้อมเครื่องราชสักการะ  ณ  อาคารสำนักงาน  ในห้วงเดือน
สิงหาคม – กันยายน  ๒๕๕๗
๒.  เชิญชวนกลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่ประดับธงชาติคู่กับธงอักษร
พระนามาภิไธย  ณ  อาคาร  บ้านเรือน  จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์  เน้นกิจกรรมพัฒนาจิตใจ  การลด  ละ  เลิกอบายมุข  การบริจาคโลหิต  การปลูกต้นไม้  หรือกิจกรรมอื่นๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
๓.  ส่วนราชการ  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินโครงการหรือกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับพระราชกรณียกิจ  โครงการตามพระราชดำริ  และเรื่องที่ทรงห่วงใยอาณาประชาราษฎร์และประเทศชาติโดยให้ดำเนินการตลอดทั้งปี  
๔.  ให้งดเว้นการเล่นการพนัน  การขอความร่วมมือผู้ประกอบการสถาน
บริการในพื้นที่ให้งดเว้นการเปิดสถานบริการ  หรือแหล่งอบายมุขต่างๆ  เชิญชวนประชาชนให้การสนับสนุนส่งเสริมหรือดำเนินกิจกรรมในการลด  ละ  เลิกอบายมุข  หรือกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด  ตลอดจนงดเว้นการออกใบอนุญาตให้ฆ่าสัตว์  หรือกิจกรรมที่เป็นการทรมานสัตว์

ในการนี้  อำเภอแม่ระมาดจึงขอเชิญชวนส่วนราชการ  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง  กลุ่มพลังมวลชนและประชาชนในพื้นที่  เข้าร่วมถวายความจงรักภักดีในรัฐพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  “๑๒  สิงหาพระบรมราชินีนาถ”  พุทธศักราช  ๒๕๕๗ กำหนดการข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน
มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๒  โครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่  (สำนักงานอำเภอ)
ด้วยอำเภอแม่ระมาด  ได้จัดทำโครงการ  อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่  (Amphoeyim  Mobole  Service)  อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก ขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้
๑.  เพื่อเป็นการส่งเสริมการให้บริการประชาชนในเชิงรุกในลักษณะการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ในระดับอำเภอออกให้บริการประชาชน  เพิ่มช่องทางในการให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น
๒.  เพื่อเป็นการลดเงื่อนไขและภาระต่างๆ  ให้แก่ประชาชนในการขอรับบริการภาครัฐ  ณ  ที่ตั้งและทำให้หน่วยงานภาครัฐสามารถรับรู้รับทราบปัญหา  ความต้องการของประชาชนในพื้นที่  เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการและการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที
๓.  เพื่อเป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการภาครัฐให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากขึ้น

หมู่บ้านเป้าหมายโครงการ  อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่  (Amphoeyim  Mobole  Service)  อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก  ประจำเดือนสิงหาคม  ๒๕๕๗  ดังนี้
๑.  วันที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๗  โรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล  หมู่ที่  ๑  
     ตำบลพระธาตุ
๒.  วันที่  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๕๗  โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ  หมู่ที่  ๒  
    ตำบลสามหมื่น
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ขอเชิญทุกส่วนราชการ  เข้าร่วมโครงการ  และร่วมให้บริการ
เคลื่อนที่แก่ประชาชน  ตามหมู่บ้านเป้าหมายโครงการ  และขอขอบคุณเทศบาลตำบลทุ่งหลวง  และองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ  ที่ได้สนับสนุนอาหาร  น้ำดื่ม แก่เจ้าหน้าที่และประชาชน  พร้อมอำนายความสะดวกทั้งสถานที่ในการออกหน่วยอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่  ๒  ครั้งที่ผ่านมา
มติที่ประชุม รับทราบ


๔.๓  ประกาศจังหวัดตาก  เรื่อง  ให้ผู้ครอบครองที่ดินในเขตพื้นที่ป่าไม้  
โดยไม่มีเอกสารสิทธิ์และไม่ได้แจ้งการครอบครองไปลงทะเบียนกับทางราชการ  
(ฝ่ายความมั่นคง)

เนื่องจากจังหวัดตากประสบปัญหาพื้นที่ป่าไม้ถูกทำลายอย่างรุนแรงจนเป็นเหตุให้เกิดผลกระทบด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยตรงต่อชุมชนในพื้นที่  และภาพรวมของประเทศอย่างรุนแรง

จังหวัดตากพิจารณาแล้ว  เพื่อเป็นการหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากร
ป่าไม้ในท้องที่จังหวัดตาก  และเป็นไปตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๔ และ  ๖๖/๒๕๕๗  รวมทั้งเป็นการจัดระเบียบการอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุข  ในเขตพื้นที่ป่าไม้  จึงได้มีประกาศจังหวัดตาก  เรื่อง  ให้ผู้ครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าไม้  

โดยไม่มีเอกสารสิทธิ์และไม่ได้แจ้งการครอบครองไปลงทะเบียนกับทางราชการ  ดังต่อไปนี้
๑.  ให้ผู้ครอบครองที่ดินเพื่อยู่อาศัยหรือทำกินในเขตพื้นที่ป่าไม้  โดยไม่มีเอกสารสิทธิ์และไม่เคยแจ้งการครอบครองไว้กับทางราชการ  ให้ไปลงทะเบียนแจ้งการครอบครองที่ดิน  ณ  ที่ทำการกำนันตำบลท้องที่ที่ดินตั้งอยู่  ภายในวันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๗
๒.  ผู้ที่ไปแจ้งการครอบครองที่ดินในเขตพื้นที่ป่าไม้  ตามข้อ  ๑  จะได้รับการพิจารณาตามแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าไม้  ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่  ๖๔/๒๕๕๗  และ๖๖/๒๕๕๗
๓.  หากพื้นกำหนดการลงทะเบียนแจ้งการครอบครองที่ดินในเขตพื้นที่ป่าไม้โดยไม่มีเอกสารสิทธิ์และไม่ได้ไปลงทะเบียนแจ้งการครอบครองไว้  ตามกำหมายอย่างเฉียบขาดทุกรายไป  ซึ่งรวมทั้งการสืบหาตัวผู้ครอบครองมาดำเนินคดีต่อไปด้วย
มติที่ประชุม   รับทราบ

ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องจากหน่วยงานต่าง ๆ
๕.๑  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ระมาด
การเตรียมประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  “อยู่เย็นเป็นสุข”  โครงการ
เชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น  ประจำปี  ๒๕๕๗  (บ้านทุ่งมะขามป้อม 
หมู่ที่  ๔  ตำบลพระธาตุ  อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก
พัฒนาชุมชนอำเภอ เนื่องจากวันที่  ๕  สิงหาคม  ๒๕๕๗  คณะกรรมการตรวจเยี่ยมหมู่บ้านดีเด่นจะเดินทางมามาตรวจเยี่ยมบ้านทุ่งมะขามป้อม  หมู่ที่  ๔  ตำบลพระธาตุ  จึงขอเชิญชวนทุกส่วนราชการเข้าร่วมการประกวดหมู่บ้านดีเด่น
มติที่ประชุม   รับทราบ

๕.๒  สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด
๑.  เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ทรงมีพระชนมายุครบ  ๖๐  พรรษา  ๒  เมษายน  ๒๕๕๘  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้จัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น  ระหว่างวันที่  ๑๖  กรกฎาคม – ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๕๗  อำเภอแม่ระมาดขอความร่วมมือเกษตรในพื้นที่ร่วมเฉลิมฉลองโดยปลูกผลไม้ยืนต้น  ครอบครัวละ  ๑  ต้น  และรายงานให้ทราบทุกวันประชุมประจำเดือน  กำนัน/ผญบ.
มติที่ประชุม   รับทราบ
๒.  การดำเนินการช่วยเหลือชาวนา  ของ  คสช.  โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒.๑  ให้เกษตรกรที่ปลูกข้าว  ปีการผลิต  ๒๕๕๗/๕๘  มาแจ้งปรับปรุง
ข้อมูลการปลูกข้าว   ตั้งแต่วันที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  ถึงวันที่  ๒  กันยายน  ๒๕๕๗
มติที่ประชุม   รับทราบ

๒.๒  สิทธิชาวนาจะได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐ
๒.๒.๑  ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการลดต้นทุนการผลิตข้าว
มติที่ประชุม   รับทราบ
๒.๒.๒  ได้รับสิทธิลดค่าเช่านาไร่ละ  ๒๐๐  บาท
มติที่ประชุม   รับทราบ
๒.๒.๓  ได้ลดค่าพันธุ์ข้าว  และปัจจัยการผลิตอื่นๆ  เช่น  ปุ๋ยเคมี
สารเคมี  (ตามราคาควบคุมของทางราชการ)  ไม่ได้รับความเป็นธรรมแจ้ง  เจ้าหน้าที่เกษตรผู้รับผิดชอบตำบล  หรือ  สำนักงานเกษตร  ๐๕๕-๕๘๑๑๗๒
ตำบลแม่ระมาด  ๐๙๓-๑๓๐-๒๗๓๕
ตำบลแม่จะเรา  ๐๙๓-๑๓๐-๒๗๓๔
ตำบลขะเนจื้อ  ๐๙๓-๑๓๐-๒๗๓๖
ตำบลแม่ตื่น  ๐๙๓-๑๓๐-๒๗๓๓
ตำบลพระธาตุ  และตำบลสามหมื่น  ๐๙๓-๑๓๐-๒๗๓๗
มติที่ประชุม   รับทราบ

๕.๓  โรงพยาบาลแม่ระมาด
สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล  ประจำเดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๗
๑.  โรงพยาบาลแม่ระมาดได้ออกหน่วยค้นหาและตรวจรักษาโรคมาลาเรียเคลื่อนที่  ที่บ้านเมยผู้ใหญ่ปุ่ม,  เมยกำนันสุข,  เมยห้วยไผ่,  เมยแม่มาลัย  และเมย
น้ำดิบบอนหวาน  เดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๗  มีผู้รับการตรวจรักษา  จำนวน  ๑๘๑  ราย  พบเชื้อมาลาเรีย  จำนวน ๑๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๔๙ เป็นเชื้อ PV. จำนวน  ๑๙  ราย  
๒.  วันที่  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ระมาด  ร่วมกับ
กิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาด  ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่  ณ  หอประชุมอำเภอ
แม่ระมาด  ได้โลหิต  จำนวน  ๔๗  ยูนิต
๓.  วันที่  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ระมาด  เข้าร่วมเวทีเสวนาเพื่อรวบรวมข้อมุลการปฏิรูป  ของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปอำเภอแม่ระมาด
๔.  วันที่  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ระมาดออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจรักษาประชาชน  ตาม  “โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่”  
ณ  วัดบ้านวังผา  หมู่ที่  ๔  ตำบลแม่จะเรา  มีผู้รับบริการ  จำนวน  ๕๐  ราย
๕.  วันที่  ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  โรงพยาบาลแม่ระมาด  ร่วมกับคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จัดเสวนาผู้เกี่ยวข้องตามโครงการการศึกษาสถานการณ์ด้านการจัดการสุขภาวะของคนชายแดนที่มีปัญหาสถานะและสิทธิตามกฎหมายในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  ณ  หอประชุมโรงเรียนบ้านขะเนจื้อ  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน  ๒๕๐  คน
๖.  วันที่  ๑๕-๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  โรงพยาบาลแม่ระมาด  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการควบคุมดูแลผู้ป่วย  ณ  จุดเกิดเหตุก่อนถึงโรงพยาบาลให้กับทีมกู้ชีพและ  อพ.ปร.  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตอำเภอแม่ระมาด  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ระมาด  ผู้เข้ารับการอบรม  จำนวน  ๖๙  คน
๗.  วันที่  ๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาดออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่  ณ  สถานีอนามัยเฉลิม
พระเกียรติฯ  แม่จะเรา  ได้โลหิต  ๖  ยูนิต
๘.  วันที่  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ระมาด  ร่วมต้อนรับนายสมชัยฐ์  หทยะตันย์ติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก    ในโอกาสการตรวจเยี่ยมและรับมอบคืนผืนป่าให้กับธรรมชาติและรับมอบอาวุธปืน  ณ  หอประชุมอำเภอ
แม่ระมาด
๙.  วันที่  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ระมาดร่วมกับ
กิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาดออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่  ณ  กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่  ๓๔๕   ได้โลหิต  
๑๐.  วันที่  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ระมาด  ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจรักษาประชาชน  ตาม “โครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่”  
ณ  โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ  หมู่ที่  ๗  ตำบลขะเนจื้อ  
มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๔  สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด  สรุปสถานการณ์โรคไข้เลือดออกอำเภอ
แม่ระมาด  ปี  ๒๕๕๗
นับตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๗  ถึงวันที่  ๑๙  กรกฎาคม ๒๕๕๗  
ศูนย์ระบาดวิทยา  อำเภอแม่ระมาด  ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรวมจำนวนทั้งสิ้น  ๒๕  ราย  คิดเป็นอัตราป่วย  ๔๙.๓๙  ต่อประชากรแสนคน  ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต  เดือนที่พบผู้ป่วยมากที่สุดคือ  เดือนมิถุนายน  จำนวน  ๑๒  ราย  รองลงมาคือ  มีนาคม,พฤษภาคม  และกรกฎาคม  จำนวน  ๖,๔  และ  ๓   ราย  ตามลำดับ

ตำบลพระธาตุ  มีอัตราป่วยสูงสุด  ๑๐๖.๗๕  รองลงมาคือตำบลขะเนจื้อ,  แม่ตื่น,  แม่จะเรา,  แม่ระมาด  และตำบลสามหมื่น  อัตราป่วย  ๗๖.๗๔,  ๔๙.๒๗,  ๔๑.๐๓,  ๓๓.๔๙  และ  ๑๕.๖๐  ต่อประชากรแสนคน  ตามลำดับ  และตำบลแม่ตื่น  ยังไม่พบผู้ป่วย  
สาธารณสุข ขณะนี้มีผู้ป่วยไข้เลือดออกเพิ่มอีก  ๗  รายจาก  ๒๕  รายเป็น  ๓๒  ราย
ในขณะนี้
มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๕  องค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ
สรุปผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ
ประจำเดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๗
๑.  วันที่  ๑ – ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  ดำเนินโครงการออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  จำนวน  ๑๔  หมู่บ้าน
๒.  วันที่ ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๗ จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดบ้านขะเนจื้อ  และวัดป่าขะเนจื้อ
มติที่ประชุม รับทราบ


๕.๖  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด  
สรุปผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด  
ประจำเดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๗
๑.  จัดทำโครงการจัดงานเนื่องในวันเข้าพรรษา  ประจำปี  ๒๕๕๗  (หล่อเทียนจำนำพรรษา)  ในวันที่  ๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
๒.  จัดทำโครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  ระหว่างวันที่  ๘ – ๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
๓.  จัดทำโครงการให้ความรู้เบื้องต้นการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย  ประจำปี  ๒๕๕๗  ระหว่างวันที่  ๘ – ๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
๔.  จัดทำโครงการออกประชาสัมพันธ์  และเก็บค่าธรรมเนียม  ภาษีบำรุงท้องที่  และค่าธรรมเนียมขนขยะมูลฝอย  ระหว่างวันที่  ๘ – ๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
๕.  ร่วมกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา  ประจำปี  ๒๕๕๗  ในวันที่  ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  ณ  วัดและสำนักสงฆ์  ในเขตอำเภอแม่ระมาด
๖.  จัดทำโครงการประกวดหมู่บ้าน  ปลอดลูกน้ำยุงลาย  ระหว่างวันที่  ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ระมาด

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๗  องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
สรุปผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น  
ประจำเดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๗
๑.  วันที่  ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๕๗  เข้าร่วมศึกษาปัญหาสถานะและสิทธิของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในเขตชายแดนจังหวัดตาก  ณ  โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ
๒.  วันที่  ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๕๗  จัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปตำบลสามหมื่น,  จัดตั้งศูนย์กระจายวัคซีนและรับแจ้งการเกิดโรคระบาดในสัตว์องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
๓.  วันที่  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๕๗  จัดทำโครงการเสวนาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขข้อมูลเพื่อการปฏิรูป  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
๔.  วันที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๗   ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์  ภายใต้กรอบแนวคิด  “สังคมปลอดภัย  ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืนร่วมปกครองลูกหลานให้ห่างไกลยาเสพติด  ณ  ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด
๕.  วันที่  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  เข้าร่วมเวทีเสวนาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขข้อมูลเพื่อการปฏิรูป  ระดับอำเภอ  ณ  ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด
๖.  วันที่  ๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  จัดเวทีเสวนาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขข้อมูลเพื่อการปฏิรูป  ระดับตำบล  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
๗.  วันที่  ๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  ร่วมกับ  อสม.  หมู่ที่  ๔  และเด็กนักเรียน  ช่วยกันเก็บขยะ  รักษาสิ่งแวดล้อม  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
๘.  วันที่  ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมทางศาสนา  ถวายเทียนจำนำพรรษา  ตามยุทธศาสตร์คืนวัฒนธรรม  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
๙.  วันที่  ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  ร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐานกับโรงพยาบาลแม่ระมาด  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ระมาด
๑๐.  วันที่  ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  ประชุมหารือแนวทางและทำความเข้าใจเรื่อง  การครอบครองที่ดินในเขตพื้นที่ป่าไม้  โดยไม่มีเอกสารสิทธิ์  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
๑๑.  วันที่  ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  ร่วมเปิดพิธีโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ  อสม.  เชี่ยวชาญป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ,  เยี่ยมครูผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหลวง  หมู่ที่  ๓  ตำบลสามหมื่น  และอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียน  ตชด.บ้านแสมใหญ่  เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กอนุบาล  ๑  และอนุบาล  ๒  ณ  หอประชุมโรงเรียนท่านผู้หญิงพรสมกุณฑลจินดาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหลวง,  โรงเรียน  ตชด.บ้านแสมใหญ่
๑๒.  วันที่  ๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  ร่วมรณรงค์คืนธรรมชาติ  ตามยุทธศาสตร์คืนธรรมชาติ  โดยการปลูกต้นไม้รักษาสิ่งแวดล้อม  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
นายก  อบต.สามหมื่น ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกส่วนราชการร่วมปลูกป่าและรับลงทะเบียนคืน
ผืนป่า  ในวันที่  ๖  สิงหาคม  ๒๕๕๗  
มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๘  องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
สรุปผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ  
ประจำเดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๗
๑.  อุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์
๒.  โครงการจัดงานเนื่องในวันเข้าพรรษา  ประจำปี  ๒๕๕๗
๓.  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ  การทำดอกไม้จันทน์  
ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๗
มติที่ประชุม รับทราบ๕.๙  เทศบาลตำบลแม่ระมาด
สรุปผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลแม่ระมาด  
ประจำเดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๗  
๑.  วันที่  ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  จัดโครงการงานประเพณีหล่อเทียนและ
แห่เทียนจำนำพรรษา
๒.  จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
แม่ระมาด
๓.  ก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ที่  ๔  ตำบลแม่ระมาด
๔.  ก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ที่  ๒  ตำบลแม่ระมาด
๕.  งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  เคเบิล  เสียงตามสาย
มติที่ประชุม รับทราบ


๕.๑๐  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์กรการเกษตร  สาขาแม่ระมาด
๑.  โครงการลดดอกเบี้ยแก่ชาวนา
๒.  โครงการประกันข้าวนาปี  ปีการผลิต  ๒๕๕๗
๓.  โครงการรวบรวมข้าวเปลือกผ่านสหกรณ์
๔.  โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก
๕.  โครงการปรึกษาปัญญาหนี้นอกระบบ
ผู้จัดการธนาคาร  ธกส. ธนาคาร  ธกส.  สาขาแม่ระมาด  จะลดดอกเบี้ยแก่ชาวนาในอัตราร้อยละ  
๓  ต่อปี  เป็นเวลา  ๖  เดือน 
มติที่ประชุม รับทราบ

ผอ.โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย ขอเชิญทุกส่วนราชการร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างอาคาร
เรียน  ในวันที่  ๙  สิงหาคม  ๒๕๕๗  ณ  โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย
มติที่ประชุม รับทราบ


ระเบียบวาระที่  ๖ แผนปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ  ประจำเดือนสิงหาคม  ๒๕๕๗

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายที่  ๑

ระเบียบวาระที่  ๗ เรื่องอื่น ๆ
๗.๑ กำหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกันยายน  ๒๕๕๗
วันอังคารที่  ๒  กันยายน  ๒๕๕๗   เวลา  ๐๘.๓๐  น.  ณ  ห้องประชุม
ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด  (ชั้น ๒)
มติที่ประชุม รับทราบ
๗.๒  กำหนดการประชุมกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ  ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗
วันอังคารที่  ๒  กันยายน  ๒๕๕๗  เวลา  ๑๐.๐๐  น. ณ  หอประชุมอำเภอแม่ระมาด
มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา              ๑๒.๐๐ น.  

ลงชื่อ    อ้อฤทัย  อินผิว ผู้จดบันทึกการประชุม
   ( นางสาวอ้อฤทัย  อินผิว )

ลงชื่อ    นราภรณ์  ช้างทอง ผู้ตรวจรายงานการประชุม
      (นางสาวนราภรณ์  ช้างทอง)
    ปลัดอำเภอ

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 28/10/2014
โดย อ้อฤทัย อินผิว
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประชุมยาเสพติดเดือน ตุลาคม 2557
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตากครั้งที่  ๑๐ / ๒๕๕๗
วันศุกร์ ที่  ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๐.๐๐  น.
ณ   ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด (ชั้น ๒)
........................................................
เริ่มประชุม เวลา  ๑๐.๐๐ น.
ผู้มาประชุม
๑.  นายเชวงศักดิ์  ใจคำ นายอำเภอแม่ระมาด
๒.  นายเลิศศักดิ์  ทับผึ้ง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอแม่ระมาด
๓.  นายพันทิพย์  ชาญถิ่นดง ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง
๔.  นายอำนวยเดช  เทพคำอ้าย ปลัดอำเภองานป้องกัน
๕.  พ.ต.ท.ณตศพงษ์  ไมตรี (แทน)ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด
๖  นางศลิษา  สรรวิชัย (แทน) ผอ.โรงพยาบาลแม่ระมาด
๗.  นายเฉลียว  ทองทิน เกษตรอำเภอแม่ระมาด
๘. นายคะนอง  อินพรม ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด
๙.  นายไชยยันต์  อุดปิน (แทน) หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าแม่ตื่น
๑๐. นายมนตรี  พุ่มกล่อม หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก. ๙
๑๑. นายประสาท  กำเนิด หัวหน้าหน่วยอุทยานแห่งชาติขุนพะวอ
๑๒. นางยุพิน  วงษ์หมื่น ท้องถิ่นอำเภอ
๑๓. นายสถิตคุณ  ไร่นุ่น (แทน)นายกเทศมนตรีแม่จะเรา
๑๔.  นายเกษม  ติษา (แทน) นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
๑๕.  นายมงคล  หมูสูบปาบ (แทน) นายก อบต.แม่ระมาด
๑๖.  นายศรินท์ต้าวเต็บ (แทน)นายก อบต.พระธาตุ
๑๗. น.ส. ยุราณี  นามกร (แทน) นายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาด
๑๘. นายอุทิศ  มยูลต๋า (แทน) นายก อบต.ขะเนจื้อ
๑๙. นายสุบิน  ดอยสะอาด (แทน) นายก อบต.แม่ตื่น
๒๐. ร.อ.เอกวีร์กัลยณมิตร.   ผู้บังคับทหารราบ ที่ ๔๑๓
๒๑.  น.ส.อัญรัตน์  พุทธวงษ์ จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.แม่ระมาด
๒๒.  นายเนียน  หม่อนกันทา (แทน)กำนันตำบลแม่จะเรา
๒๓. นายวีระวุฒิ  ใหม่โม่ง กำนันตำบลแม่ตื่น
๒๔. นายวิทยา  พันธ์ปัญญากรกุล กำนันตำบลพระธาตุ
๒๕. นายจ่างแก้ว  คีรียรรยง กำนันตำบลสามหมื่น
๒๖. จ.ส.อ.ประเสริฐ  รัดทุง (แทน) ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ ๓๕๐๑ (บ้านวังผา)
๒๗. นายเกียรติศักดิ์  กิจการ (แทน) ผู้อำนวยการการศึกษานอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัย
๒๘. นายเนียน  หม่อนกันทา (แทน) กำนันตำบลแม่ระมาด
๒๙. นายจีรยุทธ  ปาเตียง หน.สบ.อบต.แม่ตื่น
๓๐. นายนิยม  มโนทิพย์เจริญ สารวัตรกำนัน
ผู้ไม่มาร่วมประชุม
๑. สัสดีอำเภอแม่ระมาด
๒. สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
๓. อบต.สามหมื่น
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายเชวงศักดิ์  ใจคำนายอำเภอแม่ระมาดอำเภอแม่ระมาด ประธานในการประชุม  ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งมีสาระสำคัญ   ดังนี้
เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานฯ - ขอแนะนำหน่วยทหารที่ย้ายมาสับเปลี่ยนกำลังกับชุด ร.๔๓๒ 
ผบ.ร้อย ๔๑๓ - ขออนุญาตแนะนำตัว กระผม ร.อ.เอกวีร์  กัลยณมิตร ตำแหน่ง ผบ.ร้อย ร ๔๑๓  ย้ายมาแทน ชุดผู้ กองแจ๊คขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับ
ประธาน - วันที่ ๒๒ ตุลาคม อำเภอมีโครงการอำเภอเข้าวัด ทำบุญวันพระ ที่วัดป่าไม้ห้า หมู่ที่ ๖ ต.แม่ระมาด
วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรียนเชิญร่วมพิธี ถวายพวงมาลาใน วันปิย ชุดปกติขาววันที่ ๔ มีประชุมประจำเดือน หน.ส่วนฯ กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน เทศบาลตำบลแม่ระมาดจัดงานลอยกระทง วันที่ ๔ – ๖ พิธีเปิด วันที่ ๖ ต.ค. นี้ ของเทศบาลตำบลแม่จะเรา เปิดวันที่ ๕ ต.ค. ในส่วนของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง เป็นตัวชูโรง จัดลอยกระทงวัฒนธรรมสองแผ่นดิน จะเปิดในวันที่ ๖ ช่วงเช้ามีการแข่งกีฬาเซปักตระกร้อ ,ฟุตซอล, แชร์บอล ตอนค่ำเข้าสู่พิธีเปิดมีนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวงกล่าวรายงาน หม่องชิตู่ เป็นฝ่ายเปิด ใช้งานประเพณีท้องถิ่นเป็นตัวเชื่อม วันที่ ๒๑ วันปลูกต้นไม้ จัดกิจกรรมที่ป่าชุมชนบ้านแม่ระมาดน้อย เป็นกิจกรรมจากวันแม่ถึงวันพ่อ คืนป่าชุมชนให้กับชาวบ้าน แถวสหกรณ์นิคมแม่ระมาดน้อย ประมาณ ๑,๐๐๐ ไร่ ทำหนังสือเป็นทางการให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้เป็นคนหากล้าไม้ร่วมกันปลูก เรื่องงานฤดูหนาว ให้โชว์ของดีของอำเภอปีนี้เราจะจัดทำพระพุทธรูปหินอ่อนจำลอง
ให้จัดทำในรูปแบบสามมิติ
มติที่ประชุม - รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอแม่ระมาด ครั้งที่  ๙ / ๒๕๕๗   เมื่อวันที่  ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ให้คณะกรรมการทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมจากเว็บไซด์  www.aumphoe. com หากกรรมการท่านใดตรวจสอบรายงานการประชุมแล้วประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอให้แจ้ง ศพส. อ.แม่ระมาด  ทราบต่อไป
มติที่ประชุม - รับรอง
ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องแจ้งเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
๔.๑ เรื่องประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อควบคุมสารเป็นยาเสพติดให้โทษ
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แจ้งว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อประเภทยาเสพติดให้โทษ(ฉบับที่ ๑๖) ซึ่งกำหนดให้สารแอลฟา–ฟีนิลแอซีโทไนไทรล์ (alpha-Phenylcetoacetonitrile) หรือ APAAN รวมทั้ง ออปติคัลไอโซเมอร์ (optical isomer) ของยาเสพติดให้โทษดังกล่าวเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท ๔ โดยได้ประกาศในวันราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗) ซึ่งตามมาตรา ๒๖ แห่ง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษประเภท ๔ เว้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะได้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษเป็นรายๆไป หากผู้ใดฝ่าฝืนในกรณีผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท (มาตรา ๗๓) หรือฝ่าฝืนในกรณีมีไว้ในครอบครอง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๗๔)
ประธานฯ - รายละเอียดเชิญทางโรงพยาบาล
ตัวแทน รพ.แม่ระมาด - สารแอลฟาฟีนิลแอซีโทไนไทรล์ เป็นสารสังเคราะห์ใช้ในอุตสาหกรรมมีองค์ประกอบอื่นๆ เป็นสารตั้งต้นในการใช้ผลิตยาบ้า ผลิตสี เป็นสารใช้ความร้อนสูง เขาเลยประกาศเป็นสารต้องห้าม การขนส่งต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
มติที่ประชุม - รับทราบ
๔.๒ เรื่องผลการประเมินหมู่บ้าน/ชุมชนเอาชนะยาเสพติด ครั้งที่  ๒ รอบ ๖ เดือนหลัง
ด้วยศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดตาก ได้ประมวลผลการประเมินหมู่บ้าน/ชุมชน ครั้งที่ ๒ รอบ ๖ เดือนหลัง จากระบบรายงาน(Nispa) และส่งแบบประเมินให้ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอแม่ระมาดใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้…
๑. หมู่บ้านประเภท ก1 จำนวน ๑๙ หมู่บ้าน ได้แก่ ม.๒, ๕ ต.แม่ระมาด/ ม.๑, ๓, ๔, ๗, ๙ ต.แม่จะเรา/ ม.๓, ๕, ๗, ,๘, ๑๐ ต.ขะเนจื้อ/ ม.๑๒ ต.แม่ตื่น/ ม.๑, ๓, ๔, ต.สามหมื่น/ม.๔, ๖, ๗ ต.พระธาตุ
๒. หมู่บ้านประเภท ก2 จำนวน ๖ หมู่บ้าน ได้แก่ ม.๙, ๑๑, ๑๓, ๑๔ ต.ขะเนจื้อ/ ม.๒ ต.แม่ตื่น/ม.๑ ต.พระธาตุ 
๓. หมู่บ้านประเภท ก3 จำนวน ๔ หมู่บ้าน ได้แก่ ม.๑, ๔, ต.ขะเนจื้อ/ ม.๕, ๖ .แม่ตื่น
๔. หมู่บ้านประเภท ข1 จำนวน ๕ หมู่บ้าน ได้แก่ ม.๗, ๘ ต.แม่ระมาด/ ม.๖ ต.แม่จะเรา/
ม.๖ ต.ขะเนจื้อ/ ม.๘ ต.พระธาตุ
๕. หมู่บ้านประเภท ข2 จำนวน ๕ หมู่บ้าน ได้แก่ ม.๕ ,๘ ต.แม่จะเรา/ ม.๒ ต.สามหมื่น/ม.๓, ๕ ต.พระธาตุ
๖. หมู่บ้านประเภท ข3 จำนวน ๔ หมู่บ้าน ได้แก่ ม.๔, ๘, ๙ ต.แม่ตื่น/ ม.๕ ต.สามหมื่น
๗. หมู่บ้านประเภท ค1 จำนวน ๓ หมู่บ้าน ได้แก่ ม.๔, ๖ ต.แม่ระมาด/ ม.๒ ต.ขะเนจื้อ
๘. หมู่บ้านประเภท ค2 จำนวน ๕ หมู่บ้าน ได้แก่ ม.๑, ๓ ต.แม่ระมาด/ ม.๒ ต.แม่จะเรา     ม.๑๓ ต.แม่ตื่น/ ม.๒ ต.พระธาตุ
๙. หมู่บ้านประเภท ค3 จำนวน ๕ หมู่บ้าน ได้แก่ ม.๑, ๓, ๗, ๑๐, ๑๑ ต.แม่ตื่น
๑๐. หมู่บ้านประเภท ง.3 จำนวน 1 หมู่บ้าน ได้แก่ ม.๑๒ ต.ขะเนจื้อ
หมายเหตุ … หมู่บ้านประเภท ก คือหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด : ไม่มีผู้ผลิตและไม่มีผู้เสพ/ผู้ขายยาเสพติด
หมู่บ้านประเภท ข คือหมู่บ้านสีเขียวสภาพยาเสพติดเบาบาง : ไม่มีผู้ผลิต/ผู้ขายยาเสพติด และมีผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ๓ คน ต่อประชากร ๑,๐๐๐ คน
 หมู่บ้านประเภท ค คือหมู่บ้านสีเหลือง สภาพยาเสพติดปานกลาง : ไม่มีผู้ผลิต/ผู้ขายยาเสพติด หรือมีผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ๔ คน แต่ไม่เกิน ๕ คน ต่อประชากร ๑,๐๐๐ คน
หมู่บ้านประเภท ง คือหมู่บ้านสีแดง สภาพปัญหายาเสพติดรุนแรง : มีผู้ผลิตและผู้ขายยาเสพติด  เกิน ๕ คน ขึ้นไป ต่อ ประชากร ๑,๐๐๐ คน
หมู่บ้านประเภท 1 คือหมู่บ้านมีความเข้มแข็งมาก
หมู่บ้านประเภท 2 คือหมู่บ้านมีความเข้มแข็งปานกลาง
หมู่บ้านประเภท 3 คือหมู่บ้านมีความเข้มแข็งน้อย
ฝ่ายเลขาฯ - ผลการประเมิน หมู่บ้าน/ชุมชน รอบ ๖ เดือนหลัง ตามระเบียบวาระการประชุม
ประธานฯ -  ฝากหมู่บ้านประเภท ง.3 ด้วย เป็นหมู่บ้านชายแดนไกลปืนเที่ยง ช.ร.บ.ชุดนี้ไม่แข็งเลย
มติที่ประชุม - รับทราบ
๔.๓ เรื่องข้อแนะนำการให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู
ด้วยศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกรมการปกครอง แจ้งว่า การช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฯ ถือเป็นขั้นตอนประคับประคองให้ผู้ผ่านการบำบัดฯได้กลับไปใช้ชีวิตในสังคม
อย่างปกติสุข ซึ่งหลังจากที่อำเภอได้มีการติดตามและสอบถามสถานะความเป็นอยู่และความ
ต้องการความช่วยเหลือแล้ว ควรให้อำเภอดำเนินการจัดหมวดหมู่ความต้องการขอรับความช่วยเหลือ และประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่มีภารกิจนั้น ๆ เช่น...
ฝ่ายเลขาฯ  - เงินทุนประกอบอาชีพประสานกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ด้านการศึกษาประสานงานกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ด้านการรักษาสุขภาพประสานงานกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ การฝึกอาชีพประสานงานกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ด้านการจัดหางานปมระสานงานกับจัดหางานจังหวัด 
ฝ่ายเลขาฯ - สืบเนื่องมาจากการติดตามทั้งหมด ๑๖๖ คน กรมการปกครองให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
มติที่ประชุม - รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องรายงานผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหายาเสพติด (๗ แผน)
แผนที่ ๑ แผนการสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด
- สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ระมาด
  - การดำเนินการกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ตัวแทนพัฒนาการ - ได้รับมอบนโยบายในวันที่ ๑๔ – ๑๖ ต.ค. ๒๕๕๗ ในปี ๒๕๕๘ มีการกำหนดจัดหมู่บ้าน ต้นกล้า ๑ หมู่บ้านศูนย์การเรียนรู้ ๑ ศูนย์ โดยได้กำหนดที่ศูนย์แม่จะเราปีนี้บ้านแม่จะเราได้รับเลือกให้เป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ศูนย์จังหวัดในวันที่ ๒๕ ตุลาคม นี้ จะมีการทอดผ้าป่ากองทุนแม่ที่บ้านแม่จะเรา ม.๕ จะเตรียมการจัดผ้าป่าในวันที่ ๒๒ ตุลาคม นี้
ประธานฯ - หมู่บ้านกองทุนแม่ต้องมีทหารในพื้นที่เข้าร่วมด้วย
ตัวแทนพัฒนาการ - ประสานหน่วยทหารพื้นที่แม่จะเราแล้ว
มติที่ประชุม - รับทราบ
แผนที่ ๒ แผนการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (Demand)
- โรงพยาบาลแม่ระมาด / สาธารณสุขอำเภอแม่แม่ระมาด
-  ศพส.อ.แม่ระมาด    เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอำนวยเดช  เทพคำอ้าย  ปลัดอำเภอ ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอแม่ระมาด เข้าร่วมประชุมร่วมหาแนวทางการดำเนินงานด้านการลดอันตรายจากการใช้สารเสพติดในชุมชน โดยศูนย์โอโซนตาก ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขะเนจื้อหมู่ที่ ๗ ต.ขะเนจื้อ  อ.แม่ระมาด  จ.ตาก
ตัวแทน รพ.แม่ระมาด - สรุปผลการบำบัด ปี ๒๕๕๗ มีผู้มารับบริการเมทาโดน ๑๔๑ ราย จะสรุปให้อำเภออีกครั้ง ปี ๒๕๕๘ สถานการณ์ตอนนี้ฝิ่นจะเยอะกว่ายาบ้า ตำบลแม่ตื่นเราจะขึ้นไปบริการพิเศษข้างบน ตอนนี้มีผู้ผู้รับบริการทั้งรายเก่ารายใหม่ จำนวน ๑๘ ราย การบริการเมทาโดนตอนนี้มีผู้ใช้บริการกันมากขึ้นเนื่องจากคนที่รับบริการอยู่แล้วไปบอกต่อกับเพื่อน ตอนนี้มีปัญหาการนำเมทาโดนไปขาย ปริมาณเท่าขวดยาแก้ไอเขา ๑๘๐ ซีซี เขานำไปขายต่อราคา ๖๕๐ บาท เป็นม้งบ้านกิ่วสามล้อสองแม่ลูกฝากทางเจ้าหน้าที่ด้วยหากพบเมทาโดนให้ตรวจสอบด้วย วันที่ ๑๐ ตุลาคม ที่ผ่านมา เข้าร่วมประชุมประจำเดือนประจำตำบลแม่ตื่นร่วมกับกำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน ได้ชี้แจงการบำบัดการติดตาม ใช้สถานที่ รพ.สต.แม่ตื่นเป็นศูนย์ให้คำปรึกษา ในการประชุมวันนั้น ได้ปรึกษากันว่าเห็นควรแต่งตั้งคณะทำงาน มีคณะกรรมการ เชิญท่านเป็นกรรมการประชุมในวันนั้นเลย
ประธานฯ - สารเมทาโดนเป็นสารที่กระทรวงสาธารณสุขคิดค้นใช้สำหรับทดแทนอาการเสพฝิ่นได้เป็นยาน้ำสีเขียว
ผบ.ร้อย ๔๑๓ - ผมขอประสานโรงพยาบาล ขอดูเมทาโดนด้วย ถ้าตรวจเจอคนใช้ฝิ่นต้องดูด้วยว่าเขาเป็นคนไข้ของโรงพยาบาลใช่หรือเปล่า
ตัวแทน รพ.แม่ระมาด - คนไข้เขาจะมีสมุดประจำตัวสีเหลือง มีชื่อ พร้อมกับวันนัด เราจะนัดทุก ๑ เดือน ในวันพุธ ถ้าเลยสองสามเดือนไปแล้วไม่มาตามนัดก็สามารถดำเนินการตามกฎหมายได้เลย
ประธานฯ - ฝากเจ้าหน้าที่ตรวจดูด้วยใครเป็นคนขายเมทาโดน
มติที่ประชุม - รับทราบ
แผนที่ ๓ แผนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด (Potential Demand)
-โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม /โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม
มติที่ประชุม - ไมมี
แผนที่ ๔ แผนการปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย
-สรุปผลการดำเนินงานด้านการปราบปรามยาเสพติด ( ผลเป็นคดี) ๑๑คดี  สภ.แม่ระมาด 
ประจำเดือนตุลาคม  ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กันยายน–๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗
๑. คดีอาญาที่ ๒๘๒/๕๗
ข้อกล่าวหา  มีฝิ่นไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ผู้ต้องหา  นายใบหนึ่ง  ไม่มีนามสกุล ๔๓ ปี บ้านเลขที่ ๐/๘๙  ม.๖ ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
ของกลาง  ฝิ่นดิบ ๑๙.๒ กรัมปืนแก๊ป ๑ กระบอก
สถานที่เกิดเหตุ  ๓๗/๑ ม.๖ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตากเมื่อวันที่ ๖ ต.ค. ๒๕๕๗เวลา ๑๑.๓๐ น.
๒.คดีอาญาที่ ๒๘๓/๕๗
ข้อกล่าวหา  เสพยาบ้า
ผู้ต้องหา  นายสิทธิพงษ์  คำลำปาง อายุ ๔๗ ปี บ้านเลขที่ ๘๗/๖  ม.๑  ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
ของกลาง  ผลตรวจปัสสาวะ
สถานที่เกิดเหตุ  ห้างไร่ไม่มีเลขที่ ม.๑ ต.แม่ระมาด  อ.แม่ระมาด จ.ตากเมื่อวันที่ ๗ ต.ค. ๒๕๕๗เวลา 
๓. คดีอาญาที่  ๒๘๔,๒๘๕,๒๘๖,๒๘๗,๒๘๘ /๕๗
ข้อกล่าวหา  เสพยาเสพติดประเภท ๒ (ฝิ่น) โดยผิดกฎหมาย
ผู้ต้องหา  ๑. นายผัน  การะ  อายุ  ๕๗ ปี ที่อยู่ ๔๕  ม.๓  ต.แม่ระมาด  อ.แม่ระมาด  จ.ตาก
  ๒. นายองอาจ  ผาแสนเถิน  อายุ ๔๖ ปี ที่อยู่ ๑๐  ม.๓  ต.แม่ระมาด  อ.แม่ระมาด  จ.ตาก
  ๓. นายชูศักดิ์  ก๋าคำ  อายุ ๔๖ ปี ที่อยู่ ๑๓๓  ม.๓  ต.แม่ระมาด  อ.แม่ระมาด  จ.ตาก
  ๔. นายสมชาย  บุญนายืน  อายุ  ๕๕  ปี  ที่อยู่  ๑๒๖  ม.๔  ต.แม่ระมาด  อ.แม่ระมาด  จ.ตาก
  ๕. นายดวง  ตันยศ  อายุ ๓๗ ปี ที่อยู่ ๕๑ ม.๑๑ ต.ขะเนจื้อ  อ.แม่ระมาด  จ.ตาก
ของกลาง  อุปกรณ์การเสพ  ๑ ชุด
สถานที่เกิดเหตุ  บริเวณไร่ข้าวโพดท้ายหมู่บ้านสันป่าตึง  หมู่ที่ ๗  ต.แม่ระมาด  อ.แม่ระมาด  จ.ตาก เมื่อ   
วันที่ ๘ ต.ค. ๒๕๕๗ 
๔.คดีอาญาที่ ๒๘๙ /๕๗
ข้อกล่าวหา  “จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต”
ผู้ต้องหา  นางสาววราภรณ์  ทิพย์แก้ว  อายุ  ๓๓ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๓๘/๑ ม.๑ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด  จ.ตาก 
ของกลาง  ๑.ยาบ้า  จำนวน  ๖.๕  เม็ด
๒. ธนบัตรไทย (ตรวจยึด) จำนวน ๓,๑๕๐ บาท
สถานที่เกิดเหตุ  บ้านเลขที่ ๓๘/๑ ม.๑ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตากเมื่อวันที่ ๑๒ ต.ค. ๒๕๕๗
๕.คดีอาญาที่ ๒๙๐ /๕๗
ข้อกล่าวหา  “เสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต”
ผู้ต้องหา  นางสาวมาลี  อินถา  อายุ  ๓๔   ปี อยู่บ้านเลขที่ ๕๖/๑ ม.๑๑ ต.ขะเนจื้อ  อ.แม่ระมาด  จ.ตาก ของกลาง  ยาบ้า  จำนวน  ๑  เม็ด
/สถานที่เกิดเหตุ...  
สถานที่เกิดเหตุ  บ้านเลขที่ ๓๘/๑ ม.๑ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตากเมื่อวันที่ ๑๒ ต.ค. ๒๕๕๗
๖.คดีอาญาที่๒๙๑ /๕๗
ข้อกล่าวหา  “เสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย
ผู้ต้องหา  นายศราวุธ   ดำดิบ  อายุ ๒๙ ปี อยู่บ้านเลขที่  ๒๔  ม.๓  ต.แม่ระมาด  อ.แม่ระมาด  จ.ตาก  ของกลาง  ผลตรวจปัสสาวะ
สถานที่เกิดเหตุ  บริเวณซอยหลังวัดดอนมูล ม.๒ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตากเมื่อวันที่ ๑๒ ต.ค. ๒๕๕๗
๗. คดีอาญาที่๒๙๕ /๕๗
ข้อกล่าวหา  มียาเสพติดประเภท ๑ (ยาบ้า) เพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย           
ผู้ต้องหา  นายหน่ายอู     (ไม่มีชื่อสกุล)  อายุ  ปี สัญชาติเมียนม่าร์
ของกลาง  ยาบ้า  ๒,๐๐๐  เม็ด
สถานที่เกิดเหตุ  บริเวณปั้มน้ำมันปตท. ม.๓ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตากเมื่อวันที่ ๑๕ ต.ค. ๒๕๕๗เวลา    
๑๗.๓๐ น.
ตัวแทน สภ.แม่ระมาด - ขอแก้ไขคดีที่ ๕ นางมาลี อินถา เป็นผู้เสพไม่ใช่ผู้จำหน่าย เรื่องคนขายเมทาโดนให้หน่วยดำเนินการเลยถูกต้อง
ตัวแทน รพ.แม่ระมาด - ให้รออีก ๑ นัด แล้วจะส่งรายชื่อไปให้ว่ามีใครบ้างเดี๋ยวจะฝากรายชื่อให้กำนันสามหมื่น
ประธานฯ - ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านไปตักเตือนพฤติกรรมนี้ก่อนเอาชื่อไปดูให้หน่อยให้ผู้นำหมู่บ้านไปเช็คข้อมูลก่อน
มติที่ประชุม - รับทราบ
แผนที่ ๖ แผนสกัดกั้นยาเสพติด
- หน่วยทหารในพื้นที่ ชุด มว.ปล.ที่ ๒ ร้อย ๔๓๒ (จุดตรวจพะละ)
- เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม  ๒๕๕๗  เวลา ๑๔.๓๐ น. จนท.ทหาร ร้อย ร ๔๑๓ ร่วมกับ จนท. ตำรวจ สภ.แม่ระมาด , จนท.ตชด.๓๔๕ ร่วมกันปิดล้อม/ตรวจค้น บ้านเลขที่ ๓๘/๑ ม.๒ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก พร้อม จับกุมผู้ต้องหา จำนวน ๓ ราย  พร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) จำนวน ๗.๕ เม็ด รายละเอียด ตามคดีอาญาที่ (๒๘๙-๒๙๑) 
ผบ.ร้อย ร ๔๑๓ - ช่วงนี้อยู่ระหว่างรับรอยต่อดำเนิการตามปกติ
- กองร้อยตชด.ที่ ๓๔๕ 
- เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗เวลา ๑๘.๐๐ น. ศพส.อ.แม่ระมาด ร่วมกับ จนท.ตร.ตชด. ๓๔๕ ,และจนท.ตำรวจภูธร สภ.แม่ระมาด ร่วมกันจับกุมยาบ้า ๒,๐๐๐ 
เม็ด ผู้ต้องหาเป็นชายชาวพม่าลักลอบนำยาบ้าซุกซ่อนในถุงใบพลู นำมาจากบ้านเก้อก่อ เมียวดี ข้ามช่องทางท่าวัวเก่า อบต.ดี ใกล้ท่าล้อ หมู่ที่ ๒ ต.แม่ระมาด   สถานที่เกิดเหตุบริเวณปั้มน้ำมัน ปตท. หมู่ที่ ๓ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก (คดีที่ ๗)
ตัวแทน ตชด.๓๔๕ - ไม่มี
- ฝ่ายความมั่นคง / ร้อย อส.อ.แม่ระมาด
- เมื่อวันที่๖ ตุลาคม  ๒๕๕๗เวลา ๐๙.๐๐ น. ศพส.อ.แม่ระมาด ร่วมกับจนท.ตร.สภ.แม่ระมาด ร่วมกันตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด เพื่อตัดเส้นทางลำเลียงยาเสพติด บริเวณจุดตรวจ อส.ระวังเหตุสามแยกแม่ระมาดน้อย หมู่ที่ ๔ ต.แม่ระมาด  อ.แม่ระมาด  จ.ตาก ผลการปฏิบัติไม่พบการกระทำผิด พรบ.ยาเสพติด ตรวจพบความผิด พ.ร.บ.จราจร  จำนวน  ๒๐ ราย
- เมื่อวันที่  ๗  ตุลาคม  ๒๕๕๗  เวลา  ๑๓.๓๐ น. นายอำนวยเดช  เทพคำอ้าย ปลัดป้องกันอำเภอแม่ระมาด พร้อมกำลังสมาชิก อส.อ.แม่ระมาด ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ทหารราบ ร้อย ร ๔๑๓ จุดตรวจพะละ ดำเนินการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด เพื่อตัดเส้นทางลำเลียงยาเสพติด พร้อมกับตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ พบผู้มีสารเสพติดในปัสสาวะ จำนวน ๒ ราย เบื้องต้นได้ลงบันทึกประวัติเป็นหลักฐานพร้อมส่งตัวเข้ารับการบำบัดต่อไป ณ จุดตรวจพะละ หมู่ที่ ๓ ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
ฝ่ายเลขาฯ - ไม่มี
- กองร้อยทหารพราน ที่ ๓๕๐๑
กองร้อยทหารพราน - ไม่มี
มติที่ประชุม - รับทราบ
แผนที่ ๗ แผนบริหารจัดการแบบบูรณาการ
- เทศบาลตำบลแม่ระมาด
ตัวแทน ทต.แม่ระมาด - มีการแข่งขันกีฬา ๒ ประเภท ชื่อกีฬาส่งเสริมเด็กเยาวชนห่างไกลยาเสพติด มีการแข่งขันเซปักตระกร้อ แข่งขันฟุตบอล อายุ ๑๕ – ๑๘ ปี ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๗ ตุลาคมนี้
- เทศบาลตำบลแม่จะเรา
- ไม่มี
- เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
- ไม่มี
- องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
- ไม่มี
- องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
- ไม่มี
- องค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ
- ไม่มี
- องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
- ไม่มี
- องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
- ไม่มี
มติที่ประชุม - รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่องอื่นๆ
- กำหนดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอ
แม่ระมาด และประชุมคณะกรรมการรักษาความความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย อำเภอแม่ระมาดครั้งที่  ๑๑ / ๒๕๕๗  ในวันอังคารที่  ๑๘พฤศจิกายน  ๒๕๕๗
 (ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป)
ปลัดอาวุโส - เพิ่มเติมที่ประธานพูด วันที่ ๒๓ ต.ค. เริ่มพิธี ๗.๓๐ น. ๘.๐๐ น. เริ่มถวายพวงมาลา ๘.๐๐ น.ประธานมาถึง แต่งเครื่องแบบแขนยาวสีขาว หรือตามสังกัด วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เป็นวันรักต้นไม้แห่งชาติ ป่าในพื้นที่สหกรณ์มี ๔ หมู่บ้าน มี ม.๘,ม.๔, ม.๕, ม.๑๑ หมู่ ๘ ทำการประชาคมแล้วรายละเอียดเรื่องปลูกป่าเอกสารจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
มติที่ประชุม   - รับทราบ

ประธานฯ   -มีหน่วยงานอื่นอีกไหม? ที่จะเสนอเรื่องอื่นๆ ถ้าไม่มีก็ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ร่วม  ประชุมในครั้งนี้
-  เลิกประชุม  เวลา  ๑๑.๐๐  น.

ลงชื่อ ม.ญ.สมิต  ไชยเมืองชื่น ผู้บันทึกรายงานการประชุม
 (สมิต  ไชยเมืองชื่น)
       อส.อ.แม่ระมาด
ลงชื่อ นายพันทิพย์  ชาญถิ่นดง ผู้ตรวจ   บันทึกรายงานการประชุม
   (พันทิพย์  ชาญถิ่นดง)
ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 28/10/2014
โดย สมิต ไชยเมืองชื่น
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอแม่ระมาด
อำเภอแม่ระมาด ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๗
วันพฤหัสบดีที่  ๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  เวลา  ๐๘.๓๐  น.
ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด  (ชั้น  ๒ )
……………………………….
ผู้เข้าประชุม
๑. นายเลิศศักดิ์  ทับผึ้ง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
๒. พ.ต.ท.สุชาติ  ธรรมรังษี (แทน)ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด 
  ๓. นายพิทักษ์  ศิลา (แทน)ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ระมาด
๔. นายเสาแก้ว  เหลามา สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
๕. นายเฉลียว  ทองทิน เกษตรอำเภอแม่ระมาด
๖. นายคะนอง  อินทร์พรม ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด
๗. นายดิเรก  ปิติสาร (แทน)พัฒนาการอำเภอแม่ระมาด
๘. ร.ต.ต.วสันต์  จันทมษา (แทน)ผู้บังคับกองบร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่  ๓๔๕
๙. นางยุพิน  วงษ์หมื่น ท้องถิ่นอำเภอแม่ระมาด
๑๐. นายณัฐภาส  ศิริรัตน์ ที่ดินอำเภอแม่ระมาด
๑๑.  นางวรรณทณี  ใคร่น้ำ หัวหน้าสรรพากรพื้นที่อำเภอแม่ระมาด
๑๒. นายไชยยันต์  อุดปิน (แทน)หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าแม่ตื่น
๑๓. นายปราสาธน์  สุวรรณคำ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่  ตก  ๒  (ขะเนจื้อ)
๑๔. นายเหรียญ  ใจจันตา (แทน)หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่  ตก  ๙  (แม่จะเรา)
๑๕. ว่าที่  ร.ต.ณัฐกิตติ์  คำน่าน (แทน)นายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาด
๑๖. นายศิริวัตน์  เพ็งสันเทียะ (แทน)นายกเทศมนตรีตำบลแม่จะเรา
๑๗. นายเกษม  ติสา (แทน)นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
๑๘. นายสมนึก  ปู่อ้าย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
๑๙. นายเทวัญ  ไพรศาลธรรมโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ
๒๐. นายวีระพล  บูชาคุณธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
๒๑. นายจิระภาส  ศรีวนาตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
๒๒. นายจะเร  วารีวิชัย (แทน)นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
๒๓. นางสาวนราภรณ์  ช้างทอง ปลัดอำเภอแม่ระมาด
ผู้ไม่มาประชุม  
  ๑.  นายกรกฤศ  วันธนานันท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น(ติดราชการ)
๒.  นายพงศ์พันธุ์  พรหมสวาสดิ์ ผู้จัดการธนาคารออมสิน  สาขาแม่ระมาด(ติดราชการ)
๓.  นายนิมิตร  หาญกิตติมงคล   ผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย  สาขาแม่ระมาด
  ผู้ร่วมประชุม
๑. นายวัชรินทร์  ถาน้อย (แทน)กำนันตำบลแม่ระมาด
๒. นายภาณุเดช  สุนศรี กำนันตำบลแม่จะเรา
๓. นายวิทยา    พันธ์ปัญญากรกุล       กำนันตำบลพระธาตุ
๔. นายมูล  นามโทยะ กำนันตำบลขะเนจื้อ
๕. นายวีระวุฒิ  ใหม่โม่ง กำนันตำบลแม่ตื่น
๖. นายจ่างแก้ว  คีรียรรยง กำนันตำบลสามหมื่น
๗. ว่าที่ ร.อ.ณัฐกิตติ์  คำน่าน ปลัดเทศบาลตำบลแม่ระมาด
  ๘. นายมนตรี  คงพันธ์ (แทน)ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
๙. นายศิริวัฒน์  เพ็งสันเที๊ยะ (แทน)ปลัดเทศบาลตำบลแม่จะเรา
  ๑๐. นางสาวอัญรัตน์  พุทธวงธ์  (แทน)ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
๑๑.  สตท.สมชาติ  วุฒินันท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
๑๒.  จ.ส.ท.บรรจง  ยะดอนใจ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ
๑๓.  นายพจนารถ  นุกูลคาม รักษาการ ผอ.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
๑๔.  นายสมฤกษ์  ทิมขาว (แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม
๑๕. นายณัฐพล  ทองคันนา (แทน)ประธานศูนย์ประสานงานโรงเรียนอำเภอแม่ระมาด
๑๖. นายสมเนตร  ฉ่ำสุภาพ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.)
สาขาแม่ระมาด 
๑๗. นางจรรยา  ก๋าแก่น ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ระมาด
๑๘.  นางเพียงฤทัย  ยองเพชร (แทน)ผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที
๑๙.  นายอรุณ  กองห้าห้อง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ระมาด 
๒๐. ร.ท.อำนวย  นามณี ผู้บังคับกองร้อยทหารราบที่ ๔๓๒
๒๑. นายอรุณ  กองห้าห้อง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ระมาด
  ๒๓. น.ส.ศิริรัตน์  น้อยมณี (แทน)หัวหน้าหมวดการทางแม่ระมาด
๒๔.  นายมานพ  พาติกะบุตร ประมงอำเภอแม่ระมาด

เริ่มประชุมเวลา   ๐๘. ๓๐  น. 
       เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายเลิศศักดิ์    ทับผึ้ง  หัวกลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอแม่ระมาด  
รักษาราชการแทนนายอำเภอแม่ระมาด  ได้กล่าวเปิดการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๗   มีดังนี้
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑  ขอแจ้งให้ทุกส่วนทราบ  เรื่องจากท่านนายอำเภอแม่ระมาดติดราชการไปอบรมสัมมนา  และศึกษาดูงานที่ประเทศฟิลิปินส์   จึงมอบหมายให้กระผมรักษาราชการ  และดำเนินการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ  ครั้งที่  ๕/๒๕๕๗  แทน
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๒  ขอขอบคุณทุกส่วนราชการ  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน   ที่ได้เข้าร่วมขบวนแห่ไม้คำสะหรี  ประจำปี  ๒๕๕๗  เมื่อวันที่  ๑๓  เมษายน  ๒๕๕๗  และงานประเพณีรดน้ำดำหัวนายอำเภอแม่ระมาด  ประจำปี  ๒๕๕๗  เมื่อวันที่  ๒๒  เมษายน  ๒๕๕๗  และขอขอบคุณส่วนราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้ให้การสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มภายในงานดังกล่าว
มติที่ประชุม           รับทราบ

 ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ ประจำเดือนเมษายน  ๒๕๕๗
อำเภอได้จัดทำรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ระดับอำเภอ ครั้งที่๔/๒๕๕๗
ประจำเดือนเมษายน  ๒๕๕๗  ขอให้เปิดดูได้ที่ Website:www.amphoe.com
มติที่ประชุม          รับรอง

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมที่ผ่านมา
มติที่ประชุม          ไม่มี

ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดป่าชุมชนดีเด่น  จังหวัดตาก
ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕๕๗  (สำนักงานอำเภอ)
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  จะดำเนินการจัดทำโครงการประกวดป่าชุมชนดีเด่นจังหวัดตาก  ประจำปี  ๒๕๕๗  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้น  เร่งเร้าให้ประชาชนในชุมชนร่วมคิด  ร่วมแรง  ร่วมใจ  ร่วมรับผิดชอบในการดูแลบำรุงรักษาป่าชุมชน  และเป็นการยกย่อง  เชิดชูเกียรติ  และให้กำลังใจแก่หมู่บ้านที่ประสบผลสำเร็จในการจัดการป่าชุมชนจนเป็นแบบอย่างแก่หมู่บ้านอื่น

กำหนดรับสมัครป่าชุมชนที่ประสงค์เข้าร่วมประกวดป่าชุมชนตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  รางวัลแบ่งออกเป็น  ๒  ประเภท  ได้แก่
๑.  ประเภทการประกวดป่าชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดตาก
-  รางวัลชนะเลิศ เป็นเงิน  ๕๐,๐๐๐  บาท
-  รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่  ๑  เป็นเงิน  ๓๐,๐๐๐  บาท
-  รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่  ๒  เป็นเงิน  ๒๐,๐๐๐  บาท
-  รางวัลชมเชย  ๙  รางวัลๆ  ละ  ๑๐,๐๐๐  บาท

คุณสมบัติป่าชุมชนที่มีสิทธิสมัคร
-  เป็นป่าธรรมชาติหรือป่าที่ปลูกสร้างขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างในป่านั้น
-  พื้นที่ป่าต้องไม่อยู่เขตอุทยานแห่งชาติ  ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ  หรือ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  เขตห้ามล่าสัตว์  ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสัตว์ป่า
-  องค์กรชุมชนและประชาชนและประชาชนที่อยู่ใกล้ป่าชุมชนแปลงที่ส่งเพื่อรับการ
พิจารณาต้องมีส่วนร่วมในการจัดการ  โยดูแลบำรุงรักษา  ฟื้นฟู  พัฒนาและร่วมใช้
ประโยชน์จากป่า
-  เป็นป่าชุมชนที่ได้รับการอนุมัติโครงการกรมป่าไม้  หรือป่าชุมชนที่เสนอขอจัดตั้ง
จากส่วนป่าชุมชน  สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่  ๔  (ตาก)
-  ไม่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศตามโครงการประกวดป่าชุมชนระดับจังหวัดตาก

๒.  ประเภทการประกวดป่ายอดเยี่ยมตลอดกาล
-  รางวัลชนะเลิศ  จำนวน  ๑  รางวัล เป็นเงิน  ๒๐,๐๐๐  บาท

คุณสมบัติป่าชุมชนที่มีสิทธิสมัคร
เป็นป่าชุมชนที่เคยชนะเลิศตามโครงการป่าชุมชนดีเด่นจังหวัดตาก  โดยกำหนดรับ
สมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๕๗  โดยส่งใบสมัครและอกสารที่เกี่ยวข้องไป
ยังกองแผนและงบประมาณ  (ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม)  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดตาก  หรือโทรสารหมายเลข  ๐-๕๕๕๑-๘๓๑๓  

อำเภอแม่ระมาดจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการทุกส่วน  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
 และกำนันทุกตำบลทราบ  และร่วมส่งป่าชุมชนเข้าร่วมการประกวดต่อไป
มติที่ประชุม          รับทราบ

๔.๒  การสนับสนุนกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา  
 เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก  ประจำปี  ๒๕๕๗  (สำนักงานอำเภอ)
ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า  ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลกในส่วนภูมิภาคในระหว่างวันที่  ๑๑ – ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  เพื่อให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อำเภอแม่ระมาด ดังนั้น  อำเภอจึงขอความร่วมมือจากส่วนราชการ  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งดำเนินการดังนี้
๑. กำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาล
วันวิสาขบูชาโลก  ในระหว่างวันที่  ๑๑ – ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  ได้แก่  การรณรงค์ให้
ข้าราชการ  พนักงานรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และพุทธศาสนิกชน
แต่งกายชุดขาวหรือชุดปฏิบัติธรรมขาวโดยพร้อมเพรียงกัน  ตั้งแต่วันที่  ๗ – ๑๓  พฤษภาคม 
 ๒๕๕๗  รวม  ๗ วัน   และรณรงค์การลด  ละ  เลิกอบายมุข  การประดับธงทิวตามอาคาร
บ้านเรือน  ร้านค้า  สถานที่ราชการตามแต่เห็นสมควร  เป็นต้น

๒.  ร่วมกับวัด  ส่วนราชการ  สถานศึกษา  ภาคเอกชน  และพุทธศาสนิกชน  
จัดกิจกรรมในพื้นที่ให้เป็นไปตามสภาพสังคม  วัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่นและความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
๓. ประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลก
   ประจำปี  ๒๕๕๗  จังหวัดตาก  ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบโดยทั่วกัน
๔.  เชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมอุปสมบทหมู่  ๑๙๙  รูป  ในระหว่างวันที่  ๔ –
 ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  ณ  มณฑลพิธีท้องสนามหลวง  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

ประธาน สำหรับการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในครั้งนี้  จังหวัดตากได้แบ่งการจัดงาน
ออกเป็น  ๒  ส่วน  ในส่วนของฝั่งตะวันออก  ๔  อำเภอ  ให้ไปร่วมงานได้  ณ  ศาลาการ
เปรียญวัดโคกพลู  อำเภอเมืองตาก  และอำเภอฝั่งตะวันตก  ๕  อำเภอชายแดน  ให้ไป
ร่วมงาน  ณ  วัดไทยวัฒนาราม  อำเภอแม่สอด   จึงขอเชิญทุกส่วนราชการทุกส่วน  หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และกำนัน  ผู้ใหญ่บ้านไปร่วมงานดังกล่าวโดยพร้อม
เพรียงกัน  และวันที่  ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ไทย – เมียนมาร์  จำนวน  ๑๙๙  รูป  บริเวณเชิงสะพานมิตรภาพไทยพม่า  
อ.แม่สอด  จังหวัดตาก  
มติที่ประชุม          รับทราบ
๔.๓  การดำเนินโครงการ “นายอำเภอเยี่ยมวัด ทำบุญวันพระ” (สำนักงานอำเภอ)
ด้วยอำเภอแม่ระมาด ได้มีการจัดทำโครงการ “นายอำเภอเยี่ยมวัด ทำบุญวันพระ” ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาได้แก่ การทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรม ในธรรมสวนะหรือวันพระ ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ให้มีความใกล้ชิด ยิ่งขึ้น อำเภอ         แม่ระมาดจึงขอเชิญท่านและข้าราชการในสังกัด ร่วมกิจกรรมเข้าวัดทำบุญด้วยการนำอาหาร (ปิ่นโต) ไปร่วมทำบุญ  ในวันอังคารที่ ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  ซึ่งตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖  (วันวิสาขบูชา)  ณ  วัดบ้านแม่ระมาดน้อย หมู่ที่  ๘  ตำบลขะเนจื้อ  องค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อเป็นเจ้าภาพหลัก  และวันพุธที่  ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  
ตรงกับวันแรม  ๑๕  ค่ำ  เดือน  ๖  ณ  วัดศรีบุญเรือง  หมู่ที่  ๔  ตำบลแม่ระมาด  โรงพยาบาลแม่ระมาดเป็นเจ้าภาพหลัก

ประธาน ขอเชิญข้าราชการ  ผู้นำท้องถิ่นท้องที่  เข้าร่วมโครงการ “นายอำเภอเยี่ยมวัด ทำบุญ
วันพระ”  และขอให้กำนัน  ผู้ใหญ่  ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวต่อไป
มติที่ประชุม          รับทราบ

๔.๔  กำหนดฤดูปลาวางไข่และกำหนดชนิด  ขนาด  และวีใช้เครื่องมือทำการประมง
  (สำนักงานประมงจังหวัดตาก)
ด้วยจังหวัดตาก  ขอส่งสำเนาประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง  กำหนด
ฤดูปลาวางไข่และกำหนดชนิด  ขนาด  และวิธีใช้เครื่องมือทำการประมง  เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสงวนพันธุ์สัตว์น้ำมิให้ถูกทำลายเกินควรจึงเห็นขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบโดยทั่วกัน 

ประมงอำเภอ กำหนดฤดูปลาวางไข่  ระหว่างวันที่  ๑๖  พฤษภาคม – ๑๕  กันยายน  ของทุกปี 
ซึ่งแต่ละพื้นที่ปลาจะวางไข่ไม่ตรงกันแต่พื้นที่แต่ละภาค  อุปกรณ์ดักปลาแห่  ข่าย  ไม่สามารถ
ใช้ได้ในฤดูวางไข่  หากใช้ถือว่าผิดกฎหมาย  ให้ใช้สวิง  ไซ ตุ้ม  อีจู  ลัน  โปง  และโทง   และ
อีกวิธีที่ห้ามใช้เด็ดขาดคือ  การช็อตปลา  ระเบิดปลา  วิธีนี้จะทำให้ปลาตายในจำนวนมาก  ถือว่าเป็นการกระทำที่รุนแรง  ขอให้แต่ละพื้นที่วางแผนการปล่อยปลา  และการอนุรักษ์แหล่งน้ำเพื่อรักษาพันธุ์ปลาต่อไป  

จึงขอความร่วมมืออำเภอประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบทลงโทษ

ประธาน อำเภอแม่ระมาดได้จัดทำประกาศเรื่อง  ห้ามช็อตปลา  ระเบิดปลา  และวางยาเบื่อ
ปลาเป็นเวลา  ๒  เดือนแล้ว  เพราะเป็นนโยบายของท่านนายอำเภอให้มีการอนุรักษ์พันธุ์ปลา 
และประกวดแหล่งน้ำมีรางวัลให้กับชุมชนที่ชนะการประกวด  อย่างที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพะ  ตำบลแม่ตื่น  เมื่อครั้งที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จเยือนโรงเรียนฯ  ครั้งล่าสุด  ได้มีพระราชดำรัสให้มีสถานที่อนุรักษ์พันธุ์ปลา  วังปลา  จึงขอให้กำนันตำบลแม่ตื่น  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น  ได้ประสานกับประมงอำเภอเพื่อหาวิธีอนุรักษ์ปลา

ประมงอำเภอ ได้ร่วมกับ  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ดำเนินการสำรวจลำห้วยแม่จะเรา  และลำห้วยอื่นๆ
ในพื้นที่แล้ว  ปรากฏว่าแหล่งน้ำมีน้ำเหลืออยู่น้อยมาก
มติที่ประชุม          รับทราบ

ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องจากหน่วยงานต่าง ๆ
๕.๑  โรงพยาบาลแม่ระมาด
สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล  ประจำเดือนเมษายน  ๒๕๕๗
๑.  โรงพยาบาลแม่ระมาดได้ออกหน่วยค้นหาและตรวจรักษาโรคมาลาเรียเคลื่อนที่  ที่บ้านเมยผู้ใหญ่ปุ่ม,  เมยกำนันสุข,  เมยห้วยไผ่,  เมยแม่มาลัย  และเมยน้ำดิบบอนหวาน  เดือนเมษายน  ๒๕๕๗  มีผู้รับการตรวจรักษา  จำนวน  ๓๖  ราย  พบเชื้อมาลาเรีย  จำนวน  ๑  ราย  คิดเป็นร้อยละ  ๒.๗๗  เป็นเชื้อ  PV.  ผู้ป่วยมีแนวโน้มลดลง
๒.  วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ โรงพยาบาลแม่ระมาดร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอ
แม่ระมาดออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ  ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด  ได้โลหิต  จำนวน  ๔๘  ยูนิต
๓.  วันที่  ๓  เมษายน  ๒๕๕๗  โรงพยาบาลแม่ระมาดร่วมกับส่วนราชการต่างๆ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุหมู่ทางการจราจรประจำปี  ๒๕๕๗  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน  ๑๕๐  คน
๔.  วันที่  ๘  เมษายน  ๒๕๕๗ โรงพยาบาลแม่ระมาดร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอ
แม่ระมาดออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านห้วยบง  (สถานีอนามัย)  ได้โลหิต  จำนวน  ๑๒  ยูนิต
๕.  วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ โรงพยาบาลร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาดออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่  ณ เทศบาลตำบลทุ่งหลวงได้โลหิต จำนวน ๙ ยูนิต
๖.  วันที่  ๑๓  เมษายน  ๒๕๕๗  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ระมาด  ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี  ๒๕๕๗  ของอำเภอแม่ระมาด
๗.  วันที่  ๒๒  เมษายน  ๒๕๕๗  โรงพยาบาลแม่ระมาดร่วมกับส่วนราชการและ
กิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาดให้การต้อนรับคณะผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  ในโอกาสเยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  และมอบเงินช่วยเหลือผู้ป่วย 
ณ  โรงพยาบาลแม่ระมาด
๘.  วันที่  ๒๒  เมษายน  ๒๕๕๗  คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ระมาดร่วมงานประเพณีรดน้ำดำหัวนายอำเภอแม่ระมาดและนายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาด  ประจำปี  ๒๕๕๗  
มติที่ประชุม          รับทราบ

๕.๒  องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัด  กรม  กระทรวง  และรัฐบาล  
ระหว่างวันที่  ๒๕  มีนาคม – ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๗
๑.  อุดหนุนเบี้ยยังชีพ,  ผู้พิการ,  ผู้ป่วยเอดส์  งบประมาณ  ๓๗๐,๖๐๐  บาท  ดำเนินการเสร็จ 
๒.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอยเป๊ก  หมู่ที่  ๗  งบประมาณ  ๔๙๙,๐๐๐  บาท  ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓.  อุดหนุนอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน  หมู่ที่  ๑ – ๘  หมู่บ้านละ  ๑๕,๐๐๐  บาท  งบประมาณทั้งสิ้น  ๑๒๐,๐๐๐  บาท  ดำเนินการแล้วเสร็จ
มติที่ประชุม          รับทราบ๕.๓  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
สรุปผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด  ประจำเดือน
เมษายน  ๒๕๕๗
๑.  จัดทำโครงการอบรมการทำดอกมะลิ  ระหว่างวันที่  ๓ – ถ  เมษายน  ๒๕๕๗  
ณ  สำนักงานสหกรณ์การเกษตร  อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก
๒.  จัดทำโครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  ระหว่างวันที่  ๘ – ๑๐  เมษายน  ๒๕๕๗  ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ระมาด
๓.  จัดทำโครงการให้ความรู้เบื้องต้นการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย  ประจำปี  ๒๕๕๗  ระหว่างวันที่  ๘ – ๑๐  เมษายน  ๒๕๕๗  ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด  
๔.  จัดทำโครงการประเพณีสงกรานต์  ประจำปี  ๒๕๕๗  ร่วมกับหน่วยงานในเขตอำเภอแม่ระมาด  ในวันที่  ๑๓  เมษายน  ๒๕๕๗
๕.  จัดทำโครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ  ประจำปี  ๒๕๕๗  ในวันที่  ๒๒  เมษายน  ๒๕๕๗  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
มติที่ประชุม          รับทราบ

ระเบียบวาระที่  ๖ แผนปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ  ประจำเดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๗
มติที่ประชุม          รับทราบ

ประธาน ขอแจ้งให้ทุกส่วนราชการทราบ  ว่าอำเภอได้จัดทำโครงการแข่งขันกีฬา
สานความสัมพันธ์  “แม่ระมาด – บ้านโกกโก่  (พม่า)”  วันที่  ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๗ 
 กำหนดจัดการแข่ง
-  ฟุตบอล  (เยาวชน /VIP)
-  กีฬาพื้นบ้าน

ปศุสัตว์อำเภอ ในห้วงเดือนที่ผ่านมาต้องขอขอบคุณ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเรื่องการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  และขอให้ทุกหน่วยงานที่ดำเนินการดังกล่าวแล้วรายผลให้สำนักงานปศุสัตว์ทราบด้วย

กศน.อำเภอ ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการรับสมัครนักเรียน  นักศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๗
ผู้จัดการ ธกส. สรุปผลการจ่ายเงินการรับจำนำข้าว  อำเภอแม่ระมาดมีทั้งหมด  ๔๗๖  ราย  
จ่ายไปแล้ว ๒๔๐  ราย  คงเหลือ  ๒๒๓๖  ราย  และตอนนี้ธนาคารได้ทำหนังสือขอรับการสนับสนุนเงินช่วยเหลือชาวนาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งแล้ว


และธนาคาร  ธกส.ตาก  ได้มอบถังน้ำขนาด  ๓,๐๐๐  ลิตร  ให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งละ  ๓  ถัง  เพื่อมอบให้กับประชาชนต่อไป

ประธาน หากได้รับถังน้ำดังกล่าวแล้ว  ขอให้ทุกหน่วยงานช่วยกันดูแลรักษาถังน้ำ  เก็บไว้ในที่
ที่เหมาะสม  เพื่อรักษาอายุการใช้งานของถังน้ำ

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนพะวอ ขอแจ้งให้ทุกส่วนทราบว่า  มูลนิธิเข้าใหญ่  จะเข้ามาดำเนินโครงการอบรมเยาวชน 
๑๒๕  ผืนป่า  โดยการนำเยาวชน  นักเรียน  นักศึกษาไปอบรมและร่วมกันปลูกป่า  โดยมี 
 ฯพณฯเชษฐาฯ  เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ  ในวันที่  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  
เวลา  ๑๔.๐๐  น.  โดยจะมาเปิดฝายชะลอน้ำ  ๒  แห่ง   ณ  บ้านสันป่าไร่  ตำบลพระธาตุ  
และจะมีการมอบทุนการศึกษา  มอบอุปกรณ์กีฬา  และถุงยังชีพให้กับนักเรียนด้วย

จึงขอเชิญชวนทุกส่วนราชการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวตามวัน  เวลา  และสถานที่
ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน
มติที่ประชุม          รับทราบ

ระเบียบวาระที่  ๗ เรื่องอื่น ๆ
๗.๑ กำหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมิถุนายน  ๒๕๕๗
วันจันทร์ที่  ๒  มิถุนายน  ๒๕๕๗   เวลา  ๐๘.๓๐  น.  ณ  ห้องประชุม
ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด  (ชั้น  ๒)
มติที่ประชุม           รับทราบ
๗.๒  กำหนดการประชุมกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ  ประจำเดือนมิถุนายน  ๒๕๕๗
วันจันทร์ที่  ๒  มิถุนายน  ๒๕๕๗    เวลา  ๑๐.๐๐  น. ณ  หอประชุมอำเภอแม่ระมาด
มติที่ประชุม          รับทราบ


เลิกประชุมเวลา              ๑๐.๓๐ น.  

ลงชื่อ    อ้อฤทัย  อินผิว ผู้จดบันทึกการประชุม
     ( นางสาวอ้อฤทัย  อินผิว )

ลงชื่อ    นราภรณ์  ช้างทอง ผู้ตรวจรายงานการประชุม
        (นางสาวนราภรณ์  ช้างทอง)
    ปลัดอำเภอ

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 15/05/2014
โดย อ้อฤทัย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประชุมคณะรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ครั้งที่๔ /๒๕๕๘
                               รายงานการประชุม
    คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
                          อำเภแม่ระมาด  จังหวัดตาก
                             ครั้งที่  ๔ / ๒๕๕๘
                       วันพุธ ที่  ๒๐ เมษายน  ๒๕๕๘
                   ณ  ห้องประชุมอำเภอแม่ระมาด  ชั้น  ๒
          ..............................................................
ผู้มาประชุม
   ๑.   นายสุนทร  มหาวงศนันท์        นายอำเภอแม่ระมาด   
   ๒. นายอำนวยเดช  เทพคำอ้าย        ปลัดอำเภองานป้องกัน
   ๓. พ.ต.ท.ณตศทร  ไมตรี            (แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด
   ๔. ร.อ.อานงค์  กันทอู                   (แทน) ผู้บังคับกองร้อยทหารพราน ที่ ๓๕๐๑ (บ้านวังผา)
   ๕.  นางพิมลรัตน์  ตาคำ              พัฒนาการอำเภอแม่ระมาด  
   ๖.  นายพงษ์ศักดิ์  เชาว์น้อย          (แทน) สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
   ๗. นายเฉลียว  ทองทิน                 เกษตรอำเภอแม่ระมาด
   ๘. นายคะนอง  อินทร์พรม            ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด
   ๙. ร.ต.อ.ยงยุทธ  ทวิชัย       (แทน)ผู้บังคับกองร้อย ตชด. ที่ ๓๔๕
   ๑๐. นางพิมลรัตน์  ตาคำ             พัฒนาการอำเภอแม่ระมาด  
   ๑๑.นางศริษา  สรรวิชัย             (แทน)ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ระมาด
   ๑๒. นางยุพิน  วงษ์หมื่น              ท้องถิ่นอำเภอแม่ระมาด
   ๑๓. ร.อ.เมธาวี  ท้าวทอง             สัสดีอำเภอแม่ระมาด
   ๑๔. นายเกียรติศักดิ์  กิจการ         (แทน)ผอ.ศูนย์การศึกษานอกระบบและศึกษาตาอัธยาศัย
   ๑๕. น.ส.อัญรัตน์  พุทธวงษ์          เจ้าหน้าที่วิเคราะห์อบต.แม่ระมาด
   ๑๖. นายสถิตคุณ  ไร่นุน       (แทน) นายกเทศมนตรีตำบลแม่จะเรา
   ๑๗. นายวันชัย  พร้าวเอียด     แทน)นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
   ๑๘. น.ส.ยุราณี  นามกร         (แทน)นายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาด
   ๑๙. นายมงคล  หมูสูปปาป     (แทน)นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
   ๒๐. น.ส.วิดวงดอน  ก๋าวงษ์     แทน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
   ๒๑.   น.ส.ฉันร์ติธร  คำโย     (แทน)ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
   ๒๒. นายจิระภาส  ศรีวนาตระกูล    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
   ๒๓.นางจำลอง  อินฟูลำ         (แทน)กำนันตำบลแม่จะเรา
-๒-
๒๔. นายอนันต์  การังใจ กำนันตำบลแม่ระมาด
๒๕. นายวีระวุฒิ  ใหม่โม่ง   กำนันตำบลแม่ตื่น
๒๖. นายไชยันต์  อุดปิน (แทน)หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น
๒๗. นายประสาท  กำเนิด หัวหน้าหน่วยอุทยานแห่งชาติขุนพะวอ
๒๘. ร.ท.วานิช  เงินดวง  ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 3105  
๒๙. ร.อ.เอกวีร์  กัลยาณมิตร  ผู้บังคับกองร้อยทหารราบที่ ร.๔๑๓ (จุดตรวจพะละ)
๓๐.     นายวิเชียร   จิตแดงธรรม (แทน)หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ตก ๒ (ขะเนจื้อ)
๓๑.  นายพรหมมินทร์  กิตติกุลประเสริฐ  ผู้จัดการมูลนิธิโอโชน(ตาก)
๓๒.     อ.ส. ชัยณรงค์  แก้วส้อย                 เจ้าหน้าที่ ศพส.อ.แม่ระมาด
๓๓.  ม.ญ.สมิต  ไชยเมืองชื่น                      เจ้าหน้าที่ ศพส.อ.แม่ระมาด. 
๓๔. ม.ญ.นันธ์สวรรค์  พรหมรักษา               จ้าหน้าที่  ศพส.อ.แม่ระมาด
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
๑.   กำนันตำบลขะเนจื้อ
๒.   กำนันตำบลพระธาตุ
๓.   กำนันตำบลสามหมื่น
๔.   กำนันตำบลพระธาตุ   
๕.   หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก ๙ (แม่จะเรา)
๖.   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
๗.   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ
๘.     หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก ๙ (แม่จะเรา)
เริ่มประชุมเวลา  ๑๑.๐๐ น.
ประธานฯ             -เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายสุนทร  มหาวงศนันท์ ประธานในการประชุมได้กล่าวเปิด ประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งมีสาระสำคัญ  ดังนี้
ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ
ประธานฯ           -แจ้งเรื่องที่อำเภอจะจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างอำเภอแม่ระมาดกับ
บ้านโก๊กโก่  จังหวัดเมียวดี และการเปิดตลาดนัดชายแดนทุกอาทิตย์ที่บ้านวังผา ม.๔ 
ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด ในวันที่ ๒๘ เม.ย. ๕๘      
มติที่ประชุม รับทราบ
.................................................................................................................................................

-๓-
ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่อง  รับรองรายงานผลการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงเรียบร้อย อำเภอแม่ระมาด  ครั้งที่  ๔/ ๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๒๐   เมษายน  ๒๕๕๘    ให้คณะกรรมการ ทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุม โดยเปิดดูได้ที่  Website:www.amphoe.com หัวข้อ รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอำเภอแม่ระมาด   หากกรรมการท่านใดตรวจสอบรายงานการประชุมแล้วประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง  ขอให้ แจ้งฝ่ายเลขาฯ  ทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
...................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
 -ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔    เรื่อง  เพื่อทราบ/พิจารณา/ถือปฏิบัติ
       ๔.๑  สรุปรายงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๘
เลขาฯ -อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  ตั้งแต่วันที่ ๙-๑๕ เมษายน ๒๕๕๘ สรุปดังนี้
วันที่  ๙  เมษายน ๒๕๕๘
-ไม่มีอุบัติเหตุ
วันที่  ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘
-มีอุบัติเหตุ ๑ ครั้ง รถยนต์ชนกัน มีผู้บาดเจ็บ(Admit) รวม ๑ ราย  คือ 
นางโศภิต  อินทร์ปั๋น  อายุ ๒๔ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๗๗/๔ ม.๔ ต.แม่ระมาด  เหตุเกิดเวลา ประมาณ ๒๒.๑๕  น. บน ถนนทางหลวงหมายเลข ๑๐๕ ถนนสายแม่ระมาด-ท่าสองยาง นั่ง รถมากับนายพิทักษ์ ปวงคำใจ และมี(Refer) ๒ ราย คือ นายพิทักษ์  ปวงคำใจ อายุ ๓๘ ปี  อยู่บ้านเลขที่ ๖๔ ม.๘ ต.ขะเนจื้อ หลังจาก Refer ส่ง ร.พ แม่สอด เวลาประมาณ ๐๓.๓๕ น.  ได้เสียชีวิตลง และ นายประพันธ์  ใจดี อายุ ๓๒ ปี คู่กรณี เป็นคนนอกพื้นที่อำเภอแม่ระมาด
วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๘
         -มีอุบัติเหตุ ๑  ครั้ง เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ  ๒ ราย เหตุเกิดเวลาประมาณ ๑๘.๓๐ น.  บนถนนทางหลวงหมายเลข ๑๐๕ กม. ที่๒๕+ ๒๐๐ ถนนสายแม่ระมาด-แม่สอด นั่งรถยนต์ เก๋งสีดำ  โดยมีนาย ภควัฒน์  วัชรศักดิ์โสภณ อายุ ๒๕ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๑ ต.แม่สอด เป็น คนขับ มากับ พลทหาร ศุภชัย ปวงกาซ้อน อายุ ๒๒ ปี 
วันที่ ๑๒-๑๓ เมษายน ๒๕๕๘ 
-ไม่มีอุบัติเหตุ
-๔-
วันที่ ๑๔  เมษายน ๒๕๕๘
-มีอุบัติเหตุ ๑ ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ Admit ๑ ราย  คือนายพนม  ราศีปิติ  อายุ ๒๐ ปี
วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘ 
-ไม่มีอุบัติเหตุ
สรุปอุบัติเหตุในช่วง ๗ วัน มีอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้น ๑๙ ครั้ง   มีผู้เสียชีวิต ๓ ราย
มติที่ประชุม รับทราบ
................................................................................................................................................
เลขาฯ ๔.๒  การติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังทางการเมือง
ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า จากการประเมินสถานการณ์ของหน่วยที่เกี่ยวข้อง พบว่ามีประเด็นข่าวสารความเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์สำคัญ  ดังต่อไปนี้
๑. กรณีปัญหา พระธัมมชโย ซึ่งมีกลุ่มที่เคลื่อนไหวกดดันมหาเถรสมาคม นำโดย 
หล่วงปู่พุทธอิสระและนายไพรบูลย์ นิติตะวัน สปช. และกลุ่มที่สนับสนุนมหาเถรสมาคม นำ โดยพระเมธีธรรมมาจารย์ กรณีนี้ อาจมีการระดมมวลชนที่สนับสนุนแต่ละฝ่ายออก
มาเคลื่อนไหว
๒.  กรณีการคัดค้านสัมปทานปิโตเลียมรอบที่๒๑ ซึ่งมีความเคลื่อนไหวทั้งในระดับ นโยบาย โดยแกนนำคนสำคัญ คือ เครือค่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยที่ต้องการให้มีการ แก้ไขกฎหมายพลังงานเพื่อให้รัฐมีทางเลือกมากขึ้นในการบริหารทรัพยากรพลังงานของ ประเทศและการเคลื่อนไหวในพื้นที่ เช่นการคัดค้านการสำรวจปิโตเลี่ยม ของ บมจ.อพิโก (โคราช)ในพื้นที่ อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
๓.  กรณีความเคลื่อนไหวของประชาชนที่นับถือศาสนาในพื้นที่ จ.นาน ซึ่งยื่นถวาย ฎีกาเพื่อ ขอพึ่งพระมหากรุณาธิคุณสนับสนุนการก่อสร้างมัสยิดในพื้นที่ อ.ภูเวียง จ.น่าน และ การเคลื่อนไหวใน แก้ไขหนีสินเกษตรต่อรัฐ
๔.  กรณีการเคลื่อนไหวของการลงทุนฟื้นฟูเกษตรและสมัชชาเกษตรกรรายย่อยเพื่อ ยื่นเสนอ เกษตรในการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรต่อรัฐ
๕.  กรณีการเคลื่อนไหวของกลุ่มชาวสวนยางพารา ชาวสวนปาร์มน้ำมันและ คอนกรีตยางพาราในพื้นที่ภาคใต้เพื่อเสนอข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล
มติที่ประชุม รับทราบ                    
...............................................................................................................................................
-๕-
๔.๕  แนวทางการสกัดกั้นและปราบปรามการลักลอบนำเข้าหอมหัวใหญ่
เลขาฯ -กองทัพภาคที่ ๓/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ ส่งผลการ ประชุม  คชก. ครั้งที่๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมกรม ส่งกำลังบำรุงทหารบก บก.ทบ. ถนนราชดำเนิน ที่ประชุมให้ กรมศุลกากร ร่วมกับ  กอ.รมน.สกัดกั้นและปราบปรามการลักลอบนำเข้าหอมหัวใหญ่อย่างเข้มงวดกวดขัน  จริงจัง และต่อเนื่อง ให้หน่วยดำเนินการดังนี้
๑. ติดตามตรวจสอบข้อมูลความเคลื่อนไหวของขบวนการนำเข้าหอมหัวใหญ่ตามช่องทางบริเวณชายแดน
๒. ขอความร่วมมือประชาชนแจ้งเบาะแสและข้อมูลข่าวสาร เพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าหอมหัวใหญ่
๓. เมื่อหน่วยตรวจพบหรือทราบข้อมูลข่าวสาร ให้ประสานเจ้าหน้าที่ศุลกากรในพื้นที่และหน่วยที่เกี่ยวข้อง เข้าจับกุมดำเนินคดีต่อไป
๔. กรณีตรวจพบมีเจ้าหน้าที่หรือข้าราชการ เข้าไปเกี่ยวข้อง ให้หน่วยดำเนินการรายงานถึง กอ.รมน. ภาค ๓ ทราบ เพื่อแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดลงโทษทางวินัย และอาญาต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ                   ................................................................................................................................................
๔.๔  ขออนุญาตตั้งวินรถจักรยานยนต์รับจ้างบ้านน้ำดิบบอลหวานและบ้านต้นผึง
เลขาฯ ๔.๔.๑ อำเภอแม่ระมาดได้รับหนังสือของ นายสีทา คำวัน หัวหน้าวินบ้านน้ำดิบบอน หวานและนายแสงแก้ว หล้าร้อง หัวหน้าวินสี่แยกบ้านต้นผึ้ง  ประสงค์ที่จะขอจัดตั้งวินรถ จักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่หมู่บ้านน้ำดิบบอลหวานและตรงสี่แยกบ้านต้นผึ้ง เพื่อการบริการ ประชาชน 
มติที่ประชุม รับทราบ                        ..................................................................................................................................................
๔.๕  รายงานผลสถิติคดีอาญา  ๕  กลุ่ม  ของ  สภ.แม่ระมาด
       กลุ่มที่ ๑  คดีอุฉกรรจ์ สะเทือนขวัญ


-๖-
สภ.แม่ระมาด         -เมื่อวันที่๙ เม.ย. ๕๘ เวลาประมาณ ๑๘.๐๐ น. นายอุ่น  สิงห์บุตร อายุ ๖๓ ปี อยู่ บ้านเลขที่ ๒๔ ม.๔ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก ใช้อาวุธปืนแก็ปยาว ยิงนายแก้ว จองป้อ  อายุ ๖๐ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๓๓๔ ม.๔ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก ได้รับบาดเจ็บ และ เสียชีวิตที่โรงพยาบาลแม่สอด ต่อมาได้จับกุมตัว นายอุ่น  สิงห์บุตร ตามหมายจับที่ จ.๕๙/ ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๒ เม.ย.๕๘
       กลุ่มที่ ๒  คดีชีวิตร่างกายและเพศ
- เมื่อวันที่ ๑๑ เม.ย. ๕๘ จับกุมนายอาโก่ ไม่มีนามสกุล อายุ ๓๗ ปี ชาวกะเหรี่ยง  สัญชาติพม่า  ข้อหาลักทรัพย์  โดยลักโทรศัพท์มือถือ  ยี่ห้อซัมซุง  ๑  เครื่อง  ของ
นางวราภรณ์ อินจุ้มสาย  อายุ ๔๓ ปี เลขที่ ๗๑ ม.๕ ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด 
       กลุ่มที่ ๓  คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์
-  ไม่มี
      กลุ่มที่ ๔  คดีที่น่าสนใจ
-  ไม่มี
      กลุ่มที่ ๕  คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย
- ไม่มี
มติที่ประชุม รับทราบ                                    ..............................................................................................................................................
๔.๖  สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประธานฯ -  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น 
 -ไม่มี
-  อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ   
-จากสถานการณ์ไฟป่าตอนนี้เริ่มเบาลงแล้วจากฝนที่ตกลงมาในช่วงนี้พอ ช่วยลดปัญหาหมอกควันได้มาก  
-  หน่วยป้องกันรักษาป่าที่  ตก  ๒  (ขะเนจื้อ)    
-ไม่มี
-  หน่วยป้องกันรักษาป่าที่  ตก  ๙  (แม่จะเรา)   
-ไม่มี
มติที่ประชุม รับทราบ
          ...........................................................................................................................................
-๗-
๔.๗.  รายงานสถานการณ์ความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน/ชุมชน
-  กำนันตำบลแม่ระมาด
-ไม่มี
-  กำนันตำบลแม่จะเรา
-ไม่มี
-  กำนันตำบลขะเนจื้อ
-ไม่มี
-  กำนันตำบลแม่ตื่น
-มีชาวบ้านมาร้องทุกข์กรณีที่ดินของนาง ยุพิน สะอาดเอี่ยมจิตร ที่ ถูกยึดและได้ทำหนังสือมาทางอำเภอแล้ว อยากให้ทางอำเภอตรวจสอบความถูกต้องด้วย
อช.ขุนพะวอ -กรณีนี้ทางอุทยานได้ตรวจสอบแล้วในพื้นที่ที่ทำเป็นสวนยาง เป็นพื้นที่ที่ทำ หลังปี ๔๕ ถือว่าเป็นพื้นที่บุกรุกใหม่
-  กำนันตำบลสามหมื่น
-ไม่มี
-  กำนันตำบลพระธาตุ
-ไม่มี
มติที่ประชุม รับทราบ
          ................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่อง  อื่น ๆ  (ถ้ามี)  
เกษตรอำเภอ -ขอประชาสัมพันธ์โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่เพื่อสร้างรายได้ให้กับราษฎร ในพื้นที่โครงการที่จะเริ่มในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ นี้ เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
................................................................................................................................
๕.๑  กำหนดการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘  ในวันจันทร์ที่  ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘  เวลา  ๑๑.๐๐ น.  ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกที
มติที่ประชุม     รับทราบ
         ...................................................................................................................................................

-๘-
เลิกประชุม  เวลา  ๑๒.๐๐  น.

ลงชื่อ  อ.ส. ชัยณรงค์  แก้วส้อย   ผู้บันทึกการประชุม
             ( ชัยณรงค์ แก้วส้อย)
ลูกแถว  กองร้อย อส.อ.ท่าสองยาง ที่ ๔ ช่วยราชการ
        กองร้อย  อส.อ.แม่ระมาด ที่ ๖
ลงชื่อ  พันทิพย์  ชาญถิ่นดง  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
             (นายพันทิพย์  ชาญถิ่นดง)
ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอแม่ระมาด


ปรับปรุงข่าวล่าสุด 30/04/2015
โดย ชัยณรงค์ แก้วส้อย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประชุมยาเสพติด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
รายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก
ครั้งที่  ๒ / ๒๕๕๙
วันพุธ ที่  ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๔.๐๐  น.
ณ   ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด (ชั้น ๒)
........................................................
ผู้มาประชุม
   ๑.  นายวาทิต  ปัญญาคม นายอำเภอแม่ระมาด
   ๒.  นายภูมินท์ชัย  วังศรีวรมัน ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครองอำเภอแม่ระมาด
   ๓.  พ.ต.ท.ณตศพงศ์  ไมตรี (แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด
   ๔.  นางพิมลรัตน์  ตาคำ พัฒนาการอำเภอแม่ระมาด  
   ๕.  นายสุบิน  บุรีเทพ สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
   ๖.  นายเฉลียว  ทองทิน เกษตรอำเภอแม่ระมาด
   ๗.  นายคะนอง  อินทร์พรม ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด
   ๘.  นายรัฐเขต  ศรีรมย์ (แทน) นายกเทศมนตรีตำบลแม่จะเรา
   ๙.  นายสุทธิพจน์  บูลย์ประมุข นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
 ๑๐.นายจเร  วารีวิชัย (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
 ๑๑.นายจีระภาส  ศรีวนาตระกูลนายกองค์การบริหารส่วน
                                              ตำบลสามหมื่น
   ๑๒.  นายเทวัญ  ไพศาลธรรมโชติ นายกองค์การบริหารส่วน
                                              ตำบลขะเนจื้อ
   ๑๓.  นายกรกฤศ  วันทนานันท์(แทน) นายกองค์การบริหารส่วน                      
                                               ตำบลแม่ตื่น
   ๑๔.  นายอนันต์  การังใจ กำนันตำบลแม่ระมาด
   ๑๕. นายวีระวุฒิ  ใหม่โม่ง กำนันตำบลแม่ตื่น
   ๑๖.  นายวิทยา  พันธุ์ปัญญากรกุล กำนันตำบลพระธาตุ
   ๑๗.  นายสุรัตน์  ขวัญข้าวนาคร กำนันตำบลขะเนจื้อ
   ๑๘.นายประสาท  กำเนิดหัวหน้าหน่วยอุทยานแห่งชาติขุนพะวอ
   ๑๙.  นายวรกิจ  โตจำเริญหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ตก ๒  
                                              (ขะเนจื้อ)
   ๒๐.  นายคงฤทธิ์ อินรัญ หัวหน้าหน่วยป้องกันไฟป่าที่ ตก.๙ (แม่จะเรา)
   ๒๑.  ร.ท.พงศ์ภีระ  สิงห์โตทอง ผู้บังคับกองร้อยทหารราบที่ ร.๔๑๓ (จุดตรวจพะละ)
   ๒๒.  นายพิทักษ์  ศิลา (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ระมาด
   ๒๓.  ร.ท.วาสุศักดิ์  งามขำ (แทน) หัวหน้าชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน ที่ ๓๑๐๕
   ๒๔.  นางรัตนภรณ์  มะกรูดอินทร์ (แทน) ผอ.ศูนย์การศึกษานอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัย
   ๒๔.  นางยุพิน  วงษ์หมื่น ท้องถิ่นอำเภอแม่ระมาด
   ๒๕.  นายสุระวุธ  จันทร์งาม ปลัดอำเภอแม่ระมาด
   ๒๖.  พ.ต.ไพทูรย์  อัคนิถิน                 สัสดีอำเภอ  
   ๒๗.  ม.ญ.สรศักดิ์  ก๋าคำต๊ะ            เจ้าหน้าที่ ศป.ปส.อ.แม่ระมาด
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
๑. กองร้อยทหารพราน ที่ ๓๕๐๑
๒. โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม
เริ่มประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายวาทิต  ปัญญาคม  นายอำเภอแม่ระมาด ประธานในการประชุม  ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งมีสาระสำคัญ   ดังนี้
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ
ประธานฯ - สถานการณ์การลักลอบปลูกฝิ่นในพื้นที่ตำบล
                          แม่ตื่นรวมประมาณ ๔๐๐ กว่าแปลง
                         เราจะต้องวางกลยุทธ์ในการตัดทำลายเพื่อลดเป้า              
                         หมายที่ ปปส.ให้มาให้ได้มากที่สุด
มติที่ประชุม - รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง  รับรองรายงานผลการประชุมคณะกรรมการศูนย์ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดอำเภอแม่ระมาด  อำเภอแม่ระมาด ครั้งที่ ๑ /๒๕๕๙  เมื่อวันพุธที่ ๖  มกราคม  ๒๕๕๙  ให้คณะกรรมการทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุม โดยเปิดดูได้ที่  Website: www.amphoe.com หัวข้อรายงานการประชุมยาเสพติด
หากกรรมการท่านใดตรวจสอบรายงานการประชุมแล้วประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง  ขอให้แจ้งฝ่ายเลขาฯ  ทราบ
มติที่ประชุม - รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุม  ครั้งก่อน  - ไม่มี
ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่อง  เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
๔.๑  สรุปผลการดำเนินงานโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่    ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ด้านการบำบัดรักษา ปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ และชี้แจงแผนปฏิบัติงานปี  ๒๕๕๙  (โรงพยาบาลแม่ระมาด)
โรงพยาบาลแม่ระมาด - ผลการบำบัดโดยใช้เมทาโดนเคยทดลองใช้ที่ตำบลขะเนจื้อได้ผล ๒๕ เปอร์เซ็นต์  
มติที่ประชุม - รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๕    เรื่องยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหายาเสพติดในปี ๒๕๕๙  มี ๘ ยุทธศาสตร์  ได้แก่
(๑) ยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
- โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม / โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม / กศน.แม่ระมาด
มติที่ประชุม - ไม่มี
 (๒) ยุทธศาสตร์การควบคุมตัวยาและผู้ค้ายาเสพติด
       - สถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด (ตามเอกสารแนบท้าย)
สภ.แม่ระมาด - สารวัตรสืบสวนบรรยายการจับกุม/ตรวจค้น และนำผู้เสพเข้ารับการบำบัดในพื้นที่
มติที่ประชุม - รับทราบ
 (๓) การแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด
- โรงพยาบาลแม่ระมาด / สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
มติที่ประชุม - ไม่มี
 (๔) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ
     - หน่วยทหารในพื้นที่ ชุด ร้อย ร ๔๑๓ /ชุดพัฒนามวลชนสัมพันธ์ ที่ ๓๑๐๕
        - กองร้อย ตชด.ที่ ๓๔๕ 
 - กองร้อยทหารพราน ที่ ๓๕๐๑  
 - ศป.ปส.อ.แม่ระมาด / กองร้อย อส.อ.แม่ระมาด
ตชด.๓๔๕ - แนะนำการเข้าปราบฝิ่น แนะนำให้ความรู้แก่
                           ชาวบ้านเรื่องการปลูกฝิ่น
ป.อาวุโส - จัดระบบและให้หมู่บ้านเข้มแข็งและขอความ
                         ร่วมมือทุกภาคส่วน
มติที่ประชุม - รับทราบ
   (๕)  การสร้างและพัฒนาระบบรองรับการคืนคนดีให้กับสังคม
     - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เทศบาลตำบลแม่ระมาด  
- เทศบาลตำบลแม่จะเรา  
- เทศบาลตำบลทุ่งหลวง  
- อบต.แม่ระมาด  
- อบต.พระธาตุ  
- อบต.ขะเนจื้อ  
- อบต.สามหมื่น  
- อบต.แม่ตื่น  
มติที่ประชุม                              
                          (๖) ยุทธศาสตร์การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
                                           - ศป.ปส.อ.แม่ระมาด
- ห้วงวันที่  ๑๘ – ๒๑  มกราคม  ๒๕๕๙  ศป.ปส.อ.แม่ระมาด ร่วมบูรณาการกับ หน่วยงานเจ้าหน้าที่  สภ.แม่ระมาด เจ้าหน้าที่ ตชด. ๓๔๕ เจ้าหน้าที่ทหารร้อย ร ๔๑๓ 
 และเจ้าหน้าที่ป่าไม้เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าแม่ตื่น ออกปฏิบัติการตัดทำลายพืชเสพติด(ฝิ่น)  ในพื้นที่บ้านมอป่า บ้านห้วยสินา หมู่ที่  ๘  ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก ผลการปฏิบัติตรวจพบและทำลายแปลงฝิ่น  จำนวน  ๒๔  แปลง รวมเนื้อที่  ๑๐ ไร่ 
                                    ๑ งาน  ๙๔  ตารางวา
มติที่ประชุม - รับทราบ
                               (๗) ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมภาคประชาชน
- พัฒนาชุมชน
พัฒนาการ                  - นำเรียนเรื่องกองทุนแม่ของแผ่นดินให้หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินเสนอโครงการในการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนในหมู่บ้าน จำนวน ๒๘ กองทุน
                                 - กำนันตำบลแม่ระมาด 
                                 - กำนันตำบลแม่จะเรา 
                                  - กำนันตำบลพระธาตุ  
                                  - กำนันตำบล  - ไม่มี
                          - กำนันตำบลสามหมื่น  
                          - กำนันตำบลแม่ตื่น 
มติที่ประชุม - รับทราบ
    (๘) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแบบบูรณาการ
- ศป.ปส.อ.แม่ระมาด - ไม่มี
มติที่ประชุม - ไม่มี
 ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่องอื่นๆ  - ไม่มี
                              

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 15/02/2016
โดย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอแม่ระมาด
อำเภอแม่ระมาด ครั้งที่  ๓/ ๒๕๕๘
วันอังคารที่  ๓  มีนาคม   ๒๕๕๘  เวลา  ๑๓.๓๐  น.
ณ  ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติขุนพะวอ  ตำบลสามหมื่น  อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก
……………………………….
ผู้เข้าประชุม

๑.  นายสุนทร  มหาวงศนันท์ นายอำเภอแม่ระมาด
๒.  นายเลิศศักดิ์  ทับผึ้ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอแม่ระมาด
๓.  พ.ต.ท.เอกพล  จินดาทจักร (แทน)ผู้กำกับการสถานีตำตรวจภูธรแม่ระมาด
๔.  นายพิทักษ์  ศิลา (แทน)ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ระมาด
๕.  นายสุบิน  บุรีเทพ สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
๖.  นายเฉลียว  ทองทิน เกษตรอำเภอแม่ระมาด
๗.  นายคะนอง  อินทร์พรม ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด
๘.  ร.อ.เมธาวี  ท้าวทอง สัสดีอำเภอแม่ระมาด
๙.  นายดิเรก  ปิติสาร (แทน)พัฒนาการอำเภอแม่ระมาด
๑๐.  ร.ต.ท.หมาย  ภู่วิจิตร (แทน)ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่  ๓๔๕
๑๑.  นางยุพิณ  วงษ์หมื่น ท้องถิ่นอำเภอแม่ระมาด
๑๒.  นายวันเฉลิม  จันทร์ยะคาร ที่ดินอำเภอแม่ระมาด
๑๓.  นายพรัญชัย  ศิริพุฒ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น
๑๔.  นายประสาท  กำเนิด หัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนพะวอ
๑๕.  นายวรกิจ  โตจำเริญ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่  ตก  ๒  (ขะเนจื้อ)
๑๖.  นายคงฤทธิ์  อินรัญ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่  ตก  ๙ (แม่จะเรา)
๑๗.  นายศรายุทธ  บุญมี (แทน)นายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาด
๑๘.  นายบุญส่ง  บูลย์ประมุข นายกเทศมนตรีตำบลแม่จะเรา
๑๙.  นายสุทธิพจน์  บูลย์ประมุข นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
๒๐.  นายจิระภาส  ศรีวนาตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
๒๑.  นายสมนึก  ปู่อ้าย นายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
๒๒.  นายเฉลิมเกียรติ  บูลย์ประมุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
๒๓.  นายวีรพล  บูชาคุณธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
๒๔.  นายเทวัญ  ไพศาลธรรมโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ
๒๕.  นายพันทิพย์  ชาญถิ่นดง ปลัดอำเภอแม่ระมาด
๒๖.  นายอำนวยเดช  เทพคำอ้าย ปลัดอำเภอแม่ระมาด
๒๗.  นางสาวนราภรณ์  ช้างทอง ปลัดอำเภอแม่ระมาด

ผู้ไม่มาประชุม  
๑.  วัฒนธรรมอำเภอแม่ระมาด
๒.  ประมงอำเภอแม่ระมาด
๓.  หัวหน้าสรรพกรพื้นที่อำเภอแม่ระมาด
๔.  ผู้จัดการธนาคารออมสิน  สาขาแม่ระมาด 
๕.  ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สาขาแม่ระมาด
๖.  ผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย  สาขาแม่ระมาด
๗.  ผู้บังคับกองร้อย  ร.๔๑๓
๘.  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม
๙.  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง
๑๐.  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าไร่
๑๑.  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามหมื่น
๑๒.  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง
๑๓.  ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม
๑๔.  ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม
๑๕.  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบง
๑๖.  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล
๑๗.  ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไร่เหนือ
๑๘.  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหอม
๑๙.  กำนันตำบลแม่จะเรา
๒๐.  หัวหน้าหมวดการทางแม่ระมาด


ผู้ร่วมประชุม
๑.  นายอนันต์  การังใจ กำนันตำบลแม่ระมาด
๒. นายวิทยา  พันธุ์ปัญญากรกุล กำนันตำบลแม่พระธาตุ
๓.  นายสุรัตน์  ขวัญแก้วนากร กำนันตำบลขะเนจื้อ
๔.  นายวีระวุฒิ  ใหม่โม่ง กำนันตำบลแม่ตื่น
๕.  นายจ่างแก้ว  คีรียรรยง กำนันตำบลสามหมื่น
๗.  นายวุฒิพงษ์  เขียวใจงาม (แทน)ปลัดเทศบาลตำบลแม่ระมาด
๘.  นายรัฐเขต  ศรีรมย์ (แทน)ปลัดเทศบาลตำบลแม่จะเรา
๙.  นายอรรคเดช  สีตุ้ย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
๑๐.  จ.ส.ท.สมชาติ  วุฒินันท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น 
๑๑.  นายชะลอ  จิ๋วแหยม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
๑๒.  นายกรกฤศ  วันธนานันท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
๑๓.  นายเกียรติศักดิ์  กิจการ (แทน)  ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
๑๔.  นายขวัญชัย  ปลูกปัญญาดี (แทน)ผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที
๑๕.  นายณัฐพล  ทองดีนอก (แทน)ประธานศูนย์ประสานงานโรงเรียนอำเภอแม่ระมาด
๑๖.  นายอรุณ  กองห้าห้อง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ระมาด
๑๗.  นายสุเทพ  คีรีรักษา (แทน)หัวหน้าหน่วยควบคุมโรคนำโดยแมลงที่  ๔  (แม่ระมาด)
๑๘.  นายขจร  ทรัพย์ขุนดอน สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
๑๙.  ร.อ.อนงค์  กันทะอู ผู้บังคับกองร้อยทหารพราน  ที่  ๓๕๐๑
๒๑.  ร.ท.วานิช  เงินดวง หัวหน้าชุดมวลชนสัมพันธ์มวลชน  ๓๑๐๕
๒๒.  นางรุณี  ห่อทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยนกแล
๒๓.  นางอินทิรา  ยศหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง
๒๕.  นางสาวสุณิตา  สุวรรณฤทธิ์ (แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจกปก
๒๖.  นางสาวกฤติยา  เครือแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม  กุลฑลจินดา
๒๗.  นายอลงกรณ์  ถาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย
๒๘.  นางสมบูรณ์  ภูยางตม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพะละ
๒๙.  นายโอภาส  ภูวนาทโยธิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าไร่
๓๐.  นางสมพิศ  วงศ์อำนาจ ผู้อำนวยการโรงเรียนกลาโหมราชเสนา
๓๑.  นางสมพิศ  วงษ์อำนาจ ผู้อำนวยการโรงเรียนกลาโหมราชเสนา
๓๒.  นายองอาจ  สีใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ
๓๓.  นางสาวภคอร  อินทร์เอี่ยม (แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขะเนจื้อ
๓๔.  นายสุเทพ  เขื่อนแก้ว (แทน)ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก  
เขต  ๒


  
เริ่มประชุมเวลา   ๑๓. ๓๐  น. 
       เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายสุนทร  มหาวงศนันท์  นายอำเภอแม่ระมาด  ได้กล่าวเปิดการประชุมประจำ
เดือนมีนาคม  ๒๕๕๘   มีดังนี้

ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน ขอขอบคุณทุกส่วนราชการที่ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมในเดือนที่ผ่านมา  ดังนี้
๑.   การดำเนินโครงการ  “จังหวัดเคลื่อนที่  บำบัดทุกข์  บำรุง  สร้างรอยยิ้ม
ให้ประชาชน”  จังหวัดตาก  ประจำปี  ๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ 
 ณ  เทศบาลตำบลแม่จะเรา
๒.  การจัดงาน  “การค้าสองแผ่นดิน   ตลาดนักชายแดน”  จังหวัดตาก  
(บ้านวังผา)-  จังหวัดเมียวดี  (บ้านโก๊กโก่)  เมื่อวันที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  
ณ  บ้านวังผา   หมู่ที่  ๔  ตำบลแม่จะเรา  อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก
๓.  โครงการ  “ประสมงาน  ประสานน้ำมัน  ประสานใจ”  เมื่อวันที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๕๘  ณ  บริเวณป่าชุมชนข้างสนาม  ฮ.ชั่วคราวบ้านแพะ  หมู่ที่  ๑๒  ตำบลแม่ตื่น  อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก
๔.  การตัดไม้สวนป่า  อำนวยในการเคลื่อนย้ายไม้เป็นของนายอำเภอ
ด้วยจังหวัดตากแจ้งว่า  พลเอกประยุทธฺ  จันทร์โอชา  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ได้อนุมัติให้ใช้แผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำงายทรัพยากรป่าไม้  การบุกรุกที่ดินของรัฐ  และการบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  พ.ศ.  ๒๕๕๗  และมีบัญชาให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามแผนแม่บทดังกล่าวอย่างเคร่งครัด  ซึ่งแผนแม่บทฯ  ได้กำหนดยุทธศาสตร์พิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๓  ปฏิรูประบบการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้  กลยุทธ์ที่  ๒  พิจารณาจัดตั้งหน่วยงานด้านการบริหารจัดการป่าไม้ทั้งระดับจังหวัดและอำเภอ  โดยข้อ  ๕  กำหนดว่า  “คดีด้านทรัพยากรธรรมชาติให้พนักงานฝ่ายปกครอง  (ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ  นายอำเภอ  หรือผู้ว่าราชการจังหวัด  แล้วแต่กรณี)  เป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนทุกคดี”  ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการเร่งด่วนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรี  ข้อ  ๑.๓  การกำกับติดตามและดำเนินคดีทางกฎหมาย  (๒)  ให้พนักงานฝ่ายปกครองเข้าควบคุมการสอบสวนการกระทำผิดในคดีเกี่ยวกับป่าไม้  และทรัพยากรธรรมชาติ  โดยเฉพาะการกระทำผิดในคดีลักลอบตัดและค้าไม้พะยูงทุกคดีเป็นกรณีพิเศษอย่างเคร่งครัด  ไม่อาจใช้ดุลพินิจเลือกปฏิบัติเข้าควบคุมเฉพาะคดีที่เห็นว่าสำคัญ
๕.  ขอหารือเกี่ยวกับการจัดการประชุมเดือนเมษายน  ควรจะไปจัดที่ไหน  หน่วยงานใดจะรับเป็นเจ้าภาพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อยขอเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำ
เดือนเมษายน  ๒๕๕๘
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๘  ประจำเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๕๘
อำเภอได้จัดทำรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ระดับอำเภอ 
ครั้งที่  ๒/๒๕๕๘  ประจำเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๕๘   ขอให้เปิดดูได้ที่ 
Website:www.amphoe.com  หัวข้อ  ประชาสัมพันธ์
มติที่ประชุม รับรอง

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมที่ผ่านมา
มติที่ประชุม ไม่มี

ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑  โครงการประชุมสัญจร  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฯ  สารวัตรกำนัน  แพทย์  (ในตำบล)  และโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่  (สำนักงานอำเภอ)
๑)  โรงเรียนบ้านน้ำหอม  สาขาห้วยน้ำเย็น  หมู่ที่  ๑  ตำบลแม่ตื่น  วันที่  ๙-๑๐  มีนาคม  ๒๕๕๘  
๒)  บ้านดอกเป๊ก  หมู่ที่  ๗  ตำบลพระธาตุ  วันที่   ๑๖ – ๑๗  มีนาคม  ๒๕๕๘
ประธาน ทุกเดือนอำเภอมีกำหนดจะออกพื้นที่อย่างน้อยเดือนละ  ๒  ครั้ง  เพื่อเข้าไปประชุมสัญจรกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และขอเชิญส่วนราชการเพื่อออกไปพบปะชาวบ้าน  หลังจากนั้นก็จัดกิจกรรมอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่  เพื่อรับทราบปัญหา  ข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่  จึงขอเชิญส่วนราชการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว  เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ตามกำหนดเป้าหมาย
มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๒  ผลการตรวจสอบไม้กลายเป็นหินที่พบในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก
 (สำนักงานอำเภอ)
ด้วยจังหวัดตากแจ้งว่า  สำนักงานทรัพยากรธรณี  เขต  ๑  (ลำปาง)  
ได้ตรวจสอบซากดึกดำบรรพ์ไม้กลายเป็นหินและซากหอยกลายเป็นหิน  ตั้งแสดงอยู่
ที่วัดดอนแก้ว  อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก  ผลการตรวจสอบพบว่า
๑)  ที่วัดดอนแก้ว  พบซากไม้กลายเป็นหิน  จำนวน  ๓  ท่อน  แต่ละท่อนขนาดเฉลี่ยยาว  ๑.๒๐ – ๑.๔๐  เมตร  เส้นผ่าศูนย์กลาง  ๐.๗๐ – ๐.๘๐  เมตร  แหล่งของซากไม้กลายเป็นหินดังกล่าวมาจากกรวดด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกของบ้านห้วยปลากอง  ตำบลขะเนจื้อ  อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก  ที่พบเป็นกลุ่มพืชใบเลี้ยงเดี่ยวคล้ายต้นมะพร้าว  หรือต้นปาล์ม  มีอายุใกล้เคียงกับซากไม้กลายเป็นหินที่พบอำเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก  ประมาณ  ๘๐๐,๐๐๐  ปี
๒)  ซากหอยกลายเป็นหินที่เก็บรักษาที่วัดดอนแก้ว  นำมาจากริมแม่น้ำเมย  บริเวณบ้านห้วยนกแล  ห่างจากเทศบาลตำบลแม่ระมาดไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ประมาณ  ๖  กิโลเมตร  เป็นหอยเจดีย์อยู่ในยุคนีโอจีน  ประมาณ  ๕ – ๑๐  ล้านปีมาแล้ว

อำเภอแม่ระมาดจึงขอให้ท่านประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรในพื้นที่ทราบ
โดยทั่วกัน  และช่วยกันบำรุงรักษา  ให้คงสภาพอยู่  ไม่ให้เกิดการผุพังเสียหาย
หรือสูญหาย
มติที่ประชุม รับทราบ

  ๔.๓  ขอเชิญเข้าไลน์กลุ่มอำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก  (สำนักงานอำเภอ)
อำเภอแม่ระมาด  ได้จัดทำไลน์กลุ่มอำเภอแม่ระมาดขึ้นเพื่อ
๑)  เป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการอำเภอแม่ระมาด  กำนัน/  
ผู้ใหญ่บ้าน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อใช้ในการสั่งการและติดต่อประสานงาน  เสนอข้อมูลข่าวสารหรือแจ้งเวียนหนังสือราชการของอำเภอแม่ระมาด
๒)  กรณีเรื่องส่วนตัวให้ใช้เท่าที่จำเป็นหรือไลน์ส่วนตัว
๓)  ห้ามส่งหรือใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ  ล่อแหลมลามกอนาจาร
๔)  การส่งรูปไม่ควรส่งเกิน  ๓  รูปภาพ
๕)  ให้ใช้ชื่อจริง  ตำแหน่งจริง  ห้ามใช้นามแฝงเพื่อความสะดวก
ในการติดต่อประสานงาน
๖)  การตอบโต้กันในกลุ่มไลน์นี้ให้ใช้ภาษาราชการหรือกึ่งราชการ
ดังนั้น  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สะดวก  รวดเร็ว
ทันต่อเหตุการณ์ต่างๆ  อำเภอจึงขอเชิญทุกส่วนราชการเข้าร่วมกลุ่มไลน์  
“อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก”
มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๔  โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี    (ฝ่ายความมั่นคงอำเภอ)
จากการเพิ่มขึ้นของประชากร  ประกอบการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมทำให้มีความต้องการใช้ทรัพยากรป่าไม้  และพื้นที่ทำการเกษตร  ทำให้มีการบุกรุกทำลายป่าในพื้นที่ต้นน้ำหรือพื้นที่สูง  เมื่อถึงฤดูฝนมักมีน้ำป่าไหลหลาก  ดินโคลนถล่ม  และเมื่อเข้าฤดูแล้งมักเกิดการขาดแคลนน้ำ  ส่งผลการดำรงชีวิตของประชาชนโดยตรง  และจากสภาพดังกล่าว  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ทรงห่วงใยราษฎร  จึงขอพระราชทานดำริให้ดำเนินการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  โดยเฉพาะพื้นที่ต้นน้ำ  และโดยกรมวังผู้ใหญ่ได้ร้องขอให้กรมการปกครองสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก  คือ  โครงการสร้างป่าสร้างรายได้  พื้นที่ทรงงานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา  แม่ฟ้าหลวง”  โดยมีหมู่บ้านเป้าหมายและราษฎรเข้าร่วมโครงการ  ๓  ตำบล๑๕  หมู่บ้าน  จากการสำรวจความต้องการของราษฎรในพื้นที่  โดยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ระมาดไว้แล้ว  ดังนี้
ที่ ตำบล บ้าน หมู่ที่ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
(ครอบครัว)
๑ ขะเนจื้อ ห้วยแห้ง ๙ ๑๐
๒ ขะเนจื้อ บ้านนุลา ๑๔ ๑๐
๓ ขะเนจื้อ บ้านทีมู ๑๐ ๓
๔ สามหมื่น บ้านห้วยมะพร้าว ๔ ๒๑
๕ สามหมื่น บ้านห้วยอีก้าง ๔ ๔
๖ แม่ตื่น บ้านห้วยสินา ๘ ๒๑
๗ แม่ตื่น บ้านห้วยสินาคี ๘ ๗
๘ แม่ตื่น บ้านห้วยดอกเกี๋ยง ๘ ๑๑
๙ แม่ตื่น บ้านห้วยมอป่า ๘ ๗
๑๐ แม่ตื่น บ้านห้วยดินหม้อ ๑๑ ๒๐
๑๑ แม่ตื่น บ้านห้วยพลู ๔ ๑๑
๑๒ แม่ตื่น บ้านพะละดอ ๔ ๒๑
๑๓ แม่ตื่น บ้านห้วยผาดำ ๙ ๒๑
๑๔ แม่ตื่น บ้านห้วยวัว ๙ ๑๐
๑๕ แม่ตื่น บ้านห้วยหมาบ้า ๙ ๑๐
รวม ๑๘๑
มติที่ประชุม รับทราบ


๔.๕  โครงการฝึกจัดตั้ง/ทบทวนหมู่บ้านอาสาสมัครพัฒนาและป้องกันตนเอง  
(อพป.)  ประจำปี  ๒๕๕๘  (ฝ่ายความมั่นคง)
ด้วย  กอ.รมน.จังหวัดตาก  ได้จัดทำโครงการฝึกจัดตั้ง/ทบทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง  (อพป.)  ประจำปี  ๒๕๕๘  จำนวน  ๖  หมู่บ้านในพื้นที่อำเภอแม่สอด  อำเภอแม่ระมาด  และอำเภอท่าสองยาง  โดยกำหนดแผนดำเนินการ  ดังนี้
๑.  บ้านแม่ระเมิง  หมู่ที่  ๘  ตำบลแม่สอง  อำเภอท่าสองยาง
      ระหว่างวันที่  ๒๕  กุมภาพันธ์ – ๕  มีนาคม  ๒๕๕๘
๒.  บ้านแม่ต้าน  หมู่ที่  ๑  ตำบลแม่ต้าน  อำเภอท่าสองยาง
      ระหว่างวันที่  ๖ – ๑๔  มีนาคม  ๒๕๕๘
๓.  บ้านวังผา  หมู่ที่  ๔  ตำบลแม่จะเรา  อำเภอแม่ระมาด
      ระหว่างวันที่  ๑๕ – ๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๘
๔.  บ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง  หมู่ที่  ๑  ตำบลแม่จะเรา  อำเภอแม่ระมาด
      ระหว่างวันที่  ๒๔  มีนาคม – ๑  เมษายน  ๒๕๕๘
๕.  บ้านแม่ตาวใต้  หมู่ที่  ๑  ตำบลแม่ตาว  อำเภอแม่สอด
      ระหว่างวันที่  ๒ – ๑๐  เมษายน  ๒๕๕๘
๖.  บ้านแม่กุน้อย  หมู่ที่  ๘  ตำบลแม่กุ  อำเภอแม่สอด
      ระหว่างวันที่  ๒๐ – ๒๘  เมษายน  ๒๕๕๘
เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  อำเภอแม่ระมาดจึงขอแจ้งให้กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  กลุ่มเป้าหมายข้างต้นได้วางแผนเตรียมการฝึกอบรมตามแผนที่กำหนดไว้ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๖  ให้ระงับการออกใบอนุญาตให้เคลื่อนย้ายไม้  (ฝ่ายความมั่นคงอำเภอ)
ด้วยจังหวัดตากแจ้งว่า  ได้รับหนังสือกองกำลังนเรศวร  ที่  กห  ๐๔๘๓/นเรศวร๕๓  ลงวันที่  ๑๙  มกราคม  ๒๕๕๘  แจ้งให้พิจารณาระงับการออกใบอนุญาตให้นำไม้สักที่เคยอยู่ในสภาพสิ่งปลูกสร้างหรือเคยใช้มาแล้วกว่า  ๕  ปี  และหนังสือรับรองให้นำไม้กระยาเลยซึ่งเคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเคยใช้มาแล้วกว่า  ๒  ปี  เคลื่อนย้ายภายในเขตจังหวัดและนอกเขตจังหวัดออกไปอีก  จนกว่าจะมีการปฏิรูปกฎหมายเพื่อหามาตรการที่เหมาะสมในการดำเนินการต่อไป

จึงนำเรียนให้ส่วนราชการทุกส่วนทราบ  และถือปฏิบัติต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องจากหน่วยงานต่าง ๆ
๕.๑  การประชาสัมพันธ์ข่าว  เรื่อง  “การจัดตั้งศูนย์เครือข่ายธุรกิจเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก”  (พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดตาก)
ด้วยจังหวัดตากได้จัดตั้ง ศูนย์เครือข่ายธุรกิจพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  
เพื่อดำเนินกิจกรรมเครือข่ายธุรกิจ  (Biz  Club)  ในการรวมกลุ่มการค้าของผู้ประกอบการทั่วไป  และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจในการประชุมหารือ  การถ่ายทอด  แลกเปลี่ยนความรู้ในการประกอบธุรกิจ  รวมทั้งการให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาธุรกิจ  จากผู้มีประสบการณ์และผู้เชี่ยวชาญ  โดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้
๑.  เป็นเวทีแลกเปลี่ยน  เรียนรู้  ถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจ
ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  สนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจให้เกิดการ
รวมตัว  สร้างเครือข่ายธุรกิจเพื่อการพัฒนากิจทุกระดับให้มีความเข้มแข็งสามารถ
แข่งขันได้
๒.  เป็นศูนย์กลางให้คำปรึกษา  แนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหาธุรกิจ
๓.  เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลทางธุรกิจและแหล่งเงินทุน
๔.  เพิ่มขีดความสามารถแข่งขันธุรกิจสร้างเสริมประสบการณ์  การเรียนรู้
สู่มาตรฐานการประกอบธุรกิจ  รองรับและสร้างโอกาสจากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (AEC)

อำเภอแม่ระมาด  จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ประกอบการ  นักธรกิจ 
 และผู้สนใจ  สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกศูนย์เครือข่ายธุรกิจฯ  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด  ขอรับใบสมัคร  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งใบสมัครได้ที่  สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดตาก  ถนนมหาดไทยบำรุง  ตำบลระแหง  อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก  โทรศัพท์  ๐-๕๕๕๑-๔๕๘๒  หรือสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดตาก  สาขาแม่สอด  ถนนราชการราษฎร์ดำริ  ๒  ตำบลแม่สอด  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  
โทรศัพท์  ๐-๕๕๕๓-๒๔๐๔  โทรสาร  ๐-๕๕๕๑-๒๕๔๖  หรือ  อีเมล  :  tak@dbd.go.th  ในวันเวลาราชการ
มติที่ประชุม รับทราบ


๕.๒  โรงพยาบาลแม่ระมาด
สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล  ประจำเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๕๘
๑.  โรงพยาบาลแม่ระมาดได้ออกหน่วยค้นหาและตรวจรักษาโรคมาลาเรียเคลื่อนที่บ้านเมยผู้ใหญ่ปุ่ม,  เมยกำนันสุข,  เมยห้วยไผ่,  เมยแม่มาลัย  และเมยน้ำดิบบอนหวาน  เดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  มีผู้รับการตรวจรักษา  จำนวน ๑๐๔ ราย  
ไม่พบเชื้อมาลาเรียในผู้ป่วยที่มารับตรวจ
๒.  วันที่  ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ระมาด  ร่วมกับ
กิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาด  ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่  ณ  ที่ว่าการอำเภอ
แม่ระมาดได้โลหิต  จำนวน  ๒๗  ยูนิต
๓.  วันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  โรงพยาบาลแม่ระมาด  ร่วมต้อนรับอธิบดีกรมสนับสนุนการบริการสุขภาพในการติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างสุขศาลาพระราชทานที่โรงเรียน  ตชด.บ้านเลอตอ  หมู่ที่  ๙  ตำบลแม่ตื่น
๔.  วันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  โรงพยาบาลแม่ระมาด  จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกบริการประชาชนในโครงการออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่  บำบัดทุกข์บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  จังหวัดตาก  ณ  สนามเทศบาลตำบลแม่จะเรา  มีผู้รับบริการ  จำนวน  ๔๙  คน  รวมค่ายา/เวชภัณฑ์ที่ใช้จ่าย  จำนวน  ๕,๓๑๐  บาท
๕.  วันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ระมาด  ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประกวด  อสม.ดีเด่นระดับชาติ  สาขาป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  ณ  โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย
๖.  วันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ระมาด  
จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพร่างกายโดยการวิ่งระยะทาง  ๒.๔  กิโลเมตร  
ของนายแพทย์คูเปอร์  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ๒๕๖  คน
๗.  วันที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ระมาด  ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ  ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  พอ.สว.ที่บ้านห้วยวัว  หมู่ที  ๙  ตำบลแม่ตื่น  มีผู้บริการ  จำนวน  ๕๕  ราย
๘.  วันที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ระมาด  ร่วมกับ  อสม.ผู้นำหมู่บ้านในเขตตำบลแม่ระมาด  รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกรอบที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๕๘  ในพื้นที่ตำบลแม่ระมาด  รวม  ๓,๔๐๗  หลังคาเรือน
๙.  วันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ระมาด  ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาดออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่  ณ  โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม  ได้โลหิต  จำนวน  ๓๙  ยูนิต

๑๐.  วันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ระมาด  ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาดออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่  
ณ  โรงพยาบาลแม่ระมาดส่งเสริมสุขภาพบ้านห้วยบง  ได้โลหิต  จำนวน  ๑๐  ยูนิต
โรงพยาบาลแม่ระมาด ขอประชาสัมพันธ์หากส่วนราชการ  หรือหน่วยงานใดที่ประสงค์จะบริจาคโลหิต  
หากเกิน  ๑๐  คนขึ้นไป  ทางโรงพยาบาลจะไปรับบริจาคโลหิตถึงสำนักงาน
มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๓  สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
๔.๒.๑    สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด  สรุปสถานการณ์โรคไข้เลือดออก
อำเภอแม่ระมาดปี  ๒๕๕๗
นับตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๗  ถึงวันที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  
ศูนย์ระบาดวิทยา   อำเภอแม่ระมาด  ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก  รวมจำนวนทั้งสิ้น
๑  ราย  คิดเป็นอัตราป่วย  ๒.๑๗  ต่อประชากรแสนคน  ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 
พบผู้ป่วย  ๑  ราย  ในเดือนมกราคม  ๒๕๕๘  โดยพบผู้ป่วยของตำบลแม่ระมาด  อัตราป่วย  ๑๑.๑๖
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๔  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ระมาด
๕.๔.๑  แจ้งเรื่องการทอดผ้าป่าชมรมอาสาพัฒนาชุมชน
สำนักงานพัฒนาชุมชน ตามที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ระมาดได้ดำเนินการทอดผ้าป่าชมรม
อาสาสมัครพัฒนาชุมชน  เมื่อวันที่      กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  ได้เงินจำนวน  ๓๐,๗๐๕  บาท  และจะนำเงินจำนวนนี้ไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอแม่ระมาดต่อไป
๕.๔.๒  การอบรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน
สำนักงานพัฒนาชุมชน สำนักงานฯ  จะดำเนินการจัดอบรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน  ในวันที่  ๕  มีนาคม
 ๒๕๕๘  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๕  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด  
สรุปผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด  
ประจำเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๕๘
๑.  จัดทำโครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  ระหว่างวันที่  ๔ – ๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘
๒.  จัดทำโครงการให้ความรู้เบื้องต้นการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ  ระหว่างวันที่  ๔ – ๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘
๓.  จัดทำโครงการประกวดหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๘  ในวันที่  ๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘
๔.  จัดทำโครงการออกให้บริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่และค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะ  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๘  ระหว่างวันที่  ๑๕  มกราคม  - ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘
๕.  เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์  ประจำปี  ๒๕๕๘  ระหว่างวันที่  ๒๓ – ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  ณ  สนามกีฬากลางเทศบาลนคร
แม่สอด
๖.  จัดทำโครงการสร้างศักยภาพและส่งเสริมความรู้เพื่อนำสู่การพัฒนาระบบการจัดการน้ำประปาและน้ำอุปโภคบริโภคของชุมชน   ประจำปี  ๒๕๕๘ 
 ในวันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ระมาด
มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๖  องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
สรุปผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ  
ประจำเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๕๘
๑.  อุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  ประจำเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๕๘
๒.  โครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน
๓.  ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  บ้านตีนธาตุ  หมู่ที่  ๒  (อัคคีภัย)
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่  ๖ แผนปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ  ประจำเดือนมีนาคม  ๒๕๕๘

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายที่  ๑ 

ระเบียบวาระที่  ๗ เรื่องอื่น ๆ
๗.๑ กำหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนเมษายน  ๒๕๕๘
วันศุกร์ที่  ๓  เมษายน  ๒๕๕๘   เวลา  ๑๓.๓๐  น.  ณ  โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย
มติที่ประชุม รับทราบ๗.๒  กำหนดการประชุมกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ  ประจำเดือนเมษายน  ๒๕๕๘
วันศุกร์ที่  ๓  เมษายน  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๙.๐๐  น. ณ  หอประชุมอำเภอแม่ระมาด
มติที่ประชุม รับทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา              ๑๔.๓๐ น.  

ลงชื่อ      อ้อฤทัย  อินผิว ผู้จดบันทึกการประชุม
      ( นางสาวอ้อฤทัย  อินผิว )


ลงชื่อ     นราภรณ์  ช้างทอง ผู้ตรวจรายงานการประชุม
       (นางสาวนราภรณ์  ช้างทอง)
ปลัดอำเภอแม่ระมาด

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 12/03/2015
โดย อ้อฤทัย อินผิว
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประชุมรักษาความสงบอ.แม่ระมาด
รายงานการประชุมการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก
ครั้งที่  ๔ / ๒๕๕๖วันอังคาร ที่  ๒๓  เมษายน ๒๕๕๖  เวลา ๑๐.๓๐  น.
ณ   ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด (ชั้น ๒)
........................................................
เริ่มประชุม เวลา  ๑๐.๓๐ น.
ผู้มาประชุม
๑.  นายนรภัทร  ปลอดทอง นายอำเภอแม่ระมาด
๒.  นายศิวัช  ฟูบินปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
๓.  นายกวิน  แว่นแก้ว ปลัดอำเภองานป้องกัน
๔.  นายสุขสวัสดิ์  จิยิพงศ์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง
                     ๕.  ร.ต.ท.พีรพงษ์  วงษ์ด่อน(แทน)ผกก.สภ.แม่ระมาด
๖.  ร.ต.อ.ภานุพงษ์  ต้องใจ (แทน)ผู้บังคับกองร้อยตชด.๓๔๕
๗.  นายพิทักษ์  ศิลา (แทน) ผอ.โรงพยาบาลแม่ระมาด
๘.  นายเสาแก้ว  เหลามา สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
๙.  นายเฉลียว  ทองทิน เกษตรอำเภอแม่ระมาด
                    ๑๐.  นายคะนอง  อินทร์พรม     ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด
                   ๑๑.  พ.ต.ไพรทูรย์  อัคคนิถิน   สัสดีอำเภอแม่ระมาด
                   ๑๒.  นางหัสต์กมล  นายอง (แทน)พัฒนาการอำเภอแม่ระมาด
                   ๑๓.  นายสีทน  ปงรังสี (แทน) นายกเทศมนตรีแม่จะเรา
                   ๑๔.  นายวันชัย  พร้าวเอียด (แทน)นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
                   ๑๕.  น.ส.ยุราณี  นามกร (แทน) นายกเทศมนตรีแม่ระมาด
                   ๑๖.  นายมงคล  หมูสูบปาบ (แทน) นายก  อบต.แม่ระมาด
                   ๑๗.  ส.ต.ท.สมชาติ  วุฒินันท์ (แทน) นายก อบต.แม่ตื่น 
                   ๑๘.  นางสาววิดวงดอน  ก๋าวงษ์(แทน) นายก อบต.พระธาตุ
                   ๑๙.  นายอุทิศ  มูลต๋า (แทน) นายก อบต.ขะเนจื้อ
                   ๒๐.  นางเดชดนัย  มิฟองฟู (แทน) กศน.อ.แม่ระมาด
                   ๒๑.  นายอนันต์  การังใจ กำนันตำบลแม่ระมาด
                   ๒๒.  นายภานุเดช  สุนศรี กำนันตำบลแม่จะเรา
                   ๒๓.  นางปราณี  ยั่งยืนความดี(แทน) กำนันตำบลพระธาตุ
                   ๒๔.  นายประเสริฐ  การังใจ (แทน) กำนันตำบลขะเนจื้อ
                   ๒๕.  นายวีระวุฒิ  ใหม่โม่ง กำนันตำบลแม่ตื่น
                   ๒๖.  ร.ท. ชูศักดิ์  ปัญญาแก้ว ผู้บังคับทหารราบ ที่ ๗๒๑
                  ๒๗.  นายประสาท กำเนิด   หัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนพะวอ
                  ๒๘.  นายประภาท  ทิม่อน(แทน)หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ตก. ๙                ๒๙.  นายสุริยา  โยทิน(แทน)หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ตก. ๒
                  ๓๐.  นายวิเชียร  แก้วกุลการ(แทน)หัวหน้ารักษาพันธ์สัตว์ป่าแม่ตื่น
                  ๓๑. ร.อ.พงศธร  จันทรา ผู้บังคับกองร้อยทหารราบที่ มว.คทร.ที่ ๓
                 ๓๒. นายเตรียม  โนวาง ผู้ใหญ่บ้านวังผา ม.๔
ผู้ไม่มาร่วมประชุม
๑. นางยุพิน  วงษ์หมื่น    ท้องถิ่นอำเภอแม่ระมาด ติดราชการ
๒. นายเจริญ  ทรัพย์ขุน นายกอบต.สามหมื่น                   ติดราชการ                 
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานฯ     - มอบฝ่ายเลขาสรุปรายงานป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล ปี ๒๕๕๖
ฝ่ายเลขา ฯ - ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ตั้งแต่ ๑๑-๑๗เมษายน ๒๕๕๖ มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทางถนน รวม ๔ ครั้ง  กรณี Admit ขับขี่มอเตอร์ไซด์ ไม่ Refer  มีผู้บาดเจ็บรวม ๖ คน เป็นชาย ๕ คน เป็นหญิง ๑ คน
มติที่ประชุม    รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง  รับรองรายงานผลการประชุม  ครั้งที่  ๓ /๒๕๕๖ ให้คณะกรรมการทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมจากเว็บไซด์www.aumphoe.com  หากประสงค์แก้ไขเปลี่ยนแปลง ขอให้แจ้ง ฝ่ายเลขาฯ ทราบ
มติที่ประชุม รับรอง ไม่มีผู้ใดประสงค์จะเปลี่ยนแปลง
ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่อง  เพื่อทราบ  
-รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์  ประจำปี  ๒๕๕๖  ในส่วนของอำเภอแม่ระมาด  มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น  จำนวน  ๖  ครั้ง  ผู้บาดเจ็บ  จำนวน ๖ คน  ยานพาหนะที่ประสบเหตุทั้งหมดเป็นรถจักรยานยนต์  สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ  คือเมาสุรา
ประธาน ฯ - สรุปแล้วผู้ประสบอุบัติเหตุเป็นมอเตอร์ไซด์ทั้งหมด การสกัดถนนสายรองสายหลัก เช่น ม. ๗ ต.ขะเนจื้อ เอาหินไปถมไหล่ทางปรากฏว่ารถวิ่งดีขึ้น ก่อนสงกรานต์ผมก็ไปไล่บี้ให้ตัดหญ้าตรงโค้งก่อนไปตำบลสามหมื่น ทางโรงพยาบาล ผมฝากด้วยมีอุบัติเหตุให้แจ้งข้อมูลมาส่วนทางเร่งขยายหน้าโรงพยาบาลให้สำรวจด้วยว่าจุดไหนไม่ดี ผมจะได้รวบรวมข้อมูลไปคุยกับทางจังหวัด
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๑ รายงานผลสถิติคดีอาญา  ๕ กลุ่ม  ของ สภ.แม่ระมาด 
             - กลุ่มที่ ๑  คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ  -
             - กลุ่มที่ ๒  คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ -
             - กลุ่มที่ ๓  คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์  
             - กลุ่มที่ ๔  คดีที่น่าสนใจ  
             - กลุ่มที่ ๕  คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย  
ประธาน ฯ - จริงๆแล้ว ทางตำรวจเป็นเจ้าของเรื่อง แต่ที่ผ่านมาจะมีปัญหาในเรื่องเอกสารจุดประสงค์คือให้ฝ่ายตำรวจนำข้อมูลมาแล้วฝ่ายเลขาฯของอำเภอลงข้อมูลในระเบียบวาระการประชุมความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย เดือนละ ๒ ครั้ง ครั้งแรกรายงานวันที่ ๑ ครั้งที่ ๒ รายงานวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน เพื่อจะนำข้อมูลเข้าวาระการประชุม ก่อนการประชุมความมั่นคงฯ ในวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน และฝากฝ่ายเลขาฯการประชุมครั้งต่อไปให้แจ้งสจ.ด้วยเพื่อจะได้เอาปัญหามาคุยกันในที่ประชุมตอนเช้าวันนี้ผมได้เป็นประธานวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถที่วัดป่าไม้ห้า ผมได้ข้อมูลใหม่ขึ้นมาว่า ม.๖ บ้านสันเก้ากอม มีการขออนุญาตตั้งโรงน้ำแข็ง ซึ่งอยู่เหนือโรงประปาภูมิภาค มันมีสารพิษปนอยู่ในน้ำแข็ง อาจปล่อยลงในแม่น้ำ ฝาก อบต.ด้วยให้ทำประชาคมให้ชาวบ้านรู้ด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๒รายงานสถานการณ์ความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน/ชุมชน
   -  กำนันตำบลแม่ระมาด
กำนันตำบลแม่ระมาด - ช่วงเดือนเมษายน ผมได้รับแจ้งว่ามีเหตุไฟไหม้ป่า ๒ ครั้ง สามารถควบคุมได้ ขอขอบคุณ อบต.แม่ระมาด ทต.แม่ระมาด ที่นำรถดับเพลิงช่วยเหลือทัน และผมได้ตั้งจุดตรวจภายในหมู่บ้าน รับแจ้งเหตุทุกวัน จันทร์ พุธ ศุกร์ และร่วมกับฝ่ายปกครองในการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด เพื่อตัดเส้นทางลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่
   -  กำนันตำบลแม่จะเรา
กำนันตำบลแม่จะเรา - การกำหนดจุด Soning ช่วยลดอุบัติเหตุในช่วงสงกรานต์ช่วยลดอุบัติเหตุได้มาก
ประธานฯ - ให้ตั้งกล้องวงจรปิดในเซเว่นที่ให้เขาเช่าอยู่เนื่องจากพวกมิจฉาชีพช่วงนี้มีมาก ฝากกำนันเน้นเรื่องการพนัน ชนไก่ ชนวัวในพื้นที่ด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
  
 -  กำนันตำบลพระธาตุ
ตัวแทนฯ     - วันนั้นชาวบ้านจะทำไร่ข้าวแล้วไปเจอกับหัวหน้าอุทยานขุนพะวอที่กำลังออกตรวจพื้นที่อยู่ ชาวบ้านเลยไม่กล้าจะทำต่อ หัวหน้า ฯ ต้องอธิบายว่าถ้าเป็นไร่เก่าสามารถเพาะปลูกได้ แต่ถ้าบุกรุกไร่ใหม่จะต้องดำเนินคดี
ประธานฯ - ฝากเรื่องแรงงานต่างด้าวด้วย
   -  กำนันตำบลขะเนจื้อ
ตัวแทนฯ - มีข่าวการขนไม้ตะเคียนทองในพื้นที่
ประธานฯ - มีนายทุนเข้าไปตัดไม้ในป่าห้วยหมี ฝากกำนันประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วย  
- ฝากบอก อบต.ขะเนจื้อ  เรื่องการประสานให้ความช่วยเหลือในการดับเพลิง ให้มาร์คคนให้ดีวันนั้นรถเกือบชนกัน แทนที่จะช่วยเหลือเขาทันกลับมาเสียเวลาเพราะการจัดระบบไม่ดี
มติที่ประชุม รับทราบ
   -  กำนันตำบลสามหมื่น
มติที่ประชุม ไม่มี

   -  กำนันตำบลแม่ตื่น
กำนันตำบลแม่ตื่น  - ของเดือนเมษายน มีเรื่องแจ้งอยู่ ๓ เรื่องที่ ๑ เรื่องการอยู่เวร ๗ วันอันตราย ผมได้สั่งการให้ ชรบ. ผรส. รนณรงค์ให้ชาวบ้าน สวมใส่หมวกกันน็อก และเมาไม่ขับ เหตุการณ์ปกติ เรื่องที่ ๒ ประชุมเรื่องที่ดินสาธารณประโยชน์ว่ามีผู้บุกรุกหรือไม่ ให้ทำหนังสือมาที่อำเภอแจ้งให้ชัดเจน การสำรวจเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่การดุแลอยู่ที่กระทรวงมหาดไทย อยู่ที่ ม.๕ บ้านคำหวัน ซึ่งเป็นบ้านของผมเอง ฝากให้ปลัดอำเภอหรือที่ดินแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้ถูกต้องเรื่องที่ ๓ มีผู้นำหมู่บ้านและราษฎรส่วนหนึ่งมีการเบือปลาในแม่น้ำแม่ตื่น และผมก็ให้ทางสารวัตรกำนันไปตรวจสอบแล้ว
 ประธานฯ - ยื่นคำร้องตรวจสอบเรื่องที่ นสร.ม.๕ ทันที ปรึกษาที่ดินมีหลักฐานอยู่แล้วให้จ่ายเงินค่ารางวัดไปส่วนการเบือปลาสามารถจับได้เลย ประชาสัมพันธ์แจ้งชาวบ้านก่อน ให้ทางปลัดอำเภอช่วยทำบันทึกจับกุม
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๓  สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
        -  หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก ๙ (แม่จะเรา)
มติที่ประชุม ไม่มี
    -  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น
ตัวแทนฯ - ของเดือนเมษายน วันที่ ๒ จับกุมผู้ต้องหา ๒ ราย บริเวณป่าห้วยกระทิง ตรวจยึดไม้สัก ๕๒ แผ่น รถยนต์ยี่ห้อ นิสสัน ๑ คัน ๔ เม.ย. จับกุมผู้ต้องหา ๑ ราย บริเวณป่าห้วยมะพร้าว ตรวจยึดไม้สัก แปรรูป ๔๒ แผ่น รถยนต์อีซูซุ ป้ายแดง ๑ คัน รถจักรยานยนต์ ๓ คัน   
                         -  อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ
หัวหน้า ฯ - ช่วง ๒ เดือนที่ผ่านมา ม.๔ ต.สามหมื่น มีการบุกรุกป่ามากที่สุด รองลงมา ม.๖ บ.ห้วยกระทิง ต.พระธาตุและ ม.๕ บ้านต้นผึ้ง ผมก็แนะนำชาวบ้านไปว่าไม่ต้องวิตกกังวลทำไร่เก่าไปผมไม่จับหรอก ผมดูออกว่าอันไหนไร่เก่าอันไหนไร่ใหม่ฝากกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกตำบลว่าไม่ทำผิดอย่าไปกลัว
ประธาน ฯ - ฝากกำนันสามหมื่น กำนันพระธาตุ ทำความเข้าใจชาวบ้านเรื่องที่ทำกินทำไร่เก่าไปอย่าบุกรุกไร่ ใหม่ไม่เช่นนั้นจะถูกดำเนินคดี
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ - เรื่องเพื่อพิจารณา
ประธานฯ - พื้นที่ตำบลแม่ตื่น ไปจนถึง ต.แม่หละอำเภอท่าสองยาง มีการตัดไม้ทำลายป่ากันเยอะมากเป็นไม้ แปลงใหม่ทั้งหมด เดี๋ยวผมประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจอแล้วจับเลย ฝากกำนันในพื้นที่ปลูกกระแสชาวบ้านให้รักษาทรัพยากรที่มีอยู่ก่อนที่จะหมดไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
มติที่ประชุม - ไม่มี
ประธานฯ - ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้ ขอปิดประชุมขอขอบคุณครับ
- ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.
***************************************
                           ลงชื่อ  ม.ญ.สมิต  ไชยเมืองชื่น  ผู้บันทึกการประชุม
                                       (สมิต  ไชยเมืองชื่น)
                                          อส.อ.แม่ระมาด
                           ลงชื่อ  นายกวิน  แว่นแก้ว  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
                                        (กวิน  แว่นแก้ว)
                                  ปลัดอำเภอด้านงานป้องกัน


ปรับปรุงข่าวล่าสุด 24/04/2013
โดย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประชุมรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง เดือน พฤษภาคม 58
                      รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก
ครั้งที่  ๕ / ๒๕๕๘
    วันจันทร์ ที่  ๑๘ พฤษภาคม  ๒๕๕๘
         ณ  ห้องประชุมอำเภอแม่ระมาด  ชั้น  ๒
          ..............................................................
ผู้มาประชุม
   ๑.   นายสุนทร  มหาวงศนันท์                      นายอำเภอแม่ระมาด   
   ๒. นายอำนวยเดช  เทพคำอ้าย ปลัดอำเภองานป้องกัน
   ๓. พ.ต.ท.ณตศทร  ไมตรี  (แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด
   ๔. ร.อ.อานงค์  กันทอู    (แทน)ผู้บังคับกองร้อยทหารพราน ที่ ๓๕๐๑ (บ้านวังผา)
   ๕. นายดิเรก  ปิติสาร                              พัฒนาการอำเภอแม่ระมาด  
   ๖. น.ส. มาลิษา  ลังกาวงค์               (แทน) สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
   ๗. นายเฉลียว  ทองทิน เกษตรอำเภอแม่ระมาด
   ๘. นายคะนอง  อินทร์พรม ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด
   ๙. นางยุพิน  วงษ์หมื่น ท้องถิ่นอำเภอแม่ระมาด   
  ๑๐. นางพิมลรัตน์  ตาคำ                            พัฒนาการอำเภอแม่ระมาด  
   ๑๑.   ร.อ.เมธาวี  ท้าวทอง สัสดีอำเภอแม่ระมาด
   ๑๒. นายเกียรติศักดิ์  กิจการ                       (แทน)ผอ.ศูนย์การศึกษานอกระบบและศึกษาตาอัธยาศัย
   ๑๓. นายจิระภาส  ศรีวนาตระกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
   ๑๔. นายรัฐพล  ภูมิพระธาตุ (แทน)นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ
   ๑๕. น.ส.อัญรัตน์  พุทธวงษ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ อบต.แม่ระมาด
   ๑๖. นายสถิตคุณ  ไร่นุน (แทน) นายกเทศมนตรีตำบลแม่จะเรา
   ๑๗. นายวันชัย  พร้าวเอียด แทน)นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
   ๑๘. น.ส.ยุราณี  นามกร (แทน)นายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาด
   ๑๙. นายมงคล  หมูสูบปาป (แทน)นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
   ๒๐. น.ส.วิดวงดอน  ก๋าวงษ์           (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
   ๒๑.   นายวิทยา  พันธ์ปัญญากรกุล กำนันตำบลพระธาตุ
   ๒๒. นายสุรัตน์  ขวัญแก้วนากร กำนันตำบลขะเนจื้อ
   ๒๓.  นายภาณุภัตรย์  สุรยเสนีย์    กำนันตำบลแม่จะเรา
-๒-
๒๔.     นายอนันต์  การังใจ  กำนันตำบลแม่ระมาด
๒๕. นายวีระวุฒิ  ใหม่โม่ง    กำนันตำบลแม่ตื่น
๒๖.     นายจ่างแก้ว  คีรีบรรยง  กำนันตำบลสามหมื่น
๒๗. นายไชยันต์  อุดปิน  (แทน)หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น
๒๘. นายประสาท  กำเนิด  หัวหน้าหน่วยอุทยานแห่งชาติขุนพะวอ
๒๙. จ.ส.อ.วัชระ  ขุนวิเศษ  ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 3105  
๓๐. ร.อ.เอกวีร์  กัลยาณมิตร  ผู้บังคับกองร้อยทหารราบที่ ร.๔๑๓ (จุดตรวจพะละ)
๓๑.     นายวรกิจ   โตจำเริญ  หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ตก ๒ (ขะเนจื้อ)
๓๒.  นายวิชาญ  มีสบาย                               หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ตก ๙ (แม่จะเรา)
๓๓.     นายอาทิตย์  ยศอยู่                                (แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม
๓๔.     นายวีระพล  บูชาคุณธรรม   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
๓๕.     อ.ส. ชัยณรงค์  แก้วส้อย                        เจ้าหน้าที่ ศพส.อ.แม่ระมาด
๓๖.  ม.ญ.สมิต  ไชยเมืองชื่น                       เจ้าหน้าที่ ศพส.อ.แม่ระมาด. 
๓๗. ม.ญ.นันธ์สวรรค์  พรหมรักษา             เจ้าหน้าที่  ศพส.อ.แม่ระมาด
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
๑. ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม
๒. ตชด.ที่ ๓๔๕
๓. ผู้อำนายการโรงพยาบาลแม่ระมาด
เริ่มประชุมเวลา  ๑๑.๐๐ น.
ประธานฯ           -เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายสุนทร  มหาวงศนันท์ ประธานในการประชุมได้กล่าวเปิด ประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งมีสาระสำคัญ  ดังนี้
ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ
ประธานฯ           -ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ อำเภอแม่ระมาดจะนำผู้ที่สนใจปลูกกาแฟในพื้นที่ไปศึกษา ดูงานโครงการพระราชดำริฯที่ห้วยฮ่องใคร้ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่และเดินทางต่อไปดูงาน การขยายเขตไฟฟ้าที่บ้านขุนลาว ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าป้า จ.เชียงราย และเนื่องจาก จังหวัดตากได้ กำหนดจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเชื่อมความสัมพันธ์สองแผ่นดินระหว่างไทยกับ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ “แม่สอด-เมวดี” ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘  ในกิจกรรมก็จะมี การปั่นจักรยาน ๙ วัดรวมทั้งวัดฝั่งไทยและฝั่งเพื่อนบ้าน ขอเชิญท่านไดที่สนใจสมัครได้              ที่ห้องสำนักงานอำเภอ สมัครฟรี 
-๓-
มติที่ประชุม รับทราบ
     ..................................................................................................................................
 ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่อง  รับรองรายงานผลการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและ
ความสงบเรียบร้อยอำเภอแม่ระมาด    ครั้งที่   ๕/ ๒๕๕๘    เมื่อวันที่  
๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๘ ให้คณะกรรมการทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุม โดยเปิดดูได้ ที่ Website:www.amphoe.com หัวข้อรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยอำเภอแม่ระมาด  หากกรรมการท่านใดตรวจสอบรายงานการประชุม แล้วประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง  ขอให้แจ้งฝ่ายเลขาฯ  ทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
........................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
ประธานฯ    -เรื่องการจัดตั้งวินมอเตอร์ไซค์ที่มีหัวหน้าวินมาเสนอขอจัดตั้งวินตรงจุดสามแยกบ้าน ต้นผึ้งและบ้านน้ำดิบบอลหวานเรื่องนี้ทางสถานีตำรวจภูธรได้เป็นผู้ดำเนินการ และเห็นว่ามี ที่บ้านแม่จะเราอีกที่หนึ่งที่กำลังจะขอตั้งตรงที่สามแยกหน้าเทศบาลทุ่งหลวง ให้ยื่นเรื่องไปที่ สถานีตำรวจเลย และฝากทาง สภ.แม่ระมาดเชิญฝ่ายทหารเข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบ การจัดตั้งวินดังกล่าวด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
.........................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ ๔    เรื่อง  เพื่อทราบ/พิจารณา/ถือปฏิบัติ
       ๔.๑  แนวทางการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
เลขาฯ ด้วยจังหวัดตาก ได้แจ้งแนวทางการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของกระทรวงมหาดไทย มาเพื่อให้อำเภอดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและแก้ไขให้เกิดผลการปฏิบัติในระดับพื้นที่ และจังหวัดตากได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า เพื่อให้การดำเนินการนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และดำเนินการตามแนวทาง ๘ มาตรการ ดังนี้
๑. มาตรการป้องกัน โดยจดทะเบียนแรงงานต่าง แรงงานประมง การจดทะเบียน เรือประมง การสร้างจิตสำนึก กลไกเฝ้าระวังทุกกลุ่มและพื้นที่
๒. มาตรการสกัดกั้นเชิงพื้นที่ โดยใช้กลไกการตรวจตราเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง พื้นที่ชายแดน พื้นที่ลำเลียง และเข้าออก
-๔-
๓. มาตารการป้องปรามที่เข้มข้น เด็ดขาดและมีประสิทธิภาพ โดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังต่อขบวนการและผู้กระทำความผิดและผู้ที่เกี่ยวข้อง
๔. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเข้าถึงเครือข่ายค้ามนุษย์ในพื้นที่ โดยมีการประสานงานการบูรณาการทุกส่วนและทุกระดับ ตั้งแต่ระบบการข่าว ระบบฐานข้อมูลและการปฏิบัติ
๕. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการรับแจ้งข้อมูลข่าวสารการค้ามนุษย์  โดยใช้กลไกศูนย์ดำรงธรรมและการดำเนินการเชิงรุก การมีช่องทางที่เข้าถึงปัญหาและข้อมูล
๖. มาตรการช่วยเหลือ เยียวยาผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่รวดเร็ว เป็นธรรมและเป็นไปตามมาตรฐานสากลและมนุษยธรรม
๗. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพบังเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
๘. มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์ที่รวดเร็ว ถูกต้อง ทั่วถึงและแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติหน้าที่ที่ประสบผลสำเร็จ รวมถึงผลงานที่แสดงถึงความพยายามและความตั้งใจจริงของประเทศไทยในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง 
มติที่ประชุม รับทราบ
................................................................................................................................................
เลขาฯ ๔.๒  รายงานผลสถิติคดีอาญา  ๕ กลุ่ม ของ สภ.แม่ระมาด ระหว่าง
 วันที่ ๑ –๑๓ พ.ค. ๕๘  
กลุ่มที่๑
        ร่วมกันฆ่าผู้อื่น เมื่อวันที่ ๗  พฤษภาคม  ๕๘  จับกุม (๑) นายทองยุติ  มูลใจ อายุ 
๕๒ ปี ที่อยู่ ม.๔ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก (๒) นายดวงประธีป บำเพ็ญสกุนา 
อายุ ๑๖ ปี ที่อยู่ ๓๒ ม.๖ ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก ตามหมายจับที่ จ.๗๕/¬๒๕๕๘ และ  จด.๐๐๑/๒๕๕๘ ลง. ๗ พ.ค.๒๕๕๘ เวลาประมาณ ๒๐.๓๐ นายทองยุติฯ พร้อมกับพวกทั้ง  ๓ คนและผู้ตาย ได้ดื่มสุรากัน และบุคคลทั้งสามไม่พอใจนายบีฯ เนื่องจากมีเหตุแค้นเคืองใจ กันมาก่อน จึงร่วมกันฆ่านายบีฯ โดยใช้อาวุธมีดและนำศพผู้ตายไปเผานั่งยางที่เกิดเหตุ ส่วน  นายมนูญ ยาวิเสน อายุ ๓๕ ปี ที่อยู่ ๖๔ ม.๑๓ ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก หลบหนี ออก หมายจับตามหมายจับ ที่จ.๗๔/๒๕๕๘ ลง ๗ พ.ค. ๕๘
อาวุธปืน
เมื่อวันที่ ๖ พ.ค. ๒๕๕๘ จับกุม นาย อเนก ถาตุ้ย อายุ ๕๒ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๕๐/๔  ม.๑ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก พร้อมของกลาง อาวุธปืนยาว ประดิษฐ์เอง 
-๕-
จำนวน ๑ กระบอก ฝิ่นดิบ ๖ ห่อเล็ก น้ำหนักประมาณ ๓ กรัม เหตุเกิดที่ห้างไร่ ม.๑ 
ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก
ทรัพยากรธรรมชาติ
เมื่อวันที่ ๘ พ.ค. ๒๕๕๘ จนท. ร่วมกันตรวจยึดไม้สักท่อน จำนวน ๒๙ ท่อน  ปริมาตร ๕.๒๒ ลบ.ม. ไม่ปรากฏตัวผู้กระทำผิด เหตุเกิดที่ ป่าห้วยป่ากอง ม.๑๒ ต.ขะเนจื้อ 
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
คนเข้าเมืองฯ
เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ค. ๒๕๕๘ จนท.ร่วมกันจับกุม นายจ่อเอาะโซ สิทธิพนาสวรรค์ อายุ  ๒๑ ปี อยู่บ้านเลขทิ่ ๔/๕ ม. ๓ ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก นำพาบุคคลต่างด้าว โดย เดินทางเท้า ต่างด้าว ๔ คน เหตุเกิดที่บนถนนสายแม่ระมาด-บ้านตาก ม.๓ ต.สามหมื่น 
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
มติที่ประชุม รับทราบ                    
...............................................................................................................................................
๔.๖  สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น 
 -ไม่มี
-  อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ   
-ไม่มี
-  หน่วยป้องกันรักษาป่าที่  ตก  ๒  (ขะเนจื้อ)    
-ไม่มี
-  หน่วยป้องกันรักษาป่าที่  ตก  ๙  (แม่จะเรา)   
-จากที่มีรถของ อบจ.เข้าไปดำเนินการทำถนนในพื้นที่ของหน่วยทำให้เกิด ดินไหลลงไปในร่องน้ำชาวบ้านเดือดร้อนและทางหน่วยไม่ทราบมาก่อนโดยที่ไม่มีการประสาน จากหน่วยงานไดเลย ก็อยากจะขอฝากหน่วยงานที่จะเข้าไปดำเนินการไดๆ ในพื้นที่ขอให้แจ้ง หน่วยทราบหน่อยเพื่อเกิดปัญหาไดจะได้วางแผนแก้ไขได้
มติที่ประชุม รับทราบ
          ...........................................................................................................................................


-๖-
๔.๗.  รายงานสถานการณ์ความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน/ชุมชน
-  กำนันตำบลแม่ระมาด
-ไม่มี
-  กำนันตำบลแม่จะเรา
-ขอชี้แจงเหตุที่นายจ้างหรือเกษตรกรที่มีลูกจ้างแล้วไม่พาไปต่อบัตรหรือไปก็ น้อยปัญหาก็คือทำให้ลูกน้องหรือลูกจ้างทำแล้วก็หนีอยู่ไม่นานบางรายนายจ้างออกเงินให้ก่อน แล้วค่อย ทำงานใช้หนี้แต่แล้วก็หนีโดยทำให้นายจ้างเสียเงินตรงนี้หลายราย อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่ง ที่ทำให้ยอดการจดทะเบียนลดลง
ประธานฯ -ฝากกำนัน ท่านนายกทุกแห่ง ตอนนี้ทางราชการให้แต่ละอำเภอสำรวจประมาณการการใช้ แรงงานต่างด้าวในพื้นที่  เพื่อให้การใช้แรงงานอย่างถูกต้อง
-  กำนันตำบลขะเนจื้อ
-ไม่มี
-  กำนันตำบลแม่ตื่น
-ไม่มี
-  กำนันตำบลสามหมื่น
-ไม่มี
-  กำนันตำบลพระธาตุ
-ไม่มี
มติที่ประชุม รับทราบ
          ................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่อง  อื่น ๆ  (ถ้ามี) 
สาธารณสุขอำเภอ -ขอรายงานชี้แจงเรื่องโรคคอตีบที่พบบริเวณบ้านวังผา ต.แม่จะเรา จำนวน ๑ ราย  อายุ ๑๒ ปี  ปกติแล้วเด็กก่อนอายุ๑๒ ปีต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันอยู่แล้ว แล้วกรณีราย นี้เด็กจะข้ามไป-มาระหว่างเพื่อนบ้านฝั่งพม่า อาการที่พบจะคล้ายไข้หวัด หายใจลำบาก  ใน ลำคอจะมีฝ้าขาว รายนี้ได้รักษาให้หายขาดแล้ว และรายที่ ๒ กำลังอยู่ระหว่างการรักษา   และตอนนี้ทางสาธารณสุขร่วมกับทางโรงพยาบาลแม่ระมาด รณรงค์และป้องกัน สำหรับผู้ที่มี อายุตั้งแต่ ๒๐-๕๐ ปี ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนให้ไปขอรับวัคซีนที่ สถานีอานามัยใกล้บ้านได้จนถึง สิ้นเดือน กรกฎาคม นี้
มติที่ประชุม รับทราบ
-๗-
๕.๑  กำหนดการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘  ในวันจันทร์ที่  ๑๘ มิถุนายน๒๕๕๘  เวลา  ๑๑.๐๐ น.  ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกที
มติที่ประชุม     รับทราบ
         ...................................................................................................................................................

เลิกประชุม  เวลา  ๑๒.๐๐  น.

ลงชื่อ  อ.ส. ชัยณรงค์  แก้วส้อย   ผู้บันทึกการประชุม
                                  ( ชัยณรงค์ แก้วส้อย)
ลูกแถว  กองร้อย อส.อ.ท่าสองยาง ที่ ๔ ช่วยราชการ
กองร้อย  อส.อ.แม่ระมาด ที่ ๖
ลงชื่อ  พันทิพย์  ชาญถิ่นดง  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายพันทิพย์  ชาญถิ่นดง)
ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอแม่ระมาด      
ปรับปรุงข่าวล่าสุด 28/05/2015
โดย ชัยณรงค์ แก้วส้อย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๘
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอแม่ระมาด
อำเภอแม่ระมาด ครั้งที่  ๔/ ๒๕๕๘
วันอังคารที่  ๗   เมษายน   ๒๕๕๘  เวลา  ๑๓.๓๐  น.
ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย  หมู่ที่  ๘  ตำบลขะเนจื้อ
  อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก
……………………………….
ผู้เข้าประชุม

๑.  นายสุนทร  มหาวงศนันท์ นายอำเภอแม่ระมาด
๒.  นายเลิศศักดิ์  ทับผึ้ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอแม่ระมาด
๓.  พ.ต.ท.ณตศพงศ์  ไมตรี (แทน)ผู้กำกับการสถานีตำตรวจภูธรแม่ระมาด
๔.  นายพิทักษ์  ศิลา (แทน)ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ระมาด
๕.  นายสุบิน  บุรีเทพ สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
๖.  นายเฉลียว  ทองทิน เกษตรอำเภอแม่ระมาด
๗.  นายคะนอง  อินทร์พรม ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด
๘.  ร.ต.อ.ยงยุทธ  ยาวิชัย (แทน)ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่  ๓๔๕
๙.   นายคณาธิป  เผือกผัด (แทน)ที่ดินอำเภอแม่ระมาด
๑๓.  นายพรัญชัย  ศิริพุฒ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น
๑๔.  นายประสาท  กำเนิด หัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนพะวอ
๑๕.  นายวรกิจ  โตจำเริญ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่  ตก  ๒  (ขะเนจื้อ)
๑๖.  นายคงฤทธิ์  อินรัญ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่  ตก  ๙ (แม่จะเรา)
๑๗.  นางจันทร์เพ็ญ  สุรินทร์ต๊ะ (แทน)นายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาด
๑๘.  นายสีทน  ปงรังสี (แทน)นายกเทศมนตรีตำบลแม่จะเรา
๑๙.  นายสุทธิพจน์  บูลย์ประมุข นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
๒๐.  นายจิระภาส  ศรีวนาตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
๒๒.  นายเฉลิมเกียรติ  บูลย์ประมุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
๒๓.  นายกรกฤศ  วันธนานันท์ (แทน)นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
๒๕.  นายพันทิพย์  ชาญถิ่นดง ปลัดอำเภอแม่ระมาด
๒๖.  นายอำนวยเดช  เทพคำอ้าย ปลัดอำเภอแม่ระมาด
๒๗.  นางสาวนราภรณ์  ช้างทอง ปลัดอำเภอแม่ระมาด

ผู้ไม่มาประชุม  
๑.  วัฒนธรรมอำเภอแม่ระมาด
๒.  ประมงอำเภอแม่ระมาด
๓.  หัวหน้าสรรพกรพื้นที่อำเภอแม่ระมาด
๔.  ผู้จัดการธนาคารออมสิน  สาขาแม่ระมาด 
๕.  ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สาขาแม่ระมาด
๖.  ผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย  สาขาแม่ระมาด
๗.  ผู้บังคับกองร้อยทหารพราน  ที่  ๓๕๐๑
๘.  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม
๙.  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง
๑๐.  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าไร่
๑๑.  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามหมื่น
๑๒.  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง
๑๓.  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจกปก
๑๔.  ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม
๑๕.  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบง
๑๖.  ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม  กุลฑลจินดา
๑๗.  ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไร่เหนือ
๑๘.  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหอม
๑๙.  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล
๒๐.  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพะละ
๒๑.   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ
๒๒.  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขะเนจื้อ
๒๓.  หัวหน้าหน่วยควบคุมโรคนำโดยแมลงที่  ๔  (แม่ระมาด)
๒๔.  หัวหน้าหมวดการทางแม่ระมาด
๒๕.  สัสดีอำเภอแม่ระมาด
๒๖.  พัฒนาการอำเภอแม่ระมาด
๒๗.  ท้องถิ่นอำเภอแม่ระมาด
๒๘.  นายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
๒๙.  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ
๓๐.  กำนันตำบลแม่ระมาด
๓๑.  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต  ๒

ผู้ร่วมประชุม
๑.  นายภานุภัตริย์  สูรยเสนีย์ กำนันตำบลแม่จะเรา
๒. นายอินคำ  ภูผาอนุรักษ์ (แทน)กำนันตำบลแม่พระธาตุ
๓.  นายสุรัตน์  ขวัญแก้วนากร กำนันตำบลขะเนจื้อ
๔.  นายวีระวุฒิ  ใหม่โม่ง กำนันตำบลแม่ตื่น
๕.  นายจ่างแก้ว  คีรียรรยง กำนันตำบลสามหมื่น
๖.  ว่าที่ ร.อ.ณัฐกิตติ์  คำน่าน ปลัดเทศบาลตำบลแม่ระมาด
๗.  นายชาตรี  สุขารมย์ ปลัดเทศบาลตำบลแม่จะเรา
๘.  นายอรรคเดช  สีตุ้ย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
๙.  จ.ส.ท.สมชาติ  วุฒินันท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น 
๑๐.  นายชะลอ  จิ๋วแหยม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
๑๑.  นายกรกฤศ  วันธนานันท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
๑๒.  นางสาวจิราภา  วิชาชาญ ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอแม่ระมาด
๑๓  นายเกียรติศักดิ์  กิจการ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอแม่ระมาด
๑๔.  นายจำเนียร  บูลย์ประมุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
๑๕.  นางพิลัดชา  ไพรสนต์ (แทน)ผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที
๑๖.  นายณัฐพล  ทองดีนอก (แทน)ประธานศูนย์ประสานงานโรงเรียนอำเภอแม่ระมาด
๑๗.  นายอรุณ  กองห้าห้อง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ระมาด
๑๘.  ร.อ.เอกวีร์  กัลยาณมิตร ผู้บังคับกองร้อย  ร.๔๑๓
๑๙.  ร.ท.วานิช  เงินดวง หัวหน้าชุดมวลชนสัมพันธ์มวลชน  ๓๑๐๕
๒๐.  นางรุณี  ห่อทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยนกแล
๒๑.  นางอินทิรา  ยศหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง
๒๒.  นางสมพิศ  วงษ์อำนาจ ผู้อำนวยการโรงเรียนกลาโหมราชเสนา
๒๓.  นางศิริวรรณ  ทาหว่างกัน (แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย

เริ่มประชุมเวลา   ๑๓. ๓๐  น. 
        เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายเลิศศักดิ์  ทับผึ้ง  ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอ
แม่ระมาด  ได้กล่าวเปิดการประชุมประจำเดือนเมษายน  ๒๕๕๘   ตามระเบียบวาระ  ดังนี้

ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน ๑.  วันที่  ๒๑  เมษายน  ๒๕๕๘  อำเภอแม่ระมาดมีกำหนดจัดพิธีรดน้ำดำหัวนายอำเภอแม่ระมาด  ประจำปี  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๔.๐๐  น. ณ  บ้านพักนายอำเภอแม่ระมาด
๒.  วันที่  ๑๗  เมษายน  ๒๕๕๘  จังหวัดตากกำหนดจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัด  ประจำปี  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๔.๐๐  น.  ณ  จวนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  ขอเชิญส่วนราชการ  ผู้นำท้องถิ่น  ท้องที่  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมงานประเพณีตามวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าว
๓.  วันที่  ๒๘  เมษายน  ๒๕๕๘  อำเภอแม่ระมาดมีกำหนดจัดงานการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ไทย – เมียนมา  ณ  สนามกีฬาบ้านวังผา  หมู่ที่  ๔  ตำบลแม่จะเรา  อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก  
๔.  วันที่  ๑๖  เมษายน  ๒๕๕๘  อำเภอแม่ระมาดร่วมขบวนแห่งานประเพณีสงกรานต์  ประจำปี  ๒๕๕๘  ณ  อำเภอแม่สอด  ขอความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งได้จัดขบวนแห่ให้สวยงามเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
มติที่ประชุม -  รับทราบ

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๓/๒๕๕๘  ประจำเดือนมีนาคม  ๒๕๕๘
อำเภอได้จัดทำรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ระดับอำเภอ 
ครั้งที่  ๓/๒๕๕๘  ประจำเดือนมีนาคม  ๒๕๕๘   ขอให้เปิดดูได้ที่ 
Website:www.amphoe.com  หัวข้อ  ประชาสัมพันธ์
มติที่ประชุม -  รับรอง

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมที่ผ่านมา
มติที่ประชุม -  ไม่มี

ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑  การจัดขบวนแห่งานประเพณีสงกรานต์  ประจำปี  ๒๕๕๘
ตามที่อำเภอแม่ระมาด  ได้กำหนดจัดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัดขบวนแห่
งานประเพณีสงกรานต์   ประจำปี  ๒๕๕๘  ในวันที่  ๑๖  เมษายน  ๒๕๕๘   ร่วมกับอำเภอ
แม่สอด  เมื่อวันที่  ๒  เมษายน  ๒๕๕๘ เวลา  ๑๓.๓๐  น.  ณ  ห้องประชุมอำเภอแม่ระมาด  (ชั้น  ๒)  นั้น

มติที่ประชุมได้กำหนดรูปแบบขบวนแห่งานประเพณีสงกรานต์  ดังนี้
๑.  เทศบาลตำบลแม่ระมาด  จัดรูปแบบขบวนแห่พระพุทธรูปหินอ่อน
๒.  เทศบาลตำบลทุ่งหลวง  จัดรูปแบบขบวนแห่กลองหลวง  กลองแอว  
สะล้อซอซึ้ง
๓.  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด  จัดรูปแบบขบวนแห่กลองหลวง
๔.  องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ  จัดรูปแบบขบวนแต่งกายชาย – หญิง
ด้วยชุดประจำเผ่า  และผ้าพื้นเมือง
๕.  องค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ จัดรูปแบบขบวนแต่งกายชาย – หญิง
ด้วยชุดประจำเผ่า  และผ้าพื้นเมือง
๖.  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น  จัดรูปแบบขบวนแต่งกายชาย – หญิง
ด้วยชุดประจำเผ่า  และผ้าพื้นเมือง
๗.  องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น  จัดรูปแบบขบวนแต่งกายชาย – หญิง
ด้วยชุดประจำเผ่า  ผ้าพื้นเมือง  และชุดการแสดงระบำเกลียวเชือก
มติที่ประชุม -  รับทราบ

๔.๒  โครงการประชุมสัญจร  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฯ  สารวัตรกำนัน 
 แพทย์  (ในตำบล)  และโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่  (สำนักงานอำเภอ)
อำเภอแม่ระมาด  ได้กำหนดดำเนินงานตามโครงการฯ  ประจำเดือนเมษายน  ๒๕๕๘  ณ  ศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านชิปาก่อ  หมู่ที่  ๑๔  ตำบลขะเนจื้อ  วันที่  ๒๓ – ๒๔  เมษายน  ๒๕๕๘  จึงขอเชิญชวนทุกส่วนราชการร่วมโครงการฯ  และออกหน่วยให้บริการประชาชน  และขอให้กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ฯลฯ  ในพื้นที่ตำบลเป้าหมาย  เข้าร่วมโครงการฯ  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบ  เพื่อเข้ารับบริการจากส่วนราชการต่างๆ  ต่อไป
มติที่ประชุม -  รับทราบ

๔.๓  แนวทางการสกัดกั้นและปราบปรามการลักลอบนำเข้าหอมหัวใหญ่  
(ฝ่ายความมั่นคงอำเภอ)
ทภ.๓/กร.รมน.ภาค  ๓  ส่งสรุปผลการประชุม  คชก.  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘  
เมื่อวันที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  ณ  ห้องประชุมกรมส่งกำลังบำรุงทหารบก  บก.ทบ.  ถ.ราชดำเนิน  ที่ประชุมให้  กรมศุลกากร  ร่วมกับ  กอ.รมน.  สกัดกั้นและปราบปรามการลักลอบนำเข้าหอมหัวใหญ่อย่างเข้มงวดกวดขัน  จริงจัง  และต่อเนื่องให้หน่วยดำเนินการ  ดังนี้


๑.  ติดตาม  ตรวจสอบข้อมูลความเคลื่อนไหวของขบวนการลักลอบนำเข้าหอมหัวใหญ่ตามช่องทางบริเวณชายแดน
๒.  ขอความร่วมมือประชาชนแจ้งเบาะแสและข้อมูลข่าวสาร  เพื่อป้องกันและลักลอบนำเข้าหอมหัวใหญ่
๓.  เมื่อหน่วยตรวจพบหรือทราบข้อมูลข่าวสาร  ให้ประสานเจ้าหน้าที่ศุลกากรในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เข้าจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
๔.  กรณีตรวจพบมีเจ้าหน้าที่หรือข้าราชการ  เข้าไปเกี่ยวข้อง  ให้หน่วยดำเนินการรายงานถึง  กอ.รมน.ภาค  ๓  ทราบ  เพื่อแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดลงโทษทางวินัย  และอาญา
มติที่ประชุม -  รับทราบ

หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง -  ๑.  ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน  ได้กำหนด  ๗  วันอันตรายช่วงเทศกาล
สงกรานต์  ระหว่างวันที่  ๙ – ๑๕  เมษายน  ๒๕๕๘  ขอความร่วมมือกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ส่วนราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  บังคับใช้กฎหมายตามอำนาจหน้าที่  และร่วมตรวจเยี่ยมตามจุดตรวจต่างๆ  หากพบเห็นเหตุการณ์ให้แจ้งอำเภอทราบที่หมายเลขโทรศัพท์  ๐-๕๕๕๘-๑๒๓๔  โดยอำเภอแม่ระมาดมีจุดตรวจ  ๒  จุด  ได้แก่  บริเวณ
จุดตรวจ  อส.  (สามแยกบ้านแม่ระมาดน้อย)  และแยกบ้านแม่จะเรา  (หน้าวัดแม่จะเรา/
ป้อมตำรวจ)  ซึ่งในปีนี้ได้มีการกำหนดตัวเลขในการลดอุบัติเหตุแต่ต้องการให้มีสถิติการเกิดอุบัติที่ลดลง
๒.  การประกาศห้ามเผา  (๖๐  วัน)  ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่  ๑๓  เมษายน  ๒๕๕๘ แต่ในพื้นที่อำเภอแม่ระมาดยังคงสถานการณ์ที่รุนแรง  โดยคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันไฟป่าและหมอกควันอำเภอแม่ระมาด  มีมติให้บังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ฝ่าฝืนอย่างจริงจังต่อไป

ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องจากหน่วยงานต่าง ๆ
๕.๑  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ระมาด
๕.๑.๑  การสนับสนุนงบประมาณกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ  OTOP
-  การสนับสนุนงบประมาณกลุ่มผู้ผลิต/ ผู้ประกอบการ  OTOP  
โดยอำเภอแม่ระมาดได้รับการสนับสนุนงบประมาณ  จำนวน  ๑๒  กลุ่มๆ ละ  
๘,๐๐๐  บาท  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดจัดซื้อจัดจ้าง๕.๑.๒  การดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลบ้านสันเก้ากอม  
หมู่ที่  ๖  ตำบลแม่ระมาด
-  การดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลบ้านสันเก้ากอม  
หมู่ที่  ๖  ตำบลแม่ระมาด  โดยพิจารณาขนบธรรมเนียม  ประเพณีของท้องถิ่น  และจุดเด่น
ในด้านต่างๆ  เช่น  กลุ่มอาชีพ  กลุ่มสมุนไพร ฯ  โดยได้จัดประชุมเพื่อคัดเลือกครัวเรือน
เป้าหมาย  จำนวน  ๓๐  ครัวเรือน  เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
๕.๑.๓  รับรองข้อมูล  กชช.๒ ค.
๕.๑.๔  การมอบลูกสุกรให้ครัวเรือนยากจน  ปี ๒๕๕๗  จำนวน  ๙  ราย  ๙  ตัว
การมอบลูกสุกรให้ครัวเรือนยากจน  ปี  ๒๕๕๗  จำนวน  ๙  ราย  ๙  ตัว  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี
- ตำบลขะเนจื้อ จำนวน  ๕  ตัว
-  ตำบลแม่ตื่น จำนวน  ๓  ตัว
-  ตำบลพระธาตุ จำนวน  ๑ ตัว
๕.๑.๕  การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
-  สำนักงานพัฒนาชุมชนได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน  โดยกำหนดให้หมู่บ้านกองทุนแม่จัดกิจกรรมอย่างน้อยเดือนละ  ๑  กิจกรรม  และรายงานผลให้ทราบต่อไป
มติที่ประชุม -  รับทราบ

๕.๒  โรงพยาบาลแม่ระมาด
สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล  ประจำเดือนมีนาคม  ๒๕๕๘
๑.  โรงพยาบาลแม่ระมาดได้ออกหน่วยค้นหาและตรวจรักษาโรคมาลาเรียเคลื่อนที่  
ที่บ้านเมยผู้ใหญ่ปุ่ม,  เมยกำนันสุข,  เมยห้วยไผ่,  เมยแม่มาลัย  และเมยน้ำดิบบอนหวาน  
เดือนมีนาคม  ๒๕๕๘  มีผู้รับการตรวจรักษา  จำนวน  ๙๖ ราย  พบเชื้อมาลาเรีย  
จำนวน ๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓.๑๒๕ เป็นเชื้อ P.F จำนวน  ๑  ราย  เชื้อ  P.V.  
จำนวน  ๒  ราย
๒.  วันที่  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๕๘  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ระมาด  ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการประชาชนตามโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่  ณ  บ้านห้วยน้ำเย็น 
 หมู่ที่  ๑  ตำบลแม่ตื่น  มีผู้รับบริการ  จำนวน  ๘๘  ราย
๓.  วันที่  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๕๘  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ระมาด  ร่วมกับ
กิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาด  ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบล
แม่จะเรา   ได้โลหิต  จำนวน    ๑๒  ยูนิต
๔.  วันที่  ๑๗  มีนาคม  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล  ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการประชาชนตามโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่  ณ  บ้านบือลาพอ  หมู่ที่  ๗  
ตำบลพระธาตุ  มีผู้เข้ารับบริการ  จำนวน  ๖๕  ราย
๕.  วันที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๕๘  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ระมาด  
ร่วมกิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ  ประจำปี  ๒๕๕๘  ณ   สนามกีฬาโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม
๖.  วันที่  ๒๖  มีนาคม  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ระมาด  ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอ
แม่ระมาดออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่  ณ  กองร้อยตำตรวจตระเวนชายแดนที่  ๓๔๕  ได้โลหิต  ๓๒  ยูนิต
โรงพยาบาลแม่ระมาด -  ฝากเฝ้าระวังโรงท้องร่วงในช่วงหน้าร้อน  ให้กินอาหารที่สะอาด  สดใหม่เพื่อป้องกัน
โรคดังกล่าว
มติที่ประชุม -  รับทราบ
๕.๓  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด  
สรุปผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด  
ประจำเดือน  ๒๕๕๘
๑.  จัดทำโครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  ระหว่างวันที่
๓,๕,๖  มีนาคม  ๒๕๕๘
๒.  จัดทำโครงการให้ความรู้เบื้องต้นการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ  ระหว่างวันที่  ๓,๕,๖  มีนาคม  ๒๕๕๘
๓.  จัดทำโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๗  ในวันที่  ๒๖  มีนาคม  ๒๕๕๘  ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านสันแกลลอน
มติที่ประชุม -  รับทราบ

๕.๔  องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
สรุปผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ  
ประจำเดือนมีนาคม    ๒๕๕๘
๑.  อุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  งบประมาณ  ๔๒๘,๑๐๐  บาท
๒.  โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ  หมู่ที่  ๑  บ้านห้วยป่าต้าง  
งบประมาณ  ๙๙,๕๐๐  บาท
๓.  จัดทำป้ายรณรงค์โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  งบประมาณ  ๔๕๐  บาท
๔.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ  หมู่ที่  ๒  บ้านตีนธาตุ  
งบประมาณ  ๗๑๐,๐๐๐  บาท
๕.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ  หมู่ที่  ๓  บ้านป่าไร่เหนือ  
งบประมาณ  ๒๙๐,๐๐๐  บาท
๖.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  ๖  บ้านห้วยกระทิง  งบประมาณ  ๒๔๑,๐๐๐  บาท
มติที่ประชุม -  รับทราบ

๕.๖  สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด
๑.  ส่งเสริมการปลุกกาแฟให้กับเกษตรกร  ซึ่งเจ้าหน้าที่จากมูลนิสายใยแผ่นดิน
ได้ลงพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ปลูกกาแฟ  เพื่อแนะนำการเก็บผลผลิต  และหาตลาดเพื่อรองรับผลผลิตต่อไป
๒.  โครงการสร้างรายได้เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  ตำบลละ  ๑  ล้าน  โดยอำเภอ
แม่ระมาดได้รับอนุมัติ งบประมาณ  จำนวน  ๑  ตำบล  ได้แก่  ตำบลแม่จะเรา 
ซึ่งงบประมาณได้โอนมาตั้งจ่ายที่จังหวัดตากแล้ว  และจะได้ทำสัญญาเพื่อดำเนินการ
ตามโครงการที่เสนอต่อไป
มติที่ประชุม -  รับทราบ
๕.๗  สถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด
๑.  การป้องกันการโจรกรรมรถยนต์  รถจักรยานยนต์  โดยขอความร่วมมือกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และส่วนราชการทุกส่วนได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ระมัดระวังและป้องกันทรัพย์สินของตนเอง
๒.  การห้ามยิงปืนช่วงเทศกาลสงกรานต์  โดยสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดสำหรับผู้ฝ่าฝืนต่อไป
๓.  การลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์  สถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดจะบังคับ
ใช้กฎหมายอย่างจริงจัง  โดยเฉพาะการเมาแล้วขับ,  ห้ามมีการบรรทุกน้ำใส่รถเพื่อเล่นน้ำสงกรานต์ฯ
๔.  การเกณฑ์ตำรวจจะมีการดำเนินการในปี  ๒๕๕๙ (อยู่ระหว่างการทำข้อตกลง)

ระเบียบวาระที่  ๖ แผนปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ  ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๘
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายที่  ๑ 

ระเบียบวาระที่  ๗ เรื่องอื่น ๆ
ผู้บังคับกองร้อย  ร.๔๑๓ -   เนื่องด้วยแม่ทัพภาคที่  ๓/  ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย
กองทัพภาคที่  ๓    ได้กรุณาสั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่  ๔  ได้เตรียมการ แก้ไขปัญหาพืชผลทางการเกษตรล้นตลาดและราคาตกต่ำตามห้วงฤดูกาลในพื้นที่  ๕  

อำเภอชายแดน  จังหวัดตาก  ซึ่งได้มีกำหนดจัดประชุมหารือเพื่อเตรียมการหาแนวทาง     ในการป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวในพื้นที่อำเภอแม่ระมาดไปแล้วนั้น

ในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด  ไม่มีกลุ่มเกษตรกรเรียกร้องให้มีการแก้ไขราคาพืชผล
ทางการเกษตรตกต่ำแต่อย่างใด
มติที่ประชุม -  รับทราบ
ประธาน -  ประกาศกรมอุตอนิยมวิทยา  เรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน  
ในช่วงวันที่  ๗ – ๑๐  เมษายน  ๒๕๕๘  โดยขอให้กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ส่วนราชการ
ทุกส่วน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ทราบ
และเฝ้าระวัง  หากเกิดเหตุให้รายงานอำเภอทราบทันที
มติที่ประชุม -  รับทราบ   
๗.๑  กำหนดการประชุมกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ  ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘
วันพุธที่  ๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๙.๐๐  น. ณ  หอประชุมอำเภอแม่ระมาด
มติที่ประชุม -  รับทราบ
๗.๒ กำหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๘
วันพุธที่  ๖  พฤษภาคม   ๒๕๕๘   เวลา  ๑๓.๓๐  น.  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
มติที่ประชุม -  รับทราบ

เลิกประชุมเวลา              ๑๔.๓๐ น.  

ลงชื่อ      อ้อฤทัย  อินผิว ผู้จดบันทึกการประชุม
      ( นางสาวอ้อฤทัย  อินผิว )


ลงชื่อ     นราภรณ์  ช้างทอง ผู้ตรวจรายงานการประชุม
       (นางสาวนราภรณ์  ช้างทอง)
ปลัดอำเภอแม่ระมาด

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 27/04/2015
โดย อ้อฤทัย อินผิว
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประชุมยาเสพติดเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘
รายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก
ครั้งที่  ๔ / ๒๕๕๘
วันจันทร์ ที่  ๒๐ เมษายน  ๒๕๕๗  เวลา  ๑๐.๐๐  น.
ณ   ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด (ชั้น ๒)
........................................................
ผู้มาประชุม
   ๑.   นายสุนทร  มหาวงศนันท์                       นายอำเภอแม่ระมาด   
   ๒. นายอำนวยเดช  เทพคำอ้าย ปลัดอำเภองานป้องกัน
   ๓. พ.ต.ท.ณตศทร  ไมตรี  (แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด
   ๔. ร.อ.อานงค์  กันทอู    (แทน) ผู้บังคับกองร้อยทหารพราน ที่ ๓๕๐๑ (บ้านวังผา)
   ๕.    นางพิมลรัตน์  ตาคำ                            พัฒนาการอำเภอแม่ระมาด  
   ๖.    นายพงษ์ศักดิ์  เชาว์น้อย            (แทน) สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
   ๗. นายเฉลียว  ทองทิน เกษตรอำเภอแม่ระมาด
   ๘. นายคะนอง  อินทร์พรม ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด
   ๙. ร.ต.อ.ยงยุทธ  ทวิชัย                           (แทน)ผู้บังคับกองร้อย ตชด. ที่ ๓๔๕
   ๑๐. นางพิมลรัตน์  ตาคำ                            พัฒนาการอำเภอแม่ระมาด  
   ๑๑.  นางศลิษา  สรรวิชัย (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ระมาด
   ๑๒. นางยุพิน  วงษ์หมื่น ท้องถิ่นอำเภอแม่ระมาด
   ๑๓. ร.อ.เมธาวี  ท้าวทอง สัสดีอำเภอแม่ระมาด
   ๑๔. นายเกียรติศักดิ์  กิจการ                       (แทน)ผอ.ศูนย์การศึกษานอกระบบและศึกษาตาอัธยาศัย
   ๑๕. น.ส.อัญรัตน์  พุทธวงษ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ อบต.แม่ระมาด
   ๑๖. นายสถิตคุณ  ไร่นุน (แทน) นายกเทศมนตรีตำบลแม่จะเรา
   ๑๗. นายวันชัย  พร้าวเอียด แทน)นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
   ๑๘. น.ส.ยุราณี  นามกร (แทน)นายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาด
   ๑๙. นายมงคล  หมูสูปปาป (แทน)นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
   ๒๐. น.ส.วิดวงดอน  ก๋าวงษ์            (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
   ๒๑.  น.ส.ฉันร์ติธร  คำโย (แทน) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
   ๒๒. นายจิระภาส  ศรีวนาตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
   ๒๓.  นางจำลอง  อินฟูลำ (แทน)กำนันตำบลแม่จะเรา
   ๒๔.  นายอนันต์  การังใจ กำนันตำบลแม่ระมาด
   ๒๕. นายวีระวุฒิ  ใหม่โม่ง   กำนันตำบลแม่ตื่น
   ๒๖. นายไชยันต์  อุดปิน (แทน)หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น
   ๒๗. นายประสาท  กำเนิด หัวหน้าหน่วยอุทยานแห่งชาติขุนพะวอ
   ๒๘. ร.ท.วานิช  เงินดวง  ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 3105  
  ๒๙. ร.อ.เอกวีร์  กัลยาณมิตร  ผู้บังคับกองร้อยทหารราบที่ ร.๔๑๓ (จุดตรวจพะละ)
  ๓๐.   นายวิเชียร   จิตแดงธรรม (แทน)หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ตก ๒ (ขะเนจื้อ)
  ๓๑.  นายพรหมมินทร์  กิตติกุลประเสริฐ  ผู้จัดการมูลนิธิโอโชน(ตาก)
  ๓๒.   อ.ส. ชัยณรงค์  แก้วส้อย                       เจ้าหน้าที่ ศป.ปส.อ.แม่ระมาด
  ๓๓.  ม.ญ.สมิต  ไชยเมืองชื่น                      เจ้าหน้าที่ ศป.ปส.อ.แม่ระมาด. 
  ๓๔. ม.ญ.นันธ์สวรรค์  พรหมรักษา            จ้าหน้าที่ ศป.ปส.อ.แม่ระมาด
  ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
  ๑.  กำนันตำบลขะเนจื้อ
  ๒.  กำนันตำบลพระธาตุ
  ๓.  กำนันตำบลสามหมื่น
  ๔.  กำนันตำบลพระธาตุ   
  ๕.  หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก ๙ (แม่จะเรา)
  ๖.  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
  ๗.  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ
  ๘.  หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก ๙ (แม่จะเรา)
เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสุนทร  มหาวงศนันท์  นายอำเภอแม่ระมาด ประธานในการประชุม  ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งมีสาระสำคัญ   ดังนี้
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑  ขออภัยผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเพราะปรึกหาหารือเรื่องการจัดกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศวังผา-โกกโก่ ในวันที่ ๒๘ เมษายน ที่จะถึงนี้
๑.๒  พรุ่งนี้จะเป็นการรณรงค์การเผาทางท้องถิ่นช่วยสรุปให้หน่อยรายละเอียดค่อยปรึกษากันในที่ประชุม
มติที่ประชุม    - รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอแม่ระมาด ครั้งที่  ๓ / ๒๕๕๘   เมื่อวันที่   ๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๘   ให้คณะกรรมการ  ทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมจากเว็บไซด์  www.aumphoe. com หากกรรมการท่านใดตรวจสอบรายงานการประชุมแล้วประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง ขอให้แจ้ง ศป.ปส. อ.แม่ระมาด  ทราบต่อไป  
มติที่ประชุม - รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่  ๓ / ๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๘
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องแจ้งเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
/๔.๑   ศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน...
- ๓ -
๔.๑   ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอแม่ระมาด  (ศป.ปส.อ.แม่ระมาด)
มีกำหนดจัดอบรม“โครงการสร้างเครือข่ายผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด”จำนวน ๒ รุ่น  อบรมรุ่นที่ ๑ ในวันที่  ๒๓ เมษายน  ๒๕๕๘ รุ่นที่ ๒ ในวันที่ ๓๐ เมษายน  ๒๕๕๘  ณ หอประชุมที่ทำการปกครองอำเภอแม่ระมาด  โดยผู้เข้าร่วมอบรมเป็นชุดรักษาความปลอดภัย (ชรบ.) และผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด (๒๕ ตาสับปะรด) รุ่นละ ๑๒๕ คน เข้าร่วมอบรมตามโครงการดังกล่าว
ฝ่ายเลขาฯ - วัตถุประสงค์ของการจัดอบรม ในวันที่ ๒๓ และ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดให้กับชุดผู้ประสานพลังแผ่นดิน และชุดรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน (ชรบ) จึงแจ้งทุกหมู่บ้านให้นำตัวแทนแต่ละหมู่บ้านเข้าร่วมอบรมเพื่อให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการกฎหมาย การแพร่ระบาดของยาเสพติด การข่าวไปพัฒนา และเฝ้าระวังยาเสพติดในหมู่บ้านต่อไป
ประธานฯ - วันที่ วันที่ ๒๓ ไม่มีปัญหา แต่วันที่ ๓๐ นี้มีปั่นจักรยาน ฝากฝ่ายเลขาช่วยเชคอีกทีถ้าตรงกันก็ให้เลื่อนออกไป ผมจะเน้นพิธีเปิด ให้เชิญหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไปร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอบรม
มติที่ประชุม - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหายาเสพติดในปี  ๒๕๕๘  มี ๘ ยุทธศาสตร์ได้แก่ 
 (๑) ยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
- โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม / โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม / กศน.
รร.แม่ระมาดวิทยาคม - ทางโรงเรียนมีการสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยงทุกเดือนอยู่แล้วถ้ามีการสุ่มตรวจจะประสาน   
                                 ทาง ศป.ปส.อ.แม่ระมาด อีกครั้งหนึ่ง
ประธานฯ - อยากให้ทางปลัดป้องกันสุ่มตรวจปัสสาวะโรงเรียนขยายโอกาสด้วยและอยากฝากฝ่ายเลขาฯประสานทางตำรวจ ทหาร ตชด.ในพื้นที่เป็นขวัญกำลังใจให้ทางโรงเรียนด้วย
มติที่ประชุม - รับทราบ
(๒) ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 
- โรงพยาบาลแม่ระมาด / สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
รพ.แม่ระมาด - ของโรงพยาบาลด้านการแก้ไขปัญหาผู้ติด ผู้เสพยาเสพติด ฝิ่นเข้ารับการบำบัดอย่างต่อเนื่องอีกจุดบริการอยู่ที่ รพ.สต.บ้านคำหวัน , รพ.สต.บ้านห้วยโป่ง ผู้เข้ารับการบำบัดทั้งรายเก่า รายใหม่ทั้งหมด มี ๒๓๐ คน อีกเรื่องหนึ่งทางโรงพยาบาล สาธารณสุขร่วมเป็นวิทยากรบ้านเลอตอหมู่ที่ ๑๐ ต.แม่ตื่น เมื่อวันที่ ๘ เมษายน มีเยาวชนเข้าร่วม ๗๐ คน มีการช่วยเหลืออาชีพและสร้างเครือข่ายเยาวชนโดยประชาชน ทางสถาบันธัญรักษ์จะมาเยี่ยมและนิเทศงาน วันที่ ๒๒-๒๓ มีการประชุมเตรียมความพร้อม วันที่ ๒๔ ทางคณะฯจะมาเยี่ยมคนไข้ที่บ้านห้วยโป่ง ทางรพ.ได้เชิญส่วนราชการ ทหารตำรวจ ไปร่วมเป็นเกียรติ
ประธานฯ - ตอนนี้ผมยังไม่ได้รับหนังสือ แต่ต้องฝากหน่อยงานท้องถิ่นต้องไปเยอะหน่อยไม่ใช่ให้แต่นายกไป ต้องให้ลูกน้องไปด้วยเหมือนกับยกทีมไปพบปะและให้บริการพี่น้องชาวบ้านอยากให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
เจ้าภาพหลักคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นั้น 
มติที่ประชุม - สรุปแล้ววันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกันที่โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ ๑๐  ต.แม่ตื่น เวลา ๐๙.๐๐ น.
(๓) ยุทธศาสตร์การสร้างและพัฒนาระบบรองรับการคืนคนดีให้กับสังคม
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เทศบาลตำบลแม่ระมาด  -  ไม่มี
- เทศบาลตำบลแม่จะเรา  -  ไม่มี
- เทศบาลตำบลทุ่งหลวง  -  ไม่มี
- อบต.แม่ระมาด  - ไม่มี
- อบต.พระธาตุ  - ไม่มี
- อบต.ขะเนจื้อ  -  ไม่มี
- อบต.สามหมื่น – ไม่มี
- อบต.สามหมื่น – ไม่มี
- อบต.สามหมื่น 
อบต.สามหมื่น - วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๘ จัดอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด จำนวน  ๑๐๐ คน เป้าหมาย มาบำบัด  ๗๙  คน ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
- อบต.แม่ตื่น  - ไม่มี
ประธานฯ - ยุทธศาสตร์นี้ให้ท่านไปดูแลติดตามแต่ละท้องถิ่นต้องมีข้อมูลว่ามีกี่คน อยากให้เอารายชื่อมาแชร์กัน    
                                 ดูว่าแต่ละหน่วยมีชื่อซ้ำกันหรือไม่ ต้องหารือกันเรื่องข้อมูลผู้เสพ ผู้ค้าสักวันเพื่อจะได้ข้อมูลที่ตรงกัน
มติที่ประชุม - รับทราบ 
(๔) ยุทธศาสตร์การควบคุมการควบคุมตัวยาและผู้ค้ายาเสพติด
- สถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด
- ผลเป็นคดี  ๑ คดี   ๑  ผู้ต้องหา ดังนี้ (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มี.ค. ๕๘ – ๗ เม.ย. ๕๘)
๑. คดีอาญาที่ ๗๐/๒๕๕๘  ยึดทรัพย์ ที่ ๓๘/๕๘
ข้อกล่าวหา   มียาเสพติดประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย
ของกลาง  ยาบ้าห้าเม็ดครึ่ง
ผู้ต้องหา  นางวิภารัตน์  ปานา อายุ  ๓๔ ปี ที่อยู่ ๕๙/๔ ม.๒ ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
สถานที่เกิดเหตุ  ห้างไร่ไม่มีเลขที่  ม.๖ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อ ๒๖ มี.ค. ๒๕๕๘
สภ.แม่ระมาด - เดือนนี้จับได้น้อยหน่อย ผู้ต้องหารายนี้เมื่อก่อนอยู่ที่แม่ระมาด ได้หลบหนีการติดตามของเจ้าหน้าที่ 
                                 ไปอยู่ที่ แม่จะเรา โชคดีที่มีเพิ่มอีกครึ่งเม็ด ทำให้สามารถดำเนินคดีได้ ส่วนข้อมูลที่ต้องนำมาแชร์กัน 
                                 ผมเห็นด้วย
มติที่ประชุม - เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมปิดล้อมตรวจค้น เพื่อให้ผู้เสพ/ผู้ค้าเกรงกลัวต้องนำข้อมูลมาคุยกันก่อน 
                                 สิ้นเดือน 

(๕) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ
- หน่วยทหารในพื้นที่ ชุด มว.ปล.ที่ ๒ ร้อย ๔๑๓ (จุดตรวจพะละ)
ร้อย ร ๔๑๓  - ที่ผ่านมาการแบ่งพื้นที่ยังไม่ชัดเจน ตอนต้นเดือนเจอเครื่องปั้มยาบ้าอยู่ต้องมีการแชร์ข้อมูลกัน
ประธานฯ - วันที่ ๒๘ นี้มีการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศอาจจะได้ข้อมูลเบื้องต้นเราสามารถ
                                 พูดคุยกันได้ใครก็ไม่อยากให้เรื่องแบบนี้เกิดในพื้นที่ตนเองอยู่แล้ว
- กองร้อย ตชด.ที่ ๓๔๕
ร้อย ตชด.๓๔๕  - มีการจัดการสัมมนาสัมพันธ์กับทหารพม่าในพื้นที่เขตพัทยาท่าล้อ หมู่ที่ ๒ ต.แม่ระมาด 
- กองร้อยทหารพราน ที่ ๓๕๐๑
ทพ.๓๕๐๑ - ประสานพื้นที่ฝั่งโน้นแล้วเขาก็ไม่อยากให้ปัญหายาเสพติดเกิดในพื้นที่ของเขา
- ศป.ปส.อ.แม่ระมาด / กองร้อย อส.อ.แม่ระมาด
ฝ่ายเลขาฯ - ขอรวมไปยุทธศาสตร์ที่ ๖ ตอนนี้เรามีการติดตามผู้เสพ/ผู้ติด ยาเสพติด ตามเป้าหมายของ ป.ป.ส.   จำนวน  ๑๐๑ ราย ติดตามทั้งหมด ๔ ครั้ง เราได้ออกคำสั่งติดตามผู้เสพ/ผู้ติดให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้นำหมู่บ้านในพื้นที่นั้น เป็นผู้ติดตามเรียบร้อยแล้ว
 (๖) ยุทธศาสตร์การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- ศป.ปส.อ.แม่ระมาด
ประธานฯ - ฝากฝ่ายเลขาฯให้ตั้งกลุ่มรวบรวมกิจกรรมเกี่ยวกับยาเสพติดกาบรอบรม การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาต้านยาเสพติด ให้รู้ข้อมูลว่าใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่
มติที่ประชุม - รับทราบ
(๗) ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมภาคประชาชน
- พัฒนาชุมชน
พัฒนาการอ. - การมีส่วนร่วมการดำเนินการกองทุนแม่ของแผ่นดินในภาพรวม ๕ อำเภอชายแดนเราลจะทำงานแบบบูรณาการร่วมกันหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบคือทหาร ป.ป.ส. ช่วงเดือนที่ผ่านมาได้อบรมกองทุนแม่ของแผ่นดินที่บ้านแม่จะเรา หมู่ที่ ๒ ได้เชิญหน่วยทหารชุดมวลชนสัมพันธ์ ที่ ๓๑๐๕ ร่วมกับพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส.ภาค ๖ ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ขณะนี้ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินการกองทุนแม่ของแผ่นดิน มีการเปิดบัญชีกองทุนแม่ทุกหมู่บ้าน ในวันที่  ๒๖  มิถุนายน นี้จะจัดกิจกรรมวันยาเสพติดโลกเบื้องต้นได้ประสานกับปลัดอำนวยเดชเรียบร้อยแล้ว
ประธานฯ - กองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นกองทุนพระราชทานให้นำมาพัฒนาหมู่บ้าน มีการต่อยอดเป็นกองทุนหักฝากทางพัฒนาการช่วยประสานและรายงานผลการดำเนินการด้วย
- กำนันตำบลแม่ระมาด
กำนันแม่ระมาด - รับเรื่องอบรม ชรบ.ในวันที่ ๓๐ เมษายนแล้ว ไม่พบสถานการณ์ยาเสพติดในช่วงเทศกาลสงกรานต์
- กำนันตำบลแม่จะเรา  -  ไม่มี
- กำนันตำบลพระธาตุ  -  ไม่มี
/- กำนันตำบลขะเนจื้อ…
- ๖ -
- กำนันตำบลขะเนจื้อ  -  ไม่มี
- กำนันตำบลสามหมื่น  -  ไม่มี
- กำนันตำบลแม่ตื่น  
กำนันตำบลแม่ตื่น - ๑. ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ จัดกีฬาต้านภัยยาเสพติดของ อบต.แม่ตื่น ณ สนาม 
                                โรงเรียน บ้านแพะ หมู่ที่ ๑๒ ต.แม่ตื่น
  ๒. แจ้งชาวบ้าน ม.๒  บ.โก่กโก่ ต.แม่ตื่น ร่วมเข้าเวร ๗ วันอันตราย กับ อบต.แม่ตื่น ม.๒
  ๓. การสร้างป้อมเวรยามเพื่อเฝ้าระวังยาเสพติดถ้าสร้างเสร็จแล้วจะเรียนเชิญท่านประธานเป็นคน
                         เปิด เรื่องกำหนดการวันเวลาจะแจ้งให้ทราบต่อไป
ประธานฯ - เรื่องกีฬาต้องขอขอบคุณท่านหัวหน้าเกษตรวันนั้นผมมอบท่านไปแทน
มติที่ประชุม ................................................................................................................................................
(๘) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแบบบูรณาการ
- ศป.ปส.อ.แม่ระมาด
มติที่ประชุม - รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่องอื่นๆ
-  กำหนดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ
แม่ระมาด และประชุมคณะกรรมการรักษาความความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย อำเภอแม่ระมาด  ครั้งที่  ๕ / ๒๕๕๘  ในวันจันทร์ที่  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๘ 
(ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป)
มติที่ประชุม - รับทราบ

- เลิกประชุม เวลา ๑๑.๐๐ น.

  ลงชื่อ ม.ญ.สมิต  ไชยเมืองชื่น ผู้บันทึกรายงานการประชุม
 (สมิต  ไชยเมืองชื่น)
   อส.อ.แม่ระมาด
ลงชื่อ นายพันทิพย์  ชาญถิ่นดง ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(พันทิพย์  ชาญถิ่นดง)
          ปลัดอำเภองานป้องกัน

*****************************

 

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 15/05/2015
โดย สมิต ไชยเมืองชื่น
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประชุมยาเสพติดเดือนกันยายน ๒๕๕๖
                                           รายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
                      อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตากครั้งที่  ๘ / ๒๕๕๖
                วันอังคาร ที่  ๒๔  กันยายน ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๓๐  น.
                      ณ   ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด (ชั้น ๒)
                                ........................................................
เริ่มประชุม เวลา  ๐๙.๓๐ น.
ผู้มาประชุม
๑.  นายนรภัทร  ปลอดทอง นายอำเภอแม่ระมาด
๒.  นายศิวัช  ฟูบินทร์ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกคร
๓. นายพันทิพย์  ชาญถิ่นดง ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง
๔. พ.ต.ท.ณตศพงษ์  ไมตรี (แทน) ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด
๕.  ร.ต.อ.สุกฤษ  อวยพร  (แทน) ผู้บังคับกองร้อยตชด.๓๔๕
๖.  นายภิเษก  ศิระวงษ์ (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ระมาด
 ๗.  นายคะนอง  อินพรม     ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด
                    ๘.  พ.ต.ไพทูรณ์   อัคนิถิน สัสดีอำเภอแม่ระมาด
                    ๙.  นายเฉลียว  ทองทิน เกษตรอำเภอแม่ระมาด
                  ๑๐.  นางยุพิน  วงษ์หมื่น ท้องถิ่นอำเภอแม่ระมาด
                  ๑๑. นายไชยยันต์  อุดปิน(แทน) หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าแม่ตื่น
                  ๑๒. นายวรสิทธิ์  เนื่องกสิน(แทน) หัวหน้าหน่วยอุทยานแห่งชาติขุนพะวอ
                  ๑๓. นายไสว  ตุ้ยดา หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.๒
                  ๑๔. นายสมชัย  รอดษา(แทน) หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.๙
                  ๑๕. ว่าที่ ร.ต.พัฒน  ตั้งปฏิบัติการ(แทน) ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม
                   ๑๖. นายนพชัย  สีนวล (แทน) ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม
                  ๑๗.  นายเกษม  ติสา (แทน) นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
                  ๑๘.  นายมงคล  หมูสูปปาบ       (แทน) นายก  อบต.แม่ระมาด
                   ๑๙.  ส.ต.ท. สมชาติ  วุฒินันท์        (แทน) นายก อบต.แม่ตื่น 
                   ๒๐.  นางสาววิดวงดอน  ก๋าวงษ์(แทน) นายก อบต.พระธาตุ
                   ๒๑.  นางสาวเสาวลักษณ์  ชมชื่น(แทน) (แทน) นายก อบต.สามหมื่น
                   ๒๒.  นายจำเรียง  ปัญญาดิษฐ์วงษ์(แทน) กำนันตำบลแม่ระมาด
                   ๒๓.  นางปราณี  ยั่งยืนความดี(แทน) กำนันตำบลพระธาตุ
                   ๒๔.  นายวีระวุฒิ  ใหม่โม่ง กำนันตำบลแม่ตื่น
                   ๒๕.  นายจ่างแก้ว  คีรียรรยง กำนันตำบลสามหมื่น
                   ๒๗.  ร.อ. อนุพงศ์  สมบูรณ์ ผู้บังคับทหารราบ ที่ ๗๒๑
ผู้ไม่มาร่วมประชุม
๑. นายกวิน  แว่นแก้ว ปลัดอำเภองานป้องกัน ติดราชการ
๒. นายเสาแก้ว  เหลามา สาธาณสุขอำเภอแม่ระมาด ติดราชการ
๓. นายธงชัย  สิงห์วิเศษ พัฒนาการอำเภอแม่ระมาด ติดราชการ
๔. นายเทวัญ  ไพศาลธรรมโชติ นายก อบต. ขะเนจื้อ   ติดราชการ
๕. นายชัยณรงค์  มะเดชะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาด ติดราชการ
๖. นายภานุเดช  สุนศรี กำนันตำบลแม่จะเรา ติดราชการ
๗. นายมูล  นามโทยะ กำนันตำบลขะเนจื้อ ติดราชการ
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ขอขอบคุณทุกส่วนราชการที่เข้าร่วม“โครงการปั่นจักรยานเสริมสร้างสุขภาพ ห่างไกลยาเสติด”ประจำปี  ๒๕๕๖  ในวันอาทิตย์ ที่  ๒๒  กันยายน  ที่ผ่านมา
ประธานฯ - จักรยานทุกประเภททั่วโลกกำลังนิยมกัน ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ระมาดที่สนับสนุนงบประมาณในโครงการฯ นี้
มติที่ประชุม    - รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง  รับรองรายงานผลการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอแม่ระมาด  ครั้งที่  ๘ / ๒๕๕๖   เมื่อวันที่    ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๕๖   ให้คณะกรรมการ         ทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมจากเว็บไซด์  www.aumphoe. com หากกรรมการท่านใดตรวจสอบรายงานการประชุมแล้วประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง ขอให้แจ้ง ศพส. อ.แม่ระมาด  ทราบต่อไป          
มติที่ประชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่  ๓ - เรื่องเพื่อทราบผลความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด
๓.๑  การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหายาเสพติด (๗ แผน)
แผนที่ ๑ แผนการสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด
- การดำเนินการกองทุนแม่ของแผ่นดิน
- สำนักงานพัฒนาการอำเภอแม่ระมาด
- รายชื่อหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน  ปี ๒๕๕๕  จำนวน  ๘  หมู่บ้าน  ดังนี้
๑. บ้านป่าไร่ หมู่ที่  ๒  ต.ขะเนจื้อ  อ.แม่ระมาด  จ.ตาก
๒. บ้านแม่ระมาดน้อย  หมู่ที่  ๘  ต.ขะเนจื้อ  อ.แม่ระมาด  จ.ตาก
๓. บ้านตีนธาตุ  หมู่ที่  ๒  ต.พระธาตุ  อ.แม่ระมาด  จ.ตาก
๔. บ้านป่าไร่เหนือ  หมู่ที่ ๓  ต.พระธาตุ  อ.แม่ระมาด  จ.ตาก
๕. บ้านทุ่งมะขามป้อม  หมู่ที่ ๔ ต.พระธาตุ  อ.แม่ระมาด  จ.ตาก
๖. บ้านสันป่าไร่  หมู่ที่ ๕  ต.พระธาตุ  อ.แม่ระมาด  จ.ตาก
๗. บ้านทุ่งหลวง  หมู่ที่  ๕  ต.แม่จะเรา  อ.แม่ระมาด  จ.ตาก
๘. บ้านเลอตอ  หมู่ที่ ๑๓  ต.แม่ตื่น  อ.แม่ระมาด  จ.ตาก 
  ทั้ง  ๘  หมู่บ้านได้รับมอบเงินขวัญถุงพระราชทาน  หมู่บ้านละ  ๑๐,๐๐๐  บาท  รวม  ๘๐,๐๐๐  บาท  ซึ่งกำหนดการรับมอบเงินกองทุนฯ  จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
- ศพส.อ.แม่ระมาด 
-ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาเครือข่ายผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด โดยคัดเลือกผู้ประสานพลังแผ่นดิน (๒๕ ตาสับปะรด) ของแต่ละหมู่บ้าน ๆ ละ ๕ คน เข้ารับการอบรมฯ โดยแบ่งการอบรมฯ เป็น ๒ รุ่น รุ่นที่หนึ่ง ในวันที่ ๓–๔ กันยายน ๒๕๕๖ รุ่นที่สอง ในวันที่ ๕ – ๖ กันยายน  ๒๕๕๖ รวมผู้เข้ารับการอบรมฯ ทั้ง ๒ รุ่น  จำนวน  ๒๘๕  คน 
มติที่ประชุม -  รับทราบ
- โรงพยาบาลแม่ระมาด / สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
             - ดำเนินการติดตามผู้ผ่านกระบวนการบำบัดรักษา  ในปี  ๒๕๕๖  จำนวน  ๓๖  ราย   และยุติการติดตามผู้ผ่านกระบวนการบำบัดรักษา  ในปี  ๒๕๕๕  จำนวน  ๒๐๓  ราย เนื่องจากครบกำหนดการติดตาม  
มติที่ประชุม                - รับทราบ                           
                แผนที่ ๓ แผนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด (Potential Demand)
-  ศพส.อ.แม่ระมาด / รพ.แม่ระมาด / ชมรมจักรยาน อ.แม่ระมาด 
- จัดกิจกรรม “โครงการปั่นจักรยานเสริมสร้างสุขภาพ ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี  ๒๕๕๖”  เมื่อวันอาทิตย์ ที่  ๒๒  กันยายน  ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา  จุดเริ่มต้น/เข้าเส้นชัย
 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน  ๑๖๐  คน 
มติที่ประชุม - รับทราบ
แผนที่ ๔ แผนการปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย
- สรุปผลการดำเนินงานด้านการปราบปรามยาเสพติด (ผลเป็นคดี) ๘ คดี สภ.แม่ระมาด ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๖
สรุป พ.ร.บ.ยาเสพติด  จำนวน  ๘  คดี
๑. คดีอาญาที่ ๒๒๒ / ๕๖
ข้อกล่าวหา  มีฝิ่นไว้ในครอบครอง
ของกลาง  ฝิ่น ๓ ห่อ น้ำหนัก ๘.๑๑ กรัม
ผู้ต้องหา  นายชาตรี  มโนทิพย์เจริญ อายุ ๒๔ ปี ที่อยู่ ๒๔๗ ม.๒ ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
เหตุเกิดที่  จุดตรวจบ้านแสม ม.๔ ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๕๖
๒. คดีอาญาที่ ๒๒๔ / ๕๖
ข้อกล่าวหา  มียาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย
ของกลาง  ยาบ้า ๒๙ เม็ด
ผู้ต้องหา  นายคึแฮ  วนากำแหง อายุ ๕๓ ปี ที่อยู่ ๓๖ ม.๑๐ ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
เหตุเกิดที่  บ้านเลขที่ ๓๖ ม.๑๐ ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่ ๑๒ ส.ค. ๒๕
๓. คดีอาญาที่ ๒๒๕ / ๕๖
ข้อกล่าวหา  จำหน่ายฝิ่นและมีฝิ่นไว้ในครอบครอง
ของกลาง  ฝิ่นดิบ ๗ ห่อ น้ำหนักรวม ๒๔.๒ กรัม
ผู้ต้องหา  นายสมคิด  ทรัพย์ขุนดอน อายุ ๓๗ ปี ที่อยู่ ๒๙ ม.๔ ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
เหตุเกิดที่  บ้านเลขที่ ๒๙ ม.๔ ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่ ๑๓ ส.ค. ๒๕๕๖ 
๔. คดีอาญาที่ ๒๒๘ / ๕๖
ข้อกล่าวหา  เสพยาบ้า
ของกลาง  ผลตรวจปัสสาวะ
ผู้ต้องหา  นายเริงชัย  ยี่หอม อายุ ๒๓ ปี ที่อยู่ ๖/๔ ม.๑ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
เหตุเกิดที่ สภ.แม่ระมาด เมื่อวันที่ ๑๔ ส.ค. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔ ส.ค. ๒๕๕๖
๕. คดีอาญาที่ ๒๒๙ / ๕๖
ข้อกล่าวหา  จำหน่ายยาบ้า
ของกลาง  ยาบ้า ๗ เม็ด
ผู้ต้องหา  นายนิพนธ์  ตันต๋า อายุ ๔๒ ปี ที่อยู่ ๓๓๕ ม.๔ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
เหตุเกิดที่  บ้านเลขที่ ๓๑๖ ม.๕ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่ ๑๔ ส.ค. ๒๕๕๖
๖. คดีอาญาที่ ๒๓๐ / ๕๖
ข้อกล่าวหา  เสพยาบ้า
ของกลาง  ผลตรวจปัสสาวะ
ผู้ต้องหา  นายอุดม  ดำดี อายุ ๓๙  ที่อยู่ ๓๑๖ ม.๕ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
เหตุเกิดที่  ๓๑๖ ม.๕ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๖
๗. คดีอาญาที่ ๙๔๔/๔๗ (ค้างเก่า)
ข้อกล่าวหา  เป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นกระทำครอบครองยาบ้าเพื่อจำหน่าย
ของกลาง  จับตามหมายที่ จ.๖๓๕/๕๗ ลง ๑๑ พ.ย. ๔๗
ผู้ต้องหา  นางจันทร์แรม  เครือแดง อายุ ๔๒ ที่อยู่ ๒๘๘ ม.๖ ต.ตากออก อ.เมือง จ.ตาก เหตุเกิดที่ ๓๕/๑๙๙ ม.๔ ต.คลองหลวงแพง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อ ๑๑ พ.ย. ๒๕๔๗
๘. คดีอาญาที่ ๒๓๖/๕๖
ข้อกล่าวหา  เสพยาบ้า
ของกลาง  ผลตรวจปัสสาวะ
ผู้ต้องหา นายนิพนธ์  วงษ์ขัด อายุ ๒๘ ปี ที่อยู่ ๓๙/๔ ม.๘ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตากเหตุเกิดที่ ๘๓/๒ ม.๘ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๓๕ น.
ตัวแทน สภ.แม่ระมาด - เดือน กันยายน ๒๕๕๖ จับกุมผู้เสพ ๕ ราย จับกุมผู้จำหน่าย ๑ ราย ชื่อ นส.ทิพย์วรรณ  กันทิยะ อายุ  ๓๓ ปี บ้านเลขที่  ๒๐๗/๑๐  ม.๒ ต.แม่ระมาด ของกลาง ยาบ้า ๑๐ เม็ด รถจักรยานยนต์  ๑ คัน
มติที่ประชุม - รับทราบ

แผนที่ ๕ แผนความร่วมมือระหว่างประเทศ (ความร่วมมือระดับท้องถิ่น วังผา – ก๊กโก่)  - ไม่มี
มติที่ประชุม - 
แผนที่ ๖ แผนสกัดกั้นยาเสพติด
- หน่วยทหารในพื้นที่ ชุด มว.ปล.ที่ ๑ ร้อย ๗๒๑ (จุดตรวจพะละ)
- จัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด เพื่อตัดเส้นทางลำเลียงยาเสพติด ณ หมู่ที่ ๓ บ.พะละ ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
- กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔๕
- ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ในห้วง ๑๙ ส.ค. – ๑๗ ก.ย. ๒๕๕๖
                     ๑. สามแยกแม่ระมาดน้อย ม.๔ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
๒. บ้านห้วยบง ม.๘ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก
๓. สามแยกบ้านต้นผึ้ง ม.๑  ต.แม่ระมาด จ.ตาก
๔. จุดสกัดบ้านแสม ม.๔ ต.สามหมื่น ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
๕. เส้นทางสาย อ.แม่ระมาด – อ.ท่าสองยาง อ.แม่ระมาด จ.ตาก
๖. เส้นทางสาย อ.แม่ระมาด อ.บ้านตาก อ.แม่ระมาด จ.ตาก
๗. จุดตรวจร่วมเทศบาล / ชรบ. / สภ.แม่ระมาด

- ศพส.อ.แม่ระมาด เมื่อวันที่ ๒๓ – ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๖  ศพส.อ.แม่ระมาด  นำโดย ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ปลัดอำเภองานป้องกัน และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ ๖ ดำเนินการ  ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด จำนวน  ๔  จุด พบผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด จำนวน ๗ ราย และได้นำเข้าสู่กระบวนการบำบัดโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดตาก ที่ ๑  เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖
ประธานฯ - ขอให้จุดตรวจพะละหมู่ที่ ๓ ต.ขะเนจื้อ เพิ่มความเข้มในการติดตาม/เฝ้าระวัง ปัญหาการลำเลียงยาเสพติด
มติที่ประชุม - รับทราบ
                    แผนที่ ๗ แผนบริหารจัดการแบบบูรณาการ
- ศพส.อ.แม่ระมาด
- กำหนดประชุมโต๊ะข่าวยาเสพติดในวันที่  ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
- กำหนดประชุมคณะกรรมการ ศพส.อ.แม่ระมาด วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖               เวลา ๑๐.๓๐ น.
- ทั้งนี้  หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
มติที่ประชุม - รับทราบ
๓.๒  ความคืบหน้าในการดำเนินการตามโครงการ “ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน”
- มีเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่บ้านสันเก้ากอม หมู่ที่ ๖  ตำบลแม่ระมาด เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการปั่นจักรยานเสริมสร้างสุขภาพ ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี  ๒๕๕๖”  เมื่อวันอาทิตย์ที่  ๒๒  กันยายน  ที่ผ่านมา  จำนวน  ๖  ราย
มติที่ประชุม - รับทราบ
                        ระเบียบวาระที่  ๔ การรายงานผลการดำเนินการ  ปัญหาอุปสรรค  และแนวทางแก้ไขของหน่วยงานต่างๆ
- เทศบาลตำบลแม่ระมาด
- เทศบาลตำบลแม่จะเรา
- เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
- องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
- องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
- องค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ
- องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
- องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
ตัวแทน อบต.แม่ตื่น - ตั้งแต่วันที่ ๒ ก.พ. เป็นต้นมา บำบัดฝิ่น ๑๕๗ ราย มีเขตอำเภออมก๋อย จังหวัดชียงใหม่ เข้าร่วม ๑๒ ราย ติดตามครบ ๖ เดือน เลิกเด็ดขาด ๓๙ ราย อำเภออมก๋อย ๒ ราย รวม  ๔๑ ราย
ประธานฯ - ผู้ที่เลิกเสพได้เด็ดขาด ศพส.อ.จะมอบถุงยังชีพให้เป็นขวัญกำลังใจ
มติที่ประชุม - รับทราบ

 ระเบียบวาระ ที่ ๕ เรื่องอื่น ฯ
- ไม่มี
ประธานฯ - ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมประชุมในครั้งนี้ และขอปิดการประชุม
- เลิกประชุม ๑๐.๓๐ น.

ลงชื่  มญ.สมิต ไชยเมืองชื่น     ผู้บันทึกการประชุม
                               (สมิต  ไชยเมืองชื่น)
              อส.อ.แม่ระมาด

ลงชื่อ   นายพันทิพย์  ชาญถิ่นดงผู้ตรวจรายงานการประชุม
                พันทิพย์  ชาญถิ่นดง)
 ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอแม่ระมาด

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 12/12/2013
โดย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประชุมยาเสพติด เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตากครั้งที่  ๗ / ๒๕๕๖วันอังคาร ที่  ๒๔  กรกฎาคม ๒๕๕๖  เวลา ๑๐.๓๐  น.ณ   ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด (ชั้น ๒)
........................................................
เริ่มประชุม เวลา  ๑๐.๓๐ น.
ผู้มาประชุม
๑.  นายนรภัทร  ปลอดทอง นายอำเภอแม่ระมาด
๒.  นายศิวัช  ฟูบินทร์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
๓.  นายสุขสวัสดิ์  จิยิพงศ์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง
๔.  นายกวิน  แว่นแก้ว ปลัดอำเภองานป้องกัน
๕.  พ.ต.ท.ณตสพงษ์  ไมตรี (แทน)ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด
๖.  ร.ต.อ.ภานุพงษ์  ต้องใจ (แทน)ผู้บังคับกองร้อยตชด.๓๔๕
๗.  นายพงษ์ศักดิ์  เชาว์น้อย(แทน)สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
๘.  นายวิโรจน์  คลี่เกษร     (แทน)ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด
๙.  ร.ท.กิติภพ  ประมาณ    (แทน)สัสดีอำเภอแม่ระมาด
๑๐.  นายธงชัย  สิงห์วิเศษ พัฒนาการอำเภอแม่ระมาด
๑๑.  นายวันชัย  พร้าวเอียด (แทน)นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
๑๒.  นางสาวยุราณี  นามกร(แทน) นายกเทศมนตรีแม่ระมาด
๑๓.  นางสาวธัญรัตน์  พุทธวงษ (แทน) นายก  อบต.แม่ระมาด
๑๔.  นายจรัน  อารีศิลธรรม  (แทน) นายก อบต.แม่ตื่น 
๑๕.  นางสาววิดวงดอน  ก๋าวงษ์ (แทน) นายก อบต.พระธาตุ
๑๖.  นายอนันต์  การังใจ กำนันตำบลแม่ระมาด
๑๗.  นายอินคำ  ภูผาอนุรักษ์  (แทน)กำนันตำบลพระธาตุ
๑๘.  นายมูล  นามโทยะ กำนันตำบลขะเนจื้อ
 ๒๐.  นายจ่างแก้ว  คีรียรรยง  กำนันตำบลสามหมื่น
 ๒๑.  นายภานุเดช  สุนศรี กำนันตำบลแม่จะเรา
 ๒๒.  ร.อ. อนุพงศ์  สมบูรณ์ ผู้บังคับทหารราบ ที่ ๗๒๑
 ๒๓.  นายประสาท กำเนิด   หัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนพะวอ
๒๔.  นายประภาส  ผิวอ่อน   (แทน)หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ตก. 
๒๕.  นายสุริยา  โยอิน  (แทน)หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ตก. ๒
๒๖.  นายไชยยันต์  อุดปิน (แทน)หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าแม่ตื่น
๒๗. นายสมฤกษ์  ทิมขาว (แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม
๒๘.  นายมงคล  หมูสูปปาบ (แทน) นายก อบตแม่ระมาด
ผู้ไม่มาร่วมประชุม
๑. นางยุพิน  วงษ์หมื่น  ท้องถิ่นอำเภอแม่ระมาด ติดราชการ
๒. นายบุญส่ง บูลย์ประมุข นายกเทศมนตรีตำบลแม่จะเรา ติดราชการ
๓. นายเจริญ  ทรัพย์ขุนดอนนายก อบต.ขะเนจื้อ   ติดราชการ
๔. นายวีระวุฒ  ใหม่โม่ง  กำนันตำบลแม่ตื่น   ติดราชการ
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม - ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการ “วิ่งสัญจรเพื่อเยาวชนไทยห่างไกล ยาเสพติด”สนามที่ ๕ เมื่อเสาร์ที่ ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๕๖  ที่ผ่านมา โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อเป็นเจ้าภาพ ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้มีเด็กเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๔๒๘ คน 
 ประธาน ฯ - ขอย้ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดวิ่งสัญจรเพื่อเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดทุกสนามออกใบวุฒิบัตรให้ครบถ้วน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการมอบเสื้อสามารถแก่ผู้ที่วิ่งตั้งแต่ ๔ สนามขึ้นไป นอกจากนี้อำเภอจะมอบโล่เกียรติคุณแก่โรงเรียนที่มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุด ดังนั้นจึงขอให้ทุกคนที่ร่วมกิจกรรมนำหลักฐานมาแสดงที่เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอแม่ระมาด  เพื่อรวบรวมข้อมูลและมอบรางวัล ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ต่อไป
มติที่ประชุม - รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง  รับรองรายงานผลการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอแม่ระมาด  ครั้งที่  ๖ / ๒๕๕๖   เมื่อวันที่    ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๕๖   ให้คณะกรรมการ         ทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมจากเว็บไซด์  www.aumphoe. com หากกรรมการท่านใดตรวจสอบรายงานการประชุมแล้วประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง ขอให้แจ้ง ศพส. อ.แม่ระมาด  ทราบต่อไป          
มติที่ประชุม - รับรอง
ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องแจ้งเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
๓.๑  ด้วยศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติได้มีคำสั่งที่ ๑๑/๒๕๕๖ ลงวันที่๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่อง โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความยั่งยืนให้หมู่บ้าน/ชุมชน โดยการจัดทำกิจกรรมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง กระตุ้นให้ราษฎรอาสาดำเนินกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างต่อเนื่อง รวมถึงประชาสัมพันธ์การดำเนินการกองทุนแม่ของแผ่นดินอันจะส่งผลให้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ลดลง และสามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างถาวรฯ
พัฒนาการ อ.               – จังหวัดมีคำสั่งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถระดับจังหวัด ระดับอำเภอ สำหรับอำเภอมีนายอำเภอเป็นประธาน ปลัดอำเภอรับผิดชอบด้านยาเสพติดและพัฒนาการอำเภอเป็นคณะทำงาน
มติที่ประชุม           - รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๔-เรื่องเพื่อทราบผลความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด
๔.๑  การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหายาเสพติด (๗ แผน)
                        แผนที่ ๑ แผนการสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด
- การดำเนินการกองทุนแม่ของแผ่นดิน
- สำนักงานพัฒนาการอำเภอแม่ระมาด
- อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการทศวรรษกองทุนแม่ของแผ่นดิน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสครบรอบการดำเนินงาน ครบรอบ ๑๐ ปี ในปี ๒๕๕๖
พัฒนาการ อ.               – อำเภอแม่ระมาด มีทั้งหมด ๒๑ กองทุน ปี ๒๕๕๖ ได้เตรียมกองทุนไว้แล้ว ๕ กองทุน จะมีการทอดผ้าป่ากองทุนแม่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ หน้าที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด
ประธาน ฯ - เน้นชุมชนแก้ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ฝากกำนัน ผู้ใหญ่บ้านให้ความสำคัญกับเด็กในชุมชน มากที่สุด
มติที่ประชุม - รับทราบ

แผนที่ ๒ แผนการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (Demand)
- โรงพยาบาลแม่ระมาด / สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
-รายงานผลการผลการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษายาเสพติดหน่วยงานโรงพยาบาลแม่ระมาด ประจำเดือน กรกฎราคม ๒๕๕๖ 
- จำนวนผู้บำบัดทั้งหมด ๒๓๓ คน
- ระบบสมัครใจ ๒๓๒ คน
- บังคับบำบัด ๑ คน

ประธาน ฯ - ให้แก้ไขผู้บำบัดไม่ใช่บังคับบำบัด ทั้งหมด ๒๓๒ คน
ตัวแทน ร.พ.แม่ระมาด - ยอดทั้งหมด ๒๓๓ คน ต.แม่ระมาด ๒๒๕ คน ส่วนใหญ่เป็นฝิ่น พื้นที่ ต.แม่ตื่น วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ มีกำหนดออกพื้นที่บ้านห้วยโป่ง วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ มีกำหนดออก พื้นที่บ้านคำหวัน การบำบัดโดยเมทาโดนเป็นปัญหาผู้รับการบำบัดมีโอกาสกลับไปใช้ยาเสพติดในพื้นที่ยังมีการแพร่ระบาดของยาเสพติด อยากเสนอแนะว่าการบำบัดอย่างเดียวค่อนข้างควบคุมลำบากอยากให้มีการเฝ้าระวังและปราบปรามยาเสพติดปฏิบัติควบคู่กัน
มติที่ประชุม - รับทราบ
                               แผนที่ ๓ แผนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด (Potential Demand)
- มีกำหนดการ จัดโครงการ “วิ่งสัญจรเพื่อเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดสนามที่ ๖ ในวันเสาร์ที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๖ เริ่ม ๐๕.๐๐ น. ณ หน้าวัดแม่จะเรา หมู่ที่ ๖ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด โดยมีเทศบาลตำบลทุ่งหลวงเป็นเจ้าภาพ
มติที่ประชุม - รับทราบ
         แผนที่ ๔ แผนการปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย
- สถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด 
- สรุปผลการดำเนินงานด้านการปราบปรามยาเสพติด (ผลเป็นคดี) ๖ คดีสภ.แม่ระมาด ประจำเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม  ๒๕๕๖ 
๑. คดีอาญาที่  ๑๙๓ /๕๖
ข้อกล่าวหา  มียาบ้าไว้ในครอบครอง
ของกลาง  ยาบ้า ๒ เม็ด
ผู้ต้องหา  ด.ช.กะยอเช อายุ ๑๒ ปี ไม่มีที่อยู่
เหตุเกิดที่  จุดตรวจทหารพราน ม.๙ บ.ห้วยแห้ง ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด เมื่อวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๕๖
๒. คดีอาญาที่ ๑๙๘ / ๕๖
ข้อกล่าวหา ร่วมกันมียาบ้าไว้ในครอบครอง
ของกลาง  ยาบ้า ๑๘ เม็ด
ผู้ต้องหา  นายวัชรพันธ์  ตันเครือ อายุ ๑๘ ปี ที่อยู่ ๒๓๖/๓ ม.๓ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
  นายฉัตรชัย  ก๋องปู่ อายุ ๑๘ ปี ที่อยู่ ๕/๔ ม.๘ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
  นายชัยพร  ถาแก้ว  อายุ ๒๕ ปี ที่อยู่ ๕๐ ม. ๓ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
  นายธนาตย์  เรืองอินทร์ อายุ ๑๗ ปี ที่อยู่ ๑๔๕ ม.๖ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก
  เด็กชายสรชัย  คำลำปาง อายุ ๑๔ ปี ที่อยู่ ม.๑ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
  นายภัทรดนัย  กาศเรือน อายุ ๑๖ ปี ที่อยู่ ๔๐/๑ ม.๔ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
  นายวิษณุ  ป้นจันตา อายุ ๑๖ ปี ที่อยู่ ม.๑ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตากเหตุเกิดที่  บ้านเลขที่ ๕/๔ ม.๘  ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่ ๑๖ มิ.ย. ๒๕๕๖
๓. คดีอาญาที่ ๒๐๐ / ๕๖ 
ข้อกล่าวหา  จำหน่ายและมียาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย
ของกลาง  ยาบ้า ๓๓ เม็ด
ผู้ต้องหา  นายโพธิ์  จันฟู อายุ ๕๗ ปี ที่อยู่ ๓๔๗ ม.๔ ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
เหตุเกิดที่  ริมถนน ม.๘ ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๕๖
๔. คดีอาญาที่ ๒๐๑ / ๕๖
ข้อกล่าวหา  เสพยาบ้า
ของกลาง  ผลตรวจปัสสาวะ
ผู้ต้องหา นายจะเอ  ไม่มีนามสกุล อายุ ๒๕ ปี สัญชาติพม่า
เหตุเกิดที่ ริมถนน ม.๘ ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๕๖
๕. คดีอาญาที่ ๒๐๒ / ๕๖
ข้อกล่าวหา  จำหน่ายและมียาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย
ของกลาง  ยาบ้า ๑๑๗ เม็ด
ผู้ต้องหา นายอุทัย  สุขประชาพันธ์ อายุ ๓๒ ปี ที่อยู่ ๑๗๙/๑ ม.๖ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก
เหตุเกิดที่ บ้านเลขที่ ๑๗๙/๑ ม.๖ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่ ๒๑ มิ.ย. ๒๕๕๖
๖. คดีอาญาที่ ๒๐๓ / ๕๖
ข้อกล่าวหา  เสพยาบ้า
ของกลาง  ผลตรวจปัสสาวะ
ผู้ต้องหา นายอดิศักดิ์  สุขประชาพันธ์อายุ ๓๗ ปี ที่อยู่ ๑๗๙/๑ ม.๖ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่ ๒๑ มิ.ย.   ๒๕๕๖
เหตุเกิดที่ บ้านเลขที่ ๑๗๙/๑ ม.๖ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่ ๒๑ มิ.ย. ๒๕๕๖
ตัวแทน สภ.แม่ระมาด - ได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ ศพส.อ.แม่ระมาด ในเรื่องการตัดยอดการรายงานให้ตรงกับที่รายงานกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก 
มติที่ประชุม - รับทราบ

       แผนที่ ๕ แผนความร่วมมือระหว่างประเทศ (ความร่วมมือระดับท้องถิ่น วังผา – ก๊กโก่)
- ไม่มี
มติที่ประชุม - 
       แผนที่ ๖ แผนสกัดกั้นยาเสพติด
- หน่วยทหารในพื้นที่ 
- ร่วมกับ จนท.ศพส.อ.แม่ระมาด ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด เพื่อตัดเส้นทางลำเลียงยาเสพติดและตรวจปัสสาวะผู้ที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
- กองร้อยตำรวจตระเวณชายแดนที่ ๓๔๕
- ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ในห้วง ๑๙ มิ.ย. – ๑๗ ก.ค. ๕๖
๑. สามแยกแม่ระมาดน้อย ม.๔ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
๒. บ้านห้วยบง ม.๘ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก
๓. สามแยกบ้านต้นผึ้ง ม.๑  ต.แม่ระมาด จ.ตาก
๔. จุดสกัดบ้านแสม ม.๔ ต.สามหมื่น ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
๕. เส้นทางสาย อ.แม่ระมาด – อ.ท่าสองยาง อ.แม่ระมาด จ.ตาก
๖. เส้นทางสาย อ.แม่ระมาด อ.บ้านตาก อ.แม่ระมาด จ.ตาก
๗. จุดตรวจร่วมเทศบาล / ชรบ. / สภ.แม่ระมาด
ตัวแทนจุตรวจพะละ - ดำเนินการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด และตรวจปัสสาวะผู้สัญจรไปมา ช่วงเดือนที่ผ่านมายังไม่พบผู้มีสารเสพติดในปัสสาวะ
ตัวแทน ตชด.๓๔๕ - ดำเนินการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ปฏิบัติเป็นประจำทุกเดือน จะเสริมตรงที่หลังจุดตรวจพะละมีเส้นทางลัดและอาจมีการลักลอบกระทำผิดกฎหมายได้ตลอดเวลา
มติที่ประชุม     - รับทราบ
                              แผนที่ ๗ แผนบริหารจัดการแบบบูรณาการ
- ศพส.อ.แม่ระมาด
- กำหนดประชุมโต๊ะข่าวยาเสพติดในวันที่  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
 - กำหนดประชุมคณะกรรมการ ศพส.อ.แม่ระมาดวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖          เวลา ๑๐.๓๐ น.
- ทั้งนี้  หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
มติที่ประชุม - รับทราบ
๔.๒  ความคืบหน้าในการดำเนินการตามโครงการ “ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน”
- ในห้วงเดือน  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  มีเด็กและเยาวชน  ที่มีภูมิลำเนา 
ณ  บ้านสันเก้ากอม  หมู่ที่  ๖  ตำบลแม่ระมาด  เข้าร่วมกิจกรรม “วิ่งสัญจรเพื่เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด” เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ จำนวน ๓๕ คน
มติที่ประชุม - รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๔ การรายงานผลการดำเนินการ  ปัญหาอุปสรรค  และแนวทางแก้ไขของหน่วยงานต่างๆ
- เทศบาลตำบลแม่ระมาด
- เทศบาลตำบลแม่จะเรา
- เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
- องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
- องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
- องค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ
- องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
- องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
มติที่ประชุม - ไม่มี
ระเบียบวาระ ที่ ๕ เรื่องอื่น ฯ
ประธาน ฯ - ขอให้ท้องถิ่นทุกหน่วย  R – X Ray บุคลากรในสังกัดหากพบผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดขอให้ดำเนินการทางวินัยอย่างเฉียบขาด
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนพะวอ - ขอสนับสนุนชุดตรวจปัสสาวะ  เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖  อุทยานแห่งชาติขุน พะวอได้ทำการตรวจบุคลากรในสังกัดปรากฏว่าลูกน้องในสังกัดชื่อนายสิทธิชัย  คำลำปาง ที่อยู่ ม.๑ บ้านต้นผึ้ง ต.แม่ระมาด ถูกตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะ ขณะนี้ให้ออกจากต้นสังกัดแล้ว  
มติที่ประชุม - รับทราบ
ประธานฯ - ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมประชุมในครั้งนี้ และขอปิดการประชุม
- เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.
                     


                    ลงชื่อ       มญ. สมิต  ไชยเมืองชื่น                 ผู้บันทึกการประชุม
                                  (มญ.สมิต  ไชยเมืองชื่น)
                                        อส.อ.แม่ระมาด

                      ลงชื่อ       นายกวิน  แว่นแก้ว ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
                                    (นายกวิน  แว่นแก้ว )
                                     ปลัดอำเภองานป้องกัน

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 02/08/2013
โดย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง   รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
    รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอแม่ระมาด
                  อำเภอแม่ระมาด ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๗
        วันอังคารที่  ๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  เวลา  ๐๙.๐๐  น.
          ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด  (ชั้น  ๒ )
                          ……………………………….
ผู้เข้าประชุม
๑. นายเชวงศักดิ์  ใจคำ นายอำเภอแม่ระมาด
๒. นายศิวัช  ฟูบินทร์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
๓. พ.ต.อ.ณัฐณวิทย์  สิทธาภิรมย์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด
๔. นายพิทักษ์  ศิลา (แทน)ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ระมาด
๕. นายเสาแก้ว  เหลามา สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
๖. นายเฉลียว  ทองทิน เกษตรอำเภอแม่ระมาด
๗. นายพีระ  พินิจการ (แทน)ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด
๘. ร.ท.กิตติภพ  ประมาณ สัสดีอำเภอแม่ระมาด
๙. นายธงไชย  สิงห์วิเศษ พัฒนาการอำเภอแม่ระมาด
๑๐. นางยุพิน  วงษ์หมื่น ท้องถิ่นอำเภอแม่ระมาด
๑๑. นายณัฐภาส  ศิริรัตน์ ที่ดินอำเภอแม่ระมาด
๑๒. นางวรรณทนี  ใครน้ำ หัวหน้าสรรพากรพื้นที่อำเภอแม่ระมาด
๑๓. นายไชยยันต์  อุดปิน (แทน)หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น
๑๔. นายสัมฤทธิ์  ม่วงไหมทอง (แทน)หัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนพะวอ
๑๕. นายวิเชียร  จ้อมแดงธรรม (แทน)หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ตก ๒ (ขะเนจื้อ)
๑๖. นายคงฤทธิ์  อินรัญ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ตก ๙ (แม่จะเรา)
๑๗. ด.ร.ชัยณรงค์  มะเดชะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาด
๑๘. นายสุทธิพจน์  บูลย์ประมุข นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
๑๙. นายสมนึก  ปู่อ้าย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
๒๐. นายเทวัญ  ไพศาลธรรมโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ
๒๑. นายวีระพล  บูชาคุณธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
๒๒. นายจิระภาส  ศรีวนาตระกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
๒๓. นายเกรียงศักดิ์  ประโลม ปลัดอำเภอแม่ระมาด
๒๔. นายพันทิพย์  ชาญถิ่นดง ปลัดอำเภอแม่ระมาด
๒๕. นางสาวนราภรณ์  ช้างทอง ปลัดอำเภอแม่ระมาด
๒๖. นายศุภสันส์  ภูมิไชยา ปลัดอำเภอแม่ระมาด

ผู้ไม่มาประชุม
-

ผู้ร่วมประชุม
๑. นายอนันต์  การังใจ กำนันตำบลแม่ระมาด
๒. นายภาณุเดช  สุนศรี กำนันตำบลแม่จะเรา
๓. นายวิทยา    พันธ์ปัญญากรกุล       กำนันตำบลพระธาตุ
๔. นายมูล  นามโทยะ กำนันตำบลขะเนจื้อ
๕. นายวีระวุฒิ  ใหม่โม่ง กำนันตำบลแม่ตื่น
๖. นายจ่างแก้ว  คีรียรรยง กำนันตำบลสามหมื่น
๗. ว่าที่ ร.อ.ณัฐกิตติ์  คำน่าน ปลัดเทศบาลตำบลแม่ระมาด
๘. นายรัฐชนะ  อินทร์สุวรรณ (แทน)ปลัดเทศบาลตำบลแม่จะเรา
๙. นายชลอ  จิ๋วแหยม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
๑๐. สตท.สมชาติ  วุฒินันท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
๑๑. นายกรกฤศ  วันธนานันท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
๑๒. จ.ส.ท.บรรจง  ยะดอนใจ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ
๑๓. นายจิรัฐติพล  มหาดจำนนท์ หมาดการทางแม่ระมาด
๑๔. นายสมชาย  คำตุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม
๑๕. นางรัตนภรณ์  มะกรูดอินทร์ (แทน)ผอ.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
๑๖. นายสมเนตร  ฉ่ำสุภาพ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) 
สาขาแม่ระมาด 
๑๗. นายพงศ์พันธุ์  พรหมสวาสดิ์ ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาแม่ระมาด
๑๘. นายอรุณ  กองห้าห้อง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ระมาด
๑๙. นายธรรมสรณ์  แสงโชติ ผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที
๒๐. นายอลงกรณ์  ถาแก้ว (แทน)ประธานศูนย์ประสานงานโรงเรียนอำเภอแม่ระมาด
๒๐. นางสาวกิติวณา  แสงมณิช (แทน)ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย (สาขาแม่ระมาด)
๒๑. ร.ท.อำนวย  นามณีย์ หัวหน้าชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน ๓๑๐๕
๒๒. ร.อ.ณัฐวัฒน์  กันทะปรีชา ผู้บังคับกองร้อยทหารราบที่ ๔๓๒
๒๓. นายไชยา  กองบุญ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙. ๐๐  น. 
            เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายเชวงศักดิ์  ใจคำ  นายอำเภอแม่ระมาด  ได้กล่าวเปิดการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๕๗   มีดังนี้
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑  ขอแนะนำนายอำเภอแม่ระมาด ชื่อนายเชวงศักดิ์  ใจคำ  ย้ายมาจากอำเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย  มารับตำแหน่งนายอำเภอแม่ระมาด เมื่อวันที่ ๑๓  มกราคม  ๒๕๕๗
๑.๒  ขอขอบคุณส่วนราชการที่ร่วมการดำเนินโครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ เมื่อวันที่  ๒๓  มกราคม  ๒๕๕๗  ณ  บริเวณลานจอดรถบริษัททวีทรัพย์ลานนาจำกัด  หมู่ที่ ๓  ตำบลแม่ตื่น
๑.๓  ขอขอบคุณทุกส่วนราชการ  ทุกหน่วยงาน  ที่ร่วมกันจัดการเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อวันที่  ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มติที่ประชุม           รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ประจำเดือนมกราคม  ๒๕๕๗
ขอให้เปิดดูได้ที่ Website:www.amphoe.com
มติที่ประชุม           รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมที่ผ่านมา
มติที่ประชุม ไม่มี
ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑  การต่อสู้กับคำแถลงการณ์ของ กปปส. ที่สั่งให้ยุบการปกครองส่วนภูมิภาค ยุบผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทั้งประเทศ  ( ปกครองอำเภอ )
     ด้วยอำเภอแม่ระมาด ได้รับแจ้งจากจังหวัดว่า สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การนำยุทธการ การต่อสู้กับคำแถลงการณ์ของ กปปส.  แถลงการณ์สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย และข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันพุธ ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ให้ทราบโดยทั่วกัน    รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายที่ ๑
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๒  การดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  (ฝ่ายความมั่นคง) 
     ด้วยอำเภอแม่ระมาด ได้รับแจ้งจากจังหวัดว่า ปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดทำรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจำปี ซึ่งจัดอันดับให้ประเทศไทยอยู่ในระดับ ๒ เฝ้าระวัง (Tier 2 watch list) ๔ ปีติดต่อกัน ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ 
และมีแนวโน้มที่อาจถูกปรับลดระดับเป็นระดับ ๓ หากรัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ให้สำเร็จได้โดยเร็ว ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการถูกพิจารณาระงับ (Sanction) การให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่น ด้านการศึกษา การทหาร และอาจถูกกีดกันสินค้าซึ่งจะกระทบต่อมูลค่าการส่งออกสินค้าของไทยจำนวนมหาศาล
     ดังนั้น จึงควรต้องมีการบูรณาการความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งระบบ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อให้ความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงของประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และลบล้างข้อกล่าวหาในรายงานสถานการณ์ของสหรัฐอเมริกาดังกล่าว อำเภอจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้
     ๑. ให้เพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันเพื่อให้ได้ข้อมูลการค้ามนุษย์ที่มีความชัดเจนตั้งแต่เบื้องต้น โดยสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป ทั้งคนไทย คนต่างด้าว และผู้ประกอบการต่างๆ ให้รับรู้ถึงภัยที่เกิดขึ้นจากปัญหาการค้ามนุษย์ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการค้ามนุษย์จากการแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณีเด็ก การบังคับหรือล่อลวงให้ค้าประเวณีในโรงแรม สถานบริการ สถานบันเทิงต่างๆ ร้านอาหาร และนวดแผนโบราณ   เป็นต้น หรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงานทั้งชายและหญิง โดยบังคับใช้แรงงานในอุตสาหกรรมประมง เรือประมง โรงงานแปรรูปอาหาร โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า การทำไร่อ้อย และการบังคับเด็กให้ขอทานตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เป็นต้น โดยให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง
      ๒. สร้างความร่วมมือภาคประชาชนให้ช่วยกันป้องกันไม่ให้คนไทยและคนต่างด้าวตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันและปราบปราม เพิ่มช่องทางให้ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึงอยู่ใกล้ชิดชุมชน โดยแจ้งผ่านเครือข่ายอำนวยความเป็นธรรมระดับหมู่บ้าน ศูนย์ยุติธรรมชุมชนระดับตำบล และศูนย์อำนวยความเป็นธรรมอำเภอ และตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นว่าเป็นการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์หรือไม่ ก่อนที่จะประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันสืบสวนจับกุม ให้ความช่วยเหลือและทำการสัมภาษณ์คัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เพื่อสนับสนุนมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในเบื้องต้น โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๓  ความคืบหน้าโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๖/๕๗  ( สำนักงานอำเภอ )
     ๑. จากการที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติไม่รับพิจารณาเรื่องการกู้เงินจำนวน ๑๓๐,๐๐๐ ล้านบาท  เพื่อนำมาใช้ในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปี ๒๕๕๖/๕๗ โดยขอให้รัฐบาลใช้ดุลยพินิจและเป็นผู้ตัดสินใจเองนั้น  รัฐบาลได้มีการทบทวนพร้อมหารือในข้อกฎหมายกับกฤษฎีกาแล้วเห็นว่า สามารถดำเนินการได้ จึงมีมติให้กระทรวงการคลังเป็นผู้จัดหาเงินกู้จำนวน ๑๓๐,๐๐๐ ล้านบาท มาใช้ในโครงการรับจำนำข้าวแล้ว
     ๒. กระทรวงการคลังมีแผนการจัดหาเงินกู้มาใช้ในโครงการสัปดาห์ละ ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท  จนครบตามจำนวน
     ๓. เมื่อธนาคารได้รับเงินกู้ดังกล่าวรวมกับเงินการระบายข้าวที่กระทรวงพาณิชย์ส่งมาชำระคืนธนาคารจะเร่งดำเนินการจ่ายเงินดังกล่าวให้เกษตรกรทันที โยคาดว่าจะดำเนินการได้  เสร็จสิ้นภายในกลางเดือนมีนาคม  ๒๕๕๗
ผู้จัดการ ธกส. ในส่วนของอำเภอแม่ระมาด มีใบประทวนที่เกษตรกรนำมายื่น และค้างจ่าย ณ วันที่ ๒๑  มกราคม  ๒๕๕๗  จำนวน ๔๒๓  ราย  และจะทยอยจ่ายให้หมดภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๗
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๔  การดำเนินโครงการ “นายอำเภอเยี่ยมวัด ทำบุญวันพระ” (สำนักงานอำเภอ)
      ด้วยอำเภอแม่ระมาด ได้มีการจัดทำโครงการ “นายอำเภอเยี่ยมวัด ทำบุญวันพระ” ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาได้แก่ การทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรม ในธรรมสวนะหรือวันพระ ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ให้มีความใกล้ชิด ยิ่งขึ้น อำเภอแม่ระมาดจึงขอเชิญท่านและข้าราชการในสังกัด ร่วมกิจกรรมเข้าวัดทำบุญด้วยการนำอาหาร (ปิ่นโต) ไปร่วมทำบุญในวันศุกร์ที่ ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  ซึ่งตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ (วันมาฆบูชา) ณ  วัดแม่จะเรา ม.๖  ต.แม่จะเรา  และวันศุกร์ที่ ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗   ซึ่งตรงกับวันแรม  ๑๔  ค่ำ  เดือน  ๓  ณ  วัดดอนแก้ว  ม.๖  ต.แม่ระมาด
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๕  การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๗ (สำนักงานอำเภอ)
      ด้วยในวันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็นวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงโอวาทปาติโมกข์แก่บรรดาพระอรหันต์ จำนวน ๑,๒๕๐ รูป ดังนั้นเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมรำลึกในพระคุณแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติบูชา และเพื่อขัดเกลาจิตใจเยาวชน ประชาชนให้เป็นผู้ที่มี  คุณธรรม  จริยธรรม  จังหวัดได้กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๗ ขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  ณ วัดโคกพลู  อำเภอเมือง  จังหวัดตาก
      ในการนี้ อำเภอจึงขอเชิญท่าน และบุคลากรในหน่วยงานร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญดังกล่าวด้วย
ประธาน ขอให้ทางท้องถิ่นรายงานการทำกิจกรรมวันมาฆบูชาให้อำเภอทราบด้วย เพื่อจะได้รายงานให้ทางจังหวัดทราบต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องจากหน่วยงานต่าง ๆ
๕.๑  สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก
   ๑.  ความคืบหน้าในการดำเนินการของสภาเกษตรแห่งชาติ  เพื่อแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรที่ยังไม่ได้รับเงินค่าข้าวเปลือก โครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๖/๕๗
   ๒.  ความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาเกษตรกรของสภาเกษตรจังหวัดตากเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่เข้าร่วมมาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต ๒๕๕๖/๕๗  แจ้งว่ายังไม่ได้รับเงินบางส่วนจากผู้ประกอบการ/ผู้รวบรวม  ที่เข้าร่วมมาตรการ
    ๓.  แผนการดำเนินการจัดประชุมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล/อำเภอ  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายที่ ๒ 
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๒  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่ระมาด
๑.  โครงการรับจำนำข้าวเปลือกปี ๒๕๕๖/๕๗
   ๒.  มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้า กรณี ประสบอุทกภัยหรือยังไม่ได้รับเงินจากโครงการรับจำนำข้าวเปลือก
มติที่ประชุม รับทราบ
แทน ผอ.รพ.แม่ระมาด ทางโรงพยาบาลแม่ระมาด ขอสรุปยอดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตย้อนหลังช่วง ๗ วันอันตราย ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗ ให้ทราบโดยมีอุบัติเหตุทั้งหมด  ๔  ครั้ง มีผู้เสียชีวิต จำนวน  ๑  คน  บาดเจ็บ จำนวน  ๓  คน 
มติที่ประชุม รับทราบ
แทน ผอ.กศน.ฯ มีอาสาสมัครสอนภาษาจีน สอนที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ระมาด จึงขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบและผู้ที่สนใจจะเรียนให้มาสมัครได้ที่ ศูนย์ กศน.           แม่ระมาด
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๖ แผนปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ  ประจำเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๕๗    รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายที่  ๓
มติที่ประชุม         รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๗ เรื่องอื่น ๆ
๗.๑ กำหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม  ๒๕๕๗  วันจันทร์ที่  ๓  มีนาคม  ๒๕๕๗   เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด  (ชั้น  ๒)
มติที่ประชุม         รับทราบ
๗.๒  กำหนดการประชุมกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ  ประจำเดือนมีนาคม  ๒๕๕๗  วันจันทร์ที่  ๓  มีนาคม  ๒๕๕๗  เวลา  ๑๐.๐๐  น. ณ  หอประชุมอำเภอแม่ระมาด
มติที่ประชุม           รับทราบ
ประธาน     หากส่วนราชการใดไม่มีข้อหารือในที่ประชุมก็ขอขอบคุณทุกส่วนราชการและขอปิดการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ 
เลิกประชุมเวลา              ๑๐.๓๐ น.  

ลงชื่อ    นางรัชนีกร  แว่นแก้ว   ผู้จดบันทึกการประชุม
         ( นางรัชนีกร  แว่นแก้ว )              
        
ลงชื่อ  นายศุภสันส์     ภูมิไชยา ผู้ตรวจรายงานการประชุม
       (นายศุภสันส์     ภูมิไชยา)
     ปลัดอำเภองานสำนักงานอำเภอ

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 10/02/2014
โดย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประยาเสพติดเดือนเมษายน ๒๕๕๖
รายงานการประชุมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตากครั้งที่  ๔ / ๒๕๕๖วันอังคาร ที่  ๒๓  เมษายน ๒๕๕๖  เวลา ๑๐.๓๐  น.ณ   ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด (ชั้น ๒)
........................................................
เริ่มประชุม เวลา  ๑๐.๓๐ น.
ผู้มาประชุม
๑.  นายนรภัทร  ปลอดทอง นายอำเภอแม่ระมา
๒.  นายศิวัช  ฟูบิน ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
๓.  นายกวิน  แว่นแก้ว ปลัดอำเภองานป้องกัน
๔.  นายสุขสวัสดิ์  จิยิพงศ์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง
๕.  ร.ต.ท.พีรพงษ์  วงษ์ด่อน(แทน)ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด
๖.  ร.ต.อ.ภานุพงษ์  ต้องใจ (แทน)ผู้บังคับกองร้อยตชด.๓๔๕
๗.  นายพิทักษ์ษ์  ศิลา (แทน) ผอ.โรงพยาบาลแม่ระมาด
๘.  นายเสาแก้ว  เหลามา สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
๙.  นายเฉลียว  ทองทิน เกษตรอำเภอแม่ระมาด
๑๐.  นายคะนอง  อินทร์พรม     ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด
๑๑.  พ.ต.ไพรทูรย์  อัคคนิถิน   สัสดีอำเภอแม่ระมาด
๑๒.  นางหัสต์กมล  นายอง  (แทน)พัฒนาการอำเภอแม่ระมาด
๑๓.  นายสีทน  ปงรังสี  (แทน) นายกเทศมนตรีแม่จะเรา
๑๔.  นายวันชัย  พร้าวเอียด  (แทน)นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
๑๕.  น.ส.ยุราณี  นามกร    (แทน) นายกเทศมนตรีแม่ระมาด
๑๖.  นายมงคล  หมูสูบปาบ      (แทน) นายก  อบต.แม่ระมาด
 ๑๗.  ส.ต.ท.สมชาติ  วุฒินันท์  (แทน) นายก อบต.แม่ตื่น 
  ๑๘.  นางสาววิดวงดอน  ก๋าวงษ์  (แทน) นายก อบต.พระธาตุ
  ๑๙.  นายอุทิศ  มูลต๋า (แทน) นายก อบต.ขะเนจื้อ
  ๒๐.  นางเดชดนัย  มิฟองฟู  (แทน) กศน.อ.แม่ระมาด
  ๒๑.  นายอนันต์  การังใจ   กำนันตำบลแม่ระมาด
  ๒๒.  นายภานุเดช  สุนศรี   กำนันตำบลแม่จะเรา
  ๒๓.  นางปราณี  ยั่งยืนความดี  (แทน) กำนันตำบลพระธาตุ
  ๒๔.  นายประเสริฐ  การังใจ  (แทน) กำนันตำบลขะเนจื้อ
  ๒๕.  นายวีระวุฒิ  ใหม่โม่ง  กำนันตำบลแม่ตื่น
  ๒๖.  ร.ท. ชูศักดิ์  ปัญญาแก้ว  ผู้บังคับทหารราบ ที่ ๗๒๑
  ๒๗.  นายประสาท กำเนิด  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนพะวอ
  ๒๘.  นายประภาท  ทิม่อน  (แทน)หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ตก. 
  ๒๙.  นายสุริยา  โยทิน (แทน)หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ตก. ๒
  ๓๐.  นายวิเชียร  แก้วกุลการ(แทน)หัวหน้ารักษาพันธ์สัตว์ป่าแม่ตื่น
๓๑. ร.อ.พงศธร  จันทรา ผู้บังคับกองร้อยทหารราบที่ มว.คทร.ที่ ๓
 ๓๒. นายเตรียม  โนวาง ผู้ใหญ่บ้านวังผา ม.๔
ผู้ไม่มาร่วมประชุม
๑. นางยุพิน  วงษ์หมื่น  ท้องถิ่นอำเภอแม่ระมาด   ติดราชการ
๒. นายเจริญ  ทรัพย์ขุนดอน นายกอบต.สามหมื่น    ติดราชการ                 
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานฯ - ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คณะวิทยากร  ครูฝึก  ที่ได้ร่วมจัดให้มีค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (ยาบ้า)  เมื่อวันที่  ๑ – ๗  เมษายน  ๒๕๕๖  ที่ผ่านมาจะจัดอีกสักรุ่นในเดือนพฤษภาคม เป็นเดือนสุดท้าย ให้ท้องถิ่นเป็นตัวหลักในกาดำเนินการ ท้องถิ่นไหนที่ทำไม่ได้ให้แจ้งหนังสือเป็นทางการมา
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง  รับรองรายงานผลการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอแม่ระมาด  ครั้งที่  ๓ / ๒๕๕๖   เมื่อวันที่    ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖       ให้คณะกรรมการ         ทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมจากเว็บไซด์  www.aumphoe. com หากกรรมการท่านใดตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว  ประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง  ขอให้แจ้ง ศพส. อ.แม่ระมาด  ทราบต่อไป          
มติที่ประชุม รับรอง ไม่มีผู้ใดประสงค์จะเปลี่ยนแปลง
ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
๓.๑  จังหวัดได้จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพแบบสมัครใจระดับจังหวัด (ร.ร.วิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง) เพื่อรองรับการปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ปี ๒๕๕๖ ณ ร้อย อส.จ.ตาก ที่ ๑ โดยมี  ผวจ.ตาก เป็นประธานที่ปรึกษาศูนย์ฯ  และ มีปลัดเป็น  ผอ.ศูนย์ฯ
/ฝ่ายเลขาฯ - รร.วิวัฒน์พลเมืองฯ รับผู้ติดยาที่มีพฤติกรรมซ้ำซากให้แต่ละอำเภอนำผู้เสพที่มีพฤติกรรมซ้ำซากไปบำบัดที่ ร้อย อส.จ.ตากที่ ๑ และทางอำเภอเรา มีคนที่มีพฤติกรรมซ้ำซากพร้อมที่จะเข้าโรงเรียนฯ อยู่ ๒ ราย
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๒  การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหายาเสพติด
แผนที่ ๑ แผนการสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด
- ความคืบหน้าการดำเนินการกองทุนแม่ของแผ่นดิน
- สำนักงานพัฒนาการอำเภอแม่ระมาด
- ขณะนี้มีการดำเนินการจัดตั้งกองทุนยาเสพติดในระดับหมู่บ้าน  เพื่อรองรับกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านโบเก่  หมู่ที่  ๓  บ้านคำหวัน หมู่ที่  ๕   บ้านทีนามู หมู่ที่  ๑๑  ตำบลแม่ตื่น ตามหลักเกณฑ์การขอรับพระราชทานเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน ผลความคืบหน้า  ๖๕%
ตัวแทนพัฒนาชุมชน - มีเป้าหมาย ๓ กองทุน ของเก่า ๑๓ กองทุน ปีที่แล้วได้รับ ๒๔ กองทุน
มติที่ประชุม รับทราบ
แผนที่ ๒ แผนการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (Demand)
- สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด / โรงพยาบาลแม่ระมาด
รายงานผลการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษายาเสพติดหน่วยงาน โรงพยาบาลแม่ระมาด/สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด ประจำเดือน เมษายน 2556 

1.ผลงานการบำบัดรักษารายใหม่ประจำเดือน 
เดือน จำนวน(คน) ประเภทสารเสพติด รูปแบบการบำบัด
ฝิ่น ยาบ้า อื่นๆระบุ ค่ายปรับเปลี่ยนฯ เมทาโดน จิตสังคมฯให้คำปรึกษา
ตุลาคม 4 4  -  -  - 4  -
พฤศจิกายน 6 6  -  -  - 6  -
ธันวาคม 1 1  -  -  - 1  -
มกราคม 1 1  -  -  - 1  -
กุมภาพันธ์ 38 15 23  - 27 11  -
มีนาคม 40 40  -  -  - 40  -
เมษายน 34 21 13  - 21 13 1
รวม 124 88 36  - 39 84 1
 2.สรุปผลงานการบำบัดรักษาแยกรายตำบล 
ตำบล จำนวน(คน) ประเภทสารเสพติด รูปแบบการบำบัด
ฝิ่น ยาบ้า อื่นๆระบุ ค่ายปรับเปลี่ยนฯ เมทาโดน จิตสังคมฯให้คำปรึกษา
แม่ระมาด 11 1 10  - 10 1  -
แม่จะเรา 9  - 9  - 9  -  -
ขะเนจื้อ 8 5 3  - 3 5  -
พระธาตุ 11  - 11  - 10  - 1
แม่ตื่น 73 71 2  - 2 63  -
สามหมื่น 12 11 1  - 5 7  -
รวม 124 88 36  - 39 84 1

ยอดติดตาม  ณ วันที่ 19 เมษายน 56
จำนวนผู้ผ่านการบำบัด
(คน) ผลการติดตาม สรุป
เลิกได้
(คน) เสพซ้ำ
(คน) ตามไม่ได้/ไม่มาให้ติดตาม(คน) ยุติการติดตาม ติดตามครบ
(คน) ติดตามต่อ

(คน)
10 7 1 2 - - 10

ตัวแทน สสอ. - ผลการดำเนินงานในช่วงเดือนเมษายน มีผู้บำบัด ๒๔ ราย แยกเป็นฝิ่น ๑๑ ราย ยาบ้า ๒๔ ราย  ยอดรวมอยู่ที่ ๑๒๔ ราย
ประธานฯ - สรุปแล้วยอดผ่าน บสต. ๑๒๔ ราย
มติที่ประชุม รับทราบ

                      แผนที่ ๓ แผนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด (Potential Demand)
- เมื่อวันที่  ๓๐  มีนาคม  ๒๕๕๖  ศพส.อ.แม่ระมาดร่วมกับ  อบต.แม่ระมาด ได้จัดกิจกรรม วิ่งสัญจรเพื่อเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด สนามที่  ๖ ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๖  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ๒๗๒  คน
- ศพส.อ.แม่ระมาด
ประธานฯ -ขอแก้ไขเป็นสนามที่ ๔ ต้องเอาปีปฏิทินเป็นที่ตั้ง ณ ตอนนี้เรามักจะโทษเด็กๆเสียทุกเรื่อง พ่อแม่ผู้ปกครองนั่นแหละเป็นตัวดียกตัวอย่างตั้งวงเล่นไพ่ และให้เด็กไปซื้อบุหรี่ทุกอย่างเด็กมันก็ซึมซับพฤติกรรมที่ไม่ดี ต้องใช้ความอดทนในการแก้ไขปัญหา ผมจะสร้างกิจกรรมให้เด็กๆ โดยการจัดวิ่ง สนามต่อไปเป็นสนามที่ ๕ อบต.พระธาตุ เป็นเจ้าภาพ เดี่ยวค่อยตกลงกันว่าจะเอาวันไหน 
มติที่ประชุม รับทราบ

แผนที่ ๔ แผนการปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย
- สถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด 
- สรุปผลการดำเนินงานด้านการปราบปรามยาเสพติด (ผลเป็นคดี) ๑๕ คดีสภ.แม่ระมาด ประจำเดือน มีนาคม –               เมษายน ๒๕๕๖
ประเภท
ความผิด ประเภทยาเสพติด
เฮโรอีน กัญชาแห้ง มอร์ฟีน ฝิ่น สารระเหย แอมเฟตามีน
อำเภอ ราย(คดี) คน นน.
(กรัม) ราย(คดี) คน นน.
(กรัม) ราย(คดี) คน นน.
(กรัม) ราย(คดี) คน นน.
(ห่อ) ราย(คดี) คน นน.
(กป.) ราย(คดี) คน เม็ด
แม่ระมาด - - - - - - - - - ๑ ๑ ๒๗ - - - ๑๕ ๑๐ ๓๑๖
รวม - - - - - - - - - ๑ ๑ ๒๗ - - - ๑๕ ๑๐ ๓๑๖
สรุป พ.ร.บ.ยาเสพติด  จำนวน  ๑๕  คดี
๑. คดีอาญาที่  ๑๐๒ /๕๖
ข้อกล่าวหา  จำหน่ายยาบ้าฯ
ของกลาง  ยาบ้า ๓๐ เม็ด
ผู้ต้องหา  นายศักดิ์ชัย  สะถุ ที่อยู่ ๓ ม.๙ ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก
เหตุเกิดที่  บ้านไม่มีเลขที่ ม.๕ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่ ๑ มี.ค. ๒๕๕๖
๒. คดีอาญาที่ ๑๐๓ / ๕๖
ข้อกล่าวหา  ผลิตยาเสพติด
ของกลาง  พื้นที่ปลูกฝิ่น ๑ งาน พิกัด Mv ๔๐๘๐๔๘
ผู้ต้องหา  นิกร  พานสกุลบุตร ม.๑๐ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่ ๗ มี.ค.  ๒๕๕๖
  เหตุเกิดที่  บ้านวะเบยเด หมู่ ๑๐ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
๓. คดีอาญาที่ ๑๐๔ / ๕๖
ข้อกล่าวหา  ผลิตยาเสพติด
ของกลาง  พื้นที่ปลูกฝิ่น ๒ งาน
เหตุเกิดที่  ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่ ๗ มี.ค. ๒๕๕๖
๔. คดีอาญาที่ ๑๐๕/ ๕๖
ข้อกล่าวหา  ผลิตยาเสพติด
ของกลาง  พื้นที่ปลูกฝิ่น ๑ งาน
เหตุเกิดที่  ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่ ๗ มี.ค. ๒๕๕๖
๕. คดีอาญาที่ ๑๐๖ / ๕๖
ข้อกล่าวหา  ผลิตยาเสพติด
ของกลาง  พื้นที่ปลูกฝิ่น ๒ งาน
เหตุเกิดที่  ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่ ๗ มี.ค. ๒๕๕๖
๖. คดีอาญาที่ ๑๐๗ / ๕๖
ข้อกล่าวหา  ผลิตยาเสพติด
ของกลาง   พื้นที่ปลูกฝิ่น ๑ งาน
เหตุเกิดที่  ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่ ๗ มี.ค. ๒๕๕๖
๗. คดีอาญาที่ ๑๐๘ / ๕๖
ข้อกล่าวหา  ผลิตยาเสพติด
ของกลาง  พื้นที่ปลูกฝิ่น ๒ งาน
เหตุเกิดที่  ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่ ๗ มี.ค. ๒๕๕๖
๘. คดีอาญาที่  ๑๐๙ / ๕๖
ข้อกล่าวหา  ผลิตยาเสพติด
ของกลาง  พื้นที่ปลูกฝิ่น ๒ งาน
 เหตุเกิดที่  ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่ ๗ มี.ค. ๒๕๕๖
๙. คดีอาญาที่ ๑๑๐ / ๕๖
ข้อกล่าวหา  ผลิตยาเสพติด
ของกลาง  พื้นที่ปลูกฝิ่น ๒ งาน
เหตุเกิดที่  ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่ ๗ มี.ค. ๒๕๕๖
๑๐. คดีอาญาที่ ๑๑๓ /๕๖
ข้อกล่าวหา  ครอบครองยาบ้าฯ
 ของกลาง   ยาบ้า ๗ เม็ด
ผู้ต้องหา   นายสอน  สุธรรม ที่อยู่ ๒๐๕/๑ ม.๓ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
เหตุเกิดที่  ๒๐๕/๑ ม.๓ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค. ๒๕๕๖
๑๑. คดีอาญาที่ ๑๑๔ /๕๖
ข้อกล่าวหา ครอบครองยาบ้าเพื่อจำหน่ายฯ
ของกลาง   ยาบ้า ๑๐๘ เม็ด
ผู้ต้องหา  นายอาทิตย์  ผาแสนเถิน ที่อยู่ ๕๑/๔  ม.๓ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตากเหตุเกิดที่  ถนนบ้านต้นผึ้ง ม.๑ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค. ๒๕๕๖
๑๒. คดีอาญาที่ ๑๑๕ /๕๖
ข้อกล่าวหา  เสพยาเสพติด (ยาบ้า)
ของกลาง  ผลตรวจปัสสาวะ
ผู้ต้องหา  นายวรกฤษ  เดี่ยวต้นวงษ์ ที่อยู่ ๓๔ / ๒ ม.๒ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก
เหตุเกิดที่  สภ.แม่ระมาด ๑๙ มี.ค. ๒๕๕๖
๑๓. คดีอาญาที่ ๑๑๖/๕๖
ข้อกล่าวหา  ร่วมกันครอบครองยาบ้า ฯ
ของกลาง  ยาบ้า ๖ เม็ด
ผู้ต้องหา  นายศุภกฤต  จนอาทิตย์  ที่อยู่ ๑๑๒/๒ ม.๙ ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 
นายกุยเจ  สุดาดอกฟ้า  ที่อยู่ ๑๐๗/๓ ม.๙ ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 
เหตุเกิดที่  กลางทุ่งนา ม. ๙ ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค.๒๕๕๖
๑๔. คดีอาญาที่ ๑๑๒ /๕๖
ข้อกล่าวหา  ร่วมกันครอบครองยาบ้า ฯ
ของกลาง  ยาบ้า ๑๕ เม็ด
ผู้ต้องหา  นายอนุวัช  ก้อนนคร อายุ ๒๐ ปี ที่อยู่ ๕๙ ม.๕ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก นายผดุงเกียรติ  คำปึง อายุ ๑๖ ปี ที่อยู่ ๑๑๗ ม.๑ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก
เหตุเกิดที่  บ้านไม่มีเลขที่ หมู่ ๕ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก
๑๕.คดีอาญาที่ ๑๒๓ /๕๖
ข้อกล่าวหา จำหน่ายครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท๑(ยาบ้า)มียาเสพติดประเภท๒ (ฝิ่น)ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย
ของกลาง  ยาบ้า ๑๕๐ เม็ด ฝิ่นดิบ ๒๗ ห่อ
ผู้ต้องหา น.ส.หทัยรัตน์  กิ่งพฤกษา อายุ ๒๕ ปี ที่อยู่ ๓๒/๓ ม.๑๒ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
เหตุเกิดที่  บ้านเลขที่ ๑๖๙ ม.๒ ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
ตัวแทน สภ.แม่ระมาด - ขอขอบคุณทุกทุกฝ่ายที่ร่วมกันได้สร้างผลงานที่ดีขึ้นมา โดยเฉพาะทางฝ่าย ตชด.
ประธาน ฯ - เดือนนี้ขอชมเชยหน่วยตชด.เป็นพิเศษที่จับผู้ค้ารายใหญ่มีการขยายผลอีกหลาย ส่วนอีกหลายคดี  
มติที่ประชุม รับทราบ
                แผนที่ ๕ แผนความร่วมมือระหว่างประเทศ(ความร่วมมือระดับท้องถิ่นวังผา–ก๊กโก่)
- ไม่มี
มติที่ประชุม ไม่มี

แผนที่ ๖ แผนสกัดกั้นยาเสพติด
- หน่วยทหารในพื้นที่ 
- ร่วมกับ จนท.ศพส.อ.แม่ระมาด ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด เพื่อตัดเส้นทางลำเลียงยาเสพติดและตรวจปัสสาวะผู้ที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
- กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔๕
- ทำการลาดตระเวนพิสูจน์ทราบ/ตัดทำลายพืชเสพติด (ฝิ่น) โดย ร้อย ตชด.ที่ ๓๔๕ ณ  บ้านทีวะเบยทะ หมู่ที่ ๑๐ ต.แม่ตื่น เมื่อวันที่ ๖-๗ เมษายน ๒๕๕๖ จำนวน ๕ ไร่ ๒ งาน 
ตัวแทน ร้อย ตชด. -ตอนแรกสำรวจทาง ฮ. มีประมาณ ๖ - ๗ แปลง วันที่ ๑๙ เม.ย. ขึ้นไป พบอีก ๑๒ จุด เข้าไปทำลายยังเขียว ยังมีดอกอยู่
ประธานฯ -ตอนนี้มีรถป้ายแดงอยู่มาก ส่วนใหญ่ได้มาจาก ข้าวโพด ฝิ่น และแรงงานพม่า มีคนแจ้งข่าวให้ผมจำนวนมากส่งมาต่อว่าผมว่า มีการขนแรงงานพม่า เส้นทางดอยเป๊ก ต.แม่ตื่น เดี๋ยวนี้ข่าวไวมาก ฝากกำนันในพื้นที่ดูแลด้วย ช่วยกระตุ้นให้ผู้ช่วยฯ ทำงานบ้างเน้นทางบ้านทีวะเบยทะ และบ้านห้วยสินา
มติที่ประชุม รับทราบ
                        แผนที่ ๗ แผนบริหารจัดการแบบบูรณาการ
- ศพส.อ.แม่ระมาด
-กำหนดประชุมโต๊ะข่าวยาเสพติดในวันที่  ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
-กำหนดประชุมคณะกรรมการ ศพส.อ.แม่ระมาดวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖  เวลา ๑๐.๓๐ น.
ประธาน ฯ - ตั้งเรื่องนี้เป็นประเด็นไม่รู้ว่าหน่วยไหนเข้าไปซ้ำกันหรือเปล่า ขอฝากเรื่องนี้เป็นตัว บ่งชี้ว่า ฝิ่นมีเยอะมากลุกลามไปถึง อ.ท่าสองยาง และ อ.อุ้มผาง
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๒ ความคืบหน้าในการดำเนินการตามโครงการ “ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน”
-ในห้วงเดือน  เมษายน  ๒๕๕๖  ได้มีการนำผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด  ที่มีภูมิลำเนา ณ  บ้านสันเก้ากอม  หมู่ที่  ๖  ตำบลแม่ระมาด  เข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จำนวน ๓ ราย
ประธานฯ -ฝากทางตำรวจด้วยช่วยติดตามด้วย ว่า ม.๖ มีผู้ค้ากี่ราย ผู้เสพกี่ราย
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๔ การรายงานผลการดำเนินการปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขของหน่วยงานต่างๆ
- เทศบาลตำบลแม่ระมาด
- เทศบาลตำบลแม่จะเรา
- เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
- องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
- องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
- องค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ
- องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
- องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
ตัวแทน อบต.แม่ตื่น - ยอดบำบัดโดยใช้เมทาโดนตอนนี้เกือบหนึ่งร้อยคน จะสิ้นสุดการบำบัดในวันที่ ๑๒  พฤษภาคม รอการประสานจาก รพ.สต.อนามัยบ้านคำหวัน
ประธาน ฯ -การขอยืมเงินให้รีบตั้งเบิกทำเรื่องมาเดี่ยวผมจัดการเอง ท้องถิ่นต้องช่วยผมและเอาลูกหลานที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดให้รีบเข้ามารับการบำบัด
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระ ที่ ๕ เรื่องอื่น ฯ
มติที่ประชุม ไม่มี
ประธานฯ -  ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่เข้าร่วมในครั้งนี้ ขอขอบคุณครับ
-  ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

                     *********************************************************


                              ลงชื่อ ม.ญ. สมิต  ไชยเมืองชื่น  ผู้บันทึกการประชุม
                                             (สมิตไชยเมืองชื่น)
                                                อส.อ.แม่ระมาด

                              ลงชื่อ มว.ต.กวิน  แว่นแก้ว    ผู้ตรวจรายงานการประชุม
                                             (กวิน  แว่นแก้ว)
                                       ปลัดอำเภอด้านงานป้องกัน

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 24/04/2013
โดย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประชุมรักษาความสงบเดือนพฤษภาคม 2557
                              รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก
                                ครั้งที่  ๕ / ๒๕๕๗
                     วันจันทร์ที่  ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๗
                    ณ  ห้องประชุมอำเภอแม่รมาด  ชั้น  ๒
..............................................................
ผู้มาประชุม
๑.  นายเชวงศักดิ์  ใจคำ นายอำเภอแม่ระมาด
๒.  นายวีระวงศ์  สุบรรณพงศ์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง
๓.  นายพันทิพย์  ชาญถิ่นดง ปลัดอำเภองานป้องกัน
๔.  ร.ต.ท.พีระพงษ์  วงษ์ด่อน (แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด
๕.  ร.ต.ต.ศุภฤกษ์  อวยพร (แทน) ผู้บังคับกองร้อย ตชด. ที่ ๓๔๕
๖.  นางศลิษา  สรรวิชัย (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ระมาด
๗.  นายพงษ์ศักดิ์  เชาว์น้อย (แทน) สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
๘.  นายเฉลียว  ทองทิน เกษตรอำเภอแม่ระมาด
๙.  นายวิโรจน์  คลี่เกสร (แทน) ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด
๑๐.  ร.ท.กิตติภพ  ประมาณ รักษาราชการแทนสัสดีอำเภอแม่ระมาด
๑๑.  นายธงไชย  สิงห์วิเศษ พัฒนาการอำเภอแม่ระมาด
๑๒.  นายไชยยันต์  อุดปิน (แทน) หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น
๑๓.  นายประสาท  กำเนิด หัวหน้าหน่วยอุทยานแห่งชาติขุนพะวอ
๑๔.  นายประภาส  ผิวอ่อน (แทน) หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก ๙ (แม่จะเรา)
๑๕.  นางสาวยุราณี  นามกร   (แทน) นายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาด
๑๖.  นายสถิตคุณ  ไร่นุ่น (แทน) นายกเทศมนตรีตำบลแม่จะเรา
๑๗.  นายเกษม  ติสา (แทน) นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
๑๘.  นายมงคล  หมูสูบปาป (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
๑๙.  นางสาววิดวงดอน  ก๋าวงษ์ (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
๒๐.  นายวัชรินทร์  ถาน้อย (แทน) กำนันตำบลแม่ระมาด
๒๑.  นายชัยชนะ  แก้วกลุ่ม (แทน) กำนันตำบลแม่จะเรา
๒๒.  นายยศกร  ตระกูลดิฐธรรม (แทน) กำนันตำบลสามหมื่น
๒๓.  ร.อ.อนงค์  กันทะอู ผู้บังคับกองร้อยทหารพราน ที่ ๓๕๐๑ (บ้านวังผา)
๒๔.  ร.อ.ณัฐวัฒน์  กันทะปรีชา ผู้บังคับกองร้อยทหารราบที่ ร.๔๓๒ (จุดตรวจพะละ)
๒๕.  นางสาวอัญรัตน์  พุทธวงษ์ จนท.วิเคราะห์ ๓ อบต.แม่ระมาด
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
๑. ท้องถิ่นอำเภอแม่ระมาด
๒. หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก ๒ (ขะเนจื้อ)
๓. ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม
๔. ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม
-๒-
๕. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ
๖. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
๗. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
๘. กำนันตำบลพระธาตุ
๙. กำนันตำบลแม่ตื่น
๑๐.  หัวหน้าด่านศุลกากรแม่สอด
๑๑.  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัย
๑๒.  หัวหน้าชุดวิทยากรกระบวนการเครือข่ายชุมชน ที่ ๓๑๐๑
เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายเชวงศักดิ์  ใจคำ  นายอำเภอแม่ระมาด  ประธานในการประชุม
ได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งมีสาระสำคัญ  ดังนี้
ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ
ประธาน      สาเหตุที่เลื่อนการประชุมจากเดิมเป็นวันที่  ๒๐  ของทุกเดือนมาเป็นวันนี้เนื่องจาก
               เมื่อวันที่  ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  ที่ผ่านมาอำเภอแม่ระมาดพร้อมหัวหน้าส่วนราชกาi หน่วยงานต่าง ๆในเขตพื้นที่อำเภอแม่ระมาด และบุคลากรในหน่วยงานไปแข่งขันกีฬk ตามโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและประชาชน  ณ  สนามกีฬาบ้านส่วยโก๊กโก่  จังหวัดเมียวดี  ประเทศสาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมาร์  มีผู้ไปร่วมจาก ฝั่งไทยข้ามไป  ๔๙๑  คน  กีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ปรกอบด้วย ฟุตบอลเยาวชนทั้งสองฝ่าย,ชักกะเย่อ,วิ่งกระสอบ,ปิดตาตีมะพร้าวและฟุตบอลคู่VIP.
     ซึ่งการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จ ปีหน้าถ้ามีคงเป็นฝั่งไทยเป็นเจ้าภาพ เมื่อวันที่  ๒๐ พฤษภาคม  ๒๕๕๗  มีหน่วยของตำรวจ  ทหารไม่ได้ไปร่วมเนื่องจาก
วันที่  ๒๐ พ.ค. ๕๗  ได้มีประกาศกฎอัยการศึก เวลา  ๐๓.๐๐ น. กำลังพลต้องเตรียม ความพร้อมในที่ตั้ง ,วันที่  ๒๒ พ.ค. ๕๗ รัฐประหาร เวลา ๑๖.๓๐ น. โดยคสช. ยกเลิก
     รัฐธรรมนูญ ประกาศเคอร์ฟิวห้ามออกเคหสถานตั้งแต่เวลา ๒๒.๐๐ – ๐๕.๐๐ น. มีการ
ควบคุมการใช้อาวุธเช่น ฝ่ายปกครอง  ตำรวจ อาสาสมัคร ต้องแจ้งไปยังฝ่ายทหาร และให้มีการรายงานเหตุการณ์ทุกวัน  หัวหน้าส่วนราชการต้องไปรายงานตัวที่ ฉก.ร.๔
ที่อำเภอแม่สอด  ในช่วงนี้จะมีหน่วยความมั่นคงจะเข้ามาที่อำเภอเยอะหน่อยเนื่องจากเป็นพื้นที่ชายแดน แต่ความขัดแย้งไม่มี
รักษาการสัสดีอ.    ตามประกาศกฎอัยการศึกขอให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎดังกล่าวด้วย  ทางหน่วย สัสดีได้ว่ากล่าวตักเตือนร้านเกมแถว ม.๒ ต.แม่ระมาด  ปิดเกินเวลา
ผู้บังคับ ร้อย ร.๔๓๒     เมื่อวันที่  ๒๒  พ.ค.  ๒๕๕๗  ที่มีการประกาศกฎอัยการศึก  สืบเนื่องจากแกนนำแต่ละฝ่ายทาง ผบ.ทบ.ให้ไปทำการบ้านเพื่อหาทางออกให้ประเทศเพื่อให้แต่ละฝ่ายได้ เสนอแนวทางที่เห็นว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดของประเทศแต่ตกลงกันไม่ได้ทาง ผบ.ทบ.จึงยึดอำนาจการปกครองเพื่อให้ประเทศสู่ความสงบโดยเร็วภายใต้การดูแลของคสช.สำหรับพื้นที่แม่ระมาดไม่น่าเป็นห่วงขอให้ส่วนราชการปฎิบัติงานตามปกติส่วนทาง ช่องข้ามคลังสินค้าส่งฝั่งตรงข้ามก็ให้สาวนที่รับผิดชอบให้รายงานไป  อาวุธของป่าไม้
-๓-
       ปกครอง  ก็ให้คุมสถานภาพไว้ห้ามขนไปใช้จะใช้ให้แจ้งหน่วยทหารทราบก่อน  สถานีวิทยุชุมชนช่วงนี้ขอให้ปิดก่อน ก็ขอให้ทำงานตามปกติ
ผู้บังคับ ร.๓๕๐๑         ได้ขอความร่วมมือประสานท่าข้ามสินค้าไปเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม   รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมฯ  ครั้งที่  ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่  ๒๑ เมษายน  ๒๕๕๗
เลขาฯ             ขอให้คณะกรรมการฯ  ทุกท่านตรวจสอบรายงานการระชุมครั้งที่  ๔/๒๕๕  เมื่อวันที่  ๒๑ เมษายน  ๒๕๕๗  ให้คณะกรรมการทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุม โดยเปิดดูได้ที่ Website:www.amphoe.com หัวข้อรายงานการประชุมคณะกรรมกาi รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอำเภอแม่ระมาด  หากกรรมการท่านใด ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว  ประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง  ขอให้แจ้งฝ่ายเลขาฯทราบด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๓   เรื่อง  สืบเนื่องจาการประชุม  ครั้งก่อน
เลขาฯ                       - ไม่ทราบว่า  ส่วนราชการใดจะมีเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  หรือไม่
                                -ไม่มี
ระเบียบวาระที่  ๔   เรื่อง  เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
               ๔.๑  ปัญหาแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานด้านการเกษตรในฝั่งไทย
ประธาน      เริ่มมีการสร้างแค้มป์คนงานสำหรับให้คนงานอยู่เห็นสร้างติดริมถนนอยากจะให้
     ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านสำรวจแรงงานที่เข้ามารับจ้างในแต่ละหมู่บ้านว่าเป็นของใครอยาก
     ให้จัดทำบัญชีคุมไว้รวมทั้งคนงานที่อยู่หัวไร่ปลายนาด้วย  ช่วงนี้ไม่ปกติให้ทำบัญชีทุก
     หมู่บ้าน  ส่งแบบรายงานมาฝ่ายความมั่นคง
เลขาฯ     หลายหมู่บ้านมีแรงงานต่างด้าวซึ่งขาดการควบคุม  ไม่มีทะเบียนประวัตb อยากจะให้มีการจัดระเบียบอยู่ร่วมกัน  ส่วนมากจะเป็นแรงงานภาคเกษตรซึ่งเป็นช่วงของการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวเท่านั้น  นายจ้างจะชุบมือเปิปจะเข้าง่ายออกง่าย ประสานทางกำนัน  ผู้ใหญ่บ้านให้ชะลอการจับกุมช่วงฤดูการเพาะปลูกฯ ทั้งนี้ต้องมี
     การควบคุมตามข้อระเบียบของอำเภอ  ยิ่งลูกจ้างไม่มีทะเบียนประวัติจะชอบขับขี่ รถจักรยานยนต์ทั้งที่ไม่รู้กฎ
   ในช่วงนี้ขอความร่วมมือบุคลากรในหน่วยงานของท่านก่อนเวลา ๑๖.๐๐ น.
     ถ้าเห็นมีความเคลื่อนไหวจะได้เข้าไปตรวจสอบและจะได้รายงานให้จังหวัดทราบต่อไป
มติที่ประชุม              รับทราบ
ประธาน               ๔.๒  รายงานผลสถิติคดีอาญา ๕  กลุ่ม ของ สภ.แม่ระมาด
ประธาน สภ.แม่ระมาด     กลุ่มที่  ๑  คดีอุฉกรรจ์  สะเทือนขวัญ
-ไม่มีเกิด
  กลุ่มที่  ๒  คดีชีวิตร่างกายและเพศ
                                                   -ไม่มีเกิด
  กลุ่มที่  ๓  คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์
๑. คดีอาญาที่  ๑๔๒/๕๗  ยึดทรัพย์ที่  ๙๕/๕๗
-๔-
                    ข้อกล่าวหา  ลักทรัพย์ในเคหะสถาน
                    ของกลาง  ข้าวสาร  ๑  ถุง  น้ำหนัก  ๗  กิโลกรัม
                    ผู้ต้องหา  นายอะปอ  ไม่มีนามสกุล  อายุ  ๓๗  ปี  สัญชาติพม่า
                   เหตุเกิดที่  ๒๙๔ หมู่  ๓ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก
                    พงส.ผู้รับผิดชอบ  ร.ต.ท.ชวินวิชญ์ ฯ
      กลุ่มที่  ๔  คดีที่น่าสนใจ
         -ไม่มีเกิด
      กลุ่มที่  ๕  คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย
-มีเกิด  ดังนี้
                พ.ร.บ.ยาเสพติดฯ  จำนวน  ๘ คดี
      ๑. คดีอาญาที่  ๑๔๐/๕๗
      ข้อกล่าวหา  เสพยาเสพติดระเภท ๑ (ยาบ้า) ขับขี่โดยใช้สารเสพ
                 ติดโดยผิดกฎหมาย
      ของกลาง     ผลตรวจปัสสาวะ
      ผู้ต้องหา      นายวิโรจน์  สันโดษวนาไพร  อายุ ๒๙ ปี  
  อยู่ที่ ๒๑๔ หมู่ ๓ ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
      เหตุเกิดที่     บนถนน หมู่ ๕ ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
      พงส.ผู้รับผิดชอบ  ร.ต.ท.วรวึฒิ ฯ
      ๒. คดีอาญาที่  ๑๔๑/๕๗
      ข้อกล่าวหา   มียาเสพติดประเภท ๑ (ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย
      ของกลาง     ยาบ้า  จำนวน  ๕  เม็ด
      ผู้ต้องหา      นายเสาวลิตต์  รุ่งระวี  อายุ  ๕๕  ปี
  อยู่ที่ ๕๐ หมู่ ๔ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
      เหตุเกิดที่     อยู่ที่  ๕๐ หมู่ ๔ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
       พงส.ผู้รับผิชอบ  ร.ต.ท.ชวินวิชญ์ ฯ
      ๓. คดีอาญาที่  ๑๔๓/๕๗
ข้อกล่าวหา  เสพยาเสพติดประเภท ๑ (ยาบ้า) ขับขี่โดยใช้สาร
      เสพติดโดยผิดกฎหมาย
ของกลาง     ผลตรวจปัสสาวะ
ผู้ต้องหา      นายเจริญพร  ประชุมพันธ์  อายุ ๒๓ ปี
       อยู่ที่ ๖๒ หมู่ ๘ ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
เหตุเกิดที่     บนถนน หมู่ ๕ ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
พงส.ผู้รับผิดชอบ  ร.ต.ท.วรวุฒิ ฯ
๔. คดีอาญาที่ ๑๔๘/๕๗
ข้อกล่าวหา   จำหน่ายและมียาเสพติดประเภท ๒ (ฝิ่น) 
                                                                      โดยผิดกฎหมาย
-๕-
ของกลาง      ฝิ่นดิบ  จำนวน ๑ ห่อ น้ำหนัก ๒๕.๑๖ กรัม
ผู้ต้องหา       นายแสงจันทร์  เตจา  อายุ ๔๔ ปี
        อยู่ที่ ๕๗ หมู่ ๓ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
เหตุเกิดที่       กระท่อมนาไม่มีเลขที่ หมู่ ๗ ต.แม่ระมาด 
                             อ.แม่ระมาด  จ.ตาก
พงส.ผู้รับผิดชอบ  ร.ต.ท.ชวินวิชญ์ ฯ
๕. คดีอาญาที่ ๑๕๐/๕๗
ข้อกล่าวหา   จำหน่ายและมียาเสพติดประเภทให้โทษประเภท ๑
       (ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย
ของกลาง     ยาบ้า  จำนวน  ๑๓  เม็ด

ผู้ต้องหา      นางสีนวน  ทองดี  อายุ ๔๘ ปี
                อยู่ที่ ๕๒๗/๒๓ ถ.มหาดไทย ต.ระแหง อ.เมือง
      จ.ตาก
เหตุเกิดที่     บ้านไม่มีเลขที่ หมู่ ๑ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด 
                จ.ตาก
พงส.ผู้รับผิดชอบ พ.ต.ท.ธนภัทร ฯ
๖. คดีอาญาที่ ๑๕๑/๕๗
ข้อกล่าวหา   เสพยาเสพติดประเภท ๑ (ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย
ของกลาง     ผลตรวจปัสสาวะ
ผู้ต้องหา      นายอุทิศ  ทองดี  อายุ ๔๙ ปี อยู่ที่ ๕๒๗/๒๓
                ถ.มหาดไทย ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก
เหตุเกิดที่     บ้านไม่มีเลขที่ หมู่ ๑ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด
                จ.ตาก
พงส.ผู้รับผิดชอบ พ.ต.ท.ธนภัทร ฯ
๗. คดีอาญาที่  ๑๕๔/๕๗
ข้อกล่าวหา  มียาเสพติดประเภท ๒ (ฝิ่น) โดยผิดกฎหมายและ
                หมายจับคดีค้างเก่า พ.ร.บ.ป่าไม้
ของกลาง     ฝิ่นดิบ  จำนวน ๑ ห่อ น้ำหนัก ๑.๒ กรัม
ผู้ต้องหา      นายเสาคำ หรือ มิน  ปวงคำใจ อายุ ๓๕ ปี
      อยู่ที่ ๑๒๓ หมู่ ๒ ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
เหตุเกิดที่     บ้านเลขที่ ๑๒๓ หมู่ ๒ ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด
                จ.ตาก
๘. คดีอาญาที่ ๑๕๕/๕๗
ข้อกล่าวหา  จำหน่ายยาเสพติดประเภท ๒ (ฝิ่น) โดยผิดกฎหมาย
ของกลาง    ฝิ่นดิบ  จำนวน ๑๓ ห่อ น้ำหนัก ๒๐๓.๙ กรัม
-๖-
ผู้ต้องหา     นายส่อทีวา  บำเพ็ญกุศล อายุ ๔๔ ปี
               อยู่ที่ ๔๔ หมู่ ๗ ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก

เหตุเกิดที่    กระท่อม ไม่มีเลขที่ หมู่ ๑ ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด 
     จ.ตาก
พ.ร.บ.ป่าไม้ฯและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-มีคดีเกิด  จำนวน  ๕  คดี  ผู้ต้องหา  ๔  คน
ข้อหา พ.ร.บ.ป่าไม้และบุกรุกแผ้วถาง ตามพ.ร.บ.๒๔๘๔ 
มาตรา ๑๑ และมาตรา ๖๙
พ.ร.บ. การพนัน
มีคดีเกิดขึ้น  ๑  คดี
๑. คดีอาญาที่ ๑๕๖/๕๗
ข้อกล่าวหา  ลักลอบเล่นการพนัน (สลากกินรวบ) พนันเอา
                ทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต

  ของกลาง  ใบโพยสลากกินรวบ  จำนวน ๑ แผ่นเล็ก
  ผู้ต้องหา   นายวิชิต หรือ ชิด ผัดคำวงษ์  อายุ ๓๙ ปี
                อยู่ที่ ๕๙ หมู่ ๗ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก
  เหตุเกิดที่   บนถนนในหมู่บ้านแม่จะเรา หมู่ ๑ ต.แม่จะเรา
                อ.แม่ระมาด จ.ตาก
                                                   หมายจับคดีค้างเก่า
หมายจับที่ จ.๐๒๙/๕๗ ลง ๒๔ มี.ค. ๕๗ ข้อหา พ.ร.บ.ป่าไม้
จำนวน  ๑  คดี
๑. นายเสาคำ  หรือมิน ปวงคำใจ  อายุ ๓๕ ปี
อยู่ที่ ๑๒๓ หมู่ ๒ ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
พ.ร.บ.จราจร
-มีเกิดขั้น  ๒  คดี  ข้อหา  เมาแล้วขับฯ ผู้ต้องหา ๒ คน
                          พ.ร.บ.คนเข้าเมือง
นำพา              จำนวน  ๓  คดี   ผู้ต้องหา  ๓  คน
บุคคลต่างด้าว    จำนวน  ๖  คน   ผู้ต้องหา  ๖  คน
รวม      ๙  คน   ผู้ต้องหา  ๙  คน                                 มติที่ประชุม   รับทราบ
 ประธาน           ๔.๓  รายงานสถานการณ์ความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน/ชุมชน
         -กำนันตำบลแม่ระมาด
                                              -ไม่มี
-๗-
                              -กำนันตำบลแม่จะเรา
                                            -ไม่มี
        -กำนันตำบลสามหมื่น
                                            -ไม่มี
        -กำนันตำบลพระธาตุ
                                              -ไม่เข้าร่วมประชุม
        -กำนันตำบลสามหมื่น
                                            -ไม่เข้าร่วมประชุม
มติที่ประชุม              รับทราบ
          ประธาน           ๔.๔  รายงานสถาการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                            -อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ
          หน.อุทยานฯ            -ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการที่ได้ไปร่วมปลูกป่าและทำฝายเมื่อวันที่
 ๙ พ.ค. ๒๕๕๗  ณ  บ้านสันป่าไร่  ม.๕  ต.พระธาตุ  ซึ่งฝายงบประมาณ
                                ๒๕,๐๐๐ บาท  ได้รับสนับสนุนจากเทสโก้โลตัสสาขาใหญ่จากกรุงเทพฯ
   ซึ่งในการสร้างฝายแต่ละครั้งต้องทำหนังสือขออนุญาตก่อนยิ่งในเขตอุทยานจะ
     ไม่ให้สร้างอยากจะให้เน้นหลักการประสานกันดีกว่าทำหนังสือขอไปจะช้า
       -เรื่องลาดตระเวน  ช่วงนี้ป่าไม้ถูกปิดกั้น  อาวุธก็ให้เอาไปคืน  เหลือแต่ลูกซอง
๕  นัด  ยังตรวจสอบอยู่
-เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น
  -ไม่มี
-หน่วยป้องกันรักษาป่าที่  ตก ๙ (แม่จะเรา)
   -ไม่มี
-หน่วยป้องกันรักษาป่าที่  ตก  ๒ (ขะเนจื้อ)
  -ไม่เข้าร่วมประชุม
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๕      เรื่องอื่นๆ
-ไม่มี
ประธาน         -มีหน่วยงานอื่นอีกไหม  ที่จะเสนอเรื่องอื่น ๆ  ถ้าไม่มีวันนี้ขอขอบคุณ
     คณะกรรมการทุกท่านที่ได้ร่วมประชุมในครั้งนี้  และขอปิดการประชุม
     -เลิกประชุม  เวลา  ๑๑.๐๐  น.

ลงชื่อ  ม.ญ.ธัญวรัตม์  ศรีคำลือ   ผู้บันทึกการประชุม
                                                      ( ธัญวรัตม์  ศรีคำลือ)
           อส.อ.แม่ระมาด ที่ ๖
ลงชื่อ  พันทิพย์  ชาญถิ่นดง  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
      (นายพันทิพย์  ชาญถิ่นดง)
ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอแม่ระมาด

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 29/05/2014
โดย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประชุมยาเสพติด เดือนมิถุนายน ๒๕๕๖
                                               รายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก
                                                ครั้งที่  ๖ / ๒๕๕๖
                         วันอังคาร ที่  ๒๕  มิถุนายน ๒๕๕๖  เวลา ๑๓.๓๐  น.
                            ณ   ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด (ชั้น ๒)
                                 ........................................................
เริ่มประชุม เวลา  ๑๓.๓๐ น.
ผู้มาประชุม
๑.  นายนรภัทร  ปลอดทอง นายอำเภอแม่ระมาด
๒.  นายศิวัช  ฟูบินทร์ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
๓.  พ.ต.ท.ณตสพงษ์  ไมตรี (แทน)ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด
๔.  ร.ต.อ.ภานุพงษ์  ต้องใจ (แทน)ผู้บังคับกองร้อยตชด.๓๔๕
๕.  นายพงษ์ศักดิ์  เชาว์น้อย(แทน)สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
๖.  นายคะนอง  อินทร์พรม     ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด
                    ๗.  พ.ต.ไพทูรย์  อัคนิถิน    สัสดีอำเภอแม่ระมาด
                    ๘.  นายธงชัย  สิงห์วิเศษ พัฒนาการอำเภอแม่ระมาด
๙.  นายสีทน  ปงรังสี (แทน) นายกเทศมนตรีแม่จะเรา
                   ๑๐.  นายสุทธิพจน์  บูลย์ประมุขนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
                  ๑๑.  นางสาวยุราณี  นามกร  (แทน) นายกเทศมนตรีแม่ระมาด
                  ๑๒.  นางสาวธัญรัตน์  พุทธวงษ(แทน) นายก  อบต.แม่ระมาด
                  ๑๓.  นายจริน  อารีศิลธรรม      (แทน) นายก อบต.แม่ตื่น 
                  ๑๔.  นางสาววิดวงดอน  ก๋าวงษ์(แทน) นายก อบต.พระธาตุ
                  ๑๕.  นายอนันต์  การังใจ กำนันตำบลแม่ระมาด
                   ๑๖.  นางปราณี  ยั่งยืนความดี    (แทน)กำนันตำบลพระธาตุ
                  ๑๗.  นายมูล  นามโทยะ กำนันตำบลขะเนจื้อ
                  ๑๘.  นายวีระวุฒิ  ใหม่โม่ง กำนันตำบลแม่ตื่น
                  ๑๙.  นายจ่างแก้ว  คีรียรรยง กำนันตำบลสามหมื่น
                  ๒๐.  ร.อ. อนุพงศ์  สมบูรณ์ ผู้บังคับทหารราบ ที่ ๗๒๑
                   ๒๑.  นายประสาท กำเนิด   หัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนพะวอ
                   ๒๒.  นายประภาส  ผิวอ่อน(แทน)หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าตก.๙           ๒๓.  นายไสว  ตุ้ยดาหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ตก. ๒
                   ๒๔. นายสมฤกษ์  ทิมขาว(แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม
๒๕.  นายจำเนียร  บูลย์ประมุขสมาชิกสภาจังหวัด เขต ๒
                    ๒๖.  นายมงคล  หมูสูปปาบ (แทน) นายก อบตแม่ระมาด

ผู้ไม่มาร่วมประชุม
๑. นางยุพิน  วงษ์หมื่น  ท้องถิ่นอำเภอแม่ระมาด  ติดราชการ
๒. นายสุขสวัสดิ์  จิยิพงศ์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ติดราชการ
๓.  นายกวิน  แว่นแก้ว ปลัดอำเภองานป้องกัน   ติดราชการ
๔.  นายเฉลียว  ทองทิน เกษตรอำเภอแม่ระมาด      ติดราชการ
๕.  นายเทวัญ  ไพศาลธรรมโชตินายก อบต.ขะเนจื้อ     ติดราชการ
๖.  นายภานุเดช  สุนศรี กำนันตำบลแม่จะเรา    ติดราชการ
๗.  นายพรัญชัย  ศริพุฒ หัวหน้ารักษาพันธ์สัตว์ป่าแม่ตื่น   ติดราชการ

ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ขอขอบคุณสถานศึกษาที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตอง  “เพื่อเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด” เมื่อวันที่  ๑๕ - ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๕๖  ที่ผ่านมา  ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้มีเด็กเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน  ๑๖๒  คน  
ประธาน ฯ - ได้ตรวจสอบข้อมูลเยาวชนส่วนใหญ่แล้วอยากให้มีกิจกรรมที่ทำอย่างต่อเนื่อง ขอให้มุ่งผลสัมฤทธิ์ เด็กเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญของบ้านเมือง และรับปากว่าอีก สามเดือนจะจัดอีกรอบ ท้องถิ่นใดอาสาจะจัดแทนก็ยินดีขอฝากบอกทุกคนช่วยกัน วันเสาร์ ที่ ๒๙ นี้จะวิ่งสัญจรเพื่อเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด สนามที่ ๕ ซึ่งทาง อบต.ขะเนจื้อ จะเป็นเจ้าภาพ เริ่มตีห้าครึ่ง ตั้งแต่ หน้าสหกรณ์นิคมแม่ระมาด ถึงโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย
มติที่ประชุม - รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง  รับรองรายงานผลการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอแม่ระมาด  ครั้งที่  ๕ / ๒๕๕๖   เมื่อวันที่    ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๖   ให้คณะกรรมการ         ทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมจากเว็บไซด์  www.aumphoe. com หากกรรมการท่านใดตรวจสอบรายงานการประชุมแล้วประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง ขอให้แจ้ง ศพส. อ.แม่ระมาด  ทราบต่อไป          
มติที่ประชุม - รับรอง ไม่มีผู้ใดประสงค์ที่จะแก้ไข
ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องแจ้งเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
๓.๑  อำเภอแม่ระมาดมีกำหนดจัดกิจกรรม “คนไทยหัวใจสีขาว ร่วมต้านยาเสพติด” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป  โดยมี      วัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีของคนในชาติ  “ที่ร่วมเป็นพลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด”  โดยกระบวนการมีส่วนร่วมเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน  รายละเอียด  ศพส.อ.แม่ระมาด  ได้ประสานเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว
  ประธาน ฯ - ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มาร่วมกิจกรรมเดินรน ณรงค์ฯ ในวันนี้ ตอนแรกจะจัด วันที่ ๒๖ มิ.ย.  แต่ติดภารกิจประชุมที่จังหวัดตาก เลยเลื่อนมาจัดวันนี้แทน
มติที่ประชุม -รับทราบ
๓.๒  ด้วยจังหวัดแจ้งว่า ได้มีการร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด ยาเสพติดในระบบสมัครใจ ๑ อำเภอ ๑ ค่าย และโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง ว่าไม่ได้มาตรฐานไม่เป็นตามหลักวิชาการ และละเมิดสิทธิของผู้เข้ารับการบำบัดรักษา เช่น การกักขัง การใช้เครื่องพันธนาการ และการฝึกระเบียบวินัยที่ผิดไปจากแบบฝึกทั่วไป จึงขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกำกับดูแลการดำเนินการอย่างใกล้ชิดฯ
ประธาน ฯ - ฝากปลัดอาวุโสดูรายละเอียดหลักสูตรการใช้เมทาโดน ที่ทาง อบต.แม่ตื่น ดำเนินการแล้วแต่ทางจังหวัดตีกลับ
มติที่ประชุม - รับทราบ
๓.๓  ด้วยศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด (ศพส.จ.ตาก) ได้กำหนดจัดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด (โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง) จังหวัดตาก ประจำปี ๒๕๕๖ ในระหว่างวันที่ ๒๗ มิถุนายน – ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดตากที่ ๑ ต.น้ำรึม อ.เมือง จ.ตาก โดยในส่วนของอำเภอแม่ระมาด ได้มอบหมายให้นำผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด  (ฝิ่น) จำนวน ๒๕ คน เข้าร่วมโครงการบำบัดฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด (โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง) โดยให้มารายงานตัวในวันที่  ๒๗  มิถุนายน  – ๑๑  กรกฎาคม ๒๕๕๖  รวม  ๑๔  วัน
ประธาน ฯ - มอบหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงรับผิดชอบ   
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๔ -เรื่องเพื่อทราบผลความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด
๔.๑  การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหายาเสพติด (๗ แผน)
แผนที่ ๑ แผนการสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด
- การดำเนินการกองทุนแม่ของแผ่นดิน
- สำนักงานพัฒนาการอำเภอแม่ระมาด
- อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการทศวรรษกองทุนแม่ของแผ่นดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสครบรอบการดำเนินงาน ครบรอบ ๑๐ ปี ในปี ๒๕๕๖
พัฒนาชุมชน - อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕ กองทุน เสร็จวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖
มติที่ประชุม - รับทราบ
แผนที่ ๒ แผนการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (Demand)
- โรงพยาบาลแม่ระมาด / สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
รายงานผลการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษายาเสพติดหน่วยงาน โรงพยาบาลแม่ระมาด ประจำเดือน มิถุนายน 2556  (ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2556)
 -จำนวนผู้บำบัดทั้งหมด 227  คน      - ระบบสมัครใจ 226 คน -  บังคับบำบัด1  คน
สรุปจำนวนผู้บำบัดเฉพาะตำบลแม่ระมาด ระบบสมัครใจ ทั้งหมด 219 คน 

แบ่งตามประเภทสารเสพติด
ฝิ่น ยาบ้า อื่นๆระบุ ไอซ์ รวม
189 37 1 227
แบ่งตามวิธีการบำบัด
เมทาโดนระยะยาว ค่ายปรับเปลี่ยนฯ จิตสังคมบำบัด/ให้คำปรึกษา รวม
185 39 4 227

แบ่งตามตำบล
ตำบล จำนวน(คน) ประเภทสารเสพติด
ฝิ่น ยาบ้า อื่นๆระบุ(ไอซ์)
แม่ระมาด 14 4 10 0
แม่จะเรา 10 0 10 0
พระธาตุ 12 1 11 0
ขะเนจื้อ 13 9 3 1
แม่ตื่น 152 150 2 0
สามหมื่น 19 18 1 0
ตำบลอื่นนอกเขต(แม่หละ/อมก๋อย 7 7 0 0
รวม 227 189 37 1
ผลงานการบำบัดเฉพาะเดือนมิถุนายน 56
 -จำนวน 12 คน - ฝิ่น 11 คน 
                   - ยาบ้า 0  คน
การออกพื้นที่ บำบัด/ติดตามผู้เสพผู้ติด โครงการหลวงฯเดือนมิ.ย.56
 -วันที่ 7,14,21,28 ติดตามที่รพ.สต.คำหวัน
 -วันที่ 13,27 ติดตามที่สสช.ห้วยโป่ง
กำหนดออกพื้นที่ บำบัด/ติดตามผู้เสพผู้ติด โครงการหลวงฯเดือนก.ค.56
 -วันที่ 5,12,19,26 ติดตามที่รพ.สต.คำหวัน
 -วันที่ 11,25 ติดตามที่สสช.ห้วยโป่ง

ตัวแทนโรงพยาบาล - มาจากอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่นอกเขตอำเภอแม่ระมาด ๗ คน เหลือ ๒๑๙ คน ช่วงนี้มี ผู้บำบัดมากถ้าจะมารับการบำบัดฝากบอกผู้นำชุมชนด้วยว่าให้นำมาวันพุธ ช่วงนี้จะออกพื้นที่ทาง ต.แม่ตื่น ถ้าจะตั้งเบิก ๕๐ หัว จะต้องทำตารางแนบไปด้วย
ประธาน ฯ  - พรุ่งนี้จะไปคุยกับผู้ว่าราชการจังหวัด เรื่องผลข้างเคียงการใช้เมทาโดนระยะยาว
ตัวแทนโรงพยาบาล - ถ้าใช้ไปนานๆ ท้องจะผูก ใช้ระยะยาวมีคนเลิกเสพได้ ใช้ทดแทนฝิ่นได้ดี
ประธาน ฯ - ตอนนี้เราใช้เมทาโดนไม่ใช่เฉพาะตำบลแม่ตื่น มีทั้งตำบลขะเนจื้อและตำบลสามหมื่น
ตัวแทนโรงพยาบาล - ฝากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ , ตชด. ช่วยสอดส่องดูแลเรื่องการนำเมทาโดนไปจำหน่ายให้ผู้เสพ ด้วยกันและนำไปใช้ผิดประเภท
มติที่ประชุม - รับทราบ
                แผนที่ ๓ แผนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด (Potential Demand)
- เมื่อวันที่  ๑๕ – ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๕๖  อำเภอแม่ระมาดได้จัดการแข่งขันกีฬาเปตอง  “เพื่อเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด”  ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้มีเด็กเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน  ๑๖๒  คน  สำหรับผลการแข่งขันในแต่ละประเภทปรากฏตามเอกสารที่แจกในที่ประชุม  
- ศพส.อ.แม่ระมาด
ประธาน ฯ - โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสมกุลฑลจินดา กวาดรางวัลที่ ๑ ไปหมด ครั้งหน้าจะจัดกีฬาที่เด็กสนใจเช่นปิงปองเป็นกีฬาที่เล่นในร่มได้
มติที่ประชุม - รับทราบ

                         แผนที่ ๔ แผนการปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย 
- สถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด - สรุปผลการดำเนินงานด้านการปราบปรามยาเสพติด (ผลเป็นคดี) ๖ คดีสภ.แม่ระมาด ประจำเดือน พฤษภาคม – มิถุายน  ๒๕๕๖สรุป พ.ร.บ.ยาเสพติด  จำนวน  ๖  คดี
๑. คดีอาญาที่  ๑๗๕ /๕๖
ข้อกล่าวหา  ร่วมกันจำหน่ายยาบ้าฯ
ของกลาง  ยาบ้า ๓๐ เม็ด
ผู้ต้องหา  นายวิบูลย์  วันเขียว อายุ ๓๓ ปี ที่อยู่ ๒๔๓/๔ ม.๒ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก
  นายชิงชัยชนะ  กอผา อายุ ๑๘ ปี ที่อยู่ ๓๙/๓ ม.๒ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก
 เหตุเกิดที่  ริมถนน ม.๕ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่ ๙ พ.ค. ๒๕๕๖
๒. คดีอาญาที่ ๑๗๖ / ๕๖
ข้อกล่าวหา  มียาบ้าใว้ในครอบครอง
ของกลาง  ยาบ้า ๕๐ เม็ด
ผู้ต้องหา  นายจรัล  คำเปี้ย อายุ ๔๓ ปี ที่อยู่ ๑๗๗/๘ ม.๔ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.  ตาก
เหตุเกิดที่  ริมถนน หมู่๔ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่ ๙ พ.ค. ๒๕๕๖
๓. คดีอาญาที่ ๑๗๗ / ๕๖
ข้อกล่าวหา  ร่วมกันจำหน่ายยาบ้าฯ
ของกลาง  ยาบ้า ๕๘ เม็ด
ผู้ต้องหา  นายเที่ยง  อินคำ อายุ ๔๓ ปี ที่อยู่ ๑๘๗ ม.๒ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตากนายรวม  เชียงแขก อายุ ๓๐ ปี ที่อยู่ ๑๖๗ ม.๒ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก
เหตุเกิดที่  บ้านเลขที่ ๒๑๗ ม.๒ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่ ๙ พ.ค. ๒๕๕๖
๔. คดีอาญาที่ ๑๑๙ / ๕๖
ข้อกล่าวหา  ร่วมกันครอบครองยาบ้าเพื่อจำหน่าย
ของกลาง จับตามหมายเลขคดีที่ ๐๕๙/๕๖ ๑๘ เม.ย.๕๖
ผู้ต้องหา นายนิกร  ต้าวคำ อายุ ๓๐ ปี ที่อยู่ ๕๔ ม.๑ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
เหตุเกิดที่  บ้านเลขที่ ๕๔ ม.๑ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ค. ๒๕๕๖
๕. คดีอาญาที่ ๑๒๐ / ๕๖
ข้อกล่าวหา  ร่วมกันมียาบ้าครอบครอง
ของกลาง  ยาบ้า ๖ เม็ด
ผู้ต้องหา นายเสริม  มูลสุข อายุ ๑๙ ปี ที่อยู่ ๑๐๓/๓ ม.๓ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก เด็กชายพีรวัส  ติ๊บลำเอี้ยง อายุ ๑๔ ปี ที่อยู่ ๑๑/๑ ม.๒ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก
เหตุเกิดที่ ริมถนน ม.๙ ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๕๖
๖. คดีอาญาที่ ๑๐๗ / ๕๖
ข้อกล่าวหา  ร่วมกันมีกัญชาครอบครอง
ของกลาง  กัญชาแห้ง ๑ ห่อ
ผู้ต้องหา  นายจีระศักดิ์  แก้วจา  อายุ ๒๑ ปี ที่อยู่ ๒๖ ม.๔ ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก  นายสม  นมแก้ว  อายุ ๔๐ ปี ที่อยู่ ๑๑/๑ ม.๕ ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
เหตุเกิดที่  จุดตรวจบ้านพะละ ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก  เมื่อวันที่ ๓ มิ.ย. ๒๕๕๖
ตัวแทนสภ.แม่ระมาด - ขอแก้ไขเดือนนี้ไม่มีฝิ่น ขอบคุณเจ้าหน้าที่ด่านพะละที่ช่วยกันจับกุม พื้นที่ตำบลแม่จะเรา มีการ  จับกุมเยอะ อยากให้ทุกหน่วยหากพบเบาะแสหรือข่าวสารให้แจ้งประสานได้ที่เบอร์  ๐๘๑-๘๘๖๘๙๗๗ ผม พ.ต.ท.ณตสพงษ์  ไมตรี สารวัตรสืบสวนสภ.แม่ระมาด 
ประธาน ฯ - อาจจะต้องตรวจฉี่ดำเนินคดีให้หมด ตำบลแม่จะเรามาเป็นอันดับหนึ่งเรื่องยาบ้า ฝากตำรวจด่านขะเนจื้อให้เข้มเรื่องการตรวจค้นยาเสพติดส่วนใหญ่จะมาจากศูนย์พื้นที่พักพิงบ้านแม่หละ ฯ ขอให้ตรวจค้นมอเตอร์ไซด์เป็นพิเศษ
มติที่ประชุม - รับทราบ
แผนที่ ๕ แผนความร่วมมือระหว่างประเทศ (ความร่วมมือระดับท้องถิ่น วังผา – ก๊กโก่)
- ไม่มี
มติที่ประชุม -
แผนที่ ๖ แผนสกัดกั้นยาเสพติด
 หน่วยทหารในพื้นที่ 
- ร่วมกับ จนท.ศพส.อ.แม่ระมาด ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด เพื่อตัดเส้นทางลำเลียงยาเสพติดและตรวจปัสสาวะผู้ที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
- กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔๕
- ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ในห้วง ๑๙ มี.ค. – ๑๗ เม.ย.๕๖
๑. สามแยกแม่ระมาดน้อย ม.๔ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
๒. บ้านห้วยบง ม.๘ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก
๓. จุดสกัดบ้านแสม ม.๔ ต.สามหมื่น ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
๔. เส้นทางสาย อ.แม่ระมาด – อ.ท่าสองยาง อ.แม่ระมาด จ.ตาก
๕. เส้นทางสาย อ.แม่ระมาด อ.บ้านตาก อ.แม่ระมาด จ.ตาก
๖. จุดตรวจร่วมเทศบาล / ชรบ. / สภ.แม่ระมาด
มติที่ประชุม      - รับทราบ
                          แผนที่ ๗ แผนบริหารจัดการแบบบูรณาการ
           - ศพส.อ.แม่ระมาด
            -กำหนดประชุมโต๊ะข่าวยาเสพติดในวันที่  ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
-กำหนดประชุมคณะกรรมการ ศพส.อ.แม่ระมาดวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. ทั้งนี้  หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
มติที่ประชุม - รับทราบ
๔.๒  ความคืบหน้าในการดำเนินการตามโครงการ “ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน”
-ในห้วงเดือน  มิถุนายน  ๒๕๕๖  มีเด็กและเยาวชน  ที่มีภูมิลำเนา 
ณ  บ้านสันเก้ากอม  หมู่ที่  ๖  ตำบลแม่ระมาด  เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งสัญจรเพื่อเยาวชนไทยมีเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตอง  จำนวน  ๓  คน
มติที่ประชุม - รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๔ การรายงานผลการดำเนินการ  ปัญหาอุปสรรค  และแนวทางแก้ไขของหน่วยงานต่างๆ
- เทศบาลตำบลแม่ระมาด
- เทศบาลตำบลแม่จะเรา
- เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
- องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
- องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
- องค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ
- องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
- องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
มติที่ประชุม -
ระเบียบวาระ ที่ ๕ เรื่องอื่น ฯ
ประธาน ฯ  - เรื่องการเบิกจ่ายที่จังหวัดตีกลับมาไม่ใช่หลักสูตรบำบัดฝิ่นของเขาพรุ่งนี้จะหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อหาทางออกอีกครั้งหนึ่ง
มติที่ประชุม - รับทราบ
- ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมประชุมในครั้งนี้ ขอปิดประชุมขอบคุณครับ
- เลิกประชุมเวลา ๑๔.๔๕
                     

ลงชื่อ  สมิต  ไชยเมืองชื่น       ผู้บันทึกการประชุม
(มญ.สมิต  ไชยเมืองชื่น)
อส.อ.แม่ระมาด

 ลงชื่อ                          ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(นายศิวัช  ฟูบินทร์)
ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 02/08/2013
โดย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาคม 2556
          รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอแม่ระมาด
                       อำเภอแม่ระมาด   ครั้งที่  ๑๐  / ๒๕๕๖
                  วันพุธที่  ๒  ตุลาคม   ๒๕๕๖  เวลา  ๐๙.๐๐ น.
                       ณ  ห้องประชุมอำเภอแม่ระมาด (ชั้น ๒)
...................................................................................
ผู้เข้าประชุม
๑.  นายนรภัทร  ปลอดทอง    นายอำเภอแม่ระมาด
๒.  นายศิวัช  ฟูบินทร์  ปลัดอำเภอหัวหน้างานกลุ่มงานบริหาร
                              งานปกครอง
๓.  พ.ต.ท.เอกพล  จินดาจักร  (แทน)  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร
                                       แม่ระมาด
๔.  นายพิทักษ์  ศิลา  (แทน)  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ระมาด
๕.  นายพงษ์ศักดิ์  เชาว์น้อย  (แทน)  สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
๖.  นายเฉลียว  ทองทิน                  เกษตรอำเภอแม่ระมาด
๗.  นายคะนอง  อินทร์พรหม           ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด
๘.  ร.ท.กิตติภพ  ประมาณ    (แทน)  สัสดีอำเภอแม่ระมาด
๙.  นายธงไชย  สิงห์วิเศษ  พัฒนาการอำเภอแม่ระมาด
๑๐.  ร.ต.อ.ธนศักดิ์  สุขเชย  (แทน)ผู้บังคับกองร้อย  ตชด. ที่  ๓๔๕
๑๑.  นางยุพิน  วงษ์หมื่น              ท้องถิ่นอำเภอแม่ระมาด
๑๒. นายณัฐภาส  ศิริรัตน์            ที่ดินอำเภอแม่ระมาด
๑๓.  นายไกรสร  ทองสำลี         (แทน)  หัวหน้าสรรพากรพื้นที่
                                         อำเภอแม่ระมาด
๑๔.  นายประสาท  กำเนิด       หัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนพะวอ
๑๕.  นายไชยยันต์  อุดปิน   (แทน) หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
                                    แม่ตื่น
๑๖.  นายมนตรี  พุ่มกล่อม   (แทน) หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า
                                    ที่  ตก  ๙ (แม่จะเรา)
๑๗.  นายไสว  ตุ้ยดา    หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่  ตก  ๒  
                              (ขะเนจื้อ) 
๑๘.  นายสีทน  ปงรังสี        (แทน)  นายกเทศมนตรีตำบลแม่จะเรา
๑๙.  นายสุทธิพจน์  บูลย์ประมุข  นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
๒๐.  นายสมนึก  ปู่อ้าย      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
๒๑.  นายเฉลิมเกียรติ  บูลย์ประมุข    นายกองค์การบริหารส่วน
                                                ตำบลพระธาตุ
๒๒.  จ.ส.ท.บรรจง  ยะดอนใจ           นายกองค์การบริหารส่วน
                                                 ตำบลขะเนจื้อ
๒๓.  นายวีระพล  บูชาคุณธรรม  นายกองค์การบริหารส่วน
                                          ตำบลแม่ตื่น
๒๔.  นายพันทิพย์  ชาญถิ่นดง    ปลัดอำเภอแม่ระมาด
๒๕.  นายกวิน  แว่นแก้ว         ปลัดอำเภอแม่ระมาด
๒๖.  น.ส.นราภรณ์  ช้างทอง     ปลัดอำเภอแม่ระมาด
๒๗.  นายศุภสันส์  ภูมิไชยา        ปลัดอำเภอแม่ระมาด
๒๗.  นางขวัญตา  พงศ์เจษฎาพร     ผู้อำนวยการการศึกษานอกระบบ
                                              และการศึกษาตามอัธยาศัย
๒๘.  นายประทีป  เครืออยู่   (แทน)  หมวดการทางแม่ระมาด
๒๙.   นายสมฤกษ์  ทิมขาว (แทน) ผู้อำนวยการโรงเรียน
                                     แม่ระมาดวิทยาคม
ผู้ไม่มาประชุม
       -ไม่มี
ผู้ร่วมประชุม
๑.  นายวิทยา  พันธ์ปัญญากรกุล       กำนันตำบลพระธาตุ
๒.  นายอนันต์  กาลังใจ                  กำนันตำบลแม่ระมาด
๓.  นายภาณุเดช  สุนศรี                กำนันตำบลแม่จะเรา
๔.  นายมูล  นามโทยะ             กำนันตำบลขะเนจื้อ
๕.  นายวีระวุฒิ  ใหม่โม่ง         กำนันตำบลแม่ตื่น
๖.  น.ส.อารีรัตน์  กาญจนคงคา    (แทน) ปลัดเทศบาลตำบล
                                           แม่ระมาด
๗.  นายรัฐชนะ   อินทร์สุวรรณ์  (แทน)  ปลัดเทศบาลตำบลแม่จะเรา
๘.  นายวรวิทย์  บุพศิริ          ปลัดเทศบาลทุ่งหลวง
๙.  นายอรรคเดช  สีตุ้ย         ปลัดองค์การบริหารส่วน
                                        ตำบลแม่ระมาด
๑๐.  น.ส.เสาวลักษณ์  ชมปี   (แทน) ปลัดองค์การบริหารส่วน
                                     ตำบลสามหมื่น
๑๑.  ส.ต.ท.สมชาติ  วุฒินันท์    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น 
๑๒.  นายชะลอ  จิ๋วแหยม     ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
๑๓.  จ.ส.ท.บรรจง  ยะดอนใจ   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
                                         ขะเนจื้อ
๑๔.  นายแสวง  จะวรรณะ ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาแม่ระมาด
๑๕.  นายอรุณ  กองห้าห้อง     ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ
                                      แม่ระมาด
๑๖.  นางเพียงฤทัย  ยองเพชร   (แทน) ผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้า  
                                         ที.โอ.ที.
๑๗.  นายวรรณชัย  เหล่าทรัพย์  ประธานศูนย์ประสานงานโรงเรียน
                                         อำเภอแม่ระมาด
๑๘.  นายเกียรติศักดิ์  กิจการ     กศน.แม่ระมาด
๑๙.  นางกัญชลีย์  ข่วงบุญ     พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
                                      หน.งาน NED รพ.แม่ระมาด
เริ่มประชุมเวลา   ๐๙. ๐๐  น. 
            เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายนรภัทร  ปลอดทอง  นายอำเภอแม่ระมาด ได้กล่าวเปิดการประชุมประจำเดือนตุลาคม  ๒๕๕๖   มีดังนี้
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ไปร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัด และคณะจากจังหวัดสมุทรสาคร  ซึ่งเดินทางมามอบของแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่บ้านวังผา จำนวนทั้งสิ้น ๒๕๐ ชุด และทางอำเภอแม่ระมาดได้มอบของที่ระลึกเป็นชุดไม้กวาดให้ทางคณะผู้ว่าฯ จำนวน ๑ ชุด และให้ทางคณะจากจังหวัดสมุทรสาครอีกจำนวน ๓ ชุด 
๑.๒ ในเรื่องของไม้กวาดดอกหญ้าได้มีการปรึกษากับทางพัฒนาชุมชน เกี่ยวกับการดำเนินการจดสิทธิบัตร ทั้งนี้ผมได้ย้ำกับกลุ่ม OTOP ว่า ทุกกลุ่มต้องช่วยกัน และให้ทางพัฒนาการอำเภอเตรียมรับมือกับปัญหาเรื่องการแย่งกันเก็บดอกหญ้าซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย นอกจากนี้ก็ขอให้ทาง อบต.ขะเนจื้อ ส่งเสริมเรื่องการทำผ้าทอกะเหรี่ยง พรมเช็ดเท้าให้ครบวงจร และให้ทาง อบต.แม่ตื่น ดูแลในเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องกาแฟด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๖
ขอให้เปิดดูได้ที่ Website:www.amphoe.com
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมที่ผ่านมา
                             - ไม่มี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑  ขอเชิญร่วมงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช  ประจำปี  ๒๕๕๖ (สำนักงานอำเภอ)
ประธาน ด้วยในวันพุธที่  ๒๓  ตุลาคม  ๒๕๕๖  เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  ๕  อำเภอแม่ระมาดได้จัดให้มีพิธีวางพวงมาลา  และถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์  พระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่  ๕  ณ  บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์หน้าที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด
ในการนี้อำเภอแม่ระมาดจึงขอเชิญส่วนราชการ  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง  กลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีพร้อมจัดทำพวงมาลานำมาถวายเป็นราชสดุดีในวัน  เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายที่  ๑
หมายเหตุ  การแต่งกาย
๑) ข้าราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  แต่งเครื่องแบบปกติขาว (สวมหมวก)  หรือกากีคอพับแขนยาว
๒)  นักเรียน  นักศึกษา  แต่งเครื่องแบบ
๓)  ประชาชน  กลุ่มพลังมวลชน ฯลฯ  แต่งกายสุภาพ  หรือชุดตามสังกัด
         ในปีที่แล้วได้ขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานให้ตกแต่งพวงมาลาด้วยธนบัตรเพื่อนำเงินที่ได้เข้ากองทุนพะวอ ซึ่งในปีนี้ทางอำเภอก็ขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานตกแต่งพวงมาลาด้วยธนบัตรเหมือนเดิม แต่เพื่อนำเงินที่ได้ไปปรับปรุงฐานโดยรอบพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๒โครงการรับจำนำข้าวเปลือก  ปีการผลิต  ๒๕๕๖/๕๗ (สำนักงานอำเภอ)
ประธาน ด้วยคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ได้มีมติอนุมัติ  กรอบ  
ชนิด  ราคา  ปริมาณ  ระยะเวลา  หลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไข  และงบประมาณการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือก  ปีการผลิต  ๒๕๕๖/๕๗  เมื่อวันที่๒๖ สิงหาคม  ๒๕๕๖  สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
  ๑)  กรอบวงเงินในการดำเนินการ  ปริมาณ  และคุณภาพข้าว
 ๑.๑)  กรอบวงเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ในการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต  ๒๕๕๖/๕๗  จำนวน  ๒๗๐,๐๐๐  ล้านบาท
๑.๒) การรับจำนำข้าวเปลือกในช่วงนาปี (ครั้งที่ ๑)  มีระยะเวลารับจำนำ ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖- ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ (ภาคใต้  ๑  ตุลาคม ๒๕๕๖ – ๓๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๗)  โดยราคารับจำนำข้าวเปลือกทุกชนิด  ณ  ความชื้น ๑๕ % ยังเป็นเช่นเดียวกับโครงการรับจำนำข้าวเปลือก  ปีการผลิต  ๒๕๕๕/๕๖  รวมถึง
ราคาข้าวเปลือกเจ้า  ๑๐๐%  ที่ราคาตันละ  ๑๕,๐๐๐  บาท เกษตรกรทุกรายสามารถเข้าร่วมโครงการฯ  ในวงเงินการรับจำนำข้าวเปลือกไม่เกินรายละ ๓๕๐,๐๐๐  บาท
๑.๓)เมื่อมีวงเงินคงเหลือจากการรับจำนำข้าวเปลือกในช่วงนาปีข้างต้นจะนำมารับจำนำต่อในช่วงนาปรัง (ครั้งที่ ๒) ระยะเวลารับจำนำตั้งแต่  ๑  มีนาคม – ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๗ (ภาคใต้  ๑  สิงหาคม – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) โดยราคา รับจำนำข้าวเปลือกเจ้า ๑๐๐%  ที่ราคาตันละ  ๑๓,๐๐๐  บาท  และราคาข้าวเปลือกเหนียวและข้าวเปลือกปทุมธานี  ๑  ยังคงราคาเดิม  แต่วงเงินการรับ
จำนำข้าวเปลือกในห้วงนี้จะไม่เกินรายละ  ๓๐๐,๐๐๐  บาท
 ๑.๔)  เป้าหมายปริมาณรับจำนำ  รวมจำนวน  ๑๖.๕  ล้านตัน
 ๑.๕)  คุณภาพข้าวที่รับจำนำ  จะรับจำนำข้าวเปลือกคุณภาพดี  โดยจะไม่รับจำนำข้าวเปลือกที่มีอายุน้อยกว่า  ๑๑๐  วัน  ที่มีคุณภาพต่ำจำนวน  ๑๘  พันธุ์ตามที่กรมการข้าวกำหนด
 ๑.๖)วิธีการรับจำนำ  ครั้งที่ ๑ (นาปี)  รับจำนำใบประทวนโดย  อคส. และอ.ต.ก.  และรับจำนำยุ้งฉางเกษตรกร  โดย ธกส.
๒)ราคาและระยะเวลาโครงการรับจำนำข้าวเปลือกครั้งที่  ๑ (นาปี )  ระยะเวลารับจำนำระหว่าง  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖ – ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  ระยะเวลาไถ่ถอน ๔ เดือน  นับถัดจากเดือนที่รับจำนำ ระยะเวลาโครงการ ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖ –๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  กำหนดชนิดและราคารับจำนำข้าวเปลือก  ปีการผลิต๒๕๕๖/๕๗  ณ  ความชื้นไม่เกิน ๑๕%เช่น
-ข้าวเปลือกหอมจังหวัด  (๔๐ กรัม)ตันละ  ๑๘,๐๐๐  บาท
-ข้าวเปลือกเจ้า  ๑๐% เมล็ดยาว (๔๒ กรัม)  ตันละ ๑๖,๐๐๐ บาท
-ข้าวเปลือกเจ้า  ๑๐๐  %          ตันละ  ๑๕,๐๐๐  บาท
-ข้าวเปลือกเจ้า  ๕ %             ตันละ  ๑๔,๘๐๐  บา
๓)  ราคาและระยะเวลาโครงการรับจำนำข้าวเปลือก  ครั้งที่  ๒(นาปรัง)ระยะเวลารับจำนำระหว่าง  ๑  มีนาคม  - ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๗  ( ภาคใต้๑ สิงหาคม – ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗)  ระยะเวลาไถ่ถอน  ๔  เดือน  นับถัดจากเดือนที่รับจำนำ  ระยะโครงการ  ๑  มีนาคม  ๒๕๕๗ –  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๘ปีการผลิต  ๒๕๕๖/๕๗  ณ  ความชื้นไม่เกิน ๑๕%  เช่น
  -ข้าวเปลือกปทุมธานี  ๑  (๔๒ กรัม)     ตันละ  ๑๘,๐๐๐  บาท
 -ข้าวเปลือกเหนียว  ๑๐%  เมล็ดยาว  (๔๒ กรัม)  ตันละ  ๑๖,๐๐๐  บาท
 -ข้าวเปลือกเจ้า  ๑๐๐  %    ตันละ  ๑๓,๐๐๐  บาท
-ข้าวเปลือกเจ้า  ๕ %         ตันละ  ๑๒,๘๐๐  บาท
๔)  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการดำเนินโครงการรับจำนำ  โดยให้เป็นไปเช่นเดียวกับโครงการรับจำนำข้าวเปลือก  ปีการผลิต  ๒๕๕๕/๕๖ และปรับเพิ่มเติมเพื่อให้การดำเนินโครงการ  มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  เช่น
-เจ้าหน้าที่ประจำจุดรับจำนำ  ประกอบด้วยผู้ช่วยปฏิบัติงานของ อคส./อ.ต.ก. ๒ คน  เจ้าหน้าที่ตำรวจ  ๒  คน  ตัวแทนภาคราชการ  ๑  คน  และผู้แทนเกษตรกร  ๓  คน  โดยให้ผู้แทนสมาคมชาวนาไทย  สมาคมส่งเสริมชาวนาไทยสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยและสภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นผู้คัดเลือกผู้แทนเกษตรกร
-การออกหนังสือรับรองเกษตรกร  กำหนดระยะเวลาใช้หนังสือรับรองเกษตรกร กรณีรับจำนำใบประทวนก่อนหรือหลัง  ๓๐  วัน  และรับจำนำยุ้งฉางเกษตรกรก่อนหรือหลัง  ๖๐  วัน  นับจากวันเก็บเกี่ยวที่ระบุในหนังสือรับรอง  ทั้งนี้
หนังสือรับรองดังกล่าวไม่สามารถนำมาเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือก
ปีการผลิต  ๒๕๕๖/๕๗  ก่อนวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖
-ระยะเวลารับจำนำ  รับจำนำทุกวันไม่เว้นวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ น.
เกษตรอำเภอ        ในเรื่องของการแทรกแซงราคาข้าวโพดนั้น ได้มีการปรับเปลี่ยนใหม่เป็นความชื้นไม่เกิน ๑๕% ราคาอยู่ที่ ๙ บาทต่อกิโลกรัม รับรายละไม่เกิน ๒๕ ตันต่อราย โดยทางเกษตรอำเภอจะลงพื้นที่เพื่อทำประชาคมและออกใบรับรองเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดให้เสร็จสิ้นภายในเดือนนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๓  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาช้างและการจัดทำตั๋วรูปพรรณช้าง  (งานทะเบียน)
ประธาน ตามที่จังหวัดแจ้งให้อำเภอดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหากรณีมีการลักลอบ นำช้างจากประเทศเพื่อบ้านลักลอบเข้ามาจดทะเบียนทำตั๋วรูปพรรณช้าง (ส.พ.๕) และให้ควบคุมดูแลช้างในด้านการจดทะเบียนทำตั๋วรูปพรรณ  การโอนกรรมสิทธิ์ การย้ายและการจำหน่ายทะเบียน  ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมายและ
ระเบียบ  อำเภอจึงขอความร่วมมือจากทุกท่านในการดำเนินงาน  ดังนี้
๑) กรณีพบว่าช้างเชือกใดยังไม่ได้ขอจดทะเบียนทำตั๋วรูปพรรณ (ส.พ.๕)  ก็ให้ผู้ครอบครองดำเนินการแจ้งให้ทางอำเภอทราบเพื่อจัดตั๋วรูปพรรณให้ทุกเชือกตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที่  มท ๐๓๐๙.๓/ว ๒๓๕๙ลงวันที่  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๖
๒)  กรณีพบว่าช้างเชือกใดย้ายเข้ามาอยู่ในพื้นที่และยังไม่ได้แจ้งย้าย  ก็ให้ดำเนินการแจ้งให้ผู้ครอบครองให้ดำเนินการแจ้งย้ายให้ถูกต้องตามมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ  พ.ศ. ๒๔๘๒
๓)  กรณีพบว่าช้างเชือกใดมีการเปลี่ยนเจ้าของและยังมิได้ทำการโอนกรรมสิทธิ์แก่กันต่อนายทะเบียน  ก็ให้ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ให้ถูกต้องเรียบร้อยตามมาตรา  ๑๔  แห่งพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ  พ.ศ. ๒๔๘๒
                 ในพื้นที่ณ ๓๐๐ ตัว โดยขอให้ทางปศุสัตว์ประสาน กับทางฝ่ายทะเบียนอำเภอด้วย ซึ่งผมเองจะเน้นย้ำให้ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านให้ได้รับทราบต่อไป     
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๔  การดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยพื้นที่ชุมชน (สำนักงานอำเภอ )
ประธาน ตามที่จังหวัดแจ้งให้อำเภอทราบว่า  จังหวัดได้ดำเนินการตามโครงการ
“อำเภอใส – สะอาด”เพื่อให้มีการเสริมสร้าง  พัฒนา  และปรับปรุงความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารที่ว่าการอำเภอ  สถานที่ของส่วนราชการต่าง ๆ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอาคารบ้านเรือนของชุมชน / หมู่บ้าน  รวมทั้งพื้นที่สาธารณะของอำเภอตลอดจนให้บุคลากรของอำเภอจากทุกภาคส่วนต่าง ๆ  ได้แก่ข้าราชการ  ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และบุคลากร
ที่ปฎิบัติงานในพื้นที่อำเภอ  ได้มีการเสริมสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่  การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการปฏิบัติงานให้มีเกียรติและศักดิ์ศรี เป็นแบบอย่างที่ดี  ตามหลักการ “สะอาดตา  สะอาดกาย  สะอาดใจ”ในการนี้อำเภอจึงขอให้หน่วยงานต่าง ๆ  โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้
๑) ตัดแต่งต้นไม้และกำจัดวัชพืชริมทาง  ไม่ให้บดบังป้ายบอกทาง  ป้ายจราจรอย่างสม่ำเสมอ  รวมทั้งซ่อมบำรุงป้ายบอกทาง  ป้ายจราจร  ที่ชำรุดเสียหายหรือมีสภาพเก่า  ให้กลับคืนสภาพเดิมและมีความสวยงาม
๒)  ดูแลรักษาความสะอาด  ขจัดขยะมูลฝอย  บริเวณริมทางหลวง  สถานที่ราชการ  ตลาด  ชุมชนอย่างต่อเนื่อง  ซ่อมแซมบูรณะที่พักริมทาง  ห้องน้ำสาธารณะ  ให้มีความสะอาดปลอดภัยและใช้งานได้ดี
๓)  ดำเนินการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ป้ายโฆษณา  ป้ายไวนิล  ป้ายประชาสัมพันธ์ของส่วนราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และเอกชนบริเวณทางร่วมทางแยก  ริมทางหลวง  ริมทางเท้า  ที่สาธารณะของชุมชนให้มีความเหมาะสม  เป็นระเบียบ  สวยงาม
๔)  จัดระเบียบร้านค้าชุมชน  จุดขายสินค้าริมทางหลวง  ให้มีความปลอดภัยไม่กีดขวางไหล่ทาง  ไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ  และมีความสะอาดเรียบร้อย
                 สัปดาห์หน้าจะขอให้เป็นสัปดาห์แห่งอำเภอใส-สะอาด ดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ตามรายการต่างๆ และขอให้ความสำคัญกับการจัดระเบียบป้ายโฆษณาตามข้างทางถนนและขอให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งติดป้ายเชิญชวนนักท่องเที่ยวด้วย เพราะใกล้ถึงช่วงเทศกาลท่องเที่ยวแล้ว
มติที่ประชุม   รับทราบ
๔.๕  โครงการ “อำเภอเข้าวัดทำบุญวันพระ” ( สำนักงานอำเภอ )
ประธาน ในเดือนตุลาคม  ๒๕๕๖  มีการกำหนดเยี่ยมวัด  ดังนี้
-วันศุกร์ที่  ๔  ตุลาคม  ๒๕๕๖  ณ  วัดบ้านวังผา  หมู่ที่  ๔  ตำบลแม่จะเรา โดยกองร้อย ตชด. ที่ ๓๔๕  เป็นผู้ประสานงาน
-วันเสาร์ที่  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๕๖  ณ  วัดศรีมณีวัน  หมู่ที่  ๑  ตำบลแม่จะเรา  โดยสาธารณสุขอำเภอเป็นผู้ประสานงาน
ทั้งนี้ตั้งแต่เวลา  ๐๖.๓๐ – ๐๘.๐๐ น.  จึงขอเชิญชวนส่วนราชการต่าง ๆ  เข้าร่วมโครงการดังกล่าวต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๖สรุปผลการดำเนินงานของกิ่งกาชาดในเดือนกันยายน  ๒๕๕๖ (สำนักงานอำเภอ)
ประธาน นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาดพร้อมด้วยสมาชิกกิ่งกาชาดฯ ได้ออกมอบถุงยังชีพให้กับผู้ยากไร้และผู้พิการพร้อมออกเยี่ยมเด็กพิการโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อ  แม่  เป็นครู  รุ่นที่  ๒/๒๕๕๔  ดังมีรายเอียดดังนี้
-ตำบลขะเนจื้อ   จำนวน  ๑๕  ราย
-ตำบลแม่ระมาด  จำนวน  ๑๐  ราย
-ตำบลแม่ตื่น  จำนวน  ๑๒  ราย
-ตำบลสามหมื่น  จำนวน  ๑๐  ราย
-ตำบลพระธาตุ  จำนวน  ๑๒  ราย
-ตำบลแม่จะเรา  จำนวน  ๑๒  ราย
รวมทั้งสิ้น  ๗๑ ราย
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องจากหน่วยงานต่าง ๆ
๕.๑  โรงพยาบาลแม่ระมาด
รพ.แม่ระมาด สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล  ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๖
๑) โรงพยาบาลแม่ระมาดได้ออกหน่วยค้นหาและตรวจรักษาโรคมาลาเรียเคลื่อนที่ที่บ้านเมยผู้ใหญ่ปุ่ม,เมยกำนันสุข,เมยห้วยไผ่,เมยแม่มาลัยและเมยน้ำดิบบอนหวานเดือนกันยายน๒๕๕๖  มีผู้รับการตรวจ  จำนวน  ๑๘๘  ราย  พบเชื้อมาลาเรียจำนวน  ๔๒  ราย  คิดเป็นร้อยละ  ๒๒.๓  เป็นเชื้อ  PF.  จำนวน  ๒๘  รายคิดเป็นร้อยละ  ๖๖.๗  เชื้อ  PV.  จำนวน  ๑๔  ราย  คิดเป็นร้อยละ  ๓๓.๓จำนวนผู้ป่วยมีแนวโน้มลดลง
๒) วันที่  ๔  กันยายน  เจ้าหน้าที่  รพ.แม่ระมาด  ร่วมกิจกรรมโครงการ“อำเภอเข้าวัด  ทำบุญวันพระ”  ณ  วัดป่าขะเนจื้อ  หมู่ที่  ๗ ต.ขะเนจื้อ
๓) วันที่  ๔  กันยายน  เจ้าหน้าที่ รพ.แม่ระมาด ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาด  ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ที่โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมได้โลหิต  จำนวน  ๗๑  ยูนิต
๔) วันที่  ๑๑  กันยายน  เจ้าหน้าที่ รพ.แม่ระมาด ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาด  ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดได้โลหิต  จำนวน  ๑๙  ยูนิต
๕) วันที่  ๑๙  กันยายน  เจ้าหน้าที่  รพ.แม่ระมาด  ร่วมกิจกรรมโครงการ“อำเภอเข้าวัด  ทำบุญวันพระ”  ณ  วัดป่าไม้ห้า  หมู่ที่  ๖ ต.แม่ระมาด
๖) วันที่  ๑๙  กันยายน  เจ้าหน้าที่ รพ.แม่ระมาด ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาด  ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ที่  รพ.สต.สันป่าไร่ได้โลหิต  จำนวน  ๑๑  ยูนิต
๗)  วันที่  ๒๒  กันยายน  จนท.รพ.แม่ระมาด  ร่วมกิจกรรมขับขี่จักรยานวัน  Car  Free   Day  ประจำปี  ๒๕๕๖  ของอำเภอแม่ระมาด
-แจ้งสรุปข้อมูลปีงบประมาณ  ๒๕๕๖  จำนวนผู้ป่วยเบาหวาน  ความดันโลหิตสูงและสถิติการรับบริจาคโลหิตในรอบปีงบประมาณ  ๒๕๕๖
ขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมดังนี้
- ขอชี้แจงในกรณีมีผู้สอบถามเกี่ยวกับลูกมะตึ่งยาง (ลูกเนียง) ว่า ลูกมะตึ่งยาง (ลูกเนียง) เมื่อกินเข้าไปแล้วจะมีการตกตะกอน เกิดการสะสมในไต และอาจเกิดพิษกับร่างกาย การกินผลดิบจะมีผลเสียมากกว่านำมาต้ม อย่างไรก็ตามในบางคนการกินมะตึ่งยางก็ไม่ได้มีผลต่อรางกายเท่าใดนัก
        - ขอความร่วมมือทุกท่านประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านหลีกเลี่ยงการกินกระท้อนทั้งเมล็ด เนื่องจากปลายเมล็ดกระท้อนมีความคมดังนั้นเมื่อกินเข้าไป เมล็ดจะเข้าไปบาดลำไส้ ซึ่งมีผู้ป่วยหลายรายที่ต้องทำการผ่าตัดเลยทีเดียว
-สรุปจำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๖  มีดังนี้
-ตำบลแม่ระมาด จำนวน    ๘๐๗  คน
-ตำบลแม่จะเรา จำนวน  ๑,๐๐๓  คน
-ตำบลพระธาตุ จำนวน     ๒๖๙  คน
-ตำบลขะเนจื้อ จำนวน  ๒๙๔  คน
-ตำบลสามหมื่น จำนวน    ๔๙  คน
-ตำบลแม่ตื่น จำนวน    ๔๙  คน
รวมทั้งสิ้น ๒,๔๗๑  คน
-สรุปจำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๖  มีดังนี้
-ตำบลแม่ระมาด จำนวน    ๒๘๓  คน
-ตำบลแม่จะเรา จำนวน    ๔๐๙  คน
-ตำบลพระธาตุ จำนวน       ๖๖  คน
-ตำบลขะเนจื้อ จำนวน       ๘๕  คน
-ตำบลสามหมื่น จำนวน       ๑๐  คน
-ตำบลแม่ตื่น จำนวน       ๑๓  คน
รวมทั้งสิ้น ๘๑๒  คน
-สรุปปีงบประมาณ  ๒๕๕๖  มีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น  ๑,๑๔๗  ราย  
โดยจำแนกได้ดังนี้
-บริจาคในโรงพยาบาล (ในสถานที่) ๓๑๓  ราย
-บริจาคนอกโรงพยาบาล (นอกสถานที่) ๘๑๔  ราย
-เป็นผู้บริจาครายใหม่ (ครั้งแรก) ๒๕๐  ราย
-เป็นผู้บริจาครายเก่า ๘๙๗  ราย
-จำนวนครั้งที่ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต     ๓๒  ครั้ง
สำหรับการออกรับบริจาคโลหิต  ณ  ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด  จำนวน  ๕  ครั้ง  ได้โลหิต  ๒๑๓  ยูนิต
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๒ กศน.อำเภอแม่ระมาด
  - กศน.อำเภอแม่ระมาดจะเปิดรับนักเรียนใหม่ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ สามารถสมัครได้ที่ กศน. ทุกตำบล
  - หน่วยแพทย์อาสาของ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จะดำเนินการออกหน่วยในพื้นที่อำเภอแม่ระมาดประจำปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๔-๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ในพื้นที่ตำบลสามหมื่นและตำบลแม่ตื่น ดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
  ๕.๓ สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
สถานการณ์ไข้เลือดออกในพื้นที่อำเภอแม่ระมาดนั้น ตั้งแต่ต้นปีจนถึง
ปัจจุบันมีจำนวนผู้ป่วยทั้งสิ้น ๑๐๗ ราย พบมากในพื้นที่ตำบลพระธาตุ ตำลแม่ระมาด และตำบลแม่จะเรา ดังนั้นจึงขอฝากทุกท่านให้ช่วยดูแลในเรื่องของการกำจัดลูกน้ำยุงลายด้วย อย่างไรก็ตามในพื้นที่อำเภอแม่ระมาดยังไม่มีผู้เสียชีวิตจากไข้เลือดออก
มติที่ประชุม รับทราบ
 ๕.๔ สัสดีอำเภอแม่ระมาด
   - ชายไทยที่เกิดปี พ.ศ.๒๕๓๙ ให้มาขึ้นทะเบียนบัญชีทหารกองเกินได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๖
    - ให้ชายไทยที่ได้ลงบัญชีทหารกองเกินแล้ว และมีอายุครบ ๒๑ ปีในปี พ.ศ.๒๕๕๖ ให้มารับหมายเรียกเพื่อเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการปี พ.ศ.๒๕๕๗ ได้ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๖
   - ให้ชายไทยที่ได้ลงบัญชีทหารกองเกินแล้ว ซึ่งมีโรคประจำตัวที่ขัดกับการรับราชการทหาร สามารถไปตรวจโรคเพื่อรับหนังสือยืนยัน สำหรับนำมาใช้ประกอบการงดเว้นการเข้ารับราชการทหารได้ที่โรงพยาบาลทหารทั้ง ๑๙ แห่งทั่วประเทศ
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๕ เทศบาลตำบลแม่ระมาด
  ในวันอาทิตย์ที่ ๓ พฤศจิกายนนี้จะมีการทอดกฐินสามัคคีที่วัดดอนมูล ตำบลแม่ระมาด เทศบาลได้รับเป็นเจ้าภาพและได้รับเกียรติจากประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดตากและสุพรรณบุรีเป็นรองประธานฝ่ายฆราวาส ดังนั้นจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้รับทราบและเชิญร่วมทำบุญโดยทั่วกัน
ประธาน         ในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนนี้ซึ่งเป็นช่วงหลังออกพรรษา จะมีหลายวัดที่มีการจัดการทอดกฐินสามัคคี ดังนั้นจึงขอฝากกับทางสถานีตำรวจให้ช่วยดูแลอย่าให้มีการเรี่ยไรที่กีดขวางทางจราจร เพราะมันไม่เหมาะสม
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๖ แผนปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ  ประจำเดือนตุลาคม  ๒๕๕๖
-รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายที่  ๒
ระเบียบวาระที่  ๗ เรื่องอื่น ๆ
๗.๑ กำหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๕๖วันจันทร์ที่  ๔  พฤศจิกายน ๒๕๕๖   เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด  (ชั้น  ๒)
มติที่ประชุม     รับทราบ
๗.๒  กำหนดการประชุมกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ  ประจำเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๕๖
วันจันทร์ที่  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๐.๐๐  น. ณ  หอประชุมอำเภอแม่ระมาด
มติที่ประชุม รับทราบ
๗.๓สรุปผลการดำเนินงานของนายอำเภอแม่ระมาด  ในรอบเดือนกันยายน ๒๕๕๖    (นำเสนอในรูปแบบวีดีทัศน์)
มติที่ประชุม รับทราบ
ประธาน หากส่วนราชการใดไม่มีข้อหารือในที่ประชุมก็ขอขอบคุณทุกส่วนราชการ
และขอปิดการประชุมประจำเดือนตุลาคม  ๒๕๕๖
เลิกประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
 ลงชื่อ  ม.ญ.ธัญวรัตม์  ศรีคำลือ  ผู้จดบันทึกการประชุม
        ( ม.ญ.ธัญวรัตม์  ศรีคำลือ )
          สมาชิก  อส.อ.แม่ระมาด  ที่  ๖
          ลงชื่อ  นายศุภสันส์  ภูมิไชยา  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
                (นายศุภสันส์  ภูมไชยา)
           ปลัดอำเภองานสำนักงาน
                                               
ปรับปรุงข่าวล่าสุด 15/10/2013
โดย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ เดือน ตุลาคม
รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก
ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๖
วันพุธที่  ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๕๖
ณ  ห้องประชุมอำเภอแม่ระมาด  ชั้น  ๒
................................
ผู้มาประชุม
๑.  นายนรภัทร  ปลอดทอง นายอำเภอแม่ระมาด
๒.  นายศิวัช  ฟูบินทร์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
๓.  นายพันทิพย์  ชาญถิ่นดง ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง
๔.  นายเกรียงศักดิ์  ประโลม ปลัดอำเภองานป้องกัน
๕.  พ.ต.ท.ณตศพงษ์  ไมตรี (แทน)  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด
๖.  ร.ต.อ.ธฯศักดิ์  สุขเชย (แทน)  ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน  ที่  ๓๔๕
๗.  นางศลิษา  สรรวิชัย (แทน)  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ระมาด
๘.  นายคะนอง  พรมอินทร์ ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด
๙.  พ.ต.ไพฑูรย์  อัคนิถิน สัสดีอำเภอแม่ระมาด
๑๐.  นายยุพิน  วงษ์หมื่น ท้องถิ่นอำเภอแม่ระมาด
๑๑.  นายไชยยันต์  อุดปิน (แทน)  หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าแม่ตื่น
๑๒.  นายประสาท  กำหเนิด หัวหน้าหน่วยอุทยานแห่งชาติขุนพะวอ
๑๓.  นายสุริยา  โยธิน (แทน)  หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า  ที่  ตก.๒  (ขะเนจื้อ)
๑๔.  นายมนตรี  พุ่มกล่อม หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า  ที่  ตก.๙  (แม่จะเรา)
๑๕.  นายเทิดพงศ์  เมิดไธสง(แทน)  ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม
๑๖.  นายวันชัย  พร้าวเอียด (แทน)  นายเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
๑๗.  น.ส.ธัญรัตน์  พุทธวงษ์ (แทน)  นายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาด
๑๘.  นายมงคล  หมูสูบปาป (แทน)  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
๑๙.  น.ส.วิดวงดอน  ก๋าวงษ์ (แทน)  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
๒๐.  น.ส.เสาวลักษณ์  ชมชื่น(แทน)  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื
๒๑.  นายอนันต์  การังใจ กำนันตำบลแม่ระมาด
๒๒.  นายชัยชนะ  แก้วกลุ่ม (แทน)  กำนันตำบลแม่จะเรา
๒๓.  นายวีระวุฒิ  ใหม่โม่ง กำนันตำบลแม่ตื่น
๒๔.  นายสมชาย  ธนโสภิตพงศ์(แทน)  กำนันตำบลสามหมื่น
๒๕.  นายเกียรติศักดิ์  กิจการ(แทน)  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ระมาด
๒๗.  ร.ต.วันชัย  ภู่มีผบ.มว.ปล.ที่  ๒  ร้อย  ร.  ๔๓๒  (จุดตรวจบ้านพะละ)
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
๑.  กำนันตำบลขะเนจื้อ
๒.  กำนันตำบลพระธาตุ
๓.  พัฒนาการอำเภอแม่ระมาด
๔.  สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด

-  ๒  -
๕.  เกษตรอำเภอแม่ระมาด
๖.  นายกเทศมนตรีตำบลแม่จะเรา
๗.  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ
๘.  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
เริ่มประชุม  เวลา  ๑๑.๐๐  น.
  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายนรภัทร  ปลอดทอง  นายอำเภอแม่ระมาด  ประธานในการประชุม  ได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ซึ่งมีสาระสำคัญ  ดังนี้
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ
ประธานฯ -  ไม่มี
มติที่ประชุม -  รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมฯ  ครั้งที่  ๙/๒๕๕๖  เมื่อวันที่  ๒๔  กันยายน  ๒๕๕๖
ประธานฯ -  ขอให้คณะกรรมการฯ  ทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่  ๙/๒๕๕๖  เมื่อ วันที่  ๒๔  กันยายน  ๒๕๕๖  ให้คณะกรรมการทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุม  โดยเปิดดูได้ที่  Website :  www.amphoe.com  หัวข้อรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอำเภอแม่ระมาด  หากกรรมการท่านใดตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว  ประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง  ขอให้แจ้งฝ่ายเลขาฯ  ทราบด้วย
มติที่ประชุม -  รับรอง
ระเบียบวาระที่  ๓เรื่อง  เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ประธานฯ ๓.๑  การเตรียมการรองรับการชุมนุมสาธารณะ
-  ด้วยที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและปลัดกระทรวงมหาดไทย  ได้เชิญหน่วยหน่วยงานเกี่ยวข้องไปประชุม  และสรุปบทเรียนจากการชุมนุมสาธารณะในห้วงที่ผ่าน  มาพบว่า  ปัจจุบันได้มีการชุมนุมสาธารณะเรียกร้องให้รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าไปแก้ไขปัญหาอยู่บ่อยครั้ง  ร่วมทั้งเพื่อให้รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความ สำคัญและตอบสนองต่อข้อเรียกร้องอย่างทันท่วงที  กลุ่มผู้ชุมนุมจึงมักทำการชุมนุมโดยละเมิดต่อกฎหมายเพื่อเป็นการเตรียมการรับรองการชุมนุมสาธารณะที่อาจจะเกิดขึ้นและเพื่อให้การชุมนุมสาธารณะเป็นไปตามบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ  และอยู่ภายใต้กรอบของ   กฎหมายจึงให้อำเภอดำเนินการ  ดังนี้
๑.  เชิญแกนนำมาเจรจาทำความเข้าใจว่า  การชุมนุมเป็นสิทธิของประชาชนที่ สามารถกระทำได้ตามระบอบประชาธิปไตยแต่ต้องไม่ละเมิดกฎหมาย  และต้องไม่ทำความเดือนร้อนให้กับบุคคลอื่น
                     ๒.  หากมีการชุมนุมต่างพื้นที่  เช่น  กรุงเทพมหานคร  หรือต่างอำเภอ  ให้    มอบหมายหน้าที่เจ้าหน้าที่ของอำเภอได้ตรวจสอบติดตามความเคลื่อนไหวของแกนนำในพื้นที่  หากมีแกนนำเข้าร่วมชุมนุม  เจ้าหน้าที่อำเภอจะต้องช่วยเจรจายับยั้งมิให้แกนนำมีพฤติกรรมความรุนแรง  หรือการกระทำที่ละเมิดต่อกฎหมาย  และรายงาน พฤติกรรมให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
๓.  .ให้เตรียมวางแผนป้องกันสถานที่ราชการและสถานที่สำคัญ  โดยเฉพาะที่ว่าการอำเภอ  มิให้ผู้ชุมนุมกระทำการบุกรุก  หรือปิดล้อมได้  ทั้งนี้  ควรมีการซักซ้อม   แผนการปฏิบัติ  โดยใช้บุคลากรทุกภาคส่วนและมวลชนในพื้นที่  เช่น  เจ้าหน้าที่ตำรวจ    สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน  ฯลฯ  เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
มติที่ประชุม -  รับทราบ
ประธานฯ ๓.๒  แนวทางการแก้ไขปัญหาการชุมนุมเรียกร้อง
-  ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๒  ตุลาคม  ๒๕๕๕  โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  ประสานและแก้ไขปัญหาการชุมนุม   เรียกร้องของประชาชนให้ได้ข้อยุติในพื้นที่  กรณีไม่สามารถยุติได้โดยจังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  รับเรื่องและประสานงานกับส่วนกลาง  รวมทั้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  ตรวจตรา  สอดส่อง  และติดตามสถานการณ์ชุมนุมของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด   โดยให้ดูแลความปลอดภัยและการเจรจาเพื่อรับทราบและแก้ไขปัญหา  ประสานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อยุติการชุมนุมเพื่อให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงให้อำเภอดำเนินการ
   ดังต่อไปนี้
๑.ชี้แจงทำความเข้าใจแก่มวลชนในพื้นที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ของ
   รัฐบาล  ประกอบกับปัจจุบันปรากฏสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่  ทำให้ไม่สะดวกใน การเดินทางไปชุมนุมเรียกร้องที่ส่วนกลาง  จึงควรยื่นข้อเรียกร้องผ่านนายอำเภอ  ซึ่งจะ เป็นการลดภาระต่าง ๆ ของประชาชน
๒.  อำนวยความสะดวกในการรับข้อเรียกร้องของประชาชนเพื่อประสานหน่วยงานที่
   เกี่ยวข้องในส่วนกลางพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
 ๓.  กรณีมีการชุมนุมเรียกร้องของประชาชนให้เร่งเจรจาหาข้อยุติ  หากมีประเด็น
   ปัญหาที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง  ให้อำเภอประสานงานกับหน่วยงานนั้น ๆ  พิจารณามอบหมายผู้แทนเดินทางไปเจรจากับกลุ่มผู้ชุมนุมในพื้นที่  เพื่อหาข้อยุติโดยเร็วมติที่ประชุม -  รับทราบ
ประธานฯ ๓.๓  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปล่อยโคมลอย  โคมควัน  และดอกไม้เพลิง
-  ด้วยจังหวัดตากแจ้งว่า  กระทรวงมหาดไทยได้รับการประสานงานจากสำนักนโยบายและแผนและแผนการขนส่งและจราจร  กระทรวงคมนาคม  เกี่ยวกับการกำหนดงที่เหมาะสมสำหรับการปล่อยโคมลอย  โคมควัน  และดอกไม้เพลิงในช่วงเทศกาลลอยกระทง  เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายร้ายแรงต่อการบินและ  อากาศยาน  จึงให้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติ  ดังนี้
๑.  ขอความร่วมมือปล่อยโคมลอยและโคมควัน  ตามช่วงเวลาที่กำหนด  ได้แก่
๑.๑  โคมควัน  ให้ปล่อยระหว่างเวลา  ๑๐.๐๐  -๑๒.๐๐  น.  เฉพาะวันที่  ๑๗  
   พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ซึ่งเป็นวันลอยกระทงเท่านั้น
 ๑.๒  โคมลอย  ให้ปล่อยหลังเวลา  ๒๑.๐๐  น.  เป็นต้นไป  ในช่วงเทศกาลลอย
   กระทงระหว่างวันที่  ๑๖  -  ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖
๒.  ร้านค้าผลิตดอกไม้เพลิง  ที่จะนำมาจำหน่ายช่วงเทศกาลวันลอยกระทง  จะต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่  หากฝ่าฝืนจะมีโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน   เครื่องกระสุนปืน  ดอกไม้เพลิง  วัตถุระบิดและสิ่งเทียมอาวุธปืน  พ. ศ.  ๒๔๙๐  มาตรา  ๔๗  มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน  ๑  เดือน  หรือปรับไม่เกิน  ๑,๐๐๐  บาท  หรือทั้งจำทั้ง  ปรับ  ส่วนผู้เล่นดอกไม้เพลิง  หากสร้างความเดือดร้อนและความเสียหายให้กับผู้อื่น  จะมี โทษตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  ๒๒๐โทษจำคุกไม่เกิน  ๗  ปี  ปรับไม่เกิน๑๔,๐๐๐  บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ
มติที่ประชุม -  รับทราบ
ประธานฯ ๓.๔  รายงานผลสถิติคดีอาญา  ๕  กลุ่ม  ของ  สภ.แม่ระมาด
ประเภทข้อหา รับแจ้ง จับ จับค้างเก่า
(คดี) จับ
(ร้อยละ อัตราคดี
ต่อแสน ปราบปราม
เป้าหมาย
(ร้อยละ) ผลการปฏิบัติ
๑.  คดีอุกฉกรรณ์และสะเทือนขวัญ
     ๑.๑  ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
     ๑.๒  ปล้นทรัพย์
     ๑.๓  ชิงทรัพย์(รวม)
     ๑.๔  ลักพาเรียกค่าไถ่
     ๑.๕  วางเพลิง ๐
๐ ๐
๐ ๐
๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐
บรรลุ
๒.  คดีชีวิต  ร่างกาย  และเพศ
     ๒.๑  ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
     ๒.๒  ฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนา
     ๒.๓  ทำให้ตายโดยประมาท
     ๒.๔  พยายามฆ่า
     ๒.๕  ทำร้ายร่างกาย
     ๒.๖  ข่มขืนกระทำชำเรา ๒

๐ ๒

๐ ๑

๑ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๘๓.๓๓ ๑๐๐.๐๐
บรรลุ
๓.  คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์
     ๓.๑  ลักทรัพย์
     ๓.๒  วิ่งราวทรัพย์
     ๓.๓  รีดเอาทรัพย์
     ๓.๔  กรรโชกทรัพย์
     ๓.๕  ชิงทรัพย์ ๑
๐ ๐
๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐
บรรลุ

-  ๕  -
ประเภทข้อหา รับแจ้ง จับ จับค้างเก่า
(คดี) จับ
(ร้อยละ อัตราคดี
ต่อแสน ปราบปราม
เป้าหมาย
(ร้อยละ) ผลการปฏิบัติ
            -  บาดเจ็บ
            -  ไม่บาดเจ็บ     
     ๓.๖  ปล้นทรัพย์
     ๓.๗  รับของโจร
     ๓.๘  ทำให้เสียทรัพย์ ๐๐ ๐๐ ๐
๔.  คดีน่าสนใจ
     ๔.๑  โจรกรรมรถจักรยานยนต์
     ๔.๒  โจรกรรมรถยนต์
     ๔.๓  โจรกรรมโค-กระบือ
     ๔.๔  โจรกรรมเครื่องมือเกษตร
     ๔.๕  ปล้น-ชิงรถโดยสาร
     ๔.๖  ปล้น-ชิงรถแท็กซี่
     ๔.๗  ข่มขืนและฆ่า
     ๔.๘.  ลักพาเรียกค่าไถ่
     ๔.๙  ฉ้อโกง
     ๔.๑๐  ยักยอก ๐

๐ ๐

๐ ๐

๐ หมายเหตุ
๑.  สถิติคดีอาญา  ๕  กลุ่ม  ที่ปรากฏในตารางนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสถิติคดีอาญาที่รับแจ้งและจับได้ทั้งหมด  ซึ่ง  ตร.จะตัดยอดทุกวันที่  ๕  ของเดือน
๒.  คดีอาญาบางประเภท  สามารถพิจารณาจัดอยู่ในกลุ่มประเภทความผิดได้มากกว่า  ๑  รายการ  สำหรับคดีรวมให้นับคดีกลุ่ม  ๑  เฉพาะคดีวางเพลิงและคดีลักพาเรียกค่าไถ่  รวมกับคดีกลุ่ม  ๒  และคดีกลุ่ม  ๓
๓.  คดีกลุ่มที่  ๕  แสดงผลการจับกุม  (ราย)  และผู้ต้องหา  (คน)  ที่ถูกจับกุม
๔.  อัตราคดีต่อแสน  คือ  อัตราการรับแจ้งคดีต่อประชากรแสนคนของเวลาที่รายงาน  คำนวณเฉพาะหน่วยระดับ  บช./ภ.  และ  บก./ภ.จว.  ในปีที่ผ่านมา
๕.  คดีค้างเก่า  คือ  คดีที่ไม่สามารถจับกุมได้  ภายในเดือนที่รับแจ้ง
๖.  ค่าเป้าหมายคำนวณจากผลการจับกุมเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มในปีงบประมาณก่อนหน้า  (ข้อมูล  ณ  วันที่  ๑๕  ต.ค.)
จับ(ราย) จับ(คน)
๕.  คดีรัฐเป็นผู้เสียหาย
     ๕.๑  อาวุธปืน
            -  อาวุธปืนธรรมดา
            -  อาวุธปืนสงคราม
     ๕.๒  การพนัน
            -  การพนันทั่วไป
            -  การพนันสลากกินรวม
     ๕.๓  ยาเสพติด
     ๕.๔  ปราบปรามการค้าประเวณี
     ๕.๕  มีและเผยแพร่วัตถุลามก ๑๓


๑๑

๐ ๑๓


๑๑


มติที่ประชุม -  รับทราบ

-  ๖  -
ประธานฯ ๓.๕  รายงานสถานการณ์ความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน/ชุมชน
-  กำนันตำบลแม่ระมาด
กำนัน  ต.แม่ระมาด -  ขอแจ้งสถานการณ์ภายในหมู่บ้าน  ซึ่งขณะนี้  หมู่ที่  ๒  ซึ่งเป็นหมู่บ้านของกำนันนั้น  ได้
   ตั้งจุดตรวจเพื่อตรวจสอบและดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่  ณ  บริเวณสาม
   แยกหลังวัง  ตั้งแต่เวลา  ๑๙.๓๐  น.  เป็นต้นไป  จนถึงเวลาประมาณ  ๒๒.๐๐  น.  ก็จะ
   กลับเข้ามาตรวจภายในหมู่บ้าน
-  ขอแจ้งเรื่องเด็กในหมู่บ้านที่เป็นขโมยซึ่งมีชาวบ้านมีแจ้งว่า  เงินที่เตรียมไว้สำหรับจ้าง
   ค่าแรงงานของลูกจ้างได้หาย  จึงได้สืบสวนหาข่าว  ปรากฏเป็นเด็กในหมู่บ้าน  เด็กคนนี้จะ
   เอาไปเล่นเกมและติดเกมมาก  และอีกอย่างที่ทำการกำนันได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
   ในพื้นที่ให้สอดส่องดูแลบุคคลแปลกหน้าที่เข้ามาในพื้นที่เพื่อเข้ามาลักทรัพย์  จะเข้ามาดู
   ลาดเลาเวลากลางวัน  เป็นเด็กผู้ชายวัยรุ่นประมาณ  ๓  คน  ขับรถจักรยาน  ยี่ห้อ ฮอนด้า  
   จะเข้ามาลักขโมยของชาวบ้านที่ไม่อยู่บ้าน  จึงขอประชาสัมพันธ์ข่าวนี้ให้หมู่บ้านอื่น
   รับทราบด้วย
ประธานฯ -  ฝากให้ทางเทศบาลและทางหมู่บ้านได้แจ้งเตือนและให้เพิ่มความถี่ในการประชาสัมพันธ์ให้
   ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบกัน
มติที่ประชุม -  รับทราบ
ประธานฯ -  กำนันตำบลแม่จะเรา
-  ไม่มี
ประธานฯ -  กำนันตำบลแม่ตื่น
-  ไม่มี
ประธานฯ -  กำนันตำบลสามหมื่น
กำนัน  ต.สามหมื่น -  ไม่มี
ประธานฯ ๓.๖  สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-  เมื่อ  ๑๕  ต.ค.  ๕๖  เวลาประมาณ  ๑๐.๐๐  น.  นายศิวัช  ฟูบินทร์  ปลัดอำเภอหัวหน้า
กลุ่มงานบริหารปกครอง  ,  นายพันทิพย์   ชาญถิ่นดง  ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความ  
มั่นคง  ,  นายเกรียงศักดิ์  ประโลม  ปลัดอำเภองานป้องกัน  พร้อมด้วย  สมาชิก  อส.อ.          แม่ระมาดที่  ๖  ,  จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่า  ที่  ตก.๒  (ขะเนจื้อ)  และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ  (ผรส.)  ม.๗  ต.ขะเนจื้อ  ร่วมกันตรวจยึดไม้สักท่อน   จำนวน  ๑๑  ท่อน  ปริมาตร  ๐.๘๐  ม.๓  คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐ  เป็นเงิน  ๒๐,๐๐๐   บาท  และไม้สักแปรรูป  จำนวน  ๔  แผ่น/เหลี่ยม  ปริมาตร  ๐.๓๔  ม.๓  คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐ  เป็นเงิน ๑๕,๓๐๐  บาท  และจับกุมผู้กระทำความผิด  จำนวน  ๑  คน  คือ  นายส่อเมอ่อง  (ไม่มีชื่อสกุล)  อายุ  ๓๑  ปี  สัญชาติเมียนมาร์  โดยกล่าวหาว่า  “ตาม  พ.ร.บ.ป่าไม้  พ.ศ.  ๒๔๘๔  ม.๑๑  ฐานร่วมกันทำไม้โดยมิได้รับอนุญาต  ม.๔๘  ฐาน ร่วมกันมีไม้สักแปรรูปไว้ในครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต  ม.๖๙  ฐานร่วมกันมีไว้ในครอบครองซึ่งไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปโดยไม่มีรอยตราค่าภาคหลวงหรือรอยตรารัฐบาลขาย  โดยมิได้รับอนุญาต  ตาม

-  ๗  -
      พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๐๗  ม.๑๔  ฐานทำไม้ หรือกระทำด้วยประการใดๆ อัน
   เป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ”  เหตุเกิดที่   บริเวณป่าห้วยขึ้นล่อง  ม.๗  
   ต.ขะเนจื้อ  อ.แม่ระมาด  จ.ตาก  ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ระมาด  จนท.ชุดตรวจยึด-
   จับกุม  จึงได้ร่วมกันบันทึกการตรวจยึด-จับกุมและนำผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่ง  พงส.สภ.
   แม่ระมาด  ตาม  ปจว.ข้อ  ๔  ลง.  ๑๕  ต.ค.  ๕๖  เวลา  ๑๙.๑๕  น.  คดีที่  ๒๗๒/๕๖
   ยึดทรัพย์ที่  ๑๘๘/๕๖  เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย ต่อไป
-  เมื่อ  ๑๗  ต.ค.  ๕๖  เวลาประมาณ  ๐๙.๐๐  น.  นายพันทิพย์  ชาญถิ่นดง  ปลัดอำเภอ    หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง  พร้อมด้วย  สมาชิก  อส.อ.แม่ระมาดที่  ๖  ,  จนท. หน่วยป้องกัน
   รักษาป่า  ที่  ตก.๒  (ขะเนจื้อ)  และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ  (ผรส.)  ม.๗  
   ต.ขะเนจื้อ  ร่วมกันตรวจยึดไม้สักท่อน  จำนวน  ๑๙  ท่อน  ปริมาตร  ๑.๕๓  ม.๓  คิดเป็น
   ค่าเสียหายของรัฐ  เป็นเงิน  ๓๘,๒๕๐  บาท  และจับกุมผู้กระทำความผิด  จำนวน  ๒  คน 
   ดังนี้
         ๑  นายซิซาหม่อง  (ไม่มีชื่อสกุล)  อายุ  ๒๗  ปี  สัญชาติเมียนมาร์
      ๒  นายโทย  (ไม่มีชื่อสกุล)  อายุ  ๓๐  ปี  สัญชาติเมียนมาร์
   โดยกล่าวหาว่า  “ตาม  พ.ร.บ.ป่าไม้  พ.ศ.  ๒๔๘๔  ม.๑๑  ฐานร่วมกันทำไม้โดยมิได้รับ
   อนุญาต  ม.๔๘  ฐานร่วมกันมีไม้สักแปรรูปไว้ในครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต  ม.๖๙  
   ฐานร่วมกันมีไว้ในครอบครองซึ่งไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปโดยไม่มีรอยตราค่าภาคหลวง
   หรือรอยตรารัฐบาลขาย  โดยมิได้รับอนุญาต  ตาม  พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.  
   ๒๕๐๗  ม.๑๔  ฐานทำไม้หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่า    สงวนแห่งชาติ”  เหตุเกิดที่  บริเวณป่าห้วยขึ้นล่อง  ม.๗  ต.ขะเนจื้อ  อ.แม่ระมาด  จ.ตาก      ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ระมาด  จนท.ชุดตรวจยึด-จับกุม  จึงได้ร่วมกันบันทึกการ    ตรวจยึด-จับกุมและนำผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่ง  พงส.สภ.แม่ระมาด  ตาม  ปจว.ข้อ  ๑      ลง.  ๑๗  ต.ค.  ๕๖  เวลา  ๑๖.๓๐  น.  คดีที่  ๒๗๔/๕๖  ยึดทรัพย์ที่  ๑๙๐/๕๖  เพื่อ    ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
มติที่ประชุม -  รับทราบ
-  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น
ผู้แทนเขตรักษาพันธุ์ฯ -  ไม่มี
-  หน่วยป้องกันรักษาป่าที่  ตก  ๒  (ขะเนจื้อ)
ผู้แทน  หน.ตก.  ๒ -  ไม่มี
-  หน่วยป้องกันรักษาป่าที่  ตก.๙  (แม่จะเรา
ผู้แทน  ตก.๙ -  ไม่มี
-  อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ
หน.อุทยานแห่งชาติฯ -  ขอฝากเรื่องช้างป่าที่เมื่อคราวประชุมครั้งที่แล้ว  ผู้แทนของกำนันตำบลพระธาตุได้เข้าใจ
   คลาดเคลื่อนไป  ทางอุทยานฯ  ได้ติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วว่า  ผู้บาดเจ็บที่ได้รับ
   บาดเจ็บซี่โครงหักนั้น  เป็นเพราะว่าได้มีชาวบ้านและวัยรุ่นแถวนั้นได้อ้อมล้อมช้างและใช้
   ประทัดและระเบิดปิงปองขว้างใส่ช้าง  เมื่อช้างตกใจจึงวิ่งหนี  แล้วไปฉิวชนกับผู้ที่ได้รับ


-  ๘  -
   บาดเจ็บ  ถ้าช้างกระทึบนั้น  รับรองได้ว่าไม่รอดสักราย  ดังนั้น  ทางอุทยานฯ  ได้ประช้าง
   สัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับทราบถึงการกระทำอย่างนี้  ไม่ถูกต้องและไม่ถูกวิธี  หากใช้ประทัด  
   หรือระเบิดปิงปอง  หรือแม้นแต่ปืนไล่โอ้มล้อมช้างแบบนี้  เมื่อช้างถูกกระทำแบบนี้บ่อย ๆ  
   จะเกิดความกดดันและทำให้ช้างดุร้ายได้  ส่วนมากแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นจากการ
   กระทำของมนุษย์ก่อน  จึงฝากเรื่องนี้ไว้
มติที่ประชุม -  รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่อง  อื่น ๆ  
-  ไม่มี
ประธานฯ -  ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมประชุมในครั้งนี้  และขอปิดการประชุม
-  เลิกประชุม  เวลา  ๑๒..๐๐  น

(ลงชื่อ)   ม.ญ.นันธ์สวรรค์  พรหมรักษา ผู้บันทึกการประชุม
             (นันธ์สวรรค์  พรหมรักษา)
           ผู้บังคับหมู่

(ลงชื่อ)          พันทิพย์  ชาญถิ่นดง ผู้ตรวจรายงานการประชุม
                (นายพันทิพย์  ชาญถิ่นดง)
   ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอแม่ระมาด


ปรับปรุงข่าวล่าสุด 25/11/2013
โดย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนธันวาคม 2556
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอแม่ระมาด
              อำเภอแม่ระมาด ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๕๖
      วันจันทร์ที่  ๒  ธันวาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๐๙.๐๐  น.
       ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด  (ชั้น  ๒ )
……………………………….
ผู้เข้าประชุม
๑. นายศิวัช  ฟูบินทร์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร 
                               งานปกครอง
๒. พตท.เอกพล  จินดาทจักร (แทน)ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร
                                       แม่ระมาด
๓. นายพิทักษ์  ศิลา (แทน)ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
                             แม่ระมาด
๔. นายเสาร์แก้ว  เหลามา สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
๕. นายเฉลียว  ทองทิน เกษตรอำเภอแม่ระมาด
๖. นายคะนอง  อินทร์พรม ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด
๗. ร.ท.กิตติภพ  ประมาณ (แทน)สัสดีอำเภอแม่ระมาด
๘. นายธงไชย  สิงห์วิเศษ พัฒนาการอำเภอแม่ระมาด
๙. ร.ต.อ.ธนศักดิ์  สุรชัย (แทน)ผู้บังคับกองร้อย ตชด.ที่ ๓๔๕
๑๐. นายณัฐภาส  ศิริรัตน์ ที่ดินอำเภอแม่ระมาด
๑๑. นางวรรณทนี  ใครน้ำ หัวหน้าสรรพากรพื้นที่อำเภอ
                                    แม่ระมาด
๑๒. นายไชยยันต์  อุดปิน (แทน)หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์
                                    สัตว์ป่าแม่ตื่น
๑๓. นายประสาท  กำเนิด หัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนพะวอ
๑๔. นายประสาธน์  สุวรรณคำ  หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า  
                                          ที่ ตก ๒ (ขะเนจื้อ)
๑๕. นายประภาส  ผิวอ่อน  หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า 
                                     ที่ ตก ๘ (แม่จะเรา)
๑๖. น.ส.ยุราณี  นามกร (แทน)นายกเทศมนตรีตำบล
                                  แม่ระมาด
๑๗. นายสีทน  ปงรังสี (แทน)นายกเทศมนตรีตำบลแม่จะเรา
๑๘. นายสุทธิพจน์  บูลย์ประมุข นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
๑๙. นายธวัชชัย  สุภาราช    (แทน)นายกองค์การบริหารส่วน
                                     ตำบลแม่ระมาด
๒๐. นายเทวัญ  ไพศาลธรรมโชติ นายกองค์การบริหารส่วน
                                            ตำบลขะเนจื้อ
๒๑. นายจิระภาส  ศรีวนาตระกุล นายกองค์การบริหารส่วน
                                           ตำบลสามหมื่น
๒๒. นายเกรียงศักดิ์  ประโลม ปลัดอำเภอแม่ระมาด
๒๓. น.ส.นราภรณ์  ช้างทอง ปลัดอำเภอแม่ระมาด
๒๔. นายศุภสันส์  ภูมิไชยา ปลัดอำเภอแม่ระมาด
๒๕. นายเกียรติศักดิ์  กิจการ (แทน)ผู้อำนวยการการศึกษานอก
                                      ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
๒๖. น.ส.อัจฉรา     คำสอน    วัฒนธรรมอำเภอแม่ระมาด
ผู้ไม่มาประชุม
-
ผู้ร่วมประชุม
๑. นายชัยชนะ  แก้วกลุ่ม (แทน)กำนันตำบลแม่จะเรา
๒. นายวิทยา    พันธ์ปัญญากรกุล    กำนันตำบลพระธาตุ
๓. นายมูล  นามโทยะ   กำนันตำบลขะเนจื้อ
๔. นายวีระวุฒิ  ใหม่โม่ง กำนันตำบลแม่ตื่น
๕. นายจ่างแก้ว  คีรียรรยง กำนันตำบลสามหมื่น
๖. น.ส.วริษฐา  อุทโธ (แทน)ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
                               แม่ระมาด
๗. นายชลอ  จิ๋วแหยม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
                               พระธาตุ
๘. จ.ส.ท.บรรจง  ยะดอนใจ  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
                                       ขะเนจื้อ
๙. นายกฤษฎ์  พิเชฐกุลสัมพันธ์  (แทน)ผู้จัดการธนาคาร
                                          ออมสินสาขาแม่ระมาด
๑๐. นายสุเทพ  คีรีรักษา หน่วยควบคุมโรคนำโดยแมลงที่ ๔ 
                                  (แม่ระมาด)
๑๑. นายอรุณ  กองห้าห้อง  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วน
                                    ภูมิภาคอำเภอแม่ระมาด
๑๒. นางเพียงฤทัย  ยองเพชร  (แทน)ผู้จัดการศูนย์บริการ
                                         ลูกค้า ทีโอที
๑๓. นายอลงกรณ์  ถาแก้ว  (แทน)ประธานศูนย์ประสาน
                                    งานโรงเรียนอำเภอแม่ระมาด
๑๔. ร.ท.อำนวย  นามณีย์  หัวหน้าชุดพัฒนา
                                     สัมพันธ์มวลชน ๓๑๐๕
๑๕. ร.อ.ณัฐวัฒน์  กันทาปรีชา  ผบ.ร้อบ ร.๔๓๒
เริ่มประชุมเวลา   ๐๙. ๐๐  น. 
        เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายศิวัช  ฟูบินทร์  ปลัดอำเภอ             หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง  ได้กล่าวเปิดการประชุมประจำเดือนธันวาคม  ๒๕๕๖   มีดังนี้
ระเบียบวาระที่  ๑     เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
         ๑.๑  ขอแนะนำนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น และสามหมื่น ที่ได้รับการเลือกตั้งในพื้นที่อำเภอแม่ระมาดจำนวน  ๒  ท่าน คือ 
   ๑) นายวีรพล  บูชาคุณธรรม  ได้รับการรับรองให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น  เมื่อวันที่  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖
   ๒) นายจิระภาส  ศรีวนาตระกุล  ได้รับการรับรองให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น  เมื่อวันที่  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖
         ๑.๒  ขอแนะนำข้าราชการที่ได้มาปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด  จำนวน  ๒  ท่าน  คือ
   ๑)  นายประสาธน์  สุวรรณคำ   ได้มาดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ตก ๒ ขะเนจื้อ  ในวันที่  ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖
   ๒)  จ่าสิบเอกมนัส  ทองศร  ตำแหน่งเสมียนหน่วยสัสดีอำเภอแม่ระมาด  โดยเริ่มปฏิบัติงานในวันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ 
มติที่ประชุม                    รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ ประจำเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ขอให้เปิดดูได้ที่ Website:www.amphoe.com
มติที่ประชุม                    รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๓     เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมที่ผ่านมา
มติที่ประชุม                   ไม่มี
ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเพื่อทราบ
         ๔.๑  การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖                       
( สำนักงานอำเภอ )
         ด้วยอำเภอแม่ระมาด กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๖ เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อประชาชน
ทุกหมู่เหล่า โดยกำหนดจัดงานพระราชพิธีดังกล่าว ในวันพฤหัสบดี ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ บริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด (ภาคเช้า) พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ สนามกีฬาหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ระมาด (ภาคค่ำ) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายที่ ๑ อำเภอจึงขอความร่วมมือจากส่วนราชการ หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ สถานบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ดำเนินการดังนี้
    ๑. ตั้งโต๊ะประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ ประดับธงชาติไทย และธงตราสัญลักษณ์ ตามสถานที่ราชการ หน่วยงาน ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนประดับธงชาติไทย ธงตราสัญลักษณ์ ตามอาคารบ้านเรือน ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ รวมทั้ง การจัดกิจกรรมทำความดีถวายในหลวงกิจกรรมตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในห้วงเวลาดังกล่าว โดยเฉพาะการขยายผลกิจกรรมที่มีโครงการพระราชดำริในพื้นที่ ฯลฯ เป็นต้น และรายงานการดำเนินกิจกรรมพร้อมภาพถ่ายให้อำเภอ ภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
    ๒. เชิญชวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ลงชื่อถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินทางเว็ปไซด์สำนักงาน ก.พ. ที่ 
www.ocsc.go.th โดยคลิกเลือก “ถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์” ในระหว่างวันที่ ๔ พฤศจิกายน – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
         อำเภอแม่ระมาด จึงขอเชิญส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้าราชการ พนักงานและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพิธีฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน
     หมายเหตุ  การแต่งกาย ภาคเช้า สุภาพบุรุษ และสุภาพสตรี  ชุดผ้าไทย ชุดสุภาพ หรือชุดตามสังกัด  ภาคค่ำ สุภาพบุรุษ และสุภาพสตรี ชุดไทย ชุดสุภาพ  ชุดตามสังกัด หรือเสื้อสีชมพู  นักเรียน นักศึกษา และกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ ชุดตามสังกัด หรือเสื้อสีชมพู
         ทั้งนี้ อำเภอขอความร่วมมือท่านในการรณรงค์ ควบคุม กำกับ ดูแล เกี่ยวกับ การลด ละ เลิก อบายมุขในพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้
    ๑) งดเว้นการอนุญาตเล่นการพนัน
     ๒) งดเว้นการอนุญาตฆ่าสัตว์ หรือกิจกรรมอื่นใดอันเป็นการทรมานสัตว์
    ๓) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมดำเนินกิจกรรมในการลด ละ เลิกอบายมุข
มติที่ประชุม                 รับทราบ
          ๔.๒  การรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (ปกครองอำเภอแม่ระมาด) 
          การรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด มีร่างกำหนดการเสด็จฯ ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม  ๒๕๕๖  จำนวน  ๓  แห่ง ดังนี้
   ๑) โรงเรียนบ้านสามหมื่น(แสมใหญ่) สาขาบ้านห้วยขนุน ต.สามหมื่น
   ๒) โรงเรียน ตชด.บ้านแพะ ต.แม่ตื่น
   ๓) โรงเรียน ตชด.ม.ร.ว.เฉลิมลักษณ์  จันทรเสน ต.แม่ตื่น
มติที่ประชุม                  รับทราบ
         ๔.๓  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในการจัดกิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวามหาราช (สำนักงานอำเภอ)
        ด้วยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย  ดำเนินงานกิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามาหาราช  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๗  โดยมีกิจกรรม
มอบเครื่องกันหนาว กิจกรรมให้สุขศึกษาและประชาสัมพันธ์สภากาชาดไทย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ฯลฯ 
         อำเภอแม่ระมาด จึงขอเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในการจัดกิจกรรมดังกล่าวฯ พร้อมทั้งร่วมต้อนรับพลโทนายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย และ
นางมนัญญา  ประสาทบัณฑิตย์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ในวันอังคารที่ ๑๗  ธันวาคม  ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสมกุณฑลจินดา  ตำบลสามหมื่น  และวันพุธที่ ๑๘  
ธันวาคม  ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ โรงเรียนบ้านน้ำหอม  ตำบลแม่ตื่น   
หมายเหตุ  การแต่งกายโดยให้ข้าราชการแต่งกายเครื่องแบบกากีหรือชุดตามสังกัด และประชาชนแต่งกายชุดสุภาพ
มติที่ประชุม                  รับทราบ
         ๔.๔  การประชาสัมพันธ์และชี้แจงทำความเข้าใจกรณีศาลยุติธรรมระหว่างประเทศได้มีคำพิพากษาในคดีตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหาร ปี ๒๕๐๕  (สำนักงานอำเภอ)
         กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่านายกรัฐมนตรีได้มีคำแถลงต่อสาธารณชนเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ภายหลังศาลยุติธรรมระหว่างประเทศได้มีคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหาร โดยได้เน้นย้ำว่าประเทศไทยและกัมพูชาเป็นประเทศเพื่อนบ้านกันที่นอกจากจะมีพรมแดนติดต่อกันเกือบ ๘๐๐ กิโลเมตร ยังเป็นสมาชิกอาเซียนที่ต้องพึ่งพาอาศัยกันต่อไป เพื่อความสงบสุขและเจริญรุ่งเรือง อีกทั้ง 
ประชาชนไทยและกัมพูชายังมีความสัมพันธ์ฉันญาติมิตร มีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์มาช้านาน ในการนี้อำเภอได้นำคำแถลงของนายกรัฐมนตรีมาประชาสัมพันธ์และชี้แจงทำความเข้าใจให้ทุกพื้นที่ได้รับทราบข้อเท็จจริง กรณีศาลยุติธรรมระหว่างประเทศได้มีคำพิพากษาในคดีตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหารปี ๒๕๐๕  
โดยมีประเด็นหลักๆ ดังนี้
    ๑)  ศาลรับฟังข้อต่อสู้ของไทย  และได้ตัดสินยืนยันที่จะตัดสินภายในขอบเขตของคำพิพากษาเดิม เมื่อปี ๒๕๐๕
    ๒)  ศาลรับฟังข้อต่อสู้ของไทย โดยยืนยันว่าคำพิพากษาเดิมเมื่อปี ๒๕๐๕ นั้น ไม่ได้ตัดสินเกี่ยวกับประเด็น เขตแดนระหว่าไทยกับกัมพูชา เพราะเป็นประเด็นที่นอกเหนือจากคำพิพากษาเดิม ซึ่ง 
หมายความว่าศาลไม่รับพิจารณาข้อเรียกร้องของกัมพูชาเหนือพื้นที่ ๔.๖ ตารางกิโลเมตร และที่สำคัญศาลไม่ได้ตัดสินว่าแผนที่มาตราส่วน 
๑:๒๐๐,๐๐๐ ผูกพันกับไทย โดยผลของคำพิพากษาเมื่อปี ๒๕๐๕
    ๓)  ศาลรับตีความเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับพื้นที่บริเวณใกล้เคียงปราสาทตามคำพิพากษาเดิมเมื่อปี ๒๕๐๕ โดยศาลอธิบายว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ขนาดเล็กมาก ซึ่งกำหนดขึ้นตามสภาพ
ภูมิศาสตร์ที่ประกอบขึ้นเป็นยอดเขาพระวิหาร โดยไม่ได้กำหนดเส้นเขตแดน และที่สำคัญไม่รวมพื้นที่ภูมะเขือ ซึ่งในส่วนของพื้นที่บริเวณใกล้เคียงปราสาทนี้ ทั้งสองประเทศจำเป็นต้องหารือกันในราย
ละเอียดต่อไปโดยกลไกทวิภาคีที่มีอยู่
    ๔)  ศาลได้แนะนำให้ความสำคัญกับการที่ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันในการอนุรักษ์และพัฒนาปราสาทพระวิหารในฐานะที่เป็นมรดกโลก ดังนั้นรัฐบาลได้สั่งให้ทีมที่ปรึกษากฎหมายศึกษารายละเอียดและสาระสำคัญของคำพิพากษา เพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปประกอบพิจารณาดำเนินการของรัฐบาลต่อไป
          ต่อจากนั้น ไทยและกัมพูชาจะต้องเจรจาหารือภายใต้กลไกที่มีอยู่ระหว่างทั้งสองประเทศเพื่อให้ได้ข้อยุติให้เป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่าย และจำคำนึงถึงขั้นตอนและกระบวนการของกฎหมายและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายที่ ๒ 
มติที่ประชุม                รับทราบ
          ๔.๕  ความคืบหน้าโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต ๒๕๕๖/๕๗ ณ จุดรับจำนำข้าวในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด                      ( สำนักงานอำเภอ )
          ๑. การเปิดจุดรับจำนำข้าวเปลือกในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด ดำเนินการโดย หจก.โรงสีสิงโตทองไร้ซ์ ณ สหกรณ์นิคมแม่ระมาด ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖
          ๒. การเข้าร่วมโครงการ เกษตรกรต้องนำข้าวเปลือกไปจำนำด้วยตนเอง ณ จุดรับจำนำ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น. ไม่มีวันหยุด เสาร์ – อาทิตย์ พร้อมเอกสารหลักฐาน ๔ รายการ ได้แก่ หนังสือรับรองเกษตรกร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ธกส.(บัญชีประเภทใดก็ได้) ทั้งนี้ในวงเงินการรับจำนำข้าวเปลือกไม่เกินรายละ ๓๕๐,๐๐๐  บาท 
         ๓. ประเภทของข้าวเปลือกที่สามารถนำมารับจำนำ ยังจุดรับจำนำข้าวเปลือก ณ สหกรณ์นิคมแม่ระมาด คือ ข้าวหอมจังหวัด เท่านั้น ส่วนข้าวเหนียว และข้าวเจ้ายังไม่ได้เปิดรับจำนำ  ดังนั้นเกษตรกรสามารถนำไปจำนำ ณ จุดรับจำนำสหกรณ์นิคมแม่สอดได้
         ๔. ปริมาณข้าวเปลือกที่เกษตรกรนำมาเข้าร่วมโครงการ  ตั้งแต่วันที่  ๒๑ – ๒๗  พฤศจิกายน ๒๕๕๖  มีจำนวนทั้งสิ้น  ๑๙๖  ราย  รวมเป็น  ๘๒๙.๐๙๐  ตัน
          ๕. มิให้เกษตรกรนำข้าวเปลือกที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/ท่าข้าว/ลานเอกชน ที่มิใช่จุดรับจำนำตามที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้รวบรวมข้าวเปลือกเกษตรกร ซึ่งอาจมีการ
ทุจริตการสวมสิทธิ จะมีความผิดฐานฉ้อโกงมีโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับและจะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากทางรัฐบาลต่อไป
          ๖. กรณีเกษตรกรประสงค์จะนำข้าวเปลือกไปจำนำข้ามเขตนอกพื้นที่จังหวัดตาก ต้องขออนุญาตขนย้ายข้าวเปลือกทุกครั้ง ณ ที่ว่าการอำเภอในท้องที่
          ๗. กรณีเป็นเกษตรกร ขอให้ระมัดระวังการถูกหลอกลวงในการจำหน่ายข้าวเปลือกให้กับผู้ซื้อข้าวเปลือก โดยเกษตรกรควรได้รับเงินสดทันที ไม่ควรจำหน่ายในรูปเงินเชื่อ ถึงแม้ว่าจะมีราคาที่จำหน่ายได้สูงกว่าราคาท้องตลาดทั่วไป โดยเฉพาะพ่อค้ารถเร่ที่เข้ามารับซื้อในพื้นที่  ที่ให้ราคาสูงกว่าความเป็นจริงและไม่ยอมรับซื้อข้าวเปลือกของเกษตรกรที่บรรจุกระสอบ
          หากมีข้อสงสัยหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถสอบถามและร้องเรียนได้ที่สายด่วน ๑๕๖๙ หรือที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด  โทร ๐๕๕-๕๘๑๒๓๔ 
          อำเภอจึงขอความร่วมมือทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่ทราบโดยทั่วกันต่อไป  
มติที่ประชุม                รับทราบ
          ๔.๖  แนวทางการกลั่นกรองโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มเติม (สำนักงานอำเภอ)
         ด้วยอำเภอได้รับแจ้งจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับ
 จังหวัด/กรุงเทพมหานคร หรือส่วนราชการว่า โดยหลักการโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนนั้น ควรเป็นโครงการที่มีการขับเคลื่อนโครงการลงไปสู่ประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการโดยประชาชนหรือ
ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการ มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหรือโครงการตามแนวพระราชดำริ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ เป็นความต้องการของประชาชนและหรือประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการร่วมกับองค์กรต่างๆ ที่เป็นนิติบุคคล หากเป็นการดำเนินการโดยส่วนราชการ ควรดำเนินการในลักษณะของการนำร่อง ต่อยอดหรือขยายผลจากโครงการเดิมที่ส่วนราชการทำอยู่  ทั้งนี้ ให้
ประชาชนได้รับประโยชน์ครอบคลุมกว้างขวางมากยิ่งขึ้น  สำหรับโครงการที่เป็นการก่อสร้างถาวรวัตถุ และดำเนินการโดยการจ้างเหมาจะไม่พิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณ เว้นแต่โครงการก่องสร้างนั้นมีความเชื่อมโยงกับแนวทางการดำเนินโครงการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
        อำเภอจึงขอประชาสัมพันธ์ ให้ทุกท่านทราบเพื่อสร้างความ เข้าใจในแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตรงกัน โดยรูปแบบการเขียนโครงการ และรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่  
 www.chumchon.go.th  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายที่  ๓
(แทน)ประธานศูนย์ฯ      โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อยก็มีที่จะทำโครงการ ๑ ไร่ ๑ แสน อยู่ซึ่งอยากจะขอให้ทางเกษตรอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ ได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือหรือให้คำปรึกษาในเรื่องนี้ด้วย  ทั้งนี้โรงเรียนจะได้ทำเป็นโครงการและเสนอตามแนวทางดังกล่าวต่อไป
ประธาน    ทางอำเภอขอให้ทุกหน่วยงานช่วยกันพิจารณาดูว่าหน่วยงานของตนมีโครงการในลักษณะนี้หรือไม่ หากมีก็ให้จัดทำโครงการและเสนอเข้ามาได้ และขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ในพื้นที่ได้รับทราบโดยทั่วกัน
มติที่ประชุม                 รับทราบ
          ๔.๗  การชุมนุมประท้วงของกลุ่มมวลชนและการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อคณะผู้บริหารฯ (ฝ่ายความมั่นคง)
          ด้วยในห้วงที่ผ่านมาปรากฏความเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนรวมตัวกันชุมนุมประท้วงและแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมต่อคณะผู้บริหารที่เดินทางไปปฏิบัติภารกิจของจังหวัดต่างๆ หลายจังหวัด ซึ่ง
พฤติกรรม และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวถูกนำไปเผยแพร่ และขยายความในหลายประเทศ (โดยเฉพาะประเทศที่เป็นคู่แข่งทางการค้าในเรื่องของการท่องเที่ยวกับประเทศไทย) ทำให้ภาพพจน์ของประเทศไทยเสียหาย ในหลายประเทศประกาศให้หลีกเลี่ยงการเดินทางมาประเทศไทยหรือสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น
          เพื่อป้องกันเหตุในลักษณะดังกล่าว และมิให้เกิดความเสียหายต่อประเทศไทยมากไปกว่านี้ อำเภอแม่ระมาดจึงขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการ ดังนี้
     ๑. ติดตามความเคลื่อนไหวกลุ่มมวลชนและแกนนำในพื้นที่ และชี้แจงประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้าใจต่อประชาชนมิให้ถูกชี้นำโดยกลุ่มผู้หวังผลทางการเมืองให้เข้าร่วมกระทำการที่ไม่เหมาะสม
     ๒. ประสานส่วนราชการ และองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวก และดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยต่อคณะผู้บริหารที่เดินทางไปปฏิบัติภารกิจอย่างรัดกุมและรอบคอบ มิให้เกิดการชุมนุมประท้วงที่มีการกระทำที่ไม่เหมาะสม ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติภารกิจ และส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย ตลอดจนภาพลักษณ์และบรรยากาศการท่องเที่ยวของจังหวัด
     ๓. ให้ทุกหน่วยงาน ประสานงานกับคณะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ และผู้กำกับการตำรวจภูธรทุกสถานีในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อ
ประสานการปฏิบัติในการดูแล และควบคุมมิให้เกิดเหตุไม่สงบในลักษณะที่เคยเกิดขึ้นในหลายพื้นที่
     ๔. ให้ติดตามความเคลื่อนไหวมวลชนทุกฝ่ายตลอดเวลา หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถชี้แจงทำความเข้าใจ และไม่สามารถจะ
ยับยั้งการกระทำดังกล่าวได้ และจะเกิดผลเสียต่อภาพลักษณ์ของพื้นที่ ให้ทุกท่านรายงานให้อำเภอทราบเพื่อรายงานให้จังหวัดทราบต่อไป 
มติที่ประชุม                  รับทราบ
         ๔.๘  การจัดงานตากสินมหาราชานุสรณ์ จังหวัดตาก ประจำปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗  (สำนักงานอำเภอ)
        ด้วยจังหวัดตากร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ได้กำหนดจัดงานตากสินมหาราชานุสรณ์
จังหวัดตาก ประจำปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นในการจัดงานตากสินมหาราชานุสรณ์จังหวัดตาก ประจำปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ 
          จังหวัดตากได้กำหนดให้มีพิธีการสำคัญต่างๆ ดังนี้
   ๑) พิธีวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในวันเสาร์ที่ ๒๘  
ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ มณฑลพิธีบริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เวลา ๐๖.๓๐ น.
   ๒) พิธีเปิดงานตากสินมหาราชานุสรณ์จังหวัดตาก ประจำปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗  ในวันเสาร์ที่ ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๖ ณ บริเวณศาล
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เวลา ๑๖.๐๐ น.
   ๓) พิธีอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๗ “TAK COUNT DOWN FESTIVAL ๒๐๑๔” ในวันอังคารที่ 
๓๑  ธันวาคม  ๒๕๕๖ ณ เวทีกลางงานตากสินมหาราชานุสรณ์จังหวัดตาก เวลา ๒๓.๓๐ น.
   ๔) พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๗  ในวันพุธที่ ๑ มกราคม  ๒๕๕๗ ณ บริเวณหน้าศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เวลา ๐๖.๓๐ น.
         ทั้งนี้ ในส่วนของอำเภอแม่ระมาด มีการจัดกิจกรรมเข้าร่วมงานดังกล่าว ดังนี้
    ๑) การจัดขบวนแห่ “สุดยอดของดีเมืองแม่ระมาด” เข้าร่วมขบวนแห่ในพิธีเปิดงาน ในวันเสาร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๐๐ น.
    ๒) การจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมเข้าร่วมการแสดงบริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในวันศุกร์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๐๐ น.
    ๓) การส่งนักร้องเข้าประกวดนักร้องลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง ผู้นำท้องที่ และผู้นำท้องถิ่น ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ ณ เวทีกลาง
         ดังนั้น จึงขอเชิญท่าน ข้าราชการ พนักงาน ตลอดจนลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมพิธีการสำคัญต่างๆ และเข้าร่วมชมกิจกรรม
อำเภอแม่ระมาด ในงานตากสินมหาราชานุสรณ์จังหวัดตาก ประจำปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗
วัฒนธรรมอำเภอ      ขอประชาสัมพันธ์การประกวดนักร้องลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องของสถาบันการศึกษาในงานตากสินมหาราชานุสรณ์  รับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖  ประกวดในวันศุกร์ ที่ ๓  มกราคม  ๒๕๕๗ 
มติที่ประชุม                  รับทราบ
          ๔.๙ ความคืบหน้า การจัดงานสุดยอดของดีเมืองแม่ระมาด และงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๖ (สำนักงานอำเภอ)
         ด้วยอำเภอแม่ระมาดร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาดได้กำหนดจัดงานสุดยอดของดีเมืองแม่ระมาดและงานกาชาดประจำปี 
 ๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๕ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๖  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้ไว้ใช้ในกิจการของกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาด และงานสาธารณกุศลต่างๆ ในพื้นที่  
         โดยการแสดงบนเวทีกลางในแต่ละคืน มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้
   ๑) วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ การแสดงของวงดนตรี สามหนุ่ม NDD จากจังหวัดกำแพงเพชร
   ๒) วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ พิธีเปิด พร้อมแสง สี เสียงตระกานตา และการแสดงของวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม
   ๓) วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ การประกวดนางงามมิตรภาพสายสัมพันธ์ (สาวประเภทสอง)
   ๔) วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ การประกวดครอบครัวหน้าเหมือน (เป็นคู่พ่อลูก คู่แม่ลูก คู่พี่น้อง หรือคู่เพื่อนซี้)
   ๕) วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ การประกวด Cover Dance (การเต้นประกอบเพลง) 
    ๖) วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง
   ๗) วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ การประกวดธิดากาชาด (ธิดากาชาด สวยใส ใส่ชุดพื้นเมือง)
         เพื่อให้การจัดงานดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ อำเภอแม่ระมาด จึงขอความร่วมมือจากทุกท่าน ร่วมกันส่งผู้สมัครเข้าประกวดในรายการต่างๆ 
ประธาน       อำเภอขอความร่วมมือจากหน่วยงาน อปท.ทุกแห่ง ส่งผู้สมัครเข้าประกวดในรายการต่างๆ ด้วย ทั้งนี้ทางอำเภอจะทำ
หนังสือขอความร่วมมือไปอีกครั้ง
มติที่ประชุม                   รับทราบ
         ๔.๑๐  การจัดงาน “วันสายธารน้ำใจ  สายใยกาชาด”     (สำนักงานอำเภอ)
        อำเภอแม่ระมาดร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาดได้กำหนดจัดงานสุดยอดของดีเมืองแม่ระมาดและงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๕ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๖  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้ไว้ใช้ในกิจการของกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาด และงานสาธารณกุศลต่างๆ ในพื้นที่  
          อำเภอแม่ระมาดจึงได้ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาด กำหนด ให้มี “วันสายธารน้ำใจ สายใยกาชาด” ขึ้นในวันพุธ ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมอำเภอแม่ระมาด เพื่อเปิดรับบริจาคทุนทรัพย์และสิ่งของต่างๆ อาทิ รถจักรยาน เครื่องใช้ไฟฟ้า สิ่งของเครื่องใช้ เป็นต้น  โดยจะนำไป
เป็นของรางวัลและของสมนาคุณในร้านมัจฉากาชาด ซึ่งเป็นกิจกรรมในงาน “สุดยอดของดีเมืองแม่ระมาดและงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๖” 
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ระมาด พร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาด จะร่วมกันเป็นผู้รับมอบเงิน และ
สิ่งของจากภาครัฐ ภาคเอกชน ห้างร้าน และประชาชนทั่วไป ในครั้งนี้ด้วยตนเอง 
          ดังนั้น อำเภอแม่ระมาดจึงขอให้ทุกท่านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบและขอเชิญชวนร่วมกันบริจาคเงินและสิ่งของต่างๆ ในวันดังกล่าว เพื่อร่วมกิจกรรมการกุศลกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาด และขอเชิญร่วมงาน “สุดยอดของดีเมืองแม่ระมาดและงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๖”
มติที่ประชุม                รับทราบ
           ๔.๑๑  การดำเนินโครงการ “อำเภอเข้าวัด ทำบุญวันพระ” (สำนักงานอำเภอ)
           ด้วยอำเภอแม่ระมาด ได้มีการจัดทำโครงการ “อำเภอเข้าวัด ทำบุญวันพระ” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ ผู้นำชุมชน 
และประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมสืบสานการเข้าวัดทำบุญ ฟังธรรม พัฒนาจิต ในวันพระและเพื่อเป็นการประสานความร่วมมือ ระหว่าง
วัด ข้าราชการ ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ให้มีความใกล้ชิด ยิ่งขึ้น อำเภอแม่ระมาด   
           จึงขอเชิญท่านและข้าราชการในสังกัด ร่วมกิจกรรมเข้าวัดทำบุญด้วยการนำอาหาร (ปิ่นโต)ไปร่วมทำบุญในวันที่ ๑๗  ธันวาคม  ๒๕๕๖  ซึ่งตรงกับวันขึ้น  ๑๕ ค่ำ เดือน ๑ ณ  วัดแม่จะเรา ม.๖  ต.แม่จะเรา
มติที่ประชุม                  รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๕     เรื่องจากหน่วยงานต่าง ๆ
        ๕.๑  การจัดแสดงกายกรรมซานตง (โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง) 
        การจัดแสดงกายกรรมซานตงโชว์ระดับโลกจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในชื่อคณะกายกรรมซานตง มาแสดงที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลแม่ระมาด ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๖  ตั้งแต่เวลา ๑๘.๓๐ น. เป็นต้นไป รวมเวลาทำการแสดง ๒ ชั่วโมง บัตรเข้าชมการแสดงราคา ๒๐๐ บาท เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและรายได้ส่วนหนึ่งนำไปช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ HIV ในมูลนิธิธรรมลักษณ์ วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี ติดต่อซื้อบัตรได้ที่สถานศึกษาทุกแห่งในอำเภอแม่ระมาด หรือที่ศูนย์ประสานงานโรงเรียนอำเภอแม่ระมาด เบอร์โทร ๐๘๑-๗๘๕๒๑๓๒ , 
๐๘๑-๒๘๔๙๕๕๔ , ๐๘๖-๐๒๐๐๐๖๕  และ  ๐๘๐-๐๓๐๕๓๙๐
(แทน)ประธานศูนย์ฯ       ทางศูนย์ประสานงานโรงเรียนอำเภอแม่ระมาด มีบัตร VIP ขายในราคา ๕๐๐ บาท และขอประชาสัมพันธ์การจัดงานกีฬาอำเภอแม่ระมาด ซึ่งจะจัดในวันที่ ๒๖ – 
๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๖  ณ สนามกีฬาโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม  ซึ่งทุกโรงเรียนในเขตอำเภอแม่ระมาดจะเข้าร่วมทั้งหมด 
มติที่ประชุม                    รับทราบ
          ๕.๒  โรงพยาบาลแม่ระมาด
          สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ประจำเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๕๖  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายที่  ๔
(แทน)ผอ.โรงพยาบาล       วันที่ ๒๐ ธันวาคม  ๒๕๕๖  จะมีการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ที่บ้านห้วยน้ำเย็น ตำบลแม่ตื่น โดยในครั้งนี้จะมีนายแพทย์จิรพงษ์  อุทัยศิลป์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ระมาด เข้าร่วมการให้บริการแก่ประชาชนด้วย
ประธาน      อำเภอแม่ระมาดขอฝากกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่นช่วยดูแลความเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านในพื้นที่ทราบด้วย
มติที่ประชุม                    รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๖      แผนปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ  ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายที่  ๕
ระเบียบวาระที่  ๗       เรื่องอื่น ๆ
          ๗.๑ กำหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๗  วันศุกร์ที่  ๒๗  ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด  (ชั้น  ๒)
มติที่ประชุม                     รับทราบ
          ๗.๒  กำหนดการประชุมกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ  ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๗ วันศุกร์ที่  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๖  เวลา ๑๐.๐๐  น. ณ  หอประชุมอำเภอแม่ระมาด
มติที่ประชุม                      รับทราบ
          ๗.๓  สรุปผลการดำเนินงานของนายอำเภอแม่ระมาด  ในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖   (นำเสนอในรูปแบบวีดีทัศน์)
มติที่ประชุม                      รับทราบ
ประธาน        หากส่วนราชการใดไม่มีข้อหารือในที่ประชุมก็ขอขอบคุณทุกส่วนราชการและขอปิดการประชุมประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ 
เลิกประชุมเวลา                     ๑๐.๓๐ น.  

               ลงชื่อ    นางรัชนีกร  แว่นแก้ว ผู้จดบันทึกการประชุม
                    ( นางรัชนีกร  แว่นแก้ว )              
        
               ลงชื่อ  นายศุภสันส์   ภูมิไชยา ผู้ตรวจรายงานการประชุม
                      ( นายศุภสันส์   ภูมิไชยา )
                    ปลัดอำเภองานสำนักงานอำเภอ

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 12/12/2013
โดย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รานงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอแม่ระมาด
อำเภอแม่ระมาด ครั้งที่  ๕/ ๒๕๕๘
วันอังคารที่  ๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๘  เวลา  ๑๓.๓๐  น.
ณ  ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
  อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก
……………………………….
ผู้เข้าประชุม

๑.  นายสุนทร  มหาวงศนันท์ นายอำเภอแม่ระมาด
๒.  พ.ต.ท.สุทัศน์  คำถาเครือ (แทน)ผู้กำกับการสถานีตำตรวจภูธรแม่ระมาด
๓.  นายพิทักษ์  ศิลา (แทน)ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ระมาด
๔.  นางสาวเพชรัตน์  ปราจันทร์ (แทน)สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
๕.  นายเฉลียว  ทองทิน เกษตรอำเภอแม่ระมาด
๖.  นายคะนอง  อินทร์พรม ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด
๗.  ร.ต.อ.ยงยุทธ  ยาวิชัย (แทน)ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่  ๓๔๕
๘.   นายวันเฉลิม  จันทร์ยะคาร ที่ดินอำเภอแม่ระมาด
๙.  ร.อ.เมธาวี  ท้าวทอง สัสดีอำเภอแม่ระมาด
๑๐.  นางพิมลรัตน์  ตาคำ พัฒนาชุมชนอำเภอแม่ระมาด
๑๑.  นางสาวสายใจ  ลังกาวงษ์ (แทน)ท้องถิ่นอำเภอแม่ระมาด
๑๒.  นายไชยยันต์  อุดปิน (แทน)หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น
๑๓.  นายประสาท  กำเนิด หัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนพะวอ
๑๔.  นายวรกิจ  โตจำเริญ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่  ตก  ๒  (ขะเนจื้อ)
๑๕.  นายคงฤทธิ์  อินรัญ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่  ตก  ๙ (แม่จะเรา)
๑๖.  นายชัยณรงค์  มะเดชะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาด
๑๗.  นายบุญส่ง  บูลย์ประมุข นายกเทศมนตรีตำบลแม่จะเรา
๑๘.  นายสุทธิพจน์  บูลย์ประมุข นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
๑๙.  นายธวัชชัย  สุภาราช (แทน)นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
๒๐.  นายจิระภาส  ศรีวนาตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
๒๑.  นายเฉลิมเกียรติ  บูลย์ประมุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ


๒๒.  นายเทวัญ  ไพศาลธรรมโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ
๒๓.  นายอำนวยเดช  เทพคำอ้าย ปลัดอำเภอแม่ระมาด
๒๕.  นางสาวศิริพร  สอนไหว ปลัดอำเภอแม่ระมาด

ผู้ไม่มาประชุม  
๑.  วัฒนธรรมอำเภอแม่ระมาด
๒.  ประมงอำเภอแม่ระมาด
๓.  หัวหน้าสรรพกรพื้นที่อำเภอแม่ระมาด
๔.  ผู้จัดการธนาคารออมสิน  สาขาแม่ระมาด 
๕.  ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สาขาแม่ระมาด
๖.  ผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย  สาขาแม่ระมาด
๗.  ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย
๘.  ผู้บังคับกองร้อยทหารพราน  ที่  ๓๕๐๑
๙.  ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม
๑๐.  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม
๑๑.  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบง
๑๒.  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยนกแล
๑๓.  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง
๑๔.  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจกปก
๑๕.  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง
๑๖.  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าไร่
๑๗.  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง
๑๘.  ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม  กุลฑลจินดา
๑๙.  ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไร่เหนือ
๒๐.  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหอม
๒๑.  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพะละ
๒๒.  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขะเนจื้อ
๒๓.  ผู้อำนวยการโรงเรียนกลาโหมราชเสนา
๒๔.  หัวหน้าหน่วยควบคุมโรคนำโดยแมลงที่  ๔  (แม่ระมาด)
๒๕.  หัวหน้าหมวดการทางแม่ระมาด
๒๖.  นายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น

๒๗.  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ
๒๘.  กำนันตำบลแม่จะเรา
๒๙.  กำนันตำบลพระธาตุ
๓๐.  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต  ๒
๓๑.  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ

ผู้ร่วมประชุม
๑.  นายอนันต์  การังใจ กำนันตำบลแม่ระมาด
๒.  นายเสาแก้ว  แสงชนะอาชา (แทน)กำนันตำบลขะเนจื้อ
๓.  นายวีระวุฒิ  ใหม่โม่ง กำนันตำบลแม่ตื่น
๔.  นายจ่างแก้ว  คีรียรรยง กำนันตำบลสามหมื่น
๕.  นายอนุชิต  บุญส่ง (แทน)ปลัดเทศบาลตำบลแม่ระมาด
๖.  นายชาตรี  สุขารมย์ ปลัดเทศบาลตำบลแม่จะเรา
๗.  นายวรวิทย์  บุพศิริ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
๘.  นายอรรคเดช  สีตุ้ย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
๙.  จ.ส.ท.สมชาติ  วุฒินันท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น 
๑๐.  นายกรกฤศ  วันธนานันท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
๑๑.  จ.ส.ท.บรรจง  ยะดอนใจ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ
๑๒.  นายเกียรติศักดิ์  กิจการ (แทน)ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ระมาด
๑๓.  นายสมชาย  คำตุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม
๑๔.  นายจำเนียร  บูลย์ประมุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
๑๕.  นายธรรมสรณ์  แสงโชติ ผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที
๑๖.  นายสุเทพ  คีรีรักษา (แทน)หัวหน้าหน่วยควบคุมโรคนำโดยแมลง
๑๗.  นายณัฐพล  ทองดีนอก (แทน)ประธานศูนย์ประสานงานโรงเรียนอำเภอแม่ระมาด
๑๘.  นายอรุณ  กองห้าห้อง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ระมาด
๑๙.  ร.อ.เอกวีร์  กัลยาณมิตร ผู้บังคับกองร้อย  ร.๔๑๓
๒๐.  ร.ท.วานิช  เงินดวง หัวหน้าชุดมวลชนสัมพันธ์มวลชน  ๓๑๐๕
๒๑.  ร.อ.อานงค์  กันทะอู ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่  ๓๕๐๑
๒๒.  นายฐตพนธ์  โตจันทรกานต์ (แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม  กุณฑลจินดา
๒๓.  นายอมรรัตน์  ช่างสมบุญ (แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามหมื่น
๒๔.  นางสาวณัฎฐยา  หล้าอูป (แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ
๒๕.  นายอลงกรณ์  ถาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย
๒๖.  นางอำพร  สมบูรณ์   (แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว
๒๗.  นายสมเจตต์  ครุฑปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันป่าไร่
๒๘.  นายบรรจง  ชัยขุนพล ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์แม่สอด
๒๙.  ส.อ.จำรูญ  ติ๊บลำเอียง ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอแม่ระมาด
๓๐.  ร.ต.สวง  คำมา หัวหน้าชุดวิทยากรกระบวนการสร้างเครือข่ายผู้นำ
ชุมชนเข้มแข็งที่  ๓๑๐๑ 
๓๑.  นายบัณฑิต  ไขขุนทด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

เริ่มประชุมเวลา   ๑๓. ๓๐  น. 
        เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายสุนทร  มหาวงศนันท์  นายอำเภอแม่ระมาด  ได้กล่าวเปิดการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๘   ตามระเบียบวาระ  ดังนี้

ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน -  ขอแนะนำข้าราชการย้ายมาใหม่  
๑.  นางสาวศิริพร  สอนไว   ย้ายมาจากอำเภอท่าสองยาง  จังหวัดตาก      มารับตำแหน่งปลัดอำเภอ  (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)  เมื่อวันที่  ๒๗  เมษายน  ๒๕๕๘
๒.  นายบัณฑิต  ไขขุนทด  ย้ายมาจากเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ  มารับตำแหน่งเกษตรอำเภอประจำตำบลขะเนจื้อ 
๓.  ขอขอบคุณทุกทุกภาคส่วนที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดงานกีฬา  เชื่อมความสัมพันธ์ไทย – เมียนมา  และเปิดตลาดนัดชายแดน  เมื่อวันที่  ๒๘  เมษายน  ๒๕๕๘  ณ  สนามกีฬาบ้านวังผา  หมู่ที่  ๔  ตำบลแม่จะเรา  อำเภอ       แม่ระมาด  จังหวัดตาก
๔.  การค้ามนุษย์  ตามที่ปรากฏว่าศาลนาทวีได้อนุมัติหมายจับผู้ใหญ่บ้าน  และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพื้นที่สงขลา  ในข้อหาเกี่ยวข้องสนับสนุนการค้ามนุษย์       ในพื้นที่ปกครอง  นั้น

นายกรัฐมนตรี  คาดโทษพื้นที่ใด  มีแหล่งกักกัน  คุมขังเหยื่อค้ามนุษย์  เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองต้องรับผิดชอบ  ตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้าน  ยันนายอำเภอ  กำชับทหาร  ตำรวจ  สแกนทุกตารางนิ้วป้องกันกระทำผิดทุกประเภท  หากรู้เห็น      โดนย้ายออกนอกพื้นที่  เจอโทษหนัก

๕.  การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว  จะสิ้นสุดภายในวันที่  ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๕๘  ฝากประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการที่มีลูกจ้างเป็นต่างด้าวไปขึ้นทะเบียนให้ถูกต้อง
   
พัฒนาชุมชนอำเภอแม่ระมาด -  สรุปการจัดตลาดนัดชายแดน  เมื่อวันที่  ๒๘  เมษายน  ๒๕๕๘               ณ  บริเวณบ้านวังผา  หมู่ที่  ๔  ตำบลแม่จะเรา  อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก

การจัดตลาดนัดชายแดนเป็นนโยบายของกระทรวงมหาดไทย                ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนได้รับงบประมาณ  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  ในการดำเนินงาน  สำหรับอำเภอแม่ระมาด  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ  จำนวน  ๕๐,๐๐๐  บาท  ได้เริ่มดำเนินการครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๒๘  เมษายน  ๒๕๕๘  ที่ผ่านมา  และกำหนดจะดำเนินการรอบที่  ๒  ในวันที่  ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  โดยดำเนินการร่วมกับโครงการเชิดชูเกียรติเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น  ปี  ๒๕๕๘  และคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกบ้านวังผา  หมู่ที่  ๔  ตำบลแม่จะเรา               เป็นหมู่บ้านเชิดชูเกียรติและกำหนดจัดประชุมคณะทำงานในวันที่  ๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๘

ขอเชิญทุกส่วนราชการได้เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในงานดังกล่าว  หากมีการจัดตลาดนัดครั้งต่อไปจะมอบหมายให้เทศบาลตำบลทุ่งหลวง  เพื่อเป็นรายได้ของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง  และจะมีลานแสดงวัฒนธรรมไทย – พม่าเพิ่มอีกด้วย

ประธาน -  ขอขอบคุณหน่วยงานพัฒนาชุมชน  ทีมงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ผู้ใหญ่บ้าน แม่บ้านบ้านวังผา  และทุกส่วนราชการที่ร่วมกิจกรรมให้ความร่วมมือจนงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  และวันที่  ๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  ขอเชิญทุกภาคส่วนเข้าร่วมการสัมมนาส่งเสริมความรู้การค้าการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  และการจัดงานมหกรรมวันนัดพบแรงงาน  ณ  ศูนย์แสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว  (OTOP)  อำเภอแม่สอด
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๕๘ ประจำเดือนเมษายน  ๒๕๕๘
อำเภอได้จัดทำรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ระดับอำเภอ 
ครั้งที่  ๔/๒๕๕๘  ประจำเดือนเมษายน   ๒๕๕๘   ขอให้เปิดดูได้ที่ 
Website:www.amphoe.com  หัวข้อ  ประชาสัมพันธ์
มติที่ประชุม รับทราบ


ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมที่ผ่านมา
มติที่ประชุม ไม่มี

ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และช่วยร่วมเชียร์ทีมฟุตบอลสโมสรตากซิตี้  (Tak  City)  (สำนักงานอำเภอ)
ตามที่จังหวัดตาก  ได้แจ้งขอความร่วมมือเพื่อสนับสนุนกีฬา                และทีมฟุตบอลสโมสรตากซิตี้  โดยการประชาสัมพันธ์และมีส่วนร่วมในการสร้างกระแสความสนใจ  และร่วมระดมทุนจากทุกภาคส่วนรวมทั้งพี่น้องประชาชน   ในพื้นที่ร่วมสนับสนุน  “๑  คน  ๑  บาท  ช่วยสนับสนุนทีมฟุตบอลตากซิตี้”      และอำเภอแม่ระมาดได้ระดมทุนสนับสนุนเงิน  จำนวน  ๔๑,๐๐๐  บาท  นั้น

เพื่อเป็นการสร้างกระแสความสนใจให้การสนับสนุนและร่วมเชียร์       ทีมฟุตบอลตากซิตี้  เป็นไปอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง  อำเภอจึงให้ทุกส่วนราชการดำเนินการ  ดังนี้
๑.  ประชาสัมพันธ์และนำมวลชนในพื้นที่  โดยเฉพาะหัวหน้า             ส่วนราชการ  ผู้บริหาร  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้างในสังกัด  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้านฯ  เข้าร่วมเชียร์และให้กำลังใจแก่ทีมฟุตบอลสโมสรตากซิตี้   ในวันที่เป็นที่เหย้าในการแข่งขัน  พร้อมทั้งรณรงค์และขอความร่วมมือให้ใส่เสื้อทีมสโมสรฟุตบอลตากซิตี้ทุกวันพฤหัสบดี
๒.  จัดตั้งทีมเชียร์ลีดเดอร์  และอุปกรณ์การเชียร์  เช่น  กลอง  ฆ้อง       เป็นต้น  เข้าร่วมเชียร์ตามความเหมาะสม

ในส่วนของอำเภอแม่ระมาด   อำเภอบ้านตาก  และอำเภออุ้มผางได้รับการมอบภารกิจเพื่อนำกองเชียร์การแข่งฟุตบอลเอเอสลีก  ภูมิภาค  “ดิวิชั่น  ๒”  ๒๐๑๕  ภาคเหนือ  ในวันอาทิตย์ที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  ตากซิตี้  พบ  ลำปาง  FC    ณ  สนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  เวลา  ๑๘.๐๐  น.  

ประธาน -  หากส่วนราชการใด  มีความประประสงค์จะสนับสนุนทุน  ก็ยังสนับสนุนได้เรื่อยๆ  และก็ขอเชิญทุกส่วนราชการร่วมเชียร์กีฬาดังกล่าวต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๒  โครงการประชุมสัญจร  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฯ          สารวัตรกำนัน แพทย์  (ในตำบล)  และโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่  (สำนักงานอำเภอ)
อำเภอแม่ระมาด  ได้กำหนดดำเนินงานตามโครงการฯ  ประจำเดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๘  ณ  ศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านชิปาก่อ  หมู่ที่  ๑๔  ตำบลขะเนจื้อ  วันที่  ๒๑ – ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  จึงขอเชิญชวนทุกส่วนราชการร่วมโครงการฯ  และออกหน่วยให้บริการประชาชน  และขอให้กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ฯลฯ  ในพื้นที่ตำบลเป้าหมาย  เข้าร่วมโครงการฯ  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบ  เพื่อเข้ารับบริการจากส่วนราชการต่างๆ  ต่อไป

ประธาน -  ขอความร่วมมือจากทุกส่วนราชการได้ร่วมกิจกรรม  โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาลตำบล  ที่เป็นเจ้าของพื้นที่ขอให้ไปร่วมกิจกรรมดังกล่าว
มติที่ประชุม -  รับทราบ

๔.๓  เชิญชวนเอกชนเสนอพื้นที่เพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในภาคเหนือ
(ฝ่ายความมั่นคงอำเภอ)
ด้วยจังหวัดตากแจ้งว่า  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  (กนอ.)              
ได้กำหนดมาตรการสนับสนุนเพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมในภูมิภาค โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ทั้งนี้  ขอความร่วมมืออำเภอประกาศเชิญชวนเพื่อให้ภาคเอกชนเสนอพื้นที่เพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงาน  กับ  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

อำเภอแม่ระมาด  จึงขอความร่วมมือจากส่วนราชการ  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กำนันทุกตำบล  ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนภาคเอกชนในพื้นที่  เสนอพื้นที่เพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงาน  กับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
มติที่ประชุม -  รับทราบ

๔.๔  การจัดตั้งศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบธรณีพิบัติภัย                      ในประเทศเนปาล  (ฝ่ายความมั่นคง)
ด้วยอำเภอแม่ระมาด  ได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบธรณีพิบัติภัยในประเทศเนปาล  ณ  ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแม่ระมาด  เพื่อระดมความเหลือเป็นเงินบริจาค  ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย  สาขาเทสโก้โลตัสตาก  ชื่อบัญชี  

“ชาวตากร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยประเทศเนปาล”  เลขที่บัญชี  ๙๘๓-๒-๘๓๑๒๘-๘  

อำเภอแม่ระมาด  จึงขอความประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการ  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และประชาชนทั่วไปได้ร่วมช่วยเหลือเป็น  “เงินบริจาค”  แก่ผู้ประสบภัยกรณีดังกล่าวต่อไป

ประธาน -  สำหรับอำเภอแม่ระมาด  ตั้งเป้ารับบริจาคไว้ที่  ๒๐,๐๐๐  บาท  จึงขอความร่วมมือจากทุกส่วนราชการให้ความเหลือและร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือประเทศเนปาล
มติที่ประชุม -  รับทราบ

ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องจากหน่วยงานต่าง ๆ
๕.๑  สำนักงานพัฒนาชุมชน
-  การประกวดกิจกรรมเชิดชูเกียรติเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น                ปี  ๒๕๕๘  ณ  บ้านวังผา  หมู่ที่  ๔  ตำบลแม่จะเรา  อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก
กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่  ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  ขอเชิญทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว
-  อบรมขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านสันเก้ากอม         หมู่ที่  ๖  ตำบลแม่ระมาด  อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก
จะเริ่มดำเนินการระหว่างวันที่  ๑๘ – ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  หากส่วนราชการใดมีกิจกรรมจะไปร่วมเสริมก็ขอเรียนเชิญ
มติที่ประชุม -  รับทราบ

๕.๒  โรงพยาบาลแม่ระมาด
สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล  ประจำเดือนเมษายน  ๒๕๕๘
๑.  โรงพยาบาลแม่ระมาดได้ออกหน่วยค้นหาและตรวจรักษาโรคมาลาเรียเคลื่อนที่  ที่บ้านเมยผู้ใหญ่ปุ่ม,  เมยกำนันสุข,  เมยห้วยไผ่,  เมยแม่มาลัย             และเมยน้ำดิบบอนหวาน  เดือนเมษายน  ๒๕๕๘  มีผู้รับการตรวจรักษา  จำนวน  ๑๑๙ ราย  พบเชื้อมาลาเรีย  จำนวน ๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓.๓๖ เป็น เชื้อ  P.V.  จำนวน  ๔  ราย

๒.  วันที่  ๔  เมษายน  ๒๕๕๘  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ระมาด  ร่วมกับ
กิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาด  ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ระมาด  ได้โลหิต  จำนวน    ๑๒  ยูนิต
๓.    วันที่  ๑๐   เมษายน  ๒๕๕๘  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ระมาด  ร่วมกับ
กิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาด  ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่  ณ  สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ  ตำบลแม่จะเรา    ได้โลหิต  จำนวน    ๑๓  ยูนิต
๔.  วันที่  ๑๓  เมษายน  ๒๕๕๘  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ระมาด        ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคอุจาระร่วงอำเภอแม่ระมาด  “กินร้อน          ช้อนกลาง  ล้างมือ”  ในขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ประจำปี  ๒๕๕๘              โดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเข้าร่วมกิจรรม  จำนวน  ๘๐  คน
๕.    วันที่  ๒๑  เมษายน  ๒๕๕๘    เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ระมาด       ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวนายอำเภอแม่ระมาด  เนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทย  ๒๕๕๘  ณ  บ้านพักนายอำเภอแม่ระมาด
๖.  วันที่  ๒๔  เมษายน  ๒๕๕๘  โรงพยาบาลแม่ระมาด  ร่วมกับส่วนราชการ                    ที่เกี่ยวข้องและสถาบันธัญญารักษ์  ออกดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดประเภทฝิ่นอย่างยั่งยืน  ณ  สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านห้วยโป่ง  ตำบลแม่ตื่น   
๗.  วันที่  ๒๔  เมษายน  ๒๕๕๘  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล  ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการประชาชนตามโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่  ณ  ห้วยโป่ง    หมู่ที่  ๑๐  ตำบลแม่ตื่น   มีผู้เข้ารับบริการ  จำนวน  ๑๒๓  ราย
๘.  วันที่  ๒๘  เมษายน  ๒๕๕๘  ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา          เชื่อมความสัมพันธ์ไทย – เมียนมา  ณ  สนามกีฬาบ้านวังผา  พร้อมร่วมงานเปิดตลาดการค้า  ๒  แผ่นดิน
มติที่ประชุม -  รับทราบ

๕.๓  สำนักงานสาธารณสุข
๕.๒.๑    สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด  สรุปสถานการณ์โรคไข้เลือดออก
อำเภอแม่ระมาดปี  ๒๕๕๗  (สิ้นสุดสัปดาห์ที่  ๑๖)
นับตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๗   ถึงวันที่  ๒๔  เมษายน   ๒๕๕๘                           ศูนย์ระบาดวิทยา  อำเภอแม่ระมาด  ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรวมจำนวนทั้งสิ้น  ๗  ราย  คิดเป็นอัตราป่วย  ๑๕.๒๒  ต่อประชากรแสนคน              

ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต  พบผู้ป่วย  ๗  ราย  ในเดือนมกราคม   จำนวน  ๑  ราย,  กุมภาพันธ์  จำนวน  ๑ ราย,  มีนาคม  จำนวน  ๔ ราย  และเมษายน  จำนวน  ๑  ราย  

แยกเป็นตำบลแม่ระมาด  จำนวน  ๕  ราย  อัตราป่วย  ๕๕.๘๒/แสนประชากร  ตำบลแม่จะเรา  จำนวน  ๑  ราย  ติดเป็น  ๑๐.๐๕/แสนประชากร       และตำบลขะเนจื้อ  จำนวน  ๑  ราย  คิดเป็น  ๑๒.๗๔/แสนประชากร 
มติที่ประชุม -  รับทราบ

๕.๔  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด  
สรุปผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด  
ประจำเดือนเมษายน   ๒๕๕๘
๑.  จัดทำโครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  ระหว่างวันที่        ๘ – ๑๐  เมษายน  ๒๕๕๘
๒.  จัดทำโครงการให้ความรู้เบื้องต้นการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ          ระหว่างวันที่  ๘ – ๑๐  เมษายน  ๒๕๕๘
๓.  จัดตั้งจุดกู้ชีพกู้ภัยให้ความช่วยเหลือประชาชนและทักท่องเที่ยว         ที่ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์  ปี  ๒๕๕๘  ระหว่างวันที่  ๙ – ๑๕  เมษายน  ๒๕๕๘  ณ  หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
๔.  จัดทำโครงการอบรมพัฒนาผู้สูงวัย  สร้างจิตสดใส  ในวันผู้สูงอายุ  ประจำปี  ๒๕๕๘  ในวันที่  ๒๓  เมษายน  ๒๕๕๘  ณ  หอประชุมโรงเรียน       แม่ระมาดวิทยาคม
มติที่ประชุม -  รับทราบ

๕.๕  องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
สรุปผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ  
ประจำเดือนเมษายน    ๒๕๕๘
๑.  อุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  งบประมาณ  ๔๒๖,๑๐๐  บาท
๒.  จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด  โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมายุ  ๖๐  พรรษา  ๒  เมษายน  ๒๕๕๘  งบประมาณ  ๘๐๐  บาท
๓.  โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  หมู่ที่  ๔  และหมู่ที่  ๘  (งวดสุดท้าย)  งบประมาณ  ๑,๒๖๒,๑๔๔  บาท

๔.  ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  งบประมาณ     ๖,๒๐๐  บาท
๖.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ  งบประมาณ  ๗๖,๐๐๐  บาท
มติที่ประชุม -  รับทราบ

๕.๖  องค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ
สรุปผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ  ประจำเดือน  เมษายน    ๒๕๕๘
๑.  วันที่  ๑ – ๑๐  เมษายน  ๒๕๕๘  ดำเนินการออกจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ        ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ประจำเดือนเมษายน  ๒๕๕๘  ทั้ง  ๑๔  หมู่บ้าน
๒.  วันที่  ๑ – ๓  เมษายน  ๒๕๕๘  จัดกิจกรรมกีฬา  อบต.ขะเนจื้อคัพ
๓.  วันที่  ๑๒ – ๑๔  เมษายน  ๒๕๕๘  จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์  ประจำปี  ๒๕๕๘
๔.  วันที่  ๑๙ – ๒๐  เมษายน  ๒๕๕๘  จัดกิจกรรมประเพณีขึ้นธาตุ  ประจำปี  ๒๕๕๘
มติที่ประชุม -  รับทราบ

ประธาน -  ด้วยจังหวัดตาก  ได้เชิญชวนร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน  สะพายย่าม  ไหว้พระ     ๙  วัด   ๒  แผ่นดิน  แม่สอด – เมียวดี  ในวันเสาร์ที่  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา  ๐๖.๐๐  น.  เป็นต้นไป    ณ  สนามกีฬานครแม่สอด  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  เพื่อสืบสานการเป็นชาวพุทธของประชาชนชาวไทยกับชาวเมียนมา  และแม่สอด – เมียวดี  ถือเป็นบ้านพี่เมืองน้อง  (Sister  City)  ที่จะมีบทบาทสำคัญต่อไป
แม่ระมาดตั้งเป้าไว้จะไปร่วมกิจกรรม  จำนวน  ๑๐๐  คน  ก็ขอเชิญ       ทุกส่วนได้ร่วมประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ  พนักงาน  ตลอดจนประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรม  
มติที่ประชุม -  รับทราบ

เกษตรอำเภอแม่ระมาด -  ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก  ผู้ว่าราชการจังหวัดได้สนับสนุนส่งเสริมการปลูกหัวบุก                          และจะต้องเป็นหัวบุกที่ปลูกในเขตนอกอุทยานแห่งชาติ   จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มี่สนใจสามารถสมัครได้สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด


หัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนพะวอ -  เนื่องจากการปลุกหัวบุกจะต้องใช้เวลานาน  ๓ – ๕  ปี  จึงจะสามารถเก็บผลผลิตได้  ชาวบ้านอาจจะเสียเนื้อในการเพาะปลูก  ซึ่งเกรงว่าจะมีการบุกรุกพื้นที่อนุรักษ์เขตป่าสงวน  หากมีการปลูกจะต้องการมีการลงทะเบียนเสียก่อน
มติที่ประชุม -  รับทราบ

สภ.แม่ระมาด -  ๑.  คดีอุกฉกรรณ์ที่เกิดขึ้นในรอบเดือนที่ผ่านมา  พยายามฆ่า  ๑  คดี
    ๒.  คดีลักทรัพย์  รถจักรยานยนต์หาย  จำนวน  ๒  คดี
    ๓.  ช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา  มีการเสียชีวิต  ๓  ราย  สาเหตุหลักเกิดจากถนนกำลังซ้อมสร้าง  และป้ายเตือนไม่เด่นชัด  และเมื่อวันที่  ๓๐  เมษายน  ที่ผ่านมาก็เกิดอุบัติเหตุมีผู้เสียชีวิตอีก  ๑  ราย  จุดเกิดเหตุบริเวณเดียวกัน  จึงอยากจะขอให้มีทีมวิเคราะห์มาตรวจสอบและหาวิธีแก้ไขถนนเส้นดังกล่าวเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุ

ประธาน -  ให้เทศบาลตำบลทุ่งหลวงเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมแก้ไขปัญหา

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง -  ทางเทศบาลตำบลทุ่งหลวงมีกำหนดจะทำบุญอุทิศส่วนบุญกุศลให้กับดวงวิญญาณที่เสียชีวิตในถนนเส้นดังกล่าว  ในวันที่  ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๘    จึงขอเชิญทุกส่วนราชการร่วมทำบุญฯ  และจะประชุมกับตำรวจ  ทหาร  บริษัทสร้างทาง  กรมทางหลวง  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ฯลฯ  เพื่อหาแนวทางแก้ไขไม่เกิดอุบัติเหตุต่อไป

มติที่ประชุม -  รับทราบ

กำนันตำบลแม่ตื่น -  ขอทราบความคืบหน้าการติดตั้งไฟฟ้าในพื้นที่ตำบลแม่ตื่น

ผู้จัดการการไฟฟ้า -  การไฟฟ้าได้ดำเนินการสำรวจไปแล้ว  งบประมาณที่ใช้  ๓๒  ล้านบาท 
แต่เนื่องจากพื้นที่ตำบลแม่ตื่นเป็นพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ  การไฟฟ้าจึงต้องทำหนังสือไปที่สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่  ๑๔  (ตาก)  เพื่อขออนุญาตก่อน  หากทางสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่  ๑๔  (ตาก)อนุญาต  การไฟฟ้าก็จะเข้าไปดำเนินการได้  ขณะนี้ให้รอผลกรอนุญาตก่อน

ประธาน -  ผมขอนัดผู้ที่เกี่ยวข้อง  ที่ดิน  การไฟฟ้า  นิคมสหกรณ์  ป่าไม้  อุทยาน  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่ตื่น  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น  สามหมื่น  
พระธาตุ  ขะนจื้อ  ฯลฯ  ประชุมเรื่องการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าในพื้นที่ตำบลแม่ตื่น  เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขต่อไป


นายกเทศมนตรีตำบลทุ่ง -  เทศบาลตำบลทุ่งหลวงได้จัดทำโครงการสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้  โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธา  ผู้ประกอบการ  ข้าราชการ  พนักงาน  ได้ร่วมกันบริจาคเงินในการทำโครงการครั้งนี้  คาดว่าจะแล้วเสร็จในและมอบบ้านให้
ผู้ยากไร้  ในวันที่  ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๘

ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด -  ประชาสัมพันธ์ผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคเงินเพื่อไถ่ชีวิตโค – กระบือ  
ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา  ๖๐  พรรษา  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  โดยแจ้งความจำนงได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด

ประสภาวัฒนธรรม -  ขอเชิญผู้ที่สนใจเรียนภาษาพม่า  ณ  วัดแม่จะเรา  เรียนภาคค่ำตั้งแต่วันนี้ไปถึงวันที่  ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๘
มติที่ประชุม -  รับทราบ

ระเบียบวาระที่  ๖ แผนปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ  ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายที่  ๑ 

ระเบียบวาระที่  ๗ เรื่องอื่น ๆ
๗.๑  กำหนดการประชุมกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ  ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘
วันพุธที่  ๓  มิถุนายน  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๙.๐๐  น. ณ  หอประชุมอำเภอแม่ระมาด
มติที่ประชุม -  รับทราบ
๗.๒ กำหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมิถุนายน  ๒๕๕๘
วันพฤหัสบดที่   ๔   มิถุนายน   ๒๕๕๘     เวลา   ๐๙.๐๐   น.  ณ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านทุ่งมะขามป้อม  หมู่ที่  ๔  ตำบลพระธาตุ  อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก
มติที่ประชุม -  รับทราบ
เลิกประชุมเวลา              ๑๖.๓๐ น.  

ลงชื่อ      อ้อฤทัย  อินผิว ผู้จดบันทึกการประชุม
      ( นางสาวอ้อฤทัย  อินผิว )


ลงชื่อ      ศิริพร  สอนไว         ผู้ตรวจรายงานการประชุม
       (นางสาวศิริพร  สอนไว)
          ปลัดอำเภอแม่ระมาด

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 12/05/2015
โดย อ้อฤทัย อินผิว
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประชุมรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย ครั้งที่ 2/2559
รายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก
ครั้งที่  ๒ / ๒๕๕๙
วันพุธ ที่  ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๔.๓๐  น.
ณ   ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด (ชั้น ๒)
........................................................
ผู้มาประชุม
   ๑.  นายวาทิต  ปัญญาคม นายอำเภอแม่ระมาด
   ๒.  นายภูมินท์ชัย  วังศรีวรมัน ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครองอำเภอแม่ระมาด
   ๓.  พ.ต.ท.ณตศพงศ์  ไมตรี (แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด
   ๔.  นางพิมลรัตน์  ตาคำ พัฒนาการอำเภอแม่ระมาด  
   ๕.  นายสุบิน  บุรีเทพ สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
   ๖.  นายเฉลียว  ทองทิน เกษตรอำเภอแม่ระมาด
   ๗.  นายคะนอง  อินทร์พรม ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด
   ๘.  นายรัฐเขต  ศรีรมย์ (แทน) นายกเทศมนตรีตำบลแม่จะเรา
   ๙.  นายสุทธิพจน์  บูลย์ประมุข นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
   ๑๐. นายจเร  วารีวิชัย          (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
   ๑๑. นายจีระภาส  ศรีวนาตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
   ๑๒.  นายเทวัญ  ไพศาลธรรมโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ
   ๑๓.  นายกรกฤศ  วันทนานันท์ (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
   ๑๔.  นายอนันต์  การังใจ กำนันตำบลแม่ระมาด
   ๑๕. นายวีระวุฒิ  ใหม่โม่ง กำนันตำบลแม่ตื่น
   ๑๖.  นายวิทยา  พันธุ์ปัญญากรกุล กำนันตำบลพระธาตุ
   ๑๗.  นายสุรัตน์  ขวัญข้าวนาคร กำนันตำบลขะเนจื้อ
   ๑๘. นายประสาท  กำเนิด หัวหน้าหน่วยอุทยานแห่งชาติขุนพะวอ
   ๑๙.  นายวรกิจ  โตจำเริญ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ตก ๒ (ขะเนจื้อ)
   ๒๐.  นายคงฤทธิ์ อินรัญ หัวหน้าหน่วยป้องกันไฟป่าที่ ตก.๙ (แม่จะเรา)
   ๒๑.  ร.ท.พงศ์ภีระ  สิงห์โตทอง ผู้บังคับกองร้อยทหารราบที่ ร.๔๑๓ (จุดตรวจพะละ)
   ๒๒.  นายพิทักษ์  ศิลา (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ระมาด
   ๒๓.  ร.ท.วาสุศักดิ์  งามขำ (แทน) หัวหน้าชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน ที่ ๓๑๐๕
   ๒๔.  นางรัตนภรณ์  มะกรูดอินทร์ (แทน) ผอ.ศูนย์การศึกษานอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัย
   ๒๔.  นางยุพิน  วงษ์หมื่น ท้องถิ่นอำเภอแม่ระมาด
   ๒๕.  นายสุระวุธ  จันทร์งาม ปลัดอำเภอแม่ระมาด
   ๒๖.  พ.ต.ไพทูรย์  อัคนิถิน            สัสดีอำเภอ  
   ๒๗.  ม.ญ.สรศักดิ์  ก๋าคำต๊ะ            เจ้าหน้าที่ ศป.ปส.อ.แม่ระมาด

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
๑. กองร้อยทหารพราน ที่ ๓๕๐๑
๒. โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม
เริ่มประชุม เวลา ๑๔.๓๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายวาทิต  ปัญญาคม  นายอำเภอแม่ระมาด ประธานในการประชุม  ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งมีสาระสำคัญ   ดังนี้
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ - ไม่มี
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง  รับรองรายงานผลการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอำเภอแม่ระมาด  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๙  เมื่อวันที่  ๖  มกราคม  ๒๕๕๙  
ให้คณะกรรมการทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุม  โดยเปิดดูได้ที่ amphoemaeramat.com  หัวข้อรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอำเภอแม่ระมาด  หากกรรมการท่านใดตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว  ประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง  ขอให้แจ้งฝ่ายเลขาฯ  ทราบ
ระเบียบวาระที่  ๓ -  เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุม ครั้งก่อน
-  ขอแก้ไขระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ ระเบียบวาระที่ ๔.๑   - รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 
มติที่ประชุม    - รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ -  เรื่อง  เพื่อทราบ/พิจารณา/ถือปฏิบัติ
๔.๑  รายงานผลสถิติคดีอาญา  ๔  กลุ่ม  ของ  สภ.แม่ระมาด
ระหว่างวันที่ ๑ ม.ค. ๒๕๕๘ - ๒๕ ม.ค. ๒๕๕๘ เปรียบเทียบกับ วันที่ ๑ ม.ค. ๒๕๕๙ - ๒๕ ม.ค. ๒๕๕๙ ประเภทความผิด  ๑-๒๕ ม.ค. ๕๘ ๑-๒๕ ม.ค. ๕๙ เปรียบเทียบรับแจ้ง จับ% อัตราคดี
ต่อแสน ปราบปราม
รับแจ้ง จับ รับแจ้ง จับ +เพิ่ม
-ลด % เป้าหมาย
(%) ผลการปฏิบัติ
๑. ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ (ภาพรวม)
  ๑.๑ ฆ่าผู้อื่น (คดีอุกฉกรรจ์)
  ๑.๒ ทำร้านผู้อื่นถึงแก่ความตาย
  ๑.๓ พยายามฆ่า
  ๑.๔ ทำร้ายร่างกาย
  ๑.๕ ข่มขืนกระทำชำเรา
๒. ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
   (ภาพรวม)
  ๒.๑ ปล้นทรัพย์ (คดีอุกฉกรรจ์)
  ๒.๒ ชิงทรัพย์ ๐

๐ ๐

๐ ๐

๐ ๓

๐ ๒


-๑


๐ ๓

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
-๑๐๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐ ๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๖๖.๖๗
๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐ ๖๖.๖๗

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐ ๙๐.๐๐

๑๐๐.๐๐
๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๘๓.๓๓
๗๑.๗๐

๐.๐๐
๐.๐๐ ๖๖.๖๗

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๖๖.๖๗
๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐
ประเภทความผิด ๑-๒๕ ม.ค. ๕๘ ๑-๒๕ ม.ค. ๕๙ เปรียบเทียบรับแจ้ง จับ% อัตราคดี
ต่อแสน ปราบปราม
รับแจ้ง จับ รับแจ้ง จับ +เพิ่ม
-ลด % เป้าหมาย
(%) ผลการปฏิบัติ
  ๒.๓ วิ่งราวทรัพย์
  ๒.๔ ลักทรัพย์
  ๒.๕ กรรโชกทรัพย์
  ๒.๖ ฉ้อโกง
  ๒.๗ ยักยอกทรัพย์
  ๒.๘ ทำให้เสียทรัพย์
  ๒.๙ รับของโจร
  ๒.๑๐ ลักพาเรียกค่าไถ่
  ๒.๑๑ วางเพลิง ๐๐ ๐๐ ๐๐ ๐๐ ๐๐ ๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐ ๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐ ๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐ ๐.๐๐
๘๑.๕๘
๐.๐๐
๔๐.๐๐
๕๐.๐๐
๒๕.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐ ๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
ประเภทความผิด ๑-๒๕ ม.ค. ๕๘ ๑-๒๕ ม.ค. ๕๙ เปรียบเทียบรับแจ้ง จับ% อัตราคดี
ต่อแสน ปราบปราม
รับแจ้ง จับ รับแจ้ง จับ +เพิ่ม
-ลด % ผลการปฏิบัติ
๓. ฐานความผิดพิเศษ
(รวมข้อมูลเฉพาะ ๓.๑ – ๓.๑๗)
  ๓.๑ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบ ปรามการค้ามนุษย์
  ๓.๒ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก
  ๓.๓ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์
  ๓.๔ พ.ร.บ.สิทธิบัตร
  ๓.๕ พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า
  ๓.๖ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์
  ๓.๗ ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็ก ทรอนิกส์ (ป.อาญา ม.๒๖๙/๑-๒๖๙/๗)
  ๓.๘ พ.ร.บ.ป่าไม้
  ๓.๙ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ
  ๓.๑๐ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ
  ๓.๑๑ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
  ๓.๑๒ พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕
  ๓.๑๓ พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์
  ๓.๑๔ พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน
  ๓.๑๕ พ.ร.บ.ศุลกากร
  ๓.๑๖ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบ ปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒, ๒๕๔๔
  ๓.๑๗ พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา ๑๕


๐ ๖


๐ ๓๐

๒๗
๐ ๒


๐ ๑๕
-๖
๑๙
๐ ๑๐๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๐๐


-๘๕.๗๑
๒๓๗.๕๐
๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐


๐.๐๐
๖.๖๗

๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๐๐


๑๐๐.๐๐
๓.๗๐
๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐


๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๐๐


๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐


๐.๐๐
๖.๖๗

๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๐๐


๑๐๐.๐๐
๓.๗๐
๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐


๐.๐๐

- ๓ -
ประเภทความผิด ๑-๒๕ ม.ค. ๕๘ ๑-๒๕ ม.ค. ๕๙ เปรียบเทียบรับแจ้ง
จับกุม
(ราย) ผู้ต้องหา
(คน) จับกุม
(ราย) ผู้ต้องหา
(คน) +เพิ่ม
-ลด %
๔. คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย
  ๔.๑ ยาเสพติด
       ๔.๑.๑ ผลิต/นำเข้า/ส่งออก
       ๔.๑.๒ จำหน่าย/ครอบครอง  เพื่อจำหน่าย
       ๔.๑.๓ ครอบครอง
       ๔.๑.๔ เสพยาเสพติด
  ๔.๒ อาวุธปืนและวัตถุระเบิด
       ๔.๒.๑ อาวุธปืนสงคราม
       ๔.๒.๒ อาวุธปืนธรรมดา
       ๔.๒.๓ วัตถุระเบิด
  ๔.๓ การพนัน
       ๔.๓.๑ สลากกินรวบ
       ๔.๓.๒ ทายผลฟุตบอล/ออนไลน์
       ๔.๓.๓ การพนันอื่นๆ
  ๔.๔. ความผิดเกี่ยวกับวัสดุ สื่อ สิ่งพิมพ์ ลามกอนาจาร
  ๔.๕ ความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง
  ๔.๖ ความผิดเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม การค้าประเวณี
  ๔.๗ ความผิดเกี่ยวกับสถานบริการ
  ๔.๘ ความผิดเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์


ฐานความผิดโจรกรรมรถยนต์
ฐานความผิดโจรกรรมรถจักยานยนต์

๐.-๔

-๑

-๑
-๓-๖๖.๖๗
๐.๐๐
-๑๐๐.๐๐

-๕๐.๐๐
-๑๐๐.๐๐
๒๐๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐

๓๐๐.๐๐

๐.๐๐


๐.๐๐

๐.๐๐
การออกแบบรายงานนี้มาเพื่อวิเคราะห์สถานภาพอาชญากรรม เป็นการเฉพาะจะทำให้สามารถสะท้อนปัญหาอาชญากรรม ที่เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงมากกว่าการนำจำนวนคดีที่รับแจ้งมาวิเคราะห์         โดยแบบรายงานนี้จะเป็นการนับสถิติตามฐานความผิดในคดีอาญา ตัวอย่าง เช่น ในการรับคำร้องทุกข์ (รับคดี) ในคดีอาญา ๑ คดี อาจมีมากกว่า ๑ ฐานความผิด เช่น            คดีข่มขืนผู้อื่นและฆ่า ถือได้ว่าเป็น   ๑ คดี แต่มี ๒ ฐานความผิด สถิติ         ที่จะปรากฏในแบบรายงานนี้จะเป็นฐานความผิดฆ่าผู้อื่น โดยเจตนา           ๑ ฐานความผิด และฐานความผิดข่มขืน ๑ ฐานความผิด เป็นต้น คำอธิบายส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามเอกสารประกอบ
รับแจ้ง จับ รับแจ้ง จับ +เพิ่ม
-ลด %

๐ ๐
๐ ๐
๐ ๐
๐ ๐
๐ ๐.๐๐
๐.๐๐
มติที่ประชุม    - รับทราบ
๔.๒  สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น
หน.เขตรักษาพันธ์ฯ - นำเรียนเรื่องไฟป่ามีเจ้าหน้าที่จากจังหวัดขอนแก่นมาประจำอยู่ที่ตำบลแม่ตื่น
สามหมื่น ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ หน่วยมณฑลทหารบกร่วมกับป่าไม้ในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด บ้านกิ่วสามล้อจะมีการเปิดยุทธการพื้นที่ป่า ในวันที่
 ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
-  อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ
หน.อุทยานฯ - เรื่องคดีลักลอบยิงสัตว์ในเขตอุทยานฯส่วนใหญ่จะเป็นพวกต่างด้าวขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกวดขันให้ด้วย
-  หน่วยป้องกันรักษาป่าที่  ตก  ๒  (ขะเนจื้อ)  
หน.ตก.๒ - อธิบายถึงการปราบปรามได้แจ้งการออกลาดตระเวนร่วมกับหน่วยงานอื่น
 -  หน่วยป้องกันรักษาป่าที่  ตก  ๙  (แม่จะเรา)  - ไม่มี
มติที่ประชุม - รับทราบ
๔.๓  รายงานสถานการณ์ความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน/ชุมชน
-  กำนันตำบลแม่ระมาด
-  กำนันตำบลแม่จะเรา
-  กำนันตำบลขะเนจื้อ
-  กำนันตำบลแม่ตื่น
-  กำนันตำบลสามหมื่น
-  กำนันตำบลพระธาตุ
มติที่ประชุม - ไม่มี
ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่อง  อื่น ๆ  (ถ้ามี)
มติที่ประชุม - ไม่มี
------------------------
  เลิกประชุม  ๑๕ .๐๐ น
  มญ.สรศักดิ์  ก๋าคำต๊ะ
  ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 15/02/2016
โดย สมิต ไชยเมืองชื่น
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง   รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมกราคม 2557
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอแม่ระมาด
             อำเภอแม่ระมาด ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๗
     วันศุกร์ที่  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๐๙.๐๐  น.
      ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด  (ชั้น  ๒ )
……………………………….
ผู้เข้าประชุม
๑. นายศิวัช  ฟูบินทร์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
๒. พตท.เอกพล  จินดาทจักร (แทน)ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด
๓. นายพิทักษ์  ศิลา (แทน)ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ระมาด
๔. นายเสาร์แก้ว  เหลามา สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
๕. นายเฉลียว  ทองทิน เกษตรอำเภอแม่ระมาด
๖. นายคะนอง  อินทร์พรม ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด
๗. ร.ท.กิตติภพ  ประมาณ (แทน)สัสดีอำเภอแม่ระมาด
๘. นายธงไชย  สิงห์วิเศษ พัฒนาการอำเภอแม่ระมาด
๙. ร.ต.อ.ธนศักดิ์  สุรชัย (แทน)ผู้บังคับกองร้อย ตชด.ที่ ๓๔๕
๑๐. นางยุพิน  วงษ์หมื่น ท้องถิ่นอำเภอแม่ระมาด
๑๑. นายณัฐภาส  ศิริรัตน์ ที่ดินอำเภอแม่ระมาด
๑๒. นางวรรณทนี  ใครน้ำ หัวหน้าสรรพากรพื้นที่อำเภอแม่ระมาด
๑๓. นายไชยยันต์  อุดปิน หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น
๑๔. นายมลตรี  พุ่มกล่อม (แทน)หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ตก ๙ (แม่จะเรา)
๑๕. นางจันทร์เพ็ญ  สุรินต๊ะ (แทน)นายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาด
๑๖. นายบุญส่ง  บุลย์ประมุข นายกเทศมนตรีตำบลแม่จะเรา
๑๗. นายสุทธิพจน์  บูลย์ประมุข นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
๑๘. นายมงคล  หมูสูบปาบ (แทน)นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
๑๙. นายเฉลิมเกียรติ  บูลย์ประมุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
๒๐. นางสาวทิฆัมพร  ทองสี (แทน)นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
๒๑. นายอำนวยเดช  เทพคำอ้าย ปลัดอำเภอแม่ระมาด
๒๒. นายพันทิพย์  ชาญถิ่นดง ปลัดอำเภอแม่ระมาด
๒๓. นายศุภสันส์  ภูมิไชยา ปลัดอำเภอแม่ระมาด
๒๔. นายรัตนกุล  สังขศิลา ปลัดอำเภอแม่ระมาด

ผู้ไม่มาประชุม
-
      
ผู้ร่วมประชุม
๑. นายอนันต์  การังใจ กำนันตำบลแม่ระมาด
๒. นายภาณุเดช  สุนศรี กำนันตำบลแม่จะเรา
๓. นายวิทยา    พันธ์ปัญญากรกุล       กำนันตำบลพระธาตุ
๔. นายมูล  นามโทยะ กำนันตำบลขะเนจื้อ
๕. นายวีระวุฒิ  ใหม่โม่ง กำนันตำบลแม่ตื่น
๖. นายจ่างแก้ว  คีรียรรยง กำนันตำบลสามหมื่น
๗. นายอนุชิต  หมูส่า (แทน)ปลัดเทศบาลตำบลแม่ระมาด
๘. นายรัฐเขต  ศรีรมย์ (แทน)ปลัดเทศบาลตำบลแม่จะเรา
๙. นายอรรคเดช  สีตุ้ย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
๑๐. นางสาววิดวงดอน  ก๋าวงษ์ (แทน)ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
๑๑. สตท.สมชาติ  วุฒินันท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
๑๒. นายกรกฤศ  วันธนานันท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
๑๓. จ.ส.ท.บรรจง  ยะดอนใจ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ
๑๔. นายสมเนตร  ฉ่ำสุภาพ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) 
สาขาแม่ระมาด 
๑๕. นายธรรมสรณ์  แสงโชติ ผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที
๑๖. นายอลงกรณ์  ถาแก้ว (แทน)ประธานศูนย์ประสานงานโรงเรียนอำเภอแม่ระมาด
๑๗. นางจรรยา  ก๋าแก่น ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย (สาขาแม่ระมาด)
๑๘. ร.ท.อำนวย  นามณีย์ หัวหน้าชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน ๓๑๐๕
๑๙. นายพีระ  วรพนพิพัฒน์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก สาขาแม่สอด
๒๐. นายณัฐพล  สุวรรณเวช สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก สาขาแม่สอด
๒๑. นางสาวชลธิชา  อ่อนแก้ว สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก สาขาแม่สอด
๒๒. นายมานพ  พาติกะบุตร ประมงอำเภอแม่ระมาด
เริ่มประชุมเวลา   ๐๙. ๐๐  น. 
            เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายศิวัช  ฟูบินทร์  ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง  ได้กล่าวเปิดการประชุมประจำเดือนมกราคม  ๒๕๕๗   มีดังนี้
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกิจกรรมของอำเภอแม่ระมาด ซึ่งมีทั้งหมด ๓ รายการ ดังนี้
    ๑. การรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด ซึ่งมีกำหนดการเสด็จฯ ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม  ๒๕๕๖  จำนวน  ๓  แห่ง ดังนี้
         ๑) โรงเรียนบ้านสามหมื่น(แสมใหญ่) สาขาบ้านห้วยขนุน ต.สามหมื่น
         ๒) โรงเรียน ตชด.บ้านแพะ ต.แม่ตื่น
         ๓) โรงเรียน ตชด.ม.ร.ว.เฉลิมลักษณ์  จันทรเสน ต.แม่ตื่น
    ๒. การมอบเครื่องกันหนาว โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้ดำเนินงานกิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามาหาราช  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๗  และร่วมต้อนรับพลโทนายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย และนางมนัญญา  ประสาทบัณฑิตย์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ในวันอังคารที่ ๑๗  ธันวาคม  ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสมกุณฑลจินดา  ตำบลสามหมื่น  และวันพุธที่ ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ โรงเรียนบ้านน้ำหอม  ตำบลแม่ตื่น   
     ๓. การจัดงานสุดยอดของดีเมืองแม่ระมาด และงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๕ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
๑.๒  ขอแนะนำข้าราชการของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก สาขาแม่สอด คือนายนาวิน  มัณยานนท์ ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก สาขาแม่สอด    รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายที่ ๑
๑.๓  ขอแนะนำนายมานพ  พาติกะบุตร  ประมงอำเภอแม่ระมาด เบอร์โทร ๐๘๙-๐๖๓๒๑๑๑ ซึ่งได้ย้ายมาจากจังหวัดเชียงใหม่
มติที่ประชุม           รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ ประจำเดือนธันวาคม  ๒๕๕๖
ขอให้เปิดดูได้ที่ Website:www.amphoe.com
มติที่ประชุม           รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมที่ผ่านมา
มติที่ประชุม ไม่มี
ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑  การดำเนินโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตาก ประจำปี ๒๕๕๗  ( ปกครองอำเภอ )
      จังหวัดได้จัดทำโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตาก ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อออกพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน โดยการนำส่วนราชการประจำจังหวัดต่างๆ ออกไปให้บริการและช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล และทุรกันดาร อำเภอละ ๑ ครั้ง/เดือน สำหรับอำเภอแม่ระมาด จะออกให้บริการในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗  ณ โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสมกุณฑลจินดา หมู่ที่ ๓ ตำบลสามหมื่น
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๒  การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในห้วงเวลาที่มีพระราชกฤษฎีกายุบสภา  (สำนักงานอำเภอ) 
       ด้วยอำเภอได้รับแจ้งว่า ตามที่มีพระราชกฤษฎีกายุบสภา พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นั้น ในห้วงระยะเวลาดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เช่น การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย การแก้ไขปัญหาพืชผลทางการเกษตร การรับจำนำข้าว การแก้ไขปัญหาราคาข้าวโพด รวมทั้งการบริหารงบประมาณโครงการที่สำคัญ เป็นต้น
        อำเภอจึงขอกำชับให้ทุกหน่วยงานและทุกท้องถิ่นได้เอาใจใส่ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง หากมีปัญหาหรือข้อเสนอแนะใดๆ ให้ดำเนินการสนับสนุนหรือแก้ไข และให้รายงานให้อำเภอทราบโดยด่วน เพื่อจักได้รายงานให้จังหวัดทราบต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๓  การหยุดรับจำนำข้าวเปลือกนอกพื้นที่ ณ สหกรณ์นิคมแม่ระมาด (สำนักงานอำเภอ) 
       ด้วยอำเภอแม่ระมาด ได้รับแจ้งจาก หจก.โรงสีสิงโตทองไรซ์ ว่าปริมาณข้าเปลือกที่รับจำนำในแต่ละวันนั้นมีปริมาณน้อยมาก ทำให้ไม่คุ้มค่าต่อการดำเนินงาน ทางโรงสีจึงขอหยุดรับจำนำตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ทั้งนี้ การปิดจุดรับจำนำนั้น ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านในพื้นที่ทราบล่วงหน้าเป็นเวลา ๑๕ วัน พร้อมทั้งได้แจ้งเพิ่มเติมให้เกษตรที่เหลืออยู่ทราบว่า สามารถนำข้าวเปลือกไปจำนำได้ที่ สหกรณ์นิคมแม่สอด จำกัด ตำบลแม่กาษา  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก ซึ่งเป็นจุดรับจำนำที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงด้วย
       ดังนั้นอำเภอจึงขอแจ้งให้ทราบว่าปริมาณข้าวเปลือกที่เกษตรกรนำมาเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่  ๒๐ พฤศจิกายน – ๒๐ ธันวาคม  ๒๕๕๖  มีจำนวนทั้งสิ้น  ๙๗๐  ราย  และมีปริมาณข้าวสุทธิ  ๓,๘๖๑.๘๙  ตัน ทั้งนี้ได้มีการออกใบประทวนให้แก่เกษตรกรทุกรายเสร็จสิ้นแล้ว
ผู้จัดการ ธกส.   รัฐบาลได้จัดสรรวงเงินทั้งประเทศ จำนวน ๓๙,๓๙๓ ล้านบาท ได้จัดสรรให้จังหวัดตาก จำนวน ๙๒ ล้านบาท ในส่วนของอำเภอแม่ระมาดได้รับการจัดสรรวงเงิน จำนวน ๕๗ ล้านบาท แต่ได้รับการประสานจากสำนักงานใหญ่ว่าจะมีการจ่ายเงินภายในครึ่งเดือนแรกของเดือนมกราคม ๒๕๕๗ กรณีมีความจำเป็นจริงๆ ที่จะต้องใช้เงิน ธกส. ก็ให้กู้ได้ ๒๐% จากใบประทวน ดอกเบี้ยร้อยละ ๗
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๔  นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันภาคเหนือ ๙ จังหวัด ปี ๒๕๕๗  (ฝ่ายความมั่นคง) 
       อำเภอได้รับแจ้งจากจังหวัดตากว่า ได้รับมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันภาคเหนือ ๙ จังหวัด ปี ๒๕๕๗ และสำเนาบันทึกการตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันฯ ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจังหวัดตาก พ.ศ. ๒๕๕๗  ทั้งนี้จังหวัดได้ให้อำเภอแม่ระมาดดำเนินการในการจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ต่อไป
หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง  ถ้ามีอะไรจะเผา ต้องให้เผาช่วงก่อนเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
ประธาน ในปีที่แล้วมีการแจ้งในที่ประชุมระดับจังหวัดว่าปีที่แล้ว มี ๓ อำเภอตะวันตก คือ แม่สอด แม่ระมาด และพบพระ ที่มีการเผามากที่สุดในฟากตะวันตก
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๕  การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗ (ฝ่ายความมั่นคง) 
       ด้วยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน แจ้งกำหนดช่วงวันรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ – วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ 
       เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ ของอำเภอแม่ระมาดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดจึงให้เทศบาลตำบลทั้ง ๓ แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ ทั้ง ๕ แห่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดตั้งหน่วยสนับสนุนและให้บริการประชาชนโดยกำหนดโครงการ/กิจกรรม การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการตามภารกิจหลักของหน่วยงานท่าน 
        ทั้งนี้ขอให้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ให้ความสำคัญกับการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ โดยเน้นหนักในช่วงระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ และวันที่ ๑ – ๒ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นพิเศษ  
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องจากหน่วยงานต่าง ๆ
๕.๑  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
    สรุปผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๖ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายที่ ๒
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๒  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
       สรุปสถานการณ์โรคไข้เลือดออกอำเภอแม่ระมาด ปี ๒๕๕๖ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายที่  ๓
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๓  โรงพยาบาลแม่ระมาด
       - ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ที่บ้านทุ่งต้นงิ้ว ต.แม่ตื่น
      - ขอประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทราบว่าการดื่มสุราไม่สามารถทำให้คลายหนาวได้ และมีการเอา เตาอั้งโล่ไปใส่ในเต็นท์เพื่อคลายหนาวแต่กลับเป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตได้ ดังนั้นต้องระวังในเรื่องนี้ด้วย
      ทั้งนี้ ในสถานที่ท่องเที่ยว ที่ใช้แก๊สทำระบบทำน้ำร้อน ก็ให้ระวังด้วย เพราะมีข่าวการตายที่เพชรบูรณ์มาแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๔  เทศบาลตำบลแม่จะเรา
       การทอดผ้าป่ามหากุศล ปิดการก่อสร้างศาลเจ้าพ่อพะวอ  ศาลเจ้าพ่อพะวออำเภอแม่ระมาดสร้างขึ้นเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๐ และได้อัญเชิญองค์เจ้าพ่อพะวอประดิษฐานเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ต่อมาได้ทำการก่อสร้างอาคารต่างๆ ขึ้น ได้แก่ อาคารเซ่นไหว้ อาคารบ้านพัก ห้องน้ำ ห้องส้วม ระบบประปา/ไฟฟ้า ปัจจุบันใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ แต่ยังขาดงบประมาณในการก่อสร้างป้ายศาลฯ อาคารร้านค้าชุมชนบางส่วน ถนนทางขึ้น-ลง ห้องน้ำผู้พิการและปรับภูมิทัศน์โดยรอบ ซึ่งจำเป็นต้องใช้งบประมาณอีกจำนวนมาก
       คณะกรรมการ จึงได้กำหนดให้มีพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อปิดงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ขึ้น หากท่านใดสนใจร่วมเป็นเจ้าภาพรับวัตถุมงคลเจ้าพ่อพะวอรุ่น ๑ แม่ระมาด ดังนี้
- ผ้าป่าต้นละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท รับวัตถุมงคลพร้อมจารึกชื่อติดอาคารร้านค้าชุมชน จำนวน ๙ ต้น
- ผ้าป่ากองละ ๕๐๐ บาท รับวัตถุมงคล ขนาด ๑.๖ นิ้ว จำนวน ๑ องค์ จำนวน ๑๐๐ กอง
- ผ้าป่ากองละ ๓๐๐ บาท รับวัตถุมงคล ขนาด ๑.๒ นิ้ว จำนวน ๑ องค์ จำนวน ๔๐๐ กอง
- ผ้าป่ากองละ ๑๐๐ บาท รับเหรียญวัตถุมงคล จำนวน ๑  เหรียญ จำนวน ๔,๐๐๐ กอง
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ นายบุญส่ง  บูลย์ประมุข  นายกเทศมนตรีตำบลแม่จะเรา หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑-๙๗๑๔๖๙๒
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๖ แผนปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ  ประจำเดือนมกราคม  ๒๕๕๗
  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายที่  ๔
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๗ เรื่องอื่น ๆ
๗.๑ กำหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  วันอังคารที่  ๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗   เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด  (ชั้น  ๒)
มติที่ประชุม         รับทราบ
๗.๒  กำหนดการประชุมกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ  ประจำเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  วันอังคารที่  ๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  เวลา  ๑๐.๐๐  น. ณ  หอประชุมอำเภอแม่ระมาด
มติที่ประชุม           รับทราบ
ประธาน      หากส่วนราชการใดไม่มีข้อหารือในที่ประชุมก็ขอขอบคุณทุกส่วนราชการและขอปิดการประชุมประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๗ 
เลิกประชุมเวลา      ๑๐.๐๐ น.  

ลงชื่อ    นางรัชนีกร  แว่นแก้ว ผู้จดบันทึกการประชุม
       ( นางรัชนีกร  แว่นแก้ว )              
        
ลงชื่อ  นายศุภสันส์     ภูมิไชยา ผู้ตรวจรายงานการประชุม
        (นายศุภสันส์     ภูมิไชยา)
     ปลัดอำเภองานสำนักงานอำเภอ

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 17/01/2014
โดย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม 2557
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอแม่ระมาด
อำเภอแม่ระมาด ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๗
วันจันทร์ที่  ๓  มีนาคม  ๒๕๕๗เวลา  ๐๙.๐๐  น.
ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด  (ชั้น  ๒ )
……………………………….
ผู้เข้าประชุม
๑. นายเชวงศักดิ์  ใจคำ นายอำเภอแม่ระมาด
๒. นายเลิศศักดิ์  ทับผึ้ง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
๓. นายพิทักษ์  ศิลา (แทน)ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ระมาด
๔. นายเสาแก้ว  เหลามา สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
๕. นายเฉลียว  ทองทิน เกษตรอำเภอแม่ระมาด
๖. นายคะนอง  อินทร์พรม ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด
๗. ร.ท.กิตติภพ  ประมาณ สัสดีอำเภอแม่ระมาด
๘. นายธงไชย  สิงห์วิเศษ พัฒนาการอำเภอแม่ระมาด
๙. นางยุพิน  วงษ์หมื่น ท้องถิ่นอำเภอแม่ระมาด
๑๐. นายณัฐภาส  ศิริรัตน์ ที่ดินอำเภอแม่ระมาด
๑๑. นางวรรณทนี  ใครน้ำ หัวหน้าสรรพากรพื้นที่อำเภอแม่ระมาด
๑๒. นายไชยยันต์  อุดปิน (แทน)หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น
๑๓. นายปราสาธน์สุวรรณ์ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ตก ๒ (ขะเนจื้อ)
๑๔. นายคงฤทธิ์  อินรัญ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ตก ๙ (แม่จะเรา)
๑๕. ด.ร.ชัยณรงค์  มะเดชะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาด
๑๖.นายสีทน  ปงรังษี (แทน)นายกเทศมนตรีตำบลแม่จะเรา
๑๗. นายสุทธิพจน์  บูลย์ประมุข นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
๑๘. นายสมนึก  ปู่อ้าย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
๑๙. นายเทวัญ  ไพศาลธรรมโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ
๒๐. นายวีระพล  บูชาคุณธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
๒๑. นายจิระภาส  ศรีวนาตระกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
๒๒. นางสาววิดวงดอน  ก๋าวงษ์  (แทน)นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
๒๓.นายวีรวงศ์  สุบรรณพงศ์   ปลัดอำเภอแม่ระมาด
๒๔. นายพันทิพย์  ชาญถิ่นดง ปลัดอำเภอแม่ระมาด
๒๕. นายเกรียงศักดิ์  ประโลม ปลัดอำเภอแม่ระมาด
๒๖. นางสาวนราภรณ์  ช้างทอง ปลัดอำเภอแม่ระมาด

ผู้ไม่มาประชุม
๑. พ.ต.อ.ณัฐณวิทย์  สิทธาภิรมย์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด(ติดราชการ)
๒. นายประสาท  กำเนิด  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนพะวอ (ติดราชการ)
๓. นายจิรัฐติพล  มหาดจำนนท์ หมวดการทางแม่ระมาด(ติดราชการ)
ผู้ร่วมประชุม
๑. นายอนันต์  การังใจ กำนันตำบลแม่ระมาด
๒. นายภาณุเดช  สุนศรี กำนันตำบลแม่จะเรา
๓. นายวิทยา    พันธ์ปัญญากรกุล       กำนันตำบลพระธาตุ
๔. นายมูล  นามโทยะ กำนันตำบลขะเนจื้อ
๕. นายวีระวุฒิ  ใหม่โม่ง กำนันตำบลแม่ตื่น
๖. นายจ่างแก้ว  คีรียรรยง กำนันตำบลสามหมื่น
๗. ว่าที่ ร.อ.ณัฐกิตติ์  คำน่าน ปลัดเทศบาลตำบลแม่ระมาด
๘. นายวรวิทย์บุพศิริ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
๙. นายรัฐเขต  ศรีรมย์ (แทน)ปลัดเทศบาลตำบลแม่จะเรา
๑๐. นายอรรคเดช  สีตุ้ย  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
๑๑. นายชลอ  จิ๋วแหยม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
๑๒. สตท.สมชาติ  วุฒินันท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
๑๓. นายกรกฤศวันธนานันท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
๑๔. จ.ส.ท.บรรจง  ยะดอนใจ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ
๑๕. นายสมชาย  คำตุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม
๑๖.นายพจนารถ  นุกูลคาม รักษาการ ผอ.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
๑๗. นายสมเนตร  ฉ่ำสุภาพ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.)สาขาแม่ระมาด 
๑๘. นายพงศ์พันธุ์  พรหมสวาสดิ์ ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาแม่ระมาด
๑๙. นางสาวเพียงฤทัย  ยองเพชร (แทน)ผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที
๒๐. นายณัฐพล  ทองคันยา (แทน)ประธานศูนย์ประสานงานโรงเรียนอำเภอแม่ระมาด
๒๑. ร.ท.อำนวย  นามณีย์ หัวหน้าชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน ๓๑๐๕
๒๒. ร.อ.ณัฐวัฒน์  กันทะปรีชา ผู้บังคับกองร้อยทหารราบที่ ๔๓๒
๒๓. นายไชยา  กองบุญ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
๒๔. นายอรุณ  กองห้าห้อง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ระมาด
๒๕. นางสาวกิติวณา  แสงมณิช (แทน)ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย (สาขาแม่ระมาด)
๒๖. นายนิมิตร  หาญกิตติมงคล   ผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย  

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙. ๐๐  น. 
       เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายเชวงศักดิ์  ใจคำนายอำเภอแม่ระมาดได้กล่าวเปิดการประชุมประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๗   มีดังนี้
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑  ขอแนะนำข้าราชการที่ได้มาปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด  
จำนวน  ๔  ท่าน  คือ
๑) นายเลิศศักดิ์  ทับผึ้ง  ย้ายมาจากอำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  มารับตำแหน่ง
ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง  เมื่อวันที่ ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗
๒) นายวีรวงศ์  สุบรรณพงศ์  ย้ายมาจากอำเภออุ้มผาง  จังหวัดตาก มารับตำแหน่ง
ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง  เมื่อวันที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  
๓)  นายพจนารถ  นุกูลคาม ย้ายมาจาก  กศน.อำเภอเมืองตาก   จังหวัดตาก 
มารับตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการ  กศน.แม่ระมาด  เมื่อวันที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗
๔)  นายนิมิตร  หาญกิตติมงคล  ผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย  สาขาแม่ระมาด
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๒  ห้ามซ๊อตปลา,  วางยาเบื่อปลา  และระเบิดปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติ
ประธาน  รายละเอียดอื่นๆ จะแจ้งให้ที่ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านทราบอีกครั้ง
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๓  ให้ดำเนินการจัดให้มีการประกวดแหล่งน้ำเพื่ออนุรักษ์พันธุ์ปลา
ประธาน  รายละเอียดอื่นๆ จะแจ้งให้ที่ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านทราบอีกครั้ง
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๔  การเลือกตั้ง  สมาชิกวุฒิสภา  (สว.)
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง         เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (สว.)  จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่  ๓๐  มีนาคม  ๒๕๕๗  และจะมีการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๗  โดยเปิดลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ฯเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่  ๑๐ – ๑๔  มีนาคม  ๒๕๕๗  และเปิดลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ฯเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด ตั้งแต่วันที่  ๑๗ – ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  ส่วนรายละเอียดอื่นๆ จะแจ้งให้ที่ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านทราบอีกครั้ง
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ประจำเดือนกุมภาพันธ์๒๕๕๗   ขอให้เปิดดูได้ที่ Website:www.amphoe.com
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๓      เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมที่ผ่านมา
มติที่ประชุม ไม่มี
ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑  การพิจารณาคัดเลือกกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ฯลฯ  เข้ารับรางวัล  ประจำปี  ๒๕๕๗
  ( ปกครองอำเภอ )
ด้วยจังหวัดตากแจ้งให้อำเภอพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่มีผลงานดีเด่นเพื่อเข้ารับรางวัลประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ในการนี้  จังหวัดได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์ประจำตำบล  สารวัตรกำนัน  และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ที่มีผลงานดีเด่นเพื่อพิจารณาเข้ารับรางวัลประจำปี  ๒๕๕๗  เป็นที่เรียบร้อยแล้วปรากฏว่าผู้ที่ได้รับรางวัล  ได้แก่  รางวัลชั้นที่  ๒  ของกำนัน  คือ  นายภานุเดช  สุนศรี  กำนันตำบลแม่จะเรา,  รางวัลชั้นที่  ๒  ของผู้ใหญ่บ้าน  คือ  นายสมศักดิ์  ฟุ่มฟองฟู  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๓  ตำบลแม่ระมาด,  รางวัลชั้นที่  ๒  ของแพทย์ประจำตำบล  คือ  นางหล้า  เขียวป้อม  แพทย์ประจำตำบลขะเนจื้อ,  รางวัลชั้นที่  ๒  ของสารวัตรกำนัน  คือ  นายเนียร  หม่อนกันทา  สารวัตรกำนันตำบลแม่จะเรา,  รางวัลชั้นที่  ๒  ของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  คือ  นายเสาแก้ว  แสนชนะอาชา  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ  หมู่ที่  ๗  ตำบลขะเนจื้อ
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๒การดำเนินโครงการ “นายอำเภอเยี่ยมวัด ทำบุญวันพระ” (สำนักงานอำเภอ)
ด้วยอำเภอแม่ระมาด ได้มีการจัดทำโครงการ “นายอำเภอเยี่ยมวัด ทำบุญวันพระ” ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาได้แก่ การทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรม ในธรรมสวนะหรือวันพระ ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ให้มีความใกล้ชิด ยิ่งขึ้น อำเภอแม่ระมาดจึงขอเชิญท่านและข้าราชการในสังกัด ร่วมกิจกรรมเข้าวัดทำบุญด้วยการนำอาหาร (ปิ่นโต) ไปร่วมทำบุญในวันเสาร์ที่ ๑๕มีนาคม  ๒๕๕๗  ซึ่งตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ณ  วัดดอนมูลหมู่ที่  ๓  ตำบลแม่ระมาดที่ทำการปกครองอำเภอและกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาดเป็นเจ้าภาพหลัก
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๓  โครงการค่ายบำบัดยาเสพติด (ฝ่ายความมั่นคง)
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง ในส่วนของอำเภอแม่ระมาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกำหนดเป้าหมายจำนวน  ๑๖๐  คน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดโดยจัดสรรให้ตามจำนวนเป้าหมายคนละ ๓,๕๐๐บาทส่วนฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟูโดยจัดสรรให้ตามจำนวนเป้าหมายคนละ  ๒,๕๐๐  บาท  และให้ส่งข้อมูลให้จังหวัดภายในวันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๕๗  เพื่อจะได้ทำเรื่องเบิกเงินค่าใช้จ่ายให้เร็วขึ้นทันต่อการใช้งานโดยมอบหมายให้ฝ่ายความมั่นคงเป็นผู้ประสานงานกับท้องถิ่นเพื่อเตรียมหากลุ่มเป้าหมาย
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๔ห้ามไม่ให้มีการเผาป่า  ๖๐  วัน  (ฝ่ายความมั่นคง) 
ด้วยจังหวัดตาก  ในช่วงฤดูแล้งของทุกปีประสบปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  ตรวจวัดค่าฝุ่นละอองในอากาศมีปริมาณสูง  ซึ่งส่งกระทบและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัดตาก  มีแนวโน้มที่จะประสบปัญหาไฟป่าและหมอกควันเหมือนทุกปีที่ผ่านมา  ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดตาก  จึงได้พิจารณากำหนดช่วงเวลาวิกฤตหมอกควัน  “ห้ามไม่ให้มีการเผา  ๖๐  วัน  อันตราย”  ระหว่างวันที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ – วันที่  ๑๓  เมษายน  ๒๕๕๗
รายละเอียดแนบท้ายที่  ๑
ประธาน  หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ“ห้ามไม่ให้มีการเผา  ๖๐  วัน  อันตราย”  ให้แต่ละพื้นที่ จัดทำแผนการเผาให้อำเภอทราบเพื่อจะได้นำเข้าที่ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ซึ่งในส่วนของตำบลสามหมื่นองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่นเป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนการ ดำเนินการ  
นายก  อบต.สามหมื่น ในส่วนพื้นที่ของตำบลสามหมื่น  อบต. ได้ดำเนินการจัดประชุม จัดทำแผนร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านแล้ว  โดยจัดแผนการเผา  ดังนี้
ระหว่างวันที่  ๑๔ – ๒๐  เมษายน  เริ่มเผาหมู่ที่  ๕
ะหว่างวันที่  ๒๑ – ๒๗  เมษายน  เริ่มเผาหมู่ที่  ๔
ระหว่างวันที่  ๒๘ เมษายน – ๔  พฤษภาคม  เริ่มเผาหมู่ที่  ๓
ระหว่างวันที่  ๕ – ๑๑  พฤษภาคม  เริ่มเผาหมู่ที่  ๒
ระหว่างวันที่  ๑๒ – ๑๘  พฤษภาคม  เริ่มเผาหมู่ที่  ๑
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง     ให้ท้องถิ่นที่รับผิดชอบดำเนินการจัดทำแผนการเผา  หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ“ห้ามไม่ให้มีการเผา  ๖๐  วัน  อันตราย” เพื่อที่อำเภอจะได้นัดประชุมชี้แจงอีกครั้ง  
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๕     เรื่องจากหน่วยงานต่าง ๆ
          ๕.๑  สัสดีอำเภอแม่ระมาด
๑.  เรื่องการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการของอำเภอ
แม่ระมาด  ในวันพุธที่  ๒  เมษายน  ๒๕๕๗
๑.๑  ต้องขอความร่วมมือมายังส่วนราชการ  ในการออกคำสั่งของอำเภอฯ  เรื่องแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจทหารกองเกินเข้ากองประจำการ  อาจจะมีข้าราชการในองค์กรของท่านอยู่ในคำสั่งฯ  และหน่วยสัสดีจะสำเนาคำสั่งให้ต่อไป๑.๒  การขอความอนุเคราะห์  ไปยังส่วนราชการในการจัดเจ้าหน้าที่มาให้บริการประชาชนในตรวจเลือกทหารฯ ที่เกี่ยวข้องมีโรงพยาบาลแม่ระมาด  สถานีตำรวจภูธร
แม่ระมาด
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๒  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ระมาด
๑.  การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
๑.๑  จัดตั้งคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน
 ๑.๒  จัดตั้งศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน  บ้านแผ่แฮ  หมู่ที่  ๑  ตำบลสามหมื่น
๒.  การรับสมัครสมาชิกเพิ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  อายุ  ๑๕  ปีขึ้นไป  
ในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด
๒.๑  รับสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสัตรีในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด
๒.๒  รับสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมโรงเรียนเซ็นต์โยเซฟ  โรงเรียนแม่ระมาดน้อย  และโรงเรียน
แม่จะเราวิทยาคม
๓.  การส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
๓.๑  โครงการรักษามาตรฐานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ  บ้านป่าไร่เหนือ  หมู่ที่ ๓, บ้านทุ่งมะขามป้อม หมู่ที่ ๔  ตำบลพระธาตุ, บ้านป่าไร่ หมู่ที่  ๒,บ้านแม่ระมาดน้อย  หมู่ที่  ๘  ตำบลขะเนจื้อ
๓.๒  โครงการขยายผลหมู่บ้านพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ  บ้านห้วยบง  หมู่ที่  ๘  ตำบลแม่จะเรา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง    กรณีที่ชาวบ้านมีปัญหาเรื่องหนี้ชาวนา  จ่ายเงินคืนกองทุนไม่ทันทางจังหวัดให้ทำ เรื่องผ่อนผันได้
พัฒนาการ  ในส่วนของอำเภอแม่ระมาดได้ประชุมแจ้งให้ชาวบ้านทราบแล้ว  ซึ่งมีผู้ผ่อนผันทั้งหมด  ๗๙  ราย  และได้รายงานผลให้จังหวัดทราบเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๓  โรงพยาบาลแม่ระมาด
สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล  ประจำเดือนมีนาคม  ๒๕๕๗
๑.  โรงพยาบาลแม่ระมาดได้ออกหน่วยคหาและตรวจรักษาโรคมาลาเรียเคลื่อนที่  ที่บ้านเมยผู้ใหญ่ปุ่ม,  เมยกำนันสุข,  เมยห้วยไผ่,  เมยแม่มาลัย  และเมยน้ำดิบบอนหวาน  เดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  มีผู้รับการตรวจรักษา  จำนวน  ๗๔  ราย  พบมาลาเรีย  จำนวน  ๕  ราย  คิดเป็นร้อยละ  ๖.๗๕  เป็นเชื้อ  PV.  ผู้ป่วยมีแนวโน้มลดลง
๒.  วันที่  ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  โรงพยาบาลแม่ระมาด  รณรงค์กวาดล้างโรคโปลิโอ  ครั้งที่  ๑  ประจำปี  ๒๕๕๗  ในเขตพื้นที่ตำบลแม่ระมาดมีผู้รับบริการ จำนวน   คน
๓.  วันที่  ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ระมาด  ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาดออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ที่สำนักงานเทศบาลตำบล
แม่ระมาด  ได้โลหิต  จำนวน  ๗  ยูนิต
๔.  วันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ระมาด  ร่วมกับ
กิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาดในการมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัย  ที่บ้านห้วยบง  หมู่ที่  ๘  ตำบลแม่จะเรา
๕.  วันที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ระมาด  ร่วมกิจกรรมโครงการ  “นายอำเภอเยี่ยมวัด  ทำบุญวันพระ”  ณ  วัดแม่จะเรา  หมู่ที่  ๖  ตำบลแม่จะเรา
๖.  วันที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  โรงพยาบาลแม่ระมาด  ร่วมกิจกรรมรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าของอำเภอแม่ระมาด
๗.  วันที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  โรงพยาบาลจัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพร่างกายระยะทาง  ๒.๔  กิโลเมตร  มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน  ๒๓๑  คน
๘.  วันที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  โรงพยาบาลร่วมกับ  สาธารณสุขอำเภอ  กองร้อย  ตชด.  ๓๔๕  และส่วนราชการต่างๆ  ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  พอ.สว.  ที่บ้านเลอตอ  มีผู้รับบริการ  ๑๔๓  ราย  ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นโรคระบบทางเดินหายใจและโรคระบบกล้ามเนื้อ
๙.  วันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ระมาด  ร่วมกับ
กิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาดออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ที่สำนักงานเทศบาลตำบลแม่จะเรา  ได้โลหิตจำนวน  ๑๓   ยูนิต
รอง  ผอ. โรงพยาบาล วันที่  ๒๔  มีนาคม  ๒๕๕๗  มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  พอ.สว.  ในเขตพื้นที่ตำบลแม่ตื่น
วันที่  ๒๔ – ๒๖  มีนาคม  ๒๕๕๗  ฝึกซ้อมแผนอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๔  องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัด  กรม  กระทรวง  และรัฐบาล  
ระหว่างวันที่  ๒๕  มกราคม –  ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗
๑.  อุดหนุนเบี้ยยังชีพ,  ผู้พิการ,  ผู้ป่วยเอดส์  งบประมาณ  ๓๗๑,๘๐๐  บาท  ดำเนินการเสร็จ 
๒.  โครงการปีใหม่ปกากะญอ  งบประมาณ  ๒๕,๐๐๐  บาท  ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓.  โครงการก่อสร้างศาลาป่าช้า  หมู่ที่  ๒  บ้านตีนธาตุ  งบประมาณ  ๕๒๐,๐๐๐  บาท  ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔.  อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านบือล่าพอ  งบประมาณ  ๑๕๔,๐๐๐  บาท  ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕.  อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านพะนีกี  งบประมาณ  ๑๔๘,๔๐๐  บาทดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม  ๕  รายการ  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑,๒๑๙,๒๐๐  บาท  (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๕  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
สรุปผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด  ประจำเดือน
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗
๑.  จัดทำโครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  ระหว่างวันที่  
๔ – ๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด  ตำบลแม่ระมาด  
๒.  จัดทำโครงการให้ความรู้เบื้องต้นการดูแลผู้สูงวัย  ๔ – ๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
๓.  จัดทำโครงการสำรวจครัวเรือนเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดเก็บภาษีโรงเรือน  และที่ดิน  ระหว่างวันที่  ๒๔ – ๒๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๖  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร  สาขาแม่ระมาด
๑.  รายงานผลการจ่ายเงินโครงการรับจำนำข้าวและการป้องกันหนี้นอกระบบ
๒.  การสร้างฝายที่บ้านห้วยบง  ตำบลแม่จะเรา  อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก
๓.  โครงการรถจักรยานยนต์
๔.  โครงการประกันภัยพืชผล
ผู้จัดการ  ธ.ก.ส.       ในส่วนของอำเภอแม่ระมาด  มีเกษตรกรที่นำข้าวมาจำนำ ทั้งหมด  ๔๗๕  ราย   จ่ายเงินไปแล้ว  ๑๓๕  ราย  เหลืออีกทั้ หมด  ๓๔๐  ราย  สำหรับ ลูกค้าที่ยังไม่ได้รับเงิน  และต้องการใช้เงินสามารถไปทำเรื่องกู้ได้  และต้องเสียดอกเบี้ยตามที่ธนาคารกำหนดไว้  และล่าสุดได้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อระดมเงินเพื่อช่วยเหลือชาวนาแล้วโครงการสร้างฝายที่บ้านห้วยบง  ทาง ธกส. สาขาแม่ระมาดได้รับการสนับสนุนงบประมาณมาบางส่วนเพื่อใช้ในการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๗  ธนาคารกสิกรไทย  สาขาแม่ระมาด
-  แนะนำสถานที่ตั้ง  และการให้บริการของหน่วยงาน
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายที่  ๒
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๖         แผนปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ  ประจำเดือนมีนาคม  ๒๕๕๗
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายที่  ๓
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๗         เรื่องอื่น ๆ
๗.๑ กำหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนเมษายน  ๒๕๕๗
วันพฤหัสบดีที่  ๓  เมษายน ๒๕๕๗   เวลา  ๐๘.๓๐  น.  ณ  ห้องประชุม
ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด  (ชั้น  ๒)
มติที่ประชุม รับทราบ
๗.๒  กำหนดการประชุมกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ  ประจำเดือนเมษายน  ๒๕๕๗
วันพฤหัสบดีที่  ๓  เมษายน  ๒๕๕๗ เวลา  ๑๐.๐๐  น. ณ  หอประชุมอำเภอ
แม่ระมาด
มติที่ประชุม รับทราบ
ประธาน         หากส่วนราชการใดไม่มีข้อหารือในที่ประชุมก็ขอขอบคุณทุกส่วนราชการและ
ขอปิดการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ 
เลิกประชุมเวลา              ๑๐.๓๐ น.  

ลงชื่อ       นางสาวศรีไพร  จันธิดา ผู้จดบันทึกการประชุม
            ( นางสาวศรีไพร  จันธิดา )

ลงชื่อ    นางสาวนราภรณ์  ช้างทอง ผู้ตรวจรายงานการประชุม    
           (นางสาวนราภรณ์  ช้างทอง)
        ปลัดอำเภองานสำนักงานอำเภอ

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 05/03/2014
โดย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประชุมยาเสพติด เดือนมกราคม 2258
รายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก
ครั้งที่  ๑ / ๒๕๕๘
วันจันทร์ ที่  ๑๙  มกราคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๐.๐๐  น.
ณ   ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด (ชั้น ๒)
-------------------------
เริ่มประชุม เวลา  ๑๐.๐๐ น.
ผู้มาประชุม
๑.  นายเลิศศักดิ์  ทับผึ้ง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
๒.  นายพันทิพย์  ชาญถิ่นดง ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง
๓.  ร.ต.ท.ปรีดา  เนตรใส (แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด
๔.  นางศลิษา  สรรวิชัย (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ระมาด
๕. นายฤทธิไกร  กาญจนพันธ์บุญ   (แทน) สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
                     ๖.  นายไชยยันต์  อุดปิน (แทน) หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าแม่ตื่น
           ๗. นายดิเรก  ปิติสาร (แทน) พัฒนาการอำเภอแม่ระมาด
           ๘. นางยุพิน  วงษ์หมื่น ท้องถิ่นอำเภอแม่ระมาด
           ๙. นายมนตรี  พุ่มกล่อม (แทน) หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.๙
           ๑๐. นายรัฐเขต  ศรีรมย์ (แทน) นายกเทศมนตรีแม่จะเรา
           ๑๑. นายเกษม  ติษา (แทน) นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
                     ๑๒.  น.ส.อัญรัตน์  พุทธวงษ์ (แทน) นายก อบต.แม่ระมาด
                     ๑๓.  นางสาววิวงดอน  ก๋าวงษ์ (แทน) นายก อบต.พระธาตุ
๑๔.  น.ส.ยุราณี  นามกร (แทน) นายกเทศมนตรีแม่ระมาด
๑๕.  นายเทวัญ  ไพศาลธรรมโชติ   นายกเทศมนตรีตำบลขะเนจื้อ
๑๖.  นายวรกฤศ  วันธนานันท์ (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
๑๗.  ส.ต.ท.สมชาติ  วุฒินันท์ (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
    ๑๘. นายวีระวุฒิ  ใหม่โม่ง กำนันตำบลแม่ตื่น
          ๑๙.  น.ส.พีรภาร์  พนาขวัญแก้ว (แทน) กำนันตำบลขะเนจื้อ
          ๒๐. ร.อ.เอกวีร์  กัลยาณมิตร ผู้บังคับกองร้อยทหารราบ ที่ ร. ๔๓๒ (จุดตรวจพะละ)
          ๒๑.  นายเกียรติศักด์  กิจการ (แทน) ผู้อำนวยการศึกษานอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัย
          ๒๒.  ร.อ.อานงค์  กันทะอู ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ ๓๕๐๑ (บ้านวังผา)
          ๒๓.  นายขวัญชัย  นันต๊ะ (แทน) ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม
          ๒๔.  นายวิทยา  พันธ์ปัญญากรกุล กำนันตำบลพระธาตุ
๒๕.  ว่าที่ ร.ต.พัฒน  ตั้งปฏิบัติการ (แทน) ผู้อำยการโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม
๒๖.  นายบรรจง  ก๋าวงษ์ (แทน) หัวหน้าหน่วยอุทยานขุนเขาพะวอ
๒๗.  นายมนตรี  พุ่มกล่อม (แทน) หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.๒
๒๘.  ร.ต.ท.ยงยุทธ  ยาวิชัย (แทน) ผู้บังคับกองร้อย ตชด. ที่ ๓๔๕
๒๙.  นายเฉลียว  ทองทิน เกษตรอำเภอแม่ระมาด
๓๐.  นายคะนอง  อินทร์พรม ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด
๓๑.  ร.อ.สมควร  บุญมา นฝช. ฉก. ร ๔
๓๒.  ม.ญ.สมิต  ไชยเมืองชื่น จนท.ศป.ปส.อ.แม่ระมาด
๓๓.  สมาชิก อส.ชัยณรงค์  แก้วสร้อย จนท.ศป.ปส.อ.แม่ระมาด

        
        ผู้ไม่มาร่วมประชุม
๑. กำนันตำบลแม่ระมาด
๒. กำนันตำบลสามหมื่น
๓. สัสดีอำเภอแม่ระมาด
- เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายเลิศศักดิ์  ทับผึ้ง  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอแม่ระมาด
ประธานในการประชุม ได้กล่าว เปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งมีสาระสำคัญ  ดังนี้
เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานฯ ๑. เนื่องจากท่านนายอำเภอเดินทางมายังไม่ถึงจึงให้ผมดำเนินการไปก่อน
๒. วันนี้ เวลา ๑๓.๐๐ น. ขอเชิญร่วมพิธีฌาปนกิจมารดาของนายอำนวยเดช  เทพคำอ้าย  
    ปลัดป้องกันอำเภอแม่ระมาด  ณ  สุสาน  หมู่ที่ ๓  ตำบลแม่จะเรา 
๓. เนื่องจากท่านนายอำเภอได้รับคำสั่งย้ายไปอำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา  และนายที่จะย้ายมา
ใหม่มาจากอำเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย ชื่อนายสุนทร  มหาวงศนันท์  ซึ่งท่านเคยเป็นป้องกันจังหวัดและหัวหน้ากิ่ง อำเภอวังเจ้าในการเดินทางยังไม่ได้คุยว่าจะออกวันไหน คนใหม่ก็เหมือนกันยังไม่มีใครเช็คพิธีเลี้ยงส่งนายอำเภอยังไม่รู้ว่ากำหนดวันไหน รูปแบบอย่างไร ต้องปรึกษาหัวหน้าส่วนว่าวันนี้ใครมีข้อเสนอแนะอย่างไร ว่าไงท่านเกษตรอำเภอมีความเห็นอย่างไรบ้าง
หัวหน้าเกษตร อ. - ผมขอเสนอในรูปแบบโต๊ะจีน
ฝ่ายเลขาฯ - สถานที่น่าจะเป็นหน้าที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด
มติที่ประชุม  - จัดเลี้ยงในรูปแบบโต๊ะจีน  สถานที่หน้าที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด วัน เวลา จะแจ้งให้ทราบทาง 
                                       หนังสือต่อไป
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอแม่ระมาด ครั้งที่  ๑๒ / ๒๕๕๗   เมื่อวันที่   ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๕๗   ให้คณะกรรมการ  ทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมจากเว็บไซด์  www.aumphoe. com หากกรรมการท่านใดตรวจสอบรายงานการประชุมแล้วประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง ขอให้แจ้ง ศป.ปส. อ.แม่ระมาด  ทราบต่อไป  
มติที่ประชุม - รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่  ๑๒ / ๒๕๕๗  เมื่อวันที่  ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๕๘
- หน่วยงานอื่นมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ถ้าไม่มีขอข้ามไประเบียบวาระที่ 

มติที่ประชุม - ไม่มี
ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องแจ้งเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
๔.๑   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตากอนุมัติให้ดำเนินงานตาม 
        โครงการยาเสพติด  จำนวน ๒ โครงการ  ดังนี้
๑. โครงการบริหารจัดการศูนย์คัดกรองและติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด
๒. โครงการเพิ่มศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชนพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด
ฝ่ายเลขาฯ - สืบเนื่องจากประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๕๗ ให้อำเภอดำเนินการดังนี้ ๑. ให้ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลเพื่อคัดกรองผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูระดับอำเภอโดยให้มีอำนาจหน้าที่ ดำเนินการคัดกรองผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และจัดข้อมูลเกี่ยวกับการคัดกรองเพื่อจำแนกผู้เข้ารับบำบัดฟืนฟูและการส่งต่อผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูในสถานที่บำบัดหรือสถานที่อื่นตามเหมาะสมกับความหนักเบาของการใช้สารเสพติด
๒. ให้ปรับปรุงศูนย์เพื่อการปมระสานดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูระดับอำเภอโดยมอบหมาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครทุกประเภทในหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นผู้ทำหน้าที่ติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัด และให้ศูนย์ประสานการดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษาเบื้องต้น หากเกินศักยภาพให้ประสานการดูแลช่วยเหลือจากจังหวัด ในส่วนของคณะกรรมการ ศป.ปส.อ.ที่เกี่ยวข้องจะแจ้งรายชื่อผู้รับการบำบัดที่ต้องติดตามให้ทราบ และออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษาต่อไป
มติที่ประชุม - รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหายาเสพติดในปี ๒๕๕๘ มี ๘ ยุทธศาสตร์ได้แก่ 
 (๑) ยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
- โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม / โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม / กศน.
มติที่ประชุม ……………………………………………………………………………………………………………………
(๒) ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 
- โรงพยาบาลแม่ระมาด / สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
มติที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(๓) ยุทธศาสตร์การสร้างและพัฒนาระบบรองรับการคืนคนดีให้กับสังคม
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เทศบาลตำบลแม่ระมาด
- เทศบาลตำบลแม่จะเรา
- เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
- อบต.แม่ระมาด
- อบต.พระธาตุ
- อบต.ขะเนจื้อ
- อบต.สามหมื่น
- อบต.แม่ตื่น
(๔) ยุทธศาสตร์การควบคุมการควบคุมตัวยาและผู้ค้ายาเสพติด
- สถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด
- ผลเป็นคดี  ๙ คดี ๒ ผู้ต้องหา ดังนี้ (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธ.ค. ๕๗ – ๑๖ ม.ค. ๕๘)
๑. คดีอาญาที่ ๓๓๐/๒๕๕๗ 
ข้อกล่าวหา   ผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ ฝิ่น (แปลงที่ ๑)
ของกลาง  ต้นฝิ่น ๕ ต้น 
ผู้ต้องหา  -
สถานที่เกิดเหตุ  บริเวณป่า ม.๑๓ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่ ๑๖ ธ.ค. ๒๕๕๗
๒. คดีอาญาที่ ๓๓๑/๒๕๕๗
ข้อกล่าวหา   ผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ ฝิ่น (แปลงที่ ๒)
ของกลาง  ต้นฝิ่น ๕ ต้น
ผู้ต้องหา  -
สถานที่เกิดเหตุ  บริเวณป่า ม.๑๓ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่ ๑๖ ธ.ค. ๒๕๕๗
๓. คดีอาญาที่ ๓๓๒/๒๕๕๗
ข้อกล่าวหา   ผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ ฝิ่น (แปลงที่ ๓)
ของกลาง  ต้นฝิ่น ๕ ต้น
ผู้ต้องหา  -
สถานที่เกิดเหตุ  บริเวณป่า ม.๑๓ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่ ๑๖ ธ.ค. ๒๕๕๗
๔. คดีอาญาที่ ๓๓๓/๒๕๕๗
ข้อกล่าวหา   ผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ ฝิ่น (แปลงที่ ๔)
ของกลาง  ต้นฝิ่น ๕ ต้น
ผู้ต้องหา  -
สถานที่เกิดเหตุ  บริเวณป่า ม.๑๓ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่ ๑๗ ธ.ค. ๒๕๕๗
๕. คดีอาญาที่ ๓๓๔/๒๕๕๗
ข้อกล่าวหา   ผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ ฝิ่น (แปลงที่ ๕)
ของกลาง  ต้นฝิ่น ๕ ต้น
ผู้ต้องหา  -
สถานที่เกิดเหตุ  บริเวณป่า ม.๑๓ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่ ๑๗ ธ.ค. ๒๕๕๗
/๖. คดีอาญาที่ ๓/๒๕๕๘...

- ๓ -
๖. คดีอาญาที่ ๓/๒๕๕๘
ข้อกล่าวหา   เสพยาบ้า
ของกลาง  - ผลตรวจปัสสาวะ อุปกรณ์การเสพ
ผู้ต้องหา  นายวิกร  ก๋ายะ  อายุ ๒๖ ปี ที่อยู่ ๑๑๒/๑๗ ม.๕ ต.แม่จะเรา  อ.แม่ระมาด จ.ตาก
สถานที่เกิดเหตุ   ๑๑๒/๑๗ ม.๕ ต.แม่จะเรา  อ.แม่ระมาด จ.ตาก                             
                              เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘
๗. คดีอาญาที่ ๖/๒๕๕๘
ข้อกล่าวหา  มียาเสพติดให้โทษประเภท ๕ ไว้ในครอบครองฯ
ของกลาง  กัญชาแท่ง ๔ ห่อเล็ก น้ำหนักประมาณ ๗.๘ กรัม
ผู้ต้องหา  นายเคนโท  ไม่มีนามสกุล  อายุ  ๒๕ ปี สัญชาติเมียนม่าร์
สถานที่เกิดเหตุ  บริเวณป่า บริเวณจุดตรวจบ้านห้วยแห้ง ม.๙ ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 
                               เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๗
๘. คดีอาญาที่ ๘/๒๕๕๘
ข้อกล่าวหา   ผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท ๒ ฝิ่น โดยผิดกฎหมาย (แปลงที่ ๑)
ของกลาง  ต้นฝิ่น ๕ ต้น
ผู้ต้องหา  -
สถานที่เกิดเหตุ  บริเวณป่าบ้านเลอตอ ม.๑๓ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อ ๑๒ ม.ค. ๒๕๕๘ 
๙. คดีอาญาที่ ๘/๒๕๕๘
ข้อกล่าวหา   ผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท ๒ ฝิ่น โดยผิดกฎหมาย (แปลงที่ ๒)
ของกลาง  ต้นฝิ่น ๕ ต้น
ผู้ต้องหา  -
สถานที่เกิดเหตุ  บริเวณป่าบ้านเลอตอ ม.๑๓ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อ ๑๒ ม.ค. ๒๕๕๘ 
มติที่ประชุม ........................................................................................................................................... 
(๕) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ
- หน่วยทหารในพื้นที่ ชุด มว.ปล.ที่ ๒ ร้อย ๔๑๓ (จุดตรวจพะละ)
- กองร้อย ตชด.ที่ ๓๔๕ 
- กองร้อยทหารพราน ที่ ๓๕๐๑
- ศป.ปส.อ.แม่ระมาด / กองร้อย อส.อ.แม่ระมาด
(๖) ยุทธศาสตร์การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- ศป.ปส.อ.แม่ระมาด
มติที่ประชุม ...............................................................................................................................................
/(๗) ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมภาคประชาชน...


- ๔ -

(๗) ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมภาคประชาชน
- พัฒนาชุมชน
- แจ้งรายชื่อหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ๓๒ หมู่บ้าน (ตามเอกสารแนบท้าย)
- กำนันตำบลแม่ระมาด
- กำนันตำบลแม่จะเรา
- กำนันตำบลพระธาตุ
- กำนันตำบลขะเนจื้อ
- กำนันตำบลสามหมื่น
- กำนันตำบลแม่ตื่น
(๘) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแบบบูรณาการ
- ศป.ปส.อ.แม่ระมาด
มติที่ประชุม ................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่องอื่นๆ
-  กำหนดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ
แม่ระมาด และประชุมคณะกรรมการรักษาความความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย อำเภอแม่ระมาด  ครั้งที่  ๒ / ๒๕๕๘  ในวันพุธที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ 
 (ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป)
มติที่ประชุม ................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องแจ้งเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
๔.๑ 
มติที่ประชุม - รับทราบ
- เลิกประชุม เวลา ๑๑.๐๐ น.

  ลงชื่อ ม.ญ.สมิต  ไชยเมืองชื่น ผู้บันทึกรายงานการประชุม
 (สมิต  ไชยเมืองชื่น)
   อส.อ.แม่ระมาด
ลงชื่อ นายพันทิพย์  ชาญถิ่นดง ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(พันทิพย์  ชาญถิ่นดง)
          ปลัดอำเภองานป้องกัน
*******************
ปรับปรุงข่าวล่าสุด 21/01/2015
โดย สมิต
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประชุมยาเสพติด เดือนมีนาคม ๒๕๕๗
รายงานการประชุมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตากครั้งที่  ๓ / ๒๕๕๗วันศุกร์ ที่  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๕๗  เวลา  ๑๓.๓๐  น.ณ   ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด (ชั้น ๒)
........................................................
เริ่มประชุม เวลา  ๑๓.๓๐ น.
ผู้มาประชุม
๑.  นายเชวงศักดิ์  ใจคำ นายอำเภอแม่ระมาด
๒.  นายเลิศศักดิ์  ทับผึ้ง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
๓.  นายวีรวงศ์  สุบรรณพงษ์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง
๔.  พ.ต.ท.ณตศพงศ์  ไมตรี (แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด
๕.  ร.ต.ต.วสันต์  จันทมาลา (แทน) ผู้บังคับกองร้อยตชด.๓๔๕
๖.  นายพิทักษ์  ศิลา (แทน) ผอ.โรงพยาบาลแม่ระมาด
๗.  นายนภดล  ยศบันเทิง (แทน) สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
๘.  นายเฉลียว  ทองทิน เกษตรอำเภอแม่ระมาด
 ๙.  นายคะนอง  อินทร์พรม      ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด
                ๑๐.  ร.ท.กิติภพ  ประมาณ    รักษาราชการแทนสัสดีอำเภอแม่ระมาด
                 ๑๑.  นายดิเรก  ปิติสาร (แทน) พัฒนาการอำเภอแม่ระมาด
 ๑๒.  นางยุพิน  วงษ์หมื่น ท้องถิ่นอำเภอแม่ระมาด
         ๑๓.  นายไชยยันต์  อุดปิน(แทน) หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าแม่ตื่น
         ๑๔.  นายประสาท  กำเนิด หัวหน้าหน่วยอุทยานแห่งชาติขุนเขาพะวอ
         ๑๕.  นายสมชาย  รอดพนา(แทน) หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ตก. ๙
         ๑๖.  ว่าที่ ร.ต.พัฒน  ตั้งปฏิบัติการ (แทน) ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จะเรา
        ๑๗.  นายสีทน  ปงรังสี                (แทน) นายกเทศมนตรีแม่จะเรา
       ๑๘.  นายมนตรี  คงพันธ์ (แทน) นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
        ๑๙.  นายมงคล  หมูสูบปาบ (แทน) นายก อบต.แม่ระมาด
         ๒๐.  ส.ต.ท.สมชาติ  วุฒินันท์   (แทน) นายก อบต.แม่ตื่น 
         ๒๑.  นางสาววิดวงดอน  ก๋าวงษ์ (แทน) นายก อบต.พระธาตุ
         ๒๒.  นางรัตนภรณ์  มะกรูดอินทร์ (แทน) ผอ. กศน.อ.แม่ระมาด
         ๒๓.  นายอนันต์  การังใจ กำนันตำบลแม่ระมาด
         ๒๔.  นายเนียน  หม่อนกันทา (แทน) กำนันตำบลแม่จะเรา
         ๒๕.  นายวิทยา  พันธ์ปัญญากรกุล  กำนันตำบลพระธาตุ
         ๒๖.  นายจ่างแก้ว  คีรียรรยง  กำนันตำบลสามหมื่น
         ๒๗.  จ.ส.อ.สุรชาติ  นิ่มศิริ (แทน) ผู้บังคับทหารราบ ที่ ๔๓๒
         ๒๘.  รอ.อานงค์นงค์  กันทะอู ผู้บังคับกองร้อยทหารพราน ที่ ๓๕๐๑
         ๒๙.  น.ส.อัญรัตน์  พุทธวงษ์ จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน  อบต.แม่ระมาด
        ๓๐.  นายวีระวุฒิ  ใหม่โม่ง กำนันตำบลแม่ตื่น
        ผู้ไม่มาร่วมประชุม
๑.  ปลัดอำเภองานป้องกัน
๒.  หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ตก. ๒
๓.  ท้องถิ่นอำเภอแม่ระมาด
๔.  กำนันตำบลแม่ตื่น
๕.  กำนันตำบลขะเนจื้อ
๖.  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ
๗.  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
๘.  นายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาด
 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายวีรวงศ์  สุบรรณพงษ์  ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ประธานในการประชุม  ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งมีสาระสำคัญ   ดังนี้
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานฯ -  เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดตากเข้ามาในพื้นที่  ท่านนายอำเภอ และปลัดอาวุโส ร่วมต้อนรับคณะผู้ว่าฯ จึงให้ผมดำเนินการไปก่อน แล้วท่านนายอำเภอจะเข้าประชุมภายหลัง
มติที่ประชุม - รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอแม่ระมาด  ครั้งที่  ๒ / ๒๕๕๗   เมื่อวันที่    ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗   ให้คณะกรรมการ    ทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมจากเว็บไซด์  www.aumphoe. com หากกรรมการท่านใดตรวจสอบรายงานการประชุมแล้วประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง ขอให้แจ้ง  ศพส. อ.แม่ระมาด  ทราบต่อไป 
มติที่ประชุม - รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่  ๒ / ๒๕๕๗  เมื่อวันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องแจ้งเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
๔.๑   เมื่อวันที่  ๒๐  มีนาคม  ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดพื้นที่จังหวัดตาก (โต๊ะข่าว) ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่เราจะเป็นฝิ่น ซึ่งทาง ปปส.ร่วมกับมูลนิธิ พีเอสไอ มีแนวทางการบำบัดโดยกำหนดให้นำมาตรการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (ฮาร์มรีดั๊กชั่น) มาทดลองดำเนินการในกลุ่มผู้ติดอย่างรุนแรงที่ยังเลิกเสพยาไม่ได้ และมีพฤติกรรมการเสพติดที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเองในแง่ของการติดเชื้อและแพร่เชื้อโรคร้ายแรง ไปยังครอบครัว ชุมชน สังคม
มติที่ประชุม - รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องรายงานผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหายาเสพติด (๗ แผน)
 แผนที่ ๑ แผนการสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด
๕.๑  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ระมาด
- การดำเนินการกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ตัวแทนพัฒนาการ อ.-  ความคืบหน้าในรอบเดือนที่ผ่านมา ร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ทั้งหมด ๓๑  กองทุน  เรื่องของสมาชิก เงิน เฝ้าระวังยาเสพติด ระดับเอ ๙  ระดับบี  ๑๑  ระดับซี ๗  มีการขยายศูนย์เรียนรู้บ้านแพ่แฮ ตำบลสามหมื่น จัดทำภูมิปัญญาท้องถิ่น เกี่ยวกับการทอผ้าพื้นเมืองโดยอนุมัติเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้กับสมาชิกไปประกอบอาชีพ
๕.๒  ศพส.อ.แม่ระมาด
- ดำเนินการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพกองกำลังภาคประชาชนต้านยาเสพติดตามแนวชายแดน เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๙  มีนาคม  ๒๕๕๗ ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔๕ ผู้เข้าอบรมจาก ๒๓ หมู่บ้าน จำนวน ๑๘๔ คน
ประธาน ฯ -  ขอขอบคุณคณะวิทยากรทุกท่านที่ทำให้โครงการนี้ลุล่วงไปด้วยดี
มติที่ประชุม - รับทราบ
แผนที่ ๒ แผนการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (Demand)
- โรงพยาบาลแม่ระมาด / สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
ตัวแทน รพ.แม่ระมาด -  ปัจจุบันมีผู้ป่วยเข้ารับการบำบัด ทั้งหมดเจ็ดสิบสองคน เป็นฝิ่นเจ็ดสิบคน ยาบ้าสมัครใจส่งมาจากประพฤติสองคน จำหน่ายจากบัญชีสามคน เนื่องจากไปเสพซ้ำ ได้รับข่าวว่ากลับไปสู่ชุมชนตอนแรกพ่อค้าให้กินฟรี ครั้งต่อไปต้องซื้อกินเอง การบำบัดจริงจริงแล้วเจ็ดสิบคน เลิกได้จริงๆแค่สามคน เท่านั้น  คนป่วยที่รับเมทาโดนจะไม่เหมือนฝิ่น ฝิ่นเสพแล้วจะมีจินตนาการมากกว่า 
ประธานฯ -  วันนี้ สถาบันธัญรักษ์จัดการประชุมโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่การปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ที่จังหวัดเชียงใหม่ แนวโน้มว่า มูลนิธิพีเอสไอ อาจมีการปรับวิธีการให้เข้ากับการบำบัดของเรา

ตัวแทน อบต.แม่ตื่น -  กรมให้เงินสนับสนุนการบำบัด  สามพันห้าร้อยบาทต่อคน กระบวนการบำบัดต้องครบเก้าหรือสิบสี่ วัน ทางตำบลแม่ระมาดจะเป็นยาบ้า  ทางแม่ตื่นส่วนมากจะเป็นฝิ่น ติดตามครบ ๑ ปี เมื่อสิ้นเดือน กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เหลือเสพเมทาโดน คนที่เสพเมทาโดนส่วนที่เหลือกลับไปเสพฝิ่นทั้งหมด ตอนนี้มี  พีเอสไอ เข้ามาเกี่ยวข้องการเข้าค่ายเป็นการบังคับจิตใจ ปีที่แล้ว อบต.แม่ตื่นทำยอดบำบัดเยอะ
ที่สุดแต่เบิกไม่ได้ ต้องคืนเงินทั้งหมด แล้วมีค่าติดตามหัวละสองพันห้าร้อยบาท
ประธานฯ -  สรุปคนเสพฝิ่นเป็นคนป่วยต้องกินยาตลอดจากผิดกฎหมายเป็นถูกกฎหมายเราต้องนำเข้ามอร์ฟิน จากต่างประเทศปีละหลายพันล้านบาท ทั้งที่เราสามารถผลิตได้เอง
มติที่ประชุม -  รับทราบ
แผนที่ ๓ แผนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด (Potential Demand)
-  โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 
-  โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม
รร.แม่จะเราฯ -  ตรวจพบครั้งที่หนึ่ง แจ้งผู้ปกครอง ตรวจพบครั้งที่สอง ส่งต่อไปให้โรงพยาบาลบำบัด เข้าสู่ กระบวนการโรงเรียนสีขาว เป็นห้องเรียนสีขาวมีคณะกรรมการห้องละสิบหกคน เรื่องการเรียน  ระเบียบวินัย ตั้งกรรมการออกมาแต่ละฝ่าย  อย่างวันนี้ผลการเรียนไม่ดีต้องไปนอนบ้านเพื่อน เด็ก พวกนี้ไม่ค่อยอยู่บ้าน ต้องย้ายไปหาเพื่อนใหม่ เป็นแนวทางช่วยเหลือเด็ก  ทางโรงเรียนมีโครงการ อบรมต่อต้านสมัครเข้าโรงเรียนสีขาว ปีที่แล้วได้รางวัลดีเด่นที่หนึ่งของจังหวัด และกำลังส่งเข้า ประกวดระดับเขตต่อไป
ประธานฯ -  ขนาดอยู่กับพ่อกับแม่ยังเอาไม่อยู่ยกเว้นเข้าวัดไป
มติที่ประชุม -  รับทราบ
-  นายเชวงศักดิ์  ใจคำ  นายอำเภอแม่ระมาด เข้ามาเป็นประธาน ในที่ประชุมดำเนินการต่อ 
แผนที่ ๔ แผนการปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย
-  เมื่อวันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  ศพส.อ.แม่ระมาด ร่วมกับ กองร้อยตำรวจ ตระเวนชายแดน ที่ ๓๔๕ ดำเนินการตัดทำลายพืชเสพติด (ฝิ่น) พื้นที่บ้านตะยะเด หมู่ ๑๓  
ต.แม่ตื่น  จำนวน ๔ แปลง รวมเนื้อที่  ๒  ไร่ 
-  เมื่อวันที่  ๒๖ – ๒๘  กุมภาพันธ์  ศพส.อ.แม่ระมาด  ร่วมกับ กองร้อยตำรวจ ตระเวนชายแดน ที่ ๓๔๕   จนท.ป่าไม้เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าแม่ตื่น  จนท.ตำรวจป่าไม้ 
ร่วมดำเนินการตัดทำลายพืชเสพติด (ฝิ่น) พื้นที่บ้านห้วยพลู หมู่ที่  ๔ ห้วยหมาบ้า หมู่ที่  ๙
ตำบลแม่ตื่น  จำนวน  ๑๙  แปลง  รวมเนื้อที่  ๘ ไร่ ๓ งาน ๑๙  ตารางวา
- สภ.แม่ระมาด 
สรุป พ.ร.บ.ยาเสพติด  จำนวน  ๕  คดี
๑. คดีอาญาที่  ๒๙/๕๗
/ข้อกล่าวหา...  
- ๕ -

ข้อกล่าวหา  ผลิตยาเสพติดประเภท ๒ (ฝิ่น) และมีไว้ในครอบครองยาเสพติดประเภท ๕ โดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ต้องหา     - 
ของกลาง   พื้นที่ปลูกฝิ่น  ๒ ไร่  ๑  งาน 
สถานที่เกิดเหตุ - พื้นที่บ้านตะยะเด ม.๑๓ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จังหวัดตาก เมื่อวันที่  ๒๔  ก.พ.                      ๒๕๕๗
๒. คดีอาญาที่  ๓๘/๕๗  ยึดทรัพย์ที่  ๓๘/๕๗  ยึดทรัพย์ที่  ๓๑ / ๕๗ 
ข้อกล่าวหา  ร่วมกันมียาเสพติดประเภท ๑ (ยาบ้า)เพื่อจำหน่ายและหลบหนีเข้าเมืองโดยไม่ได้รับ            อนุญาต
ผู้ต้องหา  นายสมศักดิ์  สุริโน  อายุ  ๔๖  ปี  ที่อยู่ ๒๒๖  ม.๖  ต.แม่ระมาด  อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    นางปิเล  ไม่มีนามสกุล สัญชาติพม่า อายุ ๓๘  ที่อยู่ ๒๒๖ ม.๖ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
ของกลาง  ยาบ้า  ๑๔๘  เม็ด
สถานที่เกิดเหตุ  ม.๖  ต.แม่ระมาด  อ.แม่ระมาด  จ.ตาก
๓. คดีอาญาที่  ๔๐ – ๕๘ / ๕๗ ยึดทรัพย์ที่ ๓๓ – ๕๐/๕๗ 
ข้อกล่าวหา  มียาเสพติดให้โทษประเภท ๕ (พืชฝิ่น) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต , ผลิตยา      เสพติดให้โทษประเภท ๒ (ฝิ่น) โดยไม่ได้รับอนุญาต
ผู้ต้องหา  -
ของกลาง  พื้นที่ถูกบุกรุกแผ้วถาง  จำนวน  ๑๙  แปลง  เนื้อที่  ๒๒  ไร่  ๓  งาน  ๒๙  ตรว. 
สถานที่เกิดเหตุ  พื้นที่ บ้านพะละดอ หมู่ ๔  , บ้านห้วยผาดำ  หมู่ ๙ ตำบลแม่ตื่น  อำเภอแม่ระมาด                       จังหวัดตาก  เมื่อวันที่  ๒๖- ๒๘  ก.พ. ๒๕๕๗
๔.  คดีอาญาที่  ๖๘ / ๕๗ ยึดทรัพย์ที่  ๖๐ / ๕๗ 
ข้อกล่าวหา  มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญา ผู้ต้องหา   นายสอน  เขียวใจงาม อายุ ๕๒ ปี ที่อยู่ ๖ ม.๖ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
   ของกลาง  ยาบ้า ๕๐  เม็ด
สถานที่เกิดเหตุ  ถนนในหมู่บ้านป่าไม้ห้า  ม.๖  ต.แม่ระมาด  จ.ตาก  เมื่อวันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๗
ตัวแทน สภ.แม่ระมาด - กรณีจับผู้ต้องหาค้ายาบ้าลุล่วงไปด้วยดีก็เพราะการมีส่วนร่วมของผู้ใหญ่บุญมี  สวนดอก  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖  ตำบลแม่ระมาด  ประสานมายังชุดสืบที่โรงพักและร่วมชี้เป้าจับกุม 
ประธานฯ - ในกรณีของการลักลอบปลูกฝิ่น มันจะเป็นกระบวนการส่งต่อข้อมูลซึ่งกันและกัน ต้องนั่งคุยกันเรา อยากได้ข้อมูลเบื้องต้น คนนี้ชื่ออะไร อยู่ที่ไหน เอาข้อมูลมาคุยมาวิเคราะห์กัน เอาข้อมูลผู้ปลูกมาถ้า ได้ สักเคส สองเคส กระบวนการจะเริ่มหายไป ที่ผมได้ไปประชุมมาก็ต้องเรียนให้ท่านทราบ
มติที่ประชุม -  รับทราบ
/แผนที่ ๕...

- ๖ -
แผนที่ ๕ แผนความร่วมมือระหว่างประเทศ (ความร่วมมือระดับท้องถิ่น วังผา – ก๊กโก่)
- ไม่มีการดำเนินการ
มติที่ประชุม -  ไม่มี
แผนที่ ๖ แผนสกัดกั้นยาเสพติด
- หน่วยทหารในพื้นที่ ชุด มว.ปล.ที่ ๒ ร้อย ๔๓๒  (จุดตรวจพะละ)
ตัวแทน ร้อย ร.๔๓๒ -  หน่วยทำการตรวจตลอด ๒๔ ชั่วโมง  ไม่มีการปิด โดยใช้วิธีการใช้สุนัขดมกลิ่นในการตรวจค้น    ข้างต้น
- กองร้อย ตชด.ที่ ๓๔๕ 
ตัวแทน ร้อย ตชด.๓๔๕ -  ดำเนินการส่งทำแผนประจำปี ตามคำสั่ง ผบ.ร้อย 
- กองร้อยทหารพราน ที่ ๓๕๐๑
ร้อย ทพ.๓๕๐๑ -  เดือนที่แล้วตัดทำลายไร่ฝิ่นที่อำเภอท่าสองยาง รวมแปลงเล็กแปลงน้อยร่วมสามร้อยแปลง เดือน ต่อไปจะทำเนินการในพื้นที่บ้านทุ่งต้นงิ้ว ตำบลแม่ตื่น
-  ฝ่ายความมั่นคง / ร้อย อส.อ.แม่ระมาด
ฝ่ายเลขาฯ -  เมื่อวันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  ศพส.อ.แม่ระมาด  ร่วมกับ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่  ๓๔๕  ตัดทำลายพืชเสพติด (ฝิ่น) พื้นที่บ้านตะยะเด  ม.๑๓ ต.แม่ตื่น ต.แม่ระมาด จำนวน ๔ แปลง  พื้นที่ปลูกฝิ่น ๒ ไร่ ๑ งาน
-  เมื่อวันที่  ๒๖ – ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  ศพส.อ.แม่ระมาด  ร่วมกับ กองร้อยตำรวจตระเวน  จนท.ตำรวจป่าไม้เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าแม่ตื่น จนท.ตำรวจป่าไม้ ร่วมกันตัดทำลายพืชเสพติด(ฝิ่น)  พื้นที่บ้านห้วยพลู ม.๔ บ้านห้วยหมาบ้า ม.๙  ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จำนวน  ๑๙ แปลง พื้นที่ปลูกฝิ่น   ๘ ไร่ ๓ งาน  ๑๙  ตารางวา 
มติที่ประชุม -  รับทราบ
แผนที่ ๗ แผนบริหารจัดการแบบบูรณาการ
- เทศบาลตำบลแม่ระมาด
-  ไม่มี
- เทศบาลตำบลแม่จะเรา
-  ไม่มี
- เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
ตัวแทน ทต.ทุ่งหลวง - การขอรับเงินอุดหนุนของอำเภอตอนนี้กำลังพิจารณาเรื่องเงินอุดหนุน เนื่องจากเงินอุดหนุนจาก      ภาครัฐไม่เข้ามา
- องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
/ตัวแทน อบต…
- ๗ -

ตัวแทน อบต.แม่ระมาด -  ดำเนินการโอนเงินอุดหนุนของหน่วยงานให้อำเภอแล้ว
- องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
-  ไม่มี
- องค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ
-  ไม่มี
- องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
-  ไม่มี
- องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น

ตัวแทน อบต.แม่ตื่น - ในส่วนของทางอบต.แม่ตื่น จะเริ่มโครงการบำบัดโดยใช้เมทาโดนหลังสงกรานต์เป็นอย่างช้า และจัด   ประเพณีสงกรานต์ขึ้น  ในวันที่  ๙ – ๑๑  เมษายน  ๒๕๕๗ 
มติที่ประชุม -  รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่องอื่นๆ
-  กำหนดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอ
แม่ระมาด และประชุมคณะกรรมการรักษาความความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย อำเภอแม่ระมาด  ครั้งที่  ๓ / ๒๕๕๗  ในวันที่  ๒๑  เมษายน  ๒๕๕๗  (ทั้งนี้ หากมีการ เปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป)
มติที่ประชุม -  รับทราบ
-  เลิกประชุม  เวลา  ๑๔.๓๐  น.

ลงชื่อ ม.ญ.สมิต  ไชยเมืองชื่น ผู้บันทึกรายงานการประชุม
 (สมิต  ไชยเมืองชื่น)
   อส.อ.แม่ระมาด

ลงชื่อ นายวีรวงศ์  สุบรรณพงษ์ ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(วีรวงศ์  สุบรรณพงษ์)
   ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง


 

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 09/04/2014
โดย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๗
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอแม่ระมาด
อำเภอแม่ระมาด ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๗
วันพฤหัสบดีที่  ๓  เมษายน  ๒๕๕๗  เวลา  ๐๘.๓๐  น.
ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด  (ชั้น  ๒ )
……………………………….
ผู้เข้าประชุม
๑. นายเชวงศักดิ์  ใจคำ นายอำเภอแม่ระมาด
๒. นายเลิศศักดิ์  ทับผึ้ง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร  
    งานปกครอง
๔. พ.ต.ท.เอกพล  จินดาทจักร (แทน)ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร
    แม่ระมาด 
  ๓. นายพิทักษ์  ศิลา (แทน)ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
     แม่ระมาด
๔. นายพงษ์ศักดิ์  เชาว์น้อย (แทน)สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
๕. นายเฉลียว  ทองทิน เกษตรอำเภอแม่ระมาด
๖. นายคะนอง  อินทร์พรม ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด
๗. จ.ส.อ.มนัส  ทองศณ (แทน)สัสดีอำเภอแม่ระมาด
๘. นายธงไชย  สิงห์วิเศษ พัฒนาการอำเภอแม่ระมาด
๙. นางยุพิน  วงษ์หมื่น ท้องถิ่นอำเภอแม่ระมาด
๑๐. นายณัฐภาส  ศิริรัตน์ ที่ดินอำเภอแม่ระมาด
๑๑. นายไชยยันต์  อุดปิน (แทน)หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
      แม่ตื่น
๑๒. นายปราสาธน์  สุวรรณ์ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่  
      ตก  ๒  (ขะเนจื้อ)
๑๓. นายประภาส  ผิวอ่อน (แทน)หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่
      ตก  ๙  (แม่จะเรา)
๑๔. ว่าที่  ร.ต.ณัฐกิตติ์  คำน่าน (แทน)นายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาด
๑๕. นายบุญส่ง  บูลย์ประมุข นายกเทศมนตรีตำบลแม่จะเรา
๑๖. นายมนตรี  คงพันธ์ (แทน)นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
๑๗. นายสมนึก  ปู่อ้าย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
๑๘. จ.ส.ท.บรรจง  ยะดอนใจ (แทน)นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ
๑๙. นายวีระพล  บูชาคุณธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
๒๐. นายจิระภาส  ศรีวนาตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
๒๑. นายเฉลิมเกียรติ  บูลย์ประมุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
๒๒. นางสาวนราภรณ์  ช้างทอง ปลัดอำเภอแม่ระมาด
ผู้ไม่มาประชุม  
  ๑.  นางวรรณทณี  ใคร่น้ำ หัวหน้าสรรพากรพื้นที่สาขาอำเภอแม่ระมาด(ติดราชการ)
  ๒.  นายวิเชียร  สอนแย้ม หมวดการทางแม่ระมาด(ติดราชการ)
ผู้ร่วมประชุม
๑. นายอนันต์  การังใจ กำนันตำบลแม่ระมาด
๒. นายภาณุเดช  สุนศรี กำนันตำบลแม่จะเรา
๓. นายวิทยา    พันธ์ปัญญากรกุล       กำนันตำบลพระธาตุ
๔. นายมูล  นามโทยะ กำนันตำบลขะเนจื้อ
๕. นายวีระวุฒิ  ใหม่โม่ง กำนันตำบลแม่ตื่น
๖. นายจ่างแก้ว  คีรียรรยง กำนันตำบลสามหมื่น
๗. ว่าที่ ร.อ.ณัฐกิตติ์  คำน่าน ปลัดเทศบาลตำบลแม่ระมาด
  ๘. นายมนตรี  คงพันธ์ (แทน)ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
๙. นายศิริวัฒน์  เพ็งสันเที๊ยะ (แทน)ปลัดเทศบาลตำบลแม่จะเรา
  ๑๐. นายอรรคเดช  สีตุ้ย  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
๑๑.  สตท.สมชาติ  วุฒินันท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
๑๒.  นายกรกฤศ  วันธนานันท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
๑๓.  จ.ส.ท.บรรจง  ยะดอนใจ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ
๑๔. น.ส.ณัฐชนก  กันทะวงษ์ รักษาการ ผอ.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
๑๕. นายสมเนตร  ฉ่ำสุภาพ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.)
สาขาแม่ระมาด 
๑๖. นายพงศ์พันธุ์  พรหมสวาสดิ์ ผู้จัดการธนาคารออมสิน  สาขาแม่ระมาด
๑๗.  นายนิมิตร  หาญกิตติมงคล   ผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย  สาขาแม่ระมาด
๑๘. นายธรรมสรณ์  แสงโชติ ผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที 
๑๙. นายณัฐพล  ทองคันยา (แทน)ประธานศูนย์ประสานงานโรงเรียนอำเภอแม่ระมาด
๒๐. ร.อ.ณัฐวัฒน์  กันทะปรีชา ผู้บังคับกองร้อยทหารราบที่ ๔๓๒
๒๑. นายอรุณ  กองห้าห้อง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ระมาด
  ๒๒. นางสาวรุ่งอรุณ  กลิ่นหอม (แทน)ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ระมาด
  ๒๓. นางสาวกิติวณา  แสงมณิช (แทน)ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย (สาขาแม่ระมาด)
๒๔.  นายกฤตนันท์  พึ่งพาณิชย์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  เขตแม่ระมาด

เริ่มประชุมเวลา   ๐๘. ๓๐  น. 
       เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายเชวงศักดิ์  ใจคำ  นายอำเภอแม่ระมาดได้กล่าวเปิดการประชุม
ประจำเดือนเมษายน  ๒๕๕๗   มีดังนี้


ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑  ขอแนะนำข้าราชการที่ได้มาปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด  
จำนวน  ๑  ท่าน  คือ
นายวิเชียร  สอนแย้ม  ย้ายมาจากหมวดการทางท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง  จังหวัดตาก  มารับตำแหน่งหัวหน้าหมวดการทางแม่ระมาด  เมื่อวันที่ ๓  มีนาคม  ๒๕๕๗  
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๒  การเลือกตั้ง  สมาชิกวุฒิสภา  (สว.)
แจ้งผลผู้ที่ได้รับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาสูงสุดในจังหวัดตาก  
ได้แก่  นายชิงชัย  ก่อประภากิจ
หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกส่วนราชการ  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  กำนันผู้ใหญ่บ้าน  ที่ได้ให้การสนับสนุนบุคลากรมาร่วมเป็นกรรมการประจำ
หน่วยเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา  (สว.)  ในครั้งนี้  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ไม่มีเรื่องร้องเรียนและแจ้งผลผู้ที่ได้รับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาสูงสุดในจังหวัดตาก  ได้แก่  ลำดับที่ ๑ นายชิงชัย  ก่อประภากิจ  ผู้สมัครหมายเลข  ได้คะแนน ๙,๖๐๙  คะแนน ลำดับที่  ๒  พ.ต.ท.อนุรักษ์  จิรจิตร  ผู้สมัครหมายเลข  ๒  ได้คะแนน ๓,๑๔๙ ลำดับที่ ๓ พล.ท.ไกรสีห์ 
โสภโภดร  ผู้สมัครหายเลข  ๓  ได้คะแนน  ๘๔๓  ลำดับที่  ๔  พล.ต.พรชัย  เอี่ยมสนิทอมร  ผู้สมัครหมายเลข  ๔  ได้คะแนน  ๖๕๐  และลำดับที่  ๕  นายฟรีอี  เละเซ็น  ผู้สมัครหมายเลข  ๑  ได้คะแนน  ๔๗๘
มติที่ประชุม           รับทราบ
  ๑.๓  ประกาศอำเภอแม่ระมาด  เรื่อง  ห้ามช็อตปลา  ระเบิดปลา  และวางยาเบื่อปลา
เนื่องด้วยประกาศกระทรวงการเกษตร  เรื่อง  “กำหนดฤดูปลาวางไข่  และกำหนดชนิด  ขนาด  และวิธีใช้เครื่องมือทำการประมง  “วันที่  ๑๖  พฤษภาคม – ๑๕  กันยายน  ของทุกปี  เป็นฤดูปลาวางไข่  เพื่อสงวนพันธุ์สัตว์น้ำจืดที่กำลังมีไข่  และวางไข่เลี้ยงลูก  ไม่ให้ถูกทำลายเกินสมควร  โดยกำหนดห้ามทำการประมงหรือวิธีการอื่นๆ  ในการจับสัตว์น้ำ  หรือแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ ในท้องที่ทุกจังหวัดโดยเด็ดขาด  เว้นแต่เครื่องมือตามชนิด  ขนาด  และวิธีการที่อนุญาต  เว้นแต่การประมงในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำทำการประมงเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ  หรือรวบรวมลูกสัตว์น้ำหรือสัตว์น้ำในวัยอ่อนวัตถุประสงค์ในการเพาะเลี้ยง  โดยได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมประมงเป็นหนังสือ  และทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำด้วยเครื่องมือทำการประมงตามชนิด  ขนาด  และวิธี  ดังนี้  คือ  เบ็ดทุกชนิด  เว้นแต่เบ็ดราว  ตะแกรง  สวิง  ช้อน  ยอ  ซึ่งมีขนาดปากกว้างไม่เกิน  ๒  เมตร  ไซ  ตุ้ม  อีจู  ลัน  โปง  และโทง  โดยเครื่องมือเหล่านี้ห้ามไม่ให้ทำการประมงด้วยวิธีตั้งแต่สามเครื่องมือขึ้นไป


เพื่อเพิ่มมาตรการที่เข้มข้นขึ้น  อำเภอแม่ระมาด  จึงขอความร่วมมือให้ประชาชนงดจับปลาด้วยวิธีการซ็อตปลา  ระเบิดปลา  โดยเด็ดขาด  ในทุกฤดู  ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดตาม  พ.ร.บ.  การประมง  พ.ศ.  ๒๔๙๐  ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี  
และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นแสนบาทและหากผู้ใดมีไว้ครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสัตว์น้ำ  ได้มาโดยรู้ว่าได้มาจากการกระทำผิดดังกล่าว  มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี  และปรับไม่เกินห้าพันบาท
ประธาน เนื่องจากการกระทำดังกล่าว  เป็นการทำลายธรรมชาติ  เพราะการซ็อตปลา
ระเบิดปลา  จะทำให้ปลาตายจำนวนมาก  แต่ปลาจะสูญพันธุ์  อำเภอจึงได้มีมาตรการนี้
ขึ้นโดยมีกฎหมายบังคับ  
มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๔  ประกาศอำเภอแม่ระมาด เรื่อง  การประกวดแหล่งน้ำสวยงาม  และเขตอนุรักษ์
พันธุ์สัตว์น้ำ
แหล่งน้ำเป็นที่ที่มีความสำคัญต่อประชาชนเป็นอย่างมาก  เนื่องจากราษฎรในพื้นที่ได้ใช้ในการทำเกษตรกรรม  และเป็นแหล่งจับสัตว์น้ำธรรมชาติที่มีน้ำตลอดทั้งปี  ปัจจุบันพบว่า  แหล่งน้ำดังกล่าวได้ตื้นเขิน  ไม่สามารถเก็บกักน้ำได้มากนัก  ปริมาณสัตว์น้ำได้มีจำนวนลดลง  ขาดการปรับปรุงดูแลรักษา  และมีการจับสัตว์น้ำเกินปริมาณ  และผิดวิธี

จากสภาพปัญหาดังกล่าว  อำเภอแม่ระมาดจึงได้จัดประกวดแหล่งน้ำสวยงามและเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ  เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์  และการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน  เกิดประโยชน์สูงสุดและเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ  รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว  โดยมีหลักเกณฑ์การตัดสิน  คือ
๑.  เป็นแหล่งน้ำที่มีการอนุรักษ์  และการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน  และเกิดประโยชน์สูงสุด
๒.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อให้หมู่บ้าน/ชุมชน  มีส่วนร่วมในการดำเนินการ  และบริหารจัดการแหล่งน้ำ
๓.  หมู่บ้าน/ชุมชน  ได้ร่วมวางกฎ  ระเบียบ  ในการดำเนินการในแหล่งน้ำสาธารณะ
หมู่บ้าน/ชุมชน  ที่เข้าร่วมประกวด  หากได้รับการพิจารณาติดสินจากคณะกรรมการจะได้รับรางวัล  ดังนี้
รางวัลที่  ๑  โล่เกียรติคุณ  และเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล จำนวน  ๕,๐๐๐  บาท
รางวัลที่  ๒  โล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล จำนวน  ๓,๐๐๐  บาท
รางวัลที่  ๓  โล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล  จำนวน  ๒,๐๐๐  บาท


ประธาน เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ปลา  และรักษาแหล่งน้ำที่เป็นที่อยู่อาศัยของปลา  (วังปลา)  
ให้สวยงาม  ตำบลแม่ระมาดได้ดำเนินการแล้ว  ๑  จุด  คือบ้านไหล่ท่า  หมู่ที่  ๓  และจะมี
การประกวดติดตาม  โดยมีกรรมการไปตรวจให้คะแนน  จะมีการมอบรางวัลให้หมู่บ้าน/ชุนชน 
ด้วย
มติที่ประชุม        รับทราบ

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ประจำเดือนมีนาคม  ๒๕๕๗
ขอให้เปิดดูได้ที่ Website:www.amphoe.com
มติที่ประชุม          รับทราบ

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมที่ผ่านมา

มติที่ประชุม          ไม่มี

ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑  การจัดงานประเพณีแห่ไม้ก๊ำสะหรี  สืบสานอัตลักษณ์ล้านนา  
และการแข่งขันกลองหลวง  ประจำปี  ๒๕๕๗  (สำนักงานอำเภอ)
ด้วยอำเภอแม่ระมาด  ได้จัดทำโครงการจัดงานประเพณีไม้ก๊ำสะหรี  (ไม้ค้ำต้นโพธิ์) สืบสานอัตลักษณ์ล้านนา  และการแข่งขันกองหลวงประจำปี  ๒๕๕๗  ขึ้นในวันที่  ๑๓  เมษายน  ๒๕๕๗  ณ  วัดดอนแก้ว  หมู่ที่  ๖  ตำบลแม่ระมาด  จะมีการประกวดขบวนแห่ไม้ก๊ำสะหรี  การแข่งขันตีกลองหลวง  และการประกวดเจดีย์ทราย
หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง อำเภอแม่ระมาด  ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่ระมาด  จัดงานประเพณีแห่ไม้ก๊ำสะหรี
 สืบสานอัตลักษณ์ล้านนาและการแข่งขันกลองหลวง  ประจำปี  ๒๕๕๗ ในวันที่  ๑๓  เมษายน 
 ๒๕๕๗  ณ  วัดดอนแก้ว  หมู่ที่  ๖  ตำบลแม่ระมาด  กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย
ประกวดขบวนแห่ไม้ก๊ำสะหรี  (ไม้ค้ำต้นโพธิ์), ประกวดตีกลองหลวงและประกวดก่อเจดีย์ทราย
จึงขอเชิญชวนทุกส่วนราชการ  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้นำชุมชนได้นำประชาชนเข้าร่วมงานประเพณีดังกล่าว  ขอให้แต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง  อำเภอจะสนับสนุนค่าพาหนะและรางวัลสำหรับการประกวดต่างๆ
ประธาน   หลังจากเสร็จการประชุม ผมขอเชิญกำนันทุกตำบลเข้าร่วมประชุมเพื่อพูดคุยเรื่องการ
ประเพณีไม้ก๊ำสหรีฯ  ณ  วัดดอนแก้ว  ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหินอ่อนที่ชาวอำเภอ
แม่ระมาดเคารพนับถือ ไฮไลท์ของงานนายอำเภอจะโชว์เล่นซึง  และคั่วข้าวตอกเพื่อเปิดถนน
ข้าวตอก 

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ระมาด เนื่องจากปีนี้เป็นปีที่  ๙๐  ของการก่อสร้างวัดดอนแก้ว,  พระพุทธรูปหินอ่อน,
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง ซึ่งท่านครูบาขาวปี๋ได้เป็นผู้ริเริ่มก่อสร้างไว้ด้วย  
จึงอยากจะทำเป็นแบบล้านนา  ส่วนขบวนแห่ขอให้ใช้เกวียน  หรือเสลียงแบบล้านนาหลีกเลี่ยงการรถที่ทันสมัย  โดยเริ่มปีนี้เป็นปีแรก  และขอความร่วมมือทุกคนที่ร่วมขบวนแห่งงดดื่มแอลกอฮอล์
มติที่ประชุม          รับทราบ

๔.๒  การจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวนายอำเภอแม่ระมาด  ประจำปี  ๒๕๕๗
  ( สำนักงาน )
ด้วยเทศกาลวันสงกรานต์ทุกปีที่ผ่านมา  อำเภอแม่ระมาดได้จัดงานประเพณีรดน้ำ
ดำหัวนายอำเภอแม่ระมาดมาโดยตลอด  เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม  สำหรับในปี  ๒๕๕๗  อำเภอได้กำหนดจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวนายอำเภอแม่ระมาด 
ในวันอังคารที่  ๒๒  เมษายน  ๒๕๕๗    โดยมีกำหนดการ  ดังนี้
เวลา  ๑๔.๐๐  น. -  ข้าราชการ  พ่อค้าและประชาชนอำเภอแม่ระมาด
    พร้อมกัน  ณ  บ้านพักนายอำเภอแม่ระมาด
เวลา  ๑๔.๓๙  น. -  กล่าวขอพรจากนายอำเภอแม่ระมาด  โดยปลัดอำเภอ
   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง  และนายอำเภอ
   กล่าวอวยพรเนื่องในวันสงกานต์  ประจำปี  ๒๕๕๗
-  สรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำดำหัวนายอำเภอ
    แม่ระมาด  และเล่นสงกรานต์ตามประเพณีนิยม
จึงขอเชิญท่าน  ข้าราชการ  พนักงานและลูกจ้างในสังกัดเข้าร่วมและรดน้ำดำหัวนายอำเภอ
แม่ระมาด  ในวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน
มติที่ประชุม          รับทราบ

๔.๓  การดำเนินโครงการ “นายอำเภอเยี่ยมวัด ทำบุญวันพระ” (สำนักงานอำเภอ)
ด้วยอำเภอแม่ระมาด ได้มีการจัดทำโครงการ “นายอำเภอเยี่ยมวัด ทำบุญวันพระ” ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาได้แก่ การทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรม ในธรรมสวนะหรือวันพระ ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ให้มีความใกล้ชิด ยิ่งขึ้น อำเภอ         แม่ระมาดจึงขอเชิญท่านและข้าราชการในสังกัด ร่วมกิจกรรมเข้าวัดทำบุญด้วยการนำอาหาร (ปิ่นโต) ไปร่วมทำบุญ  ในวันจันทร์ที่ ๒๘  เมษายน  ๒๕๕๗  ซึ่งตรงกับวันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๕  ณ  วัดบ้านทุ่งมะขามป้อม  หมู่ที่  ๔  ตำบลพระธาตุ ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ระมาด  และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ระมาดเป็นเจ้าภาพหลัก
มติที่ประชุม          รับทราบ


๔.๔  การดำเนินการป้องกันเหตุห้วงเดือนเมษายน  ๒๕๕๗  (ฝ่ายความมั่นคง)
ด้วยในห้วงเดือนเมษายน  ๒๕๕๗  มีวันหยุดราชการต่อเนื่องหลายวัน  โดยเฉพาะในเทศกาลวันสงกรานต์  ปี  ๒๕๕๗  ที่จะมีชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางกลับภูมิลำเนา  เพื่อไปพักผ่อนและท่องเที่ยวรวมทั้งร่วมกิจกรรมรื่นเริงจำนวนมาก

เพื่อเป็นการป้องกันการก่อเหตุที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย  จึงให้ส่วนราชการดำเนินการ  ดังนี้
๑. ดำเนินมาตรการทางการข่าวเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคล/บุคลที่อาจก่อเหตุที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย  พร้อมทั้งดำเนินมาตรการเชิงรุก  เพื่อป้องกันเหตุ
๒.  ประสานงานบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ  สถานที่สำคัญ  แหล่งท่องเที่ยว  รวมทั้งสถานที่ที่ประชาชนรวมตัวกันหนาแน่น  อาทิ  สถานที่ขนส่ง  สนามบิน  สถานที่จัดงานสงกรานต์หลักของจังหวัด  ทั้งนี้  ให้จังหวัดประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ
๓.  สำหรับการดำเนินมาตรการป้องกันการก่อเหตุข้างต้นให้ดำเนินการควบคู่ไปกับการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมทั้งการป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบนำยาเสพติดเข้าประเทศในห้วงเทศกาลโดยระมัดระวังมิให้กระทบต่อบรรยากาศการท่องเที่ยวของจังหวัด

ประธาน ให้ระวังการดื่มของมึนเมาที่เป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์  
และให้เจ้าหน้าที่อยู่ด่านให้ตรวจตราอย่างจริงจัง
มติที่ประชุม          รับทราบ

๔.๕  การชี้แจงประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจแก่ประชาชน  สถานการณ์การเมือง
ในปัจจุบัน  (ฝ่ายความมั่นคง) 
เพื่อให้เกิดความมั่นคงแห่งรัฐ  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  กระทรวงมหาดไทย  จึงให้จังหวัดและอำเภอดำเนินการ  ดังนี้
๑.  ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด  อำเภอ  ในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์  เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  น้อมนำแนวทางพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติในการสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นในสังคม  โดยเฉพาะการปลูกจิตสำนึกให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชนตั้งแต่ระดับครอบครัวจึงถึงระดับชุมชน  เพื่อเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างเป็นรูปธรรม
๒.  สร้างความเข้าใจกับประชาชนให้ทราบข้อเท็จจริงหลักการปกครองของประเทศตามรัฐธรรมนูญการปกครองของราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๑  และมาตรา  ๒  แก่ประชาชนและกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ  ในพื้นที่ทราบ  
๓.  ให้ติดตามพฤติกรรม/ความเคลื่อนไหวการชุมนุนของกลุ่มมวลชนทุกกลุ่ม  ตลอดจนติดตามตรวจสอบพฤติกรรมของกลุ่มมวลชนที่มีแนวโน้มในการใช้ความรุนแรงที่ผิดกฎหมาย  ใช้คำคำพูดยั่วยุปลุกปั่นอันอานนำไปสู่ความรุนแรง  ให้ผู้ว่าราชการวางแผนป้องกันไม่ให้เกิดเหตุดังกล่าว 
๔.  ให้พิจารณาหาแนวทางในการป้องปรามและยุติการเข้าเผชิญหน้า/  ปะทะกันระหว่างกลุ่มมวลชนที่มีความเห็นต่างๆ  รวมทั้งหามาตรการในการควบคุม  ป้องกันการจัดหาและสะสมอาวุธร้ายแรงและติดตามเฝ้าระวังตรวจสอบสถานีวิทยุชุมชนในพื้นที่  ให้นำเสนอความคิดเห็นทางการเมืองจากฝ่ายต่างๆ  อย่างรอบด้าน

ประธาน ในส่วนของอำเภอแม่ระมาดสถานการณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ไม่มีเหตุรุนแรง
มติที่ประชุม          รับทราบ

ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องจากหน่วยงานต่าง ๆ
๕.๑  โรงพยาบาลแม่ระมาด
สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล  ประจำเดือนมีนาคม  ๒๕๕๗
๑.  โรงพยาบาลแม่ระมาดได้ออกหน่วยค้นหาและตรวจรักษาโรคมาลาเรียเคลื่อนที่  
ที่บ้านเมยผู้ใหญ่ปุ่ม,  เมยกำนันสุข,  เมยห้วยไผ่,  เมยแม่มาลัย  และเมยน้ำดิบบอนหวาน 
เดือนมีนาคม  ๒๕๕๗ มีผู้รับการตรวจรักษา จำนวน ๓๒  ราย พบเชื้อมาลาเรีย จำนวน ๑ ราย  คิดเป็นร้อยละ  ๓.๑๒  เป็นเชื้อ  PF.  ผู้ป่วยมีแนวโน้มลดลง
๒.  วันที่  ๕  มีนาคม  ๒๕๕๗  โรงพยาบาลแม่ระมาด  รณรงค์กวาดล้างโรคโปลิโอ  ครั้งที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๕๗  ในกลุ่มประชากรต่างด้าวเขตพื้นที่ตำบลแม่ระมาดมีผู้รับบริการ จำนวน  ๔๑๑  คน
๓.  วันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๗ โรงพยาบาลแม่ระมาด  ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดตาก  ดำเนินการตรวจร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารในเขตตำบลแม่ระมาด  ตามโครงการอาหารสะอาด  รสชาติอร่อยประจำปี  ๒๕๕๗
๔.  วันที่  ๑๒ – ๑๓  มีนาคม  ๒๕๕๗  โรงพยาบาลแม่ระมาดจัดอบรมพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคมาลาเรีย  ไข้เลือดออก  อุจจาระร่วง  โรคเอดส์  ไข้หวัดใหญ่  และวัณโรค  แก่อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวในเขตอำเภอแม่ระมาด  เพื่อเป็นการเฝ้าระวังโรคในช่วงฤดูแล้ง
๕.  วันที่  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๕๗  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ระมาดร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาดออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่  ณ  สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ  ตำบลแม่จะเรา  ได้โลหิต  จำนวน  ๑๒  ยูนิต


๖.  วันที่  ๒๕  มีนาคม  ๒๕๕๗  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ระมาด  ร่วมกิจกรรมโครงการ  “นายอำเภอเยี่ยมวัด  ทำบุญวันพระ”  ณ  วัดดอนมูล  หมู่ที่  ๓  ตำบลแม่ระมาด
๗.  วันที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๗  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ระมาด  ร่วมกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนรวมพลคนรักสุขภาพห่างไกลยาเสพติด  ประจำปี  ๒๕๕๗  ของอำเภอแม่ระมาด
๘.  วันที่  ๒๔ – ๒๗  มีนาคม  ๒๕๕๗  โรงพยาบาลจัดโครงการอบรมฟื้นฟูการพัฒนาศักยภาพบริการแพทย์ฉุกเฉินประจำปี  ๒๕๕๗  แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของโรงพยาบาล
แม่ระมาด,  โรงพยาบาล  สต.ทุกแห่ง  ทีมกู้ชีพ  ทีม  อปพร.ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่ระมาด  
๙.  วันที่  ๒๕  มีนาคม  ๒๕๕๗  โรงพยาบาลแม่ระมาดร่วมกับสาธารณสุขอำเภอ
แม่ระมาด  จัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ  ประจำปี  ๒๕๕๗  ณ  สนามโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย  มี  อสม.เข้าร่วมกิจกรรม  ประมาณ  ๑,๐๐๐  คน
๑๐.  วันที่  ๒๘  มีนาคม  ๒๕๕๗  โรงพยาบาลแม่ระมาด  ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด  กองร้อยตำรวจระเวนชายแดนที่  ๓๔๕  และส่วนราชการต่างๆ  ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  พอ.สว.  ณ  บ้านห้วยน้ำเย็น 

รอง  ผอ. โรงพยาบาล ทางโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่จะต้องเข้าไปตรวจหาคนไข้มาลาเรียในพื้นที่บ้าน
ห้วยปลากอง  หมู่ที่  ๑๑  ตำบลขะเนจื้อ  เป็นประจำทุกเดือนจึงอยากทราบว่าพื้นที่มีความปลอดภัยหรือไม่  และโรงพยาบาลมีความจำเป็นที่จะต้องสำรองโลหิต  ๗  วันอันตราย  ก็ขอให้ไปบริจาคโลหิต  หากมี  ๑๐  คนขึ้นไป  ทางโรงพยาบาลจะไปรับบริจาคถึงหน่วยงาน
มติที่ประชุม          รับทราบ

๕.๒  องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัด  กรม  กระทรวง  และรัฐบาล  
ระหว่างวันที่  ๒๕  กุมภาพันธ์ – ๒๕  มีนาคม  ๒๕๕๗
๑.  อุดหนุนเบี้ยยังชีพ,  ผู้พิการ,  ผู้ป่วยเอดส์  งบประมาณ  ๓๗๑,๘๐๐  บาท  ดำเนินการเสร็จ 
๒.  โครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ที่  ๒,๓,๔  งบประมาณ  ๓,๓๙๖,๓๖๙.๕๘  บาท  ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  ๑  บ้านห้วยป่าต้าง  งบประมาณ  ๒๔๔,๕๐๐  บาท  ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔.  อุดหนุนโครงการรวมพลังสร้างความยั่งยืนในการเอาชนะยาเสพติดแบบบูรณาการ  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๗  ของจังหวัดตาก  งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐  บาท  ดำเนินการแล้วเสร็จ

๕.  อุดหนุนโครงการรวมพลังงานสร้างความยั่งยืนเอาชนะยาเสพติดแบบบูรณาการ  งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐  บาท  ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  ๒  สายบ้านตีนธาตุ – 
ดอยเป็ก  งบประมาณ  ๘๑๓,๐๐๐  บาท  ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม  ๖  รายการ  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๔,๘๘๕,๑๖๙.๕๘  บาท  (สี่ล้านแปดแสนแปดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทห้าสิบแปดสตางค์)
มติที่ประชุม          รับทราบ

๕.๓  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
สรุปผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด  ประจำเดือน
มีนาคม  ๒๕๕๗
๑.  จัดทำโครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  ระหว่างวันที่  
๔ – ๖  มีนาคม  ๒๕๕๗  ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด  ตำบลแม่ระมาด  
๒.  จัดทำโครงการให้ความรู้เบื้องต้นการดูแลผู้สูงวัย  ประจำปี  ๒๕๕๗  ระหว่างวันที่  ๔ – ๖  มีนาคม  ๒๕๕๗  ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ระมาด
๓.  จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำปี  ๒๕๕๗  ระหว่างวันที่  ๒๕ – ๒๗  มีนาคม  ๒๕๕๗  ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด  ตำบลแม่ระมาด  อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก
๔.  จัดทำโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๖  ในวันที่  ๒๕  นาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันแกลลอน หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่ระมาด  อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก
มติที่ประชุม          รับทราบ

ระเบียบวาระที่  ๖ แผนปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ  ประจำเดือนเมษายน  ๒๕๕๗
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายที่  ๓
มติที่ประชุม          รับทราบ

ระเบียบวาระที่  ๗ เรื่องอื่น ๆ
ส.จ.แม่ระมาด ขอสรุปผลการดำเนินการในห้วงที่ผ่านมามีดังนี้
๑.  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตรถนนสาย  ม.๘  ต.แม่ระมาด 
 ไปเมยผู้ใหญ่ปุ่ม  ยาว  ๓,๕๐๐  เมตร

๒.  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตรถนนสาย  ม.๗  ต.แม่ระมาด
เชื่อมม.๑๑  ต.ขะเนจื้อ  ยาว  ๒,๕๐๐  เมตร
๓.  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตรถนนสาย  ม.๑๑  ต.ขะเนจื้อ
เชื่อม  ม.๑  ต.พระธาตุ  ยาว  ๖,๐๐๐  เมตร
๔.  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตรถนนสาย  ม.๔  ต.แม่ระมาด
เชื่อม  ม.๒  ต.ขะเนจื้อ 
๕.  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตรถนนสาย  ม.๖  ต.ขะเนจื้อ
เชื่อม  ม.๑๓  ต.ขะเนจื้อ  ด้วยการลงหินคลุก  ยาว  ๘๖๕  เมตร
๖.  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่หมู่บ้าน  บ้านแพะ  ม.๔  ต.ขะเนจื้อ  
ยาว  ๑,๕๐๐  เมตร
๗.  ขุดลอกหน้าฝายบ้านไหล่ห้วย  ม.๘  ต.แม่ระมาด
๘.  ขุดลอกหน้าฝายบ้านแพะ  ม.๔  ต.ขะเนจื้อ
มติที่ประชุม          รับทราบ

ผู้จัดการ ธกส. สรุปผลการจ่ายเงินการรับจำนำข้าว  อำเภอแม่ระมาดมีทั้งหมด  ๔๗๖  ราย  จ่ายไปแล้ว
๒๒๗  ราย  คงเหลือ  ๒๔๙  ราย
มติที่ประชุม          รับทราบ
๗.๑ กำหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๗
วันศุกร์ที่  ๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๗   เวลา  ๐๘.๓๐  น.  ณ  ห้องประชุม
ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด  (ชั้น  ๒)
มติที่ประชุม          รับทราบ
๗.๒  กำหนดการประชุมกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ  ประจำเดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๗
วันศุกร์ที่  ๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๗    เวลา  ๑๐.๐๐  น. ณ  หอประชุมอำเภอ
แม่ระมาด
มติที่ประชุม          รับทราบ

เลิกประชุมเวลา              ๑๐.๓๐ น.  

ลงชื่อ    อ้อฤทัย  อินผิว ผู้จดบันทึกการประชุม
     ( นางสาวอ้อฤทัย  อินผิว )

ลงชื่อ    นราภรณ์  ช้างทอง ผู้ตรวจรายงานการประชุม
        (นางสาวนราภรณ์  ช้างทอง)
    ปลัดอำเภอ

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 11/04/2014
โดย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๗
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอแม่ระมาด
อำเภอแม่ระมาด ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๗
วันพฤหัสบดีที่  ๓  เมษายน  ๒๕๕๗  เวลา  ๐๘.๓๐  น.
ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด  (ชั้น  ๒ )
……………………………….
ผู้เข้าประชุม
๑. นายเชวงศักดิ์  ใจคำ นายอำเภอแม่ระมาด
๒. นายเลิศศักดิ์  ทับผึ้ง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร  
    งานปกครอง
๔. พ.ต.ท.เอกพล  จินดาทจักร (แทน)ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร
    แม่ระมาด 
  ๓. นายพิทักษ์  ศิลา (แทน)ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
     แม่ระมาด
๔. นายพงษ์ศักดิ์  เชาว์น้อย (แทน)สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
๕. นายเฉลียว  ทองทิน เกษตรอำเภอแม่ระมาด
๖. นายคะนอง  อินทร์พรม ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด
๗. จ.ส.อ.มนัส  ทองศณ (แทน)สัสดีอำเภอแม่ระมาด
๘. นายธงไชย  สิงห์วิเศษ พัฒนาการอำเภอแม่ระมาด
๙. นางยุพิน  วงษ์หมื่น ท้องถิ่นอำเภอแม่ระมาด
๑๐. นายณัฐภาส  ศิริรัตน์ ที่ดินอำเภอแม่ระมาด
๑๑. นายไชยยันต์  อุดปิน (แทน)หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
      แม่ตื่น
๑๒. นายปราสาธน์  สุวรรณ์ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่  
      ตก  ๒  (ขะเนจื้อ)
๑๓. นายประภาส  ผิวอ่อน (แทน)หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่
      ตก  ๙  (แม่จะเรา)
๑๔. ว่าที่  ร.ต.ณัฐกิตติ์  คำน่าน (แทน)นายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาด
๑๕. นายบุญส่ง  บูลย์ประมุข นายกเทศมนตรีตำบลแม่จะเรา
๑๖. นายมนตรี  คงพันธ์ (แทน)นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
๑๗. นายสมนึก  ปู่อ้าย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
๑๘. จ.ส.ท.บรรจง  ยะดอนใจ (แทน)นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ
๑๙. นายวีระพล  บูชาคุณธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
๒๐. นายจิระภาส  ศรีวนาตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
๒๑. นายเฉลิมเกียรติ  บูลย์ประมุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
๒๒. นางสาวนราภรณ์  ช้างทอง ปลัดอำเภอแม่ระมาด
ผู้ไม่มาประชุม  
  ๑.  นางวรรณทณี  ใคร่น้ำ หัวหน้าสรรพากรพื้นที่สาขาอำเภอแม่ระมาด(ติดราชการ)
  ๒.  นายวิเชียร  สอนแย้ม หมวดการทางแม่ระมาด(ติดราชการ)
ผู้ร่วมประชุม
๑. นายอนันต์  การังใจ กำนันตำบลแม่ระมาด
๒. นายภาณุเดช  สุนศรี กำนันตำบลแม่จะเรา
๓. นายวิทยา    พันธ์ปัญญากรกุล       กำนันตำบลพระธาตุ
๔. นายมูล  นามโทยะ กำนันตำบลขะเนจื้อ
๕. นายวีระวุฒิ  ใหม่โม่ง กำนันตำบลแม่ตื่น
๖. นายจ่างแก้ว  คีรียรรยง กำนันตำบลสามหมื่น
๗. ว่าที่ ร.อ.ณัฐกิตติ์  คำน่าน ปลัดเทศบาลตำบลแม่ระมาด
  ๘. นายมนตรี  คงพันธ์ (แทน)ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
๙. นายศิริวัฒน์  เพ็งสันเที๊ยะ (แทน)ปลัดเทศบาลตำบลแม่จะเรา
  ๑๐. นายอรรคเดช  สีตุ้ย  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
๑๑.  สตท.สมชาติ  วุฒินันท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
๑๒.  นายกรกฤศ  วันธนานันท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
๑๓.  จ.ส.ท.บรรจง  ยะดอนใจ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ
๑๔. น.ส.ณัฐชนก  กันทะวงษ์ รักษาการ ผอ.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
๑๕. นายสมเนตร  ฉ่ำสุภาพ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.)
สาขาแม่ระมาด 
๑๖. นายพงศ์พันธุ์  พรหมสวาสดิ์ ผู้จัดการธนาคารออมสิน  สาขาแม่ระมาด
๑๗.  นายนิมิตร  หาญกิตติมงคล   ผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย  สาขาแม่ระมาด
๑๘. นายธรรมสรณ์  แสงโชติ ผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที 
๑๙. นายณัฐพล  ทองคันยา (แทน)ประธานศูนย์ประสานงานโรงเรียนอำเภอแม่ระมาด
๒๐. ร.อ.ณัฐวัฒน์  กันทะปรีชา ผู้บังคับกองร้อยทหารราบที่ ๔๓๒
๒๑. นายอรุณ  กองห้าห้อง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ระมาด
  ๒๒. นางสาวรุ่งอรุณ  กลิ่นหอม (แทน)ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ระมาด
  ๒๓. นางสาวกิติวณา  แสงมณิช (แทน)ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย (สาขาแม่ระมาด)
๒๔.  นายกฤตนันท์  พึ่งพาณิชย์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  เขตแม่ระมาด

เริ่มประชุมเวลา   ๐๘. ๓๐  น. 
       เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายเชวงศักดิ์  ใจคำ  นายอำเภอแม่ระมาดได้กล่าวเปิดการประชุม
ประจำเดือนเมษายน  ๒๕๕๗   มีดังนี้


ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑  ขอแนะนำข้าราชการที่ได้มาปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด  
จำนวน  ๑  ท่าน  คือ
นายวิเชียร  สอนแย้ม  ย้ายมาจากหมวดการทางท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง  จังหวัดตาก  มารับตำแหน่งหัวหน้าหมวดการทางแม่ระมาด  เมื่อวันที่ ๓  มีนาคม  ๒๕๕๗  
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๒  การเลือกตั้ง  สมาชิกวุฒิสภา  (สว.)
แจ้งผลผู้ที่ได้รับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาสูงสุดในจังหวัดตาก  
ได้แก่  นายชิงชัย  ก่อประภากิจ
หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกส่วนราชการ  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  กำนันผู้ใหญ่บ้าน  ที่ได้ให้การสนับสนุนบุคลากรมาร่วมเป็นกรรมการประจำ
หน่วยเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา  (สว.)  ในครั้งนี้  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ไม่มีเรื่องร้องเรียนและแจ้งผลผู้ที่ได้รับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาสูงสุดในจังหวัดตาก  ได้แก่  ลำดับที่ ๑ นายชิงชัย  ก่อประภากิจ  ผู้สมัครหมายเลข  ได้คะแนน ๙,๖๐๙  คะแนน ลำดับที่  ๒  พ.ต.ท.อนุรักษ์  จิรจิตร  ผู้สมัครหมายเลข  ๒  ได้คะแนน ๓,๑๔๙ ลำดับที่ ๓ พล.ท.ไกรสีห์ 
โสภโภดร  ผู้สมัครหายเลข  ๓  ได้คะแนน  ๘๔๓  ลำดับที่  ๔  พล.ต.พรชัย  เอี่ยมสนิทอมร  ผู้สมัครหมายเลข  ๔  ได้คะแนน  ๖๕๐  และลำดับที่  ๕  นายฟรีอี  เละเซ็น  ผู้สมัครหมายเลข  ๑  ได้คะแนน  ๔๗๘
มติที่ประชุม           รับทราบ
  ๑.๓  ประกาศอำเภอแม่ระมาด  เรื่อง  ห้ามช็อตปลา  ระเบิดปลา  และวางยาเบื่อปลา
เนื่องด้วยประกาศกระทรวงการเกษตร  เรื่อง  “กำหนดฤดูปลาวางไข่  และกำหนดชนิด  ขนาด  และวิธีใช้เครื่องมือทำการประมง  “วันที่  ๑๖  พฤษภาคม – ๑๕  กันยายน  ของทุกปี  เป็นฤดูปลาวางไข่  เพื่อสงวนพันธุ์สัตว์น้ำจืดที่กำลังมีไข่  และวางไข่เลี้ยงลูก  ไม่ให้ถูกทำลายเกินสมควร  โดยกำหนดห้ามทำการประมงหรือวิธีการอื่นๆ  ในการจับสัตว์น้ำ  หรือแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ ในท้องที่ทุกจังหวัดโดยเด็ดขาด  เว้นแต่เครื่องมือตามชนิด  ขนาด  และวิธีการที่อนุญาต  เว้นแต่การประมงในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำทำการประมงเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ  หรือรวบรวมลูกสัตว์น้ำหรือสัตว์น้ำในวัยอ่อนวัตถุประสงค์ในการเพาะเลี้ยง  โดยได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมประมงเป็นหนังสือ  และทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำด้วยเครื่องมือทำการประมงตามชนิด  ขนาด  และวิธี  ดังนี้  คือ  เบ็ดทุกชนิด  เว้นแต่เบ็ดราว  ตะแกรง  สวิง  ช้อน  ยอ  ซึ่งมีขนาดปากกว้างไม่เกิน  ๒  เมตร  ไซ  ตุ้ม  อีจู  ลัน  โปง  และโทง  โดยเครื่องมือเหล่านี้ห้ามไม่ให้ทำการประมงด้วยวิธีตั้งแต่สามเครื่องมือขึ้นไป


เพื่อเพิ่มมาตรการที่เข้มข้นขึ้น  อำเภอแม่ระมาด  จึงขอความร่วมมือให้ประชาชนงดจับปลาด้วยวิธีการซ็อตปลา  ระเบิดปลา  โดยเด็ดขาด  ในทุกฤดู  ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดตาม  พ.ร.บ.  การประมง  พ.ศ.  ๒๔๙๐  ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี  
และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นแสนบาทและหากผู้ใดมีไว้ครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสัตว์น้ำ  ได้มาโดยรู้ว่าได้มาจากการกระทำผิดดังกล่าว  มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี  และปรับไม่เกินห้าพันบาท
ประธาน เนื่องจากการกระทำดังกล่าว  เป็นการทำลายธรรมชาติ  เพราะการซ็อตปลา
ระเบิดปลา  จะทำให้ปลาตายจำนวนมาก  แต่ปลาจะสูญพันธุ์  อำเภอจึงได้มีมาตรการนี้
ขึ้นโดยมีกฎหมายบังคับ  
มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๔  ประกาศอำเภอแม่ระมาด เรื่อง  การประกวดแหล่งน้ำสวยงาม  และเขตอนุรักษ์
พันธุ์สัตว์น้ำ
แหล่งน้ำเป็นที่ที่มีความสำคัญต่อประชาชนเป็นอย่างมาก  เนื่องจากราษฎรในพื้นที่ได้ใช้ในการทำเกษตรกรรม  และเป็นแหล่งจับสัตว์น้ำธรรมชาติที่มีน้ำตลอดทั้งปี  ปัจจุบันพบว่า  แหล่งน้ำดังกล่าวได้ตื้นเขิน  ไม่สามารถเก็บกักน้ำได้มากนัก  ปริมาณสัตว์น้ำได้มีจำนวนลดลง  ขาดการปรับปรุงดูแลรักษา  และมีการจับสัตว์น้ำเกินปริมาณ  และผิดวิธี

จากสภาพปัญหาดังกล่าว  อำเภอแม่ระมาดจึงได้จัดประกวดแหล่งน้ำสวยงามและเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ  เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์  และการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน  เกิดประโยชน์สูงสุดและเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ  รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว  โดยมีหลักเกณฑ์การตัดสิน  คือ
๑.  เป็นแหล่งน้ำที่มีการอนุรักษ์  และการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน  และเกิดประโยชน์สูงสุด
๒.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อให้หมู่บ้าน/ชุมชน  มีส่วนร่วมในการดำเนินการ  และบริหารจัดการแหล่งน้ำ
๓.  หมู่บ้าน/ชุมชน  ได้ร่วมวางกฎ  ระเบียบ  ในการดำเนินการในแหล่งน้ำสาธารณะ
หมู่บ้าน/ชุมชน  ที่เข้าร่วมประกวด  หากได้รับการพิจารณาติดสินจากคณะกรรมการจะได้รับรางวัล  ดังนี้
รางวัลที่  ๑  โล่เกียรติคุณ  และเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล จำนวน  ๕,๐๐๐  บาท
รางวัลที่  ๒  โล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล จำนวน  ๓,๐๐๐  บาท
รางวัลที่  ๓  โล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล  จำนวน  ๒,๐๐๐  บาท


ประธาน เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ปลา  และรักษาแหล่งน้ำที่เป็นที่อยู่อาศัยของปลา  (วังปลา)  
ให้สวยงาม  ตำบลแม่ระมาดได้ดำเนินการแล้ว  ๑  จุด  คือบ้านไหล่ท่า  หมู่ที่  ๓  และจะมี
การประกวดติดตาม  โดยมีกรรมการไปตรวจให้คะแนน  จะมีการมอบรางวัลให้หมู่บ้าน/ชุนชน 
ด้วย
มติที่ประชุม        รับทราบ

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ประจำเดือนมีนาคม  ๒๕๕๗
ขอให้เปิดดูได้ที่ Website:www.amphoe.com
มติที่ประชุม          รับทราบ

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมที่ผ่านมา

มติที่ประชุม          ไม่มี

ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑  การจัดงานประเพณีแห่ไม้ก๊ำสะหรี  สืบสานอัตลักษณ์ล้านนา  
และการแข่งขันกลองหลวง  ประจำปี  ๒๕๕๗  (สำนักงานอำเภอ)
ด้วยอำเภอแม่ระมาด  ได้จัดทำโครงการจัดงานประเพณีไม้ก๊ำสะหรี  (ไม้ค้ำต้นโพธิ์) สืบสานอัตลักษณ์ล้านนา  และการแข่งขันกองหลวงประจำปี  ๒๕๕๗  ขึ้นในวันที่  ๑๓  เมษายน  ๒๕๕๗  ณ  วัดดอนแก้ว  หมู่ที่  ๖  ตำบลแม่ระมาด  จะมีการประกวดขบวนแห่ไม้ก๊ำสะหรี  การแข่งขันตีกลองหลวง  และการประกวดเจดีย์ทราย
หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง อำเภอแม่ระมาด  ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่ระมาด  จัดงานประเพณีแห่ไม้ก๊ำสะหรี
 สืบสานอัตลักษณ์ล้านนาและการแข่งขันกลองหลวง  ประจำปี  ๒๕๕๗ ในวันที่  ๑๓  เมษายน 
 ๒๕๕๗  ณ  วัดดอนแก้ว  หมู่ที่  ๖  ตำบลแม่ระมาด  กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย
ประกวดขบวนแห่ไม้ก๊ำสะหรี  (ไม้ค้ำต้นโพธิ์), ประกวดตีกลองหลวงและประกวดก่อเจดีย์ทราย
จึงขอเชิญชวนทุกส่วนราชการ  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้นำชุมชนได้นำประชาชนเข้าร่วมงานประเพณีดังกล่าว  ขอให้แต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง  อำเภอจะสนับสนุนค่าพาหนะและรางวัลสำหรับการประกวดต่างๆ
ประธาน   หลังจากเสร็จการประชุม ผมขอเชิญกำนันทุกตำบลเข้าร่วมประชุมเพื่อพูดคุยเรื่องการ
ประเพณีไม้ก๊ำสหรีฯ  ณ  วัดดอนแก้ว  ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหินอ่อนที่ชาวอำเภอ
แม่ระมาดเคารพนับถือ ไฮไลท์ของงานนายอำเภอจะโชว์เล่นซึง  และคั่วข้าวตอกเพื่อเปิดถนน
ข้าวตอก 

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ระมาด เนื่องจากปีนี้เป็นปีที่  ๙๐  ของการก่อสร้างวัดดอนแก้ว,  พระพุทธรูปหินอ่อน,
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง ซึ่งท่านครูบาขาวปี๋ได้เป็นผู้ริเริ่มก่อสร้างไว้ด้วย  
จึงอยากจะทำเป็นแบบล้านนา  ส่วนขบวนแห่ขอให้ใช้เกวียน  หรือเสลียงแบบล้านนาหลีกเลี่ยงการรถที่ทันสมัย  โดยเริ่มปีนี้เป็นปีแรก  และขอความร่วมมือทุกคนที่ร่วมขบวนแห่งงดดื่มแอลกอฮอล์
มติที่ประชุม          รับทราบ

๔.๒  การจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวนายอำเภอแม่ระมาด  ประจำปี  ๒๕๕๗
  ( สำนักงาน )
ด้วยเทศกาลวันสงกรานต์ทุกปีที่ผ่านมา  อำเภอแม่ระมาดได้จัดงานประเพณีรดน้ำ
ดำหัวนายอำเภอแม่ระมาดมาโดยตลอด  เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม  สำหรับในปี  ๒๕๕๗  อำเภอได้กำหนดจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวนายอำเภอแม่ระมาด 
ในวันอังคารที่  ๒๒  เมษายน  ๒๕๕๗    โดยมีกำหนดการ  ดังนี้
เวลา  ๑๔.๐๐  น. -  ข้าราชการ  พ่อค้าและประชาชนอำเภอแม่ระมาด
    พร้อมกัน  ณ  บ้านพักนายอำเภอแม่ระมาด
เวลา  ๑๔.๓๙  น. -  กล่าวขอพรจากนายอำเภอแม่ระมาด  โดยปลัดอำเภอ
   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง  และนายอำเภอ
   กล่าวอวยพรเนื่องในวันสงกานต์  ประจำปี  ๒๕๕๗
-  สรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำดำหัวนายอำเภอ
    แม่ระมาด  และเล่นสงกรานต์ตามประเพณีนิยม
จึงขอเชิญท่าน  ข้าราชการ  พนักงานและลูกจ้างในสังกัดเข้าร่วมและรดน้ำดำหัวนายอำเภอ
แม่ระมาด  ในวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน
มติที่ประชุม          รับทราบ

๔.๓  การดำเนินโครงการ “นายอำเภอเยี่ยมวัด ทำบุญวันพระ” (สำนักงานอำเภอ)
ด้วยอำเภอแม่ระมาด ได้มีการจัดทำโครงการ “นายอำเภอเยี่ยมวัด ทำบุญวันพระ” ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาได้แก่ การทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรม ในธรรมสวนะหรือวันพระ ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ให้มีความใกล้ชิด ยิ่งขึ้น อำเภอ         แม่ระมาดจึงขอเชิญท่านและข้าราชการในสังกัด ร่วมกิจกรรมเข้าวัดทำบุญด้วยการนำอาหาร (ปิ่นโต) ไปร่วมทำบุญ  ในวันจันทร์ที่ ๒๘  เมษายน  ๒๕๕๗  ซึ่งตรงกับวันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๕  ณ  วัดบ้านทุ่งมะขามป้อม  หมู่ที่  ๔  ตำบลพระธาตุ ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ระมาด  และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ระมาดเป็นเจ้าภาพหลัก
มติที่ประชุม          รับทราบ


๔.๔  การดำเนินการป้องกันเหตุห้วงเดือนเมษายน  ๒๕๕๗  (ฝ่ายความมั่นคง)
ด้วยในห้วงเดือนเมษายน  ๒๕๕๗  มีวันหยุดราชการต่อเนื่องหลายวัน  โดยเฉพาะในเทศกาลวันสงกรานต์  ปี  ๒๕๕๗  ที่จะมีชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางกลับภูมิลำเนา  เพื่อไปพักผ่อนและท่องเที่ยวรวมทั้งร่วมกิจกรรมรื่นเริงจำนวนมาก

เพื่อเป็นการป้องกันการก่อเหตุที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย  จึงให้ส่วนราชการดำเนินการ  ดังนี้
๑. ดำเนินมาตรการทางการข่าวเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคล/บุคลที่อาจก่อเหตุที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย  พร้อมทั้งดำเนินมาตรการเชิงรุก  เพื่อป้องกันเหตุ
๒.  ประสานงานบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ  สถานที่สำคัญ  แหล่งท่องเที่ยว  รวมทั้งสถานที่ที่ประชาชนรวมตัวกันหนาแน่น  อาทิ  สถานที่ขนส่ง  สนามบิน  สถานที่จัดงานสงกรานต์หลักของจังหวัด  ทั้งนี้  ให้จังหวัดประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ
๓.  สำหรับการดำเนินมาตรการป้องกันการก่อเหตุข้างต้นให้ดำเนินการควบคู่ไปกับการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมทั้งการป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบนำยาเสพติดเข้าประเทศในห้วงเทศกาลโดยระมัดระวังมิให้กระทบต่อบรรยากาศการท่องเที่ยวของจังหวัด

ประธาน ให้ระวังการดื่มของมึนเมาที่เป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์  
และให้เจ้าหน้าที่อยู่ด่านให้ตรวจตราอย่างจริงจัง
มติที่ประชุม          รับทราบ

๔.๕  การชี้แจงประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจแก่ประชาชน  สถานการณ์การเมือง
ในปัจจุบัน  (ฝ่ายความมั่นคง) 
เพื่อให้เกิดความมั่นคงแห่งรัฐ  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  กระทรวงมหาดไทย  จึงให้จังหวัดและอำเภอดำเนินการ  ดังนี้
๑.  ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด  อำเภอ  ในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์  เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  น้อมนำแนวทางพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติในการสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นในสังคม  โดยเฉพาะการปลูกจิตสำนึกให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชนตั้งแต่ระดับครอบครัวจึงถึงระดับชุมชน  เพื่อเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างเป็นรูปธรรม
๒.  สร้างความเข้าใจกับประชาชนให้ทราบข้อเท็จจริงหลักการปกครองของประเทศตามรัฐธรรมนูญการปกครองของราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๑  และมาตรา  ๒  แก่ประชาชนและกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ  ในพื้นที่ทราบ  
๓.  ให้ติดตามพฤติกรรม/ความเคลื่อนไหวการชุมนุนของกลุ่มมวลชนทุกกลุ่ม  ตลอดจนติดตามตรวจสอบพฤติกรรมของกลุ่มมวลชนที่มีแนวโน้มในการใช้ความรุนแรงที่ผิดกฎหมาย  ใช้คำคำพูดยั่วยุปลุกปั่นอันอานนำไปสู่ความรุนแรง  ให้ผู้ว่าราชการวางแผนป้องกันไม่ให้เกิดเหตุดังกล่าว 
๔.  ให้พิจารณาหาแนวทางในการป้องปรามและยุติการเข้าเผชิญหน้า/  ปะทะกันระหว่างกลุ่มมวลชนที่มีความเห็นต่างๆ  รวมทั้งหามาตรการในการควบคุม  ป้องกันการจัดหาและสะสมอาวุธร้ายแรงและติดตามเฝ้าระวังตรวจสอบสถานีวิทยุชุมชนในพื้นที่  ให้นำเสนอความคิดเห็นทางการเมืองจากฝ่ายต่างๆ  อย่างรอบด้าน

ประธาน ในส่วนของอำเภอแม่ระมาดสถานการณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ไม่มีเหตุรุนแรง
มติที่ประชุม          รับทราบ

ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องจากหน่วยงานต่าง ๆ
๕.๑  โรงพยาบาลแม่ระมาด
สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล  ประจำเดือนมีนาคม  ๒๕๕๗
๑.  โรงพยาบาลแม่ระมาดได้ออกหน่วยค้นหาและตรวจรักษาโรคมาลาเรียเคลื่อนที่  
ที่บ้านเมยผู้ใหญ่ปุ่ม,  เมยกำนันสุข,  เมยห้วยไผ่,  เมยแม่มาลัย  และเมยน้ำดิบบอนหวาน 
เดือนมีนาคม  ๒๕๕๗ มีผู้รับการตรวจรักษา จำนวน ๓๒  ราย พบเชื้อมาลาเรีย จำนวน ๑ ราย  คิดเป็นร้อยละ  ๓.๑๒  เป็นเชื้อ  PF.  ผู้ป่วยมีแนวโน้มลดลง
๒.  วันที่  ๕  มีนาคม  ๒๕๕๗  โรงพยาบาลแม่ระมาด  รณรงค์กวาดล้างโรคโปลิโอ  ครั้งที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๕๗  ในกลุ่มประชากรต่างด้าวเขตพื้นที่ตำบลแม่ระมาดมีผู้รับบริการ จำนวน  ๔๑๑  คน
๓.  วันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๗ โรงพยาบาลแม่ระมาด  ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดตาก  ดำเนินการตรวจร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารในเขตตำบลแม่ระมาด  ตามโครงการอาหารสะอาด  รสชาติอร่อยประจำปี  ๒๕๕๗
๔.  วันที่  ๑๒ – ๑๓  มีนาคม  ๒๕๕๗  โรงพยาบาลแม่ระมาดจัดอบรมพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคมาลาเรีย  ไข้เลือดออก  อุจจาระร่วง  โรคเอดส์  ไข้หวัดใหญ่  และวัณโรค  แก่อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวในเขตอำเภอแม่ระมาด  เพื่อเป็นการเฝ้าระวังโรคในช่วงฤดูแล้ง
๕.  วันที่  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๕๗  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ระมาดร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาดออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่  ณ  สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ  ตำบลแม่จะเรา  ได้โลหิต  จำนวน  ๑๒  ยูนิต


๖.  วันที่  ๒๕  มีนาคม  ๒๕๕๗  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ระมาด  ร่วมกิจกรรมโครงการ  “นายอำเภอเยี่ยมวัด  ทำบุญวันพระ”  ณ  วัดดอนมูล  หมู่ที่  ๓  ตำบลแม่ระมาด
๗.  วันที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๗  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ระมาด  ร่วมกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนรวมพลคนรักสุขภาพห่างไกลยาเสพติด  ประจำปี  ๒๕๕๗  ของอำเภอแม่ระมาด
๘.  วันที่  ๒๔ – ๒๗  มีนาคม  ๒๕๕๗  โรงพยาบาลจัดโครงการอบรมฟื้นฟูการพัฒนาศักยภาพบริการแพทย์ฉุกเฉินประจำปี  ๒๕๕๗  แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของโรงพยาบาล
แม่ระมาด,  โรงพยาบาล  สต.ทุกแห่ง  ทีมกู้ชีพ  ทีม  อปพร.ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่ระมาด  
๙.  วันที่  ๒๕  มีนาคม  ๒๕๕๗  โรงพยาบาลแม่ระมาดร่วมกับสาธารณสุขอำเภอ
แม่ระมาด  จัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ  ประจำปี  ๒๕๕๗  ณ  สนามโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย  มี  อสม.เข้าร่วมกิจกรรม  ประมาณ  ๑,๐๐๐  คน
๑๐.  วันที่  ๒๘  มีนาคม  ๒๕๕๗  โรงพยาบาลแม่ระมาด  ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด  กองร้อยตำรวจระเวนชายแดนที่  ๓๔๕  และส่วนราชการต่างๆ  ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  พอ.สว.  ณ  บ้านห้วยน้ำเย็น 

รอง  ผอ. โรงพยาบาล ทางโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่จะต้องเข้าไปตรวจหาคนไข้มาลาเรียในพื้นที่บ้าน
ห้วยปลากอง  หมู่ที่  ๑๑  ตำบลขะเนจื้อ  เป็นประจำทุกเดือนจึงอยากทราบว่าพื้นที่มีความปลอดภัยหรือไม่  และโรงพยาบาลมีความจำเป็นที่จะต้องสำรองโลหิต  ๗  วันอันตราย  ก็ขอให้ไปบริจาคโลหิต  หากมี  ๑๐  คนขึ้นไป  ทางโรงพยาบาลจะไปรับบริจาคถึงหน่วยงาน
มติที่ประชุม          รับทราบ

๕.๒  องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัด  กรม  กระทรวง  และรัฐบาล  
ระหว่างวันที่  ๒๕  กุมภาพันธ์ – ๒๕  มีนาคม  ๒๕๕๗
๑.  อุดหนุนเบี้ยยังชีพ,  ผู้พิการ,  ผู้ป่วยเอดส์  งบประมาณ  ๓๗๑,๘๐๐  บาท  ดำเนินการเสร็จ 
๒.  โครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ที่  ๒,๓,๔  งบประมาณ  ๓,๓๙๖,๓๖๙.๕๘  บาท  ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  ๑  บ้านห้วยป่าต้าง  งบประมาณ  ๒๔๔,๕๐๐  บาท  ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔.  อุดหนุนโครงการรวมพลังสร้างความยั่งยืนในการเอาชนะยาเสพติดแบบบูรณาการ  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๗  ของจังหวัดตาก  งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐  บาท  ดำเนินการแล้วเสร็จ

๕.  อุดหนุนโครงการรวมพลังงานสร้างความยั่งยืนเอาชนะยาเสพติดแบบบูรณาการ  งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐  บาท  ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  ๒  สายบ้านตีนธาตุ – 
ดอยเป็ก  งบประมาณ  ๘๑๓,๐๐๐  บาท  ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม  ๖  รายการ  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๔,๘๘๕,๑๖๙.๕๘  บาท  (สี่ล้านแปดแสนแปดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทห้าสิบแปดสตางค์)
มติที่ประชุม          รับทราบ

๕.๓  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
สรุปผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด  ประจำเดือน
มีนาคม  ๒๕๕๗
๑.  จัดทำโครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  ระหว่างวันที่  
๔ – ๖  มีนาคม  ๒๕๕๗  ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด  ตำบลแม่ระมาด  
๒.  จัดทำโครงการให้ความรู้เบื้องต้นการดูแลผู้สูงวัย  ประจำปี  ๒๕๕๗  ระหว่างวันที่  ๔ – ๖  มีนาคม  ๒๕๕๗  ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ระมาด
๓.  จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำปี  ๒๕๕๗  ระหว่างวันที่  ๒๕ – ๒๗  มีนาคม  ๒๕๕๗  ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด  ตำบลแม่ระมาด  อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก
๔.  จัดทำโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๖  ในวันที่  ๒๕  นาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันแกลลอน หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่ระมาด  อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก
มติที่ประชุม          รับทราบ

ระเบียบวาระที่  ๖ แผนปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ  ประจำเดือนเมษายน  ๒๕๕๗
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายที่  ๓
มติที่ประชุม          รับทราบ

ระเบียบวาระที่  ๗ เรื่องอื่น ๆ
ส.จ.แม่ระมาด ขอสรุปผลการดำเนินการในห้วงที่ผ่านมามีดังนี้
๑.  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตรถนนสาย  ม.๘  ต.แม่ระมาด 
 ไปเมยผู้ใหญ่ปุ่ม  ยาว  ๓,๕๐๐  เมตร

๒.  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตรถนนสาย  ม.๗  ต.แม่ระมาด
เชื่อมม.๑๑  ต.ขะเนจื้อ  ยาว  ๒,๕๐๐  เมตร
๓.  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตรถนนสาย  ม.๑๑  ต.ขะเนจื้อ
เชื่อม  ม.๑  ต.พระธาตุ  ยาว  ๖,๐๐๐  เมตร
๔.  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตรถนนสาย  ม.๔  ต.แม่ระมาด
เชื่อม  ม.๒  ต.ขะเนจื้อ 
๕.  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตรถนนสาย  ม.๖  ต.ขะเนจื้อ
เชื่อม  ม.๑๓  ต.ขะเนจื้อ  ด้วยการลงหินคลุก  ยาว  ๘๖๕  เมตร
๖.  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่หมู่บ้าน  บ้านแพะ  ม.๔  ต.ขะเนจื้อ  
ยาว  ๑,๕๐๐  เมตร
๗.  ขุดลอกหน้าฝายบ้านไหล่ห้วย  ม.๘  ต.แม่ระมาด
๘.  ขุดลอกหน้าฝายบ้านแพะ  ม.๔  ต.ขะเนจื้อ
มติที่ประชุม          รับทราบ

ผู้จัดการ ธกส. สรุปผลการจ่ายเงินการรับจำนำข้าว  อำเภอแม่ระมาดมีทั้งหมด  ๔๗๖  ราย  จ่ายไปแล้ว
๒๒๗  ราย  คงเหลือ  ๒๔๙  ราย
มติที่ประชุม          รับทราบ
๗.๑ กำหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๗
วันศุกร์ที่  ๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๗   เวลา  ๐๘.๓๐  น.  ณ  ห้องประชุม
ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด  (ชั้น  ๒)
มติที่ประชุม          รับทราบ
๗.๒  กำหนดการประชุมกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ  ประจำเดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๗
วันศุกร์ที่  ๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๗    เวลา  ๑๐.๐๐  น. ณ  หอประชุมอำเภอ
แม่ระมาด
มติที่ประชุม          รับทราบ

เลิกประชุมเวลา              ๑๐.๓๐ น.  

ลงชื่อ    อ้อฤทัย  อินผิว ผู้จดบันทึกการประชุม
     ( นางสาวอ้อฤทัย  อินผิว )

ลงชื่อ    นราภรณ์  ช้างทอง ผู้ตรวจรายงานการประชุม
        (นางสาวนราภรณ์  ช้างทอง)
    ปลัดอำเภอ

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 11/04/2014
โดย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประชุมยาเสพติด เดือนพฤษภาคม 2557
รายงานการประชุมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตากครั้งที่  ๕ / ๒๕๕๗
วันจันทร์ ที่  ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  เวลา  ๑๐.๐๐  น.
ณ   ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด (ชั้น ๒)
........................................................
เริ่มประชุม เวลา  ๑๐.๐๐ น.
ผู้มาประชุม
๑.  นายเชวงศักดิ์  ใจคำ นายอำเภอแม่ระมาด
๒.  นายพันทิพย์  ชาญถิ่นดง ปลัดอำเภองานป้องกัน
๓.  ร.ต.ท.พีรพงษ์  วงษ์ด่อน (แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด
๔.  ร.ต.ต.ศุภฤกษ์  อวยพร (แทน) ผู้บังคับกองร้อยตชด.๓๔๕
๕  นางศลิษา  สรรวิชัย (แทน) ผอ.โรงพยาบาลแม่ระมาด
๖.  นายพงษ์ศักดิ์  เชาว์น้อย สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
๗.  นายเฉลียว  ทองทิน เกษตรอำเภอแม่ระมาด
 ๘. นายวิโรจฯ  คลี่เกษร      (แทน) ปศุสัตว์อำเภแม่ระมาด
 ๙. ร.ท.กิติภพ  ประมาณ    รักษาราชการแทนสัสดีอำเภอแม่ระมาด
 ๑๐. นายธงไชย  สิงห์วิเศษ พัฒนาการอำเภอแม่ระมาด
 ๑๑.  นายไชยยันต์  อุดปิน (แทน) หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าแม่ตื่น
๑๒.  นายประภาส  ผิวอ่อน (แทน) หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ตก. ๙
๑๓. นายประสาท  กำเนิด หัวหน้าหน่วยอุทยานแห่งชาติขุนพะวอ
๑๔.  นายสถิตคุณ  ไร่นุ่น (แทน)  นายกเทศมนตรีแม่จะเรา
๑๕.  นายวันชัย  พร้าวเอียด (แทน) นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
๑๖.  นายมงคล  หมูสูบปาบ (แทน) นายก อบต.แม่ระมาด
๑๗.  นางสาววิดวงดอน  ก๋าวงษ์ (แทน) นายก อบต.พระธาตุ
 ๑๘.  นายวัชรินทร์  ถาน้อย (แทน) กำนันตำบลแม่ระมาด
๑๙.  นายยศกร  ตระกูลดิฐธรรม           (แทน) กำนันตำบลสามหมื่น
๒๐.  ร.อ.ณัฐวัฒน์  กันทะปรีชา (แทน) ผู้บังคับทหารราบ ที่ ๔๓๒
๒๑.  น.ส.อัญรัตน์  พุทธวงษ์ จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน  อบต.แม่ระมาด
 ๒๒.  นายชัยชนะ  แก้วกลุ่ม กำนันตำบลแม่จะเรา
        
        ผู้ไม่มาร่วมประชุม
๑.  ท้องถิ่นอำเภอแม่ระมาด
๒.  กำนันตำบลขะเนจื้อ

- ๒ –

๓. กศน.แม่ระมาด
๔.  กำนันตำบลแม่ตื่น
๕.  กำนันตำบลพระธาตุ           
๖.  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น  
๗.  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ
๘.  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
๙.  หน่วยป้องกันและรักษาป่า ที่ ตก.๒
 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายเชวงศักดิ์  ใจคำ  นายอำเภอแม่ระมาด ประธานในการประชุม  ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งมีสาระสำคัญ   ดังนี้
เริ่มประชุม เวลา ๑๑.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานฯ            -  เมื่ออาทิตย์ที่แล้วทางปปส.มาประสานผมเรื่องพื้นที่ปลูกฝิ่น ในพื้นที่ตำบลแม่ตื่น คาดว่าเดือน  
                     มิถุนายนนี้ จะมีการประชุมหารือ และหามาตรการในการแก้ไขปัญหาเรื่องการยึดพื้นที่ 
การปักป้ายการยึดพื้นที่ปลูก มีอะไรเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบ
มติที่ประชุม - รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอ
แม่ระมาด  ครั้งที่  ๔ / ๒๕๕๗   เมื่อวันที่    ๒๑  เมษายน  ๒๕๕๗   ให้คณะกรรมการ    ทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมจากเว็บไซด์  www.aumphoe. com หากกรรมการท่านใดตรวจสอบรายงานการประชุมแล้วประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง ขอให้แจ้ง  ศพส. อ.แม่ระมาด  ทราบต่อไป  
มติที่ประชุม - รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่  ๔ / ๒๕๕๗  เมื่อวันที่  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๕๗
- ไม่มี
ประธานฯ - ต่อไปนี้เรื่องสืบเนื่องต้องมีติดไว้ตลอด
ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องแจ้งเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
๔.๑  กำหนดประเภทยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์เพื่อการครอบครองหรือให้มีการ
ครอบครองยาเสพติดภายใต้การควบคุม
ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดได้ออกประกาศลงวันที่  ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๕๖  เรื่อง  กำหนดระเภทยาเสพติดให้โทษ
หรือวัตถุออกฤทธิ์ที่ผู้มีอำนาจอนุญาตจะพิจารณาอนุญาตการครอบครองหรือให้มีการครอบครอง
ยาเสพติดภายใต้การควบคุม  พ.ศ. ๒๕๕๖  โดยกำหนดให้ยาเสพติดให้โทษ  ประเภท  ๔  
จำนวน  ๒  ขนิด  ได้แก่  ซาฟรอล (Safrole)  และไอโซซาฟรอล (Isosafrole) เป็นยาเสพติดให้
โทษที่ผู้มีอำนาจอนุญาตจะพิจารณาอนุญาตการครอบครองหรือให้มีการครอบครองภายใต้การ ควบคุมเพื่อการสืบสวนความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดได้  ฝ่ายเลขาฯ - สำนักงาน ปปส.มีกำหนดออกอากาศ กำหนดควบคุม และพิจารณาการอนุญาตครอบครองหรือ ควบคุม
ประธานฯ - มีข้อมูลเพิ่มเติมหรือยัง
ตัวแทน รพ.แม่ระมาด - ซาฟรอล เป็นสารเคมีผลิตยาเสพติดตั้งต้น ประเภท ๑  เช่น ยาอี ยาไอซ์ ส่วนไอโซซาฟรอล เป็นสารที่ใช้ผลิตน้ำหอม
อุทยานขุนเขาพะวอ - อยากถามทางโรงพยาบาลหน่อยว่า คนที่เสพเวลาตรวจแล้วไม่เจอ บางคนบอกว่าน้ำอัดลมบิ๊กโคล่ากินแล้วตรวจไม่เจอ ถามเป็นความรู้หน่อยว่าจริงหรือไม่
ตัวแทน รพ.แม่ระมาด - มีคนพูดเยอะ ไม่มีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ ต้องดูระยะเวลาตรวจด้วยว่า เขากินมากี่วันแล้ว
สารพวกนี้จะถูกขับทางปัสสาวะ ถามฝ่ายเภสัชก็ไม่ได้คำตอบที่แน่ชัดในเรื่องนี้
ประธานฯ - ตอนที่ประชุมคณะทำงานมาตรการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด ครั้งที่แล้ววันที่ ๑๖ พฤษภาคม โดย ผอ.โรงพยาบาลแม่ระมาดว่าเป็นนโยบายที่ผู้ใช้ยายังเลิกไม่ได้ต้องได้รับการดูแล เหมือนกับการให้เมทาโดนทดแทนการใช้ฝิ่น เหลือแต่ยาบ้าที่ยังไม่มีสารทดแทน
มติที่ประชุม - อยู่ระหว่างดำเนินการและขยายโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน  ๓๑  กองทุน ๕๗ หมู่บ้าน มีการประชุมวางแผนทุกๆ สามเดือน มีการวางแผนเตรียมการมอบพระบรมฉายาลักษณ์ ในวันยาเสพติดโลก ๒๖ มิถุนายน นี้
มติที่ประชุม - รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องรายงานผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหายาเสพติด (๗ แผน)
 แผนที่ ๑ แผนการสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด
- สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ระมาด
- การดำเนินการกองทุนแม่ของแผ่นดิน
พัฒนาการอำเภอ - จัดสร้างเครือข่ายระดับอำเภอ ศูนย์การเรียนรู้ระดับอำเภอ จัดที่ หมู่ ๑ บ้านแพ่แฮ ต.สามหมื่น เพิ่ม ศักยภาพคณะกรรมการฯทั้ง ๓ ระดับ ได้รับพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน ๒๑ ชุด  มอบให้กองทุนแม่ ของแผ่นดิน ในวันประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ
มติที่ประชุม - รับทราบ
แผนที่ ๒ แผนการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (Demand)
- โรงพยาบาลแม่ระมาด / สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
ตัวแทน รพ.แม่ระมาด - เรื่องการบำบัดฝิ่นโดยใช้สารเมทาโดนทดแทน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบัน   มีผู้เข้ารับการบำบัดฯ ๘๐ ราย เป็นฝิ่น จำนวน  ๗๙ ราย ยาบ้า ๑ ราย ตำบลขะเนจื้อมีผู้เข้ารับการ
บำบัดมากที่สุด  ๓๖ ราย รองลงมาตำบลสามหมื่น ๒๙ ราย เดือนพฤษภาคมรับคนไข้รายใหม่ ๖ ราย เป็นฝิ่นทั้งหมด ผู้บำบัดรายเก่า จำนวน ๓๙ ราย กลางเดือนนี้ทางโรงพยาบาลแม่ระมาดจะขึ้นไป
ลงทะเบียนรับสมัครผู้ป่วยที่ประสงค์ใช้เมทาโดนรายใหม่ จำนวน ๓๘ ราย มีการลงทะเบียนวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพห้วยโป่ง
มติที่ประชุม - รับทราบ
แผนที่ ๓ แผนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด (Potential Demand)
-  เมื่อวันที่  ๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  นายเลิศศักดิ์  ทับผึ้ง  ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารงานปกครองอำเภอแม่ระมาด  เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและกำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน  พร้อมมอบนโยบายและกำชับให้ผู้นำหมู่บ้านแจ้งข้อมูลผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดใน
พื้นที่  และทำการสุ่มตรวจปัสสาวะผู้นำหมู่บ้านก่อนที่จะทำการค้นหาผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
เพื่อเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอำเภอ  โดยในปีนี้อำเภอแม่ระมาดได้รับเป้าหมายให้ดำเนินการ
จำนวน  ๑๖๐  ราย
มติที่ประชุม - รับทราบ
แผนที่ ๔ แผนการปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย
- สรุปผลการดำเนินงานด้านการปราบปรามยาเสพติด ( ผลเป็นคดี)  ๗  คดี  สภ.แม่ระมาด
ประจำเดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๗
สรุป พ.ร.บ.ยาเสพติด  จำนวน ๗  คดี
๑. คดีที่  ๑๑๑  / ๕๗ ยึดทรัพย์ที่  ๗๕ / ๕๗
ข้อกล่าวหา  มีฝิ่นไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ผู้ต้องหา      นายประดิษฐ์  ปวงคำมี  อายุ  ๔๓  ปี  ๙/๔ ม.๒  ต.ขะนจื้อ  อ.แม่ระมาด จ.ตาก
ของกลาง    ฝิ่นดิบ  จำนวน  ๐.๒๐  กรัม
สถานที่เกิดเหตุ  ถนนในหมู่บ้าน  ม. ๒  ต.ขะเนจจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่ ๕ เม.ย. ๒๕๕๗
๒.  คดีอาญาที่  ๑๓๔ / ๕๗  ยึดทรัพย์ที่  ๘๙ / ๕๗
ข้อกล่าวหา  มียาบ้าไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ผู้ต้องหา     นายสถาพร  ลินผล  อายุ  ๒๕  ปี  ที่อยู่  ๔๒/๔ ม.๕ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด
     จ.ตาก
ของกลาง    ยาบ้า  ๔.๕  เม็ด
สถานที่เกิดเหตุ  ๔๒/๔ ม.๕ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่ ๒๘ เม.ย. ๒๕๕๗
๓.  คดีอาญาที่   ๑๔๐ / ๕๗
ข้อกล่าวหา  เสพยาเสพติด
ผู้ต้องหา     นายวิโรจน์  สันโดษวนาไพร  ที่อยู่  ๒๑๔ ม.๕ ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
ของกลาง    ผลตรวจปัสสาวะ
สถานที่เกิดเหตุ  ถนนในหมู่บ้าน  ม.๕ สันป่าไร่  ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก  เมื่อวันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๕๗
๔.  คดีอาญาที่  ๑๔๑ / ๕๗
ข้อกล่าวหา  ครอบครองยาบ้าไว้เพื่อเสพหรือจำหน่ายฯ
ผู้ต้องหา     นายเสาวลิตต์  รุ่งระวี  อายุ  ๕๕  ปี  ที่อยู่ ๕๐ ม.๔ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด
      จ.ตาก
ของกลาง    ยาบ้า  จำนวน  ๕  เม็ด
สถานที่เกิดเหตุ  กระท่อมไม่มีเลขที่  หลัง รพ.แม่ระมาด  เมื่อวันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๕๗
๕.  คดีอาญาที่  ๑๔๘ / ๕๗  ยึดทรัพย์ที่  ๑๐๐ / ๕๗
ข้อกล่าวหา  ๑. มียาเสพติดให้โทษประเภท ๒ (ฝิ่น) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย
                 ๒.เสพยาเสพติดฯ
ผู้ต้องหา      นายแสงจันทร์  เตจา  อายุ  ๔๔  ปี  ที่อยู่ ๕๙ ม.๓ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
ของกลาง     ฝิ่น  ๑  ห่อ  น้ำหนัก  ๒๕.๑๒  กรัม
สถานที่เกิดเหตุ  กระท่อมกลางนา  หมู่ที่ ๗ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
เมื่อวันที่  ๗ พ.ค. ๒๕๕๗
๖.  คดีอาญาที่ ๑๕๔ / ๕๗ ยึดทรัพย์ที่ ๑๐๕ / ๕๗ 
ข้อกล่าวหา  มียาเสพติดประเภท ๒ (ฝิ่น) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย
ผู้ต้องหา      นายเสาคำ  ปวงคำใจ  อายุ ๓๕ ปี ที่อยู่ ๑๒๓ ม.๒ ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด
      จ.ตาก
ของกลาง     ฝิ่นดิบ  ๑  ห่อ  น้ำหนัก  ๑.๒  กรัม
สถานที่เกิดเหตุ  บ้านพักไม่มีเลขที่  บ.นุบอ  ม.๑ ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
เมื่อวันที่  ๑๔ พ.ค. ๒๕๕๗  เวลา ๑๐.๐๐ น.
๗. คดีอาญาที่  ๑๕๕ / ๕๗ , ๑๐๖ / ๕๗
ข้อกล่าวหา  จำหน่ายยาเสพติดประเภท ๒ (ฝิ่น) โดยกฎหมาย
ผู้ต้องหา      นายส่อทีวา  บำเพ็ญกุศล  อายุ  ๔๔  ปี  ที่อยู่ ๔๔ ม.๗ ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด
                 จ.ตาก
ของกลาง     ฝิ่นดิบ  ๑  ห่อ  น้ำหนัก  ๒๐๓.๙๐  กรัม
สถานที่เกิดเหตุ  บ้านพักไม่มีเลขที่  บ.นุบอ ม.๑ ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
           เมื่อวันที่  ๑๔ พ.ค. ๒๕๕๗  เวลา  ๑๐.๐๐ น.
สภ.แม่ระมาด - ขอเพิ่มเติมเนื่องจากยังไม่ได้รายงาน ศพส.อ. วันที่ ๒๓ จับกุมผู้ต้องหาจำหน่ายยาบ้า ชื่อนายทองดี  ไม่มีนามสกุล  สัญชาติพม่า โดยทำการล่อซื้อพร้อมของกลางยาบ้า ๗๑๓ เม็ด  เหตุเกิดที่ บ้านไม่มีเลขที่หลังโรงพยาบาลแม่ระมาด เวลา ๑๔.๓๐ น. และขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการจับกุมทั้ง ตชด.๓๔๕ และทหาร ร้อย ร.๔๓๒
มติที่ประชุม - รับทราบ
แผนที่ ๖ แผนสกัดกั้นยาเสพติด
- หน่วยทหารในพื้นที่ ชุด มว.ปล.ที่ร้อย ๔๓๒ (จุดตรวจพะละ)หน.ชุดมว.ปล.ที่ ๒ - รับผิดชอบจุดตรวจพะละ การดำเนินการที่ผ่านมายังไม่พบการกระทำผิดคดียาเสพติดตรวจพบแต่แรงงานต่างด้าว มีวิธีการกระทำผิดโดยใช้รถจักรยานยนต์ทยอยขนโดยวัยรุ่นในหมู่บ้านได้รับค่าจ้างหัวละ ๑,๕๐๐ บาท เมื่อเดือนที่แล้ว จับแรงงานต่างด้าวหกราย สอบถามผู้ต้องหาได้การว่ารับไปทำธุรกิจร้านอาหารที่อำเภอลี้จังหวัดลำพูน ซึ่งแรงงานต่างด้าวเป็นเด็กสาวกระเหรี่ยงหน้าตาดีอาศัยอยู่ที่ศูนย์พื้นที่พักพิงบ้านแม่หละอำเภอท่าสองยาง
ป่าไม้เขตรักษาพันธุ์ฯ -  ร่วมกับทาง เจ้าหน้าที่ ตชด.๓๔๕ และตำรวจภูธรภาค ๖ จุดตั้งจุดตรวจ /จุดสกัด    บ้านแสม ต.สามหมื่น บริเวณหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่นตลอด ๒๔  ชั่วโมง ในเดือนนี้   ยังไม่พบผู้กระทำผิดกฎหมายแต่อย่างใด
ทหารพราน ๓๕๐๑ -  จับกุมผู้กระทำผิดลักษณะเดียวกับ ชุดมว.ปล.ที่ ๒ ตรวจพบผู้ขนย้ายแรงงานต่างด้าวยังไม่ทันจับกุม คนกระทำผิดได้ทิ้งรถจักรยานยนต์ไว้แล้วหลบหนีได้ทัน ลักษณะเป็นการทยอยขนคันละสองคน มีการนัดหมายระหว่างต้นทางปลายทางทางโทรศัพท์ สถานที่เกิดเหตุบริเวณป่าชุมชน หมูที่ ๔ บ้านวังผา ตำบลแม่จะเรา
ประธานฯ - หน่วยทหารพรานที่ศูนย์พักพิงบ้านห้วยแห้ง ตำบลขะเนจื้อขึ้นอยู่กับใคร
ทหารพราน ๓๕๐๑ - กองร้อยทหารพราน ที่ ๓๕๐๒ ตำบลแม่หละ  อำเภอท่าสองยาง
มติที่ประชุม - รับทราบ
แผนที่ ๗ แผนบริหารจัดการแบบบูรณาการ
- เทศบาลตำบลแม่ระมาด
- เทศบาลตำบลแม่จะเรา
- เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
- องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
- องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
- องค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ
- องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
- องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
มติที่ประชุม - ไม่มี
ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่องอื่นๆ
-  กำหนดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอ
แม่ระมาด และประชุมคณะกรรมการรักษาความความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย อำเภอแม่ระมาด  ครั้งที่  ๖ / ๒๕๕๗  ในวันที่  ๑๘ มิถุนายน  ๒๕๕๗  (ทั้งนี้ หากมี การเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป)
มติที่ประชุม -  รับทราบ
ประธานฯ -  มีหน่วยงานอื่นอีกไหม? ที่จะเสนอเรื่องอื่นๆ ถ้าไม่มีก็ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ร่วม   
   ประชุมในครั้งนี้
-  เลิกประชุม  เวลา  ๑๒.๐๐  น.

   ลงชื่อ ม.ญ.สมิต  ไชยเมืองชื่น                                         บันทึกรายงานการประชุม
 (สมิต  ไชยเมืองชื่น)
   อส.อ.แม่ระมาด

ลงชื่อ นายพันทิพย์  ชาญถิ่นดง ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(พันทิพย์  ชาญถิ่นดง)
          ปลัดอำเภองานป้องกัน


 

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 30/05/2014
โดย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประชุมรักษาความสงบ เดือนกุมภาพันธ์ 2558
                                  รายงานการประชุม
          คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
                   อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก                                                
                                  ครั้งที่  ๒ / ๒๕๕๘
                  วันพฤหัสบดี ที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘
                    ณ  ห้องประชุมอำเภอแม่ระมาด  ชั้น  ๒
                    ..............................................................
ผู้มาประชุม
๑.  นายอำนวยเดช     เทพคำอ้าย ปลัดอำเภองานป้องกัน
๒. พ.ต.ท.ณตศพงษ์ ไมตรี  (แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด
๓. ร.อ.อานงค์ กันทะอู  ผู้บังคับกองร้อยทหารพราน ที่ ๓๕๐๑ (บ้านวังผา)
๔.  นางศลิษา  สรรวิชัย (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ระมาด
๕.  นายสุบิน  บุรีเทพ (แทน) สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
๖. นายเฉลียว  ทองทิน เกษตรอำเภอแม่ระมาด
๗. นายคะนอง  อินทร์พรม ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด
๘. ร.ต.ท.วุฒิไกร    กุนชรห์   (แทน)ผู้บังคับกองร้อย ตชด. ที่ ๓๔๕
๙. นางพิมลรัตน์  ตาคำ          พัฒนาการอำเภอแม่ระมาด  
๑๐. นายพรัญชัย  ศิริพุฒ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น
๑๑. นายสัมฤทธิ์   ม่วงไหมทอง (แทน) หัวหน้าหน่วยอุทยานแห่งชาติขุนพะวอ
๑๒. นายสมชาย  รอดมา (แทน) หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก ๙ (แม่จะเรา)
๑๓. นายเกียรติศักดิ์  กิจการ   ผอ.ศูนย์การศึกษานอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัย
๑๔. น.ส.อัญรัตน์  พุทธวงษ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ อบต.แม่ระมาด
๑๕.  นายสถิตคุณ  ไร่นุน (แทน) นายกเทศมนตรีตำบลแม่จะเรา
๑๖.  นายสุทธิพจน์   บูลย์ประมุข  นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
๑๗.  นายมงคล  หมูสูบปาป (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
๑๘. น.ส.วิดวงดอน ก๋าวงษ์  (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
๑๙.  นายจีรยุทร  ปาเตียง (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
๒๐.  ส.ต.ท.สมชาติ  วุฒินันท์ (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
๒๑.  นายภาณุภัตรย์  สุรยเสนีย์  กำนันตำบลแม่จะเรา
๒๒.  นางปราณี  ยั่งยืนความดี  (แทน)กำนันตำบลพระธาตุ
๒๓. นายจักรภพ  ภูผาขวัญข้าว  (แทน)กำนันตำบลแม่ตื่น

-๒-
 ๒๔. นายสุรัตน์  ขวัญแก้วนาคร   กำนันขะเนจื้อ      
 ๒๕. ร.ต. มโนชย์  งามอยู่   ผู้บังคับกองร้อยทหารราบที่ ร.๔๑๓ (จุดตรวจพะละ)
๒๖.  นายฉันทวัสส์  อิ่มเบง  หัวหน้าหน่วยส่งเสริมไฟป่าแม่ระมาด
๒๗. นายวิเชียร  จอมแดงธรรม  มั่นคงพิทักษ์ป่า
๒๘. พราเมฆินษ์  กิตติกุลประเสริฐ  ผู้จัดการมูลนิธิโอโชน(ตาก)
 ๒๙.  อ.ส. ชัยณรงค์  แก้วส้อย    เจ้าหน้าที่ ศพส.อ.แม่ระมาด
 ๓๐.  ม.ญ.สมิต  ไชยเมืองชื่น     เจ้าหน้าที่ ศพส.อ.แม่ระมาด
 ๓๑.  ม.ญ.นันธ์สวรรค์  พรหมรักษา   จ้าหน้าที่ ศพส.อ.แม่ระมาด
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
๑. ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม
๒. สัสดีอำเภอแม่ระมาด
๓. ท้องถิ่นอำเภอแม่ระมาด
 ๔ กำนันตำบลสามหมื่น
๕. หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า  ที่ ตก.๒ (ขะเนจื้อ)
๖. นายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาด
๗. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ
๘. หัวหน้าชุดวิทยากรกระบวนการเครือข่ายชุมชน ที่ ๓๑๐๕
เริ่มประชุมเวลา  ๑๑.๐๐ น.
ประธานฯ          เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายอำนวยเดช  เทพคำอ้าย  ปลัดอำเภองานป้องกันประธานในการ ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งมีสาระสำคัญ  ดังนี้
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ
ประธานฯ                 ๑.๑ เนื่องจากวันนี้นายอำเภอ
                  นาย สุนทร  มหา    วงศนันท์  ติดประชุม
                  เศรษฐกิจพิเศษจึงได้มอบหมายให้ เปิดประชุมแทน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง  รับรองรายงานผลการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอำเภอแม่ระมาด  ครั้งที่  ๒/ ๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๑๙   กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘    ให้คณะกรรมการทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุม โดยเปิดดูได้ที่  Website:www.amphoe.com หัวข้อรายงานการระชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอำเภอแม่ระมาด  หากกรรมการท่านใดตรวจสอบรายงานการประชุมแล้วประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง  ขอให้แจ้งฝ่ายเลขาฯ  ทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  -ไม่มี
-๓-
ระเบียบวาระที่ ๔ -  เรื่อง  เพื่อทราบ/พิจารณา/ถือปฏิบัติ
ประธานฯ ๔.๑  การดำเนินการตามภารกิจการปลูกฝังค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
       - ด้วยจังหวัดตากได้แจ้งให้อำเภอดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทยในภารกิจของกรมการปกครอง จำนวน ๑๑ เรื่อง (ยกเว้นเรื่องการแก้ไข
ปัญหา ๓ จังหวัดชายแดนใต้ และ ๔ อำเภอ ของจังหวัดสงขลา) โดยให้รายงานผลการ
ดำเนินงานด้วยระบบ E-Report ให้กรมการปกครองทราบทุกวันศุกร์ของสัปดาห์
       - กรมการปกครองได้แจ้งแนวทางปฏิบัติในการขับเคลื่อนภารกิจปลูกฝังค่านิยมหลักของ
ไทย ๑๒ ประการ ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน ดังนั้น จึงให้อำเภอดำเนินการ 
ดังนี้
๑. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบนิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
    ๑.๑ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ติดตั้งไว้หน้าอำเภอ ๆ ละ ๑ ป้าย และติดตั้งไว้
บริเวณที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือแหล่งชุมชนตามจำนวนที่เห็นสมควร
    ๑.๒ ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประชาสัมพันธ์เสียงตาม
สาย หรือประชาสัมพันธ์ทางวิทยุชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง
    ๑.๓ จัดทำเอกสารหรือแผ่นพับสำหรับแจกจ่ายให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการไว้
ที่บริเวณสำนักทะเบียนอำเภอ สำนักงานอำเภอ สรรพากรอำเภอหรือเมื่อมีโครงการอำเภอ
เคลื่อนที่หรือเมื่อมีการจัดนิทรรศการในโอกาสต่างๆ
    ๑.๔ จัดห้องหรือมุมเล็กๆ บนที่ว่าการอำเภอในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ 
ภาพถ่ายกิจกรรมรางวัล ประกาศนียบัตรของบุคคลที่ได้กระทำความดีสอดคล้องกับค่านิยม
หลักของคนไทย ๑- ประการ เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนทั่วไป
๒. การให้ความรู้ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
    ๒.๑ การจัดอบรมตามโครงการหรือหลักสูตรต่างๆ ของอำเภอหรือส่วนราชการใน
อำเภอให้กำหนดหัวข้อบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการไว้ด้วย
    ๒.๒ กรณีที่นายอำเภอไปเป็นปรานเปิดงานหรือบรรยายในการอบรมหรือสัมมนา
ให้สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการทุกครั้ง
    ๒.๓ จัดทีมวิทยากร หรือข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆ หรือบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถและมีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ให้คณะกรรมการ
หมู่บ้านทราบเมื่อมีการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านหรือมีเมื่อมีการประชุมราษฎร
๓ การจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
   ๓.๑ จัดนิทรรศการ จัดริ้วขบวนหรือจัดกิจกรรมต่างๆ ให้อำเภอจัดทำป้ายหรือ

-๔-
สัญลักษณ์เชิญชวนให้ประชาชนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของการกระทำความดีและส่งเสริม
ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ให้แพร่หลาย
   ๓.๒ ดำเนินส่งเสริม สนับสนุน บูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สถาบันการศึกษาในการจัดประกวดหรือยกย่องชมเชย โดยการให้รางวัลหรือประกาศเกียรติ
คุณให้กับบุคคลที่ได้นำค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ มาประพฤติปฏิบัติจนประสบ
วามสำเร็จ เป็นที่ยอมรับของบุคคลโดยทั่วไป อาทิ การประกวดดนตรีหรือการแสดงพื้นบ้าน 
การจัดประกวดเรียงความ บทละคร การเล่านิทาน การยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับบุคคลที่มี
ความกตัญญูกตเวที มีความซื่อสัตย์ เสียสละ หรือผู้มีความมานะพากเพียรต่อสู้กับความ
ยากลำบาก ความขาดแคลนขัดสน ความพิการทางร่างกายด้วยความอดทนไม่ย่อท้อและ
สามารถยืนหยัดอยู่ในสังคมได้โดยไม่ต้องพึ่งพาบุคคลอื่น โดยให้มีกิจกรรมในลักษณะดังกล่าว
ไม่น้อยกว่าเดือนละ ๑ ครั้ง
   ๓.๓ การจัดกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ที่เป็นต้นแบบ เพื่อนำมา
ประยุกต์ใช้ในหมู่บ้าน/ชุมชน อาทิ แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี การประกอบอาชีพหรือโครงการตามพระราชดำริต่างๆ
๔. การประยุกต์ใช้ และส่งเสริมการเรียนรู้
   ๔.๑ ส่งเสริม สนับสนุน อุดหนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน นำค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒
  ประการมาประพฤติปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม โดยเน้นหนักค่านิยมใดนิยมหนึ่งหรือหลายข้อ
รวมกันก็ได้ อาทิ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านรักษ์แผ่นดินเกิด หมู่บ้านแผ่นดินธรรม
แผ่นดินทอง หมู่บ้านรักษาศีลห้า เป็นต้น
   ๔.๒ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้หรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมไทย
  ๑๒ ประการ ภายในหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งเป็นที่ยอมรับของบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้
หมู่บ้าน/ชุมชนอื่นได้มาศึกษาเรียนรู้และนำไปเผยแพร่ปฏิบัติในหมู่บ้าน/ชุมชนของตน
   ๔.๓ พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านตัวอย่างที่นำค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
มาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตหรือเป็นชุมชนต้นแบบไม่น้อยกว่าอำเภอละ ๑ หมู่บ้าน
มติที่ประชุม    .........ทราบ..............................................................................................................................
๔.๒  การดำเนินมาตรการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
       - เนื่องจากในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้เกิดคดีอุกฉกรรจ์ขึ้นบ่อยครั้งในหลายจังหวัด ซึ่ง
สังคมให้ความสนใจและส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน ตลอดจนมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(คสช.) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ได้เกิดสถานการณ์ความไม่สงบ
เรียบร้อยในกรุงเทพมหานคร ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยที่
-๕-
อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ จึงให้อำเภอดำเนินการ ดังนี้
๑. เพิ่มความเข้มงวดในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่ และเพิ่มความถี่ในการ
ลาดตระเวนเพื่อป้องกัน ป้องปรามการก่อเหตุร้าย
๒. ใช้มาตรการด้านการข่าว วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
ที่มีพฤติกรรมต้องสงสัย โดยกำชับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เครือข่ายข่าว ที่มีอยู่ในพื้นที่ ให้ช่วยแจ้ง
ข้อมูลข่าวสาร เฝ้าระวัง และตรวจตราสอดส่อง
๓. กำชับผู้ที่ได้รับมอบหมายในการอยู่เวรให้เพิ่มความระมัดระวังอยู่เวรยามรักษา
ความปลอดภัยสถานที่ราชการ สถานที่สำคัญในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสามารถ
ติดต่อได้ตลอด ๒๔ ชม.
๔. กรณีการจัดงานรื่นเริง งานประจำปี หรือสถานที่ที่ประชาชนไปร่วมกิจกรรมเป็น
จำนวนมาก ให้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง ดูแลรักษาความปลอดภัย และตรวจตราสิ่งผิดปกติอย่างใกล้ชิด
๕. ตรวจสภาพกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่มีอยู่ในพื้นที่ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน รวมทั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่าง ที่มีอยู่ในพื้นที่สาธารณะให้สามารถใช้งานได้
๖. บูรณาการส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จัดเตรียมกำลังเคลื่อนที่เร็ว (พลเรือน 
ตำรวจ ทหาร) ให้พร้อมต่อการแก้ไขปัญหาเหตุร้าย หากสถานการณ์มีความรุนแรง
มติที่ประชุม    ..........ทราบ.............................................................................................................................
๔.๓  รายงานผลสถิติคดีอาญา  ๕  กลุ่ม  
สภ.แม่ระมาด        กลุ่มที่ ๑  คดีอุฉกรรจ์ สะเทือนขวัญ
-  ไม่มี
       กลุ่มที่ ๒  คดีชีวิตร่างกายและเพศ
-  ไม่มี
       กลุ่มที่ ๓  คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์
-  ไม่มี
       กลุ่มที่ ๔  คดีที่น่าสนใจ
-  ไม่มี
      กลุ่มที่ ๕  คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย
 พ.ร.บ.ยาเสพติดฯ  จำนวน ๖ คดี  ดังนี้
๑. เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จับกุม นายสมศักดิ์ พิเชษฐ์เรืองฤทธิ์ อายุ 
๒๓ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๙/๒ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ของกลาง ฝิ่นดิบ  น้ำหนักประมาณ ๐.๘ กรัม เหตุเกิดที่บ้านเลขที่ ๑๑๒ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก
-  ๖  -
๒. เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จับกุม นายไพรัตน์ ก่องปู่ อายุ ๔๕ ปี อยู่
บ้านเลขที่ ๒๖๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก พร้อมของกลาง 
ฝิ่นดิบ จำนวน ๒ ห่อ น้ำหนักประมาณ ๒๙.๘๔ กรัม เหตุเกิดที่บนถนนสายแม่ระมาด-
ท่าสองยาง หมู่ที่ ๙ ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
๓. เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จับกุม นายรวย ปินทา อายุ ๒๗ ปี อยู่
บ้านเลขที่ ๒๘๕ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยกล่าวหาว่า เสพ
ยาบ้า (ตรวจปัสสวะ) เหตุเกิดที่บ้านเลขที่ ๒๘๕ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
๔. เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จับกุม นายอนันต์ เลิศเลขากิจ อายุ ๓๓ 
ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๐๑ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยกล่าวหาว่า 
เสพยาบ้า (ตรวจปัสสวะ) เหตุเกิดที่จุดตรวจบ้านพะละ หมู่ที่ ๓ ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด
จังหวัดตาก
๕. เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จับกุม นายสมคิด ติ๊บลังกา อายุ ๔๒ ปี 
อยู่บ้านเลขที่ ๙๗ หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยกล่าวหาว่า เสพ
ยาบ้า (ตรวจปัสสวะ) เหตุเกิดที่บ้านเลขที่ ๙๗ หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
๖. เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตรวจยึดและตัดฟันทำลายไร่ฝิ่น พื้นที่
ปลูกฝิ่น ๑ ไร่ ตรวจยึดต้นฝิ่น ๒๐ ต้น ไม่รู้ตัวผู้กระทำความผิด เหตุเกิดที่หุบเขาบ้านชิปาก่อ 
หมู่ที่ ๑๔ ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
พ.ร.บ.อาวุธปืน
๑. เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จับกุม นายบุญส่ง มั่นคงวาจา อายุ ๔๒ 
ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๑๒ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก พร้อมของกลาง 
อาวุธปืนลูกซองยาว ๑ กระบอก เหตุเกิดที่บ้านเลขที่ ๑๑๒ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแม่ตื่น อำเภอ
แม่ระมาด จังหวัดตาก
๒. เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จับกุม นายสุพล ฟูกัน อายุ ๓๕ ปี อยู่
บ้านเลขที่ ๘๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก พร้อมของกลาง อาวุธ
ปืนแก๊ปยาวประดิษฐ์เอง ๒ กระบอก เหตุเกิดที่บ้านเลขที่ ๘๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่จะเรา อำเภอ
แม่ระมาด จังหวัดตาก
พ.ร.บ.ป่าไม้ฯ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑. เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จับกุม นายซอดา (ไม่มีชื่อสกุล) สัญชาติ
พม่า พร้อมของกลาง กล้วยไม้ป่า จำนวน ๑,๓๑๐ ชิ้น เหตุเกิดที่ป่าหลังบ้านตีนธาตุ หมู่ที่ ๒ 
ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

-๗-
๒. เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตรวจยึดไม้สักท่อน จำนวน ๒๓ ท่อน 
ปริมาตร ๔.๓๗ ลบ.ม. ไม่พบผู้กระทำความผิด เหตุเกิดที่ป่าดอยผาแดง หมู่ที่ ๗ ตำบล
ขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
๓. เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตรวจยึดพื้นที่ป่าถูกแผ้วถาง จำนวน ๑ 
งาน ไม่พบผู้กระทำความผิด เหตุเกิดที่ป่าบ้านห้วยสลุง หมู่ที่ ๘ ตำบลพระธาตุ อำเภอ
แม่ระมาด จังหวัดตาก
พ.ร.บ.คนเข้าเมือง
๑. เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จับกุม (๑) Mr. Myant Than หรือ 
นายอะหน่าย อายุ ๓๕ ปี สัญชาติพม่า ถือหนังสือเดินทาง หมายเลข TF ๐๖๗๓๔๕ (๒) นาย
นภดล หรือเต้ย วงกรีฬา อายุ ๒๖ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๘๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ต้าน อำเภอ
ท่าสองยาง จังหวัดตาก (๓) นายจอมู นพเก้ามงคล อายุ ๓๐ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๘๙ หมู่ที่ ๖ 
ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยางจังหวัดตาก โดยกล่าวหาว่า ช่วยซ่อนเร้นคนต่างด้าว พร้อม
ของกลาง รถยนต์กระบะ จำนวน ๑ คัน บุคคลต่างด้าวฯ จำนวน ๕ คน เหตุเกิดที่จุดตรวจ
บ้านห้วยแห้ง หมู่ที่ ๙ ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
สุดท้ายนี้ก็จะขอฝากผู้นำชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน เกี่ยวกับการลักขโมยรถมอเตอร์ไซค์ ซึ่งช่วงที่ผ่านมา มีรถมอเตอร์ไซค์หายในงานศพสองราย ซึ่งคล้ายกันทั้งสองราย จึงอยากจะให้ผู้นำหมู่บ้านย้ำเตือนให้ ลูกบ้านดูแลและหาทางป้องกันรถของตัวเองด้วย โดยหลีกเลี่ยงการจอดรถในที่มืดและควรหา อุปกรณ์ลอ็กรถเสริมเพื่อป้องกันการขโมย
มติที่ประชุม .........ทราบ................................................................................................................................
๔.๔  สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔.๔.๑  การคืนผืนทรัพยากรป่าแม่ตื่น (บ้านกิ่วสามล้อ)
หน.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น   -  ด้วยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตากได้จัดประชุมหารือ
การปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ศาลากลางจังหวัดตาก ในที่ประชุมได้กำหนด พื้นที่เป้าหมายของอำเภอแม่ระมาด คือ ป่าแม่ตื่น (บ้านกิ่วสามล้อ) หมู่ที่ ๔ ต.สามหมื่น 
อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก แผนในการดำเนินการจะมีขั้นตอนไปที่ละขั้นตอนทั้งหมด และจะมีการ
 สนธิกำลังของหน่วยปกครอง หน่วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานฝ่ายทหารใน พื้นที่ออกดำเนินการตรวจพื้นที่ แจ้งเตือนผู้บุกรุก และเตรียมดำเนินคดี ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ วันที่ ๒๐ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ รวม ๙ วัน ส่วนค่าอาหารประกอบเลี้ยง จำนวน ๒๐ คน ๆ ละ ๙  วัน ๆ ละ ๑๒๐.- บาท ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ เป็นเงิน ๓,๔๐๐.- บาท  
มติที่ประชุม    .............ทราบ..........................................................................................................................
-๘-
-  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น
-เรื่องที่จะแจ้งให้ในที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ตัวใหม่เกี่ยวกับการควบคุมงาช้าง โทษก็ คือถ้าผู้ไดครอบครองงาช้างเกินกว่าครึ่งกิโลกรัมจะมีความผิดต้องระวางโทษปรับเป็นเงิน สามล้าน บาท หรือจำคุก 3ปี ปรับเงิน สามแสนบาท และในห้วงวันที่ ๒๔-๒๖ นี้ อ.ท่าสองยาง อ.แม่ระมาด ให้ ไปแจ้งการครอบครองงาช้าง ที่ อ.แม่สอด 
-  อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ
-ไม่มี
-  หน่วยป้องกันรักษาป่าที่  ตก  ๒  (ขะเนจื้อ)
-ไม่มี
-  หน่วยป้องกันรักษาป่าที่  ตก  ๙  (แม่จะเรา)
-ไม่มี
มติที่ประชุม ......ทราบ...................................................................................................................................
๔.๕  รายงานสถานการณ์ความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน/ชุมชน
-  กำนันตำบลแม่ระมาด
-  กำนันตำบลแม่จะเรา
-เนื่องจากวันพรุ่งนี้มีประชุมประจำเดือนของกำนันผู้ใหญ่บ้านและทางหน่วยงานเกษตรเกี่ยวกับการ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง เรื่องเดือดร้อนของชาวบ้านเกี่ยวกับการรื้อบ้านเพื่อที่จะสร้างบ้านใหม่ อาจจะมี การใสไม้ ทำไม้บ้าง โดยการใช้เครื่องยนต์ที่จะส่งเสียงดังก็อยากจะฝากทางหน่วยป่าไม้หรือว่าหน่วย ทหารถ้าหากมีข้อสงสัยก็ให้มาสอบถามที่กำนันโดยตรงได้
-  กำนันตำบลขะเนจื้อ
-ไม่มี
-  กำนันตำบลแม่ตื่น
ไม่มี
-  กำนันตำบลสามหมื่น
-ไม่มี
-  กำนันตำบลพระธาตุ
-ไม่มี
มติที่ประชุม ..........ทราบ...............................................................................................................................
ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่อง  อื่น ๆ  (ถ้ามี)-ไม่มี
มติที่ประชุม ..........ทราบ............................................................................................................................

-๙-
๕.๑  กำหนดการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗  ในวันพฤหัสบดีที่  ๑๘ มีนาคมคม ๒๕๕๘เวลา  ๑๑.๐๐ น.  ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกที
มติที่ประชุม รับทราบ
-เลิกประชุม  เวลา  ๑๒.๐๐  น.

ลงชื่อ  อ.ส. ชัยณรงค์  แก้วส้อย   ผู้บันทึกการประชุม
                                            ( ชัยณรงค์ แก้วส้อย)
พลบริการ  กองร้อย บก.บร.จ.ตาก ช่วยราชการ
   กองร้อย  อส.อ.แม่ระมาด ที่ ๖
ลงชื่อ  พันทิพย์  ชาญถิ่นดง  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
 (นายพันทิพย์  ชาญถิ่นดง)
ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอแม่ระมาดปรับปรุงข่าวล่าสุด 20/02/2015
โดย ชัยณรงค์ แก้วส้อย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานปารประชุมยาเสพติด เดือนมีนาคม ๒๕๕๘

รายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก
ครั้งที่  ๒ / ๒๕๕๘
วันพุธดี ที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๗  เวลา  ๑๐.๐๐  น.
ณ   ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด (ชั้น ๒)
-------------------------
เริ่มประชุม เวลา  ๑๐.๐๐ น.
ผู้มาประชุม
๑.  นายอำนวยเดช  เทพคำอ้าย ปลัดอำเภองานป้องกัน
๒.  ร.ต.ท.วิเชียร  คู่ควร (แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด
๓.  ร.ต.อ.ยงยุทธ  ทวิชัย    (แทน) ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔๕
๔.  นายพงษ์ศักดิ์ เชาวน้อย      (แทน) สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
๕.  นายเฉลียว ทองทิน เกษตรอำเภอแม่ระมาด
๖.  นางพิมลรัตน์  ตาคำ พัฒนาการอำเภอแม่ระมาด
๗.  นายคะนอง  อินพรม ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด
 ๘.  ร.อ.เมธาวี  ท้าวทอง สัสดีอำเภอแม่ระมาด
 ๙. นายสถิตคุณ  ไร่นุ่น (แทน) นายกเทศมนตรีแม่จะเรา
           ๑๐. นายสิทธิพจน์  บูลย์ประมุข   นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
                     ๑๑.  น.ส.วิดวงเดือน  ก๋าวงษ์        (แทน) นายก อบต.พระธาตุ
           ๑๒.  นายสุคนธ์  พันธ์ปัญญากรกุล (แทน) นายก อบต.สามหมื่น
                     ๑๓.  นายสุรัตน์  ขวัญข้าวนาคร กำนันตำบลขะเนจื้อ
๒๔.  นายจเร  อารีวิชัย (แทน) กำนันตำบลพระธาตุ
๑๕.  นายวีระวุฒิ  ใหม่โม่ง   กำนันตำบลแม่ตื่น
๑๖.  ร.ต.ธีรชาติ  โชติพราหม (แทน) ผู้บังคับกองร้อยทหารราบ ที่ ร. ๔๓๒ (จุดตรวจพะละ)
 ๑๗.  น.ส.อัญรัตน์  พุทธวงษ์ จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน  อบต.แม่ระมาด
 ๑๘.  น.ส.จิราภา  วิชาชาญ (แทน) ผู้อำนวยการศึกษานอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัย
๑๙.  จ.ส.อ.ประเสริฐ  รัดดวง (แทน) ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ ๓๕๐๑ (บ้านวังผา)
๒๐.  นายพรมมินทร์  กิติคุณประเสริฐ   ผู้จัดการมูลนิธิโอโซนจังหวัดตาก
๒๑.  จ.ส.อ.เคดิษฐ์  อินยา ชุดพัฒนามวลชนสัมพันธ์มวลชนที่ ๓๑๐๕
๒๒. นายสีทน  ปงรังสี (แทน) นายกเทศมนตรีตำบลแม่จะเรา
๒๓. น.ส.ยุราณี  นามกร (แทน) นายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาด
๒๔. นายรัฐพล  ภูมิพระธาตุ (แทน) นายก อบต.ขะเนจื้อ
๒๕.  นายหมู่ใหญ่สมิต  ไชยเมืองชื่น     สมาชิก อส.อ.แม่ระมาด
๒๖.  อส.ชัยณรงค์  แก้วส้อย         สมาชิก อส.อ.แม่ระมาด

        ผู้ไม่มาร่วมประชุม
๑. ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม
๒. ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม
๓. เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าแม่ตื่น
๔. หน่วยอุทยานแห่งชาติขุนพะวอ
๕. หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ตก ๒
๖. หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ตก ๙
๗. กำนันตำบลพระธาตุ
๘. กำนันตำบลแม่ระมาด
๙. กำนันตำบลแม่จะเรา
- เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายอำนวยเดช  ปลัดอำเภอ ประธานในการประชุม 
ได้กล่าว เปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งมีสาระสำคัญ  ดังนี้
เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานฯ - เนื่องจากท่านนายอำเภอติดราชการประชุมอยู่ที่จังหวัด ปลัดอำเภอติดราชการประชุมในพื้นที่ทั้งหมด จึงได้มอบหมายให้ผมเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้
มติที่ประชุม    - รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอแม่ระมาด ครั้งที่  ๒ / ๒๕๕๗   เมื่อวันที่   ๑๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘   ให้คณะกรรมการ  ทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมจากเว็บไซด์  www.aumphoe. com หากกรรมการท่านใดตรวจสอบรายงานการประชุมแล้วประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง ขอให้แจ้ง ศป.ปส. อ.แม่ระมาด  ทราบต่อไป  
มติที่ประชุม - ไม่มีผู้ใดประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๗  เมื่อวันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องแจ้งเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
๔.๑ การแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดในระบบสมัครใจ ในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๖ จัดทำโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดในระบบสมัครใจในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ตามมาตรฐานใหม่) พื้นที่จังหวัดตาก ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดน จังหวัดตาก ที่ ๑ อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก ระหว่างวันที่
๙ – ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติด ในพื้นที่จังหวัดตาก ภายใต้การบำบัดฟื้นฟูในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เน้นการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐาน ตลอดจนให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดในเรื่องของการฝึกทักษะอาชีพ
ประธานฯ - ศป.ปส.อ.แม่ระมาด นำผู้เสพ/ผู้ติดเข้ารับการบำบัด จำนวน ๕ ราย จากการค้นหาทั้งหมด 
โดยการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด พบสารเสพติด  ๑๑ ราย ส่งต่อให้อำเภอแม่สอดรับช่วง  ๔ ราย (ฝิ่น) เหลืออีก ๑ ราย เป็นนักเรียนอยู่โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมอายุไม่ถึง ๑๘ ปี ไม่เข้าหลักเกณฑ์จึงแจ้งทางโรงเรียนให้รับทราบแล้ว  เหลืออีกสองวันมีการปิดค่ายบำบัดรุ่นที่ ๑ มีทั้งหมด ๑๐ รุ่น แบ่งค่ายบำบัดเป็น ๒ ค่าย ค่ายแรกที่กองร้อยอส.จ.ตาก ที่ ๑ รุ่นที่สองกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔๖ อ.แม่สอด  เหลืออีก ๙ รุ่น คงต้องใช้วิธีการเดิม ในส่วนของกองร้อย ๓๔๕ ได้ส่งรายชื่อให้แล้วจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
มติที่ประชุม - รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหายาเสพติดในปี  ๒๕๕๘  มี ๘ ยุทธศาสตร์ได้แก่ 
 (๑) ยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
- โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม / โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม / กศน.
ก.ศ.น.แม่ระมาด - มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแผนการจัดค่ายวิชาการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกภาคเรียนอยู่แล้วเพื่อป้องกันผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้ประสานกับหน่วยงานอื่นอยู่แล้วเป้าหมายที่จะไปตรวจสุขภาพนักศึกษาวันปฐมนิเทศมีการประสานโรงพยาบาลสุขภาพประจำตำบลและสาธารณสุขอำเภอให้ความรู้เรื่องสุขภาพ จึงขอนำเรียบผู้เข้าร่วมประชุมคร่าวๆ รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบทางเอกสารอีกครั้งหนึ่ง
มติที่ประชุม - รับทราบ
(๒) ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 
- โรงพยาบาลแม่ระมาด / สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
สาธารณสุขอำเภอ - ในส่วนของสสอ.แม่ระมาด ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดป้องกันเยาวชนกลุ่มเสี่ยง
  ห่างไกลยาเสพติดนักเรียน ๑๕๐ คน เน้นในเรื่องภูมิคุ้มกันจะดำเนินการในเดือนมิถุนายนในวันเปิด  ภาคเรียน และจะจัดกิจกรรมร่วมกับทางอำเภอในกิจกรรมวันยาเสพติด ๒๖ มิถุนายน นี้ ส่วนการ
เป็นวิทยากรในค่ายบำบัดโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครองร่วมกับสาธารณสุขจังหวัด เบื้องต้นได้ร่วมประชุมทำแผนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ยังไม่ได้ร่วมทีมวิทยากรรุ่นที่ ๑ คาดว่ารุ่นต่อไปจะเข้าร่วมทีมวิทยากรกับทีมใหญ่
มติที่ประชุม - รับทราบ
 (๓) ยุทธศาสตร์การสร้างและพัฒนาระบบรองรับการคืนคนดีให้กับสังคม
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เทศบาลตำบลแม่ระมาด
- จัดอบรมราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด ในเดือนนี้ จำนวน ๒ รุ่น ได้แก่ บ้านต้นผึ้งหมู่ที่ ๑ บ้านห้วยนกแล หมู่ที่ ๒ ในส่วนบ้านสันป่าตึง หมู่ที่ ๗ จะดำเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคม
- เทศบาลตำบลแม่จะเรา  - ไม่มี
- เทศบาลตำบลทุ่งหลวง  -  ไม่มี
- อบต.แม่ระมาด  -  ไม่มี
- อบต.พระธาตุ  -  ไม่มี
- อบต.ขะเนจื้อ  -  ไม่มี
ประธานฯ - แจ้งกำนันตำบลขะเนจื้อว่าจะต้องทำการประชาคมหมู่บ้านเหมือนกับหมู่บ้านห้วยปลากองประสานหน่วยต่างๆเข้าร่วมประชาคม เดี๋ยวกำหนดวันแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
- อบต.สามหมื่น  -  ไม่มี
- อบต.แม่ตื่น  -  ไม่มี
(๔) ยุทธศาสตร์การควบคุมการควบคุมตัวยาและผู้ค้ายาเสพติด
- สถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด
- ผลเป็นคดี  ๙  คดี   ๖  ผู้ต้องหา ดังนี้ (ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มี.ค. ๕๘ – ๑๖ มี.ค. ๕๘)
๑. คดีอาญาที่ ๔๑/๒๕๕๘ 
ข้อกล่าวหา   ผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท ๒ (ฝิ่น) โดยผิดกฎหมาย
ของกลาง  พื้นที่ปลูกฝิ่น ๑ ไร่ ๑๒ งาน
ผู้ต้องหา  -
สถานที่เกิดเหตุ  ป่าห้วยพลู ม.๔ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อ ๑๗ ก.พ. ๒๕๕๘
๒. คดีอาญาที่ ๔๒/๒๕๕๘
ข้อกล่าวหา   ผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท ๒ (ฝิ่น) โดยผิดกฎหมาย
ของกลาง  พื้นที่ปลูกฝิ่น ๗๒ ตารางวา
ผู้ต้องหา  -
สถานที่เกิดเหตุ  ป่าบ้านห้วยพลู  ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๕๘
๓. คดีอาญาที่ ๔๓/๒๕๕๘
ข้อกล่าวหา   ผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท ๒ (ฝิ่น) โดยผิดกฎหมาย
ของกลาง  - พื้นที่ปลูกฝิ่น ๓๒ ตารางวา
ผู้ต้องหา  -
สถานที่เกิดเหตุ  ป่าบ้านห้วยพลู  ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๕๘
๔. คดีอาญาที่ ๔๗/๒๕๕๘
ข้อกล่าวหา   จำหน่ายยาเสพติดประเภท ๑ (ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย
ของกลาง  ยาบ้า  ๕๐  เม็ด
ผู้ต้องหา  - ๑.นางมะเซ  ไม่มีนามสกุล  (พม่า) อายุ ๕๐ ปี ที่อยู่ ๐/๘๙ ม.๒ ต.แม่ระมาดฯ
  ๒. นายหม่อ ไม่มีนามสกุล (พม่า) อายุ ๔๓ ปี ที่อยู่ ๐/๘๙ ม.๒ ต.แม่ระมาดฯ
สถานที่เกิดเหตุ  ห้างไร่ไม่มีเลขที่ ม.๘ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่ ๒๓ ก.พ. ๒๕๕๘
๕. คดีอาญาที่ ๔๘/๒๕๕๘
ข้อกล่าวหา   จำหน่ายยาเสพติดประเภท ๒ (ฝิ่น) โดยผิดกฎหมาย
ของกลาง  ฝิ่น ๓ ห่อเล็ก น้ำหนักประมาณ ๑๒๐ กรัม
ผู้ต้องหา  นายแซปะยา  ไม่มีนามสกุล (พม่า) อายุ ๕๐ ปี 
สถานที่เกิดเหตุ  ป่าห้วยน้ำหวาน ม.๔ ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่ ๒๖ ก.พ. ๒๕๕๘
๖. คดีอาญาที่ ๔๙/๒๕๕๘
ข้อกล่าวหา   เสพและขับขี่รถโดยเสพยาเสพติดประเภท ๑ (ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย
ของกลาง  -
ผู้ต้องหา  นายภาคภูมิ  คีรีประไพ อายุ ๒๗ ปี ที่อยู่ ๓๓/๑ ม.๑ ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก 
สถานที่เกิดเหตุ  ถนนในหมู่บ้าน ม.๔ ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่ ๒๗ ก.พ. ๒๕๕๘
๗. คดีอาญาที่ ๕๐/๒๕๕๘
ข้อกล่าวหา   มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้เพื่อจำหน่ายครอบครองฝิ่นฯ เสพยาบ้า,เสพฝิ่น
ของกลาง  ยาบ้า จำนวน ๗๓ เม็ด ฝิ่นดิบ ๑ ห่อเล็ก น้ำหนักประมาณ ๐.๕ กรัม
ผู้ต้องหา นายพะแอะสุ  แขไขเพ็ญพักตร์ อายุ ๓๓ ปี ที่อยู่ ๗๙/๒ ม.๔ ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด ฯ
สถานที่เกิดเหตุ  ๗๙/๒ ม.๔ ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่ ๒๗ ก.พ. ๒๕๕๘
๘. คดีอาญาที่ ๔๙/๒๕๕๘
ข้อกล่าวหา   เสพยาเสพติดประเภท ๑ (ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย
ของกลาง  -
ผู้ต้องหา  นายพิเชษฐ์  อินคำ  อายุ ๓๗ ปี ที่อยู่ ๑๘๐ ม.๓ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 
สถานที่เกิดเหตุ  สภ.แม่ระมาด หมู่ที่ ๔ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่ ๖ มี.ค. ๒๕๕๘
๙. คดีอาญาที่ ๕๔/๒๕๕๘
ข้อกล่าวหา   ผลิตยาเสพติดยาเสพติดประเภท ๒ (ฝิ่น) โดยผิดกฎหมาย
ของกลาง  ต้นฝิ่น  จำนวน ๒๐ ต้น น้ำหนักประมาณ ๕๐๐ กรัม
ผู้ต้องหา  - 
สถานที่เกิดเหตุ บริเวณป่าบ้านวะเบยเด ม.๑๓ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด ฯ เมื่อวันที่ ๘ มี.ค. ๒๕๕๘
สภ.แม่ระมาด  - ผลเป็นคดี  ๙ คดี  ๖ ผู้ต้องหา ตามเอกสารนี้
ประธานฯ - ขอเพิ่มเติมเคทที่ทำร้ายร่างกายหมู่ที่ ๓  บ้านไหล่ท่า ตรวจพบปัสสาวะสีม่วงตอนแรกจะนำเข้า  
ค่ายบำบัดฯ ได้สอบทางทางโรงพักแล้วว่าเป็นคดีความขณะนี้ฝากขังที่เรือนจำแม่สอด
มติที่ประชุม - รับทราบ
(๕) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ
- หน่วยทหารในพื้นที่ ชุด มว.ปล.ที่ ๒ ร้อย ๔๑๓ (จุดตรวจพะละ)
- ไม่มี
- กองร้อย ตชด.ที่ ๓๔๕ 
- หลักๆด้านการปราบปรามร่วมกับฝ่ายความมั่นคงอำเภอแม่ระมาดแล้ว ในส่วน
ของมวลชนได้จัดเจ้าหน้าที่รณรงค์ทางวิทยุท้องถิ่นไทย และจัดเจ้าหน้าที่สอนโครงการการศึกษาต่อต้านการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (ครูแดร์) สองโรงเรียนได้แก่โรงเรียนแม่ระมาดน้อยและโรงเรียนท่านผู้หญิงพรโสมฯ
- กองร้อยทหารพราน ที่ ๓๕๐๑
- วันนี้หน่วยได้ให้การต้อนรับทูตพม่าเดินทางมาดูโครงการบ้านท่าอาด อำเภอแม่สอด มาดูศูนย์การเรียนรู้ที่หน่วยทหารพรานที่ ๓๖ ซึ่งขณะนี้ผู้บังคับการเฉพาะกิจได้ให้การต้อนรับ
- ศป.ปส.อ.แม่ระมาด / กองร้อย อส.อ.แม่ระมาด
ประธานฯ - ทางอำเภอมีการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย – เมียนม่าร์ ขณะนี้ยังกำหนดสถานที่ไม่ได้คาดว่าต้องหารือร่วมกันว่าจะใช้สถานที่ใด
 (๖) ยุทธศาสตร์การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- ศป.ปส.อ.แม่ระมาด
 - เมื่อวันที่  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๕๘ เวลา  ๑๐.๐๐ น. ศป.ปส.อ.แม่ระมาด  นำโดยปลัดป้องกัน 
ได้ประชุมสัญจรร่วมกับกำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลขะเนจื้อ จนท.อบต.ขะเนจื้อ  คณะกรรมการฯและชาวบ้านจำนวน ๘๐ คน ได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลขะเนจื้อ  ณ บ้านชิปาก่อ  หมู่ที่ ๑๔  ต.ขะเนจื้อ  อ.แม่ระมาด จ.ตาก
มติที่ประชุม - รับทราบ
(๗) ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมภาคประชาชน
- พัฒนาชุมชน
พัฒนาการอำเภอ - เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ ศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ตำบลแม่จะเรา วันที่  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๕๘ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งดำเนินการโดยชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ ๓๑๐๕ ณ ชุมชนสันแกลลอน บ้านห้วยนกแลหมู่ที่ ๒ ตำบลแม่ระมาด ขอฝากผู้นำชุมชนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านเลยว่ามีการอบรมครั้งต่อไปให้ให้ความสำคัญต่อกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพราะเราได้เชิญชุดวิทยากรจากปปส.มาดูการขับเคลื่อนกองทุนแม่ฯ ผลการให้ความร่วมมือยังไม่เต็มร้อยเราได้มอบบัญชีกองทุนแม่ฯให้แต่ละหมู่บ้านเรียบร้อยแล้วหากองทุนเพิ่มให้มีการต่อเนื่องในหมู่บ้านของตนเองให้สนใจรายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนด้วยชุดทหารเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนทางอำเภอแม่ระมาดจะเป็นอำเภอต้นแบบมีชุดทหาร ปกครอง ปปส. ทำงานแบบบูรณาการทุกคนต้องให้ความสำคัญด้วย
ประธานฯ - ฝากไว้กับท่านผู้นำหมู่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รับทราบปัญหาตรงนี้ และให้ความสำคัญต่อกองทุนแม่ของแผ่นดินด้วย
- กำนันตำบลแม่ระมาด  - ไม่มี
- กำนันตำบลแม่จะเรา  -  ไม่มี
- กำนันตำบลพระธาตุ  -  ไม่มี
- กำนันตำบลขะเนจื้อ  -  ไม่มี
- กำนันตำบลสามหมื่น  -  ไม่มี
- กำนันตำบลแม่ตื่น  -  ไม่มี
(๘) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแบบบูรณาการ
- ศป.ปส.อ.แม่ระมาด
- เมื่อวันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์   ๒๕๕๘  เวลา ๑๐.๐๐ น. ศป.ปส.อ.แม่ระมาด ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการยาเสพติดอำเภอแม่ระมาด / ประชุมคณะกรรมการักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอำเภอแม่ระมาด ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองอำเภอแม่ระมาด (ห้องประชุมชั้น ๒)
ประธาน - มีกำหนดฝึกอบรมโครงการสร้างเครือข่ายผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ที่ขอรับการสนับสนุนจากท้องถิ่น ทางอำเภอมีกำหนดดำเนินการอบรมรุ่นที่ ๑ ในช่วงเดือนเมษายนนี้
มติที่ประชุม - รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่องอื่นๆ
-  กำหนดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ
แม่ระมาด และประชุมคณะกรรมการรักษาความความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย อำเภอแม่ระมาด  ครั้งที่  ๔ / ๒๕๕๘  ในวันจันทร์ที่  ๒๐  เมษายน  ๒๕๕๘ 
(ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป)

มติที่ประชุม - รับทราบ
- เลิกประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น.

  ลงชื่อ ม.ญ.สมิต  ไชยเมืองชื่น ผู้บันทึกรายงานการประชุม
 (สมิต  ไชยเมืองชื่น)
   อส.อ.แม่ระมาด
ลงชื่อ นายพันทิพย์  ชาญถิ่นดง ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(พันทิพย์  ชาญถิ่นดง)
          ปลัดอำเภองานป้องกัน
*******************ปรับปรุงข่าวล่าสุด 24/03/2015
โดย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประชุมหัวหน้าราขส่วนราชการ ประเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอแม่ระมาด
อำเภอแม่ระมาด ครั้งที่๖ / ๒๕๕๗
วันจันทร์ที่  ๒มิถุนายน   ๒๕๕๗  เวลา  ๐๘.๓๐  น.
ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด  (ชั้น  ๒ )
……………………………….
ผู้เข้าประชุม
๑. นายเลิศศักดิ์  ทับผึ้ง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
๒. พ.ต.ท.เอกพล  จินดาทจักร (แทน)ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด
๓. นายพิทักษ์  ศิลา (แทน)ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ระมาด
๔. นายเสาแก้ว  เหลามา สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
๕.  ร.ท.กิตติภพ  ประมาณ สัสดีอำเภอแม่ระมาด
๖. นายเฉลียว  ทองทิน เกษตรอำเภอแม่ระมาด
๗. นายคะนอง  อินทร์พรม ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด
๘. นายธงชัย  สิงห์วิเศษ พัฒนาการอำเภอแม่ระมาด
๙. ร.ต.อ.ดำรง  สุขเชย (แทน)ผู้บังคับกองบร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่  ๓๔๕
๑๐. นางยุพิน  วงษ์หมื่น ท้องถิ่นอำเภอแม่ระมาด
๑๑. นายณัฐภาส  ศิริรัตน์ ที่ดินอำเภอแม่ระมาด
๑๒.  นางวรรณทณี  ใคร่น้ำ หัวหน้าสรรพากรพื้นที่อำเภอแม่ระมาด
๑๓. นายไชยยันต์  อุดปิน (แทน)หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าแม่ตื่น
๑๔. นายปราสาธน์  สุวรรณคำ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่  ตก  ๒  (ขะเนจื้อ)
๑๕. นายมนตรี  พุ่มกล่อม (แทน)หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่  ตก  ๙ (แม่จะเรา)
๑๖. ว่าที่  ร.ต.ณัฐกิตติ์  คำน่าน (แทน)นายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาด
๑๗. นายสีทน  ปลงรังษี (แทน)นายกเทศมนตรีตำบลแม่จะเรา
๑๘. นายสุพจน์  บูลย์ประมุข นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
๑๙. นายสมนึก  ปู่อ้าย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
๒๐. นายเทวัญ  ไพรศาลธรรมโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ
๒๑. นายวีระพล  บูชาคุณธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
๒๒. นายจิระภาส  ศรีวนาตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
๒๓. นายเฉลิมเกียรติ  บูลย์ประมุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
๒๔. นางสาวนราภรณ์  ช้างทอง ปลัดอำเภอแม่ระมาด
๒๕.  นายพันทิพย์  ชาญถิ่นดง ปลัดอำเภอแม่ระมาด

ผู้ไม่มาประชุม  
๑.  นายวีระวุฒิ  ใหม่โม่ง กำนันตำบลแม่ตื่น(ติดราชการ)
๒.  นายวิทยา    พันธ์ปัญญากรกุล       กำนันตำบลพระธาตุ(ติดราชการ)
๓.  นายจ่างแก้ว  คีรียรรยง กำนันตำบลสามหมื่น
๔.  นายนิมิตร  หาญกิตติมงคล   ผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย  สาขาแม่ระมาด
๕.  นายมานพ  พาติกะบุตร ประมงอำเภอแม่ระมาด
๖.  นายสมชาย  คำตุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม
๗.  นางสาวอัฉรา  คำสอน วัฒนธรรมอำเภอแม่ระมาด

ผู้ร่วมประชุม
๑. นายอนันต์  การังใจ กำนันตำบลแม่ระมาด
๒. นายภาณุเดช  สุนศรี กำนันตำบลแม่จะเรา
๓. ว่าที่ ร.อ.ณัฐกิตติ์  คำน่าน ปลัดเทศบาลตำบลแม่ระมาด
๔. นายมนตรี  คงพันธ์ (แทน)ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
๕. นายรัฐเขต  ศรีรมย์ (แทน)ปลัดเทศบาลตำบลแม่จะเรา
๖. นายอรรคเดช  สีตุ้ย  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
๗. สตท.สมชาติ  วุฒินันท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
๘. จ.ส.ท.บรรจง  ยะดอนใจ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ
๙. นายกรกฤศวันธนานันท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
๑๐. นางรัตนภรณ์  มะกรูดรินทร์ รักษาการ ผอ.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
๑๑.  นายขวัญชัย  นันต๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม
๑๒. นายวรรณชัย  เหล่าทรัพย์ ประธานศูนย์ประสานงานโรงเรียนอำเภอแม่ระมาด
๑๓. นายสมเนตร  ฉ่ำสุภาพ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)สาขาแม่ระมาด
๑๔.  นางจรรยา  ก๋าแก่น ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ระมาด
๑๕. นางเพียงฤทัย  ยองเพชร (แทน)ผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที
๑๖. นายอนุกูล  บัวจันทร์ (แทน)ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ระมาด
๑๗. ร.อ.ณัฐวัฒน์  กันทะปรีชา ผู้บังคับกองร้อยทหารราบที่ ๔๓๒
๑๘.  ร.ท.อำนวย  นามณี ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่  ๓๑๐๕  
๑๙.  จ.ส.อ.ประเสริฐ์รัดทง ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่  ๓๕๐๑
๒๐. นายจิรัฐติพร  มหาศรานนท์ (แทน)หัวหน้าหมวดการทางแม่ระมาด
๒๑. นายอลงกรณ์  โตแก้ว (แทน)  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย
๒๓.ดร.เกษม  บูลย์ประมุข ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง
๒๔.  นายอนันต์  เครืออยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหอม
๒๕.  นางสมพิศ  วงศ์อำนวจ ผู้อำนวยการโรงเรียนกลาโหมราชเสนา
๒๖.  นางอินทิรา  ยศหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง
๒๗.  นายองอาจ  สีใจ   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ
๒๘.  นางสีนวล  เสมกันทร (แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจกปก
๒๙.  นางรุณี  ห่อทอง (แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจกปก
๓๐.  นางอำพร  สมบูรณ์  (แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จะเราสองแคว
๓๑.  นายสมเจตต์  ครุฑปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันป่าไร่
๓๒.  นายชนะพงษ์  คงบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบง
๓๓.  นางสาวเยาวภา  ดวงคำวัน (แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามหมื่น
๓๔.  นายอรรถพล  มาลี (แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนห้วยขะเนจื้อ
๓๕.  นายสมเจตน์  พึ่งอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขะเนจื้อ
๓๖.  นางสาวกฤติยา  เครือแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม

เริ่มประชุมเวลา   ๐๘. ๓๐  น. 
       เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายเลิศศักดิ์    ทับผึ้ง  หัวกลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอแม่ระมาด  
รักษาราชการแทนนายอำเภอแม่ระมาดได้กล่าวเปิดการประชุมประจำเดือนมิถุนายน  ๒๕๕๗   มีดังนี้
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑  ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
ด้วยกระทรวงมหาดไทย  ได้มีคำสั่งที่  ๒๗๙/๒๕๕๗  ลงวันที่  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง  โดยในส่วนของจังหวัดตาก  มีดังนี้
๑.  นายสุริยะ  ประสาทบัณฑิตย์  ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง)  จังหวัดตาก  สำนักปลัดกระทรวง  รักษาการในตำแหน่ง  ผู้ว่าราชการ  (นักปกครอง)  จังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานปลัดกระทรวง
๒.  นายสมชัยฐ์หทยะตันย์ติ  ตำแหน่ง  ผู้ตรวจราชการกระทรวง  (ผู้ตรวจราชการกระทรวง)  สำนักงานปลัดกระทรวง  รักษาการในตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง)  จังหวัดตาก  สำนักงานปลัดกระทรวง
ประธาน วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา๑๓.๓๐  น. ณ หอประชุมอำเภอแม่ระมาด
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากจะเดินทางมามอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าและพบปะ
ส่วนราชการ  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  จึงขอเชิญชวนทุกส่วนราชการ  ร่วมต้อนรับผู้และ รับฟังนโยบายดังกล่าว  ในวัน  เวลา  ดังกล่าวด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ ประจำเดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๗
อำเภอได้จัดทำรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ระดับอำเภอ 
ครั้งที่๕/๒๕๕๗ประจำเดือนพฤษภาคม๒๕๕๗ขอให้เปิดดูได้ที่
Website:www.amphoe.com
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมที่ผ่านมา
มติที่ประชุม ไม่มี

ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑  การนิเทศงานโครงการพัฒนาพื้นที่  ๕  หมู่บ้าน  ตามพระราชดำริ
  (สำนักงานอำเภอ)
ด้วย  อาจารย์บุญปลูก  ส่วนพงษ์  ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาพื้นที่  ๕  หมู่บ้าน  ตามพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ได้เดินทางมานิเทศงานโครงการพัฒนาพื้นที่ ๕ หมู่บ้าน (บ้านแม่หละคี ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง และบ้านทีวะเบยทะ  บ้านเลผะสุคี  บ้านวะกะเลโค๊ะ  บ้านเลอตอ  ตำบลแม่ตื่น  อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก)  เมื่อวันที่  ๒๑ – ๒๖  เมษายน  ๒๕๕๗ )

โดยสรุปผลการนิเทศงานโครงการฯ  ของอาจารย์บุญปลูก  ส่วนพงษ์
มีรายละเอียด  ดังนี้

จากการติดตามผลของการพัฒนา  ในพื้นที่  ๕  หมู่บ้าน พอสรุปได้ดังนี้
๑.  ปัญหาเรื่องข้าวไม่พอกิน  ได้มีโครงการธนาคารข้าว  ปี  ๒๕๕๗  
ที่บ้านเลอตอ  และบ้านเลผะสุคี
๒.  ปัญหาน้ำประปาภูเขามีไม่เพียงพอ ได้มีโครงการปี ๒๕๕๗ ที่บ้าน
ทีวะเบยทะ  และบ้านเลผะสุคี  เหลือเพียงบ้านวะกะเลโค๊ะ  ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  ส่วนที่บ้านเลอตอและบ้านแม่หละคี  ได้รับการแก้ไขไปแล้ว
๓.  การปลูกพืชเศรษฐกิจ  ทุกหมู่บ้านได้รับพันธุ์พืชแล้ว  รอการปลูกใน
ฤดูฝนที่จะมาถึงนี้
๔.  การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน ได้มีโครงการปี  ๒๕๕๗  ที่บ้านเลอตอ และบ้านทีวะเบยทะ  ยังเหลือมีปัญหาอยู่ที่บ้านเลผะสุคี  (เส้นทาง
ลงไป  ศกร.ตชด.)  และบ้านวะกะเลโค๊ะ  (ข้าง  ศกร.ตชด.)

๕. ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านและติดต่อกับอำเภอทั้ง ๓ อบต. (อบต.แม่ตื่น,  อบต.แม่หละ  และอบต.ขะเนจื้อ)  ได้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางบ้านเลอตอ–จ่อคี–กามาผาโด้–อำเภอท่าสองยาง  และอำเภอแม่ระมาดหรือเส้นทางบ้านแม่หละคีไปบ้านทีหนึคีหรือจากบ้านหม่องวาไปบ้านจื้อพอก่อ
เป็นต้น  แต่ยังมีอีกหลายจุดที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุง  เช่น  เส้นทางบ้านทีหนึคี
ไปบ้านห้วยแห้ง  (อบต.ขะเนจื้อ)  และเส้นบ้านแม่หละคี  ไปบ้านจื้อพอก่อ  (อบต.แม่หละ  และอบต.ขะเนจื้อ)  ซึ่งเส้นทางนี้ชาวบ้านทั้ง  ๕  หมู่บ้านและบ้านห้วยโป่ง  ได้ร่วมแรงกันพัฒนาปรับปรุงทุกปี  แต่ปีนี้เส้นทางชำรุดมากเกินขีดความสามารถที่จะใช้แรงงานคน  จึงไม่ได้พัฒนาปรับปรุง
๖.  ปัญหาอื่นๆ  ของหมู่บ้าน  เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง  และบางปัญหาชาวบ้านมีความเห็นว่าทางหน่วยงานงานราชการที่เกี่ยวข้องกำลังจัดทำโครงการแก้ไขปัญหา  จึงขอให้ตัดออกไป  (ตามหมายเหตุในแต่ละหมู่บ้าน)

สำหรับแผนงานที่จะดำเนินการต่อไป  คือ
๑.  โครงการปรับปรุงประปาภูเขาบ้านวะกะเลโค๊ะ
๒. โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเลผะสุคี (ทางลงเนินเข้า ศกร.ตชด.)  และบ้านวะกะเลโค๊ะ  (ข้าง  ศกร.ตชด.)
๓.  โครงการสร้างสะพานข้ามลำห้วยมอโกร  (เส้นทางเข้าลำห้วยบ้าน
ทีวะเบยทะ)
๔.  โครงการปรับปรุงเส้นทางบ้านแม่หละคี  ไปบ้านจื้อพอก่อโย
     ๔.๑  จัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อหาเครื่องจักรกลจาก อบจ.ตาก  
เหมือนเช่นที่  อบต.ขะเนจื้อดำเนินการระหว่างบ้านหม่องวากับบ้านจื้อพอก่อหรือ
     ๔.๒  อบจ.ตาก  รับจัดทำโครงการดำเนินการเองโดยตรง  หรือ
     ๔.๓  จัดทำโครงการเทคอนกรีต  ทำสะพานตรงจุดสำคัญๆ  อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ด้วยดี
๕.  ประสานและเร่งรัดให้กรมพลังงานทดแทน  สำรวจและดำเนินการจัดทำไฟฟ้าพลังงานน้ำ โดยสำรวจที่บ้านเลอตอ  บ้านวะกะเลโค๊ะ  บ้านทีวะเบยทะ  และบ้านแม่หละคี  (ตามจุดที่กำหนดไว้ในแต่ละหมู่บ้าน)  หรือจะพิจารณาดำเนินโครงการไฟฟ้าขนาดเล็กที่เอกชนทำในลำห้วยมอโกร  ทางเข้าบ้านทีวะเบยทะ  เพื่อใช้ในไร่นาใช้กับเครื่องทำความเย็น  และจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับชาวบ้านทีวะเบยทะเป็นรายหลังคาเรือน โดยเก็บเงินจากชาวบ้านครัวเรือนละประมาณ ๖๐ บาท/เดือน


๖.  โครงการน้ำประปาภูเขาสะอาด  ที่ควรดำเนินการทั้ง  ๕  หมู่บ้านของโครงการ   เช่นเดียวกับที่บ้านเลอตอ  ที่กรมทรัพยากรน้ำได้เข้าไปจัดทำที่กรองน้ำประปาภูเขา  (พลังน้ำสะอาด)  เมื่อเดือนตุลาคม  ๒๕๕๖  จำนวน  ๒  แห่ง  
แต่ยังไม่มีระบบส่งน้ำเข้าหมู่บ้าน
มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๒การดำเนินโครงการ “นายอำเภอเยี่ยมวัด ทำบุญวันพระ” (สำนักงานอำเภอ)
ด้วยอำเภอแม่ระมาด ได้มีการจัดทำโครงการ “นายอำเภอเยี่ยมวัด ทำบุญวันพระ” ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาได้แก่ การทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรม ในธรรมสวนะหรือวันพระ ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ให้มีความใกล้ชิด ยิ่งขึ้น อำเภอแม่ระมาดจึงขอเชิญท่านและข้าราชการในสังกัด ร่วมกิจกรรมเข้าวัดทำบุญด้วยการนำอาหาร (ปิ่นโต) ไปร่วมทำบุญในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒มิถุนายน  ๒๕๕๗  ซึ่งตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๗  ณ วัดภูมราวาส
หมู่ที่ ๑ตำบลแม่ระมาด  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาดเป็นเจ้าภาพหลัก  และวันพฤหัสบดีที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๗  ตรงกับวันแรม  ๑๔  ค่ำ  เดือน  ๗  ณ  วัดศรีมงคล  หมู่ที่  ๕  ตำบลพระธาตุองค์การบริหารส่วนตำพระธาตุ  
เป็นเจ้าภาพหลัก
ประธาน ขอเชิญข้าราชการ  ผู้นำท้องถิ่นท้องที่เข้าร่วมโครงการ“นายอำเภอเยี่ยมวัด
ทำบุญวันพระ”  และขอให้กำนัน  ผู้ใหญ่  ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เข้า
ร่วมโครงการดังกล่าวต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๓แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดระเบียบรถจักยานยนต์สาธารณะประจำท้องที่
  (สถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด)
ตามที่จังหวัดตากได้มีคำสั่งที่ ๘๑๗/๒๕๕๕ เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
จัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะประจำท้องที่  ลงวันที่  ๒๔  เมษายน  ๒๕๕๗  
จึงกำหนดการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะประจำ
ท้องที่ครั้งที่  ๑/๒๕๕๗  ในวันจันทร์ที่  ๒  มิถุนายน ๒๕๕๗  เวลา  ๑๐.๐๐  น.  
ณ ห้องประชุมอำเภอแม่ระมาดจึงขอเรียนอนุกรรมการเข้าร่วมประชุมเพื่อดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
สภ.แม่ระมาด ขอเลื่อนการประชุมดังกล่าวออกไปเป็นเวลา ๑๐.๐๐ น. เนื่องจากผู้เข้าร่วม ประชุมหลายท่านยังเดินทางมาไม่ถึง
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องจากหน่วยงานต่าง ๆ
๕.๑  โรงพยาบาลแม่ระมาด
สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล  ประจำเดือนพฤษภาคม
๒๕๕๗
๑.  โรงพยาบาลแม่ระมาดได้ออกหน่วยค้นหาและตรวจรักษาโรคมาลาเรียเคลื่อนที่  ที่บ้านเมยผู้ใหญ่ปุ่ม,  เมยกำนันสุข,  เมยห้วยไผ่,  เมยแม่มาลัย  และเมยน้ำดิบบอนหวาน  เดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๗  มีผู้รับการตรวจรักษา  จำนวน  ๕๑  ราย  พบเชื้อมาลาเรีย  จำนวน  ๔  ราย  คิดเป็นร้อยละ  ๗.๘  เป็นเชื้อ  PV.  ทั้งหมด
๒.  วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โรงพยาบาลแม่ระมาดร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาดออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ  สำนักงานเทศบาลตำบล
แม่ระมาด  ได้โลหิต  ๑๓  ยูนิต
๓.  วันที่  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ระมาดกิจกรรมปลูกป่ากับส่วนราชการและองค์กรเอกชนที่บ้านสันป่าไร่  หมู่ที่  ๕  ตำบลพระธาตุ
๔.  วันที่  ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๗ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ระมาด  ร่วมกิจกรรมโครงการ “อำเภอเข้าวัดทำบุญวันพระ” เนื่องในวันวิสาขบูชา  ปี ๒๕๕๗  ณ วัดบ้านแม่ระมาดน้อย  หมู่ที่  ๘  ตำบลขะเนจื้อ
๕.  วันที่ ๒๓  พฤษภาคม ๒๕๕๗ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร่วมกับส่วนราชการต่างๆ  ออกหน่วยแพทย์  พอ.สว.  ณ  บ้านทุ่งต้นงิ้ว  หมู่ที่  ๗  ตำบลแม่ตื่น  มีผู้เข้ารับบริการ  จำนวน  ๑๐๓  คน
๖.  วันที่  ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  โรงพยาบาลแม่ระมาด  ร่วมกิจกรรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคมาลาเรีย  ที่บ้านห้วยปลากอง  หมู่ที่  ๑๒  ตำบลขะเนจื้อ
๗.  วันที่  ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  โรงพยาบาลแม่ระมาดเป็นผู้ประสานกิจกรรมโครงการ  “อำเภอเข้าวัด  ทำบุญวันพระ”  ณ  วัดศรีบุญเรือง  หมู่ที่  ๔  ตำบลแม่ระมาด
ผอ.โรงพยาบาลแม่ระมาด ขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกส่วนเกี่ยวกับโครงการคัดเลือกส้วมดีเด่น  มีทั้งหมด  ๑๒  ประเภท  รางวัลชนะเลิศ  ๕,๐๐๐  บาท  หากสนใจให้ไปรับใบสมัครได้ที่โรงพยาบาลแม่ระมาดตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 
มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๒  สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด  สรุปสถานการณ์โรคไข้เลือดออกอำเภอ
แม่ระมาดปี  ๒๕๕๗
นับตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๗  ถึงวันที่  ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๗
สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด  ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรวมจำนวนทั้งสิ้น
๔  ราย  คิดเป็นอัตราป่วย  ๗.๙๖๑  ต่อประชากรแสนคน  ไม่มีรายงานผู้ป่วย
เสียชีวิตพบผู้ป่วยทั้งหมด  จำนวน ๔  ราย  โดยทั้งหมดพบในเดือนมีนาคม  ๒๕๕๗ 
ซึ่งพบใน  ๓  ตำบล  คือ  ตำบลแม่ระมาด  จำนวน  ๒  ราย  ตำบลขะเนจื้อ
จำนวน  ๑  ราย  และตำบลพระธาตุ  จำนวน  ๑  ราย

ตำบลที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือตำบลแม่ระมาด  อัตรา
ป่วยเท่ากับ ๒๒.๒๓  ต่อประชากรแสนคน  รองลงมาคือตำบลพระธาตุ  อัตราป่วย 
๒๑.๓๕ ต่อประชากรแสนคน  และตำบลขะเนจื้ออัตราป่วย  ๑๒.๗๙  ต่อประชากร
แสนคน
สาธารณสุขอำเภอ ขอส่วนราชการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่  
อส.ม.  ที่เข้าไปดำเนินการฉีดพ่นควันสารเคมีเพื่อฆ่าตัวแก่ลูกน้ำยุงลาย  
มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๓  องค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ
สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัด  กรม  กระทรวง  และ
รัฐบาล  เดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๗
๑.  โครงการออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ทั้ง  ๑๔  หมู่บ้าน
๒.  ร่วมโครงการ  “นายอำเภอเยี่ยมวัดวันพระ” ณ  วัดบ้านแม่ระมาดน้อย
มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๔  องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
สรุปผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุประจำเดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๗
๑.  จัดทำโครงการสรงน้ำพระพุทธหินอ่อน  ประจำปี  ๒๕๕๗  งบประมาณ   ๑๐,๐๐๐  บาท  ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒.  จัดทำโครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุและพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ  ประจำปี ๒๕๕๗  งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓.  จัดทำโครงการอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  งบประมาณ  ๓๖๘,๗๐๐  บาท  ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔.  ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยพายุฤดูร้อน  งบประมาณ  ๗๕,๒๖๒  บาท  ดำเนินการแล้วเสร็จ
ประธาน ในช่วงเดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๗  ที่ผ่านมานี้ได้เกิดเหตุไฟไหม้บ้านเรือน
ราษฎรไปจำนวน  ๔  หลัง  ในเบื้องต้นกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาดได้เข้าไปให้ความ ช่วยเหลือเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๕  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
สรุปผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาดประจำเดือน
พฤษภาคม  ๒๕๕๗
๑.  จัดทำโครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   ระหว่างวันที่   ๖ – ๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
๒.  จัดทำโครงการให้ความรู้เบื้องต้นการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย  ประจำปี  ๒๕๕๗  ระหว่างวันที่  ๖ – ๘ พฤษภาคม  ๒๕๕๗  ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
๓.  จัดทำโครงการออกบริการเก็บเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบ้านและค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย  ประจำปี  ๒๕๕๗  (รอบที่  ๒)  ระหว่างวันที่  ๑๙ – ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๗   ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
๔.  จัดทำโครงการประชุมงานกองทุนหลักประกนสุขภาพ  ในวันที่  ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๖  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สาขาแม่ระมาด
๑.  แนะนำตัวพนักงานใหม่  มาปฏิบัติงานธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร  สาขาแม่ระมาด 
ผู้จัดการ  ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและหสหกรณ์การเกษตร  สาขาแม่ระมาดมีพนักงาน ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่  คือ  นายธนานนท์  บุญธรรม  ย้ายมาจากสาขาอำเภอพบพระ  
และขอประชาสัมพันธ์ธนาคารเปิดรับฝากออมทรัพย์ทวีสิน  ตั้งแต่วันนี้  ในราคาฉบับ
ละ  ๕๐๐  บาท  จับรางวัลงวดแรกวันที่  ๑๖  กันยายน  ๒๕๕๗  รางวัลที่  ๑  
๒๐  ล้านบาท
มติที่ประชุม รับทราบ
๒.  รายงานผลการจ่ายเงินโครงการรับจำนำข้าวเปลือก
สรุปผลการจ่ายเงินการรับจำนำข้าว  อำเภอแม่ระมาดมีทั้งหมด  ๔๗๖  ราย  
จ่ายไปแล้ว ๔๗๔  ราย  คงเหลือ  ๒  ราย  เนื่องจากลูกค้าทำใบประทวนหาย  
แต่คาดว่าวันนี้คงจ่ายได้เพราะลูกค้าไปถ่ายเอกสารสำเนาต้นขั้วใบประทวนมาแล้ว
ประธาน วันที่  ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  นายเชวงศักดิ์  ใจคำ  นายอำเภอ
แม่ระมาดเป็นประธานพร้อมด้วยส่วนราชการเป็นพยานจ่ายเงินจำนวนข้าวให้กับ
ชาวนาด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่  ๖ แผนปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ  ประจำเดือนมิถุนายน  ๒๕๕๗

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายที่  ๑
มติที่ประชุม รับทราบ

หัวหน้าพัฒนาชุมชน จะมีการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติของหมู่บ้าน  โดยได้เลือกบ้านทุ่งมะป้อม
หมู่ที่  ๔ตำบลพระธาตุ  เป็นตัวแทนประกวด  จึงขอเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วม
กิจกรรมเพื่อตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ
มติที่ประชุม รับทราบ

ปศุสัตว์อำเภอ ขอแจ้งให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง  และกำนันทุกตำบล 
 ได้แจ้งให้เกษตรกรในพื้นที่ทราบ  ให้มารับวัคซีนป้องกันโรคปากเปื่อย  เท้าเปื่อย
ให้กับสัตว์เลี้ยง  ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
มติที่ประชุม รับทราบ

สัสดีอำเภอ สัสดีขอชี้แจงเกี่ยวกับพระราชบัญญัติรับราชการทหาร  พ.ศ.  ๒๔๙๗
๑.  การรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร
หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร  (แบบ  สด.๓๕)  ให้เรียกทหารกองเกินที่
อายุอย่างเข้า  ๒๑  ปี  ได้ลงบัญชีทหารไว้ตามมาตรา  ๑๕,๑๘  ของอำเภอไว้แล้ว 
ตามบัญชีรายชื่อทหารกองเกิน  (แบบ  สด.๑)  สำหรับอำเภอแม่ระมาด  ทหาร กองเกิน  ซึ่งเกิด  พ.ศ.  ๒๕๓๗  จะต้องเรียกมาทำการตรวจเลือกในปี  ๒๕๕๘  ใน วันที่  ๒  เมษายน  ๒๕๕๘  ณ  หอประชุมอำเภอแม่ระมาด  ในเวลา  ๐๗.๐๐  น.  ได้ขัดทำหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร  ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ให้มารับ ตั้งแต่บัดนี้ไปถึงวันที่  ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๕๗  โดยมีหลักฐาน  คือ  บัตรประจำตัว ประชาชน,  ใบสำคัญ  (แบบ  สด.๙)  หากเป็นการรับแทนให้มอบหมายเป็นลาย ลักษณ์อักษร
๒.  การลงบัญชีทหารกองเกิน
-  มาตรา  ๑๖  บรรดาชายซึ่งมีสัญชาติไทย  เมื่ออายุย่างเข้า  ๑๘  ปี  
ซึ่งเกิดในพุทธศักราช  ๒๕๔๐  ให้ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินภายในปี   ๒๕๕๗  โดยมีหลักฐานคือบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน   โดยมีชื่อของเจ้าตัว บิดา  มารดา  และสูติบัตร (ถ้ามี) โดยถ่ายสำเนาหลักฐานมา
พร้อมอย่างละ  ๑  ฉบับ
๓.  การรับหนังสือสำคัญ  (แบบ  สด.๘)  สำหรับผู้ที่จบ  รด.  ในปีการศึกษา   ๒๕๕๖  จะต้องมารับในห้วงเดือน  ตุลาคม  ๒๕๕๗  เป็นต้นไป  ส่วนใบสำคัญ   (แบบ  สด.๙)  ของผู้ที่จบ  รด.  ทางหน่วยฝึก  นศท.  จะเอาไปขึ้นทะเบียนและนำ ปลดฯ  เจ้าตัวจะไม่มีแล้ว  อย่าแจ้งความว่าสูญหายเป็นเด็ดขาด  เจ้าตัวมีหลักฐาน มาขอรับดังนี้  บัตรประจำตัวประชาชน  และหนังสือวิทยฐานะ  การจบ  รด.ปี  ๓   ถ่ายสำเนามา  ๑  ฉบับ
มติที่ประชุม รับทราบ

สภ.แม่ระมาด สรุปรายงานผลคดี  ๕  กลุ่ม  
๑.  คดีอุฉกรรจ์  สะเทือนขวัญ
-  ไม่เกิด
๒.  คดีชีวิตร่างกายและเพศ
-  ไม่เกิด
๓.  คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์
๑.  คดีอาญาที่  ๑๔๒/๕๗  ยึดทรัพย์ที่  ๙๕/๕๗ข้อกล่าวหาลักทรัพย์
ในเคหะสถานของกลาง  ข้าวสาร  ๑  ถุง  น้ำหนัก  ๗  กิโลกรัมผู้ต้องหา  นายอะปอ   ไม่มีนามสกุล  อายุ  ๓๗  ปี  สัญชาติพม่าเหตุเกิดที่  ๒๙๔  หมู่ที่  ๓  ตำบลแม่จะเรา   อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก
๔.  คดีที่น่าสนใจ
-  ไม่เกิด
๕.  รัฐเป็นผู้เสียหาย
-  พ.ร.บ.  ยาเสพติด  จำนวน  ๘  คดี
-  พ.ร.บ.  ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม  จำนวน  ๕ 
คดี  ผู้ต้องหา  ๔  คน  ข้อหา  พ.ร.บ.ป่าไม้  และบุกรุกแผ้วถาง  
ตาม  พ.ร.บ.๒๔๘๔  มาตรา  ๑๑  และมาตรา  ๖๙
-  พ.ร.บ.  การพนัน  จำนวน  ๑  คดี
-  หมายจับคดีค้างเก่า  จำนวน  ๑  คดี  ข้อหา  พ.ร.บ.  ป่าไม้
-  พ.รบ.จราจร  มีเกิดขึ้น  ๒  คดี  ข้อหาเมาแล้วขับฯ  ผู้ต้องหา ๒  คน
-  พ.ร.บ.คนเข้าเมือง
      นำพา  จำนวน  ๓  คดี  ผู้ต้องหา  ๓  คน
บุคคลต่างด้าว  จำนวน  ๖  คน  ผู้ต้องหา ๖ คน  รวม  ๙ คน  ผู้ต้องหา  ๙  คน
มติที่ประชุม รับทราบ

ทหารราบที่  ๓๔๒ ทหารขอความร่วมมือส่วนราชการทุกส่วน  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
มติที่ประชุม รับทราบ

นายก  อบต.แม่ตื่น อยากทราบเรื่องการตรวจยึดพื้นที่ทำกินของชาวบ้าน ยึดอย่างไร

ตก  ๒. (ขะเนจื้อ) อาศัยภาพถ่ายทางอากาศ  ปีพ.ศ.  ๒๕๔๕   เนื้อที่ประมาณ  ๓๕๗  ไร่ 
หากพบว่ามีการบุกรุกแผ่วถางเกินจากแนวภาพทางอากาศ  ปี  ๒๕๔๕   เจ้าหน้าที่จะทำป้ายปักไว้ให้ทราบแนวทางเขต เพราะที่ผานมาเจ้าหน้าที่ก็ ได้มีการผ่อนผันมาเป็นเวลานาน  แต่ก็ยังพบการบุกรุกป่าไม่สิ้นสุด   เจ้าหน้าที่จึงจำเป็นต้องจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่  ๗ เรื่องอื่น ๆ
๗.๑ กำหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๗
วันพุธที่  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๗   เวลา  ๐๘.๓๐  น.  ณ  ห้องประชุม
ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด  (ชั้น  ๒)
มติที่ประชุม รับทราบ
๗.๒  กำหนดการประชุมกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ  ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗
วันพุธที่  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๗    เวลา  ๑๐.๐๐  น. ณ  หอประชุมอำเภอ
แม่ระมาด
มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา              ๑๑.๐๐ น.  


ลงชื่อ    อ้อฤทัย  อินผิว ผู้จดบันทึกการประชุม
 ( นางสาวอ้อฤทัย  อินผิว )

ลงชื่อ    นราภรณ์  ช้างทอง ผู้ตรวจรายงานการประชุม
      (นางสาวนราภรณ์  ช้างทอง)
    ปลัดอำเภอ

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 25/06/2014
โดย อ้อฤทัย อินผิว
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2557
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอแม่ระมาด
อำเภอแม่ระมาด ครั้งที่  ๑๐/ ๒๕๕๗
วันพฤหัสบดีที่  ๒  ตุลาคม   ๒๕๕๗  เวลา  ๐๘.๓๐  น.
ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด  (ชั้น  ๒ )
……………………………….
ผู้เข้าประชุม
๑.  นายเชวงศักดิ์  ใจคำ นายอำเภอแม่ระมาด
๒.  นายเลิศศักดิ์  ทับผึ้ง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
๓.  พ.ต.ท.สุชาติ  ธรรมรังษี (แทน)ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด
๔.  นายพิทักษ์  ศิลา (แทน)ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ระมาด
๕.  นายเสาแก้ว  เหลามา สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
๖.  นายเฉลียว  ทองทิน เกษตรอำเภอแม่ระมาด
๗.  นายคะนอง  อินทร์พรม ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด
๘.  นายดิเรก  ปิติสาร พัฒนาการอำเภอแม่ระมาด
๙.  ร.ต.อ.ยงยุทธ  ยาวิชัย (แทน)ผู้บังคับกองบร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่  ๓๔๕
๑๐.  นางยุพิณ  วงษ์หมื่น ท้องถิ่นอำเภอแม่ระมาด
๑๑.  นายวันเฉลิม  จันทร์ยะคาร ที่ดินอำเภอแม่ระมาด
๑๒.  นางวรรทณี  ใคร่น้ำ หัวหน้าสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ระมาด
๑๓.  นายไชยยันต์  อุดปิน (แทน)หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าแม่ตื่น
๑๔.  นายประสาท  กำเนิด หัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนพะวอ
๑๕.  นายอำนวย  บุหลั่น   (แทน)หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่  ตก  ๒  (ขะเนจื้อ)
๑๖.  นายมนตรี  พุ่มกล่อม (แทน)หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่  ตก  ๙ (แม่จะเรา)
๑๗.  นายฝน  ก้อนแก้ว (แทน)นายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาด
๑๘.  นายสุทธิพจน์  บูลย์ประมุข นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
๑๙.  นายจิระภาส  ศรีวนาตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
๒๐.  นายสมนึก  ปู่อ้าย นายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
๒๑.  นายวีระพล  บูชาคุณธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
๒๒.  นายเฉลิมเกียรติ  บูลย์ประมุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
๒๓.  จ.ส.ท.บรรจง  ยะดอนใจ (แทน)นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ
๒๔.  นายมานพ  พาติกะบุตร ประมงอำเภอแม่ระมาด
๒๕.  นายอำนวยเดช  เทพคำอ้าย ปลัดอำเภอแม่ระมาด
๒๖.  นายรัตนกุล  สังขศิลา ปลัดอำเภอแม่ระมาด
๒๗.  นางสาวนราภรณ์  ช้างทอง ปลัดอำเภอแม่ระมาด

ผู้ไม่มาประชุม  

๑.  นางสาวอัจฉรา  คำสอน วัฒนธรรมอำเภอแม่ระมาด(ติดราชการ)
๒.  นายนิมิตร  หาญกิตติมงคล   ผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย  สาขาแม่ระมาด(ติดราชการ)
๓.  นางจรรยา  ก๋าแก่น ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ระมาด (ติดราชการ)
๔.  นายวรวิทย์  บุพศิริ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง(ติดราชการ)
๕.  นายอรุณ  กองห้าห้อง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ระมาด(ติดราชการ) 

ผู้ร่วมประชุม
๑.  นายอนันต์  การังใจ กำนันตำบลแม่ระมาด
๒.  นายภาณุเดช  สุนสี กำนันตำบลแม่จะเรา
๓.  นายวิทยา  พันธุ์ปัญญากรกุล กำนันตำบลแม่พระธาตุ
๔.  นายสุรัตน์  ขวัญแก้วนากร กำนันตำบลขะเนจื้อ
๕.  นายวีระวุฒิ  ใหม่โม่ง กำนันตำบลแม่ตื่น
๖.  นายจ่างแก้ว  คีรียรรยง กำนันตำบลสามหมื่น
๗.  นายฝน  ก้อนแก้ว (แทน)ปลัดเทศบาลตำบลแม่ระมาด
๘.  นายรัฐชนะ  อินทร์สุวรรณ (แทน)ปลัดเทศบาลตำบลแม่จะเรา
๙.  นายอนุชิต  หนูส่ง  (แทน)ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
๑๐.  สตท.สมชาติ  วุฒินันท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
๑๑. จ.ร.ท.บรรจง  ยะดอนใจ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ
๑๒.  นายชะลอ  จิ่วแหยม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
๑๓. นายเกียรติศักดิ์  กิจการ (แทน)รักษาการ ผอ.ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
๑๔.  นายอนุพันธ์  วุรพะดิษฐ (แทน)ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
สาขาแม่ระมาด
๑๕.  นายพงศ์พันธุ์  พรหมสวาสัดิ์ ผู้จัดการธนาคารออมสิน  สาขาแม่ระมาด
๑๖.  นายสุเทพ  คีรีรักษา (แทน)หัวหน้าหน่วยควบคุมโรคนำโดยแมลงที่  ๔
๑๗.  นายธรรมสรณ์  แสงโชติ ผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที
๑๘.  นายรัฐพล  ทองคันนา (แทน)ประธานศูนย์ประสานงานโรงเรียนอำเภอแม่ระมาด
๒๒.  นางรุณี  ห่อทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าไร่
๒๓.  นายโอภาส  ภูวนาทโยธิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยนกแล
๒๔. นางสาวสุณิตา  สุวรรณฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจกปก
๒๕.  นางสาวกฤติยา  เครือแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม  กุลฑลจินดา
๒๖.  ดร.เกษม  บูลย์ประมุข ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 
๒๗.  นายอาริยวัช  มาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล
๒๘.  นายพัฒดารา  สมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ
๒๙.  นายอลงกรณ์  ถาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย
๓๐.  นางสมพิศ  วงศ์อำนวจ ผู้อำนวยการโรงเรียนกลาโหมราชเสนา
๓๑.  นางสาวภคอร  อินทร์เอี่ยม (แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขะเนจื้อ
๓๒.  นายองอาจ  สีใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ


เริ่มประชุมเวลา   ๐๘. ๓๐  น. 
       เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายเชวงศักดิ์  ใจคำ  นายอำเภอแม่ระมาด  ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมประจำเดือนตุลาคม  ๒๕๕๗   มีดังนี้

ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน ๑.  แจ้งเรื่องที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  มีกำหนดที่
จะเสด็จมาทรงงานที่อำเภอแม่ระมาดในเดือนธันวาคม  ๒๕๕๗  เบื้องต้นเลือกไว้มี  ๔  
หมู่บ้าน  ได้แก่  บ้านวะกะเลโค๊ะ,  บ้านทีวะเบยทะ,  บ้านห้วยพลูและโรงเรียนท่าน
ผู้หญิงพระสม   แต่ยังไม่ระบุว่าเป็นที่ไหน  หากมีกำหนดการที่แน่นอนอำเภอ
จะแจ้งให้ทุกส่วนทราบอีกครั้งหนึ่ง
๒.  การจัดงานลอยกระทงของ  เทศบาลตำบลแม่ระมาด  และเทศบาลตำบล
ทุ่งหลวง
๓.  ขอหารือการจัดงานกาชาดอำเภอแม่ระมาด
๔.  เรื่องภัยแล้ง  ขาดแคลนน้ำในการอุปโภค – บริโภค  และน้ำสำหรับ
ทำการเกษตร  ของฝากให้ทุกส่วนช่วยกันดูแลและแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย
๕.  การเก็บหัวบุกที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ  ไปขายขอให้ช่วยกันดูแลและ
ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านเก็บอย่างถูกวิธี  และตามฤดูกาลเพื่อป้องกันการสูญพันธุ์  
๖.  การตั้งด่านเก็บเงินทำบุญของพระสงฆ์ตามด้านต่างๆ  ถือว่าเป็นการกระทำ
ที่ไม่เหมาะสม  ผิดวินัยสงฆ์  หากพบเห็นการกระทำดังกล่าวขอให้รายงานเจ้าคณะ
จังหวัดทราบต่อไป
๗.  การให้สัญชาติกับเด็กนักเรียน  

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ ประจำเดือนตุลาคม  ๒๕๕๗
อำเภอได้จัดทำรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ระดับอำเภอ 
ครั้งที่๘/๒๕๕๗ ประจำเดือนตุลาคม  ๒๕๕๗ ขอให้เปิดดูได้
ที่ Website:www.amphoe.com  หัวข้อ  ประชาสัมพันธ์
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมที่ผ่านมา
ไม่มี

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑  การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ  (ปกครองอำเภอ)
ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีประกาศฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม  ลงวันที่  ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  กำหนดให้ทุกจังหวัดจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด  ขึ้น  เพื่อทำหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  ให้บริการข้อมูลข่าวสาร  ให้คำปรึกษา  
รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน  และทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วมตามมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  ๒๕๔๖  นั้น

เพื่อให้การบริหารของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง  อาศัยอำนาจตามมาตรา  ๕๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๙๖/๒๕๕๗  ลงวันที่  ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  จังหวัดตากจึงมีคำสั่งจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแม่ระมาด  และแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ  และคณะทำงานชุดปฏิบัติการประจำตำบล  (ชปต.)  ของทุกตำบล  เป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแม่ระมาด  ดังต่อไปนี้
๑.  คณะกรรมการที่ปรึกษา  ประกอบด้วย
     ๑.๑  ผู้บังคับกองร้อยทหารราบที่  ๔๓๒
     ๑.๒  ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่  ๕๓๐๑
๒.  คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแม่ระมาด  ประกอบด้วย
     ๒.๑  นายอำเภอแม่ระมาด ผู้อำนวยการ
     ๒.๒  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด รองผู้อำนวยการ
     ๒.๓  ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่  ๓๔๕ กรรมการ
     ๒.๔  สัสดีอำเภอแม่ระมาด กรรมการ
     ๒.๕  พัฒนาการอำเภอแม่ระมาด กรรมการ
     ๒.๖  สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด กรรมการ
     ๒.๗  เกษตรอำเภอแม่ระมาด กรรมการ
     ๒.๘  ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด กรรมการ
     ๒.๙  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนพะวอ กรรมการ
     ๒.๑๐  หัวหน้าเขตรักษาพันธุสัตว์ป่าแม่ตื่น กรรมการ
     ๒.๑๑  หัวหน้าหน่วยป้องกันและรักษาป่าที่  ตก  ๒ กรรมการ
     ๒.๑๒  หัวหน้าหน่วยป้องกันและรักษาป่าที่  ตก  ๙ กรรมการ
     ๒.๑๓  ประมงอำเภอแม่ระมาด กรรมการ
     ๒.๑๔  ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอแม่ระมาด กรรมการ
     ๒.๑๕  ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม กรรมการ
     ๒.๑๖  ประธานกลุ่มโรงเรียนอำเภอแม่ระมาด กรรมการ
     ๒.๑๗  ท้องถิ่นอำเภอแม่ระมาด กรรมการ
     ๒.๑๘  ที่ดินอำเภอแม่ระมาด กรรมการ
     ๒.๑๙  หัวหน้าหมวดการทางแม่ระมาด กรรมการ
     ๒.๒๐  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ระมาด กรรมการ
     ๒.๒๑  ประธานชมรมกำนัน  ผู้ใหญ่บ้านอำเภอแม่ระมาด  กรรมการ
     ๒.๒๒  นายกเทศมนตรีตำบลทุกแห่ง กรรมการ
     ๒.๒๓  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง กรรมการ
     ๒.๒๔  ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง กรรมการ/เลขานุการ
     ๒.๒๕  ปลัดอำเภองานสำนักงานอำเภอ ผู้ช่วยเลขานุการ

     ให้คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแม่ระมาด  มีหน้าที่  ดังนี้
     ๑.  อำนวยการ  กำหนดแนวทางการดำเนินงาน  และสั่งการ  เพื่อมอบภารกิจ
ให้ชุดปฏิบัติการประจำตำบล  (ชปต.)
๒.  ดำเนินการแก้ไขปัญหาในกรอบอำนาจหน้าที่  เช่น  การอำนวยความเป็น
ธรรมทางแพ่ง  ทางอาญา  และปกครอง  การรับเรื่องร้องทุกข์  เบาะแสการกระทำผิด
กฏหมาย  ให้คำปรึกษาแนะนำด้านต่างๆ  ให้บริการข้อมูลข่าวสาร  และบริการแบบเบ็ดเสร็จ
๓.  กรณีปัญหามีความซับซ้อนหรือเกินศักยภาพของคณะกรรมการอำนวยการ
ศูนย์ฯ  ให้รายงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิจารณาดำเนินการต่อไป
     ๔.  การติดตามผลการดำเนินงานและแจ้งให้ผู้รับบริการทราบ

๓.  คณะทำงานชุดปฏิบัติการประจำตำบล  (ชปต.)  ประกอบด้วย
     ๓.๑  ชุดประปฏิบัติการประจำตำบลแม่ระมาด
๑)  ปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบลแม่ระมาด  หัวหน้าชุดปฏิบัติการ
๒)  พัฒนากรตำบลแม่ระมาด คณะทำงาน
๓)  สาธารณสุขตำบลแม่ระมาด คณะทำงาน
๔)  เกษตรตำบลแม่ระมาด คณะทำงาน
๕)  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่ระมาด  ทุกหมู่บ้าน คณะทำงาน
๖)  เจ้าหน้าที่ตำรวจ  สภ.แม่ระมาดที่ได้รับมอบหมาย คณะทำงาน
๗)  ปลัดเทศบาลตำบลแม่ระมาด        คณะทำงาน/เลขานุการ
          ๘)  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด       ผู้ช่วยเลขานุการ

     ๓.๒  ชุดปฏิบัติการประจำตำบลแม่จะเรา  
๑)  ปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบลแม่จะเรา   หัวหน้าชุดปฏิบัติการ
๒)  พัฒนากรตำบลแม่จะเรา คณะทำงาน
๓)  สาธารณสุขตำบลแม่จะเรา คณะทำงาน
๔)  เกษตรตำบลแม่จะเรา คณะทำงาน
๕)  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่จะเรา  ทุกหมู่บ้าน คณะทำงาน
๖)  เจ้าหน้าที่ตำรวจ  สภ.แม่ระมาดที่ได้รับมอบหมาย คณะทำงาน
๗)  ปลัดเทศบาลตำบลแม่จะเรา        คณะทำงาน/เลขานุการ
๘)  ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง            ผู้ช่วยเลขานุการ

     ๓.๓  ชุดปฏิบัติการประจำตำบลพระธาตุ
๑)  ปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบลพระธาตุ  หัวหน้าชุดปฏิบัติการ
๒)  พัฒนากรตำบลพระธาตุ คณะทำงาน
๓)  สาธารณสุขตำบลพระธาตุ คณะทำงาน
๔)  เกษตรตำบลพระธาตุ คณะทำงาน
๕)  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้านตำบลพระธาตุ  ทุกหมู่บ้าน คณะทำงาน
๖)  เจ้าหน้าที่ตำรวจ  สภ.แม่ระมาดที่ได้รับมอบหมาย คณะทำงาน
๗)  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ        คณะทำงาน/เลขานุการ

     ๓.๔  ชุดปฏิบัติการประจำตำบลขะเนจื้อ
๑)  ปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบลขะเนจื้อ  หัวหน้าชุดปฏิบัติการ
๒)  พัฒนากรตำบลขะเนจื้อ คณะทำงาน
๓)  สาธารณสุขตำบลขะเนจื้อ คณะทำงาน
๔)  เกษตรตำบลขะเนจื้อ คณะทำงาน
๕)  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้านตำบลขะเนจื้อ  ทุกหมู่บ้าน คณะทำงาน
๖)  เจ้าหน้าที่ตำรวจ  สภ.แม่ระมาดที่ได้รับมอบหมาย คณะทำงาน
๗)  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ        คณะทำงาน/เลขานุการ

     ๓.๕  ชุดปฏิบัติการประจำตำบลแม่ตื่น
๑)  ปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบลแม่ตื่น  หัวหน้าชุดปฏิบัติการ
๒)  พัฒนากรตำบลแม่ตื่น คณะทำงาน
๓)  สาธารณสุขตำบลแม่ตื่น คณะทำงาน
๔)  เกษตรตำบลแม่ตื่น คณะทำงาน
๕)  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่ตื่น  ทุกหมู่บ้าน คณะทำงาน
๖)  เจ้าหน้าที่ตำรวจ  สภ.แม่ระมาดที่ได้รับมอบหมาย คณะทำงาน
๗)  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น        คณะทำงาน/เลขานุการ

     ๓.๖  ชุดปฏิบัติการประจำตำบลสามหมื่น
๑)  ปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบลสามหมื่น  หัวหน้าชุดปฏิบัติการ
๒)  พัฒนากรตำบลสามหมื่น คณะทำงาน
๓)  สาธารณสุขตำบลสามหมื่น คณะทำงาน
๔)  เกษตรตำบลสามหมื่น คณะทำงาน
๕)  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้านตำบลสามหมื่น ทุกหมู่บ้าน คณะทำงาน
๖)  เจ้าหน้าที่ตำรวจ  สภ.แม่ระมาดที่ได้รับมอบหมาย คณะทำงาน
๗)  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น        คณะทำงาน/เลขานุการ

     ให้คณะทำงานชุดปฏิบัติการประจำตำบลมีอำนาจหน้าที่  ดังนี้
     ๑.  ตรวจสอบข้อเท็จจริงของปัญหา  ความต้องการหรือข้อเรียกร้อง
ของประชาชนในตำบลหมู่บ้าน  แล้วดำเนินการไกล่เกลี่ย  แก้ไขปัญหา  หรือให้ความช่วยเหลือให้ได้ข้อยุติ
๒.  ทำงานเชิงรุกในการสำรวจปัญหาหรือความต้องการในการพัฒนาของพื้นที่
ตำบลหมู่บ้านนั้นๆ  เพื่อเสนอให้ส่วนราชการเข้าไปแก้ไขก่อนเกิดข้อเรียกร้อง ร้องเรียน 
หรือปัญหาความขัดแย้ง
๓.  กรณีปัญหามีความซับซ้อนเกินศักยภาพของคณะทำงาน  ชปต.  ให้รายงาน
คณะทำงานอำนวยการศูนย์ฯ  พิจารณาดำเนินการต่อไป
     ๔.  ติดตามผลการดำเนินงานและแจ้งให้ผู้ร้อง  ผู้รับบริการทราบ


     ๕.  ปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่นายอำเภอหรือคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ฯ
มอบหมาย

     ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  สั่ง  ณ  วันที่  ๒๒  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗
มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๒  ขอเชิญร่วมงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช  ประจำปี  ๒๕๕๗ (สำนักงานอำเภอ)
ด้วยในวันพฤหัสบดีที่  ๒๓  ตุลาคม  ๒๕๕๗  เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  ๕  อำเภอแม่ระมาดได้จัด
ให้มีพิธีวางพวงมาลา  และถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์  พระพุทธเจ้าหลวง
รัชกาลที่  ๕  ณ  บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์หน้าที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด

ในการนี้อำเภอแม่ระมาดจึงขอเชิญส่วนราชการ  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง  กลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีพร้อม
จัดทำพวงมาลานำมาถวายเป็นราชสดุดีในวัน  เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น
โดยพร้อมเพรียงกัน  

หมายเหตุ  การแต่งกาย
๑) ข้าราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  แต่งเครื่องแบบปกติขาว (สวมหมวก)  
หรือกากีคอพับแขนยาว
๒)  นักเรียน  นักศึกษา  แต่งเครื่องแบบ
๓)  ประชาชน  กลุ่มพลังมวลชน ฯลฯ  แต่งกายสุภาพ  หรือชุดตามสังกัด
มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๓  ขอเชิญชวนพิจารณาเสนอรายชื่อผู้เข้ารับรางวัลสาขาสตรีดีเด่นด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ประจำปี  ๒๕๕๘    (สำนักงานอำเภอ)
ด้วยจังหวัดตากแจ้งว่า  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  มอบหมายให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักในการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัลสาขาสตรีดีเด่นด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  จำนวน  ๑  รางวัล  ในวันสตรีสากล  ๘  มีนาคมของทุกปี  และคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลสาขาสตรีดีเด่นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีมติมอบรางวัลสตรีดีเด่นด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จำนวน  ๖  รางวัล  ในวันสิ่งแวดล้อมโลก  ๕  มิถุนายนของทุกปี  ในการนี้  สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  กำหนดให้การพิจารณาคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ประจำปี 
พ.ศ.  ๒๕๕๘  โดยคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลสตรีดีเด่นด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จำนวน  ๖  รางวัล  

ในการนี้  อำเภอแม่ระมาดจึงขอประชาสัมพันธ์ให้เชิญชวนทุกส่วนราชการร่วมเสนอรายชื่อ  และหากมีสตรีที่อยู่ในหลักเกณฑ์  ขอให้เสนอแจ้งอำเภอภายในวันที่  ๗  ตุลาคม  ๒๕๕๗
มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๔  การเพิ่มความเข้มข้นในการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในระดับพื้นที่ 
      (สำนักงานอำเภอ)
ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  มีความห่วงใยในความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆ  ของประเทศไทย  และได้มีบัญชาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาหามาตรการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว  รวมทั้งเพิ่มความเข้มข้นในการดูแลพื้นที่ท่องเที่ยวโดยให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  พิจารณาหามาตรการเพิ่มความเข้มข้นในการดูแลความปลอดภัยและป้องกันอาชญากรรมแก่นักท่องเที่ยว  และประชาชนทั้งในพื้นที่ท่องเที่ยว  พื้นที่ชุมชนหนาแน่น  และพื้นที่เสี่ยงต่างๆ  เพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปเกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินชีวิตประจำวัน  ดังนี้
๑.  จัดให้มีกำลังรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อพื้นที่รับผิดชอบ  เพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการดูแลเฝ้าระวังพื้นที่ท่องเที่ยวพื้นที่ชุมชนหนาแน่นและพื้นที่เสี่ยงต่างๆ  ตลอดห้วงเวลาที่อาจมีเหตุเกิดขึ้นได้ อาทิจัดกำลังอาสาสมัครรักษาดินแดน ชุด ชรบ. สมาชิกองค์กรอาสาสมัครต่างๆ  ตลอดจนเครือข่ายประชาชนจิตอาสา  เครือข่ายภาคประชาชน  ร่วมกับตำรวจ  ทหาร  ในการเฝ้าระวังพื้นที่
๒.  ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดในพื้นที่ซึ่งอาจเกิดเหตุร้ายอันตรายได้ง่าย  เพื่อเฝ้าระวังเหตุร้าย  ตรวจสอบบุคคลผู้ต้องสงสัย  ป้องกันเหตุอันตราย  รวมถึงประชาสัมพันธ์แก่ผู้สัญจรไปมาเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีงามในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี  ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยที่มีต่อคนต่างชาติที่เข้ามาในพื้นที่
๓.  จัดประชุมส่วนราชการและผู้ประกอบการในพื้นที่  เพื่อรับทราบสถานการณ์ปัญหาและขอความร่วมมือเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินการเฝ้าระวังดูแลปัญหา  รวมทั้งแจ้งเบาะแสให้ข้อมูลในกรณีที่อาจมีเหตุร้ายเกิดขึ้น
๔.  ดำเนินมาตรการเพื่อลดพื้นที่เสี่ยง  เช่น  จัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่างอย่างเพียงพอในพื้นที่อาจเกิดเหตุร้ายได้  การจัดให้มีกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  (CCTV)  เป็นต้น
๕.  ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กำหนดมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว  และสถานประกอบการในพื้นที่รับผิดชอบ  อาทิ  การดูแลแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อป้องกันเหตุร้าย  การสร้างความตระหนักในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี  การอำนวยความสะดวกและบรรเทาเหตุเบื้องต้นแก่นักท่องเที่ยว  ตลอดจนการให้ข้อมูลข่าวสารคำแนะนำแก่นักท่องเที่ยว  การฝึกฝนเรียนรู้ภาษาต่างชาติเพื่อประโยชน์ในการสื่อสารเบื้องต้น
๖.  ส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในพื้นที่  การจัดระเบียบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่เสี่ยงและสถานประกอบการต่างๆ  รวมถึงการแก้ไขปัญหาความรุนแรงหรือความขัดแย้งที่อาจเกิดมีขึ้นโดยสันติวิธี
ในเรื่องดังกล่าว  นายกรัฐมนตรี  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสำคัญในการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในพื้นที่  และถือเป็นนโยบายสำคัญและเร่งด่วนที่ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการให้เกิดประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล  อำเภอจึงขอให้ทุกหน่วยงานได้บูรณาการร่วมกันตามข้อสั่งการดังกล่าว  โดยให้มีการประสานการ

ปฏิบัติกับฝ่ายทหารด้วย  ทั้งนี้  อาจพิจารณากำหนดมาตรการเพิ่มเติมตามความเหมาะสมต่อสภาพปัญหาของพื้นที่ตามที่เห็นสมควร 
มติที่ประชุม   รับทราบ

๔.๕  ผลการประกวดป่าชุมชนดีเด่น  ประจำปี  ๒๕๕๗  (สำนักงานอำเภอ)
ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  ได้ดำเนินการประกวดป่าชุมชนดีเด่นจังหวัดตาก  ประจำปี  ๒๕๕๗  ขึ้น  โดยมีป่าชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดตาก  ส่งป่าเข้าประกวด  ประเภทการประกวดป่าชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด  จำนวน  ๕  แห่ง  ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกป่าชุมชนดีเด่นจังหวัดฯ  ได้ออกตรวจป่าชุมชนดังกล่าวไปแล้ว  นั้น
บัดนี้  คณะกรรมการคัดเลือกป่าชุมชนดีเด่นจังหวัดตาก  ประจำปี  ๒๕๕๗  ได้ประกาศผลการประกวดป่าชุมชนดีเด่นจังหวัดตาก  ประจำปี  ๒๕๕๗  ดังนี้
๑  รางวัลชนะเลิศ  จำนวน  ๑  รางวัล  ๕๐,๐๐๐  บาท  พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณป้ายเหล็กประกาศรางวัลชนะเลิศ  และสามารถเสนอโครงการของบประมาณในการพัฒนาป่าชุมชน  วงเงินไม่เกิน  ๕๐,๐๐๐  บาท  (โดยจะตั้งในปีงบประมาณ  ๒๕๕๘)  ได้แก่  ป่าชุมชนบ้านโป่งแดง  หมู่ที่  ๒  ตำบลโป่งแดง  อำเภอเมืองตาก
๒.  รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่  ๑ จำนวน ๑  รางวัล  เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐  บาท  พร้อม  โล่ประกาศเกียรติคุณป้ายเหล็กประกาศรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่  ๑  และสามารถเสนอโครงการของบประมาณในการพัฒนาป่าชุมชน  วงเงินไม่เกิน  ๕๐,๐๐๐  บาท  (โดยจะตั้งในปีงบประมาณ  ๒๕๕๘)  ได้แก่  ป่าชุมชนศรีวิชัย  (บ้านแม่กุเหนือ) หมู่ที่  ๘  ตำบลแม่กุ  อำเภอแม่สอด
๓.  รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่  ๒  จำนวน  ๑  รางวัล  เงินรางวัล  ๒๐,๐๐๐  บาท  พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณป้ายเหล็กประกาศรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่  ๒  และสามารถเสนอโครงการของบประมาณในการพัฒนาป่าชุมชน  วงเงินไม่เกิน  ๕๐,๐๐๐  บาท  (โดยจะตั้งในปีงบประมาณ  ๒๕๕๘)  ได้แก่  ป่าชุมชนบ้านวังผา  หมู่ที่  ๔  ตำบลแม่จะเรา  อำเภอแม่ระมาด
๔.   รางวัลชมเชย จำนวน ๒ รางวัลๆ ละ  ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ประกาศ
เกียรติคุณ ได้แก่
๔.๑  ป่าชุมชนบ้านวังม่วง  หมู่ที่  ๕  ตำบลไม้งาม  อำเภอเมืองตาก
๔.๒  ป่าชุมชนบ้านเด่นไม้ซุง  หมู่ที่  ๙  ตำบลแม่สลิด  อำเภอบ้านตาก
อำเภอแม่ระมาด  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
มติที่ประชุม   รับทราบ

๔.๖  การดำเนินโครงการ “นายอำเภอเยี่ยมวัด ทำบุญวันพระ” (สำนักงานอำเภอ)
ด้วยอำเภอแม่ระมาด ได้มีการจัดทำโครงการ “นายอำเภอเยี่ยมวัด ทำบุญวันพระ” ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาได้แก่ การทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรม ในธรรมสวนะหรือวันพระ ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ให้มีความใกล้ชิด ยิ่งขึ้น อำเภอแม่ระมาดจึงขอเชิญท่านและข้าราชการในสังกัด ร่วมกิจกรรมเข้าวัดทำบุญด้วยการนำอาหาร 
(ปิ่นโต) ไปร่วมทำบุญ  ในวันพุธที่ ๘  ตุลาคม  ๒๕๕๗  ซึ่งตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑  ณ วัดป่าขะเนจื้อ  หมู่ที่ ๗  ตำบลขะเนจื้อ  สถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด  เป็นเจ้าภาพหลัก    และวันพุธที่  ๒๒  ตุลาคม  ๒๕๕๗  ซึ่งตรงกับวันแรม  ๑๔  ค่ำเดือน  ๑๑  ณ  วัดป่าไม้ห้า  หมู่ที่  ๖  ตำบลแม่ระมาด  ธนาคารออมสิน  สาขาแม่ระมาด  และธนาคารเพื่อการเเละสหกรณ์การเกษตร  สาขาแม่ระมาด  เป็นเจ้าภาพหลัก
มติที่ประชุม   รับทราบ

๔.๗  การป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ด้านความมั่นคง  (ฝ่ายความมั่นคงอำเภอ)
ด้วยกระทรวงมหาดไทย  ได้แจ้งกำชับเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและแก้ไขมิให้กลุ่มต่อต้านรัฐประหารมุ่งหาเงื่อนไขปลุกระดมมวลชนให้ออกมาเคลื่อนไหว/บิดเบือนหรือลดความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงานของ  คสช.

ดังนั้น  จึงให้ศูนย์ดำรงธรรมที่จังหวัดได้จัดตั้งขึ้นทุกระดับเป็นกลไกหลักในการแก้ไข
ปัญหาโดยทันที  และให้ปัญหาต่างๆ  ยุติได้ในระดับพื้นที่  ทั้งนี้  เพื่อขจัดการสร้างเงื่อนไข
อื่นที่จะก่อให้เกิดการปลุกระดมมวลชนในลักษณะดังกล่าว  โดยให้มีการวิเคราะห์และ
ประเมินสถานการณ์ในพื้นที่และพิจารณากำหนดแนวทาง/มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ปลัดอำเภองานป้องกัน เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงให้ดำเนินการ  ดังนี้
๑.  ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับกับการปฏิบัติงานตามนโยบายของ  คสช.  มิให้กลุ่ม
ต่อต้านรัฐประหารใช้เงื่อนไขสำคัญสำหรับปลุกระดมมวลชนให้ออกมาเคลื่อนไหว/บิดเบือน
การปฏิบัติงานของ  คสช.  หรือลดความน่าเชื่อถือของ  คสช.
๒.  กรณีปัญหาความเดือดร้อนและการร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน  ให้ใช้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเป็นกลไกหลักสำหรับการแก้ไขปัญหา  ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการไว้ 
มติที่ประชุม   รับทราบ

๔.๘  การประชุมแก้ไขปัญหาการนำเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้าน 
       (ฝ่ายความมั่นคงอำเภอ)
เมื่อวันที่  ๒๒  กันยายน  ๒๕๕๗  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  ได้เชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประชุมการแก้ไขปัญหาการนำสินค้าเกษตรจากประเทศเพื่อบ้าน  มีประเด็นสำคัญดังนี้
๑.  ความเดิม  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก  ได้จัดเสวนาแก้ไขปัญหาพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภายในใต้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด  ณ  โรงแรมควีนพาเลส  อำเภอแม่สอด  เมื่อวันที่  ๑  กันยายน  ๒๕๕๗  โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนฯ
๑.๑  ทำสินค้าเกษตร  (ข้าวโพด)  จากฝั่งที่ลักลอบเข้ามาให้เป็นระบบเปิดและรวบรวมอย่างเปิดเผย  โดยขบวนการสหกรณ์  เข้าไปบริหารจัดการ  คือ
-  ต้นน้ำ  ผลิตเมล็ดพันธุ์ดีให้พม่านำไปปลูกในพื้นที่ตามแนวชายแดนพื้นที่ประมาณ  ๒  แสนไร่  และเข้าช่วยเหลือด้านวิชาการปลูก  และการดูแลเพื่อให้ได้คุณภาพที่ต้องการ
-  กลางน้ำ  รวบรวมผลผลิตทั้งหมดผ่านโรงอบ  และโรงผลิตอาหารสัตว์ของขบวนการสหกรณ์
-  ปลายน้ำ  ร่วมมือกับพ่อค้าจำหน่ายผลผลิตในรูปอาหารสัตว์กลับไปพม่า  (ประเทศที่  ๓)  และจำหน่ายภายในประเทศ  เช่น  สหกรณ์เลี้ยงหมู  ไก่  ฯลฯ
๑.๒  สหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ชายแดน ทั้ง ๓ อำเภอ ทำหน้าที่รวมรวบ  อบ  และขนส่งเข้าพื้นที่สินค้าทัณฑ์บน
๑.๓  พื้นที่สินค้าทัณฑ์บน  ควรมีพื้นที่  ๑๐๐ – ๕๐๐  ไร่  เพื่อเป็นพื้นที่กลางให้สหกรณ์ต่างๆ  เข้ามารับผิดชอบในแต่ละพื้นที่  ในแต่ละส่วนของการผลิตให้เป็นอิสระต่อกัน แต่มีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ  ทำคล้ายๆ  กับนิคมอุตสาหกรรม  โดยขอเอกสิทธิ์กับกรมศุลกากร  ๓  ข้อ  ได้แก่
๑.  ให้สินค้าที่เข้ามาในพื้นที่สินค้าทัณฑ์บนได้รับการยกเว้นภาษี
นำเข้า  ร้อยละ  ๒
๒.  ให้สินค้าแปรรูปจากพื้นที่ฯ  นำออกจำหน่ายประเทศต่างๆ  
โดยเสรี  ยกเว้นค่าธรรมเนียมทั้งหมด
๓.  ให้ผู้ทำธุรกิจในพื้นที่ฯ  จดทะเบียนสินค้ามูลค่าเพิ่ม  เพื่อรับค่าภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ  ๗
๑.๔  ให้สำรวจพ่อค้าฝั่งไทยที่ทำหน้าที่ผลิตเข้ามามีจำนวนกี่ราย  และมีปริมาณรวบรวมจำนวนร้อยละเท่าใด
๑.๕  ให้หารือข้อกฎหมายกับกรมศุลกากร  ว่าสินค้าพื้นที่ฯ  กระจายไปตามแนวชายแดนได้หรือไม่  เพื่อให้พื้นที่ย่อยส่งผลผลิตที่รวบรวมเข้าพื้นที่ฯ  ใหญ่
ทั้งนี้  ได้กำหนดแนวทางและนำเสนอกรมส่งเสริมสหกรณ์และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล  ๓  รูปแบบ
๑.  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณทั้งหมด
๒.  ขอรับการสนับสนุนเป็นสัดส่วน  รับ  ร้อยละ  ๓๐  ขบวนการ
สหกรณ์ร้อยละ  ๗๐  
๓.  ขบวนการสหกรณ์ทั้งหมดจากแหล่งเงินกู้เอง
๒.  กำหนด  Model  แนวคิดการจัดการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของจังหวัดตาก 
(Corm  Hub  Management)
๓.  ในห้วงนี้ราคาผลผลิตต่ำมาก  (ข้าวโพด) ราคาสหกรณ์รับซื้อ  ณ  วันนี้  กิโลกรัมละ  ๔.๒๐  บาท  และในห้วงต้นเดือนถึงกลางเดือนตุลาคมนี้  จะมีข้าวโพดนำเข้ามาจากประเทศ
เพื่อนบ้าน  (พม่า)  อาจจะทำให้ราคาไม่สุงกว่านี้  จึงขอให้มีการประชาสัมพันธ์ชะลอการนำเข้า  เพื่อให้สินค้าผลผลิตในประเทศจำหน่ายให้ได้มาก  และส่งผลกระทบต่อการร้องเรียนขึ้นได้  สำหรับแนวทางปฏิบัติจังหวัดจะให้มีการประชุมอีกครั้งหลังได้แจ้งผลจากส่วนกลาง 
ปลัดอำเภองานป้องกัน ขอเพิ่มเติม  Model  แนวคิดการจัดการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของจังหวัดตาก 
(Corm  Hub  Management)  จะมีการกำหนดอยู่  ๓  ระยะ  ได้แก่  ระยะเร่งด่วน  กันยายน  ๒๕๕๗ – มกราคม  ๒๕๕๘,  ระยะที่  ๒  เดือนตุลาคม  ๒๕๕๗ – กันยายน  ๒๕๕๘  และระยะที่  ๓  เดือนตุลาคม  ๒๕๕๙ – เดือนกันยายน  ๒๕๖๐ 
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องจากหน่วยงานต่าง ๆ

๕.๑  โรงพยาบาลแม่ระมาด
สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล  ประจำเดือนสิงหาคม  ๒๕๕๗
๑.  โรงพยาบาลแม่ระมาดได้ออกหน่วยค้นหาและตรวจรักษาโรคมาลาเรียเคลื่อนที่  
ที่บ้านเมยผู้ใหญ่ปุ่ม,  เมยกำนันสุข,  เมยห้วยไผ่,  เมยแม่มาลัย  และเมยน้ำดิบบอนหวาน  เดือนกันยายน  ๒๕๕๗  มีผู้รับการตรวจรักษา  จำนวน ๒๖๕ ราย  พบเชื้อมาลาเรีย  จำนวน ๒๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๘ เป็นเชื้อ PV. จำนวน  ๒๒ ราย เชื้อ PF จำนวน ๕  ราย  
คิดเป็นร้อยละ  ๑๘.๕   
๒.  วันที่  ๑๑ - ๑๒  กันยายน  ๒๕๕๗  โรงพยาบาลแม่ระมาด  จัดอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวหมู่บ้านคุ่ขนานชายแดนไทย-เมียนมาร์  ณ  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต่างด้าวเมยกำนันสุข  มีผู้เข้ารับการอบรม  จำนวน  ๔๕  คน
๓.  วันที่  ๒๕  กันยายน  ๒๕๕๙  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจรักษาประชาชนตาม “โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่”ณ โรงเรียนบ้าน ตชด.เฉลิมพระเกียรติบ้านแพะ  ตำบลแม่ตื่น  มีผู้รับบริการ  จำนวน  ๓๕  ราย 
๔.  วันที่  ๒๖  กันยายน  ๒๕๕๗  โรงพยาบาลแม่ระมาด  ร่วมกับคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จัดห้องเรียนให้ความรู้ผู้เกี่ยวข้องตามโครงการการศึกษาสถานการณ์ด้านการจัดการสุขภาวะของคนชายแดนที่มีปัญหาสถานและสิทธิตามกฎหมายในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ณ  หอประชุมโรงพยาบาลแม่ระมาด
๕.  วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๗  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ระมาด  ร่วมจัดนิทรรศการด้านอาหารตามโครงการ  “อาหารดี  ดนตรีในสวน  ชวนตนตากสร้างสุขภาพ”  เพื่อเพิ่มศักยภาพจังหวัดตากมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน  AEC  ณ  ถนนหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
ผอ.โรงพยาบาลแม่ระมาด ขอเพิ่มเติม  ข้อ  ๔ ที่โรงพยาบาลร่วมกับคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   จะดำเนินการเรื่องการใช้หลักประกันสุขภาพ  ๓๐  บาทให้ครอบคลุ่มทุกคน  แต่ผู้ใช้จะต้องมีเลขประจำตัวประชาชน  ๑๓  หลัก  ซึ่งคนที่ได้จะต้องมีสัญชาติไทยตามที่กฎหมายกำหนด  ของอำเภอแม่ระมาดอยู่ระหว่างดำเนินการ  และกลุ่มที่น่าพิจารณาในหลักเกณฑ์ อยู่  ๓  กลุ่ม  ๑  กลุ่มผู้สูงอายุ,  ๒  กลุ่มนักเรียน  และผู้พิการ  
มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๒  สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด  สรุปสถานการณ์โรคไข้เลือดออกอำเภอแม่ระมาด
ปี  ๒๕๕๗
นับตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๗  ถึงวันที่  ๒๗  กันยายน  ๒๕๕๗  ศูนย์ระบาด
วิทยา  อำเภอแม่ระมาด  ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรวมจำนวนทั้งสิ้น  ๕๒  ราย
คิดเป็นอัตราป่วย  ๑๐๒.๗๔  ต่อประชากรแสนคน  ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต  เดือนที่พบ
ผู้ป่วยมากที่สุดคือ  เดือนสิงหาคม  จำนวน  ๑๖ ราย  รองลงมาคือ  มิถุนายน,กรกฎาคม,  พฤษภาคม,มีนาคม  และกันยายน  จำนวน  ๑๒,๑๒,๔  และ  ๒   ราย  ตามลำดับ

ตำบลขะเนจื้อ  มีอัตราป่วยสูงสุด  ๑๖๖.๒๖/แสน ปชก.รองลงมาคือตำบลแม่จะเรา, พระธาตุแม่ระมาด,แม่ตื่น  และตำบลสามหมื่น  อัตราป่วย  ๑๒๙.๙๑,๑๒๘.๑๐,๗๘.๑๕,๔๙.๒๗และ๔๖.๗๙  ต่อประชากรแสนคน  ตามลำดับ  และตำบลแม่ตื่น  ยังไม่พบผู้ป่วย  
สาธารณสุขอำเภอ ๑.  ตอนนี้โรคไข้เลือดออกกำลังระบาดเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆ  จึงอยากจะขอฝากให้ทุก
ส่วนราชการ  หน่วยงาน  ช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาดของลูกน้ำยุงลายในพื้นที่เสี่ยง
๒.  ขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกส่วนทราบว่า  สถานีอนามัยบ้านห้วยบง ได้รับคัดเลือกเป็นสถานีอนามัยสายรักแห่งครอบครัว  จากจำนวน  ๑๕  แห่ง  ทั่วประเทศ     
มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๓  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด  
สรุปผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด  
ประจำเดือนกันยายน  ๒๕๕๗
๑.  จัดทำโครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  ระหว่างวันที่ ๒–๔  กันยายน ๒๕๕๗  ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
๒.  จัดทำโครงการให้ความรู้เบื้องต้นการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย  ประจำปี  ๒๕๕๗  ระหว่างวันที่  ๒ - ๔  กันยายน ๒๕๕๗  ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
๓.  มอบเงินอุดหนุนให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ที่  ๑–๔  และ  หมู่ที่ ๖–๘  ในวันที่  ๒๓  กันยายน  ๒๕๕๗  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด  ตำบล
แม่ระมาด  จังหวัดตาก
๔.  จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันภัยและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น  ประจำปี  ๒๕๕๗  วันที่  ๑๕  กันยายน  ๒๕๕๗  วันที่  ๒๕ – ๒๖  กันยายน  ๒๕๕๗

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๔  องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
สรุปผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ  
ประจำเดือนกันยายน  ๒๕๕๗
๑.  อุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์
๒.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ  หมู่ที่  ๕  บ้านสันป่าไร่
๓.  ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  หมู่ที่  ๓  บ้านป่าไร่เหนือ
๔.  โครงการก่อสร้างฌาปนสถาน  หมู่ที่  ๓  บ้านป่าไร่เหนือ  (งวดที่  ๑)
๕.  โครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ที่  ๒,๓,๔
มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๕  องค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ
สรุปผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ  
ประจำเดือนกันยายน  ๒๕๕๗
๑.  วันที่  ๑ – ๑๐  กันยายน ๒๕๕๗  ดำเนินโครงการออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ทั้ง  ๑๔  หมู่บ้าน
๒.  วันที่  ๒๒ – ๒๓  กันยายน  ๒๕๕๗  โครงการแผ่นดินธรรม  แผ่นดินทอง  เสริมสร้างสามัคคีทำความดีถวายแด่ในหลวง  ณ  วัดป่าขะเนจื้อ
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๖  องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
สรุปผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น  
ประจำเดือนกันยายน  ๒๕๕๗
๑.  วันที่  ๗ – ๘  กันยายน ๒๕๕๗  ดำเนินโครงการออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ทั้ง  ๑๔  หมู่บ้าน
๒.  วันที่  ๒๒ – ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๗  ดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารสำนักงาน  อบต.สามหมื่น
มติที่ประชุม รับทราบ


ระเบียบวาระที่  ๖ แผนปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ  ประจำเดือนตุลาคม  ๒๕๕๗

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายที่  ๑

ระเบียบวาระที่  ๗ เรื่องอื่น ๆ
๗.๑ กำหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๕๗
วันอังคารที่  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗   เวลา  ๐๘.๓๐  น.  ณ  ห้องประชุม
ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด  (ชั้น ๒)
มติที่ประชุม รับทราบ
๗.๒  กำหนดการประชุมกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ  ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗
วันอังคารที่  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  เวลา  ๑๐.๐๐  น. ณ  หอประชุมอำเภอแม่ระมาด
มติที่ประชุม รับทราบ


เลิกประชุมเวลา              ๑๐.๓๐ น.  


ลงชื่อ      อ้อฤทัย  อินผิว ผู้จดบันทึกการประชุม
      ( นางสาวอ้อฤทัย  อินผิว )


ลงชื่อ     นราภรณ์  ช้างทอง ผู้ตรวจรายงานการประชุม
       (นางสาวนราภรณ์  ช้างทอง)
     ปลัดอำเภอ


ปรับปรุงข่าวล่าสุด 06/10/2014
โดย อ้อฤทัย อินผิว
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอแม่ระมาด
อำเภอแม่ระมาด ครั้งที่๗ / ๒๕๕๗
วันพุธที่  ๒ กรกฎาคม   ๒๕๕๗  เวลา  ๐๘.๓๐  น.
ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด  (ชั้น  ๒ )
……………………………….
ผู้เข้าประชุม
๑.  นายเชวงศักดิ์  ใจคำ นายอำเภอแม่ระมาด
๒.  นายเลิศศักดิ์  ทับผึ้ง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
๓.  พ.ต.ท.สุทัศน์  คำถาเครือ (แทน)ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด
๔.  นายพิทักษ์  ศิลา (แทน)ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ระมาด
๕.  นายเสาแก้ว  เหลามา สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
๖.  นายเฉลียว  ทองทิน เกษตรอำเภอแม่ระมาด
๗.  นายคะนอง  อินทร์พรม ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด
๘.  ร.ท.กิตติภพ  ประมาณ สัสดีอำเภอแม่ระมาด
๙.  นายธงไชย  สิงห์วิเศษ พัฒนาชุมชนอำเภอแม่ระมาด
๑๐.  ร.ต.อ.ดำรง  สุขเชย (แทน)ผู้บังคับกองบร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่  ๓๔๕
๑๑.  นางยุพิน  วงษ์หมื่น ท้องถิ่นอำเภอแม่ระมาด
๑๒.  นายณัฐภาส  ศิริรัตน์ ที่ดินอำเภอแม่ระมาด
๑๓.  นางวรรณทณี  ใคร่น้ำ หัวหน้าสรรพากรพื้นที่อำเภอแม่ระมาด
๑๔.  นายไชยยันต์  อุดปิน (แทน)หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าแม่ตื่น
๑๕.  นายประสาท  กำเนิด หัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนพะวอ
๑๖. นายวรกิจ  โตจำเริญ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่  ตก  ๒  (ขะเนจื้อ)
๑๗.  นายประภาส  ผิวอ่อน (แทน)หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่  ตก  ๙ (แม่จะเรา)
๑๘.  นายอนุชิต  หนูส่ง (แทน)นายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาด
๑๙.  นายรัฐเขต  ศรีรมย์ (แทน)นายกเทศมนตรีตำบลแม่จะเรา
๒๐.  นายวันชัย  พร้าวเอียด (แทน)นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
๒๑.  นายสมนึก  ปู่อ้าย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
๒๒.  นายจิระภาส  ศรีวนาตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
๒๓.  นายเฉลิมเกียรติ  บูลย์ประมุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
๒๔.  นายรัตนกุล  สังขศิลา ปลัดอำเภอแม่ระมาด
๒๕.  นายอำนวยเดช  เทพคำอ้าย ปลัดอำเภอแม่ระมาด
๒๖. นางสาวนราภรณ์  ช้างทอง ปลัดอำเภอแม่ระมาด
ผู้ไม่มาประชุม  
๑.  นายเทวัญ  ไพรศาลธรรมโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ(ติดราชการ)
๒.  นายวีระพล  บูชาคุณธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น(ติดราชการ)
๓.  นายภานุเดช  สุนศรี       กำนันตำบลแม่จะเรา(ติดราชการ)
๔.  นายนิมิตร  หาญกิตติมงคล   ผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย  สาขาแม่ระมาด
๕.  นายมานพ  พาติกะบุตร ประมงอำเภอแม่ระมาด
๖.  นายสมชาย  คำตุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม
๗.  นางสาวอัจฉรา  คำสอน วัฒนธรรมอำเภอแม่ระมาด
๘.  ว่าที่ ร.อ.ณัฐกิตติ์  คำน่าน ปลัดเทศบาลตำบลแม่ระมาด(ติดราชการ)
๙.  นายวรวิทย์  บุพศิริ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง(ติดราชการ)
๑๐.  นายขวัญชัย  นันต๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม(ติดราชการ)
๑๑.  นายสมชาย  คำตุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม(ติดราชการ)
๑๒. นายสมเนตร  ฉ่ำสุภาพ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)สาขาแม่ระมาด
๑๓.  นางจรรยา  ก๋าแก่น ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ระมาด
ผู้ร่วมประชุม
๑.  นายอนันต์  การังใจ กำนันตำบลแม่ระมาด
๒.  นายวิทยา  พันธุ์ปัญญากรกุล กำนันตำบลแม่พระธาตุ
๓.  นายจ่างแก้ว  คีรียรรยง กำนันตำบลสามหมื่น
๔.  นายวีระวุฒิ  ใหม่โม่ง กำนันตำบลแม่ตื่น
๕.  นายชาตรี  สุขารมณ์ ปลัดเทศบาลตำบลแม่จะเรา
๖.  นายรัฐเขต  ศรีรมย์ (แทน)ปลัดเทศบาลตำบลแม่จะเรา
๗. นายอรรคเดช  สีตุ้ย  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
๘. สตท.สมชาติ  วุฒินันท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
๙. จ.ส.ท.บรรจง  ยะดอนใจ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ
๑๐. นายกรกฤศวันธนานันท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
๑๑. นานเกียรติศักดิ์  กิจการ (แทน)รักษาการ ผอ.ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
๑๒.  นายวรรณชัย  เหล่าทรัพย์ ประธานศูนย์ประสานงานโรงเรียนอำเภอแม่ระมาด
๑๓. นางเพียงฤทัย  ยองเพชร (แทน)ผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที
๑๔. นายอรุณ  กองห้าห้อง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ระมาด
๑๕. ร.อ.ณัฐวัฒน์  กันทะปรีชา ผู้บังคับกองร้อยทหารราบที่ ๔๓๒
๑๖.  ร.ท.อำนวย  นามณี ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่  ๓๑๐๕  
๑๗.  จ.ส.อ.ประเสริฐ์   รัดทง ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่  ๓๕๐๑
๑๘. นายจิรัฐติพร  มหาศรานนท์ (แทน)หัวหน้าหมวดการทางแม่ระมาด
๑๙. นายอลงกรณ์  โตแก้ว (แทน)  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย
๒๐.  ดร.เกษม  บูลย์ประมุข ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง
๒๑.  นายอนุศักดิ์  เครืออยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหอม
๒๒.  นางสมพิศ  วงศ์อำนวจ ผู้อำนวยการโรงเรียนกลาโหมราชเสนา
๒๓.  นางอินทิรา  ยศหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง
๒๔.  นางสีนวล  เสมกันทร (แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจกปก
๒๕.  นางรุณี  ห่อทอง (แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าไร่
๒๖.  นายสมเจตต์  ครุฑปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันป่าไร่
๒๗.  นายชนะพงษ์  คงบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบง
๒๘.  นายสมเจตน์  พึ่งอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขะเนจื้อ
๒๙.  นางสาวกฤติยา  เครือแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม
๓๐.  นายองอาจ  สีใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ
๓๑.  นางสมบูรณ์  ภูยางตูม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพะละ
๓๒.  นายยุทธจักร  ผาแสนเถิน (แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยนกแล
๓๓.  นายศุภวิทย์  ปัญญาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม
๓๔.  นายอรรถพล  มาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยนกแล
๓๕.  นายพัฒดารา  สมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ
๓๖.  นายจำเนียร  บูรณ์ประมุข สมาชิก  ส.อบจ.ตาก

เริ่มประชุมเวลา   ๐๘. ๓๐  น. 
       เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายเชวงศักดิ์  ใจนายอำเภอแม่ระมาด  ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๗   มีดังนี้
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน ขอเชิญส่วนราชการทุกท่านร่วมรับประทานอาหารกลางวันที่  ในวันที่  ๓
   กรกฎาคม  ๒๕๕๗  ณ  บ้านพักนายอำเภอแม่ระมาด  เพื่อเลี้ยงส่งท่านพัฒนาการ
อำเภอแม่ระมาด  นายธงชัย  สิงห์วิเศษ  ในโอกาสที่เกษียณอายุราชการและขอขอบคุณทหารและหลายส่วนราชการที่ร่วมกิจกรรมปลูกป่า  ซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติ  และเป็นวาระของจังหวัดตาก  ยุทธศาสตร์  ๓  คืน

เมื่อวันที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๗  อำเภอแม่ระมาดได้จัดกิจกรรมรณรงค์
วันยาเสพติดโลก  ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากจากส่วนราชการ  หน่วยงานวิสาหกิจและประชาชนทั่วไปเป็นจำนวนมาก  ต้องขอขอบคุณที่ส่วนฯ  ที่ได้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมนี้
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ ประจำเดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๗
อำเภอได้จัดทำรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ระดับอำเภอ 
ครั้งที่  ๖/๒๕๕๗  ประจำเดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๗  ขอให้เปิดดูได้ที่
Website:www.amphoe.com
มติที่ประชุม รับรอง

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมที่ผ่านมา
มติที่ประชุม ไม่มี

ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑  จัดตั้งศูนย์บำบัดทุกข์  คืนความสุขให้ลูกบ้าน  อำเภอแม่ระมาด  
(ปกครองอำเภอ)
ด้วยจังหวัดตากได้จัดทำโครงการสถานีบำบัดทุกข์  คืนความสุขให้ลูกบ้าน  จังหวัดตากประจำปี  ๒๕๕๗  ขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนที่แท้จริงในระดับพื้นที่  ตลอดจนการนำบริการของภาครัฐไปบริการแก่ประชาชนในพื้นที่ อันจะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการติดต่อราชการ  ณ  สำนักงานที่ตั้งของส่วนราชการ เพื่อพัฒนาสร้างบทบาทของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)  ในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติและเป็นการทำงานเชิงรุก  เพื่อสร้างความสามัคคีของคนในชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งเป็นพลังปกป้องแผ่นดิน  ให้มีบทบาทสำคัญที่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว  ทันต่อเหตุการณ์เพื่อให้การบริหารงานในพื้นที่หมู่บ้าน  ตำบล  เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยอาศัยกระบวนการสร้างความร่วมมือและบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน  ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงานภายใต้หลักการ  “ประสมงาน  ประสานใจ”  รวมทั้ง  เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน   คณะกรรมการหมู่บ้าน  (กม.)  ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ส่งผลดีต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยและนำนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติในพื้นที่ให้บรรลุสำเร็จ

ดังนั้น  เพื่อให้การดำเนินการโครงการสถานีบำบัดทุกข์  คืนความสุขให้ลูกบ้าน  จังหวัดตากประจำปี  ๒๕๕๗  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ อำเภอแม่ระมาดจึงได้จัดตั้งศูนย์บำบัดทุกข์  คืนความสุขให้ลูกบ้าน
อำเภอแม่ระมาด ขึ้น โดยมีสถานที่ตั้ง ณ  ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด  และมีคณะทำงานประจำศูนย์
ประธาน ในส่วนของอำเภอแม่ระมาด  ได้คัดเลือกบ้านห้วยนกแล  หมู่ที่  ๒  ตำบล
แม่ระมาด  เป็นหมู่บ้านนำร่องโครงการนี้
มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๒  โครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่  (ปกครองอำเภอ)
ด้วยอำเภอแม่ระมาด  ได้จัดทำโครงการ  อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่  (Amphoeyim  Mobole  Service)  อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก ขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้
๑.  เพื่อเป็นการส่งเสริมการให้บริการประชาชนในเชิงรุกในลักษณะการ
จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ในระดับอำเภอออกให้บริการประชาชน  เพิ่มช่องทางในการให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น
๒.  เพื่อเป็นการลดเงื่อนไขและภาระต่างๆ  ให้แก่ประชาชนในการขอรับบริการภาครัฐ  ณ  ที่ตั้งและทำให้หน่วยงานภาครัฐสามารถรับรู้รับทราบปัญหา  ความต้องการของประชาชานในพื้นที่  เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการและการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที
๓.  เพื่อเป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการภาครัฐให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากขึ้น

หมู่บ้านเป้าหมายโครงการ  อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่  (Amphoeyim  Mobole  Service)  อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก  ดังนี้
๑.  วันที่ ๘ กรกฎาคม  ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านวังผา หมู่ที่  ๔ ตำบลแม่จะเรา
๒.  วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ หมู่ที่ ๗ ตำบล   
     ขะเนจื้อ
๓.  วันที่  ๗  สิงหาคม  ๒๕๕๗  โรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล  หมู่ที่  ๑  
     ตำบลพระธาตุ
๔.  วันที่  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๕๗  โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ  หมู่ที่  ๒  
    ตำบลสามหมื่น
๕.  วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗  ศศช.บ้านห้วยพระเจ้า หมู่ที่  ๒ ตำบลแม่ตื่น
๖.  วันที่  ๒๕ กันยายน  ๒๕๕๗  โรงเรียน ตชด.  เฉลิมพระเกียรติ ๗  รอบฯ     
    หมู่ที่  ๑๒  ตำบลแม่ตื่น
ประธาน ขอเชิญทุกส่วนราชการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๓   การลดต้นทุนการผลิตและการควบคุมค่าเช่านาเพื่อช่วยเหลือชาวนา  
(สำนักงานอำเภอ)
ด้วยจังหวัดตากแจ้งว่า  คณะอนุกรรมการพิจารณามาตรการด้านการผลิตและการตลาดสินค้าข้าว  ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ  โดยมี  พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ  รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ  คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  เป็นประธานการประชุม  มติที่ประชุม  ครั้งที่  ๓/๒๕๕๗  เมื่อวันที่  ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๕๗  เห็นชอบในมาตรการลดต้นทุนการผลิตให้แก่ชาวนา  และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว  

ดังนั้น  เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการลดต้นทุนการผลิต  และดำเนินการควบคุมค่าเช่านาได้อย่างเป็นรูปธรรม  อำเภอแม่ระมาดจึงได้แต่งตั้งชุดปฏิบัติการประจำตำบลในแต่ละตำบล  ซึ่งประกอบด้วย

๑. คณะทำงานชุดปฏิบัติการประจำตำบลแม่ระมาด  ประกอบด้วย
       ๑.๑)   ปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบลแม่ระมาด    หัวหน้าคณะทำงาน
         ๑.๒)  พัฒนาการประจำตำบลแม่ระมาด              รองหัวหน้าคณะทำงาน
          ๑.๓) นายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาด คณะทำงาน
          ๑.๔) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด  คณะทำงาน
        ๑.๕) กำนันตำบลแม่ระมาด คณะทำงาน
          ๑.๖) ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน คณะทำงาน
          ๑.๗) คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ทุกหมู่บ้าน คณะทำงาน
          ๑.๘) เกษตรประจำตำบลแม่ระมาด เลขานุการคณะทำงาน
  ๒. คณะทำงานชุดปฏิบัติการประจำตำบลแม่จะเรา  ประกอบด้วย
          ๒.๑) ปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบลแม่จะเรา  หัวหน้าคณะทำงาน
          ๒.๒) พัฒนาการประจำตำบลแม่จะเรา             รองหัวหน้าคณะทำงาน
        ๒.๓) นายกเทศมนตรีตำบลแม่จะเรา คณะทำงาน
          ๒.๔) นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง คณะทำงาน
        ๒.๕) กำนันตำบลแม่จะเรา คณะทำงาน
          ๒.๖) ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน คณะทำงาน
         ๒.๗) คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ทุกหมู่บ้าน คณะทำงาน
          ๒.๘) เกษตรประจำตำบลแม่จะเรา เลขานุการคณะทำงาน
๓. คณะทำงานชุดปฏิบัติการประจำตำบลพระธาตุ  ประกอบด้วย
          ๓.๑) ปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบลพระธาตุ หัวหน้าคณะทำงาน
          ๓.๒) พัฒนาการประจำตำบลพระธาตุ             รองหัวหน้าคณะทำงาน
          ๓.๓) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ คณะทำงาน
           ๓.๔) กำนันตำบลพระธาตุ คณะทำงาน
          ๓.๕) ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน คณะทำงาน
           ๓.๖) คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ทุกหมู่บ้าน คณะทำงาน
           ๓.๗) เกษตรประจำตำบลพระธาตุ เลขานุการคณะทำงาน
๔. คณะทำงานชุดปฏิบัติการประจำตำบลขะเนจื้อ  ประกอบด้วย
        ๔.๑) ปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบลขะเนจื้อ        หัวหน้าคณะทำงาน
          ๔.๒) พัฒนาการประจำตำบลขะเนจื้อ            รองหัวหน้าคณะทำงาน
          ๔.๓) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ คณะทำงาน
          ๔.๔) กำนันตำบลขะเนจื้อ คณะทำงาน
         ๔.๕) ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน คณะทำงาน
        ๔.๖) คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ทุกหมู่บ้าน คณะทำงาน
          ๔.๗) เกษตรประจำตำบลขะเนจื้อ เลขานุการคณะทำงาน
๕. คณะทำงานชุดปฏิบัติการประจำตำบลสามหมื่น  ประกอบด้วย
          ๕.๑) ปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบลสามหมื่น   หัวหน้าคณะทำงาน
          ๕.๒) พัฒนาการประจำตำบลสามหมื่น           รองหัวหน้าคณะทำงาน
          ๕.๓) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น คณะทำงาน
          ๕.๔) กำนันตำบลสามหมื่น คณะทำงาน
          ๕.๕) ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน คณะทำงาน
          ๕.๖) คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ทุกหมู่บ้าน คณะทำงาน
          ๕.๗) เกษตรประจำตำบลสามหมื่น เลขานุการคณะทำงาน
๖. คณะทำงานชุดปฏิบัติการประจำตำบลแม่ตื่น  ประกอบด้วย
          ๖.๑) ปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบลแม่ตื่น      หัวหน้าคณะทำงาน
         ๖.๒) พัฒนาการประจำตำบลแม่ตื่น          รองหัวหน้าคณะทำงาน
          ๖.๓) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น คณะทำงาน
   ๖.๔) กำนันตำบลแม่ตื่น คณะทำงาน
          ๖.๕) ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน คณะทำงาน
          ๖.๖) คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ทุกหมู่บ้าน คณะทำงาน
          ๖.๗) เกษตรประจำตำบลแม่ตื่น เลขานุการคณะทำงาน
ให้คณะทำงานที่ได้รับแต่งตั้งทุกคนมีหน้าที่  ดังนี้
       ๑) ดำเนินการสำรวจและขึ้นทะเบียนผู้เช่านาในฤดูการผลิต  ปี  ๒๕๕๗  ทุกราย 
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่  ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๗
     ๒) จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจระหว่างผู้เช่ากับผู้ให้เช่านาในหมู่บ้าน  เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในการควบคุมอัตราค่าเช่านาที่เหมาะสมและเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
       ๓)ให้ดำเนินการตรวจสอบอัตราค่าเช่านาระหว่างผู้เช่ากับผู้ให้เช่าทุกราย  หากพบว่า
อัตรา ค่าเช่านาไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรม  ให้ดำเนินการไกล่เกลี่ยเพื่อหาข้อยุติให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยด่วน 
๔)ปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะอำนวยการติดตามกำกับดูแลการสนับสนุนมาตรการลดต้นทุนการผลิตของชาวนา
มติที่ประชุม รับทราบ


๔.๔  ขอรับการสนับสนุนก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ  (สำนักงานอำเภอ)
ด้วยอำเภอแม่ระมาด  ได้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค – 
บริโภคจึงมีความประสงค์จะดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ  จำนวน  ๒  แห่ง   ได้แก่  อ่างเก็บน้ำลำห้วยขะเนจื้อ  ช่องแคบบ้านนุบอ  หมู่ที่  ๑  ตำบลขะเนจื้อ  และอ่างเก็บน้ำต้นน้ำลำห้วยแม่จะเรา  ช่องแคบห้วยโป่ง  หมู่ที่  ๒  ตำบลพระธาตุ
  
จังหวัดได้มอบหมายให้โครงการชลประทานตากสำรวจความเป็นไปได้ในการก่อสร้าง  และพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้ว
ประธาน สืบเนื่องจากอำเภอได้ทำหนังสือแจ้งขอรับการสนับสนุนจากจังหวัดในการ
ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำจำนวน  ๒  แห่ง และก็ได้รับการตอบรับจากจังหวัดตากแล้วว่าได้ประสานเจ้าหน้าที่มาดำเนินการสำรวจความเป็นไปได้ของพื้นที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๕  การดำเนินโครงการ “นายอำเภอเยี่ยมวัด ทำบุญวันพระ” (สำนักงานอำเภอ)
ด้วยอำเภอแม่ระมาด ได้มีการจัดทำโครงการ “นายอำเภอเยี่ยมวัด ทำบุญ
วันพระ” ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาได้แก่ การทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรม ในธรรมสวนะหรือวันพระ ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ให้มีความใกล้ชิด ยิ่งขึ้น อำเภอแม่ระมาดจึงขอเชิญท่านและข้าราชการในสังกัด ร่วมกิจกรรมเข้าวัดทำบุญด้วยการนำอาหาร (ปิ่นโต) ไปร่วมทำบุญ  วันอาสาฬหบูชา  
ในวันศุกร์ที่ ๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๗ ซึ่งตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘  
ณ วัดสิทธาวาส  หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่จะเรา เทศบาลตำบลแม่จะเราเป็นเจ้าภาพหลัก  
มติที่ประชุม   รับทราบ

๔.๖  ประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา  ประจำปี  ๒๕๕๗  (สำนักงานอำเภอ)
ด้วยอำเภอแม่ระมาด  ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่ระมาด  กำหนดจัดให้มี
ประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา  ประจำปี  ๒๕๕๗  ในวันพฤหัสบดีที่  ๑๐  กรกฎาคม  
๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐  น.  เริ่มตั้งขบวนแห่หน้าโรงเรียนบ้านห้วยนกแล
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องจากหน่วยงานต่าง ๆ
๕.๑  โรงพยาบาลแม่ระมาด
สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล  ประจำเดือนกรกฎาคม
๒๕๕๗
๑.  โรงพยาบาลแม่ระมาดได้ออกหน่วยค้นหาและตรวจรักษาโรคมาลาเรียเคลื่อนที่  ที่บ้านเมยผู้ใหญ่ปุ่ม,  เมยกำนันสุข,  เมยห้วยไผ่,  เมยแม่มาลัย  และเมย
น้ำดิบบอนหวาน  เดือนมิถุนายน  ๒๕๕๗  มีผู้รับการตรวจรักษา  จำนวน  ๑๘๘  ราย  พบเชื้อมาลาเรีย  จำนวน ๒๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓ เป็นเชื้อ PV. จำนวน  ๒๔  ราย  PF. จำนวน  ๑  ราย
๒.  วันที่  ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๕๗  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ระมาด  ร่วมกับ
กิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาด  ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่  ณ  โรงเรียน
แม่ระมาดวิทยาคม  ได้โลหิต  จำนวน  ๕๗  ยูนิต
๓.  วันที่  ๑๒  มิถุนายน  ๒๕๕๗  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ระมาด  ร่วมกิจกรรมโครงการ  “อำเภอเข้าวัด  ทำบุญวันพระ”  ณ  วัดภุมราวาส  หมู่ที่  ๑  ตำบลแม่ระมาด
๔.  วันที่  ๒๕ – ๒๖  โรงพยาบาลแม่ระมาด  จัดอบรมโครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยในเวลากลางคืน  ประจำปี  ๒๕๕๗  มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม
๒๒๓  คน
๕.  วันที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๗  คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ระมาด  ร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี  ๒๕๕๗  ตามกรอบแนวคิด  “สังคมปลอดภัย  ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน  ร่วมปกป้องลูกหลานให้ห่างไกลยาเสพติด”  ณ  ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด
มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๒  สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด  สรุปสถานการณ์โรคไข้เลือดออกอำเภอ
แม่ระมาดปี  ๒๕๕๗
นับตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๗  ถึงวันที่  ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๕๗  
ศูนย์ระบาดวิทยา  อำเภอแม่ระมาด  ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรวมจำนวนทั้งสิ้น  ๙  รายคิดเป็นอัตราป่วย  ๑๗.๗๘  ต่อประชากรแสนคน  ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต  เดือนที่พบผู้ป่วยมากที่สุดคือ  เดือนพฤษภาคม  จำนวน  ๔  ราย  รองลงมาคือ  มีนาคม  และมิถุนายน  จำนวน  ๓.๑  รายตามลำดับ


ตำบลที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือตำบลพระธาตุ  อัตราป่วย
เท่ากับ ๖๔.๐๕  ต่อประชากรแสนคน  รองลงมาคือตำบลขะเนจื้อ,  แม่ระมาด, 
 สามหมื่น  และตำบลแม่จะเรา  อัตราป่วย  ๒๕.๕๘,  ๒๒.๓๓,  ๑๕.๖๐,  ๖.๘๔  
ต่อประชากรแสนคน  ตามลำดับ  และตำบลแม่ตื่น  ยังไม่พบผู้ป่วย  
สาธารณสุขอำเภอ ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนช่วยดูแลสภาพแวดล้อมที่จะเสี่ยงต่อการแพร่
และเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายให้หมดไป
มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๓  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
สรุปผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
ประจำเดือนมิถุนายน  ๒๕๕๗
๑.  จัดทำโครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  ระหว่างวันที่   ๔ – ๖  มิถุนายน  ๒๕๕๗  ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
๒.  จัดทำโครงการให้ความรู้เบื้องต้นการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย  ประจำปี  ๒๕๕๗  ระหว่างวันที่  ๔ – ๖  มิถุนายน  ๒๕๕๗  ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
๓.  จัดทำโครงการอบรมทำกระเป๋าญี่ปุ่น  ระหว่างวันที่  ๑๙ – ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๕๗  ณ  ห้องประชุม  ชั้น  ๓  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ระมาด 
๔.  จัดเวทีเสวนาเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชน/หมู่บ้าน  เพื่อการปฏิรูป  ในวันที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๗  ณ  ห้องประชุม  ชั้น  ๓  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๔.  องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ  
สรุปผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ  
ประจำเดือนมิถุนายน  ๒๕๕๗
๑.  ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย  หมู่ที่  ๘ งบประมาณ  
๑๗,๕๘๖  บาท  ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
๒.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่๘ ขนาด๔x๕๐.๐๐x๐.๑๕ เมตรงบประมาณ  ๑๑๐,๕๐๐  บาท  ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
๓.  ซ่อมแซมโดยวิธีลงหินคลุก  หมู่ที่  ๑  บ้านขุนห้วยนกแล  งบประมาณ  ๒๗๔,๕๔๖  บาท  ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
๔.  อุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,  ผู้พิการ,  ผู้ป่วยเอดส์  งบประมาณ  
๓๖๕,๙๐๐  บาท  ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
๕.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ขนาด ๔x๐.๕๐x๑๐๐  เมตร  งบประมาณ  ๒๒๐,๐๐๐  บาท ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

๖.  ซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ  หมู่ที่  ๔  งบประมารณ  ๑๕,๙๐๐  บาท  ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
๗.  อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
จาตุรจินดา  งบประมาณ  ๑๗๒,๘๐๐  บาท  ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
๘.  อุดหนุนโครงการอาหารลางวันโรงเรียนบ้านห้วยกระทิง  งบประมาณ  ๑๒๖,๗๒๐  บาท  ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
๙.  อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านสี่หลัง  งบประมาณ 
๕๐,๐๐๐  บาท  ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
๑๐.  อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ที่  ๓  บ้านป่าไร่เหนือ  งบประมาณ  ๑๕๑,๒๐๐  บาท  ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
๑๑.  อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ที่  ๘  
บ้านห้วยสลุง  งบประมาณ  ๓๙,๒๐๐  บาท  ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
๑๒.  อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล  งบประมาณ  ๑๙๔,๐๐๐  บาท  ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
๑๓.  อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ  งบประมาณ 
๒๗๐,๐๐๐  บาท  ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
๑๔.  อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม  งบประมาณ  ๒๑๐,๐๐๐  บาท  ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
๑๕.  อุดหนุนโครงการอาหารกลางโรงเรียนบ้านสันป่าไร่   งบประมาณ  
๑๒๘,๐๐๐  บาท  ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
๑๖.  โครงการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม  งบประมาณ  ๕,๐๐๐  บาท  
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

มติที่ประชุม รับทราบ


๕.๕  องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
สรุปผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
 ในห้วงเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ – พฤษภาคม  ๒๕๕๗
๑.  วันที่  ๑ – ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๕๖  
-  กิจกรรม  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๖
-  รับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี
-  ๗  วันอันตรายเทศกาลปีใหม่
-  แจกผ้าห่ม  ม.๑ – ม.๕
-  กิจกรรมกีฬาพื้นบ้านกระเหรี่ยง  จังหวัดตาก
๒.  วันที่  ๑ – ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๗
-  วันเด็ก
-  ปีใหม่ม้ง


๓.  วันที่  ๑ – ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗
-  ประชาคม
-  แจกเบี้ย
-  ทำบุญสำนักงาน
๔.  ๑ – ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๗
-  ร่วมกิจกรรมพัฒนาโรงเรียน  ตดช.
-  ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
-  อบรมเครือข่ายปากะญอ
-  มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้จบการศึกษาโรงเรียน  ตชด.
-  สำรวจต้นน้ำสถานที่น้ำตกโป้โลเล  ม.๑

-  ประธานเปิดพิธีโครงการอบรมเยาวชนป้องกันอาชญากรรม
    และยาเสพติด
-   กีฬา  อปท.สัมพันธ์  ปี  ๕๗
-  อบรมเยาวชน  ตำบลสามหมื่น
-  พาเด็กนักเรียนโรงเรียน  ตชด.  ไปทัศนศึกษา  ณ  อุทยานไม้
   กลายเป็นหิน – เขื่อนภูมิพล – น้ำตกลานสาง
-  เป็นประธานเปิดการอบรมค่าลูกเสือ  กศน.สามหมื่น
๕.  วันที่  ๑ – ๓๐  เมษายน  ๒๕๕๗
-  กีฬาผู้สูงอายุ
-  รดน้ำดำหัว
-  ปรับปรุงซ่อมแซม  ศพด.บ้านห้วยขนุน
-  เข้าร่วมขบวนแห่กิจกรรมงานสงกรานต์  ปรำปี  ๒๕๕๗
-  ๗  วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์
-  ออกเยี่ยมค่าอนุชน  ตำบลสามหมื่น
-  เป็นประธานเปิดอบรมโครงการ  ป้องกันยาเสติดและให้ความรู้
   เกี่ยวกับกฎจราจร
๖.  วันที่  ๑ – ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๗
-  ช่วยเหลืออุทกภัย  วาตภัย  อัคคีภัย
-  ปรับปรุงซ่อมแซม  ศพด.บ้านห้วยขนุน
มติที่ประชุม รับทราบ


ระเบียบวาระที่  ๖ แผนปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ  ประจำเดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๗

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายที่  ๑
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๗ เรื่องอื่น ๆ
๗.๑ กำหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนสิงหาคม  ๒๕๕๗
วันศุกร์ที่  ๑  สิงหาคม ๒๕๕๗   เวลา  ๐๘.๓๐  น.  ณ  ห้องประชุม
ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด  (ชั้น  ๒)
มติที่ประชุม รับทราบ
๗.๒  กำหนดการประชุมกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ  ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗
วันศุกร์ที่  ๘  สิงหาคม ๒๕๕๗  (วันที่  ๑๐  สิงหาคม  เป็นวันกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน)
เวลา  ๑๐.๐๐  น. ณ  หอประชุมอำเภอแม่ระมาด
มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา              ๑๑.๐๐ น.  


ลงชื่อ    อ้อฤทัย  อินผิว ผู้จดบันทึกการประชุม
   ( นางสาวอ้อฤทัย  อินผิว )

ลงชื่อ    นราภรณ์  ช้างทอง ผู้ตรวจรายงานการประชุม
      (นางสาวนราภรณ์  ช้างทอง)
    ปลัดอำเภอ

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 09/07/2014
โดย อ้อฤทัย อินผิว
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประชุมรักษาความสงบเดือนมิถุนายน 2557
รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก
ครั้งที่  ๖ / ๒๕๕๗
วันพุธที่  ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๕๗
ณ  ห้องประชุมอำเภอแม่ระมาด  ชั้น  ๒
..............................................................
ผู้มาประชุม
๑.  นายเชวงศักดิ์  ใจคำ นายอำเภอแม่ระมาด
๒.  นายเลิศศักดิ์  ทับผึ้ง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
๓.  นายพันทิพย์  ชาญถิ่นดง ปลัดอำเภองานป้องกัน
๔.  นายอำนวยเดช  เทพคำอ้าย ปลัดอำเภองานป้องกัน
๕.  พ.ต.ท.ณตศพงษ์  ไมตรี (แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด
๖.  ร.ต.อ.ดำรง  สุขเชย (แทน) ผู้บังคับกองร้อย  ตชด.ที่ ๓๔๕
๗.  นายพงษ์ศักดิ์  เชาว์น้อย (แทน) สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
๘.  นายเฉลียว  ทองทิน เกษตรอำเภอแม่ระมาด
๙.  นายพีระ  พินิจการ (แทน) ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด
๑๐.  ร.ท.กิตติภพ  ประมาณ รักษาราชการแทนสัสดีอำเภอแม่ระมาด
๑๑.  นายธงไชย  สิงห์วิเศษ พัฒนาการอำเภอแม่ระมาด
๑๒.  นายพรัญชัย  ศิริพุฒิ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น
๑๓.  นายประสาท  กำเนิด หัวหน้าหน่วยอุทยานแห่งชาติขุนพะวอ
๑๔.  นายวรกิจ  โตจำเริญ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า  ที่ ตก.๒ (ขะเนจื้อ)
๑๕.  นายคงฤทธิ์  อินรัญ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก ๙ (แม่จะเรา)
๑๖.  นายสมชาย  คำตุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม
๑๗.  นายขวัญชัย  นันต๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม
๑๘.  นางสาวยุราณี  นามกร   (แทน) นายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาด
๑๙.  นายสถิตคุณ  ไร่นุ่น (แทน) นายกเทศมนตรีตำบลแม่จะเรา
๒๐.  นายสุทธิพจน์  บูลย์ประมุข นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
๒๑.  นายมงคล  หมูสูบปาป (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
๒๒.  นางสาววิดวงดอน  ก๋าวงษ์ (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
๒๓.  จ.ส.ท.บรรจง  ยะดอนใจ (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ
๒๔.  นางบุญรัตน์  ใหม่โม่ง (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
๒๕.  ส.ต.ท.สมชาติ  วุฒินันท์ (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
๒๖.  นายอนันต์  กาลังใจ กำนันตำบลแม่ระมาด
๒๗.  นายวิทยา  พันธ์ปัญญากรกุล กำนันตำบลพระธาตุ
๒๘.  นายจ่างแก้ว  คีรียรรยง           กำนันตำบลสามหมื่น
๒๙.  ร.อ.อนงค์  กันทะอู ผู้บังคับกองร้อยทหารพราน ที่ ๓๕๐๑ (บ้านวังผา)
๓๐.  ร.ต.วันชัย  ภู่มี                            (แทน) ผู้บังคับกองร้อยทหารราบที่ ร.๔๓๒ (จุดตรวจพะละ)

๓๑.  นายเกียรติศักดิ์  กิจการ (แทน) ผอ.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
๑. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ระมาด
๒. ท้องถิ่นอำเภอแม่ระมาด
๓. กำนันตำบลแม่จะเรา
๔. หัวหน้าด่านศุลกากรแม่สอด
เริ่มประชุมเวลา  ๑๑.๐๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายเชวงศักดิ์  ใจคำ  นายอำเภอแม่ระมาด  ประธานในการประชุม
ได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งมีสาระสำคัญ  ดังนี้
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ
มีเรื่องที่ชาวบ้านร้องเรียนเกี่ยวกับการออกจับไม้ภายในหมู่บ้านซึ่งบางบ้าน
จะเป็นไม้ที่เอามาจากหัวไร่ปลายนา  มีการกลั่นแกล้งกัน  ขอให้เจ้าหน้าที่ช่วย
ตรวจตราให้ดีว่าเป็นไม้เก่าหรือไม้ใหม่อยู่
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง  รับรองรายงานผลการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอำเภอแม่ระมาด  ครั้งที่  ๖ / ๒๕๕๗  เมื่อวันที่  ๑๘  มิถุนายน๒๕๕๗ ให้คณะกรรมการทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุม โดยเปิดดูได้ที่  Website:www.amphoe.com หัวข้อรายงานการระชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอำเภอแม่ระมาด  หากกรรมการท่านใดตรวจสอบรายงานการประชุมแล้วประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง  ขอให้แจ้งฝ่ายเลขาฯ  ทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุม  ครั้งก่อน
๓.๑ ปัญหาแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในฝั่งไทย
ประธาน สำหรับปัญหาแรงงานที่เข้ามาทำงานในฝั่งไทยช่วงนี้คงจะเงียบไปเนื่องจาก
มีการสนธิกำลังหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นทหาร  ตำรวจ  ฝ่ายปกครองอำเภอ
ได้ทำการออกกวาดล้างในช่วงที่ผ่านมา  อยากจะให้มีการขึ้นทะเบียนควบคุมของ
แต่ละหมู่บ้านเพื่อที่จะได้ตรวจสอบได้ว่าใครเป็นนายจ้าง
๓.๒ การลักลอบหลบหนีเข้าเมืองของชาวโรฮิงยา
ประธาน สำหรับชาวโรฮิงยาเป็นชาติพันธุ์ที่นับถือศาสนาอิสลามในประเทศพม่า
ปล่อยปละละเลยไม่ได้ก็ขอให้ช่วยกันสอดส่องดูแลด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่อง  เพื่อทราบและถือปฎิบัติ
๔.๑  การจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป  ระดับอำเภอ
เลขาฯ                           ด้วยจังหวัดตากแจ้งว่า  ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (เฉพาะ)
 ที่ ๒/๒๕๕๗  ได้กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป  ระดับจังหวัดเพื่อสร้างความรักความสามัคคีและความปรองดองสมานฉันท์แก่ประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่าย  ตลอดจนเพื่อให้การปฏิรูปการเมืองการปกครองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โดยกำหนดให้สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (สย.กอ.รมน.)เป็นหน่วยรับผิดชอบ  และมีผู้แทนมวลชน  พรรคการเมือง  ภาคสังคม  เครือข่ายประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่าย  เป็นคณะทำงาน  ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางปฏิบัติโดยให้รับสมัครอาสาสมัครช่วยงานด้านประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ารักสามัคคี  ให้ความร่วมมือกับภาคราชการเพื่อเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้องและยั่งยืน  ไม่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงและไม่มีการทุจริตคอรัปชั่น  รวมทั้งมุ่งเน้นให้ประชาชนไทยมีระเบียบวินัย  รักษากฎหมาย ยิ่งขึ้น
จังหวัดตาก/กอ.รมน.จว.ต.ก. ได้จัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการ
ปฏิรูปจังหวัดตาก/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ศปป.จว.ต.ก./
กอ.รมน.จว.ต.ก.) ขึ้น  ณ  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตาก
เพื่อดำเนินงานตามแนวทางข้างต้น  ดังนั้น  จึงให้อำเภอดำเนินการจัดตั้งศูนย์
ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป  ระดับอำเภอ  เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสร้าง
ความรัก  ความสามัคคี  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  สร้างความรู้  ความเข้าใจในการ
อยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ภายใต้ความแตกต่างหลากหลาย  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
๑. เป็นศูนย์กลางในการสร้างความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับนโยบายการบริหาร
ราชการแผ่นดินและเป็นศูนย์กลางในการรับฟังความคิดของประชาชนที่มีต่อรัฐ
๒. เป็นองค์กรในการขับเคลื่อนกิจกรรม  เพื่อสร้างความรัก  ความสามัคคี
ความปรองดอง  สลายแนวคิดที่แตกต่างและป้องกันไม่ให้มีการปลุกระดมมวลชน
ที่จะนำไปสู่ความแตกแยกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอย่างเป็นมาในอดีต
๓. เป็นองค์กรในการส่งเสริมการแสดงออกในด้านความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวม  เป็นเวทีที่จะนำประชาชนที่มีความขัดแย้ง
ทุกกลุ่มฝ่ายมาเปิดใจพูดคุยกันอย่างสันติวิธี  เพื่อลบความรู้สึกอคติต่อการที่เห็น
ต่างทางการเมือง
๔.  เพื่อสร้างสำนึกว่าทุกกลุ่มทุกฝ่ายล้วนมีความรักใคร่  สามัคคี  ปรองดองกัน
อยู่แล้ว  ในทุกถิ่นด้วยความมีจารีตวัฒนธรรม  ประเพณี  กับความมีศีลธรรม
ในสายเลือดและในจิตใจสืบต่อกันมา  เป็นชนชาติที่รักสงบ  รักพวกพ้อง
รักถิ่นเกิด  และอยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  องค์เดียวกัน
ในการนี้อำเภอแม่ระมาดได้มีคำสั่งอำเภอแม่ระมาดที่  ๒๐๕/๒๕๕๗
ลงวันที่  ๑๒  มิถุนายน  ๒๕๕๗  และคำสั่งอำเภอแม่ระมาดที่  ๒๐๖/๒๕๕๗
ลงวันที่  ๑๒  มิถุนายน  ๒๕๕๗  ให้หน่วยราชการเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป


ประธาน สรุปแนวทางในการทำงานยังเป็นเรื่องปกติอยู่แต่จะมีแนวทางอยู่
๓  แนวทาง ซึ่งตรงกับนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  มีดังนี้
๑) คืนธรรมชาติ  เช่น  การปลูกป่า  การพัฒนาแหล่งน้ำ และการปรับแต่ง
ภูมิทัศน์
๒) คืนวัฒนธรรม  เช่น  การแต่งกายพื้นเมือง  การใช้สิ่งของอุปกรณ์พื้นเมือง
ในการดำรงชีวิต  พัฒนา OTOP  สินค้าพื้นเมือง  การอนุรักษ์อาหารพื้นเมือง
การอนุรักษ์โบราณสถาน  การสร้างโบสถ์วิหาร บ้านเรือนและการอนุรักษ์ดนตรี
พื้นเมือง
๓) คืนคน เช่น  ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับอำเภอ,ตำบล  กิจกรรมเชิดชูยกย่องบุคคล (นักเรียนกตัญญู,แม่ตัวอย่าง)  มาตรการสังคม (การจัดระเบียบสังคม ,การจัดค่ายบำบัดยาเสพติด)
สำหรับวันที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๗  เป็นวันต่อต้านยาเสพติดจะมีการเดินรณรงค์
          โดยขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นนักเรียน  กลุ่มสตรี  อสม.  กศน. 
          กำนัน  ผู้ใหญ่บ้านฯ และฝ่ายปกครอง  พร้อมขอให้จัดทำป้ายกิจกรรมมาร่วมด้วย
มติที่ประชุม   รับทราบ
๔.๒  รายงานผลสถิติคดีอาญา  ๕  กลุ่ม และกลุ่ม ๖  ของ  สภ.แม่ระมาด
ดังนี้
สภ.แม่ระมาด      กลุ่มที่  ๑  คดีอุฉกรรจ์  สะเทือนขวัญ
-ไม่มีเกิด
      กลุ่มที่  ๒  คดีชีวิตร่างกายและเพศ
                                                   -มีเกิด  ๑  คดี   คดีอาญาที่  ๑๘๔/๕๗
                             ข้อกล่าวหา  พยายามฆ่าผู้อื่น  และมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน
                                                                   ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
         ของกลางอาวุธปืนออโตเมติก  ขนาด ๖.๓๕ มม.
                                                                   จำนวน ๑ กระบอก  พร้อมกระสุนปืน  ๓  นัด
ผู้ต้องหานางนภาเกตณ์  ปัญญาดิษฐ์วงษ์  อายุ ๓๘ ปี
                                                                  อยู่ที่ ๑๐๖ หมู่ ๖ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก
เหตุเกิดที่บนถนน  หมู่  ๕ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก
พงส.ผู้รับผิดชอบร.ต.ท.วิจารณ์ ฯ
      กลุ่มที่  ๓  คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์
๑. คดีอาญาที่  ๑๙๐/๕๗ 
ข้อกล่าวหา  ลักทรัพย์ ฯ
ของกลาง  บัตรประชาชน  บัญชีธนาคาร  สลิปเงินเดือน/
กุญแจรถ จยย.
ผู้ต้องหา  นายราชัน  ศรีประเสริฐ  อายุ  ๔๒  ปี  อยู่ที่ ๒๐ หมู่ ๕
ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
เหตุเกิดที่  ๑๒/๕ หมู่ ๔ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก
พงส.ผู้รับผิดชอบ  พ.ต.ท.แสงฯ
กลุ่มที่  ๔  คดีที่น่าสนใจ
         -ไม่มีเกิด
กลุ่มที่  ๕  คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย
-มีเกิด  ดังนี้
พ.ร.บ.ยาเสพติดฯ  จำนวน  ๘ คดี
๑. คดีอาญาที่  ๑๘๕/๕๗
ข้อกล่าวหาร่วมกันมียาเสพติดระเภท ๑ (ยาบ้า) และประเภท ๕
(กัญชา) โดยผิดกฎหมาย
ของกลางยาบ้า  ๕  เม็ด  กัญชา ๑ ห่อ ๙ กรัม
ผู้ต้องหา๑.นายสุเทพ  บูลย์ประมุข  อายุ ๕๔ ปี  
      อยู่ที่ ๑๐๕/๑ หมู่ ๓ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด
 จ.ตาก
เหตุเกิดที่     ๑๐๕/๑ หมู่ ๓ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก
พงส.ผู้รับผิดชอบ  ร.ต.ท.ชัชวาลย์ฯ
๒. คดีอาญาที่  ๑๘๔/๕๗
ข้อกล่าวหาเสพยาติดประเภท ๑ (ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย
ของกลางผลตรวจปัสสาวะ
ผู้ต้องหานายแสงเมือง  แก้วปาเขียว  อายุ  ๕๖  ปี
      อยู่ที่ ๓๕ หมู่ ๕ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
เหตุเกิดที่บนถนน หมู่ ๕ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
พงส.ผู้รับผิชอบ  พ.ต.ท.แสง ฯ
๓. คดีอาญาที่  ๑๙๗/๕๗
ข้อกล่าวหามียาเสพติดประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครอง
โดยผิดกฎหมาย
ของกลาง     ยาบ้า  ๙  เม็ด
ผู้ต้องหา      น.ส.นิภาพร  ไชยราช  อายุ ๓๖ ปี
       อยู่ที่ ๑๑๔ หมู่ ๕ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก
เหตุเกิดที่     ๑๑๔  หมู่ ๕ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก
พงส.ผู้รับผิดชอบ  ร.ต.ท.วิจารณ์ ฯ
๔. คดีอาญาที่ ๑๙๙/๕๗
ข้อกล่าวหา  เสพยาเสพติดประเภท ๑ (ยาบ้า) โดยผิดกฏหมาย
                                                                 ของกลางผลตรวจปัสสาวะ
ผู้ต้องหา     นายเกตนรินทร์  พอพระ  อายุ ๓๑ ปี
        อยู่ที่ ๑๑๐ หมู่ ๘ ต.ขมิ้น จว.สกลนคร
เหตุเกิดที่    ๑๗/๑  หมู่ ๗ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด  จ.ตาก
พงส.ผู้รับผิดชอบ  ร.ต.ท.วิจารณ์ ฯ
พ.ร.บ.ป่าไม้ฯและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-มีคดีเกิด  จำนวน  ๗  คดี  ผู้ต้องหา  ๑  คน
ข้อหา พ.ร.บ.ป่าไม้ ตามพ.ร.บ.๒๔๘๔ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๖๙
พ.ร.บ.อาวุธปืน
-มีเกิด  ๕  คดี  ผู้ต้องหา  ๕  คน
พ.ร.บ.คนเข้าเมือง
นำพา              จำนวน  -คดี   ผู้ต้องหา  -  คน
บุคคลต่างด้าว    จำนวน  ๑๑๓  คน   ผู้ต้องหา  ๑๑๓  คน
รวม      ๑๑๓  คน   ผู้ต้องหา  ๑๑๓  คน
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๓  รายงานสถานการณ์ความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน/ชุมชน
-กำนันตำบลแม่ระมาด
     -ตั้งแต่มีการประกาศกฎอัยการศึกเมื่อวันที่ ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๗
ในเขตพื้นที่ตำบลแม่ระมาดไม่พบเด็กมั่วสุมกัน  และได้มีการประกาศเสียง
ตามสายภายในหมู่บ้านให้ทราบถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่มีการตรวจค้น
ซึ่งจะเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นของหมู่ที่  ๖  ตำบลแม่จะเรา  ที่จะมีการ
ร้องเรียนภายในหมู่บ้านทำให้ได้รับความเดือดร้อนไปหมด ไม้ที่มีอยู่บางคน
เก็บไว้เป็นสิบปีเพื่อใช้ในการสร้างบ้าน  บางทีก็เป็นไม้หัวไร่ปลายนาที่ตัดมา
เก็บไว้ก็อยากจะขอให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้ดี  สำหรับแรงงานต่างด้าว
ที่อาศัยตามหัวไร่ปลายนาก็ได้แจ้งเสียงตามสายให้นายจ้างพามาทำ
ทะเบียนประวัติควบคุมไว้เพื่อที่จะได้ตรวจสอบได้ง่ายว่าใครเป็นนายจ้าง
-กำนันตำบลแม่จะเรา
-ไม่เข้าร่วมประชุม
-กำนันตำบลขะเนจื้อ
-ไม่มี
-กำนันตำบลแม่ตื่น
-ไม่ม่
-กำนันตำบลสามหมื่น
-ไม่มี
-กำนันตำบลพระธาตุ
-ไม่มี
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๔  สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น
-ไม่มี
-อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ
-สืบเรื่องมาหลายครั้งแล้วในการบุกรุกแผ้วถางป่า  ไม่สามารถจะ
หยุดยั้งได้เนื่องจากมีการบุกรุกแผ้วถางตลอดและขยายเป็นวงกว้างมากขึ้น
คราวที่พระเทพฯ เสด็จไปยังโรงเรียนห้วยขนุนมีกระแสรับสั่งเกี่ยวกับ
เส้นทางเห็นภูเขาเป็นหย่อมๆ  พบเห็นการบุกรุกทำลายป่าจนเป็นเขาหัวโล้นเหมือนจังหวัดน่านจนมีหนังสือรับสั่งมาให้ปฎิบัติและคำสั่งของ คสช. ที่ ๖๔/๒๕๕๗  เรื่อง การปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกำลายทรัพยากรป่าไม้  เพื่อดำเนินปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะพื้นที่
ต.สามหมื่น  และบ้านห้วยพระเจ้า ต.แม่ตื่นที่มีการบุกรุกเพิ่มมากขึ้น 
และในวันที่ ๘ กรกฎาคม  ๒๕๕๗  แม่ทัพภาคที่  ๓  จะเดินทางมา
เป็นประธานเปิดโครงการเสวนาแก้ไขปัญหาป่าไม้  จังหวัดตาก
ในหัวข้อเรื่อง  การปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้
ณ  เซ็นทารา  แม่สอดฮิลล์  รีสอร์ท  อ.แม่สอด  จ.ตาก  เพื่อใช้ในการทำงานให้เป็นทิศทางเดียวกัน  อย่างกรณีบ้านห้วยพระเจ้าใช้แผนที่  ปี ๔๕
มาเทียบกับปี ๕๖  จะเห็นว่ามีความแตกต่างกันมากเกิดขึ้นในรอบ  ๑๐  ปี
ซึ่งทางหน่วยป่าไม้จะมีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือกันอีกทีถึงปัญหาที่เกิดขึ้น  โดยจะเชิญผู้นำในหมู่บ้าน  ผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่มาหารือในวันที่ 
 ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๕๗
-หน่วยป้องกันรักษาป่าที่  ตก ๒ (ขะเนจื้อ)
-ผมนายวรกิจ  โตจำเริญ  เจ้าหน้าที่ป่าไม้ชำนาญการ
มาเป็นหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่  ตก.๒ (ขะเนจื้อ) เพื่อสะดวกในการ
ติดต่อประสานงาน  เบอร์โทรศัพท์  ๐๘๑-๙๗๒๔๐๓๑
-หน่วยป้องกันรักษาป่าที่  ตก  ๙ (แม่จะเรา)
-ช่วงที่ผ่านมาทางหน่วยได้จับกุมไม้ท่อน  ๓๗  ท่อน  ปริมาตร
๑๖.๖๗๐  ลูกบาศก์เมตร  ไม้แปรรูป  ๖๕๙  แผ่น  ปริมาตร  ๙.๒๖ 
ลูกบาศก์เมตร  ผู้ต้องหา  ๑  ราย
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๕      เรื่องอื่นๆ
-ไม่มี
ประธาน         -มีหน่วยงานอื่นอีกไหม  ที่จะเสนอเรื่องอื่น ๆ  ถ้าไม่มีวันนี้ขอขอบคุณ
     คณะกรรมการทุกท่านที่ได้ร่วมประชุมในครั้งนี้  และขอปิดการประชุม
     -เลิกประชุม  เวลา  ๑๑.๐๐  น.

ลงชื่อ  ม.ญ.ธัญวรัตม์  ศรีคำลือ   ผู้บันทึกการประชุม
                               ( ธัญวรัตม์  ศรีคำลือ)
           อส.อ.แม่ระมาด ที่ ๖
ลงชื่อ  พันทิพย์  ชาญถิ่นดง  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
      (นายพันทิพย์  ชาญถิ่นดง)
ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอแม่ระมาด

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 15/07/2014
โดย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประชุมยาเสพติด เดือนกรกฎาคม 2557
                                     รายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตากครั้งที่  ๗ / ๒๕๕๗วันศุกร์ ที่  ๑๘  กรกฎาคม ๒๕๕๗  เวลา  ๑๐.๐๐  น. ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด (ชั้น ๒)
                     ........................................................
เริ่มประชุม เวลา  ๑๐.๐๐ น.
ผู้มาประชุม
๑.  นายเลิศศักดิ์  ทับผึ้ง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร             งานปกครองอำเภอแม่ระมาด
๒.  นายพันทิพย์  ชาญถิ่นดง ปลัดอำเภองานป้องกัน
๓.  พ.ต.ท.ณตศพงษ์  ไมตรี (แทน)ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด
๔   นางศลิษา  สรรวิชัย (แทน) ผอ.โรงพยาบาลแม่ระมาด
๕.  นายพงษ์ศักดิ์  เชาว์น้อย สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
๖.  นายเฉลียว  ทองทิน เกษตรอำเภอแม่ระมาด
          ๗. นายคะนอง  อินพรม    ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด
                     ๘. ร.ท.กิติภพ  ประมาณ รักษาราชการแทนสัสดีอำเภอแม่ระมาด
  ๙.  นายไชยยันต์  อุดปิน (แทน) หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าแม่ตื่น
๑๐. นายมนตรี  พุ่มกล่อม หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก. ๙
  ๑๑. นายสัมฤทธิ์  ม่วงไหมทอง (แทน) หัวหน้าหน่วยอุทยานแห่งชาติขุนพะวอ
๑๒. นางยุพิน  วงษ์หมื่น ท้องถิ่นอำเภอ
๑๓. นายสถิตคุณ  ไร่นุ่น (แทน) นายกเทศมนตรีแม่จะเรา
๑๔.  นายวันชัย  พร้าวเอียด (แทน) นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
๑๕.  นายมงคล  หมูสูบปาบ (แทน) นายก อบต.แม่ระมาด
๑๖.  นางสาววิดวงดอน  ก๋าวงษ์ (แทน) นายก อบต.พระธาตุ
๑๗.  นายจเร  อารีวิชัย (แทน) นายก อบต.พระธาตุ
๑๘.  นายสมชาติ  วุฒินันท์ (แทน) นายก อบต.สามหมื่น
๑๙. นายเทวัญ  ไพศาลธรรมโชติ นายก อบต.ขะเนจื้อ
๒๐. นายกรกฤศ  วันธนานันท์ (แทน) นายก อบต.แม่ตื่น
๒๑.  ร.ต.วันชัย  ภู่มี (แทน) ผู้บังคับทหารราบ ที่ ๔๓๒
          ๒๒.  น.ส.อัญรัตน์  พุทธวงษ์ จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.แม่ระมาด
๒๓.  นายชัยชนะ  แก้วกลุ่ม (แทน) กำนันตำบลแม่จะเรา
๒๔. นายวีระวุฒิ  ใหม่โม่ง กำนันตำบลแม่ตื่น
๒๕. นายวิทยา  พันธ์ปัญญากรกุล กำนันตำบลพระธาตุ
๒๖. น.ส. ยุราณี  นามกร (แทน) นายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาด
๒๗. นายสมฤกษ์  ทิมขาว (แทน) ผู้อำนวยการโรงเรียแม่ระมาดวิทยาคม
๒๘. นายขวัญชัย  นันต๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม
๒๙. นายอำนวย  บุญถิน (แทน) หน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ ตก.๙
๓๐. จสอ.ประเสริฐ  รัดทุง (แทน) ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ ๓๕๐๑ (บ้านวังผา)
ผู้ไม่มาร่วมประชุม
๑.  ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔๕
๒.  กำนันตำบลขะเนจื้อ
๓.  กำนันตำบลแม่ระมาด
๔.  พัฒนาการอำเภอแม่ระมาด
๕.  กศน.แม่ระมาด
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายเลิศศักดิ์  ทับผึ้ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอแม่ระมาด ประธานในการประชุม  ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งมีสาระสำคัญ   ดังนี้
เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานฯ          -เนื่องจากท่านนายอำเภอติดภารกิจที่ต่างประเทศ จึงให้กระผมดำเนินการประชุมในครั้งนี้ไปก่อน
ต้องขอขอบพระคุณ ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมวันยาเสพติดโลก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยเฉพาะทางโรงเรียนที่จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และกิจกรรมเกี่ยวกับยาเสพติดภายในโรงเรียนตลอดทั้งวัน
มติที่ประชุม - รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอ
แม่ระมาด  ครั้งที่  ๖ / ๒๕๕๗   เมื่อวันที่    ๒๖พฤษภาคม ๒๕๕๗ให้คณะกรรมการทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมจากเว็บไซด์  www.aumphoe. com หากกรรมการท่านใดตรวจสอบรายงานการประชุมแล้วประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอให้แจ้ง ศพส. อ.แม่ระมาด  ทราบต่อไป
ประธานฯ - รายงานการประชุม หากผู้ใดไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็เอาตามเอกสารที่แนบ ทั้ง เจ็ดหน้า
มติที่ประชุม - รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่  ๖/๒๕๕๗  เมื่อวันที่  ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๕๗
- เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ศพส.อ.แม่ระมาด ส่งตัวผู้บำบัดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดในโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง  จำนวน ๕ ราย แต่ไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองต้องส่งตัวกลับ ๓ ราย เนื่องจากทางโรงเรียนฯไม่รับผู้เสพยาเสพติดประเภท ๒ (ฝิ่น)
- เมื่อวันที่  ๑๖ – ๓๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  ศพส.อ.แม่ระมาด ได้รับหนังสือสั่งการจากจังหวัดตากให้ค้นหาผู้เสพ/ผู้ติด  เข้ารับการบำบัดในโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง  จำนวน  ๗  ราย ศพส.อ.แม่ระมาด จัดส่งผู้เข้าบำบัดให้จังหวัด จำนวน ๘ ราย 
ประธาน ฯ - ช่วงนี้มีสนธิกำลังกับฝ่ายทหาร ฝ่ายตำรวจ เน้นการตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อค้นหาผู้ติด/ผู้เสพยา
เสพติด เข้าค่ายวิวัฒน์พลเมือง ณ กองร้อย อส.จ.ตาก ที่ ๑ 

ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องแจ้งเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
๔.๑  ด้วยคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคำสั่งที่ ๔๑/๒๕๕๗  ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่องการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด และได้กำหนด ๖ มาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกรอบภารกิจที่กำหนดอย่างจริงจัง และศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอแม่ระมาดได้รับแจ้งจากศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดตากว่า เพื่อให้การดำเนินการตามแนวทางเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ทุกภาคส่วนราชการ ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างจริงจัง ทั้งนี้ กรมการปกครองได้กำหนดกระบวนงานตามภารกิจของกรมการปกครอง ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของ คสช. ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ระยะเวลา ๓๐ วัน และ ๑๒๐ วัน) และแนวทาง Road Map การดำเนินการมาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติฝ่ายเลขา -  มาตรการที่ ๑ สืบเนื่องจากคำสั่ง ๔๑/๕๗ เรื่องการปราบปรามหยุดยั้ง ระยะเร่งรัด ๘ มิ.ย. – ๘  ก.ค. ๕๗ เรื่องให้กดดันผู้เสพ ผู้ค้า ยาเสพติด ในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ ,๗ ,๑๐ ,๑๓  ตำบลแม่ตื่น และหมู่ที่ ๒ ตำบลสามหมื่น โดยเฉพาะผู้ค้ามาตรการที่ ๒ จัดระเบียบสังคม มาตรการที่ ๓ บำบัดฟื้นฟู
มาตรการที่ ๔ การยึดและอายัดทรัพย์ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
มาตรการที่ ๕ การดำเนินการเจ้าหน้าที่รัฐ กำชับเจ้าหน้าที่ทุกระดับชั้นในกรณีที่ตรวจพบผู้ใต้บังคับบัญชาข้องเกี่ยวกับยาเสพติด
มาตรการ ที่ ๖ ให้ทุกอำเภอทุกจังหวัดรายงาน ศพส.จ.ทุก ๗ วัน
ประธานฯ - ระหว่างที่ตรวจค้น ข้อสังเกตปัญหายาเสพติดยังมีอีกเยอะให้ใส่ใจเรื่องรายละเอียด ฝากส่วนราชการต้องใส่ใจรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้คน รายล่าสุดที่ถูกจับกุมได้อ้างว่าเป็นสายข่าว  มีการอ้างอิงว่าเป็นสายให้เจ้าหน้าที่ ฉะนั้นแล้วทุกหน่วยงานต้องดูคนที่จะใช้ทำงานให้ด้วย
มติที่ประชุม - รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องรายงานผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหายาเสพติด (๗ แผน)
แผนที่ ๑ แผนการสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด
- สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ระมาด
- การดำเนินการกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ฝ่ายเลขาฯ - เนื่องจากเจ้าหน้าที่พัฒนาการทั้งหมด ไปราชการที่จังหวัดตากไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
ประธาน ฯ - วันที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๗  พัฒนาการได้ทำการมอบพระบรมฉายาลักษณ์ ให้แก่หมู่บ้านและมอบทุนให้แก่หมู่บ้านกองทุนแม่  ทั้งหมด  ๒๑  กองทุน
มติที่ประชุม - รับทราบ
แผนที่ ๒ แผนการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (Demand)
- โรงพยาบาลแม่ระมาด / สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
ตัวแทน รพ.แม่ระมาด - ตอนนี้โรงพยาบาลแม่ระมาด ได้บำบัดผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด ประเภท ๒ (ฝิ่น) จำนวน  ๒๑๔ ราย แยกเป็นสมัครใจ  ๒๑๐ ราย แบบบังคับบำบัด จำนวน ๔ ราย กรณีที่เป็นฝิ่นขอให้ส่งทางโรงพยาบาลได้เลย
ประธาน ฯ - ทางจังหวัดตั้งเป้าไว้ที่ ๑๖๐ คน แต่ตอนนี้เราทำเกินเป้าที่ ปปส.กำหนดไว้ ก็ขอขอบคุณทางโรงพยาบาล ที่ทำให้ยอดการบำบัดทะลุเป้า
มติที่ประชุม - รับทราบ
แผนที่ ๓ แผนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด (Potential Demand)
- โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม /โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม
- เมื่อวันที่ ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๕๗ เวลา  ๐๙.๐๐ น. ศพส.อ.แม่ระมาด นำโดยนายพันทิพย์  ชาญถิ่นดง  ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ร่วมกับจนท. ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ที่ ๓๐๒  กองกำลังนเรศวร  จนท.ตำรวจ สภ.แม่ระมาด  ได้ดำเนินการตรวจปัสสาวะเด็กนักเรียนกลุ่มเสี่ยง  จำนวน  ๑๐๖  ราย  ผลการปฏิบัติตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะ จำนวน ๒ ราย ในเบื้องต้นได้ประสานให้อาจารย์ฝ่ายปกครองดำเนินการเป็นการภายในก่อน เพื่ออนาคตของเด็กต่อไป 
ผอ.รร.แม่ระมาด - ดำเนินการไปตามอำเภอที่กล่าวไปแล้ว จัดกิจกรรม กีฬาต่อต้านยาเสพติด ตรวจปัสสาวะกลุ่มเสี่ยง จำนวน  ๒๔  ราย ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ
ผอ.รร.แม่จะเรา - วันที่ ๒๓ มิ.ย. ๕๗ สุ่มตรวจนักเรียน จำนวน ๑๐๖ ราย ตรวจพบปัสสาวะ  ๒ ราย วันที่ ๒๔ ตรวจพบเพิ่ม ๑ ราย วันที่  ๒๕  ตรวจซ้ำเพิ่มอีก ๑ ราย ตอนนี้อยู่ระหว่างเฝ้าระวัง กิจกรรม ๒๖ มิถุนายน ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมอบรมแกนนำโรงเรียนโดยเจ้าหน้าที่ทหารกองกำลังนเรศวร และจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนให้เด็กบ้านไกลที่อยู่หอพักได้มีกิจกรรมเล่น
ประธานฯ - เนื่องจากปัจจุบัน ถึงแม้ไม่มีเด็กติดยา ควรจะมีการเฝ้าระวังทางโรงเรียนหรือหน่วยงานหากมีข้อสงสัย หรือมีเหตุพฤติกรรมน่าสงสัยแจ้งมาที่ ศพส.อ.แม่ระมาด
มติที่ประชุม - รับทราบ
แผนที่ ๔ แผนการปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย - สรุปผลการดำเนินงานด้านการปราบปรามยาเสพติด ( ผลเป็นคดี)  ๖ คดี  สภ.แม่ระมาด ประจำเดือน   มิถุนายน – กรกฎาคม  ๒๕๕๗
๑. คดีอาญาที่ ๒๑๔  /๒๕๕๗ 
ข้อกล่าวหา  มีสารเสพติดไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ของกลาง  ยาบ้า จำนวน  ครึ่งเม็ด
ผู้ต้องหา  พระบุญเลิศ  สีคำมา อายุ ๕๑ ปี บ้านเลขที่ ๕๓/๔๘ ม.๕ ต.ดอยหล่อ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
สถานที่เกิดเหตุ  วัดศรีมงคล หมู่ที่ ๕  ต.พระธาตุ  อ.แม่ระมาด  จังหวัดตาก เมื่อวันที่  ๒๓ มิ.ย.  ๒๕๕๗
 ๒. คดีอาญาที่ ๒๑๕ / ๕๗  ยึดทรัพย์ที่  ๑๔๔ / ๕๗ 
ข้อกล่าวหา  “ มียาเสพติดให้โทษประเภทที่  1(ยาบ้า) ไว้ในความครอบครอง โดยผิดกฎหมาย” 
ของกลาง  ยาบ้า จำนวน  ๑ เม็ด
ผู้ต้องหา  นายกมล หรือบอย  ศรีคำภา  อายุ  ๒๙  ปี  บ้านเลขที่  ๕๖ ม.๑ ต.ท่าขุนราม อ.เมือง  จ.กำแพงเพชร 
สถานที่เกิดเหตุ บ้านเลขที่ ๑ ม.๓ ต.แม่ตื่น ฯ วันที่  ๒๕  มิ.ย.  ๒๕๕๗  เวลา ๐๗.๐๐ น.
๓. คดีอาญาที่ ๒๑๕ / ๕๗  ยึดทรัพย์ที่  ๑๔๔ / ๕๗ 
ข้อกล่าวหา  “ มียาเสพติดให้โทษประเภทที่  ๕ (กัญชา) ไว้ในความครอบครอง โดยผิดกฎหมาย” 
ของกลาง  กัญชาแห้ง จำนวน ๑ ห่อเล็ก น้ำหนักประมาณ ๙.๓  กรัม
ผู้ต้องหา  นายสุวัฒน์ชัย  คำแก้ว อายุ  ๓๖  ปี  อยู่บ้านเลขที่  ๓๘  ม.๓ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด  จ.ตาก    
สถานที่เกิดเหตุ บ้านเลขที่ ๓๘ ม.๓ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด  จ.ตาก
๔. คดีอาญาที่ ๒๒๘ / ๕๗  ยึดทรัพย์ที่  ๑๕๕ / ๕๗
ข้อกล่าวหา  “ มียาเสพติดให้โทษประเภทที่ ๑ (ยาบ้า) ไว้ในความครอบครอง โดยผิดกฎหมาย” 
ของกลาง  ยาบ้า จำนวน  ๘  เม็ด      
ผู้ต้องหา  นายอนุชา สิงห์สูงเนิน อายุ ๑๙ ปี อยู่บ้านเลขที่  ๑๔๖ ม.๕ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด 
            จ.ตาก 
สถานที่เกิดเหตุ บ้านเลขที่ ๑๔๖ ม.๕ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด  จ.ตาก เมื่อวันที่  ๑๐ กรกฎาคม  
         ๒๕๕๗  เวลาประมาณ ๐๗.๐๐ น.
๕. คดีอาญาที่ ๒๓๓/๕๗ ยึดทรัพย์ที่ ๑๕๗
ข้อกล่าวหา   มียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย
           ของกลาง  ๑. ยาบ้า  จำนวน  ๕๙๔ เม็ด 
    ๒. รถจักรยานยนต์  ๑ คัน
    ๓. เงินสด  จำนวน  ๙๐๐  บาท
    ๔. โทรศัพท์มือถือ  จำนวน  ๑ เครื่อง
ผู้ต้องหา นายทินวุฒิ  ปวงคำใจ  อายุ ๓๙ ปี  ที่อยู่ ๓๓ ม.๒ ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
สถานที่เกิดเหตุ  ทางเข้าหมู่บ้านป่าไร่ ม.๒ ต.ขะเนจื้อ ฯ เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ค.๕๗ เวลา  ๑๖.๔๕ น.
๖. คดีอาญาที่ ๒๓๔/๕๗ 
ข้อกล่าวหา  ไม่มาศาลตามกำหนดนัด , เสพยาเสพโดยไม่ได้รับอนุญาต
           ของกลาง  ผลตรวจปัสสาวะ
ผู้ต้องหา นายมารุต  อินถา  อายุ ๒๙ ปี  ที่อยู่ ๓๑๑/๒ ม.๖ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก
สถานที่เกิดเหตุ  บ้านเลขที่ ๓๑๑/๒ ม.๖ ต.แม่ระมาด ฯ เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ค. ๒๕๕๗
ตัวแทน สภ.แม่ระมาด - สภ.แม่ระมาด มีรายงานการปราบปราม มีการสนธิกำลังกันระหว่างตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง ช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม มี ๖ คดี รายละเอียดตามวาระการประชุม ฝั่งพม่าก็จะมีการกดดันฝั่งทางว้าแดง จุดเสี่ยงอยู่ที่บ้านวังผา เรื่องสายตำรวจอย่างที่ท่านประธานกล่าวไว้เราควรต้องทำประวัติให้ชัดเจน สถานการณ์ยาเสพติดเหมือนจะกลับมาเพิ่มขึ้น และผู้นำท้องถิ่นควรให้ความร่วมมือเพิ่มขึ้น
ประธานฯ - รายที่ ๕๙๔ เป็นที่น่าสังเกตฝั่งวังผาต้องฝากหน่วยทหารพราน เข้มงวดเรื่องนี้หน่อยเพราะเป็นจุดที่ข้ามมาได้ง่าย ตชด.ตั้งใหม่ตรงหนองหลวงฝากเน้นตรวจเพิ่มเติมหรือนัดหมายการตั้งจุดตรวจของแต่ละด่าน  เวลาออกตรวจทุกวันเจอทุกวันก็แสดงว่ามีการแพร่ระบาดของยาเสพติด
มติที่ประชุม - รับทราบ
แผนที่ ๖ แผนสกัดกั้นยาเสพติด
- หน่วยทหารในพื้นที่ ชุด มว.ปล.ที่ ๒ ร้อย ๔๓๒ (จุดตรวจพะละ)
ทหาร ร้อย ร.๔๓๒ - ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ณ จุดตรวจพะละเฝ้าระวังตลอด  ๒๔  ชั่วโมง ได้รับข่าวสารจากชาวบ้านว่ามีการช็อตปลาตรงสะพานระหว่างหมู่บ้านต้นผึ้งหมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ระมาด ในช่วงที่มีการสนธิกำลังกันตามคำสั่ง คสช.ก็ขอขอบคุณกำลังพลทุกนายที่ให้ความร่วมมือ
- กองร้อย ตชด.ที่ ๓๔๕ 
กองร้อย ตชด.ที่ ๓๔๕  -  ไม่มี
- กองร้อยทหารพราน ที่ ๓๕๐๑
ทหารพราน ที่ ๓๕๐๑ -  จุดตรวจที่บ้านวังผามีกล้องวงจรปิดอยู่สามตัว ตั้งอยู่ที่จุดขึ้นบริเวณท่าข้าม ทำการตรวจ
    ตั้งแต่เช้าถึงเย็นตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง
- ฝ่ายความมั่นคง / ร้อย อส.อ.แม่ระมาด
๑.  เมื่อวันที่  ๒๕ –  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๗   น. ศพส.อ.แม่ระมาด
  นำโดยปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง สมาชิก อส.อ.แม่ระมาด ที่ ๖  ได้สนธิกำลังกับหน่วยทหารราบ ร้อย ร. ๔๓๒ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่ระมาด   ได้ร่วมกันทำการปิดล้อม/ตรวจค้น ในพื้นที่หมู่ที่ ๒  ตำบลสามหมื่น , หมู่ที่ ๗ , ๑๐, ๑๓ ตำบลแม่ตื่น ตรวจพบผู้เสพ/ผู้ติด ยาเสพติด  (ฝิ่น) จำนวน  ๑๔  ราย 
เบื้องต้นได้นำเข้าบำบัดใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลในพื้นที่ ตรวจยึดอาวุธปืนลูกซองเดี่ยว ๒ กระบอก ปืนไทยประดิษฐ์ (ปืนแก้ป) ๑๗ กระบอก อาวุธปืนไทยประดิษฐ์พกสั้น ไม่ทราบขนาด ๑ กระบอก
๒. เมื่อวันที่ ๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  ศพส.อ.แม่ระมาด  นำโดยนายอำนวยเดช  เทพคำอ้าย  ปลัดอำเภองานป้องกัน นำสมาชิก อส.อ.แม่ระมาด ที่ ๖ ดำเนินการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด เพื่อหาสารเสพติดในปัสสาวะโดนนำเข้าโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง ในวันที่ ๑๖ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัดตาก ผลการปฏิบัติตรวจพบผู้มีสารเสพติดในปัสสาวะ  จำนวน  ๕  ราย และได้ยอดเพิ่มจากศพส.อ.ท่าสองยาง จำนวน ๓ ราย รวมผู้บำบัดทั้งหมดที่เข้าโรงเรียนวิวัฒน์ฯ จำนวน  ๘  ราย
๓. เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม  ๒๕๕๗  ศพส.อ.แม่ระมาด ร่วมกับ จนท.ทหารร้อย ร.๔๓๒ จนท.ตำรวจ สภ.แม่ระมาด ได้ร่วมกันปิดล้อมตรวจค้นบ้านเป้าหมายพบการกระทำผิด พรบ.ยาเสพติด และพรบ.อาวุธปืน  (ตามคดีอาญาที่ ๔)
๔. เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๗  ศพส.อ.แม่ระมาด โดยการอำนวยการของนายอำเภอแม่ระมาด นำโดยนายอำนวยเดช  เทพคำอ้าย ปลัดอำเภอ พร้อมด้วยสมาชิก อส.อ.แม่ระมาด  ได้จับกุมผู้กระทำผิด พรบ.ยาเสพติด ประเภท ๑ (ยาบ้า) ๑ ราย ชื่อ
นายทินวุฒิ  ปวงคำใจ  อายุ ๓๙ ปี ที่อยู่ ๓๓ ม.๒ ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด  จ.ตาก 
พร้อมของกลาง ยาบ้า  ๕๙๔ เม็ด เหตุเกิดที่ ถนนทางเข้าหมู่บ้านป่าไร่ หมู่ที่ ๒ - บ้านหนองหลวงหมู่ที่ ๑๓  ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก  เวลา ๑๖.๔๕ น.(ตามคดีอาญาที่ ๕)
ฝ่ายเลขาฯ - ฝ่ายความมั่นคงรวม อส.อ.แม่ระมาด ห้วงระหว่าง ๒๕ – ๒๗ มิถุนายน ทำการปิดล้อมตรวจค้นบ้านขุนห้วยแม่ท้อ  ตำบลสามหมื่น ผลการปฏิบัติพบผู้ค้าหนึ่งราย ผู้เสพสองราย (ฝิ่น) ได้ดำเนินคดีกับผู้ค้าแล้ว ส่วนผู้เสพ นำเข้ารับการบำบัด ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านแสม ผู้เสพยาที่เข้ารับการบำบัดจะไม่มีการกดดัน บ้านเป้าหมายหมู่บ้านแรกพบ ๓ ราย แต่ไม่มีของกลางพบกระสุนปืนเน้นย้ำผู้ถูกตรวจพบครั้งที่สองจะดำเนินคดี ปิดล้อม/ตรวจค้นบ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ ๑๐ ต.แม่ตื่น พบผู้ค้า ๑ ราย พร้อมอาวุธปืนลูกซองยาว ๑ กระบอก ได้ตรวจยึด และดำเนินคดี ที่สภ.แม่ระมาด จุดที่น่าสังเกตคือบ้านทีมู หมู่ที่ ๑๐ ตำบลขะเนจื้อ เวลาตรวจปัสสาวะจะพบสารเสพติดได้ทั้งสองประเภท
ประธานฯ - กรณีตรวจถนนหลวงจะเจอคนที่อื่นถ้ากรณีต่างจังหวัดจะส่งดำเนินคดี ถ้าเป็นคนในพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียงกันจะส่งเข้าบำบัด อย่างเช่นคนของอำเภอท่าสองยางถูกตรวจพบที่อำเภอแม่ระมาด เราก็สามารถแจ้งรายชื่อให้ ศพส.อ.ท่าสองยาง นำส่งเข้าค่ายบำบัดฯได้เลย เป็นการประสานการทำงานกับหน่วยงานข้างเคียงซึ่งได้ผลสำเร็จมาแล้ว กรณีอ้างเรื่องดื่มกาแฟ หรือยาต่างๆ ต้องพาไปแยกสารที่โรงพยาบาล
มติที่ประชุม - รับทราบ
แผนที่ ๗ แผนบริหารจัดการแบบบูรณาการ
- เทศบาลตำบลแม่ระมาด
- เทศบาลตำบลแม่จะเรา
- เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
- องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
- องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
- องค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ
- องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
- องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
มติที่ประชุม - ไม่มี
ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่องอื่นๆ
-  กำหนดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอ
แม่ระมาด และประชุมคณะกรรมการรักษาความความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย อำเภอแม่ระมาด  ครั้งที่  ๘ / ๒๕๕๗  ในวันจันทร์ที่  ๑๘  สิงหาคม ๒๕๕๗ 
 (ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป)
ประธานฯ - เรื่องที่จะนำเข้าวาระการประชุมครั้งต่อไปก็ขอส่งให้ฝ่ายความมั่นคงก่อนวันประชุม ก่อนสองวันเพื่อจะได้นำเรื่องเข้าบรรจุในวาระการประชุมได้ทัน
มติที่ประชุม - รับทราบ
ประธานฯ -  มีหน่วยงานอื่นอีกไหม? ที่จะเสนอเรื่องอื่นๆ ถ้าไม่มีก็ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ร่วม   
   ประชุมในครั้งนี้
-  เลิกประชุม  เวลา  ๑๑.๐๐  น.

ลงชื่อ ม.ญ.สมิต  ไชยเมืองชื่น ผู้บันทึกรายงานการประชุม
 (สมิต  ไชยเมืองชื่น)
    อส.อ.แม่ระมาด

ลงชื่อ นายพันทิพย์  ชาญถิ่นดง ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
  (พันทิพย์  ชาญถิ่นดง)
     ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง


ปรับปรุงข่าวล่าสุด 15/08/2014
โดย สมิต ไชยเมืองชื่น
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประชุมรักษาความสงบเดือนกรกฎาคม 2557
รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก
ครั้งที่  ๗ / ๒๕๕๗
วันศุกร์ที่  ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๕๗
ณ  ห้องประชุมอำเภอแม่ระมาด  ชั้น  ๒
..............................................................
ผู้มาประชุม
๑.  นายเลิศศักดิ์  ทับผึ้ง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
๒.  นายพันทิพย์  ชาญถิ่นดง ปลัดอำเภองานป้องกัน
๓.  พ.ต.ท.ณตศพงษ์  ไมตรี (แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด
๔.  นางศลิษา  สรรวิชัย (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ระมาด
๕.  นายพงษ์ศักดิ์  เชาว์น้อย (แทน) สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
๖.  นายเฉลียว  ทองทิน เกษตรอำเภอแม่ระมาด
๗.  นายคะนอง  อินทร์พรม ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด
๘.  ร.ท.กิตติภพ  ประมาณ รักษาราชการแทนสัสดีอำเภอแม่ระมาด
๙.  นางยุพิน  วงษ์หมื่น ท้องถิ่นอำเภอแม่ระมาด
๑๐.  นายไชยยันต์  อุดปิน (แทน) หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น
๑๑.  นายสัมฤทธิ์  ม่วงไหมทอง (แทน) หัวหน้าหน่วยอุทยานแห่งชาติขุนพะวอ
๑๒.  นายอำนวย  บุญกัน (แทน) หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า  ที่ ตก.๒ (ขะเนจื้อ)
๑๓.  นายมนตรี  พุ่มกล่อม (แทน) หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก ๙ (แม่จะเรา)
๑๔.  นายสมฤกษ์  ทิมขาว (แทน) ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม
๑๕.  นายขวัญชัย  นันต๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม
๑๖.  น.ส.ยุราณี  นามกร   (แทน) นายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาด
๑๗.  นายสถิตคุณ  ไร่นุ่น (แทน) นายกเทศมนตรีตำบลแม่จะเรา
๑๘.  นายวันชัย  พร้าวเอียด (แทน) นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
๑๙.  นายมงคล  หมูสูบปาป (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
๒๐.  นายจเร  วารีวิชัย (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
๒๑.  นายเทวัญ  ไพศาลธรรมโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ
๒๒.  นายกรกฤศ  วันธนานันท์ (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
๒๓.  ส.ต.ท.สมชาติ  วุฒินันท์ (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
๒๔.  นายชัยชนะ  แก้วกลุ่ม (แทน) กำนันตำบลแม่จะเรา
๒๕.  นายวิทยา  พันธ์ปัญญากรกุล กำนันตำบลพระธาตุ
๒๖.  นายวีระวุฒิ  ใหม่โม่ง           กำนันตำบลแม่ตื่น
๒๗.  จ.ส.อ.ประเสริฐ  รัดทุ่ง ผู้บังคับกองร้อยทหารพราน ที่ ๓๕๐๑ (บ้านวังผา)
๒๘.  ร.ต.วันชัย  ภู่มี                            (แทน) ผู้บังคับกองร้อยทหารราบที่ ร.๔๓๒ (จุดตรวจพะละ)
๒๙.  น.ส.วิดวงดอน  ก๋าวงษ์ จนท.บริหารงานทั่วไป (อบต.พระธาตุ)
๓๐.  น.ส.อัญรัตน์  พุทธวงษ์ จนท.วิเคราะห์ อบต.แม่ระมาด


ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
๑. ผู้บังคับกองร้อย ตชด.ที่ ๓๔๕
๒. พัฒนาการอำเภอแม่ระมาด
๓. กำนันตำบลแม่ระมาด
๔. กำนันตำบลขะเนจื้อ
๕. กำนันตำบลสามหมื่น
๖. หัวหน้าด่านศุลกากรแม่สอด
๗. ผอ.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
๘. หัวหน้าชุดวิทยากรกระบวนการเครือข่ายชุมชนที่ ๓๑๐๑
เริ่มประชุมเวลา  ๑๑.๐๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายเลิศศักดิ์  ทับผึ้ง  ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง  ประธานในการประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งมีสาระสำคัญ  ดังนี้
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ
เนื่องจากได้รับประสานจากผู้ว่าราชการจังหวัดตากเกี่ยวกับการทวงคืน
พื้นที่ป่าเน้นให้ผู้บุกรุกคืนในวันที่  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  มอบให้กับผู้ว่าฯ
โดยให้ป่าไม้ดำเนินการส่งคืนพื้นที่เอาชาวบ้านมามอบให้กับท่านผู้ว่าฯ จะไม่
ดำเนินคดียึดคืนโดยใช้แผนที่หลังปี ๒๕๔๕  เบื้องต้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ใกล้หน่วยไหนให้ไปลงทะเบียนที่นั้น กรณีบุกรุกโดยไม่มาขึ้นทะเบียนจะถูกดำเนินคดี  ในวันเดียวกันให้ส่งมอบอาวุธปืนด้วยจะได้เป็นผลงานของอำเภอ  ทั้งนี้ขอให้ท้องถิ่นทุกแห่ง  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้านแจ้งให้ชาวบ้านนำอาวุธปืนเถื่อนมามอบให้อำเภอ  ส่วนมาตรการแก้ไขจะแจ้งให้ทราบต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง  รับรองรายงานผลการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอำเภอแม่ระมาด  ครั้งที่  ๗ / ๒๕๕๗  เมื่อวันที่  ๑๘  กรกฎาคม๒๕๕๗ ให้คณะกรรมการทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุม โดยเปิดดูได้ที่  Website:www.amphoe.com หัวข้อรายงานการระชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอำเภอแม่ระมาด  หากกรรมการท่านใดตรวจสอบรายงานการประชุมแล้วประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง  ขอให้แจ้งฝ่ายเลขาฯ  ทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุม  ครั้งก่อน
-ไม่มี
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่อง  เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
๔.๑  กำชับการปฏิบัติตามนโยบายลดอบายมุข  สร้างสุขให้สังคม  ตามคำสั่ง
คณะรักษาความสงบแห่งชาติและการแก้ไขปัญหาการจำหน่ายสลากกินแบ่ง
เกินราคา
เลขาฯ ตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดนโยบายลดอบายมุข  สร้างสุขให้สังคม
เพื่อดำเนินการกับแหล่งอบายมุขที่ส่งผลเอื้อต่อยาเสพติด  และบ่อนการพนัน  
โดยได้มีการสั่งการให้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง  ประกอบกับ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ได้มีคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ฉบับที่ ๔๑/๒๕๕๗ ลงวันที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  เรื่อง  การปราบปรามและ
หยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดรวมถึงได้มีแนวทางแก้ไขปัญหาการขายสลาก
กินแบ่งรัฐบาลเกินราคา  โดยให้ตรวจสอบผู้ที่ได้รับจัดสรรสลากกินแบ่งจากจังหวัด
เป็นผู้ค้าปลีกหรือไม่  เพื่อป้องกันการผ่านนายหน้าค้าสลากกินแบ่ง  นั้น
กรมการปกครองได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนว่า  ปัจจุบันนี้มีสถาน
บริการที่อยู่ใกล้สถานศึกษาปล่อยปละละเลยให้เยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า  ๒๐  ปี
บริบูรณ์เข้าใช้บริการโดยไม่มีการตรวจบัตรประจำตัวประชาชน,เปิดเกินเวลาที่
กฎหมายกำหนด,จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเด็กและเยาวชนรวมถึงมีการ
กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานบริการเป็นจำนวนมาก  ตลอดจนปัญหา
การจำหน่ายสลากเกินราคาที่กำหนด  ดังนั้น  เพื่อให้การปฏิบัติตามนโยบายลด
อบายมุข  สร้างสุขให้สังคม  ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  และการแก้ไข
ปัญหาการจำหน่ายสลากกินแบ่งเกินราคาดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
จังหวัดจึงให้อำเภอดำเนินการ  ดังนี้
๑)  บังคับใช้กฎหมายกับสถานบริการ  ร้านจำหน่ายสุราที่ตั้งอยู่ใกล้สถานศึกษาที่
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ  หรือดำเนินกิจการที่ขัดต่อภาพลักษณ์และวัฒนธรรมอันดีของประเทศไทยและแหล่งอบายมุขอื่นที่ส่งผลเอื้อต่อปัญหา
ยาเสพติด
๒) ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนทุกแขนงให้สถานบริการ  ร้านจำหน่ายสุราและ
แหล่งอบายมุขอื่นที่ส่งผลเอื้อต่อปัญหายาเสพติดปฏิบัติตามกฎหมาย  ไม่ก่อความ
เดือดร้อนรำคาญแก่สถานศึกษาและประชาชนบริเวณใกล้เคียง
๓) ให้รณรงค์สร้างจิตสำนึกผู้ที่จะเข้าไปใช้บริการโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนรวมถึง
ผู้ประกอบการให้ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด
๔) ให้อำเภอเข้มงวดกวดขันสถานบริการให้ปฏิบัติตามกฎหมาย  รวมถึงนโยบาย
ลดอบายมุขสร้างสุขให้สังคม  ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่
๔๑/๒๕๕๗  ลงวันที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  โดยเคร่งครัด
๕)  แจ้งเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน ประชาสัมพันธ์
กวดขันและจับกุม  ผู้เสนอขาย  หรือขายสลากกินแบ่งที่ออกจำหน่ายและที่ยังไม่ได้
ออกเงินรางวัลเกินกว่าราคาที่กำหนดในสลากฯ  อันมีระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท  หรือทั้งจำทั้งรับตามพระราชบัญญัติการพนัน
พ.ศ. ๒๔๗๘  และพระราชบัญญัติสำนักสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๔๑๗  ด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๒  รายงานผลสถิติคดีอาญา  ๕  กลุ่ม และกลุ่ม ๖  
-สภ.แม่ระมาด  มีรายงานดังนี้
กลุ่มที่  ๑  คดีอุจฉกรรจ์  สะเทือนขวัญ-ไม่มีเกิด
กลุ่มที่  ๒  คดีชีวิตร่างกายและเพศ –ไม่มีเกิด
กลุ่มที่  ๓  คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ –ไม่มีเกิด
กลุ่มที่  ๔  คดีที่น่าสนใจ
 -ฝากเตือนลูกบ้านเกี่ยวกับการซื้อของทางเฟรชบุค  กรณีราย
ของน.ส.ทิพย์วรรณ  หม่อนกันทา  ซื้อไอโฟน ๖  ราคา ๑๒,๐๐๐ บาท ไม่ได้ของ
ประธาน ฝากระมัดระวังการสั่งซื้อของควรมีหลักฐาน
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๓  รายงานสถานการณ์ความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน/ชุมชน
-กำนันตำบลแม่ระมาด
-ไม่เข้าร่วมประชุม
-กำนันตำบลแม่จะเรา
-ไม่มี
-กำนันตำบลขะเนจื้อ
-ไม่เข้าร่วมประชุม
-กำนันตำบลแม่ตื่น
-ในเรื่องวัยรุ่น ม.๑ ขโมยถังแก๊สของโรงเรียนมีพฤติกรรมเสพยา
และได้ประชุมเกี่ยวกับคำสั่ง คสช. เรื่องการคืนผืนป่าและได้ทำการตรวจยึดผืนป่า
ได้  ๔  แปลง และได้ประชุมกับ กฟผ. ประเด็นเรื่องสะพานข้ามห้วยแม่ตื่นและ
เรื่องขยายเขตไฟฟ้าได้รับอนุมัติหลักการประมาณ  ๓๐  ล้าน
-กำนันตำบลสามหมื่น 
-ไม่เข้าร่วมประชุม
ปลัด อบต.สามหมื่น -เรื่องที่ทำกินมีบุกรุกเยอะ
-กำนันตำบลพระธาตุ
-เรื่องยาเสพติดมีรถน่าสงสัยอยู่  ๑  คัน  น่าจะเป็นผู้ค้ายา
อยากให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ
-เรื่องป่า  ในพื้นที่ ม.๖,ม.๗  มีปัญหาเรื่องทำกินและบุกรุกมาก
ในส่วนที่ทำการบุกรุกจะทำการส่งมอบคืนโดยจะมอบคืนให้ทุกหลังคาเรือน
ประธาน ขอขอบคุณที่นำร่องให้กับชาวบ้านในการคืนผืนป่า
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๔  สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น
-ไม่มี

-อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ
-ไม่มี
-หน่วยป้องกันรักษาป่าที่  ตก ๒ (ขะเนจื้อ)
-ในห้วง  ๑-๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  ยึดไม้สักและยึดพื้นที่ ๔ ไร่
-หน่วยป้องกันรักษาป่าที่  ตก  ๙ (แม่จะเรา)
-เริ่มลงทะเบียนบุกรุกผืนป่า
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๕    เรื่องอื่น ๆ  (ถ้ามี)
ประธาน ๕.๑  กำหนดการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก  ครั้งที่  ๘/๒๕๕๗  ในวันจันทร์ที่  ๑๘  สิงหาคม
๒๕๕๗  เวลา  ๑๑.๐๐ น.  ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกที
มติที่ประชุม รับทราบ
เกษตรอำเภอ ประชาสัมพันธ์ผู้นำสืบเนื่องการคืนความสุข  การช่วยเหลือปัจจัยการผลิต ขอร้องให้ผู้ประกอบการขายผลิตภัณฑ์การเกษตรติดราคาสินค้าทางการเกษตร
กรณีขึ้นทะเบียนเกษตรทุกชนิด
มติที่ประชุม รับทราบ
สัสดี คดีอาชญากรรมเพื่อป้องปรามอยากให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลาน
เนื่องจากมีคดีข่มขืนเยอะ
มติที่ประชุม รับทราบ
ประธาน          -ขอฝากเรื่องการขับรถของคนต่างด้าวและการขับรถให้ถูกกฎจราจร
และขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมประชุมวันนี้
          -เลิกประชุม  เวลา  ๑๑.๐๐ลงชื่อ  ม.ญ.ธัญวรัตม์  ศรีคำลือ   ผู้บันทึกการประชุม
                                                      ( ธัญวรัตม์  ศรีคำลือ)
           อส.อ.แม่ระมาด ที่ ๖
ลงชื่อ  พันทิพย์  ชาญถิ่นดง  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
      (นายพันทิพย์  ชาญถิ่นดง)
ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอแม่ระมาด
  
ปรับปรุงข่าวล่าสุด 15/08/2014
โดย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประชุมรักษาความสงบเดือนตุลาคม 2557
                                                         รายงานการประชุม
     คณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงอำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก
ครั้งที่  ๑๐ / ๒๕๕๗
วันศุกร์ที่  ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๕๗
ณ  ห้องประชุมอำเภอแม่ระมาด  ชั้น  ๒
..............................................................
ผู้มาประชุม
๑.นายเชวงศักดิ์  ใจคำ นายอำเภอแม่ระมาด
๒ นายเลิศศักด์  ทับผึ้ง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
๓.   นายพันทิพย์  ชาญถิ่นดง  ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง
๔.   นายอำนวยเดช  เทพคำอ้าย  ปลัดอำเภองานป้องกัน
๕.   พ.ต.ท.ณตศพงษ์  ไมตรี     (แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด
๖.   ร.ต.อ. ยงยุทร  ทวีชัย   (แทน) ผู้บังคับกองร้อย ตชด. ที่ ๓๔๕
๗.   นางศลิษา  สรรวิชัย  (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ระมาด
๘.   นายเฉลียว  ทองทิน เกษตรอำเภอแม่ระมาด
๙.   นายคะนอง  อินทร์พรม ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด
๑๐. น.ส.อลิสษา  เรืองเดช     (แทน) พัฒนาการอำเภอแม่ระมาด  
๑๑. นางยุพิน  วงษ์หมื่น ท้องถิ่นอำเภอแม่ระมาด
๑๒. นายไชยยันต์  อุดปิน  (แทน) หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น
๑๓. นายประสาท  กำเนิด หัวหน้าหน่วยอุทยานแห่งชาติขุนพะวอ
๑๔. นายวิเชียร  จ้อนแดงธรรม  (แทน) หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.๒(ขะเนจื้อ)
๑๕. น.ส.ยุราณี  นามกร     (แทน) นายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาด
๑๖. นายสถิตคุณ  ไร่นุ่น   (แทน) นายกเทศมนตรีตำบลแม่จะเรา
๑๗. นายเกษม  ติสา  (แทน) นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
๑๘. นายมงคล  หมูสูบปาป  (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
๑๙. นายศรัณย์  ต้าวเต็บ    (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
๒๐. นายอุทิศ  มูลตา     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ
๒๑. นายสุธน  ดอยสะอาด  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
๒๒.นายอนันต์  การังใจ    กำนันตำบลแม่ระมาด
๒๓. นายเนียร  หม่อนกันทา    (แทน)กำนันตำบลแม่จะเรา
๒๔. นายวิทยา  พันธ์ปัญญากุล     กำนันตำบลพระธาตุ
๒๕. นายสุรัตน์  ขวัญแก้วนากร     กำนันตำบลขะเนจื้อ 
๒๖. นายวีระวุฒิ  ใหม่โม่ง       กำนันตำบลแม่ตื่น
๒๗. นายจ่างแก้ว  คีรียรรยง  กำนันตำบลสามหมื่น
๒๘. จ.ส.อ. ประเสริฐ  รัดทุ่ง  (แทน)ผู้บังคับกองร้อยทหารพราน ที่๓๕๐๑ (บ้านวังผา)
๒๙. ร.อ.เอกวีร์  กัลยาณมิตร    ผู้บังคับกองร้อยทหารราบที่ ร.๔๑๓ (จุดตรวจพะละ)
๓๐. นายเกียรติศักดิ์  กิจการ (แทน) ผอ.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
๓๑. น.ส.อัญรัตน์  พุทธวงษ์  จนท.วิเคราะห์ อบต.แม่ระมาด
๓๒. นายจีรยุทธ  ปาเตียง    หน.สป.อบต.แม่ตื่น
๓๓. นายนิยม มโนทิพย์เจริญ   สารวัตรกำนัน ต. สามหมื่น
๓๔. อ.ส. ชัยณรงค์  แก้วส้อย  เจ้าหน้าที่ ศพส.อ.แม่ระมาด
๓๕. ม.ญ.สมิต  ไชยเมืองชื่น  เจ้าหน้าที่ ศพส.อ.แม่ระมาด
๓๖. ม.ญ.นันธ์สวรรค์  พรหมรักษา เจ้าหน้าที่ ศพส.อ.แม่ระมาด
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
๑.สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
๒.สัสดีอำเภอแม่ระมาด
๓.หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ตก ๙ (แม่จะเรา)
๔.ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม
๕.ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม
๖.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.๓๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายเชวงศักดิ์  ใจคำ  นายอำเภอแม่ระมาด  ประธานใน
การประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งมีสาระสำคัญ  ดังนี้
ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ
ประธาน  -เรื่องสถานการณ์สู้รบตามแนวชายแดนของชนกลุ่มน้อยและทหารพม่า ตรงข้าม
                   ท่าเมยแม่สอดและตรงข้ามอำเภอท่าสองยาง ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงโดยมี
  ชาวบ้านที่หนีตายอพยพข้ามมาอาศัยอยู่ตามแนวชายแดนฝั่งไทย ก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันดูแลหน่อย
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๒เรื่อง  รับรองรายงานผลการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอำเภอแม่ระมาด  ครั้งที่  ๑๐ / ๒๕๕๗  เมื่อวันที่  ๑๗  ตุลาคม ๒๕๕๗  ให้คณะกรรมการทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุม โดยเปิดดูได้ที่  Website:www.amphoe.com หัวข้อรายงานการระชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง
และความสงบเรียบร้อยอำเภอแม่ระมาด  หากกรรมการท่านใดตรวจสอบรายงานการประชุมแล้วประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง  ขอให้แจ้งฝ่ายเลขาฯ  ทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุม  ครั้งก่อน
-เราได้แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับการขนแรงงานต่างด้าวที่ร้องเรียนไปทางเฟสผู้ว่าฝากชุดจุดตรวจพะละที่เข้ามาเปลี่ยนชุดใหม่ช่วยดูแลและตรวจสอบด้วย อีกจุดหนึ่งตรงด่าน ตชด. พระธาตุ และอีกเรื่องหนึ่งให้ตรวจสอบสวนยางพาราตรงที่ไม้ออกซึ้งมีการขยายแนวเขตและเจ้าของได้เปลี่ยนมือเป็นของนายทุน ซึ้งขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบ  
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๔เรื่อง  เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
๔.๑  แผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้  การบุกรุกที่ดินของรัฐ
และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
เลขาฯ -ด้วยจังหวัดตาก  ได้รับแจ้งจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมว่า  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ได้อนุมัติให้ใช้แผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้  การบุกรุกที่ดินของรัฐ  และการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภาย ในราชอาณาจักร และทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ได้ส่ง
แผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้  การบุกรุกที่ดินของรัฐ  และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  ให้อำเภอเพื่อประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้  ตามบทบาทหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องต่อไป จังหวัดตาก  ได้ตรวจสอบแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่า
ไม้  การบุกรุกที่ดินของรัฐและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติดังกล่าวแล้ว มีแนวทางการดำเนินการในระดับพื้นที่สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องปฎิบัติ
รวม  ๙  ข้อ  ในเบื้องต้น ดังนี้
๑)ต้องไม่มีการบุกรุกเพิ่มเติมอีกนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ด้วยการใช้กฎหมาย
อย่างเข้มงวดและเด็ดขาด
๒)ดำเนินการตามกฎมายกับผู้ที่บุกรุกป่าไม้หลังปี พ.ศ. ๒๕๔๕ (โดยใช้ภาพถ่ายปี๓)๒๕๔๕ และแก้ไขปัญหาตามมติ  ครม. ๓๐ มิ.ย. ๒๕๔๑ กรณีบุกรุกก่อนปี
พ.ศ. ๒๕๔๕)
๓)  จัดลำดับความเร่งด่วนกับนายทุนหรือผู้บุกรุกรายใหญ่ที่บุกรุกป่าไม้เป็นลำดับแรก  แล้วดำเนินการกับรายอื่น ๆ ต่อไป
๔)  พื้นที่ที่ได้ดำเนินการยึดคืนพื้นที่ได้แล้วให้เร่งดำเนินการฟื้นฟูตามหลักวิชาการและดำเนินกิจกรรมป้องกันการบุกรุกซ้ำในพื้นที่เดิม  หากมีการบุกรุกซ้ำให้ดำเนินการตามกฏหมายอย่างเฉียบขาด
๕)  จัดตั้งป่าชุมชนเพิ่มขึ้น  และมอบให้ชุมชนรับผิดชอบดูแล  โดยส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม  ให้การสนับสนุนในการจัดตั้ง  และการดูแลป่าชุมชนให้ครบทุกแห่ง
๖)  จัดตั้งอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)
ในหมู่บ้านที่มีเขตติดต่อพื้นที่ป่า  ทำหน้าที่ดูแลและบำรุงรักษาป่าให้ครอบคลุม
พื้นที่ป่า
๗)  ดูแลประชาชนและชุมชนในพื้นที่ป่าและพื้นที่รอบป่าให้มีพออยู่  พอกินพอใช้โดยจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ให้อยู่อย่างมีความสุขเกื้อกูลกันระหว่างป่า
กับคนอย่างยั่งยืน
๘)  กรณีใด ๆ  ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมให้ดำเนินการ
ต่อไป
๙)  การกระทำใด ๆ  ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ยากไร้  ผู้มีรายได้น้อย
และผู้ไร้ที่ดินทำกินซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่เดิมนั้น ๆ  ก่อนคำสั่ง คสช. ที่ ๖๖/๒๕๕๗
มีผลบังคับใช้ยกเว้นผู้บุกรุกใหม่
ฉะนั้น  จึงขอให้ทุกหน่วยงาน  ได้ถือปฎิบัติตามแนวทางของแผนแม่บทดังกล่าวตามภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด    
มติที่ประชุม        รับทราบ
  ๔.๒  การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลออกพรรษาและเทศกาล
ลอยกระทง  ปี  ๒๕๕๗
เลขาฯ ด้วยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน  แจ้งแผนบูรณาการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลออกพรรษาและเทศกาลลอยกระทง ปี ๒๕๕๗
ในการนี้  จังหวัดตากโดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดตาก  ขอให้
ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอดำเนินการ  ดังนี้
๑)ใช้ชื่อในการรณรงค์ ได้แก่
๑.๑  เทศกาลออกพรรษา คือ “ออกพรรษาปลอดภัย  ร่วมใจลดอุบัติเหตุ”
๑.๒  เทศกาลลอยกระทง  คือ “ลอยกระทงปลอดภัย  ร่วมใจลดอุบัติเหตุ”
๒)  กำหนดเป้าหมายดำเนินการ  เพื่อให้มีมาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกลาออกพรรษาและเทศกาลลอยกระทง  และจัดทำฐานข้อมูลสถิติ
การเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลออกพรรษาและเทศกาลลอยกระทง
๓)  ระยะเวลาดำเนินการ  แบ่งออกเป็น  ๒  ช่วง  ได้แก่
๓.๑  เทศกาลออกพรรษา  ระหว่างวันที่ ๗-๙ ตุลาคม ๒๕๕๗
             -เหตุการณ์อุบัติเหตุไม่มี
๓.๒  เทศกาลลอยกระทง  ระหว่างวันที่ ๕-๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
๔)  ดำเนินการตามมาตรการทั่วไป  ๕  ด้าน  ตามแนวทางการดำเนินงานตาม
มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลออกพรรษาและเทศกาล
ลอยกระทง  ปี  ๒๕๕๗  ดังนี้
๔.๑  ด้านการบริหารจัดการ
๔.๑.๑  อำนวยการควบคุม  กำกับ  ดูแล  สนับสนุนการดำเนินการ
ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเวลาดังกล่าวในเขตพื้นที่ให้เป็นไปตามแผน
บูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลออกพรรษาและเทศกาล
ลอยกระทง  ปี  ๒๕๕๗
๔.๑.๒  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน  รับทราบ
ถึงแนวทางการดำเนินการตามมาตรการเน้นหนัก หมวก  เมา  เร็ว  อย่างต่อเนื่อง
และทั่วถึงผ่านสื่อต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับพื้นที่  เช่น  ป้าย  สปอร์ตวิทยุ  แผ่นพับ
ใบปลิว ฯลฯ
๔.๑.๓ ประสานการดำเนินการกับผู้นำชุมชน  หมู่บ้าน  และท้องถิ่น
ในพื้นที่ให้ช่วยณรงค์  ชักจูงประชาชนปฎิบัติตามมาตรการเน้นหนักอย่างต่อเนื่อง
๔.๑.๔  บริหารจัดการส่วนราชการและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องใน
เขตพื้นที่เพื่อเฝ้าระวัง  ป้องกันและแก้ไขปัญหาอันจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลดังกล่าว
๔.๒  ด้านถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย 
ให้แจ้งศูนย์ปฎิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงถนน  ทั้งสายหลักและสายรอง
ปรับปรุงสภาพแวดล้อม  เพื่อให้เกิดทัศนวิสัยที่ดี  และมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
ตรวจสอบจุดเสี่ยง  จุดอันตรายและจุดที่มักเกิดอุบัติเหตุบ่อย  รวมถึงจัดทำป้าย
เตือนจุดเสี่ยง  จุดอันตราย  และจุดที่มักเกิดอุบัติเหตุทางถนน
๔.๓  ด้านยานพาหนะที่ปลอดภัย
ให้การสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ 
 ๔.๓.๑  กำกับ  ควบคุม  ดูแล  รถยนต์โดยสารสาธารณะทุกประเภท
ให้มีความปลอดภัย  เหมาะสมกับการใช้งานในช่วงเทศกาลดังกล่าว
๔.๓.๒  การตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะทุก
ประเภทให้เหมาะกับการใช้งาน
๔.๓.๓  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนดูแลสภาพของ
ยานพาหนะให้มีความพร้อมในการใช้งาน
๔.๔  ด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย
๔.๔.๑  ตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจ  เพื่อบังคับใช้กฎหมายตามมาตรการ
๑๐  มาตรการในช่วงเทศกาลดังกล่าวโดยบูรณาการร่วมกับสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่
๔.๔.๒ มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ  การรายงานข้อมูลอุบัติเหตุ
ทางถนนที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลดังกล่าว  ตามแบบบันทึกข้อมูลอุบัติเหตุ
(ปภ.บอ.๓ ปภ.บอ.๔)  โดยให้บูรณาการข้อมูลร่วมกับโรงพยาบาลประจำอำเภอ
และสถานีตำรวจภูธรในเขตพื้นที่
๔.๔.๓  บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่  กฎหมายจราจร  
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และกฎหมายอื่น ๆ
๔.๔.๔  แจ้งศูนย์ปฎิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน  เยาวชน
นักเรียน  นักศึกษา  เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงดังกล่าว
๔.๔.๕  แจ้งศูนย์ปฎิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน  มีความ
ตระหนัก  และใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง  รวมทั้งให้ประชาชนรับทราบเกี่ยว
กับมาตรการเน้นหนักหมวก  เมา  เร็ว
๔.๕  ด้านการตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ
ให้แจ้งศูนย์ปฎิบัติความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จัดเตรียมความพร้อมของหน่วยกู้ชีพและกู้ภัย  ทั้งด้านบุคลากรเครื่องมือ  วัสดุ  อุปกรณ์  การสั่งการ  ระบบการติดต่อสื่อสาร  และการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน  ในช่วงเทศกาลดังกล่าว
๕)  ดำเนินการตามมาตรการเน้นหนัก  โดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขต
พื้นที่  ดังนี้
๕.๑  มาตรการป้องกัน  ได้แก่
๕.๑.๑  การบังคับใช้กฎหมายตามมาตรการ  ๑๐  มาตรการ
ได้แก่ ๑) ไม่สวมหมวกนิรภัย ๒) มอเตอร์ไซต์ไม่ปลอดภัย ๓) เมาสุรา ๔) ไม่คาด
เข็มขัดนิรภัย ๕) ไม่มีใบขับขี่ ๖) ความเร็วเกินกำหนด ๗) ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร
๘) ขับรถย้อนศร ๙) แซงในที่ขับขัน ๑๐) ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ
๕.๑.๒  การควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  โดยบังคับ
ใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
๕.๑.๓  แจ้งขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
พื้นที่ที่จัดงานเทศกาลดังกล่าว  จัดเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครเฝ้าระวัง  สอดส่อง
ดูแลความปลอดภัยบริเวณสถานที่จัดงาน  เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทาง
ถนน  และป้องกันอุบัติเหตุจากการจุดพลุ  ประทัด และดอกไม้เพลิง  รวมทั้งจัดให้
มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตทางน้ำให้เพียงพอ
๕.๑.๔  ให้ศูนย์ปฎิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอที่มี
พรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน พิจารณาหามาตรการหรือแนวทางตามความ
เหมาะสมในการดูแลความปลอดภัยทางถนนให้กับประชาชนทั้งชาวไทยและชาว
ต่างชาติที่ผ่านเข้าออกบริเวณจุด่านแดนถาวรในช่วงเทศกาลดังกล่าว                           
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๓  การเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนในพื้นที่
๔.๓.๑  ปรากฏข่าวสารว่า  กลุ่มเห็นต่างทางการเมืองเริ่มมีการเคลื่อนไหวเตรียม
มวลชนลงในหมู่บ้าน,จัดตั้งมวลชน  และขยายแนวความคิดเสรีไทยเพื่อตอบโต้คสช. 
เลขาฯ ในการนี้  อำเภอขอให้ผู้นำในท้องถิ่น  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ให้ดำเนินการติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มดังกล่าวดังนี้
๑)เพ็งเล็งแกนนำและหัวคะแนนที่เคลื่อนไหวในระดับพื้นที่  
๒)ทำการเฝ้าฟังวิทยุชุมชนโดยตรวจสอบการต่อต้านอย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะใน
เดือน ต.ค. ๕๗  ซึ่งเป็นเดือนสัญลักษณ์แห่งการเรียกร้อง
๓)พัฒนากลุ่มเป้าหมายบุคคลเพิ่มเติม  ทั้งที่เคลื่อนไหวบนดิน  และเคลื่อนไหว
ใต้ดิน
๔.๓.๒  กลุ่มชาวบ้านคัดค้านการขอสัมปทานโรงโม่หิน
ประธาน                      พื้นที่ที่เกิดขึ้นคือพื้นที่ดอยหลวงที่อยู่เขตพื้นที่หมู่ ๖ ตำบลแม่ระมาด ซึ้งชาวบ้านได้มาร้องเรียนไม่เอาโรงโม่หิน และขอให้ตรวจสอบการดำเนินการของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยและเยียวยากรณีเกิดความเสียหายจากผลที่เอารถไปทำทางและให้ทางอำเภอระมัดระวังดูแลไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก หลังจากที่ชาวบ้านได้เข้ามาประท้วงคัดค้านที่อำเภอ ก็ได้เข้าไปดูพื้นที่ปรากฏว่าดอยสวยมากมีถ้ำที่สวยงามและเป็นป่าชุมชนที่สมบูรณ์มาก คิดว่าถ้าชาวบ้านเอาด้วยหรือว่าฝ่าน แต่ไม่ฝ่านอำเภอแน่ สรุปจะไม่เกิดโรงโม่หินในอำเภอแม่ระมาดอย่างแน่นอน
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๔  รายงานผลสถิติคดีอาญา๕ กลุ่ม และกลุ่ม  ๖
สภ.แม่ระมาด สรุปรายละเอียดสถิติคดีอาญา๕กลุ่ม  ระยะเวลา ๑ ต.ค. – 
๑๕ ต.ค. ๒๕๕๗
กลุ่ม ๑,๒,๓ และ ๔  ไม่มีคดีเกิด
กลุ่ม  ๕  ยาเสพติด
๑)มีฝิ่นเพื่อจำหน่ายและมีอาวุธปืน  เมื่อ ๖ ต.ค. ๕๗  จับนายใบหนึ่ง  ไม่มี
นามสกุล อายุ  ๓๓  ปี  อยู่บ้านเลขที่ ๐/๘๙ ม.๖ ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
-ฝิ่นดิบ  จำนวน  ๑๑  ห่อเล็ก  น้ำหนักประมาณ  ๕.๖ กรัม
-อาวุธปืนแก๊ปยาว  แบบประดิษฐ์เอง   จำนวน  ๑  กระบอก
-เหตุเกิด  บ้านเลขที่  ๓๗/๑  ม.๖ ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
-ร.ต.ท.ชัชวาลย์  ก๋าเครือคำ  พงส. คดีที่  ๒๘๒/๕๗
๒)  เสพยาบ้า  เมื่อ  ๗ ต.ค. ๕๗ จับนายสิทธิพงษ์  คำลำปาง  อายุ ๔๗ ปี
-อยู่บ้านเลขที่ ๕๗/๖ ม.๑ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
-ตรวจปัสสาวะ
-เหตุเกิด  ห้างไร่  ม.๑ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
-ร.ต.ท.วิจารย์  อ้อหิรัญ  พงส. คดีที่ ๒๘๓/๕๗
๓)  เสพยาบ้า  เมื่อ ๘ ต.ค. ๕๗ จับนายผัน  การะ  อายุ  ๔๗  ปี
-อยู่บ้านเลขที่ ๔๕ ม.๓ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
-ตรวจปัสสาวะ
-เหตุเกิด  ไร่ข้าวโพด  ม.๗ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
-ร.ต.ท.วรวุฒิ  เขียวอรุณ  พงส. คดีที่ ๒๘๔/๕๗
๔)  เสพยาบ้า  เมื่อ ๘ ต.ค. ๕๗ จับนายองอาจ  ผาแสนเถิน  อายุ  ๔๖ ปี
-อยู่บ้านเลขที่  ๑๐ ม.๓  ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
-ตรวจปัสสาวะ
-เหตุเกิด  ไร่ข้าวโพด  ม.๗ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
-ร.ต.ท.วรวุฒิ  เขียวอรุณ  พงส.คดีที่ ๒๘๕/๕๗
๕)  เสพยาบ้า  เมื่อ ๘ ๖ ต.ค. ๕๗  จับนายชูศักดิ์  ก๋าคำ  อายุ  ๔๖ ปี
-อยู่บ้านเลขที่  ๔๕ ม.๓ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
-ตรวจปัสสาวะ
-เหตุเกิด  ไร่ข้าวโพด  ม.๗ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
-ร.ต.ท.วรวุฒิ  เขียวอรุณ  พงส. คดีที่ ๒๘๖/๕๗
๖)  เสพยาบ้า  เมื่อ ๘ ต.ค.๕๗  จับนายสมชาย  บุญนายืน  อายุ  ๕๕  ปี
-อยู่บ้านเลขที่  ๑๒๖ ม.๔ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
-เหตุเกิด  ไร่ข้าวโพด  ม.๗ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
-ร.ต.ท.วรวุฒิ  เขียวอรุณ  พงส. คดีที่ ๒๘๗/๕๗
๗)  เสพยาบ้า  เมื่อ ๘ ต.ค. ๕๗ จับนายดวง  ตันยศ  อายุ ๓๗ ปี
-อยู่บ้านเลขที่  ๕๑ ม.๑๑ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
-ตรวจปัสสาวะ
-เหตุเกิด  ไร่ข้าวโพด  ม.๗ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
-ร.ต.ท.วรวุฒิ  เขียวอรุณ  พงส.  คดีที่  ๒๘๘/๕๗
๘)  มียาบ้า  เมื่อ ๘ ต.ค. ๕๗ จับน.ส.มาลี  อินถา  อายุ  ๓๔  ปี
-อยู่บ้านเลขที่  ๕๖/๑ ม.๑๑ ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
-ยาบ้า  ๑  เม็ด
-เหตุเกิด  บ้านเลขที่  ๓๘/๑ ม.๒  ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
-ร.ต.ท.ชัชวาลย์  ก๋าเครือคำ  พงส. คดีที่ ๒๙๐/๕๗
๙)  เสพยาบ้า  เมื่อ ๑๒ ต.ค. ๕๗ จับนายศราวุธ  คำดิบ  อายุ  ๒๙  ปี
-อยู่บ้านเลขที่  ๒๔ ม.๓  ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
-ตรวจปัสสาวะ
-เหตุเกิด  ถนน ม.๒ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
 -ร.ต.ท.ชัชวาลย์  ก๋าเครือคำ  พงส. คดีที่ ๒๙๑/๕๗
๑๐)  จำหน่ายยาบ้า  เมื่อ ๑๒ ต.ค. ๕๗ จับน.ส.วราภรณ์  ทิพย์แก้ว  อายุ ๓๓ ปี
-อยู่บ้านเลขที่ ๓๘/๑ ม.๒ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
-ยาบ้าล่อซื้อ  ๖  เม็ด  เงินสด   ล่อซื้อ  ๘๐๐  บาท
-เหตุเกิด  บ้านเลขที่  ๓๘/๑ ม.๒ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
-ร.ต.ท.ชัชวาลย์  ก๋าเครือคำ  พงส. คดีที่  ๒๙๒/๕๗
พ.ร.บ.มาตรการยึดทรัพย์
-เมื่อ ๑๒ ต.ค. ๕๗ จับกุมน.ส.วราภรณ์  ทิพย์แก้ว  อายุ  ๓๓  ปี
-อยู่บ้านเลขที่ ๓๘/๑ ม.๒ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
-ยาบ้าล่อซื้อ  ๖  เม็ด  เงินสด  ล่อซื้อ  ๘๐๐  บาท
-เหตุเกิด  บ้านเลขที่  ๓๘/๑ ม.๒ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
-ร.ต.ท.ชัชวาลย์  ก๋าเครือคำ  พงส. คดีที่  ๒๙๒/๕๗
-ทรัพย์ที่ยึดมี  เงินสด  จำนวน  ๓,๕๑๐  บาท
-พ.ร.บ.ทรัพยากรธรรมชาติ
-มีไม้สักท่อน  เมื่อ ๔ ต.ค. ๕๗  ตรวจยึดไม้สักท่อน  จำนวน  ๗  ท่อน
ปริมาตร  ๑.๐๘  ลูกบาศก์เมตร
-ไม่รู้ตัวผู้กระทำผิด
-เหตุเกิด  ป่าบ้านป่าไร่เหนือ   ม.๓ ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
-ร.ต.ท.ชวินวิชญ์  วิชญาฐิติพัทธุ์  พงส. คดีที่  ๒๘๑/๕๗
เรื่องฝากในที่ประชุม ฝากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการลักขโมยรถ 
ตามไร่นา ช่วยประชาสัมพันธ์ลูกบ้านด้วย อีกเรื่องหนึ่งช่วงเทศกาลลอยกระทงจะมีวัยรุ่นเล่นปะทัดที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายและร้านค้าที่จำหน่ายด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๕  สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น
-ไม่มี
-อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ
-ฝากเรื่องช้างป่าที่อาจจะถูกลักลอบจับช้างป่าเพื่อนำไปขาย โดยการนำช้าง       บ้านไปล่อช้างป่าออกมา ถ้าใครมีข้อมูลช่วยแจ้งมาที่อุทยาน
-หน่วยป้องกันรักษาป่าที่  ตก ๒ (ขะเนจื้อ)  
                                           -ไม่มี
-หน่วยป้องกันรักษาป่าที่  ตก  ๙ (แม่จะเรา)
                                         -ไม่มี
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๖ รายงานสถานการณ์ความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน/ชุมชน
-กำนันตำบลแม่ระมาด
-หลังจากที่ได้รับแจ้งชาวนาที่ปลูกข้าวที่จะช่วยชาวนาไร่ละ1,000บาทแต่ก็มีชาวนาบางส่วนที่เขาเข้ามาถามเกี่ยวกับกรณีที่ข้าวเกิดความเสียหายจากโรคหรือภัยแล้งจะได้รับการช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่
-เกษตร                                  
-หลักเกณฑ์มาตรการการช่วยเหลือเกษตรผู้ปลูกข้าวที่มีรายได้น้อย ที่จะช่วยเหลือ
ไร่ละ1,000บาทไม่เกิน15ไร่ต่อครอบครัวโดยแยกจากกรณีที่เกิดภัยธรรมชาติที่เสียหายโดยสิ้นเชิงโดยการเก็บเกี่ยวพืชผลได้ต่ำกว่า 30%  จะได้รับการช่วยเหลือไร่ละ1,130 บาท ให้ผู้เสียหายถ่ายรูปและแจ้งมายังเกษตร
-กำนันตำบลแม่จะเรา
-ไม่มี
-กำนันตำบลขะเนจื้อ
-ไม่มี
-กำนันตำบลแม่ตื่น
-เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนได้มีการ             ร้องเรียนการขอมีบัตรประชาชนของชาวบ้าน
-กำนันตำบลสามหมื่น
-ไม่มี
-กำนันตำบลพระธาตุ
                           -ไม่มี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๕   เรื่องอื่น ๆ  (ถ้ามี)
ประธาน     -ขอแก้ไขที่ได้แจ้งในที่ประชุมว่าในวันที่21ที่กำหนดให้ปลูกต้นไม้เนื่องจากเป็นวันรักต้นไม้ ที่จะปลูกป่ากันแถวบริเวณป่าแม่ระมาดน้อยขอยกเลิกก่อนเพราะยังไม่ได้ทำข้อตกลงระหว่างชาวบ้านกับสหกรณ์แม่ระมาดน้อย ถ้าทางอำเภอได้ข้อสรุปจะประสานและแจ้งให้ทราบต่อไป
๕.๑  กำหนดการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗  ในวันอังคารที่  ๑๘ พฤศจิกายน
๒๕๕๗  เวลา  ๑๑.๐๐ น.  ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกที
มติที่ประชุม รับทราบ
-เลิกประชุม  เวลา  ๑๒.๔๕  น.
ลงชื่อ  อ.ส. ชัยณรงค์  แก้วส้อย   ผู้บันทึกการประชุม
                                                   ( ชัยณรงค์ แก้วส้อย)
                          พลบริการ  กองร้อย บก.บร.จ.ตาก ช่วยราชการ
            กองร้อย  อส.อ.แม่ระมาด ที่ ๖
ลงชื่อ  พันทิพย์  ชาญถิ่นดง  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
           (นายพันทิพย์  ชาญถิ่นดง)
ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอแม่ระมาด


ปรับปรุงข่าวล่าสุด 21/10/2014
โดย ชัยณรงค์
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประชุมยาเสพติด เดือนสิงหาคม 2557
รายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก
ครั้งที่  ๘ / ๒๕๕๗
วันจันทร์ ที่  ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๕๗  เวลา  ๑๔.๓๐  น.
ณ   ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด (ชั้น ๒)
........................................................
เริ่มประชุม เวลา  ๑๔.๓๐ น.
ผู้มาประชุม
๑.  นายเชวงศักดิ์  ใจคำ นายอำเภอแม่ระมาด
๒.  นายพันทิพย์  ชาญถิ่นดง ปลัดอำเภองานป้องกัน
๓.  พ.ต.ท.ณตศพงษ์  ไมตรี (แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด
๔  นางศลิษา  สรรวิชัย (แทน) ผอ.โรงพยาบาลแม่ระมาด
๕.  นายพงษ์ศักดิ์  เชาว์น้อย สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
๖.  นายเฉลียว  ทองทิน เกษตรอำเภอแม่ระมาด
๗. นายประมาณ  ต๊ะมะปุ้ด      (แทน) ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด
๘.  ร.ท.กิติภพ  ประมาณ    รักษาราชการแทนสัสดีอำเภอแม่ระมาด
 ๙.  นายไชยยันต์  อุดปิน (แทน) หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าแม่ตื่น
๑๐. นายมนตรี  พุ่มกล่อม หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ตก. ๙
๑๑. นายประสาท  กำเนิด (แทน) หัวหน้าหน่วยอุทยานแห่งชาติขุนพะวอ
๑๒.  นายอำนวย  บุญทัน หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ตก. ๒
 ๑๓  นายวันชัย  พร้าวเอียด (แทน) นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
 ๑๔.  นายมงคล  หมูสูบปาบ (แทน) นายก อบต.แม่ระมาด
 ๑๕.  นางสาววิดวงดอน  ก๋าวงษ์ (แทน) นายก อบต.พระธาตุ
  ๑๖.  นายวัชรินทร์  ถาน้อย (แทน) กำนันตำบลแม่ระมาด
 ๑๗.  นายจ่างแก้ว  คีรียรรยง           (แทน) กำนันตำบลสามหมื่น
 ๑๘.  นายภานุเดช  สุนศรี กำนันตำบลแม่จะเรา
 ๑๙.  ร.ต.วันชัย  ภู่มี (แทน) ผู้บังคับทหารราบ ที่ ๔๓๒
 ๒๐.  น.ส.อัญรัตน์  พุทธวงษ์ จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน  อบต.แม่ระมาด
 ๒๑.  นายอินคำ  ภูผาอนุรักษ์ (แทน) กำนันตำบลพระธาตุ
 ๒๒. นางชมพูนุช  การเร็ว (แทน) นายก อบต. สามหมื่น
 ๒๓. นายสมฤกษ์  ทิมขาว (แทน) ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม
  ๒๔. นายธนากรณ์  เมทา (แทน) ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม
  ๒๕. นายสุรัตน์  ขวัญข้าวนากร กำนันตำบลขะเนจื้อ
   ๒๖. นายเกียรติศักดิ์  กิจการ ผอ.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 
๒๗. ร.ต.อ.ดำรง  สุขเชย (แทน) ผู้บังคับกองร้อย ตชด. ที่ ๓๔๕
๒๘. นางยุพิน  วงษ์หมื่น ท้องถิ่นอำเภอ
๒๙. น.ส.ยุราณี  นามกร (แทน) นายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาด
๓๐. นายเทวัญ  ไพศาลธรรมโชติ นายกเทศมนตรีตำบลขะเนจื้อ
๓๑. วีรพล  บูชาคุณธรรม นายกเทศมนตรีตำบลแม่ตื่น
    ผู้ไม่มาร่วมประชุม
๑.  กำนันตำบลแม่ตื่น
๒.  พัฒนาการอำเภอแม่ระมาด
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายเชวงศักดิ์  ใจคำ  นายอำเภอแม่ระมาด ประธานในการประชุม  ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งมีสาระสำคัญ   ดังนี้
เริ่มประชุม เวลา ๑๔.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑  ก่อนอื่นต้องขอโทษในเรื่องการแจ้งประสานการประชุมฯ เดิมทีประชุมปกติเวลา ๑๐๐๐ น.เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดตากเดินทางเข้ามาในพื้นที่บ้านแม่ระมาดน้อยทำให้การประชุมต้องเลื่อนเป็นช่วงบ่าย แจ้งเลื่อนกะทันหัน หนังสืออาจจะไปถึงช้าโดยเฉพาะพื้นที่บนดอย ทำให้ผู้ไม่ทราบเดินเรื่องการเลื่อนประชุมหลายท่านฯ ฝากฝ่ายเลขาแจ้งหนังสือไปแล้วให้โทรเช็คด้วย
มติที่ประชุม    - รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอแม่ระมาด ครั้งที่  ๗ / ๒๕๕๗   เมื่อวันที่   ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๗   ให้คณะกรรมการ  
ทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมจากเว็บไซด์  www.aumphoe. com หากกรรมการท่านใดตรวจสอบรายงานการประชุมแล้วประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง ขอให้แจ้ง  ศพส. อ.แม่ระมาด  ทราบต่อไป
มติที่ประชุม - รับรอง 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่  ๗/๒๕๕๗  เมื่อวันที่  ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๕๗
-ได้รับหนังสือสั่งการจากจังหวัดให้ค้นหาผู้เสพ/ผู้ติด เข้ารับการบำบัดในโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง  รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่  ๑๔ – ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๕๗  จำนวน  ๗  ราย เข้ารับการบำบัด  ณ  กองร้อยอาสารักษาดินแดนตากที่  ๑  อำเภอเมือง  จังหวัดตาก 
มติที่ประชุม - รับทราบ 
ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องแจ้งเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
  ๔.๑  แนวทางการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษา
- ตามที่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคำสั่งที่ ๔๑/๒๕๕๗ ลงวันที่  ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๗ เรื่องการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองได้มีหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าวไปแล้วนั้น ขณะนี้ผลการดำเนินการในภาพรวมยังไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ดังนั้น เพื่อให้การปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จึงได้กำหนดขั้นตอน วิธีการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมฯ
ฝ่ายเลขาฯ - ขั้นตอนที่ ๑ บำบัดฟื้นฟู ติดตาม มอบหมายให้ผญบ. กำนัน แพทย์ประจำตำบลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับผิดชอบในการติดตาม
๔.๒  การติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษา
- ตามที่พลเอกไพบูลย์  คุ้มฉายา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกในฐานะหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มอบนโยบายให้กระทรวงมหาดไทย(ผู้ว่าราชการจังหวัด/นายอำเภอ) รับผิดชอบบูรณาการติดตามผู้ผ่านการบำบัดอย่างครบวงจร เช่น การฝึกอาชีพ ให้การศึกษา และหางานให้ทำเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูฯ
-  ศพส.อ.แม่ระมาด ได้รับเป้าหมายที่ต้องติดตามจาก ปปส.ภาค ๖  จำนวน  ๑๓๑  คน เป้าหมาย ค่ายพฤติกรรมอำเภอ จำนวน  ๓๕  คน  รวมยอดที่อำเภอต้องติดตามทั้งหมด  จำนวน ๑๖๖ คน
ฝ่ายเลขาฯ - ปปส. ให้เป้ามา ๑๖๖  คน ทางอำเภอได้ตั้งคณะทำงานติดตาม ให้ติดตาม สามช่วง ช่วงที่ ๑ วันที่ ๑ – ๑๘ สิงหาคม ช่วงที่ สอง วันที่ ๑๖ – ๓๐ สิงหาคม ช่วงที่ ๓ วันที่ ๓ – ๑๕  กันยายน ๒๕๕๗ ฝากให้ท่านนายก ท่านกำนันนำสมุดติดตามมาส่งให้อำเภอภายในวันพรุ่งนี้ด้วย
มติที่ประชุม - รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องรายงานผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหายาเสพติด (๗ แผน)
แผนที่ ๑ แผนการสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด
- สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ระมาด
- การดำเนินการกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ประธานฯ - เนื่องจากพัฒนาการอำเภอไปประชุมที่จังหวัดกันหมด จึงไม่มีใครเข้าร่วมประชุม
มติที่ประชุม - รับทราบ 
แผนที่ ๒ แผนการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (Demand)
- โรงพยาบาลแม่ระมาด / สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
- เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ศพส.อ.แม่ระมาด ได้จัดการประชุมการติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษา ตามรายชื่อของ ปปส.ภาค ๖ กำหนด จำนวน ๑๓๑ ราย โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลแม่ระมาด ชีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการบันทึกผลการติดตามในสมุดบันทึก มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมประกอบด้วยปลัด เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  เข้าร่วมประชุมดังกล่าว  จำนวน  ๕๒ คน
ตัวแทน รพ.แม่ระมาด - สรุปผู้บำบัด ๒๓๘ ราย ฝิ่น ๒๓๗ ราย ยาบ้า ๑ ราย ข้อมูลติดตาม วันที่ ๑ สิงหาคม ห้วยโป่ง ๔๐ ราย ตรวจพบ ๑๕ ราย 
มติที่ประชุม -  รับทราบ 
แผนที่ ๓ แผนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด (Potential Demand)
- โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม /โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม
- จัดกิจกรรมภายในโรงเรียนในรอบเดือน ดังนี้
๑. กิจกรรมวันอาเซียนก้าวไกลยาเสพติด วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่จังหวัดตากประสบความสำเร็จได้แชมป์กลับมา
๒. การแข่งขันฟุตซอล อบจ.ตาก วันที่ ๑ – ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
๓. โครงการเยาวชนตากคืนความสุขความอบอุ่นแก่ครอบครัว วันที่  ๕ – ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗
ประธาน ฯ - ผมให้ความสำคัญกับกลุ่ม(Potential Demand) นี้มากเพราะว่าอนาคตของประเทศพื้นฐานความสำเร็จจะขึ้นอยู่กับคนกลุ่มนี้ ต้องขอขอบคุณอาจารย์วันนี้ได้ข่าวมาแทนท่านผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จะเราวิทยาวิทยาคม
มติที่ประชุม -  รับทราบ
แผนที่ ๔ แผนการปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย
- สรุปผลการดำเนินงานด้านการปราบปรามยาเสพติด ( ผลเป็นคดี)  ๑๐ คดี  สภ.แม่ระมาด 
ประจำเดือน   กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๕๗
๑. คดีอาญาที่ ๒๔๑/๕๗
ข้อกล่าวหา  มียาเสพติดประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย
ของกลาง  ๑. ยาบ้า  จำนวน  ๕๗  เม็ด
               ๒. รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้าสีแดง  จำนวน  ๑คัน
ผู้ต้องหา  นายยุทธพงษ์  บำรุงบรรพต อายุ ๒๔ ปี ที่อยู่ ๗๔/๒ ม.๘ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด  จ.ตาก
สถานที่เกิดเหตุ  บนถนนสายต้นผึ้ง – แม่จะเรา ม.๙ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก วันที่ 
                    ๒๒ ก.ค. ๒๕๕๗  เวลา ๐๘.๓๐ น
๒. คดีอาญาที่ ๒๔๒/๕๗
ข้อกล่าวหา  เสพยาเสพติดประเภท ๑ (ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย
ของกลาง  ผลตรวจปัสสาวะ
ผู้ต้องหา นายวสันต์  แก้วพุทธ  อายุ ๒๑ ปี ที่อยู่ ๑๐๖ ม.๑ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
            สถานที่เกิดเหตุ ห้องเช่าเลขที่ ๓๒/๔ ม.๒ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก วันที่ 
            ๒๒ ก.ค. ๒๕๕๗ 
๓. คดีอาญาที่ ๒๔๔/๕๗
ข้อกล่าวหา  เสพยาเสพติดประเภท ๑ (ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย
ของกลาง  ผลตรวจปัสสาวะ
ผู้ต้องหา นายกงการณต์ สวัสดิ์โรคา  อายุ ๒๑ ปี ที่อยู่ ๕๗ ม.๔ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
สถานที่เกิดเหตุ  ห้องเช่าเลขที่ ๓๒/๔ ม.๒ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก วันที่ ๒๒ ก.ค.      
                    ๒๕๕๗  เวลา ๑๐.๓๐ น.
๔. คดีอาญาที่ ๒๔๕/๕๗
ข้อกล่าวหา  เสพยาเสพติดประเภท ๑ (ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย
ของกลาง  ผลตรวจปัสสาวะ
ผู้ต้องหา นายบุญส่ง วิธานพรไพร อายุ ๒๑ ปี ที่อยู่ ๑๔๑ ม.๕ ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
สถานที่เกิดเหตุ  ห้องเช่าเลขที่ ๓๒/๔ ม.๒ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก วันที่ ๒๒ ก.ค. 
                     ๒๕๕๗  เวลา ๑๐.๓๐ น.
๕. คดีอาญาที่ ๒๔๖/๕๗
ข้อกล่าวหา  เสพยาเสพติดประเภท ๑ (ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย
ของกลาง  ผลตรวจปัสสาวะ
ผู้ต้องหา นายสมศักดิ์   ธนวิภาสพงษ์ อายุ ๒๐ ปี ที่อยู่ ๓๔ ม.๓ ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
สถานที่เกิดเหตุ ห้องเช่าเลขที่ ๓๒/๔ ม.๒ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก วันที่ ๒๒ ก.ค. ๒๕๕๗  เวลา ๑๐.๓๐ น.
๖. คดีอาญาที่ ๒๔๗/๕๗
ข้อกล่าวหา  ผลิตยาเสพติดประเภท ๕ (กัญชา) โดยผิดกฎหมาย และร่วมกันมียาเสพติดประเภท    
 ๕ (กัญชา) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย
ของกลาง  ๑. ต้นกัญชาสด จำนวน  ๑ ต้น (วางไว้ติดรั้วทางเข้าประตูบ้านด้านในรั้วบ้าน)
       ๒. ต้นกัญชาสด จำนวน  ๑๐ ต้น (วางอยู่บริเวนทางขึ้นบ้านของนายภัทรดนัย)
      ๓. ขวดน้ำอัดลม (ดัดแปลงเป็นอุปกรณ์การเสพกัญชา)  จำนวน  ๑  ชุด
    ๔. กัญชาแห้ง  น้ำหนัก  ๓.๑ กรัม (ไม่รวมหีบห่อ) 
    ๕. ไฟแช็ก  จำนวน  ๑  อัน
ผู้ต้องหา ๑.ภัทรดนัย กาศเรือนแก้ว อายุ ๑๗ ปีที่อยู่ ๔๐/๑ ม.๔ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
   ๒. นายสุทัศน์ ถาคำมาศ อายุ ๑๗ ปี ที่อยู่ ๑๑๗ ม.๒ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
   ๓. นายอังกฤษ  ชัยธร อายุ ๑๗ ปี ที่อยู่ ๒๔๓ ม.๖ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
   ๔. นายธัญวิทย์  ผัดนุ่น อายุ ๒๑ ปี ที่อยู่ ๒๑๑/๔ ม.๒ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
สถานที่เกิดเหตุ  บ้านเลขที่ ๔๐/๑ ม.๔ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก วันที่ ๒๒ ก.ค. ๒๕๕๗  เวลา ๑๐.๓๐ น.
๗. คดีอาญาที่  ๒๕๒ /๕๗  ยึดทรัพย์ที่ ๑๖๖ /๕๗
ข้อกล่าวหา  “ มียาเสพติดให้โทษประเภทที่ ๑ (ยาบ้า) ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิด
        กฎหมาย”
ผู้ต้องหา  นางยุพิน ทองสี อายุ ๔๙ ปี บ้านเลขที่ ๑๑๐/๔  ม.๑ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
ของกลาง  ยาบ้า  ๑๗  เม็ด
สถานที่เกิดเหตุ  บ้านเลขที่ ๑๑๐/๔  ม.๑ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ค. 
          ๒๕๕๗  เวลา  ๐๖.๓๐ น.
๘. คดีอาญาที่  ๒๕๔ /๕๗
ข้อกล่าวหา  ครอบครอง, เสพยาบ้า และครอบครอง,เสพฝิ่นโดยผิดกฎหมาย 
ผู้ต้องหา  นายวิชิต  ผัดคำวงษ์  อายุ  ๔๐  ปี บ้านเลขที่ ๕๙ ม.๗ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
ของกลาง  ยาบ้า ๓/๔ เม็ด ฝิ่นดิบ ๕ กรัม
สถานที่เกิดเหตุ  ๑๑๐ ม.๑ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๕๗

๙. คดีอาญาที่  ๒๕๕ /๕๗
ข้อกล่าวหา  เสพยาบ้า และครอบครอง 
ผู้ต้องหา  นายณรงชัย  โยชุ่ม  อายุ ๓๔ ปี  บ้านเลขที่ ๒๒๖ ม.๖ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
ของกลาง  ผลตรวจปัสสาวะ
สถานที่เกิดเหตุ  ๑๑๐ ม.๑ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๕๗
๑๐. คดีอาญาที่  ๒๕๗ /๕๗
ข้อกล่าวหา  เสพยาบ้า ฯ
ผู้ต้องหา  น.ส.นันทนา  พุทธรักษา อายุ ๓๓ ปี ที่อยู่ ๙๓ ม.๔ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก
ของกลาง  ผลตรวจปัสสาวะ
สถานที่เกิดเหตุ  ด่านทหารพราน(ด่านท่าตรง) ม.๔ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่
                     ๙ ส.ค. ๒๕๕๗  เวลา ๑๐.๐๐ น.
ตัวแทน สภ.แม่ระมาด - รายงานผลการปฏิบัติการเดือนที่ผ่านมา ๑๐ คดี ที่น่าสนใจ มี ๔ คดี คือคดีที่ ๒ จับผู้ต้องหาได้ ๕๗ เม็ด สอบสวนได้การว่า ที่บนดอยตำบลแม่ตื่นหาซื้อได้ง่ายเพียงแค่เม็ดละ ๘๐ บาท คดีที่ ๖คือเป็นขาโจ๋ในหมู่บ้าน มีประวัติข้องเกี่ยวกับยาเสพติด คดีที่ ๗,คดีที่ ๑๐ คือข้ามไปซื้อยาฝั่งโน้น เป็นการกระทำผิดนอกราชอาณาจักร ไม่สามารถนำของกลางออกมาได้ผิดกฎหมายระหว่างประเทศ ได้แค่คดีเสพยาเสพติด และเป็นการหลบหนีเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต
มติที่ประชุม  - รับทราบ
แผนที่ ๖ แผนสกัดกั้นยาเสพติด
- หน่วยทหารในพื้นที่ ชุด มว.ปล.ที่ ๒ ร้อย ๔๓๒ (จุดตรวจพะละ)
ทหาร ร้อย ร ๔๓๒ - รับผิดชอบตรงจุดตรวจพะละปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นฝิ่น ปัญหาและอุปสรรคคือไม่มีจนท. 
             ผู้หญิงที่ทำการตรวจค้นผู้หญิงด้วยกันได้
- กองร้อย ตชด.ที่ ๓๔๕ 
- ขึ้นยึดการเดียวกันกับ ร้อย ร ๔๓๒ แล้ว
- กองร้อยทหารพราน ที่ ๓๕๐๑
- ผลการดำเนินการต่อเนื่องกับการจับกุมที่วังผา
- ฝ่ายความมั่นคง / ร้อย อส.อ.แม่ระมาด
- เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม  ๒๕๕๗  เวลา  ๐๕.๓๐ น. ศพส.อ.แม่ระมาด สนธิกำลังกับ จนท.ตำรวจสภ.แม่ระมาด จนท.ตชด.๓๔๕ จนท.ทหาร ร้อย ร. ๔๓๒ ทำการปิดล้อมตรวจค้นหมู่บ้านเป้าหมาย บ้านตือลือ หมู่ที่  ๑๐  ต.แม่ระมาด  จ.ตาก ผลการปฏิบัติไม่พบการกระทำผิด 
- เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. จนท.ปกครองอำเภอแม่ระมาด ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้านวังผา ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน และชุดทหารพรานที่ ๓๕๐๑ 
ร่วมกันรับตัวผู้ต้องหาคดียาเสพติด จากประเทศสหภาพเมียร์ม่าร์เป็นราษฎรหมู่ที่ ๔ บ้านวังผา ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก จำนวน ๑ ราย ณ จุดตรวจทหารพราน ๓๕๐๑ (บริเวณท่าตรงบ้านวังผา – โกกโก่ )
มติที่ประชุม - รับทราบ
แผนที่ ๗ แผนบริหารจัดการแบบบูรณาการ
- เทศบาลตำบลแม่ระมาด
- เทศบาลตำบลแม่จะเรา
- เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
- องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
- องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
- องค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ
- องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
- องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
มติที่ประชุม - ไม่มี
ประธานฯ - แจ้งท้องถิ่นทุกแห่ง ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐๔  การกำกับงบประมาณอำเภอต้องแต่งตั่งกรรมการตรวจสอบการบริหารงานงบประมาณท้องถิ่น โดยให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด กับนายอำเภอเป็นคนผู้กำกับดูแล
มติที่ประชุม - รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่องอื่นๆ
-  กำหนดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอ
แม่ระมาด และประชุมคณะกรรมการรักษาความความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย อำเภอแม่ระมาด  ครั้งที่  ๙ / ๒๕๕๗  ในวันพฤหัสบดีที่  ๑๘  กันยายน ๒๕๕๗ 
 (ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป)
มติที่ประชุม - รับทราบ

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 11/09/2014
โดย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกันยายน 2557
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอแม่ระมาด
อำเภอแม่ระมาด ครั้งที่  ๙/ ๒๕๕๗
วันศุกร์ที่  ๑  กันยายน   ๒๕๕๗  เวลา  ๐๘.๓๐  น.
ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด  (ชั้น  ๒ )
……………………………….
ผู้เข้าประชุม
๑.  นายเชวงศักดิ์  ใจคำ นายอำเภอแม่ระมาด
๒. พ.ต.ท.สุชาติ  ธรรมรังษี (แทน)ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด
๓.  นายพิทักษ์  ศิลา (แทน)ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ระมาด
๔.  นายเสาแก้ว  เหลามา สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
๕.  นายเฉลียว  ทองทิน เกษตรอำเภอแม่ระมาด
๗.  นายพีระ  พินิจการ (แทน)ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด
๘.  ร.ท.กิตติภพ  ประมาณ สัสดีอำเภอแม่ระมาด 
๙.  ร.ต.ต.ภูวนาท  กองคำ (แทน)ผู้บังคับกองบร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่  ๓๔๕
๑๐.  นายวันเฉลิม  จันทร์ยะคาร ที่ดินอำเภอแม่ระมาด
๑๑.  นายไชยยันต์  อุดปิน (แทน)หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าแม่ตื่น
๑๒.  นายประสาท  กำเนิด หัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนพะวอ
๑๓.  นายอำนวย  บุหลั่น   (แทน)หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่  ตก  ๒  (ขะเนจื้อ)
๑๔.  นายคงฤทธิ์  อินรัญ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่  ตก  ๙ (แม่จะเรา)
๑๕.  ดร.ชัยณรงค์  มะเดชะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาด
๑๖.  นายสุทธิพจน์  บูลย์ประมุข นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
๑๗.  นายจิระภาส  ศรีวนาตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
๑๘.  นายสุบิน  ดอยสะอาด (แทน)นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
๑๙.  นายพันทิพย์  ชาญถิ่นดง ปลัดอำเภอแม่ระมาด
๒๐.  นายรัตนกุล  สังขศิลา ปลัดอำเภอแม่ระมาด


ผู้ไม่มาประชุม  
๑.  นายดิเรก  ปิติสาร พัฒนาชุมชนอำเภอแม่ระมาด(ติดราชการ)
๒.  นางยุพิน  วงษ์หมื่น ท้องถิ่นอำเภอแม่ระมาด(ติดราชการ)
๓.  นายเฉลิมเกียรติ  บูลย์ประมุข       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ(ติดราชการ)
๔.  นายบุญส่ง  บูลย์ประมุข นายกเทศมนตรีตำบลแม่จะเรา(ติดราชการ)
๕.  นางสาวอัจฉรา  คำสอน วัฒนธรรมอำเภอแม่ระมาด(ติดราชการ)
๖.  นายนิมิตร  หาญกิตติมงคล   ผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย  สาขาแม่ระมาด
๗.  นางจรรยา  ก๋าแก่น ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ระมาด (ติดราชการ)
๘  นายมานพ  พาติกะบุตร ประมงอำเภอแม่ระมาด(ติดราชการ)
๙.  นายสมชาย  คำตุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม(ติดราชการ)
๑๐.  นายขวัญชัย  นันต๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม(ติดราชการ)
๑๑.  นายวรวิทย์  บุพศิริ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง(ติดราชการ)
๑๒.  นายชาตรี  สุขารมย์ ปลัดเทศบาลตำบลแม่จะเรา(ติดราชการ) 
๑๓.  นายวรวิทย์  บุพศิริ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง(ติดราชการ)
๑๔.  นายกรกฤศ  วันธนานันท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น(ติดราชการ)

ผู้ร่วมประชุม
๑.  นายอนันต์  การังใจ กำนันตำบลแม่ระมาด
๒.  นายจำเนียร  หม่อนกันทา (แทน)กำนันตำบลแม่จะเรา
๓.  นายวิทยา  พันธุ์ปัญญากรกุล กำนันตำบลแม่พระธาตุ
๔.  นายสุรัตน์  ขวัญแก้วนากร กำนันตำบลขะเนจื้อ
๕.  นายวีระวุฒิ  ใหม่โม่ง กำนันตำบลแม่ตื่น
๖.  นายจ่างแก้ว  คีรียรรยง กำนันตำบลสามหมื่น)
๗.  ว่าที่ ร.อ.ณัฐกิตติ์  คำน่าน ปลัดเทศบาลตำบลแม่ระมาด
๘.  นายอรรคเดช  สีตุ้ย  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
๙.  สตท.สมชาติ  วุฒินันท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
๑๐. จ.ร.ท.บรรจง  ยะดอนใจ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ
๑๑.  นายชะลอ  จิ่วแหยม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
๑๒. นายเกียรติศักดิ์  กิจการ (แทน)รักษาการ ผอ.ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
๑๓.  นายสมเนตร  ฉ่ำสุภาพ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
สาขาแม่ระมาด
๑๔.  นายพงศ์พันธุ์  พรหมสวาสัดิ์ ผู้จัดการธนาคารออมสิน  สาขาแม่ระมาด
๑๕.  นายสุเทพ  คีรีรักษา (แทน)หัวหน้าหน่วยควบคุมโรคนำโดยแมลงที่  ๔
๑๖.  นายอรุณ  กองห้าห้อง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ระมาด
๑๗.  นางเพียงฤหัย  ยองเนตร (แทน)ผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที
๑๘.  นายรัฐพล  ทองคันนา (แทน)ประธานศูนย์ประสานงานโรงเรียนอำเภอแม่ระมาด
๑๙. ร.ต.วันชัย  ภู่มี (แทน)ผู้บังคับกองร้อยทหารราบที่ ๔๓๒
๒๐.  นายจำเนียร  บูลย์ประมุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
๒๑.  นายขจร  ทรัพย์ขุนดอน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
๒๒.  นายชนะพงษ์  คงบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบง
๒๓.  นางอินทิรา  ยศหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง
๒๔. นางสาวสุณิตา  สุวรรณฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจกปก
๒๕.  นางสาวกฤติยา  เครือแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านผู้หญิงกุลฑลจินดา
๒๖.  ดร.เกษม  บูลย์ประมุข ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 
๒๗.  นายอาริยวัช  มาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล
๒๘.  นางสมบูรณ์  ภูยางตูม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพะละ
๒๙.  นายพัฒดารา  สมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ 
๓๐.  นางรุณี  ห่อทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าไร่
๓๑.  นางสมพิศ  วงศ์อำนวจ ผู้อำนวยการโรงเรียนกลาโหมราชเสนา
๓๒.  นางสาวภคอร  อินทร์เอี่ยม (แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขะเนจื้อ
๓๓.  นายองอาจ  สีใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ

เริ่มประชุมเวลา   ๐๘. ๓๐  น. 
       เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายเชวงศักดิ์  ใจคำ  นายอำเภอแม่ระมาด  ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมประจำเดือนกันยายน  ๒๕๕๗   มีดังนี้

ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน ขอแจ้งให้ทุกส่วนทราบเกี่ยวกับเรื่องที่ได้มอบหมายให้ปลัดพันทิพย์  ชาญถิ่นดง
หัวหน้าฝ่ายความมั่นคงไปประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  ระดับจังหวัดตากแทน  เนื่องจากผมติดราชการไปอบรมที่จังหวัดเชียงราย  เรื่องที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้เน้นย้ำเป็นนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  (คสช)  และให้ทุกส่วนให้ความสำคัญ  วาระ  ๓  คืน  ได้แก่  คืนธรรมชาติ  คืนวัฒนธรรม  และคืนคนตาก  เป็นวาระของจังหวัดตาก
อีกเรื่องการรายงานให้จังหวัดทราบ  ให้ทำเป็นหนังสือ  เป็นลายลักษณ์อักษร  อย่ารายงานทาง Line  หรือ  Facebook  อย่างเดียว

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ ประจำเดือนสิงหาคม  ๒๕๕๗
อำเภอได้จัดทำรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ระดับอำเภอ 
ครั้งที่๘/๒๕๕๗ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ ขอให้เปิดดูได้
ที่ Website:www.amphoe.com  หัวข้อ  ประชาสัมพันธ์
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมที่ผ่านมา
ไม่มี

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑  รายงานการดำเนินคดีเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์   (ปกครองอำเภอ)
ด้วยจังหวัดตากได้แจ้งผลการดำเนินคดีแพ่ง  กรณีนายทิวา  พิมพ์พิสุทธิ์  
เป็นโจทก์ฟ้องนายอำเภอเมืองตาก  นายทอง  หลำคำหรือหล่ำคำ  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลป่ามะม่วงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง  เป็นจำเลยที่ ๑ จำเลยที่  ๒  และจำเลยที่  ๓  ตามลำดับต่อศาลจังหวัดตาก  เนื่องจากจำเลยทั้งสามคัดค้านการออกโฉนดที่ดินของโจทก์ซึ่งศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง  ต่อมาศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาพิพากษายืนยันตามคำพิพากษาของศาลฎีกาที่  ๒๑๘๕๙/๒๕๕๖ ให้กรมการปกครอง

ทราบ  ซึ่งกรมการปกครองพิจารณาแล้วเห็นว่า  ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่  ๒๑๘๕๙/๒๕๕๖  สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันของนายอำเภอ  และกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พระพุทธศักราช  ๒๔๕๗  หลายประการ  เช่น  เงื่อนไขการที่จะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน    การคัดค้านการออกโฉนด  

ทั้งนี้  การปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินดังกล่าวของข้าราชการฝ่ายปกครองในจังหวัดตากเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ข้าราชการและยังเป็นการสร้างหลักการเกี่ยวกับสาธารณสมบัติของแผ่นดินขึ้นมาใหม่  
ดังนั้น  อำเภอแม่ระมาดจึงขอประชาสัมพันธ์ให้หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๒  การดำเนินโครงการจังหวัดเคลื่อนที่  บำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้ม
ให้ประชาชน  จังหวัดตาก  (ปกครองอำเภอ)
ด้วยจังหวัดตาก  ได้จัดทำโครงการจังหวัดเคลื่อนที่  บำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  จังหวัดตาก  ประจำปี  ๒๕๕๘  เพื่อออกพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน  โดยการนำส่วนราชการประจำจังหวัดต่างๆ  ออกไปให้บริการและช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสที่อยู่พื้นที่ห่างไกล  และทุรกันดาร  อำเภอละ  ๑  ครั้ง/เดือน  โดยให้อำเภอเตรียมดำเนินการจัดทำสรุปปัญหาความต้องการ  ความเดือดร้อน  และแนวทางการแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านและตำบลเป้าหมาย  เพื่อจักได้ให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

สำหรับกำหนดการออกหน่วยบริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่  บำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  จังหวัดตาก  ประจำปี  ๒๕๕๘ ในพื้นที่อำเภอ
แม่ระมาด คือ วันที่ ๑๔ มกราคม  ๒๕๕๘  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลแม่จะเรา หมู่ที่ ๒ บ้านแม่จะเราสองแคว  ตำบลแม่จะเรา จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๓  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแม่ระมาดและคณะทำงาน
ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแม่ระมาด  (ปกครองอำเภอ)
ด้วยจังหวัดตาก  ได้มีคำสั่งจังหวัดตาก  ที่  ๑๕๖๔/๒๕๕๗  เรื่อง  จัดตั้งศูนย์
ดำรงธรรมจังหวัดตาก  ลงวันที่  ๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  ซึ่งตามคำสั่งได้มีการจัดตั้ง
ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ  ณ  ที่ว่าการอำเภอ

ดังนั้น  เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ อำเภอแม่ระมาดจึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
และคณะทำงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแม่ระมาด ดังนี้

(๑) คณ