ค้นหา >

 

ค้นหา

 

สาระดีดี
ค้นหาอำเภอ >>  จังหวัด:    อำเภอ:  

อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก

 
เรื่อง  รายงานประชุมยาเสพติดเดือนเมษายน 2557
                                รายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะ
                   ยาเสพติดอำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก
                                 ครั้งที่  ๔ / ๒๕๕๗
             วันจันทร์ ที่  ๒๑  เมษายน  ๒๕๕๗  เวลา  ๑๐.๐๐  น.
                 ณ   ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด (ชั้น ๒)
                      ........................................................
เริ่มประชุม เวลา  ๑๐.๐๐ น.
ผู้มาประชุม
๑.  นายเชวงศักดิ์  ใจคำ     นายอำเภอแม่ระมาด
๒.  นายเลิศศักดิ์  ทับผึ้ง       ปลัดอำเภอหัวหน้า
                                    กลุ่มงานบริหารงานปกครอง
๓.  นายวีรวงศ์  สุบรรณพงษ์     ปลัดอำเภอหัวหน้า
                                        ฝ่ายความมั่นคง
๔.  นายพันทิพย์  ชาญถิ่นดง   ปลัดอำเภองานป้องกัน
๕.  พ.ต.ท.ณตศพงศ์  ไมตรี      (แทน) ผู้กำกับการสถานี
                                          ตำรวจภูธรแม่ระมาด
๖.  ร.ต.ต.วสันต์  จันทมาลา        (แทน) ผู้บังคับกองร้อย
                                          ตชด.๓๔๕
๗.  นายพิทักษ์  ศิลา  (แทน) ผอ.โรงพยาบาล
                                   แม่ระมาด
๘.  นายเสาแก้ว  เหลามา      สาธารณสุขอำเภอ
                                    แม่ระมาด
๙.  นายเฉลียว  ทองทิน        เกษตรอำเภอแม่ระมาด
๑๐. นายคะนอง  อินทร์พรม      ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด
๑๑. ร.ท.กิติภพ  ประมาณ        รักษาราชการแทนสัสดีอำเภอ
                                         แม่ระมาด
๑๒. นายธงไชย  สิงห์วิเศษ         พัฒนาการอำเภอ
                                         แม่ระมาด
๑๓.  นายพรัญชัย  ศิริวุฒิ   หัวหน้าเขตรักษาพันธ์
                                  สัตว์ป่าแม่ตื่น
๑๔.  นายสมชาย  รอดมา     (แทน) หัวหน้าหน่วย
                                    ป้องกันรักษาป่า ที่ ตก. ๙
๑๕.  นายวิเชียร  จ่อมแดงธรรม (แทน)  หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า
                                         ที่ ตก. ๒
๑๖.  นายสถิตคุณ  ไร่นุ่น     (แทน) นายกเทศมนตรี
                                    แม่จะเรา
๑๗.  นายมนตรี  คงพันธ์ (แทน) นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง ๑๘.  นายมงคล  หมูสูบปาบ (แทน) นายก อบต.แม่ระมาด
๑๙.  นายวีรพล  บูชาคุณธรรม       (แทน) นายก อบต.แม่ตื่น
 ๒๐.  นางสาววิดวงเดือน  ก๋าวงษ์ (แทน) นายก อบต.พระธาตุ
 ๒๑.  นางรัตนภรณ์  มะกรูดอินทร์ (แทน) ผอ. กศน.อ.แม่ระมาด
 ๒๒.  นายอนันต์  การังใจ กำนันตำบลแม่ระมาด
 ๒๓.  นายวิทยา  พันธ์ปัญญากรกุล            กำนันตำบลพระธาตุ
 ๒๔.  นายนิยม  มโนทิพย์เจริญ     (แทน) กำนันตำบลสามหมื่น
๒๕.  นายสถาพร  หมูสูบปาบ จนท.หน่วย ตก.๒
๒๖.  ร.อ.ณัฐวัฒน์  กันทะปรีชา (แทน) ผู้บังคับทหารราบ ที่ ๔๓๒
๒๗.  น.ส.อัญรัตน์  พุทธวงษ์ จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน  อบต.แม่ระมาด
๒๘.  นายวีระวุฒิ  ใหม่โม่ง กำนันตำบลแม่ตื่น
๒๙.  นายบรรจง  ก๋าวงษ์ (แทน) หัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนพะวอ
        
ผู้ไม่มาร่วมประชุม
๑.  ท้องถิ่นอำเภอแม่ระมาด
๒.  กำนันตำบลขะเนจื้อ
๓.  กำนันตำบลแม่จะเรา
๔.  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ
๕.  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
๖.  นายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาด

 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายเลิศศักดิ์  ทับผึ้ง  ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ประธานในการประชุม  ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งมีสาระสำคัญ   ดังนี้
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานฯ ๑.๑  เนื่องจากนายอำเภอแม่ระมาดติดภารกิจร่วมงานดำหัวผู้สูงอายุ ต.สามหมื่น จึงให้ผมดำเนินการ        ประชุมไปก่อน 
๑.๒  ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สนับสนุนงบประมาณ อาหาร        และเครื่องดื่มในงานดำหัวนายอำเภอ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ เริ่มเวลา ๑๔.๐๐ น.เป็นต้นไป
๑.๓  วันที่ ๒๒ เวลาประมาณ ๑๐.๓๐ น.ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  มีกำหนดการเยี่ยมผู้ป่วยคนไข้ใน        พระบรมราชานุเคราะห์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามมงกุฎราชกุมารี ซึ่งทางโรงพยาบาล        ประสานไปยังผู้ป่วยฯ จำนวน ๑๐ ราย เสร็จแล้วรับประทานอาหารที่นี่ ช่วงบ่ายก็จะเดินทางไป        ที่อำเภอแม่สอด
มติที่ประชุม - รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอแม่ระมาด  ครั้งที่  ๓ / ๒๕๕๗   เมื่อวันที่    ๒๑  มีนาคม  ๒๕๕๗   ให้คณะกรรมการ    ทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมจากเว็บไซด์  www.aumphoe. com หากกรรมการท่านใดตรวจสอบรายงานการประชุมแล้วประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง ขอให้แจ้ง  ศพส. อ.แม่ระมาด  ทราบต่อไป  
มติที่ประชุม - รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่  ๓/๒๕๕๗  เมื่อวันที่  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๕๗
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องแจ้งเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
๔.๑  ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินยาเสพติดจังหวัดตากได้รับทราบแนวทางการจัดสรร งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๗  แผนงาน ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด  งบเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ กิจกรรม กิจกรรมส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟู ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เพื่อจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับดำเนินการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดตามมาตรการปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ปี ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นการ จัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ดำเนินการต่อเป้าหมายการนำผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัด ฟื้นฟูในระบบสมัครใจด้วยค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมระดับอำเภอ (หลักสูตร ๙ วัน)  ดังนั้น   เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด บรรลุวัตถุประสงค์ ตามเป้าหมายที่กำหนดจึงให้   ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอแม่ระมาดดำเนินการ  ดังนี้
๓.๑.๑  แจ้งเป้าหมายการนำผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดที่จะต้องนำเข้าบำบัดในระบบสมัครใจของศูนย์ ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอ และบูรณาการเป้าหมายให้กับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเพื่อเสนอโครงการขอรับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๑.๒  เร่งรัดการเสนอโครงการฯ ตามหนังสือที่อ้างถึง ที่ตก.๐๔๑๘.๓(ศพส.อ.แม่ระมาด)/๗๒๔  ลงวันที่ ๓  มีนาคม  ๒๕๕๗  ให้แล้วเสร็จภายในวันที่  ๓๐  เมษายน   ๒๕๕๗ เพื่อจักได้รายงาน ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินยาเสพติดจังหวัดตากต่อไป
ฝ่ายเลขาฯ - ทางอำเภอขอให้ท้องถิ่นทุกแห่งแจ้งเป้าหมาย ผู้เข้าอบรมผู้เสพ/ผู้ติดให้แล้วเสร็จ ภายใน ๓๐  เมษายน ๒๕๕๗
ประธานฯ - ให้ท้องถิ่นแต่ละแห่งทำรายงานไปที่ท้องถิ่นจังหวัด ให้อปท.ประสานกับกำนันผู้ใหญ่บ้านส่งรายชื่อ เด็กที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมา เราจะประสานกับทางตำรวจ ส่งกำลัง สมาชิก อส. เข้าไป ตรวจปัสสาวะ ที่ผ่านมาผมจะตั้งด่านตรวจปัสสาวะเจอจะนำเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอำเภอ กรณีที่ผู้รับการตรวจไม่ยอมรับผลการตรวจก็จะส่งตำรวจดำเนินคดีทันที เสร็จจากสงกรานต์ขอให้เริ่ม ดำเนินการ ช่วงปลายปีจะถูกเร่งรัดจากจังหวัดก็ขอฝากไว้ด้วย
มติที่ประชุม - รับทราบ
- นายเชวงศักดิ์  ใจคำ  นายอำเภอแม่ระมาด เข้ามาเป็นประธาน ในที่ประชุมดำเนินการต่อ
ประธานฯ - นายก อบต.สามหมื่น เชิญผมไปเป็นประธาน ในพิธีดำหัวผู้สูงอายุ และบอกผมว่าไม่ได้รับหนังสือ เชิญประชุมฯ จึงขอฝากให้ฝ่ายเลขาติดตามการออกหนังสือเชิญประชุมว่าคณะกรรมการได้รับ หนังสือหรือไม่เนื่องจากกรรมการบางท่านไม่ได้รับหนังสือ  ผมมีเรื่องที่ต้องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
เรื่องที่ ๑ งานสงกรานต์ผ่านไปด้วยดี อำเภอแม่ระมาด ร่วมกับ เทศบาลตำบลแม่ระมาด จัด ร่วมกันโดยมีการถ่ายทอดสดผ่านทีวีช่องเจ็ดความยาวห้านาที ไฮไล้ต์สงกรานต์สามชนเผ่า กระเหรี่ยง  ไทยพม่า การกั้นห้วยเล่นน้ำกะเนอแชเทอะโกล ของ อบต.ขะเนจื้อ วัดดอนแก้วแห่ไม้ค้ำสะหรี อบต.


พระธาตุ ทรงน้ำธาตุ ขอให้ผู้ใหญ่บ้านหม่องวา สำรวจน้ำตก/น้ำพุร้อน ห้วยขี้เท่อร์ต้นน้ำมีสองลำห้วย
เรื่องที่ ๒ วันที่ ๒๘ เมษายน – ๖ พฤษภาคม  ๒๕๕๗  ผมจะไปอบรม AEC. ที่ประเทศ
พิลิปปินส์ จะออกเดินทางวันที่ ๒๗ เม.ย. นี้  จึงขอมอบปลัดอาวุโสประชุมคณะกรรมการศูนย์ ปฏิบัติการเอาชนะยาเสพติด และคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย ในวันที่ ๒๘ เมษายน นี้  โดยอำเภอจะต้องทำสรุปเป็น Power point โดยเน้นจับไม้ห้วยปลากอง ตัดฝิ่น อบรมชรบ. จับพระ วัดขะเนจื้อ และยอดการบำบัดของ ศพส.อ.
เรื่องที่ ๓ หนึ่งร้อยวันอันตราย ไม่ได้จัดตารางการเผา
เรื่องที่ ๔ การจัดมวยวันที่ ๑๐ เม.ย. ๒๕๕๗ ได้รับความร่วมมือจาก อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  และหัวหน้าส่วนราชการ เงินทั้งหมด ๑๗๙,๐๐๐ บาท หักค่าใช้จ่ายทั้งหมดเหลือ ๔-๕ หมื่นบาท มี สปอนเซอร์สร้างเวที ๔ – ๕ หมื่นบาท จะร่วมกันบริจาค ๑๐,๐๐๐  บาท
มติที่ประชุม - รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องรายงานผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหายาเสพติด (๗ แผน)
 แผนที่ ๑ แผนการสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด
- สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ระมาด
- การดำเนินการกองทุนแม่ของแผ่นดิน
พัฒนาการอำเภอ - จัดสร้างเครือข่ายระดับอำเภอ ศูนย์การเรียนรู้ระดับอำเภอ จัดที่ หมู่ ๑ บ้านแพ่แฮ ต.สามหมื่น เพิ่ม ศักยภาพคณะกรรมการฯทั้ง ๓ ระดับ ได้รับพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน ๒๑ ชุด  มอบให้กองทุนแม่ ของแผ่นดิน ในวันประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ
มติที่ประชุม - รับทราบ
แผนที่ ๒ แผนการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (Demand)
- โรงพยาบาลแม่ระมาด / สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
สาธารณสุข - เรื่องการบำบัดฝิ่นโดยใช้สารเมทาโดนทดแทน โรงพยาบาลร่วมกับ อบต.แม่ตื่น ในเรื่องกระบวนการ ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทางสาธารณสุขจะรับผิดชอบเองทั้งหมด ในกลุ่มสองกลุ่มเข้าค่ายรวมกัน แล้วเกิดปัญหา ฝิ่นอย่างต่ำใช้เวลา ๒๑ วัน ยาบ้า ๙ วัน กระบวนการสองอย่างไม่เหมือนกัน ทางฝิ่น ให้ติดต่อทางโรงพยาบาล ส่วนค่ายจะต้องเป็นค่ายยาบ้า ฝากทางเจ้าหน้าที่แยกค่ายได้ให้แยกไปเลย  เพราะเหนื่อยทั้งเจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการบำบัด
ฝ่ายเลขาฯ - หัวละ ๓๕,๐๐๐ บาท บำบัดยาบ้าหลักสูตร ๙ วัน ทาง อบต.แม่ตื่น สามหมื่น ส่วนมากจะเป็นฝิ่น  เราจัดเจ้าหน้าที่ไปบำบัดในพื้นที่จะสะดวกหรือไม่ จะใช้เมทาโดนในการรักษา
-  เมื่อรอบที่แล้ว ได้หารือกับมูลนิธิฮาร์มเขาจะหาคนไข้โดยสมัครใจได้ดีกว่าเรา วันก่อนเชิญเจ้าหน้าที่ พีเอสไอ เขาค่อนข้างสนใจในระบบนี้ เราจะรู้ว่าใครเป็นผู้เสพบ้าง เราจะต้องเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มานั่งคุยกันร่วมกันเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอทำให้สามารถดูแลคนเสพคนป่วยได้ต้องทำให้เป็นระบบ  เดี๋ยวทางอำเภอจะเชิญประชุมอีกครั้งหนึ่ง
มติที่ประชุม - รับทราบ
แผนที่ ๓ แผนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด (Potential Demand)
-  โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 
-  โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม
มติที่ประชุม - ไม่มี 
แผนที่ ๔ แผนการปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย
- เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน  ๒๕๕๗ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔๕ ร่วมกับ จนท.
ศปก.ปทส.ตร. , จนท.ป่าไม่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าแม่ตื่น ได้ร่วมกันตัดทำลายพืชเสพติด  (ฝิ่น) จำนวน ๔ จุดพิกัด รวมเนื้อที่ถูกบุกรุกประมาณ ๕ ไร่ ๑ งาน ค่าเสียหายของรัฐ  ประมาณ ๔๒๐,๐๐๐ บาท  แยกเป็นพื้นที่ปลูกฝิ่น เนื้อที่ประมาณ  ๓ ไร่ ๑ งาน  สถานที่ เหตุเกิด บริเวณหุบเขาบ้านทีวะเบยทะ ม.๑๐ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่ ๑๐  เม.ย.๕๗ เวลาประมาณ ๐๘.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.  
- สภ.แม่ระมาด 
สรุป พ.ร.บ.ยาเสพติด  จำนวน ๑๙  คดี
๑. คดีที่  ๗๘ – ๙๒ /๕๗
ข้อกล่าวหา  ร่วมกันผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท ๒ (ฝิ่น) มียาเสพติดให้โทษประเภท ๕ (พืชฝิ่น)       โดย ผิดกฎหมายฯ ร่วมกันก่นสร้างแผ้วถางทำลายทำลายป่า ทำประโยชน์แผ้วถางป่า       ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และเขตอุทยานโดยไม่ได้รับอนุญาต
ผู้ต้องหา      -
ของกลาง   พื้นที่ถูกบุกรุกทำลาย ประมาณ  ๒๘  ไร่  ๑  งาน  เป็นพื้นที่ปลูกพืชฝิ่น  ประมาณ       ๒๔  ไร่ ๑  งาน
สถานที่เกิดเหตุ - พื้นที่บ้านมอป่า ม.๘ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด  จังหวัดตาก  จำนวน  ๖  พิกัด    พื้นที่บ้านพะงาเด  หมู่ที่  ๑๐  ต.แม่ตื่น  อ.แม่ระมาด  จังหวัดตาก จำนวน  ๒   พิกัด  พื้นที่บ้านชาวเขา  หมู่ที่  ๑๐  ต.แม่ระมาด  อ.แม่ระมาด  จังหวัดตาก   จำนวน  ๖  พิกัด เมื่อวันที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๗
๒. คดีอาญาที่  ๙๖/๕๗  ยึดทรัพย์ที่  ๖๙/๕๗  
ข้อกล่าวหา  ร่วมกันมียาเสพติดประเภท ๒ (ฝิ่น) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ผู้ต้องหา  นายสมเกียรติ  พิทักษ์พนาไพร  อายุ  ๒๗  ปี  ที่อยู่ ๖๘  ม.๒  ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด   นายบุญจันทร์   งามงอนคีรี  อายุ ๒๘ ที่อยู่ ๑๗๘ ม.๒  ต.แม่ตื่น  อ.แม่ระมาด จ.ตาก
 นายพิษณุ  ตราหยกภูผา  อายุ  ๒๐  ปี  ที่อยู่  ๔๒  ม.๒  ต.แม่ตื่น  อ.แม่ระมาด  จ.ตาก
ของกลาง  ฝิ่นดิบ ๒ ห่อ น้ำหนัก  ๑.๓  กรัม
สถานที่เกิดเหตุ  บริเวณป่าบ้านแสมไทย  ม.๓  ต.แม่ตื่น  อ.แม่ระมาด  จ.ตาก  เมื่อวันที่  ๒๘   มีนาคม  ๒๕๕๗
๓. คดีอาญาที่  ๘๙ – ๙๒/๕๗  ยึดทรัพย์ที่  ยึดทรัพย์ที่ ๘๐ , ๘๑ , ๘๒ / ๕๗
ข้อกล่าวหา  มีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ (พืชฝิ่น) โดยไม่ได้รับ      อนุญาต และ ฐานบุกรุก ก่นสร้าง แผ่วถาง ยึดถือ ครอบครองพื้นที่ป่าเพื่อ      ตนเองหรือผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาต จากพนักงานเจ้าหน้าที่  ตาม      พระราชบัญญัติป่าไม้  พุทธศักราช ๒๔๘๔  มาตร ๕๔”
ผู้ต้องหา  -
ของกลาง  สรุปพื้นที่ถูกบุกรุก จำนวน ๔ จุดพิกัด รวมเนื้อที่ถูกบุกรุกประมาณ ๕ ไร่ ๑    งาน ค่าเสียหายของรัฐ ประมาณ ๔๒๐,๐๐๐ บาท  แยกเป็นพื้นที่ปลูกฝิ่น เนื้อ   ที่ประมาณ  ๓ ไร่ ๑ งาน  
สถานที่เกิดเหตุ บริเวณหุบเขาบ้านทีวะเบยทะ ม.๑๐ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อ วันที่ ๑๐ เม.ย.๕๗ เวลาประมาณ ๐๘.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.  
แผนที่ ๕ แผนความร่วมมือระหว่างประเทศ (ความร่วมมือระดับท้องถิ่น วังผา – ก๊กโก่)
- ไม่มีการดำเนินการ
ฝ่ายเลขาฯ - วาระนี้จะเป็นของ BLO ของเราจะเป็นของท้องถิ่น มีกำหนดแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ ไทย – เมียนม่าร์ และมีการแสดงท้องถิ่น อยู่ระหว่างประสานผู้ใหญ่เตรียม โนวาง  ผู้ใหญ่ ม.๔ บ้านวังผา
ประธานฯ - ขอเชิญทุกส่วนราชการ เตรียมความพร้อมในการแข่งขันเพื่อสานสัมพันธ์ทั้งสองประเทศ และเพื่อ ความสามัคคี สนุกสนานร่วมกัน คาดว่าจะจัดในเดือนพฤษภาคมนี้
มติที่ประชุม - รับทราบ
แผนที่ ๖ แผนสกัดกั้นยาเสพติด
- หน่วยทหารในพื้นที่ ชุด มว.ปล.ที่ ๒ ร้อย ๔๓๒ (จุดตรวจพะละ)
หน.ชุดมว.ปล.ที่ ๒ - รับผิดชอบจุดตรวจพะละ ที่ผ่านมาใช้สุนัขดมกลิ่นตรวจสอบไม่พบการกระทำผิด    ทำการลาดตระเวนได้รับทราบจากแหล่งข่าวว่ามีแรงงานต่างด้าวเดินทางอ้อมด่าน   พะละ ไปถึงดอยทีมู ยังไม่พบการกระทำผิด
- กองร้อย ตชด.ที่ ๓๔๕ 
กองร้อยฯ -  เรียนท่านประธานฯ ผมตัวแทน ผบ.ร้อยฯ กำลังก่อสร้างจุดตรวจ/จุดสกัด บ้าน   หนองหลวง ประมาณ ๗๐ เปอร์เซ็นต์ จุดตรวจหนองหลวงอยู่ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
ป่าไม้เขตรักษาพันธุ์ฯ -  ร่วมกับทาง เจ้าหน้าที่ ตชด.๓๔๕ และตำรวจภูธรภาค ๖ จุดตั้งจุดตรวจ /จุดสกัด    บ้านแสม ต.สามหมื่น บริเวณหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่นตลอด ๒๔  ชั่วโมง ในเดือนนี้   ยังไม่พบผู้กระทำผิดกฎหมายแต่อย่างใด
ประธานฯ - ผมมีข้าวมือถือเดี๋ยวจะเข้าไปแจกจ่ายให้หมด
- กองร้อยทหารพราน ที่ ๓๕๐๑
- ไม่มี
ฝ่ายเลขาฯ - ฝ่ายความมั่นคง / ร้อย อส.อ.แม่ระมาด
- ตรวจร่วมกับทางฝ่ายตำรวจ ชรบ. อปพร.ทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยบนท้องถนนในช่วง  ๗ วันอันตราย
มติที่ประชุม - รับทราบ
แผนที่ ๗ แผนบริหารจัดการแบบบูรณาการ
- เทศบาลตำบลแม่ระมาด
- เทศบาลตำบลแม่จะเรา
- เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
- องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
- องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
- องค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ
- องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
- องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
มติที่ประชุม - ไม่มี
ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่องอื่นๆ
-  กำหนดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอ
แม่ระมาด และประชุมคณะกรรมการรักษาความความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย อำเภอแม่ระมาด  ครั้งที่  ๕ / ๒๕๕๗  ในวันที่  ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  (ทั้งนี้ หากมี การเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป)
มติที่ประชุม -  รับทราบ
-  เลิกประชุม  เวลา  ๑๑.๐๐  น.

ลงชื่อ ม.ญ.สมิต  ไชยเมืองชื่น ผู้บันทึกรายงานการประชุม
 (สมิต  ไชยเมืองชื่น)
   อส.อ.แม่ระมาด

ลงชื่อ นายวีรวงศ์  สุบรรณพงษ์ ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(วีรวงศ์  สุบรรณพงษ์)
 ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง


 ปรับปรุงข่าวล่าสุด 29/05/2014
โดย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอแม่ระมาด
อำเภอแม่ระมาด ครั้งที่๗ / ๒๕๕๗
วันศุกร์ที่  ๑ กรกฎาคม   ๒๕๕๗  เวลา  ๐๘.๓๐  น.
ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด  (ชั้น  ๒ )
……………………………….
ผู้เข้าประชุม
๑.  นายเชวงศักดิ์  ใจคำ นายอำเภอแม่ระมาด
๒.  นายเลิศศักดิ์  ทับผึ้ง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
๓.  พ.ต.ท.สุชาติ  ธรรมรังสี (แทน)ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด
๔.  นายพิทักษ์  ศิลา (แทน)ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ระมาด
๕.  นายเสาแก้ว  เหลามา สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
๖.  นายเฉลียว  ทองทิน เกษตรอำเภอแม่ระมาด
๗.  นายคะนอง  อินทร์พรม ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด
๘.  ร.ท.กิตติภพ  ประมาณ สัสดีอำเภอแม่ระมาด
๙.  นายดิเรก  ปิติสาร พัฒนาชุมชนอำเภอแม่ระมาด
๑๐.  ร.ต.อ.ดำรง  สุขเชย (แทน)ผู้บังคับกองบร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่  ๓๔๕
๑๑.  นางยุพิน  วงษ์หมื่น ท้องถิ่นอำเภอแม่ระมาด
๑๒.  นายวันเฉลิม  จันทร์ยะคาร ที่ดินอำเภอแม่ระมาด
๑๓.  นายไชยยันต์  อุดปิน (แทน)หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าแม่ตื่น
๑๔.  นายอำนวย  บุหลั่น   (แทน)หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่  ตก  ๒  (ขะเนจื้อ)
๑๕.  นายประภาส  ผิวอ่อน (แทน)หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่  ตก  ๙ (แม่จะเรา)
๑๖.  นายอังกรู  แก้วจันทรเพชร (แทน)นายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาด
๑๗.  นายสีทน  ปงรังษี (แทน)นายกเทศมนตรีตำบลแม่จะเรา
๑๘.  นายวันชัย  พร้าวเอียด (แทน)นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
๑๙.  นายจิระภาส  ศรีวนาตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
๒๐.  นายวีระพล  บูชาคุณธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
๒๑.  นางสาวอัจฉรา  คำสอน วัฒนธรรมอำเภอแม่ระมาด
๒๔.  นายรัตนกุล  สังขศิลา ปลัดอำเภอแม่ระมาด
๒๕.  นายอำนวยเดช  เทพคำอ้าย ปลัดอำเภอแม่ระมาด
๒๖. นางสาวนราภรณ์  ช้างทอง ปลัดอำเภอแม่ระมาดผู้ไม่มาประชุม  
๑.  นายเทวัญ  ไพรศาลธรรมโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ(ติดราชการ)
๒.  นายสมนึก  ปู่อ้าย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น(ติดราชการ)
๓.  นายเฉลิมเกียรติ  บูลย์ประมุข       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ(ติดราชการ)
๔.  นายนิมิตร  หาญกิตติมงคล   ผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย  สาขาแม่ระมาด
๕.  นางจรรยา  ก๋าแก่น ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ระมาด (ติดราชการ)
๖.  นายมานพ  พาติกะบุตร ประมงอำเภอแม่ระมาด(ติดราชการ)
๖.  นายสมชาย  คำตุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม(ติดราชการ)
๗.  นายขวัญชัย  นันต๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม(ติดราชการ)
๘.  ว่าที่ ร.อ.ณัฐกิตติ์  คำน่าน ปลัดเทศบาลตำบลแม่ระมาด(ติดราชการ)
๙.  นายวรวิทย์  บุพศิริ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง(ติดราชการ)
๑๐.  นายขวัญชัย  นันต๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม(ติดราชการ)
๑๑.  นายสมชาย  คำตุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม(ติดราชการ)
๑๒.  นายจ่างแก้ว  คีรียรรยง กำนันตำบลสามหมื่น (ติดราชการ)
๑๓.  นายวิเชียร  สอนแย้ม   หัวหน้าหมวดการทางแม่ระมาด(ติดราชการ)

ผู้ร่วมประชุม
๑.  นายอนันต์  การังใจ กำนันตำบลแม่ระมาด
๒.  นายวิทยา  พันธุ์ปัญญากรกุล กำนันตำบลแม่พระธาตุ
๓.  นายสุรัตน์  ขวัญแก้วนากร กำนันตำบลขะเนจื้อ
๔.  นายวีระวุฒิ  ใหม่โม่ง กำนันตำบลแม่ตื่น
๕.  นายรัฐเขต  ศรีรมย์ (แทน)ปลัดเทศบาลตำบลแม่จะเรา
๖.  นายวรวิทย์  บุพศิริ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
๗. นายอรรคเดช  สีตุ้ย  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
๘. สตท.สมชาติ  วุฒินันท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
๙. นายสุชาติ  ผาแสนเถิน (แทน)ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ
๑๐. นายกรกฤศ  วันธนานันท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
๑๑.  นายชะลอ  จิ่วแหยม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
๑๒. นายเกียรติศักดิ์  กิจการ (แทน)รักษาการ ผอ.ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
๑๓.  นายสมเนตร  ฉ่ำสุภาพ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
สาขาแม่ระมาด
๑๔.  นายพงศ์พันธุ์  พรหมสวาสัดิ์ ผู้จัดการธนาคารออมสิน  สาขาแม่ระมาด
๑๕.  นายวีรศักดิ์  มั่งมูลมี หัวหน้าหน่วยควบคุมโรคนำโดยแมลงที่  ๔
๑๖.  นายอรุณ  กองห้าห้อง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ระมาด
๑๗.  นายธรรมสรณ์  แสงโชติ ผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที
๑๙.  นายรัฐพล  ทองคันนา (แทน)ประธานศูนย์ประสานงานโรงเรียนอำเภอแม่ระมาด
๒๐. ร.ต.วันชัย  ภู่มี (แทน)ผู้บังคับกองร้อยทหารราบที่ ๔๓๒
๒๑. ร.ท.อำนวย  นามณี ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่  ๓๑๐๕  
๒๒. นางสาวสุณิตา  สุวรรณฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจกปก
๒๓.  ดร.เกษม  บูลย์ประมุข ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง  
๒๔.  นางรุณี  ห่อทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าไร่
๒๕. นายจิรัฐติพร  มหาศรานนท์ (แทน)หัวหน้าหมวดการทางแม่ระมาด
๒๖. นายอลงกรณ์  โตแก้ว (แทน)  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย
๒๗.  นายอนุศักดิ์  เครืออยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหอม
๒๘.  นางสมพิศ  วงศ์อำนวจ ผู้อำนวยการโรงเรียนกลาโหมราชเสนา
๒๙.  นางอินทิรา  ยศหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง
๓๐.  นางสีนวล  เสมกันทร (แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจกปก
๓๑.  นายโอภาส  ภูวนาทโยธิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยนกแล
๓๒.  นายกรรไกร  ก้อนกัน (แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านผู้หญิงกุลฑลจินดา
๓๓.  นางสาวภคอร  อินทร์เอี่ยม (แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขะเนจื้อ
๓๔.  นางสาวสมพิศ  วงษ์อำนาจ ผู้อำนวยการโรงเรียนกลาโหมราชเสนา
๓๕.  นางรัชฎาภรณ์  ก๋าวงษ์ (แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันป่าไร่
๓๖.  นางสาวเนตรนภา  ดวงคำวัน (แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามหมื่น
๓๗.  นายอาริยวัช  มาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล
๓๘.  นายองอาจ  สีใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ

เริ่มประชุมเวลา   ๐๘. ๓๐  น. 
       เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายเชวงศักดิ์  ใจคำ  นายอำเภอแม่ระมาด  ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมประจำเดือนสิงหาคม  ๒๕๕๗   มีดังนี้

ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ขอแนะนำข้าราชการที่ได้มาปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด  
จำนวน  ๒  ท่าน  คือ
๑)  นายวันเฉลิม จันทร์ยะคาร ตำแหน่งนักวิชาการที่ดิน  สำนักงานที่ดินอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก  รักษาราชการแทนเจ้าพนักงานที่ดินอำเภอ  สำนักงานที่ดินอำเภอแม่ระมาดตั้งแต่วันที่ ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๗
๒)  นายคณาธิป  เผือกพัด  ตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดิน  อำเภอท่าสองยาง  
ช่วยราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดตาก  สาขาแม่สอด  จังหวัดตาก  ให้ช่วยราชการสำนักงานที่ดินอำเภอแม่ระมาด  ตั้งแต่วันที่ ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๗

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ ประจำเดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๗
อำเภอได้จัดทำรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ระดับอำเภอ 
ครั้งที่  ๗/๒๕๕๗  ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ ขอให้เปิดดูได้ที่ Website:www.amphoe.com  หัวข้อ  ประชาสัมพันธ์
มติที่ประชุม รับรอง

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมที่ผ่านมา

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑  การจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ   ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๗  (สำนักงานอำเภอ)
ด้วยในวันอังคารที่  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๗  เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ  ดังนั้น  เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี  และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  ตลอดจนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสดังกล่าว  อำเภอแม่ระมาดจึงกำหนดการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  “๑๒ สิงหาพระบรมราชินีนาถ”  ในวันอังคารที่  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๗  ณ  ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด  โดยจัดกิจกรรมทั้งภาคเช้าและภาคค่ำ  รายละเอียดตามกำหนดการที่ส่งมาพร้อมนี้  และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสดังกล่าว  จึงขอความร่วมมือจากท่านดำเนินการ  ดังนี้
๑.  ตั้งโต๊ะประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์  ประดับธงชาติคู่กับธงอักษร
พระนามาภิไธย  “สก”  พร้อมเครื่องราชสักการะ  ณ  อาคารสำนักงาน  ในห้วงเดือน
สิงหาคม – กันยายน  ๒๕๕๗
๒.  เชิญชวนกลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่ประดับธงชาติคู่กับธงอักษร
พระนามาภิไธย  ณ  อาคาร  บ้านเรือน  จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์  เน้นกิจกรรมพัฒนาจิตใจ  การลด  ละ  เลิกอบายมุข  การบริจาคโลหิต  การปลูกต้นไม้  หรือกิจกรรมอื่นๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
๓.  ส่วนราชการ  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินโครงการหรือกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับพระราชกรณียกิจ  โครงการตามพระราชดำริ  และเรื่องที่ทรงห่วงใยอาณาประชาราษฎร์และประเทศชาติโดยให้ดำเนินการตลอดทั้งปี  
๔.  ให้งดเว้นการเล่นการพนัน  การขอความร่วมมือผู้ประกอบการสถาน
บริการในพื้นที่ให้งดเว้นการเปิดสถานบริการ  หรือแหล่งอบายมุขต่างๆ  เชิญชวนประชาชนให้การสนับสนุนส่งเสริมหรือดำเนินกิจกรรมในการลด  ละ  เลิกอบายมุข  หรือกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด  ตลอดจนงดเว้นการออกใบอนุญาตให้ฆ่าสัตว์  หรือกิจกรรมที่เป็นการทรมานสัตว์

ในการนี้  อำเภอแม่ระมาดจึงขอเชิญชวนส่วนราชการ  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง  กลุ่มพลังมวลชนและประชาชนในพื้นที่  เข้าร่วมถวายความจงรักภักดีในรัฐพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  “๑๒  สิงหาพระบรมราชินีนาถ”  พุทธศักราช  ๒๕๕๗ กำหนดการข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน
มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๒  โครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่  (สำนักงานอำเภอ)
ด้วยอำเภอแม่ระมาด  ได้จัดทำโครงการ  อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่  (Amphoeyim  Mobole  Service)  อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก ขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้
๑.  เพื่อเป็นการส่งเสริมการให้บริการประชาชนในเชิงรุกในลักษณะการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ในระดับอำเภอออกให้บริการประชาชน  เพิ่มช่องทางในการให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น
๒.  เพื่อเป็นการลดเงื่อนไขและภาระต่างๆ  ให้แก่ประชาชนในการขอรับบริการภาครัฐ  ณ  ที่ตั้งและทำให้หน่วยงานภาครัฐสามารถรับรู้รับทราบปัญหา  ความต้องการของประชาชนในพื้นที่  เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการและการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที
๓.  เพื่อเป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการภาครัฐให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากขึ้น

หมู่บ้านเป้าหมายโครงการ  อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่  (Amphoeyim  Mobole  Service)  อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก  ประจำเดือนสิงหาคม  ๒๕๕๗  ดังนี้
๑.  วันที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๗  โรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล  หมู่ที่  ๑  
     ตำบลพระธาตุ
๒.  วันที่  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๕๗  โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ  หมู่ที่  ๒  
    ตำบลสามหมื่น
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ขอเชิญทุกส่วนราชการ  เข้าร่วมโครงการ  และร่วมให้บริการ
เคลื่อนที่แก่ประชาชน  ตามหมู่บ้านเป้าหมายโครงการ  และขอขอบคุณเทศบาลตำบลทุ่งหลวง  และองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ  ที่ได้สนับสนุนอาหาร  น้ำดื่ม แก่เจ้าหน้าที่และประชาชน  พร้อมอำนายความสะดวกทั้งสถานที่ในการออกหน่วยอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่  ๒  ครั้งที่ผ่านมา
มติที่ประชุม รับทราบ


๔.๓  ประกาศจังหวัดตาก  เรื่อง  ให้ผู้ครอบครองที่ดินในเขตพื้นที่ป่าไม้  
โดยไม่มีเอกสารสิทธิ์และไม่ได้แจ้งการครอบครองไปลงทะเบียนกับทางราชการ  
(ฝ่ายความมั่นคง)

เนื่องจากจังหวัดตากประสบปัญหาพื้นที่ป่าไม้ถูกทำลายอย่างรุนแรงจนเป็นเหตุให้เกิดผลกระทบด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยตรงต่อชุมชนในพื้นที่  และภาพรวมของประเทศอย่างรุนแรง

จังหวัดตากพิจารณาแล้ว  เพื่อเป็นการหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากร
ป่าไม้ในท้องที่จังหวัดตาก  และเป็นไปตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๔ และ  ๖๖/๒๕๕๗  รวมทั้งเป็นการจัดระเบียบการอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุข  ในเขตพื้นที่ป่าไม้  จึงได้มีประกาศจังหวัดตาก  เรื่อง  ให้ผู้ครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าไม้  

โดยไม่มีเอกสารสิทธิ์และไม่ได้แจ้งการครอบครองไปลงทะเบียนกับทางราชการ  ดังต่อไปนี้
๑.  ให้ผู้ครอบครองที่ดินเพื่อยู่อาศัยหรือทำกินในเขตพื้นที่ป่าไม้  โดยไม่มีเอกสารสิทธิ์และไม่เคยแจ้งการครอบครองไว้กับทางราชการ  ให้ไปลงทะเบียนแจ้งการครอบครองที่ดิน  ณ  ที่ทำการกำนันตำบลท้องที่ที่ดินตั้งอยู่  ภายในวันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๗
๒.  ผู้ที่ไปแจ้งการครอบครองที่ดินในเขตพื้นที่ป่าไม้  ตามข้อ  ๑  จะได้รับการพิจารณาตามแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าไม้  ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่  ๖๔/๒๕๕๗  และ๖๖/๒๕๕๗
๓.  หากพื้นกำหนดการลงทะเบียนแจ้งการครอบครองที่ดินในเขตพื้นที่ป่าไม้โดยไม่มีเอกสารสิทธิ์และไม่ได้ไปลงทะเบียนแจ้งการครอบครองไว้  ตามกำหมายอย่างเฉียบขาดทุกรายไป  ซึ่งรวมทั้งการสืบหาตัวผู้ครอบครองมาดำเนินคดีต่อไปด้วย
มติที่ประชุม   รับทราบ

ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องจากหน่วยงานต่าง ๆ
๕.๑  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ระมาด
การเตรียมประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  “อยู่เย็นเป็นสุข”  โครงการ
เชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น  ประจำปี  ๒๕๕๗  (บ้านทุ่งมะขามป้อม 
หมู่ที่  ๔  ตำบลพระธาตุ  อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก
พัฒนาชุมชนอำเภอ เนื่องจากวันที่  ๕  สิงหาคม  ๒๕๕๗  คณะกรรมการตรวจเยี่ยมหมู่บ้านดีเด่นจะเดินทางมามาตรวจเยี่ยมบ้านทุ่งมะขามป้อม  หมู่ที่  ๔  ตำบลพระธาตุ  จึงขอเชิญชวนทุกส่วนราชการเข้าร่วมการประกวดหมู่บ้านดีเด่น
มติที่ประชุม   รับทราบ

๕.๒  สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด
๑.  เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ทรงมีพระชนมายุครบ  ๖๐  พรรษา  ๒  เมษายน  ๒๕๕๘  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้จัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น  ระหว่างวันที่  ๑๖  กรกฎาคม – ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๕๗  อำเภอแม่ระมาดขอความร่วมมือเกษตรในพื้นที่ร่วมเฉลิมฉลองโดยปลูกผลไม้ยืนต้น  ครอบครัวละ  ๑  ต้น  และรายงานให้ทราบทุกวันประชุมประจำเดือน  กำนัน/ผญบ.
มติที่ประชุม   รับทราบ
๒.  การดำเนินการช่วยเหลือชาวนา  ของ  คสช.  โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒.๑  ให้เกษตรกรที่ปลูกข้าว  ปีการผลิต  ๒๕๕๗/๕๘  มาแจ้งปรับปรุง
ข้อมูลการปลูกข้าว   ตั้งแต่วันที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  ถึงวันที่  ๒  กันยายน  ๒๕๕๗
มติที่ประชุม   รับทราบ

๒.๒  สิทธิชาวนาจะได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐ
๒.๒.๑  ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการลดต้นทุนการผลิตข้าว
มติที่ประชุม   รับทราบ
๒.๒.๒  ได้รับสิทธิลดค่าเช่านาไร่ละ  ๒๐๐  บาท
มติที่ประชุม   รับทราบ
๒.๒.๓  ได้ลดค่าพันธุ์ข้าว  และปัจจัยการผลิตอื่นๆ  เช่น  ปุ๋ยเคมี
สารเคมี  (ตามราคาควบคุมของทางราชการ)  ไม่ได้รับความเป็นธรรมแจ้ง  เจ้าหน้าที่เกษตรผู้รับผิดชอบตำบล  หรือ  สำนักงานเกษตร  ๐๕๕-๕๘๑๑๗๒
ตำบลแม่ระมาด  ๐๙๓-๑๓๐-๒๗๓๕
ตำบลแม่จะเรา  ๐๙๓-๑๓๐-๒๗๓๔
ตำบลขะเนจื้อ  ๐๙๓-๑๓๐-๒๗๓๖
ตำบลแม่ตื่น  ๐๙๓-๑๓๐-๒๗๓๓
ตำบลพระธาตุ  และตำบลสามหมื่น  ๐๙๓-๑๓๐-๒๗๓๗
มติที่ประชุม   รับทราบ

๕.๓  โรงพยาบาลแม่ระมาด
สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล  ประจำเดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๗
๑.  โรงพยาบาลแม่ระมาดได้ออกหน่วยค้นหาและตรวจรักษาโรคมาลาเรียเคลื่อนที่  ที่บ้านเมยผู้ใหญ่ปุ่ม,  เมยกำนันสุข,  เมยห้วยไผ่,  เมยแม่มาลัย  และเมย
น้ำดิบบอนหวาน  เดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๗  มีผู้รับการตรวจรักษา  จำนวน  ๑๘๑  ราย  พบเชื้อมาลาเรีย  จำนวน ๑๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๔๙ เป็นเชื้อ PV. จำนวน  ๑๙  ราย  
๒.  วันที่  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ระมาด  ร่วมกับ
กิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาด  ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่  ณ  หอประชุมอำเภอ
แม่ระมาด  ได้โลหิต  จำนวน  ๔๗  ยูนิต
๓.  วันที่  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ระมาด  เข้าร่วมเวทีเสวนาเพื่อรวบรวมข้อมุลการปฏิรูป  ของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปอำเภอแม่ระมาด
๔.  วันที่  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ระมาดออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจรักษาประชาชน  ตาม  “โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่”  
ณ  วัดบ้านวังผา  หมู่ที่  ๔  ตำบลแม่จะเรา  มีผู้รับบริการ  จำนวน  ๕๐  ราย
๕.  วันที่  ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  โรงพยาบาลแม่ระมาด  ร่วมกับคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จัดเสวนาผู้เกี่ยวข้องตามโครงการการศึกษาสถานการณ์ด้านการจัดการสุขภาวะของคนชายแดนที่มีปัญหาสถานะและสิทธิตามกฎหมายในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  ณ  หอประชุมโรงเรียนบ้านขะเนจื้อ  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน  ๒๕๐  คน
๖.  วันที่  ๑๕-๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  โรงพยาบาลแม่ระมาด  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการควบคุมดูแลผู้ป่วย  ณ  จุดเกิดเหตุก่อนถึงโรงพยาบาลให้กับทีมกู้ชีพและ  อพ.ปร.  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตอำเภอแม่ระมาด  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ระมาด  ผู้เข้ารับการอบรม  จำนวน  ๖๙  คน
๗.  วันที่  ๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาดออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่  ณ  สถานีอนามัยเฉลิม
พระเกียรติฯ  แม่จะเรา  ได้โลหิต  ๖  ยูนิต
๘.  วันที่  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ระมาด  ร่วมต้อนรับนายสมชัยฐ์  หทยะตันย์ติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก    ในโอกาสการตรวจเยี่ยมและรับมอบคืนผืนป่าให้กับธรรมชาติและรับมอบอาวุธปืน  ณ  หอประชุมอำเภอ
แม่ระมาด
๙.  วันที่  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ระมาดร่วมกับ
กิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาดออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่  ณ  กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่  ๓๔๕   ได้โลหิต  
๑๐.  วันที่  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ระมาด  ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจรักษาประชาชน  ตาม “โครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่”  
ณ  โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ  หมู่ที่  ๗  ตำบลขะเนจื้อ  
มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๔  สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด  สรุปสถานการณ์โรคไข้เลือดออกอำเภอ
แม่ระมาด  ปี  ๒๕๕๗
นับตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๗  ถึงวันที่  ๑๙  กรกฎาคม ๒๕๕๗  
ศูนย์ระบาดวิทยา  อำเภอแม่ระมาด  ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรวมจำนวนทั้งสิ้น  ๒๕  ราย  คิดเป็นอัตราป่วย  ๔๙.๓๙  ต่อประชากรแสนคน  ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต  เดือนที่พบผู้ป่วยมากที่สุดคือ  เดือนมิถุนายน  จำนวน  ๑๒  ราย  รองลงมาคือ  มีนาคม,พฤษภาคม  และกรกฎาคม  จำนวน  ๖,๔  และ  ๓   ราย  ตามลำดับ

ตำบลพระธาตุ  มีอัตราป่วยสูงสุด  ๑๐๖.๗๕  รองลงมาคือตำบลขะเนจื้อ,  แม่ตื่น,  แม่จะเรา,  แม่ระมาด  และตำบลสามหมื่น  อัตราป่วย  ๗๖.๗๔,  ๔๙.๒๗,  ๔๑.๐๓,  ๓๓.๔๙  และ  ๑๕.๖๐  ต่อประชากรแสนคน  ตามลำดับ  และตำบลแม่ตื่น  ยังไม่พบผู้ป่วย  
สาธารณสุข ขณะนี้มีผู้ป่วยไข้เลือดออกเพิ่มอีก  ๗  รายจาก  ๒๕  รายเป็น  ๓๒  ราย
ในขณะนี้
มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๕  องค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ
สรุปผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ
ประจำเดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๗
๑.  วันที่  ๑ – ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  ดำเนินโครงการออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  จำนวน  ๑๔  หมู่บ้าน
๒.  วันที่ ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๗ จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดบ้านขะเนจื้อ  และวัดป่าขะเนจื้อ
มติที่ประชุม รับทราบ


๕.๖  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด  
สรุปผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด  
ประจำเดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๗
๑.  จัดทำโครงการจัดงานเนื่องในวันเข้าพรรษา  ประจำปี  ๒๕๕๗  (หล่อเทียนจำนำพรรษา)  ในวันที่  ๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
๒.  จัดทำโครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  ระหว่างวันที่  ๘ – ๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
๓.  จัดทำโครงการให้ความรู้เบื้องต้นการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย  ประจำปี  ๒๕๕๗  ระหว่างวันที่  ๘ – ๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
๔.  จัดทำโครงการออกประชาสัมพันธ์  และเก็บค่าธรรมเนียม  ภาษีบำรุงท้องที่  และค่าธรรมเนียมขนขยะมูลฝอย  ระหว่างวันที่  ๘ – ๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
๕.  ร่วมกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา  ประจำปี  ๒๕๕๗  ในวันที่  ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  ณ  วัดและสำนักสงฆ์  ในเขตอำเภอแม่ระมาด
๖.  จัดทำโครงการประกวดหมู่บ้าน  ปลอดลูกน้ำยุงลาย  ระหว่างวันที่  ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ระมาด

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๗  องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
สรุปผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น  
ประจำเดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๗
๑.  วันที่  ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๕๗  เข้าร่วมศึกษาปัญหาสถานะและสิทธิของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในเขตชายแดนจังหวัดตาก  ณ  โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ
๒.  วันที่  ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๕๗  จัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปตำบลสามหมื่น,  จัดตั้งศูนย์กระจายวัคซีนและรับแจ้งการเกิดโรคระบาดในสัตว์องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
๓.  วันที่  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๕๗  จัดทำโครงการเสวนาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขข้อมูลเพื่อการปฏิรูป  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
๔.  วันที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๗   ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์  ภายใต้กรอบแนวคิด  “สังคมปลอดภัย  ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืนร่วมปกครองลูกหลานให้ห่างไกลยาเสพติด  ณ  ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด
๕.  วันที่  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  เข้าร่วมเวทีเสวนาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขข้อมูลเพื่อการปฏิรูป  ระดับอำเภอ  ณ  ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด
๖.  วันที่  ๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  จัดเวทีเสวนาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขข้อมูลเพื่อการปฏิรูป  ระดับตำบล  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
๗.  วันที่  ๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  ร่วมกับ  อสม.  หมู่ที่  ๔  และเด็กนักเรียน  ช่วยกันเก็บขยะ  รักษาสิ่งแวดล้อม  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
๘.  วันที่  ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมทางศาสนา  ถวายเทียนจำนำพรรษา  ตามยุทธศาสตร์คืนวัฒนธรรม  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
๙.  วันที่  ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  ร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐานกับโรงพยาบาลแม่ระมาด  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ระมาด
๑๐.  วันที่  ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  ประชุมหารือแนวทางและทำความเข้าใจเรื่อง  การครอบครองที่ดินในเขตพื้นที่ป่าไม้  โดยไม่มีเอกสารสิทธิ์  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
๑๑.  วันที่  ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  ร่วมเปิดพิธีโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ  อสม.  เชี่ยวชาญป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ,  เยี่ยมครูผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหลวง  หมู่ที่  ๓  ตำบลสามหมื่น  และอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียน  ตชด.บ้านแสมใหญ่  เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กอนุบาล  ๑  และอนุบาล  ๒  ณ  หอประชุมโรงเรียนท่านผู้หญิงพรสมกุณฑลจินดาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหลวง,  โรงเรียน  ตชด.บ้านแสมใหญ่
๑๒.  วันที่  ๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  ร่วมรณรงค์คืนธรรมชาติ  ตามยุทธศาสตร์คืนธรรมชาติ  โดยการปลูกต้นไม้รักษาสิ่งแวดล้อม  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
นายก  อบต.สามหมื่น ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกส่วนราชการร่วมปลูกป่าและรับลงทะเบียนคืน
ผืนป่า  ในวันที่  ๖  สิงหาคม  ๒๕๕๗  
มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๘  องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
สรุปผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ  
ประจำเดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๗
๑.  อุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์
๒.  โครงการจัดงานเนื่องในวันเข้าพรรษา  ประจำปี  ๒๕๕๗
๓.  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ  การทำดอกไม้จันทน์  
ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๗
มติที่ประชุม รับทราบ๕.๙  เทศบาลตำบลแม่ระมาด
สรุปผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลแม่ระมาด  
ประจำเดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๗  
๑.  วันที่  ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  จัดโครงการงานประเพณีหล่อเทียนและ
แห่เทียนจำนำพรรษา
๒.  จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
แม่ระมาด
๓.  ก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ที่  ๔  ตำบลแม่ระมาด
๔.  ก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ที่  ๒  ตำบลแม่ระมาด
๕.  งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  เคเบิล  เสียงตามสาย
มติที่ประชุม รับทราบ


๕.๑๐  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์กรการเกษตร  สาขาแม่ระมาด
๑.  โครงการลดดอกเบี้ยแก่ชาวนา
๒.  โครงการประกันข้าวนาปี  ปีการผลิต  ๒๕๕๗
๓.  โครงการรวบรวมข้าวเปลือกผ่านสหกรณ์
๔.  โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก
๕.  โครงการปรึกษาปัญญาหนี้นอกระบบ
ผู้จัดการธนาคาร  ธกส. ธนาคาร  ธกส.  สาขาแม่ระมาด  จะลดดอกเบี้ยแก่ชาวนาในอัตราร้อยละ  
๓  ต่อปี  เป็นเวลา  ๖  เดือน 
มติที่ประชุม รับทราบ

ผอ.โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย ขอเชิญทุกส่วนราชการร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างอาคาร
เรียน  ในวันที่  ๙  สิงหาคม  ๒๕๕๗  ณ  โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย
มติที่ประชุม รับทราบ


ระเบียบวาระที่  ๖ แผนปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ  ประจำเดือนสิงหาคม  ๒๕๕๗

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายที่  ๑

ระเบียบวาระที่  ๗ เรื่องอื่น ๆ
๗.๑ กำหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกันยายน  ๒๕๕๗
วันอังคารที่  ๒  กันยายน  ๒๕๕๗   เวลา  ๐๘.๓๐  น.  ณ  ห้องประชุม
ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด  (ชั้น ๒)
มติที่ประชุม รับทราบ
๗.๒  กำหนดการประชุมกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ  ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗
วันอังคารที่  ๒  กันยายน  ๒๕๕๗  เวลา  ๑๐.๐๐  น. ณ  หอประชุมอำเภอแม่ระมาด
มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา              ๑๒.๐๐ น.  

ลงชื่อ    อ้อฤทัย  อินผิว ผู้จดบันทึกการประชุม
   ( นางสาวอ้อฤทัย  อินผิว )

ลงชื่อ    นราภรณ์  ช้างทอง ผู้ตรวจรายงานการประชุม
      (นางสาวนราภรณ์  ช้างทอง)
    ปลัดอำเภอ

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 28/10/2014
โดย อ้อฤทัย อินผิว
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤศจิกายน 2556
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอแม่ระมาด
อำเภอแม่ระมาด  ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๕๖
วันพุธที่  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖เวลา  ๐๙.๐๐  น.
ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด  (ชั้น  ๒ )
……………………………….

ผู้เข้าประชุม
๑.  นายนรภัทร  ปลอดทอง    นายอำเภอแม่ระมาด
๒.  นายศิวัช  ฟูบินทร์    ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
๓.  นายพิทักษ์    ศิลา    (แทน) โรงพยาบาลแม่ระมาด
๔.  นายเสาร์แก้ว    เหลามา    สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
๕.  นายเนติกร     สุทธิชาติ   เกษตรอำเภอแม่ระมาด
๖.  นายคะนอง     อินทร์พรม    ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด
๗.  นายธงไชย   สิงห์วิเศษ     พัฒนาการอำเภอแม่ระมาด
๘.  นางยุพิน  วงษ์หมื่น      ท้องถิ่นอำเภอแม่ระมาด
๙.  นายณัฐภาส  ศิริรัตน์      ที่ดินอำเภอแม่ระมาด
๑๐.  นายไชยยันต์  อุดปิน    (แทน)หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น
๑๑.  นายไสว  ตุ้ยดา     หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่  ตก  ๒  (ขะเนจื้อ)
๑๒.  นายประภาส  ผิวอ่อน     (แทน) หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ตก ๙ (แม่จะเรา)
๑๓.  นายชัยณรงค์   มะเดชะ   นายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาด
๑๔.  นายสีทน  ปงรังสี       (แทน)  นายกเทศมนตรีตำบลแม่จะเรา
๑๕.  นายวันชัย   พร้าวเอียด    (แทน) นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
๑๖.  นายสมนึก    ปู่อ้าย     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
๑๗.  นางสาววิดวงดอน   ก๋าวงษ์     (แทน)  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
๑๘.  นางสาวธิดารัตน์   ดอยแก้วขาว    (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ
๑๙.  นายอำนวยเดช   เทพคำอ้าย     ปลัดอำเภอแม่ระมาด
๒๐.  นายเกรียงศักดิ์   ประโลม      ปลัดอำเภอแม่ระมาด
๒๑.  นางสาวนราภรณ์  ช้างทอง     ปลัดอำเภอแม่ระมาด
๒๒.  นางอัจฉรา     คำสอน      วัฒนธรรมอำเภอแม่ระมาด
๒๓.  ว่าที่ ร.ต.พัฒน์   ตั้งปฏิการ     (แทน) ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม
๒๔.  นายขวัญชัย   นันต๊ะ    (แทน) ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม
๒๕.  นายเกียรติศักดิ์    เชิงกบ    (แทน)  ผู้อำนวยการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ผู้ไม่มาประชุม
 -
ผู้ร่วมประชุม
๑.  นายอนันต์    การังใจ     กำนันตำบลแม่ระมาด
๒.  นายภาณุเดช  สุนศรี      กำนันตำบลแม่จะเรา                          
๓.  นายจ่างแก้ว   คีรีบรรยง    กำนันตำบลสามหมื่น
๔.  นายวิทยา    พันธ์ปัญญากรกุล     กำนันตำบลพระธาตุ
๕.  นายวีระวุฒิ  ใหม่โม่ง     กำนันตำบลแม่ตื่น
๖.  นายชาตรี    สุขเกษ     ปลัดเทศบาลตำบลแม่จะเรา
๗.  นายวาทิช  อนันจิตติภัทร   (แทน)  ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
๘.  นายชัยวัฒน์  ศรีจันทร์     (แทน)  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
๙.  นายชลอ  จิ๋วแหยม      ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
๑๐.  ส.ต.ท.สมชาติ  วุฒินันท์    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
๑๑.  นางสาวเพชรรัตน์   ดอยแก้วขาว    (แทน) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ  
๑๒.  นายศิริรัตน์   น้อยมณี      หมวดการทางแม่ระมาด
๑๓.  นายธรรมสรณ์  แสงโชติ     ผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้า  ที.โอ.ที.
๑๙.  นายเสรี   พรมวงป้อ   นวก.สธ.ชำนาการ ทหารห้วยปลากอง
เริ่มประชุมเวลา   ๐๙. ๐๐  น. 
            เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายนรภัทร  ปลอดทอง  นายอำเภอแม่ระมาด ได้กล่าวเปิดการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๕๖   มีดังนี้
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ผลการแข่งขันตอบปัญหาเยาวชนแฟนพันธุ์แท้อาเซียน สำนักงานวัฒธรรมจังหวัดตากได้จัดกิจกรรมตอบปัญหา “เยาวชนแฟนพันธุ์แท้อาเซียน”และจัดนิทรรศการเคลื่อนที่  ในวันที่  ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๕๖  ที่ผ่านมา ณ  เทสโก้โลตัส  สาขาแม่สอด  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน  แก่  นักเรียน  นักศึกษา  เยาวชนและประชาชนพื้นที่จังหวัดตาก ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้  ความเข้าใจ
เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียน  ซึ่งผลการแข่งขันมีดังนี้
๑) รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  โรงเรียนสรรพวิทยาคม
๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๑  ได้แก่  โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม
๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๒  ได้แก่  โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก  จึงขอมอบโล่รางวัลเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม
๑.๒  ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช  
ประจำปี  ๒๕๕๖ในวันพุธที่  ๒๓  ตุลาคม  ๒๕๕๖  ณ  บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์หน้าที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด  รวมยอดเงินทั้งสิ้น  ๑๗,๑๔๐ บาท
ทั้งนี้ได้มอบให้กิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาดไว้ใช้ในงานสาธารณกุศลต่างๆ ในพื้นที่ต่อไป
๑.๓  ขอแนะนำข้าราชการที่ได้มาปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด  
จำนวน  ๒  ท่าน  คือ
๑)  นายอำนวยเดช  เทพคำอ้าย  ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) อำเภอพบพระมาดำรงตำแหน่ง  ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) อำเภอแม่ระมาด ตั้งแต่วันที่  ๗  ตุลาคม  ๒๕๕๖
๒)  นายเกรียงศักดิ์  ประโลมปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฎิบัติการ)  
อำเภอท่าสองยางมาดำรงตำแหน่ง  ปลัดอำเภองานป้องกัน อำเภอแม่ระมาด ตั้งแต่วันที่  ๗  ตุลาคม  ๒๕๕๖
มติที่ประชุม             รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐ /๒๕๕๖ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๖
ขอให้เปิดดูได้ที่ Website:www.amphoe.com
มติที่ประชุม            รับทราบ     
ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมที่ผ่านมา
มติที่ประชุม           - ไม่มี
ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑  ความคืบหน้าโครงการรับจำนำข้าวเปลือก  ปีการผลิต  ๒๕๕๖/๒๕๕๗   (สำนักงานอำเภอ)
ตามที่คณะรัฐมนตรี  มีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต  ๒๕๕๖/๕๗  โดยการรับจำนำข้าวเปลือกจากเกษตรกร  ครั้งที่  ๑  ระหว่างวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖ - ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  และครั้งที่  ๒ ระหว่างวันที่  ๑  มีนาคม  - ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๗  และคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการรับจำนำระดับจังหวัด  มีมติเมื่อวันที่  ๒๔  กันยายน  ๒๕๕๖  เห็นชอบอนุมัติโรงสีนอกพื้นที่เข้ามาตั้งจุดรับจำนำในพื้นที่จังหวัดตาก  จำนวน  ๓  ราย  ๕  จุด  ได้แก่
๑) อำเภอเมือง  ณ  ท่าข่าวสุขเกษม  ต.วังหิน  และ หจก.สวัสดิ์ไพบูลย์การเกษตร ต.วังประจบ
๒)  อำเภอบ้านตาก  ณ  สหกรณ์การเกษตรบ้านตาก  จำกัด  ต.เกาะตะเภา
๓)  อำเภอแม่สอด  ณ  สหกรณ์นิคมแม่สอด  จำกัด  ต.แม่กาษา
๔)  อำเภอแม่ระมาด  ณ  สหกรณ์นิคมแม่ระมาด  จำกัด ต.แม่ระมาด
โดยในห้วงเวลาที่ผ่านมาเกษตรอำเภอแม่ระมาดได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  ปี  ๒๕๕๖/๕๗  ตัดยอดข้อมูลวันที่  ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๕๖ อ.แม่ระมาด
    จำนวนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนปี ๒๕๕๖/๕๗ มีทั้งหมด ๓,๕๘๕ ครัวเรือน มีการบันทึกผลข้อมูลแล้วจำนวน  ๒,๘๒๐  ราย  ผ่านการประชาคม  ๑,๕๓๘  ครัวเรือน  ผลการออกใบรับรองยังไม่มี                  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายที่  ๑
   ทั้งนี้  อำเภอขอชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการ  ณ  จุดรับจำนำข้าวเปลือก(โรงสี)  โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี  ปีการผลิต  ๒๕๕๖/๕๗  ดังนี้
ขั้นตอนที่  ๑  เกษตรกร  -แจ้งเข้าร่วมโครงการและส่งเอกสารหลักฐาน
ขั้นตอนที่  ๒  เจ้าหน้าที่โรงสี  -ตรวจสอบคุณภาพข้าวเปลือก,วัดความชื้น/ สิ่งเจือปน,วัดกรัมข้าว
ขั้นตอนที่  ๓  เจ้าหน้าที่โรงสี – ชั่งน้ำหนักรถบรรทุกข้าวเปลือก,ชั่งน้ำหนักรถบรรทุกเปล่า
ขั้นตอนที่  ๔  เจ้าหน้าที่  อคส./อ.ต.ก.และโรงสี  -สถานที่เก็บข้าวเปลือกภายในโรงสี
ขั้นตอนที่  ๕  เจ้าหน้าที่  อคส./อ.ต.ก.  –คำนวณปริมาณและวงเงิน,ออกใบรับฝากและใบประทวนสินค้า
ขั้นตอนที่  ๖  เกษตรกร –  นำใบประทวนสินค้าไปทำสัญญากับ ธกส.
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายที่  ๒
มติที่ประชุม             รับทราบ
๔.๒  ความคืบหน้ามาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  ปี ๒๕๕๖/๕๗  (สำนักงานอำเภอ)
   สำหรับวิธีการดำเนินการให้ผู้รวบรวมในพื้นที่ (ผู้ซื้อ)  รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ดจากเกษตรกรโดยตรง  ณ  ความชื้น  ๓๐%  ราคา  กก.กรัมละ ๗.๐๐ บาท (ความชื้น  ๑๔.๕ % ราคา  กก.กรัมละ  ๙.๐๐  บาท) 
   เงื่อนไขการใช้สิทฺธิของเกษตรกร  การจำหน่าย
๑)  เป็นเกษตรกรที่มีใบรับรองระบุช่วงระยะเวลาเก็บเกี่ยว  ตั้งแต่เดือนสิงหาคม-ธันวาคม  ๒๕๕๖
๒)  สามารถใช้สิทธิเข้าร่วมมาตรการได้รายละไม่เกิน  ๒๕  ตัน  ทั้งนี้  ต้องไม่เกินปริมาณที่ระบุในใบรับรองเกษตรกรโดยต้องใช้เอกสารใบรับรองฉบับจริงเท่านั้น
๓)  จำหน่ายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ดให้กับผู้รวบรวม/ผู้ค้า/ไซโล(ผู้ซื้อ) ณ  ความชื้น  ๓๐%  ราคา  กก.กรัมละ  ๗.๐๐  บาท (ความชื้น  ๑๔.๕% ราคากก.กรัมละ  ๑๔.๕%  กก.ละ  ๙.๐๐  บาท)  ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กับคุณภาพข้าวโพดที่จำหน่ายด้วย
      สำหรับในพื้นที่อำเภอแม่ระมาดมีผู้สมัครเป็นผู้รวบรวม/ผู้ค้า/ไซโล (ผู้ซื้อ)  มีจำนวน  ๔  ราย  ดังนี้
-ภัสดาการเกษตร (นางปวัณรัตน์  แก้วจา )  ๒๑๙/๒  ม.๖  ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก
-หจก.ปฐมพงษ์การเกษตร (นายมานพ  แก้วกันยา)  ๒๒๘-๒๒๙  ม.๑
ต.แม่ระมาด  อ.แม่ระมาด  จ.ตาก
-สหกรณ์การเกษตรแม่ระมาด  ๒๗๒  ม.๗ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด
จ.ตาก
-สหกรณ์นิคมแม่ระมาด  ๒๗๕ ม.๔ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายที่  ๓
มติที่ประชุม           รับทราบ
๔.๓  การจัดนิทรรศการและเสวนาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ (สำนักงานอำเภอ)
   ด้วยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  จัดนิทรรศการและเสวนาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ  ภายใต้ชื่องาน “สร้างอนาคตไทย  ๒๐๒๐”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อโครงการให้กับหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  สำหรับภาคเหนือตอนล่าง  กำหนดจัดงานระหว่างวันที่  ๑-๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ณ  ห้องประชุมเทศบาลนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  และจังหวัดตากได้กำหนดให้ร่วมกิจกรรมดังกล่าวในวันที่  ๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  อำเภอจึงขอเชิญชวนหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  นักธุรกิจ  ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมชมนิทรรศการและร่วมงานเสวนา  โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขอให้จัดบุคลากรและผู้สนใจเข้าร่วมงาน  แบ่งเป็นเทศบาลตำบลแห่งละ  ๒๐  คน   องค์การบริหารส่วนตำบลแห่งละ  ๑๐  คน  ทั้งนี้  อาจจัดทำเป็นโครงการศึกษาดูงานและเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๙  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายที่ ๔  และ  ๕
   ทั้งนี้  ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ขอให้รวบรวมความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมงาน  แล้วรายงานให้อำเภอทราบภายในวันที่ ๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ด้วย  รายละเอียดตามเอกสารแบบรายงานแนบท้ายที่  ๖  เพื่ออำเภอจักได้รายงานให้จังหวัดทราบต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๔  ความคืบหน้าการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด  และให้นครแม่สอดเป็นหนึ่งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่เสนอผ่านคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  (สำนักงานอำเภอ)
     จากการประชุมคณะทำงานเร่งรัด  กำกับ  ดูแล และติดตามผลการแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วนของการตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด  จังหวัดตาก ครั้งที่  ๔/๒๕๕๖  วันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมชั้น  ๔  อาคารสำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดเทศบาลนครแม่สอด  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  ได้สรุปความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วน  ของการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด  จังหวัดตากรวม  ๑๒  ประเด็น  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายที่  ๗
     ต่อมาได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๖  เพื่อติดตามความคืบหน้าการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้องระหว่างไทยและเมียนมาร์ซึ่งได้กำหนดโครงการให้มีความสำคัญเร่งด่วนที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จในปี  ๒๕๕๘โดยที่ประชุมได้รับทราบสรุปสาระสำคัญ  การดำเนินงานของคณะทำงานฯ  ดังกล่าว  และให้ทางสำนักงานคณะกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ดำเนินการศึกษาแนวทางการวางกรอบหลัดเกณฑ์ สำหรับการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการภายในระยะเวลา ๓๐๐ วัน โดยการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษไม่ได้เน้นเรื่องการแก้ไขกฎหมาย แต่เป็นการศึกษาภาพรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะพื้นที่
      ซึ่งทางเทศบาลนครแม่สอด ในฐานะตัวแทนองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นในพื้นที่ ภาคราชการ ภาคเอกชนและประชาชน ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้ใช้งบประมาณ ๑๕ ล้านบาท ดำเนินการจ้างบริษัทที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บท โดยมีผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาการพัฒนาเทศบาลนครแม่สอดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ และพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ๓ อำเภอชายแดน จังหวัดตาก ตาม คำสั่งจังหวัดตากที่ ๑๐๓๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยใช้
ระยะเวลา ๓๐๐ วัน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) ซึ่งจะแล้วเสร็จพร้อมนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในโอกาสต่อไป
มติที่ประชุม         รับทราบ
๔.๕  แนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการปล่อยโคมลอย  โคมควัน  และดอกไม้เพลิง (ปกครองอำเภอแม่ระมาด)
ตามที่จังหวัดได้แจ้งให้อำเภอทราบถึงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจุดพลุหรือบั้งไฟที่จะทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  และเป็นการป้องกันการเล่นการพนันแอบแฝง
   กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า  ได้รับการประสานงานจากสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและการจราจร กระทรวงคมนาคม เกี่ยวกับการกำหนดแนวทางที่เหมาะสมสำหรับการปล่อยโคมลอย โคมควัน และดอกไม้เพลิงในช่วงเทศกาลลอยกระทง เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายร้ายแรงต่อการบิน
และอากาศยาน จึงให้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๑) กรณีโคมลอยและโคมควันหรือที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นที่อาจส่งผลกระทบต่อการบินหรืออากาศยาน ให้นำแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๐๗๔/ว ๓๐๘๐ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจุดพลุหรือบั้งไฟเป็นแนวทางในการปฏิบัติเช่นเดียวกัน ตลอดจนให้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ทุกภาคส่วนในพื้นที่รับผิดชอบร่วมรณรงค์ให้ใช้โคมลอยตามมาตรฐานสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มผช. ๘๐๘/๒๕๕๒ และใช้โคมควันตามขนาดและรูปแบบที่เหมาะสม และหลีกเลี่ยง งด หรือห้ามปล่อยโคมลอยในพื้นที่ โซนนิ่งตามแนว ขึ้ง – ลง ของเครื่องบินในทุกสนามบินพื้นที่
๒) ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนปล่อยโคมลอยและโคมควันตามช่วงเวลาที่กำหนดได้แก่
   ๒.๑ โคมควัน ให้ปล่อยระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เฉพาะในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันลอยกระทงเท่านั้น
   ๒.๒ โคมลอยให้ปล่อยหลังเวลา ๒๑.๐๐ น. เป็นต้นไป ในช่วงเทศกาลลอยกระทง ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
๓) กำหนดมาตรการเพื่อควบคุมวัสดุที่ใช้ในการผลิตโคมลอยและโคมควันตามมาตรฐานที่กำหนดไว้พร้อมทั้งให้จัดพิมพ์คำแนะนำและคำเตือนในการปล่อยโคมลอยติดไปกับผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย
๔)  กำชับให้พนักงานฝ่ายปกครองออกตรวจตราร้านค้าหรือแหล่งผลิตดอกไม้เพลิงหากพบว่าไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการตามกฎหมาย
๕)  ให้อำเภอที่มีการจุดพลุหรือบั้งไฟตลอดจนโคมลอยและโคมควันหรือสิ่งที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นที่อาจส่งผลกระทบต่อการบินและอากาศยานให้ประสานการปฏิบัติงานหรือประสานข้อมูลสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและการจราจร กระทรวงคมนาคมโดยตรง
มติที่ประชุม        รับทราบ
๔.๖  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบสิ่งก่อสร้างแก่สถานศึกษาในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด( สำนักงานอำเภอ )
ด้วยอำเภอแม่ระมาดและกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาดกำหนดส่งมอบสิ่งก่อสร้างแก่สถานศึกษาในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด  จำนวน  ๓  รายการ  อันได้แก่
๑)  หอพักนักเรียนหญิงขนาดความบรรจุ  ๑๐๐  คน  พร้อมอุปกรณ์ เช่น  เตียงนอน  ชั้นเก็บสิ่งของ  เครื่องใช้สอยส่วนบุคคล  เป็นต้น  และระบบประปาโรงเรียนพร้อมถังเก็บน้ำดื่ม  รวมมูลค่าประมาณ  ๔,๐๐๐,๐๐๐  บาท ให้แก่โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย  หมู่ที่  ๘  ตำบลขะเนจื้อ
๒)  ระบบประปาโรงเรียน  ประกอบด้วย  การติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมวางท่อเครื่องกรองน้ำและถังน้ำดื่มขนาด  ๒,๔๐๐  ลิตร  จำนวน  ๗  ใบ  ถังน้ำขนาด ๓,๐๐๐  ลิตร  จำนวน  ๕  ใบ  รวมมูลค่าประมาณ  ๕๕๐,๐๐๐  บาท  ให้แก่โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสมกุณฑลจินดา  หมู่ที่  ๓  ตำบลสามหมื่น
๓) โรงอาหาร  ขนาดกว้าง  ๕.๕๐  เมตร  ยาว  ๒๘  เมตร  พร้อมห้องประกอบอาหาร  ถังน้ำดื่ม  รวมมูลค่า  ๔๐๐,๐๐๐  บาท  ให้แก่โรงเรียนบ้านพะละ  หมู่ที่  ๓  ตำบลขะเนจื้อ
   ซึ่งทั้งหมดได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากพระอาจารย์เกี้ย  จังหวัดระนอง  และเงินบริจาคผู้มีจิตกุศลบางส่วน (ยกเว้นรายการที่  ๓  มีเงินสบทบจากการทอดผ้าป่าของโรงเรียน  จำนวน  ๒๒๐,๐๐๐  บาท  กิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาด  จำนวน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  และราษฎรสบทบแรงงานก่อสร้าง)  โดยมีอำเภอและกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาดเป็นผู้ประสานงานในการดำเนินงานจนแล้วเสร็จ
   ดังนั้น  เพื่อเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว  อำเภอจึงขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ  ข้างต้น  ในวันพฤหัสบดีที่  ๗  พฤศจิกายน ๒๕๕๖  เวลา  ๑๑.๓๐  น.  ณ  โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย  หมู่ที่  ๘  ตำบลขะเนจื้อโดยพร้อมเพรียงกัน รายละเอียดกำหนดการตามเอกสารแนบท้ายที่ ๘
หมายเหตุ  การแต่งกาย-ข้าราชการเครื่องแบบหรือชุดตามสังกัด
ประชาชน-แต่งกายสุภาพหรือชุดสังกัด
มติที่ประชุม          รับทราบ
๔.๗  ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประกวดต่าง ๆ  ในงานสุดยอดของดีเมืองแม่ระมาดและงานกาชาดประจำปี  ๒๕๕๖                       ( สำนักงานอำเภอ )
  ด้วยอำเภอแม่ระมาดได้กำหนดจัดงานสุดยอดของดีเมืองแม่ระมาดและงานกาชาด  ประจำปี  ๒๕๕๖ ขึ้น  ระหว่างวันที่  ๑๕-๒๑  ธันวาคม  ๒๕๕๖ เพื่อจัดหาทุนสำหรับช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด  ทั้งนี้ในงานจัดให้มีการประกวด  ๕  รายการ  ดังนี้
๑) นางงามมิตรภาพสายสัมพันธ์ (สาวประเภทสอง)ประกวดวันที่ ๑๗ ธ.ค.๕๖
๒) คู่เหมือน         ประกวดวันที่ ๑๘ ธ.ค.๕๖
๓) การเต้น  Cover  Dance      ประกวดวันที่ ๑๙ ธ.ค.๕๖
๔) การร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง    ประกวดวันที่ ๒๐ ธ.ค.๕๖
๕) การประกวดธิดากาชาดประกวดวันที่  ๒๑ ธ.ค.๕๖
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายที่  ๙
โดยจะเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่  ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๒๗  พฤศจิกายน ๒๕๕๖  ส่งใบสมัครได้ที่สำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาด  โทรศัพท์ ๐-๕๕๕๘-๑๒๔๔
มติที่ประชุม             รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องจากหน่วยงานต่าง ๆ
๕.๑  โรงพยาบาลแม่ระมาด
สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล  ประจำเดือนตุลาคม  ๒๕๕๖
๑) โรงพยาบาลแม่ระมาดได้ออกหน่วยค้นหาและตรวจรักษาโรคมาลาเรียเคลื่อนที่ที่บ้านเมยผู้ใหญ่ปุ่ม,เมยกำนันสุข,เมยห้วยไผ่,เมยแม่มาลัยและเมยน้ำดิบบอนหวานเดือนตุลาคม  ๒๕๕๖  มีผู้รับการตรวจ  จำนวน  ๙๔  ราย  พบเชื้อมาลาเรีย จำนวน  ๒๐  ราย  คิดเป็นร้อยละ  ๒๑.๓  เป็นเชื้อ  PF.  จำนวน  ๔  ราย  คิดเป็นร้อยละ  ๒๐.๐  เชื้อ  PV.  จำนวน  ๑๖  ราย  คิดเป็นร้อยละ  ๘๐.๐  จำนวนผู้ป่วยมีแนวโน้มลดลง
๒) วันที่  ๔  กันยายน  เจ้าหน้าที่ รพ.แม่ระมาด ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาด  ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด ได้โลหิต  จำนวน  ๔๘  ยูนิต
๓) วันที่  ๑๙  กันยายน  เจ้าหน้าที่  รพ.แม่ระมาด  ร่วมกิจกรรมโครงการ“อำเภอเข้าวัด  ทำบุญวันพระ”  ณ  วัดบ้านวังผา  หมู่ที่  ๔ ต.แม่จะเรา
๔)  วันที่  ๑๕  ตุลาคม  รพ.แม่ระมาด  จัดกิจกรรมวันล้างมือโลก
 (Globla  Hand  Washing)มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน  ๒๐๐  คน
๕)  วันที่  ๑๗  ตุลาคม เจ้าหน้าที่ รพ.แม่ระมาด ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาด  ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ที่สำนักงานเทศบาลตำบลแม่จะเราได้โลหิต  จำนวน  ๒๒   ยูนิต
๖)  วันที่  ๑๘  ตุลาคม  รพ.แม่ระมาด  จัดกิจกรรมวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน  ๙๐๐  คน
๗)  วันที่  ๒๑  ตุลาคม  รพ.แม่ระมาด  จัดบริการทันตกรรมฟรีแก่ประชาชนเนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  มีผู้รับบริการ  จำนวน  ๗๖  คน
๘)  วันที่  ๒๓  ตุลาคม  คณะเจ้าหน้าที่ รพ.แม่ระมาด ร่วมกิจกรรมถวายพวงมาลางานรัฐพิธีวันปิยมหาราช  ประจำปี  ๒๕๕๖  ณ ลานพระบรมอนุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ หน้าที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด
๙)  วันที่  ๒๕  ตุลาคม  รพ.แม่ระมาด  ร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ  ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  พอ.สว.  ที่บ้านห้วยวัว  หมู่ที่  ๙  ต.แม่ตื่น  มีผู้รับบริการ  จำนวน  ๕๕  คน
๑๐)  วันที่  ๓๐  ตุลาคม  เจ้าหน้าที่  รพ.แม่ระมาดร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาดออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ที่สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ระมาด ได้โลหิต   จำนวน   ๑๐   ยูนิต
มติที่ประชุม          รับทราบ
๕.๒  สถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด
   ผลการปฎิบัติงาน  สภ.แม่ระมาด  ตั้งแต่  ๑-๒๔  ตุลาคม  ๒๕๕๖
สภ.แม่ระมาด  รายงานผลคดี  ๕  กลุ่ม และกลุ่ม  ๖  ดังนี้
กลุ่มที่  ๑  คดีอุฉกรรจ์  สะเทือนขวัญ
   -ไม่มีคดีเกิด  
กลุ่มที่  ๒  คดีชีวิตร่างกายและเพศ
     -มีเกิด  ๒  คดี
 ๑) คดีอาญาที่  ๒๕๖/๒๕๕๖
     ข้อกล่าวหา  ทำร้ายร่างกาย
        ของกลาง  -
     ผู้ต้องหา นายสงกรานต์  ติ๊บตา  อายุ  ๑๙  ปี
        เหตุเกิดที่  ต.แม่ระมาด  จว.ตาก  เมื่อวันที่ ๑ ต.ค.๒๕๕๖
 ๒) คดีอาญาที่ ๒๖๗/๒๕๕๖
 ข้อกล่าวหา  ทำร้ายร่างกายจนเป็นอันตรายแก่กายและจิตใจ
    ของกลาง  -
 ผู้ต้องหา นายสมพงษ์  สมใจ  อายุ  ๒๐  ปีอยู่ที่ ๒๗๕/๖ หมู่ที่ ๖  ต.แม่จะเรา  อ.แม่ระมาด  จ.ตาก
    เหตุเกิดที่  ต.แม่จะเรา  จว.ตาก  เมื่อวันที่ ๑๐ ต.ค.๒๕๕๖
กลุ่มที่ ๓. คดีประทุษร้ายติ่ทรัพย์
มีเกิด ๑ คดี รายละเอียด ดังนี้
เลขที่คดีทึ่ ๒๖๑/๕๖
ข้อหา ลักทรัพย์
ของกลาง เงินสดจำนวน ๓๘๐ บาท
ผู้ต้องหา ด.ช. สุริยา เนตรวงษ์ สมใจ อายุ ๒๐ ปีอยู่ที่ ๒๗๕/๑ หมู่ ๓ 
ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จว.ตาก
เหตุเกิดที่  ร้านเกมส์ หมู่ ๓ ต.แม่ระมาด จว. ตาก เมื่อวันที่ ๖ ต.ค. ๒๕๕๖
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ
    - ไม่มีเกิด
กลุ่มที่ ๕ รัฐผู้เสียหาย
    - มีเกิดตามรายละเอียดดังนี้
พ.ร.บ.ยาเสพติด  จำนวน ๑๑ คดี ดังนี้
   ๑) คดีอาญาที่ ๒๕๘ /๒๕๕๖
     ข้อกล่าวหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๒ (ฝิ่น) โดยไม่ได้รับ  อนุญาต และ    เป็นบุคคลต่างด้าวฯ
     ของกลาง ผลตรวจปัสสาวะจากโรงพยาบาลแม่ระมาด
     ผู้ต้องหานายอนงค์ ไม่มีนามสกุล อายุ ๑๙ ปี สัญชาติ พม่า
     เหตุเกิดที่ตำบลขะเนจื้อ อ. แม่ระมาด จ. ตาก เมื่อวันที่ ๔ ต.ค. ๒๕๕๖
     ๒) คดีอาญาที่ ๒๕๙/๒๕๕๖
     ข้อกล่าวหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๒ (ฝิ่น) โดยไม่ได้รับอนุญาต และ  เป็นบุคคลต่างด้าวฯ
     ของกลาง ผลตรวจปัสสาวะจากโรงพยาบาลแม่ระมาด
     ผู้ต้องหานายอนงค์ ไม่มีนามสกุล อายุ ๓๓ ปี สัญชาติ พม่า
     เหตุเกิดที่ตำบลขะเนจื้อ อ. แม่ระมาด จ. ตาก เมื่อวันที่ ๔ ต.ค. ๒๕๕๖
     ๓) คดีอาญาที่ ๒๖๐/๒๕๕๖
     ข้อกล่าวหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๒ (ฝิ่น) โดยไม่ได้รับอนุญาต และเป็นบุคคลต่างด้าวฯ
     ของกลาง ผลตรวจปัสสาวะจากโรงพยาบาลแม่ระมาด
     ผู้ต้องหานายอิ๊ด ไม่มีนามสกุล อายุ ๓๑ ปี สัญชาติ พม่า
     เหตุเกิดที่ตำบลขะเนจื้อ อ. แม่ระมาด จ. ตาก เมื่อวันที่ ๔ ต.ค. ๒๕๕๖
 ๔) คดีอาญาที่ ๒๖๓/๒๕๕๖
    ข้อกล่าวหาจำหน่าย และมียาเสพติดให้โทษประเภท๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน โดยไม่ได้รับอนุญาต
    ของกลาง ๑) ยาบ้า ๖๔ เม็ด ๒) เงินสดล่อซื้อ ๑,๐๐๐ บาท ๓) อาวุธปืนไทยประดิษฐ์ ขนาด ๑๑ มม. จำนวน ๑ กระบอก ๔).กระสุนปืน ๑๑ มม. จำนวน ๒ นัด ๕) ฝิ่นดิบ จำนวน ๒๔๐ กรัม
     ผู้ต้องหานายพาดา ปกป้องสกุลนา อายุ ๒๐ ปี อยู่ที่ ๙๘ หมู่ ๑๓ ต. แม่ตื่น อ. แม่ระมาด จว. ตาก
เหตุเกิดที่๑๘๔ /๕๖ ต. ขะเนจื้อ อ. แม่ระมาด จว. ตาก เมื่อวันที่ ๘ ต.ค. ๒๕๕๖
     ๕) คดีอาญาที่ ๒๖๔/๒๕๕๖
     ข้อกล่าวหา  เสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) โดยไม่ได้รับอนุญาต
     ของกลาง ผลตรวจปัสสาวะจากโรงพยาบาลแม่ระมาด
     ผู้ต้องหานายพฤชัย กุลสัมพันธ์ชัย อายุ ๒๔ ปี อยู่ที่ ๖๒ หมู่ ๕ ต. แม่ตื่น อ. แม่ระมาด จว. ตาก
    เหตุเกิดที่อ. แม่ระมาด จ. ตาก เมื่อวันที่ ๘ ต.ค. ๒๕๕๖
    ๖) คดีอาญาที่ ๒๖๕/๒๕๕๖
    ข้อกล่าวหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) โดยไม่ได้รับอนุญาต
    ของกลาง ผลตรวจปัสสาวะจากโรงพยาบาลแม่ระมาด
    ผู้ต้องหานายขันเงิน กุลสัมพันธ์ชัย อายุ ๑๙ ปี อยู่ที่ ๖๓/๒ หมู่ ๒ ต. แม่ตื่น อ. แม่ระมาด จว. ตาก
    เหตุเกิดที่อ. แม่ระมาด จ. ตาก เมื่อวันที่ ๘ ต.ค. ๒๕๕๖
    ๗) คดีอาญาที่ ๒๖๘/๒๕๕๖
    ข้อกล่าวหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) โดยไม่ได้รับอนุญาต
    ของกลาง ผลตรวจปัสสาวะจากโรงพยาบาลแม่ระมาด
    ผู้ต้องหานายภานุวัฒน์ พาละดา อายุ ๒๑ ปี อยู่ที่ ๓๘ หมู่ ๒ ต. แม่ระมาด อ. แม่ระมาด จว. ตาก
    เหตุเกิดที่อ. แม่ระมาด จ. ตาก เมื่อวันที่ ๑๒ ต.ค. ๒๕๕๖
    ๘)  คดีอาญาที่ ๒๖๙/๒๕๕๖
     ข้อกล่าวหามียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า)ไว้ในครอบครอง 
โดยผิดกฎหมาย
     ของกลาง   ยาบ้าจำนวน ๑ เม็ด
     ผู้ต้องหานายนิคม แก้วจันเถิน อายุ ๓๗ ปี อยู่ที่ ๓๙ หมู่ ๒ ต. แม่ระมาด  อ. แม่ระมาด จว. ตาก
     เหตุเกิดที่อ. แม่ระมาด จ. ตาก เมื่อวันที่ ๑๒ ต.ค. ๒๕๕๖
     ๙) คดีอาญาที่ ๒๗๐/๒๕๕๖
     ข้อกล่าวหามียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครอง 
โดยผิดกฎหมาย
     ของกลาง ยาบ้า จำนวน ๗๐ เม็ด
     ผู้ต้องหานายคงศักดิ์ คำปัญญา อายุ ๓๗ ปี อยู่ที่ ๓๔ หมู่ ๒ ต. แม่ระมาด อ. แม่ระมาด จว. ตาก
     เหตุเกิดที่อ. แม่ระมาด จ. ตาก เมื่อวันที่ ๑๒ ต.ค. ๒๕๕๖
     ๑๐) คดีอาญาที่ ๒๗๑/๒๕๕๖
     ข้อกล่าวหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า)ไว้ในครอบครอง เพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย และเป็นบุคคลต่างด้าวฯ
     ของกลาง ยาบ้า จำนวน ๑๐๐ เม็ด
     ผู้ต้องหานายมายเซ็ง ไม่มีนามสกุล  อายุ ๕๑ ปี สัญชาติพม่า
     เหตุเกิดที่สวนป่าบ้านยางสันป่าตึง หมู่ ๖ ต. แม่จะเรา จว. ตาก 
เมื่อวันที่ ๑๕ ต.ค. ๒๕๕๖
     ๑๑) คดีอาญาที่ ๒๗๓/๒๕๕๖
    ข้อกล่าวหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
    ของกลาง ผลตรวจปัสสาวะจากโรงพยาบาลแม่ระมาด
    ผู้ต้องหานายวิถี แขกระโทก อายุ ๔๑ ปี อยู่ที่ ๕๙/๑ หมู่ ๕ ต. แม่ระมาด อ. แม่ระมาด จว. ตาก
    เหตุเกิดที่อ. แม่ระมาด จ. ตาก เมื่อวันที่ ๑๒ ต.ค. ๒๕๕๖
พ.ร.บ. ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-มีคดีเกิดขึ้น จำนวน ๔ คดี
    -ข้อหา กระทำผิด พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔
    -ผู้ต้องหา ๒ คน
พ.ร.บ. คนเข้าเมือง
     นำพาให้ที่พักพิง  จำนวน  –    คดี   ผู้ต้องหา   –   คน
     บุคคลต่างด้าวผลักดัน    จำนวน ๒๓   คน    ผู้ต้องหา  ๒๓  คน
             รวม  ๒๓     คน    ผู้ต้องหา  ๒๓  คน 
มติที่ประชุม           รับทราบ
๕.๓  องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
สรุปผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่นและสมาชิกฯ
เมื่อวันที่  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๕๖  ที่ผ่านมาผลการเลือกตั้งมีดังนี้
๑)  นายจิระภาส  ศรีวนาตระกูล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
๒)  นายธีรพัฒน์  คีรีบริสุทธิ์   สมาชิกสภา  หมู่ที่  ๑
๓)  นายสาธิต  คีรีบำรุง สมาชิกสภา  หมู่ที่  ๑
๔)  นายอดุล  พิชัยความดี สมาชิกสภา  หมู่ที่  ๒
๕)  นายพะนูลอย  ศรีวนาตระกุล สมาชิกสภา  หมู่ที่  ๒
๖)  นายอาณัติ  ละไมสกุล สมาชิกสภา  หมู่ที่  ๓
๗)  นายพงษ์พัฒน์  มั่นคงวาจา สมาชิกสภา  หมู่ที่  ๓
๘)  นายวาที  วนากรคงศรี สมาชิกสภา  หมู่ที่  ๔
๙)  นายเกรียงไกร  ว่านตระกูลงาม สมาชิกสภา  หมู่ที่  ๔
๑๐)  นายตอนอ  ดำเนินคีรี สมาชิกสภา  หมู่ที่  ๕
๑๑)  นายธรรมนูญ  พานเครือวัลย์ สมาชิกสภา  หมู่ที่  ๕
มติที่ประชุม        รับทราบ
๕.๔  สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
สรุปสถานการณ์โรคไข้เลือดออกอำเภอแม่ระมาด ปี ๒๕๕๖  นับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ สสอ.แม่ระมาด
 ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๑๕ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๒๒๗.๒๑  ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต
      พบผู้ป่วยสูงสุดในเดือนกรกฎาคม จำนวน ๒๘ ราย โดยมีรายงานผู้ป่วยเดือนมกราคม ๔ ราย กุมภาพันธ์ ๖ ราย มีนาคม ๗ ราย เมษายน ๑๓ ราย พฤษภาคม ๘ รายและมิถุนายน ๑๙ ราย สิงหาคม ๑๕ ราย กันยายน ๑๐ ราย และตุลาคม ๕ ราย
      ตำบลที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือตำบลพระธาตุ อัตราป่วยเท่ากับ ๗๖๘.๕๗ ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือตำบลแม่ระมาด อัตราป่วย ๒๔๖.๑๕ ต่อประชากรแสนคน ตำบลแม่จะเรา อัตราป่วย ๒๔๕.๖๒ ต่อประชากรแสนคน ตำบลขะเนจื้อ อัตราป่วย ๘๙.๕๓ ต่อประชากรแสนคน ตำบลสามหมื่น อัตราป่วย ๖๒.๓๙ ต่อประชากรแสนคน และตำบลแม่ตื่น อัตราป่วย ๒๔.๖๓ 
ต่อประชากรแสนคน
มติที่ประชุม           รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๖ แผนปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ  ประจำเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๕๖
-รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายที่  ๒
ระเบียบวาระที่  ๗ เรื่องอื่น ๆ
๗.๑ กำหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนธันวาคม  ๒๕๕๖  วันจันทร์ที่  ๒  ธันวาคม  ๒๕๕๖   เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด  (ชั้น  ๒)
มติที่ประชุม             รับทราบ
๗.๒  กำหนดการประชุมกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ  ประจำเดือนธันวาคม  ๒๕๕๖  วันจันทร์ที่  ๒  ธันวาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๐.๐๐  น. ณ  หอประชุมอำเภอแม่ระมาด
มติที่ประชุม          รับทราบ
๗.๓สรุปผลการดำเนินงานของนายอำเภอแม่ระมาด  ในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๖    (นำเสนอในรูปแบบวีดีทัศน์)
มติที่ประชุม            รับทราบ
ประธาน     หากส่วนราชการใดไม่มีข้อหารือในที่ประชุมก็ขอขอบคุณทุกส่วนราชการและขอปิดการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
เลิกประชุมเวลา             ๑๐.๐๐ น.  


   ลงชื่อม.ญ.ธัญวรัตม์   ศรีคำลือ   ผู้จดบันทึกการประชุม
             (ม.ญ.ธัญวรัตม์   ศรีคำลือ)
               สมาชิก อส.อ.แม่ระมาดที่ ๖

     ลงชื่อ  นายศุภสันส์     ภูมิไชยา   ผู้ตรวจรายงานการประชุม
             (นายศุภสันส์     ภูมิไชยา)
          ปลัดอำเภองานสำนักงานอำเภอ

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 12/12/2013
โดย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมกราคม  ๒๕๕๖
            รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ
                     อำเภอแม่ระมาด   ครั้งที่  ๒  / ๒๕๕๖
            วันศุกร์ที่   ๑  กุมภาพันธ์   ๒๕๕๖  เวลา  ๐๙.๐๐ น.
                    ณ  ห้องประชุมอำเภอแม่ระมาด (ชั้น ๒)
...................................................................................

ผู้เข้าประชุม
๑.  นายนรภัทร  ปลอดทอง       นายอำเภอแม่ระมาด
๒.  นายศิวัช  ฟูบินทร์    ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงาน
                                ปกครอง
๓.  พ.ต.ท.เอกพล  อินทร์จักษ์   (แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร
                                         แม่ระมาด
๔.  นายพงษ์ศักดิ์  เชาว์น้อย   (แทน) สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
๕.  นายเฉลียว  ทองทิน         เกษตรอำเภอแม่ระมาด
๖.  นายอนนต์   นันทแลบ      ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด
๗.  พ.ต.ไพฑูรย์  อัคนิถิน      สัสดีอำเภอแม่ระมาด
๘.  นายดิเรก  ปิติสาร  (แทน)  พัฒนาการอำเภอแม่ระมาด
๙.  นางยุพิน  วงษ์หมื่น          ท้องถิ่นอำเภอแม่ระมาด
๑๐.  ร.ต.อ.สมศักดิ์  สุขเชย                            (แทน) ผู้บังคับกองร้อย  ตชด. ที่  ๓๔๕
๑๑.  นายประวิช  จันละ          หัวหน้าสรรพากรพื้นที่อำเภอแม่ระมาด
๑๒.  นายณัฐภาส  ศิริรัตน์          ที่ดินอำเภอแม่ระมาด
๑๓.  นายสัมฤทธิ์  ม่วงไหมทอง                       (แทน) หัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนพะวอ
๑๔.  นายประภาส  ผิวอ่อน                             (แทน)  หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่  ตก  ๙ (แม่จะเรา)
๑๕.  นายไสว  ตุ้ยดา                                    หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่  ตก  ๒  (ขะเนจื้อ) 
๑๖.  นายอังกรู  แก้วจันเพ็ชร                         (แทน)  นายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาด
๑๗.  นายสีทน  ปงรังสี                                 (แทน)  นายกเทศมนตรีตำบลแม่จะเรา
๑๘.  นายเกษม  ติสา                    (แทน) นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
๑๙.  นายธวัชชัย  สุภาราช                             (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
๒๐.  นายจเร  วารีวิชัย                                 (แทน)  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
๒๑.  นายชูศักดิ์  โสภณพนิดา                         (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ
๒๒.  ส.ต.ท.สมชาติ  วุฒินันท์                          (แทน)  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
๒๓.  นายกวิน  แว่นแก้ว                               ปลัดอำเภอแม่ระมาด
๒๔.  นางสาวนราภรณ์  ช้างทอง                      ปลัดอำเภอแม่ระมาด
ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายพรัญชัย  ศิริพุฒิ                                หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น
๒.  นายเจริญ  ทรัพย์ขุนดอน          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
ผู้ร่วมประชุม
๑.  นายพิทักษ์  ศิลา                                    (แทน)  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ระมาด
๒.  นายอินคำ  ภูผาอนุรักษ์                           (แทน)  กำนันตำบลพระธาตุ
๓.  นายมานพ  มโนทิพย์เจริญ                        กำนันตำบลสามหมื่น
๔.  นายภาณุเดช  สุนศรี                                กำนันตำบลแม่จะเรา
๕.  นายมูล  นามโทยะ          กำนันตำบลขะเนจื้อ
๖.  นายวีระวุฒิ  ใหม่โม่ง          กำนันตำบลแม่ตื่น
๗.  ว่าที่ ร.อ.ณัฐกิตติ์  คำน่าน                         ปลัดเทศบาลตำบลแม่ระมาด
๘.  นายวาทิช  อนันจิตติภัทร                         (แทน)  ปลัดเทศบาลตำบลแม่จะเรา
๙.  นายชัยวัฒน์  ศรีจันทร์                            (แทน)  ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง 
๑๐.  ส.ต.ท.สมชาติ  วุฒินันท์                            ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
๑๑.  นายอรรคเดช  สีตุ้ย                                 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด 
๑๒.  จ.ส.ท.บรรจง  ยะดอนใจ                         ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ  
๑๓.  นายชลอ  จิ๋วแหยม                               ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
๑๔.  นางรัตนภรณ์  มะกรูดอินทร์                    (แทน)  ผู้อำนวยการการศึกษานอกระบบและ
                                                              การศึกษาตามอัธยาศัย
๑๕.  นายทองหล่อ  ห่อทอง                           (แทน)  ประธานศูนย์ประสานงานโรงเรียนแม่ระมาด      
๑๖.  นายอนุกุล   บัวจันทร์                            (แทน)  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ระมาด
๑๗.  นายประทีป  เครืออยู่          (แทน)  หมวดการทางแม่ระมาด
๑๘.  นายอนุริทธ์   กาญจนโสภณ                     (แทน)  ผู้จัดการธนาคารออมสิน
๑๙.  นายธรรมสรณ์  แสงโชติ          ผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้า  ที.โอ.ที.
๒๐.  ร.ต.อำนวย                      หัวหน้าชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน  ๓๑๐๑
๒๑.  ร.ต.ยุทธพงษ์  อินทร์น้อย          หน.ชป.กร.๓๐๒
เริ่มประชุมเวลา   ๐๙. ๐๐  น. 
            เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายนรภัทร  ปลอดทอง  นายอำเภอแม่ระมาด ได้กล่าวเปิดการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๕๖   มีดังนี้
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมวิ่งสัญจรเพื่อเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด
สนามที่  ๑  ณ  โรงพยาบาลแม่ระมาด  วันเด็กแห่งชาติ  วันที่  ๑๒  มกราคม  ๒๕๕๖
ซึ่งมีทางกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาดได้มอบเสื้อที่ระลึกให้กับผู้ที่ร่วมวิ่ง  ขนม  อำเภอ
แม่ระมาดฝ่ายความมั่นคงมอบเสื้อให้กับผู้ร่วมวิ่งและทางโรงพยาบาลแม่ระมาดได้สนับสนุนข้าวต้ม  น้ำเต้าหู้  และสำนักงานการประปาแม่สอด  สนับสนุนน้ำดื่ม  ขนม
สำหรับเดือนกุมภาพันธ์  สนามที่  ๒  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลแม่จะเรา  ในวันเสาร์
ที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  และสนามที่  ๓  เดือนมีนาคม  องค์การบริหารส่วนตำบล
ขะเนจื้อ  และขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมต้อนรับคณะ พล.ต.ท.ชัจจ์  กุลดิลก
ณ  วัดทุ่งมะขามป้อม  เมื่อวันที่  ๑๙  มกราคม  ๒๕๕๖  ที่ได้มาติดตามโครงการประปา
ผิวดินในเขตพื้นที่ตำบลพระธาตุ
๑)  แนะนำข้าราชการที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด
ประธาน                      -ได้มีข้าราชการมาปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด  ๑  ราย  นายศิวัช  ฟูบินทร์  
ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร  อำเภอฟากท่า  จังหวัดอุตรดิตถ์  ย้ายมาดำรง
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง  อำเภอแม่ระมาด  ตั้งแต่วันที่   ๒๑  มกราคม ๒๕๕๖    
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๒ / ๒๕๕๖  ประจำเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๕๖
ขอให้เปิดดูได้ที่ Website:www.amphoe.com
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
-ไม่มี
มติที่ประชุม รับทราบระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑  สรุปสาระสำคัญการประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
ในระดับพื้นที่  (สำนักงานอำเภอ)
ประธาน ขอให้สำนักงานอำเภอชี้แจงรายละเอียดแก่ที่ประชุม
สำนักงานอำเภอ -สรุปสาระสำคัญมีดังนี้
๑) การมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติราชการจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี 
          ๑.๑  การบูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด  กลุ่มจังหวัด  ขอให้จัดทำแผน
ยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศและ
ยุทธศาสตร์ของอาเซียน
๑.๒  สินค้า  OTOP (๑ ตำบล ๑  ผลิตภัณฑ์)  ขอให้อำเภอและพัฒนาชุมชน
พิจารณาดำเนินการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP  ให้เหมาะสมกับกลุ่ม
สินค้า  OTOP  ตามแนวทางที่วางไว้
๑.๓  การปลูกป่าและฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำ ขอให้อำเภอดำเนินการปลูกป่า  ๘๐๐
ล้านกล้า  ๘๐  พรรษามหาราชินี  เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้น
๑.๔  การแก้ไขปัญหายาเสพติด  ขอให้อำเภอดูแลและพัฒนาโครงการ
To  be  number  one  ซึ่งเป็นโครงการที่ดีต่อเยาวชนและเป็นส่วนที่สามารถป้องกัน
ยาเสพติดโดยเฉพาะในเยาวชนได้อย่างดียิ่ง
๑.๕  การพัฒนารายได้และลดรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ขอให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอาใจใส่ในจุดนี้โดยเฉพาะ  แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินโดยการนำข้อมูลการติดมิเตอร์ไฟฟ้าไปใช้ในการจัดทำข้อมูลรายละเอียด  
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรับบาล  คือ  การโซนนิ่งประเทศ
ในการนี้ขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๒  กำหนดออกหน่วยรับบริจาคโลหิต  ( สำนักงานอำเภอ )
ประธาน ขอให้สำนักงานอำเภอชี้แจงรายละเอียดแก่ที่ประชุม
สำนักงานอำเภอ ในเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  มีกำหนดการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต  ดังนี้
 - วันพฤหัสบดีที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  ณ  โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 
- วันอังคารที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลแม่จะเรา  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ  ประชาสัมพันธ์
เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ร่วมบริจาคโลหิตในวันดังกล่าวตั้งแต่เวลา 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๓  การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  พอ.สว.( สำนักงานอำเภอ )
ประธาน ขอให้สำนักงานอำเภอชี้แจงรายละเอียดแก่ที่ประชุม
สำนักงานอำเภอ -วันศุกร์ที่  ๑๕  กุมภาพันธ์   ๒๕๕๖  ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  พอ.สว.
 บ้านเลอตอ  หมู่ที่  ๑๓   ตำบลแม่ตื่น  อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก
                                           จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ  ประชาสัมพันธ์
ชาวบ้านในพื้นที่เพื่อมารับบริการด้านการแพทย์ในวันดังกล่าว
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๔  สรุปผลงานของกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาดประจำเดือนมกราคม  ๒๕๕๖  (สำนักงานอำเภอ)
ประธาน ขอให้สำนักงานอำเภอชี้แจงรายละเอียดแก่ที่ประชุม
สำนักงานอำเภอ ด้วยกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาดนำโดยนายกกิ่งกาชาดอำเภอ
(นางสุดาวรรณ  ปลอดทอง)  พร้อมสมาชิกกิ่งกาชาด  มอบเงินสนับสนุนก่อสร้าง
อาคารเรียน  พร้อมออกมอบถุงยังชีพให้กับผู้ยากไร้  คนด้อยโอกาสและมอบเตียงผู้ป่วย
ให้กับคนพิการ  ในพื้นที่อำเภอแม่ระมาดเมื่อวันที่  ๒๓  มกราคม  ๒๕๕๖  รายละเอียด
มีดังนี้
๑) มอบเงินให้โรงเรียนกลาโหมราชเสนา  หมู่ที่  ๖  ตำบลขะเนจื้อ  เพื่อจัดซื้อวัสดุ
ก่อสร้างอาคารเรียน  ทั้งนี้โรงเรียนร่วมกับชุมชนเป็นผู้ดำเนินการออกแรงในการก่อสร้าง
เป็นเงินทั้งสิ้น  ๙๐,๐๐๐  บาท  (เก้าหมื่นบาทถ้วน)
๒) มอบเตียงผู้ป่วยให้กับหลานสมาชิก อส.อ.แม่ระมาด (ม.ญ.ประสาน  กล่ำทา)  
ซึ่งพิการตั้งแต่กำเนิด  ซึ่งป่วยเป็นโรคกระดูกอ่อน  เคลื่อนไหวร่างกายไม่ได้
เป็นเงิน  ๑๓,๐๐๐   บาท  (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๓) มอบพัดลมเพดานให้กับศูนย์การเรียนรู้ชุมชนแม่ฟ้าหลวง  บ้านแสม  หมู่ที่  ๔
ตำบลสามหมื่น  จำนวน  ๓  ตัว  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๓,๕๐๐  บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๔) มอบถุงยังชีพให้ผู้ยากไร้  ตำบลขะเนจื้อ    จำนวน  ๑  ราย
๕) มอบถุงยังชีพให้ผู้ยากไร้  ตำบลแม่ระมาด   จำนวน  ๘  ราย
๖) มอบถุงยังชีพให้ผู้ยากไร้  ตำบลพระธาตุ     จำนวน  ๑  ราย
๗) มอบถุงยังชีพให้ผู้ยากไร้  ตำบลแม่จะเรา     จำนวน  ๑๐  ราย
รวมเป็นเงิน  ๑๒,๐๐๐  บาท  (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๑๑๘,๕๐๐  บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๕  นโยบายลดอบายมุข  สร้างสุขให้สังคม  (ฝ่ายความมั่นคง)
ประธาน ขอให้ฝ่ายความมั่นคงชี้แจงรายละเอียดแก่ที่ประชุม
ฝ่ายความมั่นคง ด้วยอำเภอได้รับแจ้งจากจังหวัดว่า  กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการตาม
นโยบายจัดระเบียบอย่างต่อเนื่อง  ตั้งแต่ปี  พ.ศ. ๒๕๔๕  จนถึงปัจจุบัน  ทำให้สถาน
บริการปฎิบัติอยู่ในกรอบของระเบียบที่ดีขึ้นเป็นลำดับ  เมื่อเทียบกับก่อนการประกาศ
นโยบายจัดระเบียบสังคม  และปัจจุบันแนวโน้มของสถานบริการได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง
เนื่องจากการขออนุญาตต้องถูกตรวจสอบประวัติผู้ขออนุญาต  และสถานที่ตั้งสถาน
บริการอย่างเข้มงวด
ในการนี้จังหวัดจึงขอให้อำเภอได้จัดชุดติดตามตรวจสอบการดำเนินงานตาม
นโยบายลดอบายมุขสร้างสุขให้สังคม  เข้าตรวจสอบกับท้องที่ที่ปล่อยปละละเลยให้มี
สถานบริการ  ร้านจำหน่ายสุราที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ  รวมทั้งแหล่ง
อบายมุขอื่น ๆ  หากชุดติดตามตรวจสอบเข้าตรวจสอบกับพื้นที่ใดและหากพบว่า
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปล่อยปละละเลยให้มีการฝ่าฝืนนโยบายลดอบายมุข  สร้างสุขให้
สังคมจักได้มีการพิจารณาลงโทษทางปกครองและทางวินัยต่อไป  และส่วนราชการที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้เริ่มปฎิบัติการตามกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงาน  ดังนี้  
๑) กำหนดนโยบาย
๒) สร้างความเข้าใจ “นโยบายลดอบายมุข  สร้างสุขให้สังคม”
๓) สร้างช่องทางในการรับแจ้งเบาะแส
๔) บังคับใช้กฎหมาย
๕) ติดตาม   กำกับ  ตรวจสอบ
๖) ประชาสัมพันธ์
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  ๒๑  มกราคม  ๒๕๕๖เป็นต้นไป  พร้อมรายงานผลให้อำเภอทราบ
ด้วย  เพื่อที่อำเภอจักได้รายงานให้จังหวัดทราบต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๖  การเตรียมการป้องกันและการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดตาก  
ปี ๒๕๕๖ และมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันภาคเหนือ 
( ฝ่ายความมั่นคง )
ประธาน ขอให้ฝ่ายความมั่นคงชี้แจงรายละเอียดในที่ประชุม
ฝ่ายความมั่นคง ด้วยอำเภอได้รับแจ้งจากจังหวัดว่า  กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดนโยบายการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ  ๙  จังหวัด
ได้แก่  จังหวัดเชียงราย  เชียงใหม่  ลำพูน  ลำปาง  แพร่  น่าน  พะเยา  แม่ฮ่องสอน
และตาก  ซึ่งประกอบด้วยมาตรการต่าง ๆ  ดังนี้
๑) ไม่มีการเผา
๒) ใช้แนวทาง  Area  Approach  มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบ
๓) ใช้ระบบ Single  Command (ศูนย์สั่งการเบ็ดเสร็จ)  โดยกลไกของ
กระทรวงมหาดไทย  ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ.๒๕๕๐
๔) คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.)  เป็นฝ่ายอำนวยการและ
ควบคุมการสั่งการระดับประเทศ  โดยมีแนวทางการดำเนินงานและมอบหมายงาน
ดังนั้น  เพื่อให้การเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหา  และการให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย อำเภอจึงขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้
๑) จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจฯ  ระดับอำเภอขึ้น  ณ  ที่ว่าการอำเภอ  และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
๒)  สำรวจ  ตรวจสอบข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย  ตรวจทรัพยากรกำลังคน  วัสดุอุปกรณ์ใน
พื้นที่พร้อมจัดทำแผนปฎิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า
๓) รณรงค์ขอความร่วมมือ  และควบคุมการเผาในพื้นที่ชุมชนและเขตเกษตรกรรม
๔) รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการประกอบกิจกรรมที่
เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติภัย  เช่น  การใช้วัตถุไวไฟ  การเผาในที่โล่ง   การปล่อยโคมลอยในช่วงเทศกาลที่สำคัญ
๕) การควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติ  ให้ดำเนินการมาตรการ
ควบคุมป้องกันแจ้งเตือนสถานการณ์  และเตรียมความพร้อมในการระงับเหตุไฟป่า
๖) กำชับเจ้าพนักงานตามกฎหมาย  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องป้องปราม  กวดขัน  
ตรวจตรา  ลาดตระเวน  ดูแล  การบุกรุกแผ้วถางทำลายทรัพยากรป่าไม้  และสัตว์ป่า

๗) ดำเนินการสำรวจ  ตรวจสอบ  และจัดเตรียมเครื่องมือ  ยานพาหนะ  และอุปกรณ์
การดับเพลิงและกู้ภัยของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงาน
๘) ขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ  ผู้นำชุมชน  และประชาชนในพื้นที่ให้งดเว้น
การจุดไฟใกล้บริเวณแนวป่าโดยเด็ดขาด
๙) ดำเนินการตามแผนและมาตรการอื่น ๆของอำเภอตามลักษณะเชิงภูมิศาสตร์เพื่อให้
การป้องกัน  เฝ้าระวัง  และระงับหมอกควันและไฟป่า
     สำหรับมาตรการและการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันภาคเหนือ  
๙  จังหวัด  ปี  ๒๕๕๖  ประกอบด้วย
                    มาตรการที่  ๑  ควบคุมการเผาช่วง “๘๐  วันอันตราย” (๒๑  มกราคม – ๑๐ 
เมษายน ๒๕๕๖)  โดยให้อำเภอออกประกาศ  และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติควบคุมการเผาทุกพื้นที่
มาตรการที่  ๒  ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าอย่างเข้มข้น  โดยให้มีการจัดทำแนว
กันไฟจัดการเชื้อเพลิง  จัดตั้งขยายเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า 
ก่อน ๒๑ มกราคม  ๒๕๕๖
มาตรการที่  ๓  สนับสนุน “ชุมชนมาตรฐาน  หมู่บ้านปลอดการเผา”  โดยให้อำเภอ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสนับสนุน “ชุมชนมาตรฐาน  หมู่บ้านปลอดการเผา” ให้แก่หมู่บ้านเสี่ยง
มาตรการที่  ๔  ส่งเสริมภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควัน  โดยการบูรณาการความร่วมมือกับภาคเอกชนและองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO)
มาตรการที่  ๕  สื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุกสู่กลุ่มเป้าหมาย  โดยให้ประชาสัมพันธ์ระดับชุมชน  และระดับครัวเรือน  ใช้กลยุทธ์เคาะประตูบ้าน
มาตรการที่  ๖  แจ้งเตือนสถานการณ์หมอกควัน   โดยประมวลผลข้อมูลคุณภาพอากาศปริมาณฝุ่นละออง  จำนวนจุดความร้อน  ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา  และแจ้งเตือนสถานการณ์หมอกควัน
มาตรการที่  ๗  ขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อบ้านเพื่อลดปัญหาหมอกควันข้ามแดน
มาตรการที่  ๘  จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันภาคเหนือ  ๙  จังหวัด
ในการนี้ขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องจากหน่วยงานต่าง ๆ
๕.๑  โรงพยาบาลแม่ระมาด
ประธาน  ขอให้โรงพยาบาลแม่ระมาดชี้แจงรายละเอียดในที่ประชุม
โรงพยาบาลแม่ระมาด สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล  ประจำเดือนมกราคม  ๒๕๕๖
๑)  โรงพยาบาลแม่ระมาดได้ออกหน่วยค้นหาและตรวจรักษาโรคมาลาเรียเคลื่อนที่
ที่บ้านเมยผู้ใหญ่ปุ่ม,เมยกำนันสุข,เมยห้วยไผ่,เมยแม่มาลัยและเมยน้ำดิบบอนหวาน
เดือนพฤศจิกายน  ๒๕๕๖  มีผู้รับการตรวจ  จำนวน  ๖๖  ราย  พบเชื้อมาลาเรีย
จำนวน  ๘  ราย  คิดเป็นร้อยละ  ๑๒.๒  เป็นเชื้อ  PF.  จำนวน  ๒  ราย  คิดเป็น
ร้อยละ  ๒๕.๐  เชื้อ  PV.  จำนวน  ๖  ราย  คิดเป็นร้อยละ  ๗๕.๐  
๒) วันที่  ๗  มกราคม  เจ้าหน้าที่  รพ.แม่ระมาด  ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาด
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ที่หอประชุมอำเภอแม่ระมาด  ได้โลหิต  
จำนวน  ๓๗   ยูนิต
๓)  วันที่  ๑๒  มกราคม   เจ้าหน้าที่  รพ.แม่ระมาด  ร่วมกิจกรรมการวิ่งตามโครงการ
เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด  สนามที่  ๑  ปี  ๒๕๕๖  ณ  โรงพยาบาลแม่ระมาด
๔) วันที่  ๑๕  มกราคม  รพ.แม่ระมาด  ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาดรับนักเรียน
จากโรงเรียนแม่จะเรา (ชั้น ม.๕)  มาบริจาคโลหิตที่โรงพยาบาลแม่ระมาด  ได้โลหิต
จำนวน  ๑๗  ยูนิต
๕)  วันที่  ๑๘  มกราคม  เจ้าหน้าที่ รพ.แม่ระมาด  ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาด
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ที่สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ระมาด  ได้โลหิต  
จำนวน  ๑๖   ยูนิต
๖)  วันที่  ๑๘  มกราคม  รพ.แม่ระมาดร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ  ออกหน่วยแพทย์
พอ.สว.ที่บ้านห้วยพลู  หมู่  ๔  ต.แม่ตื่น  มีผู้รับบริการ  ๕๐  ราย
๗)  วันที่  ๒๐  มกราคม  เจ้าหน้าที่ รพ.แม่ระมาด  ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาด
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ที่วัดมงคลคีรีเขตต์  ได้โลหิต  จำนวน  ๓   ยูนิต
๘) วันที่  ๓๑  มกราคม  รพ.แม่ระมาด  ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาดรับนักเรียน
จากโรงเรียนแม่จะเรา (ชั้น ม.๖ )  มาบริจาคโลหิตที่โรงพยาบาลแม่ระมาด  ได้โลหิต
จำนวน    ๔   ยูนิต
มติที่ประชุม            รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๖ แผนปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ ประจำเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๕๖
     -รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
ระเบียบวาระที่  ๗ เรื่องอื่นๆ 
๗.๑  กำหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม  ๒๕๕๖
วันศุกร์ที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๕๖   เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอ
แม่ระมาด  (ชั้น  ๒)
ประธาน กำหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม  ๒๕๕๖
วันศุกร์ที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๕๖   เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอ
แม่ระมาด  (ชั้น  ๒)  ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกที
มติที่ประชุม รับทราบ
๗.๒  กำหนดการประชุมกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ฯลฯ  ประจำเดือนมีนาคม  ๒๕๕๖
วันศุกร์ที่  ๑  มีนาคม   ๒๕๕๖  เวลา ๑๐.๐๐  น.  ณ  หอประชุมอำเภอ
แม่ระมาด
ประธาน กำหนดการประชุมกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ฯลฯ  ประจำเดือนมีนาคม  ๒๕๕๖
วันศุกร์ที่  ๑  มีนาคม   ๒๕๕๖  เวลา ๑๐.๐๐  น.  ณ  หอประชุมอำเภอ
แม่ระมาด  ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกที
มติที่ประชุม รับทราบ
ประธาน ส่วนราชการใดไม่มีเรื่องที่จะหารือในที่ประชุมก็ขอปิดการประชุมประจำเดือน
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖

                                          ลงชื่อ  ม.ญ.ธัญวรัตม์  ศรีคำลือ  ผู้จดบันทึกการประชุม
                                                 ( ม.ญ.ธัญวรัตม์  ศรีคำลือ )
                                               สมาชิก  อส.อ.แม่ระมาด  ที่  ๖
                                          ลงชื่อ  นายศุภสันส์  ภูมิไชยา  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
                                                 ( นายศุภสันส์  ภูมิไชยา )
                                               ปลัดอำเภอสำนักงานอำเภอ
                                        
                                                                                         
                                                                                         
ปรับปรุงข่าวล่าสุด 26/02/2013
โดย Z
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง   รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเดือนมีนาคม 2556
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม  ๒๕๕๖
           รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ
                  อำเภอแม่ระมาด   ครั้งที่  ๓  / ๒๕๕๖
            วันศุกร์ที่   ๑  มีนาคม   ๒๕๕๖  เวลา  ๐๙.๐๐ น.
                  ณ  ห้องประชุมอำเภอแม่ระมาด (ชั้น ๒)
...................................................................................
ผู้เข้าประชุม
๑.  นายนรภัทร  ปลอดทอง        นายอำเภอแม่ระมาด
๒.  นายศิวัช  ฟูบินทร์            ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงาน         ปกครอง
๓.  พ.ต.ท.เอกพล  จินดาทจักร์      (แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด
๔.  นายเสาแก้ว  เหลามา   สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
๕.  นายเฉลียว  ทองทิน       เกษตรอำเภอแม่ระมาด
๖.  นายคะนอง  อินทร์พรหม         ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด
๗.  พ.ต.ไพฑูรย์  อัคนิถิน       สัสดีอำเภอแม่ระมาด
๘.  นายดิเรก  ปิติสาร   (แทน)  พัฒนาการอำเภอแม่ระมาด
๙.  นางยุพิน  วงษ์หมื่น            ท้องถิ่นอำเภอแม่ระมาด
๑๐.  ร.ต.อ.ธนศักดิ์  สุขเชย  (แทน) ผู้บังคับกองร้อย  ตชด. ที่  ๓๔๕
๑๑. นายณัฐภาส  ศิริรัตน์     ที่ดินอำเภอแม่ระมาด
๑๒.  นายประสาท  กำเนิด     หัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนพะวอ
๑๓.  นายสมชาย  รอดมา   (แทน)  หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า
ที่  ตก  ๙ (แม่จะเรา)
๑๔.  นายไสว  ตุ้ยดา      หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่  ตก  ๒  (ขะเนจื้อ) 
๑๕.  นางจันทร์เพ็ญ  สุรินต๊ะ    (แทน) นายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาด
๑๖.  นายสีทน  ปงรังสี        (แทน)  นายกเทศมนตรีตำบลแม่จะเรา
๑๗.  นายวันชัย  พร้าวเอียด     (แทน) นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
๑๘.  นายธวัชชัย  สุภาราช      (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
๑๙.  นายเฉลิมเกียรติ  บูลย์ประมุข      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
๒๐.  นายอุทัย  มูลตา            (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ
๒๑.  นายพิตรพิบูล  เสาวกุล     (แทน)  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
๒๒.  นายกวิน  แว่นแก้ว          ปลัดอำเภอแม่ระมาด
๒๓.  นายศุภสันส์  ภูมิไชยา       ปลัดอำเภอแม่ระมาด
ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายพรัญชัย  ศิริพุฒิ       หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่่่น
ผู้ร่วมประชุม
๑.  นายพิทักษ์  ศิลา        (แทน)  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ระมาด
๒.  นายวิทยา  พันธ์ปัญญากรกุล       กำนันตำบลพระธาตุ
๓.  นายมานพ  มโนทิพย์เจริญ         กำนันตำบลสามหมื่น
๔.  นายภาณุเดช  สุนศรี                กำนันตำบลแม่จะเรา
๕.  นายมูล  นามโทยะ          กำนันตำบลขะเนจื้อ
๖.  นายวีระวุฒิ  ใหม่โม่ง       กำนันตำบลแม่ตื่น
๗.  น.ส.อารีรัตน์  กาญจนคงคา           (แทน) ปลัดเทศบาลตำบลแม่ระมาด
๘.  นายวรวิทย์  บุพศิริ          ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
๙.  นางชมพูนุท  การเร็ว     (แทน)  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
๑๐.  นายอรรคเดช  สีตุ้ย              ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด 
๑๑.  นายสรอรรถ  ก๋องปู่           (แทน)  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ  
๑๒.  นายชลอ  จิ๋วแหยม        ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
๑๓.  นายเกียรติศักดิ์  กิจการ     (แทน)  ผู้อำนวยการการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัย
๑๔.  นางสมบูรณ์  ภูยางตูม       (แทน)  ประธานศูนย์ประสานงานโรงเรียนแม่ระมาด      
๑๕.  นายอรุณ  กองห้าห้อง         ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ระมาด
๑๖.  นายสมเนตร  ฉ่ำสุภาพ          ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.)
๑๗.  นายธรรมสรณ์  แสงโชติ       ผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้า  ที.โอ.ที.
๑๘.  ส.อ.ภัทร  เกตุมีแซง      มว.เคลื่อนที่เร็วที่  ๓  กกล.นเรศวร
๑๙.  ส.ท.พร้อมรบ  รวมญาติ   ชทพส.๓๑๗๙
เริ่มประชุมเวลา   ๐๙. ๐๐  น. 
            เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายนรภัทร  ปลอดทอง  นายอำเภอแม่ระมาด ได้กล่าวเปิดการประชุมประจำเดือนมีนาคม  ๒๕๕๖   มีดังนี้
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน แนะนำข้าราชการที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด
ประธาน           -ได้มีข้าราชการมาปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด  ๒  ราย  
๑.๑  นายคะนอง  อินทร์พรม  ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด  อำเภอแม่ระมาด  ตั้งแต่วันที่ ๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖
๑.๒  นางวรรณทนี  ใครน้ำ  เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน  สำนักงานสรรพากร
จังหวัดตาก  ย้ายมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ระมาด ตั้งแต่วันที่  ๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๓ / ๒๕๕๖  ประจำเดือนมีนาคม  ๒๕๕๖
ขอให้เปิดดูได้ที่ Website:www.amphoe.com
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
-ไม่มี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่  บำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตาก  ประจำปี  ๒๕๕๖  (สำนักงานอำเภอ)
ประธาน ขอให้สำนักงานอำเภอชี้แจงรายละเอียดแก่ที่ประชุม
สำนักงานอำเภอ ด้วยจังหวัดตากได้จัดทำโครงการจังหวัดเคลื่อนที่  บำบัดทุกข์  บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  จังหวัดตาก  ประจำปี  ๒๕๕๖  เพื่อออกพบปะเยี่ยมเยียน ประชาชน  โดยการนำส่วนราชการประจำจังหวัดต่าง ๆ  ออกไปให้บริการช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ด้อยโอกาสที่อยู่พื้นทีห่างไกล  และทุรกันดาร  อำเภอละ  ๑  ครั้ง/เดือน ในเดือนมีนาคม  ๒๕๕๖  จังหวัดได้กำหนดออกหน่วยบริการฯ ในวันพุธที่ ๑๓  มีนาคม  ๒๕๕๖  ณ  โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ  หมู่ที่  ๓  ตำบลพระธาตุ  อำเภอ แม่ระมาด  จังหวัดตาก
ในการนี้อำเภอขอให้ส่วนราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่  
ดำเนินการดังนี้
๑) แจ้งส่วนราชการในสังกัด   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่  เข้าร่วมกิจกรรม
ตามวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าว
๒)  จัดหน่วยบริการอำเภอ....ยิ้มเคลื่อนที่ไปร่วมกับหน่วยบริการของจังหวัด
๓) จัดเตรียมสถานที่ให้บริการ  เช่น  เต็นท์  โต๊ะ  เก้าอี้  สำหรับหน่วยงานที่ร่วมออกหน่วยบริการ
๔)  แจ้งให้ราษฎรในตำบลทราบและไปรับบริการโดยทั่วกัน
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๒  วันหยุดราชการเพิ่มเติมในช่วงเทศกาลสงกรานต์  ปี พ.ศ.  ๒๕๕๖ (สำนักงานอำเภอ)
ประธาน ขอให้สำนักงานอำเภอชี้แจงรายละเอียดแก่ที่ประชุม
สำนักงานอำเภอ ด้วยจังหวัดแจ้งให้อำเภอทราบว่า  กระทรวงมหาดไทย  สำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี  ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  ดังนี้
๑) กำหนดให้วันศุกร์ที่  ๑๒  เมษายน  ๒๕๕๖  เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณี
พิเศษ   ซึ่งจะทำให้มีวันหยุดราชการประจำปี  ช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖
(รวมวันหยุดราชการประจำสัปดาห์)  รวมทั้งหมด  ๕  วัน คือ วันศุกร์ที่  ๑๒ – วันอังคารที่  ๑๖  เมษายน  ๒๕๕๖
๒)  ส่วนรัฐวิสาหกิจ  สถาบันการเงิน  และภาคเอกชน  พิจารณาความเหมาะสมให้
สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๓)  ในกรณีหน่วยงานใดที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชน  หรือมีความจำเป็นหรือ
ราชการสำคัญในวันดังกล่าว  โดยได้กำหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้ว  ซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชน  ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร  โดยมิให้เกิดความเสียหายต่อราชการและประโยชน์สุขของประชาชน
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๓  โครงการ “อำเภอเข้าวัด  ทำบุญวันพระ” ในปี  ๒๕๕๖ (สำนักงานอำเภอ)
ประธาน ขอให้สำนักงานอำเภอชี้แจงรายละเอียดแก่ที่ประชุม
สำนักงานอำเภอ ในเดือนมีนาคม  ๒๕๕๖  มีกำหนดการเยี่ยมวัด   ดังนี้
-วันจันทร์ที่  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๕๖  ณ  วัดดอนมูล  หมู่  ๓  ตำบลแม่ระมาด  
โดยมีที่ทำการปกครองอำเภอ/กิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาดเป็นผู้ประสานงาน
-วันอังคารที่  ๒๖  มีนาคม  ๒๕๕๖  ณ  วัดทุ่งมะขามป้อม  หมู่  ๔  ตำบลพระธาตุ
โดยมีพัฒนาชุมชนอำเภอ/สรรพากรเป็นผู้ประสานงาน
ทั้งนี้  ตั้งแต่เวลา  ๐๖.๓๐-๐๘.๐๐ น.  จึงขอเชิญชวนส่วนราชการต่าง ๆเข้าร่วมโครงการฯ  ดังกล่าวต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๔  กำหนดออกหน่วยรับบริจาคโลหิต  ( สำนักงานอำเภอ )
ประธาน ขอให้สำนักงานอำเภอชี้แจงรายละเอียดแก่ที่ประชุม
สำนักงานอำเภอ ในเดือนมีนาคม  ๒๕๕๖  มีกำหนดการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต  ดังนี้
 - วันพฤหัสบดีที่  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๕๖  ณ  โรงพยาบาลส่งเสริมเสริมสุขภาพตำบล สันป่าไร่  หมู่ที่  ๕  ตำบลพระธาตุ
จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ร่วมบริจาคโลหิตในวันดังกล่าวตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐น.
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๕  การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  พอ.สว.( สำนักงานอำเภอ )
ประธาน       ขอให้สำนักงานอำเภอชี้แจงรายละเอียดแก่ที่ประชุม
สำนักงานอำเภอ   -วันศุกร์ที่  ๒๒  มีนาคม   ๒๕๕๖  ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  พอ.สว.
 บ้านเกล้มอคี  หมู่ที่  ๑๓   ตำบลแม่ตื่น  อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก
                 จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ  ประชาสัมพันธ์
ชาวบ้านในพื้นที่เพื่อมารับบริการด้านการแพทย์ในวันดังกล่าว
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๖  สรุปผลงานของกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาดประจำเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  (สำนักงานอำเภอ)
ประธาน ขอให้สำนักงานอำเภอชี้แจงรายละเอียดแก่ที่ประชุม
สำนักงานอำเภอ ด้วยกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาดนำโดยนายกกิ่งกาชาดอำเภอ(นางสุดาวรรณ  ปลอดทอง)  พร้อมสมาชิกกิ่งกาชาด  ออกมอบถุงยังชีพให้กับผู้ยากไร้ ผู้พิการ  คนด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลขะเนจื้อ ,ตำบลแม่ระมาดและตำบลแม่ตื่น 
จำนวน ๑๕ ราย  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๙,๐๐๐  บาท
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๗  การรับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณ ( ฝ่ายความมั่นคง ) 
ประธาน ขอให้ฝ่ายความมั่นคงชี้แจงรายละเอียด
ฝ่ายความมั่นคง ด้วย  กอ.รมน.ภาค ๓  แจ้งว่าให้หน่วยแจ้งกำลังพลหรือข้าราชการในส่วนราชการต่าง ๆ  ในพื้นที่รับผิดชอบซึ่งเคยปฎิบัติราชการตามคำสั่ง  กอ.รมน.  ก่อนวันที่
๑  เมษายน  ๒๕๔๓  และยังไม่ได้ทำการตรวจรับรองสิทธิตนเอง  ให้เร่งรัดดำเนินการ
ตรวจสอบเอกสารและรับรองสิทธิกำลังพลให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่
๑ เมษายน  ๒๕๕๖  ที่  สบค.กอ.รมน.  เนื่องจากระบบไมโครฟิลม์ซึ่งเป็นระบบเดิมใน
การบันทึกจัดเก็บเอกสารของ กอ.รมน.  ปัจจุบันเสื่อมสภาพอย่างมาก  จนอาจไม่สามารถใช้ในราชการได้อีกต่อไป
มติที่ประชุม  รับทราบ   
๔.๘  มาตรการการแก้ไขปัญหาหมอกควัน (ฝ่ายความมั่นคง)
ประธาน ขอให้ฝ่ายความมั่นคงชี้แจงรายละเอียดแก่ที่ประชุม
ฝ่ายความมั่นคง ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้มีการเฝ้าระวังไฟป่า  โดยเน้นความเข้มข้น 
“ ๑๐๐  วันอันตราย ” จนถึง  ๑๐  เมษายน  ๒๕๕๖  ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดชุดเคลื่อนที่เร็วไว้ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้สั่งใช้ อปพร.เข้าประจำการโดยให้ถือว่า “ไฟไหม้ป่าเหมือนไฟไหม้บ้าน”  ต้องรีบเข้าดำเนินการโดยทันที  
ประธาน ทุกวันเสาร์-อาทิตย์  นายอำเภอจะเข้าไปติดตามดูว่ามีชุดอยู่ประจำหน่วยงาน
เมื่อประสบเหตุไฟไหม้ให้มาแจ้งที่  อบต. เพื่อที่จะได้ไปดำเนินการดับไฟพร้อมรายงาน
ให้อำเภอทราบสถานการณ์ไฟไหม้ด้วย  และในวันที่  ๕  มีนาคม  ๒๕๕๖ ขอเชิญทุกส่วนราชการร่วมต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีฯ  ณ  หน่วยป้องกันรักษาป่าที่  ตก  ๒ (ขะเนจื้อ) 
มติที่ประชุม             รับทราบ                                                                                                                     
ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องจากหน่วยงานต่าง ๆ
๕.๑  โรงพยาบาลแม่ระมาด
ประธาน ขอให้โรงพยาบาลแม่ระมาดชี้แจงรายละเอียดแก่ที่ประชุม
โรงพยาบาลแม่ระมาด สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล  ประจำเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๕๖
๑)  โรงพยาบาลแม่ระมาดได้ออกหน่วยค้นหาและตรวจรักษาโรคมาลาเรียเคลื่อนที่ที่บ้านเมยผู้ใหญ่ปุ่ม,เมยกำนันสุข,เมยห้วยไผ่,เมยแม่มาลัยและเมยน้ำดิบบอนหวานเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  มีผู้รับการตรวจ  จำนวน  ๔๔  ราย  พบเชื้อมาลาเรียจำนวน  ๔  ราย  คิดเป็นร้อยละ  ๙.๐๙  เป็นเชื้อ  PF.  จำนวน  ๑  ราย  คิดเป็นร้อยละ  ๒๕.๐  เชื้อ  PV.  จำนวน  ๓  ราย  คิดเป็นร้อยละ  ๗๕.๐ จำนวนผู้ป่วยลดลงจากเดือนที่แล้ว 
๒) วันที่  ๘  กุมภาพันธ์  เจ้าหน้าที่  รพ.แม่ระมาด  ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาด
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ  ได้โลหิต  จำนวน  ๑๗   ยูนิต
๓) วันที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  เจ้าหน้าที่ รพ.แม่ระมาด  ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาดออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ที่โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม   ได้โลหิต จำนวน  ๔๙  ยูนิต
๔)  วันที่  ๑๔,๒๑  กุมภาพันธ์  คณะเจ้าหน้าที่ รพ.แม่ระมาด  ร่วมกิจกรรมการวิ่งทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามรูปแบบของนายแพทย์คูเปอร์  ระยะทาง  ๒,๔๐๐ เมตรมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ๒๕๓  คน
๕)  วันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  รพ.แม่ระมาดร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ  ออกหน่วยแพทย์พอ.สว.ที่บ้านเลอตอ  ต.แม่ตื่น  มีผู้รับบริการ  ๑๓๑  ราย
๖)  วันที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  เจ้าหน้าที่ รพ.แม่ระมาด  ร่วมกับ  รพ.สต.คำหวัน  และสถาบันธัญญารักษ์  จัดอบรมให้ความรู้แก่  อสม.  ในเรื่องการคัดกรองและการติดตามผู้เข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติดในเขตพื้นที่โครงการหลวง  มี อสม. เข้ารับการอบรม
จำนวน  ๖๐  คน
๗) วันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  รพ.แม่ระมาด  ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาดออกหน่วยบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ที่สำนักงานเทศบาลตำบลแม่จะเรา ได้โลหิต จำนวน   ๒๔  ยูนิต
๘)  วันที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  รพ.แม่ระมาด  ร่วมกับศพส.แม่ระมาด,อบต.แม่ตื่น,รพ.สต.คำหวันและสถาบันธัญญารักษ์ให้การบำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดประเภทฝิ่น  ที่ รพ.สต.
คำหวัน  มีผู้เข้ารับการบำบัด  ๑๐  คน
๙)  วันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  เจ้าหน้าที่ รพ.แม่ระมาด  ร่วมกิจกรรมวิ่งสัญจรตามโครงการเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด  สนามที่  ๒  ปี  ๒๕๕๖  ณ  สนามหน้า สนง.ทต.แม่จะเรา
๑๐)  วันที่  ๒๕  กุมภาพันธ์  คณะเจ้าหน้าที่  รพ.แม่ระมาด  ร่วมกิจกรรมโครงกา“อำเภอเข้าวัด  ทำบุญวันพระ”  ณ  วัดดอนแก้ว  ต.แม่ระมาด
๑๑)  วันที่  ๒๖  กุมภาพันธ์  คณะเจ้าหน้าที่  รพ.แม่ระมาด  ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประกวด  อสม.ดีเด่นระดับชาติ  สาขาการคุ้มครองผู้บริโภค  ประจำปี  ๒๕๕๕
ณ  บ้านแม่ระมาดน้อย  หมู่  ๘  ต.ขะเนจื้อ
มติที่ประชุม           รับทราบ
๕.๒  สถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด
ประธาน ขอให้สถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดชี้แจงรายละเอียดแก่ที่ประชุม
สถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด  สรุปผลการปฏิบัติงานห้วง  ๑ – ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  มีดังนี้
๑)  คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์  จำนวน  ๑  ราย
๒)  คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย  การพนันทั่วไป  ผู้ต้องหา  ๓  คน
๓) คดีเกี่ยวกับยาเสพติด  ผลิต(ฝิ่น) ๑๓  ราย  จำหน่าย  ๑  คน  ครอบครอง  ๒ คนเสพ  ๓  คน  สารระเหย (กาว)  ๑  ราย
สำหรับ พ.ร.บ.ป่า  เกิดทั้งสิ้น  ๘  คดี  ผู้ต้องหา  ๕  คน  จับกุมคดีค้างเก่าพ.ร.บ.ป่าไม้  จำนวน  ๑  คดี  ผู้ต้องหา  ๑  คน  และจับกุมข้อหาร่วมกันนำพาหรือพาของยังไม่ได้เสียภาษี  หรือของต้องห้าม  ผ่านด่านศุลกากรเข้ามาในราชอาณาจักร
ถ่าน  ๑๗  กระสอบ 
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๖ แผนปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๖
     -รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
ระเบียบวาระที่  ๗ เรื่องอื่นๆ 
๗.๑  กำหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนเมษายน  ๒๕๕๖
วันจันทร์ที่  ๑  เมษายน ๒๕๕๖   เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอ
แม่ระมาด  (ชั้น  ๒)
ประธาน กำหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนเมษายน  ๒๕๕๖
วันจันทร์ที่  ๑  เมษายน  ๒๕๕๖  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอ แม่ระมาด  (ชั้น  ๒)  ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้อีกที
มติที่ประชุม รับทราบ
๗.๒  กำหนดการประชุมกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ฯลฯ  ประจำเดือนเมษายน  ๒๕๕๖วันจันทร์ที่  ๑  เมษายน  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๐.๐๐  น. ณ  หอประชุมอำเภอแม่ระมาด
ประธาน กำหนดการประชุมกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ฯลฯ  ประจำเดือนเมษายน  ๒๕๕๖
วันจันทร์ที่  ๑  เมษายน  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๐.๐๐  น. ณ  หอประชุมอำเภอแม่ระมาด  ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกที
มติที่ประชุม รับทราบ
ประธาน ขอให้ทุกวันที่  ๑๐  ของเดือนให้ทุกหน่วยงานมาประชุมร่วมกัน  หน่วยงานใด
มีแผนงานอะไรบ้าง ซึ่งหน่วยงานหลักก็มี  กองทัพภาคที่  ๓ ,ปปส.จว.ตาก,ปปส.อำเภอ,หน่วยสำรวจติดตามบนพื้นที่สูง   เนื่องจากขณะนี้แม่ระมาดมีชื่อเสียงเรื่องการปลูกฝิ่น  หน่วยงานที่เข้ามาจะใช้โดยวิธีชี้เป้าและทำให้มีความซ้ำซ้อนในการปฎิบัติงานกองร้อย ตชด.ที่ ๓๔๕   สำหรับหน่วยงานที่เข้ามาทำลายไร่ฝิ่นที่แม่ตื่นเป็นตำรวจป่าไม้ไปจับไม้ที่แม่ฮ่องสอนบินจากเชียงใหม่มาทำการตีไร่ฝิ่นมีทั้งหมด  ๑๘  แปลง  ประธาน ส่วนราชการใดไม่มีเรื่องที่จะหารือในที่ประชุมก็ขอปิดการประชุมประจำเดือน
มีนาคม  ๒๕๕๖

                ลงชื่อ  ม.ญ.ธัญวรัตม์  ศรีคำลือ  ผู้จดบันทึกการประชุม
                       ( ม.ญ.ธัญวรัตม์  ศรีคำลือ )
                     สมาชิก  อส.อ.แม่ระมาด  ที่  ๖
              ลงชื่อ  นายศุภสันส์  ภูมิไชยา  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
                     ( นายศุภสันส์  ภูมิไชยา )
                      ปลัดอำเภอสำนักงานอำเภอ
                                        
                                                                                         

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 10/11/2013
โดย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนสิงหาคม 2556
       รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอแม่ระมาด
                       อำเภอแม่ระมาด   ครั้งที่  ๘  / ๒๕๕๖
                 วันศุกร์ที่  ๒  สิงหาคม   ๒๕๕๖  เวลา  ๐๙.๐๐ น.
                       ณ  ห้องประชุมอำเภอแม่ระมาด (ชั้น ๒)
...................................................................................
ผู้เข้าประชุม
๑.  นายนรภัทร  ปลอดทอง         นายอำเภอแม่ระมาด
๒.  นายศิวัช  ฟูบินทร์         ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
                                     งานปกครอง
๓.  พ.ต.ท.บันดาล  บัวแดง     (แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร
                                       แม่ระมาด
๔.  นายพิทักษ์  ศิลา   (แทน)  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
                                       แม่ระมาด
๕.  นายเสาแก้ว  เหลามา       สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
๖.  นายเฉลียว  ทองทิน          เกษตรอำเภอแม่ระมาด
๗.  นายคะนอง  อินทร์พรหม     ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด
๘.  ร.ท.กิตติภพ  ประมาณ       (แทน)  สัสดีอำเภอแม่ระมาด
๙.  นายธงไชย  สิงห์วิเศษ       พัฒนาการอำเภอ
                                         แม่ระมาด
๑๐.  ร.ต.อ.ธนศักดิ์  สุขเชย     (แทน) ผู้บังคับกองร้อย
                                         ตชด.ที่  ๓๔๕
๑๑.  นางยุพิน  วงษ์หมื่น          ท้องถิ่นอำเภอแม่ระมาด
๑๒. นายณัฐภาส  ศิริรัตน์        ที่ดินอำเภอแม่ระมาด
๑๓.  นายสัมฤทธิ์  ม่วงไหมทอง    (แทน)  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ
                                           ขุนพะวอ
๑๔.  นายไชยยันต์  อุดปิน   (แทน) หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์
                                             ป่าแม่ตื่น
๑๕.  นายมนตรี  พุ่มกล่อม     (แทน) หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า
                                      ที่  ตก  ๙ (แม่จะเรา)
๑๖.  นายไสว  ตุ้ยดา     หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่  ตก  ๒  
                               (ขะเนจื้อ) 
๑๗.  นายอนุชิต  หนูส่ง     (แทน) นายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาด
๑๘.  นายสีทน  ปงรังสี      (แทน)  นายกเทศมนตรีตำบลแม่จะเรา
๑๙.  นายสุทธิพจน์  บูลย์ประมุข นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
๒๐.  นายสมนึก  ปู่อ้าย   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด                          
๒๑.  นายเฉลิมเกียรติ  บูลย์ประมุข     นายกองค์การบริหารส่วน
                                                ตำบลพระธาตุ
๒๒.  นายเทวัญ  ไพศาลธรรมโชติ     นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
                                                ขะเนจื้อ
๒๓.  นายกรกฤศ  วันธนานันต์ (แทน) นายกองค์การบริหาร
                                        ส่วนตำบลสามหมื่น
๒๔.  นายกวิน  แว่นแก้ว          ปลัดอำเภอแม่ระมาด
๒๕.  น.ส.นราภรณ์  ช้างทอง    ปลัดอำเภอแม่ระมาด
๒๖.  นายศุภสันส์  ภูมิไชยา       ปลัดอำเภอแม่ระมาด
๒๗.  นายเกียรติศักดิ์  กิจการ    (แทน)  ผู้อำนวยการการศึกษานอก
                                       ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
๒๘.  นายประโยชน์  โพธิ์แจ่ม     หมวดการทางแม่ระมาด
๒๙.   นายสมชาย  คำตุ้ย            ผู้อำนวยการโรงเรียน
                                            แม่ระมาดวิทยาคม
๓๐.   นายจำเนียร  บูลย์ประมุข ผู้แทนสมาชิกท้องถิ่น
                                          ประเภทสมาชิกสภา อบจ.
ผู้ไม่มาประชุม
       -ไม่มี
ผู้ร่วมประชุม
๑.  นายวิทยา  พันธ์ปัญญากรกุล          กำนันตำบลพระธาตุ
๒.  นายอนันต์  กาลังใจ                     กำนันตำบลแม่ระมาด
๓.  นายภาณุเดช  สุนศรี                   กำนันตำบลแม่จะเรา
๔.  นายมูล  นามโทยะ              กำนันตำบลขะเนจื้อ
๕.  นายวีระวุฒิ  ใหม่โม่ง           กำนันตำบลแม่ตื่น
๖.  นายอนุชิต    หนูส่ง         (แทน) ปลัดเทศบาลตำบลแม่ระมาด
๗.  นายชาตรี  สุขารมย์                 ปลัดเทศบาลตำบลแม่จะเรา
๘.  นายอรรคเดช  สีตุ้ย   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
๙.  นายกรกฤศ  วันธนานันต์  ปลัดองค์การบริหารส่วน
                                       ตำบลสามหมื่น
๑๐.  ส.ต.ท.สมชาติ  วุฒินันท์          ปลัดองค์การบริหารส่วน
                                               ตำบลแม่ตื่น 
๑๑.  น.ส.วิดวงดอน  ก๋าวงษ์     (แทน) ปลัดองค์การบริหารส่วน
                                        ตำบลพระธาตุ
๑๒.  จ.ส.ท.บรรจง  ยะดอนใจ     ปลัดองค์การบริหารส่วน
                                           ตำบลขะเนจื้อ
๑๓.  นายสมเนตร  ฉ่ำสุภาพ  ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและ
                                     สหกรณ์ (ธกส.)
๑๔.  นายแสวง  จะวรรณะ   ผู้จัดการธนาคารออมสิน
                                     สาขาแม่ระมาด
๑๕.  นายคมกริช  ถนอมจิตร    (แทน)  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วน
                                        ภูมิภาคอำเภอแม่ระมาด
๑๖.  นายธรรมสรณ์  แสงโชติ   ผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้า  ที.โอ.ที.
๑๗.  นายวรรณชัย  เหล่าทรัพย์ ประธานศูนย์ประสานงาน
                                          โรงเรียนอำเภอแม่ระมาด
เริ่มประชุมเวลา   ๐๙. ๐๐  น. 
            เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายนรภัทร  ปลอดทอง  นายอำเภอแม่ระมาด ได้กล่าวเปิดการประชุมประจำเดือนสิงหาคม  ๒๕๕๖   มีดังนี้
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-สรุปความคืบหน้าสถานการณ์น้ำท่วมในเขตพื้นที่อำเภอแม่ระมาดและการให้ความช่วยเหลือ
ประธาน เมื่อวันหยุดที่ผ่านมา  ผมได้โทรศัพท์ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเพื่อตรวจสอบความพร้อมกับการรับมือสถานการณ์ต่าง ๆ  แต่ปรากฏว่าหลายแห่งไม่มีคนรับโทรศัพท์ ดังนั้นต้องการตั้งศูนย์ประสานงานเหตุฉุกเฉินและต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่
อยู่ประจำด้วยขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งตั้งชื่อสะพาน  เพื่อป้องกันการสับสน  และขอให้มีการตั้งมาตรวัดระดับน้ำที่สะพานหรือจุดอื่น ๆ  ซึ่งมองเห็นชัดเจนพื้นที่เสี่ยงภัยทุกหมู่บ้านต้องมีแผนที่และเบอร์โทรศัพท์ทุกหน่วยงานเพื่อประโยชน์ในการติดต่อ
ต่อจากนี้อำเภอจะเข้าไปประชุมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอาทิตย์หน้าและจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  โดยเริ่มจากเทศบาลตำบลทุ่งหลวงเทศบาลตำบลแม่จะเราและองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งต้องมีเครื่องครัวเป็นของตัวเอง  รวมไปถึงเครื่องปั่นไฟ  พร้อมทั้งป้ายบอกจุดประสานงาน  จุดประกอบอาหาร  และป้ายอื่น ๆ  ที่จำเป็นด้วย
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทำบัตรช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพื่อความสะดวกในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยในอนาคต
สำหรับพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมทุกแห่งขอให้สาธารณสุขลงไปในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือในการทำความสะอาดบ่อน้ำให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมให้รีบทำหนังสือขอบคุณแก่ทุกหน่วยงานที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือ
มติที่ประชุม           รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๘/ ๒๕๕๖ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖
ขอให้เปิดดูได้ที่ Website:www.amphoe.com
มติที่ประชุม           รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมที่ผ่านมา
-ไม่มี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑  การจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา “๑๒  สิงหาพระบรมราชินีนาถ” พุทธศักราช  ๒๕๕๖  ( สำนักงานอำเภอ )
ประธาน ด้วยอำเภอแม่ระมาดจะจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา “๑๒  สิงหา
พระบรมราชินีนาถ” ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ   ในวันจันทร์ที่  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๖  ณ  ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด  เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี  และสำนึก
ในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  ตลอดจนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสดังกล่าว  โดยจัดกิจกรรมทั้งภาคเช้าและภาคค่ำ
(รายละเอียดตามกำหนดการที่ได้แจกในที่ประชุม)  และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในวโรกาสดังกล่าว
จึงขอความร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ  ดังนี้
๑)  ตั้งโต๊ะประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์  ประดับธงชาติคู่กับธงอักษร
พระนามาภิไธย “สก”  พร้อมเครื่องราชสักการะ  ณ  อาคารสำนักงาน  ในห้วงเดือนสิงหาคม – กันยายน  ๒๕๕๖
๒)  เชิญชวนกลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่ประดับธงชาติคู่กับธงอักษร
พระนามาภิไธย  ณ  อาคารบ้านเรือน  จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์  เน้นกิจกรรมพัฒนาจิตใจ  การลด  ละ  เลิกอบายมุข  การบริจาคโลหิต  การปลูกต้นไม้  หรือกิจกรรมอื่นๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
๓)  ส่วนราชการ  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินโครงการหรือกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับพระราชกรณียกิจ  โครงการตามพระราชดำริ  และเรื่องที่ทรงห่วงใยอาณาประชาราษฎร์และประเทศชาติโดยให้ดำเนินการตลอดทั้งปี  
๔)  ให้งดเว้นการเล่นการพนัน  การขอความร่วมมือผู้ประกอบการสถานบริการในพื้นที่ให้งดเว้นการเปิดสถานบริการ  หรือแหล่งอบายมุขต่าง ๆ  เชิญชวนประชาชนให้การสนับสนุนส่งเสริมหรือดำเนินการกิจกรรมในการลด  ละ  เลิกอบายมุข  หรือกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด  ตลอดจนงดเว้นการออกใบอนุญาตให้ฆ่าสัตว์  หรือกิจกรรมที่เป็นการทรมานสัตว์  หรือกิจกรรมที่เป็นการทรมานสัตว์
ในการนี้ อำเภอแม่ระมาดจึงขอเชิญชวนส่วนราชการ  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง  กลุ่มพลังมวลชนและประชาชนในพื้นที่  เข้าร่วมถวายความจงรักภักดีในรัฐพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา “ ๑๒  สิงหาพระบรมราชินีนาถ”  พุทธศักราช  ๒๕๕๖  โดยพร้อมเพรียงกัน  โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
ภาคเช้า
เวลา  ๐๖.๓๐ น.  พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์  จำนวน  ๘๒  รูป  ณ  ถนนหน้าที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด
เวลา  ๐๘.๐๐ น.  พิธีลงนามถวายพระพรและพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯณ  หอประชุมอำเภอแม่ระมาด
ภาคค่ำ
เวลา  ๑๗.๐๐ น.  พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรณ  หอประชุมอำเภอแม่ระมาด
ประธาน ทั้งนี้ในส่วนกิจกรรมการแข่งขันทำไม้กวาดของพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ระมาด
นั้น  ขอให้มีความรอบคอบในการรับสมัคร  โดยเฉพาะในการประกวดประเภทมืออาชีพ
ควรมีการประกาศรายชื่อผู้สมัครให้ชาวบ้านได้รับรู้ก่อนการแข่งขัน  เพื่อได้เป็นที่ยอมรับของผู้คนในขั้นต้น  ทั้งนี้ขอให้ดูแลเรื่องกองเชียร์ให้เชียร์ด้วยความสงบ  และสุดท้ายในเรื่องของกรรมการก็ต้องหากรรมการที่มีความเหมาะสมด้วย
มติที่ประชุม   รับทราบ
๔.๒  ขอเชิญร่วมโครงการรวมใจปลูกกล้วยช่วยช้างป่า  เฉลิมพระเกียรติ  
๑๒  สิงหา  มหาราชินี  (สำนักงานอำเภอ)
ประธาน  ด้วยอำเภอแม่ระมาด  อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ  และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกแห่งได้ร่วมกันจัดทำโครงการปลูกกล้วยช่วยช้างป่า  เฉลิมพระเกียรติ
๑๒  สิงหา  มหาราชินี  ขึ้นเพื่อร่วมกันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา๘๑  พรรษา  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๖  และเป็นการเพิ่มแหล่งอาหารของช้างป่าลดการเข้ามารบกวนต่อพื้นที่เกษตรกรรมของราษฎร อันเป็นการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่างคนกับช้างอย่างยั่งยืน ในการนี้อำเภอแม่ระมาดขอเชิญชวนส่วนราชการต่าง ๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ  พนักงาน  เจ้าหน้าที่  รวมทั้งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมปลูกกล้วยตามโครงการฯ  ในวันพฤหัสบดีที่  ๘  สิงหาคม  ๒๕๕๖
ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ  บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติขุนพะวอ หมู่ที่  ๓  ตำบลสามหมื่น  อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก  โดยพร้อมเพรียงกัน
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๓  การติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังทางการเมืองและกลุ่มต่าง ๆ ( ฝ่ายความมั่นคง )
ประธาน ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งให้อำเภอทราบว่า  ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๕๖  เป็นต้นไป  ซึ่งเป็นห้วงการประชุมทั่วไปรัฐสภา  สมัยสามัญ  ปรากฏ ความเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังทางการเมืองและองค์กรต่าง ๆ  จะรวมตัวกันไป ชุมนุมที่กรุงเทพฯ  เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหา  และคัดค้านการบริหาร
งานรวมทั้งคัดค้านการเสนอกฎหมายบางฉบับ
เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  และรักษาความ
สงบเรียบร้อย  จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้
๑)  ติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังทางการเมืองและกลุ่มต่าง ๆ ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
๒)  ให้กำนัน  ผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ติดตามความเคลื่อนไหวของมวลชน  แกนนำและประเด็นข้อเรียกร้องเพื่อสดับตรับฟังและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มมวลชนต่าง ๆ  
๓)  ชี้แจงทำความเข้าใจแก่กลุ่มต่าง ๆ  ในพื้นที่  เพื่อสร้างความเข้าใจที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล  และการหาทางออกโดยใช้กระบวนการทางรัฐสภา
ในการนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  โดยให้การเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบของกฏหมายและ ให้ใช้ความพยายามตามอำนาจหน้าที่ดำเนินการเพื่อให้การชุมนุมยุติในระดับพื้นที่
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๔  โครงการ “อำเภอเข้าวัดทำบุญวันพระ”
 (สำนักงานอำเภอ )
ประธาน ในเดือนสิงหาคม  ๒๕๕๖  มีการกำหนดเยี่ยมวัด  ดังนี้
-วันอังคารที่  ๖  สิงหาคม  ๒๕๕๖  ณ  วัดอภัยคีรี  หมู่ที่  ๓  ตำบลแม่จะเรา
โดยสำนักงานเกษตร/ปศุสัตว์อำเภอเป็นผู้ประสานงาน
-วันพุธที่  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๕๖  ณ  วัดเทพนิมิต  หมู่ที่  ๒  ตำบลขะเนจื้อ โดย กศน.แม่ระมาดเป็นผู้ประสานงาน
ทั้งนี้ตั้งแต่เวลา  ๐๖.๓๐ – ๐๘.๐๐ น.  จึงขอเชิญชวนส่วนราชการต่าง ๆ  เข้าร่วมโครงการดังกล่าวต่อไป
มติที่ประชุม        รับทราบ
๔.๕  การรณรงค์แก้ปัญหาแมลงบั่ว
ประธาน จัดให้มีการปิดไฟทั้งอำเภอเพื่อดักแมลงบั่ว  เป็นไฟสีม่วง  ซึ่งจะเป็นแนวทาง ในการลดจำนวนแมลงบั่ว  เพื่อแก้ปัญหาแมลงบั่วกินข้าว  โดยขอให้ทางเกษตรอำเภอ กำหนดวันมา  ๑  วัน  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบและร่วมมือปฎิบัติ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องจากหน่วยงานต่าง ๆ
๕.๑  โรงพยาบาลแม่ระมาด
โรงพยาบาลแม่ระมาด สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล  ประจำเดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๖
๑) โรงพยาบาลแม่ระมาดได้ออกหน่วยค้นหาและตรวจรักษาโรคมาลาเรียเคลื่อนที่
ที่บ้านเมยผู้ใหญ่ปุ่ม,เมยกำนันสุข,เมยห้วยไผ่,เมยแม่มาลัยและเมยน้ำดิบบอนหวานเดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๖  มีผู้รับการตรวจ  จำนวน  ๒๑๗  ราย  พบเชื้อมาลาเรียจำนวน  ๗๐  ราย  คิดเป็นร้อยละ  ๓๒.๓  เป็นเชื้อ  PF.  จำนวน  ๓๖  รายคิดเป็นร้อยละ  ๕๑.๔  เชื้อ  PV.  จำนวน  ๓๔  ราย  คิดเป็นร้อยละ  ๔๘.๖ จำนวนผู้ป่วยลดลงจากเดือนที่แล้ว  ๑๒  ราย
๒) วันที่  ๒๔  มิถุนายน  เจ้าหน้าที่  รพ.แม่ระมาด  ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาดออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด  ได้โลหิต  จำนวน  ๕๑  ยูนิต
๓)  วันที่ ๑๖-๑๗ กรกฎาคม  รพ.แม่ระมาด ร่วมกับ ทต.แม่ระมาด,อบต.แม่ระมาด,
กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ,กม,อสม,โรงเรียนและสถานที่ราชการ  รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและพ่นสารเคมีกำจัดตัวแก่ยุงลายในเขตพื้นที่ตำบลแม่ระมาด
๔)  วันที่  ๑๙  กรกฎาคม  เจ้าหน้าที่ รพ.แม่ระมาด ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาด  ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ที่สำนักงานเทศบาลตำบลแม่จะเราได้โลหิต  จำนวน  ๑๗  ยูนิต
๕)  วันที่  ๒๒  กรกฎาคม  เจ้าหน้าที่  รพ.แม่ระมาด  ร่วมกิจกรรมโครงการ“อำเภอเข้าวัด  ทำบุญวันพระ” ที่วัดสิทธาวาส  ตำบลแม่จะเรา
๖)  วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  เจ้าหน้าที่  รพ.แม่ระมาด  ร่วมกิจกรรมวิ่งสัญจรเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด  ณ  วัดแม่จะเรา  โดยมีเทศบาลตำบลทุ่งหลวงเป็นเจ้าภาพ
๗)  วันที่  ๒๙  กรกฏาคม  เจ้าหน้าที่  รพ.แม่ระมาด  ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประกวดหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)  ประจำปี  ๒๕๕๖ณ  บ้านแม่ระมาดน้อย  หมู่ที่  ๘  ตำบลขะเนจื้อ
๘)  วันที่  ๑๙  กรกฎาคม  เจ้าหน้าที่ รพ.แม่ระมาด ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาด  ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ที่กองร้อย  ตชด. ที่  ๓๔๕ได้โลหิต  จำนวน  ๑๕  ยูนิต
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๒  สรุปผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่นปลัด อบต.แม่ตื่น ในวันที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  เป็นวันเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่นมีผู้มีสิทธิลงคะแนน  จำนวน  ๔,๘๖๐  คน  และมีผู้มาใช้สิทธิลงคะแนน  ๓,๓๕๒  คน  คิดเป็น  ๖๘.๗๙%  โดยบ้านทุ่งต้นงิ้วส่งผลคะแนนมาถึงสำนักงาน  
อบต.แม่ตื่นเวลาเที่ยงคืน  ใช้เวลาเดินทางกว่า  ๘  ชั่วโมง  โดยสรุปทั้งหมดมีบัตรเสีย  ๔๖๓  ใบ  คิดเป็น  ๔.๑๘%  ไม่ลงคะแนน  ๙  คน  ผู้ที่ชนะการเลือกตั้งคือ
นายวีรพล  บูชาคุณธรรม  หมายเลข  ๒  ชนะคู่แข่งไป  ๒๗๘ คะแนน  ซึ่งภายใน 
         วันที่   ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๖  กกต.น่าจะรับรองการเลือกตั้ง  ทั้งนี้  อบต.แม่ตื่น
         ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือในการจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้ 
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๓  ประชุมหารือพื้นที่ตรวจงานของพระเทพฯ 
กศน.แม่ระมาด จะมีการประชุมเรื่องพื้นที่ทรงงานของพระเทพฯ วันที่  ๙  ตุลาคม ๒๕๕๖ มีการประชุมทั้งหมด  ๗๓  คน 
โดยทางกรมวังจะแจ้งหนังสือมาอีกครั้ง
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๔  การขอสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแม่ตื่น บ้านโบเก่
ประธาน ผู้ว่าฯได้ยืนยันว่าจะมีการสร้างสะพานข้ามน้ำแม่ตื่นตรงบ้านโบเก่ใช้แบบของ ป้องกันสาธารณภัย  ซึ่งนับว่าเป็นข่าวดี  โดยจะมีการแจ้งความคืบหน้าในโอกาสต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๕  การสร้างอาคารรุกล้ำไปในแม่น้ำเมย
สภ.แม่ระมาด ชาวบ้านบางรายในพื้นที่บ้านวังผาได้สร้างสิ่งก่อสร้างรุกล้ำเข้าไปในลำน้ำเมย
ทาง สภ.แม่ระมาดก็ได้แจ้งให้เขารื้อถอนออกจากแม่น้ำเมยแล้ว  แต่ก็ขอฝากนายก ทต.ทุ่งกลวง  และกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ดูแลพื้นที่สาธารณะเพราะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วทางสภ.แม่ระมาดอาจดำเนินการในข้อหาละเว้น  นอกจากนี้ในเรื่องการรุกล้ำพื้นที่ผืนป่า  ขอให้กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน , ป่าไม้ , อุทยานดูแลด้วย  และถ้ามีการโดนข่มขู่ก็บอกทาง สภ.แม่ระมาดจะได้ให้กำลังไปดูแล
ประธาน ให้ ทต.ทุ่งหลวงทำหนังสือแจ้งไปยังผู้บุกรุก  และถ้าทำแล้วก็ให้สำเนาหนังสือส่งมาให้อำเภอด้วย  การใช้กฏหมายต้องคำนึงถึงความถูกต้องเป็นหลัก  ทั้งนี้ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ  ก็ให้ตรวจดูในเรื่องนี้ด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๖ แผนปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ  ประจำเดือนสิงหาคม  ๒๕๕๖
-รายละเอียดจามเอกสารแนบท้ายที่  ๓
ระเบียบวาระที่  ๗ เรื่องอื่น ๆ
๗.๑ กำหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกันยายน  ๒๕๕๖วันจันทร์ที่ ๒  กันยายน ๒๕๕๖   เวลา  ๐๙.๐๐  น.
  ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด  (ชั้น  ๒)
มติที่ประชุม        รับทราบ
๗.๒  กำหนดการประชุมกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ฯลฯ  ประจำเดือนกันยายน  ๒๕๕๖วันจันทร์ที่  ๒  กันยายน  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๐.๐๐  น. ณ  หอประชุมอำเภอแม่ระมาด
มติที่ประชุม          รับทราบ
๗.๓  สรุปผลการดำเนินงานของนายอำเภอแม่ระมาด  ในรอบเดือนสิงหาคม  ๒๕๕๖ (นำเสนอในรูปวีดีทัศน์)
มติที่ประชุม รับทราบ
ประธาน หากส่วนราชการใดไม่มีข้อหารือในที่ประชุมก็ขอขอบคุณทุกส่วนราชการ และขอปิดการประชุมประจำเดือนสิงหาคม  ๒๕๕๖
เลิกประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

 ลงชื่อ  ม.ญ.ธัญวรัตม์  ศรีคำลือ  ผู้จดบันทึกการประชุม
         ( ม.ญ.ธัญวรัตม์  ศรีคำลือ )
      สมาชิก  อส.อ.แม่ระมาด  ที่  ๖
  ลงชื่อ  นายศุภสันส์  ภูมิไชยา  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
          ( นายศุภสันส์  ภูมิไชยา)  
      ปลัดอำเภอสำนักงานอำเภอ
                                        
                                                                                         


ปรับปรุงข่าวล่าสุด 28/08/2013
โดย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประชุมยาเสพติดเดือน ตุลาคม 2557
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตากครั้งที่  ๑๐ / ๒๕๕๗
วันศุกร์ ที่  ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๐.๐๐  น.
ณ   ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด (ชั้น ๒)
........................................................
เริ่มประชุม เวลา  ๑๐.๐๐ น.
ผู้มาประชุม
๑.  นายเชวงศักดิ์  ใจคำ นายอำเภอแม่ระมาด
๒.  นายเลิศศักดิ์  ทับผึ้ง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอแม่ระมาด
๓.  นายพันทิพย์  ชาญถิ่นดง ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง
๔.  นายอำนวยเดช  เทพคำอ้าย ปลัดอำเภองานป้องกัน
๕.  พ.ต.ท.ณตศพงษ์  ไมตรี (แทน)ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด
๖  นางศลิษา  สรรวิชัย (แทน) ผอ.โรงพยาบาลแม่ระมาด
๗.  นายเฉลียว  ทองทิน เกษตรอำเภอแม่ระมาด
๘. นายคะนอง  อินพรม ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด
๙.  นายไชยยันต์  อุดปิน (แทน) หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าแม่ตื่น
๑๐. นายมนตรี  พุ่มกล่อม หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก. ๙
๑๑. นายประสาท  กำเนิด หัวหน้าหน่วยอุทยานแห่งชาติขุนพะวอ
๑๒. นางยุพิน  วงษ์หมื่น ท้องถิ่นอำเภอ
๑๓. นายสถิตคุณ  ไร่นุ่น (แทน)นายกเทศมนตรีแม่จะเรา
๑๔.  นายเกษม  ติษา (แทน) นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
๑๕.  นายมงคล  หมูสูบปาบ (แทน) นายก อบต.แม่ระมาด
๑๖.  นายศรินท์ต้าวเต็บ (แทน)นายก อบต.พระธาตุ
๑๗. น.ส. ยุราณี  นามกร (แทน) นายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาด
๑๘. นายอุทิศ  มยูลต๋า (แทน) นายก อบต.ขะเนจื้อ
๑๙. นายสุบิน  ดอยสะอาด (แทน) นายก อบต.แม่ตื่น
๒๐. ร.อ.เอกวีร์กัลยณมิตร.   ผู้บังคับทหารราบ ที่ ๔๑๓
๒๑.  น.ส.อัญรัตน์  พุทธวงษ์ จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.แม่ระมาด
๒๒.  นายเนียน  หม่อนกันทา (แทน)กำนันตำบลแม่จะเรา
๒๓. นายวีระวุฒิ  ใหม่โม่ง กำนันตำบลแม่ตื่น
๒๔. นายวิทยา  พันธ์ปัญญากรกุล กำนันตำบลพระธาตุ
๒๕. นายจ่างแก้ว  คีรียรรยง กำนันตำบลสามหมื่น
๒๖. จ.ส.อ.ประเสริฐ  รัดทุง (แทน) ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ ๓๕๐๑ (บ้านวังผา)
๒๗. นายเกียรติศักดิ์  กิจการ (แทน) ผู้อำนวยการการศึกษานอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัย
๒๘. นายเนียน  หม่อนกันทา (แทน) กำนันตำบลแม่ระมาด
๒๙. นายจีรยุทธ  ปาเตียง หน.สบ.อบต.แม่ตื่น
๓๐. นายนิยม  มโนทิพย์เจริญ สารวัตรกำนัน
ผู้ไม่มาร่วมประชุม
๑. สัสดีอำเภอแม่ระมาด
๒. สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
๓. อบต.สามหมื่น
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายเชวงศักดิ์  ใจคำนายอำเภอแม่ระมาดอำเภอแม่ระมาด ประธานในการประชุม  ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งมีสาระสำคัญ   ดังนี้
เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานฯ - ขอแนะนำหน่วยทหารที่ย้ายมาสับเปลี่ยนกำลังกับชุด ร.๔๓๒ 
ผบ.ร้อย ๔๑๓ - ขออนุญาตแนะนำตัว กระผม ร.อ.เอกวีร์  กัลยณมิตร ตำแหน่ง ผบ.ร้อย ร ๔๑๓  ย้ายมาแทน ชุดผู้ กองแจ๊คขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับ
ประธาน - วันที่ ๒๒ ตุลาคม อำเภอมีโครงการอำเภอเข้าวัด ทำบุญวันพระ ที่วัดป่าไม้ห้า หมู่ที่ ๖ ต.แม่ระมาด
วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรียนเชิญร่วมพิธี ถวายพวงมาลาใน วันปิย ชุดปกติขาววันที่ ๔ มีประชุมประจำเดือน หน.ส่วนฯ กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน เทศบาลตำบลแม่ระมาดจัดงานลอยกระทง วันที่ ๔ – ๖ พิธีเปิด วันที่ ๖ ต.ค. นี้ ของเทศบาลตำบลแม่จะเรา เปิดวันที่ ๕ ต.ค. ในส่วนของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง เป็นตัวชูโรง จัดลอยกระทงวัฒนธรรมสองแผ่นดิน จะเปิดในวันที่ ๖ ช่วงเช้ามีการแข่งกีฬาเซปักตระกร้อ ,ฟุตซอล, แชร์บอล ตอนค่ำเข้าสู่พิธีเปิดมีนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวงกล่าวรายงาน หม่องชิตู่ เป็นฝ่ายเปิด ใช้งานประเพณีท้องถิ่นเป็นตัวเชื่อม วันที่ ๒๑ วันปลูกต้นไม้ จัดกิจกรรมที่ป่าชุมชนบ้านแม่ระมาดน้อย เป็นกิจกรรมจากวันแม่ถึงวันพ่อ คืนป่าชุมชนให้กับชาวบ้าน แถวสหกรณ์นิคมแม่ระมาดน้อย ประมาณ ๑,๐๐๐ ไร่ ทำหนังสือเป็นทางการให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้เป็นคนหากล้าไม้ร่วมกันปลูก เรื่องงานฤดูหนาว ให้โชว์ของดีของอำเภอปีนี้เราจะจัดทำพระพุทธรูปหินอ่อนจำลอง
ให้จัดทำในรูปแบบสามมิติ
มติที่ประชุม - รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอแม่ระมาด ครั้งที่  ๙ / ๒๕๕๗   เมื่อวันที่  ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ให้คณะกรรมการทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมจากเว็บไซด์  www.aumphoe. com หากกรรมการท่านใดตรวจสอบรายงานการประชุมแล้วประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอให้แจ้ง ศพส. อ.แม่ระมาด  ทราบต่อไป
มติที่ประชุม - รับรอง
ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องแจ้งเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
๔.๑ เรื่องประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อควบคุมสารเป็นยาเสพติดให้โทษ
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แจ้งว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อประเภทยาเสพติดให้โทษ(ฉบับที่ ๑๖) ซึ่งกำหนดให้สารแอลฟา–ฟีนิลแอซีโทไนไทรล์ (alpha-Phenylcetoacetonitrile) หรือ APAAN รวมทั้ง ออปติคัลไอโซเมอร์ (optical isomer) ของยาเสพติดให้โทษดังกล่าวเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท ๔ โดยได้ประกาศในวันราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗) ซึ่งตามมาตรา ๒๖ แห่ง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษประเภท ๔ เว้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะได้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษเป็นรายๆไป หากผู้ใดฝ่าฝืนในกรณีผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท (มาตรา ๗๓) หรือฝ่าฝืนในกรณีมีไว้ในครอบครอง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๗๔)
ประธานฯ - รายละเอียดเชิญทางโรงพยาบาล
ตัวแทน รพ.แม่ระมาด - สารแอลฟาฟีนิลแอซีโทไนไทรล์ เป็นสารสังเคราะห์ใช้ในอุตสาหกรรมมีองค์ประกอบอื่นๆ เป็นสารตั้งต้นในการใช้ผลิตยาบ้า ผลิตสี เป็นสารใช้ความร้อนสูง เขาเลยประกาศเป็นสารต้องห้าม การขนส่งต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
มติที่ประชุม - รับทราบ
๔.๒ เรื่องผลการประเมินหมู่บ้าน/ชุมชนเอาชนะยาเสพติด ครั้งที่  ๒ รอบ ๖ เดือนหลัง
ด้วยศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดตาก ได้ประมวลผลการประเมินหมู่บ้าน/ชุมชน ครั้งที่ ๒ รอบ ๖ เดือนหลัง จากระบบรายงาน(Nispa) และส่งแบบประเมินให้ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอแม่ระมาดใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้…
๑. หมู่บ้านประเภท ก1 จำนวน ๑๙ หมู่บ้าน ได้แก่ ม.๒, ๕ ต.แม่ระมาด/ ม.๑, ๓, ๔, ๗, ๙ ต.แม่จะเรา/ ม.๓, ๕, ๗, ,๘, ๑๐ ต.ขะเนจื้อ/ ม.๑๒ ต.แม่ตื่น/ ม.๑, ๓, ๔, ต.สามหมื่น/ม.๔, ๖, ๗ ต.พระธาตุ
๒. หมู่บ้านประเภท ก2 จำนวน ๖ หมู่บ้าน ได้แก่ ม.๙, ๑๑, ๑๓, ๑๔ ต.ขะเนจื้อ/ ม.๒ ต.แม่ตื่น/ม.๑ ต.พระธาตุ 
๓. หมู่บ้านประเภท ก3 จำนวน ๔ หมู่บ้าน ได้แก่ ม.๑, ๔, ต.ขะเนจื้อ/ ม.๕, ๖ .แม่ตื่น
๔. หมู่บ้านประเภท ข1 จำนวน ๕ หมู่บ้าน ได้แก่ ม.๗, ๘ ต.แม่ระมาด/ ม.๖ ต.แม่จะเรา/
ม.๖ ต.ขะเนจื้อ/ ม.๘ ต.พระธาตุ
๕. หมู่บ้านประเภท ข2 จำนวน ๕ หมู่บ้าน ได้แก่ ม.๕ ,๘ ต.แม่จะเรา/ ม.๒ ต.สามหมื่น/ม.๓, ๕ ต.พระธาตุ
๖. หมู่บ้านประเภท ข3 จำนวน ๔ หมู่บ้าน ได้แก่ ม.๔, ๘, ๙ ต.แม่ตื่น/ ม.๕ ต.สามหมื่น
๗. หมู่บ้านประเภท ค1 จำนวน ๓ หมู่บ้าน ได้แก่ ม.๔, ๖ ต.แม่ระมาด/ ม.๒ ต.ขะเนจื้อ
๘. หมู่บ้านประเภท ค2 จำนวน ๕ หมู่บ้าน ได้แก่ ม.๑, ๓ ต.แม่ระมาด/ ม.๒ ต.แม่จะเรา     ม.๑๓ ต.แม่ตื่น/ ม.๒ ต.พระธาตุ
๙. หมู่บ้านประเภท ค3 จำนวน ๕ หมู่บ้าน ได้แก่ ม.๑, ๓, ๗, ๑๐, ๑๑ ต.แม่ตื่น
๑๐. หมู่บ้านประเภท ง.3 จำนวน 1 หมู่บ้าน ได้แก่ ม.๑๒ ต.ขะเนจื้อ
หมายเหตุ … หมู่บ้านประเภท ก คือหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด : ไม่มีผู้ผลิตและไม่มีผู้เสพ/ผู้ขายยาเสพติด
หมู่บ้านประเภท ข คือหมู่บ้านสีเขียวสภาพยาเสพติดเบาบาง : ไม่มีผู้ผลิต/ผู้ขายยาเสพติด และมีผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ๓ คน ต่อประชากร ๑,๐๐๐ คน
 หมู่บ้านประเภท ค คือหมู่บ้านสีเหลือง สภาพยาเสพติดปานกลาง : ไม่มีผู้ผลิต/ผู้ขายยาเสพติด หรือมีผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ๔ คน แต่ไม่เกิน ๕ คน ต่อประชากร ๑,๐๐๐ คน
หมู่บ้านประเภท ง คือหมู่บ้านสีแดง สภาพปัญหายาเสพติดรุนแรง : มีผู้ผลิตและผู้ขายยาเสพติด  เกิน ๕ คน ขึ้นไป ต่อ ประชากร ๑,๐๐๐ คน
หมู่บ้านประเภท 1 คือหมู่บ้านมีความเข้มแข็งมาก
หมู่บ้านประเภท 2 คือหมู่บ้านมีความเข้มแข็งปานกลาง
หมู่บ้านประเภท 3 คือหมู่บ้านมีความเข้มแข็งน้อย
ฝ่ายเลขาฯ - ผลการประเมิน หมู่บ้าน/ชุมชน รอบ ๖ เดือนหลัง ตามระเบียบวาระการประชุม
ประธานฯ -  ฝากหมู่บ้านประเภท ง.3 ด้วย เป็นหมู่บ้านชายแดนไกลปืนเที่ยง ช.ร.บ.ชุดนี้ไม่แข็งเลย
มติที่ประชุม - รับทราบ
๔.๓ เรื่องข้อแนะนำการให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู
ด้วยศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกรมการปกครอง แจ้งว่า การช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฯ ถือเป็นขั้นตอนประคับประคองให้ผู้ผ่านการบำบัดฯได้กลับไปใช้ชีวิตในสังคม
อย่างปกติสุข ซึ่งหลังจากที่อำเภอได้มีการติดตามและสอบถามสถานะความเป็นอยู่และความ
ต้องการความช่วยเหลือแล้ว ควรให้อำเภอดำเนินการจัดหมวดหมู่ความต้องการขอรับความช่วยเหลือ และประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่มีภารกิจนั้น ๆ เช่น...
ฝ่ายเลขาฯ  - เงินทุนประกอบอาชีพประสานกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ด้านการศึกษาประสานงานกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ด้านการรักษาสุขภาพประสานงานกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ การฝึกอาชีพประสานงานกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ด้านการจัดหางานปมระสานงานกับจัดหางานจังหวัด 
ฝ่ายเลขาฯ - สืบเนื่องมาจากการติดตามทั้งหมด ๑๖๖ คน กรมการปกครองให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
มติที่ประชุม - รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องรายงานผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหายาเสพติด (๗ แผน)
แผนที่ ๑ แผนการสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด
- สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ระมาด
  - การดำเนินการกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ตัวแทนพัฒนาการ - ได้รับมอบนโยบายในวันที่ ๑๔ – ๑๖ ต.ค. ๒๕๕๗ ในปี ๒๕๕๘ มีการกำหนดจัดหมู่บ้าน ต้นกล้า ๑ หมู่บ้านศูนย์การเรียนรู้ ๑ ศูนย์ โดยได้กำหนดที่ศูนย์แม่จะเราปีนี้บ้านแม่จะเราได้รับเลือกให้เป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ศูนย์จังหวัดในวันที่ ๒๕ ตุลาคม นี้ จะมีการทอดผ้าป่ากองทุนแม่ที่บ้านแม่จะเรา ม.๕ จะเตรียมการจัดผ้าป่าในวันที่ ๒๒ ตุลาคม นี้
ประธานฯ - หมู่บ้านกองทุนแม่ต้องมีทหารในพื้นที่เข้าร่วมด้วย
ตัวแทนพัฒนาการ - ประสานหน่วยทหารพื้นที่แม่จะเราแล้ว
มติที่ประชุม - รับทราบ
แผนที่ ๒ แผนการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (Demand)
- โรงพยาบาลแม่ระมาด / สาธารณสุขอำเภอแม่แม่ระมาด
-  ศพส.อ.แม่ระมาด    เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอำนวยเดช  เทพคำอ้าย  ปลัดอำเภอ ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอแม่ระมาด เข้าร่วมประชุมร่วมหาแนวทางการดำเนินงานด้านการลดอันตรายจากการใช้สารเสพติดในชุมชน โดยศูนย์โอโซนตาก ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขะเนจื้อหมู่ที่ ๗ ต.ขะเนจื้อ  อ.แม่ระมาด  จ.ตาก
ตัวแทน รพ.แม่ระมาด - สรุปผลการบำบัด ปี ๒๕๕๗ มีผู้มารับบริการเมทาโดน ๑๔๑ ราย จะสรุปให้อำเภออีกครั้ง ปี ๒๕๕๘ สถานการณ์ตอนนี้ฝิ่นจะเยอะกว่ายาบ้า ตำบลแม่ตื่นเราจะขึ้นไปบริการพิเศษข้างบน ตอนนี้มีผู้ผู้รับบริการทั้งรายเก่ารายใหม่ จำนวน ๑๘ ราย การบริการเมทาโดนตอนนี้มีผู้ใช้บริการกันมากขึ้นเนื่องจากคนที่รับบริการอยู่แล้วไปบอกต่อกับเพื่อน ตอนนี้มีปัญหาการนำเมทาโดนไปขาย ปริมาณเท่าขวดยาแก้ไอเขา ๑๘๐ ซีซี เขานำไปขายต่อราคา ๖๕๐ บาท เป็นม้งบ้านกิ่วสามล้อสองแม่ลูกฝากทางเจ้าหน้าที่ด้วยหากพบเมทาโดนให้ตรวจสอบด้วย วันที่ ๑๐ ตุลาคม ที่ผ่านมา เข้าร่วมประชุมประจำเดือนประจำตำบลแม่ตื่นร่วมกับกำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน ได้ชี้แจงการบำบัดการติดตาม ใช้สถานที่ รพ.สต.แม่ตื่นเป็นศูนย์ให้คำปรึกษา ในการประชุมวันนั้น ได้ปรึกษากันว่าเห็นควรแต่งตั้งคณะทำงาน มีคณะกรรมการ เชิญท่านเป็นกรรมการประชุมในวันนั้นเลย
ประธานฯ - สารเมทาโดนเป็นสารที่กระทรวงสาธารณสุขคิดค้นใช้สำหรับทดแทนอาการเสพฝิ่นได้เป็นยาน้ำสีเขียว
ผบ.ร้อย ๔๑๓ - ผมขอประสานโรงพยาบาล ขอดูเมทาโดนด้วย ถ้าตรวจเจอคนใช้ฝิ่นต้องดูด้วยว่าเขาเป็นคนไข้ของโรงพยาบาลใช่หรือเปล่า
ตัวแทน รพ.แม่ระมาด - คนไข้เขาจะมีสมุดประจำตัวสีเหลือง มีชื่อ พร้อมกับวันนัด เราจะนัดทุก ๑ เดือน ในวันพุธ ถ้าเลยสองสามเดือนไปแล้วไม่มาตามนัดก็สามารถดำเนินการตามกฎหมายได้เลย
ประธานฯ - ฝากเจ้าหน้าที่ตรวจดูด้วยใครเป็นคนขายเมทาโดน
มติที่ประชุม - รับทราบ
แผนที่ ๓ แผนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด (Potential Demand)
-โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม /โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม
มติที่ประชุม - ไมมี
แผนที่ ๔ แผนการปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย
-สรุปผลการดำเนินงานด้านการปราบปรามยาเสพติด ( ผลเป็นคดี) ๑๑คดี  สภ.แม่ระมาด 
ประจำเดือนตุลาคม  ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กันยายน–๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗
๑. คดีอาญาที่ ๒๘๒/๕๗
ข้อกล่าวหา  มีฝิ่นไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ผู้ต้องหา  นายใบหนึ่ง  ไม่มีนามสกุล ๔๓ ปี บ้านเลขที่ ๐/๘๙  ม.๖ ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
ของกลาง  ฝิ่นดิบ ๑๙.๒ กรัมปืนแก๊ป ๑ กระบอก
สถานที่เกิดเหตุ  ๓๗/๑ ม.๖ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตากเมื่อวันที่ ๖ ต.ค. ๒๕๕๗เวลา ๑๑.๓๐ น.
๒.คดีอาญาที่ ๒๘๓/๕๗
ข้อกล่าวหา  เสพยาบ้า
ผู้ต้องหา  นายสิทธิพงษ์  คำลำปาง อายุ ๔๗ ปี บ้านเลขที่ ๘๗/๖  ม.๑  ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
ของกลาง  ผลตรวจปัสสาวะ
สถานที่เกิดเหตุ  ห้างไร่ไม่มีเลขที่ ม.๑ ต.แม่ระมาด  อ.แม่ระมาด จ.ตากเมื่อวันที่ ๗ ต.ค. ๒๕๕๗เวลา 
๓. คดีอาญาที่  ๒๘๔,๒๘๕,๒๘๖,๒๘๗,๒๘๘ /๕๗
ข้อกล่าวหา  เสพยาเสพติดประเภท ๒ (ฝิ่น) โดยผิดกฎหมาย
ผู้ต้องหา  ๑. นายผัน  การะ  อายุ  ๕๗ ปี ที่อยู่ ๔๕  ม.๓  ต.แม่ระมาด  อ.แม่ระมาด  จ.ตาก
  ๒. นายองอาจ  ผาแสนเถิน  อายุ ๔๖ ปี ที่อยู่ ๑๐  ม.๓  ต.แม่ระมาด  อ.แม่ระมาด  จ.ตาก
  ๓. นายชูศักดิ์  ก๋าคำ  อายุ ๔๖ ปี ที่อยู่ ๑๓๓  ม.๓  ต.แม่ระมาด  อ.แม่ระมาด  จ.ตาก
  ๔. นายสมชาย  บุญนายืน  อายุ  ๕๕  ปี  ที่อยู่  ๑๒๖  ม.๔  ต.แม่ระมาด  อ.แม่ระมาด  จ.ตาก
  ๕. นายดวง  ตันยศ  อายุ ๓๗ ปี ที่อยู่ ๕๑ ม.๑๑ ต.ขะเนจื้อ  อ.แม่ระมาด  จ.ตาก
ของกลาง  อุปกรณ์การเสพ  ๑ ชุด
สถานที่เกิดเหตุ  บริเวณไร่ข้าวโพดท้ายหมู่บ้านสันป่าตึง  หมู่ที่ ๗  ต.แม่ระมาด  อ.แม่ระมาด  จ.ตาก เมื่อ   
วันที่ ๘ ต.ค. ๒๕๕๗ 
๔.คดีอาญาที่ ๒๘๙ /๕๗
ข้อกล่าวหา  “จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต”
ผู้ต้องหา  นางสาววราภรณ์  ทิพย์แก้ว  อายุ  ๓๓ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๓๘/๑ ม.๑ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด  จ.ตาก 
ของกลาง  ๑.ยาบ้า  จำนวน  ๖.๕  เม็ด
๒. ธนบัตรไทย (ตรวจยึด) จำนวน ๓,๑๕๐ บาท
สถานที่เกิดเหตุ  บ้านเลขที่ ๓๘/๑ ม.๑ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตากเมื่อวันที่ ๑๒ ต.ค. ๒๕๕๗
๕.คดีอาญาที่ ๒๙๐ /๕๗
ข้อกล่าวหา  “เสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต”
ผู้ต้องหา  นางสาวมาลี  อินถา  อายุ  ๓๔   ปี อยู่บ้านเลขที่ ๕๖/๑ ม.๑๑ ต.ขะเนจื้อ  อ.แม่ระมาด  จ.ตาก ของกลาง  ยาบ้า  จำนวน  ๑  เม็ด
/สถานที่เกิดเหตุ...  
สถานที่เกิดเหตุ  บ้านเลขที่ ๓๘/๑ ม.๑ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตากเมื่อวันที่ ๑๒ ต.ค. ๒๕๕๗
๖.คดีอาญาที่๒๙๑ /๕๗
ข้อกล่าวหา  “เสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย
ผู้ต้องหา  นายศราวุธ   ดำดิบ  อายุ ๒๙ ปี อยู่บ้านเลขที่  ๒๔  ม.๓  ต.แม่ระมาด  อ.แม่ระมาด  จ.ตาก  ของกลาง  ผลตรวจปัสสาวะ
สถานที่เกิดเหตุ  บริเวณซอยหลังวัดดอนมูล ม.๒ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตากเมื่อวันที่ ๑๒ ต.ค. ๒๕๕๗
๗. คดีอาญาที่๒๙๕ /๕๗
ข้อกล่าวหา  มียาเสพติดประเภท ๑ (ยาบ้า) เพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย           
ผู้ต้องหา  นายหน่ายอู     (ไม่มีชื่อสกุล)  อายุ  ปี สัญชาติเมียนม่าร์
ของกลาง  ยาบ้า  ๒,๐๐๐  เม็ด
สถานที่เกิดเหตุ  บริเวณปั้มน้ำมันปตท. ม.๓ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตากเมื่อวันที่ ๑๕ ต.ค. ๒๕๕๗เวลา    
๑๗.๓๐ น.
ตัวแทน สภ.แม่ระมาด - ขอแก้ไขคดีที่ ๕ นางมาลี อินถา เป็นผู้เสพไม่ใช่ผู้จำหน่าย เรื่องคนขายเมทาโดนให้หน่วยดำเนินการเลยถูกต้อง
ตัวแทน รพ.แม่ระมาด - ให้รออีก ๑ นัด แล้วจะส่งรายชื่อไปให้ว่ามีใครบ้างเดี๋ยวจะฝากรายชื่อให้กำนันสามหมื่น
ประธานฯ - ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านไปตักเตือนพฤติกรรมนี้ก่อนเอาชื่อไปดูให้หน่อยให้ผู้นำหมู่บ้านไปเช็คข้อมูลก่อน
มติที่ประชุม - รับทราบ
แผนที่ ๖ แผนสกัดกั้นยาเสพติด
- หน่วยทหารในพื้นที่ ชุด มว.ปล.ที่ ๒ ร้อย ๔๓๒ (จุดตรวจพะละ)
- เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม  ๒๕๕๗  เวลา ๑๔.๓๐ น. จนท.ทหาร ร้อย ร ๔๑๓ ร่วมกับ จนท. ตำรวจ สภ.แม่ระมาด , จนท.ตชด.๓๔๕ ร่วมกันปิดล้อม/ตรวจค้น บ้านเลขที่ ๓๘/๑ ม.๒ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก พร้อม จับกุมผู้ต้องหา จำนวน ๓ ราย  พร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) จำนวน ๗.๕ เม็ด รายละเอียด ตามคดีอาญาที่ (๒๘๙-๒๙๑) 
ผบ.ร้อย ร ๔๑๓ - ช่วงนี้อยู่ระหว่างรับรอยต่อดำเนิการตามปกติ
- กองร้อยตชด.ที่ ๓๔๕ 
- เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗เวลา ๑๘.๐๐ น. ศพส.อ.แม่ระมาด ร่วมกับ จนท.ตร.ตชด. ๓๔๕ ,และจนท.ตำรวจภูธร สภ.แม่ระมาด ร่วมกันจับกุมยาบ้า ๒,๐๐๐ 
เม็ด ผู้ต้องหาเป็นชายชาวพม่าลักลอบนำยาบ้าซุกซ่อนในถุงใบพลู นำมาจากบ้านเก้อก่อ เมียวดี ข้ามช่องทางท่าวัวเก่า อบต.ดี ใกล้ท่าล้อ หมู่ที่ ๒ ต.แม่ระมาด   สถานที่เกิดเหตุบริเวณปั้มน้ำมัน ปตท. หมู่ที่ ๓ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก (คดีที่ ๗)
ตัวแทน ตชด.๓๔๕ - ไม่มี
- ฝ่ายความมั่นคง / ร้อย อส.อ.แม่ระมาด
- เมื่อวันที่๖ ตุลาคม  ๒๕๕๗เวลา ๐๙.๐๐ น. ศพส.อ.แม่ระมาด ร่วมกับจนท.ตร.สภ.แม่ระมาด ร่วมกันตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด เพื่อตัดเส้นทางลำเลียงยาเสพติด บริเวณจุดตรวจ อส.ระวังเหตุสามแยกแม่ระมาดน้อย หมู่ที่ ๔ ต.แม่ระมาด  อ.แม่ระมาด  จ.ตาก ผลการปฏิบัติไม่พบการกระทำผิด พรบ.ยาเสพติด ตรวจพบความผิด พ.ร.บ.จราจร  จำนวน  ๒๐ ราย
- เมื่อวันที่  ๗  ตุลาคม  ๒๕๕๗  เวลา  ๑๓.๓๐ น. นายอำนวยเดช  เทพคำอ้าย ปลัดป้องกันอำเภอแม่ระมาด พร้อมกำลังสมาชิก อส.อ.แม่ระมาด ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ทหารราบ ร้อย ร ๔๑๓ จุดตรวจพะละ ดำเนินการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด เพื่อตัดเส้นทางลำเลียงยาเสพติด พร้อมกับตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ พบผู้มีสารเสพติดในปัสสาวะ จำนวน ๒ ราย เบื้องต้นได้ลงบันทึกประวัติเป็นหลักฐานพร้อมส่งตัวเข้ารับการบำบัดต่อไป ณ จุดตรวจพะละ หมู่ที่ ๓ ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
ฝ่ายเลขาฯ - ไม่มี
- กองร้อยทหารพราน ที่ ๓๕๐๑
กองร้อยทหารพราน - ไม่มี
มติที่ประชุม - รับทราบ
แผนที่ ๗ แผนบริหารจัดการแบบบูรณาการ
- เทศบาลตำบลแม่ระมาด
ตัวแทน ทต.แม่ระมาด - มีการแข่งขันกีฬา ๒ ประเภท ชื่อกีฬาส่งเสริมเด็กเยาวชนห่างไกลยาเสพติด มีการแข่งขันเซปักตระกร้อ แข่งขันฟุตบอล อายุ ๑๕ – ๑๘ ปี ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๗ ตุลาคมนี้
- เทศบาลตำบลแม่จะเรา
- ไม่มี
- เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
- ไม่มี
- องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
- ไม่มี
- องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
- ไม่มี
- องค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ
- ไม่มี
- องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
- ไม่มี
- องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
- ไม่มี
มติที่ประชุม - รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่องอื่นๆ
- กำหนดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอ
แม่ระมาด และประชุมคณะกรรมการรักษาความความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย อำเภอแม่ระมาดครั้งที่  ๑๑ / ๒๕๕๗  ในวันอังคารที่  ๑๘พฤศจิกายน  ๒๕๕๗
 (ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป)
ปลัดอาวุโส - เพิ่มเติมที่ประธานพูด วันที่ ๒๓ ต.ค. เริ่มพิธี ๗.๓๐ น. ๘.๐๐ น. เริ่มถวายพวงมาลา ๘.๐๐ น.ประธานมาถึง แต่งเครื่องแบบแขนยาวสีขาว หรือตามสังกัด วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เป็นวันรักต้นไม้แห่งชาติ ป่าในพื้นที่สหกรณ์มี ๔ หมู่บ้าน มี ม.๘,ม.๔, ม.๕, ม.๑๑ หมู่ ๘ ทำการประชาคมแล้วรายละเอียดเรื่องปลูกป่าเอกสารจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
มติที่ประชุม   - รับทราบ

ประธานฯ   -มีหน่วยงานอื่นอีกไหม? ที่จะเสนอเรื่องอื่นๆ ถ้าไม่มีก็ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ร่วม  ประชุมในครั้งนี้
-  เลิกประชุม  เวลา  ๑๑.๐๐  น.

ลงชื่อ ม.ญ.สมิต  ไชยเมืองชื่น ผู้บันทึกรายงานการประชุม
 (สมิต  ไชยเมืองชื่น)
       อส.อ.แม่ระมาด
ลงชื่อ นายพันทิพย์  ชาญถิ่นดง ผู้ตรวจ   บันทึกรายงานการประชุม
   (พันทิพย์  ชาญถิ่นดง)
ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 28/10/2014
โดย สมิต ไชยเมืองชื่น
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอแม่ระมาด
อำเภอแม่ระมาด ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๗
วันพฤหัสบดีที่  ๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  เวลา  ๐๘.๓๐  น.
ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด  (ชั้น  ๒ )
……………………………….
ผู้เข้าประชุม
๑. นายเลิศศักดิ์  ทับผึ้ง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
๒. พ.ต.ท.สุชาติ  ธรรมรังษี (แทน)ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด 
  ๓. นายพิทักษ์  ศิลา (แทน)ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ระมาด
๔. นายเสาแก้ว  เหลามา สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
๕. นายเฉลียว  ทองทิน เกษตรอำเภอแม่ระมาด
๖. นายคะนอง  อินทร์พรม ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด
๗. นายดิเรก  ปิติสาร (แทน)พัฒนาการอำเภอแม่ระมาด
๘. ร.ต.ต.วสันต์  จันทมษา (แทน)ผู้บังคับกองบร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่  ๓๔๕
๙. นางยุพิน  วงษ์หมื่น ท้องถิ่นอำเภอแม่ระมาด
๑๐. นายณัฐภาส  ศิริรัตน์ ที่ดินอำเภอแม่ระมาด
๑๑.  นางวรรณทณี  ใคร่น้ำ หัวหน้าสรรพากรพื้นที่อำเภอแม่ระมาด
๑๒. นายไชยยันต์  อุดปิน (แทน)หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าแม่ตื่น
๑๓. นายปราสาธน์  สุวรรณคำ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่  ตก  ๒  (ขะเนจื้อ)
๑๔. นายเหรียญ  ใจจันตา (แทน)หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่  ตก  ๙  (แม่จะเรา)
๑๕. ว่าที่  ร.ต.ณัฐกิตติ์  คำน่าน (แทน)นายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาด
๑๖. นายศิริวัตน์  เพ็งสันเทียะ (แทน)นายกเทศมนตรีตำบลแม่จะเรา
๑๗. นายเกษม  ติสา (แทน)นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
๑๘. นายสมนึก  ปู่อ้าย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
๑๙. นายเทวัญ  ไพรศาลธรรมโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ
๒๐. นายวีระพล  บูชาคุณธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
๒๑. นายจิระภาส  ศรีวนาตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
๒๒. นายจะเร  วารีวิชัย (แทน)นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
๒๓. นางสาวนราภรณ์  ช้างทอง ปลัดอำเภอแม่ระมาด
ผู้ไม่มาประชุม  
  ๑.  นายกรกฤศ  วันธนานันท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น(ติดราชการ)
๒.  นายพงศ์พันธุ์  พรหมสวาสดิ์ ผู้จัดการธนาคารออมสิน  สาขาแม่ระมาด(ติดราชการ)
๓.  นายนิมิตร  หาญกิตติมงคล   ผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย  สาขาแม่ระมาด
  ผู้ร่วมประชุม
๑. นายวัชรินทร์  ถาน้อย (แทน)กำนันตำบลแม่ระมาด
๒. นายภาณุเดช  สุนศรี กำนันตำบลแม่จะเรา
๓. นายวิทยา    พันธ์ปัญญากรกุล       กำนันตำบลพระธาตุ
๔. นายมูล  นามโทยะ กำนันตำบลขะเนจื้อ
๕. นายวีระวุฒิ  ใหม่โม่ง กำนันตำบลแม่ตื่น
๖. นายจ่างแก้ว  คีรียรรยง กำนันตำบลสามหมื่น
๗. ว่าที่ ร.อ.ณัฐกิตติ์  คำน่าน ปลัดเทศบาลตำบลแม่ระมาด
  ๘. นายมนตรี  คงพันธ์ (แทน)ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
๙. นายศิริวัฒน์  เพ็งสันเที๊ยะ (แทน)ปลัดเทศบาลตำบลแม่จะเรา
  ๑๐. นางสาวอัญรัตน์  พุทธวงธ์  (แทน)ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
๑๑.  สตท.สมชาติ  วุฒินันท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
๑๒.  จ.ส.ท.บรรจง  ยะดอนใจ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ
๑๓.  นายพจนารถ  นุกูลคาม รักษาการ ผอ.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
๑๔.  นายสมฤกษ์  ทิมขาว (แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม
๑๕. นายณัฐพล  ทองคันนา (แทน)ประธานศูนย์ประสานงานโรงเรียนอำเภอแม่ระมาด
๑๖. นายสมเนตร  ฉ่ำสุภาพ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.)
สาขาแม่ระมาด 
๑๗. นางจรรยา  ก๋าแก่น ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ระมาด
๑๘.  นางเพียงฤทัย  ยองเพชร (แทน)ผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที
๑๙.  นายอรุณ  กองห้าห้อง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ระมาด 
๒๐. ร.ท.อำนวย  นามณี ผู้บังคับกองร้อยทหารราบที่ ๔๓๒
๒๑. นายอรุณ  กองห้าห้อง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ระมาด
  ๒๓. น.ส.ศิริรัตน์  น้อยมณี (แทน)หัวหน้าหมวดการทางแม่ระมาด
๒๔.  นายมานพ  พาติกะบุตร ประมงอำเภอแม่ระมาด

เริ่มประชุมเวลา   ๐๘. ๓๐  น. 
       เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายเลิศศักดิ์    ทับผึ้ง  หัวกลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอแม่ระมาด  
รักษาราชการแทนนายอำเภอแม่ระมาด  ได้กล่าวเปิดการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๗   มีดังนี้
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑  ขอแจ้งให้ทุกส่วนทราบ  เรื่องจากท่านนายอำเภอแม่ระมาดติดราชการไปอบรมสัมมนา  และศึกษาดูงานที่ประเทศฟิลิปินส์   จึงมอบหมายให้กระผมรักษาราชการ  และดำเนินการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ  ครั้งที่  ๕/๒๕๕๗  แทน
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๒  ขอขอบคุณทุกส่วนราชการ  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน   ที่ได้เข้าร่วมขบวนแห่ไม้คำสะหรี  ประจำปี  ๒๕๕๗  เมื่อวันที่  ๑๓  เมษายน  ๒๕๕๗  และงานประเพณีรดน้ำดำหัวนายอำเภอแม่ระมาด  ประจำปี  ๒๕๕๗  เมื่อวันที่  ๒๒  เมษายน  ๒๕๕๗  และขอขอบคุณส่วนราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้ให้การสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มภายในงานดังกล่าว
มติที่ประชุม           รับทราบ

 ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ ประจำเดือนเมษายน  ๒๕๕๗
อำเภอได้จัดทำรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ระดับอำเภอ ครั้งที่๔/๒๕๕๗
ประจำเดือนเมษายน  ๒๕๕๗  ขอให้เปิดดูได้ที่ Website:www.amphoe.com
มติที่ประชุม          รับรอง

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมที่ผ่านมา
มติที่ประชุม          ไม่มี

ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดป่าชุมชนดีเด่น  จังหวัดตาก
ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕๕๗  (สำนักงานอำเภอ)
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  จะดำเนินการจัดทำโครงการประกวดป่าชุมชนดีเด่นจังหวัดตาก  ประจำปี  ๒๕๕๗  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้น  เร่งเร้าให้ประชาชนในชุมชนร่วมคิด  ร่วมแรง  ร่วมใจ  ร่วมรับผิดชอบในการดูแลบำรุงรักษาป่าชุมชน  และเป็นการยกย่อง  เชิดชูเกียรติ  และให้กำลังใจแก่หมู่บ้านที่ประสบผลสำเร็จในการจัดการป่าชุมชนจนเป็นแบบอย่างแก่หมู่บ้านอื่น

กำหนดรับสมัครป่าชุมชนที่ประสงค์เข้าร่วมประกวดป่าชุมชนตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  รางวัลแบ่งออกเป็น  ๒  ประเภท  ได้แก่
๑.  ประเภทการประกวดป่าชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดตาก
-  รางวัลชนะเลิศ เป็นเงิน  ๕๐,๐๐๐  บาท
-  รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่  ๑  เป็นเงิน  ๓๐,๐๐๐  บาท
-  รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่  ๒  เป็นเงิน  ๒๐,๐๐๐  บาท
-  รางวัลชมเชย  ๙  รางวัลๆ  ละ  ๑๐,๐๐๐  บาท

คุณสมบัติป่าชุมชนที่มีสิทธิสมัคร
-  เป็นป่าธรรมชาติหรือป่าที่ปลูกสร้างขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างในป่านั้น
-  พื้นที่ป่าต้องไม่อยู่เขตอุทยานแห่งชาติ  ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ  หรือ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  เขตห้ามล่าสัตว์  ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสัตว์ป่า
-  องค์กรชุมชนและประชาชนและประชาชนที่อยู่ใกล้ป่าชุมชนแปลงที่ส่งเพื่อรับการ
พิจารณาต้องมีส่วนร่วมในการจัดการ  โยดูแลบำรุงรักษา  ฟื้นฟู  พัฒนาและร่วมใช้
ประโยชน์จากป่า
-  เป็นป่าชุมชนที่ได้รับการอนุมัติโครงการกรมป่าไม้  หรือป่าชุมชนที่เสนอขอจัดตั้ง
จากส่วนป่าชุมชน  สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่  ๔  (ตาก)
-  ไม่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศตามโครงการประกวดป่าชุมชนระดับจังหวัดตาก

๒.  ประเภทการประกวดป่ายอดเยี่ยมตลอดกาล
-  รางวัลชนะเลิศ  จำนวน  ๑  รางวัล เป็นเงิน  ๒๐,๐๐๐  บาท

คุณสมบัติป่าชุมชนที่มีสิทธิสมัคร
เป็นป่าชุมชนที่เคยชนะเลิศตามโครงการป่าชุมชนดีเด่นจังหวัดตาก  โดยกำหนดรับ
สมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๕๗  โดยส่งใบสมัครและอกสารที่เกี่ยวข้องไป
ยังกองแผนและงบประมาณ  (ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม)  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดตาก  หรือโทรสารหมายเลข  ๐-๕๕๕๑-๘๓๑๓  

อำเภอแม่ระมาดจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการทุกส่วน  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
 และกำนันทุกตำบลทราบ  และร่วมส่งป่าชุมชนเข้าร่วมการประกวดต่อไป
มติที่ประชุม          รับทราบ

๔.๒  การสนับสนุนกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา  
 เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก  ประจำปี  ๒๕๕๗  (สำนักงานอำเภอ)
ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า  ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลกในส่วนภูมิภาคในระหว่างวันที่  ๑๑ – ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  เพื่อให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อำเภอแม่ระมาด ดังนั้น  อำเภอจึงขอความร่วมมือจากส่วนราชการ  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งดำเนินการดังนี้
๑. กำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาล
วันวิสาขบูชาโลก  ในระหว่างวันที่  ๑๑ – ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  ได้แก่  การรณรงค์ให้
ข้าราชการ  พนักงานรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และพุทธศาสนิกชน
แต่งกายชุดขาวหรือชุดปฏิบัติธรรมขาวโดยพร้อมเพรียงกัน  ตั้งแต่วันที่  ๗ – ๑๓  พฤษภาคม 
 ๒๕๕๗  รวม  ๗ วัน   และรณรงค์การลด  ละ  เลิกอบายมุข  การประดับธงทิวตามอาคาร
บ้านเรือน  ร้านค้า  สถานที่ราชการตามแต่เห็นสมควร  เป็นต้น

๒.  ร่วมกับวัด  ส่วนราชการ  สถานศึกษา  ภาคเอกชน  และพุทธศาสนิกชน  
จัดกิจกรรมในพื้นที่ให้เป็นไปตามสภาพสังคม  วัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่นและความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
๓. ประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลก
   ประจำปี  ๒๕๕๗  จังหวัดตาก  ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบโดยทั่วกัน
๔.  เชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมอุปสมบทหมู่  ๑๙๙  รูป  ในระหว่างวันที่  ๔ –
 ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  ณ  มณฑลพิธีท้องสนามหลวง  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

ประธาน สำหรับการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในครั้งนี้  จังหวัดตากได้แบ่งการจัดงาน
ออกเป็น  ๒  ส่วน  ในส่วนของฝั่งตะวันออก  ๔  อำเภอ  ให้ไปร่วมงานได้  ณ  ศาลาการ
เปรียญวัดโคกพลู  อำเภอเมืองตาก  และอำเภอฝั่งตะวันตก  ๕  อำเภอชายแดน  ให้ไป
ร่วมงาน  ณ  วัดไทยวัฒนาราม  อำเภอแม่สอด   จึงขอเชิญทุกส่วนราชการทุกส่วน  หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และกำนัน  ผู้ใหญ่บ้านไปร่วมงานดังกล่าวโดยพร้อม
เพรียงกัน  และวันที่  ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ไทย – เมียนมาร์  จำนวน  ๑๙๙  รูป  บริเวณเชิงสะพานมิตรภาพไทยพม่า  
อ.แม่สอด  จังหวัดตาก  
มติที่ประชุม          รับทราบ
๔.๓  การดำเนินโครงการ “นายอำเภอเยี่ยมวัด ทำบุญวันพระ” (สำนักงานอำเภอ)
ด้วยอำเภอแม่ระมาด ได้มีการจัดทำโครงการ “นายอำเภอเยี่ยมวัด ทำบุญวันพระ” ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาได้แก่ การทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรม ในธรรมสวนะหรือวันพระ ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ให้มีความใกล้ชิด ยิ่งขึ้น อำเภอ         แม่ระมาดจึงขอเชิญท่านและข้าราชการในสังกัด ร่วมกิจกรรมเข้าวัดทำบุญด้วยการนำอาหาร (ปิ่นโต) ไปร่วมทำบุญ  ในวันอังคารที่ ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  ซึ่งตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖  (วันวิสาขบูชา)  ณ  วัดบ้านแม่ระมาดน้อย หมู่ที่  ๘  ตำบลขะเนจื้อ  องค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อเป็นเจ้าภาพหลัก  และวันพุธที่  ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  
ตรงกับวันแรม  ๑๕  ค่ำ  เดือน  ๖  ณ  วัดศรีบุญเรือง  หมู่ที่  ๔  ตำบลแม่ระมาด  โรงพยาบาลแม่ระมาดเป็นเจ้าภาพหลัก

ประธาน ขอเชิญข้าราชการ  ผู้นำท้องถิ่นท้องที่  เข้าร่วมโครงการ “นายอำเภอเยี่ยมวัด ทำบุญ
วันพระ”  และขอให้กำนัน  ผู้ใหญ่  ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวต่อไป
มติที่ประชุม          รับทราบ

๔.๔  กำหนดฤดูปลาวางไข่และกำหนดชนิด  ขนาด  และวีใช้เครื่องมือทำการประมง
  (สำนักงานประมงจังหวัดตาก)
ด้วยจังหวัดตาก  ขอส่งสำเนาประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง  กำหนด
ฤดูปลาวางไข่และกำหนดชนิด  ขนาด  และวิธีใช้เครื่องมือทำการประมง  เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสงวนพันธุ์สัตว์น้ำมิให้ถูกทำลายเกินควรจึงเห็นขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบโดยทั่วกัน 

ประมงอำเภอ กำหนดฤดูปลาวางไข่  ระหว่างวันที่  ๑๖  พฤษภาคม – ๑๕  กันยายน  ของทุกปี 
ซึ่งแต่ละพื้นที่ปลาจะวางไข่ไม่ตรงกันแต่พื้นที่แต่ละภาค  อุปกรณ์ดักปลาแห่  ข่าย  ไม่สามารถ
ใช้ได้ในฤดูวางไข่  หากใช้ถือว่าผิดกฎหมาย  ให้ใช้สวิง  ไซ ตุ้ม  อีจู  ลัน  โปง  และโทง   และ
อีกวิธีที่ห้ามใช้เด็ดขาดคือ  การช็อตปลา  ระเบิดปลา  วิธีนี้จะทำให้ปลาตายในจำนวนมาก  ถือว่าเป็นการกระทำที่รุนแรง  ขอให้แต่ละพื้นที่วางแผนการปล่อยปลา  และการอนุรักษ์แหล่งน้ำเพื่อรักษาพันธุ์ปลาต่อไป  

จึงขอความร่วมมืออำเภอประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบทลงโทษ

ประธาน อำเภอแม่ระมาดได้จัดทำประกาศเรื่อง  ห้ามช็อตปลา  ระเบิดปลา  และวางยาเบื่อ
ปลาเป็นเวลา  ๒  เดือนแล้ว  เพราะเป็นนโยบายของท่านนายอำเภอให้มีการอนุรักษ์พันธุ์ปลา 
และประกวดแหล่งน้ำมีรางวัลให้กับชุมชนที่ชนะการประกวด  อย่างที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพะ  ตำบลแม่ตื่น  เมื่อครั้งที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จเยือนโรงเรียนฯ  ครั้งล่าสุด  ได้มีพระราชดำรัสให้มีสถานที่อนุรักษ์พันธุ์ปลา  วังปลา  จึงขอให้กำนันตำบลแม่ตื่น  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น  ได้ประสานกับประมงอำเภอเพื่อหาวิธีอนุรักษ์ปลา

ประมงอำเภอ ได้ร่วมกับ  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ดำเนินการสำรวจลำห้วยแม่จะเรา  และลำห้วยอื่นๆ
ในพื้นที่แล้ว  ปรากฏว่าแหล่งน้ำมีน้ำเหลืออยู่น้อยมาก
มติที่ประชุม          รับทราบ

ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องจากหน่วยงานต่าง ๆ
๕.๑  โรงพยาบาลแม่ระมาด
สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล  ประจำเดือนเมษายน  ๒๕๕๗
๑.  โรงพยาบาลแม่ระมาดได้ออกหน่วยค้นหาและตรวจรักษาโรคมาลาเรียเคลื่อนที่  ที่บ้านเมยผู้ใหญ่ปุ่ม,  เมยกำนันสุข,  เมยห้วยไผ่,  เมยแม่มาลัย  และเมยน้ำดิบบอนหวาน  เดือนเมษายน  ๒๕๕๗  มีผู้รับการตรวจรักษา  จำนวน  ๓๖  ราย  พบเชื้อมาลาเรีย  จำนวน  ๑  ราย  คิดเป็นร้อยละ  ๒.๗๗  เป็นเชื้อ  PV.  ผู้ป่วยมีแนวโน้มลดลง
๒.  วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ โรงพยาบาลแม่ระมาดร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอ
แม่ระมาดออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ  ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด  ได้โลหิต  จำนวน  ๔๘  ยูนิต
๓.  วันที่  ๓  เมษายน  ๒๕๕๗  โรงพยาบาลแม่ระมาดร่วมกับส่วนราชการต่างๆ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุหมู่ทางการจราจรประจำปี  ๒๕๕๗  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน  ๑๕๐  คน
๔.  วันที่  ๘  เมษายน  ๒๕๕๗ โรงพยาบาลแม่ระมาดร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอ
แม่ระมาดออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านห้วยบง  (สถานีอนามัย)  ได้โลหิต  จำนวน  ๑๒  ยูนิต
๕.  วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ โรงพยาบาลร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาดออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่  ณ เทศบาลตำบลทุ่งหลวงได้โลหิต จำนวน ๙ ยูนิต
๖.  วันที่  ๑๓  เมษายน  ๒๕๕๗  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ระมาด  ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี  ๒๕๕๗  ของอำเภอแม่ระมาด
๗.  วันที่  ๒๒  เมษายน  ๒๕๕๗  โรงพยาบาลแม่ระมาดร่วมกับส่วนราชการและ
กิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาดให้การต้อนรับคณะผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  ในโอกาสเยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  และมอบเงินช่วยเหลือผู้ป่วย 
ณ  โรงพยาบาลแม่ระมาด
๘.  วันที่  ๒๒  เมษายน  ๒๕๕๗  คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ระมาดร่วมงานประเพณีรดน้ำดำหัวนายอำเภอแม่ระมาดและนายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาด  ประจำปี  ๒๕๕๗  
มติที่ประชุม          รับทราบ

๕.๒  องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัด  กรม  กระทรวง  และรัฐบาล  
ระหว่างวันที่  ๒๕  มีนาคม – ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๗
๑.  อุดหนุนเบี้ยยังชีพ,  ผู้พิการ,  ผู้ป่วยเอดส์  งบประมาณ  ๓๗๐,๖๐๐  บาท  ดำเนินการเสร็จ 
๒.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอยเป๊ก  หมู่ที่  ๗  งบประมาณ  ๔๙๙,๐๐๐  บาท  ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓.  อุดหนุนอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน  หมู่ที่  ๑ – ๘  หมู่บ้านละ  ๑๕,๐๐๐  บาท  งบประมาณทั้งสิ้น  ๑๒๐,๐๐๐  บาท  ดำเนินการแล้วเสร็จ
มติที่ประชุม          รับทราบ๕.๓  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
สรุปผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด  ประจำเดือน
เมษายน  ๒๕๕๗
๑.  จัดทำโครงการอบรมการทำดอกมะลิ  ระหว่างวันที่  ๓ – ถ  เมษายน  ๒๕๕๗  
ณ  สำนักงานสหกรณ์การเกษตร  อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก
๒.  จัดทำโครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  ระหว่างวันที่  ๘ – ๑๐  เมษายน  ๒๕๕๗  ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ระมาด
๓.  จัดทำโครงการให้ความรู้เบื้องต้นการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย  ประจำปี  ๒๕๕๗  ระหว่างวันที่  ๘ – ๑๐  เมษายน  ๒๕๕๗  ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด  
๔.  จัดทำโครงการประเพณีสงกรานต์  ประจำปี  ๒๕๕๗  ร่วมกับหน่วยงานในเขตอำเภอแม่ระมาด  ในวันที่  ๑๓  เมษายน  ๒๕๕๗
๕.  จัดทำโครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ  ประจำปี  ๒๕๕๗  ในวันที่  ๒๒  เมษายน  ๒๕๕๗  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
มติที่ประชุม          รับทราบ

ระเบียบวาระที่  ๖ แผนปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ  ประจำเดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๗
มติที่ประชุม          รับทราบ

ประธาน ขอแจ้งให้ทุกส่วนราชการทราบ  ว่าอำเภอได้จัดทำโครงการแข่งขันกีฬา
สานความสัมพันธ์  “แม่ระมาด – บ้านโกกโก่  (พม่า)”  วันที่  ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๗ 
 กำหนดจัดการแข่ง
-  ฟุตบอล  (เยาวชน /VIP)
-  กีฬาพื้นบ้าน

ปศุสัตว์อำเภอ ในห้วงเดือนที่ผ่านมาต้องขอขอบคุณ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเรื่องการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  และขอให้ทุกหน่วยงานที่ดำเนินการดังกล่าวแล้วรายผลให้สำนักงานปศุสัตว์ทราบด้วย

กศน.อำเภอ ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการรับสมัครนักเรียน  นักศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๗
ผู้จัดการ ธกส. สรุปผลการจ่ายเงินการรับจำนำข้าว  อำเภอแม่ระมาดมีทั้งหมด  ๔๗๖  ราย  
จ่ายไปแล้ว ๒๔๐  ราย  คงเหลือ  ๒๒๓๖  ราย  และตอนนี้ธนาคารได้ทำหนังสือขอรับการสนับสนุนเงินช่วยเหลือชาวนาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งแล้ว


และธนาคาร  ธกส.ตาก  ได้มอบถังน้ำขนาด  ๓,๐๐๐  ลิตร  ให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งละ  ๓  ถัง  เพื่อมอบให้กับประชาชนต่อไป

ประธาน หากได้รับถังน้ำดังกล่าวแล้ว  ขอให้ทุกหน่วยงานช่วยกันดูแลรักษาถังน้ำ  เก็บไว้ในที่
ที่เหมาะสม  เพื่อรักษาอายุการใช้งานของถังน้ำ

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนพะวอ ขอแจ้งให้ทุกส่วนทราบว่า  มูลนิธิเข้าใหญ่  จะเข้ามาดำเนินโครงการอบรมเยาวชน 
๑๒๕  ผืนป่า  โดยการนำเยาวชน  นักเรียน  นักศึกษาไปอบรมและร่วมกันปลูกป่า  โดยมี 
 ฯพณฯเชษฐาฯ  เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ  ในวันที่  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  
เวลา  ๑๔.๐๐  น.  โดยจะมาเปิดฝายชะลอน้ำ  ๒  แห่ง   ณ  บ้านสันป่าไร่  ตำบลพระธาตุ  
และจะมีการมอบทุนการศึกษา  มอบอุปกรณ์กีฬา  และถุงยังชีพให้กับนักเรียนด้วย

จึงขอเชิญชวนทุกส่วนราชการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวตามวัน  เวลา  และสถานที่
ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน
มติที่ประชุม          รับทราบ

ระเบียบวาระที่  ๗ เรื่องอื่น ๆ
๗.๑ กำหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมิถุนายน  ๒๕๕๗
วันจันทร์ที่  ๒  มิถุนายน  ๒๕๕๗   เวลา  ๐๘.๓๐  น.  ณ  ห้องประชุม
ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด  (ชั้น  ๒)
มติที่ประชุม           รับทราบ
๗.๒  กำหนดการประชุมกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ  ประจำเดือนมิถุนายน  ๒๕๕๗
วันจันทร์ที่  ๒  มิถุนายน  ๒๕๕๗    เวลา  ๑๐.๐๐  น. ณ  หอประชุมอำเภอแม่ระมาด
มติที่ประชุม          รับทราบ


เลิกประชุมเวลา              ๑๐.๓๐ น.  

ลงชื่อ    อ้อฤทัย  อินผิว ผู้จดบันทึกการประชุม
     ( นางสาวอ้อฤทัย  อินผิว )

ลงชื่อ    นราภรณ์  ช้างทอง ผู้ตรวจรายงานการประชุม
        (นางสาวนราภรณ์  ช้างทอง)
    ปลัดอำเภอ

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 15/05/2014
โดย อ้อฤทัย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเดือนมกราคม 2556
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมกราคม  ๒๕๕๖
           รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ
                    อำเภอแม่ระมาด   ครั้งที่  ๑  / ๒๕๕๖
            วันจันทร์ที่   ๗  มกราคม   ๒๕๕๖  เวลา  ๐๙.๐๐ น.
                     ณ  ห้องประชุมอำเภอแม่ระมาด (ชั้น ๒)
...................................................................................

ผู้เข้าประชุม
๑.  นายนรภัทร  ปลอดทอง        นายอำเภอแม่ระมาด
๒.  นายชาตรี  ผิวผ่อง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
๓.  ว่าที่  พ.ต.อ.ณัฐณวิทย์  สิทธาภิรมย์       ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด
๔.  นายเสาแก้ว  เหลามา        สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
๕.  นายสุวัฒน์  สุรินต๊ะ         (แทน)  เกษตรอำเภอแม่ระมาด
๖.  นายอนนต์   นันทแลบ               ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด
๗.  ร.ท.กิตติภพ  ประมาณ      (แทน)  สัสดีอำเภอแม่ระมาด
๘.  นางยุพิน  วงษ์หมื่น                    ท้องถิ่นอำเภอแม่ระมาด
๙.  ร.ต.ต.วุฒิไกร              (แทน) ผู้บังคับกองร้อย  ตชด. ที่  ๓๔๕
๑๐.  นายประวิช  จันละ  หัวหน้าสรรพากรพื้นที่อำเภอแม่ระมาด
๑๑.  นายณัฐภาส  ศิริรัตน์     ที่ดินอำเภอแม่ระมาด
๑๒.  นายประสาท  กำเนิด      หัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนพะวอ
๑๓.  นายมนตรี  พุ่มกล่อม      (แทน)  หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่  ตก  ๙ (แม่จะเรา)
๑๔.  นายไสว  ตุ้ยดา  หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก    ๒  (ขะเนจื้อ) 
๑๕.  ว่าที่ ร.อ.ณัฐกิตติ์  คำน่าน     (แทน)  นายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาด
๑๖.  นายสีทน  ปงรังสี         (แทน)  นายกเทศมนตรีตำบลแม่จะเรา
๑๗.  นายสุทธิพจน์  บูลย์ประมุข     นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
๑๘.  นายสมนึก  ปู่อ้าย      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
๑๙.  นายเฉลิมเกียรติ  บูลย์ประมุข    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
๒๐.  นายชูศักดิ์  โสภณพนิดา   (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ
๒๑.  นายกรกฤศ  วันธนานันต์       (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
๒๒.  ส.ต.ท.สมชาติ  วุฒินันท์       (แทน)  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
๒๓.  นายกวิน  แว่นแก้ว               ปลัดอำเภอแม่ระมาด
๒๔.  นางสาวนราภรณ์  ช้างทอง       ปลัดอำเภอแม่ระมาด
ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายพรัญชัย  ศิริพุฒิ        หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น
ผู้ร่วมประชุม
๑.  นายพิทักษ์  ศิลา        (แทน)  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ระมาด
๒.  นายวิทยา  พันธ์ปัญญากรกุล             กำนันตำบลพระธาตุ
๓.  นายมานพ  มโนทิพย์เจริญ               กำนันตำบลสามหมื่น
๔.  นายภาณุเดช  สุนศรี                       กำนันตำบลแม่จะเรา
๕.  ว่าที่ ร.อ.ณัฐกิตติ์  คำน่าน         ปลัดเทศบาลตำบลแม่ระมาด
๖.  นายรัฐชนะ   อินทร์สุวรรณ            (แทน)  ปลัดเทศบาลตำบลแม่จะเรา
๗.  นายวรวิทย์  บุพศิริ                 ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง 
๘.  ส.ต.ท.สมชาติ  วุฒินันท์      ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
๙.  นายอรรคเดช  สีตุ้ย       ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด 
๑๐.  จ.ส.ท.บรรจง  ยะดอนใจ           ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ  
๑๑.  นายชลอ  จิ๋วแหยม                   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
๑๒.  นายกรกฤศ  วันธนานันต์            ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
๑๔.  นายเกียรติศักดิ์  กิจการ      (แทน)  ผู้อำนวยการการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัย
๑๕.  นายสมฤกษ์  ทิมขาว    (แทน)  ผู้อำนวยกาโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม
๑๖.  นายนพชัย  สีนวล     (แทน)  ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม
๑๗.  นายทองหล่อ  ห่อทอง     (แทน)  ประธานศูนย์ประสานงานโรงเรียนแม่ระมาด      
๑๘.  นายอรุณ  กองห้าห้อง         ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ระมาด
๑๙.  นายประทีป  เครืออยู่    (แทน)  หมวดการทางแม่ระมาด
๒๐.  นายอนุริทธ์   กาญจนโสภณ    (แทน)  ผู้จัดการธนาคารออมสิน
๒๑.  นายธรรมสรณ์  แสงโชติ  ผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้า  ที.โอ.ที.
๒๒.  ร.อ.พงศ์ธร  จันทรา    ผบ.มว.คทร.ที่  ๓  (จุดตรวจพะละ)
๒๓.  ร.ต.ยุทธพงษ์  อินทร์น้อย       หน.ชป.กร.๓๐๒
๒๔.  จ.ส.อ.ชูศักดิ์  อัครวงษ์          รอง  หน.ชป.กร.๓๐๒
เริ่มประชุมเวลา   ๐๙. ๐๐  น. 
           เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายนรภัทร  ปลอดทอง  นายอำเภอแม่ระมาด ได้กล่าวเปิดการประชุมประจำเดือนมกราคม  ๒๕๕๖  
 มีดังนี้
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑)  แนะนำข้าราชการที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด
-ว่าที่ พ.ต.อ. ณัฐณวิทย์  สิทธาภิรมย์  ย้ายมาจาก  สภ.เมืองนครสวรรค์ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด  ตั้งแต่วันที่  ๑๐  ธันวาคม  ๒๕๕๕    
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๒/ ๒๕๕๕  ประจำเดือนธันวาคม  ๒๕๕๕
ขอให้เปิดดูได้ที่ Website:www.amphoe.com
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
-ไม่มี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑  สรุปสาระสำคัญการประชุมหารือข้อราชการระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับ
ผู้ว่าราชการจังหวัด  เมื่อวันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม  ๒๕๕๕  เพื่อให้อำเภอและ   หน่วยงานต่าง ๆ   ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 (สำนักงานอำเภอ)
ประธาน ขอให้สำนักงานอำเภอชี้แจงรายละเอียดแ
ที่ประชุม
สำนักงานอำเภอ -สรุปสาระสำคัญมีดังนี้
๑. ข้อสั่งการจากการประชุมมอบนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินเกี่ยวกับยาเสพติด  ความมั่นคง  และอื่น ๆ
     ๑)  ข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี  (ร.ต.อ.เฉลิม  อยู่บำรุง)
  ๑.๑  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจับมือกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด  ให้คิด Master  Plan  และจัดทำ  Action  Plan  จากจังหวัดสู่อำเภอ  ตำบล  หมู่บ้าน  ในระดับอำเภอนายอำเภอกับผู้กำกับจะเป็นผู้เสนอความคิด  ความต้องการ  และบูรณาการ การทำงาน  ตำรวจมีหน้าที่ปราบปราม  ฝ่ายปกครองมีหน้าที่ป้องกันสาธารณสุขมีหน้าที่บำบัด  ทุกอย่างต้องเดินทางไปพร้อมกันการแก้ไขปัญหายาเสพติดจึงจะสำเร็จ
 ๑.๒  ในปี  ๒๕๕๘  ไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนรวม  ๑๐  ประเทศ  จะเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน  ยาเสพติดผลิตอยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน  มาตรการจะต้องปิดตะเข็บชายแดนไม่ให้นักค้าขนย้ายยาเสพติดได้  
 ๑.๓  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการยุทธศาสตร์  ๓  มาตรการ  ป้องกัน  บำบัด
ควบคู่ไปกับการปราบปราม  ลด  Demand  Supply  และ  Potent  Demand  
ขอความร่วมมือไม่ให้สถานบริการเปิดเกินเวลา  และไม่อนุญาตให้เปิดสถานบริการเพิ่ม
โดยเฉพาะใกล้สถานศึกษา
๒.  ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายจารุพงศ์  เรืองสุวรรณ)
๑) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดผนึกกำลังทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดทำ  Workshop  เพื่อให้ได้ประเด็นสำคัญแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ของตนเอง  โดยจัดทำ Time  Frame  การแก้ไขปัญหายาเสพติด
 ๒)  X-Ray  พื้นที่ทุกตำบล หมู่บ้าน  
 ๓)  ให้มีการตั้งด่าน/จุดตรวจทุกตำบล  โดยฝ่ายปกครองร่วมกับตำรวจ
 ๔)  ให้มีการจัดตั้งและมอบหมายผู้ดูแลกลุ่มบ้าน/คุ้มบ้าน ๑:๑๐  ครัวเรือน
 ๕)  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดทำ Cutout  ที่มีหมายเลขโทรศัพท์ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้บังคับกาตำรวจภูธรจังหวัด  เพื่อให้ประชาชนได้แจ้งเบาะแสโดยตรง
  ๖)  มอบหมายให้กำนัน  ผู้ใหญ่บ้านดูแลผ่านการบำบัดฟื้นฟูและสอบถามข้อมูล ข่าวสารแหล่งค้าหรือผู้เสพที่ยังหลงเหลืออยู่จากกลุ่มที่ผ่านการบำบัดแล้วเพื่อขยายผล
 ๗)  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกวดขันเรือนจำใน จังหวัดทุกแห่งเนื่องจากเป็นแหล่งซ่องสุมของผู้ค้ายาเสพติด สำหรับอำเภอแม่ระมาด  ได้ประชุมประชาคม  จำนวน  ๑๖  คุ้มบ้าน  หมู่ที่ ๖ บ้านสันเก้ากอม  ตำบลแม่ระมาด  เรื่องยาเสพติด  เมื่อวันที่  ๖  ธันวาคม  ๒๕๕๕พบผู้เสพ  จำนวน  ๑๔  ราย  ผู้ค้า  ๑๑  ราย  ขณะนี้อยู่ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินการต่อไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ
๔.๒  การแอบอ้างว่าเป็นตัวแทนคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ  สภาผู้แทนราษฎร  (สำนักงานอำเภอ)
ประธาน ขอให้สำนักงานอำเภอชี้แจงรายละเอียดแก่ที่ประชุม
สำนักงานอำเภอ ด้วยคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ  สภาผู้แทนราษฎร  แจ้งว่า
ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในจังหวัดต่าง ๆ  กรณีมีบุคคลแอบอ้างเป็นที่ปรึกษาหรือผู้แทนของคณะกรรมาธิการ  และใช้ชื่อคณะกรรมาธิการจัดสัมมนาเปิดรับลงทะเบียนประชาชนที่ประสบปัญหาหนี้สินทั้งนี้ในระบบและหนี้นอกระบบ  โดยมีการโฆษณาชวนเชื่อว่าจะได้รับการช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหนี้สินดังกล่าว  ซึ่งคณะกรรมาธิการขอชี้แจงว่า  ไม่มีนโยบายในการแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดดำเนินการในลักษณะดังกล่าว
ในการนี้อำเภอจึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ในการชี้แจงและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  และอย่าได้หลงเชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดที่มีพฤติการณ์ดังกล่าว  หากว่ามีการแอบอ้าง  ขอให้แนะนำประชาชนที่ได้รับความเสียหายแจ้งความดำเนินคดี  พร้อมแจ้งให้อำเภอทราบด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๓  การน้อมนำกระแสพระราชดำรัสไปสู่การปฏิบัติงานของกระทรวงมหาดไทย
(สำนักงานอำเภอ)
ประธาน ขอให้สำนักงานอำเภอชี้แจงรายละเอียดแก่ที่ประชุม
สำนักงานอำเภอ ด้วยอำเภอได้รับการประสานจากจังหวัดให้อันเชิญกระแสพระราชดำรัสใน
โอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้เสด็จออกมหาสมาคม  ณ  สีหบัญชร  พระที่นั่งอนันตสมาคม  เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันและสร้างความตระหนักแก่ประชาชนในการสร้างความสมานฉันท์  และมีการน้อมนำกระแสพระราชดำรัสไปปฏิบัติ
ให้เป็นรูปธรรม เพื่อให้ประชาชนได้ความตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณและจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์  
ในการนี้ขอให้ส่วนราชการต่าง ๆ  และองค์กรปกครองท้องถิ่น  ได้เผยแพร่และถ่ายทอดพระราชดำรัสดังกล่าวให้ข้าราชการและพนักงานในสังกัดได้น้อมนำกระแสพระราชดำรัสไปใช้ให้เกิดผลต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๔  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์จุดรับจำนำมันสำปะหลัง  ปี  ๒๕๕๕/๕๖(สำนักงานอำเภอ)
ประธาน ขอให้สำนักงานอำเภอชี้แจงรายละเอียดแก่ที่ประชุม
สำนักงานอำเภอ ตามที่คณะกรรมการนโยบายมันสำปะหลัง  ได้มีมติเมื่อวันที่  ๒๒  สิงหาคม ๒๕๕๕  เห็นชอบการดำเนินโครงการแทรกแซงคลาดมันสำปะหลัง  ปี ๒๕๕๕/๕๖ด้วยการรับจำนำหัวมันสดจากเกษตรกร  ปริมาณรวม  ๑๕  ล้านตัน  ระยะเวลาจำนำ
๑  ตุลาคม-๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๖  นั้น  โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากแจ้งว่าได้รับการประสานจากผู้ประสาน  อคส.ประจำจังหวัดตาก  แจ้งการเปิดจุดรับจำนำหัวมันสดจากเกษตรกรได้แล้วตั้งแต่วันที่  ๑๑  ธันวาคม  ๒๕๕๕  จำนวน  ๖  จุด  ดังนี้
๑)  ลานมัน  ส.เจริญดาวเรือง  เลขที่ ๘๖/๑  หมู่ที่  ๗  ต.เชียงทอง  อ.วังเจ้า
๒) ลานมันดาวเรืองเจริญพืชผล  เลขที่  ๒๕๙  หมู่ที่  ๗  ต.เชียงทอง  อ.วังเจ้า
๓) หจก.ไทยดำรง  อะโก  เลขที่  ๓๖  หมู่ที่  ๑๒  ต.วังประจบ  อ.เมืองตาก
๔) บจก.เพชรจินดาการเกษตร(พืชผล)  ลานที่  ๑ เลขที่  ๖๔/๑ หมู่ที่  ๒  ต.ประดาง
 อ.วังเจ้า 
๕)  บจก.เพชรจินดาการเกษตร(พืชผล)  ลานที่  ๒ เลขที่  ๖๔/๑ หมู่ที่  ๒  ต.ประดาง อ.วังเจ้า 
๖)  บจ.แม่สอด  สตาร์ช  เลขที่  ๑๙๔  หมู่ที่  ๘  ต.แม่กาษา  อ.แม่สอด
ในการนี้ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้านได้ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๕  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดตาก (สำนักงานอำเภอ)
ประธาน  ขอให้สำนักงานอำเภอชี้แจงรายละเอียดแก่ที่ประชุม
สำนักงานอำเภอ  ด้วยมติคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  รับทราบ
ประกาศคณะกรรมการค่าจ้างเรื่อง  อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่  ๗)  ลงวันที่ 
                               ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๕  เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑  มกราคม  ๒๕๕๖  เป็นผลให้ในปี  ๒๕๕๖  จังหวัดตากมีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเพิ่มขึ้น เป็นวันละ  ๓๐๐  บาท                                                                                                                                    เพื่อให้ประชาชนภาคแรงงาน  ผู้ประกอบการ  และผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดตาก  สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก  ขอความอนุเคราะห์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้องได้
ประชาสัมพันธ์ การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำวันละ  ๓๐๐  บาท  ต่อไป
มติที่ประชุม   รับทราบ
๔.๖  กำหนดออกหน่วยรับบริจาคโลหิต( สำนักงานอำเภอ )
ประธาน ขอให้สำนักงานอำเภอชี้แจงรายละเอียดแก่ที่ประชุม
สำนักงานอำเภอ ในเดือนมกราคม  ๒๕๕๖  มีกำหนดการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต  ดังนี้
 - วันจันทร์ที่  ๗  มกราคม  ๒๕๕๖  ณ  ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด
 - วันพุธที่  ๙   มกราคม   ๒๕๕๖  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลแม่จะเรา
- วันอังคารที่  ๑๕  มกราคม  ๒๕๕๖  ณ โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ  ประชาสัมพันธ์
เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ร่วมบริจาคโลหิตในวันดังกล่าวตั้งแต่เวลา 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๗  การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  พอ.สว. ( สำนักงานอำเภอ )
ประธาน ขอให้สำนักงานอำเภอชี้แจงรายละเอียดแก่ที่ประชุม
สำนักงานอำเภอ  -วันศุกร์ที่  ๑๘  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๖  ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  พอ.สว.บ้านห้วยพลู  หมู่ที่  ๔   ต.แม่ตื่น  อ.แม่ระมาด  จ.ตาก  จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ  ประชาสัมพันธ์ชาวบ้านในพื้นที่เพื่อมารับบริการด้านการแพทย์ในวันดังกล่าว
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๘  สรุปยอดรายรับ – รายจ่าย  งานส่งเสริมวัฒนธรรมและงานกาชาดอำเภอแม่ระมาด   ปี  ๒๕๕๕  (สำนักงานอำเภอ)
ประธาน  ขอให้สำนักงานอำเภอชี้แจงรายละเอียดแก่ที่ประชุม
สำนังานอำเภอ   ตามที่อำเภอแม่ระมาดร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาดได้จัดงานงานส่งเสริม วัฒนธรรมและงานกาชาดอำเภอแม่ระมาด   ปี  ๒๕๕๕  ระหว่างวันที่  ๑๓-๑๙  ธันวาคม   ๒๕๕๕ นั้น 
อำเภอแม่ระมาดได้สรุปรายรับ – รายจ่าย  (รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกในที่ประชุม)
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๙  การมอบถุงพระราชทานหน่วยราชการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร  (ฝ่ายความมั่นคง)
ประธาน ขอให้ฝ่ายความมั่นคงชี้แจงรายละเอียดแก่ที่ประชุม
ฝ่ายความมั่นคง -วันพุธที่  ๙  มกราคม  ๒๕๕๕  ร.อ.ไพบูลย์  สุขเจตนี  รองผู้อำนวยการกองงาน
พระวรชายาฯ  เป็นผู้แทนพระองค์  มามอบถุงพระราชทานในพื้นที่ตำบลสามหมื่น
จำนวน  ๑,๐๐๐  ถุง  ณ  โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสมกุณฑลจินดา  ตำบลสามหมื่น  อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก    เวลา  ๑๑.๐๐  น.
จึงขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ในพื้นที่ตำบลสามหมื่น  ช่วยนำราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน  และประสบภัยหนาวเข้ารับถุงพระราชทานดังกล่าว
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องจากหน่วยงานต่าง ๆ
๕.๑  โรงพยาบาลแม่ระมาด
ประธาน ขอให้โรงพยาบาลแม่ระมาดชี้แจงรายละเอียดแก่ที่ประชุม
โรงพยาบาลแม่ระมาด สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล  ประจำเดือนธันวาคม  ๒๕๕๕
๑)  โรงพยาบาลแม่ระมาดได้ออกหน่วยค้นหาและตรวจรักษาโรคมาลาเรียเคลื่อนที่
ที่บ้านเมยผู้ใหญ่ปุ่ม,เมยกำนันสุข,เมยห้วยไผ่,เมยแม่มาลัยและเมยน้ำดิบบอนหวาน
เดือนพฤศจิกายน  ๒๕๕๕  มีผู้รับการตรวจ  จำนวน  ๕๒  ราย  พบเชื้อมาลาเรีย
จำนวน  ๑๒  ราย  คิดเป็นร้อยละ  ๒๓.๐๗  เป็นเชื้อ  PF.  จำนวน  ๖  ราย  คิดเป็น
ร้อยละ  ๕๐.๐  เชื้อ  PV.  จำนวน  ๖  ราย  คิดเป็นร้อยละ  ๕๐.๐ 
๒)  วันที่  ๕  ธันวาคม  เจ้าหน้าที่  รพ.แม่ระมาด  ร่วมกิจกรรมงานรัฐพิธีวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ๕  ธันวามหาราช  ณ  ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด
๓) วันที่  ๑๑  ธันวาคม เจ้าหน้าที่ รพ.แม่ระมาด  ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาด
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ที่โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม  ได้โลหิต 
จำนวน  ๑๔  ยูนิต
๔)  วันที่  ๑๓  -๑๙  ธันวาคม  เจ้าหน้าที่  รพ.แม่ระมาด  จัดหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน
บริการประชาชนในงานของดีอำเภอแม่ระมาดและงานกาชาดประจำปี  ๒๕๕๕  
ณ  ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด
๕) วันที่  ๑๗  ธันวาคม  เจ้าหน้าที่ รพ.แม่ระมาด  ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาด
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด  ได้โลหิต 
                               จำนวน   ๑๑  ยูนิต
๖)  วันที่  ๑๗  ธันวาคม  เจ้าหน้าที่  รพ.แม่ระมาด ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาด
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด  ได้โลหิต จำนวน   ๑๑  ยูนิต   
๗)  วันที่  ๒๐-๒๑  ธันวาคม  รพ.แม่ระมาดร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ  ออกหน่วย
แพทย์  พอ.สว.ที่บ้านห้วยผาดำและบ้านห้วยน้ำเย็น  ต.แม่ตื่น  
มีผู้รับบริการ  ๑๗๕  ราย 
มติที่ประชุม          รับทราบ
๕.๒  สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
ประธาน ขอให้สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาดชี้แจงรายละเอียดแก่ที่ประชุม
สาธารณสุขอำเภอ ๑)  สถานการณ์โรคติดต่อ
-สถานการณ์โรคไข้เลือดออก  นับแต่วันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๔  ถึงวันที่
๒๔  ธันวาคม  ๒๕๕๕  สสอ.แม่ระมาด  ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรวมจำนวน
๕๓  ราย  คิดเป็นอัตราป่วย  ๑๐๔.๗๑  ต่อประชากรแสนคน  พบผู้ป่วยสูงสุดในเดือน
ตุลาคม  ๒๕๕๕  จำนวน  ๑๑  ราย  ตำบลที่พบมากสูงสุดคือ ตำบลขะเนจื้อ  รองลงมา
ตำบลแม่ระมาด,ตำบลแม่จะเรา,ตำบลแม่ตื่น,ตำบลสามหมื่นและตำบลพระธาตุ
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๓  สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด
ประธาน ขอให้สำนักงานอำเภอชี้แจงรายละเอียดแก่ที่ประชุม
สนง.เกษตรอำเภอ -โครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง  ปี  ๒๕๕๕-๒๕๕๖
เริ่ม  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕ – ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๖ (รายละเอียดเกษตรอำเภอชี้แจง
ในที่ประชุม)
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๖ แผนปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ ประจำเดือนมกราคม  ๒๕๕๖
     -รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
ระเบียบวาระที่  ๗ เรื่องอื่นๆ 
๗.๑  กำหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๕๖
วันศุกร์ที่  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖   เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอ
แม่ระมาด  (ชั้น  ๒)
ประธาน สำหรับในเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  กำหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ในวันศุกร์ที่  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอ
แม่ระมาด (ชั้น ๒)  ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกที
มติที่ประชุม รับทราบ
๗.๒  กำหนดการประชุมกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ฯลฯ  ประจำเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๕๖
วันศุกร์ที่  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๐.๐๐  น. ณ  หอประชุมอำเภอ
แม่ระมาด 
ประธาน     สำหรับในเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  กำหนดการประชุมกำนัน  ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ
ในวันศุกร์ที่  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอ แม่ระมาด (ชั้น ๒)  ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีก
๗.๓   โครงการวิ่งมินิมาราธอนในวันเด็กแห่งชาติ ณ  สนามหน้าโรงพยาบาลแม่ระมาด
ประธาน ด้วยอำเภอแม่ระมาดร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาดและโรงพยาบาล
แม่ระมาดกำหนดจัดการแข่งขันวิ่งสัญจรเพื่อเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด  สนามที่  ๑ประจำปี  ๒๕๕๖  ระดับเยาวชนและประชาชนทั่วไป  ในวันเด็กแห่งชาติ  ณ  บริเวณสนามหน้าโรงพยาบาลแม่ระมาด  จึงขอเชิญชวนส่วนราชการต่างๆ  เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
มติที่ประชุม    รับทราบ
ประธาน            ส่วน ราชการใดไม่มีข้อหารือในที่ประชุมก็ขอปิดการประชุมประจำเดือนมกราคม  ๒๕๕๖
ปิดประชุมเวลา  ๑๐.๑๐  น.
                ลงชื่อ  ม.ญ.ธัญวรัตม์  ศรีคำลือ  ผู้จดบันทึกการประชุม
                        ( ม.ญ.ธัญวรัตม์  ศรีคำลือ ) 
                       สมาชิก  อส.อ.แม่ระมาด  ที่  ๖
          ลงชื่อ  นางสาวนราภรณ์  ช้างทอง  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
                  ( นางสาวนราภรณ์  ช้างทอง)
                     ปลัดอำเภอสำนักงานอำเภอปรับปรุงข่าวล่าสุด 10/11/2013
โดย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประชุมยาเสพติด เดือนมกราคม ๒๕๕๗
รายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก
ครั้งที่  ๑ / ๒๕๕๖
วันอังคาร ที่  ๒๘  มกราคม  ๒๕๕๗  เวลา ๑๐.๐๐  น.
ณ   ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด (ชั้น ๒)
........................................................
เริ่มประชุม เวลา  ๑๐.๐๐ น.
ผู้มาประชุม
๑.  นายเชวงศักดิ์  ใจคำ นายอำเภอแม่ระมาด
๒.  นายศิวัช  ฟูบินทร์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
๓.  นายเกรียงศักดิ์  ประโลม ปลัดอำเภองานป้องกัน
๔.  พ.ต.ท.ณตศพงศ์  ไมตรี (แทน)ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด
๕.  พ.ต.ท.นิรันดร์  ไชยรัตน์ (แทน)ผู้บังคับกองร้อยตชด.๓๔๕
๖.  นายพิทักษ์  ศิลา (แทน) ผอ.โรงพยาบาลแม่ระมาด
๗.  นายพงษ์ศักดิ์  เชาว์น้อย (แทน) สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
๘.  นายเฉลียว  ทองทิน เกษตรอำเภอแม่ระมาด
๙.  นายคะนอง  อินทร์พรม      ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด
๑๐.  ร.ท.กิติภพ  ประมาณ    รักษาราชการแทนสัสดีอำเภอแม่ระมาด
 ๑๑.  นางหัสต์กมล  นายอง (แทน)พัฒนาการอำเภอแม่ระมาด
 ๑๒.  นางยุพิน  วงษ์หมื่น ท้องถิ่นอำเภอแม่ระมาด
๑๓.  นายสถิตคุณ  ไร่นุ่น (แทน) นายกเทศมนตรีแม่จะเรา
๑๔.  นายสุทธิพจน์  บูลย์ประมุข นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
 ๑๕.  น.ส.ยุราณี  นามกร (แทน) นายกเทศมนตรีแม่ระมาด
  ๑๖.  นายมงคล  หมูสูบปาบ (แทน) นายก  อบต.แม่ระมาด
  ๑๗.  ส.ต.ท.สมชาติ  วุฒินันท์ (แทน) นายก อบต.แม่ตื่น 
  ๑๘.  นางสาววิดวงดอน  ก๋าวงษ์(แทน) นายก อบต.พระธาตุ
  ๑๙.  นายอุทิศ  มูลต๋า (แทน) นายก อบต.ขะเนจื้อ
  ๒๐.  นายกรกฤษ  วันทนานันท์(แทน) นายก อบต.สามหมื่น
 ๒๑.  นางทัญตา  พงศ์เจษฎาพรผอ. กศน.อ.แม่ระมาด
  ๒๒.  นายอนันต์  การังใจ กำนันตำบลแม่ระมาด
   ๒๓.  นายเนียน  หม่อนกันทา (แทน) กำนันตำบลแม่จะเรา
   ๒๔.  นายวิทยา  พันธ์ปัญญากรกุล กำนันตำบลพระธาตุ
   ๒๕.  นายมูล  นามโทยะ กำนันตำบลขะเนจื้อ
   ๒๖.  ร.อ. ณัฐวัฒน์  กันทะปรีชาผู้บังคับทหารราบ ที่ ๔๓๒
   ๒๗.  นายประสาท กำเนิด   หัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนพะวอ
   ๒๘.  นายมนตรี  พุ่มกล่อม (แทน)หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ตก. ๙
  ๒๙.  นายปราสาธน์  สุวรรณคำหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ตก. ๒
๓๐.  น.ส.ธัญรัตน์  พุทธวงษ์ นักวิเคราะห์ 3 อบต.แม่ระมาด
        
   ผู้ไม่มาร่วมประชุม
๑.  นายวีระวุฒิ  ใหม่โม่ง กำนันตำบลแม่ตื่น
๒.  นายมนตรี  พุ่มกล่อม หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ตก. ๙
๓.  นายพรัญชัย ศิริวุฒิ  หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าแม่ตื่น

        เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายเชวงศักดิ์  ใจคำ  นายอำเภอแม่ระมาด ประธานในการประชุม  ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ซึ่งมีสาระสำคัญ   ดังนี้
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน -ผมมาดำรงตำแหน่งใหม่ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ ยังไม่รู้จักหัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่อำเภอ
แม่ระมาด จึงขอให้ทุกท่านที่มาประชุมรายงานตัวให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม    -รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอแม่ระมาด  ครั้งที่  ๑๑ / ๒๕๕๖   เมื่อวันที่    ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  (เดือนธันวาคมไม่มีการประชุม)  ให้คณะกรรมการ    ทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมจากเว็บไซด์  www.aumphoe. com หากกรรมการท่านใดตรวจสอบรายงานการประชุมแล้วประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง ขอให้แจ้ง ศพส. อ.แม่ระมาด  ทราบต่อไป  
มติที่ประชุม -รับรอง  ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขแต่อย่างใด
ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องแจ้งเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
- เป้าหมายการดำเนินการตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด  ปี  ๒๕๕๗
ประธาน -รายละเอียดเชิญฝ่ายเลขาฯชี้แจง
ปลัดอำเภองานป้องกัน -เป้าหมายการดำเนินการตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด  ปี  ๒๕๕๗  แผนงาน ๗ แผนงานหลัก ในภาพรวมของประเทศ  มีดังนี้
แผนงานที่ ๑ เป้าหมาย ลดปัญหายาเสพติดในพื้นที่เฝ้าระวังมาก ๙,๘๘๓ หมู่บ้าน/ชุมชน และขับเคลื่อนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
แผนงานที่ ๒ เป้าหมาย บำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ทั้ง ๓ ระบบ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ คน โดยบำบัดในระบบสมัครใจ จำนวน ๑๘๐,๐๐๐  คน และติดตามผู้ผ่านการบำบัด
แผนงานที่ ๓ เป้าหมาย ป้องกันเยาวชนก่อนวัยกลุ่มเสี่ยง ป.๔-ป.๖ จำนวน ๒.๔ ล้านคน/เสริมสร้างสถานศึกษาเข้มแข๊งจำนวน ๑๑,๗๔๙ แห่ง/จัดการพื้นที่เสี่ยงรอบสถานศึกษาและจัดกิจกรรมอาสาของเยาวชนอาสาพลังแผ่นดิน
แผนงานที่ ๔ เป้าหมายจับกุมคดียาเสพติดในฐานความผิดสำคัญ  ให้ได้ร้อยละ ๓๐ ของทั้งหมด/ดำเนินคดีฐานความผิด  สมคบ  สนับสนุน  ช่วยเหลือ ให้ได้ ๕๐๐ คดีและยึดทรัพย์ให้ได้จำนวน ๒,๐๐๐ ล้านบาท
แผนงานที่ ๗ เป้าหมายให้มีการจัดประชุมโต๊ะข่าวและศพส.จ.ทุกเดือนและการใช้จ่ายงบประมาณ
มติที่ประชุม -รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องรายงานผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหายาเสพติด (๗ แผน)
แผนที่ ๑ แผนการสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด
การดำเนินการกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ผู้แทน พช.อ.แม่ระมาด -ในพื้นที่อำเภอแม่ระมาดมีหมู่บ้านกองทุนแม่ต้นแบบ จำนวน ๑ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านห้วยสลุง หมู่ที่ ๘ ตำบลพระธาตุ
มติที่ประชุม -รับทราบ 
แผนที่ ๒ แผนการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (Demand)
ผู้แทน รพ.แม่ระมาด -ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง ปัจจุบัน โรงพยาบาลแม่ระมาด ได้บำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด(ฝิ่น) จำนวน ๖๑ ราย โดยเป็นคนในพื้นที่ตำบลสามหมื่น จำนวน ๕๙ รายและเป็นคนตำบลแม่หละ  อำเภอท่าสองยาง จำนวน ๒ ราย
ผู้แทน สสอ.แม่ระมาด -ปัจจุบันสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ระมาดมีชุดตรวจปัสสาวะพอที่จะสนับสนุนให้แก่หน่วยงานในพื้นที่อำเภอแม่ระมาดได้ หากหน่วยงานใดต้องการสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด 
มติที่ประชุม -รับทราบ
แผนที่ ๓ แผนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด (Potential Demand)
ผอ.ร.ร.แม่ระมาดวิทยาคม -ได้ดำเนินการสุมตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง จำนวน ๓๖ ราย ซึ่งผลการตรวจไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนทั้ง ๓๖ ราย และขอประสานหน่วยงาน ว่าถ้ามีข้อมูลนักเรียนไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ขอให้แจ้งประสานโรงเรียนด้วย
ปลัดอำเภองานป้องกัน  -การสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนขอประสานให้ทางโรงเรียนแจ้งให้อำเภอทราบด้วยเพื่อที่จะได้บูรณาการร่วมตรวจ
ประธาน -ขอฝากให้ทางสถานศึกษาและทุกหน่วยงานให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามแผนงานที่ ๓ แม้จะมีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณเพราะว่าเด็กนักเรียนคืออนาคตของประเทศ

มติที่ประชุม -รับทราบ
แผนที่ ๔ แผนการปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย
ผู้แทน สภ.แม่ระมาด -สรุปคดียาเสพติดในรอบเดือนนี้  มีจำนวน  ๔  คดี ดังนี้
๑. คดีอาญาที่ ๓๐๐ / ๕๖
ข้อกล่าวหา  ๑. มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย
 ๒. มียาเสพติดให้โทษประเภท ๒ (ฝิ่น) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย
 ๓. มียาเสพติดให้โทษประเภท ๕ (กัญชา) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย
ของกลาง  ๑. ยาบ้า  ๒  เม็ด 
 ๒. ฝิ่นดิบ จำนวน ๒ ห่อ น้ำหนัก ๐.๕๐ กรัม 
๓. กัญชาแห้ง น้ำหนักประมาณ ๐.๕๐ กรัม
ผู้ต้องหา  นายมิ  ราตรีวิเวก  อายุ ๔๓ ปี ที่อยู่ ๔/ส  ม.๑๐ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
เหตุเกิดที่ เส้นทางระหว่างบ้านห้วยโป่ง ม.๑๐ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่ ๑๙   ธันวาคม ๒๕๕๖  เวลา ๑๗.๐๐ น.
๒. คดีอาญาที่ ๓๐๑ / ๕๖
ข้อกล่าวหา ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดย ผิดกฎหมายของกลาง  ยาบ้า  ๒๕๓  เม็ด
ผู้ต้องหา  ๑. นายนพดล  สารีคำ อายุ  ๓๐ ปี เลขที่ ๙๑  ม.๘ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
๒. น.ส.จันดี  ปะนันตา  อายุ  ๖๔ ปี เลขที่ ๑๕๖ ม.๘ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
เหตุเกิดที่  ถนนท้ายหมู่บ้าน ม.๘ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๕๖  เวลา ๑๖.๓๐ น.
๓.  คดีอาญาที่  ๗  / ๕๗    ยึดทรัพย์ที่    ๖ / ๕๗
ข้อกล่าวหา  มีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ (พืชฝิ่น)  โดยไม่ได้รับอนุญาต   และ ฐาน  บุกรุก ก่นสร้าง แผ้วถาง ยึดถือ ครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยไม่ได้รับอนุญาต
ผู้ต้องหา  -
เหตุเกิดที่  บริเวณหุบเขาบ้านห้วยขนุน ม.๑๓ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่ ๒๒ ม.ค.๕๗  เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น.
๔.  คดีอาญาที่  ๘ / ๕๗    ยึดทรัพย์ที่   ๗  / ๕๗
ข้อกล่าวหา  มีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ (พืชฝิ่น) โดยไม่ได้รับอนุญาต  และฐาน     บุกรุก ก่นสร้าง แผ้วถาง ยึดถือ ครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยไม่ได้รับอนุญาต
ผู้ต้องหา  -
สถานที่เหตุเกิด บริเวณหุบเขาบ้านทีวะเบยทะ ม.๑๐ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่ ๒๓ ม.ค.๕๗ เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น.

มติที่ประชุม -รับทราบ  
แผนที่ ๕ แผนความร่วมมือระหว่างประเทศ (ความร่วมมือระดับท้องถิ่น วังผา – ก๊กโก่)
ประธาน การจัดแข่งขันกีฬาหรือการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่นสองประเทศให้ถือว่าเป็นผลการดำเนินงานตามแผนงานที่ ๕ ด้วย
มติที่ประชุม -รับทราบ 
แผนที่ ๖ แผนสกัดกั้นยาเสพติด
ผบ.ร้อย ร .๔๓๒ - ได้ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดกั้น จำนวน ๒ จุด ซึ่งดำเนินการตรวจตลอด ๒๔ ชั่วโมง ในรอบเดือนนี้ไม่พบการกระทำผิดกฎหมายยาเสพติดแต่อย่างใด
ผบ.ร้อย ตชด.ที่ ๓๔๕ - ได้ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดกั้น จำนวน ๔ จุด ซึ่งดำเนินการตรวจตลอด ๒๔ ชั่วโมง ในรอบเดือนนี้ไม่พบการกระทำผิดกฎหมายยาเสพติดแต่อย่างใด
มติประชุม -รับทราบ
แผนที่ ๗ แผนบริหารจัดการแบบบูรณาการ
ประธาน -ในรอบเดือนนี้ทางท้องถิ่นไม่มีผลงานในเดือนต่อไปหากมีผลงานก็ขอให้นำมารายงานให้ที่ประชุมทราบด้วย
มติที่ประชุม -รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องอื่นๆ
-  กำหนดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอแม่ระมาด และประชุมคณะกรรมการรักษาความความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอำเภอแม่ระมาด  ครั้งที่         ๒ / ๒๕๕๗  ในวันที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗
มติที่ประชุม -รับทราบ
ประธาน -มีท่านใดจะแจ้งประสานในที่ประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มี   ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมประชุมในครั้งนี้ และขอปิดการประชุม
เลิกประชุมเวลา -๑๑.๐๐ น.
ลงชื่อ ม.ญ.                              ผู้บันทึกการประชุม
                (สมิต    ไชยเมืองชื่น)
                   อส.อ.แม่ระมาด ที่ ๖


      ลงชื่อ                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม
          (นายเกรียงศักดิ์  ประโลม)
           ปลัดอำเภอด้านงานป้องกัน


ปรับปรุงข่าวล่าสุด 06/02/2014
โดย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเดือนเมษายน 2556
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนเมษายน  ๒๕๕๖
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ
อำเภอแม่ระมาด   ครั้งที่  ๔  / ๒๕๕๖
วันจันทร์ที่   ๑  เมษายน   ๒๕๕๖  เวลา  ๐๙.๐๐ น.
ณ  ห้องประชุมอำเภอแม่ระมาด (ชั้น ๒)
...................................................................................
ผู้เข้าประชุม
๑.  นายนรภัทร  ปลอดทอง                            นายอำเภอแม่ระมาด
๒.  นายศิวัช  ฟูบินทร์                                  ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
๓.  พ.ต.ท.เอกพล  จินดาทจักร์                        (แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด
๔.  นายพงษ์ศักดิ์  เชาว์น้อย         (แทน)  สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
๕.  นายเฉลียว  ทองทิน                                เกษตรอำเภอแม่ระมาด
๖.  นายคะนอง  อินทร์พรหม                          ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด
๗.  พ.ต.ไพฑูรย์  อัคนิถิน                               สัสดีอำเภอแม่ระมาด
๘.  นายดิเรก  ปิติสาร          (แทน)  พัฒนาการอำเภอแม่ระมาด
๙.  นางยุพิน  วงษ์หมื่น                                 ท้องถิ่นอำเภอแม่ระมาด
๑๐.  ร.ต.อ.ธนศักดิ์  สุขเชย                            (แทน) ผู้บังคับกองร้อย  ตชด. ที่  ๓๔๕
๑๑. นายณัฐภาส  ศิริรัตน์                    ที่ดินอำเภอแม่ระมาด
๑๒.  นายประสาท  กำเนิด                             หัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนพะวอ
๑๓.  นายไชยยันต์  อุดปิน          (แทน) หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น
๑๔.  นายมลตรี  พุ่มกล่อม                             (แทน)  หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่  ตก  ๙ (แม่จะเรา)
๑๕.  นายไสว  ตุ้ยดา                                    หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่  ตก  ๒  (ขะเนจื้อ) 
๑๖.  ดร.ชัยณรงค์  มะเดชะ                            นายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาด
๑๗.  นายสีทน  ปงรังสี                                 (แทน)  นายกเทศมนตรีตำบลแม่จะเรา
๑๘.  นายวันชัย  พร้าวเอียด          (แทน) นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
๑๙.  นายสมนึก  ปู่อ้าย                                 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
๒๐.  นายเฉลิมเกียรติ  บูลย์ประมุข                   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
๒๑.  นายอุทัย  มูลตา                                   (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ
๒๒.  ส.ต.ท.สมชาติ  วุฒินันท์                          (แทน)  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น

๒๓.  นายกวิน  แว่นแก้ว                                ปลัดอำเภอแม่ระมาด
๒๔.  นายศุภสันส์  ภูมิไชยา                           ปลัดอำเภอแม่ระมาด
ผู้ไม่มาประชุม
       -ไม่มี
ผู้ร่วมประชุม
๑.  นายพิทักษ์  ศิลา                                    (แทน)  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ระมาด
๒.  นายวิทยา  พันธ์ปัญญากรกุล                     กำนันตำบลพระธาตุ
๓.  นายอนันต์  กาลังใจ                                กำนันตำบลแม่ระมาด
๔.  นายภาณุเดช  สุนศรี                               กำนันตำบลแม่จะเรา
๕.  นายมูล  นามโทยะ          กำนันตำบลขะเนจื้อ
๖.  นายวีระวุฒิ  ใหม่โม่ง          กำนันตำบลแม่ตื่น
๗.  นางพัทธนันต์  ตาวงศ์                             (แทน) ปลัดเทศบาลตำบลแม่ระมาด
๘.  นายสีทน  ปงรังสี                                  (แทน)  ปลัดเทศบาลตำบลแม่จะเรา
๙  นายอรรคเดช  สีตุ้ย         ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
๑๐.  นายกรกฤศ  วันธนานันต์         ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
๑๑.  ส.ต.ท.สมชาติ  วุฒินันท์                         ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น 
๑๒.  นายชลอ  จิ๋วแหยม                               ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
๑๓.  จ.ส.ท.บรรจง  ยะดอนใจ          ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ
๑๔.  นายเกียรติศักดิ์  กิจการ                         (แทน)  ผู้อำนวยการการศึกษานอกระบบและ
                                                             การศึกษาตามอัธยาศัย
๑๕.  นายแสวง  จะวรรณะ          ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาแม่ระมาด
๑๖.  นายอรุณ  กองห้าห้อง                            ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ระมาด
๑๗.  นายสมเนตร  ฉ่ำสุภาพ          ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.)
๑๘.  นางพิลัดชา  ไพรสณฑ์          (แทน) ผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้า  ที.โอ.ที.
๑๙.  ส.อ.วัชพล  คงทัน                   จุดตรวจพะละ 
๒๐.  ส.อ.ธีรพงษ์  น้อยสุภาพ          จุดตรวจพะละ
เริ่มประชุมเวลา   ๐๙. ๐๐  น. 
            เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายนรภัทร  ปลอดทอง  นายอำเภอแม่ระมาด ได้กล่าวเปิดการประชุมประจำเดือนเมษายน  ๒๕๕๖   มีดังนี้

ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน แนะนำข้าราชการที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด
ประธาน                    ๑) นางพรทิพย์  นวลอนงค์  ประมงอำเภอแม่สอด  เป็นผู้รับผิดชอบงานประมงในเขต
                             อำเภอแม่ระมาด  อีกตำแหน่งหนึ่ง  ตั้งแต่วันที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๖
๒) ขอขอบคุณส่วนราชการและองค์กรส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่ได้ให้ความร่วมมือในการ
ดำเนินโครงการ  จังหวัดเคลื่อนที่  บำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
จังหวัดตาก  ประจำปี  ๒๕๕๖  โครงการอำเภอเข้าวัดและโครงการวิ่งมินิมาราธอน
ประจำเดือนมีนาคมที่ผ่านมา  ซึ่งอำเภอหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความร่วมมือด้วยดี
เช่นนี้ในโอกาสอื่น ๆ ต่อไป    
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๔ / ๒๕๕๖  ประจำเดือนเมษายน  ๒๕๕๖
ขอให้เปิดดูได้ที่ Website:www.amphoe.com
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
-ไม่มี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑  ขอเชิญร่วมรับเสด็จ  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  
อัครราชกุมารี  ( ปกครองอำเภอ )  
ประธาน ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี
ประธานกิตติมศักดิ์  มูลนิธิ  พอ.สว.  จะเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  พอ.สว.
และพระราชทานของที่ระลึกแก่  คณะกรรมการ  อนุกรรมการ  อาสาสมัคร พอ.สว.
และผู้ทูลเกล้าฯ  ถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิ  ในวันศุกร์ที่  ๕  เมษายน  ๒๕๕๖
ณ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก  อำเภอวังเจ้า  จังหวัดตาก  โดยอำเภอแม่ระมาด
มีผู้ร่วมทูลเกล้าฯ  ถวายสมทบทุนมูลนิธิ  พอ.สว.  จำนวนทั้งสิ้น  ๑๔  ราย
อำเภอแม่ระมาดขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับเสด็จ  พระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  ในวันและสถานที่ดังกล่าว เวลา  ๑๑.๓๐ น. 
                              โดยแต่งเครื่องแบบหรือแต่งกายสุภาพและสวมรองเท้าหุ้มส้น
มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๒  มาตรการแก้ไขปัญหาหมอกควัน  ( ฝ่ายความมั่นคง )
ประธาน ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้มีการเฝ้าระวังไฟป่า  หมอกควัน  โดยเน้นความ
เข้มข้น “๑๐๐  วันอันตราย”  จนถึง  ๑๐  เมษายน  ๒๕๕๖  นั้น  ปรากฏว่า  
ในจังหวัดตาก  อำเภอแม่ระมาดมีจำนวนการเกิดไฟป่ามากเป็นอันดับ  ๒  รองจาก
อำเภอท่าสองยาง  อำเภอจึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง  ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  ตามแผนปฏิบัติการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน  ประจำปี  ๒๕๕๖  อย่างเคร่งครัดและให้ประกาศเสียงตามสายห้ามการเผาป่า  เผาไร่  ถ้าผู้ใดฝ่าฝืนจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดและหากจับผู้ลักลอบเผาป่าได้ให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างด้วย
ทั้งนี้   บ้านเรือนของประชาชน  ๑๗  ราย  บ้านป่าไร่ดินแดง  หมู่ที่  ๗  ตำบล
ขะเนจื้อ  ที่โดนไฟไหม้เมื่อวันที่  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๕๖  ที่ผ่านมานั้น  บัดนี้ได้รับการ
ช่วยเหลือจากภาคส่วนต่าง ๆ  ทั้งเหล่ากาชาดจังหวัด  สถานีกาชาดเทพรัตน์ที่  ๑๓  
ตาก  กิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาด  มูลนิธิแม่สอดสามัคคีการกุศล  ประชาชนทั่วไป ฯลฯ 
และได้รับการร่วมแรงร่วมใจจากชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกันสร้างบ้านคืนสู่สภาพปกติแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๓  การรักษาความปลอดภัยในวันหยุดราชการต่อเนื่อง  ห้วงเดือนเมษายน  ๒๕๕๖ ( ฝ่ายความมั่นคง )
ประธาน ด้วยอำเภอได้รับแจ้งจากจังหวัดว่า  ในห้วงเดือนเมษายน  ๒๕๕๖  เป็นช่วง
วันหยุดราชการต่อเนื่องโดยเฉพาะเทศกาลสงกรานต์  ซึ่งประชาชนจะเดินทางกลับ
ภูมิลำเนาและไปพักผ่อน  ท่องเที่ยว  ตลอดจนการจัดกิจกรรมรื่นเริงที่มีผู้ร่วมงาน
จำนวนมาก  ซึ่งอาจมีผู้ไม่หวังดีฉวยโอกาสก่อเหตุสร้างสถานการณ์  ที่ส่งผลกระทบต่อ
ความสงบเรียบร้อย  เพื่อป้องกันการก่อเหตุที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย
อำเภอจึงขอให้ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยสถานที่ราชการ  แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญต่าง ๆ  ในพื้นที่อย่าง
รอบคอบและรัดกุม  จัดเตรียมแผนหรือมาตรการรองรับสถานการณ์  และซักซ้อมการ
ปฏิบัติ  โดยถ้าหากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นให้รายงานอำเภอทราบทันที
มติที่ประชุม รับทราบ๔.๔  การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  
ปี ๒๕๕๖ ( ฝ่ายความมั่นคง )
ประธาน ด้วยอำเภอได้รับแจ้งจากจังหวัดว่า  ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้
แจ้งแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  ปี  ๒๕๕๖
เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์  ปี  ๒๕๕๖  มีสาระสำคัญดังนี้
๑)  ชื่อในการใช้รณรงค์ใช้ชื่อว่า “สงกรานต์เป็นสุข  ทุกคนปลอดภัย  ร่วมใจรักษา
วัฒนธรรม”
๒)  ดำเนินการระหว่างวันที่  ๑๑ – ๑๗  เมษายน  ๒๕๕๖  รวม  ๗  วัน
๓)  เป้าหมายการดำเนินงาน  ให้สามารถลดจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ  จำนวน
ผู้เสียชีวิต  และจำนวนผู้บาดเจ็บ (Admit)  ให้เหลือน้อยที่สุด  เมื่อเทียบกับช่วงเทศกาล
สงกรานต์  ปี  ๒๕๕๕
๔)  ช่วงเวลาดำเนินการ  กำหนดเป็น  ๓  ช่วง
(๑)  ช่วงเตรียมความพร้อม  ระหว่างวันที่ ๑ – ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖
(๒)  ช่วงการรณรงค์  ระหว่างวันที่  ๑  มีนาคม – ๑๐  เมษายน ๒๕๕๖
(๓)  ช่วงควบคุมเข้มข้น  ระหว่างวันที่  ๑๑ – ๑๗ เมษายน  ๒๕๕๖
ในการนี้อำเภอขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดำเนินการดังนี้
๑) จัดตั้งศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
ปี  ๒๕๕๖  เพื่ออำนวยการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนบูรณาการฯ  และแผนปฏิบัติการใน
ทุกระดับ
๒)  ใช้แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเป็นกรอบแนวทางในการ
ดำเนินการในช่วงเทศกาล
๓)  จัดทำแผนปฎิบัติการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  โดยให้นำข้อมูลสถิติใน
พื้นที่มาวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหา  รวมทั้งกำหนดจุดในการตั้งจุด
ตรวจและจุดบริการให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในพื้นที่
๔)  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้กำหนดเป้าหมายในการดำเนินการในพื้นที่ของ
ตน  โดยให้สามารถลดจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ  จำนวนผู้เสียชีวิต  และจำนวนผู้บาดเจ็บให้เหลือน้อยที่สุด
๕)  กำหนดตั้งจุดตรวจ / ด่านตรวจร่วม  สนธิกำลังของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย

๖)  กำหนดตั้งจุดตรวจตักเตือนประจำชุมชน  หมู่บ้าน  ใช้มาตรการควบคุมทางสังคม
ในพื้นที่ชุมชน  หมู่บ้าน
๗)  ตั้งหน่วยสนับสนุน  และบริการประชาชน  โดยกำหนดโครงการ / กิจกรรม  
หน่วยสนับสนุนการปฎิบัติงาน  จุดบริการต่าง ๆ  
๘) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการรายงานข้อมูลอุบัติเหตุ  ด้วยระบบ  e-Report
 ระหว่างวันที่  ๑๑ – ๑๗ เมษายน  ๒๕๕๖
๙)  ส่งเสริมวัฒนธรรมการเล่นน้ำสงกรานต์ให้ถูกต้องตามประเพณีอันดีงามของไทย
และจัดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ที่ปลอดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
๑๐)  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการร่วมกับสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการ “ฝากรถจักรยานยนต์ไว้กับตำรวจ”
๑๑)  ประชาสัมพันธ์ชื่อการรณรงค์ “สงกรานต์เป็นสุข  ทุกคนปลอดภัย  ร่วมใจรักษา
วัฒนธรรม”
๑๒)   ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนเล่นน้ำสงกรานต์ในพื้นที่ที่เล่นน้ำสงกรานต์ที่จัด
ไว้ให้  และให้เล่นน้ำสงกรานต์ตามประเพณีที่ดีงาม
๑๓)   ประชาสัมพันธ์บริเวณที่เป็นจุดอันตราย  ถนนที่อยู่ระหว่างซ่อมแซมหรือก่อสร้าง
เพื่อป้องกันปัญหาอุบัติเหตุและการจราจรติดขัด
๑๔)   ประชาสัมพันธ์อย่างเข้มข้นให้ประชาชนรับทราบเกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ  ที่จะ
ดำเนินการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๖  ผ่านทุกสื่อ 
๑๕)   ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดเตรียมความพร้อมของหน่วยกู้ชีพกู้ภัยทั้งด้าน
บุคลากร  เครื่องมือ  และวัสดุอุปกรณ์  การสั่งการ  ระบบการติดต่อสื่อสาร
มติที่ประชุม   รับทราบ
๔.๕  การจัดทำโซนนิ่งภาคเกษตร ( สำนักงานอำเภอ )
ประธาน ตามที่ได้มีการประชุมมอบนโยบายการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมของ
ประเทศและการจัดการตลาดสินค้าเกษตรในพื้นที่  เพื่อดำเนินการบูรณาการการจัดทำ
โซนนิ่งภาคเกษตร  เพื่อเป็นการแนวทางในการบริหารจัดการและกำหนดพื้นที่ที่
เหมาะสมในการเพาะปลูกสินค้าการเกษตรแตะละชนิด
อำเภอจึงขอให้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งดำเนินการสำรวจและระบุ
พื้นที่ในความรับผิดชอบของตนลงในแผนที่  ๑ : ๕๐,๐๐๐  และระบุการใช้พื้นที่ทางการ
เกษตรในการปลูกพืช  ประเภทต่าง ๆ  เช่น  ข้าวโพด  อ้อย  มัน  เป็นต้น  ว่าจุดใด

ปลูกพืชชนิดใด  พร้อมทั้งให้จัดทำแผนที่แหล่งน้ำ  โดยระบุรายละเอียดต่าง ๆ  เช่น 
เส้นทางน้ำ  สระน้ำ  อ่างเก็บน้ำ  ท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร  เป็นต้น  เพื่อจักได้ดำเนินการจัดทำโซนนิ่งภาคเกษตรต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๖  การจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดตากเนื่องในเทศกาล
วันสงกรานต์  ประจำปี  ๒๕๕๖  ( สำนักงานอำเภอ )
ประธาน  เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ทุกปีที่ผ่านมา  จังหวัดตากได้จัดงานประเพณี
รดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดตากมาโดยตลอด  เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงาม  สำหรับในปี  ๒๕๕๖  นี้  จังหวัดตากได้กำหนดจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวฯ ในวันพุธที่  ๑๗  เมษายน  ๒๕๕๖  ณ  บริเวณบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  
          เวลา  ๑๔.๐๐  น. 
อำเภอจึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานในวัน  เวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยการ
แต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองหรือชุดผ้าไทย
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๗  ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมรณรงค์ “ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์”
( สำนักงานอำเภอ )
ประธาน ด้วยอำเภอได้รับแจ้งจากจังหวัดว่า  กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินโครงการ
พัฒนาส้วมสาธารณะไทยเพื่อให้ส้วมสาธารณะมีมาตรฐาน  ไม่เป็นแหล่งแพร่กระจาย
โรคติดต่อ  สร้างพฤติกรรมการใช้ส้วมสาธารณะที่ถูกต้องให้กับประชาชน  และเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีประชาชนเดินทางไปท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก  และจำเป็นต้องใช้ส้วมสาธารณะ  จึงจัดให้มีกิจกรรมสัปดาห์ทำความสะอาดส้วมก่อนวันสงกรานต์  ระหว่างวันที่  ๑ –  ๗ เมษายน  ๒๕๕๖  เพื่อทำความสะอาดและปรับปรุงส้วมในความรับผิดชอบของตน  พร้อมกระตุ้นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไปมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง
 ในการนี้อำเภอจึงขอให้ส่วนราชการต่าง ๆ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัด
กิจกรรมฯ  ดังกล่าวโดยพร้อมกัน  สามารถ Download  คู่มือการรณรงค์ “ล้างส้วม
พร้อมกัน…รับวันสงกรานต์” ได้จาก Website  ของกรมอนามัยที่ 
           www.anamai.moph.go.th  หรือ  http://env.anamai.go.th
มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๘  ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมภาษาพม่า ( สำนักงานอำเภอ )
ประธาน ด้วยอำเภอแม่ระมาดจะดำเนินการรับสมัครผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมภาษา
พม่า  เป็นเวลา  ๕  วัน  ระหว่างวันที่  ๒๙ เมษายน  ถึงวันที่  ๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๖
โดยจังหวัดตากจะจัดส่งวิทยากรอบรมให้ความรู้  ณ  ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด  
โดยกำหนดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมได้  ณ  สำนักงานอำเภอ  ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด  (ชั้น ๒)  ม.ญ.ชาญ  แก้วลือไชย  ได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่  
๕  เมษายน  ๒๕๕๖  ในวัน  และเวลาราชการ
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๙  โครงการ “อำเภอเข้าวัด  ทำบุญวันพระ” ในปี  ๒๕๕๖ ( สำนักงานอำเภอ )
ประธาน ในเดือนเมษายน  ๒๕๕๖  มีกำหนดการเยี่ยมวัด   ดังนี้
-วันพุธที่  ๑๐  เมษายน  ๒๕๕๖  ณ  วัดแม่ระมาดน้อย  หมู่  ๘  ตำบลขะเนจื้อ  
โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อเป็นผู้ประสานงาน
-วันพฤหัสบดีที่  ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๖  ณ  วัดศรีบุญเรือง  หมู่  ๔  ตำบลแม่ระมาด
โดยมีโรงพยาบาลแม่ระมาดเป็นผู้ประสานงาน
ทั้งนี้  ตั้งแต่เวลา  ๐๖.๓๐-๐๘.๐๐ น.  จึงขอเชิญชวนส่วนราชการต่าง ๆ
เข้าร่วมโครงการฯ  ดังกล่าวต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๑๐  กำหนดออกหน่วยรับบริจาคโลหิต  ( สำนักงานอำเภอ )
ประธาน ในเดือนเมษายน  ๒๕๕๖  มีกำหนดการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต  ดังนี้
 - วันจันทร์ที่  ๑  เมษายน  ๒๕๕๖  ณ  ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด
 -วันอังคารที่  ๒  เมษายน  ๒๕๕๖  ณ  กองร้อยตชด. ที่  ๓๔๕
จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ  ประชาสัมพันธ์
เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ร่วมบริจาคโลหิตในวันดังกล่าวตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ –  
๑๒.๐๐น.
มติที่ประชุม   รับทราบ
๔.๑๑  สรุปผลงานของกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาดประจำเดือนมีนาคม  ๒๕๕๖  
( สำนักงานอำเภอ )
ประธาน ด้วยกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาดนำโดยนายกกิ่งกาชาดอำเภอ
(นางสุดาวรรณ  ปลอดทอง)  พร้อมสมาชิกกิ่งกาชาด  ได้ออกให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้
และผู้ด้อยโอกาสประจำเดือนมีนาคม  ๒๕๕๖  รายละเอียดมีดังนี้
๑) วันที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๕๖  มอบถุงยังชีพพร้อมเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มให้ราษฎร
บ้านห้วยน้ำเย็น  หมู่ที่  ๑  บ้านห้วยน้ำเย็น  หมู่ที่  ๑  ตำบลแม่ตื่น  จำนวน  ๑  ราย
๒) วันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๖  มอบถุงยังชีพพร้อมผ้าห่มจำนวน  ๓๐  ผืนและเสื้อผ้า
มือสอง  จำนวน  ๑  กระสอบ  ให้ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยบ้านป่าไร่ดินแดง  หมู่ที่  ๗  ตำบลขะเนจื้อ   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๑๒,๐๐๐  บาท 
๓) วันที่  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๕๖  ร่วมออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่พร้อมเหล่ากาชาด
จังหวัดและสถานีกาชาดเทพรัตน์ที่  ๑๓ ตาก  มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน  จำนวน  ๒๐ ทุนๆละ  ๑,๐๐๐  บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๒๐,๐๐๐  บาท
๔) วันที่  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๕๖  ร่วมมอบถุงยังชีพพร้อมเครื่องครัวกับเหล่ากาชาด
จังหวัดและสถานีกาชาดเทพรัตน์ที่  ๑๓ ตาก  ให้กับราษฎรที่ประสบอัคคีไฟบ้านป่าไร่
ดินแดง  หมู่ที่  ๗  ตำบลขะเนจื้อ  รวมถุงยังชีพ  ๓๔  ชุด
๕) วันที่  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๕๖  ร่วมพิธีส่ง-มอบอาคารเรียนที่ทางกิ่งกาชาดอำเภอ
แม่ระมาดได้บริจาคงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนให้กับโรงเรียนกลาโหม
ราชเสนา  แบบสร้างเอง  ขนาด  ๙ x ๑๖  เมตร  จำนวน  ๒  ห้องเรียน
๖) วันที่  ๒๕  มีนาคม  ๒๕๕๖  มอบถุงยังชีพให้กับราษฎรที่ประสบอัคคีไฟบ้านพะละ
หมู่ที่  ๓  ตำบลขะเนจื้อ  จำนวน  ๑  ราย
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องจากหน่วยงานต่าง ๆ
๕.๑  สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
ประธาน ขอให้สาธารณสุขอำเภอชี้แจงรายละเอียดแก่ที่ประชุม
สาธารณสุขอำเภอ สรุปสถานการณ์โรคไข้เลือดออกอำเภอแม่ระมาด  ปี  ๒๕๕๖
 (วันที่ ๑ มกราคม – ๒๕ มีนาคม  ๒๕๕๖)
นับตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๒๕  มีนาคม  ๒๕๕๖  
สสอ.แม่ระมาด  ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรวมจำนวนทั้งสิ้น  ๙  ราย
คิดเป็นอัตราป่วย  ๑๗.๗๘  ต่อประชากรแสนคน  ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต
พบผู้ป่วยสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์  จำนวน  ๖  ราย  โดยมีรายงานผู้ป่วยเดือนมกราคม
๓  ราย ,กุมภาพันธ์  ๖  ราย ,มีนาคม  ๐  ราย
ตำบลที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือ ตำบลพระธาตุ  อัตราป่วยเท่ากับ 
๖๔.๒๕ ต่อประชากรแสนคน  รองลงมาคือ  ตำบลแม่จะเรา  อัตราป่วย ๒๗.๓๕  
ต่อประชากรแสนคน  และตำบลแม่ระมาด  อัตราป่วย  ๒๒.๓๓  ต่อประชากรแสนคน
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๒  โรงพยาบาลแม่ระมาด
ประธาน ขอให้โรงพยาบาลแม่ระมาดขี้แจงรายละเอียดแก่ที่ประชุม
โรงพยาบาลแม่ระมาด สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล  ประจำเดือนมีนาคม  ๒๕๕๖
๑)  โรงพยาบาลแม่ระมาดได้ออกหน่วยค้นหาและตรวจรักษาโรคมาลาเรียเคลื่อนที่
ที่บ้านเมยผู้ใหญ่ปุ่ม,เมยกำนันสุข,เมยห้วยไผ่,เมยแม่มาลัยและเมยน้ำดิบบอนหวาน
เดือนมีนาคม  ๒๕๕๖  มีผู้รับการตรวจ  จำนวน  ๓๒  ราย  พบเชื้อมาลาเรีย
จำนวน  ๑  ราย  คิดเป็นร้อยละ  ๓.๑๒  เป็นเชื้อ  PF.  จำนวนผู้ป่วยลดลงจากเดือน
ที่แล้ว
๒) วันที่  ๖  มีนาคม  คณะเจ้าหน้าที่  รพ.แม่ระมาด  ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ
ประกวด  อสม.ดีเด่นระดับชาติ  สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ปี ๒๕๕๖
ณ  บ้านห้วยสลุง  ต.พระธาตุ
๓) วันที่  ๑๑  มีนาคม   คณะเจ้าหน้าที่ รพ.แม่ระมาด  ร่วมกิจกรรมโครงการ “อำเภอ
ข้าวัด  ทำบุญวันพระ”  ณ  วัดดอนมูล  ต.แม่ระมาด
๔)  วันที่  ๑๓  มีนาคม  รพ.แม่ระมาดจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกตรวจรักษา
ประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่  บำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  ปี  ๒๕๕๖  ณ  โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ  มีผู้รับบริการ  จำนวน  ๑๒๑  คน
๕)  วันที่  ๑๔  มีนาคม  เจ้าหน้าที่รพ.แม่ระมาดร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาดออก
หน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ที่ รพ.สต.สันป่าไร่ (สถานีอนามัย)  ได้โลหิต  
จำนวน ๑๐ ยูนิต
๖) วันที่  ๒๒  มีนาคม  เจ้าหน้าที่ รพ.แม่ระมาด  ร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ  
ออกหน่วยแพทย์  พอ.สว. ที่บ้านเกร้มอคี  หมู่  ๑๓ ต.แม่ตื่น  มีผู้รับบริการ  ๑๑๑  ราย
๗) วันที่  ๒๒  มีนาคม  คณะเจ้าหน้าที่  รพ.แม่ระมาด  ร่วมกิจกรรมวันงาน  
อสม.แห่งชาติ  ปี  ๒๕๕๖  ณ  เทศบาลตำบลแม่จะเรา
๘)  วันที่  ๒๖  มีนาคม  คณะเจ้าหน้าที่  รพ.แม่ระมาด  ร่วมกิจกรรมโครงการ
“อำเภอข้าวัด  ทำบุญวันพระ”  ณ  วัดทุ่งมะขามป้อม  ต.พระธาตุ 
๙)  วันที่  ๒๘  มีนาคม  รพ.แม่ระมาดจัดอบรมฟื้นฟูความรู้ด้านการช่วยฟื้นคืนชีพแก่
สมาชิก  อพปร.  ทีมงานกู้ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอแม่ระมาดเพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี  ๒๕๕๖
มติที่ประชุม            รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๖ แผนปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ ประจำเดือนเมษายน   ๒๕๕๖
     -รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
ระเบียบวาระที่  ๗ เรื่องอื่นๆ 
๗.๑  กำหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๖
วันพฤหัสบดีที่  ๒  พฤษภาคม ๒๕๕๖   เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด  (ชั้น  ๒)
ประธาน กำหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๖
วันพฤหัสบดีที่  ๒  พฤษภาคม ๒๕๕๖   เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด  (ชั้น  ๒)  ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกที
มติที่ประชุม รับทราบ
๗.๒  กำหนดการประชุมกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ฯลฯ  ประจำเดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๖
วันพฤหัสบดีที่  ๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๐.๐๐  น. ณ  หอประชุมอำเภอ
แม่ระมาด
ประธาน กำหนดการประชุมกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ฯลฯ  ประจำเดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๖
วันพฤหัสบดีที่  ๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๐.๐๐  น. ณ  หอประชุมอำเภอ
แม่ระมาด  ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกที
มติที่ประชุม รับทราบ  
ประธาน ส่วนราชการใดไม่มีเรื่องที่จะหารือในที่ประชุมก็ขอปิดการประชุมประจำเดือน
เมษายน  ๒๕๕๖

                                          ลงชื่อ  ม.ญ.ธัญวรัตม์  ศรีคำลือ  ผู้จดบันทึกการประชุม
                                                 ( ม.ญ.ธัญวรัตม์  ศรีคำลือ )
                                               สมาชิก  อส.อ.แม่ระมาด  ที่  ๖
                                          ลงชื่อ  นายศุภสันส์  ภูมิไชยา  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
                                                 ( นายศุภสันส์  ภูมิไชยา )
                                               ปลัดอำเภอสำนักงานอำเภอ
                                        


ปรับปรุงข่าวล่าสุด 01/05/2013
โดย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมกราคม  ๒๕๕๖
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ
อำเภอแม่ระมาด   ครั้งที่  ๒  / ๒๕๕๖
วันศุกร์ที่   ๑  กุมภาพันธ์   ๒๕๕๖  เวลา  ๐๙.๐๐ น.
ณ  ห้องประชุมอำเภอแม่ระมาด (ชั้น ๒)
...................................................................................

ผู้เข้าประชุม
๑.  นายนรภัทร  ปลอดทอง                            นายอำเภอแม่ระมาด
๒.  นายศิวัช  ฟูบินทร์                                  ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
๓.  พ.ต.ท.เอกพล  อินทร์จักษ์                         (แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด
๔.  นายพงษ์ศักดิ์  เชาว์น้อย                           (แทน) สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
๕.  นายเฉลียว  ทองทิน                                เกษตรอำเภอแม่ระมาด
๖.  นายอนนต์   นันทแลบ                             ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด
๗.  พ.ต.ไพฑูรย์  อัคนิถิน                               สัสดีอำเภอแม่ระมาด
๘.  นายดิเรก  ปิติสาร          (แทน)  พัฒนาการอำเภอแม่ระมาด
๙.  นางยุพิน  วงษ์หมื่น                                 ท้องถิ่นอำเภอแม่ระมาด
๑๐.  ร.ต.อ.สมศักดิ์  สุขเชย                            (แทน) ผู้บังคับกองร้อย  ตชด. ที่  ๓๔๕
๑๑.  นายประวิช  จันละ          หัวหน้าสรรพากรพื้นที่อำเภอแม่ระมาด
๑๒.  นายณัฐภาส  ศิริรัตน์          ที่ดินอำเภอแม่ระมาด
๑๓.  นายสัมฤทธิ์  ม่วงไหมทอง                       (แทน) หัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนพะวอ
๑๔.  นายประภาส  ผิวอ่อน                             (แทน)  หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่  ตก  ๙ (แม่จะเรา)
๑๕.  นายไสว  ตุ้ยดา                                    หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่  ตก  ๒  (ขะเนจื้อ) 
๑๖.  นายอังกรู  แก้วจันเพ็ชร                         (แทน)  นายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาด
๑๗.  นายสีทน  ปงรังสี                                 (แทน)  นายกเทศมนตรีตำบลแม่จะเรา
๑๘.  นายเกษม  ติสา                    (แทน) นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
๑๙.  นายธวัชชัย  สุภาราช                             (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
๒๐.  นายจเร  วารีวิชัย                                 (แทน)  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
๒๑.  นายชูศักดิ์  โสภณพนิดา                         (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ
๒๒.  ส.ต.ท.สมชาติ  วุฒินันท์                          (แทน)  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
๒๓.  นายกวิน  แว่นแก้ว                               ปลัดอำเภอแม่ระมาด
๒๔.  นางสาวนราภรณ์  ช้างทอง                      ปลัดอำเภอแม่ระมาด
ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายพรัญชัย  ศิริพุฒิ                                หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น
๒.  นายเจริญ  ทรัพย์ขุนดอน          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
ผู้ร่วมประชุม
๑.  นายพิทักษ์  ศิลา                                    (แทน)  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ระมาด
๒.  นายอินคำ  ภูผาอนุรักษ์                           (แทน)  กำนันตำบลพระธาตุ
๓.  นายมานพ  มโนทิพย์เจริญ                        กำนันตำบลสามหมื่น
๔.  นายภาณุเดช  สุนศรี                                กำนันตำบลแม่จะเรา
๕.  นายมูล  นามโทยะ          กำนันตำบลขะเนจื้อ
๖.  นายวีระวุฒิ  ใหม่โม่ง          กำนันตำบลแม่ตื่น
๗.  ว่าที่ ร.อ.ณัฐกิตติ์  คำน่าน                         ปลัดเทศบาลตำบลแม่ระมาด
๘.  นายวาทิช  อนันจิตติภัทร                         (แทน)  ปลัดเทศบาลตำบลแม่จะเรา
๙.  นายชัยวัฒน์  ศรีจันทร์                            (แทน)  ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง 
๑๐.  ส.ต.ท.สมชาติ  วุฒินันท์                            ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
๑๑.  นายอรรคเดช  สีตุ้ย                                 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด 
๑๒.  จ.ส.ท.บรรจง  ยะดอนใจ                         ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ  
๑๓.  นายชลอ  จิ๋วแหยม                               ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
๑๔.  นางรัตนภรณ์  มะกรูดอินทร์                    (แทน)  ผู้อำนวยการการศึกษานอกระบบและ
                                                              การศึกษาตามอัธยาศัย
๑๕.  นายทองหล่อ  ห่อทอง                           (แทน)  ประธานศูนย์ประสานงานโรงเรียนแม่ระมาด      
๑๖.  นายอนุกุล   บัวจันทร์                            (แทน)  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ระมาด
๑๗.  นายประทีป  เครืออยู่          (แทน)  หมวดการทางแม่ระมาด
๑๘.  นายอนุริทธ์   กาญจนโสภณ                     (แทน)  ผู้จัดการธนาคารออมสิน
๑๙.  นายธรรมสรณ์  แสงโชติ          ผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้า  ที.โอ.ที.
๒๐.  ร.ต.อำนวย                      หัวหน้าชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน  ๓๑๐๑
๒๑.  ร.ต.ยุทธพงษ์  อินทร์น้อย          หน.ชป.กร.๓๐๒
เริ่มประชุมเวลา   ๐๙. ๐๐  น. 
            เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายนรภัทร  ปลอดทอง  นายอำเภอแม่ระมาด ได้กล่าวเปิดการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๕๖   มีดังนี้
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมวิ่งสัญจรเพื่อเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด
สนามที่  ๑  ณ  โรงพยาบาลแม่ระมาด  วันเด็กแห่งชาติ  วันที่  ๑๒  มกราคม  ๒๕๕๖
ซึ่งมีทางกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาดได้มอบเสื้อที่ระลึกให้กับผู้ที่ร่วมวิ่ง  ขนม  อำเภอ
แม่ระมาดฝ่ายความมั่นคงมอบเสื้อให้กับผู้ร่วมวิ่งและทางโรงพยาบาลแม่ระมาดได้สนับสนุนข้าวต้ม  น้ำเต้าหู้  และสำนักงานการประปาแม่สอด  สนับสนุนน้ำดื่ม  ขนม
สำหรับเดือนกุมภาพันธ์  สนามที่  ๒  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลแม่จะเรา  ในวันเสาร์
ที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  และสนามที่  ๓  เดือนมีนาคม  องค์การบริหารส่วนตำบล
ขะเนจื้อ  และขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมต้อนรับคณะ พล.ต.ท.ชัจจ์  กุลดิลก
ณ  วัดทุ่งมะขามป้อม  เมื่อวันที่  ๑๙  มกราคม  ๒๕๕๖  ที่ได้มาติดตามโครงการประปา
ผิวดินในเขตพื้นที่ตำบลพระธาตุ
๑)  แนะนำข้าราชการที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด
ประธาน                      -ได้มีข้าราชการมาปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด  ๑  ราย  นายศิวัช  ฟูบินทร์  
ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร  อำเภอฟากท่า  จังหวัดอุตรดิตถ์  ย้ายมาดำรง
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง  อำเภอแม่ระมาด  ตั้งแต่วันที่   ๒๑  มกราคม ๒๕๕๖    
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๒ / ๒๕๕๖  ประจำเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๕๖
ขอให้เปิดดูได้ที่ Website:www.amphoe.com
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
-ไม่มี
มติที่ประชุม รับทราบระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑  สรุปสาระสำคัญการประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
ในระดับพื้นที่  (สำนักงานอำเภอ)
ประธาน ขอให้สำนักงานอำเภอชี้แจงรายละเอียดแก่ที่ประชุม
สำนักงานอำเภอ -สรุปสาระสำคัญมีดังนี้
๑) การมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติราชการจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี 
          ๑.๑  การบูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด  กลุ่มจังหวัด  ขอให้จัดทำแผน
ยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศและ
ยุทธศาสตร์ของอาเซียน
๑.๒  สินค้า  OTOP (๑ ตำบล ๑  ผลิตภัณฑ์)  ขอให้อำเภอและพัฒนาชุมชน
พิจารณาดำเนินการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP  ให้เหมาะสมกับกลุ่ม
สินค้า  OTOP  ตามแนวทางที่วางไว้
๑.๓  การปลูกป่าและฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำ ขอให้อำเภอดำเนินการปลูกป่า  ๘๐๐
ล้านกล้า  ๘๐  พรรษามหาราชินี  เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้น
๑.๔  การแก้ไขปัญหายาเสพติด  ขอให้อำเภอดูแลและพัฒนาโครงการ
To  be  number  one  ซึ่งเป็นโครงการที่ดีต่อเยาวชนและเป็นส่วนที่สามารถป้องกัน
ยาเสพติดโดยเฉพาะในเยาวชนได้อย่างดียิ่ง
๑.๕  การพัฒนารายได้และลดรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ขอให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอาใจใส่ในจุดนี้โดยเฉพาะ  แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินโดยการนำข้อมูลการติดมิเตอร์ไฟฟ้าไปใช้ในการจัดทำข้อมูลรายละเอียด  
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรับบาล  คือ  การโซนนิ่งประเทศ
ในการนี้ขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๒  กำหนดออกหน่วยรับบริจาคโลหิต  ( สำนักงานอำเภอ )
ประธาน ขอให้สำนักงานอำเภอชี้แจงรายละเอียดแก่ที่ประชุม
สำนักงานอำเภอ ในเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  มีกำหนดการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต  ดังนี้
 - วันพฤหัสบดีที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  ณ  โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 
- วันอังคารที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลแม่จะเรา  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ  ประชาสัมพันธ์
เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ร่วมบริจาคโลหิตในวันดังกล่าวตั้งแต่เวลา 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๓  การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  พอ.สว.( สำนักงานอำเภอ )
ประธาน ขอให้สำนักงานอำเภอชี้แจงรายละเอียดแก่ที่ประชุม
สำนักงานอำเภอ -วันศุกร์ที่  ๑๕  กุมภาพันธ์   ๒๕๕๖  ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  พอ.สว.
 บ้านเลอตอ  หมู่ที่  ๑๓   ตำบลแม่ตื่น  อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก
                                           จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ  ประชาสัมพันธ์
ชาวบ้านในพื้นที่เพื่อมารับบริการด้านการแพทย์ในวันดังกล่าว
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๔  สรุปผลงานของกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาดประจำเดือนมกราคม  ๒๕๕๖  (สำนักงานอำเภอ)
ประธาน ขอให้สำนักงานอำเภอชี้แจงรายละเอียดแก่ที่ประชุม
สำนักงานอำเภอ ด้วยกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาดนำโดยนายกกิ่งกาชาดอำเภอ
(นางสุดาวรรณ  ปลอดทอง)  พร้อมสมาชิกกิ่งกาชาด  มอบเงินสนับสนุนก่อสร้าง
อาคารเรียน  พร้อมออกมอบถุงยังชีพให้กับผู้ยากไร้  คนด้อยโอกาสและมอบเตียงผู้ป่วย
ให้กับคนพิการ  ในพื้นที่อำเภอแม่ระมาดเมื่อวันที่  ๒๓  มกราคม  ๒๕๕๖  รายละเอียด
มีดังนี้
๑) มอบเงินให้โรงเรียนกลาโหมราชเสนา  หมู่ที่  ๖  ตำบลขะเนจื้อ  เพื่อจัดซื้อวัสดุ
ก่อสร้างอาคารเรียน  ทั้งนี้โรงเรียนร่วมกับชุมชนเป็นผู้ดำเนินการออกแรงในการก่อสร้าง
เป็นเงินทั้งสิ้น  ๙๐,๐๐๐  บาท  (เก้าหมื่นบาทถ้วน)
๒) มอบเตียงผู้ป่วยให้กับหลานสมาชิก อส.อ.แม่ระมาด (ม.ญ.ประสาน  กล่ำทา)  
ซึ่งพิการตั้งแต่กำเนิด  ซึ่งป่วยเป็นโรคกระดูกอ่อน  เคลื่อนไหวร่างกายไม่ได้
เป็นเงิน  ๑๓,๐๐๐   บาท  (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๓) มอบพัดลมเพดานให้กับศูนย์การเรียนรู้ชุมชนแม่ฟ้าหลวง  บ้านแสม  หมู่ที่  ๔
ตำบลสามหมื่น  จำนวน  ๓  ตัว  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๓,๕๐๐  บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๔) มอบถุงยังชีพให้ผู้ยากไร้  ตำบลขะเนจื้อ    จำนวน  ๑  ราย
๕) มอบถุงยังชีพให้ผู้ยากไร้  ตำบลแม่ระมาด   จำนวน  ๘  ราย
๖) มอบถุงยังชีพให้ผู้ยากไร้  ตำบลพระธาตุ     จำนวน  ๑  ราย
๗) มอบถุงยังชีพให้ผู้ยากไร้  ตำบลแม่จะเรา     จำนวน  ๑๐  ราย
รวมเป็นเงิน  ๑๒,๐๐๐  บาท  (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๑๑๘,๕๐๐  บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๕  นโยบายลดอบายมุข  สร้างสุขให้สังคม  (ฝ่ายความมั่นคง)
ประธาน ขอให้ฝ่ายความมั่นคงชี้แจงรายละเอียดแก่ที่ประชุม
ฝ่ายความมั่นคง ด้วยอำเภอได้รับแจ้งจากจังหวัดว่า  กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการตาม
นโยบายจัดระเบียบอย่างต่อเนื่อง  ตั้งแต่ปี  พ.ศ. ๒๕๔๕  จนถึงปัจจุบัน  ทำให้สถาน
บริการปฎิบัติอยู่ในกรอบของระเบียบที่ดีขึ้นเป็นลำดับ  เมื่อเทียบกับก่อนการประกาศ
นโยบายจัดระเบียบสังคม  และปัจจุบันแนวโน้มของสถานบริการได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง
เนื่องจากการขออนุญาตต้องถูกตรวจสอบประวัติผู้ขออนุญาต  และสถานที่ตั้งสถาน
บริการอย่างเข้มงวด
ในการนี้จังหวัดจึงขอให้อำเภอได้จัดชุดติดตามตรวจสอบการดำเนินงานตาม
นโยบายลดอบายมุขสร้างสุขให้สังคม  เข้าตรวจสอบกับท้องที่ที่ปล่อยปละละเลยให้มี
สถานบริการ  ร้านจำหน่ายสุราที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ  รวมทั้งแหล่ง
อบายมุขอื่น ๆ  หากชุดติดตามตรวจสอบเข้าตรวจสอบกับพื้นที่ใดและหากพบว่า
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปล่อยปละละเลยให้มีการฝ่าฝืนนโยบายลดอบายมุข  สร้างสุขให้
สังคมจักได้มีการพิจารณาลงโทษทางปกครองและทางวินัยต่อไป  และส่วนราชการที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้เริ่มปฎิบัติการตามกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงาน  ดังนี้  
๑) กำหนดนโยบาย
๒) สร้างความเข้าใจ “นโยบายลดอบายมุข  สร้างสุขให้สังคม”
๓) สร้างช่องทางในการรับแจ้งเบาะแส
๔) บังคับใช้กฎหมาย
๕) ติดตาม   กำกับ  ตรวจสอบ
๖) ประชาสัมพันธ์
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  ๒๑  มกราคม  ๒๕๕๖เป็นต้นไป  พร้อมรายงานผลให้อำเภอทราบ
ด้วย  เพื่อที่อำเภอจักได้รายงานให้จังหวัดทราบต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๖  การเตรียมการป้องกันและการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดตาก  
ปี ๒๕๕๖ และมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันภาคเหนือ 
( ฝ่ายความมั่นคง )
ประธาน ขอให้ฝ่ายความมั่นคงชี้แจงรายละเอียดในที่ประชุม
ฝ่ายความมั่นคง ด้วยอำเภอได้รับแจ้งจากจังหวัดว่า  กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดนโยบายการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ  ๙  จังหวัด
ได้แก่  จังหวัดเชียงราย  เชียงใหม่  ลำพูน  ลำปาง  แพร่  น่าน  พะเยา  แม่ฮ่องสอน
และตาก  ซึ่งประกอบด้วยมาตรการต่าง ๆ  ดังนี้
๑) ไม่มีการเผา
๒) ใช้แนวทาง  Area  Approach  มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบ
๓) ใช้ระบบ Single  Command (ศูนย์สั่งการเบ็ดเสร็จ)  โดยกลไกของ
กระทรวงมหาดไทย  ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ.๒๕๕๐
๔) คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.)  เป็นฝ่ายอำนวยการและ
ควบคุมการสั่งการระดับประเทศ  โดยมีแนวทางการดำเนินงานและมอบหมายงาน
ดังนั้น  เพื่อให้การเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหา  และการให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย อำเภอจึงขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้
๑) จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจฯ  ระดับอำเภอขึ้น  ณ  ที่ว่าการอำเภอ  และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
๒)  สำรวจ  ตรวจสอบข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย  ตรวจทรัพยากรกำลังคน  วัสดุอุปกรณ์ใน
พื้นที่พร้อมจัดทำแผนปฎิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า
๓) รณรงค์ขอความร่วมมือ  และควบคุมการเผาในพื้นที่ชุมชนและเขตเกษตรกรรม
๔) รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการประกอบกิจกรรมที่
เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติภัย  เช่น  การใช้วัตถุไวไฟ  การเผาในที่โล่ง   การปล่อยโคมลอยในช่วงเทศกาลที่สำคัญ
๕) การควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติ  ให้ดำเนินการมาตรการ
ควบคุมป้องกันแจ้งเตือนสถานการณ์  และเตรียมความพร้อมในการระงับเหตุไฟป่า
๖) กำชับเจ้าพนักงานตามกฎหมาย  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องป้องปราม  กวดขัน  
ตรวจตรา  ลาดตระเวน  ดูแล  การบุกรุกแผ้วถางทำลายทรัพยากรป่าไม้  และสัตว์ป่า

๗) ดำเนินการสำรวจ  ตรวจสอบ  และจัดเตรียมเครื่องมือ  ยานพาหนะ  และอุปกรณ์
การดับเพลิงและกู้ภัยของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงาน
๘) ขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ  ผู้นำชุมชน  และประชาชนในพื้นที่ให้งดเว้น
การจุดไฟใกล้บริเวณแนวป่าโดยเด็ดขาด
๙) ดำเนินการตามแผนและมาตรการอื่น ๆของอำเภอตามลักษณะเชิงภูมิศาสตร์เพื่อให้
การป้องกัน  เฝ้าระวัง  และระงับหมอกควันและไฟป่า
     สำหรับมาตรการและการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันภาคเหนือ  
๙  จังหวัด  ปี  ๒๕๕๖  ประกอบด้วย
                    มาตรการที่  ๑  ควบคุมการเผาช่วง “๘๐  วันอันตราย” (๒๑  มกราคม – ๑๐ 
เมษายน ๒๕๕๖)  โดยให้อำเภอออกประกาศ  และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติควบคุมการเผาทุกพื้นที่
มาตรการที่  ๒  ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าอย่างเข้มข้น  โดยให้มีการจัดทำแนว
กันไฟจัดการเชื้อเพลิง  จัดตั้งขยายเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า 
ก่อน ๒๑ มกราคม  ๒๕๕๖
มาตรการที่  ๓  สนับสนุน “ชุมชนมาตรฐาน  หมู่บ้านปลอดการเผา”  โดยให้อำเภอ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสนับสนุน “ชุมชนมาตรฐาน  หมู่บ้านปลอดการเผา” ให้แก่หมู่บ้านเสี่ยง
มาตรการที่  ๔  ส่งเสริมภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควัน  โดยการบูรณาการความร่วมมือกับภาคเอกชนและองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO)
มาตรการที่  ๕  สื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุกสู่กลุ่มเป้าหมาย  โดยให้ประชาสัมพันธ์ระดับชุมชน  และระดับครัวเรือน  ใช้กลยุทธ์เคาะประตูบ้าน
มาตรการที่  ๖  แจ้งเตือนสถานการณ์หมอกควัน   โดยประมวลผลข้อมูลคุณภาพอากาศปริมาณฝุ่นละออง  จำนวนจุดความร้อน  ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา  และแจ้งเตือนสถานการณ์หมอกควัน
มาตรการที่  ๗  ขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อบ้านเพื่อลดปัญหาหมอกควันข้ามแดน
มาตรการที่  ๘  จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันภาคเหนือ  ๙  จังหวัด
ในการนี้ขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องจากหน่วยงานต่าง ๆ
๕.๑  โรงพยาบาลแม่ระมาด
ประธาน  ขอให้โรงพยาบาลแม่ระมาดชี้แจงรายละเอียดในที่ประชุม
โรงพยาบาลแม่ระมาด สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล  ประจำเดือนมกราคม  ๒๕๕๖
๑)  โรงพยาบาลแม่ระมาดได้ออกหน่วยค้นหาและตรวจรักษาโรคมาลาเรียเคลื่อนที่
ที่บ้านเมยผู้ใหญ่ปุ่ม,เมยกำนันสุข,เมยห้วยไผ่,เมยแม่มาลัยและเมยน้ำดิบบอนหวาน
เดือนพฤศจิกายน  ๒๕๕๖  มีผู้รับการตรวจ  จำนวน  ๖๖  ราย  พบเชื้อมาลาเรีย
จำนวน  ๘  ราย  คิดเป็นร้อยละ  ๑๒.๒  เป็นเชื้อ  PF.  จำนวน  ๒  ราย  คิดเป็น
ร้อยละ  ๒๕.๐  เชื้อ  PV.  จำนวน  ๖  ราย  คิดเป็นร้อยละ  ๗๕.๐  
๒) วันที่  ๗  มกราคม  เจ้าหน้าที่  รพ.แม่ระมาด  ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาด
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ที่หอประชุมอำเภอแม่ระมาด  ได้โลหิต  
จำนวน  ๓๗   ยูนิต
๓)  วันที่  ๑๒  มกราคม   เจ้าหน้าที่  รพ.แม่ระมาด  ร่วมกิจกรรมการวิ่งตามโครงการ
เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด  สนามที่  ๑  ปี  ๒๕๕๖  ณ  โรงพยาบาลแม่ระมาด
๔) วันที่  ๑๕  มกราคม  รพ.แม่ระมาด  ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาดรับนักเรียน
จากโรงเรียนแม่จะเรา (ชั้น ม.๕)  มาบริจาคโลหิตที่โรงพยาบาลแม่ระมาด  ได้โลหิต
จำนวน  ๑๗  ยูนิต
๕)  วันที่  ๑๘  มกราคม  เจ้าหน้าที่ รพ.แม่ระมาด  ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาด
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ที่สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ระมาด  ได้โลหิต  
จำนวน  ๑๖   ยูนิต
๖)  วันที่  ๑๘  มกราคม  รพ.แม่ระมาดร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ  ออกหน่วยแพทย์
พอ.สว.ที่บ้านห้วยพลู  หมู่  ๔  ต.แม่ตื่น  มีผู้รับบริการ  ๕๐  ราย
๗)  วันที่  ๒๐  มกราคม  เจ้าหน้าที่ รพ.แม่ระมาด  ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาด
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ที่วัดมงคลคีรีเขตต์  ได้โลหิต  จำนวน  ๓   ยูนิต
๘) วันที่  ๓๑  มกราคม  รพ.แม่ระมาด  ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาดรับนักเรียน
จากโรงเรียนแม่จะเรา (ชั้น ม.๖ )  มาบริจาคโลหิตที่โรงพยาบาลแม่ระมาด  ได้โลหิต
จำนวน    ๔   ยูนิต
มติที่ประชุม            รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๖ แผนปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ ประจำเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๕๖
     -รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
ระเบียบวาระที่  ๗ เรื่องอื่นๆ 
๗.๑  กำหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม  ๒๕๕๖
วันศุกร์ที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๕๖   เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอ
แม่ระมาด  (ชั้น  ๒)
ประธาน กำหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม  ๒๕๕๖
วันศุกร์ที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๕๖   เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอ
แม่ระมาด  (ชั้น  ๒)  ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกที
มติที่ประชุม รับทราบ
๗.๒  กำหนดการประชุมกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ฯลฯ  ประจำเดือนมีนาคม  ๒๕๕๖
วันศุกร์ที่  ๑  มีนาคม   ๒๕๕๖  เวลา ๑๐.๐๐  น.  ณ  หอประชุมอำเภอ
แม่ระมาด
ประธาน กำหนดการประชุมกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ฯลฯ  ประจำเดือนมีนาคม  ๒๕๕๖
วันศุกร์ที่  ๑  มีนาคม   ๒๕๕๖  เวลา ๑๐.๐๐  น.  ณ  หอประชุมอำเภอ
แม่ระมาด  ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกที
มติที่ประชุม รับทราบ
ประธาน ส่วนราชการใดไม่มีเรื่องที่จะหารือในที่ประชุมก็ขอปิดการประชุมประจำเดือน
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖

                                          ลงชื่อ  ม.ญ.ธัญวรัตม์  ศรีคำลือ  ผู้จดบันทึกการประชุม
                                                 ( ม.ญ.ธัญวรัตม์  ศรีคำลือ )
                                               สมาชิก  อส.อ.แม่ระมาด  ที่  ๖
                                          ลงชื่อ  นายศุภสันส์  ภูมิไชยา  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
                                                 ( นายศุภสันส์  ภูมิไชยา )
                                               ปลัดอำเภอสำนักงานอำเภอ
                                        
                                                                                         
                                                                                         
ปรับปรุงข่าวล่าสุด 26/02/2013
โดย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง   รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤษภาคม 2556
           รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ
                    อำเภอแม่ระมาด   ครั้งที่  ๕  / ๒๕๕๖
        วันพฤหัสบดีที่   ๒  พฤษภาคม   ๒๕๕๖  เวลา  ๐๙.๐๐ น.
                    ณ  ห้องประชุมอำเภอแม่ระมาด (ชั้น ๒)
...................................................................................
ผู้เข้าประชุม
๑.  นายนรภัทร  ปลอดทอง          นายอำเภอแม่ระมาด
๒.  นายศิวัช  ฟูบินทร์      ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงาน
                                  ปกครอง
๓.  พ.ต.ท.สุทัศน์  คำถาเครือ    (แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร
                                         แม่ระมาด
๔.  นายพงษ์ศักดิ์  เชาว์น้อย (((((( (แทน)  สาธารณสุขอำเภอ
                                         แม่ระมาด
๕.  นายเฉลียว  ทองทิน          เกษตรอำเภอแม่ระมาด
๖.  นายคะนอง  อินทร์พรหม       ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด
๗.  ร.ท. กิตติภพ  ประมาณ       (แทน) สัสดีอำเภอแม่ระมาด
๘.  นายธงไชย  สิงห์วิเศษ  พัฒนาการอำเภอแม่ระมาด
๙.  นางยุพิน  วงษ์หมื่น              ท้องถิ่นอำเภอแม่ระมาด
๑๐.  นางวรรทนี  ใครน้ำ  หัวหน้าสรรพากรพื้นที่อำเภอ
                                   แม่ระมาด
๑๑. นายณัฐภาส  ศิริรัตน์         ที่ดินอำเภอแม่ระมาด
๑๒.  นางพรทิพย์  นวลอนงค์     ประมงอำเภอแม่ระมาด
๑๓.  นายประสาท  กำเนิด          หัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนพะวอ
๑๔.  นายไชยยันต์  อุดปิน   (แทน) หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์
                                    ป่าแม่ตื่น
๑๕.  นายคงฤทธิ์  อินรัญ      หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่  ตก  ๙
                                    (แม่จะเรา)
๑๖.  นายไสว  ตุ้ยดา     หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่  ตก  ๒ 
                               (ขะเนจื้อ) 
๑๗.  ว่าที่  ร.อ.ณัฐกิตติ์  คำน่าน   (แทน) นายกเทศมนตรีตำบล
                                           แม่ระมาด
๑๘.  นายสีทน  ปงรังสี       (แทน)  นายกเทศมนตรีตำบลแม่จะเรา
๑๙.  นายวันชัย  พร้าวเอียด         (แทน) นายกเทศมนตรีตำบล
                                            ทุ่งหลวง
๒๐.  นายธวัชชัย  สุภาราช     (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
                                       แม่ระมาด
๒๑.  นายจเร  วารีวิชัย          (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
                                       พระธาตุ
๒๒.  นายเทวัญ  ไพศาลธรรมโชติ    นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
                                               ขะเนจื้อ
๒๓.  นายนิพนธ์  ทรัพย์ไพรทอง   (แทน)  นายกองค์การบริหารส่วน
                                           ตำบลแม่ตื่น
๒๔.  นายกรกฤศ  วันธนานันต์ (แทน) นายกองค์การบริหาร
                                         ส่วนตำบลสามหมื่น
๒๕.  นายกวิน  แว่นแก้ว           ปลัดอำเภอแม่ระมาด
๒๖.  น.ส.นราภรณ์  ช้างทอง     ปลัดอำเภอแม่ระมาด
๒๗.  นายศุภสันส์  ภูมิไชยา       ปลัดอำเภอแม่ระมาด

ผู้ไม่มาประชุม
       -ไม่มี
ผู้ร่วมประชุม
๑.  นายพิทักษ์  ศิลา     (แทน)  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ระมาด
๒.  นายวิทยา  พันธ์ปัญญากรกุล        กำนันตำบลพระธาตุ
๓.  นายอนันต์  กาลังใจ                   กำนันตำบลแม่ระมาด
๔.  นายภาณุเดช  สุนศรี                 กำนันตำบลแม่จะเรา
๕.  นายมูล  นามโทยะ             กำนันตำบลขะเนจื้อ
๖.  นายวีระวุฒิ  ใหม่โม่ง         กำนันตำบลแม่ตื่น
๗.  ว่าที่  ร.อ.ณัฐกิตติ์  คำน่าน    ปลัดเทศบาลตำบลแม่ระมาด
๘.  นายชาตรี  สุขารมย์             ปลัดเทศบาลตำบลแม่จะเรา
๙  นายอรรคเดช  สีตุ้ย  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
๑๐.  นายกรกฤศ  วันธนานันต์   ปลัดองค์การบริหารส่วน
                                          ตำบลสามหมื่น
๑๑.  ส.ต.ท.สมชาติ  วุฒินันท์         ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
                                              แม่ตื่น 
๑๒.  นายชลอ  จิ๋วแหยม       ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
๑๓.  จ.ส.ท.บรรจง  ยะดอนใจ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
                                        ขะเนจื้อ
๑๔.  นายเกียรติศักดิ์  กิจการ   (แทน)  ผู้อำนวยการการศึกษา
                                     นอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัย
๑๕.  นายอนิรุทธิ์  กาญจนโสภณ       (แทน)  ผู้จัดการธนาคาร
                                                ออมสินสาขาแม่ระมาด
๑๖.  นายอรุณ  กองห้าห้อง        ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
                                         อำเภอแม่ระมาด
๑๗.  นายประทีป  เครืออยู่     (แทน)  หมวดการทางแม่ระมาด
๑๘.  นางพิลัดชา  ไพรสณฑ์   (แทน) ผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้า  
                                      ที.โอ.ที.
๑๙.  ร.อ.พงศธร  จันทรา     จุดตรวจพะละ 
เริ่มประชุมเวลา   ๐๙. ๐๐  น. 
            เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายนรภัทร  ปลอดทอง 
 นายอำเภอแม่ระมาด ได้กล่าวเปิดการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๖   มีดังนี้
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน แนะนำข้าราชการที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด
 ๑) นายชาตรี  สุขารมย์  ตำแหน่ง  รองปลัดเทศบาล (นักบริหารเทศบาล ๘) สังกัดเทศบาลนครแม่สอด  ตำแหน่ง  ปลัดเทศบาล
 (นักบริหารงานเทศบาล ๘) มาดำรงตำแหน่ง  ปลัดเทศบาล
 (นักบริหารเทศบาล ๘)  สังกัดเทศบาลตำบลแม่จะเรา ตั้งแต่วันที่ 
 ๒  เมษายน  ๒๕๕๖  เป็นต้นไป 
๒)  ขอขอบคุณ  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ที่ได้ร่วมกันบริจาคโลหิตเมื่อวันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๕๖  ที่ผ่านมา  ได้โลหิตจำนวน  ๕๐ ยูนิต  เกินเป้าหมายที่วางไว้  
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๕ / ๒๕๕๖  ประจำเดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๖
ขอให้เปิดดูได้ที่ Website:www.amphoe.com
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
-ไม่มี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑  การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดตาก  ปี  ๒๕๕๖ (สำนักงานอำเภอ)
ประธาน ด้วยจังหวัดแจ้งให้อำเภอพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปี  ๒๕๕๖เพื่อยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติเข้ารับพระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  
เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี  ๒๕๕๖  จำนวน  ๑  ท่าน
ในการนี้    แม่ที่ได้รับการเสนอชื่อต้องอยู่ในประเภทใดประเภทหนึ่งในบรรดาจำนวน  ๕  ประเภท  คือ  แม่ผู้เป็นเกษตรกร,แม่ของผู้เสียสละ,แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์
ต่อสังคม,แม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร,แม่ของผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ  
ดังนั้น  อำเภอจึงขอให้ทุกหน่วยงานพิจารณา  สรรหาแม่ที่มีคุณลักษณะดังกล่าว  และส่งเอกสารพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  ( สำเนาทะเบียนบ้าน  ๑  ชุด,สำเนาบัตรประชาชน  ๑  ชุด,รูปถ่ายหน้าตรง  ขนาด  ๓  นิ้ว  จำนวน  ๔  รูป )  ให้สำนักงานอำเภอภายในวันที่  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  เพื่ออำเภอจะได้พิจารณาคัดเลือกเป็นตัวแทนของอำเภอและส่งให้จังหวัดพิจารณาต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ 
๔.๒  การประดับธงตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา  ๑๐๐  ปี  สมเด็จพระญาณ สังวร  สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก  ๓  ตุลาคม  ๒๕๕๖ ( สำนักงานอำเภอ )
ประธาน ด้วยจังหวัดได้แจ้งให้อำเภอทราบว่า  สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จ
พระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก  จะทรงเจริญพระชันษา  ๑๐๐  ปี  ในวันที่  ๓  ตุลาคม  ๒๕๕๖และครบ  ๒  รอบ  (๒๔ ปี)  ของการได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช(วันที่  ๒๑  เมษายน  ๒๕๕๖)  ในการนี้รัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชันษา  ๑๐๐  ปี  ๓  ตุลาคม  ๒๕๕๖  ได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน และประชาชน  พร้อมใจกันประดับธงตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา  ๑๐๐  ปี สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก  ตามอาคารของหน่วยงาน  และบ้านเรือนในบริเวณที่เหมาะสม  ตั้งแต่วันที่  ๒๑  เมษายน  ถึงวันที่๓๑  ธันวาคม  ๒๕๕๖  สำหรับสีของผืนธงตราสัญลักษณ์  นั้น  ให้ใช้สีเหลืองแบบธงตราธรรมจักร
ในการนี้  อำเภอจึงขอความร่วมมือส่วนราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  สถานศึกษา  ประดับธงตราสัญลักษณ์  ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม  ๒๕๕๖ โดยสามารถดาวน์โหลดภาพตราสัญลักษณ์ได้ที่  www.opm.go.th
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๓  ประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการสรรหากรรมการ  ป.ป.จ. ( สำนักงานอำเภอ )
ประธาน ตามที่  อำเภอแม่ระมาดได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ
การสรรหากรรมการ ป.ป.จ. เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖  เวลา  ๑๐.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุม  ตากสินมหาราช  ชั้น ๕  ศาลากลางจังหวัดตาก นั้น  มีสาระสำคัญดังนี้
             -  จังหวัดตากถูกกำหนดให้มีกรรมการ ป.ป.จ. จำนวน  ๓  คน  โดยกรรมการ ป.ป.จ. 
มีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง และจะดำรงตำแหน่งเกิน หนึ่งวาระไม่ได้
  -  คณะกรรมการ ป.ป.จ. หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตประจำจังหวัด มีอำนาจและหน้าที่ในเขตจังหวัด คือ  
๑) การส่งเสริม ป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยการประสานความร่วมมือกับ ประชาชนและส่วนราชการ  โดยดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างทัศนคติเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ สุจริต  ๒) การพิจารณาเสนอมาตรการ ความเห็น หรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.  เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๓) ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐและรวบรวมพยานหลักฐานเสนอ   คณะกรรมการ ป.ป.ช.
๔) ตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริง รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินตามบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบที่ยื่นต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย เว้นแต่การไต่สวนข้อเท็จจริงตามมาตรา ๔๓
   -  การสรรหาคณะกรรมการ ป.ป.จ. จะต้องมีคณะกรรมการคณะหนึ่งจำนวน ๙ คนใน แต่ละจังหวัด เพื่อทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการ 
ป.ป.จ. โดยคณะกรรมการสรรหาจะประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานหรือองค์กรในแต่ละจังหวัด  รวม ๙ กลุ่มหน่วยงานหรือองค์กร ซึ่งได้แก่
  ๑) สมาคมหรือชมรมครู อาจารย์หรือสมาคมทางด้านการศึกษา 
  ๒) สภาทนายความหรือผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย
  ๓) สมาคมหรือชมรมพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสภาแรงงาน หรือสหภาพแรงงาน
๔)สมาคมหอการค้าจังหวัดหรือสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหรือชมรมธนาคารพาณิชย์จังหวัด
  ๕) กลุ่มอาสาสมัคร
  ๖) องค์กรเอกชน
  ๗) องค์กรเกษตรกร
  ๘) สมาคมหรือชมรมสื่อมวลชน
  ๙) หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด
   โดยคัดเลือกกันเองให้เหลือหน่วยงานหรือองค์กรละ  ๑  คน 
- ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ ป.ป.จ. ให้ยื่นใบสมัครเข้ารับการสรรหาต่อประธานกรรมการสรรหาในจังหวัดนั้น โดยให้ยื่นใบสมัครพร้อมแสดงผลงานและหลักฐานตามแบบที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด โดยเริ่มกระบวนการสรรหาตั้งแต่วันที่ ๒๔  กรกฎาคม ๒๕๕๖  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก  ชั้น  ๕  อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก  ๖๓๐๐๐ โทรศัพท์  ๐๕๕๕๑๒๑๐๕, ๐๕๕๕๑๒๑๐๗  โทรสาร  ๐๕๕๕๑๒๑๐๖
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๔  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบอาคารเรียน ( สำนักงานอำเภอ )
ประธาน ด้วยอำเภอแม่ระมาดและกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาดกำหนดส่งมอบอาคารเรียน ขนาด  ๒  ห้องเรียน  จำนวน  ๑  หลัง  โรงอาหารขนาด  ๓๐๐  ที่นั่งพร้อมห้องประกอบอาหาร  จำนวน  ๑  หลัง  และถังน้ำดื่ม  ขนาดบรรจุ  ๒,๐๐๐  ลิตร ให้แก่
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย  จำนวน  ๓  ใบ,โรงเรียนกลาโหมราชเสนา  จำนวน  ๑  ใบและหน่วยทหารฐานปฏิบัติการบ้านห้วยปลากอง  จำนวน  ๑  ใบ  ซึ่งทั้งหมดได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากพระอาจารย์เกี้ย  จังหวัดระนอง  และเงินบริจาคบางส่วนจากผู้มีจิตกุศล   โดยมีนายอำเภอและนายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาดเป็นผู้ประสานงานใน การดำเนินงานจนแล้วเสร็จตามโครงการ
ดังนั้น  เพื่อเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว  อำเภอจึงขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีรับมอบอาคารเรียน  โรงอาหาร  และถังน้ำดื่ม ในวันอังคาร  ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ  โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย  หมู่  ๘  ตำบลขะเนจื้อ  อำเภอ
แม่ระมาด  จังหวัดตาก  ทั้งนี้  ภายในงานได้มีการประกอบอาหารเลี้ยงแขกผู้มาร่วมงานด้วย  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
สำหรับการแต่งกายข้าราชการชุดกากีหรือเครื่องแบบตามสังกัด
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๕  การถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์ (Smart  card) (สำนักงานอำเภอ)
ประธาน ด้วยจังหวัดได้แจ้งให้อำเภอทราบว่า  สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  ได้มีประชาชนร้องเรียนกรณีที่ผู้ร้องเรียนติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ  หากมีความต้องการสำเนาบัตรประชาชนทุกครั้ง  จะขอให้ถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง  ทำให้ผู้ร้องเรียนและประชาชนเสียค่าใช้จ่ายในการถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวฯโดยไม่จำเป็น   และเพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว  กระทรวงมหาดไทย  จึงมีความเห็นชอบควรให้ถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวฯด้านหน้าเพียงด้านเดียว  เพื่อความสะดวก  รวดเร็ว  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนด้วย  เนื่องจากบัตรปัจจุบันเป็นบัตรที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบอเนกประสงค์ 
(Smart  card)  ซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญครบถ้วนอยู่แล้ว  
ในการนี้  อำเภอจึงขอความร่วมมือทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าวให้ประชาชนได้รับทราบทั่วกันต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๖  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยบัตรประจำตัวกรรมการหมู่บ้าน  พ.ศ. ๒๕๕๖  ( ฝ่ายปกครองอำเภอ )
ประธาน ด้วยจังหวัดได้แจ้งให้อำเภอทราบว่า  กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยบัตรประจำตัวกรรมการหมู่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๕๖  เพื่อสร้าง
เอกลักษณ์และเสริมสร้างขวัญ  กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กรรมการหมู่บ้านโดยบัตรดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจาอุเบกษา  เล่ม  ๑๓๐  ตอนพิเศษ  ๓๘ เมื่อวันที่  ๒๕  มีนาคม  ๒๕๕๖  และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  ๒๖  มีนาคม  ๒๕๕๖โดยให้คณะกรรมการหมู่บ้าน  ยื่นขอมีบัตรต่อนายอำเภอ  และดำเนินการออกบัตร
ประจำตัวให้ กม. ทุกคนให้แล้วเสร็จภายในวันที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๖
ในการนี้  เพื่อให้การออกบัตรประจำตัวประจำตัวให้แก่กรรมการหมู่บ้านเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  อำเภอจึงขอให้ทุกหน่วยงานได้ประชาสัมพันธ์ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยบัตรประจำตัวกรรมการหมู่บ้าน  พ.ศ. ๒๕๕๖  ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกันต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๗  โครงการ “อำเภอเข้าวัด  ทำบุญวันพระ” ในปี  ๒๕๕๖ (สำนักงานอำเภอ)
ประธาน ในเดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๖  มีกำหนดการเยี่ยมวัด   ดังนี้
-วันพฤหัสบดีที่  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ณ  วัดภุมราวาส 
 หมู่  ๑  ตำบลแม่ระมาด โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาดเป็นผู้ประสานงาน
-วันศุกร์ที่  ๒๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ณ  วัดศรีมงคล  หมู่  ๕  ตำบลพระธาตุโดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุเป็นผู้ประสานงาน
ทั้งนี้  ตั้งแต่เวลา  ๐๖.๓๐-๐๘.๐๐ น.  จึงขอเชิญชวนส่วนราชการต่าง ๆเข้าร่วมโครงการฯ  ดังกล่าวต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องจากหน่วยงานต่าง 
๕.๑  โรงพยาบาลแม่ระมาด
ประธาน ขอให้โรงพยาบาลแม่ระมาดชี้แจงรายละเอียดแก่ที่ประชุม
โรงพยาบาลฯ สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล  ประจำเดือนเมษายน  ๒๕๕๖
๑) โรงพยาบาลแม่ระมาดได้ออกหน่วยค้นหาและตรวจรักษาโรคมาลาเรียเคลื่อนที่ที่บ้านเมยผู้ใหญ่ปุ่ม,เมยกำนันสุข,เมยห้วยไผ่,เมยแม่มาลัยและเมยน้ำดิบบอนหวานเดือนเมษายน  ๒๕๕๖  มีผู้รับการตรวจ  จำนวน  ๕๒  ราย  พบเชื้อมาลาเรียจำนวน  ๑๒  ราย  คิดเป็นร้อยละ  ๒๓.๐๗  เป็นเชื้อ  PF.  จำนวน  ๕  รายคิดเป็นร้อยละ  ๔๑.๗  เชื้อ  PV.  จำนวน  ๗  ราย  คิดเป็นร้อยละ  ๕๘.๓ จำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว  ๑๑  ราย
๒) วันที่  ๑  เมษายน  เจ้าหน้าที่รพ.แม่ระมาดร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาดออก
หน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด  ได้โลหิต  จำนวน  ๕๐  ยูนิต
๓) วันที่  ๒  เมษายน  เจ้าหน้าที่รพ.แม่ระมาดร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาดออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ที่กองร้อย  ตชด. ที่ ๓๔๕  ได้โลหิต  จำนวน  ๑๗  ยูนิต
๔) วันที่  ๔  เมษายน  รพ.แม่ระมาด  ร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ  และคณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุหมู่ทางการจราจร ประจำปี ๒๕๕๖มีผู้เข้าร่วมซ้อมแผน  จำนวน  ๑๒๐  คน
๕) วันที่  ๑๑  เมษายน   คณะเจ้าหน้าที่ รพ.แม่ระมาด  ร่วมกิจกรรมโครงการ “อำเภอเข้าวัด  ทำบุญวันพระ”  ณ  วัดแม่ระมาดน้อย  ตำบลขะเนจื้อ
๖)  วันที่  ๑๓  เมษายน  คณะเจ้าหน้าที่  รพ.แม่ระมาด  ร่วมกิจกรรมประเพณีสรงน้ำพระพุทธรูปหินอ่อนเนื่องในวันสงกรานต์และประเพณีปีใหม่เมืองประจำปี  ๒๕๕๖
ณ  วัดดอนแก้ว  ตำบลแม่ระมาด
๗) วันที่  ๒๕  เมษายน  คณะเจ้าหน้าที่  รพ.แม่ระมาด  ร่วมกิจกรรมโครงการ
“อำเภอเข้าวัด  ทำบุญวันพระ”  ณ  วัดศรีบุญเรือง  ตำบลแม่ระมาด
๘) วันที่  ๒๕  เมษายน  รพ.แม่ระมาดจัดทำพิธีเปิดอาคารบริการแพทย์แผนไทยและกายภาพบำบัด  พร้อมจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในประเพณีปีใหม่เมือง
ประจำปี  ๒๕๕๖  ณ  โรงพยาบาลแม่ระมาด
มติที่ประชุม           รับทราบ
๕.๒  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
ประธาน ขอให้สำนักงานสาธารณสุขชี้แจงรายละเอียดแก่ที่ประชุม
สาธารณสุขฯ สรุปสถานการณ์โรคไข้เลือดออกอำเภอแม่ระมาด  ปี  ๒๕๕๖ (วันที่ ๑ มกราคม- ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๖)
นับตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๖  สสอ.แม่ระมาด  ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรวมจำนวนทั้งสิ้น  ๑๘  ราย  คิดเป็นอัตราป่วย  ๓๕.๕๖  ต่อประชากรแสนคน  ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต  พบผู้ป่วยสูงสุดในเดือนเมษายน  จำนวน  ๗  ราย  โดยมีรายงานผู้ป่วย
เดือนมกราคม  ๓  ราย,กุมภาพันธ์  ๖  ราย,มีนาคม  ๒  ราย  
ตำบลที่อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือ  ตำบลพระธาตุ  อัตราป่วยเท่ากับ  ๑๒๘.๑๐  ต่อประชากรแสนคน  รองลงมาคือ  ตำบลแม่จะเรา  อัตราป่วย
๕๔.๗๐  ต่อประชากรแสนคน  และตำบลแม่ระมาด  อัตราป่วย  ๔๔.๖๖  ต่อประชากร แสนคน  ตำบลที่ยังไม่พบผู้ป่วยไข้เลือดออก  จำนวน  ๓  ตำบล  คือ  ตำบลขะเนจื้อ, ตำบลแม่ตื่นและตำบลสามหมื่น
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๖ แผนปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ ประจำเดือนพฤษภาคม   ๒๕๕๖
     -รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
ระเบียบวาระที่  ๗ เรื่องอื่นๆ 
๗.๑  กำหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมิถุนายน  ๒๕๕๖วันอังคารที่  ๔  มิถุนายน ๒๕๕๖   เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด  (ชั้น  ๒)
ประธาน กำหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมิถุนายน  ๒๕๕๖วันอังคารที่  ๔  มิถุนายน ๒๕๕๖   เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด  (ชั้น  ๒)  ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกที
มติที่ประชุม รับทราบ
๗.๒  กำหนดการประชุมกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ฯลฯ  ประจำเดือนมิถุนายน  ๒๕๕๖
วันอังคารที่  ๔  มิถุนายน  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๐.๐๐  น. ณ  หอประชุมอำเภอแม่ระมาด
ประธาน กำหนดการประชุมกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ฯลฯ  ประจำเดือนมิถุนายน  ๒๕๕๖
วันอังคารที่  ๔  มิถุนายน  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๐.๐๐  น. ณ  หอประชุมอำเภอแม่ระมาด
มติที่ประชุม รับทราบ
ประธาน   ส่วนราชการใดมีเรื่องที่จะหารือในที่ประชุมก็ขอเรียนเชิญ
โรงพยาบาลฯ ขอขอบคุณหน่วยราชการต่าง ๆ ที่ร่วมพิธีเปิดอาคารบริการแพทย์แผนไทยและ
กายภาพบำบัด  และขณะนี้ทางโรงพยาบาลได้จัดตั้งคลินิกวัยรุ่นขึ้น  เพื่อให้คำปรึกษา
กรณีวัยรุ่นตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม  และปัญหาด้านอื่น ๆ 
สนง.เกษตรอำเภอฯ ขอความร่วมมือการให้ข้อมูล  ด้วย สนง.สถิติแห่งชาติจะเข้าไปในพื้นที่เพื่อ
ทำการจัดเก็บสำมะโนการเกษตร  ระหว่างวันที่  ๑ – ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๖
สนง.ปศุสตัว์อำเภอฯ ขอช่วยประชาสัมพันธ์จากการระบาดของไข้หวัดนกชนิด  H7N9  ซึ่งได้แจ้ง
ให้ผู้นำท้องถิ่นทราบแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่  ต.แม่จะเรา,ต.แม่ระมาด และ ต.ขะเนจื้อ
สัสดีอำเภอฯ จากการตรวจเลือกทหารเข้าประจำการในวันที่   ๒ เมษายน  ๒๕๕๖
รวม  ๕๖  นาย  ผลัดที่ ๑  จำนวน  ๒๙ นาย  ผลัดที่  ๒  จำนวน  ๒๗  นาย
โดยผลัดที่  ๑  ได้นำส่งให้ทางจังหวัดทหารบกตากเป็นที่เรียบร้อยแล้วและต้อง
ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือในการตรวจเลือกครั้งนี้
ประธาน มีเรื่องฝากอยู่  ๓  เรื่อง  ดังนี้
๑)  เทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา  แม่ระมาดมีผู้บาดเจ็บทั้งหมด  ๔  ราย และทาง
เทศบาลแม่ระมาดได้จัดเล่นสงกรานต์ปราศจากแอลกอฮอล์  (ถนนข้าวตอก)  ถือว่า
เป็นแบบอย่างที่ดี
๒)  สะพานแขวนบ้านเลอตอ  ต.แม่ตื่น ก็ขอฝากทาง  อบต.แม่ตื่นช่วยดูแลด้วย
๓) แหล่งน้ำ –จะขอน้ำจากเขื่อนโกกโก่  แม่กาษา โดยจะเดินท่อขนาดใหญ่มาโผล่ตรงบ้านห้วยบง  ขอให้ทาง ทต.ทุ่งหลวงช่วยประชาคมชาวบ้านด้วย ส่วนราชการใดไม่มีเรื่องที่จะหารือในที่ประชุมก็ขอปิดการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม  ๒๕๕๖
           ลงชื่อ  ม.ญ.ธัญวรัตม์  ศรีคำลือ  ผู้จดบันทึกการประชุม
                 ( ม.ญ.ธัญวรัตม์  ศรีคำลือ )
              สมาชิก  อส.อ.แม่ระมาด  ที่  ๖
       ลงชื่อ  นายศุภสันส์  ภูมิไชยา  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
             ( นายศุภสันส์  ภูมิไชยา) 
              ปลัดอำเภอสำนักงานอำเภอ
                                        
                                                                                         

                    

                                                                         

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 13/08/2013
โดย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประชุมรักษาความสงบอ.แม่ระมาด
รายงานการประชุมการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก
ครั้งที่  ๔ / ๒๕๕๖วันอังคาร ที่  ๒๓  เมษายน ๒๕๕๖  เวลา ๑๐.๓๐  น.
ณ   ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด (ชั้น ๒)
........................................................
เริ่มประชุม เวลา  ๑๐.๓๐ น.
ผู้มาประชุม
๑.  นายนรภัทร  ปลอดทอง นายอำเภอแม่ระมาด
๒.  นายศิวัช  ฟูบินปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
๓.  นายกวิน  แว่นแก้ว ปลัดอำเภองานป้องกัน
๔.  นายสุขสวัสดิ์  จิยิพงศ์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง
                     ๕.  ร.ต.ท.พีรพงษ์  วงษ์ด่อน(แทน)ผกก.สภ.แม่ระมาด
๖.  ร.ต.อ.ภานุพงษ์  ต้องใจ (แทน)ผู้บังคับกองร้อยตชด.๓๔๕
๗.  นายพิทักษ์  ศิลา (แทน) ผอ.โรงพยาบาลแม่ระมาด
๘.  นายเสาแก้ว  เหลามา สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
๙.  นายเฉลียว  ทองทิน เกษตรอำเภอแม่ระมาด
                    ๑๐.  นายคะนอง  อินทร์พรม     ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด
                   ๑๑.  พ.ต.ไพรทูรย์  อัคคนิถิน   สัสดีอำเภอแม่ระมาด
                   ๑๒.  นางหัสต์กมล  นายอง (แทน)พัฒนาการอำเภอแม่ระมาด
                   ๑๓.  นายสีทน  ปงรังสี (แทน) นายกเทศมนตรีแม่จะเรา
                   ๑๔.  นายวันชัย  พร้าวเอียด (แทน)นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
                   ๑๕.  น.ส.ยุราณี  นามกร (แทน) นายกเทศมนตรีแม่ระมาด
                   ๑๖.  นายมงคล  หมูสูบปาบ (แทน) นายก  อบต.แม่ระมาด
                   ๑๗.  ส.ต.ท.สมชาติ  วุฒินันท์ (แทน) นายก อบต.แม่ตื่น 
                   ๑๘.  นางสาววิดวงดอน  ก๋าวงษ์(แทน) นายก อบต.พระธาตุ
                   ๑๙.  นายอุทิศ  มูลต๋า (แทน) นายก อบต.ขะเนจื้อ
                   ๒๐.  นางเดชดนัย  มิฟองฟู (แทน) กศน.อ.แม่ระมาด
                   ๒๑.  นายอนันต์  การังใจ กำนันตำบลแม่ระมาด
                   ๒๒.  นายภานุเดช  สุนศรี กำนันตำบลแม่จะเรา
                   ๒๓.  นางปราณี  ยั่งยืนความดี(แทน) กำนันตำบลพระธาตุ
                   ๒๔.  นายประเสริฐ  การังใจ (แทน) กำนันตำบลขะเนจื้อ
                   ๒๕.  นายวีระวุฒิ  ใหม่โม่ง กำนันตำบลแม่ตื่น
                   ๒๖.  ร.ท. ชูศักดิ์  ปัญญาแก้ว ผู้บังคับทหารราบ ที่ ๗๒๑
                  ๒๗.  นายประสาท กำเนิด   หัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนพะวอ
                  ๒๘.  นายประภาท  ทิม่อน(แทน)หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ตก. ๙                ๒๙.  นายสุริยา  โยทิน(แทน)หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ตก. ๒
                  ๓๐.  นายวิเชียร  แก้วกุลการ(แทน)หัวหน้ารักษาพันธ์สัตว์ป่าแม่ตื่น
                  ๓๑. ร.อ.พงศธร  จันทรา ผู้บังคับกองร้อยทหารราบที่ มว.คทร.ที่ ๓
                 ๓๒. นายเตรียม  โนวาง ผู้ใหญ่บ้านวังผา ม.๔
ผู้ไม่มาร่วมประชุม
๑. นางยุพิน  วงษ์หมื่น    ท้องถิ่นอำเภอแม่ระมาด ติดราชการ
๒. นายเจริญ  ทรัพย์ขุน นายกอบต.สามหมื่น                   ติดราชการ                 
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานฯ     - มอบฝ่ายเลขาสรุปรายงานป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล ปี ๒๕๕๖
ฝ่ายเลขา ฯ - ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ตั้งแต่ ๑๑-๑๗เมษายน ๒๕๕๖ มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทางถนน รวม ๔ ครั้ง  กรณี Admit ขับขี่มอเตอร์ไซด์ ไม่ Refer  มีผู้บาดเจ็บรวม ๖ คน เป็นชาย ๕ คน เป็นหญิง ๑ คน
มติที่ประชุม    รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง  รับรองรายงานผลการประชุม  ครั้งที่  ๓ /๒๕๕๖ ให้คณะกรรมการทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมจากเว็บไซด์www.aumphoe.com  หากประสงค์แก้ไขเปลี่ยนแปลง ขอให้แจ้ง ฝ่ายเลขาฯ ทราบ
มติที่ประชุม รับรอง ไม่มีผู้ใดประสงค์จะเปลี่ยนแปลง
ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่อง  เพื่อทราบ  
-รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์  ประจำปี  ๒๕๕๖  ในส่วนของอำเภอแม่ระมาด  มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น  จำนวน  ๖  ครั้ง  ผู้บาดเจ็บ  จำนวน ๖ คน  ยานพาหนะที่ประสบเหตุทั้งหมดเป็นรถจักรยานยนต์  สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ  คือเมาสุรา
ประธาน ฯ - สรุปแล้วผู้ประสบอุบัติเหตุเป็นมอเตอร์ไซด์ทั้งหมด การสกัดถนนสายรองสายหลัก เช่น ม. ๗ ต.ขะเนจื้อ เอาหินไปถมไหล่ทางปรากฏว่ารถวิ่งดีขึ้น ก่อนสงกรานต์ผมก็ไปไล่บี้ให้ตัดหญ้าตรงโค้งก่อนไปตำบลสามหมื่น ทางโรงพยาบาล ผมฝากด้วยมีอุบัติเหตุให้แจ้งข้อมูลมาส่วนทางเร่งขยายหน้าโรงพยาบาลให้สำรวจด้วยว่าจุดไหนไม่ดี ผมจะได้รวบรวมข้อมูลไปคุยกับทางจังหวัด
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๑ รายงานผลสถิติคดีอาญา  ๕ กลุ่ม  ของ สภ.แม่ระมาด 
             - กลุ่มที่ ๑  คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ  -
             - กลุ่มที่ ๒  คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ -
             - กลุ่มที่ ๓  คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์  
             - กลุ่มที่ ๔  คดีที่น่าสนใจ  
             - กลุ่มที่ ๕  คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย  
ประธาน ฯ - จริงๆแล้ว ทางตำรวจเป็นเจ้าของเรื่อง แต่ที่ผ่านมาจะมีปัญหาในเรื่องเอกสารจุดประสงค์คือให้ฝ่ายตำรวจนำข้อมูลมาแล้วฝ่ายเลขาฯของอำเภอลงข้อมูลในระเบียบวาระการประชุมความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย เดือนละ ๒ ครั้ง ครั้งแรกรายงานวันที่ ๑ ครั้งที่ ๒ รายงานวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน เพื่อจะนำข้อมูลเข้าวาระการประชุม ก่อนการประชุมความมั่นคงฯ ในวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน และฝากฝ่ายเลขาฯการประชุมครั้งต่อไปให้แจ้งสจ.ด้วยเพื่อจะได้เอาปัญหามาคุยกันในที่ประชุมตอนเช้าวันนี้ผมได้เป็นประธานวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถที่วัดป่าไม้ห้า ผมได้ข้อมูลใหม่ขึ้นมาว่า ม.๖ บ้านสันเก้ากอม มีการขออนุญาตตั้งโรงน้ำแข็ง ซึ่งอยู่เหนือโรงประปาภูมิภาค มันมีสารพิษปนอยู่ในน้ำแข็ง อาจปล่อยลงในแม่น้ำ ฝาก อบต.ด้วยให้ทำประชาคมให้ชาวบ้านรู้ด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๒รายงานสถานการณ์ความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน/ชุมชน
   -  กำนันตำบลแม่ระมาด
กำนันตำบลแม่ระมาด - ช่วงเดือนเมษายน ผมได้รับแจ้งว่ามีเหตุไฟไหม้ป่า ๒ ครั้ง สามารถควบคุมได้ ขอขอบคุณ อบต.แม่ระมาด ทต.แม่ระมาด ที่นำรถดับเพลิงช่วยเหลือทัน และผมได้ตั้งจุดตรวจภายในหมู่บ้าน รับแจ้งเหตุทุกวัน จันทร์ พุธ ศุกร์ และร่วมกับฝ่ายปกครองในการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด เพื่อตัดเส้นทางลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่
   -  กำนันตำบลแม่จะเรา
กำนันตำบลแม่จะเรา - การกำหนดจุด Soning ช่วยลดอุบัติเหตุในช่วงสงกรานต์ช่วยลดอุบัติเหตุได้มาก
ประธานฯ - ให้ตั้งกล้องวงจรปิดในเซเว่นที่ให้เขาเช่าอยู่เนื่องจากพวกมิจฉาชีพช่วงนี้มีมาก ฝากกำนันเน้นเรื่องการพนัน ชนไก่ ชนวัวในพื้นที่ด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
  
 -  กำนันตำบลพระธาตุ
ตัวแทนฯ     - วันนั้นชาวบ้านจะทำไร่ข้าวแล้วไปเจอกับหัวหน้าอุทยานขุนพะวอที่กำลังออกตรวจพื้นที่อยู่ ชาวบ้านเลยไม่กล้าจะทำต่อ หัวหน้า ฯ ต้องอธิบายว่าถ้าเป็นไร่เก่าสามารถเพาะปลูกได้ แต่ถ้าบุกรุกไร่ใหม่จะต้องดำเนินคดี
ประธานฯ - ฝากเรื่องแรงงานต่างด้าวด้วย
   -  กำนันตำบลขะเนจื้อ
ตัวแทนฯ - มีข่าวการขนไม้ตะเคียนทองในพื้นที่
ประธานฯ - มีนายทุนเข้าไปตัดไม้ในป่าห้วยหมี ฝากกำนันประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วย  
- ฝากบอก อบต.ขะเนจื้อ  เรื่องการประสานให้ความช่วยเหลือในการดับเพลิง ให้มาร์คคนให้ดีวันนั้นรถเกือบชนกัน แทนที่จะช่วยเหลือเขาทันกลับมาเสียเวลาเพราะการจัดระบบไม่ดี
มติที่ประชุม รับทราบ
   -  กำนันตำบลสามหมื่น
มติที่ประชุม ไม่มี

   -  กำนันตำบลแม่ตื่น
กำนันตำบลแม่ตื่น  - ของเดือนเมษายน มีเรื่องแจ้งอยู่ ๓ เรื่องที่ ๑ เรื่องการอยู่เวร ๗ วันอันตราย ผมได้สั่งการให้ ชรบ. ผรส. รนณรงค์ให้ชาวบ้าน สวมใส่หมวกกันน็อก และเมาไม่ขับ เหตุการณ์ปกติ เรื่องที่ ๒ ประชุมเรื่องที่ดินสาธารณประโยชน์ว่ามีผู้บุกรุกหรือไม่ ให้ทำหนังสือมาที่อำเภอแจ้งให้ชัดเจน การสำรวจเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่การดุแลอยู่ที่กระทรวงมหาดไทย อยู่ที่ ม.๕ บ้านคำหวัน ซึ่งเป็นบ้านของผมเอง ฝากให้ปลัดอำเภอหรือที่ดินแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้ถูกต้องเรื่องที่ ๓ มีผู้นำหมู่บ้านและราษฎรส่วนหนึ่งมีการเบือปลาในแม่น้ำแม่ตื่น และผมก็ให้ทางสารวัตรกำนันไปตรวจสอบแล้ว
 ประธานฯ - ยื่นคำร้องตรวจสอบเรื่องที่ นสร.ม.๕ ทันที ปรึกษาที่ดินมีหลักฐานอยู่แล้วให้จ่ายเงินค่ารางวัดไปส่วนการเบือปลาสามารถจับได้เลย ประชาสัมพันธ์แจ้งชาวบ้านก่อน ให้ทางปลัดอำเภอช่วยทำบันทึกจับกุม
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๓  สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
        -  หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก ๙ (แม่จะเรา)
มติที่ประชุม ไม่มี
    -  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น
ตัวแทนฯ - ของเดือนเมษายน วันที่ ๒ จับกุมผู้ต้องหา ๒ ราย บริเวณป่าห้วยกระทิง ตรวจยึดไม้สัก ๕๒ แผ่น รถยนต์ยี่ห้อ นิสสัน ๑ คัน ๔ เม.ย. จับกุมผู้ต้องหา ๑ ราย บริเวณป่าห้วยมะพร้าว ตรวจยึดไม้สัก แปรรูป ๔๒ แผ่น รถยนต์อีซูซุ ป้ายแดง ๑ คัน รถจักรยานยนต์ ๓ คัน   
                         -  อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ
หัวหน้า ฯ - ช่วง ๒ เดือนที่ผ่านมา ม.๔ ต.สามหมื่น มีการบุกรุกป่ามากที่สุด รองลงมา ม.๖ บ.ห้วยกระทิง ต.พระธาตุและ ม.๕ บ้านต้นผึ้ง ผมก็แนะนำชาวบ้านไปว่าไม่ต้องวิตกกังวลทำไร่เก่าไปผมไม่จับหรอก ผมดูออกว่าอันไหนไร่เก่าอันไหนไร่ใหม่ฝากกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกตำบลว่าไม่ทำผิดอย่าไปกลัว
ประธาน ฯ - ฝากกำนันสามหมื่น กำนันพระธาตุ ทำความเข้าใจชาวบ้านเรื่องที่ทำกินทำไร่เก่าไปอย่าบุกรุกไร่ ใหม่ไม่เช่นนั้นจะถูกดำเนินคดี
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ - เรื่องเพื่อพิจารณา
ประธานฯ - พื้นที่ตำบลแม่ตื่น ไปจนถึง ต.แม่หละอำเภอท่าสองยาง มีการตัดไม้ทำลายป่ากันเยอะมากเป็นไม้ แปลงใหม่ทั้งหมด เดี๋ยวผมประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจอแล้วจับเลย ฝากกำนันในพื้นที่ปลูกกระแสชาวบ้านให้รักษาทรัพยากรที่มีอยู่ก่อนที่จะหมดไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
มติที่ประชุม - ไม่มี
ประธานฯ - ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้ ขอปิดประชุมขอขอบคุณครับ
- ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.
***************************************
                           ลงชื่อ  ม.ญ.สมิต  ไชยเมืองชื่น  ผู้บันทึกการประชุม
                                       (สมิต  ไชยเมืองชื่น)
                                          อส.อ.แม่ระมาด
                           ลงชื่อ  นายกวิน  แว่นแก้ว  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
                                        (กวิน  แว่นแก้ว)
                                  ปลัดอำเภอด้านงานป้องกัน


ปรับปรุงข่าวล่าสุด 24/04/2013
โดย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประชุมรักษาความสงบเรียบร้อย
                             รายงานการประชุม
    การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงเรียบร้อย                   
                   อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก
                                 ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๕
       ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๕๕  เวลา  ๑๐.๓๐  น.
                       ณ  ห้องประชุมอำเภอแม่ระมาด  ชั้น  ๒
                              -------------------------

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายนรภัทร ปลอดทอง นายอำเภอแม่ระมาด
๒. นายสุขสวัสดิ์  จิยิพงศ์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง
๓. นายกวิน  แว่นแก้ว ปลัดอำเภองานป้องกัน
๔. พ.ต.อ.ณิรุณวิทย์  สิทธาภิรมย์ ผกก.สภ.แม่ระมาด
๕. ร.ต.อ.ธนศักดิ์  สุขเชย (แทน) ผบ.ร้อย ตชด.ที่ ๓๔๕
๖. นายพิทักษ์  ศิลา (แท ) ผอ.รพ.แม่ระมาด
๗. นายบุญฤทธิ์   วงษ์เชวงทรัพย์ (แทน) สส.อ.แม่ระมาด
๘. นายเฉลียว  ทองทิน เกษตรอำเภอแม่ระมาด
๙. พ.ต.ไพฑูรย์  อัคนิถิน สัสดีอำเภอแม่ระมาด
๑๐.นายธงไชย  สิงห์วิเศษ พัฒนาการอำเภอแม่ระมาด
๑๑.นายประสาท  กำเนิด หน.อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ
๑๒.นายมนตรี  พุ่มกล่อม (แทน) หน.หน่วย ตก ๙ (แม่  
        จะเรา
  ๑๓..นายไสว  ตุ้ยดา หน.หน่วย ตก ๒ (ขะเนจื้อ)
๑๔.นายนพชัย  สีนวล (แทน) ผอ.รร.แม่จะเรา
     วิทยาคม
๑๔.น.ส.ยุรี  นามกร (แทน) นายก ทต.แม่ระมาด
๑๕.นายสีทน  ปงรังสี (แทน) นายก ทต.แม่จะเรา
๑๖.นายมงคล  หมูสุปาบ (แทน) นายก อบต.แม่ระมาด
๑๗. นายจีรยุทธ  ปาเตียง (แทน) นายก อบต.แม่ตื่น
๑๘.นายกรกฤศ วันทนานันท์ (แทน) นายก อบต.สามหมื่น
๑๙.น.ส.กุลนันทร์  แก้วปาคำ (แทน) กำนัน ต.แม่ระมาด
๒๐. นายภาณุเดช  สุนศรี กำนัน ต.แม่จะเรา
๒๑. นายวิทยา  พันธ์ปัญญากรกุล กำนัน ต.พระธาตุ
๒๒.นายเกียรติศักดิ์  กิจการ (แทน) ผอ.กศน.แม่ระมาด
๒๓.น.ส.ธัญรัตน์  พุทธวงษ์ จนท.วิเคราะห์นโยบายและ 
       แผน ทต.แม่ระมาด
๒๔.นางศลิษา  สรรวิชัย พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
๒๕.ร.อ.วัชระ  ฉอดอ้าง มว.คร.ที่ ๓ กองกำลังนเรศวร  
       จุดตรวจบ้านพะละ
        / เริ่มประชุม.....


                                      - ๒ –

เริ่มประชุมต่อจากยาเสพติดฯ
    เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายนรภัทร  ปลอดทอง  นายอำเภอแม่ระมาดในฐานะประธาน 
กล่าวเปิดการประชุม  แล้วดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธาน           วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ รณรงค์ป้องกันและ      
                      ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่      
                      ๒๕๕๖ ให้ท้องถิ่นทุกแห่งจัดรถมอเตอร์ไซด์ใส่หมวก 
                      กันนอคร่วมขบวนประมาณ ๒๐ คน   
                      พร้อมกันที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด เริ่มปล่อยขบวน   
                      เวลาประมาณ ๐๙ .๐๐ น.วิ่งไปในพื้นที่เส้นทางที่         
                      กำหนด   
                      เส้นทางหลัก ต.แม่   ระมาด,แม่จะเรา และ 
                      ต.พระธาตุ
มติที่ประชุม       รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง  รับรองรายงานผลการประชุมคณะกรรมการ  
                       รักษาความมั่นคงและความสงบ
                       เรียบร้อยอำเภอแม่ระมาด  ครั้งที่  ๙/๒๕๕๕ ให้    
                       คณะกรรมการทุกท่านตรวจสอบรายงาน      
                       การประชุมจากเว็บไซด์ www.aumphoe.com  
                       หาก กรรมการท่านใดตรวจสอบรายงาน               
                       การประชุมแล้ว ประสงค์แก้ไขเปลี่ยนแปลง ขอให้     
                       แจ้ง ศพส.อ.แม่ระมาด ทราบต่อไป
มติที่ประชุม   รับรอง ไม่มีหน่วยงานใดที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
ประธาน    ๓.๑ การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลด  
                     อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 
                     ๒๕๕๖ ในส่วนของอำเภอแม่ระมาด ตั้งจุดตรวจร่วม 
                     หลัก จำนวน ๒ จุด คือ จุดที่ ๑
                     ณ จุดตรวจ อส.หน้าสามแยกบ้านแม่ระมาดน้อย จุด
                     ที่ ๒ ณ จุดตรวจป้อมตำรวจ   
                      หน้าวัดแม่จะเรา กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานอย่าง
มติที่ประชุม   รับทราบ
                   ๓.๒ สถิติคดีอาญา ๕ กลุ่ม ของ สภ.แม่ระมาด
                กลุ่มที่ ๑ คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ  
กลุ่มที่ ๒ คดีชีวิต ร่างกาย เพศ              ไม่มี
กลุ่มที่ ๓ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์          ไม่มี
กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ          ไม่มี
กลุ่มที่ ๕ คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย
-ยาเสพติด  รับแจ้ง  ๙  จับได้ ๘ คดี  ผู้ต้องหา ๘ คน
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๓ รายงานสถานการณ์ความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน/ชุมชน
-กำนันตำบลแม่ระมาด
-ไม่มี
--กำนันตำบลแม่จะเรา
-ไม่มี
--กำนันตำบลขะเนจื้อ
-ไม่มี                                      - ๓ -
-กำนันตำบลสามหมื่น
-ไม่มี
-กำนันตำบลแม่ตื่น
-ไม่มี

๓.๔ สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อม
ตก. ๒       การบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ทางหน่วยได้จัดประชุมเมื่อวันที่ ๑๑ธ.ค.๕๕ ที่บ้านห้วยปลากอง ได้จัดทำแผนสนธิกำลังออกตรวจพื้นที่ห้วยงูเห่าเมื่อวันที่ ๑๓ ธ.ค.๕๕
มติที่ประชุม  รับทราบ
อุทยานแห่งชาติ   ได้ออกลาดตระเวนพบผู้กระทำผิดในการล่า       
 ขุนพะวอ           สัตว์,ดักจับสัตว์ มีการวางเครื่องมือดัก 
                       สัตว์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติซึ่งเป็นปัญหาในการ       
                       ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และได้นำ
                        ตัวผู้ต้องหาส่ง สภ.แม่ระมาด
มติที่ประชุม    รับทราบ
ประธาน        คดียาเสพติด,คดีป่าไม้,คดีบุกรุกทำลายทรัพยากร    
                   ป่า ม้ ถ้าลูกบ้านถูกจับห้ามผู้นำหมู่บ้านหรือผู้นำท้องถิ่น 
                  ใช้ตำแหน่งประกันตัวผู้ต้องหา
มติที่ประชุม    รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา
                 ๔.๑ การขออนุญาตผ่อนผันการใช้แรงงาน   
                  ต่างด้าวใน นที่ปลูกอ้อยสภ.แม่ระมาด รถอ้อยขอให้วิ่ง
                  กลางวัน ,ให้นายจ้างควบคุมแรงงานของตนเองด้วย   
                  ห้ามออกนอกที่  พักเกิน ๒ ทุ่ม
มติที่ประชุม  รับทราบ
ประธาน       แรงงานต่างด้าวที่ออกนอกพื้นที่ควบคุม ให้ 
                  ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ประ   กอบการออกหนังสือ 
                  รับรองให้ หรือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรึกษาหารือ   
                   เกี่ยวกับการควบคุมแรงงานต่างด้าว
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
ประธาน       ขอความร่วมมือเรื่องการปิดถนน จากมีการ                          
                  เรี่ยไรเงินในการทำบุญ ซึ่งเป็นอันตราย 
                   ต่อบุคคลที่สัญจรไปมาบนท้องถนน
มติที่ประชุม รับทราบ
สัสดีแม่ระมาด การลงบัญชีทหารกองเกินผู้ที่เกิดปี ๒๕๓๘ ลงได้   
                    ไม่เกิน ๓๑ ธ.ค.๕๕ ถ้าเกินจะถูก
                     ปรับ ให้ผู้ที่เกิดปี ๒๕๓๕ ให้มารับหมายเรียก
มติที่ประชุม    รับทราบ
กำนัน ต.แม่จะเรา ขอให้ตำรวจกำหนดเส้นทางในการจับหมวกกันน๊อค
มติที่ประชุม     รับทราบ
ประธาน          ให้ผู้นำใส่หมวกกันน๊อคเป็นตัวอย่าง ถูกจับ        
                      ห้ามขอ แจ้งแขวงการทางตัดหญ้าข้าง   
                      ถนนที่เป็นจุดอันตรายให้ปรับปรุง
มติที่ประชุม รับทราบ


                                  - ๔ –

อุทยานแห่งชาติ ขอให้ตำรวจกวดขัน รถแร่,รถพ่วง ที่วิ่งบนถนน    
 ขุนพะวอ         เส้นทางสายบ้านตาก-แม่ระมาดน้อย
                   ในการขับขี่ ซึ่งขับเร็วมากจะเป็น  
                       อันตรายต่อผู้ใช้ถนน
มติที่ประชุม    รับทราบ
ประธาน          วันนี้ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมใน 
                     ครั้งนี้ ขอปิดการประชุม เลิกประชุม ๑๒.๐๐ น.
ที่ประชุม รับทราบ

               *************************
   
 ลงชื่อ  ม.ญ. เปรมใจ  คติฌานัง      ผู้บันทึกการประชุม
                     (เปรมใจ  คติฌานัง)
  อ        ส.อ.พบพระ ช่วยราชการฯ

    
   ลงชื่อ  มว.อ. สุขสวัสดิ์  จิยิพงศ์      ผู้ตรวจรายงานการประชุม
             (สุขสวัสดิ์  จิยิพงศ์)
             ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงปรับปรุงข่าวล่าสุด 28/12/2012
โดย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  ายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมิถุนายน2556
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมิถุนายน  ๒๕๕๖
         รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ
                อำเภอแม่ระมาด   ครั้งที่  ๖  / ๒๕๕๖
         วันอังคารที่   ๔  มิถุนายน   ๒๕๕๖  เวลา  ๐๙.๐๐ น.
                   ณ  ห้องประชุมอำเภอแม่ระมาด (ชั้น ๒)
...................................................................................
ผู้เข้าประชุม
๑.  นายนรภัทร  ปลอดทอง           นายอำเภอแม่ระมาด
๒.  นายศิวัช  ฟูบินทร์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
๓.  พ.ต.ท.เอกพล  จินดาจักร์    (แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร
                                         แม่ระมาด
๔.  นายพงษ์ศักดิ์  เชาว์น้อย  (แทน)  สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
๕.  นายเฉลียว  ทองทิน                 เกษตรอำเภอแม่ระมาด
๖.  นายคะนอง  อินทร์พรหม          ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด
๗.  พ.ตงไพฑูรย์  อัคนิถิน             สัสดีอำเภอแม่ระมาด
๘.  นายธงไชย  สิงห์วิเศษ  พัฒนาการอำเภอแม่ระมาด
๙.  นางยุพิน  วงษ์หมื่น                 ท้องถิ่นอำเภอแม่ระมาด
๑๐.  นางวรรทนี  ใครน้ำ หัวหน้าสรรพากรพื้นที่อำเภอแม่ระมาด
๑๑. นายณัฐภาส  ศิริรัตน์            ที่ดินอำเภอแม่ระมาด
๑๒.  นางพรทิพย์  นวลอนงค์        ประมงอำเภอแม่ระมาด
๑๓.  นายประสาท  กำเนิด            หัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนพะวอ
๑๔.  นายไชยยันต์  อุดป  (แทน) หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น
๑๕.  นายคงฤทธิ์  อินรัญ       หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่  ตก  ๙
                                      (แม่จะเรา)
๑๖.  นายสุริยา  โยอิน (แทน)  หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่  ตก  ๒
                                      (ขะเนจื้อ) 
๑๗.  ว่าที่  ร.อ.ณัฐกิตติ์  คำน่าน  (แทน) นายกเทศมนตรีตำบล
                                          แม่ระมาด
๑๘.  นายสีทน  ปงรังสี          (แทน)  นายกเทศมนตรีตำบลแม่จะเรา
๑๙.  นายวันชัย  พร้าวเอียด  (แทน) นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
๒๐.  นายธวัชชัย  สุภาราช    (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
                                              แม่ระมาด
๒๑.  นายจเร  วารีวิชัย         (แทน) นายกองค์การบริหารส่วน
                                              ตำบลพระธาตุ
๒๒.  นายเทวัญ  ไพศาลธรรมโชติ     นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
                                                ขะเนจื้อ
๒๓.  ส.ต.ท.สมชาติ  วุฒินันท์  (แทน) นายกองค์การบริหารส่วน
                                                ตำบลแม่ตื่น
๒๔.  นายกรกฤศ  วันธนานันต์ (แทน) นายกองค์การบริหาร
                                                 ส่วนตำบลสามหมื่น
๒๕.  นายกวิน  แว่นแก้ว                  ปลัดอำเภอแม่ระมาด
๒๖.  น.ส.นราภรณ์  ช้างทอง            ปลัดอำเภอ
๒๗.  นายศุภสันส์  ภูมิไชยา              ปลัดอำเภอแม่ระมาด

ผู้ไม่มาประชุม
       -ไม่มี
ผู้ร่วมประชุม
๑.  นายพิทักษ์  ศิลา       (แทน)  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ระมาด
๒.  นายวิทยา  พันธ์ปัญญากรกุล             กำนันตำบลพระธาตุ
๓.  นายอนันต์  กาลังใจ                        กำนันตำบลแม่ระมาด
๔.  นายภาณุเดช  สุนศรี                               กำนันตำบลแม่จะเรา
๕.  นายมูล  นามโทยะ          กำนันตำบลขะเนจื้อ
๖.  นายวีระวุฒิ  ใหม่โม่ง          กำนันตำบลแม่ตื่น
๗.  ว่าที่  ร.อ.ณัฐกิตติ์  คำน่าน     ปลัดเทศบาลตำบลแม่ระมาด
๘.  นายชาตรี  สุขารมย์              ปลัดเทศบาลตำบลแม่จะเรา
๙  นายอรรคเดช  สีตุ้ย             ปลัดองค์การบริหาร
                                           ส่วนตำบลแม่ระมาด
๑๐.  นายกรกฤศ  วันธนานันต์     ปลัดองค์การบริหารส่วน
                                           ตำบลสามหมื่น
๑๑.  ส.ต.ท.สมชาติ  วุฒินันท์    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น 
๑๒.  นายชลอ  จิ๋วแหยม       ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
๑๓.  จ.ส.ท.บรรจง  ยะดอนใจ    ปลัดองค์การบริหารส่วน
                                           ตำบลขะเนจื้อ
๑๔.  นายเกียรติศักดิ์  กิจก   (แทน) ผู้อำนวยการการศึกษานอกระบบ
                                     และ การศึกษาตามอัธยาศัย
๑๕.  นายแสวง  จะวรรณะ ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาแม่ระมาด
๑๖.  นายอรุณ  กองห้าห้อง     ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
                                      อำเภอแม่ระมาด
๑๗.  นายประทีป  เครืออยู่   (แทน)  หมวดการทางแม่ระมาด
๑๘.  นายธรรมสรณ์  แสงโชติ   ผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้า  ที.โอ.ที.
๑๙.  นางสาวอัจฉรา  คำสอน      วัฒนธรรมอำเภอ
๒๐.  นายทองหล่อ  ห่อทอง (แทน)  ประธานศูนย์ประสาน
                                    งานโรงเรียน อำเภอแม่ระมาด
๒๑.  นายสมฤกษ์  ทิมขาว (แทน)  ผู้อำนวยการโรงเรียน
                                   แม่ระมาดวิทยาคม
๒๒.  นายบำรุง  ขันกสิกรรม (แทน)  ผู้จัดการธนาคารเพื่อ
                                     การเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.)
๒๓.  นางสังเวียน  อินทรักษ์ ผู้แทนสมาชิกท้องถิ่นประเภท
                                     สมาชิกสภาเทศบาล
๒๔.  ร.ท. อำนวย  เดชใจ หน.ชพส.๓๑๐๕
เริ่มประชุมเวลา   ๐๙. ๐๐  น. 
            เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายนรภัทร  ปลอดทอง  นายอำเภอแม่ระมาด ได้กล่าวเปิดการประชุมประจำเดือนมิถุนายน  ๒๕๕๖   มีดังนี้
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน ๑)  แนะนำคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด  ในภาคประชาสังคมซึ่งเป็น
ผู้แทนของอำเภอแม่ระมาด
-นายจรัญ  อ๊อดทรัพย์ 
   ส่วนอีก  ๓  คนได้แก่
-นายจำเนียร  บูลย์ประมุข
-นางสังเวียน  อินทรักษ์
-นางหล้า  ฐานะ
เป็นเครือข่ายของกรรมการธรรมาภิบาลในระดับอำเภอ ซึ่งปัจจุบันก็มีหลาย
หน่วยงาน  ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ  เช่น  ปปจ. , DSI, สตง.   ดังนั้น  ทุกท่านทำงานด้วย
ความซื่อสัตย์ยุติธรรม  ตามหน้าที่ของตน  
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๖ / ๒๕๕๖  ประจำเดือนมิถุนายน  ๒๕๕๖
ขอให้เปิดดูได้ที่ Website:www.amphoe.com
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
-ไม่มี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑  การขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินประจำปี  ๒๕๕๖  ( สำนักงานอำเภอ )
ประธาน ด้วยอำเภอได้รับแจ้งจากจังหวัดว่า  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  พระราชทานผ้าพระกฐินให้ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  
องค์การ  สมาคม  มูลนิธิ  ห้างร้าน  และประชาชนทั่วไปที่มีจิตศรัทธานำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา  ณ  พระอารามหลวงทั่วราชอาณาจักร  ในกฐินกาลทุกปี  และในปีพุทธศักราช๒๕๕๖  กำหนดกฐินกาล  ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่  ๒๐  ตุลาคม  ๒๕๕๖  ( วันแรม  ๑  ค่ำเดือน  ๑๑ )  ถึงวันอาทิตย์ที่  ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  (วันขึ้น ๑๕  ค่ำ  เดือน  ๑๒) 
ในการนี้  อำเภอจึงขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาประสงค์ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน  สามารถติดต่อขอรับได้ที่  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก  ศาลากลางจังหวัดตาก  หรือเจ้าอาวาสพระอารามหลวง  ในพื้นที่จังหวัดตาก  ซึ่งมีอยู่วัดเดียวคือ  วัดมณีบรรพตวรวิหาร  อำเภอเมืองตาก  (พระอารามหลวงชั้นตรี)  ได้โดยตรง  จนถึงวันศุกร์ที่  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖  ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายชื่อวัดที่มีผู้ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินได้ทางเว็บไซด์  http: www.dra.go.th ซึ่งขณะนี้วัดมณีบรรพตวรวิหาร  อำเภอเมืองตากยังไม่มีผู้ใดขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๒  สรุปสาระสำคัญการประชุมกระทรวงมหาดไทย  ครั้งที่  ๓ / ๒๕๕๖(สำนักงานอำเภอ)
ประธาน   จากการประชุมกระทรวงมหาดไทย 
 ครั้งที่  ๓ / ๒๕๕๖  ประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่  ๒๗  มีนาคม  ๒๕๕๖  ณ  ห้องประชุม  ๑  กระทรวงมหาดไทย  กรมการปกครอง  มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในระดับอำเภอ  ดังนี้
๑)  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ขอให้หน่วยงานต่าง ๆ  ในระดับอำเภอร่วมมือกันดำเนินการ  ดังนี้
๑.๑  ลดความต้องการให้ได้อย่างจริงจัง  บำบัดรักษาแล้วไม่กลับไปเสพ/ติดซ้ำอีก
๑.๒  ยกระดับยุทธศาสตร์จากวาระชาติเป็นวาระแห่งภูมิภาค
๑.๓  ทบทวนแผนปฎิบัติการพลังงานแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด  ๖  เดือนแรก
เพื่อดำเนินการในรอบ  ๖  เดือนหลังให้สำเร็จตามเป้าหมาย
๑.๔  การติดตามประเมินผล  ผู้ที่ได้รับการบำบัดแล้ว  ภายใน  ๑  ปี  แล้วกลับไปติดยาเสพติดอีกจำนวนเท่าไร  สาเหตุการกลับไปเสพยาเพราะเหตุใด
๑.๕  ประชาสัมพันธ์การคืนคนดีสู่สังคม  เพื่อให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนทราบและให้ความร่วมมือ
๑.๖  จัดตั้งศูนย์คัดกรองผู้เสพ/ผู้ติดในระดับอำเภอโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรง
ประธาน โดยในพื้นที่อำเภอแม่ระมาดมีพื้นที่รุนแรงที่ต้องจับตาเป็นพิเศษอยู่  ๓  แห่งคือ
สันเก้ากอม ม.๖ ต.แม่ระมาด,แม่จะเรา  ม.๖ ต.แม่จะเรา, ต.สามหมื่น ม.๔
๒)  การดูแลไม่ให้เกิดการชุมนุม
ขอให้ทุกหน่วยงานในระดับอำเภอร่วมมือกันวางแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดขึ้นเป็นประจำตามปีปฏิทิน  เช่น  ปัญหาภัยแล้ง  ปัญหาน้ำท่วม  ปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาด  เป็นต้น  โดยขอให้ทุกหน่วยงานโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ช่วยสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในแต่ละเรื่องด้วย
๓)  การปรับปรุงห้องส้วมในสถานที่ราชการ
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และส่วนราชการต่าง ๆ  ให้ความสำคัญในการดูแลรักษาความสะอาดส้วมในสถานที่ราชการ  และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้มีความพร้อม  
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๓  ขอความอนุเคราะห์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดสายเคเบิลโทรศัพท์
   (สำนักงานอำเภอ)
ประธาน ด้วยอำเภอได้รับแจ้งจากจังหวัดว่า  ได้รับแจ้งจากบริษัท  ทีโอที  จำกัด
(มหาชน)  ขอความร่วมมือในการสอดส่องดูแลการลักลอบตัดสายเคเบิลโทรศัพท์  และ
ยินดีมอบรางวัลนำจับให้แก่ผู้แจ้งความนำจับ ๑๐,๐๐๐  บาทในการติดตามจับกุมผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามระเบียบของบริษัทฯ  เนื่องจากว่าในปัจจุบันกำลังประสบปัญหาการลักลอบตัดสายเคเบิลโทรศัพท์ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ  ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียทรัพย์สินและส่งผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจและด้านสังคมแก่ประเทศชาติเป็นจำนวนมาก
ในการนี้  อำเภอเห็นว่า  เพื่อเป็นการบำบัดทุกข์  บำรุงสุขให้กับประชาชน  และช่วยบรรเทาปัญหาภัยคุกคามทางเศรษฐกิจและทางสังคมมิให้เกิดความเสียหายขยายกว้างออกไป  จึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการต่าง ๆ 
ช่วยสอดส่องดูแลการลักลอบตัดสายเคเบิลโทรศัพท์ฯ  ในพื้นที่ต่อไป  ทั้งนี้  ผู้แจ้งความนำจับสามารถติดต่อขอรับรางวัลนำจับได้ที่  สำนักงานเลขานุการ  ผู้บริหารบริษัท  
ทีโอทีจำกัด (มหาชน)  โทรศัพท์.๐๒-๕๐๕๑๑๙๐
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๔  ขอให้กำชับผู้บริหารโรงเรียนและครูให้เข้มงวดเรื่องการดูแลรักษาความปลอดภัยของเด็กนักเรียน (สำนักงานอำเภอ)
ประธาน  ด้วยอำเภอได้รับแจ้งจากจังหวัดว่า  ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์กรณีครูโรงเรียน
อนุบาลอนงค์เวท  จังหวัดสมุทรปราการ  และโรงเรียนอุทุมพรวิทยา  จังหวัดศรีสะเกษ
ลืมเด็กนักเรียนไว้ในรถยนต์รับ-ส่งนักเรียน  จนทำให้เด็กนักเรียนเสียชีวิต  เมื่อวันที่
๓  เมษายน  ๒๕๕๖ และ  ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ ตามลำดับ โดยกระทรวงมหาดไทย
ขอให้จังหวัดได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่มีสถานศึกษา  กำชับให้สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดได้เข้มงวดเรื่องการดูแลรักษาความปลอดภัยของนักเรียน  รวมถึงรถโดยสารสาธารณะเพื่อหามาตรการและแนวทางป้องกันมิให้กรณีดังกล่าวเกิดขึ้นอีกโดยเด็ดขาด
ในการนี้  อำเภอพิจารณาเห็นว่า  เพื่อให้เป็นไปตามข้อสั่งการของกระทรวง
มหาดไทยเรื่องการดูแลรักษาความปลอดภัยของเด็กนักเรียน  โดยเฉพาะเด็กเล็กในโรงเรียนอนุบาล  และศูนย์เด็กเล็ก  จึงให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต  ๑  และเขต  ๒  รวมถึงผู้บริหารท้องถิ่น  ได้กำชับสถานศึกษา  ศูนย์เด็กเล็กใน
สังกัดได้ดำเนินการข้อสั่งการดังกล่าวโดยเคร่งครัด
ประธาน ฝากให้โรงเรียนทุกแห่งดูแลในเรื่องนี้ด้วย  โดยให้งานจราจรตำรวจ  ตรวจนับ
จำนวนรถรับ-ส่งนักเรียนด้วย  ว่ามีจำนวนกี่คัน  และให้กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน 
                               ประชาสัมพันธ์กระจ่ายข่าวตามเสียงตามสายให้ผู้ปกครองช่วยดูแลพิจารณาด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ๔.๕  กำหนดออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ( สำนักงานอำเภอ )
ประธาน    ในเดือนมิถุนายน  ๒๕๕๖  มีกำหนดการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต  ดังนี้
-วันอังคารที่  ๔  มิถุนายน  ๒๕๕๖  ณ  สถานีอนามัยบ้านสันป่าไร่
จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ  ประชาสัมพันธ์
เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ร่วมบริจาคโลหิตในวันดังกล่าวตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องจากหน่วยงานต่าง 
๕.๑  โรงพยาบาลแม่ระมาด
สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล  ประจำเดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๖
๑) โรงพยาบาลแม่ระมาดได้ออกหน่วยค้นหาและตรวจรักษาโรคมาลาเรียเคลื่อนที่
ที่บ้านเมยผู้ใหญ่ปุ่ม,เมยกำนันสุข,เมยห้วยไผ่,เมยแม่มาลัยและเมยน้ำดิบบอนหวาน
เดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๖  มีผู้รับการตรวจ  จำนวน  ๕๘  ราย  พบเชื้อมาลาเรีย
จำนวน  ๑๔  ราย  คิดเป็นร้อยละ  ๒๔.๑๓  เป็นเชื้อ  PF.  จำนวน  ๗  ราย
คิดเป็นร้อยละ  ๕๐.๐  เชื้อ  PV.  จำนวน  ๗  ราย  คิดเป็นร้อยละ  ๕๐.๐ จำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว  ๒  ราย
๒) วันที่  ๒  พฤษภาคม  รพ.แม่ระมาด  ร่วมกับ  สสจ.ตาก  จัดเก็บอาหารสดในเขต
ทต.แม่ระมาดเพื่อตรวจหาสารเคมีตกค้างในอาหาร  จำนวน  ๒๑๕  ตัวอย่าง  โดยตรวจ
หาสารบอแรกซ์  จำนวน  ๓๘  ตัวอย่าง  ไม่พบสารเคมีตกค้าง  สารฟอกขาว  จำนวน  ๑๓  ตัวอย่าง  ไม่พบสารเคมีตกค้าง  สีสังเคราะห์  ๔  ตัวอย่าง  ไม่พบสารเคมีตกค้าง
สารกันรา  จำนวน  ๒๐  ตัวอย่าง  ไม่พบสารตกค้าง  สีสังเคราะห์  ๔  ตัวอย่าง  ไม่พบ
สารตกค้าง  ยาฆ่าแมลง  จำนวน  ๑๓๑  ตัวอย่าง  พบสารเคมีตกค้าง  จำนวน  ๓๗  ตัวอย่าง  คิดเป็นร้อยละ  ๒๘.๒๔  (อยู่ในระดับปลอดภัย) ซึ่งชนิดอาหารที่พบยาฆ่าแมลง
ซึ่งชนิดอาหารที่พบยาฆ่าแมลงตกค้างคือ  ผักบุ้งจีน,ผักคะน้า,ผักกาดขาว,กะหล่ำปลี,
ถั่วฝักยาว,ข้าวโพดอ่อน,มะเขือเทศ,ผักคื่นฉ่าย,มะเขือกรอบ,มะเขือลิงและพริกหยวก
๓) วันที่  ๗  พฤษภาคม  เจ้าหน้าที่  รพ.แม่ระมาด  ร่วมพิธีรับมอบอาคารเรียนและ
โรงอาหาร  ณ  โรงเรียนแม่ระมาดน้อย
๔) วันที่  ๙  พฤษภาคม   คณะเจ้าหน้าที่ รพ.แม่ระมาด  ร่วมกิจกรรมโครงการ 
“อำเภอเข้าวัด  ทำบุญวันพระ”  ณ  วัดภุมราวาส  บ้านต้นผึ้ง  ตำบลแม่ระมาด

๕)  วันที่  ๒๓  พฤษภาคม  เจ้าหน้าที่  รพ.แม่ระมาด  ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอ
แม่ระมาดอออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ที่โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม
ได้โลหิต  จำนวน  ๔๔  ยูนิต
๖) วันที่  ๒๔  พฤษภาคม  คณะเจ้าหน้าที่  รพ.แม่ระมาด  ร่วมกิจกรรมโครงการ
“อำเภอเข้าวัด  ทำบุญวันพระ”  ณ  วัดศรีมงคล  ตำบลพระธาตุ
๗) วันที่  ๒๔  พฤษภาคม   เจ้าหน้าที่  รพ.แม่ระมาด  ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอ
แม่ระมาดอออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด
ได้โลหิต  จำนวน  ๒๔  ยูนิต
๘) จังหวัดตากขอเชิญสมัครเข้าร่วมการประกวดการค้นหาสุดยอดส้วมแห่งปี  ประจำปี
๒๕๕๖  ชิงเงินรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด  จำนวน  ๗,๐๐๐  บาท  ใน  ๑๑  ประเภท
คือ  โรงพยาบาล,โรงเรียนรัฐบาล,สถานีขนส่ง,สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง,ร้านอาหาร,
โรงเรียนเอกชน,ศาสนสถาน,สถานที่ราชการ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล,แหล่งท่องเที่ยว  และตลาดสด  โดยหมดเขตรับสมัครวันที่  ๗  มิถุนายน  ๒๕๕๖  สอบถามราย
ละเอียดได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก  โทร.๐-๕๕๕๑-๘๑๓๕  หรือโรงพยาบาล
และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง 
มติที่ประชุม            รับทราบ
๕.๒  การขอรับจัดสรรเงินทุนเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการ
ประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๖(สำนักงานขนส่ง
จังหวัดตาก  สาขาแม่สอด)
ประธาน ด้วยได้มีประกาศจากกรมการขนส่งทางบก  ว่าได้มีการเปิดรับแบบคำขอรับ
จัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ  อาทิ  แขนเทียม  ขาเทียม  รถนั่งสำหรับ
ผู้พิการ  ไม้เท้าไม้ค้ำยัน  ที่นอนลม  และอื่น ๆ  ซึ่งเป็นผลอันเนื่องมาจากการประสบภัย
ที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๖  ทั้งนี้จะต้องเป็นผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้อง  โดยผู้พิการหรือผู้แทน  สามารถมายื่นคำขอได้ที่  สำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน  กรมการขนส่งทางบก  หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดในระหว่างวันที่  ๓ – ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๕๖
สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก  สาขาอำเภออำเภอแม่สอด  จึงขอประชาสัมพันธ์
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบต่อไป   ทั้งนี้  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งเอกสาร
ประกอบคำขอ  วิธีการดำเนินการและอื่น ๆ  ได้ที่สำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้ถนน  กรมการขนส่งทางบก  โทรศัพท์. ๐๒-๒๗๑๘๗๐๕-๘  หรือ
๐๒-๒๗๑๘๘๘๘  ต่อ  ๑๕๘๔  หรือที่  www.roadsafefurd.com 
ประธาน ให้ท้องถิ่นสำรวจและสรุปยอดผู้พิการที่ต้องการความช่วยเหลือ  แล้วประสาน
แจ้งมายังฝ่ายเลขาฯด้วยเพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๓  สถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด
ผลการปฏิบัติ  สภ.แม่ระมาด  ตั้งแต่  ๑-๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๖
-รายงานผลคดี  ๕  กลุ่มและกลุ่ม  ๖  ดังนี้
กลุ่มที่  ๑  คดีอุฉกรรจ์  สะเทือนขวัญ  
-ไม่มีคดีเกิด
กลุ่มที่  ๒  คดีชีวิตร่างกายและเพศ
-ไม่มีเกิด
กลุ่มที่  ๓  คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์
-มีเกิด  ๑  คดี  ผู้ต้องหา  ๑  ราย
กลุ่มที่  ๔  คดีที่น่าสนใจ
-ไม่มีเกิด
กลุ่มที่  ๕  รัฐเป็นผู้เสียหาย  มีดังนี้
-พ.ร.บ.ยาเสพติด  จำนวน  ๔  คดี
-พ.ร.บ.ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จำนวน  ๙  คดี
(เกี่ยวกับข้อหา  ก่นสร้างแผ้วถางป่าฯ)
-พ.ร.บ.คนเข้าเมือง  นำพาให้ที่พักพิง  จำนวน  ๑  คดี  ผู้ต้องหา  ๑  คน
 บุคคลต่างด้าว  ผลักดัน  จำนวน  ๓๐  คน  ผู้ต้องหา  ๓๐  คน
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๔  การส่งเสริมปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง  ๑  
ปศุสัตว์อำเภอ    -โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา  ๑๒  สิงหามหราชินี  กำหนดให้ อปท.ละ
๒๐  ไร่  มากกว่า  ๒๐  ไร่ก็ได้  โดยหญ้าชนิดนี้จะอาศัยน้ำมากในช่วงแรกแต่ตอนหลัง
จะอาศัยน้ำน้อยลง
มติที่ประชุม รับทราบ


๕.๕  การแข่งขันกีฬาเปตอง  (ฝ่ายความมั่นคง)
ฝ่ายความมั่นคง ด้วยอำเภอแม่ระมาดจะจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง  เพื่อเยาวชนไทยห่างไกล
ยาเสพติด  ประจำปี  ๒๕๕๖  ซึ่งแบ่งการแข่งขันออกเป็นประเภทต่าง ๆ  ดังนี้
-ระดับประถมศึกษา  ทีม  ๓  คน  ชาย-หญิง
-ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ทีม  ๓  คน  ชาย – หญิง
-ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   ทีม  ๓  คน  ชาย-หญิง
ค่าประกันทีมละ  ๓๐๐  บาท  กำหนดการแข่งขัน  ระหว่างวันที่  ๑๕ – ๒๓  มิถุนายน
๒๕๕๖  ณ  สนามหน้าที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด
รางวัลการแข่งขัน  
-รางวัลชนะเลิศ  เงินสด  ๒,๐๐๐  บาท  พร้อมถ้วยรางวัล
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๑  เงินสด  ๑,๕๐๐  บาท  พร้อมถ้วยรางวัล
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๒  เงินสด  ๑,๐๐๐  บาท  พร้อมถ้วยรางวัล
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๓  เงินสด    ๕๐๐  บาท  พร้อมถ้วยรางวัล
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๖  เรื่องภัยธรรมชาติ
ประธาน ให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง  ประจำจุดที่ตั้งด้วย  เมื่อเกิดภัย
ทางธรรมชาติ  โดยให้เปิดหน่วยฉุกเฉินในทันที  และกำหนดให้มีมิสเตอร์เตือนภัยและให้
เน้นการระวังภัยเป็นพิเศษในช่วงเสาร์-อาทิตย์ซึ่งคนมีน้อย
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๗  การแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน
สำหรับสนามที่  ๕  จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๕๖ 
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อเป็นเจ้าภาพ  จุดเริ่มต้นสหกรณ์แม่ระมาดและจุดสิ้นสุดอยู่ที่โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย และวันที่๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๖  จะมอบโล่และเสื้อสามารถในวันนั้นด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่  ๖ แผนปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ ประจำเดือนมิถุนายน   ๒๕๕๖
     -รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย


ระเบียบวาระที่  ๗ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๗.๑  การพิจารณาเห็นชอบ  กรอบแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอำเภอ  ๔  ปี
 (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑)  
ประธาน      ด้วยกรมการปกครอง  ได้กำหนดให้อำเภอมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนา
อำเภอ  โดยการประสานงานกับส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคเอกชน  และหมู่บ้านชุมขน  เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด  และเป็นเครื่องมือในการบริหารพัฒนาอำเภออย่างมีทิศทาง  และในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖ทางอำเภอแม่ระมาดต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอำเภอ  ๔  ปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑)  โดยมีกรอบแผนยุทธศาสตร์ฯ  ดังเอกสารแนบท้ายที่  ๑ , ๒  และ  ๓
มติที่ประชุม ทุกฝ่ายเห็นชอบกับกรอบแผนยุทธศาสตร์ฯ  ดังกล่าว
๗.๒  การพิจารณาวัน  เวลา  ในการส่งแผนงาน/โครงการของส่วนราชการ 
หน่วยงานราชการ  และรัฐวิสาหกิจ  แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาหมู่บ้าน/
ชุมชน  ตามกรอบแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอำเภอให้กับทางอำเภอ
มติที่ประชุม ให้แต่ละหน่วยงานส่งแผนงาน/โครงการให้อำเภอภายในวันอังคารที่  
๑๘  มิ.ย. ๕๖
ระเบียบวาระที่  ๘ เรื่องอื่นๆ 
๘.๑  กำหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๖
วันอังคารที่  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๖   เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด  (ชั้น  ๒)
ประธาน กำหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๖
วันอังคารที่  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๖   เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด  (ชั้น  ๒)  ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกที
มติที่ประชุม รับทราบ
๘.๒  กำหนดการประชุมกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ฯลฯ  ประจำเดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๖
วันอังคารที่  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๐.๐๐  น. ณ  หอประชุมอำเภอแม่ระมาด
ประธาน กำหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๖
วันอังคารที่  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๖   เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด  (ชั้น  ๒) 
มติที่ประชุม รับทราบ

 ลงชื่อ  ม.ญ.ธัญวรัตม์  ศรีคำลือ  ผู้จดบันทึกการประชุม
                                                 ( ม.ญ.ธัญวรัตม์  ศรีคำลือ )
                                               สมาชิก  อส.อ.แม่ระมาด  ที่  ๖
                                           ลงชื่อ  นายศุภสันส์  ภูมิไชยา  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
                                                 ( นายศุภสันส์  ภูมิไชยา)  
      ปลัดอำเภอสำนักงานอำเภอ
                                        
                                                                                         


ปรับปรุงข่าวล่าสุด 13/08/2013
โดย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกรกฎาคม 2556
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๖
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ
อำเภอแม่ระมาด   ครั้งที่  ๗  / ๒๕๕๖
วันอังคารที่  ๒  กรกฎาคม   ๒๕๕๖  เวลา  ๐๙.๐๐ น.
ณ  ห้องประชุมอำเภอแม่ระมาด (ชั้น ๒)
...................................................................................
ผู้เข้าประชุม
๑.  นายนรภัทร  ปลอดทอง          นายอำเภอแม่ระมาด
๒.  นายศิวัช  ฟูบินทร์        ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงาน
                                    ปกครอง
๓.  พ.ต.ท.บันดาล  บัวแดง    (แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร
                                       แม่ระมาด
๔.  นายพงษ์ศักดิ์  เชาว์น้อย   (แทน)  สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
๕.  นายเฉลียว  ทองทิน                  เกษตรอำเภอแม่ระมาด
๖.  นายคะนอง  อินทร์พรหม          ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด
๗.  พ.ต.ไพฑูรย์  อัคนิถิน             สัสดีอำเภอแม่ระมาด
๘.  นายดิเรก  ปิติสาร      (แทน) พัฒนาการอำเภอแม่ระมาด
๙.  ร.ต.อ.ธนศักดิ์  สุขเชย   (แทน)  ผู้บังคับกองร้อย  ตชด. ที่  ๓๔๕
๑๐.  นางยุพิน  วงษ์หมื่น              ท้องถิ่นอำเภอแม่ระมาด
๑๑.  นายไกรสร  ทองสำลี      (แทน) หัวหน้าสรรพากรพื้นที่
                                     อำเภอแม่ระมาด
๑๒. นายณัฐภาส  ศิริรัตน์           ที่ดินอำเภอแม่ระมาด
๑๓.  นายประสาท  กำเนิด           หัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนพะวอ
๑๔.  นายไชยยันต์  อุดปิน(แทน) หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น
๑๕.  นายมนตรี  พุ่มกล่อม       (แทน) หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า
                                        ที่  ตก  ๙ (แม่จะเรา)
๑๖.  นายไสว  ตุ้ยดา     หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่  ตก  ๒ 
                               (ขะเนจื้อ) 
๑๗.  นายวิรัฐ  กลิ่นจันทร์     (แทน) นายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาด
๑๘.  นายสีทน  ปงรังสี         (แทน)  นายกเทศมนตรีตำบลแม่จะเรา
๑๙.  นายวันชัย  พร้าวเอียด   (แทน) นายกเทศมนตรีตำบล
                                     ทุ่งหลวง
๒๐.  นายสมนึก  ปู่อ้าย      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
๒๑.  นายจเร  วารีวิชัย         (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
                                  พระธาตุ
๒๒.  นายเทวัญ  ไพศาลธรรมโชติ    นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
                                      ขะเนจื้อ
๒๓.  นายกรกฤศ  วันธนานันต์ (แทน) นายกองค์การบริหาร
                                      ส่วนตำบลสามหมื่น
๒๔.  นายรัตนกุล  สังขศิลา ปลัดอำเภอแม่ระมาด
๒๕.  นายกวิน  แว่นแก้ว        ปลัดอำเภอแม่ระมาด
๒๖.  น.ส.นราภรณ์  ช้างทอง ปลัดอำเภอแม่ระมาด
๒๗.  นายศุภสันส์  ภูมิไชยา     ปลัดอำเภอแม่ระมาด

ผู้ไม่มาประชุม
       -ไม่มี
ผู้ร่วมประชุม
๑.  นายพิทักษ์  ศิลา       (แทน)  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ระมาด
๒.  นายวิทยา  พันธ์ปัญญากรกุล              กำนันตำบลพระธาตุ
๓.  นายอนันต์  กาลังใจ                         กำนันตำบลแม่ระมาด
๔.  นายภาณุเดช  สุนศรี                        กำนันตำบลแม่จะเรา
๕.  นายมูล  นามโทยะ          กำนันตำบลขะเนจื้อ
๖.  นายวีระวุฒิ  ใหม่โม่ง          กำนันตำบลแม่ตื่น
๗.  นายวิรัฐ  กลิ่นจันทร์          (แทน) ปลัดเทศบาลตำบลแม่ระมาด
๘.  นายชาตรี  สุขารมย์         ปลัดเทศบาลตำบลแม่จะเรา
๙  นายอรรคเดช  สีตุ้ย         ปลัดองค์การบริหารส่วน 
                                       ตำบลแม่ระมาด
๑๐.  นายกรกฤศ  วันธนานันต์        ปลัดองค์การบริหารส่วน
                                              ตำบลสามหมื่น
๑๑.  ส.ต.ท.สมชาติ  วุฒินันท์   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น 
๑๒.  นายชลอ  จิ๋วแหยม       ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
๑๓.  จ.ส.ท.บรรจง  ยะดอนใจ      ปลัดองค์การบริหารส่วน
                                             ตำบลขะเนจื้อ
๑๔.  นายเกียรติศักดิ์  กิจการ  (แทน)  ผู้อำนวยการการศึกษานอก
                                     ระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัย
๑๕.  นายสมเนตร  ฉ่ำสุภาพ      ผู้จัดการธนาคารเพื่อ
                                      การเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.)
๑๖.  นายแสวง  จะวรรณะ   ผู้จัดการธนาคารออมสิน
                                    สาขาแม่ระมาด
๑๗.  นายอรุณ  กองห้าห้อง      ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
                                      อำเภอแม่ระมาด
๑๘.  นายประทีป  เครืออยู่ (แทน)  หมวดการทางแม่ระมาด
๑๙.  นายธรรมสรณ์  แสงโชติ      ผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้า 
                                            ที.โอ.ที.
๒๐.  นายสมฤกษ์  ทิมขาว (แทน)  ผู้อำนวยการโรงเรียน
                                       แม่ระมาดวิทยาคม
๒๑.  นายจำเนียร  บูลย์ประมุข ผู้แทนสมาชิกท้องถิ่นประเภทสมาชิกสภา อบจ.
๒๒.  นางจรรยา  ก๋าแก่น (แทน)  ผู้จัดการธนาคาร
                                   กรุงไทย (สาขาแม่ระมาด)
๒๓.  ร.ท. อำนวย  เดชใจ หน.ชพส.๓๑๐๕
เริ่มประชุมเวลา   ๐๙. ๐๐  น. 
            เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายนรภัทร  ปลอดทอง  นายอำเภอแม่ระมาด ได้กล่าวเปิดการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๖   มีดังนี้
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน ๑)  ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการที่ได้ไปร่วมงานมอบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ณ  โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย เมื่อวันที่  ๒๘ มิถุนายน  ๒๕๕๖
๒)  ขอขอบคุณ  อบต.ขะเนจื้อที่เป็นเจ้าภาพวิ่งสัญจรเพื่อเยาวชนไทยห่างไกล ยาเสพติด  สนามที่  ๕  เมื่อวันที่  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๕๖
๓)  ขอแนะนำข้าราชการที่ได้มาปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด  ๑ ท่าน
คือ  น.ส.เบญจกัลยาณี  แสนคำ  ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  สำนักงาน
เกษตรอำเภอแม่ระมาด
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๗ / ๒๕๕๖  ประจำเดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๖
ขอให้เปิดดูได้ที่ Website:www.amphoe.com
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
                    ๓.๑  การประชาสัมพันธ์รายละเอียดเกี่ยวกับรถรับส่งนักเรียน (สำนักงานอำเภอ)
ประธาน ตามที่อำเภอแม่ระมาดได้ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับรถ 
รับส่งนักเรียน จากสำนักงานขนส่งจังหวัดตาก สาขาอำเภอแม่สอด เพื่อจะได้ประชาสัมพันธ์ไปยังองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่นั้น
                                          สำนักงานจนส่งจังหวัดตาก สาขาอำเภอแม่สอด ได้จัดส่งระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ใช้รถในการรับจ้างรับส่งนักเรียน พ.ศ.๒๕๔๗  ซึ่งมีสาระสำคัญ  ดังนี้
-รถรับ-ส่งนักเรียนต้องติดแผ่นป้ายพื้นสีส้มขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  ๒๕  เซนติเมตร  
ยาวไม่น้อยกว่า ๖๐  เซนติเมตร  มีข้อความว่า “รถรับ-ส่งนักเรียน”  เป็นตัวอักษรสีดำความสูงไม่น้อยกว่า  ๑๕  เซนติเมตร  ติดที่อยู่ด้านหน้าและด้านท้ายของตัวรถให้สามารถมองเห็นข้อความได้โดยชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่า  ๕๐  เซนติเมตร  เมื่อมิได้ใช้รถนั้นรับส่งนักเรียนให้ถอดแผ่นป้ายหรือปิดคลุมข้อความดังกล่าว
-ผู้ใดประสงค์จะใช้รถรับส่งนักเรียนให้ยื่นคำขอตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด  ณ  ที่ทำการของนายทะเบียนที่รถนั้นอยู่ในเขตความรับผิดชอบและนำรถเข้ารับการตรวจสภาพพร้อมด้วยหลักฐานประกอบคำขอ  ดังต่อไปนี้
(๑)  บุคคลธรรมดา
       -ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถตามหลักฐานที่ปรากฏทางทะเบียน
  - ใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือภาพถ่าย
(๒)  นิติบุคคล
-หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
-ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
-ใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือภาพถ่าย
-หนังสืออนุญาตให้ใช้รถรับส่งนักเรียนให้เป็นไปตามระเบียบและให้นายทะเบียนอนุญาตให้ใช้รถรับส่งนักเรียนได้  ไม่เกินครั้งละ  ๖  เดือน  นับแต่วันอนุญาต
รายละเอียดอื่นๆ  ตามหนังสือแนบท้ายที่ ๑   อำเภอจึงขอแจ้งให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบและประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียน ผู้ปกครอง และผู้ประกอบการขับรถรับส่งนักเรียนให้ได้รับทราบและถือปฏิบัติต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑  การจัดกิจกรรมสักการะพระบรมสาริกธาตุภายใต้โครงการเฉลิมฉลองพุทธช
ยันตี  ๒๖๐๐  ปี  แห่งการตรัสรู้  ในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา  ประจำปี
พุทธศักราช๒๕๕๖  ( วัฒนธรรมอำเภอ )
ประธาน ตามที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก  ได้รับมอบพระบรมสารีริกธาตุจาก
สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปรินายก  ผ่านทางกรมการ
ศาสนา  โดยมีสมเด็จพระวันรัตรักษาราชการแทน  เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุตเป็นประธานในพิธีมอบ  เมื่อวันที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  ณ  พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร  และ สำหรับอำเภอแม่ระมาด ได้มีการนำมาประดิษฐานไว้  ณ  วัดดอนแก้ว  นั้น เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา  ประจำปีพุทธศักราช  ๒๕๕๖ สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอ  จึงกำหนดจัดกิจกรรมสักการะพระบรมสารีริกธาตุภายใต้โครงการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี  ๒๖๐๐  ปี  แห่งการตรัสรู้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ขึ้นในวันที่  ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๐๗.๐๐  น.  ณ  วัดดอนแก้ว  อำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากในการนี้จึงขอเชิญขวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรรมดังกล่าวต่อไป.
การแต่งกายชุดปฎิบัติธรรมหรือชุดสุภาพ นักเรียนแต่งเครื่องแบบสถาบัน
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๒  หลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัย ปกครองอำเภอ )
ประธาน ด้วยจังหวัดได้แจ้งให้อำเภอทราบ  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและ
พัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัยและป้องกันมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย
ตามนัยมาตรา  ๘๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ดังนี้
-ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ  เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยและป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย  ด้วยวิธีการที่เหมาะสม  นับตั้งแต่การสนับสนุนให้ได้รับการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ  เปิดโอกาสให้มีการนำองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการปฏิบัติงาน  และการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  ตลอดจนการส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาพัฒนาตนเองเพื่อให้เป็นข้าราชการที่ดี  มีวินัย  และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
- ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทำผิดวินัย  จะต้องได้รับโทษทางวินัย เว้นแต่มีเหตุอันควรงดโทษตามที่บัญญัติไว้ในหมวด  ๗  การดำเนินการทางวินัย โทษทางวินัยมี  ๕  สถาน  ดังต่อไปนี้
(๑)  ภาคทัณฑ์
(๒)  ตัดเงินเดือน
(๓)  ลดเงินเดือน
(๔)  ปลดออก
(๕)  ไล่ออก
 รายละเอียดอื่น ๆ  ตามหนังสือแนบท้ายที่ ๒
          อำเภอจึงขอแจ้งให้ส่วนราชการสังกัดภูมิภาคทุกส่วนราชการถือเป็นแนวทางปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน
มติที่ประชุม รับทราบ
 ๔.๓ การปรับโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๕/๒๕๕๖
 (สำนักงานอำเภอ)
ประธาน จากเดิมที่คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติได้ดำเนินการปรับโครงการรับ
จำนำข้าว ปีการผลิต  ๒๕๕๕/๒๕๕๖  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๑๘  มิถุนายน
๒๕๕๖  ซึ่งให้ลดราคารับจำนำข้าวเปลือกจ้าว  ๑๐๐%  ณ  ความชื่นไม่เกิน  ๑๕%
ราคาจากเดิมตันละ  ๑๕,๐๐๐  บาท  เป็นราคารับจำนำตันละ  ๑๒,๐๐๐  บาท
บัดนี้  คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ  ได้มีการประชุมกันอีกครั้งเมื่อวันที่  ๑  กรกฎาคม  ซึ่งมีมติให้ทบทวนการรับจำนำดังกล่าว  โดยมีสาระสำคัญดังนี้
๑)  ให้คงราคารับจำนำข้าวเปลือกนาปรังฤดูการผลิตปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖  โดยให้รับราคาจำนำข้าวเปลือก  ๑๐๐%  ณ  ความชื้น  ๑๕%  ในราคา  ๑๕,๐๐๐  ต่อตัน
  และข้าวชนิดอื่นให้กลับมาที่ราคาเดิม  ไปจนสิ้นสุดโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต  ๒๕๕๕/๒๕๕๖  วันที่  ๑๕  กันยายน  ๒๕๕๖
   ๒) ให้จำกัดวงเงินรับจำนำข้าวของเกษตรกรแต่ละครัวเรือนจากเดิมที่ไม่จำกัดวงเงิน เป็นไม่เกินครัวเรือนละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่    ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
         อำเภอจึงขอความร่วมมือทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์ ชี้แจง และทำความเข้าใจกับเกษตรกรในพื้นที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามนโยบายของรัฐบาล
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๔  โครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๖/๕๗ ( เกษตรอำเภอ )
ประธาน  ด้วยคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ได้มีมติเกี่ยวกับโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๖/๕๗ ดังนี้
   ๑) กรอบเวลาการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๕๖/๕๗ 
  -  การขึ้นทะเบียน      ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖  -  ๓๐  มิถุนายน ๒๕๕๗   สำหรับอำเภอแม่ระมาด  เกษตรกรสามารถมาดำเนินการได้ที่ที่ทำการกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน โดยเจ้าหน้าที่จากเกษตรอำเภอจะเป็นผู้นัดหมายอีกครั้ง
    ๒) เกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนได้ปีละ ๒ ครั้ง/แปลง/ราย
    ๓) ไม่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ๑๘ พันธุ์ที่มีอายุต่ำกว่า ๑๑๐ วัน ได้แก่ ๓.๑) ๗๕ หรือ บีพี ๗๕  ๓.๒) ซี-๗๕  ๓.๓) ราชินี  ๓.๔) พวงทอง  ๓.๕) พวงเงิน  ๓.๖) พวงเงินพวงทอง  ๓.๗) พวงแก้ว  ๓.๘ ขาวปทุม  ๓.๙) สามพราน  ๓.๑๐ ๐๓๙ หรือเจ้าพระยา  หรือ PSLC๐๒๐๐๑-๒๔๐  ๓.๑๑) พิ์ทอง  ๓.๑๒) ขาวคลองหลวง  ๓.๑๓) มาเลเซีย  ๓.๑๔) เตี้ยมาเล  ๓.๑๕) ขาวมาเล  ๓.๑๖) มาเลแดง  ๓.๑๗) เบตง และ ๓.๑๘) อีแล็ป หรืออีเล็ป
อำเภอจึงขอความร่วมมือทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์ ชี้แจง และทำความเข้าใจกับเกษตรกรในพื้นที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามนโยบายของรัฐบาล
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๕ รายงานความคืบหน้าโครงการขยายคลองส่งน้ำเขื่อนทดน้ำโกกโก่ 
( สำนักงานอำเภอ )
ประธาน      ตามที่นายวินิจ   อ่อนตามผล ผู้ใหญ่บ้านห้วยบง หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่จะเรา อำเภอ
แม่ระมาด และคณะได้ขอพระราชทานโครงการขยายคลองส่งน้ำเขื่อนทดน้ำโกกโก่ เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่หมู่ ๗ และหมู่ ๘ ตำบลแม่จะเรา   ทางอำเภอแม่ระมาดและเทศบาลตำบลทุ่งหลวงได้มีการทำงานประสานกับสำนักชลประทานที่ ๔กำแพงเพชร กรมชลประทานและฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๓ โครงการชลประทานตาก จนในขณะนี้ชาวบ้านผู้เป็นเจ้าของที่ดินซึ่งได้รับผลกระทบจากโครงการดังกล่าวได้มีการยินยอมให้ใช้ที่ดินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และทางสำนักชลประทานที่ ๔ กำแพงเพชรกรมชลประทานและฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๓ โครงการชลประทานตากได้ดำเนินการรังวัดพื้นที่ในเบื้องต้นแล้ว
           อำเภอจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบ และให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวให้สำเร็จต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๖  โครงการ “อำเภอเข้าวัดทำบุญวันพระ” ( สำนักงานอำเภอ )
ประธาน ในเดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๖  มีการกำหนดเยี่ยมวัด  ดังนี้
-วันจันทร์ที่  ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๖ (วันอาสาฬหบูชา)  ณ  วัดสิทธาวาส  หมู่ที่  ๒  
ตำบลแม่จะเราโดยเทศบาลตำบลแม่จะเราเป็นผู้ประสานงาน
ทั้งนี้ตั้งแต่เวลา  ๐๖.๓๐-๐๘.๐๐ น.  จึงขอเชิญชวนส่วนราชการ
ต่าง ๆ   เข้าร่วมโครงการดังกล่าวต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๗  กำหนดออกหน่วยรับบริจาคโลหิต  ( สำนักงานอำเภอ )
ประธาน ในเดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๖  มีกำหนดการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต  ดังนี้
-วันอังคารที่  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  ณ  ที่ว่ากรอำเภอแม่ระมาด
-วันศุกร์ที่  ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลแม่จะเรา
-วันศุกร์ที่  ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  ณ  กองร้อย  ตชด.  ที่  ๓๔๕
จึงขอให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ฯลฯ  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ร่วมบริจาคโลหิตในวันดังกล่าวตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐–๑๒.๐๐ น.
มติที่ประชุม     รับทราบ
๔.๘  ขอเชิญร่วมวิ่งมินิมาราธอนครั้งที่ ๖ (เทศบาลทุ่งหลวง)                                   
ประธาน   ขอเชิญร่วมวิ่งมินิมาราธอนสนามที่  ๖  ในวันเสาร์ที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๖ 
ณ จุดเริ่มต้นบ้านห้วยบง  ตั้งแต่เวลา๐๕.๓๐ น. เป็นต้นไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องจากหน่วยงานต่าง 
๕.๑  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขาแม่ระมาด ธนาคาร ธกส. ได้จัดงานจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ระดับจังหวัด และมีการแนะนำผลิตภัณฑ์เงินฝาก “บัตรเพิ่มทรัพย์ ชุดที่ ๘” ขึ้นในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ บริเวณหอประชุมเทศบาลตำบลแม่จะเรา 
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๒  โรงพยาบาลแม่ระมาด
รพ.แม่ระมาด สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล  ประจำเดือนมิถุนายน  ๒๕๕๖
๑) โรงพยาบาลแม่ระมาดได้ออกหน่วยค้นหาและตรวจรักษาโรคมาลาเรียเคลื่อนที่ที่บ้านเมยผู้ใหญ่ปุ่ม,เมยกำนันสุข,เมยห้วยไผ่,เมยแม่มาลัยและเมยน้ำดิบบอนหวานเดือนมิถุนายน  ๒๕๕๖  มีผู้รับการตรวจ  จำนวน  ๒๑๘  ราย  พบเชื้อมาลาเรียจำนวน  ๘๒  ราย  คิดเป็นร้อยละ  ๓๗.๖  เป็นเชื้อ  PF.  จำนวน  ๔๐  ราย
คิดเป็นร้อยละ  ๔๘.๘  เชื้อ  PV.  จำนวน  ๔๒  ราย  คิดเป็นร้อยละ  ๕๑.๒ จำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว  ๖๘  ราย
๒)  วันที่  ๒๔  มิถุนายน  เจ้าหน้าที่  รพ.แม่ระมาด  ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาดออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่เทศบาลตำบลแม่ระมาด  ได้โลหิต  จำนวน ๑๐ ยูนิต
๓)  วันที่  ๒๕  มิถุนายน  เจ้าหน้าที่  รพ.แม่ระมาด  ร่วมกิจกรรม “คนไทยหัวใจสีขาวร่วมต้านยาเสพติด”  เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๖  ณ  ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด
๔)  วันที่  ๒๘  มิถุนายน  เจ้าหน้าที่  รพ.แม่ระมาดร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาดออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ที่โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม  ได้โลหิต  จำนวน  ๒๔  ยูนิต
๕)  วันที่  ๒๙  มิถุนายน  เจ้าหน้าที่  รพ.แม่ระมาด  ร่วมกิจกรรมวิ่งสัญจรเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด  ณ  สามแยกบ้านแม่ระมาดน้อย  สนามที่  ๕  อบต.ขะเนจื้อเป็นหน่วยงานประสาน
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๓  สาธารณสุขอำเภอ
สสอ. ช่วงนี้เป็นฤดูฝนโรคไข้เลือดออกกำลังระบาดขอให้ช่วยกันเฝ้าระวังตำบลต่อไปนี้
ตำบลพระธาตุ  หมู่ที่  ๔,ตำบลแม่จะเรา  หมู่ที่  ๔  และตำบลแม่ระมาด
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๖ แผนปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ ประจำเดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๖ -รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายที่ ๓
ระเบียบวาระที่  ๗ เรื่องอื่นๆ 
๗.๑ กำหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนสิงหาคม  ๒๕๕๖
วันศุกร์ที่ ๒  สิงหาคม ๒๕๕๖   เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด  (ชั้น  ๒)
ประธาน กำหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ประจำเดือนสิงหาคม  ๒๕๕๖
วันศุกร์ที่ ๒  สิงหาคม ๒๕๕๖   เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด  (ชั้น  ๒)  ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกที
มติที่ประชุม รับทราบ
๗.๒  กำหนดการประชุมกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ฯลฯ  ประจำเดือนสิงหาคม  ๒๕๕๖
วันศุกร์ที่ ๙  สิงหาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๐.๐๐  น. ณ  หอประชุมอำเภอแม่ระมาด
ประธาน กำหนดการประชุมกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ฯลฯ  ประจำเดือนสิงหาคม  ๒๕๕๖
วันศุกร์ที่ ๙  สิงหาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๐.๐๐  น. ณ  หอประชุมอำเภอแม่ระมาดถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกที
มติที่ประชุม รับทราบ
๗.๓  สรุปผลการดำเนินงานของนายอำเภอแม่ระมาด  ในรอบเดือนมิถุนายน  ๒๕๕๖
(นำเสนอในรูปแบบงานนำเสนอ)
มติที่ประชุม รับทราบ
ประธาน ส่วนราชการใดไม่มีข้อหารือในที่ประชุมก็ขอปิดการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๖


 ลงชื่อ  ม.ญ.ธัญวรัตม์  ศรีคำลือ  ผู้จดบันทึกการประชุม
         ( ม.ญ.ธัญวรัตม์  ศรีคำลือ )
       สมาชิก  อส.อ.แม่ระมาด  ที่  ๖
   ลงชื่อ  นายศุภสันส์  ภูมิไชยา  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
         ( นายศุภสันส์  ภูมิไชยา)  
      ปลัดอำเภอสำนักงานอำเภอ
                                        
                                                                                         

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 01/08/2013
โดย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประชุมยาเสพติดเดือนกันยายน ๒๕๕๖
                                           รายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
                      อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตากครั้งที่  ๘ / ๒๕๕๖
                วันอังคาร ที่  ๒๔  กันยายน ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๓๐  น.
                      ณ   ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด (ชั้น ๒)
                                ........................................................
เริ่มประชุม เวลา  ๐๙.๓๐ น.
ผู้มาประชุม
๑.  นายนรภัทร  ปลอดทอง นายอำเภอแม่ระมาด
๒.  นายศิวัช  ฟูบินทร์ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกคร
๓. นายพันทิพย์  ชาญถิ่นดง ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง
๔. พ.ต.ท.ณตศพงษ์  ไมตรี (แทน) ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด
๕.  ร.ต.อ.สุกฤษ  อวยพร  (แทน) ผู้บังคับกองร้อยตชด.๓๔๕
๖.  นายภิเษก  ศิระวงษ์ (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ระมาด
 ๗.  นายคะนอง  อินพรม     ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด
                    ๘.  พ.ต.ไพทูรณ์   อัคนิถิน สัสดีอำเภอแม่ระมาด
                    ๙.  นายเฉลียว  ทองทิน เกษตรอำเภอแม่ระมาด
                  ๑๐.  นางยุพิน  วงษ์หมื่น ท้องถิ่นอำเภอแม่ระมาด
                  ๑๑. นายไชยยันต์  อุดปิน(แทน) หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าแม่ตื่น
                  ๑๒. นายวรสิทธิ์  เนื่องกสิน(แทน) หัวหน้าหน่วยอุทยานแห่งชาติขุนพะวอ
                  ๑๓. นายไสว  ตุ้ยดา หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.๒
                  ๑๔. นายสมชัย  รอดษา(แทน) หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.๙
                  ๑๕. ว่าที่ ร.ต.พัฒน  ตั้งปฏิบัติการ(แทน) ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม
                   ๑๖. นายนพชัย  สีนวล (แทน) ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม
                  ๑๗.  นายเกษม  ติสา (แทน) นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
                  ๑๘.  นายมงคล  หมูสูปปาบ       (แทน) นายก  อบต.แม่ระมาด
                   ๑๙.  ส.ต.ท. สมชาติ  วุฒินันท์        (แทน) นายก อบต.แม่ตื่น 
                   ๒๐.  นางสาววิดวงดอน  ก๋าวงษ์(แทน) นายก อบต.พระธาตุ
                   ๒๑.  นางสาวเสาวลักษณ์  ชมชื่น(แทน) (แทน) นายก อบต.สามหมื่น
                   ๒๒.  นายจำเรียง  ปัญญาดิษฐ์วงษ์(แทน) กำนันตำบลแม่ระมาด
                   ๒๓.  นางปราณี  ยั่งยืนความดี(แทน) กำนันตำบลพระธาตุ
                   ๒๔.  นายวีระวุฒิ  ใหม่โม่ง กำนันตำบลแม่ตื่น
                   ๒๕.  นายจ่างแก้ว  คีรียรรยง กำนันตำบลสามหมื่น
                   ๒๗.  ร.อ. อนุพงศ์  สมบูรณ์ ผู้บังคับทหารราบ ที่ ๗๒๑
ผู้ไม่มาร่วมประชุม
๑. นายกวิน  แว่นแก้ว ปลัดอำเภองานป้องกัน ติดราชการ
๒. นายเสาแก้ว  เหลามา สาธาณสุขอำเภอแม่ระมาด ติดราชการ
๓. นายธงชัย  สิงห์วิเศษ พัฒนาการอำเภอแม่ระมาด ติดราชการ
๔. นายเทวัญ  ไพศาลธรรมโชติ นายก อบต. ขะเนจื้อ   ติดราชการ
๕. นายชัยณรงค์  มะเดชะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาด ติดราชการ
๖. นายภานุเดช  สุนศรี กำนันตำบลแม่จะเรา ติดราชการ
๗. นายมูล  นามโทยะ กำนันตำบลขะเนจื้อ ติดราชการ
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ขอขอบคุณทุกส่วนราชการที่เข้าร่วม“โครงการปั่นจักรยานเสริมสร้างสุขภาพ ห่างไกลยาเสติด”ประจำปี  ๒๕๕๖  ในวันอาทิตย์ ที่  ๒๒  กันยายน  ที่ผ่านมา
ประธานฯ - จักรยานทุกประเภททั่วโลกกำลังนิยมกัน ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ระมาดที่สนับสนุนงบประมาณในโครงการฯ นี้
มติที่ประชุม    - รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง  รับรองรายงานผลการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอแม่ระมาด  ครั้งที่  ๘ / ๒๕๕๖   เมื่อวันที่    ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๕๖   ให้คณะกรรมการ         ทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมจากเว็บไซด์  www.aumphoe. com หากกรรมการท่านใดตรวจสอบรายงานการประชุมแล้วประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง ขอให้แจ้ง ศพส. อ.แม่ระมาด  ทราบต่อไป          
มติที่ประชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่  ๓ - เรื่องเพื่อทราบผลความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด
๓.๑  การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหายาเสพติด (๗ แผน)
แผนที่ ๑ แผนการสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด
- การดำเนินการกองทุนแม่ของแผ่นดิน
- สำนักงานพัฒนาการอำเภอแม่ระมาด
- รายชื่อหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน  ปี ๒๕๕๕  จำนวน  ๘  หมู่บ้าน  ดังนี้
๑. บ้านป่าไร่ หมู่ที่  ๒  ต.ขะเนจื้อ  อ.แม่ระมาด  จ.ตาก
๒. บ้านแม่ระมาดน้อย  หมู่ที่  ๘  ต.ขะเนจื้อ  อ.แม่ระมาด  จ.ตาก
๓. บ้านตีนธาตุ  หมู่ที่  ๒  ต.พระธาตุ  อ.แม่ระมาด  จ.ตาก
๔. บ้านป่าไร่เหนือ  หมู่ที่ ๓  ต.พระธาตุ  อ.แม่ระมาด  จ.ตาก
๕. บ้านทุ่งมะขามป้อม  หมู่ที่ ๔ ต.พระธาตุ  อ.แม่ระมาด  จ.ตาก
๖. บ้านสันป่าไร่  หมู่ที่ ๕  ต.พระธาตุ  อ.แม่ระมาด  จ.ตาก
๗. บ้านทุ่งหลวง  หมู่ที่  ๕  ต.แม่จะเรา  อ.แม่ระมาด  จ.ตาก
๘. บ้านเลอตอ  หมู่ที่ ๑๓  ต.แม่ตื่น  อ.แม่ระมาด  จ.ตาก 
  ทั้ง  ๘  หมู่บ้านได้รับมอบเงินขวัญถุงพระราชทาน  หมู่บ้านละ  ๑๐,๐๐๐  บาท  รวม  ๘๐,๐๐๐  บาท  ซึ่งกำหนดการรับมอบเงินกองทุนฯ  จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
- ศพส.อ.แม่ระมาด 
-ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาเครือข่ายผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด โดยคัดเลือกผู้ประสานพลังแผ่นดิน (๒๕ ตาสับปะรด) ของแต่ละหมู่บ้าน ๆ ละ ๕ คน เข้ารับการอบรมฯ โดยแบ่งการอบรมฯ เป็น ๒ รุ่น รุ่นที่หนึ่ง ในวันที่ ๓–๔ กันยายน ๒๕๕๖ รุ่นที่สอง ในวันที่ ๕ – ๖ กันยายน  ๒๕๕๖ รวมผู้เข้ารับการอบรมฯ ทั้ง ๒ รุ่น  จำนวน  ๒๘๕  คน 
มติที่ประชุม -  รับทราบ
- โรงพยาบาลแม่ระมาด / สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
             - ดำเนินการติดตามผู้ผ่านกระบวนการบำบัดรักษา  ในปี  ๒๕๕๖  จำนวน  ๓๖  ราย   และยุติการติดตามผู้ผ่านกระบวนการบำบัดรักษา  ในปี  ๒๕๕๕  จำนวน  ๒๐๓  ราย เนื่องจากครบกำหนดการติดตาม  
มติที่ประชุม                - รับทราบ                           
                แผนที่ ๓ แผนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด (Potential Demand)
-  ศพส.อ.แม่ระมาด / รพ.แม่ระมาด / ชมรมจักรยาน อ.แม่ระมาด 
- จัดกิจกรรม “โครงการปั่นจักรยานเสริมสร้างสุขภาพ ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี  ๒๕๕๖”  เมื่อวันอาทิตย์ ที่  ๒๒  กันยายน  ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา  จุดเริ่มต้น/เข้าเส้นชัย
 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน  ๑๖๐  คน 
มติที่ประชุม - รับทราบ
แผนที่ ๔ แผนการปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย
- สรุปผลการดำเนินงานด้านการปราบปรามยาเสพติด (ผลเป็นคดี) ๘ คดี สภ.แม่ระมาด ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๖
สรุป พ.ร.บ.ยาเสพติด  จำนวน  ๘  คดี
๑. คดีอาญาที่ ๒๒๒ / ๕๖
ข้อกล่าวหา  มีฝิ่นไว้ในครอบครอง
ของกลาง  ฝิ่น ๓ ห่อ น้ำหนัก ๘.๑๑ กรัม
ผู้ต้องหา  นายชาตรี  มโนทิพย์เจริญ อายุ ๒๔ ปี ที่อยู่ ๒๔๗ ม.๒ ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
เหตุเกิดที่  จุดตรวจบ้านแสม ม.๔ ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๕๖
๒. คดีอาญาที่ ๒๒๔ / ๕๖
ข้อกล่าวหา  มียาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย
ของกลาง  ยาบ้า ๒๙ เม็ด
ผู้ต้องหา  นายคึแฮ  วนากำแหง อายุ ๕๓ ปี ที่อยู่ ๓๖ ม.๑๐ ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
เหตุเกิดที่  บ้านเลขที่ ๓๖ ม.๑๐ ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่ ๑๒ ส.ค. ๒๕
๓. คดีอาญาที่ ๒๒๕ / ๕๖
ข้อกล่าวหา  จำหน่ายฝิ่นและมีฝิ่นไว้ในครอบครอง
ของกลาง  ฝิ่นดิบ ๗ ห่อ น้ำหนักรวม ๒๔.๒ กรัม
ผู้ต้องหา  นายสมคิด  ทรัพย์ขุนดอน อายุ ๓๗ ปี ที่อยู่ ๒๙ ม.๔ ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
เหตุเกิดที่  บ้านเลขที่ ๒๙ ม.๔ ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่ ๑๓ ส.ค. ๒๕๕๖ 
๔. คดีอาญาที่ ๒๒๘ / ๕๖
ข้อกล่าวหา  เสพยาบ้า
ของกลาง  ผลตรวจปัสสาวะ
ผู้ต้องหา  นายเริงชัย  ยี่หอม อายุ ๒๓ ปี ที่อยู่ ๖/๔ ม.๑ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
เหตุเกิดที่ สภ.แม่ระมาด เมื่อวันที่ ๑๔ ส.ค. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔ ส.ค. ๒๕๕๖
๕. คดีอาญาที่ ๒๒๙ / ๕๖
ข้อกล่าวหา  จำหน่ายยาบ้า
ของกลาง  ยาบ้า ๗ เม็ด
ผู้ต้องหา  นายนิพนธ์  ตันต๋า อายุ ๔๒ ปี ที่อยู่ ๓๓๕ ม.๔ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
เหตุเกิดที่  บ้านเลขที่ ๓๑๖ ม.๕ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่ ๑๔ ส.ค. ๒๕๕๖
๖. คดีอาญาที่ ๒๓๐ / ๕๖
ข้อกล่าวหา  เสพยาบ้า
ของกลาง  ผลตรวจปัสสาวะ
ผู้ต้องหา  นายอุดม  ดำดี อายุ ๓๙  ที่อยู่ ๓๑๖ ม.๕ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
เหตุเกิดที่  ๓๑๖ ม.๕ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๖
๗. คดีอาญาที่ ๙๔๔/๔๗ (ค้างเก่า)
ข้อกล่าวหา  เป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นกระทำครอบครองยาบ้าเพื่อจำหน่าย
ของกลาง  จับตามหมายที่ จ.๖๓๕/๕๗ ลง ๑๑ พ.ย. ๔๗
ผู้ต้องหา  นางจันทร์แรม  เครือแดง อายุ ๔๒ ที่อยู่ ๒๘๘ ม.๖ ต.ตากออก อ.เมือง จ.ตาก เหตุเกิดที่ ๓๕/๑๙๙ ม.๔ ต.คลองหลวงแพง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อ ๑๑ พ.ย. ๒๕๔๗
๘. คดีอาญาที่ ๒๓๖/๕๖
ข้อกล่าวหา  เสพยาบ้า
ของกลาง  ผลตรวจปัสสาวะ
ผู้ต้องหา นายนิพนธ์  วงษ์ขัด อายุ ๒๘ ปี ที่อยู่ ๓๙/๔ ม.๘ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตากเหตุเกิดที่ ๘๓/๒ ม.๘ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๓๕ น.
ตัวแทน สภ.แม่ระมาด - เดือน กันยายน ๒๕๕๖ จับกุมผู้เสพ ๕ ราย จับกุมผู้จำหน่าย ๑ ราย ชื่อ นส.ทิพย์วรรณ  กันทิยะ อายุ  ๓๓ ปี บ้านเลขที่  ๒๐๗/๑๐  ม.๒ ต.แม่ระมาด ของกลาง ยาบ้า ๑๐ เม็ด รถจักรยานยนต์  ๑ คัน
มติที่ประชุม - รับทราบ

แผนที่ ๕ แผนความร่วมมือระหว่างประเทศ (ความร่วมมือระดับท้องถิ่น วังผา – ก๊กโก่)  - ไม่มี
มติที่ประชุม - 
แผนที่ ๖ แผนสกัดกั้นยาเสพติด
- หน่วยทหารในพื้นที่ ชุด มว.ปล.ที่ ๑ ร้อย ๗๒๑ (จุดตรวจพะละ)
- จัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด เพื่อตัดเส้นทางลำเลียงยาเสพติด ณ หมู่ที่ ๓ บ.พะละ ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
- กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔๕
- ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ในห้วง ๑๙ ส.ค. – ๑๗ ก.ย. ๒๕๕๖
                     ๑. สามแยกแม่ระมาดน้อย ม.๔ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
๒. บ้านห้วยบง ม.๘ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก
๓. สามแยกบ้านต้นผึ้ง ม.๑  ต.แม่ระมาด จ.ตาก
๔. จุดสกัดบ้านแสม ม.๔ ต.สามหมื่น ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
๕. เส้นทางสาย อ.แม่ระมาด – อ.ท่าสองยาง อ.แม่ระมาด จ.ตาก
๖. เส้นทางสาย อ.แม่ระมาด อ.บ้านตาก อ.แม่ระมาด จ.ตาก
๗. จุดตรวจร่วมเทศบาล / ชรบ. / สภ.แม่ระมาด

- ศพส.อ.แม่ระมาด เมื่อวันที่ ๒๓ – ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๖  ศพส.อ.แม่ระมาด  นำโดย ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ปลัดอำเภองานป้องกัน และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ ๖ ดำเนินการ  ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด จำนวน  ๔  จุด พบผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด จำนวน ๗ ราย และได้นำเข้าสู่กระบวนการบำบัดโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดตาก ที่ ๑  เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖
ประธานฯ - ขอให้จุดตรวจพะละหมู่ที่ ๓ ต.ขะเนจื้อ เพิ่มความเข้มในการติดตาม/เฝ้าระวัง ปัญหาการลำเลียงยาเสพติด
มติที่ประชุม - รับทราบ
                    แผนที่ ๗ แผนบริหารจัดการแบบบูรณาการ
- ศพส.อ.แม่ระมาด
- กำหนดประชุมโต๊ะข่าวยาเสพติดในวันที่  ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
- กำหนดประชุมคณะกรรมการ ศพส.อ.แม่ระมาด วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖               เวลา ๑๐.๓๐ น.
- ทั้งนี้  หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
มติที่ประชุม - รับทราบ
๓.๒  ความคืบหน้าในการดำเนินการตามโครงการ “ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน”
- มีเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่บ้านสันเก้ากอม หมู่ที่ ๖  ตำบลแม่ระมาด เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการปั่นจักรยานเสริมสร้างสุขภาพ ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี  ๒๕๕๖”  เมื่อวันอาทิตย์ที่  ๒๒  กันยายน  ที่ผ่านมา  จำนวน  ๖  ราย
มติที่ประชุม - รับทราบ
                        ระเบียบวาระที่  ๔ การรายงานผลการดำเนินการ  ปัญหาอุปสรรค  และแนวทางแก้ไขของหน่วยงานต่างๆ
- เทศบาลตำบลแม่ระมาด
- เทศบาลตำบลแม่จะเรา
- เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
- องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
- องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
- องค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ
- องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
- องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
ตัวแทน อบต.แม่ตื่น - ตั้งแต่วันที่ ๒ ก.พ. เป็นต้นมา บำบัดฝิ่น ๑๕๗ ราย มีเขตอำเภออมก๋อย จังหวัดชียงใหม่ เข้าร่วม ๑๒ ราย ติดตามครบ ๖ เดือน เลิกเด็ดขาด ๓๙ ราย อำเภออมก๋อย ๒ ราย รวม  ๔๑ ราย
ประธานฯ - ผู้ที่เลิกเสพได้เด็ดขาด ศพส.อ.จะมอบถุงยังชีพให้เป็นขวัญกำลังใจ
มติที่ประชุม - รับทราบ

 ระเบียบวาระ ที่ ๕ เรื่องอื่น ฯ
- ไม่มี
ประธานฯ - ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมประชุมในครั้งนี้ และขอปิดการประชุม
- เลิกประชุม ๑๐.๓๐ น.

ลงชื่  มญ.สมิต ไชยเมืองชื่น     ผู้บันทึกการประชุม
                               (สมิต  ไชยเมืองชื่น)
              อส.อ.แม่ระมาด

ลงชื่อ   นายพันทิพย์  ชาญถิ่นดงผู้ตรวจรายงานการประชุม
                พันทิพย์  ชาญถิ่นดง)
 ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอแม่ระมาด

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 12/12/2013
โดย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกันยายน 2556
      รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอแม่ระมาด
                  อำเภอแม่ระมาด   ครั้งที่  ๙  / ๒๕๕๖
          วันจันทร์ที่  ๒  กันยายน   ๒๕๕๖  เวลา  ๐๙.๐๐ น.
                ณ  ห้องประชุมอำเภอแม่ระมาด (ชั้น ๒)
...................................................................................
ผู้เข้าประชุม
๑.  นายนรภัทร  ปลอดทอง                   นายอำเภอแม่ระมาด
๒.  พ.ต.อ.ณัฐณวิทย์  สิทธาภิรมย์  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร
                                             แม่ระมาด
๓.  นายพิทักษ์  ศิลา  (แทน)  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ระมาด
๔.  นายเสาแก้ว  เหลามา      สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
๕.  นายเนติกร  สุทธิชาติ      (แทน) เกษตรอำเภอแม่ระมาด
๖.  นายคะนอง  อินทร์พรหม              ปศุสัตว์อำเภอ
๗.  ร.ท.กิตติภพ  ประมาณ      (แทน)  สัสดีอำเภอแม่ระมาด
๘.  นายธงไชย  สิงห์วิเศษ   พัฒนาการอำเภอแม่ระมาด
๙.  ร.ต.อ.ธนศักดิ์  สุขเชย  (แทน)  ผู้บังคับกองร้อย  ตชด.
                                   ที่  ๓๔๕
๑๐.  นางยุพิน  วงษ์หมื่น          ท้องถิ่นอำเภอแม่ระมาด
๑๑. นายณัฐภาส  ศิริรัตน์        ที่ดินอำเภอแม่ระมาด
๑๒.  นายประสาท  กำเนิด         หัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนพะวอ
๑๓.  นายไชยยันต์  อุดปิน     (แทน) หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
                                      แม่ตื่น
๑๔.  นายมนตรี  พุ่มกล่อม        (แทน) หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า
                                     ที่  ตก  ๙ (แม่จะเรา)
๑๕.  นายไสว  ตุ้ยดา  หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่  ตก  ๒  
                            (ขะเนจื้อ) 
๑๖.  นายอนุชิต  หนูส่ง     (แทน) นายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาด
๑๗.  นายสีทน  ปงรังสี         (แทน)  นายกเทศมนตรีตำบลแม่จะเรา
๑๘.  นายวันชัย  พร้าวเอียด  (แทน) นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
๑๙.  นายธวัชชัย  สุภาราช  (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
                                            แม่ระมาด
๒๐.  นายจเร  วารีวิชัย   (แทน)  นายกองค์การบริหารส่วน
                                 ตำบลพระธาตุ
๒๑.  นายเทวัญ  ไพศาลธรรมโชติ    นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
                                               ขะเนจื้อ
๒๒.  นายวีระพล  บูชาคุณธรรม  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
                                          แม่ตื่น
๒๓.  นายพันทิพย์  ชาญถิ่นดง      ปลัดอำเภอแม่ระมาด
๒๔.  นายกวิน  แว่นแก้ว ปลัดอำเภอแม่ระมาด
๒๕.  น.ส.นราภรณ์  ช้างทอง ปลัดอำเภอแม่ระมาด
๒๖.  นายศุภสันส์  ภูมิไชยา               ปลัดอำเภอแม่ระมาด
๒๗.  นางขวัญตา  พงศ์เจษฎาพร    ผู้อำนวยการการศึกษานอกระบบ
                                             และการศึกษาตามอัธยาศัย
๒๘.  นายประทีป  เครืออยู่ (แทน)  หมวดการทางแม่ระมาด
๒๙.   นายสมฤกษ์  ทิมขาว (แทน) ผู้อำนวยการโรงเรียน
                                    แม่ระมาดวิทยาคม
ผู้ไม่มาประชุม
       -ไม่มี
ผู้ร่วมประชุม
๑.  นายวิทยา  พันธ์ปัญญากรกุล        กำนันตำบลพระธาตุ
๒.  นายอนันต์  กาลังใจ                   กำนันตำบลแม่ระมาด
๓.  นายภาณุเดช  สุนศรี                 กำนันตำบลแม่จะเรา
๔.  นายมูล  นามโทยะ              กำนันตำบลขะเนจื้อ
๕.  นายวีระวุฒิ  ใหม่โม่ง          กำนันตำบลแม่ตื่น
๖.  นายอนุชิต    หนูส่ง     (แทน) ปลัดเทศบาลตำบลแม่ระมาด
๗.  นายชาตรี  สุขารมย์              ปลัดเทศบาลตำบลแม่จะเรา
๘.  นายอรรคเดช  สีตุ้ย  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
๙.  นางชมพูนุท  การเร็ว   (แทน) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
                                 สามหมื่น
๑๐.  ส.ต.ท.สมชาติ  วุฒินันท์          ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
                                               แม่ตื่น 
๑๑.  นายชะลอ  จิ๋วแหยม    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
๑๒.  จ.ส.ท.บรรจง  ยะดอนใจ   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
                                         ขะเนจื้อ
๑๓.  นายแสวง  จะวรรณะ      ผู้จัดการธนาคารออมสิน
                                        สาขาแม่ระมาด
๑๔.  นายอรุณ  กองห้าห้อง   ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ
                                    แม่ระมาด
๑๕.  นายธรรมสรณ์  แสงโชติ   ผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้า  ที.โอ.ที.
๑๖.  นายอลงกรณ์  ถาแก้ว     (แทน)ประธานศูนย์
                                       ประสานงานโรงเรียนอำเภอแม่ระมาด
เริ่มประชุมเวลา   ๐๙. ๐๐  น. 
            เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายนรภัทร  ปลอดทอง  นายอำเภอแม่ระมาด ได้กล่าวเปิดการประชุมประจำเดือนกันยายน  ๒๕๕๖   มีดังนี้
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑  ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้เข้าร่วมถวายความจงรักภักดีในงานรัฐพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา “ ๑๒  สิงหาพระบรมราชินีนาถ”  พุทธศักราช  ๒๕๕๖  ที่ผ่านมา
๑.๒  ขอขอบคุณส่วนราชการต่าง ๆ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจพนักงาน  เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน  ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกกล้วยตามโครงการ
รวมใจปลูกกล้วยช่วยช้างป่า  เฉลิมพระเกียรติ  ๑๒  สิงหา  มหาราชินี  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๘  สิงหาคม  ๒๕๕๖  ที่ผ่านมา  ผลการดำเนินงานปรากฏว่ามีจำนวนหน่อกล้วยประมาณ  ๒,๐๐๐  หน่อ  กล้าไม้อีก  ๖๐๐  กล้า  มีผู้เข้าร่วมประมาณ  ๖๐๐  คน
สำหรับในเดือนตุลาคม ๒๕๕๖  ขอให้ทางอุทยานแห่งชาติขุนพะวอไปพิจารณาดูว่ามีพื้นที่ที่ใดอีกบ้างที่สามารถดำเนินการเช่นนี้ได้อีกและหน่วยงานอื่น ๆ หากต้องการปลูกต้นไม้ตามโครงการดังกล่าวก็ขอให้รายงานให้ทางอำเภอทราบด้วย
๑.๓  ขอแนะนำข้าราชการที่ได้มาปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด  
จำนวน  ๒  ท่าน  คือ
๑)  นายพันทิพย์  ชาญถิ่นดง  ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)  อำเภออุ้มผางมาดำรงตำแหน่ง  ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง) อำเภอแม่ระมาด ให้ย้ายสลับกับ  นายสุขสวัสดิ์  จิยิพงษ์  ตั้งแต่วันที่  ๒  กันยายน  ๒๕๕๖
๒)  นางขวัญตา  พงศ์เจษฏาพร  มาดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ระมาด
มติที่ประชุม          รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๖ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๖
ขอให้เปิดดูได้ที่ Website:www.amphoe.com
มติที่ประชุม           รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมที่ผ่านมา
-ไม่มี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด (สำนักงานอำเภอ)
ประธาน ด้วยรัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดขึ้น  และมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๕๓  เห็นชอบในหลักการแนวทางการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดตากครอบคลุมพื้นที่อำเภอแม่สอด  อำเภอพบพระ  และอำเภอแม่ระมาด  เพื่อให้เป็นพื้นฐานการผลิตหลักตามแนวเศรษฐกิจ
พิเศษเชื่อมโยงตะวันออก – ตะวันตก  ภายใต้กรอบโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภาคลุ่มน้ำโขง  Greater  Mekong  subregion  (GMS)  และเป็นพื้นที่พัฒนานำร่องในลักษณะเมืองคู่แฝดระหว่างไทย-พม่า (แม่สอด-เมียวดี)
ทั้งนี้  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเขตเศรษฐกิจพิเศษ  พ.ศ.๒๕๕๖  ข้อ ๑๔  กำหนดให้หน่วยงานที่ประสงค์จะจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษต้องให้ข้อมูล  และรับฟังความเห็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยในการนี้เพื่อให้การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดเป็นด้วยความเรียบร้อย  อำเภอแม่ระมาดจึงขอความร่วมมือท่านชี้แจงทำความเข้าใจให้ประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว  เพื่อสนับสนุนให้มีการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดและให้อำเภอแม่ระมาดเป็นหนึ่งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจแม่สอด  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายที่  ๑
    ทั้งนี้ให้แต่ละหน่วยงานส่งแบบลงลายมือชื่อผู้เห็นชอบและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งเขตฯ  ให้อำเภอภายในวันที่  ๑๖  กันยายน  ๒๕๕๖
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายที่  ๑
มติที่ประชุม  รับทราบ
๔.๒  การประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ (สำนักงานอำเภอ)
ประธาน กรมการปกครองแจ้งว่า  สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)  ได้พิจารณาโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นโครงการอันเนื่องพระราชดำริที่เป็นผลสำเร็จของเขตพื้นที่ภาคกลาง  และจัดพิมพ์เป็นหนังสือ  ๔,๓๕๐ การทรงงานเพื่อประโยชน์สุข
แห่งมหาชน  ประชาสัมพันธ์โดยทั่วไป  หน่วยราชการใดที่ต้องการไปศึกษาดูงานณ  โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จังหวัดกาญจนบุรี  โดยให้ติดต่อประสานได้ที่กองอำนวยการโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริโทร. ๐-๓๔๖๗-๕๑๐๐  โดยสามารถเข้าชมได้ในวัน  และเวลาราชการ  ทั้งนี้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  www.huaiongkot.com.
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๓  โครงการ “อำเภอเข้าวัดทำบุญวันพระ”
 ( สำนักงานอำเภอ )
ประธาน ในเดือนกันยายน  ๒๕๕๖  มีการกำหนดเยี่ยมวัด  ดังนี้
-วันพุธที่  ๔  กันยายน  ๒๕๕๖  ณ  วัดป่าขะเนจื้อ  หมู่ที่  ๗  ตำบลขะเนจื้อ
โดยสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดเป็นผู้ประสานงาน
-วันพฤหัสบดีที่  ๑๙  กันยายน  ๒๕๕๖  ณ  วัดป่าไม้ห้า  หมู่ที่  ๖  ตำบลแม่ระมาด  โดย ธนาคารออมสิน / ธกส. เป็นผู้ประสานงาน
ทั้งนี้ตั้งแต่เวลา  ๐๖.๓๐ – ๐๘.๐๐ น.  จึงขอเชิญชวนส่วนราชการต่าง ๆ  เข้าร่วมโครงการดังกล่าวต่อไป
มติที่ประชุม           รับทราบ
๔.๔  สถานการณ์ไข้เลือดออกในเขตอำเภอแม่ระมาด (สาธารณสุขอำเภอ)สาธารณสุขอำเภอ สรุปสถานการณ์โรคไข้เลือดออกอำเภอแม่ระมาด  ปี  ๒๕๕๖
-นับตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๒๕  กันยายน  ๒๕๕๖  สสอ.แม่ระมาด
ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรวมจำนวนทั้งสิ้น  ๑๐๗  ราย  คิดเป็นอัตราป่วย ๒๑๑.๔๐   ต่อประชากรแสนคน  ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต
-พบผู้ป่วยสูงสุดในเดือนกรกฎาคม  จำนวน  ๒๘  ราย  โดยมีรายงานผู้ป่วยเดือน
มกราคม   ๔  ราย,กุมภาพันธ์  ๖  ราย, มีนาคม  ๗  ราย,เมษายน  ๑๓  ราย,พฤษภาคม  ๘  ราย,มิถุนายน  ๑๙  ราย,สิงหาคม  ๑๕  รายและกันยายน  ๗  ราย
-ตำบลที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือตำบลพระธาตุ  อัตราป่วยเท่ากับ  ๗๖๘.๕๗  ต่อประชากรแสนคร  รองลงมาคือตำบลแม่ระมาด  อัตราป่วย  ๒๔๖.๑๕  ต่อประชากรแสนคน  ตำบลแม่จะเรา  อัตราป่วย   ๒๔๕.๖๒  ต่อประชากรแสนคน ตำบลขะเนจื้อ  อัตราป่วย  ๘๙.๕๓  ต่อประชากรแสนคน  ตำบลสามหมื่น  อัตราป่วย
 ๖๒.๓๙  ต่อประชากรแสนคน  และตำบลแม่ตื่น  อัตราป่วย  ๒๔.๖๓  ต่อประชากร
แสนคน
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๕  ความคืบหน้าของการลงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว,ข้าวโพด (เกษตรอำเภอ)
เกษตรอำเภอ ขณะนี้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว  จะต้องบันทึกข้อมูลก่อนการประชาคม  ซึ่งการนัดประชุมประชาคมจะจัดขึ้นในเดือนถัดไปโดยจะมีการแจ้งให้แต่ละหมู่บ้านทราบล่วงหน้า
อีกครั้งหนึ่ง                  
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๖  สถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด
สภ.แม่ระมาด สรุปสถิติคดีอาญา  ๕  กลุ่ม  ประจำเดือนสิงหาคม  ๒๕๕๖
ประเภทความผิด
๑)  คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ  -ไม่มี
๒) คดีชีวิต  ร่างกายและเพศ  -ไม่มี
๓) คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ –เกิดคดีลักทรัพย์  ๒  ราย
 ผู้ต้องหา  ๑  คน
๔) คดีที่น่าสนใจ – ฉ้อโกงทรัพย์  จำนวน  ๑  ราย
๕) คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย
๕.๑  อาวุธปืน  จำนวน  ๑  ราย
๕.๒  การพนันสลากกินรวบ  จำนวน  ๑  ราย
๕.๓  ยาเสพติดให้โทษ  จำนวน  ๖  ราย  แยกได้ดังนี้
 -จำหน่าย  จำนวน  ๒  ราย
 -มีไว้เพื่อจำหน่าย  จำนวน  ๑  ราย
 -ครอบครอง  จำนวน  ๑  ราย
      -เสพ  จำนวน  ๒  ราย
คดีความผิดตาม พ.ร.บ. อื่น ๆ ประเภทความผิด
-ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ    จับกุม  ๒  ราย
-พ.ร.บ.ป่าไม้    จับกุม  ๑  ราย
-พ.ร.บ.คนเข้าเมือง  จับกุม  ๖๓  ราย
-นำพา, ให้ที่พักพิง   จับกุม  ๒  ราย
ผลักดันไม่รับคดี  จำนวน  ๖๑  ราย
มาตรการจับกุมตามมาตรการ  ๑๐  ข้อหาหลัก
ฐานความผิด
-ไม่สวมหมวกนิรภัย     จำนวน  ๔๘  ราย
-ไม่ได้รับใบอนุญาตขับขี่  จำนวน  ๒๔  ราย
-อุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบถ้วน    จำนวน  ๓  ราย    
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องจากหน่วยงานต่าง ๆ
๕.๑  โรงพยาบาลแม่ระมาด
สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล  ประจำเดือนสิงหาคม  ๒๕๕๖
๑) โรงพยาบาลแม่ระมาดได้ออกหน่วยค้นหาและตรวจรักษาโรคมาลาเรียเคลื่อนที่ที่บ้านเมยผู้ใหญ่ปุ่ม,เมยกำนันสุข,เมยห้วยไผ่,เมยแม่มาลัยและเมยน้ำดิบบอนหวาน
เดือนสิงหาคม  ๒๕๕๖  มีผู้รับการตรวจ  จำนวน  ๒๖๖  ราย  พบเชื้อมาลาเรียจำนวน  ๗๗  ราย  คิดเป็นร้อยละ  ๒๘.๙  เป็นเชื้อ  PF.  จำนวน  ๔๐  รายคิดเป็นร้อยละ  ๕๑.๔  เชื้อ  PV.  จำนวน  ๓๗  ราย  คิดเป็นร้อยละ  ๔๘.๑ 
จำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว  ๗  ราย
๒) วันที่  ๖  สิงหาคม  เจ้าหน้าที่  รพ.แม่ระมาด  ร่วมกิจกรรมโครงการ
“อำเภอเข้าวัด  ทำบุญวันพระ”  ณ  วัดอภัยคีรี  หมู่ที่  ๓ ต.แม่จะเรา
๓)  วันที่  ๘  สิงหาคม  เจ้าหน้าที่  รพ.แม่ระมาดร่วมกิจกรรมโครงการรวมใจปลูกกล้วยช่วยช้างป่า  เฉลิมพระเกียรติ  ๑๒  สิงหามหาราชินี  เพื่อเพิ่มแหล่งอาหารของช้างป่าฯ  ณ  บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติขุนพะวอ
๔)  วันที่  ๙  สิงหาคม  เจ้าหน้าที่  รพ.แม่ระมาด  ร่วมกิจกรรม “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน”  ประจำปี  ๒๕๕๖  ณ  หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด
๕)  วันที่  ๑๒  สิงหาคม  เจ้าหน้าที่  รพ.แม่ระมาดร่วมงานรัฐพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา “๑๒  สิงหาพระบรมราชินีนาถ”  ณ  หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด
๖) วันที่  ๑๒  สิงหาคม  เจ้าหน้าที่ รพ.แม่ระมาด ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาด  ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้า  พระบรมราชินีนาถ  ณ  ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาดได้โลหิต  จำนวน  ๓๕  ยูนิต
สำหรับการประกวดห้องน้ำของจังหวัดตากตามโครงการมาเมืองตากเจ้าห้องน้ำที่ไหนก็ได้ที่ผ่านเกณฑ์และรับรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดตากมีดังนี้
-ส่วนราชการ  ได้แก่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม
โรงเรียนสรรพวิทยาคม
โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด
เทศบาลตำบลแม่ตาว
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๖ แผนปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ  ประจำเดือนกันยายน  ๒๕๕๖
-รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายที่  ๓
ระเบียบวาระที่  ๗ เรื่องอื่น ๆ
๗.๑ กำหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาคม  ๒๕๕๖วันพุธที่ ๒  ตุลาคม  ๒๕๕๖   เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด  (ชั้น  ๒)
มติที่ประชุม         รับทราบ
๗.๒  กำหนดการประชุมกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ฯลฯ  ประจำเดือนตุลาคม  ๒๕๕๖วันพุธที่  ๒  ตุลาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๐.๐๐  น. ณ  หอประชุมอำเภอแม่ระมาด
มติที่ประชุม          รับทราบ
๗.๓  สรุปผลการดำเนินงานของนายอำเภอแม่ระมาด  ในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖    (นำเสนอในรูปแบบวีดีทัศน์)
มติที่ประชุม           รับทราบ
ประธาน หากส่วนราชการใดไม่มีข้อหารือในที่ประชุมก็ขอขอบคุณทุกส่วนราชการ
และขอปิดการประชุมประจำเดือนกันยายน  ๒๕๕๖
เลิกประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
 ลงชื่อ  ม.ญ.ธัญวรัตม์  ศรีคำลือ  ผู้จดบันทึกการประชุม
        ( ม.ญ.ธัญวรัตม์  ศรีคำลือ )
      สมาชิก  อส.อ.แม่ระมาด  ที่  ๖
 ลงชื่อ  นายศุภสันส์  ภูมิไชยา  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
        ( นายศุภสันส์  ภูมิไชยา)  
   ปลัดอำเภอสำนักงานอำเภอ
                                        
                                                                                         

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 30/09/2013
โดย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประชุมยาเสพติด เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตากครั้งที่  ๗ / ๒๕๕๖วันอังคาร ที่  ๒๔  กรกฎาคม ๒๕๕๖  เวลา ๑๐.๓๐  น.ณ   ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด (ชั้น ๒)
........................................................
เริ่มประชุม เวลา  ๑๐.๓๐ น.
ผู้มาประชุม
๑.  นายนรภัทร  ปลอดทอง นายอำเภอแม่ระมาด
๒.  นายศิวัช  ฟูบินทร์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
๓.  นายสุขสวัสดิ์  จิยิพงศ์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง
๔.  นายกวิน  แว่นแก้ว ปลัดอำเภองานป้องกัน
๕.  พ.ต.ท.ณตสพงษ์  ไมตรี (แทน)ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด
๖.  ร.ต.อ.ภานุพงษ์  ต้องใจ (แทน)ผู้บังคับกองร้อยตชด.๓๔๕
๗.  นายพงษ์ศักดิ์  เชาว์น้อย(แทน)สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
๘.  นายวิโรจน์  คลี่เกษร     (แทน)ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด
๙.  ร.ท.กิติภพ  ประมาณ    (แทน)สัสดีอำเภอแม่ระมาด
๑๐.  นายธงชัย  สิงห์วิเศษ พัฒนาการอำเภอแม่ระมาด
๑๑.  นายวันชัย  พร้าวเอียด (แทน)นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
๑๒.  นางสาวยุราณี  นามกร(แทน) นายกเทศมนตรีแม่ระมาด
๑๓.  นางสาวธัญรัตน์  พุทธวงษ (แทน) นายก  อบต.แม่ระมาด
๑๔.  นายจรัน  อารีศิลธรรม  (แทน) นายก อบต.แม่ตื่น 
๑๕.  นางสาววิดวงดอน  ก๋าวงษ์ (แทน) นายก อบต.พระธาตุ
๑๖.  นายอนันต์  การังใจ กำนันตำบลแม่ระมาด
๑๗.  นายอินคำ  ภูผาอนุรักษ์  (แทน)กำนันตำบลพระธาตุ
๑๘.  นายมูล  นามโทยะ กำนันตำบลขะเนจื้อ
 ๒๐.  นายจ่างแก้ว  คีรียรรยง  กำนันตำบลสามหมื่น
 ๒๑.  นายภานุเดช  สุนศรี กำนันตำบลแม่จะเรา
 ๒๒.  ร.อ. อนุพงศ์  สมบูรณ์ ผู้บังคับทหารราบ ที่ ๗๒๑
 ๒๓.  นายประสาท กำเนิด   หัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนพะวอ
๒๔.  นายประภาส  ผิวอ่อน   (แทน)หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ตก. 
๒๕.  นายสุริยา  โยอิน  (แทน)หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ตก. ๒
๒๖.  นายไชยยันต์  อุดปิน (แทน)หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าแม่ตื่น
๒๗. นายสมฤกษ์  ทิมขาว (แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม
๒๘.  นายมงคล  หมูสูปปาบ (แทน) นายก อบตแม่ระมาด
ผู้ไม่มาร่วมประชุม
๑. นางยุพิน  วงษ์หมื่น  ท้องถิ่นอำเภอแม่ระมาด ติดราชการ
๒. นายบุญส่ง บูลย์ประมุข นายกเทศมนตรีตำบลแม่จะเรา ติดราชการ
๓. นายเจริญ  ทรัพย์ขุนดอนนายก อบต.ขะเนจื้อ   ติดราชการ
๔. นายวีระวุฒ  ใหม่โม่ง  กำนันตำบลแม่ตื่น   ติดราชการ
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม - ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการ “วิ่งสัญจรเพื่อเยาวชนไทยห่างไกล ยาเสพติด”สนามที่ ๕ เมื่อเสาร์ที่ ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๕๖  ที่ผ่านมา โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อเป็นเจ้าภาพ ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้มีเด็กเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๔๒๘ คน 
 ประธาน ฯ - ขอย้ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดวิ่งสัญจรเพื่อเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดทุกสนามออกใบวุฒิบัตรให้ครบถ้วน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการมอบเสื้อสามารถแก่ผู้ที่วิ่งตั้งแต่ ๔ สนามขึ้นไป นอกจากนี้อำเภอจะมอบโล่เกียรติคุณแก่โรงเรียนที่มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุด ดังนั้นจึงขอให้ทุกคนที่ร่วมกิจกรรมนำหลักฐานมาแสดงที่เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอแม่ระมาด  เพื่อรวบรวมข้อมูลและมอบรางวัล ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ต่อไป
มติที่ประชุม - รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง  รับรองรายงานผลการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอแม่ระมาด  ครั้งที่  ๖ / ๒๕๕๖   เมื่อวันที่    ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๕๖   ให้คณะกรรมการ         ทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมจากเว็บไซด์  www.aumphoe. com หากกรรมการท่านใดตรวจสอบรายงานการประชุมแล้วประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง ขอให้แจ้ง ศพส. อ.แม่ระมาด  ทราบต่อไป          
มติที่ประชุม - รับรอง
ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องแจ้งเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
๓.๑  ด้วยศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติได้มีคำสั่งที่ ๑๑/๒๕๕๖ ลงวันที่๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่อง โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความยั่งยืนให้หมู่บ้าน/ชุมชน โดยการจัดทำกิจกรรมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง กระตุ้นให้ราษฎรอาสาดำเนินกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างต่อเนื่อง รวมถึงประชาสัมพันธ์การดำเนินการกองทุนแม่ของแผ่นดินอันจะส่งผลให้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ลดลง และสามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างถาวรฯ
พัฒนาการ อ.               – จังหวัดมีคำสั่งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถระดับจังหวัด ระดับอำเภอ สำหรับอำเภอมีนายอำเภอเป็นประธาน ปลัดอำเภอรับผิดชอบด้านยาเสพติดและพัฒนาการอำเภอเป็นคณะทำงาน
มติที่ประชุม           - รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๔-เรื่องเพื่อทราบผลความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด
๔.๑  การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหายาเสพติด (๗ แผน)
                        แผนที่ ๑ แผนการสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด
- การดำเนินการกองทุนแม่ของแผ่นดิน
- สำนักงานพัฒนาการอำเภอแม่ระมาด
- อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการทศวรรษกองทุนแม่ของแผ่นดิน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสครบรอบการดำเนินงาน ครบรอบ ๑๐ ปี ในปี ๒๕๕๖
พัฒนาการ อ.               – อำเภอแม่ระมาด มีทั้งหมด ๒๑ กองทุน ปี ๒๕๕๖ ได้เตรียมกองทุนไว้แล้ว ๕ กองทุน จะมีการทอดผ้าป่ากองทุนแม่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ หน้าที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด
ประธาน ฯ - เน้นชุมชนแก้ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ฝากกำนัน ผู้ใหญ่บ้านให้ความสำคัญกับเด็กในชุมชน มากที่สุด
มติที่ประชุม - รับทราบ

แผนที่ ๒ แผนการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (Demand)
- โรงพยาบาลแม่ระมาด / สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
-รายงานผลการผลการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษายาเสพติดหน่วยงานโรงพยาบาลแม่ระมาด ประจำเดือน กรกฎราคม ๒๕๕๖ 
- จำนวนผู้บำบัดทั้งหมด ๒๓๓ คน
- ระบบสมัครใจ ๒๓๒ คน
- บังคับบำบัด ๑ คน

ประธาน ฯ - ให้แก้ไขผู้บำบัดไม่ใช่บังคับบำบัด ทั้งหมด ๒๓๒ คน
ตัวแทน ร.พ.แม่ระมาด - ยอดทั้งหมด ๒๓๓ คน ต.แม่ระมาด ๒๒๕ คน ส่วนใหญ่เป็นฝิ่น พื้นที่ ต.แม่ตื่น วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ มีกำหนดออกพื้นที่บ้านห้วยโป่ง วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ มีกำหนดออก พื้นที่บ้านคำหวัน การบำบัดโดยเมทาโดนเป็นปัญหาผู้รับการบำบัดมีโอกาสกลับไปใช้ยาเสพติดในพื้นที่ยังมีการแพร่ระบาดของยาเสพติด อยากเสนอแนะว่าการบำบัดอย่างเดียวค่อนข้างควบคุมลำบากอยากให้มีการเฝ้าระวังและปราบปรามยาเสพติดปฏิบัติควบคู่กัน
มติที่ประชุม - รับทราบ
                               แผนที่ ๓ แผนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด (Potential Demand)
- มีกำหนดการ จัดโครงการ “วิ่งสัญจรเพื่อเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดสนามที่ ๖ ในวันเสาร์ที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๖ เริ่ม ๐๕.๐๐ น. ณ หน้าวัดแม่จะเรา หมู่ที่ ๖ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด โดยมีเทศบาลตำบลทุ่งหลวงเป็นเจ้าภาพ
มติที่ประชุม - รับทราบ
         แผนที่ ๔ แผนการปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย
- สถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด 
- สรุปผลการดำเนินงานด้านการปราบปรามยาเสพติด (ผลเป็นคดี) ๖ คดีสภ.แม่ระมาด ประจำเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม  ๒๕๕๖ 
๑. คดีอาญาที่  ๑๙๓ /๕๖
ข้อกล่าวหา  มียาบ้าไว้ในครอบครอง
ของกลาง  ยาบ้า ๒ เม็ด
ผู้ต้องหา  ด.ช.กะยอเช อายุ ๑๒ ปี ไม่มีที่อยู่
เหตุเกิดที่  จุดตรวจทหารพราน ม.๙ บ.ห้วยแห้ง ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด เมื่อวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๕๖
๒. คดีอาญาที่ ๑๙๘ / ๕๖
ข้อกล่าวหา ร่วมกันมียาบ้าไว้ในครอบครอง
ของกลาง  ยาบ้า ๑๘ เม็ด
ผู้ต้องหา  นายวัชรพันธ์  ตันเครือ อายุ ๑๘ ปี ที่อยู่ ๒๓๖/๓ ม.๓ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
  นายฉัตรชัย  ก๋องปู่ อายุ ๑๘ ปี ที่อยู่ ๕/๔ ม.๘ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
  นายชัยพร  ถาแก้ว  อายุ ๒๕ ปี ที่อยู่ ๕๐ ม. ๓ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
  นายธนาตย์  เรืองอินทร์ อายุ ๑๗ ปี ที่อยู่ ๑๔๕ ม.๖ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก
  เด็กชายสรชัย  คำลำปาง อายุ ๑๔ ปี ที่อยู่ ม.๑ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
  นายภัทรดนัย  กาศเรือน อายุ ๑๖ ปี ที่อยู่ ๔๐/๑ ม.๔ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
  นายวิษณุ  ป้นจันตา อายุ ๑๖ ปี ที่อยู่ ม.๑ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตากเหตุเกิดที่  บ้านเลขที่ ๕/๔ ม.๘  ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่ ๑๖ มิ.ย. ๒๕๕๖
๓. คดีอาญาที่ ๒๐๐ / ๕๖ 
ข้อกล่าวหา  จำหน่ายและมียาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย
ของกลาง  ยาบ้า ๓๓ เม็ด
ผู้ต้องหา  นายโพธิ์  จันฟู อายุ ๕๗ ปี ที่อยู่ ๓๔๗ ม.๔ ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
เหตุเกิดที่  ริมถนน ม.๘ ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๕๖
๔. คดีอาญาที่ ๒๐๑ / ๕๖
ข้อกล่าวหา  เสพยาบ้า
ของกลาง  ผลตรวจปัสสาวะ
ผู้ต้องหา นายจะเอ  ไม่มีนามสกุล อายุ ๒๕ ปี สัญชาติพม่า
เหตุเกิดที่ ริมถนน ม.๘ ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๕๖
๕. คดีอาญาที่ ๒๐๒ / ๕๖
ข้อกล่าวหา  จำหน่ายและมียาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย
ของกลาง  ยาบ้า ๑๑๗ เม็ด
ผู้ต้องหา นายอุทัย  สุขประชาพันธ์ อายุ ๓๒ ปี ที่อยู่ ๑๗๙/๑ ม.๖ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก
เหตุเกิดที่ บ้านเลขที่ ๑๗๙/๑ ม.๖ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่ ๒๑ มิ.ย. ๒๕๕๖
๖. คดีอาญาที่ ๒๐๓ / ๕๖
ข้อกล่าวหา  เสพยาบ้า
ของกลาง  ผลตรวจปัสสาวะ
ผู้ต้องหา นายอดิศักดิ์  สุขประชาพันธ์อายุ ๓๗ ปี ที่อยู่ ๑๗๙/๑ ม.๖ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่ ๒๑ มิ.ย.   ๒๕๕๖
เหตุเกิดที่ บ้านเลขที่ ๑๗๙/๑ ม.๖ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่ ๒๑ มิ.ย. ๒๕๕๖
ตัวแทน สภ.แม่ระมาด - ได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ ศพส.อ.แม่ระมาด ในเรื่องการตัดยอดการรายงานให้ตรงกับที่รายงานกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก 
มติที่ประชุม - รับทราบ

       แผนที่ ๕ แผนความร่วมมือระหว่างประเทศ (ความร่วมมือระดับท้องถิ่น วังผา – ก๊กโก่)
- ไม่มี
มติที่ประชุม - 
       แผนที่ ๖ แผนสกัดกั้นยาเสพติด
- หน่วยทหารในพื้นที่ 
- ร่วมกับ จนท.ศพส.อ.แม่ระมาด ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด เพื่อตัดเส้นทางลำเลียงยาเสพติดและตรวจปัสสาวะผู้ที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
- กองร้อยตำรวจตระเวณชายแดนที่ ๓๔๕
- ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ในห้วง ๑๙ มิ.ย. – ๑๗ ก.ค. ๕๖
๑. สามแยกแม่ระมาดน้อย ม.๔ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
๒. บ้านห้วยบง ม.๘ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก
๓. สามแยกบ้านต้นผึ้ง ม.๑  ต.แม่ระมาด จ.ตาก
๔. จุดสกัดบ้านแสม ม.๔ ต.สามหมื่น ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
๕. เส้นทางสาย อ.แม่ระมาด – อ.ท่าสองยาง อ.แม่ระมาด จ.ตาก
๖. เส้นทางสาย อ.แม่ระมาด อ.บ้านตาก อ.แม่ระมาด จ.ตาก
๗. จุดตรวจร่วมเทศบาล / ชรบ. / สภ.แม่ระมาด
ตัวแทนจุตรวจพะละ - ดำเนินการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด และตรวจปัสสาวะผู้สัญจรไปมา ช่วงเดือนที่ผ่านมายังไม่พบผู้มีสารเสพติดในปัสสาวะ
ตัวแทน ตชด.๓๔๕ - ดำเนินการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ปฏิบัติเป็นประจำทุกเดือน จะเสริมตรงที่หลังจุดตรวจพะละมีเส้นทางลัดและอาจมีการลักลอบกระทำผิดกฎหมายได้ตลอดเวลา
มติที่ประชุม     - รับทราบ
                              แผนที่ ๗ แผนบริหารจัดการแบบบูรณาการ
- ศพส.อ.แม่ระมาด
- กำหนดประชุมโต๊ะข่าวยาเสพติดในวันที่  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
 - กำหนดประชุมคณะกรรมการ ศพส.อ.แม่ระมาดวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖          เวลา ๑๐.๓๐ น.
- ทั้งนี้  หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
มติที่ประชุม - รับทราบ
๔.๒  ความคืบหน้าในการดำเนินการตามโครงการ “ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน”
- ในห้วงเดือน  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  มีเด็กและเยาวชน  ที่มีภูมิลำเนา 
ณ  บ้านสันเก้ากอม  หมู่ที่  ๖  ตำบลแม่ระมาด  เข้าร่วมกิจกรรม “วิ่งสัญจรเพื่เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด” เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ จำนวน ๓๕ คน
มติที่ประชุม - รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๔ การรายงานผลการดำเนินการ  ปัญหาอุปสรรค  และแนวทางแก้ไขของหน่วยงานต่างๆ
- เทศบาลตำบลแม่ระมาด
- เทศบาลตำบลแม่จะเรา
- เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
- องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
- องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
- องค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ
- องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
- องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
มติที่ประชุม - ไม่มี
ระเบียบวาระ ที่ ๕ เรื่องอื่น ฯ
ประธาน ฯ - ขอให้ท้องถิ่นทุกหน่วย  R – X Ray บุคลากรในสังกัดหากพบผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดขอให้ดำเนินการทางวินัยอย่างเฉียบขาด
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนพะวอ - ขอสนับสนุนชุดตรวจปัสสาวะ  เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖  อุทยานแห่งชาติขุน พะวอได้ทำการตรวจบุคลากรในสังกัดปรากฏว่าลูกน้องในสังกัดชื่อนายสิทธิชัย  คำลำปาง ที่อยู่ ม.๑ บ้านต้นผึ้ง ต.แม่ระมาด ถูกตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะ ขณะนี้ให้ออกจากต้นสังกัดแล้ว  
มติที่ประชุม - รับทราบ
ประธานฯ - ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมประชุมในครั้งนี้ และขอปิดการประชุม
- เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.
                     


                    ลงชื่อ       มญ. สมิต  ไชยเมืองชื่น                 ผู้บันทึกการประชุม
                                  (มญ.สมิต  ไชยเมืองชื่น)
                                        อส.อ.แม่ระมาด

                      ลงชื่อ       นายกวิน  แว่นแก้ว ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
                                    (นายกวิน  แว่นแก้ว )
                                     ปลัดอำเภองานป้องกัน

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 02/08/2013
โดย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง   รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
    รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอแม่ระมาด
                  อำเภอแม่ระมาด ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๗
        วันอังคารที่  ๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  เวลา  ๐๙.๐๐  น.
          ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด  (ชั้น  ๒ )
                          ……………………………….
ผู้เข้าประชุม
๑. นายเชวงศักดิ์  ใจคำ นายอำเภอแม่ระมาด
๒. นายศิวัช  ฟูบินทร์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
๓. พ.ต.อ.ณัฐณวิทย์  สิทธาภิรมย์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด
๔. นายพิทักษ์  ศิลา (แทน)ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ระมาด
๕. นายเสาแก้ว  เหลามา สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
๖. นายเฉลียว  ทองทิน เกษตรอำเภอแม่ระมาด
๗. นายพีระ  พินิจการ (แทน)ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด
๘. ร.ท.กิตติภพ  ประมาณ สัสดีอำเภอแม่ระมาด
๙. นายธงไชย  สิงห์วิเศษ พัฒนาการอำเภอแม่ระมาด
๑๐. นางยุพิน  วงษ์หมื่น ท้องถิ่นอำเภอแม่ระมาด
๑๑. นายณัฐภาส  ศิริรัตน์ ที่ดินอำเภอแม่ระมาด
๑๒. นางวรรณทนี  ใครน้ำ หัวหน้าสรรพากรพื้นที่อำเภอแม่ระมาด
๑๓. นายไชยยันต์  อุดปิน (แทน)หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น
๑๔. นายสัมฤทธิ์  ม่วงไหมทอง (แทน)หัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนพะวอ
๑๕. นายวิเชียร  จ้อมแดงธรรม (แทน)หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ตก ๒ (ขะเนจื้อ)
๑๖. นายคงฤทธิ์  อินรัญ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ตก ๙ (แม่จะเรา)
๑๗. ด.ร.ชัยณรงค์  มะเดชะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาด
๑๘. นายสุทธิพจน์  บูลย์ประมุข นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
๑๙. นายสมนึก  ปู่อ้าย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
๒๐. นายเทวัญ  ไพศาลธรรมโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ
๒๑. นายวีระพล  บูชาคุณธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
๒๒. นายจิระภาส  ศรีวนาตระกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
๒๓. นายเกรียงศักดิ์  ประโลม ปลัดอำเภอแม่ระมาด
๒๔. นายพันทิพย์  ชาญถิ่นดง ปลัดอำเภอแม่ระมาด
๒๕. นางสาวนราภรณ์  ช้างทอง ปลัดอำเภอแม่ระมาด
๒๖. นายศุภสันส์  ภูมิไชยา ปลัดอำเภอแม่ระมาด

ผู้ไม่มาประชุม
-

ผู้ร่วมประชุม
๑. นายอนันต์  การังใจ กำนันตำบลแม่ระมาด
๒. นายภาณุเดช  สุนศรี กำนันตำบลแม่จะเรา
๓. นายวิทยา    พันธ์ปัญญากรกุล       กำนันตำบลพระธาตุ
๔. นายมูล  นามโทยะ กำนันตำบลขะเนจื้อ
๕. นายวีระวุฒิ  ใหม่โม่ง กำนันตำบลแม่ตื่น
๖. นายจ่างแก้ว  คีรียรรยง กำนันตำบลสามหมื่น
๗. ว่าที่ ร.อ.ณัฐกิตติ์  คำน่าน ปลัดเทศบาลตำบลแม่ระมาด
๘. นายรัฐชนะ  อินทร์สุวรรณ (แทน)ปลัดเทศบาลตำบลแม่จะเรา
๙. นายชลอ  จิ๋วแหยม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
๑๐. สตท.สมชาติ  วุฒินันท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
๑๑. นายกรกฤศ  วันธนานันท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
๑๒. จ.ส.ท.บรรจง  ยะดอนใจ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ
๑๓. นายจิรัฐติพล  มหาดจำนนท์ หมาดการทางแม่ระมาด
๑๔. นายสมชาย  คำตุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม
๑๕. นางรัตนภรณ์  มะกรูดอินทร์ (แทน)ผอ.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
๑๖. นายสมเนตร  ฉ่ำสุภาพ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) 
สาขาแม่ระมาด 
๑๗. นายพงศ์พันธุ์  พรหมสวาสดิ์ ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาแม่ระมาด
๑๘. นายอรุณ  กองห้าห้อง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ระมาด
๑๙. นายธรรมสรณ์  แสงโชติ ผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที
๒๐. นายอลงกรณ์  ถาแก้ว (แทน)ประธานศูนย์ประสานงานโรงเรียนอำเภอแม่ระมาด
๒๐. นางสาวกิติวณา  แสงมณิช (แทน)ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย (สาขาแม่ระมาด)
๒๑. ร.ท.อำนวย  นามณีย์ หัวหน้าชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน ๓๑๐๕
๒๒. ร.อ.ณัฐวัฒน์  กันทะปรีชา ผู้บังคับกองร้อยทหารราบที่ ๔๓๒
๒๓. นายไชยา  กองบุญ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙. ๐๐  น. 
            เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายเชวงศักดิ์  ใจคำ  นายอำเภอแม่ระมาด  ได้กล่าวเปิดการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๕๗   มีดังนี้
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑  ขอแนะนำนายอำเภอแม่ระมาด ชื่อนายเชวงศักดิ์  ใจคำ  ย้ายมาจากอำเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย  มารับตำแหน่งนายอำเภอแม่ระมาด เมื่อวันที่ ๑๓  มกราคม  ๒๕๕๗
๑.๒  ขอขอบคุณส่วนราชการที่ร่วมการดำเนินโครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ เมื่อวันที่  ๒๓  มกราคม  ๒๕๕๗  ณ  บริเวณลานจอดรถบริษัททวีทรัพย์ลานนาจำกัด  หมู่ที่ ๓  ตำบลแม่ตื่น
๑.๓  ขอขอบคุณทุกส่วนราชการ  ทุกหน่วยงาน  ที่ร่วมกันจัดการเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อวันที่  ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มติที่ประชุม           รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ประจำเดือนมกราคม  ๒๕๕๗
ขอให้เปิดดูได้ที่ Website:www.amphoe.com
มติที่ประชุม           รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมที่ผ่านมา
มติที่ประชุม ไม่มี
ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑  การต่อสู้กับคำแถลงการณ์ของ กปปส. ที่สั่งให้ยุบการปกครองส่วนภูมิภาค ยุบผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทั้งประเทศ  ( ปกครองอำเภอ )
     ด้วยอำเภอแม่ระมาด ได้รับแจ้งจากจังหวัดว่า สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การนำยุทธการ การต่อสู้กับคำแถลงการณ์ของ กปปส.  แถลงการณ์สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย และข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันพุธ ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ให้ทราบโดยทั่วกัน    รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายที่ ๑
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๒  การดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  (ฝ่ายความมั่นคง) 
     ด้วยอำเภอแม่ระมาด ได้รับแจ้งจากจังหวัดว่า ปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดทำรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจำปี ซึ่งจัดอันดับให้ประเทศไทยอยู่ในระดับ ๒ เฝ้าระวัง (Tier 2 watch list) ๔ ปีติดต่อกัน ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ 
และมีแนวโน้มที่อาจถูกปรับลดระดับเป็นระดับ ๓ หากรัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ให้สำเร็จได้โดยเร็ว ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการถูกพิจารณาระงับ (Sanction) การให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่น ด้านการศึกษา การทหาร และอาจถูกกีดกันสินค้าซึ่งจะกระทบต่อมูลค่าการส่งออกสินค้าของไทยจำนวนมหาศาล
     ดังนั้น จึงควรต้องมีการบูรณาการความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งระบบ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อให้ความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงของประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และลบล้างข้อกล่าวหาในรายงานสถานการณ์ของสหรัฐอเมริกาดังกล่าว อำเภอจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้
     ๑. ให้เพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันเพื่อให้ได้ข้อมูลการค้ามนุษย์ที่มีความชัดเจนตั้งแต่เบื้องต้น โดยสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป ทั้งคนไทย คนต่างด้าว และผู้ประกอบการต่างๆ ให้รับรู้ถึงภัยที่เกิดขึ้นจากปัญหาการค้ามนุษย์ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการค้ามนุษย์จากการแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณีเด็ก การบังคับหรือล่อลวงให้ค้าประเวณีในโรงแรม สถานบริการ สถานบันเทิงต่างๆ ร้านอาหาร และนวดแผนโบราณ   เป็นต้น หรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงานทั้งชายและหญิง โดยบังคับใช้แรงงานในอุตสาหกรรมประมง เรือประมง โรงงานแปรรูปอาหาร โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า การทำไร่อ้อย และการบังคับเด็กให้ขอทานตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เป็นต้น โดยให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง
      ๒. สร้างความร่วมมือภาคประชาชนให้ช่วยกันป้องกันไม่ให้คนไทยและคนต่างด้าวตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันและปราบปราม เพิ่มช่องทางให้ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึงอยู่ใกล้ชิดชุมชน โดยแจ้งผ่านเครือข่ายอำนวยความเป็นธรรมระดับหมู่บ้าน ศูนย์ยุติธรรมชุมชนระดับตำบล และศูนย์อำนวยความเป็นธรรมอำเภอ และตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นว่าเป็นการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์หรือไม่ ก่อนที่จะประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันสืบสวนจับกุม ให้ความช่วยเหลือและทำการสัมภาษณ์คัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เพื่อสนับสนุนมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในเบื้องต้น โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๓  ความคืบหน้าโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๖/๕๗  ( สำนักงานอำเภอ )
     ๑. จากการที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติไม่รับพิจารณาเรื่องการกู้เงินจำนวน ๑๓๐,๐๐๐ ล้านบาท  เพื่อนำมาใช้ในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปี ๒๕๕๖/๕๗ โดยขอให้รัฐบาลใช้ดุลยพินิจและเป็นผู้ตัดสินใจเองนั้น  รัฐบาลได้มีการทบทวนพร้อมหารือในข้อกฎหมายกับกฤษฎีกาแล้วเห็นว่า สามารถดำเนินการได้ จึงมีมติให้กระทรวงการคลังเป็นผู้จัดหาเงินกู้จำนวน ๑๓๐,๐๐๐ ล้านบาท มาใช้ในโครงการรับจำนำข้าวแล้ว
     ๒. กระทรวงการคลังมีแผนการจัดหาเงินกู้มาใช้ในโครงการสัปดาห์ละ ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท  จนครบตามจำนวน
     ๓. เมื่อธนาคารได้รับเงินกู้ดังกล่าวรวมกับเงินการระบายข้าวที่กระทรวงพาณิชย์ส่งมาชำระคืนธนาคารจะเร่งดำเนินการจ่ายเงินดังกล่าวให้เกษตรกรทันที โยคาดว่าจะดำเนินการได้  เสร็จสิ้นภายในกลางเดือนมีนาคม  ๒๕๕๗
ผู้จัดการ ธกส. ในส่วนของอำเภอแม่ระมาด มีใบประทวนที่เกษตรกรนำมายื่น และค้างจ่าย ณ วันที่ ๒๑  มกราคม  ๒๕๕๗  จำนวน ๔๒๓  ราย  และจะทยอยจ่ายให้หมดภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๗
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๔  การดำเนินโครงการ “นายอำเภอเยี่ยมวัด ทำบุญวันพระ” (สำนักงานอำเภอ)
      ด้วยอำเภอแม่ระมาด ได้มีการจัดทำโครงการ “นายอำเภอเยี่ยมวัด ทำบุญวันพระ” ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาได้แก่ การทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรม ในธรรมสวนะหรือวันพระ ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ให้มีความใกล้ชิด ยิ่งขึ้น อำเภอแม่ระมาดจึงขอเชิญท่านและข้าราชการในสังกัด ร่วมกิจกรรมเข้าวัดทำบุญด้วยการนำอาหาร (ปิ่นโต) ไปร่วมทำบุญในวันศุกร์ที่ ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  ซึ่งตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ (วันมาฆบูชา) ณ  วัดแม่จะเรา ม.๖  ต.แม่จะเรา  และวันศุกร์ที่ ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗   ซึ่งตรงกับวันแรม  ๑๔  ค่ำ  เดือน  ๓  ณ  วัดดอนแก้ว  ม.๖  ต.แม่ระมาด
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๕  การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๗ (สำนักงานอำเภอ)
      ด้วยในวันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็นวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงโอวาทปาติโมกข์แก่บรรดาพระอรหันต์ จำนวน ๑,๒๕๐ รูป ดังนั้นเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมรำลึกในพระคุณแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติบูชา และเพื่อขัดเกลาจิตใจเยาวชน ประชาชนให้เป็นผู้ที่มี  คุณธรรม  จริยธรรม  จังหวัดได้กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๗ ขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  ณ วัดโคกพลู  อำเภอเมือง  จังหวัดตาก
      ในการนี้ อำเภอจึงขอเชิญท่าน และบุคลากรในหน่วยงานร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญดังกล่าวด้วย
ประธาน ขอให้ทางท้องถิ่นรายงานการทำกิจกรรมวันมาฆบูชาให้อำเภอทราบด้วย เพื่อจะได้รายงานให้ทางจังหวัดทราบต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องจากหน่วยงานต่าง ๆ
๕.๑  สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก
   ๑.  ความคืบหน้าในการดำเนินการของสภาเกษตรแห่งชาติ  เพื่อแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรที่ยังไม่ได้รับเงินค่าข้าวเปลือก โครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๖/๕๗
   ๒.  ความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาเกษตรกรของสภาเกษตรจังหวัดตากเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่เข้าร่วมมาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต ๒๕๕๖/๕๗  แจ้งว่ายังไม่ได้รับเงินบางส่วนจากผู้ประกอบการ/ผู้รวบรวม  ที่เข้าร่วมมาตรการ
    ๓.  แผนการดำเนินการจัดประชุมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล/อำเภอ  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายที่ ๒ 
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๒  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่ระมาด
๑.  โครงการรับจำนำข้าวเปลือกปี ๒๕๕๖/๕๗
   ๒.  มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้า กรณี ประสบอุทกภัยหรือยังไม่ได้รับเงินจากโครงการรับจำนำข้าวเปลือก
มติที่ประชุม รับทราบ
แทน ผอ.รพ.แม่ระมาด ทางโรงพยาบาลแม่ระมาด ขอสรุปยอดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตย้อนหลังช่วง ๗ วันอันตราย ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗ ให้ทราบโดยมีอุบัติเหตุทั้งหมด  ๔  ครั้ง มีผู้เสียชีวิต จำนวน  ๑  คน  บาดเจ็บ จำนวน  ๓  คน 
มติที่ประชุม รับทราบ
แทน ผอ.กศน.ฯ มีอาสาสมัครสอนภาษาจีน สอนที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ระมาด จึงขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบและผู้ที่สนใจจะเรียนให้มาสมัครได้ที่ ศูนย์ กศน.           แม่ระมาด
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๖ แผนปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ  ประจำเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๕๗    รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายที่  ๓
มติที่ประชุม         รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๗ เรื่องอื่น ๆ
๗.๑ กำหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม  ๒๕๕๗  วันจันทร์ที่  ๓  มีนาคม  ๒๕๕๗   เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด  (ชั้น  ๒)
มติที่ประชุม         รับทราบ
๗.๒  กำหนดการประชุมกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ  ประจำเดือนมีนาคม  ๒๕๕๗  วันจันทร์ที่  ๓  มีนาคม  ๒๕๕๗  เวลา  ๑๐.๐๐  น. ณ  หอประชุมอำเภอแม่ระมาด
มติที่ประชุม           รับทราบ
ประธาน     หากส่วนราชการใดไม่มีข้อหารือในที่ประชุมก็ขอขอบคุณทุกส่วนราชการและขอปิดการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ 
เลิกประชุมเวลา              ๑๐.๓๐ น.  

ลงชื่อ    นางรัชนีกร  แว่นแก้ว   ผู้จดบันทึกการประชุม
         ( นางรัชนีกร  แว่นแก้ว )              
        
ลงชื่อ  นายศุภสันส์     ภูมิไชยา ผู้ตรวจรายงานการประชุม
       (นายศุภสันส์     ภูมิไชยา)
     ปลัดอำเภองานสำนักงานอำเภอ

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 10/02/2014
โดย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประยาเสพติดเดือนเมษายน ๒๕๕๖
รายงานการประชุมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตากครั้งที่  ๔ / ๒๕๕๖วันอังคาร ที่  ๒๓  เมษายน ๒๕๕๖  เวลา ๑๐.๓๐  น.ณ   ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด (ชั้น ๒)
........................................................
เริ่มประชุม เวลา  ๑๐.๓๐ น.
ผู้มาประชุม
๑.  นายนรภัทร  ปลอดทอง นายอำเภอแม่ระมา
๒.  นายศิวัช  ฟูบิน ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
๓.  นายกวิน  แว่นแก้ว ปลัดอำเภองานป้องกัน
๔.  นายสุขสวัสดิ์  จิยิพงศ์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง
๕.  ร.ต.ท.พีรพงษ์  วงษ์ด่อน(แทน)ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด
๖.  ร.ต.อ.ภานุพงษ์  ต้องใจ (แทน)ผู้บังคับกองร้อยตชด.๓๔๕
๗.  นายพิทักษ์ษ์  ศิลา (แทน) ผอ.โรงพยาบาลแม่ระมาด
๘.  นายเสาแก้ว  เหลามา สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
๙.  นายเฉลียว  ทองทิน เกษตรอำเภอแม่ระมาด
๑๐.  นายคะนอง  อินทร์พรม     ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด
๑๑.  พ.ต.ไพรทูรย์  อัคคนิถิน   สัสดีอำเภอแม่ระมาด
๑๒.  นางหัสต์กมล  นายอง  (แทน)พัฒนาการอำเภอแม่ระมาด
๑๓.  นายสีทน  ปงรังสี  (แทน) นายกเทศมนตรีแม่จะเรา
๑๔.  นายวันชัย  พร้าวเอียด  (แทน)นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
๑๕.  น.ส.ยุราณี  นามกร    (แทน) นายกเทศมนตรีแม่ระมาด
๑๖.  นายมงคล  หมูสูบปาบ      (แทน) นายก  อบต.แม่ระมาด
 ๑๗.  ส.ต.ท.สมชาติ  วุฒินันท์  (แทน) นายก อบต.แม่ตื่น 
  ๑๘.  นางสาววิดวงดอน  ก๋าวงษ์  (แทน) นายก อบต.พระธาตุ
  ๑๙.  นายอุทิศ  มูลต๋า (แทน) นายก อบต.ขะเนจื้อ
  ๒๐.  นางเดชดนัย  มิฟองฟู  (แทน) กศน.อ.แม่ระมาด
  ๒๑.  นายอนันต์  การังใจ   กำนันตำบลแม่ระมาด
  ๒๒.  นายภานุเดช  สุนศรี   กำนันตำบลแม่จะเรา
  ๒๓.  นางปราณี  ยั่งยืนความดี  (แทน) กำนันตำบลพระธาตุ
  ๒๔.  นายประเสริฐ  การังใจ  (แทน) กำนันตำบลขะเนจื้อ
  ๒๕.  นายวีระวุฒิ  ใหม่โม่ง  กำนันตำบลแม่ตื่น
  ๒๖.  ร.ท. ชูศักดิ์  ปัญญาแก้ว  ผู้บังคับทหารราบ ที่ ๗๒๑
  ๒๗.  นายประสาท กำเนิด  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนพะวอ
  ๒๘.  นายประภาท  ทิม่อน  (แทน)หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ตก. 
  ๒๙.  นายสุริยา  โยทิน (แทน)หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ตก. ๒
  ๓๐.  นายวิเชียร  แก้วกุลการ(แทน)หัวหน้ารักษาพันธ์สัตว์ป่าแม่ตื่น
๓๑. ร.อ.พงศธร  จันทรา ผู้บังคับกองร้อยทหารราบที่ มว.คทร.ที่ ๓
 ๓๒. นายเตรียม  โนวาง ผู้ใหญ่บ้านวังผา ม.๔
ผู้ไม่มาร่วมประชุม
๑. นางยุพิน  วงษ์หมื่น  ท้องถิ่นอำเภอแม่ระมาด   ติดราชการ
๒. นายเจริญ  ทรัพย์ขุนดอน นายกอบต.สามหมื่น    ติดราชการ                 
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานฯ - ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คณะวิทยากร  ครูฝึก  ที่ได้ร่วมจัดให้มีค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (ยาบ้า)  เมื่อวันที่  ๑ – ๗  เมษายน  ๒๕๕๖  ที่ผ่านมาจะจัดอีกสักรุ่นในเดือนพฤษภาคม เป็นเดือนสุดท้าย ให้ท้องถิ่นเป็นตัวหลักในกาดำเนินการ ท้องถิ่นไหนที่ทำไม่ได้ให้แจ้งหนังสือเป็นทางการมา
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง  รับรองรายงานผลการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอแม่ระมาด  ครั้งที่  ๓ / ๒๕๕๖   เมื่อวันที่    ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖       ให้คณะกรรมการ         ทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมจากเว็บไซด์  www.aumphoe. com หากกรรมการท่านใดตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว  ประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง  ขอให้แจ้ง ศพส. อ.แม่ระมาด  ทราบต่อไป          
มติที่ประชุม รับรอง ไม่มีผู้ใดประสงค์จะเปลี่ยนแปลง
ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
๓.๑  จังหวัดได้จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพแบบสมัครใจระดับจังหวัด (ร.ร.วิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง) เพื่อรองรับการปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ปี ๒๕๕๖ ณ ร้อย อส.จ.ตาก ที่ ๑ โดยมี  ผวจ.ตาก เป็นประธานที่ปรึกษาศูนย์ฯ  และ มีปลัดเป็น  ผอ.ศูนย์ฯ
/ฝ่ายเลขาฯ - รร.วิวัฒน์พลเมืองฯ รับผู้ติดยาที่มีพฤติกรรมซ้ำซากให้แต่ละอำเภอนำผู้เสพที่มีพฤติกรรมซ้ำซากไปบำบัดที่ ร้อย อส.จ.ตากที่ ๑ และทางอำเภอเรา มีคนที่มีพฤติกรรมซ้ำซากพร้อมที่จะเข้าโรงเรียนฯ อยู่ ๒ ราย
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๒  การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหายาเสพติด
แผนที่ ๑ แผนการสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด
- ความคืบหน้าการดำเนินการกองทุนแม่ของแผ่นดิน
- สำนักงานพัฒนาการอำเภอแม่ระมาด
- ขณะนี้มีการดำเนินการจัดตั้งกองทุนยาเสพติดในระดับหมู่บ้าน  เพื่อรองรับกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านโบเก่  หมู่ที่  ๓  บ้านคำหวัน หมู่ที่  ๕   บ้านทีนามู หมู่ที่  ๑๑  ตำบลแม่ตื่น ตามหลักเกณฑ์การขอรับพระราชทานเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน ผลความคืบหน้า  ๖๕%
ตัวแทนพัฒนาชุมชน - มีเป้าหมาย ๓ กองทุน ของเก่า ๑๓ กองทุน ปีที่แล้วได้รับ ๒๔ กองทุน
มติที่ประชุม รับทราบ
แผนที่ ๒ แผนการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (Demand)
- สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด / โรงพยาบาลแม่ระมาด
รายงานผลการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษายาเสพติดหน่วยงาน โรงพยาบาลแม่ระมาด/สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด ประจำเดือน เมษายน 2556 

1.ผลงานการบำบัดรักษารายใหม่ประจำเดือน 
เดือน จำนวน(คน) ประเภทสารเสพติด รูปแบบการบำบัด
ฝิ่น ยาบ้า อื่นๆระบุ ค่ายปรับเปลี่ยนฯ เมทาโดน จิตสังคมฯให้คำปรึกษา
ตุลาคม 4 4  -  -  - 4  -
พฤศจิกายน 6 6  -  -  - 6  -
ธันวาคม 1 1  -  -  - 1  -
มกราคม 1 1  -  -  - 1  -
กุมภาพันธ์ 38 15 23  - 27 11  -
มีนาคม 40 40  -  -  - 40  -
เมษายน 34 21 13  - 21 13 1
รวม 124 88 36  - 39 84 1
 2.สรุปผลงานการบำบัดรักษาแยกรายตำบล 
ตำบล จำนวน(คน) ประเภทสารเสพติด รูปแบบการบำบัด
ฝิ่น ยาบ้า อื่นๆระบุ ค่ายปรับเปลี่ยนฯ เมทาโดน จิตสังคมฯให้คำปรึกษา
แม่ระมาด 11 1 10  - 10 1  -
แม่จะเรา 9  - 9  - 9  -  -
ขะเนจื้อ 8 5 3  - 3 5  -
พระธาตุ 11  - 11  - 10  - 1
แม่ตื่น 73 71 2  - 2 63  -
สามหมื่น 12 11 1  - 5 7  -
รวม 124 88 36  - 39 84 1

ยอดติดตาม  ณ วันที่ 19 เมษายน 56
จำนวนผู้ผ่านการบำบัด
(คน) ผลการติดตาม สรุป
เลิกได้
(คน) เสพซ้ำ
(คน) ตามไม่ได้/ไม่มาให้ติดตาม(คน) ยุติการติดตาม ติดตามครบ
(คน) ติดตามต่อ

(คน)
10 7 1 2 - - 10

ตัวแทน สสอ. - ผลการดำเนินงานในช่วงเดือนเมษายน มีผู้บำบัด ๒๔ ราย แยกเป็นฝิ่น ๑๑ ราย ยาบ้า ๒๔ ราย  ยอดรวมอยู่ที่ ๑๒๔ ราย
ประธานฯ - สรุปแล้วยอดผ่าน บสต. ๑๒๔ ราย
มติที่ประชุม รับทราบ

                      แผนที่ ๓ แผนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด (Potential Demand)
- เมื่อวันที่  ๓๐  มีนาคม  ๒๕๕๖  ศพส.อ.แม่ระมาดร่วมกับ  อบต.แม่ระมาด ได้จัดกิจกรรม วิ่งสัญจรเพื่อเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด สนามที่  ๖ ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๖  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ๒๗๒  คน
- ศพส.อ.แม่ระมาด
ประธานฯ -ขอแก้ไขเป็นสนามที่ ๔ ต้องเอาปีปฏิทินเป็นที่ตั้ง ณ ตอนนี้เรามักจะโทษเด็กๆเสียทุกเรื่อง พ่อแม่ผู้ปกครองนั่นแหละเป็นตัวดียกตัวอย่างตั้งวงเล่นไพ่ และให้เด็กไปซื้อบุหรี่ทุกอย่างเด็กมันก็ซึมซับพฤติกรรมที่ไม่ดี ต้องใช้ความอดทนในการแก้ไขปัญหา ผมจะสร้างกิจกรรมให้เด็กๆ โดยการจัดวิ่ง สนามต่อไปเป็นสนามที่ ๕ อบต.พระธาตุ เป็นเจ้าภาพ เดี่ยวค่อยตกลงกันว่าจะเอาวันไหน 
มติที่ประชุม รับทราบ

แผนที่ ๔ แผนการปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย
- สถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด 
- สรุปผลการดำเนินงานด้านการปราบปรามยาเสพติด (ผลเป็นคดี) ๑๕ คดีสภ.แม่ระมาด ประจำเดือน มีนาคม –               เมษายน ๒๕๕๖
ประเภท
ความผิด ประเภทยาเสพติด
เฮโรอีน กัญชาแห้ง มอร์ฟีน ฝิ่น สารระเหย แอมเฟตามีน
อำเภอ ราย(คดี) คน นน.
(กรัม) ราย(คดี) คน นน.
(กรัม) ราย(คดี) คน นน.
(กรัม) ราย(คดี) คน นน.
(ห่อ) ราย(คดี) คน นน.
(กป.) ราย(คดี) คน เม็ด
แม่ระมาด - - - - - - - - - ๑ ๑ ๒๗ - - - ๑๕ ๑๐ ๓๑๖
รวม - - - - - - - - - ๑ ๑ ๒๗ - - - ๑๕ ๑๐ ๓๑๖
สรุป พ.ร.บ.ยาเสพติด  จำนวน  ๑๕  คดี
๑. คดีอาญาที่  ๑๐๒ /๕๖
ข้อกล่าวหา  จำหน่ายยาบ้าฯ
ของกลาง  ยาบ้า ๓๐ เม็ด
ผู้ต้องหา  นายศักดิ์ชัย  สะถุ ที่อยู่ ๓ ม.๙ ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก
เหตุเกิดที่  บ้านไม่มีเลขที่ ม.๕ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่ ๑ มี.ค. ๒๕๕๖
๒. คดีอาญาที่ ๑๐๓ / ๕๖
ข้อกล่าวหา  ผลิตยาเสพติด
ของกลาง  พื้นที่ปลูกฝิ่น ๑ งาน พิกัด Mv ๔๐๘๐๔๘
ผู้ต้องหา  นิกร  พานสกุลบุตร ม.๑๐ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่ ๗ มี.ค.  ๒๕๕๖
  เหตุเกิดที่  บ้านวะเบยเด หมู่ ๑๐ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
๓. คดีอาญาที่ ๑๐๔ / ๕๖
ข้อกล่าวหา  ผลิตยาเสพติด
ของกลาง  พื้นที่ปลูกฝิ่น ๒ งาน
เหตุเกิดที่  ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่ ๗ มี.ค. ๒๕๕๖
๔. คดีอาญาที่ ๑๐๕/ ๕๖
ข้อกล่าวหา  ผลิตยาเสพติด
ของกลาง  พื้นที่ปลูกฝิ่น ๑ งาน
เหตุเกิดที่  ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่ ๗ มี.ค. ๒๕๕๖
๕. คดีอาญาที่ ๑๐๖ / ๕๖
ข้อกล่าวหา  ผลิตยาเสพติด
ของกลาง  พื้นที่ปลูกฝิ่น ๒ งาน
เหตุเกิดที่  ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่ ๗ มี.ค. ๒๕๕๖
๖. คดีอาญาที่ ๑๐๗ / ๕๖
ข้อกล่าวหา  ผลิตยาเสพติด
ของกลาง   พื้นที่ปลูกฝิ่น ๑ งาน
เหตุเกิดที่  ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่ ๗ มี.ค. ๒๕๕๖
๗. คดีอาญาที่ ๑๐๘ / ๕๖
ข้อกล่าวหา  ผลิตยาเสพติด
ของกลาง  พื้นที่ปลูกฝิ่น ๒ งาน
เหตุเกิดที่  ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่ ๗ มี.ค. ๒๕๕๖
๘. คดีอาญาที่  ๑๐๙ / ๕๖
ข้อกล่าวหา  ผลิตยาเสพติด
ของกลาง  พื้นที่ปลูกฝิ่น ๒ งาน
 เหตุเกิดที่  ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่ ๗ มี.ค. ๒๕๕๖
๙. คดีอาญาที่ ๑๑๐ / ๕๖
ข้อกล่าวหา  ผลิตยาเสพติด
ของกลาง  พื้นที่ปลูกฝิ่น ๒ งาน
เหตุเกิดที่  ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่ ๗ มี.ค. ๒๕๕๖
๑๐. คดีอาญาที่ ๑๑๓ /๕๖
ข้อกล่าวหา  ครอบครองยาบ้าฯ
 ของกลาง   ยาบ้า ๗ เม็ด
ผู้ต้องหา   นายสอน  สุธรรม ที่อยู่ ๒๐๕/๑ ม.๓ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
เหตุเกิดที่  ๒๐๕/๑ ม.๓ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค. ๒๕๕๖
๑๑. คดีอาญาที่ ๑๑๔ /๕๖
ข้อกล่าวหา ครอบครองยาบ้าเพื่อจำหน่ายฯ
ของกลาง   ยาบ้า ๑๐๘ เม็ด
ผู้ต้องหา  นายอาทิตย์  ผาแสนเถิน ที่อยู่ ๕๑/๔  ม.๓ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตากเหตุเกิดที่  ถนนบ้านต้นผึ้ง ม.๑ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค. ๒๕๕๖
๑๒. คดีอาญาที่ ๑๑๕ /๕๖
ข้อกล่าวหา  เสพยาเสพติด (ยาบ้า)
ของกลาง  ผลตรวจปัสสาวะ
ผู้ต้องหา  นายวรกฤษ  เดี่ยวต้นวงษ์ ที่อยู่ ๓๔ / ๒ ม.๒ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก
เหตุเกิดที่  สภ.แม่ระมาด ๑๙ มี.ค. ๒๕๕๖
๑๓. คดีอาญาที่ ๑๑๖/๕๖
ข้อกล่าวหา  ร่วมกันครอบครองยาบ้า ฯ
ของกลาง  ยาบ้า ๖ เม็ด
ผู้ต้องหา  นายศุภกฤต  จนอาทิตย์  ที่อยู่ ๑๑๒/๒ ม.๙ ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 
นายกุยเจ  สุดาดอกฟ้า  ที่อยู่ ๑๐๗/๓ ม.๙ ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 
เหตุเกิดที่  กลางทุ่งนา ม. ๙ ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค.๒๕๕๖
๑๔. คดีอาญาที่ ๑๑๒ /๕๖
ข้อกล่าวหา  ร่วมกันครอบครองยาบ้า ฯ
ของกลาง  ยาบ้า ๑๕ เม็ด
ผู้ต้องหา  นายอนุวัช  ก้อนนคร อายุ ๒๐ ปี ที่อยู่ ๕๙ ม.๕ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก นายผดุงเกียรติ  คำปึง อายุ ๑๖ ปี ที่อยู่ ๑๑๗ ม.๑ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก
เหตุเกิดที่  บ้านไม่มีเลขที่ หมู่ ๕ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก
๑๕.คดีอาญาที่ ๑๒๓ /๕๖
ข้อกล่าวหา จำหน่ายครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท๑(ยาบ้า)มียาเสพติดประเภท๒ (ฝิ่น)ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย
ของกลาง  ยาบ้า ๑๕๐ เม็ด ฝิ่นดิบ ๒๗ ห่อ
ผู้ต้องหา น.ส.หทัยรัตน์  กิ่งพฤกษา อายุ ๒๕ ปี ที่อยู่ ๓๒/๓ ม.๑๒ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
เหตุเกิดที่  บ้านเลขที่ ๑๖๙ ม.๒ ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
ตัวแทน สภ.แม่ระมาด - ขอขอบคุณทุกทุกฝ่ายที่ร่วมกันได้สร้างผลงานที่ดีขึ้นมา โดยเฉพาะทางฝ่าย ตชด.
ประธาน ฯ - เดือนนี้ขอชมเชยหน่วยตชด.เป็นพิเศษที่จับผู้ค้ารายใหญ่มีการขยายผลอีกหลาย ส่วนอีกหลายคดี  
มติที่ประชุม รับทราบ
                แผนที่ ๕ แผนความร่วมมือระหว่างประเทศ(ความร่วมมือระดับท้องถิ่นวังผา–ก๊กโก่)
- ไม่มี
มติที่ประชุม ไม่มี

แผนที่ ๖ แผนสกัดกั้นยาเสพติด
- หน่วยทหารในพื้นที่ 
- ร่วมกับ จนท.ศพส.อ.แม่ระมาด ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด เพื่อตัดเส้นทางลำเลียงยาเสพติดและตรวจปัสสาวะผู้ที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
- กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔๕
- ทำการลาดตระเวนพิสูจน์ทราบ/ตัดทำลายพืชเสพติด (ฝิ่น) โดย ร้อย ตชด.ที่ ๓๔๕ ณ  บ้านทีวะเบยทะ หมู่ที่ ๑๐ ต.แม่ตื่น เมื่อวันที่ ๖-๗ เมษายน ๒๕๕๖ จำนวน ๕ ไร่ ๒ งาน 
ตัวแทน ร้อย ตชด. -ตอนแรกสำรวจทาง ฮ. มีประมาณ ๖ - ๗ แปลง วันที่ ๑๙ เม.ย. ขึ้นไป พบอีก ๑๒ จุด เข้าไปทำลายยังเขียว ยังมีดอกอยู่
ประธานฯ -ตอนนี้มีรถป้ายแดงอยู่มาก ส่วนใหญ่ได้มาจาก ข้าวโพด ฝิ่น และแรงงานพม่า มีคนแจ้งข่าวให้ผมจำนวนมากส่งมาต่อว่าผมว่า มีการขนแรงงานพม่า เส้นทางดอยเป๊ก ต.แม่ตื่น เดี๋ยวนี้ข่าวไวมาก ฝากกำนันในพื้นที่ดูแลด้วย ช่วยกระตุ้นให้ผู้ช่วยฯ ทำงานบ้างเน้นทางบ้านทีวะเบยทะ และบ้านห้วยสินา
มติที่ประชุม รับทราบ
                        แผนที่ ๗ แผนบริหารจัดการแบบบูรณาการ
- ศพส.อ.แม่ระมาด
-กำหนดประชุมโต๊ะข่าวยาเสพติดในวันที่  ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
-กำหนดประชุมคณะกรรมการ ศพส.อ.แม่ระมาดวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖  เวลา ๑๐.๓๐ น.
ประธาน ฯ - ตั้งเรื่องนี้เป็นประเด็นไม่รู้ว่าหน่วยไหนเข้าไปซ้ำกันหรือเปล่า ขอฝากเรื่องนี้เป็นตัว บ่งชี้ว่า ฝิ่นมีเยอะมากลุกลามไปถึง อ.ท่าสองยาง และ อ.อุ้มผาง
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๒ ความคืบหน้าในการดำเนินการตามโครงการ “ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน”
-ในห้วงเดือน  เมษายน  ๒๕๕๖  ได้มีการนำผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด  ที่มีภูมิลำเนา ณ  บ้านสันเก้ากอม  หมู่ที่  ๖  ตำบลแม่ระมาด  เข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จำนวน ๓ ราย
ประธานฯ -ฝากทางตำรวจด้วยช่วยติดตามด้วย ว่า ม.๖ มีผู้ค้ากี่ราย ผู้เสพกี่ราย
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๔ การรายงานผลการดำเนินการปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขของหน่วยงานต่างๆ
- เทศบาลตำบลแม่ระมาด
- เทศบาลตำบลแม่จะเรา
- เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
- องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
- องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
- องค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ
- องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
- องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
ตัวแทน อบต.แม่ตื่น - ยอดบำบัดโดยใช้เมทาโดนตอนนี้เกือบหนึ่งร้อยคน จะสิ้นสุดการบำบัดในวันที่ ๑๒  พฤษภาคม รอการประสานจาก รพ.สต.อนามัยบ้านคำหวัน
ประธาน ฯ -การขอยืมเงินให้รีบตั้งเบิกทำเรื่องมาเดี่ยวผมจัดการเอง ท้องถิ่นต้องช่วยผมและเอาลูกหลานที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดให้รีบเข้ามารับการบำบัด
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระ ที่ ๕ เรื่องอื่น ฯ
มติที่ประชุม ไม่มี
ประธานฯ -  ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่เข้าร่วมในครั้งนี้ ขอขอบคุณครับ
-  ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

                     *********************************************************


                              ลงชื่อ ม.ญ. สมิต  ไชยเมืองชื่น  ผู้บันทึกการประชุม
                                             (สมิตไชยเมืองชื่น)
                                                อส.อ.แม่ระมาด

                              ลงชื่อ มว.ต.กวิน  แว่นแก้ว    ผู้ตรวจรายงานการประชุม
                                             (กวิน  แว่นแก้ว)
                                       ปลัดอำเภอด้านงานป้องกัน

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 24/04/2013
โดย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประชุมรักษาความสงบเดือนพฤษภาคม 2557
                              รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก
                                ครั้งที่  ๕ / ๒๕๕๗
                     วันจันทร์ที่  ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๗
                    ณ  ห้องประชุมอำเภอแม่รมาด  ชั้น  ๒
..............................................................
ผู้มาประชุม
๑.  นายเชวงศักดิ์  ใจคำ นายอำเภอแม่ระมาด
๒.  นายวีระวงศ์  สุบรรณพงศ์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง
๓.  นายพันทิพย์  ชาญถิ่นดง ปลัดอำเภองานป้องกัน
๔.  ร.ต.ท.พีระพงษ์  วงษ์ด่อน (แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด
๕.  ร.ต.ต.ศุภฤกษ์  อวยพร (แทน) ผู้บังคับกองร้อย ตชด. ที่ ๓๔๕
๖.  นางศลิษา  สรรวิชัย (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ระมาด
๗.  นายพงษ์ศักดิ์  เชาว์น้อย (แทน) สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
๘.  นายเฉลียว  ทองทิน เกษตรอำเภอแม่ระมาด
๙.  นายวิโรจน์  คลี่เกสร (แทน) ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด
๑๐.  ร.ท.กิตติภพ  ประมาณ รักษาราชการแทนสัสดีอำเภอแม่ระมาด
๑๑.  นายธงไชย  สิงห์วิเศษ พัฒนาการอำเภอแม่ระมาด
๑๒.  นายไชยยันต์  อุดปิน (แทน) หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น
๑๓.  นายประสาท  กำเนิด หัวหน้าหน่วยอุทยานแห่งชาติขุนพะวอ
๑๔.  นายประภาส  ผิวอ่อน (แทน) หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก ๙ (แม่จะเรา)
๑๕.  นางสาวยุราณี  นามกร   (แทน) นายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาด
๑๖.  นายสถิตคุณ  ไร่นุ่น (แทน) นายกเทศมนตรีตำบลแม่จะเรา
๑๗.  นายเกษม  ติสา (แทน) นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
๑๘.  นายมงคล  หมูสูบปาป (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
๑๙.  นางสาววิดวงดอน  ก๋าวงษ์ (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
๒๐.  นายวัชรินทร์  ถาน้อย (แทน) กำนันตำบลแม่ระมาด
๒๑.  นายชัยชนะ  แก้วกลุ่ม (แทน) กำนันตำบลแม่จะเรา
๒๒.  นายยศกร  ตระกูลดิฐธรรม (แทน) กำนันตำบลสามหมื่น
๒๓.  ร.อ.อนงค์  กันทะอู ผู้บังคับกองร้อยทหารพราน ที่ ๓๕๐๑ (บ้านวังผา)
๒๔.  ร.อ.ณัฐวัฒน์  กันทะปรีชา ผู้บังคับกองร้อยทหารราบที่ ร.๔๓๒ (จุดตรวจพะละ)
๒๕.  นางสาวอัญรัตน์  พุทธวงษ์ จนท.วิเคราะห์ ๓ อบต.แม่ระมาด
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
๑. ท้องถิ่นอำเภอแม่ระมาด
๒. หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก ๒ (ขะเนจื้อ)
๓. ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม
๔. ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม
-๒-
๕. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ
๖. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
๗. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
๘. กำนันตำบลพระธาตุ
๙. กำนันตำบลแม่ตื่น
๑๐.  หัวหน้าด่านศุลกากรแม่สอด
๑๑.  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัย
๑๒.  หัวหน้าชุดวิทยากรกระบวนการเครือข่ายชุมชน ที่ ๓๑๐๑
เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายเชวงศักดิ์  ใจคำ  นายอำเภอแม่ระมาด  ประธานในการประชุม
ได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งมีสาระสำคัญ  ดังนี้
ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ
ประธาน      สาเหตุที่เลื่อนการประชุมจากเดิมเป็นวันที่  ๒๐  ของทุกเดือนมาเป็นวันนี้เนื่องจาก
               เมื่อวันที่  ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  ที่ผ่านมาอำเภอแม่ระมาดพร้อมหัวหน้าส่วนราชกาi หน่วยงานต่าง ๆในเขตพื้นที่อำเภอแม่ระมาด และบุคลากรในหน่วยงานไปแข่งขันกีฬk ตามโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและประชาชน  ณ  สนามกีฬาบ้านส่วยโก๊กโก่  จังหวัดเมียวดี  ประเทศสาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมาร์  มีผู้ไปร่วมจาก ฝั่งไทยข้ามไป  ๔๙๑  คน  กีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ปรกอบด้วย ฟุตบอลเยาวชนทั้งสองฝ่าย,ชักกะเย่อ,วิ่งกระสอบ,ปิดตาตีมะพร้าวและฟุตบอลคู่VIP.
     ซึ่งการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จ ปีหน้าถ้ามีคงเป็นฝั่งไทยเป็นเจ้าภาพ เมื่อวันที่  ๒๐ พฤษภาคม  ๒๕๕๗  มีหน่วยของตำรวจ  ทหารไม่ได้ไปร่วมเนื่องจาก
วันที่  ๒๐ พ.ค. ๕๗  ได้มีประกาศกฎอัยการศึก เวลา  ๐๓.๐๐ น. กำลังพลต้องเตรียม ความพร้อมในที่ตั้ง ,วันที่  ๒๒ พ.ค. ๕๗ รัฐประหาร เวลา ๑๖.๓๐ น. โดยคสช. ยกเลิก
     รัฐธรรมนูญ ประกาศเคอร์ฟิวห้ามออกเคหสถานตั้งแต่เวลา ๒๒.๐๐ – ๐๕.๐๐ น. มีการ
ควบคุมการใช้อาวุธเช่น ฝ่ายปกครอง  ตำรวจ อาสาสมัคร ต้องแจ้งไปยังฝ่ายทหาร และให้มีการรายงานเหตุการณ์ทุกวัน  หัวหน้าส่วนราชการต้องไปรายงานตัวที่ ฉก.ร.๔
ที่อำเภอแม่สอด  ในช่วงนี้จะมีหน่วยความมั่นคงจะเข้ามาที่อำเภอเยอะหน่อยเนื่องจากเป็นพื้นที่ชายแดน แต่ความขัดแย้งไม่มี
รักษาการสัสดีอ.    ตามประกาศกฎอัยการศึกขอให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎดังกล่าวด้วย  ทางหน่วย สัสดีได้ว่ากล่าวตักเตือนร้านเกมแถว ม.๒ ต.แม่ระมาด  ปิดเกินเวลา
ผู้บังคับ ร้อย ร.๔๓๒     เมื่อวันที่  ๒๒  พ.ค.  ๒๕๕๗  ที่มีการประกาศกฎอัยการศึก  สืบเนื่องจากแกนนำแต่ละฝ่ายทาง ผบ.ทบ.ให้ไปทำการบ้านเพื่อหาทางออกให้ประเทศเพื่อให้แต่ละฝ่ายได้ เสนอแนวทางที่เห็นว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดของประเทศแต่ตกลงกันไม่ได้ทาง ผบ.ทบ.จึงยึดอำนาจการปกครองเพื่อให้ประเทศสู่ความสงบโดยเร็วภายใต้การดูแลของคสช.สำหรับพื้นที่แม่ระมาดไม่น่าเป็นห่วงขอให้ส่วนราชการปฎิบัติงานตามปกติส่วนทาง ช่องข้ามคลังสินค้าส่งฝั่งตรงข้ามก็ให้สาวนที่รับผิดชอบให้รายงานไป  อาวุธของป่าไม้
-๓-
       ปกครอง  ก็ให้คุมสถานภาพไว้ห้ามขนไปใช้จะใช้ให้แจ้งหน่วยทหารทราบก่อน  สถานีวิทยุชุมชนช่วงนี้ขอให้ปิดก่อน ก็ขอให้ทำงานตามปกติ
ผู้บังคับ ร.๓๕๐๑         ได้ขอความร่วมมือประสานท่าข้ามสินค้าไปเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม   รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมฯ  ครั้งที่  ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่  ๒๑ เมษายน  ๒๕๕๗
เลขาฯ             ขอให้คณะกรรมการฯ  ทุกท่านตรวจสอบรายงานการระชุมครั้งที่  ๔/๒๕๕  เมื่อวันที่  ๒๑ เมษายน  ๒๕๕๗  ให้คณะกรรมการทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุม โดยเปิดดูได้ที่ Website:www.amphoe.com หัวข้อรายงานการประชุมคณะกรรมกาi รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอำเภอแม่ระมาด  หากกรรมการท่านใด ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว  ประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง  ขอให้แจ้งฝ่ายเลขาฯทราบด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๓   เรื่อง  สืบเนื่องจาการประชุม  ครั้งก่อน
เลขาฯ                       - ไม่ทราบว่า  ส่วนราชการใดจะมีเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  หรือไม่
                                -ไม่มี
ระเบียบวาระที่  ๔   เรื่อง  เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
               ๔.๑  ปัญหาแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานด้านการเกษตรในฝั่งไทย
ประธาน      เริ่มมีการสร้างแค้มป์คนงานสำหรับให้คนงานอยู่เห็นสร้างติดริมถนนอยากจะให้
     ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านสำรวจแรงงานที่เข้ามารับจ้างในแต่ละหมู่บ้านว่าเป็นของใครอยาก
     ให้จัดทำบัญชีคุมไว้รวมทั้งคนงานที่อยู่หัวไร่ปลายนาด้วย  ช่วงนี้ไม่ปกติให้ทำบัญชีทุก
     หมู่บ้าน  ส่งแบบรายงานมาฝ่ายความมั่นคง
เลขาฯ     หลายหมู่บ้านมีแรงงานต่างด้าวซึ่งขาดการควบคุม  ไม่มีทะเบียนประวัตb อยากจะให้มีการจัดระเบียบอยู่ร่วมกัน  ส่วนมากจะเป็นแรงงานภาคเกษตรซึ่งเป็นช่วงของการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวเท่านั้น  นายจ้างจะชุบมือเปิปจะเข้าง่ายออกง่าย ประสานทางกำนัน  ผู้ใหญ่บ้านให้ชะลอการจับกุมช่วงฤดูการเพาะปลูกฯ ทั้งนี้ต้องมี
     การควบคุมตามข้อระเบียบของอำเภอ  ยิ่งลูกจ้างไม่มีทะเบียนประวัติจะชอบขับขี่ รถจักรยานยนต์ทั้งที่ไม่รู้กฎ
   ในช่วงนี้ขอความร่วมมือบุคลากรในหน่วยงานของท่านก่อนเวลา ๑๖.๐๐ น.
     ถ้าเห็นมีความเคลื่อนไหวจะได้เข้าไปตรวจสอบและจะได้รายงานให้จังหวัดทราบต่อไป
มติที่ประชุม              รับทราบ
ประธาน               ๔.๒  รายงานผลสถิติคดีอาญา ๕  กลุ่ม ของ สภ.แม่ระมาด
ประธาน สภ.แม่ระมาด     กลุ่มที่  ๑  คดีอุฉกรรจ์  สะเทือนขวัญ
-ไม่มีเกิด
  กลุ่มที่  ๒  คดีชีวิตร่างกายและเพศ
                                                   -ไม่มีเกิด
  กลุ่มที่  ๓  คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์
๑. คดีอาญาที่  ๑๔๒/๕๗  ยึดทรัพย์ที่  ๙๕/๕๗
-๔-
                    ข้อกล่าวหา  ลักทรัพย์ในเคหะสถาน
                    ของกลาง  ข้าวสาร  ๑  ถุง  น้ำหนัก  ๗  กิโลกรัม
                    ผู้ต้องหา  นายอะปอ  ไม่มีนามสกุล  อายุ  ๓๗  ปี  สัญชาติพม่า
                   เหตุเกิดที่  ๒๙๔ หมู่  ๓ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก
                    พงส.ผู้รับผิดชอบ  ร.ต.ท.ชวินวิชญ์ ฯ
      กลุ่มที่  ๔  คดีที่น่าสนใจ
         -ไม่มีเกิด
      กลุ่มที่  ๕  คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย
-มีเกิด  ดังนี้
                พ.ร.บ.ยาเสพติดฯ  จำนวน  ๘ คดี
      ๑. คดีอาญาที่  ๑๔๐/๕๗
      ข้อกล่าวหา  เสพยาเสพติดระเภท ๑ (ยาบ้า) ขับขี่โดยใช้สารเสพ
                 ติดโดยผิดกฎหมาย
      ของกลาง     ผลตรวจปัสสาวะ
      ผู้ต้องหา      นายวิโรจน์  สันโดษวนาไพร  อายุ ๒๙ ปี  
  อยู่ที่ ๒๑๔ หมู่ ๓ ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
      เหตุเกิดที่     บนถนน หมู่ ๕ ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
      พงส.ผู้รับผิดชอบ  ร.ต.ท.วรวึฒิ ฯ
      ๒. คดีอาญาที่  ๑๔๑/๕๗
      ข้อกล่าวหา   มียาเสพติดประเภท ๑ (ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย
      ของกลาง     ยาบ้า  จำนวน  ๕  เม็ด
      ผู้ต้องหา      นายเสาวลิตต์  รุ่งระวี  อายุ  ๕๕  ปี
  อยู่ที่ ๕๐ หมู่ ๔ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
      เหตุเกิดที่     อยู่ที่  ๕๐ หมู่ ๔ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
       พงส.ผู้รับผิชอบ  ร.ต.ท.ชวินวิชญ์ ฯ
      ๓. คดีอาญาที่  ๑๔๓/๕๗
ข้อกล่าวหา  เสพยาเสพติดประเภท ๑ (ยาบ้า) ขับขี่โดยใช้สาร
      เสพติดโดยผิดกฎหมาย
ของกลาง     ผลตรวจปัสสาวะ
ผู้ต้องหา      นายเจริญพร  ประชุมพันธ์  อายุ ๒๓ ปี
       อยู่ที่ ๖๒ หมู่ ๘ ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
เหตุเกิดที่     บนถนน หมู่ ๕ ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
พงส.ผู้รับผิดชอบ  ร.ต.ท.วรวุฒิ ฯ
๔. คดีอาญาที่ ๑๔๘/๕๗
ข้อกล่าวหา   จำหน่ายและมียาเสพติดประเภท ๒ (ฝิ่น) 
                                                                      โดยผิดกฎหมาย
-๕-
ของกลาง      ฝิ่นดิบ  จำนวน ๑ ห่อ น้ำหนัก ๒๕.๑๖ กรัม
ผู้ต้องหา       นายแสงจันทร์  เตจา  อายุ ๔๔ ปี
        อยู่ที่ ๕๗ หมู่ ๓ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
เหตุเกิดที่       กระท่อมนาไม่มีเลขที่ หมู่ ๗ ต.แม่ระมาด 
                             อ.แม่ระมาด  จ.ตาก
พงส.ผู้รับผิดชอบ  ร.ต.ท.ชวินวิชญ์ ฯ
๕. คดีอาญาที่ ๑๕๐/๕๗
ข้อกล่าวหา   จำหน่ายและมียาเสพติดประเภทให้โทษประเภท ๑
       (ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย
ของกลาง     ยาบ้า  จำนวน  ๑๓  เม็ด

ผู้ต้องหา      นางสีนวน  ทองดี  อายุ ๔๘ ปี
                อยู่ที่ ๕๒๗/๒๓ ถ.มหาดไทย ต.ระแหง อ.เมือง
      จ.ตาก
เหตุเกิดที่     บ้านไม่มีเลขที่ หมู่ ๑ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด 
                จ.ตาก
พงส.ผู้รับผิดชอบ พ.ต.ท.ธนภัทร ฯ
๖. คดีอาญาที่ ๑๕๑/๕๗
ข้อกล่าวหา   เสพยาเสพติดประเภท ๑ (ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย
ของกลาง     ผลตรวจปัสสาวะ
ผู้ต้องหา      นายอุทิศ  ทองดี  อายุ ๔๙ ปี อยู่ที่ ๕๒๗/๒๓
                ถ.มหาดไทย ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก
เหตุเกิดที่     บ้านไม่มีเลขที่ หมู่ ๑ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด
                จ.ตาก
พงส.ผู้รับผิดชอบ พ.ต.ท.ธนภัทร ฯ
๗. คดีอาญาที่  ๑๕๔/๕๗
ข้อกล่าวหา  มียาเสพติดประเภท ๒ (ฝิ่น) โดยผิดกฎหมายและ
                หมายจับคดีค้างเก่า พ.ร.บ.ป่าไม้
ของกลาง     ฝิ่นดิบ  จำนวน ๑ ห่อ น้ำหนัก ๑.๒ กรัม
ผู้ต้องหา      นายเสาคำ หรือ มิน  ปวงคำใจ อายุ ๓๕ ปี
      อยู่ที่ ๑๒๓ หมู่ ๒ ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
เหตุเกิดที่     บ้านเลขที่ ๑๒๓ หมู่ ๒ ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด
                จ.ตาก
๘. คดีอาญาที่ ๑๕๕/๕๗
ข้อกล่าวหา  จำหน่ายยาเสพติดประเภท ๒ (ฝิ่น) โดยผิดกฎหมาย
ของกลาง    ฝิ่นดิบ  จำนวน ๑๓ ห่อ น้ำหนัก ๒๐๓.๙ กรัม
-๖-
ผู้ต้องหา     นายส่อทีวา  บำเพ็ญกุศล อายุ ๔๔ ปี
               อยู่ที่ ๔๔ หมู่ ๗ ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก

เหตุเกิดที่    กระท่อม ไม่มีเลขที่ หมู่ ๑ ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด 
     จ.ตาก
พ.ร.บ.ป่าไม้ฯและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-มีคดีเกิด  จำนวน  ๕  คดี  ผู้ต้องหา  ๔  คน
ข้อหา พ.ร.บ.ป่าไม้และบุกรุกแผ้วถาง ตามพ.ร.บ.๒๔๘๔ 
มาตรา ๑๑ และมาตรา ๖๙
พ.ร.บ. การพนัน
มีคดีเกิดขึ้น  ๑  คดี
๑. คดีอาญาที่ ๑๕๖/๕๗
ข้อกล่าวหา  ลักลอบเล่นการพนัน (สลากกินรวบ) พนันเอา
                ทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต

  ของกลาง  ใบโพยสลากกินรวบ  จำนวน ๑ แผ่นเล็ก
  ผู้ต้องหา   นายวิชิต หรือ ชิด ผัดคำวงษ์  อายุ ๓๙ ปี
                อยู่ที่ ๕๙ หมู่ ๗ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก
  เหตุเกิดที่   บนถนนในหมู่บ้านแม่จะเรา หมู่ ๑ ต.แม่จะเรา
                อ.แม่ระมาด จ.ตาก
                                                   หมายจับคดีค้างเก่า
หมายจับที่ จ.๐๒๙/๕๗ ลง ๒๔ มี.ค. ๕๗ ข้อหา พ.ร.บ.ป่าไม้
จำนวน  ๑  คดี
๑. นายเสาคำ  หรือมิน ปวงคำใจ  อายุ ๓๕ ปี
อยู่ที่ ๑๒๓ หมู่ ๒ ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
พ.ร.บ.จราจร
-มีเกิดขั้น  ๒  คดี  ข้อหา  เมาแล้วขับฯ ผู้ต้องหา ๒ คน
                          พ.ร.บ.คนเข้าเมือง
นำพา              จำนวน  ๓  คดี   ผู้ต้องหา  ๓  คน
บุคคลต่างด้าว    จำนวน  ๖  คน   ผู้ต้องหา  ๖  คน
รวม      ๙  คน   ผู้ต้องหา  ๙  คน                                 มติที่ประชุม   รับทราบ
 ประธาน           ๔.๓  รายงานสถานการณ์ความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน/ชุมชน
         -กำนันตำบลแม่ระมาด
                                              -ไม่มี
-๗-
                              -กำนันตำบลแม่จะเรา
                                            -ไม่มี
        -กำนันตำบลสามหมื่น
                                            -ไม่มี
        -กำนันตำบลพระธาตุ
                                              -ไม่เข้าร่วมประชุม
        -กำนันตำบลสามหมื่น
                                            -ไม่เข้าร่วมประชุม
มติที่ประชุม              รับทราบ
          ประธาน           ๔.๔  รายงานสถาการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                            -อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ
          หน.อุทยานฯ            -ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการที่ได้ไปร่วมปลูกป่าและทำฝายเมื่อวันที่
 ๙ พ.ค. ๒๕๕๗  ณ  บ้านสันป่าไร่  ม.๕  ต.พระธาตุ  ซึ่งฝายงบประมาณ
                                ๒๕,๐๐๐ บาท  ได้รับสนับสนุนจากเทสโก้โลตัสสาขาใหญ่จากกรุงเทพฯ
   ซึ่งในการสร้างฝายแต่ละครั้งต้องทำหนังสือขออนุญาตก่อนยิ่งในเขตอุทยานจะ
     ไม่ให้สร้างอยากจะให้เน้นหลักการประสานกันดีกว่าทำหนังสือขอไปจะช้า
       -เรื่องลาดตระเวน  ช่วงนี้ป่าไม้ถูกปิดกั้น  อาวุธก็ให้เอาไปคืน  เหลือแต่ลูกซอง
๕  นัด  ยังตรวจสอบอยู่
-เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น
  -ไม่มี
-หน่วยป้องกันรักษาป่าที่  ตก ๙ (แม่จะเรา)
   -ไม่มี
-หน่วยป้องกันรักษาป่าที่  ตก  ๒ (ขะเนจื้อ)
  -ไม่เข้าร่วมประชุม
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๕      เรื่องอื่นๆ
-ไม่มี
ประธาน         -มีหน่วยงานอื่นอีกไหม  ที่จะเสนอเรื่องอื่น ๆ  ถ้าไม่มีวันนี้ขอขอบคุณ
     คณะกรรมการทุกท่านที่ได้ร่วมประชุมในครั้งนี้  และขอปิดการประชุม
     -เลิกประชุม  เวลา  ๑๑.๐๐  น.

ลงชื่อ  ม.ญ.ธัญวรัตม์  ศรีคำลือ   ผู้บันทึกการประชุม
                                                      ( ธัญวรัตม์  ศรีคำลือ)
           อส.อ.แม่ระมาด ที่ ๖
ลงชื่อ  พันทิพย์  ชาญถิ่นดง  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
      (นายพันทิพย์  ชาญถิ่นดง)
ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอแม่ระมาด

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 29/05/2014
โดย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประชุมยาเสพติด เดือนมิถุนายน ๒๕๕๖
                                               รายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก
                                                ครั้งที่  ๖ / ๒๕๕๖
                         วันอังคาร ที่  ๒๕  มิถุนายน ๒๕๕๖  เวลา ๑๓.๓๐  น.
                            ณ   ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด (ชั้น ๒)
                                 ........................................................
เริ่มประชุม เวลา  ๑๓.๓๐ น.
ผู้มาประชุม
๑.  นายนรภัทร  ปลอดทอง นายอำเภอแม่ระมาด
๒.  นายศิวัช  ฟูบินทร์ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
๓.  พ.ต.ท.ณตสพงษ์  ไมตรี (แทน)ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด
๔.  ร.ต.อ.ภานุพงษ์  ต้องใจ (แทน)ผู้บังคับกองร้อยตชด.๓๔๕
๕.  นายพงษ์ศักดิ์  เชาว์น้อย(แทน)สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
๖.  นายคะนอง  อินทร์พรม     ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด
                    ๗.  พ.ต.ไพทูรย์  อัคนิถิน    สัสดีอำเภอแม่ระมาด
                    ๘.  นายธงชัย  สิงห์วิเศษ พัฒนาการอำเภอแม่ระมาด
๙.  นายสีทน  ปงรังสี (แทน) นายกเทศมนตรีแม่จะเรา
                   ๑๐.  นายสุทธิพจน์  บูลย์ประมุขนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
                  ๑๑.  นางสาวยุราณี  นามกร  (แทน) นายกเทศมนตรีแม่ระมาด
                  ๑๒.  นางสาวธัญรัตน์  พุทธวงษ(แทน) นายก  อบต.แม่ระมาด
                  ๑๓.  นายจริน  อารีศิลธรรม      (แทน) นายก อบต.แม่ตื่น 
                  ๑๔.  นางสาววิดวงดอน  ก๋าวงษ์(แทน) นายก อบต.พระธาตุ
                  ๑๕.  นายอนันต์  การังใจ กำนันตำบลแม่ระมาด
                   ๑๖.  นางปราณี  ยั่งยืนความดี    (แทน)กำนันตำบลพระธาตุ
                  ๑๗.  นายมูล  นามโทยะ กำนันตำบลขะเนจื้อ
                  ๑๘.  นายวีระวุฒิ  ใหม่โม่ง กำนันตำบลแม่ตื่น
                  ๑๙.  นายจ่างแก้ว  คีรียรรยง กำนันตำบลสามหมื่น
                  ๒๐.  ร.อ. อนุพงศ์  สมบูรณ์ ผู้บังคับทหารราบ ที่ ๗๒๑
                   ๒๑.  นายประสาท กำเนิด   หัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนพะวอ
                   ๒๒.  นายประภาส  ผิวอ่อน(แทน)หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าตก.๙           ๒๓.  นายไสว  ตุ้ยดาหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ตก. ๒
                   ๒๔. นายสมฤกษ์  ทิมขาว(แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม
๒๕.  นายจำเนียร  บูลย์ประมุขสมาชิกสภาจังหวัด เขต ๒
                    ๒๖.  นายมงคล  หมูสูปปาบ (แทน) นายก อบตแม่ระมาด

ผู้ไม่มาร่วมประชุม
๑. นางยุพิน  วงษ์หมื่น  ท้องถิ่นอำเภอแม่ระมาด  ติดราชการ
๒. นายสุขสวัสดิ์  จิยิพงศ์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ติดราชการ
๓.  นายกวิน  แว่นแก้ว ปลัดอำเภองานป้องกัน   ติดราชการ
๔.  นายเฉลียว  ทองทิน เกษตรอำเภอแม่ระมาด      ติดราชการ
๕.  นายเทวัญ  ไพศาลธรรมโชตินายก อบต.ขะเนจื้อ     ติดราชการ
๖.  นายภานุเดช  สุนศรี กำนันตำบลแม่จะเรา    ติดราชการ
๗.  นายพรัญชัย  ศริพุฒ หัวหน้ารักษาพันธ์สัตว์ป่าแม่ตื่น   ติดราชการ

ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ขอขอบคุณสถานศึกษาที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตอง  “เพื่อเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด” เมื่อวันที่  ๑๕ - ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๕๖  ที่ผ่านมา  ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้มีเด็กเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน  ๑๖๒  คน  
ประธาน ฯ - ได้ตรวจสอบข้อมูลเยาวชนส่วนใหญ่แล้วอยากให้มีกิจกรรมที่ทำอย่างต่อเนื่อง ขอให้มุ่งผลสัมฤทธิ์ เด็กเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญของบ้านเมือง และรับปากว่าอีก สามเดือนจะจัดอีกรอบ ท้องถิ่นใดอาสาจะจัดแทนก็ยินดีขอฝากบอกทุกคนช่วยกัน วันเสาร์ ที่ ๒๙ นี้จะวิ่งสัญจรเพื่อเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด สนามที่ ๕ ซึ่งทาง อบต.ขะเนจื้อ จะเป็นเจ้าภาพ เริ่มตีห้าครึ่ง ตั้งแต่ หน้าสหกรณ์นิคมแม่ระมาด ถึงโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย
มติที่ประชุม - รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง  รับรองรายงานผลการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอแม่ระมาด  ครั้งที่  ๕ / ๒๕๕๖   เมื่อวันที่    ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๖   ให้คณะกรรมการ         ทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมจากเว็บไซด์  www.aumphoe. com หากกรรมการท่านใดตรวจสอบรายงานการประชุมแล้วประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง ขอให้แจ้ง ศพส. อ.แม่ระมาด  ทราบต่อไป          
มติที่ประชุม - รับรอง ไม่มีผู้ใดประสงค์ที่จะแก้ไข
ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องแจ้งเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
๓.๑  อำเภอแม่ระมาดมีกำหนดจัดกิจกรรม “คนไทยหัวใจสีขาว ร่วมต้านยาเสพติด” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป  โดยมี      วัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีของคนในชาติ  “ที่ร่วมเป็นพลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด”  โดยกระบวนการมีส่วนร่วมเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน  รายละเอียด  ศพส.อ.แม่ระมาด  ได้ประสานเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว
  ประธาน ฯ - ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มาร่วมกิจกรรมเดินรน ณรงค์ฯ ในวันนี้ ตอนแรกจะจัด วันที่ ๒๖ มิ.ย.  แต่ติดภารกิจประชุมที่จังหวัดตาก เลยเลื่อนมาจัดวันนี้แทน
มติที่ประชุม -รับทราบ
๓.๒  ด้วยจังหวัดแจ้งว่า ได้มีการร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด ยาเสพติดในระบบสมัครใจ ๑ อำเภอ ๑ ค่าย และโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง ว่าไม่ได้มาตรฐานไม่เป็นตามหลักวิชาการ และละเมิดสิทธิของผู้เข้ารับการบำบัดรักษา เช่น การกักขัง การใช้เครื่องพันธนาการ และการฝึกระเบียบวินัยที่ผิดไปจากแบบฝึกทั่วไป จึงขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกำกับดูแลการดำเนินการอย่างใกล้ชิดฯ
ประธาน ฯ - ฝากปลัดอาวุโสดูรายละเอียดหลักสูตรการใช้เมทาโดน ที่ทาง อบต.แม่ตื่น ดำเนินการแล้วแต่ทางจังหวัดตีกลับ
มติที่ประชุม - รับทราบ
๓.๓  ด้วยศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด (ศพส.จ.ตาก) ได้กำหนดจัดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด (โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง) จังหวัดตาก ประจำปี ๒๕๕๖ ในระหว่างวันที่ ๒๗ มิถุนายน – ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดตากที่ ๑ ต.น้ำรึม อ.เมือง จ.ตาก โดยในส่วนของอำเภอแม่ระมาด ได้มอบหมายให้นำผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด  (ฝิ่น) จำนวน ๒๕ คน เข้าร่วมโครงการบำบัดฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด (โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง) โดยให้มารายงานตัวในวันที่  ๒๗  มิถุนายน  – ๑๑  กรกฎาคม ๒๕๕๖  รวม  ๑๔  วัน
ประธาน ฯ - มอบหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงรับผิดชอบ   
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๔ -เรื่องเพื่อทราบผลความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด
๔.๑  การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหายาเสพติด (๗ แผน)
แผนที่ ๑ แผนการสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด
- การดำเนินการกองทุนแม่ของแผ่นดิน
- สำนักงานพัฒนาการอำเภอแม่ระมาด
- อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการทศวรรษกองทุนแม่ของแผ่นดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสครบรอบการดำเนินงาน ครบรอบ ๑๐ ปี ในปี ๒๕๕๖
พัฒนาชุมชน - อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕ กองทุน เสร็จวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖
มติที่ประชุม - รับทราบ
แผนที่ ๒ แผนการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (Demand)
- โรงพยาบาลแม่ระมาด / สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
รายงานผลการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษายาเสพติดหน่วยงาน โรงพยาบาลแม่ระมาด ประจำเดือน มิถุนายน 2556  (ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2556)
 -จำนวนผู้บำบัดทั้งหมด 227  คน      - ระบบสมัครใจ 226 คน -  บังคับบำบัด1  คน
สรุปจำนวนผู้บำบัดเฉพาะตำบลแม่ระมาด ระบบสมัครใจ ทั้งหมด 219 คน 

แบ่งตามประเภทสารเสพติด
ฝิ่น ยาบ้า อื่นๆระบุ ไอซ์ รวม
189 37 1 227
แบ่งตามวิธีการบำบัด
เมทาโดนระยะยาว ค่ายปรับเปลี่ยนฯ จิตสังคมบำบัด/ให้คำปรึกษา รวม
185 39 4 227

แบ่งตามตำบล
ตำบล จำนวน(คน) ประเภทสารเสพติด
ฝิ่น ยาบ้า อื่นๆระบุ(ไอซ์)
แม่ระมาด 14 4 10 0
แม่จะเรา 10 0 10 0
พระธาตุ 12 1 11 0
ขะเนจื้อ 13 9 3 1
แม่ตื่น 152 150 2 0
สามหมื่น 19 18 1 0
ตำบลอื่นนอกเขต(แม่หละ/อมก๋อย 7 7 0 0
รวม 227 189 37 1
ผลงานการบำบัดเฉพาะเดือนมิถุนายน 56
 -จำนวน 12 คน - ฝิ่น 11 คน 
                   - ยาบ้า 0  คน
การออกพื้นที่ บำบัด/ติดตามผู้เสพผู้ติด โครงการหลวงฯเดือนมิ.ย.56
 -วันที่ 7,14,21,28 ติดตามที่รพ.สต.คำหวัน
 -วันที่ 13,27 ติดตามที่สสช.ห้วยโป่ง
กำหนดออกพื้นที่ บำบัด/ติดตามผู้เสพผู้ติด โครงการหลวงฯเดือนก.ค.56
 -วันที่ 5,12,19,26 ติดตามที่รพ.สต.คำหวัน
 -วันที่ 11,25 ติดตามที่สสช.ห้วยโป่ง

ตัวแทนโรงพยาบาล - มาจากอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่นอกเขตอำเภอแม่ระมาด ๗ คน เหลือ ๒๑๙ คน ช่วงนี้มี ผู้บำบัดมากถ้าจะมารับการบำบัดฝากบอกผู้นำชุมชนด้วยว่าให้นำมาวันพุธ ช่วงนี้จะออกพื้นที่ทาง ต.แม่ตื่น ถ้าจะตั้งเบิก ๕๐ หัว จะต้องทำตารางแนบไปด้วย
ประธาน ฯ  - พรุ่งนี้จะไปคุยกับผู้ว่าราชการจังหวัด เรื่องผลข้างเคียงการใช้เมทาโดนระยะยาว
ตัวแทนโรงพยาบาล - ถ้าใช้ไปนานๆ ท้องจะผูก ใช้ระยะยาวมีคนเลิกเสพได้ ใช้ทดแทนฝิ่นได้ดี
ประธาน ฯ - ตอนนี้เราใช้เมทาโดนไม่ใช่เฉพาะตำบลแม่ตื่น มีทั้งตำบลขะเนจื้อและตำบลสามหมื่น
ตัวแทนโรงพยาบาล - ฝากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ , ตชด. ช่วยสอดส่องดูแลเรื่องการนำเมทาโดนไปจำหน่ายให้ผู้เสพ ด้วยกันและนำไปใช้ผิดประเภท
มติที่ประชุม - รับทราบ
                แผนที่ ๓ แผนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด (Potential Demand)
- เมื่อวันที่  ๑๕ – ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๕๖  อำเภอแม่ระมาดได้จัดการแข่งขันกีฬาเปตอง  “เพื่อเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด”  ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้มีเด็กเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน  ๑๖๒  คน  สำหรับผลการแข่งขันในแต่ละประเภทปรากฏตามเอกสารที่แจกในที่ประชุม  
- ศพส.อ.แม่ระมาด
ประธาน ฯ - โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสมกุลฑลจินดา กวาดรางวัลที่ ๑ ไปหมด ครั้งหน้าจะจัดกีฬาที่เด็กสนใจเช่นปิงปองเป็นกีฬาที่เล่นในร่มได้
มติที่ประชุม - รับทราบ

                         แผนที่ ๔ แผนการปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย 
- สถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด - สรุปผลการดำเนินงานด้านการปราบปรามยาเสพติด (ผลเป็นคดี) ๖ คดีสภ.แม่ระมาด ประจำเดือน พฤษภาคม – มิถุายน  ๒๕๕๖สรุป พ.ร.บ.ยาเสพติด  จำนวน  ๖  คดี
๑. คดีอาญาที่  ๑๗๕ /๕๖
ข้อกล่าวหา  ร่วมกันจำหน่ายยาบ้าฯ
ของกลาง  ยาบ้า ๓๐ เม็ด
ผู้ต้องหา  นายวิบูลย์  วันเขียว อายุ ๓๓ ปี ที่อยู่ ๒๔๓/๔ ม.๒ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก
  นายชิงชัยชนะ  กอผา อายุ ๑๘ ปี ที่อยู่ ๓๙/๓ ม.๒ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก
 เหตุเกิดที่  ริมถนน ม.๕ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่ ๙ พ.ค. ๒๕๕๖
๒. คดีอาญาที่ ๑๗๖ / ๕๖
ข้อกล่าวหา  มียาบ้าใว้ในครอบครอง
ของกลาง  ยาบ้า ๕๐ เม็ด
ผู้ต้องหา  นายจรัล  คำเปี้ย อายุ ๔๓ ปี ที่อยู่ ๑๗๗/๘ ม.๔ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.  ตาก
เหตุเกิดที่  ริมถนน หมู่๔ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่ ๙ พ.ค. ๒๕๕๖
๓. คดีอาญาที่ ๑๗๗ / ๕๖
ข้อกล่าวหา  ร่วมกันจำหน่ายยาบ้าฯ
ของกลาง  ยาบ้า ๕๘ เม็ด
ผู้ต้องหา  นายเที่ยง  อินคำ อายุ ๔๓ ปี ที่อยู่ ๑๘๗ ม.๒ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตากนายรวม  เชียงแขก อายุ ๓๐ ปี ที่อยู่ ๑๖๗ ม.๒ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก
เหตุเกิดที่  บ้านเลขที่ ๒๑๗ ม.๒ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่ ๙ พ.ค. ๒๕๕๖
๔. คดีอาญาที่ ๑๑๙ / ๕๖
ข้อกล่าวหา  ร่วมกันครอบครองยาบ้าเพื่อจำหน่าย
ของกลาง จับตามหมายเลขคดีที่ ๐๕๙/๕๖ ๑๘ เม.ย.๕๖
ผู้ต้องหา นายนิกร  ต้าวคำ อายุ ๓๐ ปี ที่อยู่ ๕๔ ม.๑ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
เหตุเกิดที่  บ้านเลขที่ ๕๔ ม.๑ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ค. ๒๕๕๖
๕. คดีอาญาที่ ๑๒๐ / ๕๖
ข้อกล่าวหา  ร่วมกันมียาบ้าครอบครอง
ของกลาง  ยาบ้า ๖ เม็ด
ผู้ต้องหา นายเสริม  มูลสุข อายุ ๑๙ ปี ที่อยู่ ๑๐๓/๓ ม.๓ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก เด็กชายพีรวัส  ติ๊บลำเอี้ยง อายุ ๑๔ ปี ที่อยู่ ๑๑/๑ ม.๒ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก
เหตุเกิดที่ ริมถนน ม.๙ ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๕๖
๖. คดีอาญาที่ ๑๐๗ / ๕๖
ข้อกล่าวหา  ร่วมกันมีกัญชาครอบครอง
ของกลาง  กัญชาแห้ง ๑ ห่อ
ผู้ต้องหา  นายจีระศักดิ์  แก้วจา  อายุ ๒๑ ปี ที่อยู่ ๒๖ ม.๔ ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก  นายสม  นมแก้ว  อายุ ๔๐ ปี ที่อยู่ ๑๑/๑ ม.๕ ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
เหตุเกิดที่  จุดตรวจบ้านพะละ ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก  เมื่อวันที่ ๓ มิ.ย. ๒๕๕๖
ตัวแทนสภ.แม่ระมาด - ขอแก้ไขเดือนนี้ไม่มีฝิ่น ขอบคุณเจ้าหน้าที่ด่านพะละที่ช่วยกันจับกุม พื้นที่ตำบลแม่จะเรา มีการ  จับกุมเยอะ อยากให้ทุกหน่วยหากพบเบาะแสหรือข่าวสารให้แจ้งประสานได้ที่เบอร์  ๐๘๑-๘๘๖๘๙๗๗ ผม พ.ต.ท.ณตสพงษ์  ไมตรี สารวัตรสืบสวนสภ.แม่ระมาด 
ประธาน ฯ - อาจจะต้องตรวจฉี่ดำเนินคดีให้หมด ตำบลแม่จะเรามาเป็นอันดับหนึ่งเรื่องยาบ้า ฝากตำรวจด่านขะเนจื้อให้เข้มเรื่องการตรวจค้นยาเสพติดส่วนใหญ่จะมาจากศูนย์พื้นที่พักพิงบ้านแม่หละ ฯ ขอให้ตรวจค้นมอเตอร์ไซด์เป็นพิเศษ
มติที่ประชุม - รับทราบ
แผนที่ ๕ แผนความร่วมมือระหว่างประเทศ (ความร่วมมือระดับท้องถิ่น วังผา – ก๊กโก่)
- ไม่มี
มติที่ประชุม -
แผนที่ ๖ แผนสกัดกั้นยาเสพติด
 หน่วยทหารในพื้นที่ 
- ร่วมกับ จนท.ศพส.อ.แม่ระมาด ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด เพื่อตัดเส้นทางลำเลียงยาเสพติดและตรวจปัสสาวะผู้ที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
- กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔๕
- ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ในห้วง ๑๙ มี.ค. – ๑๗ เม.ย.๕๖
๑. สามแยกแม่ระมาดน้อย ม.๔ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
๒. บ้านห้วยบง ม.๘ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก
๓. จุดสกัดบ้านแสม ม.๔ ต.สามหมื่น ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
๔. เส้นทางสาย อ.แม่ระมาด – อ.ท่าสองยาง อ.แม่ระมาด จ.ตาก
๕. เส้นทางสาย อ.แม่ระมาด อ.บ้านตาก อ.แม่ระมาด จ.ตาก
๖. จุดตรวจร่วมเทศบาล / ชรบ. / สภ.แม่ระมาด
มติที่ประชุม      - รับทราบ
                          แผนที่ ๗ แผนบริหารจัดการแบบบูรณาการ
           - ศพส.อ.แม่ระมาด
            -กำหนดประชุมโต๊ะข่าวยาเสพติดในวันที่  ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
-กำหนดประชุมคณะกรรมการ ศพส.อ.แม่ระมาดวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. ทั้งนี้  หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
มติที่ประชุม - รับทราบ
๔.๒  ความคืบหน้าในการดำเนินการตามโครงการ “ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน”
-ในห้วงเดือน  มิถุนายน  ๒๕๕๖  มีเด็กและเยาวชน  ที่มีภูมิลำเนา 
ณ  บ้านสันเก้ากอม  หมู่ที่  ๖  ตำบลแม่ระมาด  เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งสัญจรเพื่อเยาวชนไทยมีเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตอง  จำนวน  ๓  คน
มติที่ประชุม - รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๔ การรายงานผลการดำเนินการ  ปัญหาอุปสรรค  และแนวทางแก้ไขของหน่วยงานต่างๆ
- เทศบาลตำบลแม่ระมาด
- เทศบาลตำบลแม่จะเรา
- เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
- องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
- องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
- องค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ
- องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
- องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
มติที่ประชุม -
ระเบียบวาระ ที่ ๕ เรื่องอื่น ฯ
ประธาน ฯ  - เรื่องการเบิกจ่ายที่จังหวัดตีกลับมาไม่ใช่หลักสูตรบำบัดฝิ่นของเขาพรุ่งนี้จะหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อหาทางออกอีกครั้งหนึ่ง
มติที่ประชุม - รับทราบ
- ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมประชุมในครั้งนี้ ขอปิดประชุมขอบคุณครับ
- เลิกประชุมเวลา ๑๔.๔๕
                     

ลงชื่อ  สมิต  ไชยเมืองชื่น       ผู้บันทึกการประชุม
(มญ.สมิต  ไชยเมืองชื่น)
อส.อ.แม่ระมาด

 ลงชื่อ                          ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(นายศิวัช  ฟูบินทร์)
ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 02/08/2013
โดย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาคม 2556
          รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอแม่ระมาด
                       อำเภอแม่ระมาด   ครั้งที่  ๑๐  / ๒๕๕๖
                  วันพุธที่  ๒  ตุลาคม   ๒๕๕๖  เวลา  ๐๙.๐๐ น.
                       ณ  ห้องประชุมอำเภอแม่ระมาด (ชั้น ๒)
...................................................................................
ผู้เข้าประชุม
๑.  นายนรภัทร  ปลอดทอง    นายอำเภอแม่ระมาด
๒.  นายศิวัช  ฟูบินทร์  ปลัดอำเภอหัวหน้างานกลุ่มงานบริหาร
                              งานปกครอง
๓.  พ.ต.ท.เอกพล  จินดาจักร  (แทน)  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร
                                       แม่ระมาด
๔.  นายพิทักษ์  ศิลา  (แทน)  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ระมาด
๕.  นายพงษ์ศักดิ์  เชาว์น้อย  (แทน)  สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
๖.  นายเฉลียว  ทองทิน                  เกษตรอำเภอแม่ระมาด
๗.  นายคะนอง  อินทร์พรหม           ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด
๘.  ร.ท.กิตติภพ  ประมาณ    (แทน)  สัสดีอำเภอแม่ระมาด
๙.  นายธงไชย  สิงห์วิเศษ  พัฒนาการอำเภอแม่ระมาด
๑๐.  ร.ต.อ.ธนศักดิ์  สุขเชย  (แทน)ผู้บังคับกองร้อย  ตชด. ที่  ๓๔๕
๑๑.  นางยุพิน  วงษ์หมื่น              ท้องถิ่นอำเภอแม่ระมาด
๑๒. นายณัฐภาส  ศิริรัตน์            ที่ดินอำเภอแม่ระมาด
๑๓.  นายไกรสร  ทองสำลี         (แทน)  หัวหน้าสรรพากรพื้นที่
                                         อำเภอแม่ระมาด
๑๔.  นายประสาท  กำเนิด       หัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนพะวอ
๑๕.  นายไชยยันต์  อุดปิน   (แทน) หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
                                    แม่ตื่น
๑๖.  นายมนตรี  พุ่มกล่อม   (แทน) หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า
                                    ที่  ตก  ๙ (แม่จะเรา)
๑๗.  นายไสว  ตุ้ยดา    หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่  ตก  ๒  
                              (ขะเนจื้อ) 
๑๘.  นายสีทน  ปงรังสี        (แทน)  นายกเทศมนตรีตำบลแม่จะเรา
๑๙.  นายสุทธิพจน์  บูลย์ประมุข  นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
๒๐.  นายสมนึก  ปู่อ้าย      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
๒๑.  นายเฉลิมเกียรติ  บูลย์ประมุข    นายกองค์การบริหารส่วน
                                                ตำบลพระธาตุ
๒๒.  จ.ส.ท.บรรจง  ยะดอนใจ           นายกองค์การบริหารส่วน
                                                 ตำบลขะเนจื้อ
๒๓.  นายวีระพล  บูชาคุณธรรม  นายกองค์การบริหารส่วน
                                          ตำบลแม่ตื่น
๒๔.  นายพันทิพย์  ชาญถิ่นดง    ปลัดอำเภอแม่ระมาด
๒๕.  นายกวิน  แว่นแก้ว         ปลัดอำเภอแม่ระมาด
๒๖.  น.ส.นราภรณ์  ช้างทอง     ปลัดอำเภอแม่ระมาด
๒๗.  นายศุภสันส์  ภูมิไชยา        ปลัดอำเภอแม่ระมาด
๒๗.  นางขวัญตา  พงศ์เจษฎาพร     ผู้อำนวยการการศึกษานอกระบบ
                                              และการศึกษาตามอัธยาศัย
๒๘.  นายประทีป  เครืออยู่   (แทน)  หมวดการทางแม่ระมาด
๒๙.   นายสมฤกษ์  ทิมขาว (แทน) ผู้อำนวยการโรงเรียน
                                     แม่ระมาดวิทยาคม
ผู้ไม่มาประชุม
       -ไม่มี
ผู้ร่วมประชุม
๑.  นายวิทยา  พันธ์ปัญญากรกุล       กำนันตำบลพระธาตุ
๒.  นายอนันต์  กาลังใจ                  กำนันตำบลแม่ระมาด
๓.  นายภาณุเดช  สุนศรี                กำนันตำบลแม่จะเรา
๔.  นายมูล  นามโทยะ             กำนันตำบลขะเนจื้อ
๕.  นายวีระวุฒิ  ใหม่โม่ง         กำนันตำบลแม่ตื่น
๖.  น.ส.อารีรัตน์  กาญจนคงคา    (แทน) ปลัดเทศบาลตำบล
                                           แม่ระมาด
๗.  นายรัฐชนะ   อินทร์สุวรรณ์  (แทน)  ปลัดเทศบาลตำบลแม่จะเรา
๘.  นายวรวิทย์  บุพศิริ          ปลัดเทศบาลทุ่งหลวง
๙.  นายอรรคเดช  สีตุ้ย         ปลัดองค์การบริหารส่วน
                                        ตำบลแม่ระมาด
๑๐.  น.ส.เสาวลักษณ์  ชมปี   (แทน) ปลัดองค์การบริหารส่วน
                                     ตำบลสามหมื่น
๑๑.  ส.ต.ท.สมชาติ  วุฒินันท์    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น 
๑๒.  นายชะลอ  จิ๋วแหยม     ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
๑๓.  จ.ส.ท.บรรจง  ยะดอนใจ   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
                                         ขะเนจื้อ
๑๔.  นายแสวง  จะวรรณะ ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาแม่ระมาด
๑๕.  นายอรุณ  กองห้าห้อง     ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ
                                      แม่ระมาด
๑๖.  นางเพียงฤทัย  ยองเพชร   (แทน) ผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้า  
                                         ที.โอ.ที.
๑๗.  นายวรรณชัย  เหล่าทรัพย์  ประธานศูนย์ประสานงานโรงเรียน
                                         อำเภอแม่ระมาด
๑๘.  นายเกียรติศักดิ์  กิจการ     กศน.แม่ระมาด
๑๙.  นางกัญชลีย์  ข่วงบุญ     พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
                                      หน.งาน NED รพ.แม่ระมาด
เริ่มประชุมเวลา   ๐๙. ๐๐  น. 
            เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายนรภัทร  ปลอดทอง  นายอำเภอแม่ระมาด ได้กล่าวเปิดการประชุมประจำเดือนตุลาคม  ๒๕๕๖   มีดังนี้
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ไปร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัด และคณะจากจังหวัดสมุทรสาคร  ซึ่งเดินทางมามอบของแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่บ้านวังผา จำนวนทั้งสิ้น ๒๕๐ ชุด และทางอำเภอแม่ระมาดได้มอบของที่ระลึกเป็นชุดไม้กวาดให้ทางคณะผู้ว่าฯ จำนวน ๑ ชุด และให้ทางคณะจากจังหวัดสมุทรสาครอีกจำนวน ๓ ชุด 
๑.๒ ในเรื่องของไม้กวาดดอกหญ้าได้มีการปรึกษากับทางพัฒนาชุมชน เกี่ยวกับการดำเนินการจดสิทธิบัตร ทั้งนี้ผมได้ย้ำกับกลุ่ม OTOP ว่า ทุกกลุ่มต้องช่วยกัน และให้ทางพัฒนาการอำเภอเตรียมรับมือกับปัญหาเรื่องการแย่งกันเก็บดอกหญ้าซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย นอกจากนี้ก็ขอให้ทาง อบต.ขะเนจื้อ ส่งเสริมเรื่องการทำผ้าทอกะเหรี่ยง พรมเช็ดเท้าให้ครบวงจร และให้ทาง อบต.แม่ตื่น ดูแลในเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องกาแฟด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๖
ขอให้เปิดดูได้ที่ Website:www.amphoe.com
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมที่ผ่านมา
                             - ไม่มี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑  ขอเชิญร่วมงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช  ประจำปี  ๒๕๕๖ (สำนักงานอำเภอ)
ประธาน ด้วยในวันพุธที่  ๒๓  ตุลาคม  ๒๕๕๖  เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  ๕  อำเภอแม่ระมาดได้จัดให้มีพิธีวางพวงมาลา  และถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์  พระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่  ๕  ณ  บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์หน้าที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด
ในการนี้อำเภอแม่ระมาดจึงขอเชิญส่วนราชการ  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง  กลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีพร้อมจัดทำพวงมาลานำมาถวายเป็นราชสดุดีในวัน  เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายที่  ๑
หมายเหตุ  การแต่งกาย
๑) ข้าราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  แต่งเครื่องแบบปกติขาว (สวมหมวก)  หรือกากีคอพับแขนยาว
๒)  นักเรียน  นักศึกษา  แต่งเครื่องแบบ
๓)  ประชาชน  กลุ่มพลังมวลชน ฯลฯ  แต่งกายสุภาพ  หรือชุดตามสังกัด
         ในปีที่แล้วได้ขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานให้ตกแต่งพวงมาลาด้วยธนบัตรเพื่อนำเงินที่ได้เข้ากองทุนพะวอ ซึ่งในปีนี้ทางอำเภอก็ขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานตกแต่งพวงมาลาด้วยธนบัตรเหมือนเดิม แต่เพื่อนำเงินที่ได้ไปปรับปรุงฐานโดยรอบพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๒โครงการรับจำนำข้าวเปลือก  ปีการผลิต  ๒๕๕๖/๕๗ (สำนักงานอำเภอ)
ประธาน ด้วยคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ได้มีมติอนุมัติ  กรอบ  
ชนิด  ราคา  ปริมาณ  ระยะเวลา  หลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไข  และงบประมาณการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือก  ปีการผลิต  ๒๕๕๖/๕๗  เมื่อวันที่๒๖ สิงหาคม  ๒๕๕๖  สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
  ๑)  กรอบวงเงินในการดำเนินการ  ปริมาณ  และคุณภาพข้าว
 ๑.๑)  กรอบวงเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ในการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต  ๒๕๕๖/๕๗  จำนวน  ๒๗๐,๐๐๐  ล้านบาท
๑.๒) การรับจำนำข้าวเปลือกในช่วงนาปี (ครั้งที่ ๑)  มีระยะเวลารับจำนำ ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖- ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ (ภาคใต้  ๑  ตุลาคม ๒๕๕๖ – ๓๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๗)  โดยราคารับจำนำข้าวเปลือกทุกชนิด  ณ  ความชื้น ๑๕ % ยังเป็นเช่นเดียวกับโครงการรับจำนำข้าวเปลือก  ปีการผลิต  ๒๕๕๕/๕๖  รวมถึง
ราคาข้าวเปลือกเจ้า  ๑๐๐%  ที่ราคาตันละ  ๑๕,๐๐๐  บาท เกษตรกรทุกรายสามารถเข้าร่วมโครงการฯ  ในวงเงินการรับจำนำข้าวเปลือกไม่เกินรายละ ๓๕๐,๐๐๐  บาท
๑.๓)เมื่อมีวงเงินคงเหลือจากการรับจำนำข้าวเปลือกในช่วงนาปีข้างต้นจะนำมารับจำนำต่อในช่วงนาปรัง (ครั้งที่ ๒) ระยะเวลารับจำนำตั้งแต่  ๑  มีนาคม – ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๗ (ภาคใต้  ๑  สิงหาคม – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) โดยราคา รับจำนำข้าวเปลือกเจ้า ๑๐๐%  ที่ราคาตันละ  ๑๓,๐๐๐  บาท  และราคาข้าวเปลือกเหนียวและข้าวเปลือกปทุมธานี  ๑  ยังคงราคาเดิม  แต่วงเงินการรับ
จำนำข้าวเปลือกในห้วงนี้จะไม่เกินรายละ  ๓๐๐,๐๐๐  บาท
 ๑.๔)  เป้าหมายปริมาณรับจำนำ  รวมจำนวน  ๑๖.๕  ล้านตัน
 ๑.๕)  คุณภาพข้าวที่รับจำนำ  จะรับจำนำข้าวเปลือกคุณภาพดี  โดยจะไม่รับจำนำข้าวเปลือกที่มีอายุน้อยกว่า  ๑๑๐  วัน  ที่มีคุณภาพต่ำจำนวน  ๑๘  พันธุ์ตามที่กรมการข้าวกำหนด
 ๑.๖)วิธีการรับจำนำ  ครั้งที่ ๑ (นาปี)  รับจำนำใบประทวนโดย  อคส. และอ.ต.ก.  และรับจำนำยุ้งฉางเกษตรกร  โดย ธกส.
๒)ราคาและระยะเวลาโครงการรับจำนำข้าวเปลือกครั้งที่  ๑ (นาปี )  ระยะเวลารับจำนำระหว่าง  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖ – ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  ระยะเวลาไถ่ถอน ๔ เดือน  นับถัดจากเดือนที่รับจำนำ ระยะเวลาโครงการ ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖ –๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  กำหนดชนิดและราคารับจำนำข้าวเปลือก  ปีการผลิต๒๕๕๖/๕๗  ณ  ความชื้นไม่เกิน ๑๕%เช่น
-ข้าวเปลือกหอมจังหวัด  (๔๐ กรัม)ตันละ  ๑๘,๐๐๐  บาท
-ข้าวเปลือกเจ้า  ๑๐% เมล็ดยาว (๔๒ กรัม)  ตันละ ๑๖,๐๐๐ บาท
-ข้าวเปลือกเจ้า  ๑๐๐  %          ตันละ  ๑๕,๐๐๐  บาท
-ข้าวเปลือกเจ้า  ๕ %             ตันละ  ๑๔,๘๐๐  บา
๓)  ราคาและระยะเวลาโครงการรับจำนำข้าวเปลือก  ครั้งที่  ๒(นาปรัง)ระยะเวลารับจำนำระหว่าง  ๑  มีนาคม  - ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๗  ( ภาคใต้๑ สิงหาคม – ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗)  ระยะเวลาไถ่ถอน  ๔  เดือน  นับถัดจากเดือนที่รับจำนำ  ระยะโครงการ  ๑  มีนาคม  ๒๕๕๗ –  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๘ปีการผลิต  ๒๕๕๖/๕๗  ณ  ความชื้นไม่เกิน ๑๕%  เช่น
  -ข้าวเปลือกปทุมธานี  ๑  (๔๒ กรัม)     ตันละ  ๑๘,๐๐๐  บาท
 -ข้าวเปลือกเหนียว  ๑๐%  เมล็ดยาว  (๔๒ กรัม)  ตันละ  ๑๖,๐๐๐  บาท
 -ข้าวเปลือกเจ้า  ๑๐๐  %    ตันละ  ๑๓,๐๐๐  บาท
-ข้าวเปลือกเจ้า  ๕ %         ตันละ  ๑๒,๘๐๐  บาท
๔)  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการดำเนินโครงการรับจำนำ  โดยให้เป็นไปเช่นเดียวกับโครงการรับจำนำข้าวเปลือก  ปีการผลิต  ๒๕๕๕/๕๖ และปรับเพิ่มเติมเพื่อให้การดำเนินโครงการ  มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  เช่น
-เจ้าหน้าที่ประจำจุดรับจำนำ  ประกอบด้วยผู้ช่วยปฏิบัติงานของ อคส./อ.ต.ก. ๒ คน  เจ้าหน้าที่ตำรวจ  ๒  คน  ตัวแทนภาคราชการ  ๑  คน  และผู้แทนเกษตรกร  ๓  คน  โดยให้ผู้แทนสมาคมชาวนาไทย  สมาคมส่งเสริมชาวนาไทยสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยและสภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นผู้คัดเลือกผู้แทนเกษตรกร
-การออกหนังสือรับรองเกษตรกร  กำหนดระยะเวลาใช้หนังสือรับรองเกษตรกร กรณีรับจำนำใบประทวนก่อนหรือหลัง  ๓๐  วัน  และรับจำนำยุ้งฉางเกษตรกรก่อนหรือหลัง  ๖๐  วัน  นับจากวันเก็บเกี่ยวที่ระบุในหนังสือรับรอง  ทั้งนี้
หนังสือรับรองดังกล่าวไม่สามารถนำมาเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือก
ปีการผลิต  ๒๕๕๖/๕๗  ก่อนวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖
-ระยะเวลารับจำนำ  รับจำนำทุกวันไม่เว้นวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ น.
เกษตรอำเภอ        ในเรื่องของการแทรกแซงราคาข้าวโพดนั้น ได้มีการปรับเปลี่ยนใหม่เป็นความชื้นไม่เกิน ๑๕% ราคาอยู่ที่ ๙ บาทต่อกิโลกรัม รับรายละไม่เกิน ๒๕ ตันต่อราย โดยทางเกษตรอำเภอจะลงพื้นที่เพื่อทำประชาคมและออกใบรับรองเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดให้เสร็จสิ้นภายในเดือนนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๓  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาช้างและการจัดทำตั๋วรูปพรรณช้าง  (งานทะเบียน)
ประธาน ตามที่จังหวัดแจ้งให้อำเภอดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหากรณีมีการลักลอบ นำช้างจากประเทศเพื่อบ้านลักลอบเข้ามาจดทะเบียนทำตั๋วรูปพรรณช้าง (ส.พ.๕) และให้ควบคุมดูแลช้างในด้านการจดทะเบียนทำตั๋วรูปพรรณ  การโอนกรรมสิทธิ์ การย้ายและการจำหน่ายทะเบียน  ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมายและ
ระเบียบ  อำเภอจึงขอความร่วมมือจากทุกท่านในการดำเนินงาน  ดังนี้
๑) กรณีพบว่าช้างเชือกใดยังไม่ได้ขอจดทะเบียนทำตั๋วรูปพรรณ (ส.พ.๕)  ก็ให้ผู้ครอบครองดำเนินการแจ้งให้ทางอำเภอทราบเพื่อจัดตั๋วรูปพรรณให้ทุกเชือกตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที่  มท ๐๓๐๙.๓/ว ๒๓๕๙ลงวันที่  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๖
๒)  กรณีพบว่าช้างเชือกใดย้ายเข้ามาอยู่ในพื้นที่และยังไม่ได้แจ้งย้าย  ก็ให้ดำเนินการแจ้งให้ผู้ครอบครองให้ดำเนินการแจ้งย้ายให้ถูกต้องตามมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ  พ.ศ. ๒๔๘๒
๓)  กรณีพบว่าช้างเชือกใดมีการเปลี่ยนเจ้าของและยังมิได้ทำการโอนกรรมสิทธิ์แก่กันต่อนายทะเบียน  ก็ให้ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ให้ถูกต้องเรียบร้อยตามมาตรา  ๑๔  แห่งพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ  พ.ศ. ๒๔๘๒
                 ในพื้นที่ณ ๓๐๐ ตัว โดยขอให้ทางปศุสัตว์ประสาน กับทางฝ่ายทะเบียนอำเภอด้วย ซึ่งผมเองจะเน้นย้ำให้ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านให้ได้รับทราบต่อไป     
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๔  การดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยพื้นที่ชุมชน (สำนักงานอำเภอ )
ประธาน ตามที่จังหวัดแจ้งให้อำเภอทราบว่า  จังหวัดได้ดำเนินการตามโครงการ
“อำเภอใส – สะอาด”เพื่อให้มีการเสริมสร้าง  พัฒนา  และปรับปรุงความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารที่ว่าการอำเภอ  สถานที่ของส่วนราชการต่าง ๆ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอาคารบ้านเรือนของชุมชน / หมู่บ้าน  รวมทั้งพื้นที่สาธารณะของอำเภอตลอดจนให้บุคลากรของอำเภอจากทุกภาคส่วนต่าง ๆ  ได้แก่ข้าราชการ  ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และบุคลากร
ที่ปฎิบัติงานในพื้นที่อำเภอ  ได้มีการเสริมสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่  การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการปฏิบัติงานให้มีเกียรติและศักดิ์ศรี เป็นแบบอย่างที่ดี  ตามหลักการ “สะอาดตา  สะอาดกาย  สะอาดใจ”ในการนี้อำเภอจึงขอให้หน่วยงานต่าง ๆ  โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้
๑) ตัดแต่งต้นไม้และกำจัดวัชพืชริมทาง  ไม่ให้บดบังป้ายบอกทาง  ป้ายจราจรอย่างสม่ำเสมอ  รวมทั้งซ่อมบำรุงป้ายบอกทาง  ป้ายจราจร  ที่ชำรุดเสียหายหรือมีสภาพเก่า  ให้กลับคืนสภาพเดิมและมีความสวยงาม
๒)  ดูแลรักษาความสะอาด  ขจัดขยะมูลฝอย  บริเวณริมทางหลวง  สถานที่ราชการ  ตลาด  ชุมชนอย่างต่อเนื่อง  ซ่อมแซมบูรณะที่พักริมทาง  ห้องน้ำสาธารณะ  ให้มีความสะอาดปลอดภัยและใช้งานได้ดี
๓)  ดำเนินการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ป้ายโฆษณา  ป้ายไวนิล  ป้ายประชาสัมพันธ์ของส่วนราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และเอกชนบริเวณทางร่วมทางแยก  ริมทางหลวง  ริมทางเท้า  ที่สาธารณะของชุมชนให้มีความเหมาะสม  เป็นระเบียบ  สวยงาม
๔)  จัดระเบียบร้านค้าชุมชน  จุดขายสินค้าริมทางหลวง  ให้มีความปลอดภัยไม่กีดขวางไหล่ทาง  ไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ  และมีความสะอาดเรียบร้อย
                 สัปดาห์หน้าจะขอให้เป็นสัปดาห์แห่งอำเภอใส-สะอาด ดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ตามรายการต่างๆ และขอให้ความสำคัญกับการจัดระเบียบป้ายโฆษณาตามข้างทางถนนและขอให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งติดป้ายเชิญชวนนักท่องเที่ยวด้วย เพราะใกล้ถึงช่วงเทศกาลท่องเที่ยวแล้ว
มติที่ประชุม   รับทราบ
๔.๕  โครงการ “อำเภอเข้าวัดทำบุญวันพระ” ( สำนักงานอำเภอ )
ประธาน ในเดือนตุลาคม  ๒๕๕๖  มีการกำหนดเยี่ยมวัด  ดังนี้
-วันศุกร์ที่  ๔  ตุลาคม  ๒๕๕๖  ณ  วัดบ้านวังผา  หมู่ที่  ๔  ตำบลแม่จะเรา โดยกองร้อย ตชด. ที่ ๓๔๕  เป็นผู้ประสานงาน
-วันเสาร์ที่  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๕๖  ณ  วัดศรีมณีวัน  หมู่ที่  ๑  ตำบลแม่จะเรา  โดยสาธารณสุขอำเภอเป็นผู้ประสานงาน
ทั้งนี้ตั้งแต่เวลา  ๐๖.๓๐ – ๐๘.๐๐ น.  จึงขอเชิญชวนส่วนราชการต่าง ๆ  เข้าร่วมโครงการดังกล่าวต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๖สรุปผลการดำเนินงานของกิ่งกาชาดในเดือนกันยายน  ๒๕๕๖ (สำนักงานอำเภอ)
ประธาน นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาดพร้อมด้วยสมาชิกกิ่งกาชาดฯ ได้ออกมอบถุงยังชีพให้กับผู้ยากไร้และผู้พิการพร้อมออกเยี่ยมเด็กพิการโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อ  แม่  เป็นครู  รุ่นที่  ๒/๒๕๕๔  ดังมีรายเอียดดังนี้
-ตำบลขะเนจื้อ   จำนวน  ๑๕  ราย
-ตำบลแม่ระมาด  จำนวน  ๑๐  ราย
-ตำบลแม่ตื่น  จำนวน  ๑๒  ราย
-ตำบลสามหมื่น  จำนวน  ๑๐  ราย
-ตำบลพระธาตุ  จำนวน  ๑๒  ราย
-ตำบลแม่จะเรา  จำนวน  ๑๒  ราย
รวมทั้งสิ้น  ๗๑ ราย
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องจากหน่วยงานต่าง ๆ
๕.๑  โรงพยาบาลแม่ระมาด
รพ.แม่ระมาด สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล  ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๖
๑) โรงพยาบาลแม่ระมาดได้ออกหน่วยค้นหาและตรวจรักษาโรคมาลาเรียเคลื่อนที่ที่บ้านเมยผู้ใหญ่ปุ่ม,เมยกำนันสุข,เมยห้วยไผ่,เมยแม่มาลัยและเมยน้ำดิบบอนหวานเดือนกันยายน๒๕๕๖  มีผู้รับการตรวจ  จำนวน  ๑๘๘  ราย  พบเชื้อมาลาเรียจำนวน  ๔๒  ราย  คิดเป็นร้อยละ  ๒๒.๓  เป็นเชื้อ  PF.  จำนวน  ๒๘  รายคิดเป็นร้อยละ  ๖๖.๗  เชื้อ  PV.  จำนวน  ๑๔  ราย  คิดเป็นร้อยละ  ๓๓.๓จำนวนผู้ป่วยมีแนวโน้มลดลง
๒) วันที่  ๔  กันยายน  เจ้าหน้าที่  รพ.แม่ระมาด  ร่วมกิจกรรมโครงการ“อำเภอเข้าวัด  ทำบุญวันพระ”  ณ  วัดป่าขะเนจื้อ  หมู่ที่  ๗ ต.ขะเนจื้อ
๓) วันที่  ๔  กันยายน  เจ้าหน้าที่ รพ.แม่ระมาด ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาด  ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ที่โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมได้โลหิต  จำนวน  ๗๑  ยูนิต
๔) วันที่  ๑๑  กันยายน  เจ้าหน้าที่ รพ.แม่ระมาด ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาด  ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดได้โลหิต  จำนวน  ๑๙  ยูนิต
๕) วันที่  ๑๙  กันยายน  เจ้าหน้าที่  รพ.แม่ระมาด  ร่วมกิจกรรมโครงการ“อำเภอเข้าวัด  ทำบุญวันพระ”  ณ  วัดป่าไม้ห้า  หมู่ที่  ๖ ต.แม่ระมาด
๖) วันที่  ๑๙  กันยายน  เจ้าหน้าที่ รพ.แม่ระมาด ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาด  ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ที่  รพ.สต.สันป่าไร่ได้โลหิต  จำนวน  ๑๑  ยูนิต
๗)  วันที่  ๒๒  กันยายน  จนท.รพ.แม่ระมาด  ร่วมกิจกรรมขับขี่จักรยานวัน  Car  Free   Day  ประจำปี  ๒๕๕๖  ของอำเภอแม่ระมาด
-แจ้งสรุปข้อมูลปีงบประมาณ  ๒๕๕๖  จำนวนผู้ป่วยเบาหวาน  ความดันโลหิตสูงและสถิติการรับบริจาคโลหิตในรอบปีงบประมาณ  ๒๕๕๖
ขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมดังนี้
- ขอชี้แจงในกรณีมีผู้สอบถามเกี่ยวกับลูกมะตึ่งยาง (ลูกเนียง) ว่า ลูกมะตึ่งยาง (ลูกเนียง) เมื่อกินเข้าไปแล้วจะมีการตกตะกอน เกิดการสะสมในไต และอาจเกิดพิษกับร่างกาย การกินผลดิบจะมีผลเสียมากกว่านำมาต้ม อย่างไรก็ตามในบางคนการกินมะตึ่งยางก็ไม่ได้มีผลต่อรางกายเท่าใดนัก
        - ขอความร่วมมือทุกท่านประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านหลีกเลี่ยงการกินกระท้อนทั้งเมล็ด เนื่องจากปลายเมล็ดกระท้อนมีความคมดังนั้นเมื่อกินเข้าไป เมล็ดจะเข้าไปบาดลำไส้ ซึ่งมีผู้ป่วยหลายรายที่ต้องทำการผ่าตัดเลยทีเดียว
-สรุปจำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๖  มีดังนี้
-ตำบลแม่ระมาด จำนวน    ๘๐๗  คน
-ตำบลแม่จะเรา จำนวน  ๑,๐๐๓  คน
-ตำบลพระธาตุ จำนวน     ๒๖๙  คน
-ตำบลขะเนจื้อ จำนวน  ๒๙๔  คน
-ตำบลสามหมื่น จำนวน    ๔๙  คน
-ตำบลแม่ตื่น จำนวน    ๔๙  คน
รวมทั้งสิ้น ๒,๔๗๑  คน
-สรุปจำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๖  มีดังนี้
-ตำบลแม่ระมาด จำนวน    ๒๘๓  คน
-ตำบลแม่จะเรา จำนวน    ๔๐๙  คน
-ตำบลพระธาตุ จำนวน       ๖๖  คน
-ตำบลขะเนจื้อ จำนวน       ๘๕  คน
-ตำบลสามหมื่น จำนวน       ๑๐  คน
-ตำบลแม่ตื่น จำนวน       ๑๓  คน
รวมทั้งสิ้น ๘๑๒  คน
-สรุปปีงบประมาณ  ๒๕๕๖  มีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น  ๑,๑๔๗  ราย  
โดยจำแนกได้ดังนี้
-บริจาคในโรงพยาบาล (ในสถานที่) ๓๑๓  ราย
-บริจาคนอกโรงพยาบาล (นอกสถานที่) ๘๑๔  ราย
-เป็นผู้บริจาครายใหม่ (ครั้งแรก) ๒๕๐  ราย
-เป็นผู้บริจาครายเก่า ๘๙๗  ราย
-จำนวนครั้งที่ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต     ๓๒  ครั้ง
สำหรับการออกรับบริจาคโลหิต  ณ  ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด  จำนวน  ๕  ครั้ง  ได้โลหิต  ๒๑๓  ยูนิต
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๒ กศน.อำเภอแม่ระมาด
  - กศน.อำเภอแม่ระมาดจะเปิดรับนักเรียนใหม่ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ สามารถสมัครได้ที่ กศน. ทุกตำบล
  - หน่วยแพทย์อาสาของ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จะดำเนินการออกหน่วยในพื้นที่อำเภอแม่ระมาดประจำปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๔-๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ในพื้นที่ตำบลสามหมื่นและตำบลแม่ตื่น ดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
  ๕.๓ สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
สถานการณ์ไข้เลือดออกในพื้นที่อำเภอแม่ระมาดนั้น ตั้งแต่ต้นปีจนถึง
ปัจจุบันมีจำนวนผู้ป่วยทั้งสิ้น ๑๐๗ ราย พบมากในพื้นที่ตำบลพระธาตุ ตำลแม่ระมาด และตำบลแม่จะเรา ดังนั้นจึงขอฝากทุกท่านให้ช่วยดูแลในเรื่องของการกำจัดลูกน้ำยุงลายด้วย อย่างไรก็ตามในพื้นที่อำเภอแม่ระมาดยังไม่มีผู้เสียชีวิตจากไข้เลือดออก
มติที่ประชุม รับทราบ
 ๕.๔ สัสดีอำเภอแม่ระมาด
   - ชายไทยที่เกิดปี พ.ศ.๒๕๓๙ ให้มาขึ้นทะเบียนบัญชีทหารกองเกินได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๖
    - ให้ชายไทยที่ได้ลงบัญชีทหารกองเกินแล้ว และมีอายุครบ ๒๑ ปีในปี พ.ศ.๒๕๕๖ ให้มารับหมายเรียกเพื่อเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการปี พ.ศ.๒๕๕๗ ได้ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๖
   - ให้ชายไทยที่ได้ลงบัญชีทหารกองเกินแล้ว ซึ่งมีโรคประจำตัวที่ขัดกับการรับราชการทหาร สามารถไปตรวจโรคเพื่อรับหนังสือยืนยัน สำหรับนำมาใช้ประกอบการงดเว้นการเข้ารับราชการทหารได้ที่โรงพยาบาลทหารทั้ง ๑๙ แห่งทั่วประเทศ
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๕ เทศบาลตำบลแม่ระมาด
  ในวันอาทิตย์ที่ ๓ พฤศจิกายนนี้จะมีการทอดกฐินสามัคคีที่วัดดอนมูล ตำบลแม่ระมาด เทศบาลได้รับเป็นเจ้าภาพและได้รับเกียรติจากประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดตากและสุพรรณบุรีเป็นรองประธานฝ่ายฆราวาส ดังนั้นจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้รับทราบและเชิญร่วมทำบุญโดยทั่วกัน
ประธาน         ในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนนี้ซึ่งเป็นช่วงหลังออกพรรษา จะมีหลายวัดที่มีการจัดการทอดกฐินสามัคคี ดังนั้นจึงขอฝากกับทางสถานีตำรวจให้ช่วยดูแลอย่าให้มีการเรี่ยไรที่กีดขวางทางจราจร เพราะมันไม่เหมาะสม
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๖ แผนปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ  ประจำเดือนตุลาคม  ๒๕๕๖
-รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายที่  ๒
ระเบียบวาระที่  ๗ เรื่องอื่น ๆ
๗.๑ กำหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๕๖วันจันทร์ที่  ๔  พฤศจิกายน ๒๕๕๖   เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด  (ชั้น  ๒)
มติที่ประชุม     รับทราบ
๗.๒  กำหนดการประชุมกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ  ประจำเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๕๖
วันจันทร์ที่  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๐.๐๐  น. ณ  หอประชุมอำเภอแม่ระมาด
มติที่ประชุม รับทราบ
๗.๓สรุปผลการดำเนินงานของนายอำเภอแม่ระมาด  ในรอบเดือนกันยายน ๒๕๕๖    (นำเสนอในรูปแบบวีดีทัศน์)
มติที่ประชุม รับทราบ
ประธาน หากส่วนราชการใดไม่มีข้อหารือในที่ประชุมก็ขอขอบคุณทุกส่วนราชการ
และขอปิดการประชุมประจำเดือนตุลาคม  ๒๕๕๖
เลิกประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
 ลงชื่อ  ม.ญ.ธัญวรัตม์  ศรีคำลือ  ผู้จดบันทึกการประชุม
        ( ม.ญ.ธัญวรัตม์  ศรีคำลือ )
          สมาชิก  อส.อ.แม่ระมาด  ที่  ๖
          ลงชื่อ  นายศุภสันส์  ภูมิไชยา  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
                (นายศุภสันส์  ภูมไชยา)
           ปลัดอำเภองานสำนักงาน
                                               
ปรับปรุงข่าวล่าสุด 15/10/2013
โดย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประชุมยาเสพติด เดือนตุลาคม ๒๕๕๖
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก
ครั้งที่  ๑๐ / ๒๕๕๖วันพฤหัสบดี ที่  ๒๔  ตุลาคม ๒๕๕๖  เวลา ๑๐.๐๐  น.
ณ   ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด (ชั้น ๒)
........................................................
เริ่มประชุม เวลา  ๑๐.๐๐ น.
ผู้มาประชุม
๑.  นายนรภัทร  ปลอดทอง นายอำเภอแม่ระมาด
๒.  นายศิวัช  ฟูบินทร์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
๓. นายพันทิพย์  ชาญถิ่นดง ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง
๔. นายเกรียงศักดิ์  ประโลม ปลัดอำเภองานป้องกัน
๕. พ.ต.ท.ณตศพงษ์  ไมตรี     (แทน) ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด
๖.  ร.ต.อ.ธนศักดิ์  สุขเชย (แทน) ผู้บังคับกองร้อยตชด.๓๔๕
๗.  นางศลิษา  สรรวิชัย (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ระมาด
๘.  นายคะนอง  อินพรม      ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด
  ๙.   พ.ต.ไพทูรณ์   อัคนิถิน สัสดีอำเภอแม่ระมาด
 ๑๐.  นางนุชวรา  ผาแสนเถิน(แทน) เกษตรอำเภอแม่ระมาด
 ๑๑.  นางยุพิน  วงษ์หมื่น ท้องถิ่นอำเภอแม่ระมาด
๑๒.  นายไชยยันต์  อุดปิน (แทน) หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าแม่ตื่น
๑๓.  นายประสาท  กำเนิด  หัวหน้าหน่วยอุทยานแห่งชาติขุนพะวอ
๑๔.  นายสุริยา  โยอิน (แทน) หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.๒ 
๑๕.  นายมนตรี  พุ่มกล่อม หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.๙
๑๖.  นายเทิดพงศ์  เมิดไธสง(แทน) ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จะเราวิทยา
๑๗.  นายวันชัย  พร้าวเอียด(แทน) นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
๑๘.  นายมงคล  หมูสูปปาบ         (แทน) นายก  อบต.แม่ระมาด
๑๙.  น.ส.ธัญรัตน์  พุทธวงษ์จนท.วิเคราะห์ ฯ อบต.แม่ระมาด 
๒๐.  นางสาววิดวงดอน  ก๋าวงษ์(แทน) นายก อบต.พระธาตุ
๒๑.  นางสาวเสาวลักษณ์  ชมชื่น(แทน) (แทน) นายก อบต.สามหมื่น
๒๒.  นายอนันต์  การังใจ กำนันตำบลแม่ระมาด
 ๒๓.  ชิงชัยชนะ  แก้วกลุ่ม (แทน) กำนันตำบลแม่จะเรา
 ๒๔.  นายวีระวุฒิ  ใหม่โม่งกำนันตำบลแม่ตื่น
 ๒๕.  นายสมชาย  ธนโสภิตพงศ์(แทน) กำนันตำบลสามหมื่น
  ๒๖.  นายเกียรศักดิ์  กิจการ(แทน) ผอ.ศูนย์การศึกษานอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัย
  ๒๗.  ร.ต. วันชัย  ภู่มี ผบ.มว.ปล. ที่ ๒ร้อย ร ๔๓๒  (จุดตรวจพะละ)
ผู้ไม่มาร่วมประชุม
๑. นายเทวัญ  ไพศาลธรรมโชติ นายก อบต. ขะเนจื้อ   ติดราชการ
๒. นายจีระภาส  ศรีวนาตระกูลนายก อบต. สามหมื่น ติดราชการ
๓. นายวีรพล  บูชาคุณธรรม นายก อบต.แม่ตื่น ติดราชการ
๔. นายมูล  นามโทยะ กำนันตำบลขะเนจื้อ ติดราชการ
๕. นายวิทยา  พันธ์ปัญญากรกุล กำนันตำบลพระธาตุ ติดราชการ
      เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายนรภัทร  ปลอดทอง  นายอำเภอแม่ระมาด ประธานในการประชุม  ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งมีสาระสำคัญ  ดังนี้
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ขอแนะนำ ข้าราชการย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ชื่อ นายเกรียงศักดิ์  ประโลม ตำแหน่งปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)  ย้ายมาจากอำเภอท่าสองยาง  มาดำรงตำแหน่ง  ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอแม่ระมาด (ป้องกัน)  เมื่อวันที่  ๗  ตุลาคม  ๒๕๕๖
ประธาน ฯ - ขอแนะนำเพิ่มเติม ชื่อ ร.ต.วันชัย  ภู่ปี ตำแหน่งผบ.มว.ปล.ที่ ๒ ร้อย.ร.๔๓๒ (จุดตรวจพะละ)  มาสับเปลี่ยนกำลัง แทนที่ ชุด มว.ปล.ที่ ๑ ร้อย.ร.๗๒๑  เมื่อวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖  
มติที่ประชุม    - รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง รับรองรายงาน การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อำเภอแม่ระมาด  ครั้งที่  ๙ / ๒๕๕๖  เมื่อวันที่    ๒๔  กันยายน  ๒๕๕๖   ให้คณะกรรมการ ทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมจากเว็บไซด์  www.aumphoe. com หากกรรมการท่านใดตรวจสอบรายงานการประชุมแล้วประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง ขอให้แจ้ง ศพส. อ.
แม่ระมาด  ทราบต่อไป          
มติที่ประชุม - รับรอง ไม่มีผู้ใดประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องแจ้งเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
- แผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ระยะที่ ๓ ปี  ๒๕๕๗  แนวทางการดำเนินงานยังคงยึดกรอบการดำเนินงานตาม  ๗  แผนงานหลักเช่นเดิม โดยจะดำเนินการต่อเนื่องจากปี ๒๕๕๖  ดังนี้ แผนที่ ๑ แผนงานสร้างพลังสังคมและพลังสังคมชุมชนเอาชนะยาเสพติด
แผนที่ ๒ แผนการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
แผนที่ ๓ แผนการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
แผนที่ ๔ แผนการปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย
                     แผนที่ ๕ แผนความร่วมมือระหว่างประเทศ (BLO)
แผนที่ ๖ แผนสกัดกั้นยาเสพติด
แผนที่ ๗ แผนบริหารจัดการแบบบูรณาการ
ฝ่ายเลขา ฯ  - แผนงานที่  ๑  แผนงานสร้างพลังชุมชนและชุมชนเอาชนะยาเสพติด
- ให้ทุกอำเภอเร่งดำเนินการตรวจสอบสถานะหมู่บ้าน  โดยจำแนกสถานะหมู่บ้านแบ่งเป็น  ๔  ประเภท  ได้แก่
ประเภทที่ ๑ หมู่บ้าน/ชุมชน ที่ไม่มีปัญหายาเสพติด
ประเภทที่ ๒ หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีปัญหายาเสพติดเบาบาง
ประเภทที่ ๓ หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีปัญหายาเสพติดปานกลาง
ประเภทที่ ๔ หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีปัญหายาเสพติดรุนแรง
-  จุดเน้นในแผนที่ ๑ ในปี ๒๕๕๗ จะให้ความสำคัญกับผู้ประสานงานประจำหมู่บ้านในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหายาเสพติด
แผนที่ ๒ แผนการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
- ในปี  ๒๕๕๗  อำเภอแม่ระมาดได้รับมอบหมายจากจังหวัดให้ดำเนินการ นำ ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด  เข้ารับการบำบัดรักษา ในระบบสมัครใจ  จำนวน  ๑๖๐  ราย แผนที่ ๓ แผนการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด- ให้อำเภอรับผิดชอบดำเนินการตามแผนฯ ดังนี้
                     - การป้องกันเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษา
- การจัดระเบียบสังคมและควบคุมพื้นที่/ปัจจัยเสี่ยง
- การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ
แผนที่ ๔ แผนการปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย
- ให้ตำรวจเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินงานตามแผนฯ
แผนที่ ๕ แผนความร่วมมือระหว่างประเทศ (BLO)
- ให้อำเภอแม่ระมาดเจ้าภาพหลักในการดำเนินงานตามแผนฯ
 แผนที่ ๖ แผนสกัดกั้นยาเสพติด
- ให้อำเภอแม่ระมาดดำเนินการลาดตระเวนพิสูจน์ทราบและการตัดไม้ทำลายไร่ฝิ่น 
แผนที่ ๗ แผนบริหารจัดการแบบบูรณาการ
- ให้อำเภอแม่ระมาดดำเนินการโครงการขยายผลโครงการหลวงบ้านเลอตอ ตำบลแม่ตื่น แก้ไข ปัญหาฝิ่น
มติที่ประชุม - รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องรายงานผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหายาเสพติด (๗ แผน)
แผนที่ ๑ แผนการสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด
- การดำเนินการกองทุนแม่ของแผ่นดิน
- สำนักงานพัฒนาการอำเภอแม่ระมาด
ตัวแทนพัฒนาการ อ.- ทาง ปปส.ภาค ๖ มอบเงินสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน ๘ หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๑๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน  ๘๐,๐๐๐ บาท โดยจ่ายเป็นเช็คเงินสด ขออนุญาตท่านประธานฯ โปรดลงนามเพื่อที่จะได้มอบในวันประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านครั้งต่อไป
- กำหนดให้ หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่จะเรา เป็นหมู่บ้านต้นแบบพร้อมกับมอบธงสามเหลี่ยมสีฟ้าโดยประสานกับหน่วยทหารในพื้นที่ จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปลายปีนี้
มติที่ประชุม - รับทราบ
แผนที่ ๒ แผนการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (Demand)
- โรงพยาบาลแม่ระมาด / สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
ตัวแทน รพ.แม่ระมาด - การบำบัดทางโรงพยาบาลทำมาอย่างต่อเนื่อง โดยแยกการบำบัดเป็นสองส่วน คือแยกฝิ่นรายเก่าจะต้องจ่ายเมทาโดนตลอดชีวิต ผู้เข้ารับการบำบัด พื้นที่ตำบลแม่ตื่น จำนวน ๘๐ คน ตำบลแม่ระมาด ๔ ราย รายปัจจุบันผู้รับการบำบัดอยู่ในพื้นที่ตำบลสามหมื่น จำนวน ๓๕ ราย วางแผนการบำบัดเริ่มเดือน มกราคม ๒๕๕๗  เรื่องการติดตามผู้เสพในปี ๒๕๕๗ จำนวน ๒๒๐ คน ขอให้แจ้งรายละเอียดให้ทางโรงพยาบาลและสาธารณสุขอำเภอ ทราบตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อจะได้วางแผนการติดตาม และขอความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเรื่องการปราบปรามขอให้ทำควบคู่กันกับการบำบัดรักษาด้วย
ประธานฯ - งบประมาณที่ใช้ในการบำบัดฯหัวละ ๖๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างนำเสนอโครงการงบประมาณหัวละ ๓๕,๐๐๐ บาท อาจใช้เป็นแผนสำรอง  แผนที่ ๒
มติที่ประชุม -  รับทราบ
แผนที่ ๓ แผนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด (Potential Demand)
-  โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม / โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม
ตัวแทน รร.แม่จะเราวิทยาคม  -  ในปี ๒๕๕๗ ทางโรงเรียนได้ปรับเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษา และทางโรงเรียนได้จัดทำ แผนกิจกรรมหลัก  ๔ ด้าน  ดังนี้
๑. จัดอบรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงทั่วไป
๒. จัดกีฬาสี
๓. เดินรนณรงค์ เทอมละ ๒ ครั้ง
๔. บรรจุใช้งานนักเรียน ดูแลนักเรียน
ประธาน ฯ -  ฝากทางตำรวจ ตรวจสอบรายชื่อผู้จำหน่ายยาเสพติดรอบสถานศึกษา และให้ทำการล่อซื้อและจับกุมโดยทันที

มติที่ประชุม -  รับทราบ
แผนที่ ๔ แผนการปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย
- สรุปผลการดำเนินงานด้านการปราบปรามยาเสพติด (ผลเป็นคดี) ๑๑ คดี สภ.แม่ระมาด ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๖  (ข้อมูล ณ วันที่ ๘ ก.ย.- ๕ ต.ค. ๒๕๕๖)
สรุป พ.ร.บ.ยาเสพติด  จำนวน  ๑๑  คดี
๑. คดีอาญาที่ ๒๔๕ / ๕๖
ข้อกล่าวหา  มีกัญชาไว้ในครอบครอง
ของกลาง  ฝิ่น ๑ ห่อ น้ำหนัก ๗.๑๐ กรัม
ผู้ต้องหา  นายตี  ไหลท้วม อายุ ๒๓ ปี 
เหตุเกิดที่  จุดตรวจบ้านแสมในคลังสินค้าบ้านวังผา ม.๔ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่ ๘ ก.ย. ๒๕๕๖
๒. คดีอาญาที่ ๒๔๖ / ๕๖
ข้อกล่าวหา  มียาบ้าไว้ในครอบครองเสพยาบ้า
ของกลาง  ยาบ้า ๑ ส่วน ๔ เม็ด
ผู้ต้องหา นายสุริยา ปะระปิน อายุ ๑๙ ปี ที่อยู่ ๑๘/๑ ม.๘ ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จตาก
เหตุเกิดที่  ศาลาบ้านแพะ ม.๔ ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ย. ๒๕๕๖
๓. คดีอาญาที่ ๒๔๘ / ๕๖
ข้อกล่าวหา  มีฝิ่นไว้ในครอบครอง
ของกลาง  ฝิ่นดิบ ๑ ห่อ น้ำหนักรวม ๐.๒๕ กรัม
ผู้ต้องหา นายศรชัย คีรีศิริรุ่งเลิศอายุ ๒๓ ปีที่อยู่ ๖๑ ม.๑ ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
เหตุเกิดที่ จุดตรวจกิ่วสามล้อ ม.๔ ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตากเมื่อวันที่ ๑๒ ก.ย.๕๖ 
๔. คดีอาญาที่ ๒๕๐ / ๕๖
ข้อกล่าวหา  เสพยาบ้า
ของกลาง  ผลตรวจปัสสาวะ
ผู้ต้องหา นายอิทธิ สุทธิศักดิ์  อายุ ๒๓ ปี ที่อยู่ ๒๕๗ ม.๓ ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
เหตุเกิดที่ สภ.แม่ระมาด เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๕๖ 
๕. คดีอาญาที่ ๒๕๑ / ๕๖
ข้อกล่าวหา  เสพยาบ้า
ของกลาง  ผลตรวจปัสสาวะ
ผู้ต้องหา นายนัครินทร์  อินทพรม อายุ ๓๑ ปีที่อยู่ ๒๐๘ ม.๔ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก เหตุเกิดที่  ถนนหมู่บ้าม.๕ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๕๖
๖. คดีอาญาที่ ๒๕๘ / ๒๕๕๖
ข้อกล่าวหา เสพฝิ่น
ของกลาง ผลตรวจปัสสาวะ
ผู้ต้องหา นายอนงค์  ไม่มีนามสกุล  อายุ ๑๙ ปี สัญชาติพม่า
เหตุเกิดที่ บ้านห้วยแห้ง ม.๙ ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก  เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๖
๗. คดีอาญาที่ ๒๕๙ / ๒๕๕๖
ข้อกล่าวหา เสพฝิ่น
ของกลาง ผลตรวจปัสสาวะ
ผู้ต้องหา ชิโกะ  ไม่มีนามสกุล  อายุ ๓๓ ปี สัญชาติพม่า
เหตุเกิดที่ บ้านห้วยแห้ง ม.๙ ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก  เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๖
๘. คดีอาญาที่ ๒๖๐ / ๒๕๕๖
ข้อกล่าวหา เสพฝิ่น
ของกลาง ผลตรวจปัสสาวะ
ผู้ต้องหา นายอิ๊ด  ไม่มีนามสกุล  อายุ ๓๓ ปี สัญชาติพม่า
เหตุเกิดที่ บ้านห้วยแห้ง ม.๙ ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก  เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๖
๙. คดีอาญาที่ ๒๖๓ / ๒๕๕๖
ข้อกล่าวหา  จำหน่ายยาบ้า
ของกลาง  ยาบ้า จำนวน ๖๔ เม็ด เงินสด ๑,๐๐๐ บาท ฝิ่นดิบ ๑ ห่อ น้ำหนัก ๒๔๐ กรัม
ผู้ต้องหา  นายพาดา  ปกป้องสกุนณา อายุ ๒๐ ปี ที่อยู่ ๙๘ ม.๑๓ ต.แม่ตื่น เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖เหตุเกิดที่ บ้านเลขที่ ๓๗/๑ ม.๖ ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 
                     ๑๐. คดีอาญาที่ ๒๖๔ / ๒๕๕๖
ข้อกล่าวหา เสพฝิ่น เสพยาบ้า
ของกลาง ผลตรวจปัสสาวะ
ผู้ต้องหา นายพฤชัย กุลสัมพันธ์ชัย อายุ ๒๔ปีที่อยู่ ๖๕ ม.๒ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
เหตุเกิดที่ ถนนในหมู่บ้าน ม.๕ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
๑๑. คดีอาญาที่ ๒๖๕ / ๒๕๕๖
ข้อกล่าวหา  เสพยาบ้า
ของกลาง ผลตรวจปัสสาวะ
ผู้ต้องหานายขันเงิน กุลสัมพันธ์ชัยอายุ ๑๙ ปี ที่อยู่ ๖๓/๒ ม.๒ ต.แม่ตื่น  อ.แม่ระมาด ฯ
                    เหตุเกิดที่ ถนนในหมู่บ้าน ม.๕ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
แผนที่ ๕ แผนความร่วมมือระหว่างประเทศ (ความร่วมมือระดับท้องถิ่น วังผา – ก๊กโก่)

มติที่ประชุม - ไม่มี
แผนที่ ๖ แผนสกัดกั้นยาเสพติด
- หน่วยทหารในพื้นที่ ชุด มว.ปล.ที่ ๑ ร้อย ๗๒๑ (จุดตรวจพะละ)
- จัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด เพื่อตัดเส้นทางลำเลียงยาเสพติด ณ หมู่ที่ ๓ บ.พะละ ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
- กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔๕ / ศพส.อ.แม่ระมาด
- ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ในห้วง ๑๙ ก.ย. – ๑๗ ต.ค. ๒๕๕๖
                           ๑. สามแยกแม่ระมาดน้อย ม.๔ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
๒. บ้านห้วยบง ม.๘ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก
๓. สามแยกบ้านต้นผึ้ง ม.๑  ต.แม่ระมาด จ.ตาก
๔. จุดสกัดบ้านแสม ม.๔ ต.สามหมื่น ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
 ๕. เส้นทางสาย อ.แม่ระมาด – อ.ท่าสองยาง อ.แม่ระมาด จ.ตาก
๖. เส้นทางสาย อ.แม่ระมาด อ.บ้านตาก อ.แม่ระมาด จ.ตาก
๗. จุดตรวจร่วมเทศบาล / ชรบ. / สภ.แม่ระมาด
มติที่ประชุม - รับทราบ
แผนที่ ๗ แผนบริหารจัดการแบบบูรณาการ
- เทศบาลตำบลแม่จะเรา
- เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
- เทศบาลตำบลแม่ระมาด
- องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
- องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
- องค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ
- องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
- องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
มติที่ประชุม - ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
- กำหนดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอแม่ระมาดและประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอำเภอแม่ระมาด ครั้งที่     ๑๑ / ๒๕๕๖ ในวันที่  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖
ฝ่ายเลขาฯ -  อยากประสานทางโรงพยาบาลแม่ระมาด เพื่อขอรายชื่อผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ในพื้นที่ตำบลแม่ตื่น สามหมื่น เพื่อจะได้บูรณาการการทำงานร่วมกัน
ตัวแทนรพ.แม่ระมาด -  ข้อมูลส่วนใหญ่จะขอความร่วมมือจาก PSI ส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะเข้ามาติดต่อขอรับการบำบัดโดยสมัครใจ  
ประธาน ฯ - อยากได้ข้อมูลจากทางตำรวจ ทางโรงพยาบาล เพื่อจะได้แชร์ข้อมูลร่วมกัน
มติที่ประชุม - รับทราบ


ประธานฯ - ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมประชุมในครั้งนี้ และขอปิดการประชุม
- เลิกประชุม ๑๑.๐๐ น.

ลงชื่อ            มญ.สมิต ไชยเมืองชื่น ผู้บันทึกการประชุม
                         (สมิต  ไชยเมืองชื่น)
     อส.อ.แม่ระมาด

ลงชื่อ   นายเกรียงศักดิ์  ประโลม   ผู้ตรวจรายงานการประชุม
                       (เกรียงศักดิ์  ประโลม)
 ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอแม่ระมาด

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 06/11/2013
โดย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ เดือน ตุลาคม
รายงานการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก
ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๖
วันพุธที่  ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๕๖
ณ  ห้องประชุมอำเภอแม่ระมาด  ชั้น  ๒
................................
ผู้มาประชุม
๑.  นายนรภัทร  ปลอดทอง นายอำเภอแม่ระมาด
๒.  นายศิวัช  ฟูบินทร์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
๓.  นายพันทิพย์  ชาญถิ่นดง ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง
๔.  นายเกรียงศักดิ์  ประโลม ปลัดอำเภองานป้องกัน
๕.  พ.ต.ท.ณตศพงษ์  ไมตรี (แทน)  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด
๖.  ร.ต.อ.ธฯศักดิ์  สุขเชย (แทน)  ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน  ที่  ๓๔๕
๗.  นางศลิษา  สรรวิชัย (แทน)  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ระมาด
๘.  นายคะนอง  พรมอินทร์ ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด
๙.  พ.ต.ไพฑูรย์  อัคนิถิน สัสดีอำเภอแม่ระมาด
๑๐.  นายยุพิน  วงษ์หมื่น ท้องถิ่นอำเภอแม่ระมาด
๑๑.  นายไชยยันต์  อุดปิน (แทน)  หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าแม่ตื่น
๑๒.  นายประสาท  กำหเนิด หัวหน้าหน่วยอุทยานแห่งชาติขุนพะวอ
๑๓.  นายสุริยา  โยธิน (แทน)  หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า  ที่  ตก.๒  (ขะเนจื้อ)
๑๔.  นายมนตรี  พุ่มกล่อม หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า  ที่  ตก.๙  (แม่จะเรา)
๑๕.  นายเทิดพงศ์  เมิดไธสง(แทน)  ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม
๑๖.  นายวันชัย  พร้าวเอียด (แทน)  นายเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
๑๗.  น.ส.ธัญรัตน์  พุทธวงษ์ (แทน)  นายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาด
๑๘.  นายมงคล  หมูสูบปาป (แทน)  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
๑๙.  น.ส.วิดวงดอน  ก๋าวงษ์ (แทน)  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
๒๐.  น.ส.เสาวลักษณ์  ชมชื่น(แทน)  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื
๒๑.  นายอนันต์  การังใจ กำนันตำบลแม่ระมาด
๒๒.  นายชัยชนะ  แก้วกลุ่ม (แทน)  กำนันตำบลแม่จะเรา
๒๓.  นายวีระวุฒิ  ใหม่โม่ง กำนันตำบลแม่ตื่น
๒๔.  นายสมชาย  ธนโสภิตพงศ์(แทน)  กำนันตำบลสามหมื่น
๒๕.  นายเกียรติศักดิ์  กิจการ(แทน)  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ระมาด
๒๗.  ร.ต.วันชัย  ภู่มีผบ.มว.ปล.ที่  ๒  ร้อย  ร.  ๔๓๒  (จุดตรวจบ้านพะละ)
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
๑.  กำนันตำบลขะเนจื้อ
๒.  กำนันตำบลพระธาตุ
๓.  พัฒนาการอำเภอแม่ระมาด
๔.  สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด

-  ๒  -
๕.  เกษตรอำเภอแม่ระมาด
๖.  นายกเทศมนตรีตำบลแม่จะเรา
๗.  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ
๘.  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
เริ่มประชุม  เวลา  ๑๑.๐๐  น.
  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายนรภัทร  ปลอดทอง  นายอำเภอแม่ระมาด  ประธานในการประชุม  ได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ซึ่งมีสาระสำคัญ  ดังนี้
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ
ประธานฯ -  ไม่มี
มติที่ประชุม -  รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมฯ  ครั้งที่  ๙/๒๕๕๖  เมื่อวันที่  ๒๔  กันยายน  ๒๕๕๖
ประธานฯ -  ขอให้คณะกรรมการฯ  ทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่  ๙/๒๕๕๖  เมื่อ วันที่  ๒๔  กันยายน  ๒๕๕๖  ให้คณะกรรมการทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุม  โดยเปิดดูได้ที่  Website :  www.amphoe.com  หัวข้อรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอำเภอแม่ระมาด  หากกรรมการท่านใดตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว  ประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง  ขอให้แจ้งฝ่ายเลขาฯ  ทราบด้วย
มติที่ประชุม -  รับรอง
ระเบียบวาระที่  ๓เรื่อง  เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ประธานฯ ๓.๑  การเตรียมการรองรับการชุมนุมสาธารณะ
-  ด้วยที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและปลัดกระทรวงมหาดไทย  ได้เชิญหน่วยหน่วยงานเกี่ยวข้องไปประชุม  และสรุปบทเรียนจากการชุมนุมสาธารณะในห้วงที่ผ่าน  มาพบว่า  ปัจจุบันได้มีการชุมนุมสาธารณะเรียกร้องให้รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าไปแก้ไขปัญหาอยู่บ่อยครั้ง  ร่วมทั้งเพื่อให้รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความ สำคัญและตอบสนองต่อข้อเรียกร้องอย่างทันท่วงที  กลุ่มผู้ชุมนุมจึงมักทำการชุมนุมโดยละเมิดต่อกฎหมายเพื่อเป็นการเตรียมการรับรองการชุมนุมสาธารณะที่อาจจะเกิดขึ้นและเพื่อให้การชุมนุมสาธารณะเป็นไปตามบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ  และอยู่ภายใต้กรอบของ   กฎหมายจึงให้อำเภอดำเนินการ  ดังนี้
๑.  เชิญแกนนำมาเจรจาทำความเข้าใจว่า  การชุมนุมเป็นสิทธิของประชาชนที่ สามารถกระทำได้ตามระบอบประชาธิปไตยแต่ต้องไม่ละเมิดกฎหมาย  และต้องไม่ทำความเดือนร้อนให้กับบุคคลอื่น
                     ๒.  หากมีการชุมนุมต่างพื้นที่  เช่น  กรุงเทพมหานคร  หรือต่างอำเภอ  ให้    มอบหมายหน้าที่เจ้าหน้าที่ของอำเภอได้ตรวจสอบติดตามความเคลื่อนไหวของแกนนำในพื้นที่  หากมีแกนนำเข้าร่วมชุมนุม  เจ้าหน้าที่อำเภอจะต้องช่วยเจรจายับยั้งมิให้แกนนำมีพฤติกรรมความรุนแรง  หรือการกระทำที่ละเมิดต่อกฎหมาย  และรายงาน พฤติกรรมให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
๓.  .ให้เตรียมวางแผนป้องกันสถานที่ราชการและสถานที่สำคัญ  โดยเฉพาะที่ว่าการอำเภอ  มิให้ผู้ชุมนุมกระทำการบุกรุก  หรือปิดล้อมได้  ทั้งนี้  ควรมีการซักซ้อม   แผนการปฏิบัติ  โดยใช้บุคลากรทุกภาคส่วนและมวลชนในพื้นที่  เช่น  เจ้าหน้าที่ตำรวจ    สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน  ฯลฯ  เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
มติที่ประชุม -  รับทราบ
ประธานฯ ๓.๒  แนวทางการแก้ไขปัญหาการชุมนุมเรียกร้อง
-  ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๒  ตุลาคม  ๒๕๕๕  โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  ประสานและแก้ไขปัญหาการชุมนุม   เรียกร้องของประชาชนให้ได้ข้อยุติในพื้นที่  กรณีไม่สามารถยุติได้โดยจังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  รับเรื่องและประสานงานกับส่วนกลาง  รวมทั้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  ตรวจตรา  สอดส่อง  และติดตามสถานการณ์ชุมนุมของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด   โดยให้ดูแลความปลอดภัยและการเจรจาเพื่อรับทราบและแก้ไขปัญหา  ประสานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อยุติการชุมนุมเพื่อให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงให้อำเภอดำเนินการ
   ดังต่อไปนี้
๑.ชี้แจงทำความเข้าใจแก่มวลชนในพื้นที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ของ
   รัฐบาล  ประกอบกับปัจจุบันปรากฏสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่  ทำให้ไม่สะดวกใน การเดินทางไปชุมนุมเรียกร้องที่ส่วนกลาง  จึงควรยื่นข้อเรียกร้องผ่านนายอำเภอ  ซึ่งจะ เป็นการลดภาระต่าง ๆ ของประชาชน
๒.  อำนวยความสะดวกในการรับข้อเรียกร้องของประชาชนเพื่อประสานหน่วยงานที่
   เกี่ยวข้องในส่วนกลางพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
 ๓.  กรณีมีการชุมนุมเรียกร้องของประชาชนให้เร่งเจรจาหาข้อยุติ  หากมีประเด็น
   ปัญหาที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง  ให้อำเภอประสานงานกับหน่วยงานนั้น ๆ  พิจารณามอบหมายผู้แทนเดินทางไปเจรจากับกลุ่มผู้ชุมนุมในพื้นที่  เพื่อหาข้อยุติโดยเร็วมติที่ประชุม -  รับทราบ
ประธานฯ ๓.๓  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปล่อยโคมลอย  โคมควัน  และดอกไม้เพลิง
-  ด้วยจังหวัดตากแจ้งว่า  กระทรวงมหาดไทยได้รับการประสานงานจากสำนักนโยบายและแผนและแผนการขนส่งและจราจร  กระทรวงคมนาคม  เกี่ยวกับการกำหนดงที่เหมาะสมสำหรับการปล่อยโคมลอย  โคมควัน  และดอกไม้เพลิงในช่วงเทศกาลลอยกระทง  เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายร้ายแรงต่อการบินและ  อากาศยาน  จึงให้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติ  ดังนี้
๑.  ขอความร่วมมือปล่อยโคมลอยและโคมควัน  ตามช่วงเวลาที่กำหนด  ได้แก่
๑.๑  โคมควัน  ให้ปล่อยระหว่างเวลา  ๑๐.๐๐  -๑๒.๐๐  น.  เฉพาะวันที่  ๑๗  
   พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ซึ่งเป็นวันลอยกระทงเท่านั้น
 ๑.๒  โคมลอย  ให้ปล่อยหลังเวลา  ๒๑.๐๐  น.  เป็นต้นไป  ในช่วงเทศกาลลอย
   กระทงระหว่างวันที่  ๑๖  -  ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖
๒.  ร้านค้าผลิตดอกไม้เพลิง  ที่จะนำมาจำหน่ายช่วงเทศกาลวันลอยกระทง  จะต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่  หากฝ่าฝืนจะมีโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน   เครื่องกระสุนปืน  ดอกไม้เพลิง  วัตถุระบิดและสิ่งเทียมอาวุธปืน  พ. ศ.  ๒๔๙๐  มาตรา  ๔๗  มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน  ๑  เดือน  หรือปรับไม่เกิน  ๑,๐๐๐  บาท  หรือทั้งจำทั้ง  ปรับ  ส่วนผู้เล่นดอกไม้เพลิง  หากสร้างความเดือดร้อนและความเสียหายให้กับผู้อื่น  จะมี โทษตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  ๒๒๐โทษจำคุกไม่เกิน  ๗  ปี  ปรับไม่เกิน๑๔,๐๐๐  บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ
มติที่ประชุม -  รับทราบ
ประธานฯ ๓.๔  รายงานผลสถิติคดีอาญา  ๕  กลุ่ม  ของ  สภ.แม่ระมาด
ประเภทข้อหา รับแจ้ง จับ จับค้างเก่า
(คดี) จับ
(ร้อยละ อัตราคดี
ต่อแสน ปราบปราม
เป้าหมาย
(ร้อยละ) ผลการปฏิบัติ
๑.  คดีอุกฉกรรณ์และสะเทือนขวัญ
     ๑.๑  ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
     ๑.๒  ปล้นทรัพย์
     ๑.๓  ชิงทรัพย์(รวม)
     ๑.๔  ลักพาเรียกค่าไถ่
     ๑.๕  วางเพลิง ๐
๐ ๐
๐ ๐
๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐
บรรลุ
๒.  คดีชีวิต  ร่างกาย  และเพศ
     ๒.๑  ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
     ๒.๒  ฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนา
     ๒.๓  ทำให้ตายโดยประมาท
     ๒.๔  พยายามฆ่า
     ๒.๕  ทำร้ายร่างกาย
     ๒.๖  ข่มขืนกระทำชำเรา ๒

๐ ๒

๐ ๑

๑ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๘๓.๓๓ ๑๐๐.๐๐
บรรลุ
๓.  คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์
     ๓.๑  ลักทรัพย์
     ๓.๒  วิ่งราวทรัพย์
     ๓.๓  รีดเอาทรัพย์
     ๓.๔  กรรโชกทรัพย์
     ๓.๕  ชิงทรัพย์ ๑
๐ ๐
๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐
บรรลุ

-  ๕  -
ประเภทข้อหา รับแจ้ง จับ จับค้างเก่า
(คดี) จับ
(ร้อยละ อัตราคดี
ต่อแสน ปราบปราม
เป้าหมาย
(ร้อยละ) ผลการปฏิบัติ
            -  บาดเจ็บ
            -  ไม่บาดเจ็บ     
     ๓.๖  ปล้นทรัพย์
     ๓.๗  รับของโจร
     ๓.๘  ทำให้เสียทรัพย์ ๐๐ ๐๐ ๐
๔.  คดีน่าสนใจ
     ๔.๑  โจรกรรมรถจักรยานยนต์
     ๔.๒  โจรกรรมรถยนต์
     ๔.๓  โจรกรรมโค-กระบือ
     ๔.๔  โจรกรรมเครื่องมือเกษตร
     ๔.๕  ปล้น-ชิงรถโดยสาร
     ๔.๖  ปล้น-ชิงรถแท็กซี่
     ๔.๗  ข่มขืนและฆ่า
     ๔.๘.  ลักพาเรียกค่าไถ่
     ๔.๙  ฉ้อโกง
     ๔.๑๐  ยักยอก ๐

๐ ๐

๐ ๐

๐ หมายเหตุ
๑.  สถิติคดีอาญา  ๕  กลุ่ม  ที่ปรากฏในตารางนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสถิติคดีอาญาที่รับแจ้งและจับได้ทั้งหมด  ซึ่ง  ตร.จะตัดยอดทุกวันที่  ๕  ของเดือน
๒.  คดีอาญาบางประเภท  สามารถพิจารณาจัดอยู่ในกลุ่มประเภทความผิดได้มากกว่า  ๑  รายการ  สำหรับคดีรวมให้นับคดีกลุ่ม  ๑  เฉพาะคดีวางเพลิงและคดีลักพาเรียกค่าไถ่  รวมกับคดีกลุ่ม  ๒  และคดีกลุ่ม  ๓
๓.  คดีกลุ่มที่  ๕  แสดงผลการจับกุม  (ราย)  และผู้ต้องหา  (คน)  ที่ถูกจับกุม
๔.  อัตราคดีต่อแสน  คือ  อัตราการรับแจ้งคดีต่อประชากรแสนคนของเวลาที่รายงาน  คำนวณเฉพาะหน่วยระดับ  บช./ภ.  และ  บก./ภ.จว.  ในปีที่ผ่านมา
๕.  คดีค้างเก่า  คือ  คดีที่ไม่สามารถจับกุมได้  ภายในเดือนที่รับแจ้ง
๖.  ค่าเป้าหมายคำนวณจากผลการจับกุมเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มในปีงบประมาณก่อนหน้า  (ข้อมูล  ณ  วันที่  ๑๕  ต.ค.)
จับ(ราย) จับ(คน)
๕.  คดีรัฐเป็นผู้เสียหาย
     ๕.๑  อาวุธปืน
            -  อาวุธปืนธรรมดา
            -  อาวุธปืนสงคราม
     ๕.๒  การพนัน
            -  การพนันทั่วไป
            -  การพนันสลากกินรวม
     ๕.๓  ยาเสพติด
     ๕.๔  ปราบปรามการค้าประเวณี
     ๕.๕  มีและเผยแพร่วัตถุลามก ๑๓


๑๑

๐ ๑๓


๑๑


มติที่ประชุม -  รับทราบ

-  ๖  -
ประธานฯ ๓.๕  รายงานสถานการณ์ความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน/ชุมชน
-  กำนันตำบลแม่ระมาด
กำนัน  ต.แม่ระมาด -  ขอแจ้งสถานการณ์ภายในหมู่บ้าน  ซึ่งขณะนี้  หมู่ที่  ๒  ซึ่งเป็นหมู่บ้านของกำนันนั้น  ได้
   ตั้งจุดตรวจเพื่อตรวจสอบและดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่  ณ  บริเวณสาม
   แยกหลังวัง  ตั้งแต่เวลา  ๑๙.๓๐  น.  เป็นต้นไป  จนถึงเวลาประมาณ  ๒๒.๐๐  น.  ก็จะ
   กลับเข้ามาตรวจภายในหมู่บ้าน
-  ขอแจ้งเรื่องเด็กในหมู่บ้านที่เป็นขโมยซึ่งมีชาวบ้านมีแจ้งว่า  เงินที่เตรียมไว้สำหรับจ้าง
   ค่าแรงงานของลูกจ้างได้หาย  จึงได้สืบสวนหาข่าว  ปรากฏเป็นเด็กในหมู่บ้าน  เด็กคนนี้จะ
   เอาไปเล่นเกมและติดเกมมาก  และอีกอย่างที่ทำการกำนันได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
   ในพื้นที่ให้สอดส่องดูแลบุคคลแปลกหน้าที่เข้ามาในพื้นที่เพื่อเข้ามาลักทรัพย์  จะเข้ามาดู
   ลาดเลาเวลากลางวัน  เป็นเด็กผู้ชายวัยรุ่นประมาณ  ๓  คน  ขับรถจักรยาน  ยี่ห้อ ฮอนด้า  
   จะเข้ามาลักขโมยของชาวบ้านที่ไม่อยู่บ้าน  จึงขอประชาสัมพันธ์ข่าวนี้ให้หมู่บ้านอื่น
   รับทราบด้วย
ประธานฯ -  ฝากให้ทางเทศบาลและทางหมู่บ้านได้แจ้งเตือนและให้เพิ่มความถี่ในการประชาสัมพันธ์ให้
   ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบกัน
มติที่ประชุม -  รับทราบ
ประธานฯ -  กำนันตำบลแม่จะเรา
-  ไม่มี
ประธานฯ -  กำนันตำบลแม่ตื่น
-  ไม่มี
ประธานฯ -  กำนันตำบลสามหมื่น
กำนัน  ต.สามหมื่น -  ไม่มี
ประธานฯ ๓.๖  สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-  เมื่อ  ๑๕  ต.ค.  ๕๖  เวลาประมาณ  ๑๐.๐๐  น.  นายศิวัช  ฟูบินทร์  ปลัดอำเภอหัวหน้า
กลุ่มงานบริหารปกครอง  ,  นายพันทิพย์   ชาญถิ่นดง  ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความ  
มั่นคง  ,  นายเกรียงศักดิ์  ประโลม  ปลัดอำเภองานป้องกัน  พร้อมด้วย  สมาชิก  อส.อ.          แม่ระมาดที่  ๖  ,  จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่า  ที่  ตก.๒  (ขะเนจื้อ)  และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ  (ผรส.)  ม.๗  ต.ขะเนจื้อ  ร่วมกันตรวจยึดไม้สักท่อน   จำนวน  ๑๑  ท่อน  ปริมาตร  ๐.๘๐  ม.๓  คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐ  เป็นเงิน  ๒๐,๐๐๐   บาท  และไม้สักแปรรูป  จำนวน  ๔  แผ่น/เหลี่ยม  ปริมาตร  ๐.๓๔  ม.๓  คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐ  เป็นเงิน ๑๕,๓๐๐  บาท  และจับกุมผู้กระทำความผิด  จำนวน  ๑  คน  คือ  นายส่อเมอ่อง  (ไม่มีชื่อสกุล)  อายุ  ๓๑  ปี  สัญชาติเมียนมาร์  โดยกล่าวหาว่า  “ตาม  พ.ร.บ.ป่าไม้  พ.ศ.  ๒๔๘๔  ม.๑๑  ฐานร่วมกันทำไม้โดยมิได้รับอนุญาต  ม.๔๘  ฐาน ร่วมกันมีไม้สักแปรรูปไว้ในครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต  ม.๖๙  ฐานร่วมกันมีไว้ในครอบครองซึ่งไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปโดยไม่มีรอยตราค่าภาคหลวงหรือรอยตรารัฐบาลขาย  โดยมิได้รับอนุญาต  ตาม

-  ๗  -
      พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๐๗  ม.๑๔  ฐานทำไม้ หรือกระทำด้วยประการใดๆ อัน
   เป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ”  เหตุเกิดที่   บริเวณป่าห้วยขึ้นล่อง  ม.๗  
   ต.ขะเนจื้อ  อ.แม่ระมาด  จ.ตาก  ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ระมาด  จนท.ชุดตรวจยึด-
   จับกุม  จึงได้ร่วมกันบันทึกการตรวจยึด-จับกุมและนำผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่ง  พงส.สภ.
   แม่ระมาด  ตาม  ปจว.ข้อ  ๔  ลง.  ๑๕  ต.ค.  ๕๖  เวลา  ๑๙.๑๕  น.  คดีที่  ๒๗๒/๕๖
   ยึดทรัพย์ที่  ๑๘๘/๕๖  เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย ต่อไป
-  เมื่อ  ๑๗  ต.ค.  ๕๖  เวลาประมาณ  ๐๙.๐๐  น.  นายพันทิพย์  ชาญถิ่นดง  ปลัดอำเภอ    หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง  พร้อมด้วย  สมาชิก  อส.อ.แม่ระมาดที่  ๖  ,  จนท. หน่วยป้องกัน
   รักษาป่า  ที่  ตก.๒  (ขะเนจื้อ)  และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ  (ผรส.)  ม.๗  
   ต.ขะเนจื้อ  ร่วมกันตรวจยึดไม้สักท่อน  จำนวน  ๑๙  ท่อน  ปริมาตร  ๑.๕๓  ม.๓  คิดเป็น
   ค่าเสียหายของรัฐ  เป็นเงิน  ๓๘,๒๕๐  บาท  และจับกุมผู้กระทำความผิด  จำนวน  ๒  คน 
   ดังนี้
         ๑  นายซิซาหม่อง  (ไม่มีชื่อสกุล)  อายุ  ๒๗  ปี  สัญชาติเมียนมาร์
      ๒  นายโทย  (ไม่มีชื่อสกุล)  อายุ  ๓๐  ปี  สัญชาติเมียนมาร์
   โดยกล่าวหาว่า  “ตาม  พ.ร.บ.ป่าไม้  พ.ศ.  ๒๔๘๔  ม.๑๑  ฐานร่วมกันทำไม้โดยมิได้รับ
   อนุญาต  ม.๔๘  ฐานร่วมกันมีไม้สักแปรรูปไว้ในครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต  ม.๖๙  
   ฐานร่วมกันมีไว้ในครอบครองซึ่งไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปโดยไม่มีรอยตราค่าภาคหลวง
   หรือรอยตรารัฐบาลขาย  โดยมิได้รับอนุญาต  ตาม  พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.  
   ๒๕๐๗  ม.๑๔  ฐานทำไม้หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่า    สงวนแห่งชาติ”  เหตุเกิดที่  บริเวณป่าห้วยขึ้นล่อง  ม.๗  ต.ขะเนจื้อ  อ.แม่ระมาด  จ.ตาก      ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ระมาด  จนท.ชุดตรวจยึด-จับกุม  จึงได้ร่วมกันบันทึกการ    ตรวจยึด-จับกุมและนำผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่ง  พงส.สภ.แม่ระมาด  ตาม  ปจว.ข้อ  ๑      ลง.  ๑๗  ต.ค.  ๕๖  เวลา  ๑๖.๓๐  น.  คดีที่  ๒๗๔/๕๖  ยึดทรัพย์ที่  ๑๙๐/๕๖  เพื่อ    ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
มติที่ประชุม -  รับทราบ
-  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น
ผู้แทนเขตรักษาพันธุ์ฯ -  ไม่มี
-  หน่วยป้องกันรักษาป่าที่  ตก  ๒  (ขะเนจื้อ)
ผู้แทน  หน.ตก.  ๒ -  ไม่มี
-  หน่วยป้องกันรักษาป่าที่  ตก.๙  (แม่จะเรา
ผู้แทน  ตก.๙ -  ไม่มี
-  อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ
หน.อุทยานแห่งชาติฯ -  ขอฝากเรื่องช้างป่าที่เมื่อคราวประชุมครั้งที่แล้ว  ผู้แทนของกำนันตำบลพระธาตุได้เข้าใจ
   คลาดเคลื่อนไป  ทางอุทยานฯ  ได้ติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วว่า  ผู้บาดเจ็บที่ได้รับ
   บาดเจ็บซี่โครงหักนั้น  เป็นเพราะว่าได้มีชาวบ้านและวัยรุ่นแถวนั้นได้อ้อมล้อมช้างและใช้
   ประทัดและระเบิดปิงปองขว้างใส่ช้าง  เมื่อช้างตกใจจึงวิ่งหนี  แล้วไปฉิวชนกับผู้ที่ได้รับ


-  ๘  -
   บาดเจ็บ  ถ้าช้างกระทึบนั้น  รับรองได้ว่าไม่รอดสักราย  ดังนั้น  ทางอุทยานฯ  ได้ประช้าง
   สัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับทราบถึงการกระทำอย่างนี้  ไม่ถูกต้องและไม่ถูกวิธี  หากใช้ประทัด  
   หรือระเบิดปิงปอง  หรือแม้นแต่ปืนไล่โอ้มล้อมช้างแบบนี้  เมื่อช้างถูกกระทำแบบนี้บ่อย ๆ  
   จะเกิดความกดดันและทำให้ช้างดุร้ายได้  ส่วนมากแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นจากการ
   กระทำของมนุษย์ก่อน  จึงฝากเรื่องนี้ไว้
มติที่ประชุม -  รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่อง  อื่น ๆ  
-  ไม่มี
ประธานฯ -  ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมประชุมในครั้งนี้  และขอปิดการประชุม
-  เลิกประชุม  เวลา  ๑๒..๐๐  น

(ลงชื่อ)   ม.ญ.นันธ์สวรรค์  พรหมรักษา ผู้บันทึกการประชุม
             (นันธ์สวรรค์  พรหมรักษา)
           ผู้บังคับหมู่

(ลงชื่อ)          พันทิพย์  ชาญถิ่นดง ผู้ตรวจรายงานการประชุม
                (นายพันทิพย์  ชาญถิ่นดง)
   ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอแม่ระมาด


ปรับปรุงข่าวล่าสุด 25/11/2013
โดย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนธันวาคม 2556
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอแม่ระมาด
              อำเภอแม่ระมาด ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๕๖
      วันจันทร์ที่  ๒  ธันวาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๐๙.๐๐  น.
       ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด  (ชั้น  ๒ )
……………………………….
ผู้เข้าประชุม
๑. นายศิวัช  ฟูบินทร์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร 
                               งานปกครอง
๒. พตท.เอกพล  จินดาทจักร (แทน)ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร
                                       แม่ระมาด
๓. นายพิทักษ์  ศิลา (แทน)ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
                             แม่ระมาด
๔. นายเสาร์แก้ว  เหลามา สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
๕. นายเฉลียว  ทองทิน เกษตรอำเภอแม่ระมาด
๖. นายคะนอง  อินทร์พรม ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด
๗. ร.ท.กิตติภพ  ประมาณ (แทน)สัสดีอำเภอแม่ระมาด
๘. นายธงไชย  สิงห์วิเศษ พัฒนาการอำเภอแม่ระมาด
๙. ร.ต.อ.ธนศักดิ์  สุรชัย (แทน)ผู้บังคับกองร้อย ตชด.ที่ ๓๔๕
๑๐. นายณัฐภาส  ศิริรัตน์ ที่ดินอำเภอแม่ระมาด
๑๑. นางวรรณทนี  ใครน้ำ หัวหน้าสรรพากรพื้นที่อำเภอ
                                    แม่ระมาด
๑๒. นายไชยยันต์  อุดปิน (แทน)หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์
                                    สัตว์ป่าแม่ตื่น
๑๓. นายประสาท  กำเนิด หัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนพะวอ
๑๔. นายประสาธน์  สุวรรณคำ  หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า  
                                          ที่ ตก ๒ (ขะเนจื้อ)
๑๕. นายประภาส  ผิวอ่อน  หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า 
                                     ที่ ตก ๘ (แม่จะเรา)
๑๖. น.ส.ยุราณี  นามกร (แทน)นายกเทศมนตรีตำบล
                                  แม่ระมาด
๑๗. นายสีทน  ปงรังสี (แทน)นายกเทศมนตรีตำบลแม่จะเรา
๑๘. นายสุทธิพจน์  บูลย์ประมุข นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
๑๙. นายธวัชชัย  สุภาราช    (แทน)นายกองค์การบริหารส่วน
                                     ตำบลแม่ระมาด
๒๐. นายเทวัญ  ไพศาลธรรมโชติ นายกองค์การบริหารส่วน
                                            ตำบลขะเนจื้อ
๒๑. นายจิระภาส  ศรีวนาตระกุล นายกองค์การบริหารส่วน
                                           ตำบลสามหมื่น
๒๒. นายเกรียงศักดิ์  ประโลม ปลัดอำเภอแม่ระมาด
๒๓. น.ส.นราภรณ์  ช้างทอง ปลัดอำเภอแม่ระมาด
๒๔. นายศุภสันส์  ภูมิไชยา ปลัดอำเภอแม่ระมาด
๒๕. นายเกียรติศักดิ์  กิจการ (แทน)ผู้อำนวยการการศึกษานอก
                                      ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
๒๖. น.ส.อัจฉรา     คำสอน    วัฒนธรรมอำเภอแม่ระมาด
ผู้ไม่มาประชุม
-
ผู้ร่วมประชุม
๑. นายชัยชนะ  แก้วกลุ่ม (แทน)กำนันตำบลแม่จะเรา
๒. นายวิทยา    พันธ์ปัญญากรกุล    กำนันตำบลพระธาตุ
๓. นายมูล  นามโทยะ   กำนันตำบลขะเนจื้อ
๔. นายวีระวุฒิ  ใหม่โม่ง กำนันตำบลแม่ตื่น
๕. นายจ่างแก้ว  คีรียรรยง กำนันตำบลสามหมื่น
๖. น.ส.วริษฐา  อุทโธ (แทน)ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
                               แม่ระมาด
๗. นายชลอ  จิ๋วแหยม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
                               พระธาตุ
๘. จ.ส.ท.บรรจง  ยะดอนใจ  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
                                       ขะเนจื้อ
๙. นายกฤษฎ์  พิเชฐกุลสัมพันธ์  (แทน)ผู้จัดการธนาคาร
                                          ออมสินสาขาแม่ระมาด
๑๐. นายสุเทพ  คีรีรักษา หน่วยควบคุมโรคนำโดยแมลงที่ ๔ 
                                  (แม่ระมาด)
๑๑. นายอรุณ  กองห้าห้อง  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วน
                                    ภูมิภาคอำเภอแม่ระมาด
๑๒. นางเพียงฤทัย  ยองเพชร  (แทน)ผู้จัดการศูนย์บริการ
                                         ลูกค้า ทีโอที
๑๓. นายอลงกรณ์  ถาแก้ว  (แทน)ประธานศูนย์ประสาน
                                    งานโรงเรียนอำเภอแม่ระมาด
๑๔. ร.ท.อำนวย  นามณีย์  หัวหน้าชุดพัฒนา
                                     สัมพันธ์มวลชน ๓๑๐๕
๑๕. ร.อ.ณัฐวัฒน์  กันทาปรีชา  ผบ.ร้อบ ร.๔๓๒
เริ่มประชุมเวลา   ๐๙. ๐๐  น. 
        เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายศิวัช  ฟูบินทร์  ปลัดอำเภอ             หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง  ได้กล่าวเปิดการประชุมประจำเดือนธันวาคม  ๒๕๕๖   มีดังนี้
ระเบียบวาระที่  ๑     เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
         ๑.๑  ขอแนะนำนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น และสามหมื่น ที่ได้รับการเลือกตั้งในพื้นที่อำเภอแม่ระมาดจำนวน  ๒  ท่าน คือ 
   ๑) นายวีรพล  บูชาคุณธรรม  ได้รับการรับรองให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น  เมื่อวันที่  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖
   ๒) นายจิระภาส  ศรีวนาตระกุล  ได้รับการรับรองให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น  เมื่อวันที่  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖
         ๑.๒  ขอแนะนำข้าราชการที่ได้มาปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด  จำนวน  ๒  ท่าน  คือ
   ๑)  นายประสาธน์  สุวรรณคำ   ได้มาดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ตก ๒ ขะเนจื้อ  ในวันที่  ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖
   ๒)  จ่าสิบเอกมนัส  ทองศร  ตำแหน่งเสมียนหน่วยสัสดีอำเภอแม่ระมาด  โดยเริ่มปฏิบัติงานในวันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ 
มติที่ประชุม                    รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ ประจำเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ขอให้เปิดดูได้ที่ Website:www.amphoe.com
มติที่ประชุม                    รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๓     เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมที่ผ่านมา
มติที่ประชุม                   ไม่มี
ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเพื่อทราบ
         ๔.๑  การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖                       
( สำนักงานอำเภอ )
         ด้วยอำเภอแม่ระมาด กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๖ เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อประชาชน
ทุกหมู่เหล่า โดยกำหนดจัดงานพระราชพิธีดังกล่าว ในวันพฤหัสบดี ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ บริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด (ภาคเช้า) พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ สนามกีฬาหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ระมาด (ภาคค่ำ) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายที่ ๑ อำเภอจึงขอความร่วมมือจากส่วนราชการ หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ สถานบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ดำเนินการดังนี้
    ๑. ตั้งโต๊ะประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ ประดับธงชาติไทย และธงตราสัญลักษณ์ ตามสถานที่ราชการ หน่วยงาน ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนประดับธงชาติไทย ธงตราสัญลักษณ์ ตามอาคารบ้านเรือน ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ รวมทั้ง การจัดกิจกรรมทำความดีถวายในหลวงกิจกรรมตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในห้วงเวลาดังกล่าว โดยเฉพาะการขยายผลกิจกรรมที่มีโครงการพระราชดำริในพื้นที่ ฯลฯ เป็นต้น และรายงานการดำเนินกิจกรรมพร้อมภาพถ่ายให้อำเภอ ภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
    ๒. เชิญชวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ลงชื่อถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินทางเว็ปไซด์สำนักงาน ก.พ. ที่ 
www.ocsc.go.th โดยคลิกเลือก “ถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์” ในระหว่างวันที่ ๔ พฤศจิกายน – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
         อำเภอแม่ระมาด จึงขอเชิญส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้าราชการ พนักงานและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพิธีฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน
     หมายเหตุ  การแต่งกาย ภาคเช้า สุภาพบุรุษ และสุภาพสตรี  ชุดผ้าไทย ชุดสุภาพ หรือชุดตามสังกัด  ภาคค่ำ สุภาพบุรุษ และสุภาพสตรี ชุดไทย ชุดสุภาพ  ชุดตามสังกัด หรือเสื้อสีชมพู  นักเรียน นักศึกษา และกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ ชุดตามสังกัด หรือเสื้อสีชมพู
         ทั้งนี้ อำเภอขอความร่วมมือท่านในการรณรงค์ ควบคุม กำกับ ดูแล เกี่ยวกับ การลด ละ เลิก อบายมุขในพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้
    ๑) งดเว้นการอนุญาตเล่นการพนัน
     ๒) งดเว้นการอนุญาตฆ่าสัตว์ หรือกิจกรรมอื่นใดอันเป็นการทรมานสัตว์
    ๓) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมดำเนินกิจกรรมในการลด ละ เลิกอบายมุข
มติที่ประชุม                 รับทราบ
          ๔.๒  การรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (ปกครองอำเภอแม่ระมาด) 
          การรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด มีร่างกำหนดการเสด็จฯ ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม  ๒๕๕๖  จำนวน  ๓  แห่ง ดังนี้
   ๑) โรงเรียนบ้านสามหมื่น(แสมใหญ่) สาขาบ้านห้วยขนุน ต.สามหมื่น
   ๒) โรงเรียน ตชด.บ้านแพะ ต.แม่ตื่น
   ๓) โรงเรียน ตชด.ม.ร.ว.เฉลิมลักษณ์  จันทรเสน ต.แม่ตื่น
มติที่ประชุม                  รับทราบ
         ๔.๓  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในการจัดกิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวามหาราช (สำนักงานอำเภอ)
        ด้วยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย  ดำเนินงานกิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามาหาราช  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๗  โดยมีกิจกรรม
มอบเครื่องกันหนาว กิจกรรมให้สุขศึกษาและประชาสัมพันธ์สภากาชาดไทย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ฯลฯ 
         อำเภอแม่ระมาด จึงขอเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในการจัดกิจกรรมดังกล่าวฯ พร้อมทั้งร่วมต้อนรับพลโทนายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย และ
นางมนัญญา  ประสาทบัณฑิตย์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ในวันอังคารที่ ๑๗  ธันวาคม  ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสมกุณฑลจินดา  ตำบลสามหมื่น  และวันพุธที่ ๑๘  
ธันวาคม  ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ โรงเรียนบ้านน้ำหอม  ตำบลแม่ตื่น   
หมายเหตุ  การแต่งกายโดยให้ข้าราชการแต่งกายเครื่องแบบกากีหรือชุดตามสังกัด และประชาชนแต่งกายชุดสุภาพ
มติที่ประชุม                  รับทราบ
         ๔.๔  การประชาสัมพันธ์และชี้แจงทำความเข้าใจกรณีศาลยุติธรรมระหว่างประเทศได้มีคำพิพากษาในคดีตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหาร ปี ๒๕๐๕  (สำนักงานอำเภอ)
         กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่านายกรัฐมนตรีได้มีคำแถลงต่อสาธารณชนเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ภายหลังศาลยุติธรรมระหว่างประเทศได้มีคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหาร โดยได้เน้นย้ำว่าประเทศไทยและกัมพูชาเป็นประเทศเพื่อนบ้านกันที่นอกจากจะมีพรมแดนติดต่อกันเกือบ ๘๐๐ กิโลเมตร ยังเป็นสมาชิกอาเซียนที่ต้องพึ่งพาอาศัยกันต่อไป เพื่อความสงบสุขและเจริญรุ่งเรือง อีกทั้ง 
ประชาชนไทยและกัมพูชายังมีความสัมพันธ์ฉันญาติมิตร มีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์มาช้านาน ในการนี้อำเภอได้นำคำแถลงของนายกรัฐมนตรีมาประชาสัมพันธ์และชี้แจงทำความเข้าใจให้ทุกพื้นที่ได้รับทราบข้อเท็จจริง กรณีศาลยุติธรรมระหว่างประเทศได้มีคำพิพากษาในคดีตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหารปี ๒๕๐๕  
โดยมีประเด็นหลักๆ ดังนี้
    ๑)  ศาลรับฟังข้อต่อสู้ของไทย  และได้ตัดสินยืนยันที่จะตัดสินภายในขอบเขตของคำพิพากษาเดิม เมื่อปี ๒๕๐๕
    ๒)  ศาลรับฟังข้อต่อสู้ของไทย โดยยืนยันว่าคำพิพากษาเดิมเมื่อปี ๒๕๐๕ นั้น ไม่ได้ตัดสินเกี่ยวกับประเด็น เขตแดนระหว่าไทยกับกัมพูชา เพราะเป็นประเด็นที่นอกเหนือจากคำพิพากษาเดิม ซึ่ง 
หมายความว่าศาลไม่รับพิจารณาข้อเรียกร้องของกัมพูชาเหนือพื้นที่ ๔.๖ ตารางกิโลเมตร และที่สำคัญศาลไม่ได้ตัดสินว่าแผนที่มาตราส่วน 
๑:๒๐๐,๐๐๐ ผูกพันกับไทย โดยผลของคำพิพากษาเมื่อปี ๒๕๐๕
    ๓)  ศาลรับตีความเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับพื้นที่บริเวณใกล้เคียงปราสาทตามคำพิพากษาเดิมเมื่อปี ๒๕๐๕ โดยศาลอธิบายว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ขนาดเล็กมาก ซึ่งกำหนดขึ้นตามสภาพ
ภูมิศาสตร์ที่ประกอบขึ้นเป็นยอดเขาพระวิหาร โดยไม่ได้กำหนดเส้นเขตแดน และที่สำคัญไม่รวมพื้นที่ภูมะเขือ ซึ่งในส่วนของพื้นที่บริเวณใกล้เคียงปราสาทนี้ ทั้งสองประเทศจำเป็นต้องหารือกันในราย
ละเอียดต่อไปโดยกลไกทวิภาคีที่มีอยู่
    ๔)  ศาลได้แนะนำให้ความสำคัญกับการที่ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันในการอนุรักษ์และพัฒนาปราสาทพระวิหารในฐานะที่เป็นมรดกโลก ดังนั้นรัฐบาลได้สั่งให้ทีมที่ปรึกษากฎหมายศึกษารายละเอียดและสาระสำคัญของคำพิพากษา เพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปประกอบพิจารณาดำเนินการของรัฐบาลต่อไป
          ต่อจากนั้น ไทยและกัมพูชาจะต้องเจรจาหารือภายใต้กลไกที่มีอยู่ระหว่างทั้งสองประเทศเพื่อให้ได้ข้อยุติให้เป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่าย และจำคำนึงถึงขั้นตอนและกระบวนการของกฎหมายและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายที่ ๒ 
มติที่ประชุม                รับทราบ
          ๔.๕  ความคืบหน้าโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต ๒๕๕๖/๕๗ ณ จุดรับจำนำข้าวในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด                      ( สำนักงานอำเภอ )
          ๑. การเปิดจุดรับจำนำข้าวเปลือกในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด ดำเนินการโดย หจก.โรงสีสิงโตทองไร้ซ์ ณ สหกรณ์นิคมแม่ระมาด ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖
          ๒. การเข้าร่วมโครงการ เกษตรกรต้องนำข้าวเปลือกไปจำนำด้วยตนเอง ณ จุดรับจำนำ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น. ไม่มีวันหยุด เสาร์ – อาทิตย์ พร้อมเอกสารหลักฐาน ๔ รายการ ได้แก่ หนังสือรับรองเกษตรกร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ธกส.(บัญชีประเภทใดก็ได้) ทั้งนี้ในวงเงินการรับจำนำข้าวเปลือกไม่เกินรายละ ๓๕๐,๐๐๐  บาท 
         ๓. ประเภทของข้าวเปลือกที่สามารถนำมารับจำนำ ยังจุดรับจำนำข้าวเปลือก ณ สหกรณ์นิคมแม่ระมาด คือ ข้าวหอมจังหวัด เท่านั้น ส่วนข้าวเหนียว และข้าวเจ้ายังไม่ได้เปิดรับจำนำ  ดังนั้นเกษตรกรสามารถนำไปจำนำ ณ จุดรับจำนำสหกรณ์นิคมแม่สอดได้
         ๔. ปริมาณข้าวเปลือกที่เกษตรกรนำมาเข้าร่วมโครงการ  ตั้งแต่วันที่  ๒๑ – ๒๗  พฤศจิกายน ๒๕๕๖  มีจำนวนทั้งสิ้น  ๑๙๖  ราย  รวมเป็น  ๘๒๙.๐๙๐  ตัน
          ๕. มิให้เกษตรกรนำข้าวเปลือกที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/ท่าข้าว/ลานเอกชน ที่มิใช่จุดรับจำนำตามที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้รวบรวมข้าวเปลือกเกษตรกร ซึ่งอาจมีการ
ทุจริตการสวมสิทธิ จะมีความผิดฐานฉ้อโกงมีโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับและจะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากทางรัฐบาลต่อไป
          ๖. กรณีเกษตรกรประสงค์จะนำข้าวเปลือกไปจำนำข้ามเขตนอกพื้นที่จังหวัดตาก ต้องขออนุญาตขนย้ายข้าวเปลือกทุกครั้ง ณ ที่ว่าการอำเภอในท้องที่
          ๗. กรณีเป็นเกษตรกร ขอให้ระมัดระวังการถูกหลอกลวงในการจำหน่ายข้าวเปลือกให้กับผู้ซื้อข้าวเปลือก โดยเกษตรกรควรได้รับเงินสดทันที ไม่ควรจำหน่ายในรูปเงินเชื่อ ถึงแม้ว่าจะมีราคาที่จำหน่ายได้สูงกว่าราคาท้องตลาดทั่วไป โดยเฉพาะพ่อค้ารถเร่ที่เข้ามารับซื้อในพื้นที่  ที่ให้ราคาสูงกว่าความเป็นจริงและไม่ยอมรับซื้อข้าวเปลือกของเกษตรกรที่บรรจุกระสอบ
          หากมีข้อสงสัยหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถสอบถามและร้องเรียนได้ที่สายด่วน ๑๕๖๙ หรือที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด  โทร ๐๕๕-๕๘๑๒๓๔ 
          อำเภอจึงขอความร่วมมือทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่ทราบโดยทั่วกันต่อไป  
มติที่ประชุม                รับทราบ
          ๔.๖  แนวทางการกลั่นกรองโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มเติม (สำนักงานอำเภอ)
         ด้วยอำเภอได้รับแจ้งจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับ
 จังหวัด/กรุงเทพมหานคร หรือส่วนราชการว่า โดยหลักการโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนนั้น ควรเป็นโครงการที่มีการขับเคลื่อนโครงการลงไปสู่ประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการโดยประชาชนหรือ
ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการ มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหรือโครงการตามแนวพระราชดำริ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ เป็นความต้องการของประชาชนและหรือประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการร่วมกับองค์กรต่างๆ ที่เป็นนิติบุคคล หากเป็นการดำเนินการโดยส่วนราชการ ควรดำเนินการในลักษณะของการนำร่อง ต่อยอดหรือขยายผลจากโครงการเดิมที่ส่วนราชการทำอยู่  ทั้งนี้ ให้
ประชาชนได้รับประโยชน์ครอบคลุมกว้างขวางมากยิ่งขึ้น  สำหรับโครงการที่เป็นการก่อสร้างถาวรวัตถุ และดำเนินการโดยการจ้างเหมาจะไม่พิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณ เว้นแต่โครงการก่องสร้างนั้นมีความเชื่อมโยงกับแนวทางการดำเนินโครงการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
        อำเภอจึงขอประชาสัมพันธ์ ให้ทุกท่านทราบเพื่อสร้างความ เข้าใจในแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตรงกัน โดยรูปแบบการเขียนโครงการ และรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่  
 www.chumchon.go.th  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายที่  ๓
(แทน)ประธานศูนย์ฯ      โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อยก็มีที่จะทำโครงการ ๑ ไร่ ๑ แสน อยู่ซึ่งอยากจะขอให้ทางเกษตรอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ ได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือหรือให้คำปรึกษาในเรื่องนี้ด้วย  ทั้งนี้โรงเรียนจะได้ทำเป็นโครงการและเสนอตามแนวทางดังกล่าวต่อไป
ประธาน    ทางอำเภอขอให้ทุกหน่วยงานช่วยกันพิจารณาดูว่าหน่วยงานของตนมีโครงการในลักษณะนี้หรือไม่ หากมีก็ให้จัดทำโครงการและเสนอเข้ามาได้ และขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ในพื้นที่ได้รับทราบโดยทั่วกัน
มติที่ประชุม                 รับทราบ
          ๔.๗  การชุมนุมประท้วงของกลุ่มมวลชนและการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อคณะผู้บริหารฯ (ฝ่ายความมั่นคง)
          ด้วยในห้วงที่ผ่านมาปรากฏความเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนรวมตัวกันชุมนุมประท้วงและแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมต่อคณะผู้บริหารที่เดินทางไปปฏิบัติภารกิจของจังหวัดต่างๆ หลายจังหวัด ซึ่ง
พฤติกรรม และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวถูกนำไปเผยแพร่ และขยายความในหลายประเทศ (โดยเฉพาะประเทศที่เป็นคู่แข่งทางการค้าในเรื่องของการท่องเที่ยวกับประเทศไทย) ทำให้ภาพพจน์ของประเทศไทยเสียหาย ในหลายประเทศประกาศให้หลีกเลี่ยงการเดินทางมาประเทศไทยหรือสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น
          เพื่อป้องกันเหตุในลักษณะดังกล่าว และมิให้เกิดความเสียหายต่อประเทศไทยมากไปกว่านี้ อำเภอแม่ระมาดจึงขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการ ดังนี้
     ๑. ติดตามความเคลื่อนไหวกลุ่มมวลชนและแกนนำในพื้นที่ และชี้แจงประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้าใจต่อประชาชนมิให้ถูกชี้นำโดยกลุ่มผู้หวังผลทางการเมืองให้เข้าร่วมกระทำการที่ไม่เหมาะสม
     ๒. ประสานส่วนราชการ และองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวก และดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยต่อคณะผู้บริหารที่เดินทางไปปฏิบัติภารกิจอย่างรัดกุมและรอบคอบ มิให้เกิดการชุมนุมประท้วงที่มีการกระทำที่ไม่เหมาะสม ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติภารกิจ และส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย ตลอดจนภาพลักษณ์และบรรยากาศการท่องเที่ยวของจังหวัด
     ๓. ให้ทุกหน่วยงาน ประสานงานกับคณะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ และผู้กำกับการตำรวจภูธรทุกสถานีในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อ
ประสานการปฏิบัติในการดูแล และควบคุมมิให้เกิดเหตุไม่สงบในลักษณะที่เคยเกิดขึ้นในหลายพื้นที่
     ๔. ให้ติดตามความเคลื่อนไหวมวลชนทุกฝ่ายตลอดเวลา หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถชี้แจงทำความเข้าใจ และไม่สามารถจะ
ยับยั้งการกระทำดังกล่าวได้ และจะเกิดผลเสียต่อภาพลักษณ์ของพื้นที่ ให้ทุกท่านรายงานให้อำเภอทราบเพื่อรายงานให้จังหวัดทราบต่อไป 
มติที่ประชุม                  รับทราบ
         ๔.๘  การจัดงานตากสินมหาราชานุสรณ์ จังหวัดตาก ประจำปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗  (สำนักงานอำเภอ)
        ด้วยจังหวัดตากร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ได้กำหนดจัดงานตากสินมหาราชานุสรณ์
จังหวัดตาก ประจำปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นในการจัดงานตากสินมหาราชานุสรณ์จังหวัดตาก ประจำปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ 
          จังหวัดตากได้กำหนดให้มีพิธีการสำคัญต่างๆ ดังนี้
   ๑) พิธีวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในวันเสาร์ที่ ๒๘  
ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ มณฑลพิธีบริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เวลา ๐๖.๓๐ น.
   ๒) พิธีเปิดงานตากสินมหาราชานุสรณ์จังหวัดตาก ประจำปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗  ในวันเสาร์ที่ ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๖ ณ บริเวณศาล
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เวลา ๑๖.๐๐ น.
   ๓) พิธีอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๗ “TAK COUNT DOWN FESTIVAL ๒๐๑๔” ในวันอังคารที่ 
๓๑  ธันวาคม  ๒๕๕๖ ณ เวทีกลางงานตากสินมหาราชานุสรณ์จังหวัดตาก เวลา ๒๓.๓๐ น.
   ๔) พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๗  ในวันพุธที่ ๑ มกราคม  ๒๕๕๗ ณ บริเวณหน้าศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เวลา ๐๖.๓๐ น.
         ทั้งนี้ ในส่วนของอำเภอแม่ระมาด มีการจัดกิจกรรมเข้าร่วมงานดังกล่าว ดังนี้
    ๑) การจัดขบวนแห่ “สุดยอดของดีเมืองแม่ระมาด” เข้าร่วมขบวนแห่ในพิธีเปิดงาน ในวันเสาร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๐๐ น.
    ๒) การจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมเข้าร่วมการแสดงบริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในวันศุกร์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๐๐ น.
    ๓) การส่งนักร้องเข้าประกวดนักร้องลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง ผู้นำท้องที่ และผู้นำท้องถิ่น ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ ณ เวทีกลาง
         ดังนั้น จึงขอเชิญท่าน ข้าราชการ พนักงาน ตลอดจนลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมพิธีการสำคัญต่างๆ และเข้าร่วมชมกิจกรรม
อำเภอแม่ระมาด ในงานตากสินมหาราชานุสรณ์จังหวัดตาก ประจำปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗
วัฒนธรรมอำเภอ      ขอประชาสัมพันธ์การประกวดนักร้องลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องของสถาบันการศึกษาในงานตากสินมหาราชานุสรณ์  รับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖  ประกวดในวันศุกร์ ที่ ๓  มกราคม  ๒๕๕๗ 
มติที่ประชุม                  รับทราบ
          ๔.๙ ความคืบหน้า การจัดงานสุดยอดของดีเมืองแม่ระมาด และงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๖ (สำนักงานอำเภอ)
         ด้วยอำเภอแม่ระมาดร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาดได้กำหนดจัดงานสุดยอดของดีเมืองแม่ระมาดและงานกาชาดประจำปี 
 ๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๕ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๖  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้ไว้ใช้ในกิจการของกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาด และงานสาธารณกุศลต่างๆ ในพื้นที่  
         โดยการแสดงบนเวทีกลางในแต่ละคืน มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้
   ๑) วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ การแสดงของวงดนตรี สามหนุ่ม NDD จากจังหวัดกำแพงเพชร
   ๒) วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ พิธีเปิด พร้อมแสง สี เสียงตระกานตา และการแสดงของวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม
   ๓) วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ การประกวดนางงามมิตรภาพสายสัมพันธ์ (สาวประเภทสอง)
   ๔) วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ การประกวดครอบครัวหน้าเหมือน (เป็นคู่พ่อลูก คู่แม่ลูก คู่พี่น้อง หรือคู่เพื่อนซี้)
   ๕) วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ การประกวด Cover Dance (การเต้นประกอบเพลง) 
    ๖) วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง
   ๗) วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ การประกวดธิดากาชาด (ธิดากาชาด สวยใส ใส่ชุดพื้นเมือง)
         เพื่อให้การจัดงานดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ อำเภอแม่ระมาด จึงขอความร่วมมือจากทุกท่าน ร่วมกันส่งผู้สมัครเข้าประกวดในรายการต่างๆ 
ประธาน       อำเภอขอความร่วมมือจากหน่วยงาน อปท.ทุกแห่ง ส่งผู้สมัครเข้าประกวดในรายการต่างๆ ด้วย ทั้งนี้ทางอำเภอจะทำ
หนังสือขอความร่วมมือไปอีกครั้ง
มติที่ประชุม                   รับทราบ
         ๔.๑๐  การจัดงาน “วันสายธารน้ำใจ  สายใยกาชาด”     (สำนักงานอำเภอ)
        อำเภอแม่ระมาดร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาดได้กำหนดจัดงานสุดยอดของดีเมืองแม่ระมาดและงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๕ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๖  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้ไว้ใช้ในกิจการของกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาด และงานสาธารณกุศลต่างๆ ในพื้นที่  
          อำเภอแม่ระมาดจึงได้ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาด กำหนด ให้มี “วันสายธารน้ำใจ สายใยกาชาด” ขึ้นในวันพุธ ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมอำเภอแม่ระมาด เพื่อเปิดรับบริจาคทุนทรัพย์และสิ่งของต่างๆ อาทิ รถจักรยาน เครื่องใช้ไฟฟ้า สิ่งของเครื่องใช้ เป็นต้น  โดยจะนำไป
เป็นของรางวัลและของสมนาคุณในร้านมัจฉากาชาด ซึ่งเป็นกิจกรรมในงาน “สุดยอดของดีเมืองแม่ระมาดและงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๖” 
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ระมาด พร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาด จะร่วมกันเป็นผู้รับมอบเงิน และ
สิ่งของจากภาครัฐ ภาคเอกชน ห้างร้าน และประชาชนทั่วไป ในครั้งนี้ด้วยตนเอง 
          ดังนั้น อำเภอแม่ระมาดจึงขอให้ทุกท่านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบและขอเชิญชวนร่วมกันบริจาคเงินและสิ่งของต่างๆ ในวันดังกล่าว เพื่อร่วมกิจกรรมการกุศลกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาด และขอเชิญร่วมงาน “สุดยอดของดีเมืองแม่ระมาดและงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๖”
มติที่ประชุม                รับทราบ
           ๔.๑๑  การดำเนินโครงการ “อำเภอเข้าวัด ทำบุญวันพระ” (สำนักงานอำเภอ)
           ด้วยอำเภอแม่ระมาด ได้มีการจัดทำโครงการ “อำเภอเข้าวัด ทำบุญวันพระ” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ ผู้นำชุมชน 
และประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมสืบสานการเข้าวัดทำบุญ ฟังธรรม พัฒนาจิต ในวันพระและเพื่อเป็นการประสานความร่วมมือ ระหว่าง
วัด ข้าราชการ ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ให้มีความใกล้ชิด ยิ่งขึ้น อำเภอแม่ระมาด   
           จึงขอเชิญท่านและข้าราชการในสังกัด ร่วมกิจกรรมเข้าวัดทำบุญด้วยการนำอาหาร (ปิ่นโต)ไปร่วมทำบุญในวันที่ ๑๗  ธันวาคม  ๒๕๕๖  ซึ่งตรงกับวันขึ้น  ๑๕ ค่ำ เดือน ๑ ณ  วัดแม่จะเรา ม.๖  ต.แม่จะเรา
มติที่ประชุม                  รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๕     เรื่องจากหน่วยงานต่าง ๆ
        ๕.๑  การจัดแสดงกายกรรมซานตง (โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง) 
        การจัดแสดงกายกรรมซานตงโชว์ระดับโลกจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในชื่อคณะกายกรรมซานตง มาแสดงที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลแม่ระมาด ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๖  ตั้งแต่เวลา ๑๘.๓๐ น. เป็นต้นไป รวมเวลาทำการแสดง ๒ ชั่วโมง บัตรเข้าชมการแสดงราคา ๒๐๐ บาท เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและรายได้ส่วนหนึ่งนำไปช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ HIV ในมูลนิธิธรรมลักษณ์ วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี ติดต่อซื้อบัตรได้ที่สถานศึกษาทุกแห่งในอำเภอแม่ระมาด หรือที่ศูนย์ประสานงานโรงเรียนอำเภอแม่ระมาด เบอร์โทร ๐๘๑-๗๘๕๒๑๓๒ , 
๐๘๑-๒๘๔๙๕๕๔ , ๐๘๖-๐๒๐๐๐๖๕  และ  ๐๘๐-๐๓๐๕๓๙๐
(แทน)ประธานศูนย์ฯ       ทางศูนย์ประสานงานโรงเรียนอำเภอแม่ระมาด มีบัตร VIP ขายในราคา ๕๐๐ บาท และขอประชาสัมพันธ์การจัดงานกีฬาอำเภอแม่ระมาด ซึ่งจะจัดในวันที่ ๒๖ – 
๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๖  ณ สนามกีฬาโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม  ซึ่งทุกโรงเรียนในเขตอำเภอแม่ระมาดจะเข้าร่วมทั้งหมด 
มติที่ประชุม                    รับทราบ
          ๕.๒  โรงพยาบาลแม่ระมาด
          สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ประจำเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๕๖  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายที่  ๔
(แทน)ผอ.โรงพยาบาล       วันที่ ๒๐ ธันวาคม  ๒๕๕๖  จะมีการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ที่บ้านห้วยน้ำเย็น ตำบลแม่ตื่น โดยในครั้งนี้จะมีนายแพทย์จิรพงษ์  อุทัยศิลป์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ระมาด เข้าร่วมการให้บริการแก่ประชาชนด้วย
ประธาน      อำเภอแม่ระมาดขอฝากกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่นช่วยดูแลความเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านในพื้นที่ทราบด้วย
มติที่ประชุม                    รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๖      แผนปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ  ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายที่  ๕
ระเบียบวาระที่  ๗       เรื่องอื่น ๆ
          ๗.๑ กำหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๗  วันศุกร์ที่  ๒๗  ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด  (ชั้น  ๒)
มติที่ประชุม                     รับทราบ
          ๗.๒  กำหนดการประชุมกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ  ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๗ วันศุกร์ที่  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๖  เวลา ๑๐.๐๐  น. ณ  หอประชุมอำเภอแม่ระมาด
มติที่ประชุม                      รับทราบ
          ๗.๓  สรุปผลการดำเนินงานของนายอำเภอแม่ระมาด  ในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖   (นำเสนอในรูปแบบวีดีทัศน์)
มติที่ประชุม                      รับทราบ
ประธาน        หากส่วนราชการใดไม่มีข้อหารือในที่ประชุมก็ขอขอบคุณทุกส่วนราชการและขอปิดการประชุมประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ 
เลิกประชุมเวลา                     ๑๐.๓๐ น.  

               ลงชื่อ    นางรัชนีกร  แว่นแก้ว ผู้จดบันทึกการประชุม
                    ( นางรัชนีกร  แว่นแก้ว )              
        
               ลงชื่อ  นายศุภสันส์   ภูมิไชยา ผู้ตรวจรายงานการประชุม
                      ( นายศุภสันส์   ภูมิไชยา )
                    ปลัดอำเภองานสำนักงานอำเภอ

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 12/12/2013
โดย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง   รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมกราคม 2557
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอแม่ระมาด
             อำเภอแม่ระมาด ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๗
     วันศุกร์ที่  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๐๙.๐๐  น.
      ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด  (ชั้น  ๒ )
……………………………….
ผู้เข้าประชุม
๑. นายศิวัช  ฟูบินทร์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
๒. พตท.เอกพล  จินดาทจักร (แทน)ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด
๓. นายพิทักษ์  ศิลา (แทน)ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ระมาด
๔. นายเสาร์แก้ว  เหลามา สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
๕. นายเฉลียว  ทองทิน เกษตรอำเภอแม่ระมาด
๖. นายคะนอง  อินทร์พรม ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด
๗. ร.ท.กิตติภพ  ประมาณ (แทน)สัสดีอำเภอแม่ระมาด
๘. นายธงไชย  สิงห์วิเศษ พัฒนาการอำเภอแม่ระมาด
๙. ร.ต.อ.ธนศักดิ์  สุรชัย (แทน)ผู้บังคับกองร้อย ตชด.ที่ ๓๔๕
๑๐. นางยุพิน  วงษ์หมื่น ท้องถิ่นอำเภอแม่ระมาด
๑๑. นายณัฐภาส  ศิริรัตน์ ที่ดินอำเภอแม่ระมาด
๑๒. นางวรรณทนี  ใครน้ำ หัวหน้าสรรพากรพื้นที่อำเภอแม่ระมาด
๑๓. นายไชยยันต์  อุดปิน หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น
๑๔. นายมลตรี  พุ่มกล่อม (แทน)หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ตก ๙ (แม่จะเรา)
๑๕. นางจันทร์เพ็ญ  สุรินต๊ะ (แทน)นายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาด
๑๖. นายบุญส่ง  บุลย์ประมุข นายกเทศมนตรีตำบลแม่จะเรา
๑๗. นายสุทธิพจน์  บูลย์ประมุข นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
๑๘. นายมงคล  หมูสูบปาบ (แทน)นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
๑๙. นายเฉลิมเกียรติ  บูลย์ประมุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
๒๐. นางสาวทิฆัมพร  ทองสี (แทน)นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
๒๑. นายอำนวยเดช  เทพคำอ้าย ปลัดอำเภอแม่ระมาด
๒๒. นายพันทิพย์  ชาญถิ่นดง ปลัดอำเภอแม่ระมาด
๒๓. นายศุภสันส์  ภูมิไชยา ปลัดอำเภอแม่ระมาด
๒๔. นายรัตนกุล  สังขศิลา ปลัดอำเภอแม่ระมาด

ผู้ไม่มาประชุม
-
      
ผู้ร่วมประชุม
๑. นายอนันต์  การังใจ กำนันตำบลแม่ระมาด
๒. นายภาณุเดช  สุนศรี กำนันตำบลแม่จะเรา
๓. นายวิทยา    พันธ์ปัญญากรกุล       กำนันตำบลพระธาตุ
๔. นายมูล  นามโทยะ กำนันตำบลขะเนจื้อ
๕. นายวีระวุฒิ  ใหม่โม่ง กำนันตำบลแม่ตื่น
๖. นายจ่างแก้ว  คีรียรรยง กำนันตำบลสามหมื่น
๗. นายอนุชิต  หมูส่า (แทน)ปลัดเทศบาลตำบลแม่ระมาด
๘. นายรัฐเขต  ศรีรมย์ (แทน)ปลัดเทศบาลตำบลแม่จะเรา
๙. นายอรรคเดช  สีตุ้ย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
๑๐. นางสาววิดวงดอน  ก๋าวงษ์ (แทน)ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
๑๑. สตท.สมชาติ  วุฒินันท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
๑๒. นายกรกฤศ  วันธนานันท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
๑๓. จ.ส.ท.บรรจง  ยะดอนใจ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ
๑๔. นายสมเนตร  ฉ่ำสุภาพ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) 
สาขาแม่ระมาด 
๑๕. นายธรรมสรณ์  แสงโชติ ผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที
๑๖. นายอลงกรณ์  ถาแก้ว (แทน)ประธานศูนย์ประสานงานโรงเรียนอำเภอแม่ระมาด
๑๗. นางจรรยา  ก๋าแก่น ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย (สาขาแม่ระมาด)
๑๘. ร.ท.อำนวย  นามณีย์ หัวหน้าชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน ๓๑๐๕
๑๙. นายพีระ  วรพนพิพัฒน์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก สาขาแม่สอด
๒๐. นายณัฐพล  สุวรรณเวช สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก สาขาแม่สอด
๒๑. นางสาวชลธิชา  อ่อนแก้ว สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก สาขาแม่สอด
๒๒. นายมานพ  พาติกะบุตร ประมงอำเภอแม่ระมาด
เริ่มประชุมเวลา   ๐๙. ๐๐  น. 
            เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายศิวัช  ฟูบินทร์  ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง  ได้กล่าวเปิดการประชุมประจำเดือนมกราคม  ๒๕๕๗   มีดังนี้
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกิจกรรมของอำเภอแม่ระมาด ซึ่งมีทั้งหมด ๓ รายการ ดังนี้
    ๑. การรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด ซึ่งมีกำหนดการเสด็จฯ ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม  ๒๕๕๖  จำนวน  ๓  แห่ง ดังนี้
         ๑) โรงเรียนบ้านสามหมื่น(แสมใหญ่) สาขาบ้านห้วยขนุน ต.สามหมื่น
         ๒) โรงเรียน ตชด.บ้านแพะ ต.แม่ตื่น
         ๓) โรงเรียน ตชด.ม.ร.ว.เฉลิมลักษณ์  จันทรเสน ต.แม่ตื่น
    ๒. การมอบเครื่องกันหนาว โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้ดำเนินงานกิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามาหาราช  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๗  และร่วมต้อนรับพลโทนายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย และนางมนัญญา  ประสาทบัณฑิตย์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ในวันอังคารที่ ๑๗  ธันวาคม  ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสมกุณฑลจินดา  ตำบลสามหมื่น  และวันพุธที่ ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ โรงเรียนบ้านน้ำหอม  ตำบลแม่ตื่น   
     ๓. การจัดงานสุดยอดของดีเมืองแม่ระมาด และงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๕ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
๑.๒  ขอแนะนำข้าราชการของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก สาขาแม่สอด คือนายนาวิน  มัณยานนท์ ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก สาขาแม่สอด    รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายที่ ๑
๑.๓  ขอแนะนำนายมานพ  พาติกะบุตร  ประมงอำเภอแม่ระมาด เบอร์โทร ๐๘๙-๐๖๓๒๑๑๑ ซึ่งได้ย้ายมาจากจังหวัดเชียงใหม่
มติที่ประชุม           รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ ประจำเดือนธันวาคม  ๒๕๕๖
ขอให้เปิดดูได้ที่ Website:www.amphoe.com
มติที่ประชุม           รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมที่ผ่านมา
มติที่ประชุม ไม่มี
ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑  การดำเนินโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตาก ประจำปี ๒๕๕๗  ( ปกครองอำเภอ )
      จังหวัดได้จัดทำโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตาก ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อออกพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน โดยการนำส่วนราชการประจำจังหวัดต่างๆ ออกไปให้บริการและช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล และทุรกันดาร อำเภอละ ๑ ครั้ง/เดือน สำหรับอำเภอแม่ระมาด จะออกให้บริการในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗  ณ โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสมกุณฑลจินดา หมู่ที่ ๓ ตำบลสามหมื่น
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๒  การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในห้วงเวลาที่มีพระราชกฤษฎีกายุบสภา  (สำนักงานอำเภอ) 
       ด้วยอำเภอได้รับแจ้งว่า ตามที่มีพระราชกฤษฎีกายุบสภา พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นั้น ในห้วงระยะเวลาดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เช่น การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย การแก้ไขปัญหาพืชผลทางการเกษตร การรับจำนำข้าว การแก้ไขปัญหาราคาข้าวโพด รวมทั้งการบริหารงบประมาณโครงการที่สำคัญ เป็นต้น
        อำเภอจึงขอกำชับให้ทุกหน่วยงานและทุกท้องถิ่นได้เอาใจใส่ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง หากมีปัญหาหรือข้อเสนอแนะใดๆ ให้ดำเนินการสนับสนุนหรือแก้ไข และให้รายงานให้อำเภอทราบโดยด่วน เพื่อจักได้รายงานให้จังหวัดทราบต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๓  การหยุดรับจำนำข้าวเปลือกนอกพื้นที่ ณ สหกรณ์นิคมแม่ระมาด (สำนักงานอำเภอ) 
       ด้วยอำเภอแม่ระมาด ได้รับแจ้งจาก หจก.โรงสีสิงโตทองไรซ์ ว่าปริมาณข้าเปลือกที่รับจำนำในแต่ละวันนั้นมีปริมาณน้อยมาก ทำให้ไม่คุ้มค่าต่อการดำเนินงาน ทางโรงสีจึงขอหยุดรับจำนำตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ทั้งนี้ การปิดจุดรับจำนำนั้น ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านในพื้นที่ทราบล่วงหน้าเป็นเวลา ๑๕ วัน พร้อมทั้งได้แจ้งเพิ่มเติมให้เกษตรที่เหลืออยู่ทราบว่า สามารถนำข้าวเปลือกไปจำนำได้ที่ สหกรณ์นิคมแม่สอด จำกัด ตำบลแม่กาษา  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก ซึ่งเป็นจุดรับจำนำที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงด้วย
       ดังนั้นอำเภอจึงขอแจ้งให้ทราบว่าปริมาณข้าวเปลือกที่เกษตรกรนำมาเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่  ๒๐ พฤศจิกายน – ๒๐ ธันวาคม  ๒๕๕๖  มีจำนวนทั้งสิ้น  ๙๗๐  ราย  และมีปริมาณข้าวสุทธิ  ๓,๘๖๑.๘๙  ตัน ทั้งนี้ได้มีการออกใบประทวนให้แก่เกษตรกรทุกรายเสร็จสิ้นแล้ว
ผู้จัดการ ธกส.   รัฐบาลได้จัดสรรวงเงินทั้งประเทศ จำนวน ๓๙,๓๙๓ ล้านบาท ได้จัดสรรให้จังหวัดตาก จำนวน ๙๒ ล้านบาท ในส่วนของอำเภอแม่ระมาดได้รับการจัดสรรวงเงิน จำนวน ๕๗ ล้านบาท แต่ได้รับการประสานจากสำนักงานใหญ่ว่าจะมีการจ่ายเงินภายในครึ่งเดือนแรกของเดือนมกราคม ๒๕๕๗ กรณีมีความจำเป็นจริงๆ ที่จะต้องใช้เงิน ธกส. ก็ให้กู้ได้ ๒๐% จากใบประทวน ดอกเบี้ยร้อยละ ๗
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๔  นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันภาคเหนือ ๙ จังหวัด ปี ๒๕๕๗  (ฝ่ายความมั่นคง) 
       อำเภอได้รับแจ้งจากจังหวัดตากว่า ได้รับมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันภาคเหนือ ๙ จังหวัด ปี ๒๕๕๗ และสำเนาบันทึกการตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันฯ ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจังหวัดตาก พ.ศ. ๒๕๕๗  ทั้งนี้จังหวัดได้ให้อำเภอแม่ระมาดดำเนินการในการจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ต่อไป
หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง  ถ้ามีอะไรจะเผา ต้องให้เผาช่วงก่อนเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
ประธาน ในปีที่แล้วมีการแจ้งในที่ประชุมระดับจังหวัดว่าปีที่แล้ว มี ๓ อำเภอตะวันตก คือ แม่สอด แม่ระมาด และพบพระ ที่มีการเผามากที่สุดในฟากตะวันตก
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๕  การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗ (ฝ่ายความมั่นคง) 
       ด้วยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน แจ้งกำหนดช่วงวันรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ – วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ 
       เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ ของอำเภอแม่ระมาดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดจึงให้เทศบาลตำบลทั้ง ๓ แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ ทั้ง ๕ แห่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดตั้งหน่วยสนับสนุนและให้บริการประชาชนโดยกำหนดโครงการ/กิจกรรม การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการตามภารกิจหลักของหน่วยงานท่าน 
        ทั้งนี้ขอให้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ให้ความสำคัญกับการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ โดยเน้นหนักในช่วงระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ และวันที่ ๑ – ๒ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นพิเศษ  
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องจากหน่วยงานต่าง ๆ
๕.๑  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
    สรุปผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๖ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายที่ ๒
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๒  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
       สรุปสถานการณ์โรคไข้เลือดออกอำเภอแม่ระมาด ปี ๒๕๕๖ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายที่  ๓
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๓  โรงพยาบาลแม่ระมาด
       - ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ที่บ้านทุ่งต้นงิ้ว ต.แม่ตื่น
      - ขอประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทราบว่าการดื่มสุราไม่สามารถทำให้คลายหนาวได้ และมีการเอา เตาอั้งโล่ไปใส่ในเต็นท์เพื่อคลายหนาวแต่กลับเป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตได้ ดังนั้นต้องระวังในเรื่องนี้ด้วย
      ทั้งนี้ ในสถานที่ท่องเที่ยว ที่ใช้แก๊สทำระบบทำน้ำร้อน ก็ให้ระวังด้วย เพราะมีข่าวการตายที่เพชรบูรณ์มาแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๔  เทศบาลตำบลแม่จะเรา
       การทอดผ้าป่ามหากุศล ปิดการก่อสร้างศาลเจ้าพ่อพะวอ  ศาลเจ้าพ่อพะวออำเภอแม่ระมาดสร้างขึ้นเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๐ และได้อัญเชิญองค์เจ้าพ่อพะวอประดิษฐานเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ต่อมาได้ทำการก่อสร้างอาคารต่างๆ ขึ้น ได้แก่ อาคารเซ่นไหว้ อาคารบ้านพัก ห้องน้ำ ห้องส้วม ระบบประปา/ไฟฟ้า ปัจจุบันใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ แต่ยังขาดงบประมาณในการก่อสร้างป้ายศาลฯ อาคารร้านค้าชุมชนบางส่วน ถนนทางขึ้น-ลง ห้องน้ำผู้พิการและปรับภูมิทัศน์โดยรอบ ซึ่งจำเป็นต้องใช้งบประมาณอีกจำนวนมาก
       คณะกรรมการ จึงได้กำหนดให้มีพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อปิดงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ขึ้น หากท่านใดสนใจร่วมเป็นเจ้าภาพรับวัตถุมงคลเจ้าพ่อพะวอรุ่น ๑ แม่ระมาด ดังนี้
- ผ้าป่าต้นละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท รับวัตถุมงคลพร้อมจารึกชื่อติดอาคารร้านค้าชุมชน จำนวน ๙ ต้น
- ผ้าป่ากองละ ๕๐๐ บาท รับวัตถุมงคล ขนาด ๑.๖ นิ้ว จำนวน ๑ องค์ จำนวน ๑๐๐ กอง
- ผ้าป่ากองละ ๓๐๐ บาท รับวัตถุมงคล ขนาด ๑.๒ นิ้ว จำนวน ๑ องค์ จำนวน ๔๐๐ กอง
- ผ้าป่ากองละ ๑๐๐ บาท รับเหรียญวัตถุมงคล จำนวน ๑  เหรียญ จำนวน ๔,๐๐๐ กอง
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ นายบุญส่ง  บูลย์ประมุข  นายกเทศมนตรีตำบลแม่จะเรา หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑-๙๗๑๔๖๙๒
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๖ แผนปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ  ประจำเดือนมกราคม  ๒๕๕๗
  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายที่  ๔
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๗ เรื่องอื่น ๆ
๗.๑ กำหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  วันอังคารที่  ๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗   เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด  (ชั้น  ๒)
มติที่ประชุม         รับทราบ
๗.๒  กำหนดการประชุมกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ  ประจำเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  วันอังคารที่  ๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  เวลา  ๑๐.๐๐  น. ณ  หอประชุมอำเภอแม่ระมาด
มติที่ประชุม           รับทราบ
ประธาน      หากส่วนราชการใดไม่มีข้อหารือในที่ประชุมก็ขอขอบคุณทุกส่วนราชการและขอปิดการประชุมประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๗ 
เลิกประชุมเวลา      ๑๐.๐๐ น.  

ลงชื่อ    นางรัชนีกร  แว่นแก้ว ผู้จดบันทึกการประชุม
       ( นางรัชนีกร  แว่นแก้ว )              
        
ลงชื่อ  นายศุภสันส์     ภูมิไชยา ผู้ตรวจรายงานการประชุม
        (นายศุภสันส์     ภูมิไชยา)
     ปลัดอำเภองานสำนักงานอำเภอ

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 17/01/2014
โดย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม 2557
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอแม่ระมาด
อำเภอแม่ระมาด ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๗
วันจันทร์ที่  ๓  มีนาคม  ๒๕๕๗เวลา  ๐๙.๐๐  น.
ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด  (ชั้น  ๒ )
……………………………….
ผู้เข้าประชุม
๑. นายเชวงศักดิ์  ใจคำ นายอำเภอแม่ระมาด
๒. นายเลิศศักดิ์  ทับผึ้ง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
๓. นายพิทักษ์  ศิลา (แทน)ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ระมาด
๔. นายเสาแก้ว  เหลามา สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
๕. นายเฉลียว  ทองทิน เกษตรอำเภอแม่ระมาด
๖. นายคะนอง  อินทร์พรม ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด
๗. ร.ท.กิตติภพ  ประมาณ สัสดีอำเภอแม่ระมาด
๘. นายธงไชย  สิงห์วิเศษ พัฒนาการอำเภอแม่ระมาด
๙. นางยุพิน  วงษ์หมื่น ท้องถิ่นอำเภอแม่ระมาด
๑๐. นายณัฐภาส  ศิริรัตน์ ที่ดินอำเภอแม่ระมาด
๑๑. นางวรรณทนี  ใครน้ำ หัวหน้าสรรพากรพื้นที่อำเภอแม่ระมาด
๑๒. นายไชยยันต์  อุดปิน (แทน)หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น
๑๓. นายปราสาธน์สุวรรณ์ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ตก ๒ (ขะเนจื้อ)
๑๔. นายคงฤทธิ์  อินรัญ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ตก ๙ (แม่จะเรา)
๑๕. ด.ร.ชัยณรงค์  มะเดชะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาด
๑๖.นายสีทน  ปงรังษี (แทน)นายกเทศมนตรีตำบลแม่จะเรา
๑๗. นายสุทธิพจน์  บูลย์ประมุข นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
๑๘. นายสมนึก  ปู่อ้าย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
๑๙. นายเทวัญ  ไพศาลธรรมโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ
๒๐. นายวีระพล  บูชาคุณธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
๒๑. นายจิระภาส  ศรีวนาตระกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
๒๒. นางสาววิดวงดอน  ก๋าวงษ์  (แทน)นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
๒๓.นายวีรวงศ์  สุบรรณพงศ์   ปลัดอำเภอแม่ระมาด
๒๔. นายพันทิพย์  ชาญถิ่นดง ปลัดอำเภอแม่ระมาด
๒๕. นายเกรียงศักดิ์  ประโลม ปลัดอำเภอแม่ระมาด
๒๖. นางสาวนราภรณ์  ช้างทอง ปลัดอำเภอแม่ระมาด

ผู้ไม่มาประชุม
๑. พ.ต.อ.ณัฐณวิทย์  สิทธาภิรมย์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด(ติดราชการ)
๒. นายประสาท  กำเนิด  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนพะวอ (ติดราชการ)
๓. นายจิรัฐติพล  มหาดจำนนท์ หมวดการทางแม่ระมาด(ติดราชการ)
ผู้ร่วมประชุม
๑. นายอนันต์  การังใจ กำนันตำบลแม่ระมาด
๒. นายภาณุเดช  สุนศรี กำนันตำบลแม่จะเรา
๓. นายวิทยา    พันธ์ปัญญากรกุล       กำนันตำบลพระธาตุ
๔. นายมูล  นามโทยะ กำนันตำบลขะเนจื้อ
๕. นายวีระวุฒิ  ใหม่โม่ง กำนันตำบลแม่ตื่น
๖. นายจ่างแก้ว  คีรียรรยง กำนันตำบลสามหมื่น
๗. ว่าที่ ร.อ.ณัฐกิตติ์  คำน่าน ปลัดเทศบาลตำบลแม่ระมาด
๘. นายวรวิทย์บุพศิริ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
๙. นายรัฐเขต  ศรีรมย์ (แทน)ปลัดเทศบาลตำบลแม่จะเรา
๑๐. นายอรรคเดช  สีตุ้ย  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
๑๑. นายชลอ  จิ๋วแหยม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
๑๒. สตท.สมชาติ  วุฒินันท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
๑๓. นายกรกฤศวันธนานันท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
๑๔. จ.ส.ท.บรรจง  ยะดอนใจ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ
๑๕. นายสมชาย  คำตุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม
๑๖.นายพจนารถ  นุกูลคาม รักษาการ ผอ.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
๑๗. นายสมเนตร  ฉ่ำสุภาพ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.)สาขาแม่ระมาด 
๑๘. นายพงศ์พันธุ์  พรหมสวาสดิ์ ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาแม่ระมาด
๑๙. นางสาวเพียงฤทัย  ยองเพชร (แทน)ผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที
๒๐. นายณัฐพล  ทองคันยา (แทน)ประธานศูนย์ประสานงานโรงเรียนอำเภอแม่ระมาด
๒๑. ร.ท.อำนวย  นามณีย์ หัวหน้าชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน ๓๑๐๕
๒๒. ร.อ.ณัฐวัฒน์  กันทะปรีชา ผู้บังคับกองร้อยทหารราบที่ ๔๓๒
๒๓. นายไชยา  กองบุญ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
๒๔. นายอรุณ  กองห้าห้อง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ระมาด
๒๕. นางสาวกิติวณา  แสงมณิช (แทน)ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย (สาขาแม่ระมาด)
๒๖. นายนิมิตร  หาญกิตติมงคล   ผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย  

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙. ๐๐  น. 
       เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายเชวงศักดิ์  ใจคำนายอำเภอแม่ระมาดได้กล่าวเปิดการประชุมประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๗   มีดังนี้
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑  ขอแนะนำข้าราชการที่ได้มาปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด  
จำนวน  ๔  ท่าน  คือ
๑) นายเลิศศักดิ์  ทับผึ้ง  ย้ายมาจากอำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  มารับตำแหน่ง
ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง  เมื่อวันที่ ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗
๒) นายวีรวงศ์  สุบรรณพงศ์  ย้ายมาจากอำเภออุ้มผาง  จังหวัดตาก มารับตำแหน่ง
ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง  เมื่อวันที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  
๓)  นายพจนารถ  นุกูลคาม ย้ายมาจาก  กศน.อำเภอเมืองตาก   จังหวัดตาก 
มารับตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการ  กศน.แม่ระมาด  เมื่อวันที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗
๔)  นายนิมิตร  หาญกิตติมงคล  ผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย  สาขาแม่ระมาด
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๒  ห้ามซ๊อตปลา,  วางยาเบื่อปลา  และระเบิดปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติ
ประธาน  รายละเอียดอื่นๆ จะแจ้งให้ที่ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านทราบอีกครั้ง
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๓  ให้ดำเนินการจัดให้มีการประกวดแหล่งน้ำเพื่ออนุรักษ์พันธุ์ปลา
ประธาน  รายละเอียดอื่นๆ จะแจ้งให้ที่ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านทราบอีกครั้ง
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๔  การเลือกตั้ง  สมาชิกวุฒิสภา  (สว.)
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง         เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (สว.)  จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่  ๓๐  มีนาคม  ๒๕๕๗  และจะมีการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๗  โดยเปิดลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ฯเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่  ๑๐ – ๑๔  มีนาคม  ๒๕๕๗  และเปิดลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ฯเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด ตั้งแต่วันที่  ๑๗ – ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  ส่วนรายละเอียดอื่นๆ จะแจ้งให้ที่ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านทราบอีกครั้ง
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ประจำเดือนกุมภาพันธ์๒๕๕๗   ขอให้เปิดดูได้ที่ Website:www.amphoe.com
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๓      เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมที่ผ่านมา
มติที่ประชุม ไม่มี
ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑  การพิจารณาคัดเลือกกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ฯลฯ  เข้ารับรางวัล  ประจำปี  ๒๕๕๗
  ( ปกครองอำเภอ )
ด้วยจังหวัดตากแจ้งให้อำเภอพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่มีผลงานดีเด่นเพื่อเข้ารับรางวัลประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ในการนี้  จังหวัดได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์ประจำตำบล  สารวัตรกำนัน  และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ที่มีผลงานดีเด่นเพื่อพิจารณาเข้ารับรางวัลประจำปี  ๒๕๕๗  เป็นที่เรียบร้อยแล้วปรากฏว่าผู้ที่ได้รับรางวัล  ได้แก่  รางวัลชั้นที่  ๒  ของกำนัน  คือ  นายภานุเดช  สุนศรี  กำนันตำบลแม่จะเรา,  รางวัลชั้นที่  ๒  ของผู้ใหญ่บ้าน  คือ  นายสมศักดิ์  ฟุ่มฟองฟู  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๓  ตำบลแม่ระมาด,  รางวัลชั้นที่  ๒  ของแพทย์ประจำตำบล  คือ  นางหล้า  เขียวป้อม  แพทย์ประจำตำบลขะเนจื้อ,  รางวัลชั้นที่  ๒  ของสารวัตรกำนัน  คือ  นายเนียร  หม่อนกันทา  สารวัตรกำนันตำบลแม่จะเรา,  รางวัลชั้นที่  ๒  ของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  คือ  นายเสาแก้ว  แสนชนะอาชา  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ  หมู่ที่  ๗  ตำบลขะเนจื้อ
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๒การดำเนินโครงการ “นายอำเภอเยี่ยมวัด ทำบุญวันพระ” (สำนักงานอำเภอ)
ด้วยอำเภอแม่ระมาด ได้มีการจัดทำโครงการ “นายอำเภอเยี่ยมวัด ทำบุญวันพระ” ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาได้แก่ การทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรม ในธรรมสวนะหรือวันพระ ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ให้มีความใกล้ชิด ยิ่งขึ้น อำเภอแม่ระมาดจึงขอเชิญท่านและข้าราชการในสังกัด ร่วมกิจกรรมเข้าวัดทำบุญด้วยการนำอาหาร (ปิ่นโต) ไปร่วมทำบุญในวันเสาร์ที่ ๑๕มีนาคม  ๒๕๕๗  ซึ่งตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ณ  วัดดอนมูลหมู่ที่  ๓  ตำบลแม่ระมาดที่ทำการปกครองอำเภอและกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาดเป็นเจ้าภาพหลัก
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๓  โครงการค่ายบำบัดยาเสพติด (ฝ่ายความมั่นคง)
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง ในส่วนของอำเภอแม่ระมาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกำหนดเป้าหมายจำนวน  ๑๖๐  คน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดโดยจัดสรรให้ตามจำนวนเป้าหมายคนละ ๓,๕๐๐บาทส่วนฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟูโดยจัดสรรให้ตามจำนวนเป้าหมายคนละ  ๒,๕๐๐  บาท  และให้ส่งข้อมูลให้จังหวัดภายในวันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๕๗  เพื่อจะได้ทำเรื่องเบิกเงินค่าใช้จ่ายให้เร็วขึ้นทันต่อการใช้งานโดยมอบหมายให้ฝ่ายความมั่นคงเป็นผู้ประสานงานกับท้องถิ่นเพื่อเตรียมหากลุ่มเป้าหมาย
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๔ห้ามไม่ให้มีการเผาป่า  ๖๐  วัน  (ฝ่ายความมั่นคง) 
ด้วยจังหวัดตาก  ในช่วงฤดูแล้งของทุกปีประสบปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  ตรวจวัดค่าฝุ่นละอองในอากาศมีปริมาณสูง  ซึ่งส่งกระทบและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัดตาก  มีแนวโน้มที่จะประสบปัญหาไฟป่าและหมอกควันเหมือนทุกปีที่ผ่านมา  ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดตาก  จึงได้พิจารณากำหนดช่วงเวลาวิกฤตหมอกควัน  “ห้ามไม่ให้มีการเผา  ๖๐  วัน  อันตราย”  ระหว่างวันที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ – วันที่  ๑๓  เมษายน  ๒๕๕๗
รายละเอียดแนบท้ายที่  ๑
ประธาน  หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ“ห้ามไม่ให้มีการเผา  ๖๐  วัน  อันตราย”  ให้แต่ละพื้นที่ จัดทำแผนการเผาให้อำเภอทราบเพื่อจะได้นำเข้าที่ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ซึ่งในส่วนของตำบลสามหมื่นองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่นเป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนการ ดำเนินการ  
นายก  อบต.สามหมื่น ในส่วนพื้นที่ของตำบลสามหมื่น  อบต. ได้ดำเนินการจัดประชุม จัดทำแผนร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านแล้ว  โดยจัดแผนการเผา  ดังนี้
ระหว่างวันที่  ๑๔ – ๒๐  เมษายน  เริ่มเผาหมู่ที่  ๕
ะหว่างวันที่  ๒๑ – ๒๗  เมษายน  เริ่มเผาหมู่ที่  ๔
ระหว่างวันที่  ๒๘ เมษายน – ๔  พฤษภาคม  เริ่มเผาหมู่ที่  ๓
ระหว่างวันที่  ๕ – ๑๑  พฤษภาคม  เริ่มเผาหมู่ที่  ๒
ระหว่างวันที่  ๑๒ – ๑๘  พฤษภาคม  เริ่มเผาหมู่ที่  ๑
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง     ให้ท้องถิ่นที่รับผิดชอบดำเนินการจัดทำแผนการเผา  หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ“ห้ามไม่ให้มีการเผา  ๖๐  วัน  อันตราย” เพื่อที่อำเภอจะได้นัดประชุมชี้แจงอีกครั้ง  
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๕     เรื่องจากหน่วยงานต่าง ๆ
          ๕.๑  สัสดีอำเภอแม่ระมาด
๑.  เรื่องการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการของอำเภอ
แม่ระมาด  ในวันพุธที่  ๒  เมษายน  ๒๕๕๗
๑.๑  ต้องขอความร่วมมือมายังส่วนราชการ  ในการออกคำสั่งของอำเภอฯ  เรื่องแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจทหารกองเกินเข้ากองประจำการ  อาจจะมีข้าราชการในองค์กรของท่านอยู่ในคำสั่งฯ  และหน่วยสัสดีจะสำเนาคำสั่งให้ต่อไป๑.๒  การขอความอนุเคราะห์  ไปยังส่วนราชการในการจัดเจ้าหน้าที่มาให้บริการประชาชนในตรวจเลือกทหารฯ ที่เกี่ยวข้องมีโรงพยาบาลแม่ระมาด  สถานีตำรวจภูธร
แม่ระมาด
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๒  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ระมาด
๑.  การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
๑.๑  จัดตั้งคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน
 ๑.๒  จัดตั้งศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน  บ้านแผ่แฮ  หมู่ที่  ๑  ตำบลสามหมื่น
๒.  การรับสมัครสมาชิกเพิ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  อายุ  ๑๕  ปีขึ้นไป  
ในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด
๒.๑  รับสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสัตรีในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด
๒.๒  รับสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมโรงเรียนเซ็นต์โยเซฟ  โรงเรียนแม่ระมาดน้อย  และโรงเรียน
แม่จะเราวิทยาคม
๓.  การส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
๓.๑  โครงการรักษามาตรฐานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ  บ้านป่าไร่เหนือ  หมู่ที่ ๓, บ้านทุ่งมะขามป้อม หมู่ที่ ๔  ตำบลพระธาตุ, บ้านป่าไร่ หมู่ที่  ๒,บ้านแม่ระมาดน้อย  หมู่ที่  ๘  ตำบลขะเนจื้อ
๓.๒  โครงการขยายผลหมู่บ้านพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ  บ้านห้วยบง  หมู่ที่  ๘  ตำบลแม่จะเรา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง    กรณีที่ชาวบ้านมีปัญหาเรื่องหนี้ชาวนา  จ่ายเงินคืนกองทุนไม่ทันทางจังหวัดให้ทำ เรื่องผ่อนผันได้
พัฒนาการ  ในส่วนของอำเภอแม่ระมาดได้ประชุมแจ้งให้ชาวบ้านทราบแล้ว  ซึ่งมีผู้ผ่อนผันทั้งหมด  ๗๙  ราย  และได้รายงานผลให้จังหวัดทราบเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๓  โรงพยาบาลแม่ระมาด
สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล  ประจำเดือนมีนาคม  ๒๕๕๗
๑.  โรงพยาบาลแม่ระมาดได้ออกหน่วยคหาและตรวจรักษาโรคมาลาเรียเคลื่อนที่  ที่บ้านเมยผู้ใหญ่ปุ่ม,  เมยกำนันสุข,  เมยห้วยไผ่,  เมยแม่มาลัย  และเมยน้ำดิบบอนหวาน  เดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  มีผู้รับการตรวจรักษา  จำนวน  ๗๔  ราย  พบมาลาเรีย  จำนวน  ๕  ราย  คิดเป็นร้อยละ  ๖.๗๕  เป็นเชื้อ  PV.  ผู้ป่วยมีแนวโน้มลดลง
๒.  วันที่  ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  โรงพยาบาลแม่ระมาด  รณรงค์กวาดล้างโรคโปลิโอ  ครั้งที่  ๑  ประจำปี  ๒๕๕๗  ในเขตพื้นที่ตำบลแม่ระมาดมีผู้รับบริการ จำนวน   คน
๓.  วันที่  ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ระมาด  ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาดออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ที่สำนักงานเทศบาลตำบล
แม่ระมาด  ได้โลหิต  จำนวน  ๗  ยูนิต
๔.  วันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ระมาด  ร่วมกับ
กิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาดในการมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัย  ที่บ้านห้วยบง  หมู่ที่  ๘  ตำบลแม่จะเรา
๕.  วันที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ระมาด  ร่วมกิจกรรมโครงการ  “นายอำเภอเยี่ยมวัด  ทำบุญวันพระ”  ณ  วัดแม่จะเรา  หมู่ที่  ๖  ตำบลแม่จะเรา
๖.  วันที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  โรงพยาบาลแม่ระมาด  ร่วมกิจกรรมรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าของอำเภอแม่ระมาด
๗.  วันที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  โรงพยาบาลจัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพร่างกายระยะทาง  ๒.๔  กิโลเมตร  มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน  ๒๓๑  คน
๘.  วันที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  โรงพยาบาลร่วมกับ  สาธารณสุขอำเภอ  กองร้อย  ตชด.  ๓๔๕  และส่วนราชการต่างๆ  ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  พอ.สว.  ที่บ้านเลอตอ  มีผู้รับบริการ  ๑๔๓  ราย  ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นโรคระบบทางเดินหายใจและโรคระบบกล้ามเนื้อ
๙.  วันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ระมาด  ร่วมกับ
กิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาดออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ที่สำนักงานเทศบาลตำบลแม่จะเรา  ได้โลหิตจำนวน  ๑๓   ยูนิต
รอง  ผอ. โรงพยาบาล วันที่  ๒๔  มีนาคม  ๒๕๕๗  มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  พอ.สว.  ในเขตพื้นที่ตำบลแม่ตื่น
วันที่  ๒๔ – ๒๖  มีนาคม  ๒๕๕๗  ฝึกซ้อมแผนอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๔  องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัด  กรม  กระทรวง  และรัฐบาล  
ระหว่างวันที่  ๒๕  มกราคม –  ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗
๑.  อุดหนุนเบี้ยยังชีพ,  ผู้พิการ,  ผู้ป่วยเอดส์  งบประมาณ  ๓๗๑,๘๐๐  บาท  ดำเนินการเสร็จ 
๒.  โครงการปีใหม่ปกากะญอ  งบประมาณ  ๒๕,๐๐๐  บาท  ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓.  โครงการก่อสร้างศาลาป่าช้า  หมู่ที่  ๒  บ้านตีนธาตุ  งบประมาณ  ๕๒๐,๐๐๐  บาท  ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔.  อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านบือล่าพอ  งบประมาณ  ๑๕๔,๐๐๐  บาท  ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕.  อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านพะนีกี  งบประมาณ  ๑๔๘,๔๐๐  บาทดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม  ๕  รายการ  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑,๒๑๙,๒๐๐  บาท  (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๕  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
สรุปผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด  ประจำเดือน
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗
๑.  จัดทำโครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  ระหว่างวันที่  
๔ – ๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด  ตำบลแม่ระมาด  
๒.  จัดทำโครงการให้ความรู้เบื้องต้นการดูแลผู้สูงวัย  ๔ – ๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
๓.  จัดทำโครงการสำรวจครัวเรือนเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดเก็บภาษีโรงเรือน  และที่ดิน  ระหว่างวันที่  ๒๔ – ๒๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๖  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร  สาขาแม่ระมาด
๑.  รายงานผลการจ่ายเงินโครงการรับจำนำข้าวและการป้องกันหนี้นอกระบบ
๒.  การสร้างฝายที่บ้านห้วยบง  ตำบลแม่จะเรา  อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก
๓.  โครงการรถจักรยานยนต์
๔.  โครงการประกันภัยพืชผล
ผู้จัดการ  ธ.ก.ส.       ในส่วนของอำเภอแม่ระมาด  มีเกษตรกรที่นำข้าวมาจำนำ ทั้งหมด  ๔๗๕  ราย   จ่ายเงินไปแล้ว  ๑๓๕  ราย  เหลืออีกทั้ หมด  ๓๔๐  ราย  สำหรับ ลูกค้าที่ยังไม่ได้รับเงิน  และต้องการใช้เงินสามารถไปทำเรื่องกู้ได้  และต้องเสียดอกเบี้ยตามที่ธนาคารกำหนดไว้  และล่าสุดได้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อระดมเงินเพื่อช่วยเหลือชาวนาแล้วโครงการสร้างฝายที่บ้านห้วยบง  ทาง ธกส. สาขาแม่ระมาดได้รับการสนับสนุนงบประมาณมาบางส่วนเพื่อใช้ในการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๗  ธนาคารกสิกรไทย  สาขาแม่ระมาด
-  แนะนำสถานที่ตั้ง  และการให้บริการของหน่วยงาน
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายที่  ๒
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๖         แผนปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ  ประจำเดือนมีนาคม  ๒๕๕๗
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายที่  ๓
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๗         เรื่องอื่น ๆ
๗.๑ กำหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนเมษายน  ๒๕๕๗
วันพฤหัสบดีที่  ๓  เมษายน ๒๕๕๗   เวลา  ๐๘.๓๐  น.  ณ  ห้องประชุม
ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด  (ชั้น  ๒)
มติที่ประชุม รับทราบ
๗.๒  กำหนดการประชุมกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ  ประจำเดือนเมษายน  ๒๕๕๗
วันพฤหัสบดีที่  ๓  เมษายน  ๒๕๕๗ เวลา  ๑๐.๐๐  น. ณ  หอประชุมอำเภอ
แม่ระมาด
มติที่ประชุม รับทราบ
ประธาน         หากส่วนราชการใดไม่มีข้อหารือในที่ประชุมก็ขอขอบคุณทุกส่วนราชการและ
ขอปิดการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ 
เลิกประชุมเวลา              ๑๐.๓๐ น.  

ลงชื่อ       นางสาวศรีไพร  จันธิดา ผู้จดบันทึกการประชุม
            ( นางสาวศรีไพร  จันธิดา )

ลงชื่อ    นางสาวนราภรณ์  ช้างทอง ผู้ตรวจรายงานการประชุม    
           (นางสาวนราภรณ์  ช้างทอง)
        ปลัดอำเภองานสำนักงานอำเภอ

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 05/03/2014
โดย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประชุมยาเสพติด เดือนมีนาคม ๒๕๕๗
รายงานการประชุมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตากครั้งที่  ๓ / ๒๕๕๗วันศุกร์ ที่  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๕๗  เวลา  ๑๓.๓๐  น.ณ   ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด (ชั้น ๒)
........................................................
เริ่มประชุม เวลา  ๑๓.๓๐ น.
ผู้มาประชุม
๑.  นายเชวงศักดิ์  ใจคำ นายอำเภอแม่ระมาด
๒.  นายเลิศศักดิ์  ทับผึ้ง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
๓.  นายวีรวงศ์  สุบรรณพงษ์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง
๔.  พ.ต.ท.ณตศพงศ์  ไมตรี (แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด
๕.  ร.ต.ต.วสันต์  จันทมาลา (แทน) ผู้บังคับกองร้อยตชด.๓๔๕
๖.  นายพิทักษ์  ศิลา (แทน) ผอ.โรงพยาบาลแม่ระมาด
๗.  นายนภดล  ยศบันเทิง (แทน) สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
๘.  นายเฉลียว  ทองทิน เกษตรอำเภอแม่ระมาด
 ๙.  นายคะนอง  อินทร์พรม      ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด
                ๑๐.  ร.ท.กิติภพ  ประมาณ    รักษาราชการแทนสัสดีอำเภอแม่ระมาด
                 ๑๑.  นายดิเรก  ปิติสาร (แทน) พัฒนาการอำเภอแม่ระมาด
 ๑๒.  นางยุพิน  วงษ์หมื่น ท้องถิ่นอำเภอแม่ระมาด
         ๑๓.  นายไชยยันต์  อุดปิน(แทน) หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าแม่ตื่น
         ๑๔.  นายประสาท  กำเนิด หัวหน้าหน่วยอุทยานแห่งชาติขุนเขาพะวอ
         ๑๕.  นายสมชาย  รอดพนา(แทน) หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ตก. ๙
         ๑๖.  ว่าที่ ร.ต.พัฒน  ตั้งปฏิบัติการ (แทน) ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จะเรา
        ๑๗.  นายสีทน  ปงรังสี                (แทน) นายกเทศมนตรีแม่จะเรา
       ๑๘.  นายมนตรี  คงพันธ์ (แทน) นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
        ๑๙.  นายมงคล  หมูสูบปาบ (แทน) นายก อบต.แม่ระมาด
         ๒๐.  ส.ต.ท.สมชาติ  วุฒินันท์   (แทน) นายก อบต.แม่ตื่น 
         ๒๑.  นางสาววิดวงดอน  ก๋าวงษ์ (แทน) นายก อบต.พระธาตุ
         ๒๒.  นางรัตนภรณ์  มะกรูดอินทร์ (แทน) ผอ. กศน.อ.แม่ระมาด
         ๒๓.  นายอนันต์  การังใจ กำนันตำบลแม่ระมาด
         ๒๔.  นายเนียน  หม่อนกันทา (แทน) กำนันตำบลแม่จะเรา
         ๒๕.  นายวิทยา  พันธ์ปัญญากรกุล  กำนันตำบลพระธาตุ
         ๒๖.  นายจ่างแก้ว  คีรียรรยง  กำนันตำบลสามหมื่น
         ๒๗.  จ.ส.อ.สุรชาติ  นิ่มศิริ (แทน) ผู้บังคับทหารราบ ที่ ๔๓๒
         ๒๘.  รอ.อานงค์นงค์  กันทะอู ผู้บังคับกองร้อยทหารพราน ที่ ๓๕๐๑
         ๒๙.  น.ส.อัญรัตน์  พุทธวงษ์ จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน  อบต.แม่ระมาด
        ๓๐.  นายวีระวุฒิ  ใหม่โม่ง กำนันตำบลแม่ตื่น
        ผู้ไม่มาร่วมประชุม
๑.  ปลัดอำเภองานป้องกัน
๒.  หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ตก. ๒
๓.  ท้องถิ่นอำเภอแม่ระมาด
๔.  กำนันตำบลแม่ตื่น
๕.  กำนันตำบลขะเนจื้อ
๖.  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ
๗.  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
๘.  นายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาด
 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายวีรวงศ์  สุบรรณพงษ์  ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ประธานในการประชุม  ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งมีสาระสำคัญ   ดังนี้
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานฯ -  เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดตากเข้ามาในพื้นที่  ท่านนายอำเภอ และปลัดอาวุโส ร่วมต้อนรับคณะผู้ว่าฯ จึงให้ผมดำเนินการไปก่อน แล้วท่านนายอำเภอจะเข้าประชุมภายหลัง
มติที่ประชุม - รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอแม่ระมาด  ครั้งที่  ๒ / ๒๕๕๗   เมื่อวันที่    ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗   ให้คณะกรรมการ    ทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมจากเว็บไซด์  www.aumphoe. com หากกรรมการท่านใดตรวจสอบรายงานการประชุมแล้วประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง ขอให้แจ้ง  ศพส. อ.แม่ระมาด  ทราบต่อไป 
มติที่ประชุม - รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่  ๒ / ๒๕๕๗  เมื่อวันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องแจ้งเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
๔.๑   เมื่อวันที่  ๒๐  มีนาคม  ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดพื้นที่จังหวัดตาก (โต๊ะข่าว) ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่เราจะเป็นฝิ่น ซึ่งทาง ปปส.ร่วมกับมูลนิธิ พีเอสไอ มีแนวทางการบำบัดโดยกำหนดให้นำมาตรการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (ฮาร์มรีดั๊กชั่น) มาทดลองดำเนินการในกลุ่มผู้ติดอย่างรุนแรงที่ยังเลิกเสพยาไม่ได้ และมีพฤติกรรมการเสพติดที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเองในแง่ของการติดเชื้อและแพร่เชื้อโรคร้ายแรง ไปยังครอบครัว ชุมชน สังคม
มติที่ประชุม - รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องรายงานผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหายาเสพติด (๗ แผน)
 แผนที่ ๑ แผนการสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด
๕.๑  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ระมาด
- การดำเนินการกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ตัวแทนพัฒนาการ อ.-  ความคืบหน้าในรอบเดือนที่ผ่านมา ร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ทั้งหมด ๓๑  กองทุน  เรื่องของสมาชิก เงิน เฝ้าระวังยาเสพติด ระดับเอ ๙  ระดับบี  ๑๑  ระดับซี ๗  มีการขยายศูนย์เรียนรู้บ้านแพ่แฮ ตำบลสามหมื่น จัดทำภูมิปัญญาท้องถิ่น เกี่ยวกับการทอผ้าพื้นเมืองโดยอนุมัติเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้กับสมาชิกไปประกอบอาชีพ
๕.๒  ศพส.อ.แม่ระมาด
- ดำเนินการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพกองกำลังภาคประชาชนต้านยาเสพติดตามแนวชายแดน เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๙  มีนาคม  ๒๕๕๗ ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔๕ ผู้เข้าอบรมจาก ๒๓ หมู่บ้าน จำนวน ๑๘๔ คน
ประธาน ฯ -  ขอขอบคุณคณะวิทยากรทุกท่านที่ทำให้โครงการนี้ลุล่วงไปด้วยดี
มติที่ประชุม - รับทราบ
แผนที่ ๒ แผนการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (Demand)
- โรงพยาบาลแม่ระมาด / สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
ตัวแทน รพ.แม่ระมาด -  ปัจจุบันมีผู้ป่วยเข้ารับการบำบัด ทั้งหมดเจ็ดสิบสองคน เป็นฝิ่นเจ็ดสิบคน ยาบ้าสมัครใจส่งมาจากประพฤติสองคน จำหน่ายจากบัญชีสามคน เนื่องจากไปเสพซ้ำ ได้รับข่าวว่ากลับไปสู่ชุมชนตอนแรกพ่อค้าให้กินฟรี ครั้งต่อไปต้องซื้อกินเอง การบำบัดจริงจริงแล้วเจ็ดสิบคน เลิกได้จริงๆแค่สามคน เท่านั้น  คนป่วยที่รับเมทาโดนจะไม่เหมือนฝิ่น ฝิ่นเสพแล้วจะมีจินตนาการมากกว่า 
ประธานฯ -  วันนี้ สถาบันธัญรักษ์จัดการประชุมโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่การปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ที่จังหวัดเชียงใหม่ แนวโน้มว่า มูลนิธิพีเอสไอ อาจมีการปรับวิธีการให้เข้ากับการบำบัดของเรา

ตัวแทน อบต.แม่ตื่น -  กรมให้เงินสนับสนุนการบำบัด  สามพันห้าร้อยบาทต่อคน กระบวนการบำบัดต้องครบเก้าหรือสิบสี่ วัน ทางตำบลแม่ระมาดจะเป็นยาบ้า  ทางแม่ตื่นส่วนมากจะเป็นฝิ่น ติดตามครบ ๑ ปี เมื่อสิ้นเดือน กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เหลือเสพเมทาโดน คนที่เสพเมทาโดนส่วนที่เหลือกลับไปเสพฝิ่นทั้งหมด ตอนนี้มี  พีเอสไอ เข้ามาเกี่ยวข้องการเข้าค่ายเป็นการบังคับจิตใจ ปีที่แล้ว อบต.แม่ตื่นทำยอดบำบัดเยอะ
ที่สุดแต่เบิกไม่ได้ ต้องคืนเงินทั้งหมด แล้วมีค่าติดตามหัวละสองพันห้าร้อยบาท
ประธานฯ -  สรุปคนเสพฝิ่นเป็นคนป่วยต้องกินยาตลอดจากผิดกฎหมายเป็นถูกกฎหมายเราต้องนำเข้ามอร์ฟิน จากต่างประเทศปีละหลายพันล้านบาท ทั้งที่เราสามารถผลิตได้เอง
มติที่ประชุม -  รับทราบ
แผนที่ ๓ แผนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด (Potential Demand)
-  โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 
-  โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม
รร.แม่จะเราฯ -  ตรวจพบครั้งที่หนึ่ง แจ้งผู้ปกครอง ตรวจพบครั้งที่สอง ส่งต่อไปให้โรงพยาบาลบำบัด เข้าสู่ กระบวนการโรงเรียนสีขาว เป็นห้องเรียนสีขาวมีคณะกรรมการห้องละสิบหกคน เรื่องการเรียน  ระเบียบวินัย ตั้งกรรมการออกมาแต่ละฝ่าย  อย่างวันนี้ผลการเรียนไม่ดีต้องไปนอนบ้านเพื่อน เด็ก พวกนี้ไม่ค่อยอยู่บ้าน ต้องย้ายไปหาเพื่อนใหม่ เป็นแนวทางช่วยเหลือเด็ก  ทางโรงเรียนมีโครงการ อบรมต่อต้านสมัครเข้าโรงเรียนสีขาว ปีที่แล้วได้รางวัลดีเด่นที่หนึ่งของจังหวัด และกำลังส่งเข้า ประกวดระดับเขตต่อไป
ประธานฯ -  ขนาดอยู่กับพ่อกับแม่ยังเอาไม่อยู่ยกเว้นเข้าวัดไป
มติที่ประชุม -  รับทราบ
-  นายเชวงศักดิ์  ใจคำ  นายอำเภอแม่ระมาด เข้ามาเป็นประธาน ในที่ประชุมดำเนินการต่อ 
แผนที่ ๔ แผนการปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย
-  เมื่อวันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  ศพส.อ.แม่ระมาด ร่วมกับ กองร้อยตำรวจ ตระเวนชายแดน ที่ ๓๔๕ ดำเนินการตัดทำลายพืชเสพติด (ฝิ่น) พื้นที่บ้านตะยะเด หมู่ ๑๓  
ต.แม่ตื่น  จำนวน ๔ แปลง รวมเนื้อที่  ๒  ไร่ 
-  เมื่อวันที่  ๒๖ – ๒๘  กุมภาพันธ์  ศพส.อ.แม่ระมาด  ร่วมกับ กองร้อยตำรวจ ตระเวนชายแดน ที่ ๓๔๕   จนท.ป่าไม้เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าแม่ตื่น  จนท.ตำรวจป่าไม้ 
ร่วมดำเนินการตัดทำลายพืชเสพติด (ฝิ่น) พื้นที่บ้านห้วยพลู หมู่ที่  ๔ ห้วยหมาบ้า หมู่ที่  ๙
ตำบลแม่ตื่น  จำนวน  ๑๙  แปลง  รวมเนื้อที่  ๘ ไร่ ๓ งาน ๑๙  ตารางวา
- สภ.แม่ระมาด 
สรุป พ.ร.บ.ยาเสพติด  จำนวน  ๕  คดี
๑. คดีอาญาที่  ๒๙/๕๗
/ข้อกล่าวหา...  
- ๕ -

ข้อกล่าวหา  ผลิตยาเสพติดประเภท ๒ (ฝิ่น) และมีไว้ในครอบครองยาเสพติดประเภท ๕ โดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ต้องหา     - 
ของกลาง   พื้นที่ปลูกฝิ่น  ๒ ไร่  ๑  งาน 
สถานที่เกิดเหตุ - พื้นที่บ้านตะยะเด ม.๑๓ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จังหวัดตาก เมื่อวันที่  ๒๔  ก.พ.                      ๒๕๕๗
๒. คดีอาญาที่  ๓๘/๕๗  ยึดทรัพย์ที่  ๓๘/๕๗  ยึดทรัพย์ที่  ๓๑ / ๕๗ 
ข้อกล่าวหา  ร่วมกันมียาเสพติดประเภท ๑ (ยาบ้า)เพื่อจำหน่ายและหลบหนีเข้าเมืองโดยไม่ได้รับ            อนุญาต
ผู้ต้องหา  นายสมศักดิ์  สุริโน  อายุ  ๔๖  ปี  ที่อยู่ ๒๒๖  ม.๖  ต.แม่ระมาด  อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    นางปิเล  ไม่มีนามสกุล สัญชาติพม่า อายุ ๓๘  ที่อยู่ ๒๒๖ ม.๖ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
ของกลาง  ยาบ้า  ๑๔๘  เม็ด
สถานที่เกิดเหตุ  ม.๖  ต.แม่ระมาด  อ.แม่ระมาด  จ.ตาก
๓. คดีอาญาที่  ๔๐ – ๕๘ / ๕๗ ยึดทรัพย์ที่ ๓๓ – ๕๐/๕๗ 
ข้อกล่าวหา  มียาเสพติดให้โทษประเภท ๕ (พืชฝิ่น) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต , ผลิตยา      เสพติดให้โทษประเภท ๒ (ฝิ่น) โดยไม่ได้รับอนุญาต
ผู้ต้องหา  -
ของกลาง  พื้นที่ถูกบุกรุกแผ้วถาง  จำนวน  ๑๙  แปลง  เนื้อที่  ๒๒  ไร่  ๓  งาน  ๒๙  ตรว. 
สถานที่เกิดเหตุ  พื้นที่ บ้านพะละดอ หมู่ ๔  , บ้านห้วยผาดำ  หมู่ ๙ ตำบลแม่ตื่น  อำเภอแม่ระมาด                       จังหวัดตาก  เมื่อวันที่  ๒๖- ๒๘  ก.พ. ๒๕๕๗
๔.  คดีอาญาที่  ๖๘ / ๕๗ ยึดทรัพย์ที่  ๖๐ / ๕๗ 
ข้อกล่าวหา  มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญา ผู้ต้องหา   นายสอน  เขียวใจงาม อายุ ๕๒ ปี ที่อยู่ ๖ ม.๖ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
   ของกลาง  ยาบ้า ๕๐  เม็ด
สถานที่เกิดเหตุ  ถนนในหมู่บ้านป่าไม้ห้า  ม.๖  ต.แม่ระมาด  จ.ตาก  เมื่อวันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๗
ตัวแทน สภ.แม่ระมาด - กรณีจับผู้ต้องหาค้ายาบ้าลุล่วงไปด้วยดีก็เพราะการมีส่วนร่วมของผู้ใหญ่บุญมี  สวนดอก  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖  ตำบลแม่ระมาด  ประสานมายังชุดสืบที่โรงพักและร่วมชี้เป้าจับกุม 
ประธานฯ - ในกรณีของการลักลอบปลูกฝิ่น มันจะเป็นกระบวนการส่งต่อข้อมูลซึ่งกันและกัน ต้องนั่งคุยกันเรา อยากได้ข้อมูลเบื้องต้น คนนี้ชื่ออะไร อยู่ที่ไหน เอาข้อมูลมาคุยมาวิเคราะห์กัน เอาข้อมูลผู้ปลูกมาถ้า ได้ สักเคส สองเคส กระบวนการจะเริ่มหายไป ที่ผมได้ไปประชุมมาก็ต้องเรียนให้ท่านทราบ
มติที่ประชุม -  รับทราบ
/แผนที่ ๕...

- ๖ -
แผนที่ ๕ แผนความร่วมมือระหว่างประเทศ (ความร่วมมือระดับท้องถิ่น วังผา – ก๊กโก่)
- ไม่มีการดำเนินการ
มติที่ประชุม -  ไม่มี
แผนที่ ๖ แผนสกัดกั้นยาเสพติด
- หน่วยทหารในพื้นที่ ชุด มว.ปล.ที่ ๒ ร้อย ๔๓๒  (จุดตรวจพะละ)
ตัวแทน ร้อย ร.๔๓๒ -  หน่วยทำการตรวจตลอด ๒๔ ชั่วโมง  ไม่มีการปิด โดยใช้วิธีการใช้สุนัขดมกลิ่นในการตรวจค้น    ข้างต้น
- กองร้อย ตชด.ที่ ๓๔๕ 
ตัวแทน ร้อย ตชด.๓๔๕ -  ดำเนินการส่งทำแผนประจำปี ตามคำสั่ง ผบ.ร้อย 
- กองร้อยทหารพราน ที่ ๓๕๐๑
ร้อย ทพ.๓๕๐๑ -  เดือนที่แล้วตัดทำลายไร่ฝิ่นที่อำเภอท่าสองยาง รวมแปลงเล็กแปลงน้อยร่วมสามร้อยแปลง เดือน ต่อไปจะทำเนินการในพื้นที่บ้านทุ่งต้นงิ้ว ตำบลแม่ตื่น
-  ฝ่ายความมั่นคง / ร้อย อส.อ.แม่ระมาด
ฝ่ายเลขาฯ -  เมื่อวันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  ศพส.อ.แม่ระมาด  ร่วมกับ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่  ๓๔๕  ตัดทำลายพืชเสพติด (ฝิ่น) พื้นที่บ้านตะยะเด  ม.๑๓ ต.แม่ตื่น ต.แม่ระมาด จำนวน ๔ แปลง  พื้นที่ปลูกฝิ่น ๒ ไร่ ๑ งาน
-  เมื่อวันที่  ๒๖ – ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  ศพส.อ.แม่ระมาด  ร่วมกับ กองร้อยตำรวจตระเวน  จนท.ตำรวจป่าไม้เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าแม่ตื่น จนท.ตำรวจป่าไม้ ร่วมกันตัดทำลายพืชเสพติด(ฝิ่น)  พื้นที่บ้านห้วยพลู ม.๔ บ้านห้วยหมาบ้า ม.๙  ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จำนวน  ๑๙ แปลง พื้นที่ปลูกฝิ่น   ๘ ไร่ ๓ งาน  ๑๙  ตารางวา 
มติที่ประชุม -  รับทราบ
แผนที่ ๗ แผนบริหารจัดการแบบบูรณาการ
- เทศบาลตำบลแม่ระมาด
-  ไม่มี
- เทศบาลตำบลแม่จะเรา
-  ไม่มี
- เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
ตัวแทน ทต.ทุ่งหลวง - การขอรับเงินอุดหนุนของอำเภอตอนนี้กำลังพิจารณาเรื่องเงินอุดหนุน เนื่องจากเงินอุดหนุนจาก      ภาครัฐไม่เข้ามา
- องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
/ตัวแทน อบต…
- ๗ -

ตัวแทน อบต.แม่ระมาด -  ดำเนินการโอนเงินอุดหนุนของหน่วยงานให้อำเภอแล้ว
- องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
-  ไม่มี
- องค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ
-  ไม่มี
- องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
-  ไม่มี
- องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น

ตัวแทน อบต.แม่ตื่น - ในส่วนของทางอบต.แม่ตื่น จะเริ่มโครงการบำบัดโดยใช้เมทาโดนหลังสงกรานต์เป็นอย่างช้า และจัด   ประเพณีสงกรานต์ขึ้น  ในวันที่  ๙ – ๑๑  เมษายน  ๒๕๕๗ 
มติที่ประชุม -  รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่องอื่นๆ
-  กำหนดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอ
แม่ระมาด และประชุมคณะกรรมการรักษาความความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย อำเภอแม่ระมาด  ครั้งที่  ๓ / ๒๕๕๗  ในวันที่  ๒๑  เมษายน  ๒๕๕๗  (ทั้งนี้ หากมีการ เปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป)
มติที่ประชุม -  รับทราบ
-  เลิกประชุม  เวลา  ๑๔.๓๐  น.

ลงชื่อ ม.ญ.สมิต  ไชยเมืองชื่น ผู้บันทึกรายงานการประชุม
 (สมิต  ไชยเมืองชื่น)
   อส.อ.แม่ระมาด

ลงชื่อ นายวีรวงศ์  สุบรรณพงษ์ ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(วีรวงศ์  สุบรรณพงษ์)
   ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง


 

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 09/04/2014
โดย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๗
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอแม่ระมาด
อำเภอแม่ระมาด ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๗
วันพฤหัสบดีที่  ๓  เมษายน  ๒๕๕๗  เวลา  ๐๘.๓๐  น.
ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด  (ชั้น  ๒ )
……………………………….
ผู้เข้าประชุม
๑. นายเชวงศักดิ์  ใจคำ นายอำเภอแม่ระมาด
๒. นายเลิศศักดิ์  ทับผึ้ง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร  
    งานปกครอง
๔. พ.ต.ท.เอกพล  จินดาทจักร (แทน)ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร
    แม่ระมาด 
  ๓. นายพิทักษ์  ศิลา (แทน)ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
     แม่ระมาด
๔. นายพงษ์ศักดิ์  เชาว์น้อย (แทน)สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
๕. นายเฉลียว  ทองทิน เกษตรอำเภอแม่ระมาด
๖. นายคะนอง  อินทร์พรม ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด
๗. จ.ส.อ.มนัส  ทองศณ (แทน)สัสดีอำเภอแม่ระมาด
๘. นายธงไชย  สิงห์วิเศษ พัฒนาการอำเภอแม่ระมาด
๙. นางยุพิน  วงษ์หมื่น ท้องถิ่นอำเภอแม่ระมาด
๑๐. นายณัฐภาส  ศิริรัตน์ ที่ดินอำเภอแม่ระมาด
๑๑. นายไชยยันต์  อุดปิน (แทน)หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
      แม่ตื่น
๑๒. นายปราสาธน์  สุวรรณ์ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่  
      ตก  ๒  (ขะเนจื้อ)
๑๓. นายประภาส  ผิวอ่อน (แทน)หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่
      ตก  ๙  (แม่จะเรา)
๑๔. ว่าที่  ร.ต.ณัฐกิตติ์  คำน่าน (แทน)นายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาด
๑๕. นายบุญส่ง  บูลย์ประมุข นายกเทศมนตรีตำบลแม่จะเรา
๑๖. นายมนตรี  คงพันธ์ (แทน)นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
๑๗. นายสมนึก  ปู่อ้าย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
๑๘. จ.ส.ท.บรรจง  ยะดอนใจ (แทน)นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ
๑๙. นายวีระพล  บูชาคุณธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
๒๐. นายจิระภาส  ศรีวนาตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
๒๑. นายเฉลิมเกียรติ  บูลย์ประมุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
๒๒. นางสาวนราภรณ์  ช้างทอง ปลัดอำเภอแม่ระมาด
ผู้ไม่มาประชุม  
  ๑.  นางวรรณทณี  ใคร่น้ำ หัวหน้าสรรพากรพื้นที่สาขาอำเภอแม่ระมาด(ติดราชการ)
  ๒.  นายวิเชียร  สอนแย้ม หมวดการทางแม่ระมาด(ติดราชการ)
ผู้ร่วมประชุม
๑. นายอนันต์  การังใจ กำนันตำบลแม่ระมาด
๒. นายภาณุเดช  สุนศรี กำนันตำบลแม่จะเรา
๓. นายวิทยา    พันธ์ปัญญากรกุล       กำนันตำบลพระธาตุ
๔. นายมูล  นามโทยะ กำนันตำบลขะเนจื้อ
๕. นายวีระวุฒิ  ใหม่โม่ง กำนันตำบลแม่ตื่น
๖. นายจ่างแก้ว  คีรียรรยง กำนันตำบลสามหมื่น
๗. ว่าที่ ร.อ.ณัฐกิตติ์  คำน่าน ปลัดเทศบาลตำบลแม่ระมาด
  ๘. นายมนตรี  คงพันธ์ (แทน)ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
๙. นายศิริวัฒน์  เพ็งสันเที๊ยะ (แทน)ปลัดเทศบาลตำบลแม่จะเรา
  ๑๐. นายอรรคเดช  สีตุ้ย  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
๑๑.  สตท.สมชาติ  วุฒินันท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
๑๒.  นายกรกฤศ  วันธนานันท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
๑๓.  จ.ส.ท.บรรจง  ยะดอนใจ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ
๑๔. น.ส.ณัฐชนก  กันทะวงษ์ รักษาการ ผอ.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
๑๕. นายสมเนตร  ฉ่ำสุภาพ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.)
สาขาแม่ระมาด 
๑๖. นายพงศ์พันธุ์  พรหมสวาสดิ์ ผู้จัดการธนาคารออมสิน  สาขาแม่ระมาด
๑๗.  นายนิมิตร  หาญกิตติมงคล   ผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย  สาขาแม่ระมาด
๑๘. นายธรรมสรณ์  แสงโชติ ผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที 
๑๙. นายณัฐพล  ทองคันยา (แทน)ประธานศูนย์ประสานงานโรงเรียนอำเภอแม่ระมาด
๒๐. ร.อ.ณัฐวัฒน์  กันทะปรีชา ผู้บังคับกองร้อยทหารราบที่ ๔๓๒
๒๑. นายอรุณ  กองห้าห้อง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ระมาด
  ๒๒. นางสาวรุ่งอรุณ  กลิ่นหอม (แทน)ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ระมาด
  ๒๓. นางสาวกิติวณา  แสงมณิช (แทน)ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย (สาขาแม่ระมาด)
๒๔.  นายกฤตนันท์  พึ่งพาณิชย์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  เขตแม่ระมาด

เริ่มประชุมเวลา   ๐๘. ๓๐  น. 
       เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายเชวงศักดิ์  ใจคำ  นายอำเภอแม่ระมาดได้กล่าวเปิดการประชุม
ประจำเดือนเมษายน  ๒๕๕๗   มีดังนี้


ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑  ขอแนะนำข้าราชการที่ได้มาปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด  
จำนวน  ๑  ท่าน  คือ
นายวิเชียร  สอนแย้ม  ย้ายมาจากหมวดการทางท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง  จังหวัดตาก  มารับตำแหน่งหัวหน้าหมวดการทางแม่ระมาด  เมื่อวันที่ ๓  มีนาคม  ๒๕๕๗  
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๒  การเลือกตั้ง  สมาชิกวุฒิสภา  (สว.)
แจ้งผลผู้ที่ได้รับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาสูงสุดในจังหวัดตาก  
ได้แก่  นายชิงชัย  ก่อประภากิจ
หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกส่วนราชการ  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  กำนันผู้ใหญ่บ้าน  ที่ได้ให้การสนับสนุนบุคลากรมาร่วมเป็นกรรมการประจำ
หน่วยเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา  (สว.)  ในครั้งนี้  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ไม่มีเรื่องร้องเรียนและแจ้งผลผู้ที่ได้รับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาสูงสุดในจังหวัดตาก  ได้แก่  ลำดับที่ ๑ นายชิงชัย  ก่อประภากิจ  ผู้สมัครหมายเลข  ได้คะแนน ๙,๖๐๙  คะแนน ลำดับที่  ๒  พ.ต.ท.อนุรักษ์  จิรจิตร  ผู้สมัครหมายเลข  ๒  ได้คะแนน ๓,๑๔๙ ลำดับที่ ๓ พล.ท.ไกรสีห์ 
โสภโภดร  ผู้สมัครหายเลข  ๓  ได้คะแนน  ๘๔๓  ลำดับที่  ๔  พล.ต.พรชัย  เอี่ยมสนิทอมร  ผู้สมัครหมายเลข  ๔  ได้คะแนน  ๖๕๐  และลำดับที่  ๕  นายฟรีอี  เละเซ็น  ผู้สมัครหมายเลข  ๑  ได้คะแนน  ๔๗๘
มติที่ประชุม           รับทราบ
  ๑.๓  ประกาศอำเภอแม่ระมาด  เรื่อง  ห้ามช็อตปลา  ระเบิดปลา  และวางยาเบื่อปลา
เนื่องด้วยประกาศกระทรวงการเกษตร  เรื่อง  “กำหนดฤดูปลาวางไข่  และกำหนดชนิด  ขนาด  และวิธีใช้เครื่องมือทำการประมง  “วันที่  ๑๖  พฤษภาคม – ๑๕  กันยายน  ของทุกปี  เป็นฤดูปลาวางไข่  เพื่อสงวนพันธุ์สัตว์น้ำจืดที่กำลังมีไข่  และวางไข่เลี้ยงลูก  ไม่ให้ถูกทำลายเกินสมควร  โดยกำหนดห้ามทำการประมงหรือวิธีการอื่นๆ  ในการจับสัตว์น้ำ  หรือแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ ในท้องที่ทุกจังหวัดโดยเด็ดขาด  เว้นแต่เครื่องมือตามชนิด  ขนาด  และวิธีการที่อนุญาต  เว้นแต่การประมงในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำทำการประมงเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ  หรือรวบรวมลูกสัตว์น้ำหรือสัตว์น้ำในวัยอ่อนวัตถุประสงค์ในการเพาะเลี้ยง  โดยได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมประมงเป็นหนังสือ  และทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำด้วยเครื่องมือทำการประมงตามชนิด  ขนาด  และวิธี  ดังนี้  คือ  เบ็ดทุกชนิด  เว้นแต่เบ็ดราว  ตะแกรง  สวิง  ช้อน  ยอ  ซึ่งมีขนาดปากกว้างไม่เกิน  ๒  เมตร  ไซ  ตุ้ม  อีจู  ลัน  โปง  และโทง  โดยเครื่องมือเหล่านี้ห้ามไม่ให้ทำการประมงด้วยวิธีตั้งแต่สามเครื่องมือขึ้นไป


เพื่อเพิ่มมาตรการที่เข้มข้นขึ้น  อำเภอแม่ระมาด  จึงขอความร่วมมือให้ประชาชนงดจับปลาด้วยวิธีการซ็อตปลา  ระเบิดปลา  โดยเด็ดขาด  ในทุกฤดู  ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดตาม  พ.ร.บ.  การประมง  พ.ศ.  ๒๔๙๐  ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี  
และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นแสนบาทและหากผู้ใดมีไว้ครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสัตว์น้ำ  ได้มาโดยรู้ว่าได้มาจากการกระทำผิดดังกล่าว  มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี  และปรับไม่เกินห้าพันบาท
ประธาน เนื่องจากการกระทำดังกล่าว  เป็นการทำลายธรรมชาติ  เพราะการซ็อตปลา
ระเบิดปลา  จะทำให้ปลาตายจำนวนมาก  แต่ปลาจะสูญพันธุ์  อำเภอจึงได้มีมาตรการนี้
ขึ้นโดยมีกฎหมายบังคับ  
มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๔  ประกาศอำเภอแม่ระมาด เรื่อง  การประกวดแหล่งน้ำสวยงาม  และเขตอนุรักษ์
พันธุ์สัตว์น้ำ
แหล่งน้ำเป็นที่ที่มีความสำคัญต่อประชาชนเป็นอย่างมาก  เนื่องจากราษฎรในพื้นที่ได้ใช้ในการทำเกษตรกรรม  และเป็นแหล่งจับสัตว์น้ำธรรมชาติที่มีน้ำตลอดทั้งปี  ปัจจุบันพบว่า  แหล่งน้ำดังกล่าวได้ตื้นเขิน  ไม่สามารถเก็บกักน้ำได้มากนัก  ปริมาณสัตว์น้ำได้มีจำนวนลดลง  ขาดการปรับปรุงดูแลรักษา  และมีการจับสัตว์น้ำเกินปริมาณ  และผิดวิธี

จากสภาพปัญหาดังกล่าว  อำเภอแม่ระมาดจึงได้จัดประกวดแหล่งน้ำสวยงามและเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ  เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์  และการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน  เกิดประโยชน์สูงสุดและเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ  รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว  โดยมีหลักเกณฑ์การตัดสิน  คือ
๑.  เป็นแหล่งน้ำที่มีการอนุรักษ์  และการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน  และเกิดประโยชน์สูงสุด
๒.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อให้หมู่บ้าน/ชุมชน  มีส่วนร่วมในการดำเนินการ  และบริหารจัดการแหล่งน้ำ
๓.  หมู่บ้าน/ชุมชน  ได้ร่วมวางกฎ  ระเบียบ  ในการดำเนินการในแหล่งน้ำสาธารณะ
หมู่บ้าน/ชุมชน  ที่เข้าร่วมประกวด  หากได้รับการพิจารณาติดสินจากคณะกรรมการจะได้รับรางวัล  ดังนี้
รางวัลที่  ๑  โล่เกียรติคุณ  และเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล จำนวน  ๕,๐๐๐  บาท
รางวัลที่  ๒  โล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล จำนวน  ๓,๐๐๐  บาท
รางวัลที่  ๓  โล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล  จำนวน  ๒,๐๐๐  บาท


ประธาน เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ปลา  และรักษาแหล่งน้ำที่เป็นที่อยู่อาศัยของปลา  (วังปลา)  
ให้สวยงาม  ตำบลแม่ระมาดได้ดำเนินการแล้ว  ๑  จุด  คือบ้านไหล่ท่า  หมู่ที่  ๓  และจะมี
การประกวดติดตาม  โดยมีกรรมการไปตรวจให้คะแนน  จะมีการมอบรางวัลให้หมู่บ้าน/ชุนชน 
ด้วย
มติที่ประชุม        รับทราบ

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ประจำเดือนมีนาคม  ๒๕๕๗
ขอให้เปิดดูได้ที่ Website:www.amphoe.com
มติที่ประชุม          รับทราบ

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมที่ผ่านมา

มติที่ประชุม          ไม่มี

ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑  การจัดงานประเพณีแห่ไม้ก๊ำสะหรี  สืบสานอัตลักษณ์ล้านนา  
และการแข่งขันกลองหลวง  ประจำปี  ๒๕๕๗  (สำนักงานอำเภอ)
ด้วยอำเภอแม่ระมาด  ได้จัดทำโครงการจัดงานประเพณีไม้ก๊ำสะหรี  (ไม้ค้ำต้นโพธิ์) สืบสานอัตลักษณ์ล้านนา  และการแข่งขันกองหลวงประจำปี  ๒๕๕๗  ขึ้นในวันที่  ๑๓  เมษายน  ๒๕๕๗  ณ  วัดดอนแก้ว  หมู่ที่  ๖  ตำบลแม่ระมาด  จะมีการประกวดขบวนแห่ไม้ก๊ำสะหรี  การแข่งขันตีกลองหลวง  และการประกวดเจดีย์ทราย
หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง อำเภอแม่ระมาด  ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่ระมาด  จัดงานประเพณีแห่ไม้ก๊ำสะหรี
 สืบสานอัตลักษณ์ล้านนาและการแข่งขันกลองหลวง  ประจำปี  ๒๕๕๗ ในวันที่  ๑๓  เมษายน 
 ๒๕๕๗  ณ  วัดดอนแก้ว  หมู่ที่  ๖  ตำบลแม่ระมาด  กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย
ประกวดขบวนแห่ไม้ก๊ำสะหรี  (ไม้ค้ำต้นโพธิ์), ประกวดตีกลองหลวงและประกวดก่อเจดีย์ทราย
จึงขอเชิญชวนทุกส่วนราชการ  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้นำชุมชนได้นำประชาชนเข้าร่วมงานประเพณีดังกล่าว  ขอให้แต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง  อำเภอจะสนับสนุนค่าพาหนะและรางวัลสำหรับการประกวดต่างๆ
ประธาน   หลังจากเสร็จการประชุม ผมขอเชิญกำนันทุกตำบลเข้าร่วมประชุมเพื่อพูดคุยเรื่องการ
ประเพณีไม้ก๊ำสหรีฯ  ณ  วัดดอนแก้ว  ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหินอ่อนที่ชาวอำเภอ
แม่ระมาดเคารพนับถือ ไฮไลท์ของงานนายอำเภอจะโชว์เล่นซึง  และคั่วข้าวตอกเพื่อเปิดถนน
ข้าวตอก 

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ระมาด เนื่องจากปีนี้เป็นปีที่  ๙๐  ของการก่อสร้างวัดดอนแก้ว,  พระพุทธรูปหินอ่อน,
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง ซึ่งท่านครูบาขาวปี๋ได้เป็นผู้ริเริ่มก่อสร้างไว้ด้วย  
จึงอยากจะทำเป็นแบบล้านนา  ส่วนขบวนแห่ขอให้ใช้เกวียน  หรือเสลียงแบบล้านนาหลีกเลี่ยงการรถที่ทันสมัย  โดยเริ่มปีนี้เป็นปีแรก  และขอความร่วมมือทุกคนที่ร่วมขบวนแห่งงดดื่มแอลกอฮอล์
มติที่ประชุม          รับทราบ

๔.๒  การจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวนายอำเภอแม่ระมาด  ประจำปี  ๒๕๕๗
  ( สำนักงาน )
ด้วยเทศกาลวันสงกรานต์ทุกปีที่ผ่านมา  อำเภอแม่ระมาดได้จัดงานประเพณีรดน้ำ
ดำหัวนายอำเภอแม่ระมาดมาโดยตลอด  เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม  สำหรับในปี  ๒๕๕๗  อำเภอได้กำหนดจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวนายอำเภอแม่ระมาด 
ในวันอังคารที่  ๒๒  เมษายน  ๒๕๕๗    โดยมีกำหนดการ  ดังนี้
เวลา  ๑๔.๐๐  น. -  ข้าราชการ  พ่อค้าและประชาชนอำเภอแม่ระมาด
    พร้อมกัน  ณ  บ้านพักนายอำเภอแม่ระมาด
เวลา  ๑๔.๓๙  น. -  กล่าวขอพรจากนายอำเภอแม่ระมาด  โดยปลัดอำเภอ
   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง  และนายอำเภอ
   กล่าวอวยพรเนื่องในวันสงกานต์  ประจำปี  ๒๕๕๗
-  สรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำดำหัวนายอำเภอ
    แม่ระมาด  และเล่นสงกรานต์ตามประเพณีนิยม
จึงขอเชิญท่าน  ข้าราชการ  พนักงานและลูกจ้างในสังกัดเข้าร่วมและรดน้ำดำหัวนายอำเภอ
แม่ระมาด  ในวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน
มติที่ประชุม          รับทราบ

๔.๓  การดำเนินโครงการ “นายอำเภอเยี่ยมวัด ทำบุญวันพระ” (สำนักงานอำเภอ)
ด้วยอำเภอแม่ระมาด ได้มีการจัดทำโครงการ “นายอำเภอเยี่ยมวัด ทำบุญวันพระ” ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาได้แก่ การทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรม ในธรรมสวนะหรือวันพระ ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ให้มีความใกล้ชิด ยิ่งขึ้น อำเภอ         แม่ระมาดจึงขอเชิญท่านและข้าราชการในสังกัด ร่วมกิจกรรมเข้าวัดทำบุญด้วยการนำอาหาร (ปิ่นโต) ไปร่วมทำบุญ  ในวันจันทร์ที่ ๒๘  เมษายน  ๒๕๕๗  ซึ่งตรงกับวันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๕  ณ  วัดบ้านทุ่งมะขามป้อม  หมู่ที่  ๔  ตำบลพระธาตุ ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ระมาด  และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ระมาดเป็นเจ้าภาพหลัก
มติที่ประชุม          รับทราบ


๔.๔  การดำเนินการป้องกันเหตุห้วงเดือนเมษายน  ๒๕๕๗  (ฝ่ายความมั่นคง)
ด้วยในห้วงเดือนเมษายน  ๒๕๕๗  มีวันหยุดราชการต่อเนื่องหลายวัน  โดยเฉพาะในเทศกาลวันสงกรานต์  ปี  ๒๕๕๗  ที่จะมีชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางกลับภูมิลำเนา  เพื่อไปพักผ่อนและท่องเที่ยวรวมทั้งร่วมกิจกรรมรื่นเริงจำนวนมาก

เพื่อเป็นการป้องกันการก่อเหตุที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย  จึงให้ส่วนราชการดำเนินการ  ดังนี้
๑. ดำเนินมาตรการทางการข่าวเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคล/บุคลที่อาจก่อเหตุที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย  พร้อมทั้งดำเนินมาตรการเชิงรุก  เพื่อป้องกันเหตุ
๒.  ประสานงานบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ  สถานที่สำคัญ  แหล่งท่องเที่ยว  รวมทั้งสถานที่ที่ประชาชนรวมตัวกันหนาแน่น  อาทิ  สถานที่ขนส่ง  สนามบิน  สถานที่จัดงานสงกรานต์หลักของจังหวัด  ทั้งนี้  ให้จังหวัดประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ
๓.  สำหรับการดำเนินมาตรการป้องกันการก่อเหตุข้างต้นให้ดำเนินการควบคู่ไปกับการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมทั้งการป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบนำยาเสพติดเข้าประเทศในห้วงเทศกาลโดยระมัดระวังมิให้กระทบต่อบรรยากาศการท่องเที่ยวของจังหวัด

ประธาน ให้ระวังการดื่มของมึนเมาที่เป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์  
และให้เจ้าหน้าที่อยู่ด่านให้ตรวจตราอย่างจริงจัง
มติที่ประชุม          รับทราบ

๔.๕  การชี้แจงประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจแก่ประชาชน  สถานการณ์การเมือง
ในปัจจุบัน  (ฝ่ายความมั่นคง) 
เพื่อให้เกิดความมั่นคงแห่งรัฐ  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  กระทรวงมหาดไทย  จึงให้จังหวัดและอำเภอดำเนินการ  ดังนี้
๑.  ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด  อำเภอ  ในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์  เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  น้อมนำแนวทางพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติในการสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นในสังคม  โดยเฉพาะการปลูกจิตสำนึกให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชนตั้งแต่ระดับครอบครัวจึงถึงระดับชุมชน  เพื่อเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างเป็นรูปธรรม
๒.  สร้างความเข้าใจกับประชาชนให้ทราบข้อเท็จจริงหลักการปกครองของประเทศตามรัฐธรรมนูญการปกครองของราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๑  และมาตรา  ๒  แก่ประชาชนและกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ  ในพื้นที่ทราบ  
๓.  ให้ติดตามพฤติกรรม/ความเคลื่อนไหวการชุมนุนของกลุ่มมวลชนทุกกลุ่ม  ตลอดจนติดตามตรวจสอบพฤติกรรมของกลุ่มมวลชนที่มีแนวโน้มในการใช้ความรุนแรงที่ผิดกฎหมาย  ใช้คำคำพูดยั่วยุปลุกปั่นอันอานนำไปสู่ความรุนแรง  ให้ผู้ว่าราชการวางแผนป้องกันไม่ให้เกิดเหตุดังกล่าว 
๔.  ให้พิจารณาหาแนวทางในการป้องปรามและยุติการเข้าเผชิญหน้า/  ปะทะกันระหว่างกลุ่มมวลชนที่มีความเห็นต่างๆ  รวมทั้งหามาตรการในการควบคุม  ป้องกันการจัดหาและสะสมอาวุธร้ายแรงและติดตามเฝ้าระวังตรวจสอบสถานีวิทยุชุมชนในพื้นที่  ให้นำเสนอความคิดเห็นทางการเมืองจากฝ่ายต่างๆ  อย่างรอบด้าน

ประธาน ในส่วนของอำเภอแม่ระมาดสถานการณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ไม่มีเหตุรุนแรง
มติที่ประชุม          รับทราบ

ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องจากหน่วยงานต่าง ๆ
๕.๑  โรงพยาบาลแม่ระมาด
สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล  ประจำเดือนมีนาคม  ๒๕๕๗
๑.  โรงพยาบาลแม่ระมาดได้ออกหน่วยค้นหาและตรวจรักษาโรคมาลาเรียเคลื่อนที่  
ที่บ้านเมยผู้ใหญ่ปุ่ม,  เมยกำนันสุข,  เมยห้วยไผ่,  เมยแม่มาลัย  และเมยน้ำดิบบอนหวาน 
เดือนมีนาคม  ๒๕๕๗ มีผู้รับการตรวจรักษา จำนวน ๓๒  ราย พบเชื้อมาลาเรีย จำนวน ๑ ราย  คิดเป็นร้อยละ  ๓.๑๒  เป็นเชื้อ  PF.  ผู้ป่วยมีแนวโน้มลดลง
๒.  วันที่  ๕  มีนาคม  ๒๕๕๗  โรงพยาบาลแม่ระมาด  รณรงค์กวาดล้างโรคโปลิโอ  ครั้งที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๕๗  ในกลุ่มประชากรต่างด้าวเขตพื้นที่ตำบลแม่ระมาดมีผู้รับบริการ จำนวน  ๔๑๑  คน
๓.  วันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๗ โรงพยาบาลแม่ระมาด  ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดตาก  ดำเนินการตรวจร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารในเขตตำบลแม่ระมาด  ตามโครงการอาหารสะอาด  รสชาติอร่อยประจำปี  ๒๕๕๗
๔.  วันที่  ๑๒ – ๑๓  มีนาคม  ๒๕๕๗  โรงพยาบาลแม่ระมาดจัดอบรมพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคมาลาเรีย  ไข้เลือดออก  อุจจาระร่วง  โรคเอดส์  ไข้หวัดใหญ่  และวัณโรค  แก่อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวในเขตอำเภอแม่ระมาด  เพื่อเป็นการเฝ้าระวังโรคในช่วงฤดูแล้ง
๕.  วันที่  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๕๗  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ระมาดร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาดออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่  ณ  สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ  ตำบลแม่จะเรา  ได้โลหิต  จำนวน  ๑๒  ยูนิต


๖.  วันที่  ๒๕  มีนาคม  ๒๕๕๗  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ระมาด  ร่วมกิจกรรมโครงการ  “นายอำเภอเยี่ยมวัด  ทำบุญวันพระ”  ณ  วัดดอนมูล  หมู่ที่  ๓  ตำบลแม่ระมาด
๗.  วันที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๗  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ระมาด  ร่วมกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนรวมพลคนรักสุขภาพห่างไกลยาเสพติด  ประจำปี  ๒๕๕๗  ของอำเภอแม่ระมาด
๘.  วันที่  ๒๔ – ๒๗  มีนาคม  ๒๕๕๗  โรงพยาบาลจัดโครงการอบรมฟื้นฟูการพัฒนาศักยภาพบริการแพทย์ฉุกเฉินประจำปี  ๒๕๕๗  แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของโรงพยาบาล
แม่ระมาด,  โรงพยาบาล  สต.ทุกแห่ง  ทีมกู้ชีพ  ทีม  อปพร.ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่ระมาด  
๙.  วันที่  ๒๕  มีนาคม  ๒๕๕๗  โรงพยาบาลแม่ระมาดร่วมกับสาธารณสุขอำเภอ
แม่ระมาด  จัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ  ประจำปี  ๒๕๕๗  ณ  สนามโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย  มี  อสม.เข้าร่วมกิจกรรม  ประมาณ  ๑,๐๐๐  คน
๑๐.  วันที่  ๒๘  มีนาคม  ๒๕๕๗  โรงพยาบาลแม่ระมาด  ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด  กองร้อยตำรวจระเวนชายแดนที่  ๓๔๕  และส่วนราชการต่างๆ  ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  พอ.สว.  ณ  บ้านห้วยน้ำเย็น 

รอง  ผอ. โรงพยาบาล ทางโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่จะต้องเข้าไปตรวจหาคนไข้มาลาเรียในพื้นที่บ้าน
ห้วยปลากอง  หมู่ที่  ๑๑  ตำบลขะเนจื้อ  เป็นประจำทุกเดือนจึงอยากทราบว่าพื้นที่มีความปลอดภัยหรือไม่  และโรงพยาบาลมีความจำเป็นที่จะต้องสำรองโลหิต  ๗  วันอันตราย  ก็ขอให้ไปบริจาคโลหิต  หากมี  ๑๐  คนขึ้นไป  ทางโรงพยาบาลจะไปรับบริจาคถึงหน่วยงาน
มติที่ประชุม          รับทราบ

๕.๒  องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัด  กรม  กระทรวง  และรัฐบาล  
ระหว่างวันที่  ๒๕  กุมภาพันธ์ – ๒๕  มีนาคม  ๒๕๕๗
๑.  อุดหนุนเบี้ยยังชีพ,  ผู้พิการ,  ผู้ป่วยเอดส์  งบประมาณ  ๓๗๑,๘๐๐  บาท  ดำเนินการเสร็จ 
๒.  โครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ที่  ๒,๓,๔  งบประมาณ  ๓,๓๙๖,๓๖๙.๕๘  บาท  ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  ๑  บ้านห้วยป่าต้าง  งบประมาณ  ๒๔๔,๕๐๐  บาท  ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔.  อุดหนุนโครงการรวมพลังสร้างความยั่งยืนในการเอาชนะยาเสพติดแบบบูรณาการ  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๗  ของจังหวัดตาก  งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐  บาท  ดำเนินการแล้วเสร็จ

๕.  อุดหนุนโครงการรวมพลังงานสร้างความยั่งยืนเอาชนะยาเสพติดแบบบูรณาการ  งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐  บาท  ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  ๒  สายบ้านตีนธาตุ – 
ดอยเป็ก  งบประมาณ  ๘๑๓,๐๐๐  บาท  ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม  ๖  รายการ  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๔,๘๘๕,๑๖๙.๕๘  บาท  (สี่ล้านแปดแสนแปดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทห้าสิบแปดสตางค์)
มติที่ประชุม          รับทราบ

๕.๓  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
สรุปผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด  ประจำเดือน
มีนาคม  ๒๕๕๗
๑.  จัดทำโครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  ระหว่างวันที่  
๔ – ๖  มีนาคม  ๒๕๕๗  ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด  ตำบลแม่ระมาด  
๒.  จัดทำโครงการให้ความรู้เบื้องต้นการดูแลผู้สูงวัย  ประจำปี  ๒๕๕๗  ระหว่างวันที่  ๔ – ๖  มีนาคม  ๒๕๕๗  ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ระมาด
๓.  จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำปี  ๒๕๕๗  ระหว่างวันที่  ๒๕ – ๒๗  มีนาคม  ๒๕๕๗  ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด  ตำบลแม่ระมาด  อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก
๔.  จัดทำโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๖  ในวันที่  ๒๕  นาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันแกลลอน หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่ระมาด  อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก
มติที่ประชุม          รับทราบ

ระเบียบวาระที่  ๖ แผนปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ  ประจำเดือนเมษายน  ๒๕๕๗
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายที่  ๓
มติที่ประชุม          รับทราบ

ระเบียบวาระที่  ๗ เรื่องอื่น ๆ
ส.จ.แม่ระมาด ขอสรุปผลการดำเนินการในห้วงที่ผ่านมามีดังนี้
๑.  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตรถนนสาย  ม.๘  ต.แม่ระมาด 
 ไปเมยผู้ใหญ่ปุ่ม  ยาว  ๓,๕๐๐  เมตร

๒.  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตรถนนสาย  ม.๗  ต.แม่ระมาด
เชื่อมม.๑๑  ต.ขะเนจื้อ  ยาว  ๒,๕๐๐  เมตร
๓.  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตรถนนสาย  ม.๑๑  ต.ขะเนจื้อ
เชื่อม  ม.๑  ต.พระธาตุ  ยาว  ๖,๐๐๐  เมตร
๔.  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตรถนนสาย  ม.๔  ต.แม่ระมาด
เชื่อม  ม.๒  ต.ขะเนจื้อ 
๕.  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตรถนนสาย  ม.๖  ต.ขะเนจื้อ
เชื่อม  ม.๑๓  ต.ขะเนจื้อ  ด้วยการลงหินคลุก  ยาว  ๘๖๕  เมตร
๖.  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่หมู่บ้าน  บ้านแพะ  ม.๔  ต.ขะเนจื้อ  
ยาว  ๑,๕๐๐  เมตร
๗.  ขุดลอกหน้าฝายบ้านไหล่ห้วย  ม.๘  ต.แม่ระมาด
๘.  ขุดลอกหน้าฝายบ้านแพะ  ม.๔  ต.ขะเนจื้อ
มติที่ประชุม          รับทราบ

ผู้จัดการ ธกส. สรุปผลการจ่ายเงินการรับจำนำข้าว  อำเภอแม่ระมาดมีทั้งหมด  ๔๗๖  ราย  จ่ายไปแล้ว
๒๒๗  ราย  คงเหลือ  ๒๔๙  ราย
มติที่ประชุม          รับทราบ
๗.๑ กำหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๗
วันศุกร์ที่  ๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๗   เวลา  ๐๘.๓๐  น.  ณ  ห้องประชุม
ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด  (ชั้น  ๒)
มติที่ประชุม          รับทราบ
๗.๒  กำหนดการประชุมกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ  ประจำเดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๗
วันศุกร์ที่  ๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๗    เวลา  ๑๐.๐๐  น. ณ  หอประชุมอำเภอ
แม่ระมาด
มติที่ประชุม          รับทราบ

เลิกประชุมเวลา              ๑๐.๓๐ น.  

ลงชื่อ    อ้อฤทัย  อินผิว ผู้จดบันทึกการประชุม
     ( นางสาวอ้อฤทัย  อินผิว )

ลงชื่อ    นราภรณ์  ช้างทอง ผู้ตรวจรายงานการประชุม
        (นางสาวนราภรณ์  ช้างทอง)
    ปลัดอำเภอ

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 11/04/2014
โดย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๗
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอแม่ระมาด
อำเภอแม่ระมาด ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๗
วันพฤหัสบดีที่  ๓  เมษายน  ๒๕๕๗  เวลา  ๐๘.๓๐  น.
ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด  (ชั้น  ๒ )
……………………………….
ผู้เข้าประชุม
๑. นายเชวงศักดิ์  ใจคำ นายอำเภอแม่ระมาด
๒. นายเลิศศักดิ์  ทับผึ้ง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร  
    งานปกครอง
๔. พ.ต.ท.เอกพล  จินดาทจักร (แทน)ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร
    แม่ระมาด 
  ๓. นายพิทักษ์  ศิลา (แทน)ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
     แม่ระมาด
๔. นายพงษ์ศักดิ์  เชาว์น้อย (แทน)สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
๕. นายเฉลียว  ทองทิน เกษตรอำเภอแม่ระมาด
๖. นายคะนอง  อินทร์พรม ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด
๗. จ.ส.อ.มนัส  ทองศณ (แทน)สัสดีอำเภอแม่ระมาด
๘. นายธงไชย  สิงห์วิเศษ พัฒนาการอำเภอแม่ระมาด
๙. นางยุพิน  วงษ์หมื่น ท้องถิ่นอำเภอแม่ระมาด
๑๐. นายณัฐภาส  ศิริรัตน์ ที่ดินอำเภอแม่ระมาด
๑๑. นายไชยยันต์  อุดปิน (แทน)หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
      แม่ตื่น
๑๒. นายปราสาธน์  สุวรรณ์ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่  
      ตก  ๒  (ขะเนจื้อ)
๑๓. นายประภาส  ผิวอ่อน (แทน)หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่
      ตก  ๙  (แม่จะเรา)
๑๔. ว่าที่  ร.ต.ณัฐกิตติ์  คำน่าน (แทน)นายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาด
๑๕. นายบุญส่ง  บูลย์ประมุข นายกเทศมนตรีตำบลแม่จะเรา
๑๖. นายมนตรี  คงพันธ์ (แทน)นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
๑๗. นายสมนึก  ปู่อ้าย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
๑๘. จ.ส.ท.บรรจง  ยะดอนใจ (แทน)นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ
๑๙. นายวีระพล  บูชาคุณธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
๒๐. นายจิระภาส  ศรีวนาตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
๒๑. นายเฉลิมเกียรติ  บูลย์ประมุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
๒๒. นางสาวนราภรณ์  ช้างทอง ปลัดอำเภอแม่ระมาด
ผู้ไม่มาประชุม  
  ๑.  นางวรรณทณี  ใคร่น้ำ หัวหน้าสรรพากรพื้นที่สาขาอำเภอแม่ระมาด(ติดราชการ)
  ๒.  นายวิเชียร  สอนแย้ม หมวดการทางแม่ระมาด(ติดราชการ)
ผู้ร่วมประชุม
๑. นายอนันต์  การังใจ กำนันตำบลแม่ระมาด
๒. นายภาณุเดช  สุนศรี กำนันตำบลแม่จะเรา
๓. นายวิทยา    พันธ์ปัญญากรกุล       กำนันตำบลพระธาตุ
๔. นายมูล  นามโทยะ กำนันตำบลขะเนจื้อ
๕. นายวีระวุฒิ  ใหม่โม่ง กำนันตำบลแม่ตื่น
๖. นายจ่างแก้ว  คีรียรรยง กำนันตำบลสามหมื่น
๗. ว่าที่ ร.อ.ณัฐกิตติ์  คำน่าน ปลัดเทศบาลตำบลแม่ระมาด
  ๘. นายมนตรี  คงพันธ์ (แทน)ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
๙. นายศิริวัฒน์  เพ็งสันเที๊ยะ (แทน)ปลัดเทศบาลตำบลแม่จะเรา
  ๑๐. นายอรรคเดช  สีตุ้ย  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
๑๑.  สตท.สมชาติ  วุฒินันท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
๑๒.  นายกรกฤศ  วันธนานันท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
๑๓.  จ.ส.ท.บรรจง  ยะดอนใจ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ
๑๔. น.ส.ณัฐชนก  กันทะวงษ์ รักษาการ ผอ.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
๑๕. นายสมเนตร  ฉ่ำสุภาพ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.)
สาขาแม่ระมาด 
๑๖. นายพงศ์พันธุ์  พรหมสวาสดิ์ ผู้จัดการธนาคารออมสิน  สาขาแม่ระมาด
๑๗.  นายนิมิตร  หาญกิตติมงคล   ผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย  สาขาแม่ระมาด
๑๘. นายธรรมสรณ์  แสงโชติ ผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที 
๑๙. นายณัฐพล  ทองคันยา (แทน)ประธานศูนย์ประสานงานโรงเรียนอำเภอแม่ระมาด
๒๐. ร.อ.ณัฐวัฒน์  กันทะปรีชา ผู้บังคับกองร้อยทหารราบที่ ๔๓๒
๒๑. นายอรุณ  กองห้าห้อง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ระมาด
  ๒๒. นางสาวรุ่งอรุณ  กลิ่นหอม (แทน)ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ระมาด
  ๒๓. นางสาวกิติวณา  แสงมณิช (แทน)ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย (สาขาแม่ระมาด)
๒๔.  นายกฤตนันท์  พึ่งพาณิชย์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  เขตแม่ระมาด

เริ่มประชุมเวลา   ๐๘. ๓๐  น. 
       เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายเชวงศักดิ์  ใจคำ  นายอำเภอแม่ระมาดได้กล่าวเปิดการประชุม
ประจำเดือนเมษายน  ๒๕๕๗   มีดังนี้


ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑  ขอแนะนำข้าราชการที่ได้มาปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด  
จำนวน  ๑  ท่าน  คือ
นายวิเชียร  สอนแย้ม  ย้ายมาจากหมวดการทางท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง  จังหวัดตาก  มารับตำแหน่งหัวหน้าหมวดการทางแม่ระมาด  เมื่อวันที่ ๓  มีนาคม  ๒๕๕๗  
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๒  การเลือกตั้ง  สมาชิกวุฒิสภา  (สว.)
แจ้งผลผู้ที่ได้รับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาสูงสุดในจังหวัดตาก  
ได้แก่  นายชิงชัย  ก่อประภากิจ
หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกส่วนราชการ  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  กำนันผู้ใหญ่บ้าน  ที่ได้ให้การสนับสนุนบุคลากรมาร่วมเป็นกรรมการประจำ
หน่วยเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา  (สว.)  ในครั้งนี้  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ไม่มีเรื่องร้องเรียนและแจ้งผลผู้ที่ได้รับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาสูงสุดในจังหวัดตาก  ได้แก่  ลำดับที่ ๑ นายชิงชัย  ก่อประภากิจ  ผู้สมัครหมายเลข  ได้คะแนน ๙,๖๐๙  คะแนน ลำดับที่  ๒  พ.ต.ท.อนุรักษ์  จิรจิตร  ผู้สมัครหมายเลข  ๒  ได้คะแนน ๓,๑๔๙ ลำดับที่ ๓ พล.ท.ไกรสีห์ 
โสภโภดร  ผู้สมัครหายเลข  ๓  ได้คะแนน  ๘๔๓  ลำดับที่  ๔  พล.ต.พรชัย  เอี่ยมสนิทอมร  ผู้สมัครหมายเลข  ๔  ได้คะแนน  ๖๕๐  และลำดับที่  ๕  นายฟรีอี  เละเซ็น  ผู้สมัครหมายเลข  ๑  ได้คะแนน  ๔๗๘
มติที่ประชุม           รับทราบ
  ๑.๓  ประกาศอำเภอแม่ระมาด  เรื่อง  ห้ามช็อตปลา  ระเบิดปลา  และวางยาเบื่อปลา
เนื่องด้วยประกาศกระทรวงการเกษตร  เรื่อง  “กำหนดฤดูปลาวางไข่  และกำหนดชนิด  ขนาด  และวิธีใช้เครื่องมือทำการประมง  “วันที่  ๑๖  พฤษภาคม – ๑๕  กันยายน  ของทุกปี  เป็นฤดูปลาวางไข่  เพื่อสงวนพันธุ์สัตว์น้ำจืดที่กำลังมีไข่  และวางไข่เลี้ยงลูก  ไม่ให้ถูกทำลายเกินสมควร  โดยกำหนดห้ามทำการประมงหรือวิธีการอื่นๆ  ในการจับสัตว์น้ำ  หรือแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ ในท้องที่ทุกจังหวัดโดยเด็ดขาด  เว้นแต่เครื่องมือตามชนิด  ขนาด  และวิธีการที่อนุญาต  เว้นแต่การประมงในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำทำการประมงเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ  หรือรวบรวมลูกสัตว์น้ำหรือสัตว์น้ำในวัยอ่อนวัตถุประสงค์ในการเพาะเลี้ยง  โดยได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมประมงเป็นหนังสือ  และทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำด้วยเครื่องมือทำการประมงตามชนิด  ขนาด  และวิธี  ดังนี้  คือ  เบ็ดทุกชนิด  เว้นแต่เบ็ดราว  ตะแกรง  สวิง  ช้อน  ยอ  ซึ่งมีขนาดปากกว้างไม่เกิน  ๒  เมตร  ไซ  ตุ้ม  อีจู  ลัน  โปง  และโทง  โดยเครื่องมือเหล่านี้ห้ามไม่ให้ทำการประมงด้วยวิธีตั้งแต่สามเครื่องมือขึ้นไป


เพื่อเพิ่มมาตรการที่เข้มข้นขึ้น  อำเภอแม่ระมาด  จึงขอความร่วมมือให้ประชาชนงดจับปลาด้วยวิธีการซ็อตปลา  ระเบิดปลา  โดยเด็ดขาด  ในทุกฤดู  ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดตาม  พ.ร.บ.  การประมง  พ.ศ.  ๒๔๙๐  ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี  
และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นแสนบาทและหากผู้ใดมีไว้ครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสัตว์น้ำ  ได้มาโดยรู้ว่าได้มาจากการกระทำผิดดังกล่าว  มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี  และปรับไม่เกินห้าพันบาท
ประธาน เนื่องจากการกระทำดังกล่าว  เป็นการทำลายธรรมชาติ  เพราะการซ็อตปลา
ระเบิดปลา  จะทำให้ปลาตายจำนวนมาก  แต่ปลาจะสูญพันธุ์  อำเภอจึงได้มีมาตรการนี้
ขึ้นโดยมีกฎหมายบังคับ  
มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๔  ประกาศอำเภอแม่ระมาด เรื่อง  การประกวดแหล่งน้ำสวยงาม  และเขตอนุรักษ์
พันธุ์สัตว์น้ำ
แหล่งน้ำเป็นที่ที่มีความสำคัญต่อประชาชนเป็นอย่างมาก  เนื่องจากราษฎรในพื้นที่ได้ใช้ในการทำเกษตรกรรม  และเป็นแหล่งจับสัตว์น้ำธรรมชาติที่มีน้ำตลอดทั้งปี  ปัจจุบันพบว่า  แหล่งน้ำดังกล่าวได้ตื้นเขิน  ไม่สามารถเก็บกักน้ำได้มากนัก  ปริมาณสัตว์น้ำได้มีจำนวนลดลง  ขาดการปรับปรุงดูแลรักษา  และมีการจับสัตว์น้ำเกินปริมาณ  และผิดวิธี

จากสภาพปัญหาดังกล่าว  อำเภอแม่ระมาดจึงได้จัดประกวดแหล่งน้ำสวยงามและเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ  เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์  และการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน  เกิดประโยชน์สูงสุดและเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ  รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว  โดยมีหลักเกณฑ์การตัดสิน  คือ
๑.  เป็นแหล่งน้ำที่มีการอนุรักษ์  และการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน  และเกิดประโยชน์สูงสุด
๒.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อให้หมู่บ้าน/ชุมชน  มีส่วนร่วมในการดำเนินการ  และบริหารจัดการแหล่งน้ำ
๓.  หมู่บ้าน/ชุมชน  ได้ร่วมวางกฎ  ระเบียบ  ในการดำเนินการในแหล่งน้ำสาธารณะ
หมู่บ้าน/ชุมชน  ที่เข้าร่วมประกวด  หากได้รับการพิจารณาติดสินจากคณะกรรมการจะได้รับรางวัล  ดังนี้
รางวัลที่  ๑  โล่เกียรติคุณ  และเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล จำนวน  ๕,๐๐๐  บาท
รางวัลที่  ๒  โล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล จำนวน  ๓,๐๐๐  บาท
รางวัลที่  ๓  โล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล  จำนวน  ๒,๐๐๐  บาท


ประธาน เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ปลา  และรักษาแหล่งน้ำที่เป็นที่อยู่อาศัยของปลา  (วังปลา)  
ให้สวยงาม  ตำบลแม่ระมาดได้ดำเนินการแล้ว  ๑  จุด  คือบ้านไหล่ท่า  หมู่ที่  ๓  และจะมี
การประกวดติดตาม  โดยมีกรรมการไปตรวจให้คะแนน  จะมีการมอบรางวัลให้หมู่บ้าน/ชุนชน 
ด้วย
มติที่ประชุม        รับทราบ

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ประจำเดือนมีนาคม  ๒๕๕๗
ขอให้เปิดดูได้ที่ Website:www.amphoe.com
มติที่ประชุม          รับทราบ

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมที่ผ่านมา

มติที่ประชุม          ไม่มี

ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑  การจัดงานประเพณีแห่ไม้ก๊ำสะหรี  สืบสานอัตลักษณ์ล้านนา  
และการแข่งขันกลองหลวง  ประจำปี  ๒๕๕๗  (สำนักงานอำเภอ)
ด้วยอำเภอแม่ระมาด  ได้จัดทำโครงการจัดงานประเพณีไม้ก๊ำสะหรี  (ไม้ค้ำต้นโพธิ์) สืบสานอัตลักษณ์ล้านนา  และการแข่งขันกองหลวงประจำปี  ๒๕๕๗  ขึ้นในวันที่  ๑๓  เมษายน  ๒๕๕๗  ณ  วัดดอนแก้ว  หมู่ที่  ๖  ตำบลแม่ระมาด  จะมีการประกวดขบวนแห่ไม้ก๊ำสะหรี  การแข่งขันตีกลองหลวง  และการประกวดเจดีย์ทราย
หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง อำเภอแม่ระมาด  ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่ระมาด  จัดงานประเพณีแห่ไม้ก๊ำสะหรี
 สืบสานอัตลักษณ์ล้านนาและการแข่งขันกลองหลวง  ประจำปี  ๒๕๕๗ ในวันที่  ๑๓  เมษายน 
 ๒๕๕๗  ณ  วัดดอนแก้ว  หมู่ที่  ๖  ตำบลแม่ระมาด  กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย
ประกวดขบวนแห่ไม้ก๊ำสะหรี  (ไม้ค้ำต้นโพธิ์), ประกวดตีกลองหลวงและประกวดก่อเจดีย์ทราย
จึงขอเชิญชวนทุกส่วนราชการ  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้นำชุมชนได้นำประชาชนเข้าร่วมงานประเพณีดังกล่าว  ขอให้แต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง  อำเภอจะสนับสนุนค่าพาหนะและรางวัลสำหรับการประกวดต่างๆ
ประธาน   หลังจากเสร็จการประชุม ผมขอเชิญกำนันทุกตำบลเข้าร่วมประชุมเพื่อพูดคุยเรื่องการ
ประเพณีไม้ก๊ำสหรีฯ  ณ  วัดดอนแก้ว  ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหินอ่อนที่ชาวอำเภอ
แม่ระมาดเคารพนับถือ ไฮไลท์ของงานนายอำเภอจะโชว์เล่นซึง  และคั่วข้าวตอกเพื่อเปิดถนน
ข้าวตอก 

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ระมาด เนื่องจากปีนี้เป็นปีที่  ๙๐  ของการก่อสร้างวัดดอนแก้ว,  พระพุทธรูปหินอ่อน,
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง ซึ่งท่านครูบาขาวปี๋ได้เป็นผู้ริเริ่มก่อสร้างไว้ด้วย  
จึงอยากจะทำเป็นแบบล้านนา  ส่วนขบวนแห่ขอให้ใช้เกวียน  หรือเสลียงแบบล้านนาหลีกเลี่ยงการรถที่ทันสมัย  โดยเริ่มปีนี้เป็นปีแรก  และขอความร่วมมือทุกคนที่ร่วมขบวนแห่งงดดื่มแอลกอฮอล์
มติที่ประชุม          รับทราบ

๔.๒  การจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวนายอำเภอแม่ระมาด  ประจำปี  ๒๕๕๗
  ( สำนักงาน )
ด้วยเทศกาลวันสงกรานต์ทุกปีที่ผ่านมา  อำเภอแม่ระมาดได้จัดงานประเพณีรดน้ำ
ดำหัวนายอำเภอแม่ระมาดมาโดยตลอด  เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม  สำหรับในปี  ๒๕๕๗  อำเภอได้กำหนดจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวนายอำเภอแม่ระมาด 
ในวันอังคารที่  ๒๒  เมษายน  ๒๕๕๗    โดยมีกำหนดการ  ดังนี้
เวลา  ๑๔.๐๐  น. -  ข้าราชการ  พ่อค้าและประชาชนอำเภอแม่ระมาด
    พร้อมกัน  ณ  บ้านพักนายอำเภอแม่ระมาด
เวลา  ๑๔.๓๙  น. -  กล่าวขอพรจากนายอำเภอแม่ระมาด  โดยปลัดอำเภอ
   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง  และนายอำเภอ
   กล่าวอวยพรเนื่องในวันสงกานต์  ประจำปี  ๒๕๕๗
-  สรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำดำหัวนายอำเภอ
    แม่ระมาด  และเล่นสงกรานต์ตามประเพณีนิยม
จึงขอเชิญท่าน  ข้าราชการ  พนักงานและลูกจ้างในสังกัดเข้าร่วมและรดน้ำดำหัวนายอำเภอ
แม่ระมาด  ในวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน
มติที่ประชุม          รับทราบ

๔.๓  การดำเนินโครงการ “นายอำเภอเยี่ยมวัด ทำบุญวันพระ” (สำนักงานอำเภอ)
ด้วยอำเภอแม่ระมาด ได้มีการจัดทำโครงการ “นายอำเภอเยี่ยมวัด ทำบุญวันพระ” ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาได้แก่ การทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรม ในธรรมสวนะหรือวันพระ ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ให้มีความใกล้ชิด ยิ่งขึ้น อำเภอ         แม่ระมาดจึงขอเชิญท่านและข้าราชการในสังกัด ร่วมกิจกรรมเข้าวัดทำบุญด้วยการนำอาหาร (ปิ่นโต) ไปร่วมทำบุญ  ในวันจันทร์ที่ ๒๘  เมษายน  ๒๕๕๗  ซึ่งตรงกับวันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๕  ณ  วัดบ้านทุ่งมะขามป้อม  หมู่ที่  ๔  ตำบลพระธาตุ ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ระมาด  และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ระมาดเป็นเจ้าภาพหลัก
มติที่ประชุม          รับทราบ


๔.๔  การดำเนินการป้องกันเหตุห้วงเดือนเมษายน  ๒๕๕๗  (ฝ่ายความมั่นคง)
ด้วยในห้วงเดือนเมษายน  ๒๕๕๗  มีวันหยุดราชการต่อเนื่องหลายวัน  โดยเฉพาะในเทศกาลวันสงกรานต์  ปี  ๒๕๕๗  ที่จะมีชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางกลับภูมิลำเนา  เพื่อไปพักผ่อนและท่องเที่ยวรวมทั้งร่วมกิจกรรมรื่นเริงจำนวนมาก

เพื่อเป็นการป้องกันการก่อเหตุที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย  จึงให้ส่วนราชการดำเนินการ  ดังนี้
๑. ดำเนินมาตรการทางการข่าวเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคล/บุคลที่อาจก่อเหตุที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย  พร้อมทั้งดำเนินมาตรการเชิงรุก  เพื่อป้องกันเหตุ
๒.  ประสานงานบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ  สถานที่สำคัญ  แหล่งท่องเที่ยว  รวมทั้งสถานที่ที่ประชาชนรวมตัวกันหนาแน่น  อาทิ  สถานที่ขนส่ง  สนามบิน  สถานที่จัดงานสงกรานต์หลักของจังหวัด  ทั้งนี้  ให้จังหวัดประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ
๓.  สำหรับการดำเนินมาตรการป้องกันการก่อเหตุข้างต้นให้ดำเนินการควบคู่ไปกับการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมทั้งการป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบนำยาเสพติดเข้าประเทศในห้วงเทศกาลโดยระมัดระวังมิให้กระทบต่อบรรยากาศการท่องเที่ยวของจังหวัด

ประธาน ให้ระวังการดื่มของมึนเมาที่เป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์  
และให้เจ้าหน้าที่อยู่ด่านให้ตรวจตราอย่างจริงจัง
มติที่ประชุม          รับทราบ

๔.๕  การชี้แจงประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจแก่ประชาชน  สถานการณ์การเมือง
ในปัจจุบัน  (ฝ่ายความมั่นคง) 
เพื่อให้เกิดความมั่นคงแห่งรัฐ  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  กระทรวงมหาดไทย  จึงให้จังหวัดและอำเภอดำเนินการ  ดังนี้
๑.  ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด  อำเภอ  ในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์  เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  น้อมนำแนวทางพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติในการสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นในสังคม  โดยเฉพาะการปลูกจิตสำนึกให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชนตั้งแต่ระดับครอบครัวจึงถึงระดับชุมชน  เพื่อเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างเป็นรูปธรรม
๒.  สร้างความเข้าใจกับประชาชนให้ทราบข้อเท็จจริงหลักการปกครองของประเทศตามรัฐธรรมนูญการปกครองของราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๑  และมาตรา  ๒  แก่ประชาชนและกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ  ในพื้นที่ทราบ  
๓.  ให้ติดตามพฤติกรรม/ความเคลื่อนไหวการชุมนุนของกลุ่มมวลชนทุกกลุ่ม  ตลอดจนติดตามตรวจสอบพฤติกรรมของกลุ่มมวลชนที่มีแนวโน้มในการใช้ความรุนแรงที่ผิดกฎหมาย  ใช้คำคำพูดยั่วยุปลุกปั่นอันอานนำไปสู่ความรุนแรง  ให้ผู้ว่าราชการวางแผนป้องกันไม่ให้เกิดเหตุดังกล่าว 
๔.  ให้พิจารณาหาแนวทางในการป้องปรามและยุติการเข้าเผชิญหน้า/  ปะทะกันระหว่างกลุ่มมวลชนที่มีความเห็นต่างๆ  รวมทั้งหามาตรการในการควบคุม  ป้องกันการจัดหาและสะสมอาวุธร้ายแรงและติดตามเฝ้าระวังตรวจสอบสถานีวิทยุชุมชนในพื้นที่  ให้นำเสนอความคิดเห็นทางการเมืองจากฝ่ายต่างๆ  อย่างรอบด้าน

ประธาน ในส่วนของอำเภอแม่ระมาดสถานการณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ไม่มีเหตุรุนแรง
มติที่ประชุม          รับทราบ

ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องจากหน่วยงานต่าง ๆ
๕.๑  โรงพยาบาลแม่ระมาด
สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล  ประจำเดือนมีนาคม  ๒๕๕๗
๑.  โรงพยาบาลแม่ระมาดได้ออกหน่วยค้นหาและตรวจรักษาโรคมาลาเรียเคลื่อนที่  
ที่บ้านเมยผู้ใหญ่ปุ่ม,  เมยกำนันสุข,  เมยห้วยไผ่,  เมยแม่มาลัย  และเมยน้ำดิบบอนหวาน 
เดือนมีนาคม  ๒๕๕๗ มีผู้รับการตรวจรักษา จำนวน ๓๒  ราย พบเชื้อมาลาเรีย จำนวน ๑ ราย  คิดเป็นร้อยละ  ๓.๑๒  เป็นเชื้อ  PF.  ผู้ป่วยมีแนวโน้มลดลง
๒.  วันที่  ๕  มีนาคม  ๒๕๕๗  โรงพยาบาลแม่ระมาด  รณรงค์กวาดล้างโรคโปลิโอ  ครั้งที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๕๗  ในกลุ่มประชากรต่างด้าวเขตพื้นที่ตำบลแม่ระมาดมีผู้รับบริการ จำนวน  ๔๑๑  คน
๓.  วันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๗ โรงพยาบาลแม่ระมาด  ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดตาก  ดำเนินการตรวจร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารในเขตตำบลแม่ระมาด  ตามโครงการอาหารสะอาด  รสชาติอร่อยประจำปี  ๒๕๕๗
๔.  วันที่  ๑๒ – ๑๓  มีนาคม  ๒๕๕๗  โรงพยาบาลแม่ระมาดจัดอบรมพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคมาลาเรีย  ไข้เลือดออก  อุจจาระร่วง  โรคเอดส์  ไข้หวัดใหญ่  และวัณโรค  แก่อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวในเขตอำเภอแม่ระมาด  เพื่อเป็นการเฝ้าระวังโรคในช่วงฤดูแล้ง
๕.  วันที่  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๕๗  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ระมาดร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาดออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่  ณ  สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ  ตำบลแม่จะเรา  ได้โลหิต  จำนวน  ๑๒  ยูนิต


๖.  วันที่  ๒๕  มีนาคม  ๒๕๕๗  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ระมาด  ร่วมกิจกรรมโครงการ  “นายอำเภอเยี่ยมวัด  ทำบุญวันพระ”  ณ  วัดดอนมูล  หมู่ที่  ๓  ตำบลแม่ระมาด
๗.  วันที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๗  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ระมาด  ร่วมกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนรวมพลคนรักสุขภาพห่างไกลยาเสพติด  ประจำปี  ๒๕๕๗  ของอำเภอแม่ระมาด
๘.  วันที่  ๒๔ – ๒๗  มีนาคม  ๒๕๕๗  โรงพยาบาลจัดโครงการอบรมฟื้นฟูการพัฒนาศักยภาพบริการแพทย์ฉุกเฉินประจำปี  ๒๕๕๗  แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของโรงพยาบาล
แม่ระมาด,  โรงพยาบาล  สต.ทุกแห่ง  ทีมกู้ชีพ  ทีม  อปพร.ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่ระมาด  
๙.  วันที่  ๒๕  มีนาคม  ๒๕๕๗  โรงพยาบาลแม่ระมาดร่วมกับสาธารณสุขอำเภอ
แม่ระมาด  จัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ  ประจำปี  ๒๕๕๗  ณ  สนามโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย  มี  อสม.เข้าร่วมกิจกรรม  ประมาณ  ๑,๐๐๐  คน
๑๐.  วันที่  ๒๘  มีนาคม  ๒๕๕๗  โรงพยาบาลแม่ระมาด  ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด  กองร้อยตำรวจระเวนชายแดนที่  ๓๔๕  และส่วนราชการต่างๆ  ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  พอ.สว.  ณ  บ้านห้วยน้ำเย็น 

รอง  ผอ. โรงพยาบาล ทางโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่จะต้องเข้าไปตรวจหาคนไข้มาลาเรียในพื้นที่บ้าน
ห้วยปลากอง  หมู่ที่  ๑๑  ตำบลขะเนจื้อ  เป็นประจำทุกเดือนจึงอยากทราบว่าพื้นที่มีความปลอดภัยหรือไม่  และโรงพยาบาลมีความจำเป็นที่จะต้องสำรองโลหิต  ๗  วันอันตราย  ก็ขอให้ไปบริจาคโลหิต  หากมี  ๑๐  คนขึ้นไป  ทางโรงพยาบาลจะไปรับบริจาคถึงหน่วยงาน
มติที่ประชุม          รับทราบ

๕.๒  องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัด  กรม  กระทรวง  และรัฐบาล  
ระหว่างวันที่  ๒๕  กุมภาพันธ์ – ๒๕  มีนาคม  ๒๕๕๗
๑.  อุดหนุนเบี้ยยังชีพ,  ผู้พิการ,  ผู้ป่วยเอดส์  งบประมาณ  ๓๗๑,๘๐๐  บาท  ดำเนินการเสร็จ 
๒.  โครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ที่  ๒,๓,๔  งบประมาณ  ๓,๓๙๖,๓๖๙.๕๘  บาท  ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  ๑  บ้านห้วยป่าต้าง  งบประมาณ  ๒๔๔,๕๐๐  บาท  ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔.  อุดหนุนโครงการรวมพลังสร้างความยั่งยืนในการเอาชนะยาเสพติดแบบบูรณาการ  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๗  ของจังหวัดตาก  งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐  บาท  ดำเนินการแล้วเสร็จ

๕.  อุดหนุนโครงการรวมพลังงานสร้างความยั่งยืนเอาชนะยาเสพติดแบบบูรณาการ  งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐  บาท  ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  ๒  สายบ้านตีนธาตุ – 
ดอยเป็ก  งบประมาณ  ๘๑๓,๐๐๐  บาท  ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม  ๖  รายการ  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๔,๘๘๕,๑๖๙.๕๘  บาท  (สี่ล้านแปดแสนแปดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทห้าสิบแปดสตางค์)
มติที่ประชุม          รับทราบ

๕.๓  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
สรุปผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด  ประจำเดือน
มีนาคม  ๒๕๕๗
๑.  จัดทำโครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  ระหว่างวันที่  
๔ – ๖  มีนาคม  ๒๕๕๗  ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด  ตำบลแม่ระมาด  
๒.  จัดทำโครงการให้ความรู้เบื้องต้นการดูแลผู้สูงวัย  ประจำปี  ๒๕๕๗  ระหว่างวันที่  ๔ – ๖  มีนาคม  ๒๕๕๗  ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ระมาด
๓.  จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำปี  ๒๕๕๗  ระหว่างวันที่  ๒๕ – ๒๗  มีนาคม  ๒๕๕๗  ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด  ตำบลแม่ระมาด  อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก
๔.  จัดทำโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๖  ในวันที่  ๒๕  นาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันแกลลอน หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่ระมาด  อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก
มติที่ประชุม          รับทราบ

ระเบียบวาระที่  ๖ แผนปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ  ประจำเดือนเมษายน  ๒๕๕๗
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายที่  ๓
มติที่ประชุม          รับทราบ

ระเบียบวาระที่  ๗ เรื่องอื่น ๆ
ส.จ.แม่ระมาด ขอสรุปผลการดำเนินการในห้วงที่ผ่านมามีดังนี้
๑.  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตรถนนสาย  ม.๘  ต.แม่ระมาด 
 ไปเมยผู้ใหญ่ปุ่ม  ยาว  ๓,๕๐๐  เมตร

๒.  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตรถนนสาย  ม.๗  ต.แม่ระมาด
เชื่อมม.๑๑  ต.ขะเนจื้อ  ยาว  ๒,๕๐๐  เมตร
๓.  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตรถนนสาย  ม.๑๑  ต.ขะเนจื้อ
เชื่อม  ม.๑  ต.พระธาตุ  ยาว  ๖,๐๐๐  เมตร
๔.  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตรถนนสาย  ม.๔  ต.แม่ระมาด
เชื่อม  ม.๒  ต.ขะเนจื้อ 
๕.  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตรถนนสาย  ม.๖  ต.ขะเนจื้อ
เชื่อม  ม.๑๓  ต.ขะเนจื้อ  ด้วยการลงหินคลุก  ยาว  ๘๖๕  เมตร
๖.  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่หมู่บ้าน  บ้านแพะ  ม.๔  ต.ขะเนจื้อ  
ยาว  ๑,๕๐๐  เมตร
๗.  ขุดลอกหน้าฝายบ้านไหล่ห้วย  ม.๘  ต.แม่ระมาด
๘.  ขุดลอกหน้าฝายบ้านแพะ  ม.๔  ต.ขะเนจื้อ
มติที่ประชุม          รับทราบ

ผู้จัดการ ธกส. สรุปผลการจ่ายเงินการรับจำนำข้าว  อำเภอแม่ระมาดมีทั้งหมด  ๔๗๖  ราย  จ่ายไปแล้ว
๒๒๗  ราย  คงเหลือ  ๒๔๙  ราย
มติที่ประชุม          รับทราบ
๗.๑ กำหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๗
วันศุกร์ที่  ๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๗   เวลา  ๐๘.๓๐  น.  ณ  ห้องประชุม
ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด  (ชั้น  ๒)
มติที่ประชุม          รับทราบ
๗.๒  กำหนดการประชุมกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ  ประจำเดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๗
วันศุกร์ที่  ๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๗    เวลา  ๑๐.๐๐  น. ณ  หอประชุมอำเภอ
แม่ระมาด
มติที่ประชุม          รับทราบ

เลิกประชุมเวลา              ๑๐.๓๐ น.  

ลงชื่อ    อ้อฤทัย  อินผิว ผู้จดบันทึกการประชุม
     ( นางสาวอ้อฤทัย  อินผิว )

ลงชื่อ    นราภรณ์  ช้างทอง ผู้ตรวจรายงานการประชุม
        (นางสาวนราภรณ์  ช้างทอง)
    ปลัดอำเภอ

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 11/04/2014
โดย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประชุมยาเสพติด เดือนพฤษภาคม 2557
รายงานการประชุมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตากครั้งที่  ๕ / ๒๕๕๗
วันจันทร์ ที่  ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  เวลา  ๑๐.๐๐  น.
ณ   ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด (ชั้น ๒)
........................................................
เริ่มประชุม เวลา  ๑๐.๐๐ น.
ผู้มาประชุม
๑.  นายเชวงศักดิ์  ใจคำ นายอำเภอแม่ระมาด
๒.  นายพันทิพย์  ชาญถิ่นดง ปลัดอำเภองานป้องกัน
๓.  ร.ต.ท.พีรพงษ์  วงษ์ด่อน (แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด
๔.  ร.ต.ต.ศุภฤกษ์  อวยพร (แทน) ผู้บังคับกองร้อยตชด.๓๔๕
๕  นางศลิษา  สรรวิชัย (แทน) ผอ.โรงพยาบาลแม่ระมาด
๖.  นายพงษ์ศักดิ์  เชาว์น้อย สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
๗.  นายเฉลียว  ทองทิน เกษตรอำเภอแม่ระมาด
 ๘. นายวิโรจฯ  คลี่เกษร      (แทน) ปศุสัตว์อำเภแม่ระมาด
 ๙. ร.ท.กิติภพ  ประมาณ    รักษาราชการแทนสัสดีอำเภอแม่ระมาด
 ๑๐. นายธงไชย  สิงห์วิเศษ พัฒนาการอำเภอแม่ระมาด
 ๑๑.  นายไชยยันต์  อุดปิน (แทน) หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าแม่ตื่น
๑๒.  นายประภาส  ผิวอ่อน (แทน) หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ตก. ๙
๑๓. นายประสาท  กำเนิด หัวหน้าหน่วยอุทยานแห่งชาติขุนพะวอ
๑๔.  นายสถิตคุณ  ไร่นุ่น (แทน)  นายกเทศมนตรีแม่จะเรา
๑๕.  นายวันชัย  พร้าวเอียด (แทน) นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
๑๖.  นายมงคล  หมูสูบปาบ (แทน) นายก อบต.แม่ระมาด
๑๗.  นางสาววิดวงดอน  ก๋าวงษ์ (แทน) นายก อบต.พระธาตุ
 ๑๘.  นายวัชรินทร์  ถาน้อย (แทน) กำนันตำบลแม่ระมาด
๑๙.  นายยศกร  ตระกูลดิฐธรรม           (แทน) กำนันตำบลสามหมื่น
๒๐.  ร.อ.ณัฐวัฒน์  กันทะปรีชา (แทน) ผู้บังคับทหารราบ ที่ ๔๓๒
๒๑.  น.ส.อัญรัตน์  พุทธวงษ์ จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน  อบต.แม่ระมาด
 ๒๒.  นายชัยชนะ  แก้วกลุ่ม กำนันตำบลแม่จะเรา
        
        ผู้ไม่มาร่วมประชุม
๑.  ท้องถิ่นอำเภอแม่ระมาด
๒.  กำนันตำบลขะเนจื้อ

- ๒ –

๓. กศน.แม่ระมาด
๔.  กำนันตำบลแม่ตื่น
๕.  กำนันตำบลพระธาตุ           
๖.  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น  
๗.  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ
๘.  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
๙.  หน่วยป้องกันและรักษาป่า ที่ ตก.๒
 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายเชวงศักดิ์  ใจคำ  นายอำเภอแม่ระมาด ประธานในการประชุม  ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งมีสาระสำคัญ   ดังนี้
เริ่มประชุม เวลา ๑๑.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานฯ            -  เมื่ออาทิตย์ที่แล้วทางปปส.มาประสานผมเรื่องพื้นที่ปลูกฝิ่น ในพื้นที่ตำบลแม่ตื่น คาดว่าเดือน  
                     มิถุนายนนี้ จะมีการประชุมหารือ และหามาตรการในการแก้ไขปัญหาเรื่องการยึดพื้นที่ 
การปักป้ายการยึดพื้นที่ปลูก มีอะไรเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบ
มติที่ประชุม - รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอ
แม่ระมาด  ครั้งที่  ๔ / ๒๕๕๗   เมื่อวันที่    ๒๑  เมษายน  ๒๕๕๗   ให้คณะกรรมการ    ทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมจากเว็บไซด์  www.aumphoe. com หากกรรมการท่านใดตรวจสอบรายงานการประชุมแล้วประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง ขอให้แจ้ง  ศพส. อ.แม่ระมาด  ทราบต่อไป  
มติที่ประชุม - รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่  ๔ / ๒๕๕๗  เมื่อวันที่  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๕๗
- ไม่มี
ประธานฯ - ต่อไปนี้เรื่องสืบเนื่องต้องมีติดไว้ตลอด
ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องแจ้งเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
๔.๑  กำหนดประเภทยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์เพื่อการครอบครองหรือให้มีการ
ครอบครองยาเสพติดภายใต้การควบคุม
ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดได้ออกประกาศลงวันที่  ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๕๖  เรื่อง  กำหนดระเภทยาเสพติดให้โทษ
หรือวัตถุออกฤทธิ์ที่ผู้มีอำนาจอนุญาตจะพิจารณาอนุญาตการครอบครองหรือให้มีการครอบครอง
ยาเสพติดภายใต้การควบคุม  พ.ศ. ๒๕๕๖  โดยกำหนดให้ยาเสพติดให้โทษ  ประเภท  ๔  
จำนวน  ๒  ขนิด  ได้แก่  ซาฟรอล (Safrole)  และไอโซซาฟรอล (Isosafrole) เป็นยาเสพติดให้
โทษที่ผู้มีอำนาจอนุญาตจะพิจารณาอนุญาตการครอบครองหรือให้มีการครอบครองภายใต้การ ควบคุมเพื่อการสืบสวนความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดได้  ฝ่ายเลขาฯ - สำนักงาน ปปส.มีกำหนดออกอากาศ กำหนดควบคุม และพิจารณาการอนุญาตครอบครองหรือ ควบคุม
ประธานฯ - มีข้อมูลเพิ่มเติมหรือยัง
ตัวแทน รพ.แม่ระมาด - ซาฟรอล เป็นสารเคมีผลิตยาเสพติดตั้งต้น ประเภท ๑  เช่น ยาอี ยาไอซ์ ส่วนไอโซซาฟรอล เป็นสารที่ใช้ผลิตน้ำหอม
อุทยานขุนเขาพะวอ - อยากถามทางโรงพยาบาลหน่อยว่า คนที่เสพเวลาตรวจแล้วไม่เจอ บางคนบอกว่าน้ำอัดลมบิ๊กโคล่ากินแล้วตรวจไม่เจอ ถามเป็นความรู้หน่อยว่าจริงหรือไม่
ตัวแทน รพ.แม่ระมาด - มีคนพูดเยอะ ไม่มีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ ต้องดูระยะเวลาตรวจด้วยว่า เขากินมากี่วันแล้ว
สารพวกนี้จะถูกขับทางปัสสาวะ ถามฝ่ายเภสัชก็ไม่ได้คำตอบที่แน่ชัดในเรื่องนี้
ประธานฯ - ตอนที่ประชุมคณะทำงานมาตรการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด ครั้งที่แล้ววันที่ ๑๖ พฤษภาคม โดย ผอ.โรงพยาบาลแม่ระมาดว่าเป็นนโยบายที่ผู้ใช้ยายังเลิกไม่ได้ต้องได้รับการดูแล เหมือนกับการให้เมทาโดนทดแทนการใช้ฝิ่น เหลือแต่ยาบ้าที่ยังไม่มีสารทดแทน
มติที่ประชุม - อยู่ระหว่างดำเนินการและขยายโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน  ๓๑  กองทุน ๕๗ หมู่บ้าน มีการประชุมวางแผนทุกๆ สามเดือน มีการวางแผนเตรียมการมอบพระบรมฉายาลักษณ์ ในวันยาเสพติดโลก ๒๖ มิถุนายน นี้
มติที่ประชุม - รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องรายงานผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหายาเสพติด (๗ แผน)
 แผนที่ ๑ แผนการสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด
- สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ระมาด
- การดำเนินการกองทุนแม่ของแผ่นดิน
พัฒนาการอำเภอ - จัดสร้างเครือข่ายระดับอำเภอ ศูนย์การเรียนรู้ระดับอำเภอ จัดที่ หมู่ ๑ บ้านแพ่แฮ ต.สามหมื่น เพิ่ม ศักยภาพคณะกรรมการฯทั้ง ๓ ระดับ ได้รับพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน ๒๑ ชุด  มอบให้กองทุนแม่ ของแผ่นดิน ในวันประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ
มติที่ประชุม - รับทราบ
แผนที่ ๒ แผนการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (Demand)
- โรงพยาบาลแม่ระมาด / สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
ตัวแทน รพ.แม่ระมาด - เรื่องการบำบัดฝิ่นโดยใช้สารเมทาโดนทดแทน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบัน   มีผู้เข้ารับการบำบัดฯ ๘๐ ราย เป็นฝิ่น จำนวน  ๗๙ ราย ยาบ้า ๑ ราย ตำบลขะเนจื้อมีผู้เข้ารับการ
บำบัดมากที่สุด  ๓๖ ราย รองลงมาตำบลสามหมื่น ๒๙ ราย เดือนพฤษภาคมรับคนไข้รายใหม่ ๖ ราย เป็นฝิ่นทั้งหมด ผู้บำบัดรายเก่า จำนวน ๓๙ ราย กลางเดือนนี้ทางโรงพยาบาลแม่ระมาดจะขึ้นไป
ลงทะเบียนรับสมัครผู้ป่วยที่ประสงค์ใช้เมทาโดนรายใหม่ จำนวน ๓๘ ราย มีการลงทะเบียนวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพห้วยโป่ง
มติที่ประชุม - รับทราบ
แผนที่ ๓ แผนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด (Potential Demand)
-  เมื่อวันที่  ๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  นายเลิศศักดิ์  ทับผึ้ง  ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารงานปกครองอำเภอแม่ระมาด  เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและกำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน  พร้อมมอบนโยบายและกำชับให้ผู้นำหมู่บ้านแจ้งข้อมูลผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดใน
พื้นที่  และทำการสุ่มตรวจปัสสาวะผู้นำหมู่บ้านก่อนที่จะทำการค้นหาผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
เพื่อเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอำเภอ  โดยในปีนี้อำเภอแม่ระมาดได้รับเป้าหมายให้ดำเนินการ
จำนวน  ๑๖๐  ราย
มติที่ประชุม - รับทราบ
แผนที่ ๔ แผนการปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย
- สรุปผลการดำเนินงานด้านการปราบปรามยาเสพติด ( ผลเป็นคดี)  ๗  คดี  สภ.แม่ระมาด
ประจำเดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๗
สรุป พ.ร.บ.ยาเสพติด  จำนวน ๗  คดี
๑. คดีที่  ๑๑๑  / ๕๗ ยึดทรัพย์ที่  ๗๕ / ๕๗
ข้อกล่าวหา  มีฝิ่นไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ผู้ต้องหา      นายประดิษฐ์  ปวงคำมี  อายุ  ๔๓  ปี  ๙/๔ ม.๒  ต.ขะนจื้อ  อ.แม่ระมาด จ.ตาก
ของกลาง    ฝิ่นดิบ  จำนวน  ๐.๒๐  กรัม
สถานที่เกิดเหตุ  ถนนในหมู่บ้าน  ม. ๒  ต.ขะเนจจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่ ๕ เม.ย. ๒๕๕๗
๒.  คดีอาญาที่  ๑๓๔ / ๕๗  ยึดทรัพย์ที่  ๘๙ / ๕๗
ข้อกล่าวหา  มียาบ้าไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ผู้ต้องหา     นายสถาพร  ลินผล  อายุ  ๒๕  ปี  ที่อยู่  ๔๒/๔ ม.๕ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด
     จ.ตาก
ของกลาง    ยาบ้า  ๔.๕  เม็ด
สถานที่เกิดเหตุ  ๔๒/๔ ม.๕ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่ ๒๘ เม.ย. ๒๕๕๗
๓.  คดีอาญาที่   ๑๔๐ / ๕๗
ข้อกล่าวหา  เสพยาเสพติด
ผู้ต้องหา     นายวิโรจน์  สันโดษวนาไพร  ที่อยู่  ๒๑๔ ม.๕ ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
ของกลาง    ผลตรวจปัสสาวะ
สถานที่เกิดเหตุ  ถนนในหมู่บ้าน  ม.๕ สันป่าไร่  ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก  เมื่อวันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๕๗
๔.  คดีอาญาที่  ๑๔๑ / ๕๗
ข้อกล่าวหา  ครอบครองยาบ้าไว้เพื่อเสพหรือจำหน่ายฯ
ผู้ต้องหา     นายเสาวลิตต์  รุ่งระวี  อายุ  ๕๕  ปี  ที่อยู่ ๕๐ ม.๔ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด
      จ.ตาก
ของกลาง    ยาบ้า  จำนวน  ๕  เม็ด
สถานที่เกิดเหตุ  กระท่อมไม่มีเลขที่  หลัง รพ.แม่ระมาด  เมื่อวันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๕๗
๕.  คดีอาญาที่  ๑๔๘ / ๕๗  ยึดทรัพย์ที่  ๑๐๐ / ๕๗
ข้อกล่าวหา  ๑. มียาเสพติดให้โทษประเภท ๒ (ฝิ่น) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย
                 ๒.เสพยาเสพติดฯ
ผู้ต้องหา      นายแสงจันทร์  เตจา  อายุ  ๔๔  ปี  ที่อยู่ ๕๙ ม.๓ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
ของกลาง     ฝิ่น  ๑  ห่อ  น้ำหนัก  ๒๕.๑๒  กรัม
สถานที่เกิดเหตุ  กระท่อมกลางนา  หมู่ที่ ๗ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
เมื่อวันที่  ๗ พ.ค. ๒๕๕๗
๖.  คดีอาญาที่ ๑๕๔ / ๕๗ ยึดทรัพย์ที่ ๑๐๕ / ๕๗ 
ข้อกล่าวหา  มียาเสพติดประเภท ๒ (ฝิ่น) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย
ผู้ต้องหา      นายเสาคำ  ปวงคำใจ  อายุ ๓๕ ปี ที่อยู่ ๑๒๓ ม.๒ ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด
      จ.ตาก
ของกลาง     ฝิ่นดิบ  ๑  ห่อ  น้ำหนัก  ๑.๒  กรัม
สถานที่เกิดเหตุ  บ้านพักไม่มีเลขที่  บ.นุบอ  ม.๑ ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
เมื่อวันที่  ๑๔ พ.ค. ๒๕๕๗  เวลา ๑๐.๐๐ น.
๗. คดีอาญาที่  ๑๕๕ / ๕๗ , ๑๐๖ / ๕๗
ข้อกล่าวหา  จำหน่ายยาเสพติดประเภท ๒ (ฝิ่น) โดยกฎหมาย
ผู้ต้องหา      นายส่อทีวา  บำเพ็ญกุศล  อายุ  ๔๔  ปี  ที่อยู่ ๔๔ ม.๗ ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด
                 จ.ตาก
ของกลาง     ฝิ่นดิบ  ๑  ห่อ  น้ำหนัก  ๒๐๓.๙๐  กรัม
สถานที่เกิดเหตุ  บ้านพักไม่มีเลขที่  บ.นุบอ ม.๑ ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
           เมื่อวันที่  ๑๔ พ.ค. ๒๕๕๗  เวลา  ๑๐.๐๐ น.
สภ.แม่ระมาด - ขอเพิ่มเติมเนื่องจากยังไม่ได้รายงาน ศพส.อ. วันที่ ๒๓ จับกุมผู้ต้องหาจำหน่ายยาบ้า ชื่อนายทองดี  ไม่มีนามสกุล  สัญชาติพม่า โดยทำการล่อซื้อพร้อมของกลางยาบ้า ๗๑๓ เม็ด  เหตุเกิดที่ บ้านไม่มีเลขที่หลังโรงพยาบาลแม่ระมาด เวลา ๑๔.๓๐ น. และขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการจับกุมทั้ง ตชด.๓๔๕ และทหาร ร้อย ร.๔๓๒
มติที่ประชุม - รับทราบ
แผนที่ ๖ แผนสกัดกั้นยาเสพติด
- หน่วยทหารในพื้นที่ ชุด มว.ปล.ที่ร้อย ๔๓๒ (จุดตรวจพะละ)หน.ชุดมว.ปล.ที่ ๒ - รับผิดชอบจุดตรวจพะละ การดำเนินการที่ผ่านมายังไม่พบการกระทำผิดคดียาเสพติดตรวจพบแต่แรงงานต่างด้าว มีวิธีการกระทำผิดโดยใช้รถจักรยานยนต์ทยอยขนโดยวัยรุ่นในหมู่บ้านได้รับค่าจ้างหัวละ ๑,๕๐๐ บาท เมื่อเดือนที่แล้ว จับแรงงานต่างด้าวหกราย สอบถามผู้ต้องหาได้การว่ารับไปทำธุรกิจร้านอาหารที่อำเภอลี้จังหวัดลำพูน ซึ่งแรงงานต่างด้าวเป็นเด็กสาวกระเหรี่ยงหน้าตาดีอาศัยอยู่ที่ศูนย์พื้นที่พักพิงบ้านแม่หละอำเภอท่าสองยาง
ป่าไม้เขตรักษาพันธุ์ฯ -  ร่วมกับทาง เจ้าหน้าที่ ตชด.๓๔๕ และตำรวจภูธรภาค ๖ จุดตั้งจุดตรวจ /จุดสกัด    บ้านแสม ต.สามหมื่น บริเวณหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่นตลอด ๒๔  ชั่วโมง ในเดือนนี้   ยังไม่พบผู้กระทำผิดกฎหมายแต่อย่างใด
ทหารพราน ๓๕๐๑ -  จับกุมผู้กระทำผิดลักษณะเดียวกับ ชุดมว.ปล.ที่ ๒ ตรวจพบผู้ขนย้ายแรงงานต่างด้าวยังไม่ทันจับกุม คนกระทำผิดได้ทิ้งรถจักรยานยนต์ไว้แล้วหลบหนีได้ทัน ลักษณะเป็นการทยอยขนคันละสองคน มีการนัดหมายระหว่างต้นทางปลายทางทางโทรศัพท์ สถานที่เกิดเหตุบริเวณป่าชุมชน หมูที่ ๔ บ้านวังผา ตำบลแม่จะเรา
ประธานฯ - หน่วยทหารพรานที่ศูนย์พักพิงบ้านห้วยแห้ง ตำบลขะเนจื้อขึ้นอยู่กับใคร
ทหารพราน ๓๕๐๑ - กองร้อยทหารพราน ที่ ๓๕๐๒ ตำบลแม่หละ  อำเภอท่าสองยาง
มติที่ประชุม - รับทราบ
แผนที่ ๗ แผนบริหารจัดการแบบบูรณาการ
- เทศบาลตำบลแม่ระมาด
- เทศบาลตำบลแม่จะเรา
- เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
- องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
- องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
- องค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ
- องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
- องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
มติที่ประชุม - ไม่มี
ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่องอื่นๆ
-  กำหนดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอ
แม่ระมาด และประชุมคณะกรรมการรักษาความความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย อำเภอแม่ระมาด  ครั้งที่  ๖ / ๒๕๕๗  ในวันที่  ๑๘ มิถุนายน  ๒๕๕๗  (ทั้งนี้ หากมี การเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป)
มติที่ประชุม -  รับทราบ
ประธานฯ -  มีหน่วยงานอื่นอีกไหม? ที่จะเสนอเรื่องอื่นๆ ถ้าไม่มีก็ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ร่วม   
   ประชุมในครั้งนี้
-  เลิกประชุม  เวลา  ๑๒.๐๐  น.

   ลงชื่อ ม.ญ.สมิต  ไชยเมืองชื่น                                         บันทึกรายงานการประชุม
 (สมิต  ไชยเมืองชื่น)
   อส.อ.แม่ระมาด

ลงชื่อ นายพันทิพย์  ชาญถิ่นดง ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(พันทิพย์  ชาญถิ่นดง)
          ปลัดอำเภองานป้องกัน


 

ปรับปรุงข่าวล่าสุด 30/05/2014
โดย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  รายงานการประชุมหัวหน้าราขส่วนราชการ ประเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอแม่ระมาด
อำเภอแม่ระมาด ครั้งที่๖ / ๒๕๕๗
วันจันทร์ที่  ๒มิถุนายน   ๒๕๕๗  เวลา  ๐๘.๓๐  น.
ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด  (ชั้น  ๒ )
……………………………….
ผู้เข้าประชุม
๑. นายเลิศศักดิ์  ทับผึ้ง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
๒. พ.ต.ท.เอกพล  จินดาทจักร (แทน)ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด
๓. นายพิทักษ์  ศิลา (แทน)ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ระมาด
๔. นายเสาแก้ว  เหลามา สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
๕.  ร.ท.กิตติภพ  ประมาณ สัสดีอำเภอแม่ระมาด
๖. นายเฉลียว  ทองทิน เกษตรอำเภอแม่ระมาด
๗. นายคะนอง  อินทร์พรม ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด
๘. นายธงชัย  สิงห์วิเศษ พัฒนาการอำเภอแม่ระมาด
๙. ร.ต.อ.ดำรง  สุขเชย (แทน)ผู้บังคับกองบร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่  ๓๔๕
๑๐. นางยุพิน  วงษ์หมื่น ท้องถิ่นอำเภอแม่ระมาด
๑๑. นายณัฐภาส  ศิริรัตน์ ที่ดินอำเภอแม่ระมาด
๑๒.  นางวรรณทณี  ใคร่น้ำ หัวหน้าสรรพากรพื้นที่อำเภอแม่ระมาด
๑๓. นายไชยยันต์  อุดปิน (แทน)หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าแม่ตื่น
๑๔. นายปราสาธน์  สุวรรณคำ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่  ตก  ๒  (ขะเนจื้อ)
๑๕. นายมนตรี  พุ่มกล่อม (แทน)หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่  ตก  ๙ (แม่จะเรา)
๑๖. ว่าที่  ร.ต.ณัฐกิตติ์  คำน่าน (แทน)นายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาด
๑๗. นายสีทน  ปลงรังษี (แทน)นายกเทศมนตรีตำบลแม่จะเรา
๑๘. นายสุพจน์  บูลย์ประมุข นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
๑๙. นายสมนึก  ปู่อ้าย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
๒๐. นายเทวัญ  ไพรศาลธรรมโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ
๒๑. นายวีระพล  บูชาคุณธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
๒๒. นายจิระภาส  ศรีวนาตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
๒๓. นายเฉลิมเกียรติ  บูลย์ประมุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
๒๔. นางสาวนราภรณ์  ช้างทอง ปลัดอำเภอแม่ระมาด
๒๕.  นายพันทิพย์  ชาญถิ่นดง ปลัดอำเภอแม่ระมาด

ผู้ไม่มาประชุม  
๑.  นายวีระวุฒิ  ใหม่โม่ง กำนันตำบลแม่ตื่น(ติดราชการ)
๒.  นายวิทยา    พันธ์ปัญญากรกุล       กำนันตำบลพระธาตุ(ติดราชการ)
๓.  นายจ่างแก้ว  คีรียรรยง กำนันตำบลสามหมื่น
๔.  นายนิมิตร  หาญกิตติมงคล   ผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย  สาขาแม่ระมาด
๕.  นายมานพ  พาติกะบุตร ประมงอำเภอแม่ระมาด
๖.  นายสมชาย  คำตุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม
๗.  นางสาวอัฉรา  คำสอน วัฒนธรรมอำเภอแม่ระมาด

ผู้ร่วมประชุม
๑. นายอนันต์  การังใจ กำนันตำบลแม่ระมาด
๒. นายภาณุเดช  สุนศรี กำนันตำบลแม่จะเรา
๓. ว่าที่ ร.อ.ณัฐกิตติ์  คำน่าน ปลัดเทศบาลตำบลแม่ระมาด
๔. นายมนตรี  คงพันธ์ (แทน)ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
๕. นายรัฐเขต  ศรีรมย์ (แทน)ปลัดเทศบาลตำบลแม่จะเรา
๖. นายอรรคเดช  สีตุ้ย  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
๗. สตท.สมชาติ  วุฒินันท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
๘. จ.ส.ท.บรรจง  ยะดอนใจ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ
๙. นายกรกฤศวันธนานันท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
๑๐. นางรัตนภรณ์  มะกรูดรินทร์ รักษาการ ผอ.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
๑๑.  นายขวัญชัย  นันต๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม
๑๒. นายวรรณชัย  เหล่าทรัพย์ ประธานศูนย์ประสานงานโรงเรียนอำเภอแม่ระมาด
๑๓. นายสมเนตร  ฉ่ำสุภาพ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)สาขาแม่ระมาด
๑๔.  นางจรรยา  ก๋าแก่น ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ระมาด
๑๕. นางเพียงฤทัย  ยองเพชร (แทน)ผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที
๑๖. นายอนุกูล  บัวจันทร์ (แทน)ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ระมาด
๑๗. ร.อ.ณัฐวัฒน์  กันทะปรีชา ผู้บังคับกองร้อยทหารราบที่ ๔๓๒
๑๘.  ร.ท.อำนวย  นามณี ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่  ๓๑๐๕  
๑๙.  จ.ส.อ.ประเสริฐ์รัดทง ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่  ๓๕๐๑
๒๐. นายจิรัฐติพร  มหาศรานนท์ (แทน)หัวหน้าหมวดการทางแม่ระมาด
๒๑. นายอลงกรณ์  โตแก้ว (แทน)  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย
๒๓.ดร.เกษม  บูลย์ประมุข ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง
๒๔.  นายอนันต์  เครืออยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหอม
๒๕.  นางสมพิศ  วงศ์อำนวจ ผู้อำนวยการโรงเรียนกลาโหมราชเสนา
๒๖.  นางอินทิรา  ยศหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง
๒๗.  นายองอาจ  สีใจ   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ
๒๘.  นางสีนวล  เสมกันทร (แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจกปก
๒๙.  นางรุณี  ห่อทอง (แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจกปก
๓๐.  นางอำพร  สมบูรณ์  (แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จะเราสองแคว
๓๑.  นายสมเจตต์  ครุฑปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันป่าไร่
๓๒.  นายชนะพงษ์  คงบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบง
๓๓.  นางสาวเยาวภา  ดวงคำวัน (แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามหมื่น
๓๔.  นายอรรถพล  มาลี (แทน)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนห้วยขะเนจื้อ
๓๕.  นายสมเจตน์  พึ่งอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขะเนจื้อ
๓๖.  นางสาวกฤติยา  เครือแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม

เริ่มประชุมเวลา   ๐๘. ๓๐  น. 
       เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายเลิศศักดิ์    ทับผึ้ง  หัวกลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอแม่ระมาด  
รักษาราชการแทนนายอำเภอแม่ระมาดได้กล่าวเปิดการประชุมประจำเดือนมิถุนายน  ๒๕๕๗   มีดังนี้
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑  ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
ด้วยกระทรวงมหาดไทย  ได้มีคำสั่งที่  ๒๗๙/๒๕๕๗  ลงวันที่  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง  โดยในส่วนของจังหวัดตาก  มีดังนี้
๑.  นายสุริยะ  ประสาทบัณฑิตย์  ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง)  จังหวัดตาก  สำนักปลัดกระทรวง  รักษาการในตำแหน่ง  ผู้ว่าราชการ  (นักปกครอง)  จังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานปลัดกระทรวง
๒.  นายสมชัยฐ์หทยะตันย์ติ  ตำแหน่ง  ผู้ตรวจราชการกระทรวง  (ผู้ตรวจราชการกระทรวง)  สำนักงานปลัดกระทรวง  รักษาการในตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง)  จังหวัดตาก  สำนักงานปลัดกระทรวง
ประธาน วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา๑๓.๓๐  น. ณ หอประชุมอำเภอแม่ระมาด
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากจะเดินทางมามอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าและพบปะ
ส่วนราชการ  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  จึงขอเชิญชวนทุกส่วนราชการ  ร่วมต้อนรับผู้และ รับฟังนโยบายดังกล่าว  ในวัน  เวลา  ดังกล่าวด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ ประจำเดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๗
อำเภอได้จัดทำรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ระดับอำเภอ 
ครั้งที่๕/๒๕๕๗ประจำเดือนพฤษภาคม๒๕๕๗ขอให้เปิดดูได้ที่
Website:www.amphoe.com
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมที่ผ่านมา
มติที่ประชุม ไม่มี

ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑  การนิเทศงานโครงการพัฒนาพื้นที่  ๕  หมู่บ้าน  ตามพระราชดำริ
  (สำนักงานอำเภอ)
ด้วย  อาจารย์บุญปลูก  ส่วนพงษ์  ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาพื้นที่  ๕  หมู่บ้าน  ตามพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ได้เดินทางมานิเทศงานโครงการพัฒนาพื้นที่ ๕ หมู่บ้าน (บ้านแม่หละคี ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง และบ้านทีวะเบยทะ  บ้านเลผะสุคี  บ้านวะกะเลโค๊ะ  บ้านเลอตอ  ตำบลแม่ตื่น  อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก)  เมื่อวันที่  ๒๑ – ๒๖  เมษายน  ๒๕๕๗ )

โดยสรุปผลการนิเทศงานโครงการฯ  ของอาจารย์บุญปลูก  ส่วนพงษ์
มีรายละเอียด  ดังนี้

จากการติดตามผลของการพัฒนา  ในพื้นที่  ๕  หมู่บ้าน พอสรุปได้ดังนี้
๑.  ปัญหาเรื่องข้าวไม่พอกิน  ได้มีโครงการธนาคารข้าว  ปี  ๒๕๕๗  
ที่บ้านเลอตอ  และบ้านเลผะสุคี
๒.  ปัญหาน้ำประปาภูเขามีไม่เพียงพอ ได้มีโครงการปี ๒๕๕๗ ที่บ้าน
ทีวะเบยทะ  และบ้านเลผะสุคี  เหลือเพียงบ้านวะกะเลโค๊ะ  ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  ส่วนที่บ้านเลอตอและบ้านแม่หละคี  ได้รับการแก้ไขไปแล้ว
๓.  การปลูกพืชเศรษฐกิจ  ทุกหมู่บ้านได้รับพันธุ์พืชแล้ว  รอการปลูกใน
ฤดูฝนที่จะมาถึงนี้
๔.  การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน ได้มีโครงการปี  ๒๕๕๗  ที่บ้านเลอตอ และบ้านทีวะเบยทะ  ยังเหลือมีปัญหาอยู่ที่บ้านเลผะสุคี  (เส้นทาง
ลงไป  ศกร.ตชด.)  และบ้านวะกะเลโค๊ะ  (ข้าง  ศกร.ตชด.)

๕. ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านและติดต่อกับอำเภอทั้ง ๓ อบต. (อบต.แม่ตื่น,  อบต.แม่หละ  และอบต.ขะเนจื้อ)  ได้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางบ้านเลอตอ–จ่อคี–กามาผาโด้–อำเภอท่าสองยาง  และอำเภอแม่ระมาดหรือเส้นทางบ้านแม่หละคีไปบ้านทีหนึคีหรือจากบ้านหม่องวาไปบ้านจื้อพอก่อ
เป็นต้น  แต่ยังมีอีกหลายจุดที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุง  เช่น  เส้นทางบ้านทีหนึคี
ไปบ้านห้วยแห้ง  (อบต.ขะเนจื้อ)  และเส้นบ้านแม่หละคี  ไปบ้านจื้อพอก่อ  (อบต.แม่หละ  และอบต.ขะเนจื้อ)  ซึ่งเส้นทางนี้ชาวบ้านทั้ง  ๕  หมู่บ้านและบ้านห้วยโป่ง  ได้ร่วมแรงกันพัฒนาปรับปรุงทุกปี  แต่ปีนี้เส้นทางชำรุดมากเกินขีดความสามารถที่จะใช้แรงงานคน  จึงไม่ได้พัฒนาปรับปรุง
๖.  ปัญหาอื่นๆ  ของหมู่บ้าน  เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง  และบางปัญหาชาวบ้านมีความเห็นว่าทางหน่วยงานงานราชการที่เกี่ยวข้องกำลังจัดทำโครงการแก้ไขปัญหา  จึงขอให้ตัดออกไป  (ตามหมายเหตุในแต่ละหมู่บ้าน)

สำหรับแผนงานที่จะดำเนินการต่อไป  คือ
๑.  โครงการปรับปรุงประปาภูเขาบ้านวะกะเลโค๊ะ
๒. โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเลผะสุคี (ทางลงเนินเข้า ศกร.ตชด.)  และบ้านวะกะเลโค๊ะ  (ข้าง  ศกร.ตชด.)
๓.  โครงการสร้างสะพานข้ามลำห้วยมอโกร  (เส้นทางเข้าลำห้วยบ้าน
ทีวะเบยทะ)
๔.  โครงการปรับปรุงเส้นทางบ้านแม่หละคี  ไปบ้านจื้อพอก่อโย
     ๔.๑  จัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อหาเครื่องจักรกลจาก อบจ.ตาก  
เหมือนเช่นที่  อบต.ขะเนจื้อดำเนินการระหว่างบ้านหม่องวากับบ้านจื้อพอก่อหรือ
     ๔.๒  อบจ.ตาก  รับจัดทำโครงการดำเนินการเองโดยตรง  หรือ
     ๔.๓  จัดทำโครงการเทคอนกรีต  ทำสะพานตรงจุดสำคัญๆ  อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ด้วยดี
๕.  ประสานและเร่งรัดให้กรมพลังงานทดแทน  สำรวจและดำเนินการจัดทำไฟฟ้าพลังงานน้ำ โดยสำรวจที่บ้านเลอตอ  บ้านวะกะเลโค๊ะ  บ้านทีวะเบยทะ  และบ้านแม่หละคี  (ตามจุดที่กำหนดไว้ในแต่ละหมู่บ้าน)  หรือจะพิจารณาดำเนินโครงการไฟฟ้าขนาดเล็กที่เอกชนทำในลำห้วยมอโกร  ทางเข้าบ้านทีวะเบยทะ  เพื่อใช้ในไร่นาใช้กับเครื่องทำความเย็น  และจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับชาวบ้านทีวะเบยทะเป็นรายหลังคาเรือน โดยเก็บเงินจากชาวบ้านครัวเรือนละประมาณ ๖๐ บาท/เดือน


๖.  โครงการน้ำประปาภูเขาสะอาด  ที่ควรดำเนินการทั้ง  ๕  หมู่บ้านของโครงการ   เช่นเดียวกับที่บ้านเลอตอ  ที่กรมทรัพยากรน้ำได้เข้าไปจัดทำที่กรองน้ำประปาภูเขา  (พลังน้ำสะอาด)  เมื่อเดือนตุลาคม  ๒๕๕๖  จำนวน  ๒  แห่ง  
แต่ยังไม่มีระบบส่งน้ำเข้าหมู่บ้าน
มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๒การดำเนินโครงการ “นายอำเภอเยี่ยมวัด ทำบุญวันพระ” (สำนักงานอำเภอ)
ด้วยอำเภอแม่ระมาด ได้มีการจัดทำโครงการ “นายอำเภอเยี่ยมวัด ทำบุญวันพระ” ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาได้แก่ การทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรม ในธรรมสวนะหรือวันพระ ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ให้มีความใกล้ชิด ยิ่งขึ้น อำเภอแม่ระมาดจึงขอเชิญท่านและข้าราชการในสังกัด ร่วมกิจกรรมเข้าวัดทำบุญด้วยการนำอาหาร (ปิ่นโต) ไปร่วมทำบุญในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒มิถุนายน  ๒๕๕๗  ซึ่งตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๗  ณ วัดภูมราวาส
หมู่ที่ ๑ตำบลแม่ระมาด  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาดเป็นเจ้าภาพหลัก  และวันพฤหัสบดีที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๗  ตรงกับวันแรม  ๑๔  ค่ำ  เดือน  ๗  ณ  วัดศรีมงคล  หมู่ที่  ๕  ตำบลพระธาตุองค์การบริหารส่วนตำพระธาตุ  
เป็นเจ้าภาพหลัก
ประธาน ขอเชิญข้าราชการ  ผู้นำท้องถิ่นท้องที่เข้าร่วมโครงการ“นายอำเภอเยี่ยมวัด
ทำบุญวันพระ”  และขอให้กำนัน  ผู้ใหญ่  ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เข้า
ร่วมโครงการดังกล่าวต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๓แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดระเบียบรถจักยานยนต์สาธารณะประจำท้องที่
  (สถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด)
ตามที่จังหวัดตากได้มีคำสั่งที่ ๘๑๗/๒๕๕๕ เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
จัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะประจำท้องที่  ลงวันที่  ๒๔  เมษายน  ๒๕๕๗  
จึงกำหนดการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะประจำ
ท้องที่ครั้งที่  ๑/๒๕๕๗  ในวันจันทร์ที่  ๒  มิถุนายน ๒๕๕๗  เวลา  ๑๐.๐๐  น.  
ณ ห้องประชุมอำเภอแม่ระมาดจึงขอเรียนอนุกรรมการเข้าร่วมประชุมเพื่อดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
สภ.แม่ระมาด ขอเลื่อนการประชุมดังกล่าวออกไปเป็นเวลา ๑๐.๐๐ น. เนื่องจากผู้เข้าร่วม ประชุมหลายท่านยังเดินทางมาไม่ถึง
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องจากหน่วยงานต่าง ๆ
๕.๑  โรงพยาบาลแม่ระมาด
สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล  ประจำเดือนพฤษภาคม
๒๕๕๗
๑.  โรงพยาบาลแม่ระมาดได้ออกหน่วยค้นหาและตรวจรักษาโรคมาลาเรียเคลื่อนที่  ที่บ้านเมยผู้ใหญ่ปุ่ม,  เมยกำนันสุข,  เมยห้วยไผ่,  เมยแม่มาลัย  และเมยน้ำดิบบอนหวาน  เดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๗  มีผู้รับการตรวจรักษา  จำนวน  ๕๑  ราย  พบเชื้อมาลาเรีย  จำนวน  ๔  ราย  คิดเป็นร้อยละ  ๗.๘  เป็นเชื้อ  PV.  ทั้งหมด
๒.  วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โรงพยาบาลแม่ระมาดร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาดออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ  สำนักงานเทศบาลตำบล
แม่ระมาด  ได้โลหิต  ๑๓  ยูนิต
๓.  วันที่  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ระมาดกิจกรรมปลูกป่ากับส่วนราชการและองค์กรเอกชนที่บ้านสันป่าไร่  หมู่ที่  ๕  ตำบลพระธาตุ
๔.  วันที่  ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๗ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ระมาด  ร่วมกิจกรรมโครงการ “อำเภอเข้าวัดทำบุญวันพระ” เนื่องในวันวิสาขบูชา  ปี ๒๕๕๗  ณ วัดบ้านแม่ระมาดน้อย  หมู่ที่  ๘  ตำบลขะเนจื้อ
๕.  วันที่ ๒๓  พฤษภาคม ๒๕๕๗ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร่วมกับส่วนราชการต่างๆ  ออกหน่วยแพทย์  พอ.สว.  ณ  บ้านทุ่งต้นงิ้ว  หมู่ที่  ๗  ตำบลแม่ตื่น  มีผู้เข้ารับบริการ  จำนวน  ๑๐๓  คน
๖.  วันที่  ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  โรงพยาบาลแม่ระมาด  ร่วมกิจกรรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคมาลาเรีย  ที่บ้านห้วยปลากอง  หมู่ที่  ๑๒  ตำบลขะเนจื้อ
๗.  วันที่  ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  โรงพยาบาลแม่ระมาดเป็นผู้ประสานกิจกรรมโครงการ  “อำเภอเข้าวัด  ทำบุญวันพระ”  ณ  วัดศรีบุญเรือง  หมู่ที่  ๔  ตำบลแม่ระมาด
ผอ.โรงพยาบาลแม่ระมาด ขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกส่วนเกี่ยวกับโครงการคัดเลือกส้วมดีเด่น  มีทั้งหมด  ๑๒  ประเภท  รางวัลชนะเลิศ  ๕,๐๐๐  บาท  หากสนใจให้ไปรับใบสมัครได้ที่โรงพยาบาลแม่ระมาดตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 
มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๒  สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด  สรุปสถานการณ์โรคไข้เลือดออกอำเภอ
แม่ระมาดปี  ๒๕๕๗
นับตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๗  ถึงวันที่  ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๗
สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด  ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรวมจำนวนทั้งสิ้น
๔  ราย  คิดเป็นอัตราป่วย  ๗.๙๖๑  ต่อประชากรแสนคน  ไม่มีรายงานผู้ป่วย
เสียชีวิตพบผู้ป่วยทั้งหมด  จำนวน ๔  ราย  โดยทั้งหมดพบในเดือนมีนาคม  ๒๕๕๗ 
ซึ่งพบใน  ๓  ตำบล  คือ  ตำบลแม่ระมาด  จำนวน  ๒  ราย  ตำบลขะเนจื้อ
จำนวน  ๑  ราย  และตำบลพระธาตุ  จำนวน  ๑  ราย

ตำบลที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือตำบลแม่ระมาด  อัตรา
ป่วยเท่ากับ ๒๒.๒๓  ต่อประชากรแสนคน  รองลงมาคือตำบลพระธาตุ  อัตราป่วย 
๒๑.๓๕ ต่อประชากรแสนคน  และตำบลขะเนจื้ออัตราป่วย  ๑๒.๗๙  ต่อประชากร
แสนคน
สาธารณสุขอำเภอ ขอส่วนราชการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่  
อส.ม.  ที่เข้าไปดำเนินการฉีดพ่นควันสารเคมีเพื่อฆ่าตัวแก่ลูกน้ำยุงลาย  
มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๓  องค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ
สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัด  กรม  กระทรวง  และ
รัฐบาล  เดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๗
๑.  โครงการออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ทั้ง  ๑๔  หมู่บ้าน
๒.  ร่วมโครงการ  “นายอำเภอเยี่ยมวัดวันพระ” ณ  วัดบ้านแม่ระมาดน้อย
มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๔  องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
สรุปผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุประจำเดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๗
๑.  จัดทำโครงการสรงน้ำพระพุทธหินอ่อน  ประจำปี  ๒๕๕๗  งบประมาณ   ๑๐,๐๐๐  บาท  ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒.  จัดทำโครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุและพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ  ประจำปี ๒๕๕๗  งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓.  จัดทำโครงการอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  งบประมาณ  ๓๖๘,๗๐๐  บาท  ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔.  ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยพายุฤดูร้อน  งบประมาณ  ๗๕,๒๖๒  บาท  ดำเนินการแล้วเสร็จ
ประธาน ในช่วงเดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๗  ที่ผ่านมานี้ได้เกิดเหตุไฟไหม้บ้านเรือน
ราษฎรไปจำนวน  ๔  หลัง  ในเบื้องต้นกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาดได้เข้าไปให้ความ ช่วยเหลือเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๕  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
สรุปผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาดประจำเดือน
พฤษภาคม  ๒๕๕๗
๑.  จัดทำโครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   ระหว่างวันที่   ๖ – ๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
๒.  จัดทำโครงการให้ความรู้เบื้องต้นการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย  ประจำปี  ๒๕๕๗  ระหว่างวันที่  ๖ – ๘ พฤษภาคม  ๒๕๕๗  ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
๓.  จัดทำโครงการออกบริการเก็บเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบ้านและค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย  ประจำปี  ๒๕๕๗  (รอบที่  ๒)  ระหว่างวันที่  ๑๙ – ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๗   ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
๔.  จัดทำโครงการประชุมงานกองทุนหลักประกนสุขภาพ  ในวันที่  ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๖  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สาขาแม่ระมาด
๑.  แนะนำตัวพนักงานใหม่  มาปฏิบัติงานธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร  สาขาแม่ระมาด 
ผู้จัดการ  ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและหสหกรณ์การเกษตร  สาขาแม่ระมาดมีพนักงาน ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่  คือ  นายธนานนท์  บุญธรรม  ย้ายมาจากสาขาอำเภอพบพระ  
และขอประชาสัมพันธ์ธนาคารเปิดรับฝากออมทรัพย์ทวีสิน  ตั้งแต่วันนี้  ในราคาฉบับ
ละ  ๕๐๐  บาท  จับรางวัลงวดแรกวันที่  ๑๖  กันยายน  ๒๕๕๗  รางวัลที่  ๑  
๒๐  ล้านบาท
มติที่ประชุม รับทราบ
๒.  รายงานผลการจ่ายเงินโครงการรับจำนำข้าวเปลือก
สรุปผลการจ่ายเงินการรับจำนำข้าว  อำเภอแม่ระมาดมีทั้งหมด  ๔๗๖  ราย  
จ่ายไปแล้ว ๔๗๔  ราย  คงเหลือ  ๒  ราย  เนื่องจากลูกค้าทำใบประทวนหาย  
แต่คาดว่าวันนี้คงจ่ายได้เพราะลูกค้าไปถ่ายเอกสารสำเนาต้นขั้วใบประทวนมาแล้ว
ประธาน วันที่  ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  นายเชวงศักดิ์  ใจคำ  นายอำเภอ
แม่ระมาดเป็นประธานพร้อมด้วยส่วนราชการเป็นพยานจ่ายเงินจำนวนข้าวให้กับ
ชาวนาด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่  ๖ แผนปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ  ประจำเดือนมิถุนายน  ๒๕๕๗

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายที่  ๑
มติที่ประชุม รับทราบ

หัวหน้าพัฒนาชุมชน จะมีการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติของหมู่บ้าน  โดยได้เลือกบ้านทุ่งมะป้อม
หมู่ที่  ๔ตำบลพระธาตุ  เป็นตัวแทนประกวด  จึงขอเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วม
กิจกรรมเพื่อตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ
มติที่ประชุม รับทราบ

ปศุสัตว์อำเภอ ขอแจ้งให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง  และกำนันทุกตำบล 
 ได้แจ้งให้เกษตรกรในพื้นที่ทราบ  ให้มารับวัคซีนป้องกันโรคปากเปื่อย  เท้าเปื่อย
ให้กับสัตว์เลี้ยง  ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
มติที่ประชุม รับทราบ

สัสดีอำเภอ สัสดีขอชี้แจงเกี่ยวกับพระราชบัญญัติรับราชการทหาร&nb